You are on page 1of 12

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG

KHOA: Vin Thng 1

BNG IM THNH PHN

B MN: Tn hiu v h thng..

Hc phn : M phng h thng truyn thng

S VHT/TC: 3 vht

K thi: Hc k I Nm hc: 2013 - 2014

S
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

M SV

H V Tn

Lp

1021010002 Nguyn Trng An

D10VT6

1021010249 Bi Trn Th

Anh

D10VT6

1021010308 T Vn

Bch

D10VT6

1021010009 ng Giang

Bin

D10VT6

1021010253 Ph nh

Chin

D10VT6

1021010254 Nguyn Vn

Chnh

D10VT6

1021010015 Bch Thnh

Cng

D10VT6

1021010016 L nh

Cng

D10VT6

1021010318 Chu Mnh

Cng

D10VT6

1021010144 Trnh Hng

Cng

D10VT6

1021010257 Nguyn Th

ng

D10VT6

1021010148 H Minh

D10VT6

1021010026 Hong Trung

D10VT6

1021010259 L Cng

D10VT6

1021010207 Vn

D10VT6

1021010329 Trn Quang

Dng

D10VT6

1021010333 Nguyn Vn

Dng

D10VT6

1021010263 Ch B

Duy

D10VT6

1021010208 Mai Xun

Duy

D10VT6

1021010152 Phm c

Duy

D10VT6

1021010155 L V

Hip

D10VT6

1021010040 o Trng

Hong

D10VT6

1021010346 Lng c

Hp

D10VT6

1021010215 Th

Hng

D10VT6

1021010048 Nguyn Vn

Huy

D10VT6

1021010220 Nguyn Th

D10VT6

1021010358 Nguyn c

Linh

D10VT6

1021010278 Phm Vn

Long

D10VT6

1021010362 V Ngc

Lng

D10VT6

1021010164 L Trn

Mnh

D10VT6

1021010371 H Quc

Ngc

D10VT6

1021010169 L Duy

Nht

D10VT6

1021010072 Nguyn Hi

Ninh

D10VT6

1021010286 Hong Tin

Ph

D10VT6

1021010287 S Hng

Qun

D10VT6

1021010231 Trn Vn

Quyn

D10VT6

1021010289 Nguyn Hu

Quyt

D10VT6

im
CC

im
TBKT

im
TN TH

8.0
10.0
9.0
10.0
10.0
7.0
8.0
5.0
9.0
10.0
10.0
10.0

8.0
7.0
7.0
7.0
8.0
7.0
7.0
6.0
6.0
7.0
8.0
6.0

9.0
10.0
9.0
9.0
9.0
9.0
10.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar
7.0
8.0
7.0
6.0
7.0
7.0
8.0
6.0
7.0
6.0
7.0
8.0
Ngh hc

9.0
10.0
9.0
10.0
10.0
9.0
10.0
7.0
10.0
9.0
10.0
10.0
9.0
8.0
8.0
9.0
8.0
7.0
9.0
10.0
10.0
10.0
8.0
9.0

7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
9.0
7.0
8.0
7.0
6.0
9.0
6.0
6.0
9.0
7.0
7.0
6.0
7.0

10.0
9.0
9.0
9.0
9.0
10.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0

10.0
7.0
8.0
8.0
10.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
8.0
8.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

S
TT
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

M SV

H V Tn

Lp

1021010291 Trnh Ph

Sn

D10VT6

1021010385 Nguyn Quc

Thi

D10VT6

1021010183 Nguyn Cng

Thnh

D10VT6

1021010390 L Xun

Thin

D10VT6

1021010299 V Th

Thu

D10VT6

1021010300 Trnh Cng

Thc

D10VT6

1021010094 Nguyn Vit

Tin

D10VT6

1021010246 Phm Th

Tnh

D10VT6

1021010101 o Bo

Trung

D10VT6

1021010105 Nguyn Xun

Trng

D10VT6

1021010109 Nguyn T

D10VT6

1021010130 Bi Vn

Vit

D10VT6

im
CC

im
TBKT

im
TN TH

10.0
10.0
10.0

7.0
7.0
7.0

9.0
9.0
9.0

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar
6.0
9.0
7.0
Ngh hc

9.0
6.0
8.0
9.0
7.0
7.0
9.0
10.0

7.0
8.0
7.0
7.0
8.0
9.0
8.0
7.0

10.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0

8.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0

- Ghi ch: Trng s (theo cng chi tit hc phn)


im chuyn cn:
10 %
im trung bnh kim tra:
10 %
im th nghim, thc hnh:
10 %
im bi tp tiu lun, seminar: 20 %
H Ni, ngy.thng nm 2013
Trng B Mn
(K v ghi r h tn)

Ging vin
(K v ghi r h tn)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


KHOA: Vin Thng 1

BNG IM THNH PHN

B MN: Tn hiu v h thng..

Hc phn : M phng h thng truyn thng

S VHT/TC: 3 vht

K thi: Hc k I Nm hc: 2013 - 2014

S
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

M SV

H V Tn

Lp

1021010304 Trnh Quang

Anh

D10VT5

1021010305 Nguyn Tun

Anh

D10VT5

1021010306 Phan H

Anh

D10VT5

1021010307 Trn Quang

Anh

D10VT5

1021010309 Vit

Bch

D10VT5

1021010310 Phm Vn

Bnh

D10VT5

1021010311 Bi Vn

Chin

D10VT5

1021010312 Nguyn Vn

Chin

D10VT5

1021010313 Vn

Chin

D10VT5

1021010314 Phm Vn

Chnh

D10VT5

1021010315 Hong Quc

Chng

D10VT5

1021010316 Nguyn Vn

Cng

D10VT5

1021010317 ng nh

Cng

D10VT5

1021010319 Bi Tun

Cng

D10VT5

1021010320 Thnh

D10VT5

1021010324 Nguyn Thnh

ng

D10VT5

1021010326 Minh

D10VT5

1021010327 H Ngc

D10VT5

1021010331 Hong Vn

D10VT5

1021010322 Bi Ngc

Dip

D10VT5

1021010323 Trn Ngc

Dip

D10VT5

1021010328 Phm Th Thu

Dung

D10VT5

1021010330 Dng Quang

Dng

D10VT5

1021010325 Nguyn Duy

Dun

D10VT5

1021010332 Trn Thy

Dng

D10VT5

1021010334 o c

Duy

D10VT5

1021010335 Hong Trng

Giang

D10VT5

1021010336 L c

Hi

D10VT5

1021010337 ng

Hi

D10VT5

1021010338 Mai Vn

Ho

D10VT5

1021010339 Nguyn Mai

Hin

D10VT5

1021010340 Bi Tin

Hiu

D10VT5

1021010341 Phm Trung

Hiu

D10VT5

1021010342 V Th

Hiu

D10VT5

1021010344 Nguyn Vit

Hong

D10VT5

1021010345 Nguyn Mnh

Hong

D10VT5

1021010347 Nguyn Vn

Hun

D10VT5

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar

im
CC

im
TBKT

im
TN TH

8.0
7.0
8.0
10.0
6.0
8.0
8.0
6.0
6.0
9.0
8.0
10.0
9.0
10.0
8.0
9.0
8.0
9.0
8.0
9.0
9.0
10.0
9.0
8.0
10.0
10.0
10.0
8.0
6.0
10.0
9.0

5.0
6.0
2.0
7.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
5.0
6.0
7.0
7.0
6.0
8.0
7.0
8.0
7.0
6.0
5.0
6.0
8.0
6.0
7.0
7.0
9.0

7.0
8.0
8.0
8.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
9.0
7.0
7.0
8.0
8.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
9.0
8.0
7.0
8.0
8.0

6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
7.0
6.0
6.0
7.0

9.0
9.0
9.0
5.0
10.0

5.0
7.0
7.0
6.0
7.0

8.0
8.0
7.0
8.0
8.0

7.0
7.0
6.0
6.0
6.0

Khng KDT

S
TT

M SV

H V Tn

Hng
38 1021010349 Mn Vn
Hng
39 1021010350 on Quc
Hng
40 1021010351 Phm Th
Huyn
41 1021010352 V Th
Kin
42 1021010354 Nguyn Trung
Kin
43 1021010355 Nguyn Trung
Lm
44 1021010356 c
Lm
45 1021010357 ng Tin
Linh
46 1021010359 V Mnh
Lc
47 0921010363 V c
Long
48 1021010360 Nguyn Duy
Long
49 1021010361 Trnh V
L
50 1021010363 Nguyn Th
Mnh
51 1021010364 Trn Vn
Mong
52 1021010366 Nguyn Vn
Nam
53 1021010367 Ng Hong
Nam
54 1021010368 Phan Ngc
Ngha
55 1021010369 L Vn
Ngha
56 1021010370 Vn
Ngc
57 1021010372 Phm B
58 1021010374 Nguyn Th Bch Phng
Qun
59 1021010375 Trn Hng
Quang
60 1021010377 H Tn
Quyt
61 '1021010379 Nguyn Vn
Sn
62 1021010380 Nguyn Hng
Sn
63 1021010381 Nguyn Thi
Tn
64 1021010384 Nguyn Ngc
Thi
65 1021010386 Bi Quang
Thnh
66 1021010387 u Khc
Thnh
67 1021010388 Nguyn Hu
Thnh
68 1021010389 L Tin
69 1021010391 Nguyn Th Minh Thu
Thc
70 1021010392 Kiu Vn
Tim
71 1021010393 Nguyn Hu
Tn
72 1021010394 Kh Trung
Ton
73 1021010395 Nguyn Trng
Ton
74 1021010396 Nguyn Mnh
Trng
75 1021010399 Bi Xun
T
76 1021010400 Phng Xun
T
77 1021010401 Nguyn Anh
Tun
78 1021010402 Trng Vn
Tng
79 1021010404 Nguyn ng
Tuyt
80 1021010406 Nguyn Th
U
81 1021010407 Nguyn Hu
82 1021010408 Nguyn Hong Vit
V
83 1021010411 Trnh Duy

Lp

D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar

im
CC

im
TBKT

im
TN TH

10.0
8.0
9.0
10.0
10.0
10.0
8.0
10.0
9.0

9.0
5.0
5.0
9.0
6.0
7.0
5.0
6.0
6.0

8.0
8.0
7.0
7.0
9.0
7.0
7.0
7.0
8.0

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0

7.0
9.0
10.0
9.0
10.0
9.0
8.0
9.0
9.0
8.0
9.0
10.0
9.0
8.0
10.0
7.0
9.0
10.0
10.0
10.0
6.0
10.0
9.0
10.0
10.0
9.0
10.0
9.0
9.0
8.0
10.0
8.0
10.0
8.0
10.0
9.0

6.0
5.0
9.0
8.0
9.0
5.0
8.0
5.0
5.0
8.0
5.0
8.0
7.0
5.0
7.0
6.0
7.0
7.0
8.0
6.0
8.0
5.0
6.0
5.0
6.0
7.0
6.0
5.0
6.0
8.0
5.0
8.0
5.0
5.0
9.0
6.0

7.0
6.0
7.0
7.0
8.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0
8.0
7.0
10.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
6.0
8.0
5.0
8.0
8.0
8.0
8.0
6.0
5.0
8.0
10.0
6.0
8.0
8.0

7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
9.0
7.0
6.0
6.0
7.0
8.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0

Khng KDT

D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5
D10VT5

S
TT
84
85

M SV

H V Tn

Lp

1021010412 L Thi

Vng

D10VT5

1021010413 Nguyn Quc

Vng

D10VT5

im
CC

im
TBKT

im
TN TH

9.0
9.0

6.0
7.0

8.0
8.0

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar
7.0
7.0

- Ghi ch: Trng s (theo cng chi tit hc phn)


im chuyn cn:
10 %
im trung bnh kim tra:
10 %
im th nghim, thc hnh:
10 %
im bi tp tiu lun, seminar: 20 %
H Ni, ngy.thng nm 2013
Trng B Mn
(K v ghi r h tn)

Ging vin
(K v ghi r h tn)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


KHOA: Vin Thng 1

BNG IM THNH PHN

B MN: Tn hiu v h thng..

Hc phn : M phng h thng truyn thng

S VHT/TC: 3 vht

K thi: Hc k I Nm hc: 2013 - 2014

S
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

M SV

H V Tn

Lp

1021010193 Nguyn Vit

Anh

D10VT3

1021010195 Phm Vn

Anh

D10VT3

1021010194 Trn Tun

Anh

D10VT3

N102101071 Nguyn Danh

Bng

D10VT3

1021010197 H Thanh

Bnh

D10VT3

1021010198 Nguyn Hu

Chi

D10VT3

1021010201 Nguyn Mnh

Cng

D10VT3

1021010200 Nguyn Ph

Cng

D10VT3

1021010202 Nguyn Vn

ng

D10VT3

1021010203 Hong

D10VT3

1021010205 Nguyn B

D10VT3

1021010204 Nguyn Nh

Doanh

D10VT3

1021010209 Phm Ngc

Hi

D10VT3

1021010210 Thi Th M

Hnh

D10VT3

1021010415 L Cng

Hiu

D10VT3

1021010211 Nguyn Th

Hiu

D10VT3

1021010212 Nguyn Ngc

Hong

D10VT3

1021010213 V c

Hong

D10VT3

1021010214 V Hu

Hng

D10VT3

1021010216 Nguyn Xun

Hng

D10VT3

1021010217 Nguyn Vn

Khnh

D10VT3

1021010219 Nguyn Cng

Khuyn

D10VT3

1021010221 Nguyn Hu

Linh

D10VT3

1021010222 o Vn

Long

D10VT3

1021010223 Nguyn ng

Mnh

D10VT3

0921010195 Nguyn Hi

Nam

D10VT3

1021010225 Trn Hi

Nam

D10VT3

1021010226 Vng Thu

Ngn

D10VT3

1021010227 Trn Th

Ngc

D10VT3

1021010228 Ng Vn

Nht

D10VT3

1021010230 ng Trn

Qun

D10VT3

1021010232 Hong Th

Sen

D10VT3

1021010233 Nguyn Ngc

Sn

D10VT3

1021010234 Trn Vn

Ti

D10VT3

1021010235 Trn Ngc

Tn

D10VT3

1021010237 L Vn

Thng

D10VT3

1021010238 L Minh

Thng

D10VT3

im
CC

im
TBKT

im
TN TH

10.0
8.0
10.0
10.0
0.0
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0
9.0
10.0
7.0
10.0
8.0
10.0
8.0
10.0
8.0
10.0
9.0
7.0
10.0
9.0
9.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
9.0
9.0
8.0
8.0
8.0
9.0
8.0

8.0
5.0
8.0
8.0
7.0
9.0
8.0
8.0
7.0
8.0
8.0
7.0
8.0
7.0
9.0
7.0
9.0
9.0
8.0
8.0
9.0
7.0
7.0
7.0
7.0
9.0
9.0
9.0
7.0
8.0
8.0
9.0
9.0
7.0
7.0
9.0
9.0

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0
9.0
8.0
7.0
8.0
7.0
9.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar
8.0
7.0
7.0
6.0
3.0
7.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
8.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
5.0
6.0
6.0
7.0
7.0

Khng KDT

S
TT
38
39
40
41
42
43
44
45
54

M SV

H V Tn

Lp

1021010239 Phm Vn

Thanh

D10VT3

1021010241 Nguyn Tin

Thnh

D10VT3

1021010242 ng Hu

Th

D10VT3

1021010243 inh Trng

Thng

D10VT3

1021010244 Phm Thao

Thc

D10VT3

1021010245 Nguyn Th

Thy

D10VT3

1021010247 L Minh

Tun

D10VT3

0921010235 ng Cng

Vit

D10VT3

im
CC

im
TBKT

im
TN TH

8.0
9.0
9.0
9.0
10.0
9.0
8.0
6.0

8.0
9.0
9.0
7.0
9.0
7.0
9.0
5.0

7.0
8.0
9.0
8.0
8.0
8.0
8.0
7.0

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
6.0

- Ghi ch: Trng s (theo cng chi tit hc phn)


im chuyn cn:
10 %
im trung bnh kim tra:
10 %
im th nghim, thc hnh:
10 %
im bi tp tiu lun, seminar: 20 %
H Ni, ngy.thng nm 2013
Trng B Mn
(K v ghi r h tn)

Ging vin
(K v ghi r h tn)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


KHOA: Vin Thng 1

BNG IM THNH PHN

B MN: Tn hiu v h thng..

Hc phn : M phng h thng truyn thng

S VHT/TC: 3 vht

K thi: Hc k I Nm hc: 2013 - 2014

S
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

M SV

H V Tn

Lp

1021010137 Phm Th Hoi

An

D10VT2

1021010139 Phm Th Mai

Anh

D10VT2

1021010138 Phm Tun

Anh

D10VT2

1021010141 Minh

Chu

D10VT2

1021010142 Nguyn c

Chinh

D10VT2

1021010143 Vi Th

Cng

D10VT2

0921010065 L S

Cng

D10VT2

1021010145 Lu Cao

Cng

D10VT2

1021010146 Phm Hi

ng

D10VT2

1021010147 L Vn

D10VT2

1021010149 Dng Ngc

D10VT2

1021010151 inh Vn

Dng

D10VT2

1021010150 Nguyn Hu Vit Dng

D10VT2

0921010073 T Vn

Dng

D10VT2

1021010153 Nguyn Cng

D10VT2

1021010154 Phan Th

Hng

D10VT2

1021010156 H Hip

Hi

D10VT2

1021010157 Nguyn Duy

Hng

D10VT2

1021010158 Trnh Vn

Huy

D10VT2

1021010159 Lng Quc

Khi

D10VT2

1021010160 Nguyn Th

Ln

D10VT2

1021010161 inh Nht

Linh

D10VT2

1021010162 L Thanh

Long

D10VT2

1021010165 Nguyn Duy

Minh

D10VT2

1021010166 ng Giang

Nam

D10VT2

1021010167 Ngc

Nng

D10VT2

1021010168 Nguyn Th Minh Ngc

D10VT2

1021010170 Nguyn Nam

Phong

D10VT2

1021010172 Hong

Qun

D10VT2

0921010108 Hong Hoa

Qun

D10VT2

1021010171 Nguyn Vn

Qun

D10VT2

1021010173 Nguyn Trng

Qu

D10VT2

1021010174 T Quang

Sang

D10VT2

1021010175 H Vn

Sinh

D10VT2

1021010176 L Hng

Sn

D10VT2

1021010177 Trn Trng

Ti

D10VT2

1021010178 Nguyn Vn

Tn

D10VT2

im
CC

im
TBKT

im
TN TH

10.0
10.0
10.0
10.0
9.0
10.0
5.0
8.0
9.0
10.0
9.0
10.0
10.0
10.0
9.0
10.0
7.0
10.0
10.0
9.0
10.0
10.0
8.0
9.0
9.0
9.0
10.0
10.0
10.0
7.0
9.0
10.0
7.0
9.0
9.0
10.0
9.0

8.0
8.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
5.0
6.0
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
5.0
7.0
8.0
7.0
6.0
6.0
7.0
5.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
8.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0

9.0
9.0
8.0
9.0
9.0
9.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
9.0
9.0
8.0
8.0
7.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
7.0
7.0
7.0
7.0
9.0
7.0
8.0
7.0
8.0
8.0
8.0
8.0
7.0
7.0
8.0

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
5.0
7.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
5.0
8.0

S
TT
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

M SV

H V Tn

Lp

1021010180 Trng Th

Thm

D10VT2

1021010181 L Tin

Thng

D10VT2

1021010184 Nguyn Minh

Thnh

D10VT2

1021010185 V Xun

Thao

D10VT2

1021010186 Phm Ch

Thng

D10VT2

0921010126 Nguyn Xun

Th

D10VT2

1021010187 Nguyn ng

Thc

D10VT2

1021010188 Nguyn Th

Thu

D10VT2

1021010189 Trn Vn

Tin

D10VT2

1021010190 Dng Vn

Tnh

D10VT2

0921010316 Dng Xun

Trng

D10VT2

1021010191 Nguyn c

Ton

D10VT2

0921010140 Chu Xun

Tng

D10VT2

im
CC

im
TBKT

im
TN TH

8.0
8.0
7.0
7.0
9.0
9.0
8.0
10.0
10.0
7.0
9.0
5.0
8.0

7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0

8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
7.0
7.0
9.0
7.0
6.0
8.0
8.0
7.0

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
5.0
6.0
5.0
7.0

- Ghi ch: Trng s (theo cng chi tit hc phn)


im chuyn cn:
10 %
im trung bnh kim tra:
10 %
im th nghim, thc hnh:
10 %
im bi tp tiu lun, seminar: 20 %
H Ni, ngy.thng nm 2013
Trng B Mn
(K v ghi r h tn)

Ging vin
(K v ghi r h tn)

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG


KHOA: Vin Thng 1

BNG IM THNH PHN

B MN: Tn hiu v h thng..

Hc phn : M phng h thng truyn thng

S VHT/TC: 3 vht

K thi: Hc k I Nm hc: 2013 - 2014

S
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

M SV

H V Tn

Lp

1021010001 Bi Vn

D10VT1

1021010003 m Hong

Anh

D10VT1

1021010004 V Tun

Anh

D10VT1

1021010008 Nguyn Hu

Bng

D10VT1

1021010010 Nng Vn

Bin

D10VT1

1021010011 Quc

Bnh

D10VT1

1021010414 Ng Ngc

Bnh

D10VT1

1021010012 Nguyn B

Cnh

D10VT1

1021010014 Nguyn Vn

Chin

D10VT1

1021010019 inh Trng

Cng

D10VT1

1021010018 Nguyn Vn

Cng

D10VT1

1021010020 L Vn

D10VT1

1021010022 Hong Cao

D10VT1

1021010023 Nguyn Tin

D10VT1

1021010025 V Vn

nh

D10VT1

1021010028 o Trng

D10VT1

1021010026 Hong Trung

D10VT1

1021010027 Nguyn Vn

D10VT1

1021010021 Nguyn Vn

Dn

D10VT1

1021010029 Nguyn c

Dng

D10VT1

1021010031 Phm c

Dng

D10VT1

1021010030 Phm Vn

Dng

D10VT1

1021010032 L Hi

Dng

D10VT1

1021010034 Bi Vn

Hi

D10VT1

1021010033 V Mai in

Hi

D10VT1

1021010035 L Quang

Hip

D10VT1

1021010037 L Tr

Hiu

D10VT1

1021010036 Trn Ngc

Hiu

D10VT1

1021010039 inh Th Yn

Hoa

D10VT1

1021010038 Nguyn Qunh Hoa

D10VT1

1021010041 Trn Vn

Hong

D10VT1

1021010043 Cao Vn

Hi

D10VT1

1021010042 Phan Vn

Hi

D10VT1

1021010044 Nguyn Vn

Hun

D10VT1

1021010047 ng Xun

Hng

D10VT1

1021010049 Bi Khc

Huy

D10VT1

1021010050 on Vn

Huynh

D10VT1

im
CC

im
TBKT

6.0
9.0
8.0
9.0
9.0
9.0
5.0
9.0
5.0
7.0
5.0
8.0
10.0
5.0
10.0
9.0
6.0
10.0
9.0
7.0
8.0
9.0
10.0
8.0
10.0
7.0
10.0
6.0
10.0
10.0
8.0
10.0
10.0
9.0
9.0
9.0
9.0

4.0
7.0
5.0
7.0
7.0
8.0
7.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
4.0
7.0
5.0
7.0
7.0
8.0
4.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
6.0
7.0
5.0
7.0
5.0
5.0
7.0
6.0
6.0
7.0
5.0
6.0

10

im
TN TH
7.0
10.0
8.0
8.0
8.0
10.0
8.0
7.0
8.0
9.0
9.0
8.0
9.0
7.0
9.0
9.0
9.0
10.0
10.0
9.0
7.0
7.0
10.0
7.0
8.0
7.0
8.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
10.0
8.0

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
7.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
5.0
7.0
6.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

S
TT
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

M SV

H V Tn

Lp

1021010051 Nguyn Vn

Hunh

D10VT1

1021010052 Ng Duy

Khnh

D10VT1

1021010053 Lu Trng

Khi

D10VT1

1021010054 Thn Bo

D10VT1

1021010055 L Th

Lan

D10VT1

1021010056 H Vn

Liu

D10VT1

1021010058 Bi Mnh

Linh

D10VT1

1021010059 Nguyn nh

Linh

D10VT1

1021010057 Nguyn Th ThuLinh

D10VT1

1021010060 Nguyn Hong Long

D10VT1

1021010061 Nguyn Thanh Long

D10VT1

0821010028 Thn Quang

Mn

D10VT1

1021010062 m Huy

Mnh

D10VT1

1021010063 Trng Vn

Mnh

D10VT1

1021010065 L Cng

Minh

D10VT1

1021010070 Bi Vn

Nam

D10VT1

1021010069 inh Vn

Nam

D10VT1

1021010067 Tun

Nam

D10VT1

1021010066 V Vn

Nam

D10VT1

1021010071 Nguyn Th BchNgc

D10VT1

1021010073 Nguyn Vn

Oai

D10VT1

1021010074 L c

Phng

D10VT1

1021010076 H Vn

Qun

D10VT1

1021010077 Nguyn Hu

Quang

D10VT1

1021010078 Nguyn Xun

Quang

D10VT1

1021010080 Dng Th Nh Qunh

D10VT1

1021010079 Nguyn c

Qunh

D10VT1

1021010081 Vng Quc

Sn

D10VT1

1021010083 Nguyn i

D10VT1

1021010082 Nguyn Vn

D10VT1

1021010084 Nguyn Thin

Tn

D10VT1

1021010085 Phm Tr

Tn

D10VT1

1021010086 Trng Minh

Thi

D10VT1

1021010087 Nguyn Vn

Thng

D10VT1

1021010088 o Ngc

Thnh

D10VT1

1021010089 on Vn

Thnh

D10VT1

1021010090 L Xun

Thnh

D10VT1

1021010091 Nguyn Quang Thnh

D10VT1

1021010092 Nguyn Th

Th

D10VT1

1021010093 Nguyn Th

Thu

D10VT1

0921010053 Hong Mnh

Ton

D10VT1

1021010095 Nguyn Duy

Ton

D10VT1

1021010096 Nguyn Vn

Ton

D10VT1

1021010097 Nguyn Th

Trang

D10VT1

1021010098 Bi B

Trng

D10VT1

1021010099 Nguyn Vn

Trin

D10VT1

im
CC

im
TBKT

im
TN TH

6.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
8.0
0.0
8.0
9.0
10.0
6.0
7.0
10.0
10.0
7.0
10.0
10.0
9.0
10.0
9.0
7.0
6.0
9.0
9.0
7.0
9.0
10.0
8.0
10.0
10.0
9.0
9.0
8.0
9.0
9.0
9.0
8.0
9.0
9.0
9.0
0.0
9.0
10.0
10.0
10.0

6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
5.0
9.0
5.0
7.0
7.0
5.0
6.0
6.0
7.0
6.0
7.0
8.0
7.0
7.0
8.0
7.0
8.0
8.0
8.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0

6.0
8.0
10.0
7.0
10.0
10.0
8.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
8.0
10.0
10.0
10.0
10.0
8.0
7.0
7.0
7.0
8.0
7.0
7.0
9.0
7.0
7.0
9.0
10.0
7.0
9.0
8.0
8.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0

11

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar
4.0
6.0
8.0
7.0
6.0
7.0
7.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
8.0
9.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
4.0
7.0
7.0
7.0
7.0

Khng KDT

Khng KDT

S
TT
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

M SV

H V Tn

1021010103 Hong

Lp

Trung

D10VT1

1021010102 Nguyn Quang Trung

D10VT1

1021010106 ng Minh

Trng

D10VT1

1021010107 Trn Vn

Trng

D10VT1

1021010108 L Vn

Trng

D10VT1

1021010110 Hong Anh

D10VT1

1021010111 L Vn

D10VT1

1021010115 Nguyn c

D10VT1

1021010112 Trn Mnh

D10VT1

1021010114 Trnh Vn

D10VT1

1021010113 Trng Thanh

D10VT1

1021010119 Ng Tr

Tun

D10VT1

1021010121 Phm S

Tun

D10VT1

1021010120 Phan Anh

Tun

D10VT1

1021010118 Trn Quang

Tun

D10VT1

1021010117 Trn Vn

Tun

D10VT1

1021010116 Trnh Kim

Tun

D10VT1

1021010122 Cao Vn

Tng

D10VT1

1021010123 L Khnh

Tng

D10VT1

1021010124 Nguyn Vn

Tng

D10VT1

1021010125 Phm Mnh

Tng

D10VT1

1021010126 Tng Thanh

Tng

D10VT1

1021010127 V Ngc

Tuyn

D10VT1

1021010128 L Th

Uyn

D10VT1

1021010129 Vng Th

Vn

D10VT1

1021010133 o Trng

Vit

D10VT1

1021010132 Nguyn Bo

Vit

D10VT1

1021010131 V Tin

Vit

D10VT1

1021010134 L Cng

Vinh

D10VT1

1021010135 Phm Vn

Vnh

D10VT1

1021010136 Nguyn Tin

D10VT1

im
CC

im
TBKT

im
TN TH

8.0
9.0
10.0
10.0
9.0
9.0
10.0
9.0
9.0
10.0
9.0
5.0
9.0
10.0
7.0
9.0
10.0
9.0
9.0
9.0
7.0
8.0
10.0
10.0
10.0
10.0
7.0
9.0
9.0
9.0
8.0

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
8.0
7.0
6.0
6.0
6.0
8.0
7.0
6.0
7.0
9.0
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

7.0
8.0
8.0
7.0
7.0
8.0
8.0
8.0
7.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
9.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
9.0
8.0

im bi
iu kin d thi
tp, tiu
(Ghi r nhng Sv khng
lun,
k d thi)
seminar
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0

- Ghi ch: Trng s (theo cng chi tit hc phn)


im chuyn cn:
10 %
im trung bnh kim tra:
10 %
im th nghim, thc hnh:
10 %
im bi tp tiu lun, seminar: 20 %
H Ni, ngy.thng nm 2013
Trng B Mn
(K v ghi r h tn)

Ging vin
(K v ghi r h tn)

12