You are on page 1of 9

S GIO DC V O TO

H NI
Trng THPT chuyn
Nguyn Hu
CHNH THC
THI THU AI HOC LA N THU 4.
NM HC 2011-2012
Mn: Sinh hc
Thi gian lm bi: 90 pht khng k thi gian pht
thi ! 0" t#ang g$m %0 &' t#( nghi)m
M d thi 142
H*+ t,n th- .inh://////////////////////////////////////////////////////////////////////////
01 b2 3anh:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
I. PHAN CHUNG CHO TT CA THI SINH( 40 cu, t cu 1 n cu 40)
Cu 1: 4ht bi' khng ng 5 .6 pht .inh .6 .1ng t#,n T#i 7t l:
A. Ch*n l* t6 nhi,n h8 t 9ng : giai 2;n ti<n h!a tin .inh h* t;2 n,n t< b2 .= khai 5 .a'
! h>nh thnh t< b2 .1ng ?' ti,n/
B. 06 @'7t hi)n .6 .1ng g(n lin 5Ai .6 @'7t hi)n phB hCp ;i ph&n tD p#t,in 5 a@it n'l,i ! khE
nFng t6 nh&n i 5 3Gh mH/
C. Nhi' bIng hBng th6 nghi)m th' JC H Kng h9 L'an im h2 #Ing h7t hM' = ?' ti,n
t#,n T#i 7t JC h>nh thnh bIng 2n Jng tNng hCp h2 h*/
D. O9t .1 bIng hBng kh2a h* h2 #Ing 5Pt h7t 3i t#'Qn ?' ti,n ! lR l STN m khng phEi l SUN
5> STN ! th t6 nh&n i 5 t6 @ t/
Cu 2: O9t .1 #'$i gi7m ! m9t 9t bi<n lm h2 hng bG #'n #VQ/ NhMng #'$i gi7m nQ JC g*i l W#'$i
#'nX/ C! m9t phYp lai 3JAi &Q:
4: Z6[ #'$i #'n @ Zi[ #'$i b>nh thJng
\]: T7t E #'$i 6 b>nh thJng+ t7t E #'$i i ' l #'$i #'n/
\^: ]_% #'$i 6 l #'$i #'n+ ]_] #'$i 6 b>nh thJng+
]_^ #'$i i l #'$i #'n+ ]_` #'$i i b>nh thJng/
ai' 3i t#'Qn n2 gip giEi th-h t1t nh7t h2 gbn #'n #VQc
A. T#9i nIm t#,n N0T thJng h2d ldn li,n k<t 5Ai N0T e/
B. fdn nIm t#,n N0T thJng/
C. T#9i li,n k<t 5Ai N0T e/
D. T#9i li,n k<t 5Ai N0T g/
Cu 3: fai ^ 3hng th'?n hKng h2a i 5 h2a t#(ng+ ngJi ta th' JC $ng l2;t &Q h2a i/ k<t
l'Pn h2a i l t#9i h2n t2n .2 5Ai h2a t#(ng phEi ! th,m i' ki)n/ i' ki)n n2 3JAi &Q khng ngc
A. C gbn t 9ng L'a l;i jng L'Q Gnh m' h2a/
B. T-nh t#;ng m' .( h2a 32 m9t gbn L'Q Gnh/
C. N<' \
^
th' JC t8 l) ki' h>nh _ h2a i : ] h2a t#(ng/
D. N<' lai ph&n t-h \] th' JC t8 l) ki' h>nh ] h2a i : ] h2a t#(ng/
Cu 4: ahi hai l2i t#jng nha' 5 N .inh thi 3inh 3Jkng hng thJng ;nh t#anh nha' 3ln <n .6 ph&n li N
.inh thi/ Omi l2i .R th' hnp N .inh thi Ka m>nh 5 5jng th'Pn lCi nh7t t;2 n,n N .inh thi hnp h2 l2i !/
ah' .inh h* n2 .a' &Q .R ! nhi' N .inh thi hnpc
A. Tong mJa nhi)t Ai/ B. Tong l #9ng n Ai/
C. ThE2 ng'Q,n/ D. Tong taiga/
Cu 5: Cng 5i) n2 t#2ng ng 5i) n,' 3JAi &Q ?n JC lm ?' ti,n t#2ng L' t#>nh h*n l* t;2
n,n m9t gi1ng 5Gt mAic
A. fai gi1ng th'?n hKng 5Ai nha'/ B. T;2 3hng th'?n/
C. p&Q 9t bi<n/ D. Ch*n l* th ! ki' h>nh m2ng m'1n
Cu 6: C kh' .inh h* t#,n ;n JC .(p @<p thb2 5q 9 tFng 3?n l?n lJCt l
A. thE2 ng'Q,n+ #ong mJa nhi)t Ai+ $ng #,' hn Ai+ #ong Taiga/
B. $ng #,' hn Ai+ #ong mJa nhi)t Ai+ #ong Taiga+ thE2 ng'Q,n/
C. #ong Taiga+ #ong mJa nhi)t Ai+ thE2 ng'Q,n+ $ng #,' hn Ai/
D. #ong mJa nhi)t Ai+ thE2 ng'Q,n+ #ong Taiga+ $ng #,' hn Ai/
Cu 7: O9t l2i th6 5Pt gbn S L'Q Gnh h;t t#hn l t#9i h2n t2n .2 5Ai gbn a L'i Gnh h;t 3ir gbn s L'i
Gnh h;t i l t#9i h2n t2n .2 5Ai gbn b L'i Gnh h;t t#(ng/ ahi th' h2;h+ th1ng k, : m9t L'?n th+ ngJi
ta th' JC t l2;i ki' h>nh kh nha' t#2ng ! ki' h>nh h;t 3i t#(ng hi<m tu l) tv+ bi<t #Ing tu l) h;t
t#hn+ t#(ng kh tu l) h;t 3i+ i/ Tu l) ki' h>nh h;t t#hn+ i $ng hCp t#2ng L'?n th l
A. wtv/ B. ]v/ C. 9v/ D. %_v
Cu 8: Ch2 4: SasbU3 @ SabbU3+ bi<t mmi gbn L'Q Gnh m9t t-nh t#;ng ! L'an h) t#9i ldn h2n t2n+
gbn ph&n li 9 lPp/ T8 l) 2n ! ki' h>nh ldn -t nh7t 5 ^ t#2ng _ t-nh t#;ng t#,n l ba2 nhi,'c
A. 9x%t/ B. `x_^/ C. wx_^/ D. ]xt/
Cu 9: i' khyng Gnh n2 3JAi &Q 5 h2;t 9ng Ka 2p,#2n fa l ngc
A. ahi mi t#Jng ! latz= th> ph&n tD Jng nQ .R li,n k<t 5Ai STN plimb#aza lm h2 n! bG bi<n
Ni 7' h>nh n,n ! th li,n k<t JC 5Ai 5jng 5Pn hnh/
B. ahi mi t#Jng khng ! latz= th> ph&n tD STN plimb#aza khng th li,n k<t JC 5Ai 5jng 5Pn
hnh/
C. ahi mi t#Jng ! latz= th> ph&n tD Jng nQ .R li,n k<t 5Ai ph&n tD p#t,in B h< lm h2 n! bG
bi<n Ni 7' h>nh n,n khng th li,n k<t JC 5Ai 5jng 5Pn hnh/
D. ahi mi t#Jng khng ! latz= th> ph&n tD p#t,in B h< .R li,n k<t 5Ai STN plimb#aza lm h2
n! bG bi<n Ni 7' h>nh n,n ! th li,n k<t JC 5Ai 5jng kh:i 9ng/
Cu 10: 9t bi<n thaQ th< dp n'l,tit nQ bIng dp n'l,tit kh nhJng t#>nh t6 a@it amin l;i 5ln khng
bG thaQ Ni/ Ng'Q,n nh&n l 32
A. mH 3i t#'Qn ! t-nh phN bi<n/ B. mH 3i t#'Qn ! t-nh th2i h!a/
C. mH 3i t#'Qn l mH b9 ba/ D. mH 3i t#'Qn ! t-nh d hi)'/
Cu 11: sIng hBng giEi phl' n2 .a' &Q h2 th7Q .6 ti<n h2 Ka l2i t#2ng .inh giAi thb2 h>nh thB
ph&n lic
A. C= L'an tJ=ng t6/ B. C= L'an th2i h2/
C. C= L'an tJ=ng $ng/ D. C= L'an gi1ng nha'/
Cu 12: { m9t l2i hha thE2+ hi' a2 Ka &Q JC L'Q Gnh b:i _ gbn Zmmi gbn g$m ^ albn[ ph&n li 9
lPp+ t 9ng 9ng g9p 5Ai nha'/T#'ng b>nh B mmi albn t#9i t#2ng ki' gbn lm h2 &Q a2 th,m ]0m/
NgJi ta ti<n hnh lai giMa &Q a2 nh7t 5Ai &Q th7p nh7t+ th' JC &Q th< h) lai \] ! 9 a2 t#'ng b>nh
]"0m/ N<' h2 \] t6 th| ph7n th> th' JC &Q ! hi' a2 ^00 m hi<m t8 l) ba2 nhi,'c
A. ]x%t/ B. 9x]%/ C. _x_^/ D. ^`x%t/
Cu 13: C= h< h li .inh .En l t#: ng;i t#,n = th .inh 5Pt Zt#: ng;i .inh h*[ ngFn En th
gia2 ph1i 5Ai nha' h2d ngFn En 5i) t;2 #a 2n lai hM' th| ngaQ E khi .inh 5Pt nQ .1ng jng m9t
hm/ }- 3| n2 3JAi &Q khng th'9 3;ng h li .inh .Enc
A. ~'?n th &Q ng 5 &Q la ! 7' t;2 h2a kh nha'/
B. Hai L'?n th him . .1ng : 7t lin 5 L'?n E2 palapag2./
C. Hai L'?n th ma2 lJ=ng .1ng : bHi b$i .ng }nga 5 : ph-a t#2ng b .ng/
D. Hai L'?n th .1ng : m9t h$ Ch&' phi ! m' i 5 m' @m/
Cu 14: t;2 J' th< lai 5 hi' a2 &Q th'1 l+ ngJi ta ti<n hnh lai giMa hai thB: m9t thB ! hi' a2
t#'ng b>nh ]^0m+ m9t thB ! hi' a2 t#'ng b>nh `^ m/ { &Q lai \] ! hi' a2 t#'ng b>nh ]0"m/
Chi' a2 t#'ng b>nh Ka nhMng &Q \^ l
A. 9%/ B. ]0^/ C. ]0t/ D. ]0%/
Cu 15: C l2i .&' Fn l thJng ! m' @anh l| lln 5Ai m' @anh Ka l+ nh ! m kh! bG him Fn .&'
pht hi)n 5 ti,' 3i)t/ Thb2 a'Qn+ d im th-h nghi nQ JC h>nh thnh 32
A. h*n l* t6 nhi,n t-h l' 9t bi<n m' @anh l| @'7t hi)n ngl' nhi,n t#2ng L'?n th .&' L'a
nhi' th< h)/
B. Enh hJ:ng t#6 ti<p Ka thB Fn l l &Q ! m' @anh lm bi<n Ni m' .( = th .&'/
C. khi h'Qn .ang Fn l+ .&' t6 bi<n Ni m' = th th-h nghi 5Ai mi t#Jng/
D. h*n l* t6 nhi,n t-h l' bi<n 3G th m' @anh l| @'7t hi)n ngl' nhi,n t#2ng L'?n th L'a
nhi' th< h)/
Cu 16: { m9t l2i 9ng 5Pt+ m' lng JC L'Q Gnh b:i ^ gbn dp khng albn ZS+a 5 s+b[ ph&n li 9
lPp+ t 9ng L'a l;i thb2 .= $ .a':
gbn S gbn s
bnzim S bnzim s

Ch7t khng m' Ch7t m' bn Ch7t m' @m/
pia2 ph1i ^ th th'?n hKng kh nha' Zlng bn 5 lng t#(ng[ th' JC \] t2n th lng @m/
Ch2 \] gia2 ph1i ngl' nhi,n 5Ai nha'+ t8 l) ki' h>nh th' JC : \
^
l
A. 9 lng @m : _ lng t#(ng : t lng bn/ B. 9 lng @m : _ lng bn : t lng t#(ng/
C. 9 lng @m : ` lng bn/ D. ]^ lng @m : _ lng bn : ] lng t#(ng/
Cu 17: ahi n!i 5 9t bi<n gbn+ &' n2 .a' &Q ! n9i 3'ng khng ngc
A. 9t bi<n gbn lm @'7t hi)n albn kh nha' 'ng 7p ng'Q,n li)' .= 7p h2 ti<n h!a/
B. OB 9 g&Q h;i Ka albn 9t bi<n ph| th'9 52 i' ki)n mi t#Jng ng nhJ ph| th'9 52 tN hCp
gbn/
C. eYt : mB 9 ph&n tD+ ph?n nhi' 9t bi<n im thJng 5 h;i Zt#'ng t-nh[/
D. ahi 9t bi<n lm thaQ th< m9t dp n'l,tit t#2ng gbn .R lm thaQ Ni t#>nh t6 a@it amin t#2ng h'mi
plipbptit/
Cu 18: C= th mang ki' gbn
ab
AB
Dd+ mmi gbn L'i Gnh m9t t-nh t#;ng lai ph&n t-h ! h2n 5G gbn 5Ai t?n
.1 ^0v th> t8 l) ki' h>nh : 2n lai l:
A. 9 : 9 : _ : _ : ] : ]/ B. _ : _ : _ : _ : ] : ] : ] : ]/
C. ] : ] : ] : ] : ] : ] : ] : ]/ D. t : t : t : t : ] : ] : ] : ]/
Cu 19: O9t nh kh2a h* L'an .t h2;t 9ng Ka ^ n 2ng : t#,n jng m9t &Q a2 5 H i <n k<t l'Pn
hng th'9 ^ l2i kh nha'/ ~'an .t n2 3JAi &Q gip nh kh2a h* nQ i <n k<t l'Pn nhJ 5PQc
A. Chng lm tN t#,n &Q : 9 a2 5 5G t#- kh nha'/
B. C 2n 2ng Ka hai n ! k-h thJA kh nha'/
C. C 2n 2ng Ka hai n baQ gia2 h2an 52 thi im kh nha' t#2ng mja .inh .En/
D. C 2n 2ng Ka hai n ki<m Fn 52 thi im kh nha' t#2ng mja .inh .En/
Cu 20: Thb2 L'an ni)m hi)n ;i+ th> t?n .1 albn t#2ng L'?n th .R bG thaQ Ni nhanh h!ng 32 ng'Q,n nh&n
A. khi k-h thJA Ka L'?n th bG giEm m;nh/
B. gbn 3 bG 9t bi<n thnh albn kh nha'/
C. th t#2ng L'?n th gia2 ph1i khng ngl' nhi,n/
D. mi t#Jng .1ng thaQ Ni thb2 m9t hJAng @ Gnh/
Cu 21: T< b2 Ka m9t l2i .inh 5Pt nh&n .= khi ph&n hia bG nhim t nh&n h!a h* ws+ lm h2 gbn S
bi<n thnh albn a ! %0 h' k> @2(n 5 ! ]t00 li,n k<t hi#/ 01 lJCng tong l2;i n'l,tit Ka gbn S l:
A. S T `99r p e t0]/ B. S T ^0]r p e _99/
C. S T t0]r p e `99/ D. S T t0]r p e ]99/
Cu 22: O9t ngJi ! t" N0T t#2ng t< b2+ g$m tw N0T thJng+ N0T ^] g$m ba hi< gi1ng nha'+ N0T giAi
t-nh g$m ba hi< t#2ng ! ! hai hi< gi1ng nha'/ a<t l'Pn n2 .a' &Q ngc
A. NgJi nQ l nM 5oa m( h9i hBng a2+ 5oa m( h9i hBng _e/
B. NgJi nQ l nam 5oa m( h9i hBng a2+ 5oa m( h9i hBng Claiphbnt=/
C. NgJi nQ l nM 5oa m( h9i hBng a2+ 5oa m( h9i hBng Claiphbnt=/
D. NgJi nQ l nam 5oa m( h9i hBng a2+ 5oa m( h9i hBng _e/
Cu 23: C7' t# .i,' hin 5i Ka nhim .( th g$m SUN 5 p#t,in hi.t2n JC @2(n l?n lJCt thb2
7p 9
A. SUN hi.tn .Ci = bEn n'l,@m .Ci nhim .( .Ci #matit N0T/
B. SUN hi.tn n'l,@m .Ci = bEn .Ci nhim .( .Ci #matit N0T/
C. SUN hi.tn .Ci nhim .( .Ci = bEn n'l,@m .Ci #matit N0T/
D. SUN hi.tn n'l,@m .Ci nhim .( .Ci = bEn .Ci #matit N0T/
Cu 24: Ch2 L'Q l'Pt 3i t#'Qn .a' &Q:
]/ ~'Q l'Pt ph&n li
^/ ~'Q l'Pt ph&n li 9 lPp/
_/ ~'Q l'Pt tJ=ng t gbn/
t/ ~'Q l'Pt li,n k<t gbn/
w/ ~'Q l'Pt h2n 5G gbn/
C L'Q l'Pt 3i t#'Qn n2 3JAi &Q phEn nh hi)n tJCng ki' h>nh : 2n ! .6 tN hCp l;i t-nh
t#;ng : i b1 mnc
A. ]+^+t+w/ B. ^+ t+w/ C. ^+ w/ D. ^+_+w/
Cu 25: C&' n2 3JAi &Q n!i 5 h2;t 9ng Ka bnzim SUN plimbza#a t#2ng L' t#>nh nh&n i l ngc
A. nzim SUN plimb#aza h8 3i h'Qn t#,n m;h kh'n thb2 m9t hi' to _ <n w 5 tNng hCp tong
m;h m9t+ h<t m;h nQ <n m;h kh/
B. nzim SUN plimb#aza h8 3i h'Qn t#,n m;h kh'n thb2 m9t hi' to w <n _ 5 tNng hCp E ^
m;h jng m9t l/
C. nzim SUN plimb#aza h8 3i h'Qn t#,n m;h kh'n thb2 m9t hi' to w <n _ 5 tNng hCp m9t
m;h li,n t| hn m;h kia tNng hCp gin 2;n thnh 2;n kazaki/
D. n zim SUN plimb#aza h8 3i h'Qn t#,n m;h kh'n thb2 m9t hi' to _ <n w 5 tNng hCp E ^
m;h jng m9t l/
Cu 26: { ngJi gbn h L'Q Gnh m' kh! ng+ gbn H b>nh thJng+ gbn m L'Q Gnh mj m'+ gbn O b>nh
thJng+ hai dp gbn t#,n li,n k<t 5Ai nhim .( th giAi t-nh e 2;n khng ! t#,n g/ O9t dp 5C h$ng b>nh
thJng h* .inh JC ngJi 2n t#ai ?' lhng m( E hai b)nh t#,n/ ai' gbn Ka ngJi mn ! th l
A. e
M
H
e
m
h
h2d e
m
H

e
M
h
/ B. e
M
H
e
M
h
h2d e
M
H
e
m
H
/
C. e
M
H
e
m
h
h2d e
M
H
e
m
H
/ D. e
M
H
e
m
h
h2d e
M
h
e
M
H
/
Cu 27: T< b2 .inh h;t ph7n Ka th 9t bi<n ! ki' gbn SSasb .R h2 gia2 tD n2 .a' &Q c
A. Sas r SSs r SSa r sb/ B. SSs r SSb r Sas r Sab/
C. Sas r Ssb r ass r asb/ D. SSsb r Sa r Sb r asb/
Cu 28: H>nh thnh l2i bIng h li .inh thi thJng gdp : l2i .inh 5Pt n2 .a' &Qc
A. 0&' Fn l/ B. Chim ./ C. UJ=ng @8/ D. }i kh'Vn lam/
Cu 29: C7' t# 3i t#'Qn Ka m9t L'?n th t6 th| ph7n : th< h) thB nh7t l : ^0SS: ]0Sa : ]0aa/ T-nh
thb2 l- th'Q<t t8 l) ki' gbn $ng hCp : th< h) thB t l
A. 0+t"t_`w/ B. 0+9"t_`w/ C. 0+9%"`w/ D. 0+t9^]"`w/
Cu 30: 06 ki)n nNi bPt nh7t 5 Ga h7t+ kh- hP' 5 .inh 5Pt in h>nh : ;i T#'ng .inh l
A. kh- hP' kh+ ;i l| hi<m J' th<+ &Q h;t t#?n 5 bh .t ng6 t#G/
B. kh- hP' n!ng 5 Vm+ &Q ! m;h 5 9ng 5Pt 3i J l,n ;n/
C. kh- hP' kh 5 l;nh+ &Q ! h2a ng6 t#G+ ph&n h!a th+ him 5 n t#jng/
D. kh- hP' kh 5 l;nh+ pht .inh nh!m linh t#J:ng 5 @'7t hi)n l2i ngJi/
Cu 31: }> .a2 h'mi thB Fn t#2ng h) .inh thi khng th kY2 3i ZL' % bP 3inh 3Jkng[c
A. }> hi)' .'7t .inh thi giMa bP 3inh 3Jkng t#2ng h) .inh thi l #7t th7p/
B. }> n<' h'mi thB Fn L' 3i th> L' t#>nh t#'Qn nFng lJCng .R hPm/
C. Ch'mi thB Fn ng(n th> L' t#>nh t'?n h2n nFng lJCng .R @EQ #a nhanh h=n/
D. Ch'mi thB Fn ng(n th> h' t#>nh 5Pt h7t t#2ng h) .inh thi @EQ #a nhanh h=n/
Cu 32: O9t t< b2 .inh 3Jkng Ka m9t l2i ! ^n ^t ti<n hnh w l?n ng'Q,n ph&n li,n ti<p+ 01 #matit
t#2ng t< b2 2n : k> giMa Ka l?n ng'Q,n ph&n '1i jng l
A. ]w_%/ B. _"t/ C. `%"/ D. ]9^/
Cu 33: OB 9 .inh .En Ka L'?n th l m9t t#2ng nh&n t1 Enh hJ:ng <n k-h thJA Ka L'?n th .inh
5Pt/ Nh&n t1 nQ l;i ph| th'9 52 m9t .1 Q<' t1+ Q<' t1 n2 .a' &Q l L'an t#*ng nh7tc
A. 01 lJCng 2n n2n Ka m9t lBa /
B. T8 l) 6xi Ka L'?n th/
C. i' ki)n thB Fn+ n=i : 5 kh- hP'/
D. 01 lBa Ka m9t th i 5 t'Ni t#J:ng thnh .inh 3| Ka th/
Cu 34: ai' ph&n b1 ngl' nhi,n Ka L'?n th gip .inh 5Pt tPn 3|ng JC ng'$n .1ng tim tng t#2ng mi
t#Jng/ }- 3| n2 .a' &Q h2 th7Q L'?n th Ka l2i ! ki' ph&n b1 ngl' nhi,nc
A. C &Q thng t#2ng #ong thng 5 l2i .h .1ng t#2ng phj .a 5jng t#i'/
B. C &Q thng t#2ng #ong thng+ him hEi &' lm tN/
C. Nh!m &Q b|i m* h2ang 3;i+ n t#&' #ong+ b?Q him nh |t : Nam 6/
D. C 2n .&' .1ng t#,n tn l &Q+ &Q gm t#2ng #ong mJa nhi)t Ai/
Cu 35: Nh&n t1 .inh thi L'an t#*ng lm bi<n Ni L'?n @H .inh 5Pt 3ln <n .6 3in th< .inh thi l
A. h2;t 9ng khai th ti ng'Q,n Ka 2n ngJi/
B. .6 thaQ Ni Ka kh- hP' nhJ l l|t+ h;n hn+ hQ #ong/
C. .6 ;nh t#anh gaQ g(t giMa l2i t#2ng L'?n @H
D. h2;t 9ng m;nh mR Ka nh!m l2i J' th</
Cu 36: ~'an h) giMa ^ l2i S 5 s t#2ng L'?n @H JC bi' 3in bIng .= $ .a':
S
s
- +
Ch2 bi<t 37' Z[: l2i JC lCi+ 37' Z[: l2i bG h;i/ 0= $ t#,n bi' 3in h2 m1i L'an h)
A. 9ng .inh+ hCp t 5 h9i .inh/ B. k- .inh 5 B h< Em nhim/
C. ;nh t#anh 5 5Pt Fn thGt 2n m$i/ D. k- .inh 5 .inh 5Pt nQ Fn .inh 5Pt kh/
Cu 37: N9i 3'ng n2 3JAi &Q khi n!i 5 = h< pht .inh 9t bi<n N0T l ngc
A. U2 #1i l2;n L' t#>nh nh&n i Ka SUN H 3ln <n 9t bi<n nhim .( th/
B. U2 #1i l2;n ph&n li Ka m9t h2d m9t .1 dp N0T 3ln <n 9t bi<n a b9i/
C. U2 #1i l2;n t#a2 Ni hY2 5 #1i l2;n ph&n li Ka N0T 3ln <n 9t bi<n ldp 2;n 5 m7t 2;n/
D. U2 #1i l2;n ph&n li Ka N0T 3ln <n 9t bi<n .1 lJCng nhim .( th/
Cu 38: O9t h' t#>nh .inh Ga h!a g$m kh&' n2 .a' &Qc
A. TNng hCp h7t+ t'?n h2n 5Pt h7t t#2ng t6 nhi,n+ ph&n giEi 5 l(ng *ng m9t ph?n 5Pt h7t t#2ng
7t+ nJA
B. TNng hCp h7t+ t'?n h2n 5Pt h7t t#2ng t6 nhi,n+ ph&n giEi h7t hM' =/
C. TNng hCp h7t+ ph&n giEi h7t hM' = 5 l(ng *ng m9t ph?n 5Pt h7t t#2ng 7t+ nJA
D. TNng hCp h7t+ t'?n h2n 5Pt h7t t#2ng t6 nhi,n 5 l(ng *ng m9t ph?n 5Pt h7t t#2ng 7t+ nJA/
Cu 39: eYt m9t gbn ! ^ lbn S 5 a nIm t#,n N0T giAi t-nh e+ khng ! albn tJ=ng Bng t#,n g/ p*i p 5 L
l?n lJCt l t?n .1 tJ=ng 1i Ka albn S 5 a+ n<' t?n .1 albn : ^ giAi bIng nha' th> 7' t# 3i t#'Qn Ka
L'?n th : t#;ng thi &n bIng 3i t#'Qn l bi' thB n2 .a' &Qc
A. p
^
e
S
e
S
^pLe
S
e
a
L
^
e
a
e
a
/
B. 0+wp
^
e
S
e
S
pLe
S
e
a
0+wL
^
e
a
e
a
0+wpe
S
g 0+wLe
a
g/
C. p
^
e
S
e
S
^pLe
S
e
a
L
^
e
a
e
a
pe
S
g Le
a
g/
D. 0+wp
^
e
S
e
S
^pLe
S
e
a
0+wL
^
e
a
e
a
0+wp
^
e
S
g 0+wL
^
e
a
g/
Cu 40: T#2ng m9t phYp lai ph&n t-h th' JC k<t L'E t^ L'E t#hn+ h2a 5ngr ]0" L'E t#hn+ h2a t#(ngr ^w"
L'E 3i+ h2a 5ngr ]9^ L'E 3i+ h2a t#(ng/ si<t #Ing m' .( h2a 32 m9t gbn L'Q Gnh/
ai' gbn Ka b1 mn t#2ng phYp lai ph&n t-h t#,n ! th l
A.
ad
AD
sb @
ad
ad
bb+ h2n 5G gbn 5Ai t?n .1 ^"v/
B.
aD
Ad
sb @
ad
ad
bb+ h2n 5G gbn 5Ai t?n .1 ^"v/
C.
ad
AD
sb @
ad
ad
bb+ li,n k<t gbn h2n t2n/
D.
aD
Ad
sb @
ad
ad
bb+ li,n k<t gbn h2n t2n/
II. PHAN RING (10 cu). Th sinh ch c lm mt trong hai h!n (h!n " ho#c $)%
A. Theo chong trnh chun (10 cu, t cu 41 n cu &0)
Cu 41: O9t .1 hi)n tJCng nhJ mJa l+ hdt ph #ong+ /// ! th 3ln <n hi)n tJCng thi<' h|t ng'Q,n t1
3inh 3Jkng nhJ nit= ZN[+ ph1tph2 Z4[+ 5 an@i ZCa[ ?n h2 m9t h) .inh thi+ nhJng ng'Q,n t1 b2n ZC[
h?' nhJ khng ba2 gi thi<' h2 h2;t 9ng .1ng Ka h) .inh thi/ ! l 32
A. th6 5Pt ! th t;2 #a b2n Ka #i,ng hng to nJA 5 nh .ng mdt t#i/
B. ng'Q,n t1 3inh 3Jkng kh ! ng'$n g1 to 7t+ hn b2n ! ng'$n g1 to khng kh-/
C. l2i n7m 5 5i kh'Vn 9ng .inh gip th6 5Pt 3 3ng ti<p nhPn 5 .D 3|ng ! hi)' L'E b2n to
mi t#Jng/
D. lJCng b2n l2i .inh 5Pt ?n .D 3|ng h2 h2;t 9ng .1ng khng ng k/
Cu 42: T8 l) ph&n li ki' h>nh l ] : ] : ] : ] khng th @'7t hi)n t#2ng phYp lai th'9 L'Q l'Pt 3i t#'Qn
n2 .a' &Qc
A. ~'Q l'Pt ph&n li 9 lPp/ B. ~'Q l'Pt tJ=ng t gbn/
C. ~'Q l'&t ph&n li/ D. ~'Q l'Pt li,n k<t gbn 5 h2n 5G gbn/
Cu 43: { m9t l2i th6 5Pt+ gbn S L'Q Gnh h2a i t#9i h2n t2n .2 5Ai gbn a L'Q Gnh h2a t#(ng/ Ch2 &Q
h2a i th'?n hKng lai 5Ai &Q h2a t#(ng th'?n hKng/ fBa thB nh7t th' JC t2n &Q h2a i/ fBa thB hai
! a .1 &Q h2a i+ t#2ng ! ! m9t &Q h2a t#(ng/ si<t khng ! gbn g&Q h<t+ b9 N0T khng thaQ Ni/ a<t
l'Pn n2 .a' &Q ngc
A. 06 bi<n 3G tN hCp t;2 n,n &Q h2a t#(ng/
B. C! 9t bi<n 7' t# N0T @EQ #a t#2ng L' t#>nh pht .inh gia2 tD : &Q h2a i/
C. C! 9t bi<n gbn+ @EQ #a t#2ng L' t#>nh pht .inh gia2 tD : &Q h2a i/
D. C! 9t bi<n 3G b9i @EQ #a t#2ng L' t#>nh pht .inh gia2 tD : &Q h2a i/
Cu 44: s)nh ph,nink,t2 ni)' 32
A. thoa bnzim h'Qn h2 a@it amin ph,ninalanin thnh ti#2zin t#2ng = th/
B. thi<' bnzim h'Qn h2 a@it amin ph,ninalanin thnh ti#2zin t#2ng = th/
C. thi<' a@it amin ph,ninalanin t#2ng khi ! thoa ti#2zin t#2ng = th/
D. bG #1i l2;n L' t#>nh l* a@it amin ph,ninalanin t#2ng t'Q<t bi ti<t/
Cu 45: sIng hBng n2 ! li,n L'an <n L' t#>nh pht .inh hKng l2;i H @ nhPn 2n ngJi ! ng'$n
g1 to 9ng 5Ptc
A. sIng hBng t< b2 h* 5 b9 N0T B. sIng hBng 5 hi)n tJCng l;i gi1ng
C. sIng hBng ph&n l2;i h* ph&n tD D. sIng hBng 5 giEi phl' .2 .nh/
Cu 46: NgJi ta H .D 3|ng kq th'Pt n2 .a' &Q pht hi)n .Am b)nh ph,nink,t2 ni)' : ngJic
A. h* 3h 3Gh 1i l7Q t< b2 phi h2 ph&n t-h N0T thJng/
B. .inh thi<t t'a nha' thai l7Q t< b2 phi h2 ph&n t-h p#t,in/
C. h* 3h 3Gh 1i l7Q t< b2 phi h2 ph&n t-h N0T giAi t-nh e/
D. .inh thi<t t'a nha' thai l7Q t< b2 phi ph&n t-h SUN/
Cu 47: O9t gbn : .inh 5Pt nh&n .= ! hi' 3i w]00S
0
tham gia phi,n mH _ l?n/ T#,n mmi mH .a2 ! w
#ib@m jng t#JCt L'a ] l?n 3Gh mH/ 01 lJCt ph&n tD tSTN <n ph| 5| h2 L' t#>nh tNng hCp
h'mi plipbptit 3Gh to gbn n!i t#,n l:
A. `t`0/ B. `t"w/ C. `tww/ D. `w00/
Cu 48: { nhMng l2i -t ! khE nFng bE2 5) 5jng .1ng nhJ + hJ='+ nai+/// th> Q<' t1 n2 .a' &Q Enh
hJkng # #)t nh7t <n .6 bi<n 9ng .1 lJCng th t#2ng L'?n thc
A. 0B .inh .En 5 mB 9 tD 52ng/ B. 06 ;nh t#anh giMa th jng m9t n/
C. 01 lJCng k thj Fn thGt/ D. 06 pht tn Ka th/
Cu 49: ahi lai ^ = th #'$i gi7m 3G hCp th&n @m+ nh 3i 5Ai nha'+ th' JC ki' h>nh th&n bn+ nh
|t t8 l) ]v+ Zbi<t #Ing mmi gbn L'Q Gnh m9t t-nh t#;ng+ t-nh t#;ng th&n @m+ nh 3i l t#9i h2n t2n .2
5Ai th&n bn+ nh |t[/ T?n .1 h2n 5G gbn l
A. tv/ B. tv h2d ^0v/ C. ^v/ D. tv h2d ^v/
Cu 50: T;i .a2 h li Ga l- ! 5ai t#h L'an t#*ng t#2ng L' t#>nh ti<n h!ac
A. }> h li Ga l- 3'Q t#> .6 kh bi)t 5 51n gbn giMa L'?n th/
B. }> n<' khng ! h li Ga l- th> khng 3ln <n h>nh thnh l2i mAi/
C. }> i' ki)n Ga l- kh nha' lm pht .inh 9t bi<n kh nha' 3ln <n h>nh thnh l2i mAi/
D. }> h li Ga l- l ng'Q,n nh&n t#6 ti<p lm @'7t hi)n h li .inh .En/
B. Theo chong trnh nng cao (10 cu, t cu &1 n cu '0)
Cu 51: N9i 3'ng n2 ng 5Ai hi)n tJCng a h>nh &n bIng 3i t#'Qn t#2ng L'?n thc
]/ ahng ! .6 thaQ th< h2n t2n m9t albn nQ bIng m9t albn kh/
^/ C! .6 thaQ th< h2n t2n m9t albn nQ bIng m9t albn kh/
_/ C! .6 J' ti,n 3'Q t#> th 3G hCp 5 m9t gbn h2d m9t nh!m gbn/
t/ C th 3G hCp thJng ti #a ! J' th< .2 5Ai th $ng hCp tJ=ng Bng 5 .B .1ng+ khE nFng .inh .En+
khE nFng phEn Bng th-h nghi t#JA ng2;i Enh/
p n ng l
A. ]+^+t/ B. ]+^+_/ C. ^+_+t/ D. ]+_+t/
Cu 52: pht hi)n #a hi)n tJCng li,n k<t gbn 5 h2n 5G gbn O22gan khng .D 3|ng phJ=ng php n2
.a' &Qc
A. t6 th| ph7n/ B. lai th'Pn nghGh/ C. lai ph&n t-h/ D. ph&n t-h = th lai/
Cu 53: N9i 3'ng n2 ng 5Ai h' t#>nh h7t kh-c
A. 4h?n lAn h7t i L'a L'?n @H -t bG th7t th2t 5 h2n l;i h2 h' t#>nh/
B. 4h?n lAn h7t th #a i 52 5Pt h7t l(ng *ng n,n g&Q th7t th2t nhi'/
C. C h7t tham gia 52 h' t#>nh ! ng'$n 36 t#M to 5i T#i 7t/
D. 4h?n lAn h7t i L'a L'?n @H bG th7t th2t 5 khng h2n l;i h2 h' t#>nh/
Cu 54: T#,n m9t &Q h?' h<t nh ' ! l b>nh thJng+ 3'Q nh7t m9t nh ! l t2+ (t m9t 2;n
nh ! l t2 nQ bm t#$ng ngJi ta th' JC &Q ! t7t E l ' t2/ piE th'Q<t n2 .a' &Q giEi th-h
ng hi)n tJCng t#,nc
A. C&Q ! l t2 JC h>nh thnh 32 9t bi<n a b9i/
B. C&Q ! l t2 JC h>nh thnh 32 9t bi<n 7' t# N0T/
C. C&Q ! l t2 JC h>nh thnh 32 9t bi<n l)h b9i/
D. C&Q ! l t2 JC h>nh thnh 32 9t bi<n gbn/
Cu 55: ' im Ka phJ=ng php lai t< b2 l
A. t;2 #a JC nhMng th khEm mang d t-nh giMa th6 5Pt 5Ai 9ng 5Pt/
B. t;2 #a nhMng = th ! ng'$n gbn kh @a nha' haQ nhMng th khEm mang d t-nh Ka nhMng l2i #7t
kh nha' thPm h- giMa 9ng 5Pt 5 th6 5Pt/
C. t;2 #a JC nhMng th khEm mang d t-nh Ka nhMng l2i #7t kh nha'/
D. t;2 #a JC gi1ng mAi mang d im Ka E ^ l2i #7t kh @a nha' m bIng h t;2 gi1ng thng
thJng khng th th6 hi)n JC
Cu 56: s9 lng Ka g JC @ Gnh b:i ^ dp gbn khng albn 3i t#'Qn 9 lPp/ { m9t dp+ gbn t#9i S
@ Gnh b9 lng m'+ gbn ldn a @ Gnh b9 lng t#(ng/ { dp kia+ gbn t#9i s t h< m'+ gbn ldn b khng t
h< m'/ Ch2 ^ nhi g gia2 ph1i 5Ai nha' JC \
]
: ]_ lng t#(ng : _ lng m'/ Ch2 lai ph&n t-h nhi g : 4
th' JC t8 l) ki' h>nh : i lai l
A. _ lng t#(ng : ] lng ! m'/ B. _ lng ! m' : ] lng t#(ng/
C. w lng t#(ng : _ lng ! m'/ D. _ lng t#(ng : w lng ! m'/
Cu 57: O9t albn 9t bi<n hi<m gdp t#2ng L'?n th .a' m9t thi gian ng(n l;i t#: n,n phN bi<n t#2ng L'?n
th/ Ng'Q,n nh&n n2 t#2ng .1 ng'Q,n nh&n .a' &Q giEi th-h ng nh7t h2 t#Jng hCp t#,nc
A. U2 t1 9 9t bi<n Ka gbn nQ @EQ #a a2 b7t thJng/
B. U2 mi t#Jng .1ng ! nhi' t nh&n 9t bi<n/
C. U2 mi t#Jng .1ng li,n t| thaQ Ni thb2 m9t hJAng @ Gnh/
D. U2 9t bi<n ldp 2;n N0T t;2 #a nhi' gbn/
Cu 58: T#2ng h) .inh thi+ = th : bP 3inh 3Jkng a2 h=n thJng ! tNng .inh kh1i -t h=n .2 5Ai
l2i : bP 3inh 3Jkng th7p h=n+ b:i 5>
A. hi)' .'7t .D 3|ng nFng lJCng Ka .inh 5Pt h'Qn h!a thnh .inh kh1i l th7p/
B. .inh kh1i giEm khi bP 3inh 3Jkng tFng l,n 5 h?' h<t nFng lJCng mdt t#i .a' khi <n T#i 7t JC
phEn @; l;i 52 t#2ng 5 t#|/
C. l2i 9ng 5Pt Fn thGt : bP 3inh 3Jkng a2 nh7t phEi t1n nhi' nFng lJCng h2 L' t#>nh .Fn+ b(t
m$i/
D. .inh 5Pt .En @'7t ZnhJ th6 5Pt[ thJng ! kh1i lJCng lAn h=n nhi' .inh 5Pt ti,' th| ZnhJ
him+ th[/
Cu 59: O9t t< b2 .inh 3| Ka m9t l2i ! ^n ^t ti<n hnh w l?n ng'Q,n ph&n li,n ti<p+ m9t nDa .1 t<
b2 2n ti<p t| tham gia giEm ph&n+ tNng .1 ph&n tD SUN t#2ng t< b2 2n : k> .a' Ka l?n giEm ph&n
^ l
A. ]9^/ B. ]w_%/ C. `%"/ D. _"t/
Cu 60: { ngJi gbn S m' ng b>nh thJng+ gbn a m' kh! ng nIm t#,n N0T e/ s1 m( b)nh m'
kh! ng+ mn khng bG b)nh+ .inh 2n t#ai bG b)nh m' kh! ng/ e .'7t .inh 2n t#ai thB hai m( b)nh l
A. `wv/ B. ^wv/ C. ]^+wv/ D. w0v/

HT
P N CC M MN SINH THI TH LN 4 NM 2012
142 1 A 295 1 A 308 1 D 463 1 D 510 1 D 631 1 B
142 2 C 295 2 D 308 2 B 463 2 B 510 2 A 631 2 B
142 3 A 295 3 B 308 3 B 463 3 D 510 3 D 631 3 D
142 4 A 295 4 C 308 4 C 463 4 A 510 4 B 631 4 C
142 5 B 295 5 C 308 5 A 463 5 D 510 5 A 631 5 A
142 6 D 295 6 B 308 6 C 463 6 D 510 6 D 631 6 B
142 7 C 295 7 D 308 7 B 463 7 B 510 7 A 631 7 A
142 8 D 295 8 D 308 8 D 463 8 A 510 8 C 631 8 B
142 9 C 295 9 B 308 9 C 463 9 A 510 9 D 631 9 D
142 10 B 295 10 C 308 10 D 463 10 B 510 10 D 631 10 B
142 11 C 295 11 C 308 11 B 463 11 C 510 11 C 631 11 D
142 12 C 295 12 C 308 12 B 463 12 A 510 12 C 631 12 A
142 13 B 295 13 B 308 13 A 463 13 B 510 13 A 631 13 C
142 14 B 295 14 B 308 14 B 463 14 B 510 14 B 631 14 A
142 15 D 295 15 B 308 15 D 463 15 A 510 15 C 631 15 C
142 16 B 295 16 D 308 16 C 463 16 C 510 16 C 631 16 A
142 17 D 295 17 D 308 17 C 463 17 B 510 17 D 631 17 B
142 18 D 295 18 C 308 18 A 463 18 D 510 18 C 631 18 A
142 19 C 295 19 A 308 19 A 463 19 B 510 19 C 631 19 C
142 20 A 295 20 C 308 20 C 463 20 B 510 20 A 631 20 C
142 21 D 295 21 A 308 21 D 463 21 B 510 21 A 631 21 D
142 22 B 295 22 D 308 22 D 463 22 D 510 22 D 631 22 C
142 23 B 295 23 B 308 23 B 463 23 A 510 23 B 631 23 D
142 24 B 295 24 B 308 24 D 463 24 D 510 24 B 631 24 D
142 25 D 295 25 B 308 25 B 463 25 C 510 25 C 631 25 D
142 26 A 295 26 A 308 26 A 463 26 C 510 26 B 631 26 B
142 27 B 295 27 A 308 27 C 463 27 B 510 27 A 631 27 D
142 28 A 295 28 C 308 28 D 463 28 A 510 28 D 631 28 C
142 29 C 295 29 D 308 29 D 463 29 D 510 29 C 631 29 A
142 30 A 295 30 C 308 30 A 463 30 B 510 30 B 631 30 C
142 31 A 295 31 A 308 31 B 463 31 C 510 31 C 631 31 D
142 32 C 295 32 A 308 32 A 463 32 D 510 32 C 631 32 C
142 33 C 295 33 D 308 33 C 463 33 C 510 33 D 631 33 C
142 34 D 295 34 C 308 34 B 463 34 C 510 34 A 631 34 C
142 35 C 295 35 D 308 35 A 463 35 C 510 35 B 631 35 A
142 36 D 295 36 B 308 36 A 463 36 C 510 36 A 631 36 B
142 37 D 295 37 A 308 37 B 463 37 A 510 37 B 631 37 A
142 38 A 295 38 B 308 38 C 463 38 B 510 38 B 631 38 C
142 39 B 295 39 A 308 39 B 463 39 D 510 39 C 631 39 C
142 40 B 295 40 C 308 40 D 463 40 B 510 40 C 631 40 A
142 41 B 295 41 A 308 41 B 463 41 A 510 41 D 631 41 A
142 42 C 295 42 B 308 42 A 463 42 C 510 42 B 631 42 D
142 43 C 295 43 A 308 43 C 463 43 D 510 43 B 631 43 D
142 44 B 295 44 C 308 44 A 463 44 B 510 44 B 631 44 B
142 45 D 295 45 B 308 45 D 463 45 A 510 45 C 631 45 A
142 46 D 295 46 B 308 46 D 463 46 D 510 46 A 631 46 D
142 47 B 295 47 D 308 47 A 463 47 D 510 47 D 631 47 D
142 48 C 295 48 A 308 48 D 463 48 D 510 48 D 631 48 A
142 49 A 295 49 D 308 49 C 463 49 A 510 49 A 631 49 A
142 50 A 295 50 C 308 50 C 463 50 D 510 50 B 631 50 B
142 51 D 295 51 D 308 51 C 463 51 A 510 51 D 631 51 A
142 52 A 295 52 A 308 52 D 463 52 C 510 52 A 631 52 C
142 53 A 295 53 A 308 53 D 463 53 A 510 53 B 631 53 A
142 54 A 295 54 D 308 54 D 463 54 C 510 54 C 631 54 B
142 55 D 295 55 D 308 55 C 463 55 C 510 55 A 631 55 B
142 56 A 295 56 D 308 56 A 463 56 A 510 56 C 631 56 B
142 57 C 295 57 C 308 57 B 463 57 A 510 57 B 631 57 A
142 58 A 295 58 D 308 58 A 463 58 A 510 58 A 631 58 B
142 59 C 295 59 A 308 59 A 463 59 A 510 59 A 631 59 C
142 60 D 295 60 C 308 60 C 463 60 C 510 60 A 631 60 B