You are on page 1of 3

Dijeljenje s ostatkom zadatke sakupila i uredila: Antonija Horvatek 1/3

Dijeljenje s ostatkom
1. Razmisli i rijei: a) Nabroji viekratnike broja 8 ( barem 5 ). b) Svakom od njih dodaj broj 1 i dobivene brojeve podijeli sa 8. to o!ava ( to je zajedni!ko svim rez ltatima ) " #) Svim brojevima iz a zadatka dodaj broj $ i dobivene brojeve podijeli sa 8. to o!ava ( to je zajedni!ko svim rez ltatima ) " d) Svim brojevima iz a zadatka dodaj broj % i dobivene brojeve podijeli sa 8. to o!ava ( to je zajedni!ko svim rez ltatima ) " e) &ko bi svakom viekratnik broja 8 iz a zadatka dodao broj ' i dobivene brojeve podijelio sa 8( mo)e li bez ra! nanja re*i to bi bilo zajedni!ko svim rez ltatima " +) &ko zna da je broj 1 %,, djeljiv sa 8( mo)e li bez dijeljenja od-ovoriti koliki *e biti ostatak pri dijeljenj broja 1 %,5 brojem 8 " -) &ko zna da je broj 5 .'/ djeljiv sa 8( mo)e li bez dijeljenja od-ovoriti koliki *e biti ostatak pri dijeljenj 5 .'5 : 8 "
( Rj. a) 8( 1%( /.( $/( .,0 1 b) 2odavanjem broja 1 dobivamo brojeve 3( 1'( /5( $$( .10 Nakon dijeljenja tih brojeva brojem 8 svim rez ltatima dobivamo ostatak 1. 1 #) 2odavanjem broja $ dobivamo brojeve 11( 13( /'( $5( .$0 Nakon dijeljenja tih brojeva brojem 8 svim rez ltatima dobivamo ostatak $. 1 d) 2odavanjem broja % dobivamo brojeve 1.( //( $,( $8( .%0 Nakon dijeljenja tih brojeva brojem 8 svim rez ltatima dobivamo ostatak %. 1 e) 4 svim rez ltatima bi ostatak bio ' 1 +) 5 1 -) $ )

/.

Razmisli i rijei: a) Nabroji barem est viekratnika broja ' ( ne po red ). b) Svakom od njih dodaj broj .. 2obivene brojeve podijeli sa ' i o!i to je zajedni!ko svim rez ltatima. #) Svakom viekratnik broja ' koje- si naveo a zadatk dodaj broj %. 2obivene brojeve podijeli sa ' i o!i to je zajedni!ko svim rez ltatima. d) &ko bi svakom viekratnik iz a zadatka dodao broj / i dobivene brojeve podijelio sa '( mo)e li bez ra! nanja re*i to bi bilo zajedni!ko svim rez ltatima"
( Rj. b) 4 svim rez ltatima ostatak je .. 1 rez ltatima ostatak bi bio /. ) #) 4 svim rez ltatima ostatak je %. 1 d) 4 svim

$.

Razmisli i rijei: a) Nabroji prva tri viekratnika broja . ve*a od 5 /,,. b) Nabroji prva !etiri viekratnika broja $' ve*a od $ ',,. #) &ko zna da je 31/ viekratnik broja %( mo)e li bez ra! nanja od-ovoriti koliki je ostatak pri dijeljenj 31.:% " d) 5ez ra! nanja od-ovori koliki je ostatak pri dijeljenjima 5'% : 1, ( 3,. : 3 i '$8 :/. e) &ko je broj n viekratnik broja .( koji je prvi ve*i broj od n tako6er viekratnik broja . " +) &ko je n viekratnik broja 3( koji je prvi broj ve*i od n koji pri dijeljenj sa 3 daje ostatak ' "
( Rj. a) 5 /,.( 5 /,8( 5 /1/ 1 1 +) n 7 ' ) b) $ '$'( $ ''.( $ 811( $ 8.8 1 #) / 1 d) %( . i ,1 e) n 7 .

Dijeljenje s ostatkom zadatke sakupila i uredila: Antonija Horvatek 2/3

..

Razmisli i rijei: a) &ko pri dijeljenj .$. : 3 dobivamo ostatak /( navedi prvi manji broj od .$. djeljiv s 3. & ve*i" b) &ko je ostatak pri dijeljenj %83 : 11 jednak '( koji je prvi broj manji od %83 viekratnik broja 11 " & prvi ve*i" #) &ko pri dijeljenj 3%% : 8 dobivamo ostatak %( navedi prvi manji i prvi ve*i broj od 3%% koji je viekratnik broja 8. d) Navedi prvih 5 viekratnika broja % ve*ih od / 1/5 ako je / 1/5 : % 8 $5. i ostatak 1.
( Rj. a) 9anji je .$/( a ve*i ..1 ( manje- dobivamo pomo* ostatka kod dijeljenja( a ve*e- tako da manjem dodamo 3 ). 1 b) %8/ i %3$ 1 #) 3%, i 3%8 1 d) :rvo trebamo zaklj !iti koji je prvi viekratnik broja % manji od / 1/5( a to je / 1/.. Sad dodavanjem broja % dobivamo sljede*e viekratnike broja %: / 1$,( / 1$%( / 1./( / 1.8( / 15.0 )

5.

Razmisli i rijei: a) ;zra! naj najmanji zajedni!ki viekratnik brojeva % i 8. b) &ko dobivenom broj doda 5 i dobiveni rez ltat podijeli sa % i 8( to *e biti zajedni!ko rez ltatima dijeljenja"
( Rj. a) <(%(8)8/. 1 b) ostatak 5 )

%.

Razmisli i rijei: a) ;zra! naj <(15(%) b) &ko dobivenom broj doda / i tako dobiveni broj podijeli sa 15 i %( to *e biti zajedni!ko rez ltatima dijeljenja" #) =oji bi bio najmanji broj koji pri dijeljenj sa 15 i sa % ima ostatak . "
( Rj. a) <(15(%)8$, 1 b) ostatak / 1 #) $. )

'.

:rona6i najmanji broj koji pri dijeljenj sa: a) ' i 8 daje ostatak 5 b) 3 i % daje ostatak $ #) 1. i /1 daje ostatak 3 d) 1/ i 5 daje ostatak '
( Rj. a) >reba izra! nati <('(8) i dodati m 5. >ra)eni broj je %1. 1 b) /1 1 #) 51 1 d) >akav broj ne postoji jer pri dijeljenj sa 5 ostatak ne mo)e biti ' ( ostatak ne mo)e biti ve*i od djelitelja). )

8.

:odijeli li se neki broj brojevima /. i 15( svaki p t se dobije ostatak 5. a) =oliko ima takvih brojeva" b) =oji je od njih najmanji" #) Nabroji jo barem dva takva broja.
( Rj. a) 5eskona!no mno-o. 1 b) <(/.(15)81/,( 1/,7581/5. >o je broj 1/5. 1 #) >reba zeti bilo koji zajedni!ki viekratnik brojeva /. i 15 i dodati m 5. >ra)eni brojevi s : /.5( $%5( .850 )

3.

:odijeli li se neki broj brojevima /8( $5 i ./( svaki p t se dobije ostatak 8. =oliko ima takvih brojeva" Nabroji ih nekoliko.
( Rj. >akvih brojeva ima beskona!no mno-o( npr. ./8( 8.8( 1 /%8( 1 %88( / 1,80 )

1,.

=oriste*i brojke i slova napii izraz koji predstavlja: a) viekratnik broja $ b) viekratnik broja 1, #) bilo koji parni broj

Dijeljenje s ostatkom zadatke sakupila i uredila: Antonija Horvatek 3/3

d) zbroj viekratnika broja ' i viekratnika broja 8 e) razlik viekratnika broja 11 i neko- parno- broja
( Rj. a) $n ili $a ili sli!no 1 'a78b ili 'n78m ili sli!no 1 b) 1,n ili 1,? ili sli!no 1 #) /n ili sli!no 1 e) 11a@/b ili 11n@/m ili sli!no ) d)

11.

Razmisli i rijei: a) &ko viekratnik broja $ dodamo 1( te dobiveni broj podijelimo sa $( koliki *e biti ostatak kod dijeljenja" b) =oliki *e biti ostatak ako broj $n71 podijelimo s $ " #) =oliki *e biti ostatak ako broj 'n7. podijelimo sa ' " d) =oliki *e biti ostatak ako broj /8n71. podijelimo s /8 " e) =oliki *e biti ostatak ako broj 'n73 podijelimo sa ' " ( 4 svim zada#ima n je neki prirodni broj ili n la. )
( Rj. a) 1 1 b) 1 1 #) . 1 d) 1. 1 e) / (ostatak ne mo)e biti ve*i od djelitelja) )

1/.

=oriste*i brojke i slova napii izraze koji predstavljaj : a) viekratnik broja 8 b) broj koji pri dijeljenj sa 8 daje ostatak $ #) viekratnik broja 1. d) broj koji pri dijeljenj sa 1. daje ostatak 1$ e) broj koji pri dijeljenj sa /, daje ostatak 3
( Rj. a) 8n 1 b) 8n7$ 1 #) 1.n 1 d) 1.n71$1 e) /,n73 )

1$.

Aadana s dva broja: prvi broj pri dijeljenj sa ' ima ostatak $( dok dr -i broj pri dijeljenj sa ' ima ostatak .. =oliki ostatak pri dijeljenj sa ' ima njihov zbroj"
( Rj. :oto prvi broj pri dijeljenj sa ' ima ostatak $( on je oblika 'a7$. 2r -i broj pri dijeljenj sa ' ima ostatak .( pa je on oblika 'b7.. :o-ledajmo njihov zbroj: ('a7$) 7 ('b7.) 8 'a7$7'b7. 8 'a7'b7'. >aj je izraz djeljiv sa ' jer s svi pribrojni#i djeljivi sa '. 2akle( njihov zbroj pri dijeljenj sa ' ima ostatak ,. )

1..

Aadana s dva broja: prvi broj pri dijeljenj sa 1/ ima ostatak 5( dok dr -i broj pri dijeljenj sa 1/ ima ostatak $. =oliki ostatak pri dijeljenj sa 1/ ima njihov zbroj"
( Rj. >i brojevi s oblika 1/a75 i 1/b7$ ( pa je njihov zbroj (1/a75) 7 (1/b7$) 8 1/a7571/b7$ 8 1/a71/b78. :o!etni dio 1/a71/b je djeljiv sa 1/( pa je ostatak #ijelo- zbroja pri dijeljenj sa 1/ jednak 8. )

15.

Aadana s tri broja: prvi broj pri dijeljenj sa 3 ima ostatak %( dr -i broj pri dijeljenj sa 3 ima ostatak .( a tre*i broj pri dijeljenj sa 3 ima ostatak 5. =oliki ostatak pri dijeljenj sa 3 ima njihov zbroj"
( Rj. >i brojevi s oblika 3a7%( 3b7. i 3#75. Njihov zbroj je (3a7%)7(3b7.)7(3#75)8 8 3a7%73b7.73#75 8 3a73b73#715. :o!etni dio 3a73b73# je djeljiv s 3( no ostatak pri dijeljenj sa 3 ne mo)e biti 15 ( jer ostatak ne mo)e biti ve*i od djelitelja )( pa kad jo i 15 rastavimo( dobivamo da je zbroj zadanih brojeva jednak 3a73b73#737%( otk d zaklj ! jemo da je ostatak pri dijeljenj sa 3 jednak %. )