You are on page 1of 36

Kvadrat 10

RAD NA SNOVIMA
SEMINAR O SNOVIMA - DEO A
Neto o istoriji rada na snovima i faze s avanja Ne!o "i mo#ao da ita$ %&ato ro'(avamo snove) Od !a!ve s' !oristi snovi ' ne(ijem s irit'a*nom i*i ra!ti(nom +ivot') &ato da se zamaramo j're,i o ta!vim eteri(nim o"*astima)- Ovo s' do"ra itanja. Mno#i *j'di imaj' dovo*jno nevo*ja "ave,i se fizi(!im svetom i "'dnom sve,'/ i omisao na rvanje sa (itavim dr'#im svetom mo+e da "'de sasvim revie. A*i/ veoma je vredno ro'(avati snove i *anove svesnosti/ ose"no a!o ste oz"i*jni ' vezi raz'mevanja o tome !a!o +ivot f'n!0ionie i ' vezi to#a da vaa sad1ana ide do"ro. &nanje ste(eno snovima ' stvari vodi do jedinstva sa 2o#om. 3re ra!ti!ovanja Sa1aja 4o#e o se+no sam radio na ve*i!om "roj' rist' a +ivot' i jedan od nji1 "io je rad na snovima. Kao dire!tan rez'*tat to#a/ ne na re+em se ' svojoj sad1ani5 ' stvari/ ona se odvija ri*i(no do"ro za mene. Ono to sam to!om vremena o!'avao i ono to o!'avam da 'radim ovde/ jeste da ode*im sa vama raz*i(ite te1ni!e/ metode i rist' e !oje sam !oristio/ a !oji s' me ri remi*i za Sa1aja 4o#'. Ovaj rad na snovima je jedan od nji1. 6edna od najve,i1 !oristi !oj' rad na snovima ima je to ri rema ojedin0a za Sa1aja 4o#'. Me7'tim/ 's 't/ i od 's*ovom da se izvodi odesno/ rad na snovima je isto ta!o veoma !oristan za ove,anje vae s oso"nosti da se "avite +ivotom 'o te. On ta!o7e o"o*java va' s oso"nost "av*jenja is!'stvima os*e smrti. 8 ovoj *e!0iji/ !roz de*ove a-d/ o"jasni,' ove !va*itete i da,' vam ne!e ra!ti(ne informa0ije ' vezi snova i ' vezi to#a !a!o da radite sa njima 's eno. Snovi s' d'#o vremena "i*i redmet fas0ina0ije za (ove(anstvo. Se,am se da sam !ao dete s*'ao ri(e iz 2i"*ije o tome !a!o "i roro0i ima*i snove i !a!o "i onda #ovori*i svom !ra*j' o tome !a!o da vodi 0arstvo. 2io sam od'ev*jen time i ose,ao sam da mora da ostoji neto veoma mo,no ' vezi snova. A*i/ isto ta!o sam se itao !a!o ,e ne!o da zna da *i s' nje#ovi snovi is ravni i*i ne/ i da *i se odnose na ov' i*i on' sit'a0ij'.

Kasnije sam (itao !nji#e iz o"*asti za adne si1o*o#ije !oje izjav*j'j' da s' snovi samo 1aoti(ne meavine 'tisa!a ' moz#' i da nemaj' zna(enja i*i ne!e stvarne vrednosti/ osim to oste eno os*o"a7aj' moza! i omo#',avaj' m' da se odmori. 9a!o7e sam (itao radove :rojda i 6'n#a/ !ao i dr'#i1 si*oana*iti(ara !oji s' ose,a*i da snovi mo#' "iti ana*izirani na ta!av na(in da "'d' od stvarne !oristi za *j'de. Moje #*edite sada je da s' nji1ovi ri*azi i za!*j'(0i/ zajedno sa mno#im dr'#im/ is ravni. 3ostoji istina ' svima njima. Sto#a/ 'mesto da dajem ar#'mente za jedan rist' rotiv dr'#o#/ o(e,' ta!o to ,' vam dati re#*ed rist' a rada na snovima i istra+ivanja !roz ve!ove sve do sada/ ta!o da ,ete oste eno "iti ' stanj' da vidite istin' ' svim rist' ima. 1;<0-i1 do*o je do o+iv*javanja ro'(avanja rada na snovima ' za adnoj na'0i. 3re to#a rad na snovima s' ve!ovima o"av*ja*i sveteni0i i roro0i/ amani i vra(evi/ iz*e(ite*ji i sve vrste *j'di ' toj #enera*noj !ate#oriji. 9a!o7e s' neto s*'(ajno# rada na snovima o"avi*i *j'di zainteresovani za s irit'a*ni +ivot/ !oji s' o!'ava*i da do!'(e ta se deava ' snovima. 9i *j'di "i/ na rimjer/ sede*i ored *o#ors!e vatre/ osmatra*i svo# sa !a!o s ava ored nji1 i/ odjednom/ vide*i "i !a!o as o(inje da se o!re,e !ao da tr(i i da 0vi*i !ao da j'ri ze0a. I ovi *j'di "i re!*i$ %Ovaj as mora da sanja.- Na taj na(in/ na rav*jena s' ne!a za a+anja/ a*i osta*i deo ' vezi to#a ta s' snovi "i*o je te+e ot!riti. 8 stvari/ snovi s' #enera*no "i*i stvarna misterija za (ovje!a !roz ve!ove. Ne!i dr'#i rad ored rada drevni1 =o#ija/ !ao to je "io 3atan7a*i i o (ijem ,' rad' #ovoriti !asnije/ jedini rad na snovima re 1;<>./ za !oji smatram da je "io od zna(ajne vrednosti/ o"av*jen je ' E#i t'/ ' rvoj/ dr'#oj/ tre,oj i jedanaestoj dinastiji. 3ostojao je faraon ' rvoj dinastiji o imen' Menes/ !oji je "io ' stanj' da remosti jaz izme7' stanja snova i stanja ta!ozvane svesnosti i*i svesne "'dnosti. 9ermin %"'dan- ovde vie od#ovara/ jer on zna(i da je te*o "'dno/ oto ' sanjanj' te*o oso"je s ava a*i sam ojedina0 mo+e "iti sasvim svestan da sanja. Ovaj faraon/ Menes/ "io je rvi !ra*j faraon E#i ta. On je isto ta!o "io sveteni!/ izvanredan in+enjer i vet vo7a/ 's ean ' ovezivanj' sa *j'dima. 8 to vreme on je 's ostavio e#i ats!' re*i#ij'. Osnovao je 1ramove za trenin# i od'(avao/ me7' dr'#im te1ni!ama/ i ov' ose"n' te1ni!' rada na snovima !oj' ,' vam o"jasniti ' ovom !'rs'.

Kandidat za svetenstvo !oji je +iveo ' 1ram' i "io o"'(avan/ do"io "i rivatn' so"' sa zidovima od de"e*o# "*ata/ de"*jim ne#o to je to "i*o otre"no iz !onstr'!tivni1 raz*o#a. Raz*o# za to "io je da se so"a odr+i sasvim ti1om ta!o da je oso"a mo#*a da st' i ' san (vrsto. Vrata s' "i*a te!a/ zatvorena i za!*j'(ana re(a#om/ ta!o da se oso"a !oja se na*azi*a 'n'tra mo#*a o 'stiti/ a da ne "rine o "*a#ostanj' svo# tije*a i*i o tome da ne!o mo+e da rova*i 'n'tra. Ovim !andidatima za svetenstvo "i*o je dozvo*jeno da s avaj' 'j'tr' ono*i!o d'#o !o*i!o s' +e*e*i. S o*janja "'!a i1 ne "i 'znemirava*a. I !ada "i jednom ta!av !andidat 'tvrdio svoje 'o"i(ajeno vreme "'7enja/ sva!o#a dana do*azio "i m' isar ' to vreme da za ie za nje#a ono (e#a "i se ovaj setio iz svoji1 snova. 3isanje "i o"av*jao isar ta!o da !andidat ne "i na#*o izaao iz stanja sanjanja. Kandidat "i ' ravo iz"r"*jao sve (e#a "i se mo#ao setiti iz svoji1 snova. Kasnije/ o odne/ !andidatov #*avni instr'!tor/ sveteni! !oji "i #a o"'(avao/ sveteni! 81ne?m's-a/ to zna(i sveteni! d'1a/ zajedno "i sa !andidatom reao re!o "e*e!i !oje "i isar na ravio. &ajedno "i ras rav*ja*i o tome ta se deava*o ' sn'. Ova ra!sa "i se nastav*ja*a ' eriod' od est do dvanaest #odina. Ovo je d'#a(a! eriod i o"i(no "i o(eo !ada je sveteni(!om !andidat'/ "i*o izme7' osam i esnaest #odina. 3ostoja*i s'/ naravno/ i dr'#i treninzi ' 1ram' !oji s' se o"av*ja*i/ a*i ovo je "io rad na snovima !oji s' radi*i. 8 ovom trenin#' "i*o je vr*o ma*o na#*as!a na inter retiranj' snova/ ia!o "i sveteni! one!ad '!azao !andidat' na neto/ i*i na iz"e#avanje ne(e#a/ na rimjer. 2i*o je ne!e ana*ize/ a*i ona nije "i*a dominantna. 3rimarna svr1a sesina "i*a je da os oso"i !andidata da izrazi svoja is!'stva sanjanja/ da ne!o dr'#i ta is!'stva rimi i s1vati5 s1vati ne ' smis*' inter retiranja/ ve, ' smis*' samo# rimanja !om'ni!a0ije i otvr7ivanja (injeni0e is!'stva. Iz ove intera!0ije sveteni!!andidat na ravio "i svoje so stvene 'vide/ veze i inter reta0ije. 9a!o7e/ !andidat "i mo#ao da na ravi s'"je!tivn' odvojenost izme7' stanja "i,a ' !ome je "io i to#a !o je on stvarno. Ka!o "i mese0i i #odine ro*azi*e/ ovaj trenin# "i mo,no '"rzao !andidatovo s irit'a*no razvi,e. E#i ,ani s' !oristi*i redivn' ana*o#ij' da o i' svet snova i nje#ov odnos sa "'dnim stanjem. Koristi*i s' ana*o#ij' vodeno# *ji*jana/ *otosa !oji *'ta na ovrini vode. @otos ima d'#a(!' sta"*ji!' !oja dose+e do*e ' m'*j. A !orenje ide jo d'"*je ' m'*j. E#i ,ani s' oredi*i "'dan +ivot sa !orenjem/ d'"o!o do*e '

m'*j'/ a stanje sanjanja sa *otosovim 0vetom na vr1'/ iz*o+enim s'n(evom svet*'. D'#a sta"*ji!a je most svesnosti !oji (ovje! mora da iz#radi da "i s ojio ova dva sveta/ ta!o da oni mo#' "iti od !oristi jedan dr'#ome. Ovo je redivno ore7enje i/ 'z ma*o int'i0ije/ mno#o to#a se mo+e s1vatiti iz to#a. Kasnije ' ovoj *e!0iji da,' vam deta*jnij'/ te1ni(!' rezenta0ij' to#a ta je '!*j'(eno ' ova dva sveta i ta je '!*j'(eno ' remo,avanje jaza izme7' nji1. E#i ats!i !andidati za sveteni!e dr+a*i s' se svo# rada na snovima iz #odine ' #odin' i jedan ma*i ro0enat nji1 's eo je da osti#ne ono to s' oni naziva*i !ri*ima d'1a. Oni s' osti#*i majstorstvo nad svojim svetom snova i nad fenomenima sna. Dr'#i/ !oji nis' osti#*i to majstorstvo/ osta*i s' isari i*i s*i!ari/ i*i s' re'ze*i dr'#e vetine. Na+a*ost/ !a!o je vreme ro*azi*o/ ojavio se o*iti(!i ritisa! na sveteni!e i sve vie i vie sveteni0i s' iza"irani iz o*iti(!i1 raz*o#a/ 'mesto z"o# svo# 'me,a i osti#n',a !ao sveteni!a. 3oste eno/ !a!o s' ro*azi*e dinastije/ te1no*#ija i standard sveteni!a de#radira*i s' se/ sve do o(et!a (etvrte dinastije !ada s' svi viso!i sveteni0i "irani o*iti(!im od*'!ama. 8 to vreme viso!i sveteni0i nis' "i*i ' stanj' da ot 'no razvij' svoje s oso"nosti/ niti raz'mej' te1ni!e rada na snovima !oje s' im "i*e renete i !oje s' sadr+ava*i nji1ovi a ir'sni svi0i. Oni nis' mo#*i da osti#n' s'"je!tivno raz'mevanje i*i ste en svesnosti neo 1odan da ov*adaj' o"*astima snova. Oni nis' ima*i osve,enosti i*i vremena jer s' mora*i da vode ra('na o svojim svetovnim otre"ama i za1tevima. 8 isto vreme ot!ri*i s' da '!o*i!o jed' odre7ene e('r!e/ mo#' imati is!'stva !oja s' veoma srodna is!'stvima !oja s' o isa*i rvosveteni0i na!on #odina rada na snovima. Sto#a/ sveteni0i s' +va!a*i sve vie i vie e('ra!a/ a tradi0iona*na '(enja i metode "i*i s' na 'teni. Svetenstvo se sve*o ni na ta/ i ovaj nedostata! stvarne s'tine i a'toriteta rez'*tovao je de#enera0ijom e#i ats!o# +ivota ' eriod' od (etvrte do devete dinastije i najve,im de*om desete. Kona(no/ ' jedanaestoj dinastiji/ ojavi*o se ar *j'di !oji s' is!o a*i tradi0iona*ne svit!e i s1vati*i ta se desi*o. Or#anizova*i s' o"'n' rotiv v*ade i njeno# svetenstva/ i z"a0i*i i1 sa v*asti. 9raja*i s' jedn' dinastij' od o!o 1>0 #odina/ a onda s' o et "i*i z"a(eni sa v*asti od strane sveteni!a A1mana. I od tada a nada*je E#i at se !ao 0ivi*iza0ija ne ovratno de#enerisao. Na !raj'/ rad na vo7enj' *j'di !roz svet sna i svet os*e smrti/ to je ista stvar/ !ona(no se sveo na ovo$ veoma a+*jivo

na isana je !nji#a sa redivnim 1ijero#*ifima/ deta*jno o is'j',i/ na te1ni(!i ri!*adan na(in/ !ora!e !oji s' '!*j'(eni ' ra!s' i ov*adavanje s'"je!tivnim svetom. Knji#a ta!o7e o"janjava !a!o trenirati *j'de ' ovom rad' i !a!o srediti stvari !oje s' !ren'*e *oe ' na ret!' ini0irano#. Knji#a se zove KN6IAA MR9VIB. Ka!o s' ro*azi*i ve!ovi/ ova !nji#a je 've! iznova 'mno+avana i 're7ivana. 3oto se raz'mevanje !nji#e de#enerisa*o to!om (etvrte dinastije/ sve vie i vie de*ova "i*o je izostav*jeno. Izostav*jeni de*ovi s' "i*i oni !oji o"janjavaj' te!e ra!se trenin#a/ #odine osve,enosti !oje s' "i*e neo 1odne/ #*adovanje i te!e nivoe ini0ija0ije. Na !raj' s' svi de*ovi !oji s' o"janjava*i !a!o "i oso"a mo#*a razviti s irit'a*ne s oso"nosti "i*i odstranjeni. Onda s' 'metni0i do*i do !nji#e i doda*i divne 0rte+e. A*i/ sr+ i sr0e !nji#e nesta*i s' zajedno sa njenom d'"o!om/ ra!ti(nom vredno,'. Ka!o je vreme ro*azi*o/ 'metni0i s' dodava*i s'vine '!rase na r'"ovima sva!e strani0e/ i te!st je ostajao jo manji. Na !raj'/ 0rte+i i '!rasi za'ze*i s' najve,i deo sva!e strani0e/ sa samo ne!o*i!o redova te!sta !ao nat isom za s*i!'. Ovaj ro0es trajao je o!o CC00 #odina. Kona(no/ faraoni s' z"a(eni s resto*a i sti#ao je A*e!sandar Ve*i!i/ ra,en Ar0ima/ Rim*janima/ i na !raj' Ara ima. I sve to do! s' E#i ,ani jo 've! ra!ti!ova*i svoj' osnovn' re*i#ijs!' ra!s' oma#anja 'mr*om !roz osmrtno is!'stvo. Kona(no/ !ada je !ra*j :aro'! z"a(en s v*asti od strane savremeni1 revo*'0ionara/ E#i ,ani s' jo 've!/ na rimjer/ "a0a*i !omadi,e 1artije ' #ro"ove svoji1 'mr*i1/ a*i nis' ima*i ojma zato to (ine. 9o je ono to je osta*o od E#i ta. 3re ne#o to nastavim sa redmetom snova/ ostoje dve va+ne o'!e iz istorije E#i ta na !oje +e*im da '!a+em. 3rva je$ ne zamenj'jte s oso"nost o*iti(!im nametanjem. Raz*o# zato je E#i at s oso"nost zamenio o*iti(!im nametanjem/ "i*a je s*a"ost nji1ove re*i#ije. E#i ats!a re*i#ija nije o"'1vata*a s'sedne zem*je. E#i ,ani s' svoje s'sede smatra*i za masne/ d'#o!ose Vavi*onjane/ !oji nis' ima*i d'1a i !oji s' "i*i "ezvredni. &"o# ove jedne stvari ' re*i#iji/ E#i at se de#enerisao ' zem*j' ' !ojoj je dominira*a o*iti!a. Da!*e/ dr'#a o'!a je da vaom re*i#ijom o"'1vatite sve dr'#e. D'#o vremena snovi nis' vide*i svet*ost dana ni ' jednom isanom o"*i!' za !oji ja znam da ostoji ' &a adnom svijet'. Naj"*i+a stvar snovima/ o !ojoj se isa*o mno#o #odina/ "i*a s' is!'stva !oja s' *j'di ima*i sa o ij'mom. 1;D0-i1 i 1;<0-i1 istra+iva(i s' nastoja*i da odrede !o*i!o *j'di sanja a !o*i!o ne.

Ot!ri*i s' da E<F *j'di sanja/ a da o!o 1<F ne sanja. 9a!o7e s' za!*j'(i*i da je sva!o !o mis*i da sanja ' "oji "io i*i *a+ov i*i izofreni!. &a sve ovo se ot!ri*o da je ot 'no neta(no !ada s' otvorene *a"oratorije za istra+ivanje sna ' zadnjoj o*ovini 1;<0i1. K*iteman je "io (ovje! !oji je o"avio rvo"itni rad ' *a"oratorijama za istra+ivanje sna. Ot!riveno je dosta to#a. Na rimjer/ ot!riveno je da a!o se oso"a ro"'di za vreme odre7eno# !a*' a a!tivnosti mo+dani1 ta*asa/ ta oso"a "i 've! sanja*a/ (a! i a!o "i to za"oravi*a i !*e*a se s*ede,e# j'tra da nije ima*a ni jedan jedini san. Ova istra+ivanja o"jez"edi*a s' neo"orive do!aze da/ ne samo da *j'di 've! sanjaj'/ ve, da svi *j'di sanjaj'. Oni ne sanjaj' to!om (itave no,i/ a*i sva!e no,i/ sva!a oso"a !oja je "i*a testirana/ sanja*a je. &ato to s' sami si1o*ozi "i*i me7' onima !oji s' se najmanje se,a*i svoji1 snova/ oni s' na o(et!' "i*i vo*jni da ri1vate idej' da samo ma*i ro0enat *j'di sanja. 8 ovom istra+ivanj' ta!o7e je "i*o 'tvr7eno da svi *j'di sanjaj' ' "oji sad i*i onda/ i da s' snovi o"i(no ' "oji/ a da je jedino se,anje oso"je na san s*ede,e# j'tra "i*o 0rno-"e*o. Ovi istra+iva(i s' ta!o7e iz*o+i*i 0i!*'s sna i sanjanja !oji traje ;0 min'ta. 8 rvoj fazi o(injete da se 's av*j'jete i veoma (esto vide,ete veoma razno"ojne i veoma im resivne s*i!e. A*i/ samo ste ' o*' sn'/ ta!o da se to ne mo+e stvarno smatrati stanjem sanjanja. 8 dr'#oj fazi s avate/ '*azite sve d'"*je i d'"*je ' san/ a*i ne sanjate. Ovo je ne!a vrsta re*azne faze. 9re,a faza se naziva arado!sa*ni san. Mo#*i "ismo #a zvati stanje sanjanja. Ono se naziva arado!sa*an san jer ' ovom stanj' (itava fizio*o#ija tije*a o!az'je da te*o ne s ava. Sr0e !'0a !ao ' "'dnom tije*'/ o(i se !re,'/ mii,i se !re,'/ i sve se onaa na na(in !ao !ada je oso"a "'dna. A*i/ o(i oso"je s' zatvorene i ona o(i#*edno s ava/ mo+da (a! i #*asno 1r(e/ i ne od#ovara na itanja !oja joj se ostav*jaj'. Dr'#im re(ima/ ona s ava. A*i/ te*esne a!tivnosti/ '!*j'('j',i i mo+dane ta*ase/ fizio*o!i s' ta!vi !ao da je oso"a "'dna. I a!o ste ' tom stanj' i ne!o vas ro"'di/ 've! ,ete re,i da sanjate/ ma !o da ste. Ovaj tre,i nivo "io je ve*i!o ot!ri,e !oje je iznenadi*o istra+iva(e. 2i*o je 'z"'7enja ' si1o*o!im !r'#ovima ' vezi to#a. A*i/ oti*i s' jo da*je i ot!ri*i (etvrt' faz' sna !oja je na*i! stanj' !ome. Kada oso"' ' tom stanj' ro"'dimo/ re,i ,e da nije sanja*a ve, da je %sve 0rno-. 9o je sve (e#a se *j'di mo#' setiti iz to# stanja. Mo+dani ta*asi ' ovom stanj' s' veoma mirni i ostojani/ i te*esni meta"o*izam je veoma niza!. 9e*o je '

d'"o!om/ d'"o!om sn'. Istra+iva(i s' isto ta!o ot!ri*i da a!o nemate taj san/ taj d'"o! san (etvrte faze/ ima,ete sve vrste emo0iona*ni1 'znemirenosti ' eriodima !ada ste "'dni. I a!o nemate san sa snovima/ "i,ete 'znemireni na dr'#i na(in/ !ao to s' razdra+*jivost/ aranoja i 1a*'0ina0ije. Sto#a/ ostoji mo#',nost za to '!o*i!o nemate dovo*jno sanjanja tre,e faze i !omatozno# san (etvrte faze. 3ostoje ne#ativne menta*ne i emo0iona*ne os*ijedi0e s*ede,e# dana. Ovaj san (etvrte faze/ !oji "i se isto ta!o mo#ao nazvati stanjem za"orava/ veoma je va+an za s irit'a*ni razvoj. 8 ovom stanj' resta*i s' da f'n!0ioni' i moza! i 'm. 3ojedina0 nema ose,aj "i,a. Nema ose,aja ja-to5 nema er0e 0ije/ nema ni(e#a 'o te. Kao to sam re!ao5 a!o itate oso"' na ta *i(i to stanje/ ona ,e re,i$ %Sve je ' ravo 0rno.- A*i tre"a da znate da ono nije 0rno ' tom smis*'. Nema ni(e# tamo. Nema (a! ni ose,aja nitavi*a i*i raznine/ niti ose,aja da je 0rno. Ono je 0rno samo a!o ne!o o!'ava/ iz "'dno# stanja/ da se seti ta se deava*o ' to vreme. A!o o!'ate da se setite/ ono to ,ete do"iti "i,e 0rno. A*i nema/ ' stvari/ ni!a!vo# is!'stva 0rni*a i*i "i*o (e#a dr'#o#/ niti ima "i*o !a!vo# ose,aja se"e. Nema e#a i*i stanja "i,a. Sada/ 1o,emo *i re,i da je ojedina0 i(ezao) Na izvestan na(in da/ i na izvestan na(in ne. Onaj o !ome ne!o mis*i !ao o se"i/ i(ezao je. Sva!i ose,aj se"e restao je da ostoji. Ne!o "i iz ovo#a mo#ao da za!*j'(i da ' sn' (etvrte faze ojedina0 ne ostoji. A*i/ to "i "i*o o#reno. Ne radi se o tome da ne ostojite. 3ostojanje i*i ne ostojanje jednostavno 'o te nemaj' rimen'. Dosta *j'di smatra ovo stanje samad1ijem. 9o nije samad1i. 8 stanj' za"orava nema ni!a!ve svesnosti. A*i ova dva stanja imaj' jedn' s*i(nost/ a to je da nema "i,a/ nema ose,aja ostojanja. Me7'tim/ ' samad1ij' ostoji jedinstvo sa 2o#om/ do! ' stanj' za"orava ostoji tota*na izo*a0ija. 9o je ve*i!a raz*i!a. 8 stanj' za"orava ostoji tota*na izo*a0ija vas sami1/ a*i ne vas !ao *i(nosti i*i stanja "i,a. 9o je tota*na izo*a0ija vas. 9o to nema ose,aj so stveno# ostojanja/ ' !om *etnoj je izo*a0iji od sve#a dr'#o# to "i mo#*o da "'de. De*imi(na izo*a0ija i de*imi(ni odnos razvija se ' ovim raz*i(itim stanjima !oja nazivamo "'dnim i raz*i(itim stanjima sanjanja. Totalan odnos i*i jedinstvo/ jeste samad1i. Sto#a/ nemojte "r!ati stanje za"orava sa samad1ijem/ ia!o re!o ;0F =o#ija i s?amija ' svijet' "r!a to dvoje. Oni "r!aj' m'r01a-'/ i*i nesvesno stanje za"orava/ sa samad1ijem. Gitav 0i!*'s sna traje ;0 min'ta. 8*aza! ' san do nivoa (etvrte faze traje o!o H< min'ta/ a onda oso"a iz*azi ' faz' tri/ '

faz' dva/ i s!oro ' faz' jedan. A!o se ne ro"'di to# tren't!a/ ro0es ,e se reo!ren'ti i oso"a ,e o et ',i ' devedesetomin'tni 0i!*'s H< min'ta na do*e do dna i H< min'ta na #ore na 't' nazad. Veoma (esto !ada je oso"a ' sn' tre,e faze/ stanj' sanjanja/ arado!sa*nom sn'/ njene o(i se !re,' veoma "rzo. Mo+ete da vidite !a!o se is od o(ni1 !a a!a o(i !re,' veoma "rzo na red i nazad. Mo+ete videti !a!o se ro+nja(a !re,e ' !r'#. Oni to nazivaj' REM i*i Ra id E=e Movement I2rzi O(ni 3o!retiJ. I a!o ro"'dite oso"' ' tom eriod'/ mo+ete se 've! os*oniti na (injeni0' da sanja. A*i/ ' *a"oratorijama za istra+ivanje sna *j'di "i veoma (esto izvetava*i o d'#om sn' !ada "i "i*i ro"'7eni ' tre,oj fazi/ a onda/ ne!o*i!o (asova !asnije/ s*ede,e# dana/ ne#ira*i "i to ' ot 'nosti. Verova*i "i da s' sanja*i jedino !ad "i ('*i !aset' sa snim!om nji1ovo# izvetaja. 6edan od as e!ata !oji je i#norisan ' ovim *a"oratorijama za istra+ivanje snova/ i mis*im da je to m'dro/ "i*a je inter reta0ija snova. Inter reta0ija snova je to*i!o od*o+na #re0i i o#renoj inter reta0iji da ja s'mnjam ' t' te1ni!' 'o te/ sve do! je ne o"av*ja veoma razvijeni ojedina0/ onaj !o zna dosta to#a o +ivot' i *j'dima/ i o tome !a!o stvarno omo,i *j'dima i "ez rada na snovima. 8 tom s*'(aj' mo#*i "iste do"iti inter reta0ije !oje s' od stvarne !oristi. 3rividno je Ed#ar Ka=0e/ do! se na*azio ' stanj' transa/ "io ' stanj' da 'radi ne!e re*ativno ri!*adne inter reta0ije snova za ne!e *j'de. 2i*o je jo ne!o*i!o dr'#i1 t' i tamo/ !oji s' "i*i ' stanj' da ri*i(no do"ro inter retiraj' snove. A*i 'o teno/ inter reta0ija snova je ro a*a o mom mi*jenj'. Dosta *j'di/ '!*j'('j',i si1o*o#e i si1ijatre/ odi#*i s' #*ave i re!*i$ %&ato da se zamajavamo o!'avaj,i da inter retiramo snove)- I ja se s*a+em sa njima/ jer s' snovi i nji1ove inter reta0ije ta!va #omi*a omeane #ra7e5 osje,anja/ s*i!a/ senza0ija/ ideja/ roje!0ija5 to je masa #ra7e revie !om *e!sna da "i se sa njom odesno radi*o. 3ostoji samo jedna oso"a/ !o*i!o ja mo#' da vidim/ !oja je stvarno !va*ifi!ovana da inter retira vae snove/ a to ste vi. A!o za'zmete ovaj rist' inter reta0iji snova/ onda mo+ete raditi na tome imaj',i ne!e stvarne !oristi. 9e1ni!e za !ori,enje snova za s irit'a*ni razvoj o"janjene s' !asnije ' ovoj *e!0iji. &a sada vam dajem ne!' osnov' iz istorije rada na snovima i rirode sna. 6edino dr'#o ominjanje rada na snovima re E#i ,ana/ !oje sam ja ot!rio/ jeste od strane ve*i!o# =o#ija/ '#*edno# 3atanja*ija. 3atanja*i je "io veoma razvijen =o#i !oji je znao o (em' #ovori.

Na isao je Yoga Sutre o!o C00 #odina re Brista/ mada ta(an dat'm nije oznat. 8 svojim Yoga sutrama on ominje snove i ta!o7e (etiri faze sna. On definie stanje sna !ao %on' sit'a0ij' 'ma !ada nema sadr+aja.- Dr'#im re(ima/ ostoji ods'stvo vrittija i*i !a*' a. 8 istom de*' 3atanja*i ta!o7e ominje raz*i(ite na(ine na !oje (ovje! mo+e osti,i =o#' i*i jedinstvo sa 2o#om. On !a+e$ %ta!o7e os*anjaj',i se na znanje izv'(eno iz snova i*i sna "ez sanjanja.- Da!*e/ on ominje rad na snovima me7' mno#im te1ni!ama !oje se !oriste za ostizanje jedinstva sa 2o#om. On ominje onav*janje Om-a5 !on0entra0ij' na do"re stvari5 s*e7enje =ama i ni=ama5 ra!ti!ovanje rana=ame5 razmi*janje o viso!im mis*ima5 do+iv*javanje d'evno# mira i rosvet*j'j',i1 stvari ' 'm'5 i redavanje 2o#'. I on isto ta!o !a+e$ %ta!o7e os*anjaj',i se na znanje izv'(eno iz snova i*i sna "ez sanjanja.- 9o s' osnovni rist' i ostizanja jedinstva sa 2o#om/ a 3atanja*i rad' na snovima daje ri*i(no viso!o mesto. Da!*e/ se,aj',i se snova i ste!avi znanje !oje oni o"jez"e7'j'/ ra!ti!'jete metod !oji ,e vas dovesti do jedinstva sa 2o#om. &nam da s' ostoja*e dr'#e !'*t're !roz istorij' !oje s' ra!ti!ova*e raz*i(ite o"*i!e rada na snovima/ Senoi !'*t'ra na rimjer. A*i/ ovde sam vam o isao ono za ta ose,am da s' naj"o*ji ri*azi/ mada smatram da svi ri*azi imaj' istin' i vrednost ' se"i/ ose"no !ada 'zmete ' o"zir raz*i!e ' !'*t'ri. Ova ,e vam informa0ija/ ' sva!om s*i(aj'/ dati do"r' osnov' za st'diranje vrsta snova/ to je redmet s*ede,e# dije*a ove *e!0ije. K*j'(ni oda0i 1. &nanje ste(eno snovima vodi do jedinstva s 2o#om. A*avne ta(!e 1. Sva!o sanja. C. 8 s!oro svim s*'(ajevima/ jedina oso"a !va*ifi!ovana da inter retira vae snove ste vi. :aze sna :aza 1 - (ovje! se 's av*j'je i (esto vidi im resije i s*i!e. :aza C - (ovje! je zas ao i '*azi sve d'"*je i d'"*je ' san i nema sanjanja.

:aza D - fizio*o#ija tije*a je veoma a!tivna na s e0ifi(an na(in/ i (ovje! 've! sanja. :aza H - (ovje! je ' najd'"*joj fazi sna za"orava.

SEMINAR O SNOVIMA - DEO 2


Vrste snova 3ostoji ve*i!i "roj raz*i(iti1 vrsta snova. 8(injeni s' razni o!'aji da se oni razvrstaj'. 8 mom o is' raz*i(iti1 vrsta snova !oristi,' svoje so stvene !ate#orije/ mada a!o ne!o a+*jivo ro'(i !ate#orije dr'#i1/ ot!ri,e da #ovorimo o istoj stvari. Ono to ,' vam ovde dati je ono to sam sam do+iveo. 6edna o te oznata vrsta snova jeste no,na mora. No,ne more s' te*esni snovi. 9o s' te*esne s*i!e i*i 'tis0i/ i one s' onovno rera7ivanje nesvareni1 is!'stava 's!*aditeni1 ' te*esnom 'niverz'm'. No,ne more s' o"i(no 'zro!ovane ne'ravnote+enim te*om/ iz 1emijs!i1 i*i re1ram"eni1 raz*o#a. O"i(no se deavaj' ' eriodima stresa i*i "o*esti !ao to je de*irij'm/ i ' stanjima !oja s' 'zro!ovana nedostat!om so*i. Stanje de*irij'ma je te*esni san i*i te*esna no,na mora. Oso"a ' razvijenom stanj' izofrenije ima ne re!idne te*esne no,ne more/ "ez o"zira da *i s ava i*i je "'dna. 3od 'ti0ajem @SD-a i dr'#i1 1a*'0ino#eni1 dro#a *j'di ne!ada imaj' sna+an tri / is!'stvo no,ne more !oje je ot 'no van nji1ove !ontro*e. No,ne more se ' ravo odvijaj' same od se"e i ne ostoji mno#o to#a to mo+ete da 'radite ' vezi nji1 osim da i1 izdr+ite. No,ne more se (esto deavaj' *j'dima ' re#ionima 'stinja a!o nji1ov nedostata! so*i z"o# znojenja nije nado!na7en dijetom. O"i(no je to*i!o s'vo da ne za a+aj' da se dosta znoje i na!on ne!o*i!o nede*ja ima,e no,ne more. Raz*o# za to je 1emijs!a neravnote+a ' tije*'/ rvenstveno ' moz#'. Nervi/ inter retativni 0entri/ 0entri za er0e 0ij' i/ ' stvari/ svi de*ovi moz#a/ ne f'n!0ioni' is ravno. I na taj na(in deavaj' se te is!riv*jene i ne o+e*jne s*i!e !oje nazivamo no,nim morama. De0a imaj' no,ne more ne zato to s' ' *aena ve, zato to iz#ra7'j' im'nitet. Ne!ada s' samo revie is0r *jena. A*i/ ' sva!om s*'(aj' nji1ove no,ne more imaj' fizio*o!' osnov'. Kada je moza! ' !var'/ on o(inje da roje!t'je te s*i!e !oje nemaj' smis*a/ a onda 'm o!'ava da od nji1 na ravi ne!i smisao a*i ne 's eva/ jer ' stvari nema ni!a!vo# smis*a ' njima. Kao rez'*tat to#a o(inje ve*i!a "or"a/ i naj"o*je to vam se mo+e desiti je veoma nes o!ojan san. 6edan od na(ina za reavanje no,ni1 mora je da 'stanete i 'zmete dosta 2 vitamina i*i/ ' s*'(aj' nedostat!a so*i/ da 'zmete neto so*i. No,ne more nis' od reve*i!e !oristi sve do! niste

na'(i*i da v*adate njima/ a*i ne mo+ete na'(iti da v*adate no,nim morama sve do! niste ov*ada*i dr'#im vrstama snova i dr'#im de*ovima vae# +ivota/ !ao i svojim 'mom 'o te. Da,' vam ovde jedan rimjer !a!o "i1 i*'strovao ono to mis*im. 6ednom do! sam "io ' (etvrtom razred'/ do*i s' zdravstveni radni0i i da*i nam va!0ine rotiv tif'sne #rozni0e. Do"io sam svoj' va!0in' i otiao !',i/ i veoma "rzo nav'!ao tif'sn' #rozni0'. Ne!a!o sam se infi0irao va!0inom. Imao sam viso!' tem erat'r' i ostao sam veoma de*iri(an. Kada sam zas ao/ o(eo sam da imam fantasti(ne no,ne more. Sanjao sam da sam ' svemirs!oj ra!eti/ a ona je odiv*ja*a i "i*a ot 'no van moje !ontro*e. 3o!'avao sam da do1vatim !ontro*n' d'#mad/ a*i z"o# div*je# !retanja "roda jednostavno nisam mo#ao da i1 do1vatim. Kona(no/ ro"'dio sam se ' !' ati*' sa r'!ama na s*avinama za vod'/ jo 've! o!'avaj',i da !ontro*iem ovaj odiv*jao ra!etni "rod. Moja maj!a je '*a i re!*a. %K1ar*es/ K1ar*es/ ta to radi)- Staja*a je iznad mene do! sam ja o(ajni(!i zatvarao i otvarao s*avine za vr',' i 1*adn' vod'. M*az vr',e vode !ona(no me je ro"'dio. Kao to mo+ete videti/ nije "i*o mno#o to#a to sam mo#ao da 'radim sa tim snom. Sve to sam mo#ao da 'radim jeste da #a izdr+im i da jedva 's em da se o oravim od tif'sne #rozni0e. No,ne more mo#' "iti "'rne. I to vam je te*o vie "io1emijs!i i e*e!tro1emijs!i van ravnote+e/ verovatnije je da ,ete imati no,ne more. Vidite/ ia!o o(etne s*i!e i is!'stva !oja se deavaj' ' no,noj mori do*aze od 'tisa!a 's!*aditeni1 ' te*esnom 'niverz'm' i*i ' te*esnom 'm'/ dr'#e s*i!e iz samo# 'ma ta!o7e se omeaj' i vi ste jedva ' stanj' da to izdr+ite. Gesto neto od sadr+aja no,ni1 mora !oje *j'di imaj' jes'/ ' ovoj i*i onoj meri/ is!'stva ro*i1 +ivota !oja s' 's!*aditena ' 'm'. Se,anja i s*i!e nasr,' (im je moza! van !ontro*e. Se,anja o"i(no nemaj' smis*a ' !onte!st' sadanje# +ivota jer se nis' desi*a ' sadanjem +ivot'. Kao rez'*tat to#a/ ona iz#*edaj' '+asna i*i "izarna. 3ored to#a/ se,anja ostaj' is!riv*jena z"o# dr'#i1 'ti0aja ' 'm'/ !ao to s' tra'me i dr'#a se,anja. 8m je fantasti(na mo(vara. Na sveteni(!om nivo' ovo# !'rsa st'dira,ete 'm i ro*e +ivote ta!o7e. A*i/ da "iste raz'me*i no,ne more/ s1vatite da s' te*o i moza! ti !oji se % o!vare-/ i da je z"o# to#a otre"no ve*i!o majstorstvo da "i se '(ini*o "i*o ta sa stvarnom no,nom morom osim da se ona izdr+i. 8 stvari/ ne!o !o je dovo*jno razvijen za efi!asno reavanje no,ni1 mora/ i nema os*a sa njima jer je

nje#ov 'm dovo*jno 'ravnote+en ta!o da se no,ne more ne deavaj'. Sto#a/ naj"o*ji na(in za reavanje no,ni1 mora je s!roz i1 s re(iti !roz do"r' is1ran'/ '!*j'('j',i vitamine i minera*ne dodat!e/ vje+"e i iz"e#avanje na(ina +ivota od ve*i!im strasom. A!o se no,ne more svejedno deavaj'/ s1vatite da je otre"no da '(inite ne!' is rav!' da "iste svoj' fizio*o#ij' onovo dove*i ' ravnote+' i nastojete da se ne "orite sa ima#inarnim. 3'stite #a ne!a "'de/ naj"o*je to mo+ete. S*ede,' vrst' snova nazivam mo+dani snovi. 3rve stvari !oje se ojav*j'j' ' mo+danim snovima s' nesvarena is!'stva to#a dana !oja jo 've! zva,ete/ da ta!o !a+emo. Do izvesno# ste ena ova is!'stva s' iz 'ma/ a*i s' najve,im de*om iz moz#a. Ova nesvarena is!'stva dana '#*avnom s' ' s!*adit' moz#a. 9o s' do#a7aji i intera!0ije !oje niste "i*i sasvim vo*jni da do+ivite/ ta!o da ste i1 za!o(i*i ' svom moz#'. Kao rez'*tat to#a/ ova is!'stva 's!*aditi*a s' se ' mo+danim !a*' ima mo*e!'*arne str'!t're. 8 vaim snovima ta is!'stava rva do*aze/ a zatim i1 vi #*edate ' svom 'm'. 9o s' snovi iste vrste !ao i snovi !oje imaj' ma(!e/ si/ i dr'#e +ivotinje/ !ada j're ze(eve ' svom sn' i tome s*i(no. 9o s' mo*e!'*arni !a*' i !oji iz*aze na o*je. A!o ro7ete !roz ove snove/ to mno#i *j'di ni!ada na 'rade/ '*azite ' ono to "ismo mo#*i nazvati nesvestan 'm/ snove !oji o"'1vataj' vie d'"o!o-'sa7eni1 !onf*i!ata. Nji1 "i mo#*i nazvati o"i(ni snovi. Na rimjer/ mo+ete sanjati da stojite #o*i i ni!o vas ne rime,'je/ a*i ste vi ' *aeni da ,e vas rimetiti. I*i/ ne!o vas j'ri/ a vi ' ravo ne mo+ete tr(ati dovo*jno "rzo. I*i/ vozite !o*a i ne mo+ete re'zeti !ontro*'/ i nastav*jate da ro*azite !roz ovo is!'stvo onovo i onovo. Ono o (em' se o"i(no snovi raz*i!'j' od mo+dani1 snova je to to ' o"i(nim snovima moza! nije ne'ravnote+en i ne radi se o 's!*aditenim is!'stvima ' moz#'. Sa moz#om je sve ' red'/ a*i ti d'"o!i/ nereeni !onf*i!ti !oji s' 's!*aditeni ' 'm'/ iz*aze !a!o "i "i*i re+va!ani/ i re#*edani/ i de*imi(no onovo re+iv*jeni/ a sve ' 0i*j' razreenja. Ovi snovi imaj' ne!o# smis*a/ a*i i a! ' njima ostoji e*emenat ne*a#odnosti. Oni s' o"i(no ' o"*i!' ri(e i (esto s' veoma !rat!i. Gesto ,e s!a!ati s jedno# redmeta na dr'#i. O"i(ni snovi s' 've! sa(injeni od nereeni1 menta*ni1 !onf*i!ata. Imao sam o"i(an san !oji mi se (esto vra,ao/ ' vezi #'"it!a ormans!i1 !*j'(eva ' srednjoj !o*i. Od*azio "i1 !od dire!tora za dr'#i !*j'( i tada "i1 do"io ridi!e zato to sam iz#'"io rvo"itni !*j'( !oji mi je "io dat. Ne!ada "i1 za"oravio !*j'(. M*atio sam se

sa ovim snom (etiri i*i et 'ta/ sve do! !ona(no jedne no,i/ do! se san deavao/ nisam s1vatio da sanjam. Kada se to desi*o/ "io sam os*o"o7en. Iz#rdio sam dire!tora ' *i0e i to je "io !raj to# sna. San se ni!ada nije ojavio na!on to#a. O"i(ni snovi 've! imaj' ' se"i ne!i nereen e*emenat. 9o mo+e "iti vie i*i manje tra'mati(no/ a*i 've! ostoji neto ' vezi sna to je s's endovano i o!'ava da se razrei. K*j'( za reavanje ovi1 snova je da re oznate da sanjate i da do 'stite sn' da se zavri sam od se"e. 8 svom rimjer' sam !ona(no "io ' stanj' da re oznam da sanjam i iz#'"io sam stra1 od dire!tora. 2io sam ' stanj' da do 'stim da se is o*ji moj so stveni rirodni na#on/ na#on da !a+em dire!tor' ono to sam stvarno mis*io. I istr(ao sam iz dire!torove !an0e*arije/ radosno s!a(',i i "a0ivi ima#inarne !*j'(eve niz 1o*/ 'mesto da se "a0a!am i revr,em ' oste*ji iz no,i ' no, i ma*tretiram se"e. Ovaj ose,aj s*o"ode do*azi iz vae rednosti/ a*i ne,ete se ose,ati s*o"odnim da se redate sve do! ne znate da sanjate. O"i(ni snovi do*aze iz !onf*i!ta izme7' "'dno# sveta i sveta sna/ !of*i!ta ' !ome/ mo+e se re,i/ "'dni svet o!'ava da nametne svoj' vo*j' svijet' sna/ !roz e*emenat 'ma. 3otre"na je mno#o manja s oso"nost da "i se "avi*i ovim snovima ne#o to je to otre"no za "av*jenje no,nim morama !oje s' 'zro!ovane 1emijs!i ne'ravnote+enim moz#om. 3rema tome/ stvarna mo#',nost za ve*i!i s irit'a*ni na reda! ostoji ' rad' na snovima na ovom nivo'. Kasnije ' ovoj *e!0iji dis!'tova,' deta*jnije o tome !a!o da se to 'radi. S*ede,i nivo snova mo#ao "i se nazvati snovi 'tisa!a +e*ja. 8 ovim snovima imate ja!' +e*j' za ne(im i o!'avate da je is 'nite. Ne mo+ete is 'niti +e*j' ' "'dnom +ivot' a*i je svejedno imate/ i ona o!'ava da se is 'ni na nivo' snova. Na rimjer/ ret ostavite da +e*ite !rista*n' a*at' ' svom "'dnom +ivot'. 9a +e*ja/ taj 'tisa! ' 'm'/ mo+e "iti is 'njen ' svijet' snova ta!o da nema otre"e da se ose,ate neis 'njeni ' "'dnom +ivot'. A*i/ to is 'njenje ' svijet' sna desi,e se jedino a!o (ovje! ose,a da ima do"r' !arm'/ da to zas*'+'je. 8 s' rotnom/ ima,ete o"i(ne snove/ !oji s' ' osnovi snovi *oe !arme. 9a!o7e/ da "i nast' i*i ovi snovi 'tisa!a +e*ja/ i*i snovi do"re !arme/ tre"a da "'dete od ne(ijom mi*o,'. Dr'#im re(ima/ ne!o/ ne#de/ tre"a da vas vo*i/ da "i se ti snovi desi*i. 3otre"no je da imate #'r'a i*i ne!o#a !o vas jednostavno vo*i "ez raz*o#a$ on vas jednostavno vo*i. 3od ovim 's*ovima snovi do"re !arme i*i snovi 'tisa!a +e*ja mo#' da se is o*je ' svijet' sna.

Kroz to is o*javanje "i,ete os*o"o7eni od to# 'tis!a ' vaem 'm'. 9a +e*ja "i,e do!raj(ena !roz njeno is 'njenje ' svijet' sna. 3rema tome/ nema otre"a da idete o!o*o tra+e,i !rista*n' a*at' i*i da o!'avate da je sa#radite. Nema otre"e da 'zdr+avate se"e ' svom s irit'a*nom na ret!' zato to niste is 'ni*i ov' +e*j'. S*ede,' o"*ast snova nazivam istins!i snovi. 9' o rvi 't st' ate ' ono to ne!i *j'di nazivaj' astra*ni svet. Ova o"*ast nije vie stvar menta*ni1 s*i!a/ ona je stvar stvarno# !onta!ta izme7' vas i dr'#i1 ojedina0a/ !oji isto ta!o !oriste sanjanje i*i mis*e za se"e da sanjaj'. Nji1ovo te*o *e+i ne#de ' sn'/ a*i oni sami s' ' ovom dr'#om svijet'/ astra*nom svijet'. I vi se ovez'jete sa njima na ne!i na(in$ raz#ovaraj',i i*i veoma (esto i#raj',i se s*i!ama. 6edan ojedina0 ,e staviti s*i!' i dr'#i ,e je modifi!ovati/ i to ,e se nastaviti na red i nazad ' !a*' ima ' "oji i svim s*i(nim vrstama a!tivnosti. Ne!ada ,e nast' iti renos mis*i i to ,e "iti za am,eno !ao raz#ovaranje. A!o ne!o o!'ava da se seti to#a !asnije/ mis*i,e$ %3a/ raz#ovarao sam sa svojom maj!om ona je mrtva C0 #odina/ a*i sam raz#ovarao sa njom.- O"i(no je ovo %raz#ovaranje- !oje# se se,ate "i*o/ ' stvari/ renos mis*i. Sada/ mo#*i "iste imati san o svojoj maj0i !oja je odavno 'mr*a/ !oji "i mo#ao da "'de o"i(an san/ san do"re !arme/ i*i istins!i san. 6edino vi mo+ete da raz*'(ite ta je to !roz rad na snovima i !roz razvoj svoje s oso"nosti. Koristim izraz %istins!i snovi- jer ste stvarno ' intera!0iji i razmeni sa dr'#im ojedin0em. Dr'#i ojedina0 je stvarno '!*j'(en/ 'mesto da je to samo ne!i menta*ni ima#inarni fenomen ' vaem 'm' i*i moz#'. O"i(na oso"a ret!o ima ta!ve snove. @j'di !oji s' zainteresovani za razvoj/ ose"no s irit'a*ani/ (e,e imaj' istins!e snove. Ka!o se razvijate !roz ove nivoe snova/ ono to se deava je da se o*a!o enjete na #ore sta"*ji!om *otosa. Se,ate se *otosa) Na !raj'/ ' o"*asti istins!i1 snova osta,ete '!*j'(eni ' '*o#' ono#a !oji oma+e/ onda !ada imate vie svesnosti ne#o dr'#i ojedin0i !oji s' isto ta!o ' ovom stanj' !onta!ta. Dr'#i ojedin0i ' ovom stanj' o"i(no ne znaj' da nji1ova tije*a *e+e ne#de ' sn'. Oni ne znaj' ta se deava. Oni se (esto ne se,aj' intera!0ije sa vama !ada se ro"'de s*ede,e# j'tra. S vae strane/ vi ste tamo i otr'dite se da "'dete od ne!e omo,i/ ostavi/ na taj na(in/ sve vie i vie '!*j'(eni ' ov' '*o#' oma#a(a. 3o(injete da "'dete vodi(/ oma#a(. O"janjavate

stvari/ as e!te +ivota/ a (a! i od#ovarate na itanja. 3oma+ete im ' nji1ovoj evo*'0iji. N r. imao sam jedan ta!av san re ne!o*i!o #odina ' !ome sam "io ne#de ' sredit' rostora sa Sat=avati i Avom. Ni!o od nas nije imao te*o/ ' ravo smo "i*i ' rostor'. I od'(avao sam i1 !a!o stvari mo#' "iti i !ona(ne i "es!ona(ne istovremeno. A*i/ one to nis' mo#*e da raz'mej'. One s' mis*i*e da stvari moraj' da "'d' ova!ve i*i ona!ve. Sto#a sam o(eo da im dajem demonstra0ije ' rostor' za o"a e*ementa istovremeno. A*i/ one se nis' s*o+i*e i re!*e s'$ %3o#*edaj/ sad je !ona(no/ a ne "es!ona(noL- A ja "i1 re!ao$ %9o je zato to za'zimate ers e!tiv' i zamrzavate #a ' toj ers e!tivi.- 9o se nastavi*o na red i nazad/ sve do! !ona(no nisam re!ao$ %Vidite/ ro"*em je ' tome to ne znate da se ovo deava. Sada "'dite svesne da si ti Sat=avati a ti Ava/ i da sam ja 4o#es1?ar !oji vas od'(ava.9ada s' one osta*e 'znemirene z"o# to#a/ jer se to stvarno deava*o izme7' nas !ao ojedina0a/ a*i one to nis' oveza*e !roz sta"*ji!' *otosa do*e do !orena ' m'*j'/ #de se na*aze Sat=avati/ Ava i 4o#es1?ar. 9a!vi snovi/ i*i intera!0ije/ na ras o*a#anj' s' svim ojedin0ima !oji s' '!*j'(eni. Kao '(ite*j/ vi s*'+ite na taj na(in/ to je do"ro za va so stveni razvoj. Kao st'dent/ ' stanj' ste da '(ite i da se razvijate mno#o "r+e. Mno#o 'ta me je moj #'r' od'(avao ' ovim ta!ozvanim astra*nim o"*astima. 6edna rednost je da se od'(avanje mo+e nastaviti (a! i a!o ste na dr'#oj strani *anete od vae# '(ite*ja/ a (a! i a!o je taj '(ite*j mrtav. Iznad istins!i1 snova s' "o+ans!i snovi. 8 "o+ans!im snovima ostoje s*i!e/ a*i s' te s*i!e izme7' vas i 2o#a/ i 2o# o!'ava da vas od'(i neto. Is rva (ovje! omi*ja$ %On o!'ava da mi !a+e !a!o da o"jedim ' @as Va#as' i*i ta ,e "iti ' "'d',nosti.- A*i/ On ' stvari o!'ava da vas od'(i neto o vaem so stvenom e#'/ vaim so stvenim s*a"ostima. Mivotne *e!0ije o svom so stvenom onaanj' ne rimete od ne!o# odre7eno# '(ite*ja/ ve, od same Istine i*i 2o#a. 8 svim snovima ostoje dve stvari !oje tre"a da nastojite da 'radite$ 1J 3re oznajte da ste ' tom dr'#om stanj'/ da se to stvarno deava. CJ Samo do 'stite sn' da se odmota. Ne o!'avajte da s rovedete svoj' vo*j' nad njim.

Istins!i i "o+ans!i snovi se ' =o#i(!oj termino*o#iji nazivaj' =o#i(!im snovima. Oni nast' aj' samo onda !ada s' se dr'#e vrste snova zavri*e i ' dovo*jnoj meri is0r e*e/ na!on to s' !onf*i!ti reeni/ tra'me os*o"o7ene/ do"ra do!raj(ena i !om'ni!a0ije zavrene. @j'di se (esto itaj' ' vezi se!s'a*ni1 snova i*i v*a+ni1 snova. Ne smatram da s' oni ' ose"noj !ate#oriji jer mo+ete imati se!s'a*ne snove ' raz*i(itim !ate#orijama. Me7'tim/ najve,i "roj se!s'a*ni1 snova i*i ta!ozvani1 v*a+ni1 snova s' o"i(ni snovi. Oni s' iz"a0ivanje ne(iji1 se!s'a*ni1 !onf*i!ata !roz e*emenat 'ma. Ne!i se!s'a*ni snovi s' fizi(!e no,ne more. Kada sam imao izme7' 1< i 1E #odina/ "a do re samo# ven(anja/ imao sam ne!e od ovi1 se!s'a*ni1 no,ni1 mora. 8 snovima sam 've! o!'avao da imam se!s/ a*i se to ni!ada ne "i sasvim razrei*o. Moja te*esna fizi(!a +e*ja i se!s'a*ni f*'idi "i*i s' to*i!o na!' *jeni da s' +e*e*i izra+aj/ a oto nisam "io o+enjen/ imao sam se!s'a*ne no,ne more 'mesto se!s'a*no# izra+aja. Gim sam se o+enio/ no,ne more s' resta*e. Se!s'a*ni snovi mo#' da "'d' no,ne more a!o s' 'zro!ovani ener#ets!om neravnote+om ' tije*'/ i*i mo#' da "'d' o"i(ni snovi 'zro!ovani menta*nim !onf*i!tima !ao to je o!'avanje da se razrei ose,aj !rivi0e i*i *oa !arma. Kada st' ite ' istins!e i "o+ans!e snove/ tada ste ' "o+ans!om e*ement' i #r'"i se!s'a*ni sadr+aj snova nestaje. 8 tim o"*astima imate vie roto!a (iste ener#ije/ to !ona(no rez'*t'je ' sa"ija i nir"ija samad1i nivoima. Da!*e/ najve,i "roj se!s'a*ni1 snova s' o"i(ni/ a ne!i s' fizi(!e no,ne more. 4o#iji !oji s' da*i za!*etv' 0e*i"at' (esto ' svijet' snova imaj' stra1ovit' "or"' izme7' se!s'a*no# na#ona i za!*etve na 0e*i"at. 6ednom/ na!on to sam dao svoje za!*etve/ imao sam san ' !ome me je zavodi*a jedna devoj!a. 3o!'ao sam da je se otarasim/ "e+e,i iz so"je ' so"'. Ona je nastavi*a da me j'ri a ja sam vi!ao$ %Ostavi me na mir'/ ostavi me na mir'L- Kona(no sam is!o ao jam'/ *e#ao ' nj' i naredio oso"*j' da me ot 'no zatr a. A*i/ moje oso"*je me nije ot 'no zatr a*o. Devoj!a me je rimeti*a i si*a ' jam' odma1 ored mane. Koji ro"*emL Kona(no/ s1vatio sam da sanjam. Kada sam to s1vatio/ mo*io sam se svom #'r'' i (itav san se razreio sam od se"e. 2or"a je nesta*a i ja sam odr+ao svoj' za!*etv'. 8 rin0i ' (ovje! ne tre"a da "rine o se!s'a*nim snovima. A!o i1 imate/ imate i1. Va e#o o"i(no nema mno#o ta da !a+e ' vezi to#a.

Na!on "o+ans!i1 snova ro"ijate se !roz ovrin' vode/ 0vet o(inje da se otvara i vi '*azite ' samad1i. Samad1i je stvarno neo isiv. A*i/ ' terminima snova ostoji jedna !ara!teristi!a ' vezi samad1ija !oja se jasno raz*i!'je od snova. Svi snovi ostoje na ref*e!tovanoj svet*osti. Sve s*i!e s' vid*jive jer iz#*eda da ostoji izvor svet*a !oje do*azi od ne!'d/ do! ' samad1ij' sve sjaji samo od se"e/ nema ref*e!tovane svet*osti. &ato se snovi nazivaj' %mese(ev svet-/ jer mese0 daje ref*e!tovan' svet*ost. A svet*ost !oja osvet*java o"je!te ' svijet' sna/ sve od "'dno# stanja a do stanja samad1ija/ sama je ref*e!tovana. Ref*e!tovana je sa Mese0a/ a!o vam se svi7a. Dr'#im re(ima/ nije dire!tan izvor svet*osti/ tj. osvet*j'j',i as e!t/ as e!t svesnosti !oji stvara osvet*jenje/ ve, je ref*e!sija. 8 "'dnom stanj' svet*o ada sa S'n0a na o"je!te sveta/ a onda se ref*e!t'je na vae o(ne ja"'(i0e. Da!*e/ i ' "'dnom stanj' i ' stanj' sna ostoji ref*e!tovana svet*ost. 8 s*'(aj' "'dno# sveta/ ona do*azi dire!tno sa S'n0a i*i sija*i0e i*i ne(e# s*i(no#/ osim ' no,ima osvet*jeni1 mese(inom/ !ada do"ijate ref*e!tovan' svet*ost !oja se o et ref*e!t'je od o"je!ta sveta. Ovo no,ima osvet*jeni1 mese(inom daje !va*itet na*i! snovima. 8 samad1ij' stvari 'o te nis' o"'1va,ene ref*e!tovanom svet*o,'. Nema ref*e!sije sa S'n0a/ Mese0a/ sija*i0e i*i sami1 o"je!ata. 8 samad1ij' je sve svoj so stveni izvor. 9o jest/ osvet*jenje ' stvari ostaje "ezna(ajno/ jer osvet*jenje zna(i osvet*iti i*i 'smeriti svet*ost na neto. 8 samd1ij' nema osvet*jenja/ sto#a stvari nis' osvet*jene. Sva!a stvar je ona sama i (ovje! je jednostavno svestan to#a. Kao to sam re!ao/ neo isivo je. 6edno# tren't!a/ na!on to ste se 's e*i dovo*jno viso!o sta"*ji!om *otosa/ o(injete da do"ijate izvjesn' svesnost o (etvrtom st' nj' sna. Getvrti st' anj ima dva dije*a. 3ostoji jedan deo ' najd'"*jem sn'/ !ada ste sasvim sami i !ada nema svesnosti. 3ostoji dr'#i deo/ "a is red te d'"ine/ ' !ome ste ' veoma viso!om stanj' "i,a. 8 tom stanj' svesni ste svoje so stvene 2o+anstvenosti. 9' niste ' jedinstv' sa 2o#om. 9o "i "io samad1i. 8 tom stanj' ste sami i ' 2o+anstvenosti/ mo#*i "iste re,i. 9o je veoma viso!o stanje "i,a/ a*i oto ra!ti(no nema !onta!ta sa dr'#ima/ ne na red'jete mno#o ' ovom st' nj'. A*i/ ostajete svesni svoje so stvene 2o+anstvenosti. Na!on ovo# is!'stva 2o+anstva/ re*azite ' ravo ' samo# se"e/ "a vi !a!vi stvarno jeste/ i nema a so*'tno ni!a!ve

svesnosti. 3ot 'no ste/ a so*'tno sami. 9o je najd'"*ji stadij'm sna. Ovo s' #*avne vrste snova mada/ !ao to mo+ete da vidite/ ne!a od stanja !oja sam o isao te!o da se mo#' nazvati snovima/ !ao to s' samad1i i najd'"*ji deo sna. Mo#*i ste do sada da za azite da ro'(avanje snova isto ta!o zna(i ro'(avati i is!'siti mno#o to#a to je o"'1va,eno s irit'a*nim razvojem. 3ro'(avanje snova nije izo*ovana afera. Sto#a/ nastavi,emo sa ovim/ !om *etnije o is'j',i ne samo svetove snova/ ve, isto ta!o raz*i(ite *anove svesnosti i ro'(avati stanja "i,a/ ta!o da mo+ete imati 'niji i ri!*adniji o#*ed na va +ivot snova. Kona(no/ da,' vam te1ni!' !oj' mo+ete !oristiti ' rad' na snovima ' svom so stvenom s irit'a*nom rast'. K*j'(ni oda0i 1. &nanje ste(eno snovima vodi !a jedinstv' sa 2o#om.

Vrste snova 1. None more s' 'zro!ovane 1emijs!i i*i dijetets!i ne'ravnote+enim te*om. C. Modani snovi se sastoje od nesvareni1 is!'stava dana !oja s' 's!*aditena rimarno ' moz#'. D. Obini snovi se sastoje od nereeni1 menta*ni1 !onf*i!ata !oji s' 's!*aditeni ' 'm'. H. Snovi utiska elja i*i snovi do"re !arme omo#',avaj' is 'njenje +e*ja !oje ne!o ima ' "'dnom +ivot'. <. Istinski snovi '!*j'('j' stvarni !onta!t i intera!0ij' izme7' vas i dr'#i1 ojedina0a na astra*nom *an'. >. Boanski snovi s' intera!0ija izme7' vas i 2o#a/ ' !ojima 2o# o!'ava da vas od'(i neto o vaem e#' i vaoj s*a"osti.

A*avne ta(!e 1. Na(in da se izv'(e najvie znanja i !oristi iz snova je da ' sn' "'dete svesni da sanjate i da do 'stite sn' da se sam odvija.

SEMINAR O SNOVIMA - DEO K


Stanje "i,a i *anovi +ivota Sada st' amo ' osnovni ton za raz'mevanje snova i fenomena sna. Sve to ima veze sa (injeni0om da ste vi "o+ans!i/ ve(ni ojedina0 !oji je ' stanj' da za'zme "es!ona(an "roj stanja "i,a. Kada ste "'dni/ vi ste '#*avnom ono to o"i(no smatrate da ste. Vi ste %Barr=- i*i %Barriet- na rimjer. 9o '!*j'('je vae te*o/ !a!o iz#*edate/ va' ersona*nost/ va rist' +ivot' i sve to "i najve,i "roj dr'#i1 mis*io !ada mis*i o vama. Sada/ !ada '7ete ' rvi stadij'm sna/ vi ste vi !ao %Barr=- i*i %Barriet-/ a*i "ez vae# tije*a. Vi ste vi !ao e#o/ mo#*i "iste re,i/ i*i samo ersona*nost. 8 dr'#om stadij'm' sna ' ravo do 'tate tije*' da se o!re i. 8 ravo ste van s*i!e/ da ta!o !a+emo/ i ne radite nita. Ne'tra*ni ste s o"zirom na te*o/ ta!o da se ono mo+e odmoriti i o"noviti svoje ener#ije. 8 tre,em stadij'm' sna i ravoj vrsti snova/ no,nim morama odvoji*i ste se od tije*a do izvesno# ste ena/ a*i ste jo 've! ' !onf*i!t' sa njim. 2orite se sa stanjem ' !ome se te*o na*azi. A!o se ne "i "ori*i/ ne "iste ima*i no,ne more. Kada imate no,ne more/ o!'avate da reite ro"*eme ' +ivot' !oriste,i svoj moza!. 9ada ste ta vrsta "i,a/ onaj !oji !oristi te*o da rei ro"*eme. Mo+ete *i do"iti ose,aj raz*i!e izme7' stanja "i,a ' !ome ste sada i stanja "i,a ' !ome ste !ada imate mo+dane snove) 9a dva stanja se sasvim raz*i!'j'. I a!/ vi ste vi ' o"a stanja. Kada st' ite ' o"i(ne snove/ vi ste dr'tveno svesno "i,e !oje o!'ava da savesno rei svoje !onf*i!te. 8 ovom ro0es' se razvijate veoma "rzo/ !roz sve ve,i i ve,i ste en od#ovornosti/ sve do! vam 'm nije ras ren i*i rastvoren ' ta(!i !ada vie niste ' fi!siranim stanjima "i,a. 8mesto to#a na*azite se ' stanj' "i,a !oje ste iza"ra*i. Kada ste ' stanj' da iza"erete svoje stanje "i,a/ onda st' ate ' istins!e snove. 9o (inite iza"iranjem da "'dete ' dr'tvenom stanj' "i,a 'mesto ' jednom od raz*i(iti1 fi!sirani1 stanja "i,a !oja s' osnova i *e+e na dn' str'!t're 'ma. 3ostoji o"i*je informa0ija ' K'rsevima o 8m'/ na nivo' Svetenstva/ !oje ,e vam dati ve,e 'va+avanje ovo#a o (em' vam #ovorim ovde. A*i/ za sada samo do"ijate ose,aj o ovome to mis*im. 8 istins!om sn' mo+ete "iti ' stvarnoj intera!0iji sa ne!im !o je mrtav ve, #odinama. Mo+ete to da 'radite jer ste vi i svi

dr'#i ojedin0i ve(ni. Stanja "i,a nis'. Stanja "i,a traj' mno#o d'+e od tije*a/ a*i ne za've!. Na rimjer/ ret ostavite da ste ' ovom +ivot' Barr= i da vam je maj!a 'mr*a re dvadeset #odina. Va odnos sa vaom maj!om nast' io je izme7' vas !ao !o ste vi ve(no i nje !ao !o je ona ve(no/ a*i !roz stanja "i,a vas !ao %Barr=-ja- i nje !ao %maj!e-. %Barr=- i %maj!a- s' stanja "i,a !oja nis' ve(na. Da!*e/ vi !ao Barr= sanjate jedne no,i i st' ate ' o"*ast istins!i1 snova/ i !onta!tirate to# ve(no# ojedin0a !o#a znate !ao svoj' maj!'/ ia!o je njeno te*o mrtvo dvadeset #odina. Mo+ete je !onta!tirati jer je ona "o+ans!i ve(ni ojedina0 "a !ao i vi/ a*i mis*i,ete o njoj !ao o %maj0i- sve do! imate ta(!' #*edita da ste vi Barr=. Da!*e/ ia!o je te*o vae maj!e mrtvo/ taj ve(ni ojedina0 je jo 've! vaa maj!a/ "ar to se ti(e vas !ao Barr=-ja. A!o "iste resta*i da mis*ite o se"i !ao o %Barr=-j'-/ !ada "iste !onta!tira*i to# dr'#o# ojedin0a ne "iste mis*i*i o njem' !ao o %maj0i-. 3a i a!/ !onta!t "i ostojao. Vidite/ ' svijet' istins!i1 snova ostoji dr'#a(iji vremens!i o!vir ne#o na fizi(!om *an'. Va !onta!t sa stvarnim ojedin0em za !o#a mis*ite da je %maj!a- ne zavisi od tije*a i*i vae# stanja "i,a na ovoj *aneti. On jedino zavisi od to#a da *i ste vi !ao "o+ans!i ojedin0i ' !onta!t'. A!o nast' i !onta!t izme7' vas ' o!vir' vas !ao Barr=-ja i nje !ao maj!e/ onda ,ete ta!o inter retirati/ do+iveti i setiti se to# !onta!ta. Mis*i,ete %6a sam Barr= i raz#ovaraosam sa svojom maj!om-. 3rema tome/ sve do! ste oistove,eni sa stanjem "i,a Barr=/ ima,ete tenden0ij' da mis*ite %maj!a- sva!i 't !ada vi !ao "o+ans!i ojedina0 !onta!tirate to# ose"no# dr'#o# "o+ans!o# ojedin0a. Me7'tim/ ret ostavite da vi !ao Barr= 'mrete i da ste dva ve!a !asnije :red. I/ vi !ao :red ste ' sesin' ro*i1 +ivota i setite se to# +ivota !ada ste "i*i Barr=. I onda se setite Barr=-jeve maj!e. Sve s' to samo se,anja 's!*aditena ' vaem 'm'. Vi stvarno ne !onta!tirate Barr=-jev' maj!' jer vi vie niste Barr=. Samo se se,ate ro*i1 stanja "i,a. A*i/ ret ostavite zatim da jedno# dana/ vi !ao :red sretnete ne!o#a !ao S1ei*a-'/ i imate taj ('dan ose,aj da je znate od ranije. I ret ostavite da je Barr=-jeva maj!a sada S1ei*a/ dva ve!a !asnije. Sada ,ete vas dvoje imati !onta!t onovo/ a*i !roz raz*i(ita stanja "i,a. A!o se ne!o od vas i*i a!o ste se o"oje dovo*jno razvi*i/ onda ,e ne!o od vas i*i o"oje re oznati t' vez' iz ro*o# +ivota i zna,e da !o ste vi i !o je taj dr'#i jes' onovo ' !onta!t' sada.

Da!*e/ sve do! mis*ite o se"i !ao o Barr=-j'/ sva!i 't !ad !onta!tirate to# ojedin0a !o je "io Barr=-jeva maj!a/ mis*i,ete %9o je maj!a.- A*i !ada za've! na 'stite stanje "i,a %Barr=-/ ono nestaje/ i stanje "i,a %Barr=-jeva maj!a- od*azi zajedno sa njim. A*i/ vi i taj dr'#i ojedina0 ste jo 've! "o+ans!i ojedin0i. Vi ste ve(ni i oten0ija* za !onta!t je ta!o7e ve(an. 9o je do"ra stvar. Kada idete iz jedno# stanja "i,a ' dr'#o/ svesnost !oja je ' jednom stanj' ne "iva a'tomats!i reneta ' dr'#o stanje. Svesnost je stanje "i,a. 3ret ostavite da ste ' odre7enom stanj' "i,a ta!vom !ao to je "'dno stanje %Barr=-. 2i,ete svesni sve#a to je ovezano sa tim stanjem5 vai1 svetovni1 "ri#a i od#ovornosti/ vae# tije*a itd. Sve do! ste ' tom stanj' "i,a/ "i,ete svesni sve#a to ide sa tim stanjem "i,a. A*i !ada re7ete ' dr'#o stanje "i,a/ ' stanje "i,a ' !ome ste !ada imate mo+dani san na rimjer/ tada sva svesnost !oj' ste ima*i ' dr'#om stanj' "i,a nije n'+no sa vama. 8mesto to#a svesni ste oni1 stvari !oje s' ovezane i*i !oje s' vam na ras o*a#anj' ' tom novom stanj' "i,a. I !a!o idete sve d'"*je i d'"*je ' san/ i !roz sve d'"*ja i d'"*ja stanja sanjanja/ ot!ri,ete da idete ' sve f'ndamenta*nija i f'ndamenta*nija stanja "i,a. Mo#*i "iste i1 ' stvari zvati sve viim i viim stanjima "i,a/ a*i nemate svesnost jedno# ' odnos' na dr'#o sve do! ne sti#nete do istins!i1 snova. Kada ste ' tom stanj' oma#anja dr'#ima/ onda s1vatate/ ' stanj' sna !oje je !omatozno/ "ar to se ti(e tije*a/ (etvrti stadij'm sna. I ono to rea*iz'jete ' ovom (etvrtom stadij'm' je/ !ao to sam re!ao/ vae 2o+anstvo. Da i*'str'jemo ra!ti(an ro"*em re*as!a iz jedno# stanja "i,a ' dr'#o$ ret ostavite da 've(e od*azite na s avanje i da divno na red'jete ' svom rad' na snovima/ i da imate o"i(aj da ose,'jete *j'de ' svom sn'. I ove no,i od*'(i*i ste da osetite svoj' maj!'/ !oja je nedavno 'mr*a. I ' svom sn' na7ete ovaj (ama0 !ojim ,ete re,i o#romno mors!o rastojanje da sti#nete ' zem*j' #de od*aze *j'di !ada 'mr'. 9a zem*ja je oznata od raz*i(itim imenima !ao to s' Ne"o/ &em*ja Mrtvi1 i dr'#a. Onda re7ete to ve*i!o rastojanje i stvarno sti#nete ' &em*j' Mrtvi1 ' svom istins!om sn'/ i !ad sti#nete tamo/ #*edate o ostrv' i !ona(no o(nete da ea(ite. &atim/ s*ede,a stvar !oj' saznajete je da je ro*o sat i o/ i vra,ate se tr(e,i i tra+ite (ama0 !ojim ,ete na 'stiti ostrvo. Konfis!'jete jedan i vratite se na !o no. Na!on !rat!o# vremena se ro"'dite. Sada/ ta se desi*o ' ti1 sat i o izme7' vremena !ada ste za!ora(i*i na ostrvo i vremena !ada ste tr(a*i natra#) 8 ti1 sat i

o "i*i ste ' dr'#om stanj' svesnosti. Do"ijate *i idej') 2i*i ste dr'#a(ije "i,e od ono# !oje je re*o ve*i!i o!ean/ tra+i*o o ostrv' i ea(i*o. Da "iste '(ini*i "i*o ta ' ti1 sat i o/ tre"a*i "iste "iti ' viem stanj' "i,a. 8 s' rotnom/ seti*i "iste se to# erioda iz stanja "i,a ono#a !o je reao o!ean. 3ostoji o#roman jaz !oji tre"a remostiti izme7' svesnosti tzv. "'dnosti/ ' !ojoj tr(ite o!o*o ' tije*' se,aj',i se i nastav*jaj',i/ od*'(ivi da is 'nite ta stanja "i,a !oja ste ' stanj' da "'dete svesni ' svojim stanjima sna. Ova stanja "i,a se deavaj' na raz*i(itim nivoima !oje misti0i o is'j'. Nivoi se nazivaj' ne"esa/ *o!e/ *anovi svesnosti/ ara si1o*o!i nivoi/ eteri(!i nivoi itd. Ovi raz*i(iti nivoi s' vr*o *e o o isani ' e#i ats!im i ti"etans!im te!stovima/ !ao i ' ne!im dr'#im te!stovima. O njima se (esto mis*i !ao o % *anovima svesnosti-. Ose,am da je ove *anove naj"o*je nazvati % *anovima +ivota-. 9a(no je da s' oni isto ta!o *anovi svesnosti. I ta(no je da "ez raz*i(iti1 nivoa svesnosti ne "i "i*o svesnosti o ovim raz*i(itim *anovima i*i *o!ama. A*i/ nazivati ove *anove % *anovima +ivota- mno#o je ra0iznije/ jer sam ot!rio da oni ostoje ' stvarnom smis*'. Oni ostoje na isti na(in na !oji "i*o ta ostoji. Na !raj'/ sve je 2o#. A*i vi imate taj ose,aj da so"a ' !ojoj se na*azite i*i da mesto ' !om ste sada ostoji. Na isti na(in/ raz*i(ite *o!e/ i*i *anovi/ i*i svetovi ta!o7e ostoje. Oni s' vie od sami1 *anova svesnosti. Na rimjer/ ostoji fizi(!i *an. :izi(!i *an ostoji !ao *an +ivota/ "ez o"zira da *i #a je (ovje! svestan i*i ne. A*i/ da "iste ima*i *an svesnosti fizi(!o# sveta/ morate "iti svesni fizi(!o# sveta. 9o je *a!o s1vatiti !ada 'zimamo ' o"zir fizi(!i svet/ a*i ovaj rin0i se isto ta!o rod'+'je i na dr'#e *anove +ivota. Da "i ne!o imao *an svesnosti eteri(no# sveta na rimjer/ on rvo mora "iti svestan eteri(no# sveta. Kada ste jednom svesni samo# eteri(no# sveta/ onda "iste mo#*i re,i da imate *an svesnosti eteri(no# sveta. Ne!i *j'di se itaj'$ %3a/ !oji je svet rea*an/ fizi(!i svet i*i svet snova)- Svi s' oni rea*ni. Svi s' oni stvarno rea*ni na isti na(in na !oji je "i*o ta rea*no. Onda mo+ete itati$ %3a/ !oji od nji1 je osnova doma)- Nema osnove doma/ nema osnove 'o te. A*i/ (ovje! ima tenden0ij' da mis*i da je *an ' !ome je ' tom tren't!'/ rea*na osnova doma. Mi misimo$ % Ovo je rea*nost.6edan od as e!ata !oji (ini sam fizi(!i svet je da !onta!tiramo jedni dr'#e !roz fizi(!e or#ane/ tj. !roz o(i/ nos/ jezi!/ 'i i ('*o dodira. A*i/ ostoje dr'#i or#ani !oji se !oriste na dr'#im

*anovima. Mo+ete omis*iti$ %Sa(e!aj tren'ta!. Mis*io sam da ,e ovo "iti *e!0ija o snovima/ a ne dis!'sija o *o!ama i *anovima i dr'#im svetovima.- Ove *o!e i *anovi i dr'#i svetovi jesu redmet snova. 9o s' raz*i(ita mesta na !oja idete/ i a!o ro'(ite ovaj redmet !roz rise,anje snova/ ot!ri,ete to za se"e. O isa,' vam raz*i(ite *anove +ivota/ a vi tre"a da imate na 'm' tri stvari. 3rva je da su ovi *anovi +ivota razi(ite 1armoni!e nae# odnosa jedno# sa dr'#im. Ka!o se sve vie redajete tome ta dr'#i jes' i !a!o ostajete s oso"niji ' +ivot'/ svesno '(estv'jete sve vie i vie ' ovim raz*i(itim *anovima +ivota. Stanje vae# odnosa sa dr'#ima stvarno stvara i ' stvari jeste raz*i(iti *anovi +ivota. Dr'#a stvar !oj' tre"a dr+ati na 'm' je da !ada sanjate/ norma*no st' ate ' jedan i*i dr'#i od *anova !oje ,' o isati. 3rema tome/ mo+ete st'dirati ove *anove !roz rad na snvima. Ovi *anovi vam mo#' ostati "*i+i i mo+ete ostati s oso"niji ' njima/ time to ste sve vie i vie svesni ' snovima. 9re,a stvar je da tre"a da "'dete svesni da vas ' oznajem sa *anovima +ivota ona!o !a!o se oni odnose na rad na snovima/ i da ,ete nastaviti "iti iz*o+eni ovom materija*' ' dr'#om !onte!st' !a!o na red'jete na !'rs'. Ia!o ostoji izvesno d'"o!o o"janjenje ' ovoj *e!0iji/ ima,ete i dr'#i1 mo#',nosti da se "avite ovim materija*om i da radite na njem' ' svojoj sad1ani. :izi(!i *an je jedan *an +ivota. On ostoji "ez o"zira da *i ste #a svesni i*i ne. Kada ste svesni fizi(!o# *ana/ to je z"o# vae od*'!e da "'dete otvoreni rema svima dr'#ima. 9o stanje odnosa izme7' vas i dr'#i1 dovodi vas ' intera!0ij' na fizi(!om *an'/ zna*i vi to i*i ne. Nije otre"no da "'dete !om *etno i "ez's*ovno otvoreni rema svima dr'#ima da "iste "i*i na fizi(!om *an'. 8 tom s*'(aj' "i*i "iste ' samad1ij'. A*i/ !ada ste otvoreni do odre7eno# ste ena/ onda imate fizi(!i *an. :izi(!i *an je najrea*niji ve,ini *j'di. &ato to im je najrea*niji/ ve,ina *j'di smatra ne-fizi(!e *anove za manje rea*ne i*i (a! nera*ne. A*i/ !a!o (ovje! raste/ ' svojoj s oso"nosti i svesnosti +ivota/ !a!o raste ' svojoj s oso"nosti da se reda 2o#' i*i onome ta dr'#i stvarno jes'/ on o(inje da do+iv*java da s' svi ovi *anovi odjedna!o rea*ni i da je jedino z"o# ne(ije# de*imi(no# is!'stva 2o#a iz#*eda*o da je jedan rea*niji od dr'#o#. 8!idanje ideje da je fizi(!i *an jedini rea*ni svet jeste ve*i!i !ora! na red na s irit'a*nom 't'/ i to se oste eno osti+e radom na snovima.

S*ede,i *an +ivota o"i(no se zove astra*ni *an. 9ermin %astra*ni- zna(i %zvezdani- i nema stvarn' rimen' ovde. Ovaj *an je "o*je zvati emotivni *an jer je s' stan0ija ovo# *ana emotivna ener#ija. 3od emotivnom ener#ijom ne mis*im na fizi(!' ener#ij' !oj' ose,ete od emotivno# osje,anja. 9o je na fizi(!om *an'. Emotivna ener#ija o !ojoj #ovorim "iva stvorena vaim svi7anjem i*i ne-svi7anjem ne(e#a to je dr'#o ne#o vi. Kada vi/ !ao onaj !ao ste vi stvarno/ do7ete ' odnos sa ne(im/ ' tren't!' !ada vam se to neto svi7a i*i ne svi7a/ st' i*i ste na emotivni *an i stvori*i emotivn' ener#ij'. A!o imate te*o/ mo+ete isto ta!o do+iveti emotivno ose,anje na fizi(!om *an' !ao rez'*tat to#a. A*i/ izor to# emotivno# osje,anja jeste vae rosto svi7anje i*i nesvi7anje za neto to je dr'#o ne#o vi. 8 tren't!' !ada !o vi stvarno jeste st' i ' o"*ast svi7anja i*i ne-svi7anja ne(e#a/ stvarate emotivn' ener#ij'. Stanje vae# svi7anja i*i ne-svi7anja jeste emotivni *an. Na tom *an' ste ' stanj' odnosa izme7' se"e i ne(e# dr'#o# ne#o vi/ i to stanje je i*i stanje svi7anja i*i ne-svi7anja. 9o je emotivni *an. On se ne sastoji od mis*i !oje mo+ete imati ' vezi svi7anja i*i ne-svi7anja ne(e#a/ on se sastoji iz stanja vae# svi7anja i*i ne-svi7anja rema ne(em'. Na rimjer/ !ada ose,ate t'#' ' svom sr0' zato to vas je moma! na 'stio/ vi ste svesni/ !roz te*o/ stanja odnosa izme7' vas i nje#a. Do+iv*javate na fizi(!om *an' (injeni0' da vam se ne svi7a to nije "*iz' vas. Stanje vae# ne-svi7anja je emotivni *an. Kada ne "i ima*i ni svi7anje ni ne-svi7anje rema njem'/ i !ada "i "i*i !om *etno ne ristrasni/ ne "iste na emotivnom *an' roizvodi*i ener#ij' rema njem'. A*i/ on tada ne "i "io va moma!/ jer "iti va moma! '!*j'('je da vam se svi7a. Da!*e/ !ada imate svi7anje i*i ne-svi7anje/ vi isto# tren't!a roizvodite emotivn' ener#ij'. A!o mo+ete o!' iti (injeni0' svi7anja i*i ne-svi7anja ne(e#a od strane dr'#i1/ i a!o to mo+ete da radite "ez !ori,enja svoje fizi(!e er0e 0ije/ onda de*'jete na emotivnom *an'. 3osti#*i ste izvjesn' s oso"nost na tom *an'. @j'di !oji s' ade ti ' tome mo#' videti a're/ "ar emotivne a're. &a *etanje ' emotivni *an mo+e da "'de tenden0ija ' vaem s irit'a*nom na ret!'. Do"ro je oznato da Mese0 ravi mese(are/ zato se i nazivaj' mese(arima. I ta(no je da *j'di !oji se za *et' ' emotivnoj ener#iji #*edaj',i ' Mese0 i tra+e,i svetove snova ostaj' mese(ari I*'da0iJ. @j'di !oji o"itavaj' ' ovim svetovima/ ovim astra*nim i*i emotivnim svetovima i svetovima snova/

oma*o s' *'di. Mene #*edaj' !ao oma*o *'do#/ jer se "avim ovim svetovima. A*i/ ja imam rednost da sam isto ta!o ' stanj' da de*'jem i na fizi(!om *an'/ ta!o da me najve,im de*om ne #*edaj' !ao !om *etno# mese(ara. Stvar je ' tome da a!o nameravate da radite veoma mno#o ' ovim ne-fizi(!im o"*astima/ "'dite si#'rni da (vrsto stojite na zem*ji/ ' ravo do*e ' m'*j'. 2'dite '!orenjeni ' fizi(!om svijet'. A!o !orenje nije do"ro zasa7eno ' m'*j'/ s'd"ina *otosa je da ' ravo od *ovi niz vod'. Da *i znate ta!ve *j'de/ one !oji s' ' ravo s!*izn'*i ' ne!i dr'#i svet) Da!*e/ !ao to je sta"*ji!a *otosa neo 1odna/ !orenje ta!o7e mora "iti (vrsto za!o ano ' m'*j'. M'*j je deo +ivota/ deo 2o#a. A to je isto ta!o sta"*ji!a !oja ro*azi !roz vodeni deo i 0vet !oji je #ore ' vazd'1'. Svi s' oni as e!ti 2o#a i ne mo+ete ' ot 'nosti imati jedan a da nemate dr'#e. 3rema tome/ do! istra+'jete ove dr'#e svetove i *anove +ivota/ ne zanemar'jete fizi(!i. 3ostoji isto ta!o eteri(ni *an +ivota. Ovaj *an ima jo rafiniranije stanje ener#ije. Ovaj *an tretira ostojanje ne(e#a/ a ne nje#ov odnos sa dr'#im stvarima. A!o mis*ite da neto ostoji/ onda je taj misaoni ro0es na eteri(nom *an'. Ovaj eteri(ni *an do*azi od mi*jenja da neto ostoji. A!o "iste mis*i*i da neto ostoji/ ima*i "iste eteri(ni *an. Mo#*i "iste #a zvati menta*ni *an/ a!o +e*ite. Mi mis*imo da stvari ostoje/ ta!o da mis*i o njima roizvode ov' eteri(n' ener#ij'/ mo#*i "iste re,i. Ener#ija je veoma fina. 8mesto ovezivanja ne(e#a sa ne(im dr'#im/ to !onstit'ie emotivn' ener#ij'/ ' ravo mis*ite o ne(em' da ostoji i imate eteri(ni *an i eteri(n' ener#ij'. Ovo s' osnovne te1ni(!e defini0je !oje vam dajem ovde a a!o ste zaintresovani/ mo+ete i1 rost'dirati. Kada ste svesni da neto ostoji/ "ez !ori,enja svoje fizi(!e er0e 0ije i "ez !ori,enja emotivne ener#ije/ onda se "avite eteri(nim nivoom. Najve,i deo te*e atije nast' a na ovom nivo'. Sada/ te*e atija mo+e nast' ati na mno#im nivoima/ a*i najve,i deo te*e atije se deava na eteri(nom nivo'. Kada do"ijete idej' da neto ostoji/ onda imate eteri(ni *an. 9o "i mo#*a "iti ideja da ostoji misao/ i*i o"je!at/ i*i te*o to mo+e "iti ideja da "i*o ta ostoji sve do! ostoji. Razmi*janje o tome i sve te mis*i jesu eteri(ni *an. S*ede,i *an nazivam *anom od*'!a. Na tom *an'/ !o vi stvarno jeste "ez's*ovno od*'('je da je neto ta!o i ta!o/ i ono to jeste. Ono to se stvarno deava jeste da "ez's*ovno od*'('jete da do 'tate 2o#' da "'de/ i !ao rez'*tat to#a ostajete svesni

jedno# as e!ta 2o#a. 2o# je ona!av !a!av je/ a*i oto imate iz"or mo+ete ve+"ati svoj iz"or da do 'stite 2o#' da "'de i*i da ne "'de. Ova "r''ra !oj' (itate ostoji za vas jer ste na *an' od*'!a od*'(i*i da do 'stite 2o#' da "'de/ do izvesno# ste ena/ ta!o da ova "ro'ra/ ovaj as e!t 2o#a/ sada ostoji za vas. Da niste done*i t' od*'!'/ ne "iste "i*i svesni ove "ro're. Ona ne "i ostoja*a za vas. Dr'#i rimjer je ovaj$ ret ostavite da ste od*'(i*i da na iete odre7en' !nji#'. Dr'#im re(ima/ !o ste vi stvarno od*'(i da ,e nastati odre7ena !nji#a i da ,ete je vi stvoriti. A!o se ta od*'!a stvarno desi*a na *an' od*'!a i nije "i*a samo menta*na od*'!a/ verovanje i*i nada/ onda ,e ta !nji#a nastati. Ono to se deava na ovom nivo' od*'!a je da se otvarate i od*'('jete da do 'tate 2o#' da "'de. 9o se deava ' "ezvremenom stanj'/ "ez mis*i. 8 tom stanj' !nji#a !ao da je ve, na isana/ jer nema e*emenata vremena !oji to o#rani(ava na "'d',nost/ ro*ost i*i sadanjost. 9aj as e!t 2o#a/ ta !nji#a/ je ono to ste od*'(i*i da do 'stite da "'de. A*i/ sa vae ta(!e #*edita (ovje!a/ imate t' namer' da sav*adate "i*o !oj' "arijer' !oja se mo+e is re(iti na 't' ostan!a te !nji#e/ ta!o da se "avite time ' tim terminima. 3ro*azite !roz sav rad !oji je otre"an/ iz mese0a ' mese0/ i !ona(no ta !nji#a nastaje na fizi(!om *an'. Me7'tim/ ona je za vas ve, ostoja*a na *an' od*'!a. Na Intanziv' 3rosvet*jenja '(esni0ima se daje instr'!0ija da nameravaj' da imaj' dire!tno is!'stvo. 9a inten0ija oste eno ostaje sve finija i finija/ sve (istija i (istija/ sve do! se/ a!o '(esni! ima sre,e/ ne desi na *an' od*'!a. 8(esni! od*'('je/ ' "ezvremenom tren't!'/ da do 'ta 2o#' da "'de/ da do 'ta tom as e!t' 2o#a !oji je nje#ova dire!tna svesnost so stva. Kada je donesena ta "ezvremena od*'!a/ taj '(esni! je dire!tno svestan se"e. A*i/ s1vatite da je taj deo 2o#a 've! t'/ on m' do 'ta da "'de. Sto#a/ individ'a*na od*'!a da je neto ta!vo/ ne (ini stvari ta!vim. Od*'!a je (in redavanja. Da "i neto nasta*o/ (ovje! to ne stvara. On do 'ta 2o#' i*i 3ra!riti/ +ens!om as e!t' 2o#a/ da se is o*ji/ i onda neto nastaje. Ovaj nivo od*'!a je sasvim iznad o"*asti 'ma i ' stvari je najni+i stadij'm samad1ija. 8istin'/ 2o+ans!a Maj!a je materija*ni 'zro! a vi ste efe!tivni 'zro!. 8 rin0i ' tre"a da "'dete redana oso"a da "iste "i*i ' stanj' da "'dete svesni i de*otvorni na ovom nivo'. 9o je veoma viso! *an. 8 =o#i se naziva se"ija samad1i i do*azi !ao rez'*tat

redanosti. Svi ovi *anovi do*aze od redanosti/ a*i redanost ostaje dominantni fa!tor odavde a na da*je ' ovom ro'(avanj' *anova +ivota. 3ostoji jo jedan *an !oji se ne!ada naziva "'di(!i novo/ s irit'a*ni nivo i*i nivo monada. O isno/ mo#ao "i se nazvati nivo samo# ostojanja "i,a. A!o ne o a+ate dr'#o# osredstvom ne(e#a/ i*i 'n'tranje# to!a/ i*i f*'!sa ne!e vrste/ onda ste de*otvorni na ovom *an'. E*ementarni na(in izra+avanja to#a je %2o# jeste-. Sada/ a!o !a+ete %2o# jeste-/ #ovorite o "i,' i*i otojanj'$ 2o# jeste. Ovo se raz*i!'je od !azivanja da je 2o# stvar. Ovo #ovori da je 2o# ta!av. Kraj redavanja je riznati da sve to jeste/ jeste 2o# i*i Krajnost. I ovo riznavanje/ ne !ao ideja i*i verovanje/ ve, !ao (injeni0a/ stvara ovaj s irit'a*ni *an/ ovaj "'di(!i *an. Da "i "io svestan na ovom *an'/ (ovje! tre"a da "'de veoma redan. Istina je/ naravno/ da je #re!a izjaviti da %2o# jeste-. 2o# nije "i,e/ niti On ostoji. Re,i neto ta!vo je *j'ds!a roje!0ija. 2o*je je re,i samo %2o#-/ a!o ,ete 'o te neto re,i. Re(i %2o# jeste- dodaje dr'#i !va*itet 2o#'/ !va*itet ostojanja. Va so stveni st' anj redanosti odredi,e na !om ,ete nivo' "iti svesni ' svojim snovima. 8 ovom do"' najve,i "roj *j'di nije svestan ' snovima/ niti svoji1 snova/ do! sanja/ na!on to#a i*i ' ne!o dr'#o vreme. Oni nis' veoma redani. Ne mo+ete mno#o 'raditi sa njima. A*i !a!o ne(ija redanost raste/ on se enje 'z sta"*ji!' *otosa/ !roz raz*i(ite *anove/ a!o vam se svi7a/ svesnosti/ i*i raz*i(ite *o!e i*i svetove/ !oje sam vam ma*o re te1ni(!i o isao. 6edn' stvar tre"a da s1vatite/ a to je da je 'tovanje !roz is!'stvo os*e smrti i 'tovanje !roz svet snova isto. 9i"etans!a Knji#a Mrtvi1/ E#i ats!a Knji#a Mrtvi1 i !nji#e metode i*i te1ni!e za "av*jenje svetom sna sve se svode na isti ro0es s irit'a*no# razvoja/ isti osnovni redmet/ a to je ' s'tini 'm/ moza! i s irit'a*no "i,e. A*i/ rist' i s' raz*i(iti. 6edno# vi!enda dajem seminar o is!'stvima os*e smrti/ a s*ede,e# vi!enda seminar o snovima. Naredno# vi!enda dajem seminar o 'm'/ a s*ede,e# seminar o d'1'. Onda dajem jedan o =o#i i jedan o tome !a!o da se *j'di rosvet*e. Sve je to isti osnovni redmet/ a*i m' ri*azimo na raz*i(ite na(ine ta!o da *j'di mis*e da do"ijaj' neto novo i fas0inirani s' sve vreme. A*i rea*iz'jte da s' svi ri*azi/ ' stvari/ "av*jenje istim redmetom. M'dra oso"a ro*azi !roz ova is!'stva i "avi se ovim redmetom do! je te*o jo +ivo/ ta!o da mo+e ',i i iza,i iz ovo#

ro0esa manje i*i vie o svom iz"or'. A!o ste ne ri rem*jeni i nes oso"ni za ove o"*asti !ada te*o 'mre/ onda ,e va 'm j'rn'ti na vas i re#aziti vas !ao !amion. A!o ste i!ada 'ze*i ve*i!' doz' @SD-a/ onda znate da je to !ao da ste vezani za re nevi7eno# roje!ti*a i*i svemirs!e ra!ete !oja j'ri neznaj',i #de/ a vi nemate ni!a!vo# iz"ora ' vezi to#a to se deava sve do! se @SD ne otroi. &a ve,in' *j'di osmatrano is!'stvo je ' ravo ta!vo$ oni nemaj' mno#o iz"ora. A*i do! ste "'dni/ mo+ete i,i na s avanje i 'stajati5 mo+ete meditirati i mo+ete ne meditirati. 3oste eno mo+ete ov*adati ovim svetom 'ma i nje#ovim odnosom sa ta!ozvanim "'dnim svetom i s irit'a*nim ojedin0em. Mo+ete na raviti mno#o ve,i s irit'a*ni na reda! do! ste ' do"rom !onta!t' sa dr'#ima i s oso"ni da ve+"ate svoj' s*o"od' iz"ora. Dr'#im re(ima/ do! ste +ivi. Kao to sam re!ao/ svi ti raz*i(iti *anovi s' rea*ni. Me7'tim/ ne!im *j'dima je svet istins!i1 snova rea*niji od fizi(!o# sveta. I jeste. A "o+ans!i snovi s' jo rea*niji od istins!i1 snova. A samad1i je jo rea*niji od "o+ans!i1 snova. A*i/ !ada #ovorim *j'dima o samad1ij'/ vidim da me jo manje raz'mej' ne#o !ad #ovorim o istins!im snovima. 9o je z"o# nedostat!a is!'stva i ono#a to "iste mo#*i nazvati nerazvijeno d'"*je jedinstvo. &"o# svo# nedostat!a is!'stva i razvi,a d'"*je# jedinstva/ mi imamo +ivot nao a!o. Mis*imo da je fizi(!i svet najrea*niji !ada je on ' stvari najmanje rea*an. Na !raj'/ rea*nost je dr'#o *j'ds!o "i,e. I sva!o !o je dire!tno do+iveo rirod' dr'#o# *j'ds!o# "i,a/ re,i ,e vam$ %9o je to. :izi(!i svet nije to. 9aj dr'#i je to.- A ta!o i jeste. 9o ne (ini fizi(!i svet *oim/ to samo zna(i da ne tre"a da "azirate svoj +ivot na ret ostav0i da je on !rajnja rea*nost. Samd1i/ i*i jedinstvo sa 2o#om i*i s'tinom dr'#o# *j'ds!o# "i,a/ jeste !rajnja rea*nost. 9re"a da s1vatite va+n' stvar/ a to je da ne tre"a da za'zmete rist' ne#iranja fizi(!o# sveta !a!o "iste osti#*i te dr'#e o"*asti. A!o niste s oso"ni da se do"ro sna*azite ' fizi(!om svijet'/ ne,ete 'no na redovati ni !roz dr'#e o"*asti. S irit'a*ni na reda! '!*j'('je sve to/ i do! ,e ne!i ojedina0 "iti rirodno vie o"daren za ne!e o"*asti ne#o za dr'#e/ i a! na svim o"*astima tre"a raditi. 8 s' rotnom samo !rat!im "*jes!ovima osvet*javate ovaj i*i onaj svet i !a+ete$ %Imao sam redivno is!'stvo-. Ono to tre"a da 'radite je da roirite sno to# "*jes!a svet*osti !a!o "i o"'1vatio sve o"*asti na ovezan na(in. 9o vodi ' samad1i. 9o je stvarni s irit'a*ni razvoj. Samo s!a!anje iz jedno# *ana ' dr'#i i*i v'0aranje ' samo jednom svijet' ne (ini s irit'a*ni rast. Razvijanje vae s oso"nosti da is!'site sve

o"*asti i da i1 ove+ete jedn' sa dr'#om je ono to (ini s irit'a*ni razvoj. 9o je ono to vas dovodi do ot 'no# is!'stva 2o#a. 8 s*ede,em i zadnjem de*' ove *e!0ije da,' vam osnovne a*at!e za o(eta! vae# rada na snovima. K*j'(ni oda0i 1. Vi ste ve(ni ojedina0 !oji je ' stanj' da "'de ' "es!ona(nom "roj' stanja "i,a. C. 3*anovi +ivota s' raz*i(ite 1armoni!e nae# odnosa jedno# sa dr'#im. 3*anovi +ivota 1. :I&IGKI 3@AN +ivota ostoji za vas !ada od*'(ite da "'dete otvoreni rema svim dr'#im ojedin0ima. C. EMO9IVNI *an +ivota sastoji se od stanja svi7anja i*i nesvi7anja rema ne(em'. D. E9ERIGNI 3@AN +ivota nastaje !roz razmi*janje da je neto ta!vo i ta!vo. H. 3@AN OD@8KA nastaje !ada od*'(ite da do 'tate 2o#' da "'de. <. 28DIGKI 3@AN nastaje !roz vae stanje riznavanja da sve to jeste/ jeste 2o#.

SEMINAR O SNODIMA - DEO D


9e1ni!a rada na snovima za s irit'a*ni razvoj Evo osnovne te1ni!e !ojom mo+ete naj"r+e evo*'irati ' rad' na snovima. Na"avite sves!' i*i !asetofon sa mi!rofonom. Imajte sves!' i*i !asetofon ri r'0i/ ored !reveta. Kada 've(e *e#nete da s avate/ vo*jno omis*ite$ %&a amti,' svoje snove i ' svojim snovima s1vati,' da sanjam/ i '(ini,' sve to je neo 1odno !a!o "i1 svoje snove oneo sa so"om ' "'dno stanje.- Onda zas ite i ' svojim snovima 'radite naj"o*je to mo+ete da s1vatite da sanjate. Kada o rvi 't s1vatite da sanjate/ verovatno ,ete se ro"'diti od 'z"'7enja to ste to za azi*i. Na!on ne!o*i!o no,i ovo o"i(no ro7e/ mada je samo za a+anje da sanjate ve*i!i !ora! ' rad' na snovima. Kada ste jednom svesni da sanjate/ mo+ete o(eti da radite sa svojim snovima do! jo sanjate. Mo+ete se redati i ne "oriti se sa sit'a0ijom. Da "iste remosti*i jaz izme7' stanja "i,a/ !a!o re*azite iz jedno# stanja ' dr'#o/ sve vie i vie se ri"*i+avaj',i "'dnosti/ ono to morate da 'radite je da nastavite da renosite san iz jedno# stanja ' s*ede,e. Ka!o ostajete "'dniji/ morate se setiti sna !oji ste ima*i ' ma*o d'"*jem stanj' sna ' !ome ste ne osredno re to#a "i*i. I !a!o ostajete jo "'dniji i '*azite ' ni+e stanje "i,a/ mo#*i "ismo re,i/ tre"a da za amtite san !oji ste ima*i na ret1odnom nivo'. Onda imate san odma1 do "'dno# stanja i mo+ete #a 0e*o# oneti sa so"om. Ve,ina *j'di mo+e remostiti jaz !ora! o !ora!. I a!o to radite do! sanjate/ mo+ete oneti sa so"om o"i*je informa0ija i deta*ja/ i remosti,ete ovaj jaz. Na taj na(in remotavate d'#a(!' sta"*ji!' *otosa ' svom +ivot'. A to o(inje time to ostajete svesni da sanjate do! sanjate. Kada iete "e*e!e i*i #ovorite ' !asetofon/ ravite "e*e!e i*i informa0ije ' o"*i!' s!i0e i navedite to je mo#',e vie raz*i(iti1 snova. Naj"o*ji na(in za o!retanje vae memorije je da za azite najzna(ajniji o"je!at ' sn'. Na rimjer$ %Sanjao sam o 0rvenoj *anini5 *avoj iramidi5 ve*i!om !adi*a!'5 za"avi ' ot!rov*j'.- Neto s*i(no ovome "i,e dovo*jno da vrati (itav san. 8 mom ret1odnom rimjer' o"i*as!a &em*je Mrtvi1/ samo za isivanje %Ostrvo mrtvi1- i*i samo %ostrvo- "i*o "i dovo*jno da vrati (itav san ' se,anje s*ede,e# dana. Da!*e/ za azite najzna(ajniji o"je!at ' sn'.

&a a+anje to ve,e# "roja snova je va+no jer to ove,ava irin' vae svesnosti ' sn'/ ' terminima vremena. Na!on to ste za isa*i sve ove o"je!te sna/ nemojte nita raditi sa njima. 3o!' ite i1 s*ede,e# o odneva/ idea*no izme7' C i D/ i setite se to je mo#',e vie od sva!o# sna. Nije otre"no da i1 za is'jete. A*i mo+ete a!o +e*ite. 8 sva!om s*'(aj'/ na!on to ste se riseti*i sna naj"o*je to ste mo#*i/ mis*ite o tome ta on zna(i. O"avite svoj' so stven' inter reta0ij'. 3itajte se$ %Ima *i (e#a ovde) Nta to zna(i za mene)- 9a!o7e se itajte$ %Koje s' vrste snova ovi snovi "i*i)- i %Koje sam *anove +ivota !onta!tirao)- &atim/ !ao !ona(ni !ora!/ itajte se"e$ %Nta mo#' da 'radim iz ovo#a/ a!o neto 'o te mo#')- Gesto ne,e "iti nita. A*i a!o ose,ate da ostoji neto to tre"a da 'radite ' svom "'dnom stanj'/ razmotrite mo#',nost da to 'radite. A!o nameravate da to 'radite/ "'dite d1armi(ni. Nastavite da onav*jate ovaj 0i!*'s iz dana ' dan. 9a!o7e je do"ra ideja re,i ne!ome o svojim is!'stvima '!o*i!o ste nai*i na ve,e ot!ri,e. A!o ot!rijete neto o se"i/ i*i o +ivot'/ i*i o snovima/ i*i o "i*o (em' dr'#om/ idite i re0ite to ne!ome !o ,e to rimiti a da ne stav*ja os*ijedi0e na vas. 8 s' rotnom/ to ,e imati tenden0ij' da za!o(i va razvoj. 9o ,e s re(iti da*ji razvita!/ jer ' osnovi ovezivanje je na(in da '(ini da neto st' i ' va' ' ',enost/ 'mesto da se za!o(i ' vaem 'm'5 sto#a se mo+ete os*o"oditi to#a i nastaviti sa svojim razvojem. A!o ste ' sit'a0iji da formirate !*'" za ro'(avanje snova/ to "i "i*o veoma do"ro. Ima*i smo jedan ' !ome smo se sastaja*i sva!o# dana ' D o odne. 9o smo zva*i Vreme Sanjanja. Ono to tre"a da 'radite je da imate <> *j'di ' sva!oj #r' i !oji me7'so"no de*e svoja is!'stva. 9re"a da imate ravi*o da ni!o ne sme da re!ida san ni!o# dr'#o# ' "i*o !oje vreme. 8 red' je da itate oso"' !oja je ima*a san$ %Nta ti taj san zna(i)- A*i ne sme da "'de inter retiranja snova dr'#i1 *j'di/ ni od !ojim o!o*nostima. 3rednost ovi1 #r' a je odr!a #r' e ' na or' !oji '*a+ete i dr+i vas ' rad' na tome. Mo+ete is!om'ni0irati svoja is!'stva i nastaviti sa svojim radom na snovima. Od omo,i je da se sastajete redovno o odne/ jer je to s' rotno vreme i vreme !ada ste naj"'dniji. Kom'ni0iraj',i ' to vreme/ materija* snova 'nosite ravo ' najdominantnije vreme fizi(!o# *ana. 9a!o7e/ na!on to se #r' a sastaja*a sva!o o odne ne!o*i!o nede*ja/ o(e,ete da sre,ete *j'de iz #r' e ' istins!im

snovima. 3o(e,ete da se ovez'jete sa njima i da razreavate stvari. Ovde tre"a s*ijediti jedno ravi*o$ nemojte o!'avati da '(inite da vai snovi od#ovaraj' snovima dr'#i1 i*i da i1 inter retirate zajedno. Sto#a/ a!o ne!o !a+e$ %3a/ Barr= "io sam no,as s to"om na astra*nom *an' i raz#ovara*i smo o s*onovima/- nemojte re,i$ %O/ da/ se,am se/- a!o se ne se,ate. 2'dite oteni. Mo#*i "iste re,i$ %3a/ se,am se da sam "io s to"om/ a*i smo raz#ovara*i o tr!a(!im !o*ima.- Da!*e/ jedan od vas je o!'avao da o ravi rt*ja+ni! Itr'n!J ' jednom sn'/ a dr'#i da namesti s'r*' Itr'n!J ' dr'#om sn'. Da!*e/ vidite da ozadins!e s*i!e mo#' "iti na ovaj i*i onaj na(in/ i ' ravo "'dite oteni ' vezi to#a. Nemojte o!'avati da '(inite da se stvari s*a+'. Kada ' vaem "'dnom stanj' ostoji is 'njenje z"o# ot!ri,a !oja ste na ravi*i ' svojim stanjima snova/ "i,ete ' stanj' da "r+e na red'jete ' o"je o"*asti. 2arijere ' vaem s irit'a*nom razvoj' ra idno ,e nestajati. Da!*e/ tre"a da radite na tome da is 'nite ta ot!ri,a !oja ravite ' rad' na snovima i da na ravite veze !oje ostoje izme7' vae# rada na snovima i dr'#i1 sad1ana !oje radite. A!o istrajete ' svom rad' na snovima od o(et!a/ oste eno ,ete se rirodno se,ati svoji1 snova i raviti veze/ i to ne,e "iti na or. I ta!o tre"a da "'de. 9e1ni!a snova a. Imajte ored !reveta neto da za"e*e+ite svoje snove/ "i*o isanjem "i*o !asetofonom. ". 3re ne#o to zas ite/ mis*ite$ %&a amti,' svoje snove i ' svojim snovima s1vati,' da sanjam/ i '(ini,' sve to je neo 1odno da svoje snove onesem sa so"om ' "'dno stanje.0. Kada za is'jete i*i snimate svoje snove/ za"e*e+ite samo najzna(ajnije o"je!te. &a"e*e+ite to vie snova mo+ete/ to!om no,i i na!on "'7enja. d. Nemojte nita da radite sa snovima sve do s*ede,e# o odneva/ a tada se risetite to je mo#',e vie iz sva!o# sna !oriste,i "e*e!e i*i snima! na !asetofon'. e. Razmis*ite ta sva!i san zna(i. 3itajte se$ 1J %Nta ovaj san zna(i za mene)CJ %Koje s' vrste snova ovi snovi "i*i)DJ %Koje sam *anove +ivota !onta!tirao)f. &atim se itajte$

1J %Nta mo#' da 'radim iz ovo# sna/ a!o "i*o ta mo#')CJ Razmotrite mo#',nost za izvo7enje a!0ije. A!o je izvodite/ "'dite d1armi(ni. #. Is!om'ni0irajte sve va+ne 'vide !oje ste ima*i/ ne!ome !o ,e to rimiti "ez ros'7ivanja i*i inter reta0ije. 1. 3onav*jajte !ora!e a# !ao sva!odnevn' r'tin'. Ar' na te1ni!a rada na snovima a. Imajte #r' ' od <> *jidi !oja se sastaje sva!o# dana ' isto vreme/ naj"o*je o odne. A!o ima vie *j'di/ imajte odvojene #r' e od o najmanje D oso"je ' #r' i. Ar' e ne tre"a da imaj' vie od > *j'di. Nema otre"e za vo7om. ". Sva!i (*an #r' e rati!'je 9e1ni!' Snova. 0. &a vreme sastan!a sva!i (*an ima et min'ta da ode*i svoj san/ *'s "i*o !oje 'vide i*i inter reta0ije !oje ima ' vezi ti1 snova. Dr'#i ' #r' i s*'aj' "ez od#ovaranja i otvr7'j' ono#a !o #ovori re!avi$ %Bva*a ti- i*i "i*o !oje dr'#e re(i !oje otvr7'j' rijem !om'ni!a0ije. d. NIKOM NI6E DO&VO@6ENO DA IN9ER3RE9IRA SNOVE DR8AIB ' "i*o !oje vreme/ za vreme i*i van sastan!a. e. G*anovi #r' e mo#' da itaj' oso"' !oja !om'ni0ira$ %Nta ti taj san zna(i)- Od#ovor oso"je tre"a da "'de rim*jen "ez ro0ene i da "'de otvr7en. f. G*anovi #r' e mo#' re,i$ %O"jasni a!o neto to je re(eno ne raz'mej'. #. G*anovi #r' e tre"a da nastoje da "'d' oteni ' vezi svoji1 is!'stava. &adata! 9ri nede*je vodite dnevni! snova s*ede,i ov' ro0ed'r'. 1. S*ijedite sva!i !ora! 9e1ni!e Snova. C. &a iite ' svoj dnevni! sve svoje snove. D. &a iite ' svoj dnevni! svoje inter reta0ije i 'vide ' vezi snova !oje ste ima*i. H. Na iite !oja vrsta sna ose,ate da je "io sva!i od snova i !oji *an i*i *anove +ivota ose,ate da ste do+ive*i ' sva!om sn'. <. &a iite sve a!0ije !oje nameravate da s rovedete ' "'dnom +ivot' !ao rez'*tat sva!o# sna/ a!o i1 ima.

3o zavret!' tri nede*je instr'!tor' !'rsa.

redajte svoj dnevni! snova vaem