You are on page 1of 4

OPTI PODACI: O ,,Sveti Sava Uitelj: Lela Vuurovi Mentor: Tatjana Kompirovi Predava: Branislava Popovi Razred: Trei

Datum: 24.02.2014 OPTI M TODI!"I PODACI: #a$tavni %redmet: Srpski je ik i knji!evnost #a$tavna %odruje: Knji!evnost #a$tavna jedini&a: "Svjetu se nem#!e u$o%iti" naro%na pripovetka Ti% a$a: &'ra%a #a$tavne metode: (eto%a ra $ovora)meto%a usmeno$ i la$anja)meto%a ra%a na tekstu * meto%a pisani+ ra%ova #a$tavna $red$tva: ,itanka -tekst. i intelektualna sre%stva-pitanja a anali u knji!evno$ %ela. 'iteratura: (a ueni)e: ,itanka a trei ra re% osnovne /kole) Vuk (ilatovi) avo% a u% 'enike)Beo$ra%)2011 (a na$tavni)e: (ilija 0ikoli)(eto%ika nastave srpsko$ je ika * knji!evnosti)1avo% a u% 'enike * nastavna sre%stva)Beo$ra%)1222 (ilan Vujaklija)Leksikon strani+ rei * i ra a)prosveta)Beo$ra%)1230

#ASTA*#I CI'+ *I I (ADACI:

O,RA(O*#I : &sposo'ljavanje uenika a ra umevanje pripovetke kao * uoavanje toka ra%nje. (o$unost %a i%enti4ikuju poruke pripovetke)ra likuju $lavne * spore%ne likove * s+vataju nji+ove po itivne * ne$ativne postupke. *ASPIT#I : &sposo'ljavanje uenika %a pro5eni pona/anje likova u prii)istai poruku * po%sti5ati ko% uenika 'o$aenje knji!evno$ ukusa. -U#"CIO#A'#I : &sposo'ljavanje uenika %a uoavaju * i %vajaju naajne poje%inosti u prii. &sposo'ljavanje uenika %a samostalno otkrivaju umetnike vre%nosti knji!evni+ %ela * %a vo%e ra $ovore o njima. TO" !ASA : Uvodni deo a$a ./01min2 mo&ionalno 3intele)tualna %ri%rema :
- Predstavljanje - Sa uenicima vodim sledei razgovor : *Da li u ivotu treba da sluamo miljenja I savete drugih ljudi? *Da li ste ne ad ne om dali ne i savet? *Da li je ne ad ne o svojim miljenjem !romenio vae stavove o ne ome ili o neemu? *Da li je dobro esto menjati miljenje o neemu? *"a ve su to osobe oje stalno menjaju miljenja? *# ojim situacijama ne trebamo sluati miljenja drugih ljudi? GLAVNI DEO ASA (30-35 minuta) Najava nastavne jedini e -$ovorim uenicima da emo danas raditi jednu zanimljivu !ri!ovet u% Piem naslov na tabli &Svijetu se nemoe ugoditi' a uenici u svoje sves e% (amolim ih da se naslone i !aljivo sluaju%

I!"a#ajn$ %itanje: #enicima na!ominjem da nita ne rade I da !aljivo sluaju jer emo na on itanja razgovarati o !roitanoj !ri!ovetci% &a!'$v$" $ ne($s"edn$m d$#iv)jaju: #enicima !ostavljam sledea !itanja: *Da li vam se svidela !ri!ovet a? (ato? *)ta vam se najvie svidelo? *(bog ega ba to? *Da li ima neto neobino u ovoj !ri!ovetci? *Da li je to mogue u sva odnevnom ivotu? *i+$ ist"a#iva%,$ %itanje: #enicima govorim da !ri!ovet u !roitaju u sebi I !odvu u njima ne!oznate rei I izraze% *uma%enje ne($!nati+ "e%i I i!"a!a: *d ueni a ome je ne!oznata re traim da !roita celu reenicu u ojoj se nalazi ne!oznata re I da !o ua sam odrediti znaenje te rei% # sluaju da taj ueni nije us!eo+!itam da li ima ne o u odeljenju o bi mogao da objasni% Ana)i!a te,sta: ** ome se govori u ovoj !ri!ovetci? *"a vu !oru u nosi naslov !ri!ovet e? *Da li je on uistinu taan? *"oli o se li ova s!ominje u !ri!ovetci? *"o su od njih glavni a o s!oredni? *"a av je ove iz ove !ri!ovet e? *Da li je on bio naivan? *"oje su jo njegove osobine? *"a av je sin?

*(ato su ljudi razliito savetovali ove a? *Da li je on is!ravno !ostu!io zato to je sluao sve ljude? *"a va je on linost ada la o menja miljenje? *"ada trebamo sluati miljenje drugih ljudi? Primer? *# ojim situacijama ne trebamo sluati miljenja drugih? Primer? *)ta je ove a navelo da sva i !ut !romeni svoje miljenje? *)ta mislite da li je is!ravno !ostu!io na raju !ri!ovet e? (ato? *)ta mislite a vi ljudi uve sluaju miljenja drugih? *)ta smo nauili iz ove !ri!ovet e? *# ojoj reenici se nalazi glavna !oru a? "o e da nam !roita? $lavnu !oru u !iemo na tabli a uenici u svoje sves e% *Da li je od vas ne o neto slino doiveo u ivotu? *)ta je to to ste uradili a o bi ugodili drugim ljudima? *Da li ne o zna narodnu !oslovicu? - oli o ljudi toli o udi% -AV&.NI DEO ASA (/-5 minuta) *Da li bi ste vi !ostu!ili ao ovaj ove da ste bili na njegovo mesto?

61a/to ne7 61a %omai a%atak ve!'e i ra!ajno$ 5itanja.