You are on page 1of 128

Honda FMX650

UIVATELSK PRUKA

Honda Motor Co., Ltd. 2004

DLEIT UPOZORNN
JEZDEC A SPOLUJEZDEC Tento motocykl je konstruovn pro jezdce a jednoho spolujezdce. Nikdy nepekraujte maximln nosnost uvedenou na informanm ttku pro pneumatiky. POUIT NA SILNICI/V TERNU Tento motocykl je konstruovn pro kombinovan pouit. PETTE SI PELIV TUTO PRUKU! Vnujte zvltn pozornost odstavcm o bezpenosti, kter se objevuj bhem celho textu. Toto pouen o bezpenosti je pln vysvtleno v kapitole o bezpenosti, kter nsleduje na dal stran po obsahu tto pruky. Tato pruka by mla bt povaovna za stlou soust motocyklu a mla by bt pedna spolu s motocyklem pi jeho odprodeji.

Honda FMX650 UIVATELSK PRUKA

Vechny informace uveden v tto pruce jsou zaloen na nejnovjch poznatcch vroby, kter byly k dispozici v dob jejho schvlen do tisku. Firma HONDA MOTOR CO., LTD. si vyhrazuje prvo ke zmnm bez pedchozho upozornn, ani by se k nemu zavazovala. dn st tto publikace nesm bt reprodukovna bez psemnho povolen.

VOD
Motocykl vs vyzv k zen a k dobrodrustv. Pi jzd jste olehvni vtrem, spojeni se silnic vozidlem, kter poslouch vae pkazy jako dn jin. Na rozdl od automobilu vs neobklopuje dn kovov klec. Podobn jako u letadla je pro vai bezpenost velmi dleit prohldka ped jzdou a pravideln drba. Odmnou vm bude volnost a radost z jzdy. Pro splnn poadavk bezpenosti a plnho proit dobrodrustv byste se ml dkladn seznmit s uivatelskou prukou DVE, NE NA MOTOCYKLU VYJEDETE. Pi ten tohoto manulu narazte na informace, kterm pedchz symbol UPOZORNN . Tyto informace jsou zde uvedeny, aby vm pomohly pedchzet a vyvarovat se pokozen motocyklu, jinho majetku, ale t ivotnho prosted. Je-li potebn servis, pamatujte, e v dealer Hondy zn v motocykl nejlpe. Mte-li poadovan schopnosti a nad, mete u svho dealera nahldnout do oficiln dlensk pruky HONDA, kter vm bude velmi npomocn pi provdn drby a pi mnohch opravch. Pejeme vm pjemnou jzdu a dkujeme, e jste si vybrali HONDU!

Nsledujc kdy uveden v tto pruce oznauj typ uren pro jednotliv zem.
E F ED UK Francie Pm evropsk prodeje Rakousko Belgie Bulharsko Chorvatsko esko Dnsko Finsko Nmecko Pm evropsk prodeje Rakousko Belgie Bulharsko Chorvatsko esko Dnsko Finsko Nmecko

ecko Holandsko Ma arsko Island Irsko Izrael Itlie Litva ecko Holandsko Ma arsko Island Izrael Itlie Litva Lucembursko

Lucembursko Makedonie Norsko Polsko Rumunsko Portugalsko Rusko Slovensko Makedonie Norsko Polsko Portugalsko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko

Slovinsko panlsko vdsko vcarsko Ukrajina

II ED

panlsko vdsko vcarsko Ukrajina

Tyto specifikace se mohou liit v zvislosti na kad lokalit

NKOLIK SLOV O BEZPENOSTI


Vae bezpenost, ale i bezpenost druhch je velmi dleit. A proto bezpen ovldn tohoto motocyklu je velkou zodpovdnost. Abychom vm pomohli dlat uven rozhodnut, kter se tkaj bezpenosti, uvedli jsme v tomto manulu postupy a dal potebn informace uvozeny specifickmi znaky. Tyto informace vs upozorn na ppadn rizika, kter by vm nebo jinm mohla zpsobit zrann. Samozejm nen mon upozornit na vechna rizika spojen s zenm nebo drbou motocyklu. Je teba pouvat vaeho vlastnho sudku. Dleit upozornn tkajc se bezpenosti budete nachzet v tomto textu v nkolika rznch formch, jako napklad: Bezpenostn ttky - uvedeny na motocyklu Odstavce o bezpenosti - jsou uvozeny symbolem, kter signalizuje nebezpe varovnch slov: NEBEZPE, VSTRAHA nebo POZOR. Tyto nebezpe signalizujc slova znamenaj: a jednm ze t

NEBEZPE VSTRAHA POZOR

Pokud nebudou dodreny bezpenostn pokyny, dojde ke ZRANN i SMRTI osoby. Pokud nebudou dodreny bezpenostn pokyny, me dojt ke ZRANN nebo SMRTI osoby. Upozoruje na monost zrann osoby, jestlie nebudou dodreny uveden bezpenostn pokyny.

Bezpenostn nadpisy - jako napklad Dleit bezpenostn upozornn nebo Dleit bezpenostn opaten sti o bezpenosti - jako napklad Bezpenost na motocyklu Instrukce - jak bezpen a sprvn pouvat tento motocykl Tento manul jako celek je pln dleitch informac tkajc se bezpenosti - prosme tte je pozorn.

OBSLUHA
Strana 1 BEZPENOST NA MOTOCYKLU 1 DLEIT BEZPENOSTN UPOZORNN 3 OCHRANN VSTROJ 5 POKYNY A OMEZEN PRO NKLAD 9 USPODN SOUST 12 PSTROJE A KONTROLKY 14 HLAVN SOUSTI (Informace, kter potebujete k ovldn tohoto motocyklu) 14 BRZDY 17 SPOJKA 19 PALIVO 23 MOTOROV OLEJ 25 PNEUMATIKY Strana 30 OVLADAE 30 SPNAC SKKA ZAPALOVN 31 KLE 32 OVLDAC PRVKY PRAV STRANY DTEK 33 OVLDAC PRVKY LEV STRANY DTEK

Strana 34 DAL SOUSTI VBAVY (Nejsou nutn pro ovldn vozidla) 34 ZMEK ZEN 35 SEDLO 36 DRKY HELMY 37 POUZDRO NA DOKLADY 38 CHYTN HKY PRO ZAVAZADLA 39 BON KRYT 40 PRAV KRYT CHLADIE 41 NASTAVEN SKLONU PEDNHO SVTLOMETU

Strana 42 PROVOZ 42 PROHLDKA PED JZDOU 44 STARTOVN MOTORU 48 ZBH 49 JZDA 51 BRZDN 52 PARKOVN 53 OPATEN PROTI KRDEI

DRBA
Strana 54 DRBA 54 DLEITOST DRBY 55 BEZPENOST DRBY 56 BEZPENOSTN OPATEN 57 ROZVRH DRBY 60 SADA NAD 61 SRIOV SLA 62 TTEK OZNAEN BARVY 63 MOTOROV OLEJ 71 ZAPALOVAC SVKA 73 ODVZDUNN SKN MOTORU 74 OVLDN RUKOJETI PLYNU 76 VOLNOBN OTKY 77 VZDUCHOV FILTR 78 ETZ SEKUNDRNHO PEVODU 84 VODTKO ETZU SEKUNDRNHO PEVODU 85 KONTROLA PEDNHO A ZADNHO ODPRUEN 86 BON STOJAN 87 DEMONT KOLA Strana 93 OPOTEBEN BRZDOVCH DESTIEK 95 AKUMULTOR 97 VMNA POJISTKY 100 SEZEN SPNAE BRZDOVHO SVTLA 101 VMNA ROVEK 106 ITN 110 POKYNY PRO ODSTAVEN 110 ODSTAVEN 112 UVEDEN STROJE ZPT DO PROVOZU 113 TECHNICK DAJE 117 KATALYZTOR

BEZPENOST NA MOTOCYKLU
DLEIT BEZPENOSTN UPOZORNN V motocykl vm me poskytovat slubu a poten mnoho let - pokud pevezmete zodpovdnost za vai vlastn bezpenost a budete srozumni s nstrahami, se ktermi se mete setkat na silnicch i v ternu. Je zde mnoho vc, kter mete uinit, abyste ochrnili sami sebe pi zen motocyklu. V tto uivatelsk pruce najdete mnoho uitench doporuen. Nsleduj ty, kter povaujeme za nejvce dleit. Vdy noste ochrannou pilbu Je dokzno, e noenm pilby se znan sniuje poet a zvanost zrann hlavy. Tak doporuujeme nosit ochranu o, pevn boty, rukavice a jin ochrann prvky (strana 3). Nejezdte po poit alkoholu Alkohol a jzda nejde dohromady. Dokonce jen mal mnostv alkoholu me snit vai schopnost reagovat na zmnu podmnek a as reakce bude hor s nrstem mnostv alkoholu. Proto nekombinujte jzdu a alkohol a nenechte vae ptele jezdit po poit alkoholu.

Uite se snadno viditelnm Mnoho idi nevid motocykly, protoe je nehledaj a neoekvaj. Abyste se uinili lpe viditelnmi, noste jasn reflektivn obleen, bu te v takov pozici, abyste byli snadno vidni, dvejte znamen o zmn smru jzdy pi odboovn, pouvejte blinkru pi pejdn do jinho jzdnho pruhu a pouvejte zvukovou signalizaci (houkaku), pokud to pome jinm, aby si vs vimli. Sledujte potenciln nebezpe pi jzd v ternu Jzda v ternu pedstavuje rznorod vzvy ke zdoln. Neustle sledujte povrch ternu z hlediska rznorodch pekek jako jsou vmoly, kameny, vtve atd. Vai rychlost vdy pizpsobte tak, abyste vas zaregistrovali nebezpe a mohli jste reagovat.

Jezdte podle vaich schopnost Poruovn limit je dal hlavn pina, pro dochz k dopravnm nehodm motocyklist jak na silnici, tak i v ternu. Nikdy nejezdte nad sv osobn schopnosti nebo rychleji ne jsou rychlostn omezen. Pamatujte, e alkohol, lky, nava a nepozornost mohou znan snit vai schopnost dlat uven rozhodnut a dit bezpen. Udrujte svj stroj v bezpench podmnkch Pro bezpenou jzdu je dleit zkontrolovat stav motocyklu ped kadou jzdou a udlat vekerou doporuenou drbu. Porucha motocyklu me bt velice nepjemn a to speciln pokud jste mimo veejn komunikace daleko od ppadn pomoci. Abyste se vyhnuli problmm, zkontrolujte stav motocyklu ped kadou jzdou a udlejte vekerou doporuenou drbu. Nikdy nepekraujte hmotnostn limity a pouvejte psluenstv, kter bylo schvleno vrobcem motocykl Honda. Dal informace naleznete na stran 5.

OCHRANN VSTROJ Pro vai bezpenost vm doporuujeme, abyste pi kad jzd pouvali ochrannou pilbu, ochranu o, boty, rukavice, dlouh kalhoty a dlouh rukvy u trika nebo bundy. Akoliv kompletn ochrana nen mon, pouvnm sprvn a eln vstroje mete vak pedejt monosti bt zrann pi jzd. Zde nsleduj nkter nvrhy, kter vm pomohou vybrat si sprvnou vstroj.

Pilba a ochrana o Vae pilba je nejdleitj soust va ochrann vstroje, protoe nabz nejlep ochranu ped zrannm hlavy. Pilba by vm mla perfektn velikostn a pesn sedt. Pilba z jasnch barev vs me zviditelnit v provozu, stejn tak jako reflektivn pruhy. Oteven pilba samozejm zaji uje uritou ochranu, ale pilba integrovan i s krytm oblieje poskytuje vce. Vdy noste ochrann tt oblieje nebo brle, kter ochrn vae oi a pomohou zlepit vae vidn.

Nepouvnm ochrann pilby pi jzd se zvyuje monost bt vn zrann nebo dokonce usmrcen v ppad dopravn nehody. Vdy pi jzd pouvejte ochrannou pilbu, ochranu o a dal prvky ochrann vstroje.

Dodaten vstroj pro jzdu na silnici Jako dodaten vybaven pilby a ochrannch brl vm doporuujeme: Boty by mly bt pevn s malm podpatkem a mly by poskytovat ochranu kotnkm. Koen rukavice, kter udruj vae ruce v teple a pomhaj a ochrauj ped puchi, eznmi ranami, poplenm a modinami. Sprvn motocyklov obleen nebo bunda by mly bt pouvny t pro pohodlnou a bezpenou jzdu. Jasn a reflektivn barvy pomohou uinit vs vce viditelnm v provozu. Ujistte se, e vae obleen nen voln, abyste pedeli ppadnmu zachycen odvu do nkter ze soust motocyklu.

Dodaten vstroj pro jzdu v ternu Vstroj pro jzdu na silnici me bt t pouita pro pleitostnou jzdu v ternu. Pokud ale plnujete astj jzdu v ternu, budete potebovat vce vstroje pro tern. Jako doplnk k pilb a ochran o, doporuujeme pro tern pizpsoben boty, rukavice, kalhoty z chrnii kolen a kyl, pevn dres s chrniem na lokti a v neposledn ad chrni ramen.

POKYNY A OMEZEN PRO NKLAD V motocykl byl navren pro vs a jednoho spolujezdce. Pokud jedete se spolujezdcem nebo vezete nklad, mete poci ovat nkter zmny bhem akcelerace nebo brzdn. Jestlie svj motocykl budete peliv udrovat, budete mt dobr brzdy a pneumatiky, mete bezpen vozit nklad, pokud budete dodrovat dan omezen a danou nosnost. Jakkoli ale pekrote hmotnostn limit nebo povezete nevyven nklad, mete vn ohrozit ovldn, brzdn a stabilitu svho motocyklu. Neoriginln psluenstv, nevhodn modifikace a patn drba mohou t zhorit va bezpenost. Nsledujc strnky vm poskytnou vce specifickch informac tkajc se nosnosti, psluenstv a upraven nebo uzpsoben vaeho motocyklu.

Nklad Velikost nkladu a jeho hmotnost jsou velmi dleit pro vai bezpenost. Kdykoli povezete nklad nebo pojedete se spolujezdcem, je nutn abyste dbali na nsledujc informace.

Peten a nesprvn zaten mohou zpsobit nehodu a vy mete bt vn zrann nebo usmrcen. Dodrujte vechny limity pro nklad a ostatn pokyny uveden v tomto nvodu.

Hmotnostn omezen nkladu Zde jsou uvedeny povolen hmotnostn limity uren pro v motocykl: Maximln zaten:
180 kg

Instrukce pro nklad V motocykl byl navren jako dopravn prostedek pro vs a vaeho spolujezdce. Pokud nepojedete se spolujezdcem, je mon uloit bundu nebo jin men pedmty na sedlo spolujezdce. Pokud byste chtli vst vt nklad, pora te se s dealerem Hondy a peliv si prostudujte informace tkajc se psluenstv na stran 7. Nesprvn zaten vaeho motocyklu me ovlivnit jeho stabilitu a ovladatelnost. I kdy bude v motocykl sprvn zaten, mli byste jet pomaleji a nikdy nepekraovat rychlost 130 km/h, pokud povezete nklad.

Tento daj zahrnuje hmotnost idie, spolujezdce, vechen nklad a vechno psluenstv. Maximln hmotnost nkladu:
9 kg

Hmotnost dodatench doplk sn maximln hmotnost nkladu.

Dodrujte nsledujc informace, pokud pojedete se spolujezdcem nebo povezete nklad: Pepravovan nklad mus bt mal a lehk. Ujistte se, e nklad neme bt lehce zachycen vtvemi nebo jinmi pedmty a tak e neomezuje v pohyb na motocyklu v zjmu udren rovnovhy a stability. Umstte nklad co mon nejble ke stedu motocyklu. Neumis ujte velk a tk pedmty (jako je spac pytel nebo stan) na dtka, pedn vidlici nebo pedn blatnk. Ujistte se, e je vechen nklad bezpen upoutn. Nikdy nepekraujte maximln vhov limit. Zkontrolujte ob pneumatiky, zda jsou dostaten nahutny.

pravy a psluenstv pravy vaeho motocyklu nebo pouvn neoriginlnho Honda psluenstv me zpsobit, e v motocykl ztrat svou bezpenost. Ped tm, ne se rozhodnete udlat njak pravy nebo pidat jakkoli psluenstv, pette si peliv nsledujc informace.

Nesprvn psluenstv nebo pravy mohou zp sobit dopravn nehodu, pi n me dojt k vaemu zrann nebo i smrti. Nsledujte vechny instrukce v tto pruce ui vatele, kter se tkaj psluenstv a prav moto cyklu.

Psluenstv Doporuujeme vm, abyste pouvali pouze originln psluenstv Honda, kter bylo specificky navreno pro dan typ motocyklu. Protoe vrobce neme testovat vechna dal psluenstv, muste bt osobn odpovdni za vlastn volbu, mont a pouvn jinch psluenstv, kter nejsou vyrobena firmou Honda. Pora te se u svho dealera a vdy dodrujte tato doporuen: Peliv prohldnte psluenstv a pesvdte se, e nezakrv svtla, nezmenuje svtlost a hel sklonu motocyklu nebo neomezuje zdvih provn, hel zen nebo ovldn motocyklu. Nepidvejte dn elektrick zazen, kter by petila elektrick systm motocyklu (str. 116). Splen pojistka by mohla zpsobit nebezpen zhasnut svtel nebo zastaven motoru za jzdy.

Tento motocykl nen konstruovn pro pouit postrannho vozku nebo pvsnho vozku. Tmto vybavenm by mohla bt vn zhorena ovladatelnost motocyklu. pravy Radme a doporuujeme vm, abyste neoddlovali dn originln vybaven nebo abyste upravovali svj motocykl zpsobem, kter by mohl zmnit jeho design a jeho zen. Takovto zmny mohou vn ovlivnit ovldn vaeho motocyklu, jeho stabilitu, brzdn a uinit vai jzdu nebezpenou. Odstrannm nebo pravami svtel, tlumi, systmu kontroly emis nebo jinho vybaven mete uinit svj motocykl nevyhovujc danm dopravnm pedpism.

USPODN SOUST
Svteln houkaka Kontrolky Zptn zrctko Pka sytie Tachometr Spnac skka zapalovn

Ndrka brzdov kapaliny pedn brzdy Zptn zrctko

Pka spojky

Vypna motoru Pka pedn brzdy

Spna vstranch svtel Pepna potkvacho a dlkovho svtla Spna smrovch svtel Tlatko houkaky

Rukoje plynu Tlatko startru

Plnc uzvr oleje / mrka

Uzvr palivov ndre

Uzvr paliva Hadika odvzdunn skn motoru Drk pilby Akumultor Sada nad

adc pka

Stupaka

Bon stojan

Stupaka spolujezdce

10

Pihrdka na doklady Pojistkov skka Ndrka brzdov kapaliny zadn brzdy Drk pilby Vzduchov filtr

Stupaka spolujezdce

Stupaka

Pedl zadn brzdy

11

PSTROJE A KONTROLKY Kontrolky jsou seskupeny v pstrojov desce. Jejich funkce jsou popsny v tabulkch na nsledujcch stranch. (1) Tachometr (2) Potadlo celkem ujetch km (3) Denn potadlo km (4) Kontrolka levch smrovch svtel (5) Kontrolka dlkovch svtel (6) Kontrolka neutrlu (7) Kontrolka pravho smrovho svtla (8) Nulovac tlatko dennho potadla km

12

. Popis (1) Tachometr (2) Potadlo celkem ujetch km (3) Denn potadlo km

Funkce Ukazuje rychlost jzdy. Ukazuje rychlost jzdy v km/h. Ukazuje celkem ujet kilometry Ukazuje ujetou vzdlenost od zatku men.

(4) Kontrolka levho smrovho svtla Blik pi pouit levho ukazatele smru. (zelen) (5) Kontrolka dlkovho svtla (modr) (6) Kontrolka neutrlu (zelen) (7) Kontrolka pravho smrovho svtla (zelen) (8) Nulovac tlatko dennho potadla km Svt, pokud je zapnuto dlkov svtlo.

Svt, pokud je zaazen neutrl. Blik pi pouit pravho ukazatele smru.

Vynuluje potadlo na 0 km. Otejte tlatkem ve znzornnm smru.

13

HLAVN SOUSTI
(Informace, kter potebujete k ovldn tohoto motocyklu) BRZDY Ob pedn a zadn brzdy jsou hydraulick kotouov. Jak se brzdov destiky opotebovvaj kles hladina brzdov kapaliny. Brzdy nelze seizovat, ale hladinu kapaliny a opoteben destiek je teba pravideln kontrolovat. Systm mus bt asto kontrolovn, zda nedochz k ppadnmu niku kapaliny. Jestlie ovldac pka m velkou vli a destiky nejsou opotebeny pod doporuen limit (strana 93), je brzdov systm pravdpodobn zavzdunn a mus se odvzdunit. Pro tuto opravu vyhledejte vaeho prodejce Hondy. Hladina kapaliny pedn brzdy: S motocyklem v kolm poloze zkontrolujte hladinu kapaliny. Hladina kapaliny by mla bt nad SPODN (LOWER) ryskou (1). Pokud je hladina na spodn (LOWER) rysce (1) nebo pod n, zkontrolujte opoteben brzdovch destiek (strana 93).

Opoteben destiky by mly bt vymnny. Pokud destiky opotebeny nejsou, zkontrolujte, zda brzdov kapalina nkde neunik. Doporuen brzdov kapalina je HONDA DOT 4 z uzavenho obalu nebo jej ekvivalent. Pedn

(1) SPODN ryska hladiny

14

Pka pedn brzdy: Vzdlenost mezi koncem brzdov pky (1) a rukojet me bt nastavena otenm seizovae (2). Vyrovnejte ipku (3) na pce brzdy se znakou (4) na seizovacm roubu. Zkuste nkolikrt brzdu zmknout a po optovnm uvolnn brzdy zkontrolujte volnou rotaci kola.

(1) Brzdov pka (3) ipka

(2) Seizova (4) Srovnvac znaka

15

Hladina kapaliny zadn brzdy: S motocyklem v kolm poloze zkontrolujte hladinu kapaliny. Hladina by mla bt mezi znakami HORN (1) a SPODN (2) hranice. Pokud je hladina kapaliny na SPODN nebo pod spodn ryskou, zkontrolujte opoteben zadnch brzdovch destiek (strana 94). Opoteben destiky by mly bt vymnny. Pokud destiky opotebeny nejsou, zkontrolujte, zda brzdov kapalina nkde neunik. Doporuen brzdov kapalina je HONDA DOT 4 z uzavenho obalu nebo jej ekvivalent. Ostatn kontroly: Pesvdte se, e kapalina nikde neunik. Zkontrolujte hadiky a upnac prvky, zda nejsou pokozen i popraskan.

Zadn

(1) HORN ryska hladiny (2) SPODN ryska hladiny

16

SPOJKA Sezen spojky bude nutn pokud se motor zastav pi zaazen rychlosti nebo bude mt motocykl tendenci k pohybu a nebo pokud bude spojka prokluzovat majc za nsledek opodnou akceleraci v porovnn s otkami motoru. Mal sezen me bt provedeno seizovaem spojkovho lanka (4) u pky spojky (1). Sprvn vle pky spojky:
10 20 mm

1. Sthnte pryovou prachovku (2). 2. Uvolnte pojistnou matici (3) a otejte seizovacm roubem (4). Uthnte pojistnou matku a zkontrolujte nastaven. 3. Pokud je seizova a na konci zvitu nebo pokud nemete doshnout poadovanou vli, povolte pojistnou matku a kompletn zatote seizova. Uthnte pojistnou matku a nasa te prachovku.

(2) Pryov prachovka (4) Seizova vle spojky (1) Pka spojky

(3) Pojistn matice (A) Zven vle (B) Snen vle

17

4. Uvolnte pojistnou matku (5) na spodnm konci kabelu. Otejte seizovac matkou (6) pro dosaen pedepsan vle. Uthnte pojistnou matku a zkontrolujte nastaven. 5. Nastartujte motor, stisknte pku spojky a zaa te rychlost. Motor nesm zhasnout a motocykl nesm mt tendenci k pohybu. Postupn uvolujte pku spojky a pidvejte plyn. Motocykl by se ml hladce rozjdt a postupn zrychlovat.

Jestlie se neda doshnout nleitho nastaven, nebo spojka nepracuje sprvn, obra te se na vaeho prodejce Hondy. Ostatn kontroly: Zkontrolujte spojkov kabel, zda nen pokroucen, nebo nen-li pli opotebovn, co by mohlo zpsobit zadrhvn nebo selhn. Mate spojkov kabel bn dostupnm mazivem na kabely, abyste pedeli pedasnmu opoteben a korozi.

(5) Pojistn matice (A) Zven vle

(6) Seizovac matice (B) Snen vle

18

PALIVO Uzvr paliva Tcestn uzvr paliva (1) je pod levou stranou palivov ndre. ON S palivovm uzvrem v oteven poloze (ON) bude proudit palivo do karburtor z hlavn zsoby paliva. OFF Zatmco je palivov uzvr zaven (OFF), neme proudit palivo z ndre do karburtor. Pokud nebudete motocykl del dobu pouvat, uzavete palivov uzvr. RES S palivovm uzvrem v poloze rezervy (RES) bude proudit palivo do karburtor z rezervn zsoby paliva. Pouvejte rezervn zsobu paliva pouze po vypotebovn hlavn zsoby paliva. Pokud pepnete na rezervn zsobu paliva doplte palivo co nejdve je to mon. Rezervn zsoba paliva je:
3,8 l

Nezapomete si zkontrolovat, e je palivov uzvr v poloze (ON) po kadm doplnn paliva. Pokud bude uzvr paliva ponechn v poloze rezervy (RES) mete vypotebovat veker palivo bez rezervy.

(1) Uzvr paliva

19

Palivov ndr Objem palivov ndre vetn rezervy:


11,0 l

Chcete-li otevt uzvr palivov ndre (1), vlote klek zapalovn (2) a otote jm ve smru hodinovch ruiek. Uzvr palivov ndre nadsko a mete jej odklopit. Palivovou ndr nepeplujte. Palivo by nemlo bt v plncm hrdle ndre (3). Po doplnn paliva uzavete palivovou ndr zatlaenm uzvru do plncho hrdla tak, a zaklapne a uzamkne se. Vythnte klek.

Benzn je vysoce holav a za uritch podmnek i vbun. Pi doplovn paliva me dojt k poplen nebo jinmu vnmu zrann. Vypnte motor a vyvarujte se teplu, jisken a otevenmu ohni. Palivo doplujte pouze venku. Okamit odstrate vylit benzn.

(1) Uzvr palivov ndre (2) Klek zapalovn (3) Plnc hrdlo ndre

20

Pouvejte bezolovnat nebo nzko olovnat benzn s oktanovm slem 91 nebo vym. Pouvn olovnatho benznu pokod katalyztor ve vfukovm systmu.

UPOZORNN

Jestlie se objevuje klepn motoru pi stlch otkch a pi normlnm zaten, zmte znaku benznu. Jestlie klepn motoru petrvv, kontaktujte svho dealera Hondy. Jestlie jezdte i nadle s tmto klepnm, je to povaovno za nesprvn zachzen a takto vznikl kody nebudou kryty omezenou zrukou Hondy.

21

Benzn obsahujc alkohol Jestlie se rozhodnete pout benzn obsahujc alkohol (gasohol), pesvdte se, e m oktanov slo nejmn tak vysok, jak doporuuje Honda. Jsou zde dva typy gasoholu: jeden obsahujc ethanol a druh obsahujc methanol. Nepouvejte benzn obsahujc vce ne 10% etanolu. Nepouvejte benzn obsahujc methanol (methyl nebo devn alkohol), kter rovn neobsahuje rozpoutdla a ochrann ltky proti korozi. Nikdy nepouvejte benzn obsahujc vce ne 5% methanolu, i kdy obsahuje rozpoutdla a ltky proti korozi.

Pokozen palivovho systmu nebo problmy s vkonem motoru, kter jsou zpsobeny pouitm paliva, kter obsahuje alkohol, nejsou kryty zrukou. Honda neme schvlit pouvn paliv obsahujcch methanol, jeliko jejich vhodnost nen jet zcela prokzna. Ped zakoupenm paliva u neznm erpac stanice se pokuste zjistit, zda palivo obsahuje alkohol. Jestlie ano, zjistte typ a procento pouitho alkoholu. Povimnete-li si jakchkoliv nepznivch provoznch pznak pi pouvn benznu s obsahem alkoholu nebo takovho, o kterm si myslte, e obsahuje alkohol, pejdte na benzn, o kterm vte, e alkohol neobsahuje.

22

MOTOROV OLEJ Kontrola hladiny motorovho oleje Vdy ped jzdou zkontrolujte hladinu mot. oleje. Plnc ztka oleje je ped pedn st palivov ndre a je vybavena mrkou pro men hladiny oleje. Hladina oleje mus bt udrovna mezi znakou HORN (1) a SPODN (2) hladiny na mrce plnc ztky oleje (3). Hladina oleje neme bt kontrolovna okamit pot, co byl motor vytoen do vysokch otek. Ujistte se, e motocykl stoj ve vypmen poloze na vodorovn ploe pi bhu na volnobh. 1. Zaparkujte motocykl na pevn, vodorovn ploe. 2. Nastartujte motor a nechejte jej bet ve volnobnch otkch 5 minut. Pokud je teplota vzduchu pod 10 C, nechte motor bet na volnobh dalch 5 minut (celkem 10 minut). Motor, kter nen dostaten zaht me dt nepesn daj o hladin oleje (nzk). Bhem bhu na volnobh podepete motocykl do vzpmen pozice pro pesn zjitn hladiny. Vypnte motor.

3. Okamit vyjmte plnc ztku oleje s mrkou (3) a utete ji. 4. Drte motocykl ve vzpmen poloze. Zasute plnc ztku oleje s mrkou, ale nezaroubovvejte ji.

(1) HORN ryska hladiny (2) SPODN ryska hladiny (3) Plnc ztka oleje s mrkou

23

5. Vyjmte ztku/mrku plncho otvoru. Hladina oleje mus bt mezi horn (1) a spodn (2) znakou na mrce. Je-li teba, doplte pedepsan olej (viz str. 64) a k horn znace hladiny. Nepeplujte.
UPOZORNN

Provoz motoru s nedostatenm tlakem (mnostvm) oleje me motor vn pokodit. 6. Znovu zaroubujte plnc ztku s mrkou. Zkontrolujte, zda olej neunik.

Na motoru je kontroln roub (4) hladiny oleje ve skni motoru. Vyroubujte roub a zkontrolujte, zda hladina dosahuje ke spodn hran otvoru. Pokud tomu tak je, nastartujte motor a zkontrolujte hladinu motorovho oleje. Pokud je hladina oleje ve skni motoru nzk, doplte doporuen motorov olej ped nastartovnm motoru ped tm, ne budete kontrolovat jeho hladinu.

(4) Kontroln roub hladiny oleje ve skni motoru

24

PNEUMATIKY Pro bezpen pouvn motocyklu mus bt pneumatiky sprvnho typu a velikosti, v dobr kondici a s odpovdajcm vzorkem. Mus tak bt sprvn nahutny.

Pouvn pneumatik, kter jsou nadmrn opote bovan nebo nedostaten nahutn mou zp sobit nehodu, kter me skonit zrannm nebo smrt. Nsledujte vechny instrukce v tomto uivatel skm manulu tkajc se nahutn a drby pneumatik.

Tlak vzduchu Sprvn tlak v pneumatikch zajist maximln stabilitu, pohodlnou jzdu a ivotnost pneumatik. Obecn plat, e podhutn pneumatika se nerovnomrn opotebovv, nepzniv ovlivuje ovldn a je velice nchyln k peht. Nedostaten nahutn pneumatiky mohou tak pokodit samotn kola na kamenitm ternu. Pli nahutn pneumatiky uin v motocykl he ovladateln a vce nchyln ke kodm, kter mohou bt zpsobeny nesprvn udrovanou vozovkou a pneu se nerovnomrn opotebovvaj. Ujistte se, e je epika ventilku dn utaena. Pokud je to nutn, nainstalujte novou epiku.

25

Vdy kontrolujte tlak vzduchu pokud jsou pneumatiky studen - motocykl by ml bt mimo provoz alespo 3 hodiny. Pokud kontrolujete tlak vzduchu, kdy jsou pneumatiky zaht - kdy motocykl byl v provozu i na nkolik kilometr namen hodnoty budou vy ne u pneumatik studench. Toto je normln jev, proto vzduch z pneumatik neupoutjte, abyste doshli hodnot pro studen pneumatiky, kter jsou uvedeny ne. Pokud tak uinte, pneumatiky budou podhutny.
Tlak vzduchu v pneumatikch (za studena) (kPa) Pouze jezdec Jezdec a spolujezdec Pedn: Zadn: Pedn: Zadn: 200 200 200 225

Kontrola Pokad, kdy kontrolujete tlak v pneumatikch, mli byste t zkontrolovat vzorek a bon strany pneumatik, zda nemaj trhliny nebo jin pokozen. Hledejte: Hrboly nebo vydut boule na stranch pneumatik nebo na vzorku. Pokud naleznete nkter z tchto vad, je nutn pneumatiku vymnit. Praskliny, trhliny nebo zezy v pneumatice. Pokud uvidte vnitn kord nebo ltku, pneumatiku vymte. Pli opotebovan vzorek. Tak, pokud narazte na vmol nebo na tvrdou pekku, co nejdve zastavte motorku na krajnici a dkladn zkontrolujte, zda nedolo k pokozen pneumatiky.

26

Opoteben vzorku Vymte pneumatiku dve ne hloubka opoteben vzorku ve stedu pneumatiky doshne tchto hodnot.
Minimln hloubka vzorku Pedn: Zadn: 1,5 mm 2,0 mm

< Pro Nmecko > Podle nmeckho zkona je zakzno pouvat pneumatiky se vzorkem, jeho hloubka je men ne 1,6 mm.

(1) Indiktor opoteben (2) Oznaen umstn indiktoru opoteben

27

Oprava a vmna due Pokud je due propchnut nebo pokozen, mly by jste ji co nejdve vymnit. Due, kter je opraven nemus bt stejn spolehliv jako nov a me bhem jzdy selhat. Pokud muste provst doasnou opravu zalepenm due, je te opatrn pi snen rychlosti a nechte dui vymnit ne znova vyjedete. Kdykoliv mnte dui, mus bt pneumatika peliv zkontrolovna jak je popsno na stran 26.

28

Vmna pneumatiky Originln pneumatiky na vaem motocyklu byly navreny, aby odpovdaly co nejlpe schopnostem vaeho motocyklu a aby poskytovaly co nejlep kombinaci co se te ovldn, brzdn, pohodl a ivotnosti pneumatiky.

Doporuen pneumatiky pro v motocykl jsou tyto: Pedn:


120/70R17M/C 58H PIRELLI MTR01 Dragon

Zadn:
150/60R17M/C 66H PIRELLI MTR02 Dragon

Instalace neodpovdajc pneumatiky na v moto cykl me nepzniv ovlivnit ovldn a stabilitu. To me zpsobit nehodu, pi n mete bt vn zrann nebo usmrcen. Vdy pouvejte odpovdajc typ a velikost pneu matiky, kter jsou doporuovny v tto uivatelsk pruce.

Pokad, kdy budete vymovat pneumatiku, pouijte takovou, kter odpovd originlu a ujistte se, e jsou kola vyvena po monti pneumatik. Vymte dui pi kad vmn pneumatiky. Star due bude zpuchel a pokud bude pouita v nov pneumatice me selhat.

29

OVLADAE
SPNAC SKKA ZAPALOVN Spnac skka zapalovn (1) je pod pstrojovou deskou. Svtlomet a koncov svtlo se rozsvt kdykoliv zapnete zapalovn. Pokud zastavte motocykl se zapnutm zapalovnm a vypnutm motorem bude stle svtit eln svtlomet a koncov svtlo a bude dochzet k vybit akumultoru.

(1) Spnac skka zapalovn Poloha klku LOCK (zmek zen) OFF ON (vstran svtla) Funkce zen je zamknuto. Provoz motoru a svtel nen mon. Provoz motoru a svtel nen mon. Provoz motoru a svtel je mon. Provoz motoru nen mon. Vstran svtla a smrov svtla jsou v provozu. Vyjmut klku Klek je mono vyjmout. Klek je mono vyjmout. Kl nen mon vyjmout. Kl nen mon vyjmout.

30

KLE Tento motocykl m dva klky a ttek s kdem klku.

Budete ho potebovat v ppad zadvn vroby klku nhradnho. ttek s kdem klku uschovejte na bezpenm mst. V takovm ppad dopravte k dealerovi ttek s kdem, vechny stvajc klky a motocykl.

(1) Kle (2) ttek s kdem kle

31

OVLDAC PRVKY PRAV STRANY DTEK Vypna motoru Vypna motoru (1) je vedle rukojeti plynu. Kdy je vypna v poloze (RUN), provoz motoru je mon. Kdy je vypna v poloze vypnuto (OFF), provoz motoru nen mon. Vypna je v prvn ad uren jako bezpenostn nebo nouzov vypna a bn by ml bt v poloze (RUN). Pokud bude motocykl zastaven se zapnutm zapalovnm (ON) a vypnutm vypnaem motoru (OFF), bude pedn svtlomet a koncov svtlo stle zapnut a bude dochzet k vybit akumultoru.

Tlatko startru Tlatko startru (2) je umstno pod vypnaem motoru (1). Tlatko startru se pouv pro nastartovn motoru. Stlaenm tlatka nastartujete motor. Viz str. 45, postup pi startovn. Pi stlaen tlatka startru, startr bude otet motorem; svtlomet automaticky zhasne, ale koncov svtlo zstane rozsvcen.

(1) Vypna motoru (2) Tlatko startru

32

OVLDAC PRVKY LEV STRANY DTEK Pepna elnho svtlometu (1) Zatlaenm pepnae do polohy (HI) zapnete dlkov svtlo. Zatlaenm pepnae do polohy (LO) zapnente tlumen svtlo. Spna svteln houkaky (2) Pi stisknut tohoto spnae pedn svtlo zablik jako signl protijedoucm vozidlm, nebo kdy pedjdte. Spna smrovch svtel (3) Posunutm do polohy (L) signalizujete odboovn doleva, do polohy (R) smr doprava. Stisknte pro vypnut smrovch svtel. Tlatko houkaky (4) Stisknutm tlatka zatroubte. Spna vstranch svtel (5) Pokud je zapnut spna vstranho systmu (ON) zanou prav a lev smrov svtla blikat.

Pi spnac skce v poloze , budou smrov svtla blikat i pi vypnut motoru a ostatnch svtel.

(1) Pepna elnho svtlometu (2) Spna svteln houkaky (3) Spna smrovch svtel (4) Tlatko houkaky (5) Spna vstranch svtel

33

DAL SOUSTI VBAVY


(Nejsou nutn pro ovldn vozidla) ZMEK ZEN Abyste zamkli zen, otote dtky pln doleva nebo doprava, otote klkem (1) do polohy LOCK (zameno) pi zatlaen do zmku. Vythnte klek. Pro odemen zen otote klek zapalovn do polohy OFF a souasn ho zatlate dovnit. Neotejte klek do polohy LOCK (zameno) za jzdy, ztratte kontrolu nad motocyklem.

Zamknout

Odemknout

(1) Klek zapalovn (A) Zatlait (B) Otoit do polohy LOCK (zameno) (C) Otoit do polohy OFF (vypnuto)

34

SEDLO Abyste demontovali sedlo (1), vlote klek zapalovn (2) do zmku sedla (3) a otote jm ve smru hodinovch ruiek. Zathnte za sedlo smrem dozadu a nahoru. Pro instalaci sedla vyrovnejte vez (4) s vstupkem (5), zahknte L-hek (6) za dorazy sedla. Na sedlo zatlate v zadn sti dol a dopedu. Pi myt svho motocyklu dejte pozor, aby tento prostor nebyl zaplaven vodou.

(1) Sedlo (3) Zmek sedla (5) Vstupek

(2) Klek zapalovn (4) Vez (6) L-hky

35

DRKY PILBY Drky pilby jsou umstny pod sedlem. Demontujte sedlo (strana 35). Pilby povste na hky drku (1). Nainstalujte sedlo zpt a peliv jej uzamknte.

Nejezdte s pilbou uchycenou na drku, ta by mohla pijt do styku se zadnm kolem nebo tlu miem a mohla by zpsobit dopravn nehodu, pi n by mohlo dojt k vaemu zrann nebo i smrti. Pouvejte drk pilby jen pokud parkujete. Nejezdte s pilbou pipevnnou k drku.

(1) Hky drk

36

POUZDRO NA DOKLADY Pouzdro na doklady (1) je v prostoru na doklady (2) pod sedlem (3). Tato uivatelsk pruka a ostatn doklady by mly bt uloeny v tomto pouzdru. Pi myt svho motocyklu dejte pozor, aby tento prostor nebyl zaplaven vodou.

(1) Pouzdro na doklady (2) Pihrdka na doklady (3) Sedlo

37

CHYTN HKY PRO ZAVAZADLA Tento motocykl je vybaven vklopnmi hky pro uchycen zavazadel (1) na spodn stran sedla (2). Tyto hky pouvejte pro uchycen zavazadel.

(1) chytn hky zavazadel (2) Sedlo

38

BON KRYT Prav bon kryt mus bt demontovn pro drbu akumultoru. Lev bon kryt mus bt demontovn pi servisu vzduchovho filtru. Prav a lev bon kryt se demontuj stejnm zpsobem. Demont: 1. Demontujte sedlo (strana 35). 2. Demontujte rouby (1) a spony (2). 3. Vythnte vstupky bonho krytu (3) z pryovch prchodek (4). 4. Demontujte bon kryt (5). Mont: Mont provedete v opanm poad demonte.

(1) rouby (3) Kolky (5) Bon kryt

(2) Spona (4) Pryov prchodka

39

PRAV KRYT CHLADIE Prav kryt chladie mus bt demontovn pro drbu vzduchovho filtru. Demont: 1. Demontujte sedlo (strana 35). 2. Demontujte prav bon kryt (strana 39) 3. Vyroubujte roub (1) a rouby (2). 4. Demontujte prav kryt chladie (3). Mont: Mont provedete v opanm poad demonte.

(1) roub (2) rouby (3) Prav kryt chladie

40

NASTAVEN SKLONU PEDNHO SVTLOMETU Vertikln sezen je mon upravit otenm roubu (1) vpravo nebo vlevo podle poteby. Dodrujte mstn zkony a pedpisy.

(1) roub

(A) Zven (B) Snen

41

PROVOZ
PROHLDKA PED JZDOU Pro vai bezpenost je velmi dleit, vyetit si nkolik minut ped jzdou a provst potebnou kontrolu a ppadn opravy. Pokud objevte njak zvady, urit se je snate odstranit nebo se obra te na svho dealera Hondy.

1.

2. 3.

Hladina motorovho oleje - doplte motorov olej, pokud je teba (viz strana 23). Zkontrolujte netsnosti. Hladina paliva - pokud je to nutn doplte palivo (viz str. 20). Zkontrolujte netsnosti. Pedn a zadn brzda - zkontrolujte funknost; ujistte se, e brzdov kapalina nikde neunik (viz strana 14 - 16).

Nedostaten drba tohoto motocyklu nebo neodstrann zvady ped jzdou me zpsobit nehodu, kter me skonit vnm zrannm nebo smrt. Vdy provete dkladnou kontrolu ped jzdou a odstrate jakkoli problmy i zvady.

42

4.

Pneumatiky - zkontrolujte tlak a stav (viz strana 25 - 29). 5. Sekundrn etz - zkontrolujte stav a proven (strana 78 - 83). Je-li poteba, sei te ho a promate. 6. Vodtko etzu a jeho opoteben (strana 84). 7. krtc klapka plynu - ovte plynul otevrn i pln zavrn ve vech polohch zen. 8. Svtla a houkaka - zkontrolujte, e eln svtlomet, koncov/brzdov svtlo, smrov svtla, kontrolky a houkaka sprvn funguj. 9. Vypna motoru - zkontrolujte, zda sprvn funguje (viz strana 32). 10. Zkontrolujte sprvnou funkci bezpenostnho spnae bonho stojnku (strana 86).

43

STARTOVN MOTORU Vdy se drte dnho postupu startovn tak, jak je dle popsno. Tento motocykl je vybaven pojistnm vypnacm systmem zapalovn aktivovanm bonm stojanem. Motor neme bt nastartovn, pokud je bon stojan vyklopen a pokud v pevodovce nen zaazen neutrl. Jestlie je bon stojan sklopen, motor me bt nastartovn, pokud je zaazen neutrl nebo pokud je pka spojky vymknut. Pi vyklopenm bonm stojanu se motor vypne, pokud zaadte rychlost dve, ne stojan zvednete. Pro ochranu katalytickho konvertoru ve vfukovm systmu vaeho motocyklu se vyvarujte dlouhho chodu motoru ve volnobnch otkch a uvn olovnatho benznu.

Vfukov plyny produkovan motocyklem obsahuj jedovat plyn, oxid uhelnat. Vysok hodnoty tohoto plynu se mohou nahromadit rychlm tempem v uzavench mstnostech jako je gar. Nepoutjte motor, pokud budete mt zaven garov dvee. I kdy budete mt dvee oteven, pus te motor pouze na dobu nutnou k vyvezen motocyklu z gare. Nepouvejte elektrick startr dle ne 5 sekund. Ped dalm stisknutm tlatka spnae startru pokejte asi 10 sekund.

44

Pprava Ne nastartujete, vlote klek, otote spnac skku zapalovn do polohy ON a ujistte se o nsledujcm: V pevodovce je zaazen NEUTRAL (svt kontrolka neutrlu). Vypna motoru je v poloze RUN (zapnuto). Palivov uzvr je oteven.
UPOZORNN

Postup startovn Pro znovu nastartovn zahtho motoru postupujte podle odstavce Vysok teplota vzduchu. Normln teplota vzduchu 10 - 35C 1. Je-li motor studen, vythnte thlo sytie (1) do pln oteven polohy (A). 2. Stisknte tlatko startru bez pidn plynu.

Provoz s nedostatenm tlakem oleje me zpsobit vn pokozen motoru.

(1) Pka sytie

(A) Pln oteven poloha (B) Pln uzaven poloha

45

3. Ihned po nastartovn motoru nastavte thlo sytie (1) tak, aby se doclilo vyho volnobhu. 4. Piblin pl minuty pot co motor nastartuje, nastavte pku sytie (1) do pln uzaven polohy (B). 5. Jsou-li volnobn otky nestabiln, pidejte mrn plyn.

Vysok teplota vzduchu 35C a vy 1. Nepouvejte syti. 2. S lehce otevenm plynem stlate tlatko startru. Nzk teplota vzduchu 10 C nebo ni 1. Prove te body 1 - 2 v odstavci Normln teplota vzduchu. 2. Jakmile se otky motoru zanou zvyovat, posunujte pku sytie tak, abyste udreli vy volnobn otky.

46

3. Pokraujte v zahvn motoru, a b plynule a reaguje sprvn na pidn plynu pi pce sytie (1) v pln uzaven poloze (B).
UPOZORNN

Pouit sytie po del dobu me naruit mazn stny pstu a vlce majc za nsledek pokozen motoru Prudk pidvn plynu pi volnobhu nebo vysok volnobn otky pi normln teplot po dobu del ne pt minut me zapinit peht a zabarven vfukovho potrub.

Zahlcen motor Jestlie se neda motor nastartovat ani po opakovanch pokusech, me bt zahlcen nadbytenm palivem. Pro uvolnn zahlcenho motoru. 1. Ponechejte vypna motoru v poloze (RUN). 2. Zatlate thlo sytie do pln uzaven polohy. 3. pln otevete rukoje plynu. 4. Stisknte tlatko startru po dobu 5 sekund 5. Pokud motor nastartuje, rychle zavete rukoje plynu, pot ji lehce otevete pokud je volnobh nestabiln. Pokud motor nenastartuje, pokejte 10 sekund a postupujte podle odstavce Vysok teplota vzduchu (strana 46).

47

ZBH
Budouc spolehlivost a vkon vaeho motocyklu pomete zajistit tm, e budete vnovat zvltn pozornost tomu, jak jezdte bhem prvnch 500 km. Bhem tto doby se vyhnte ostrm rozjezdm na pln plyn a rychlmu pidvn plynu.

48

JZDA
Ped jzdou si jet jednou prostudujte Bezpenost na motocyklu (strany 1 - 8). Znovu si pipomete funkci mechanismu bonho stojanu. (Viz ROZVRH DRBBY na stran 59 a vysvtlen pro BON STOJAN na stran 86). 1. Po zaht motoru je motocykl pipraven k jzd. 2. Zatmco motor b naprzdno, stisknte pku spojky, stlate adic pedl dol a zaa te prvn rychlostn stupe. 3. Pomalu uvolujte pku spojky a souasn pidvejte plyn. Koordinace rukojeti plynu a spojky zajist plynul rozjezd.

4. Kdy motocykl doshne pimen rychlosti, uberte plyn, stisknte pku spojky a zaa te druh rychlostn stupe nadzvednutm adcho pedlu. Tento postup se opakuje pi postupnm azen na tet, tvrt a pt (nejvy) rychlostn stupe.

49

5. Nadzvednte adc pku pro zaazen vyho pevodovho stupn a stlate pro azen niho pevodovho stupn. Kad nadzvednut adc pky zaad v poad dal pevodov stupe. adc pedl se po uvolnn automaticky vrt do horizontln polohy.

Nea te ni pevodov stupe pokud jedete rychlost, kter by donutila motor k petoen; za tto situace me zadn kolo ztratit adhezi s monm nsledkem ztrty kontroly nad motocyklem. Nea te pevodov stupe bez vymknut pky spojky a zaven rukojeti plynu. Motor a pevody mou bt pokozeny nhlm rzem. Motocykl je zakzno thnout nebo jet dlouhou vzdlenost s vypnutm motorem. Pevodovka nebude sprvn mazan a nsledkem me bt jej pokozen. Nevytejte motor do vysokch otek pi zaazenm neutrlu nebo vymknut pce spojky. Nsledkem me bt vn pokozen motoru.

50

BRZDN V motocykl je vybaven hydraulickm brzdovm systmem. Stlaenm brzdovho pedlu aktivujete zadn kotouovou brzdu. Stlaenm brzdov pky aktivujete pedn kotouovou brzdu. Pro normln brzdn pouvejte souasn pku pedn i zadn brzdy a zrove podazujte pimen k rychlosti jzdy. Pro maximln brzdn inek zavete rukoje plynu a vrazn zmknte pku pedn a zadn brzdy. Ped zastavenm vymknte pku spojky, abyste pedeli zastaven motoru. Dleit bezpenostn upozornn: Nezvisl pouit jen pedn nebo zadn brzdy sniuje brzdc innost. Extrmn pouit brzd me zpsobit zablokovn kola a snit tak kontrolu nad motocyklem. Je-li to mon, snite rychlost nebo brzdte pedtm, ne zanete zatet; uzaven krtc klapky plynu nebo brzdn uprosted zatky me zpsobit podklouznut kola. nsledn snit kontrolu nad motocyklem.

Pi jzd na mokr vozovce, za det i na nerovnm povrchu je schopnost manvrovn a zastaven snena. Vechny vae innosti by mly bt za tchto podmnek plynul. Rychl pidvn plynu, brzdn nebo zaten mohou zpsobit ztrtu kontroly nad vozidlem. Pro svou bezpenost bu te zvlt opatrn pi brzdn, pidvn plynu nebo zaten. Jestlie sjdte z dlouhho, pkrho kopce, pouvejte kompresnho brzdn motorem pomoc azen na ni rychlostn stupe a stdav pouvejte obou brzd. Nepetritm pouvnm brzd me dojt k jejich peht a jejich innost se tak sn. Mte-li pi jzd nohu neustle na brzdovm pedlu nebo ruku na pce brzdy, me se stt, e bude neustle svtit brzdov svtlo a budete tak dvat ostatnm idim nesprvnou signalizaci. Brzdy se mohou rovn peht, co povede ke snen jejich innosti.

51

PARKOVN 1. Po zastaven motocyklu zaa te neutrl, otote dtka pln doleva, otote klkem zapalovn do polohy OFF a vyjmte klek. 2. Pouijte bon nebo hlavn stojan pro podepen motocyklu bhem parkovn. Parkujte motocykl na pevn rovn zemi, aby se nemohl pevrhnout. Jestlie muste parkovat na mrnm svahu, postavte motocykl elem proti svahu. Snte tak monost sklopen bonho stojanu nebo pevrcen motocyklu. 3. Uzamknte zen kvli prevenci proti krdei (strana 34).

Pesvdte se, e pi parkovn nedochz ke kontaktu vfukovho systmu se vzntlivmi pedmty jako je such trva nebo list.

52

OPATEN PROTI KRDEI 1. Vdy uzamknte zen a nikdy nenechvejte klek ve spnac skce. Zn to jednodue, ale lid opravdu zapomnaj. 2. Pesvdte se, e doklady k vaemu motocyklu jsou pln a platn. 3. Je-li to mon, parkujte motocykl v uzaven gari. 4. Pouvejte kvalitn pdavn zazen proti krdei. 5. Napite sv jmno, adresu a telefonn slo do tto pruky a mjte ji celou dobu ve svm motocyklu. Mnohdy jsou odcizen motocykly identifikovny dky dajm v pruce, kter je stle v motocyklu.

JMNO: ADRESA:

TELEFON:

53

DRBA
DLEITOST DRBY Dobe udrovan motocykl je nezbytnost pro bezpenou, ekonomickou a bezproblmovou jzdu. Sprvn drba tak pispv k redukci zneitn vzduchu. Protoe tento motocykl je schopen jzdy na nerovnm ternu stejn jak na zpevnn komunikaci, je zde speciln dleit peliv kontrola ped jzdou a drba. Abychom vm pomohli dobe se starat o v motocykl, nsledujc strnky zahrnuj rozvrh drby a zznamy o drb velmi uiten k pravidelnmu opakovn drby.

Tyto instrukce jsou zaloeny na pedpokladu, e v motocykl bude pouvn pouze na ely, pro kter byl vyroben. Dlouhodob rychl jzda, nebo jzda v nepznivch podmnkch jako je nadmrn vlhko a mokro vyaduje astj servis a drbu, ne je uvedeno v Rozvrhu drby. Konzultujte u svho autorizovanho dealera Hondy doporuen aplikovateln pro sv individuln poteby. Pokud se v motocykl pevrt nebo bude astnkem dopravn nehody, je nutn, aby v dealer Hondy zkontroloval vechny hlavn komponenty, i kdybyste byli schopni provst nkter opravy samostatn.

Nesprvn drba tohoto motocyklu nebo opomenut odstranit zvadu ped jzdou me zp sobit nehodu, pi kter mete bt vn zranni nebo usmrceni. Vdy provete dkladnou kontrolu ped jzdou a odstrate jakkoli problmy i zvady.

54

BEZPENOST DRBY Tento oddl obsahuje instrukce souvisejc s dleitmi kroky drby. Mete si nkter kroky drby provst sami, pokud mte zkladn mechanick dovednosti a vybaven. Ostatn kroky drby, kter jsou vce sloit a vyadujc speciln nad, budou nejlpe provedeny profesionlnm pracovnkem. Demont kola by ml provdt jen technik Hondy nebo kvalifikovan mechanik. Instrukce obsaen v tomto manulu jsou jen pro ppad nouze. Nsleduj nkter nejdleitj bezpenostn opaten. Pesto vs ale nememe dostaten varovat o kadm monm riziku, kter souvis s vykonvnm drby. Je pouze na vs, jak se rozhodnete, jestli dan krok drby zvldnete vyeit i nikoliv.

Nedodrovn instrukc a bezpenostnch opaten souvisejcch se sprvnm provdnm drby me zpsobit vn zrann nebo smrt. Vdy dodrujte postupy a berte ohled na varovn v tto uivatelsk pruce.

55

BEZPENOSTN OPATEN Ped tm, ne zanete s drbou nebo opravami, ujistte se, e je vypnut motor. Tento fakt me eliminovat nkolik hrozcch rizik: Oxid uhelnat, jedovat plyn z vfukovho systmu. Pesvdte se, zda je zajitno pimen vtrn, pokad kdy budete pracovat s nastartovanm motorem. Poplen od horkch soust. Vdy nechejte vychladnout motor i vfukov systm ne se ho zanete dotkat. Zrann zpsoben pohybujcmi se soustmi. Nestartujte motor, dokud nen nleit uvedeno. Petete si peliv instrukce dve, ne zanete a pesvdte se, e mte odpovdajc dovednosti i nin. Abyste pedeli ppadnmu upadnut motocyklu, zaparkujte jej na pevn rovn ploe a pouijte jako podpru hlavn nebo servisn stojan.

Abyste co nejvce eliminovali monost vzniku poru nebo vbuchu, bu te opatrn pi prci s benznem nebo akumultorem. Pouvejte pouze neholav rozpoutdla, ne benzn, pi itn soust stroje. Udrujte cigarety, ohe a jisken co nejdle od akumultoru a soust souvisejcch s benznem. Pamatujte si, e v dealer Hondy zn v motocykl nejlpe a je pln vybaven na provdn drby nebo oprav. Pouvejte pouze originln dly Hondy nebo jejich ekvivalenty pro vmnu nebo opravu, aby byla zajitna nejlep kvalita a spolehlivost.

56

ROZVRH DRBY Prove te prohldku ped jzdou (str. 42) pi kad plnovan drb. I: PROHLDNTE, VYISTTE, SEITE, PROMATE NEBO VYMTE, JE-LI TO NEZBYTN C: VYISTTE R: VYMTE A: SEITE L: PROMATE Nsledujc kony vyaduj uritou mechanickou zrunost. Konkrtn poloky (speciln ty oznaen * a **) mou vyadovat vce technickch informac a nad. Obra te se na svho dealera Hondy. * Mlo by bt provedeno vam autorizovanm dealerem Hondy, pokud majitel nem sprvn nad a servisn daje a pokud nen mechanicky zpsobil. Postupujte podle oficiln dlensk pruky Honda. V zjmu bezpenosti doporuujeme, aby tyto poloky byly provdny pouze vam autorizovanm dealerem Hondy.

**

Honda doporuuje, aby v dealer Hondy provedl zkuebn jzdu po proveden kad drby. POZNMKY: (1) Pi vym stavu potadla opakujte v intervalech zde uvedench. (2) Provdjte astji, jezd-li se v neobvykle vlhkch nebo pranch oblastech. (3) Provdjte servis astji, pokud jezdte v deti nebo na pln plyn. (4) Vymujte kad dva roky nebo pi uvedenm potu ujetch kilometr podle toho, co pijde dve. Vmna vyaduje mechanickou zrunost.

57

INTERVAL CO NASTANE DVE POLOKA ROZVOD PALIVA STKO UZVRU PALIVA OVLDN RUKOJETI PLYNU FUNKCE SYTIE VZDUCHOV FILTR ODVTRN KLIKOV SKN ZAPALOVAC SVKA VLE VENTIL MOTOROV OLEJ FILTR MOTOROVHO OLEJE STKO MOTOROVHO OLEJE VE SPODN RMOV TRUBCE VOLNOBN OTKY MOTORU SYSTM SEK. VSTIKOVN VZDUCHU POZN. (2) POZN. (3)

STAV POADLA KILOMETR (POZN. 1)

Viz strana POZN. MSCE

KADCH 3000 KM R

58

INTERVAL

CO NASTANE DVE

STAV POADLA KILOMETR (POZN. 1)

Viz strana POLOKA ETZ SEKUNDRNHO PEVODU VODTKO ETZU SEKUNDRNHO PEVODU BRZDOV KAPALINA OPOTEBEN BRZDOVCH DESTIEK BRZDOV SYSTM SPNA BRZDOVHO SVTLA SKLON ELNHO SVTLOMETU SPOJKOV SYSTM BON STOJAN ODPRUEN MATICE, ROUBY, UPNAC PRVKY KOLA, PNEUMATIKY LOISKA HLAVY ZEN POZN. (4) POZN. MSCE KADCH 1000 KM I, L

59

SADA NAD Sada nad (1) je pod sedlem (strana 35). Nkter opravy na cest, men seizovn a vmnu dl lze provdt s nadm z tto sady. 10 x 12 mm oteven ploch kl 14 x 17 mm oteven ploch kl 8 mm oteven ploch kl 5 mm imbusov kl Klet Ploch roubovk . 2 Kov roubovk . 2 Ploch uzaven kl 10 x 12 mm 24mm trubkov kl 22mm trubkov kl Nstavec Kl na zapalovac svku Pouzdro na nad

(1) Sada nad

60

SRIOV SLA Vrobn sla motoru a rmu jsou poadovna pi registraci vaeho motocyklu. Mohou bt rovn poadovna vam prodejcem pi objednvn nhradnch dl. Pro vai kontrolu si zde sriov sla zaznamenejte. SLO RMU

slo rmu (1) je vyraeno na prav stran hlavy zen. slo motoru (2) je vyraen na lev stran skn motoru. SLO MOTORU

(1) slo rmu

(2) slo motoru

61

TTEK OZNAEN BARVY ttek oznaen barvy (1) je pipevnn na rmu pod sedlem (str. 35). Oznaen barvy je uiten pi objednvn nhradnch dl. Zde si zaznamenejte barvu a kd. BARVA KD

(1) ttek oznaen barvy

62

MOTOROV OLEJ Viz pokyny pro drbu na stran 56. Doporuen pro olej Klasifikace API SG nebo vy vyjma olej uchovvajcch energii oznaench na servisnm ttku API. Viskozita SAE 10W-40 JASO T 903 standard MA Doporuen olej MOTOCYKLOV OLEJ HONDA PRO TYDOB MOTORY nebo ekvivalentn.

V motocykl nepotebuje psady do oleje. Pouvejte doporuen olej. Nepouvejte oleje s grafitovmi nebo molybdenovmi psadami. Tyto psady mohou nepzniv ovlivnit funkci spojky. Nepouvejte oleje klasifikace API SH nebo vy. Mohou ovlivnit mazn a innost spojky.

NEN DOPORUENO

OK

Nepouvejte oleje bez detergent, rostlinn oleje a zvodn oleje zaloen na ricinovm oleji.

63

Viskozita: Viskozita motorovho oleje by se mla dit prmrnou teplotou vzduchu v oblasti, kde jezdte. Nsledujc tabulka vm poskytne pomoc pi volb oleje se sprvnou viskozitou, pouvanho pi rznch teplotch vzduchu.

64

JASO T 903 standard Norma JASO T 903 je index pro vbr motorovch olej pro tydob motocyklov motory. Jsou zde dv tdy: MA a MB. Oleje splujc tuto normu jsou oznaen na obalu oleje. Napklad, nsledujc ttek zobrazuje klasifikaci MA.

PRODUKT SPLUJE STANDARD JASO T 903 FIRMA GARANTUJE TUTO MA INNOST (1) slo kdu prodejn firmy tohoto oleje (2) Klasifikace oleje

65

Motorov olej Kvalita motorovho oleje je hlavnm faktorem, kter ovlivuje ivotnost motoru. Vymujte olej tak, jak je uvedeno v rozvrhu drby (str. 58). Pokud jezdte v pli zneitnm prosted, vmna motorovho oleje by mla bt astj, ne je uvedeno v drbovm plnu. Nalote prosm s vyjetm olejem zpsobem, kter neznei uje ivotn prosted. Navrhujeme vm pinst ho v uzavench obalech do mstn sbrny vyjetho oleje. Nevyhazujte ho do odpadu nebo nevylvejte na zem. Pouit motorov olej me zpsobit rakovinu ke, je-li opakovan po del dobu v kontaktu s k. I kdy je nepravdpodobn, e s olejem budete zachzet denn, doporuujeme, abyste si vdy po manipulaci s pouitm olejem co nejdve dkladn umyli ruce vodou a mdlem.

Vmna oleje vyaduje momentov kl. Pokud nemte k dispozici tento ppravek a nutn znalosti, doporuujeme vm navtvit dealera Hondy. Jestlie pi monti nebyl pouit momentov kl, obra te se co nejdve na svho dealera Hondy, aby ovil sprvnost monte. Motorov olej vymujte pi provozn teplot motoru. Motocykl postavte na hlavn stojan, aby star olej mohl rychle a beze zbytku vytci.

66

1. Nastartujte motor a nechejte jej bet ve volnobnch otkch 5 minut. 2. Vypnte motor, umstte vypoutc ndobu oleje pod sk motoru. Vyjmte ztku/mrku plncho otvoru oleje, vypoutc roub (1) na spodn rmov trubce a vypoutc roub (2) na lev stran skn motoru. 3. Po vyputn oleje se ujistte, e tsnc podloky na vypoutcch roubech jsou v dobrm stavu. 4. Naroubujte vypoutc rouby a uthnte je pedepsanm momentem. Utahovac moment vypoutcho roubu skn motoru:
25 Nm

Utahovac moment vypoutcho roubu spodn trubky rmu:


34 Nm

(1) Vypoutc roub (spodn trubka) (2) Vypoutc roub (lev skn motoru)

67

Pro doplnn ndre oleje k horn rysce hladiny, mus bt olej doplnn ve dvou krocch. 5. 6. S motocyklem v kolm poloze na pevnm vodorovnm podkladu. Naplte olejovou ndr doporuenm olejem (viz strana 63) a ke znace horn hladiny a nainstalujte ztku/mrku plncho otvoru.

7.

8.

Nastartujte motor a nechejte jej bet ve volnobnch otkch 5 minut. Bhem chodu na volnobh, podepete motocykl do kolm polohy na pevnm, vodorovnm podkladu pro zajitn pesnho peten hladiny. Vypnte motor. Hned vyjmte ztku/mrku plncho otvoru a doplte pedepsan olej a k horn znace hladiny.

UPOZORNN

Provoz motoru s nedostatenm tlakem (mnostvm) oleje me motor vn pokodit. 9. Znovu zaroubujte plnc ztku s mrkou. Zkontrolujte, zda olej neunik.

68

Filtr motorovho oleje Filtr motorovho oleje vymte po vyputn oleje. 1. Vyroubujte rouby olejovho filtru (1) a sejmte vko olejovho filtru (2). 2. Vyjmte olejov filtr (3) z vka.

3. Zkontrolujte zda je O krouek (4) vka olejovho filtru v dobrm stavu a nasa te nov olejov filtr. Pouvejte pouze originln filtr Honda nebo filtr rovnocenn kvality, kter je pedepsan pro v model. Ostatn filtry nespecifikovan pro v model nemus inn odfiltrovat stice.

(1) rouby olejovho filtru (2) Vko olejovho filtru

(3) Olejov filtr (4) O-krouek

69

4. Nainstalujte filtr s pryovm tsnnm (5) smrem ven od motoru. Uvidte npis OUTSIDE (6) na tlese filtru blzko tsnn.
UPOZORNN

5. Nainstalujte vko olejovho filtru a ujistte se, e jsou rouby bezpen utaeny. Utahovac moment roub filtru:
12 Nm

patn instalace olejovho filtru me zpsobit vn pokozen motoru.

6. Prove te kroky 5 - 9 ze sekce vmna motorovho oleje. Mnostv oleje po vyputn a vmn olejovho filtru:
2,15 l

(5) Pryov tsnn (6) Npis OUT-SIDE

70

ZAPALOVAC SVKA Viz pokyny pro drbu na stran 56. Doporuen svky: Standard:
DPR8EA 9 (NGK) nebo X24EPRU9 (DENSO)

UPOZORNN

Nikdy nepouvejte svku s nesprvnm tepelnm rozsahem. Mohlo by dojt k vnmu pokozen motoru. 1. Odstrate jakoukoli neistotu z prostoru kolem zapalovacch svek. 2. Odpojte koncovku svkovho kabelu a vyroubujte zapalovac svku pomoc kle na svky, kter je soust sady nad.

Pro studen klima: (Pi teplot 5 C a ni)


DPR7EA9 (NGK) nebo X22EPRU9 (DENSO)

Pro dlouhodobou jzdu za vysok rychlosti:


DPR9EA9 (NGK) nebo X27EPRU9 (DENSO)

Pro vtinu jzdnch podmnek je tepeln rozsah tto svky vyhovujc. Nicmn, pokud bude motocykl pouvn po dlouhou dobu za vysok rychlosti nebo blzko maximlnho vkonu v horkch podmnkch, mla by bt zapalovac svka vymnna za svku se studenjm tepelnm rozsahem (vy slo).

(1) Vzdlenost elektrod

(2) Vnj elektroda

71

3. Vizuln zkontrolujte elektrody zapalovac svky z hlediska opoteben. Stedov elektroda by mla mt ostr hrany a vnj elektroda by nemla bt zkorodovna. Zapalovac svku vymte, pokud je zejm opoteben nebo je izoltor popraskan nebo vydrolen. 4. Zkontrolujte vzdlenost elektrod (1) zapalovac svky pomoc drtkov mrky. Je-li nutn nastaven, pihnte opatrn vnj elektrodu (2). Vzdlenost by mla bt:
0,8 0,9 mm

7. Dotaen zapalovac svky: Pokud je star svka dobr: 1/8 otky po usazen. Pokud instalujete novou svku, uthnte ji ve dvou krocch. a) Prvn uthnte svku: NGK: 3/4 otky po usazen. DENSO: 1/2 otky po usazen. b) Pot svku povolte. c) Jako dal krok znova svku uthnte: 1/8 otky po usazen.
UPOZORNN

5. Ujistte se, e podloka svky je v dobrm stavu. 6. Aby se zabrnilo naroubovn svky pes zvit, naroubujte novou svku s podlokou run.

Nesprvn dotaen svka se me velmi zaht a me pokodit motor. Pokud je svka voln, me dojt k pokozen pstu. Pokud je svka pli utaen, me dojt k pokozen zvitu. 8. Nasa te zpt koncovku kabelu zapalovac svky.

72

ODVZDUNN SKN MOTORU Viz pokyny pro drbu na stran 56. Servis provdjte astji, pokud je v motocykl pouvn v deti nebo jsou asto pouvny maximln otky. Vypus te usazeniny z hadiky odvzdunn pokud jsou vidt usazeniny v prhledn sti. 1. Vyjmte ztku (1) odvzduovac hadiky skn motoru a vypus te usazeniny. 2. Nasa te nazpt ztku vpustn hadiky.

(1) Ztka odvzduovac hadiky

73

OVLDN RUKOJETI PLYNU Viz pokyny pro drbu na stran 56. Kontrola ovldacch lanek: 1. Zkontrolujte plynul oten rukojeti plynu z pln oteven do pln uzaven polohy pi vech polohch dtek. 2. Zkontrolujte stav lanek plynu od rukojeti ke karburtoru. Pokud jsou lanka zlomen, roztepen nebo patn veden, je nutn je vymnit nebo vst sprvnm smrem. 3. Zkontrolujte lanka z hlediska napnut a odporu pi vech pozicch dtek. Namate plynov lanka komern dostupnmi mazadly pro zabrnn pedasnmu opotebovn a korozi.

Sezen vle: Zmte vli rukojeti plynu u pruby rukojeti. Standardn vle by mla bt piblin:
2 6 mm

(1) Spodn pojistn matka (2) Spodn seizova

74

Hlavn nastaven vle, jako je po vymnn plynovch lanek nebo vyjmut karburtor, se provd spodnm seizovaem (2). Men sezen je provdno hornm seizovaem (4). Pro sezen vle, povolte pojistnou matku (1) nebo (3) a otote seizovaem (2) nebo (4). Po sezen dothnte pojistnou matku.

(3) Horn pojistn matka (4) Horn seizova

(A) Zven vle (B) Snen vle

75

VOLNOBN OTKY Viz pokyny pro drbu na stran 56. Pro pesn nastaven volnobnch otek mus mt motor normln provozn teplotu. Deset minut jzdy s opakovanm zrychlenm a brzdnm je postaujc. Nekompenzujte zvady jinch systm pomoc sezen volnobnch otek. Navtivte vaeho prodejce Honda pro pravideln sezen karburtoru. 1. Zahejte motor, zaa te neutrl a postavte motocykl na bon stojan. 2. Pipojte otkomr k motoru 3. Nastavte volnobn otky dorazovm roubem krtc klapky plynu (1). Volnobn otky (pi neutrlu):
1300 l00 min1

(1) Dorazov roub krtc klapky plynu (A) Zvyovn (B) Sniovn

76

VZDUCHOV FILTR Viz pokyny pro drbu na stran 56. Vzduchov filtr (1) by se ml kontrolovat v pravidelnch intervalech (strana 58). Provdjte servis astji, pokud jezdte v neobvykle vlhkch nebo pranch podmnkch. 1. Demontujte sedlo (strana 35). 2. Demontujte prav bon kryt (str. 39). 3. Demontujte prav kryt chladie (str. 40). 4. Demontujte kryt vzduchovho filtru (2) vyroubovnm roub (3). 5. Demontujte ndobku odvzdunn (4) s krytu komory vzduchovho filtru. 6. Vyjmte a znehodno te vzduchov filtr. 7. Instalujte nov vzduchov filtr. Pouvejte vzduchov filtr vyroben Hondou nebo jeho ekvivalent, uren pro v model. Pouvn nesprvnho filtru Honda nebo jinho filtru, kter nem stejnou kvalitu, me zpsobit pedasn opoteben motoru nebo problmy spojen s jeho vkonem.

8. Instalujte demontovan sti zpt v obrcenm poad.

(1) Vzduchov filtr (2) Kryt komory vzduchovho filtru (3) rouby (4) Ndobka odvzdunn

77

ETZ SEKUNDRNHO PEVODU Viz pokyny pro drbu na stran 56. ivotnost etzu je zvisl na sprvnm mazn a nastaven. patn drba me zpsobit pedasn opoteben nebo pokozen etzu a etzovch kol. etz sekundrnho pevodu by ml bt kontrolovn a mazn v rmci Prohldky ped jzdou (strana 42). Pi nadmrnm zatovn nebo pi jzd ve velmi pranm i bltivm prosted je teba provdt drbu astji. Prohldka: 1. Vypnte motor, postavte motocykl na hlavn stojan a zaa te neutrl. 2. Zkontrolujte proven na spodnm bhu etzu uprosted mezi etzovmi koly. Proven etzu by mlo bt nastaveno tak, aby umoovalo vertikln pohyb pomoc ruky:
20 30 mm

3. Zatlate motocykl dopedu. Zastavte. Zkontrolujte proven etzu. Tento postup nkolikrt opakujte. Proven etzu by mlo zstvat stejn. Jestlie je etz proven pouze pi uritch polohch, jsou nkter lnky pokroucen a vznou. To lze asto odstranit pouze promaznm.

(1) etz sekundrnho pevodu

78

4. Zatlate motocykl dopedu. Zastavte a opete jej o bon stojan. Zkontrolujte etz sekundrnho pevodu a etzov kola z nsledujcch hledisek: ETZ SEKUNDRNHO PEVODU * Pokozen vleky * Voln epy * Such nebo rezav lnky * Nepohybliv nebo vznouc lnky * Nadmrn opoteben * Nesprvn nastaven * Pokozen nebo chybjc O-krouky ETZOV KOLA * Nadmrn opoteben zuby * Ulomen nebo pokozen zuby etz sekundrnho pevodu s pokozenmi vleky, volnmi epy nebo chybjcmi O-krouky mus bt vymnn. Jsou-li lnky etzu such nebo vykazuj znaky rezavn, vyaduje dodaten namazn. Nepohybliv nebo vznouc lnky by mly bt dobe promazny a uvolnny. Jestlie lnky nelze uvolnit, etz vymte.

Pokozen zuby Vymnit

Opotebovan zuby Vymnit

Normln zuby V PODKU

79

Nastaven: Proven etzu sekundrnho pevodu by mlo bt kontrolovno a v ppad nutnosti sezeno kadch 1 000 km. Jezdte-li trvale vysokou rychlost nebo asto prudce akcelerujete, bude poteba etz nastavovat astji.

Jestlie etz vyaduje nastaven, je postup nsledujc: 1. Postavte motocykl na bon stojan se zaazenm neutrlem a vypnutm zapalovnm. 2. Uvolnte matici zadn osy (1). 3. Povolte pojistn matky (2) na prav a lev stran kyvn vidlice. 4. Otejte rovnomrn obma seizovacmi matkami (3) o stejn poet otek, dokud nedoshnete poadovanho proven etzu. Otejte seizovacmi matkami po smru hodin pro naponovn etzu nebo proti smru hodin pro dosaen vtho proven. Proven etzu mte uprosted mezi hnacm etzovm kolem a zadn rozetou. Zatlate motocykl dopedu. Zastavte a opete jej o bon stojan. Zkontrolujte proven etzu. Proven etzu by mlo bt:
20 30 mm

(1) Matice zadn osy (2) Pojistn matka (3) Seizovac vez sekundrnho etzu (4) Porovnvac znaka ponovku (5) Zadn hrana seizovacho vezu

80

5. Zkontrolujte vyrovnn zadn osy vyrovnnm porovnvacch znaek (4) se zadnm okrajem seizovacch vez (5). Ob znaky stupnice (lev i prav) by se mly shodovat. Pokud nen osa vyrovnna, otejte levou nebo pravou seizovac matkou, dokud vyrovnvac znaky nekoresponduj ze zadnmi hranami vez. 6. Matici zadn osy uthnte pedepsanm utahovacm momentem. Utahovac moment matky zadn osy:
93 Nm

Jestlie pi monti nebyl pouit momentov kl, obra te se co nejdve na svho dealera Hondy, aby ovil sprvnost monte. 7. Lehce seizovac matky uthnte a pot uthnte pojistn matky pi souasnm dren seizovacch matek klem. 8. Zkontrolujte proven etzu.

81

Kontrola opoteben: Zkontrolujte ttek opoteben etzu bhem seizovn etzu. Pokud se erven zna (6) na ttku vyrovn s kontroln znakou (7) na kyvn vidlici, pot co byl etz nastaven se sprvnm provenm, je etz nadmrn opotebovn a mus bt vymnn. Sprvn proven:
20 30 mm

Pokozen spodn sti rmu me bt zpsobeno nadmrnm provenm etzu pesahujcm:


60 mm

etz pro vmnu:


RK520SMOZ10S

nebo
REG520ORNV2

Sekundrn etz tohoto motocyklu m ntovan spojovac lnek, kter vyaduje speciln ppravek pro rozntovn a sntovn. Nepouvejte obyejn spojovac lnek s tmto etzem. Kontaktujte autorizovan servis Honda.

(6) erven vse

(7) ipka

82

Mazn a itn: Promate etz kadch 1000 km nebo astji, jestlie etz vypad such. etz sekundrnho pevodu tohoto motocyklu je vybaven malmi O-krouky mezi jednotlivmi lnky. Tyto O-krouky udruj olej uvnit etzu a prodluuj jeho ivotnost. O-krouky v tomto etzu se mohou pokodit itnm prou, vysokotlakm proudem vody a uritmi rozpoutdly. istte bon povrch etzu suchm hadkem. Nepouvejte kart na pryov O-krouky. Pokodilo by je to. Otete do sucha a promate pouze pevodovm olejem SAE 80 nebo 90. Bn maziva na etz mohou obsahovat rozpoutdla, kter by mohla pokodit pryov O-krouky.

83

VODTKO ETZU SEKUNDRNHO PEVODU Viz pokyny pro drbu na stran 56. Zkontrolujte opoteben vodtka etzu (1). Vodtka etzu mus bt vymnna, pokud jsou opoteben na spodn st vezu opoteben (2). Pro vmnu se spojte s vam dealerem Hondy.

(1) Vodtko etzu

(2) Vez

84

KONTROLA PEDNHO A ZADNHO ODPRUEN Viz pokyny pro drbu na stran 56. 1. Zkontrolujte funkci pedn vidlice zabrzdnm pednho kola a energickm pumpovnm vidlic nahoru a dol. Vidlice by mla pracovat hladce bez unikn oleje. 2. Kontrola loisek kyvn vidlice se provd silnm zatlaenm do boku zadnho kola, kdy je motocykl postaven na hlavnm stojanu. Vle ukazuje, e loiska jsou opotebovan. 3. Peliv zkontrolujte dotaen vech upnacch prvk pednho a zadnho odpruen.

85

BON STOJAN Viz pokyny pro drbu na stran 56. Prove te nsledujc drbu v souladu s rozvrhem drby. Kontrola funkce: Zkontrolujte pruinu bonho stojanu (1) zda nen pokozen nebo neztratila pedpt a bon stojan z hlediska volnho pohybu. Zkontrolujte pojistn vypnac systm zapalovn bonho stojanu: 1. Posa te se obkromo na motocykl; sklopte bon stojan nahoru a zaa te neutrl. 2. Nastartujte motor a pi stisknut pce spojky zaa te rychlost. 3. Vyklopte bon stojan dol. Motor by se ml zastavit, jakmile stojan vyklopte. Jestlie systm bonho stojanu nefunguje, jak je popsno, podejte vaeho prodejce Hondy o opravu.
(1) Pruina bonho stojanu

86

DEMONT KOLA Viz pokyny pro drbu na stran 56. Tento motocykl je vybaven pouze bonm stojanem. Proto, pokud bude zapoteb demontovat pedn nebo zadn kolo, je teba zvednou stedn st motocyklu pomoc zvedku nebo jin pevn podpory. S touto vmnou se radji obra te na svho dealera Hondy. Demont pednho kola 1. Zaparkujte motocykl na pevn, vodorovn ploe. 2. Zvednte pedn kolo nad zem umstnm podpry pod motor. 3. Odpojte nhon tachometru (1) tm, e vyroubujete zaji ovac roubek (2).

(1) Nhon tachometru (2) roub

87

4. Uvolnte prav a lev svrac rouby (3) a vyroubujte roub pedn osy (4). 5. Vyjmte pedn osu (5), pedn kolo a levou bon rozprku.

Vyvarujte se oleje, mastnoty nebo jin pny na discch a povrchu brzdovch destiek. Jakkoli zneitn me zpsobit patn brzdn nebo rychl opoteben. Nemakejte pku brzdy, kdy je brzdov tmen demontovn. Psty brzdovho tmenu se tm vytla z vlce a zpsob znan nik brzdov kapaliny. Pokud k tomu dojde, je nutn servis brzdovho systmu. Pro tuto opravu vyhledejte vaeho prodejce Hondy.

(3) Svrac rouby osy (5) Pedn osa

(4) Matka osy pednho kola

88

Instalace pednho kola 1. Nasa te bon rozprku na levou st nboje kola. 2. Umstte kolo mezi teleskopy vidlice a zasute pedn osu z prav strany skrze prav teleskop a nboj kola. Abyste se vyhnuli pokozen brzdovch destiek bhem monte, opatrn vlote brzdov kotoue mezi destiky. 3. Umstte vstupek (8) pevodky tachometru proti vstupku (9) na pravm teleskopu.

(8) Vstupek (pevodka tachometru) (9) Vstupek (prav teleskop)

89

4. Vyrovnejte srovnvac rysku (10) pedn osy s plochou (11) teleskopu. 5. Uthnte svrac rouby pedn osy na levm teleskopu pedepsanm momentem:
20 Nm

6. Uthnte matku pedn osy pedepsanm momentem


64 Nm

7. Stlate pedn brzdu a nkolikrt zapumpujte pedn vidlic. Zkontrolujte voln oten kola po uvolnn brzdy. Pekontrolujte mont kola pokud brzda drhne nebo se kolo neot voln. 8. Uthnte svrac rouby pedn osy na prav stran vidlice pedepsanm utahovacm momentem:
20 Nm

Ovte sprvnou funkci brzd ped jzdou. 9. Nainstalujte nhon tachometru a pevn uthnte pojistn roub. Jestlie nebyl pi monti pouit momentov kl, obra te se co nejdve na svho dealera Hondy, aby ovil sprvnost monte. Nesprvn dotaen me vst ke snen brzdnho inku.

(10) Srovnvac ryska

(11) Rovina

90

Demont zadnho kola 1. Zvednte zadn kolo od zem podepenm pod motorem. 2. Uvolnte pojistn matky sekundrnho etzu (1) a seizovac matky (2). 3. Vyroubujte matici zadn osy (3). 4. Sejmte etz sekundrnho pevodu (4) z rozety zadnho zatlaenm zadnho kola dopedu.

5. Vyjmte zadn osu (5), zadn kolo, levou destiku ponovku (6), pravou destiku ponovku (7) a bon rozprku z kyvn vidlice. Nemakejte pku brzdy, kdy je kolo demontovan z motocyklu. Psty brzdovho tmenu se tm vytla z vlce a zpsob znan nik brzdov kapaliny. Pokud k tomu dojde, je nutn servis brzdovho systmu. Pro tuto opravu vyhledejte vaeho prodejce Hondy.

(1) Pojistn matky sekundrnho etzu (2) Seizovac matky (3) Matice zadn osy (7) Destika pravho ponovku

(1) Pojistn matky sekundrnho etzu (2) Seizovac matky (5) Zadn osa (6) Destika levho ponovku

91

Pokyny k monti: Pi monti zadnho kola postupujte v obrcenm poadn ne pi demonti. Ujistte se e je drka (8) na kyvn vidlici umstn ve vstupku (10) drku brzdovho tmenu (11). Matici zadn osy uthnte pedepsanm utahovacm momentem. Utahovac moment matky zadn osy:
93 Nm

Pokud nebyl pi instalaci pouit momentov kl, nechte utahovac moment co nejdve pekontrolovat v autorizovanm servisu Honda. Nesprvn dotaen me vst ke snen brzdnho inku.

Nastavte etz sekundrnho pevodu (strana 80). Pi monti kola opatrn vlote brzdov kotoue mezi brzdov destiky, abyste se vyhnuli jejich pokozen. Po monti kola nkolikrt zmknte brzdu a zkontrolujte, zda se po uvolnn pedlu kolo voln ot. Zkontrolujte mont kola, pokud brzda drhne nebo se kolo neot voln.
(8) Drka (10) Vstupek (9) Kyvn vidlice (11) Drk brzdovho tmene

92

OPOTEBEN BRZDOVCH DESTIEK Viz pokyny pro drbu na stran 56. Opoteben brzdovch destiek zvis na intenzit pouvn, zpsobu jzdy a jzdnch podmnkch. (Veobecn se destiky opoteb dve na mokrch a zneitnch vozovkch). Kontrolujte destiky pi kad pravideln drb (strana 59). Pedn brzda Zkontrolujte vezy (1) na kad destice. Je-li jedna z destiek opotebovan a k vezu, vymte ob jako sadu. Pro tuto opravu vyhledejte vaeho prodejce Hondy.

< PEDN BRZDA >

(1) Vez indiktoru opoteben

93

Zadn brzda Zkontrolujte znaku opoteben na kad brzdov destice (2). Je-li jedna z destiek opotebovan a k vezu, vymte ob jako sadu. Pro tuto opravu vyhledejte vaeho prodejce Hondy.

< ZADN BRZDA >

(2) Indiktor opoteben

94

AKUMULTOR Viz pokyny pro drbu na stran 56. Nen nutn kontrolovat hladinu elektrolytu v akumultoru nebo pidvat destilovanou vodu, jeliko jde o bezdrbov (uzaven) akumultor. Zd-li se vm, e je akumultor slab a/nebo unik elektrolyt (zpsobujce pote se startovnm nebo jin elektrick pote), kontaktujte svho prodejce Hondy.
UPOZORNN Akumultor produkuje vbun plyny v prbhu jeho fungovn. Jiskra nebo plamen mohou zpsobit vbuch aku multoru, pi kterm me dojt k vaemu vn mu zrann i smrti. Pouvejte ochrann odv a obliejovou masku/tt nebo penechejte drbu akumultoru zkuenmu mechanikovi.

Akumultor je uzaven (bezdrbov) a pokud dojde k demonti psku vka, me dojt k permanentnmu pokozen.

95

Vyjmut akumultoru Akumultor (1) je umstna ve schrnce pod levm bonm krytem. 1. Demontujte sedlo (strana 35). 2. Sejmte lev bon kryt (strana 39). 3. Vyjmte roub (2) a drk akumultoru (3). 4. Odpojte zpornou svorku akumultoru (4) jako prvn. 5. Vythnte akumultor ze schrnky akumultoru. 6. Odpojte kladnou svorku (5). 7. Vyjmte akumultor.

(1) Akumultor (3) Drk akumultoru (5) Kladn (+) svorka

(2) rouby (4) Zporn (-) svorka

96

VMNA POJISTKY Viz pokyny pro drbu na stran 56. Jestlie asto dochz ke splen pojistky, signalizuje to obvykle zkrat nebo peten elektrickho obvodu. S opravou se obra te na svho dealera Hondy.
UPOZORNN

Splen pojistka

Nikdy nepouvejte pojistku s jinou hodnotou, ne je pedepsan. Me dojt k vnmu pokozen elektrickho systmu nebo i k poru, co me zpsobit nebezpen zhasnut svtel nebo zastaven motoru za jzdy.

97

Pojistkov skka: Pojistkov skka je pod sedlem. Pedepsan pojistky:


15 A

1. Demontujte sedlo (strana 35). 2. Otevete vko pojistkov skky (1). 3. Vythnte starou pojistku a vsute novou. Nhradn pojistka (2) je umstnna v pojistkov skce. 4. Zavete vko a nasa te zpt sedlo.

(1) Vko pojistkov skky (2) Nhradn pojistka

98

Hlavn pojistka: Hlavn pojistka (1) je pod sedlem. Pedepsan pojistka:


30 A

1. Demontujte sedlo (strana 35). 2. Rozpojte konektor (2) rel startru. 3. Vythnte starou pojistku a vsute novou. Nhradn hlavn pojistka (3) je umstn blzko rel startru. 4. Spojte zpt konektor a nasa te zpt sedlo.

(1) Hlavn pojistka (2) Konektor (3) Nhradn hlavn pojistka

99

SEZEN SPNAE BRZDOVHO SVTLA Viz pokyny pro drbu na stran 56. as od asu zkontrolujte spna brzdovho svtla (1) na prav stran za motorem. Sezen se provd otenm seizovac matice (2). Otejte matic ve smru (A), pokud spna pracuje pli pozd, a ve smru (B), pokud spna pracuje pli brzy.

(1) Spna brzdovho svtla (2) Seizovac matice

100

VMNA ROVEK Viz pokyny pro drbu na stran 56. rovka se siln zahv, jsou-li svtla zapnut, a zstv jet chvli hork i po jejich vypnut. Ped manipulac se pesvdte, e vychladla. Nedotkejte se rovky prsty, jeliko se v mstech otisku prst mohou vytvoit peht msta a me dojt k prasknut rovky. Pi vmn rovky pouvejte ist rukavice. Jestlie se dotknete rovky holma rukama, vyistte ji hadkem namoenm v lihu, m zabrnte jejmu brzkmu prasknut.

Pesvdte se, e je spnac skka zapalovn pi vmn rovky v poloze OFF. Nepouvejte jin rovky ne pedepsan. Po nasazen nov rovky zkontrolujte, e svtlo dn funguje.

101

rovka svtlometu/parkovacho svtla 1. Vyroubujte rouby (1). 2. Demontujte pedn kapot (2). 3. Odpojte konektory (3). 4. - rovka svtlometu: Sthnte pryovou prachovku (4). Vythnte rovku (5) pi stlaen drtn pojistky (6).

- rovka parkovacho svtla: Vythnte objmku (7). Vythnte rovku (8) bez oten. 5. Novou rovku instalujte v obrcenm poad oproti demonti.

(1) rouby (3) Konektory

(2) Pedn kapot

(4) Pryov prachovka (5) rovka svtlometu (6) Drtn pojistka (7) Objmka (8) rovka parkovacho svtla

102

Brzdov/koncov svtlo Koncov a brzdov svtlo pouv svteln diody LED. Pokud objevte diodu, kter nesvt, obra te se na svho dealera pro tento servis.

(1) Spna brzdovho svtla (2) Koncov svtlo

103

rovka pednch / zadnch smrovch svtel 1. Demontujte sklko (1) smrovho svtla vyroubovnm roubu (2). 2. Lehce zatlate na rovku (3) a otote j proti smru hodinovch ruiek. 3. Novou rovku instalujte v obrcenm poad oproti demonti.

(1) Sklko smrovho svtla (2) roub (3) rovka

104

rovka osvtlen registran znaky 1. Vyroubujte 2 rouby (1). 2. Demontujte kryt osvtlen RZ (2). 3. Vythnte rovku (3) bez oten. 4. Novou rovku instalujte v obrcenm poad oproti demonti.

(1) rouby (2) Kryt osvtlen RZ (3) rovka

105

ITN
istte pravideln v motocykl, abyste chrnili lakovan plochy, a zkontrolujte, zda nejsou pokozeny nebo opotebeny, zda neunik olej nebo brzdov kapalina. Nepouvejte istc prostedky, kter nejsou ureny pro itn aut a motocykl. Mohou obsahovat brusn nebo chemick psady, kter mohou pokodit kovov, lakovan a plastov sousti vaeho motocyklu. Pokud je v motocykl jet zaht po pedchozm uvn, nechejte motor a vfukov systm dostaten vychladnout. Vyhnte se vysokotlakmu rozpraovn vody (typick v automatickch mykch).
UPOZORNN

Myt motocyklu 1. Oplchnte motocykl studenou vodou a odstrate volnou pnu. 2. Vyistte motocykl houbou nebo mkkm hadkem za pouit studen vody. Vyvarujte se tomu, aby se voda dostala do elektrickch zazen a st vfukovho tlumie. 3. Kapot, eln svtlomet a ostatn plastov sousti istte hadkem nebo houbikou navlhenou v roztoku sapontu a vody. Jemn otrejte poskvrnn sti a asto oplachujte istou vodou. Dvejte pozor, aby se brzdov kapalina nebo chemick prostedky nedostaly do styku s motocyklem. Mohly by pokodit plasty a lakovan povrch soust stroje. eln svtlomet se mue uvnit zamlit pot, co pijde do styku s vodou. Vlhkost, kter zkondenzovala uvnit svtlometu, postupn zmiz pi rozsvcen dlkovho svtla. Nechejte motor nastartovan, pokud je eln svtlomet zapnut.

Vysokotlak proud vody (nebo vzduchu) me pokodit urit sousti motocyklu.

106

4. Po umyt dkladn oplchnte motocykl dostatenm mnostvm vody. Usazeniny istcch prostedk mohou zpsobit korozi slitinovch soust. 5. Osute motocykl, nastartujte motor a nechejte jej nkolik minut bet na volnobn otky. 6. Ne vyjedete, vyzkouejte brzdy. Pro zskn plnho brzdnho inku nkolikrt zabrzdte. 7. Namate etz sekundrnho pevodu ihned po umyt a osuen motocyklu. innost brzd me bt bezprostedn po umyt motocyklu po uritou dobu zhorena. Potejte s del brzdnou drhou, abyste zabrnili mon nehod.

Zvren povrchov prava Pot, co umyjete svj motocykl, je mon pout voln dostupn istc a letc prostedky ve spreji nebo t kvalitn tekut vosk i voskovou pastu, abyste umocnili sv istc snaen. Pro istn nepouvejte drtnku nebo istc prostedky obsahujc brusn materily, kter mohou zpsobit pokozen. Pouvejte prostedky podle jejich nvodu na pouit.

107

Odstrann silnin soli Sl obsaen v posypu proti nmraze, jm jsou silnice oetovny v zim, a tak mosk voda jsou astou pinou, kter zpsobuje korozi. Myjte v motocykl podle nsledujcch rad, pokud pichzte do styku se sol. 1. Oistte motocykl studenou vodou (strana 106). Nepouvejte teplou vodu. Ta jet zhoruje inek soli. 2. Vysute motocykl a povrch kovovch soust oetete ochrannm voskem.

drba lakovanch hlinkovch kol Hlink koroduje, kdy pijde do kontaktu s prachem, bltem nebo sol ze silnice. Po jzd vyistte kola od kterkoli z tchto substanc. Pouijte mokrou houbou a jemn sapont. Nepouvejte tvrd kart, drtnku nebo istic prostedek obsahujc brusn ltky nebo chemick smsi. Po umyt oplchnte dostatenm mnostvm vody a istm hadrem otete do sucha

108

itn matnch povrch motocyklu Pouvejte velk mnostv vody, pro oitn matov lakovanch ploch. Pouvejte mkk hadk nebo houbiku. Utete do sucha mkkm, istm hadkem. Pouvejte jen neutrln rozpoutdla pro itn povrch s matovou barvou. Nepouvejte vosk s brusnm materilem.

109

POKYNY PRO ODSTAVEN Del odstaven, jako nap. pes zimu, vyaduje urit kony pro zmenen nepznivch vliv vzniklch nepouvnm motocyklu. Nezbytn opravy by mly bt rovn provedeny PED odstavenm motocyklu; na tyto opravy me bt toti bhem doby odstaven motocyklu zapomenuto. ODSTAVEN 1. Vymte motorov olej a filtr. 2. Vypus te palivovou ndr do schvlen ndoby pomoc bn run pumpiky nebo podobnm zpsobem. Vystkejte vnitek palivov ndre aerosolovm olejem zabraujcm rezivn. Nasa te zpt vko palivov ndre. Pro zajitn sprvnho vkonu po odstaven delm ne jeden msc, je dleit vypustit karburtor.

Benzn je vysoce holav a za uritch podmnek i vbun. Pi doplovn paliva me dojt k poplen nebo jinmu vnmu zrann. Vypnte motor a vyvarujte se teplu, jisken a otevenmu ohni. Palivo doplujte pouze venku. Okamit odstrate vylit benzn.

110

3. Pro ochranu vlc ped rezavnm prove te: Sejmte koncovku kabelu ze zapalovac svky. Pomoc psky nebo gumy nstrky pipevnte k libovoln umlohmotn sti tak, aby byly mimo svky. Vyroubujte zapalovac svku z motoru a ulote ji na bezpenm mst. Nenasouvejte je do koncovek. Nalijte polvkovou lci (asi 15 - 20 cm3) istho motorovho oleje do vlce a zakryjte otvor pro zapalovac svku kouskem ltky. Protote nkolikrt motor, aby se olej rozprostel. Nainstalujte zpt svku a koncovku.

4. Vyjmte akumultor. Ulote ji na mst chrnnm ped mrazem a pmm slunenm svtlem. Jednou za msc akumultor pomalu dobijte. 5. Umyjte a osute motocykl. Navoskujte vechny lakovan plochy. Chromov sti natete protikoroznm olejem. 6. Promate etz sekundrnho pevodu (strana 83). 7. Nahustte pneumatiky na doporuen tlak. Podepete motocykl tak, aby ob pneumatiky byly nad zem. 8. Zakryjte motocykl (nepouvejte plastikov nebo jin lakovan materily) a umstte ho do nevyhvan mstnosti, bez vlhkosti, s minimlnmi zmnami denn teploty. Nevystavujte motocykl pmmu slunenmu svtlu.

111

UVEDEN STROJE ZPT DO PROVOZU 1. Odkryjte a oistte motocykl. 2. Vymte motorov olej, pokud uplynuly vce ne 4 msce od potku odstaven. 3. Dobijte akumultor, je-li poteba. Akumultor nainstalujte. 4. Vypus te vechen aerosolov olej z palivov ndre. Naplte ndr erstvm benznem. 5. Prove te vechny uveden kony Prohldky ped jzdou (strana 42). Proje te motocykl pi mal rychlosti, a to na bezpenm mst mimo provoz.

112

TECHNICK DAJE
ROZMRY Celkov dlka Celkov ka Celkov vka Rozvor kol Svtl vka HMOTNOST Hmotnost bez npln OBJEMY PROVOZNCH NPLN Motorov olej - po vyputn - po vyputn a vmn olejovho filtru - po rozebrn Palivov ndr Rezerva paliva Max. poet cestujcch Maximln zaten 2 151 mm 823 mm 1 157 mm 1490 mm 216 mm

165 kg

2,1 l 2,15 l 2,5 l 11,0 l 3,8 l idi a jeden spolujezdec 180 kg

113

MOTOR Vrtn a zdvih Kompresn pomr Zdvihov objem Zapalovac svka Standardn typ

100 x 82 mm 8,3 : 1 644 cm3

DPR8EA9 (NGK) nebo X24EPRU9(DENSO) DPR7EA9 (NGK) nebo X22EPRU9 (DENSO) DPR9EA9 (NGK) nebo X27EPRU9 (DENSO) 0,8 - 0,9 mm 1300 100 min-1

Pro studen klima (pi teplot 5 C a ni) Pro dlouhodobou jzdu za vysok rychlosti Vzdlenost elektrod Volnobn otky

114

RM A ODPRUEN hel sklonu vidlic Zvlek kola Rozmry pneumatik, pedn Rozmry pneumatik, zadn PEVODY Primrn pevod Pevodov pomr, 1. 2. 3. 4. 5. Sekundrn pevod

2906' 97 mm 120/70R17M/C 58H 150/60R17M/C 66H

2,029 2,666 1,750 1,250 1,000 0,800 3,000

115

ELEKTRICK VSTROJ Akumultor Alterntor OSVTLEN eln svtlomet Brzdov/koncov svtlo Ukazatele smru Pedn Zadn Osvtlen rychlomru Kontrolka neutrlu Kontrolka smrovho svtla Kontrolka dlkovho svtla Parkovac svtlo Osvtlen RZ POJISTKA Hlavn pojistka Ostatn pojistky

12 V 8 Ah 0,21 kW / 5 000 ot/min

12 V 60/55 W LED dioda 12 V - 21 W 12 V 21 W 12 V 3,4 W 12 V 3,4 W 12 V 3,4 W x 2 12 V -1,7 W 12 V 5 W 12 V 5 W

30 A 15 A

116

KATALYZTOR
Tento motocykl je vybaven katalyztorem. Katalyztor obsahuje vybran kovy, kter slou jako urychlovae podporujc chemick reakce, pi nich se spaluj plyny, ani by se vytvely kovy. Katalyztor funguje na HC, CO a NOx. Pi vmn katalyztoru mus bt pouita pouze originln soustka Honda nebo jej ekvivalent. Aby probhly pslun chemick reakce, mus bt katalyztor dobe zaht. Me podplit holav ltky, kter se vyskytuj v jeho blzkosti. Proto neparkujte svj motocykl ve vysok trv, na suchm list a podobnch holavinch. Vadn katalyztor pispv ke znei ovn ovzdu a negativn ovlivuje vkon motoru. Abyste chrnili katalyztor svho motocyklu, dodrujte nsledujc pokyny. Pouvejte pouze bezolovnat benzn. I nepatrn mnostv olovnatho benznu sta ke kontaminaci katalyzanch kov, co naruuje funkci katalyztoru. Udrujte motor sprvn vyladn. Pokud motor zadrhv, stl, vynechv apod., nechejte si motocykl prohldnout a opravit.

117