You are on page 1of 1

Cch c bng tun hon d nh mn ha hc

Mt cch n gin ha vn nh bng tun hon ha hc. Chc cc bn hc tt.


Chu k I: H He --> h0a ho
Chu k II: Li Be B C N O E Ne --> LI B B Cn Nhn ng Em Ngn
Chu k 3: Na Mg Al Si P S Cl Ar --> Nng ManG o Sang Ph Sa Cho Anh.
Nhm IA(tr hir): Li Na K Rb Cs Fs --> Lnh No Khng Ru C Ph
Nhm IIA:Be Mg Ca Sr Ba Ra --> B Mang C Sang b Rn :Hoc :B Ming c
Su Bm Rng
Nhm IIIA:
B (Ba)
Al (anh ly)
Ga (g)
In (in ting anh nga l tr0ng)
Tl (t lnh)
Nhm IVA:C Si Ge Sn Pb --> C Sinh 'Gi em' 'Sang nhu' 'Ph b'
Nhm VA:N P Sb Bi --> Ni C Phm tc t Su Bi
Nhm VIA: S Se Te Po --> ng Say Xn T B
Nhm VIIA: F C Br I At --> Phi Chi B Iu Anh
Nhm VIIIA:He Ne Ar Kr Xe Rn --> Hng Nga n Khc Xng Rng
Cc bn nh ghp li ri c cho d nh nha ! VD: Nhm IIA: B Ming c Su
Bm Rng
Chc cc bn hc tt !