You are on page 1of 38

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

E10CN 24
Th 12/13 1 30 2 6 Th 01/14 3 13 4 20 5 27 6 3 7 10

Phng: 802A2 Ca Chiu


Th 02/14 8 17 9 24 10 3 11 10 Th 03/14 12 17 13 24

T lp trng:
Th 04/14 14 31 15 7 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14

TH HAI

C B

C B

C B

C B NGH TT NGUYN N

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

C B

TH BA

D Ngh tt

NGH TT NGUYN N

A D

A D

A D

A D

A D

A D

A D

A D

A D Ngh gi t

A D

A D

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

E G G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

TH NM

F E

F E Ngh Tt

F E

F G

F G

TH SU

K hiu mn hc A B C D E F

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Thit k v kin trc phn mm Phn tch yu cu phn mm m bo cht lng phn mm Mng my tnh nng cao An ton v bo mt Kho d liu

3 3 3 3 3 3

45 45 45 45 45 45

24 24 24 24 24 24

6 6 6 6 6 6

15 15 15 15 15 15

Trn nh Qu Nguyn Mnh Hng Th Bch Ngc Nguyn Ngc ip Hong Xun Du Nguyn Qunh Chi

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

Ngh l 30/4 v 01/05

Thi hc k II nm hc 2013-2014

TH T

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

D10QTM 44
Th 12/13 1 30 2 6 Th 01/14 3 13 4 20 5 27 6 3 7 10

Phng: G2-A2 Ca Chiu


Th 02/14 8 17 9 24 10 3 11 10 Th 03/14 12 17 13 24

T lp trng:
Th 04/14 14 31 15 7 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14

TH HAI

B A

B A

B A

B A NGH TT NGUYN N

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

TH BA

D Ngh tt

NGH TT NGUYN N

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D Ngh gi t

C D

C D

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH SU

TH NM

E F

E F

E F

Ngh Tt

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F
Nhm

E F

E F

K hiu mn hc A B C D E F

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

T hc TH

Ging vin ging dy

Marketing dch v Nghin cu Marketing Marketing cng nghip Truyn thng marketing E-Marketing Chuyn

3 3 3 3 3 2

45 45 45 45 45 30

24 24 24 24 24 6

6 6 6 6 6 24

15 15 15 15 15 0

Phan Hng Nhung Nguyn Th Hong Yn Ao Thu Hoi Trn Th Thp Ao Thu Hoi Nguyn Th Hong Yn

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

Ngh l 30/4 v 01/05

Thi hc k II nm hc 2013-2014

TH T

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

n Th Hong Yn

n Th Hong Yn

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

D10QTDN2 60
Th 12/13 1 30 2 6 Th 01/14 3 13 4 20 5 27 6 3 7 10

Phng: 304A3 Ca Chiu


Th 02/14 8 17 9 24 10 3 11 10 Th 03/14 12 17 13 24

T lp trng:
Th 04/14 14 31 15 7 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14

TH HAI

A D

A D

A D

A D NGH TT NGUYN N

A D

A D

A D

A D

A D

A D

A D

A D

A D

A D

A D D

TH BA

NGH TT NGUYN N

Ngh tt

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

C D

C D

C D

C D

C D

C D

TH NM

E C

E C

E C

E C Ngh Tt

E C

E C

E C

E C

E C

TH SU

K hiu mn hc A B C D E

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Khi s kinh doanh T chc sn xut trong doanh nghip Qun tr doanh nghip Qun tr kinh doanh quc t Chuyn

3 3 4 4 3

45 45 60 60 45

24 24 36 36 6

6 6 8 8 24

15 15 16 16 15

Nguyn Th Minh An Phan T Anh L Th Bch Ngc Bi Xun Phong Nguyn Th Minh An

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

Ngh l 30/4 v 01/05

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ngh gi t

TH T

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 C Ngh tt D C D C D

D10QTDN1 59
Th 12/13 1 30 A D 2 6 A D Th 01/14 3 13 A D 4 20 A D 5 27 6 3 7 10 A D

Phng: G2-A2 Ca Sng


Th 02/14 8 17 A D 9 24 A D 10 3 A D 11 10 A D Th 03/14 12 17 A D 13 24 A D

T lp trng:
Th 04/14 14 31 A D 15 7 A D 16 14 A D 17 21 A D 18 28 D 19 5 Th 05/14

TH HAI

B NGH TT NGUYN N

NGH TT NGUYN N

TH BA

B Thi hc k II nm hc 2013-2014

C D

C D

C D

C Ngh gi t

C Ngh l 30/4 v 01/05

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH SU

TH NM

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E C

E C

Ngh Tt

K hiu mn hc A B C D E

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Khi s kinh doanh T chc sn xut trong doanh nghip Qun tr doanh nghip Qun tr kinh doanh quc t Chuyn

3 3 4 4 3

45 45 60 60 45

18 24 36 36 6

12 6 8 8 24

15 15 16 16 15

Nguyn Th Minh An Phan T Anh L Th Bch Ngc Bi Xun Phong Nguyn Th Minh An

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 A Ngh tt B A B A B G D G D G D G D NGH TT NGUYN N G D G D G D G D G D G D G D G D G D G D G D Thi hc k II nm hc 2013-2014

D10XLTH 61
Th 12/13 1 30 2 6 Th 01/14 3 13 4 20 5 27 6 3 7 10

Phng: 304A3 Ca Sng


Th 02/14 8 17 9 24 10 3 11 10 Th 03/14 12 17 13 24

T lp trng:
Th 04/14 14 31 15 7 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14

TH HAI

NGH TT NGUYN N

TH BA

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B Ngh gi t

A B

A B Ngh l 30/4 v 01/05 A B

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH NM

C H

C H

C H

C H

C H A

C H B

C H

C H

C H

C H

C H

C H

C H

C H

C H

TH SU

Ngh Tt

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

E F

K hiu mn hc A B C D E F G H

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

X l tn hiu s thi gian thc n x l tn hiu s Truyn thng a phng tin Chuyn x l tn hiu truyn thng Cng ngh pht thanh truyn hnh s n thit k h thng nhng CAD/CAM Mng cm bin

3 2 3 3 3 2 3 3

45 30 45 45 45 30 45 45

24 8 24 24 24 6 24 24

6 22 6 6 6 24 6 6

15 0 15 15 15 0 15 15

L Xun Thnh L Xun Thnh; ng Hoi Bc Nguyn Qu S Nguyn Hng Tho Nguyn Quc Dinh Nguyn Ngc Minh Nguyn Trung Hiu Trn Thc Linh; Nguyn Hng Hoa

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

n Thnh; ng Hoi Bc

Thc Linh; Nguyn Hng Hoa

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

D10DTMT 72
Th 12/13 1 30 2 6 Th 01/14 3 13 4 20 5 27 6 3 7 10

Phng: 411A3 Ca Chiu


Th 02/14 8 17 9 24 10 3 11 10 Th 03/14 12 17 13 24

T lp trng:
Th 04/14 14 31 15 7 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14

TH HAI

B C

B C

B C

B C NGH TT NGUYN N

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

A F

TH BA

E Ngh tt

NGH TT NGUYN N

D E

D E

D E

D E

D E

D E

D E

D E

D E Ngh gi t

D E

D E

A F

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

A F

A F

A F

A F

A F

A F

A F

A F

A F

A F

A F

A F

A F

TH NM

G H

G H

G H

G H Ngh Tt

G H

G H

G H

G H

G H

G H

G H

G H

G H

G H

G H

TH SU

K hiu mn hc A B C D E F G H

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

n thit k h thng s Thit k h thng VLSI Mng cm bin CAD/CAM Cng ngh pht thanh truyn hnh s n thit k h thng nhng Thit b ngoi vi v k thut ghp ni K thut logic kh trnh PLC

2 3 3 3 3 2 3 3

30 45 45 45 45 30 45 45

6 24 24 24 24 6 24 24

24 6 6 6 6 24 6 6

0 15 15 15 15 0 15 15

Nguyn Ngc Minh Nguyn Hng Hoa Trn Thc Linh; Nguyn Hng Hoa Nguyn Trung Hiu Nguyn Quc Dinh Nguyn Ngc Minh Trn Thy H Thnh ging

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

Ngh l 30/4 v 01/05

Thi hc k II nm hc 2013-2014

TH T

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

Thc Linh; Nguyn Hng Hoa

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

D10VT6 47
Th 12/13 1 30 2 6 Th 01/14 3 13 4 20 5 27 6 3 7 10

Phng: 704A2 Ca Chiu


Th 02/14 8 17 9 24 10 3 11 10 Th 03/14 12 17 13 24

T lp trng:
Th 04/14 14 31 15 7 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14

TH HAI

NGH TT NGUYN N

TH BA

B Ngh tt

NGH TT NGUYN N

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B Ngh gi t

A B

A B

A B

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

F C

F C

F C

F C

F C

F C

F F

F F

TH NM

E B

E B

E B

E B Ngh Tt

E B

E B

E G

A G

A G

A G

A G

A G

TH SU

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G
Nhm

C G

C G

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

T hc TH

Ging vin ging dy

Cng ngh truyn ti quang K thut pht thanh truyn hnh An ninh mng thng tin Thc hnh chuyn su Chuyn Cc mng truyn thng v tuyn Thu pht v tuyn

4 4 4 6 2 3 3

60 60 60 90 30 45 45

34 36 36 2 24 36

8 8 8 12 6 8

18 16 16 90 16 15 1

Cao Hng Sn L Nht Thng Nguyn Chin Trinh Khoa Vin thng 1 Nguyn Tin Ban Phm Th Thy Hin ng Th Ngc

Ghi ch:
- Mn D khoa Vin thng 1 ch ng xy dng k hoch thc hnh chuyn su v gi v phng Gio v. - Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

Ngh l 30/4 v 01/05 C G

Thi hc k II nm hc 2013-2014

TH T

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 C Ngh tt F C F C F B A B A B A B A NGH TT NGUYN N B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A Thi hc k II nm hc 2013-2014

D10VT5 83
Th 12/13 1 30 2 6 Th 01/14 3 13 4 20 5 27 6 3 7 10

Phng: 602A2 Ca Sng


Th 02/14 8 17 9 24 10 3 11 10 Th 03/14 12 17 13 24

T lp trng:
Th 04/14 14 31 15 7 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14

TH HAI

NGH TT NGUYN N

TH BA

C F

C F

C F

C F

C F

C F

C F

C F Ngh gi t

C F

C F Ngh l 30/4 v 01/05

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH NM

F B

F B

G A

G A

G A

G A

G A

TH SU

Ngh Tt

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G C

G C

G C

G C

G C

G C

G C

G C

G C

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Cng ngh truyn ti quang K thut pht thanh truyn hnh An ninh mng thng tin Thc hnh chuyn su Chuyn Cc mng truyn thng v tuyn Thu pht v tuyn

4 4 4 6 2 3 3

60 60 60 90 30 45 45

34 36 36 2 24 36

8 8 8 12 6 8

18 16 16 90 16 15 1

Nguyn Thu Nga Nguyn Thu Hin V Trng Thnh Khoa VT1 Nguyn c Nhn Phm Th Thy Hin ng Th Ngc

Ghi ch:
- Mn D khoa Vin thng 1 ch ng xy dng k hoch thc hnh chuyn su v gi v phng Gio v. - Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

D10VT4 45
Th 12/13 1 30 2 6 Th 01/14 3 13 4 20 5 27 6 3 7 10

Phng: 504A2 Ca Chiu


Th 02/14 8 17 9 24 10 3 11 10 Th 03/14 12 17 13 24

T lp trng:
Th 04/14 14 31 15 7 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14

TH HAI

B A

B A

B A

B A NGH TT NGUYN N

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

TH BA

C Ngh tt

NGH TT NGUYN N

F C

F C

F C

F C

F C

F C

F C

F C

F C Ngh gi t

F C

F C C

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

B E

B E

B E

B E

B E

B E

G E

G A

G A

G A

G A

G A

TH SU

TH NM

G C

G C

G C

Ngh Tt

G C

G C

G C

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Cng ngh truyn ti quang K thut pht thanh truyn hnh An ninh mng thng tin Thc hnh chuyn su Chuyn Cc mng truyn thng v tuyn Thu pht v tuyn

4 4 4 6 2 3 3

60 60 60 90 30 45 45

34 36 36 2 24 36

8 8 8 12 6 8

18 16 16 90 16 15 1

L Thanh Thy L Nht Thng Nguyn Chin Trinh Khoa VT1 Nguyn Vit Hng Nguyn Vit Hng ng Th Ngc

Ghi ch:
- Mn D khoa Vin thng 1 ch ng xy dng k hoch thc hnh chuyn su v gi v phng Gio v. - Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

Ngh l 30/4 v 01/05 G

Thi hc k II nm hc 2013-2014

TH T

GHA VIT NAM GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 C Ngh tt F C F C F

D10VT3 45
Th 12/13 1 30 G 2 6 G Th 01/14 3 13 G 4 20 G 5 27 6 3 7 10 G

Phng: 704A2 Ca Sng


Th 02/14 8 17 G 9 24 10 3 11 10 Th 03/14 12 17 13 24

T lp trng:
Th 04/14 14 31 15 7 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14

TH HAI

NGH TT NGUYN N

TH BA

A B

A B

A B

A B NGH TT NGUYN N

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B Thi hc k II nm hc 2013-2014

C F

C F

C F

B F

B F

B F

B F

B F Ngh gi t

B F F Ngh l 30/4 v 01/05 C G C G C G

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH NM

E A

E A

E A

E A

E A

TH SU

Ngh Tt

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

C G

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Cng ngh truyn ti quang K thut pht thanh truyn hnh An ninh mng thng tin Thc hnh chuyn su Chuyn Cc mng truyn thng v tuyn Thu pht v tuyn

4 4 4 6 2 3 3

60 60 60 90 30 45 45

34 36 36 2 24 36

8 8 8 12 6 8

18 16 16 90 16 15 1

Nguyn Thu Nga V Thy H Nguyn Vit Hng Khoa VT1 ng Th Ngc Nguyn Vit m Nguyn Vit Minh

Ghi ch:
- Mn D khoa Vin thng 1 ch ng xy dng k hoch thc hnh chuyn su v gi v phng Gio v. - Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X H

c lp - T

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

D10VT2 50
Th 12/13 1 30 2 6 Th 01/14 3 13 4 20 5 27 6 3 7 10 D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 A A A A A

Phng: Ca
Th 02/14 8 17 D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 A

204A3 Chiu
Th 03/14 9 24 D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 A 10 3 D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 A 11 10 D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 A

TH HAI

F Ngh tt

NGH TT NGUYN N

NGH TT NGUYN N

TH BA

C F D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 C

C F D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 C

C F D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 C

C F D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 B A

C F D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 B A

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH NM

G B

G B

G B

G B Ngh Tt

G B

G B

G B

G B

G B

TH SU

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT

Cng ngh truyn ti quang K thut pht thanh truyn hnh An ninh mng thng tin Thc hnh chuyn su Chuyn Cc mng truyn thng v tuyn Thu pht v tuyn

4 4 4 6 2 3 3

60 60 60 90 30 45 45

34 36 36 2 24 36

Ghi ch:
- Mn D khoa Vin thng 1 ch ng xy dng k hoch thc hnh chuyn su v gi v phng Gio v. - Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

HO BIU
T lp trng:
Th 03/14 12 17 D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 A 13 24 D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 A 14 31 D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 A A A A A 15 7 Th 04/14 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14 20 12 21 19 22 26

hc 2013 - 2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

C F D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 B A

C F D (7h-10h50) 507, 509, 511A3 B A

C F

C F Ngh gi t

C F

C F

B A

G B

G B

G B

G B

G B

G B

S tit BT TH T hc

Nhm

TH

Ging vin ging dy

8 8 8 12 6 8

18 16 16 90 16 15 1

Trn Thy Bnh Nguyn Thu Nga Nguyn Chin Trinh Khoa VT1 V Trng Thnh Nguyn Vit Hng L Tng Hoa

h00'-17h50' &CTSV; Ghi S nht k)

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

Ngh l 30/4 v 01/05

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 B Ngh tt A B A B A

D10VT1-Nhm 2 56
Th 12/13 1 30 B A 2 6 B A Th 01/14 3 13 B A 4 20 B A 5 27 6 3 7 10 B A

Phng: 206A3 Ca Sng


Th 02/14 8 17 B A 9 24 B A 10 3 B A 11 10 B A Th 03/14 12 17 B A 13 24 B A

T lp trng:
Th 04/14 14 31 B A 15 7 B A 16 14 B A 17 21 B A 18 28 B A 19 5 Th 05/14

TH HAI

NGH TT NGUYN N

TH BA

F C

F C

F C

F C NGH TT NGUYN N

F C

F C

F C

F C

F C

F C

F C

F C

F C

F C

F C

C Thi hc k II nm hc 2013-2014

B A

B A

B G

C G

C G

C G

C G

C G Ngh gi t

C G Ngh l 30/4 v 01/05

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH SU

TH NM

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

Ngh Tt

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Cng ngh truyn ti quang K thut pht thanh truyn hnh An ninh mng thng tin Thc hnh chuyn su Chuyn Cc mng truyn thng v tuyn Thu pht v tuyn

4 4 4 6 2 3 3

60 60 60 90 30 45 45

34 36 36 2 24 36

8 8 8 12 6 8

18 16 16 16 15 1

Nguyn c Nhn V Thy H Nguyn Vit Hng Khoa VT1 Nguyn Chin Trinh Nguyn Vit m Nguyn Vit Minh

Ghi ch:
- Mn D khoa Vin thng 1 ch ng xy dng k hoch thc hnh chuyn su v gi v phng Gio v. - Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 A Ngh tt E A E A E

D10VT1-Nhm 1 58
Th 12/13 1 30 A B 2 6 A B Th 01/14 3 13 A B 4 20 A B 5 27 6 3 7 10 A B

Phng: 204A3 Ca Sng


Th 02/14 8 17 A B 9 24 A B 10 3 A B 11 10 A B Th 03/14 12 17 A B 13 24 A B

T lp trng:
Th 04/14 14 31 A B 15 7 A B 16 14 A B 17 21 A B 18 28 A B 19 5 Th 05/14

TH HAI

NGH TT NGUYN N

TH BA

C F

C F

C F

C F NGH TT NGUYN N

C F

C F

C F

C F

C F

C F

C F

C F

C F

C F

C F

A E

A E

G E

G E

G B

G B

G B

G B Ngh gi t

G B B Ngh l 30/4 v 01/05

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH NM

C G

C G

C G

C G

C G

C G

TH SU

Ngh Tt

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Cng ngh truyn ti quang K thut pht thanh truyn hnh An ninh mng thng tin Thc hnh chuyn su Chuyn Cc mng truyn thng v tuyn Thu pht v tuyn

4 4 4 6 2 3 3

60 60 60 90 30 45 45

34 36 36 2 24 36

8 8 8 12 6 8

18 16 16 16 15 1

Nguyn c Nhn V Thy H Nguyn Vit Hng Khoa VT1 L Nht Thng Nguyn Vit m Nguyn Vit Minh

Ghi ch:
- Mn D khoa Vin thng 1 ch ng xy dng k hoch thc hnh chuyn su v gi v phng Gio v. - Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

Thi hc k II nm hc 2013-2014

TH T

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 E Ngh tt A E A E A

D10ATTTM 51
Th 12/13 1 30 H F 2 6 H F Th 01/14 3 13 H F 4 20 H F 5 27 6 3 7 10 H F D

Phng: 202A2 Ca Sng


Th 02/14 8 17 H F D 9 24 F D 10 3 E F D 11 10 E F D Th 03/14 12 17 E F 13 24 E F

T lp trng:
Th 04/14 14 31 E F 15 7 E F 16 14 E F 17 21 E F 18 28 E F 19 5 Th 05/14

TH HAI

NGH TT NGUYN N

TH BA

B A

B A

B A

B A NGH TT NGUYN N

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

A Thi hc k II nm hc 2013-2014

E A

E A

E G

E G

E G

E G

E G Ngh gi t

E G

E G Ngh l 30/4 v 01/05 H

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH NM

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

TH SU

Ngh Tt

H F

H F

H F

H F

H F

H F

H C

H C

H C

H C

H C

H C

H C

K hiu mn hc A B C D E F G H

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Mt m hc v ng dng Php lut v chnh sch ATTT An ton h iu hnh v CSDL ATTT cho cc ng dng Web v Internet An ton thng tin mng Cc h thng phn tn Chuyn K thut theo di, gim st ATTT mng

4 3 4 4 4 4 1 4

60 45 60 60 60 60 15 60

36 24 36 30 36 36 2 36

6 6 8 6 8 8 12 8

3 8

15 15 16 16 16 16 1 16

Nguyn Bnh Hong ng Hi Phm Qu Phng Hong Xun Du Hong Mnh Thng Nguyn Xun Anh Hong Xun Du Nguyn Ngc ip

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

D10HTTT2 67
Th 12/13 1 30 2 6 Th 01/14 3 13 4 20 5 27 6 3 7 10

Phng: 405A3 Ca Chiu


Th 02/14 8 17 9 24 10 3 11 10 Th 03/14 12 17 13 24

T lp trng:
Th 04/14 14 31 15 7 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14

TH HAI

G E

G E

G E

G E

G E

G E

NGH TT NGUYN N

TH BA

B Ngh tt

NGH TT NGUYN N

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B Ngh gi t

A B

A B

A B

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

A B

A B

A B

A B

A B

A B

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

TH NM

C D

C D

C D

C D Ngh Tt

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

TH SU

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E
Nhm

G E

G E

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

T hc TH

Ging vin ging dy

Pht trin h thng thng mi in t Pht trin h thng thng tin qun l H CSDL a phng tin Kho d liu v khai ph d liu Cc h thng phn tn Chuyn H tr gip quyt nh

4 4 4 4 4 1 4

60 60 60 60 60 15 60

36 36 36 36 36 2 36

8 8 8 8 8 12 8

16 16 16 16 16 1 16

Phm Th Qu Phm Th Qu H Hi Nam H Hi Nam

Nguyn nh Ha Nguyn Qunh Chi Nguyn Minh Hi

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

Ngh l 30/4 v 01/05 G E

Thi hc k II nm hc 2013-2014

TH T

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 B A B A B A B A NGH TT NGUYN N NGH TT NGUYN N B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A Thi hc k II nm hc 2013-2014

D10HTTT1 72
Th 12/13 1 30 E B 2 6 E B Th 01/14 3 13 E B 4 20 E B 5 27 6 3 7 10 E B

Phng: 411A3 Ca Sng


Th 02/14 8 17 E B 9 24 E 10 3 E G 11 10 E G Th 03/14 12 17 E G 13 24 E G

T lp trng:
Th 04/14 14 31 E G 15 7 E G 16 14 E G 17 21 E 18 28 E 19 5 Th 05/14

TH BA

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

A Ngh tt

C D

C D

C D

C D

C D Ngh gi t

C D

C D Ngh l 30/4 v 01/05 G

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH NM

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

TH SU

E G

E G

E G Ngh Tt

E G

E G

E G

F G

F G

F G

F G

F G

F G

F G G G

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht

S tit TS LT BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Pht trin h thng thng mi in t Pht trin h thng thng tin qun l H CSDL a phng tin Kho d liu v khai ph d liu Cc h thng phn tn Chuyn H tr gip quyt nh

4 4 4 4 4 1 4

60 60 60 60 60 15 60

36 36 36 36 36 2 36

8 8 8 8 8 12 8

16 16 16 16 16 1 16

Phm Th Qu H Hi Nam

H Hi Nam

Nguyn nh Ha Nguyn Qunh Chi Nguyn Xun Anh Nguyn Minh Hi

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

D10CNPM3 71
Th 12/13 1 30 2 6 Th 01/14 3 13 4 20 5 27 6 3 7 10

Phng: 102A2 Ca Chiu


Th 02/14 8 17 9 24 10 3 11 10 Th 03/14 12 17 13 24

T lp trng:
Th 04/14 14 31 15 7 16 14 17 21 18 28 19 5 Th 05/14

TH HAI

B A

B A

B A

B A NGH TT NGUYN N

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

B A

TH BA

D Ngh tt

NGH TT NGUYN N

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D

C D Ngh gi t

C D

C D

C D

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

B A

B A

B A

B A

B A

B A D

C D

C D

C D

C D

C D

TH NM

E G

E G

E G

E G Ngh Tt

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

TH SU

G F

G F

G F

G F

G F

G F

G F

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht TS LT

S tit BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Kin trc v thit k phn mm Xy dng cc h thng nhng m bo cht lng phn mm Pht trin phn mm hng dch v Pht trin ng dng cho cc thit b di ng Chuyn Cc h thng phn tn

4 4 4 4 4 1 4

60 60 60 60 60 15 60

36 36 36 36 32 2 36

8 8 8 8 6 12 8

16 16 16 16 16 1 16

Trn nh Qu Hunh Thc Cc Th Bch Ngc Trn nh Qu Trnh Vn Anh Nguyn Duy Phng H Hi Nam

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

Ngh l 30/4 v 01/05

Thi hc k II nm hc 2013-2014

TH T

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 B Ngh tt A B A B A

D10CNPM2 73
Th 12/13 1 30 B A 2 6 B A Th 01/14 3 13 B A 4 20 B A 5 27 6 3 7 10 B A

Phng: 413A3 Ca Sng


Th 02/14 8 17 B A 9 24 B A 10 3 B A 11 10 B A Th 03/14 12 17 B A 13 24 B A

T lp trng:
Th 04/14 14 31 B A 15 7 B A 16 14 B A 17 21 B A 18 28 B A 19 5 Th 05/14

TH HAI

NGH TT NGUYN N

TH BA

D C

D C

D C

D C NGH TT NGUYN N

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C

D C Thi hc k II nm hc 2013-2014

B A

B A

B A

D C

D C

D C

D C

D C Ngh gi t

D C Ngh l 30/4 v 01/05

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH NM

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

G E

TH SU

Ngh Tt

G E

G E

G E

G E

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht TS LT

S tit BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Kin trc v thit k phn mm Xy dng cc h thng nhng m bo cht lng phn mm Pht trin phn mm hng dch v Pht trin ng dng cho cc thit b di ng Chuyn Cc h thng phn tn

4 4 4 4 4 1 4

60 60 60 60 60 15 60

36 36 36 36 32 2 36

8 8 8 8 6 12 8

16 16 16 16 16 1 16

Trn nh Qu Hunh Thc Cc Th Bch Ngc Trn nh Qu Trnh Vn Anh Nguyn Duy Phng Nguyn Xun Anh

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG PHNG GIO V

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

THI KHO BIU


Hc k II nm hc 2013 - 2014
Lp: S s:
THNG TUN NGY 23 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 C D C D C D C D NGH TT NGUYN N NGH TT NGUYN N C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D C D Thi hc k II nm hc 2013-2014

D10CNPM1 68
Th 12/13 1 30 A B 2 6 A B Th 01/14 3 13 A B 4 20 A B 5 27 6 3 7 10 A B

Phng: 405A3 Ca Sng


Th 02/14 8 17 A B 9 24 A B 10 3 A B 11 10 A B Th 03/14 12 17 A B 13 24 A B

T lp trng:
Th 04/14 14 31 A B 15 7 A B 16 14 A B 17 21 A B 18 28 A B 19 5 Th 05/14

TH BA

TH HAI

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1

A Ngh tt B

A B

A B

A B

A B

A B

C D

C D

C D

C D

C D Ngh gi t

C D Ngh l 30/4 v 01/05

TH T

Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5 Kp 1 Kp 2 Kp 3 Kp 4 Kp 5

TH NM

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

E G

TH SU

F Ngh Tt

E G

E G

E G

E G

K hiu mn hc A B C D E F G

Tn mn hc/hc phn

H s/ vht TS LT

S tit BT TH

Nhm

T hc TH

Ging vin ging dy

Kin trc v thit k phn mm Xy dng cc h thng nhng m bo cht lng phn mm Pht trin phn mm hng dch v Pht trin ng dng cho cc thit b di ng Chuyn Cc h thng phn tn

4 4 4 4 4 1 4

60 60 60 60 60 15 60

36 36 36 36 32 2 36

8 8 8 8 6 12 8

16 16 16 16 16 1 16

Trn nh Qu Hunh Thc Cc Th Bch Ngc Trn nh Qu Trnh Vn Anh Nguyn Duy Phng Nguyn Xun Anh

Ghi ch:
- Mi kp 2 tit. Kp 1: 7h00' - 8h50'; Kp 2: 9h00' - 10h50'; Kp 3: 12h00' - 13h50'; Kp 4: 14h00' - 15h50'; Kp 5: 16h00'-17h50' - Bt k s thay i no, bn thay i phi ch ng thng bo trc bit, thc hin (Ging vin, Lp, Phng GV&CTSV; Ghi S nht k)

Ni nhn:
- Cc Khoa/B mn; Ging vin; - Phng HCBV (Phc v PH-HT); - Ph bin (Lp SV; Bng TT; Website) - Lu GV&CTSV.

H Ni, ngy 12 thng 12 nm 2013 KT.TRNG PHNG PH TRNG PHNG

on Kim Tun ( k)

GHA VIT NAM

nh phc

Th 05/14 20 12 21 19 22 26

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Thi hc k II nm hc 2013-2014

Ging vin ging dy

S nht k)

thng 12 nm 2013 NG PHNG NG PHNG

Thi hc k II nm hc 2013-2014