You are on page 1of 2

Aduan Tentang Masalah Pendatang Tanpa Izin di Taman Cheras Perdana Merujuk perkara di atas, saya Lin Cheng

Heng selaku setiausaha penduduk Taman Perdana,ingin membuat aduan tentang masalah pendatang tanpa izin yang begitu ramai bilangannyadi kawasan tempat tinggal kami. Akibat bilangannya yang terlalu ramai, pelbagai masalahsosial telah timbul sehingga mengganggu ketenteraman hidup penduduk di kawasan ini. 2.Untuk makluman pihak tuan, kawasan ini menjadi tumpuan p e n d a t a n g t a n p a i z i n kerana banyak bangunan baru didirikan di kawasan ini. Hal ini menyebabkan ramai pekerja tanpa izin bertumpu di kawasan ini untuk bekerja sebagai pekerja bangunan kerana di mana ada gula, di situ ada semut. Kebanyakan daripada pendatang tanpa izin itu tertumpu di Jalan Kenanga dan Jalan Cempaka. Mereka tinggal di dalam pondok-pondok s e m e n t a r a ya n g d i s e d i a k a n o l e h p e m a j u d a n d i d i r i k a n d a r i p a d a k a y u . P e r k a r a ya n g membimbangkan kami ialah sebahagian daripada pendatang tanpa izin tersebut melakukanpelbagai jenayah dan mengancam keselamatan penduduk tempatan di kawasan ini.
3.Sebelum kedatangan mereka di kawasan ini, kehidupan kami a m a t a m a n d a n makmur. Namun begitu, kehadiran mereka sejak lima bulan yang lalu telah mengubahsegala-galanya. Kejadian kecurian dan rompakan sering kali berlaku di kawasan tempattinggal kami. Sehingga kini terdapat 5 kejadian pecah rumah dan rompakan yang telahdiadukan kepada pihak polis. Kebanyakan rompakan tersebut melibatkan senjata tajam seperti parang dan senjata tajam yang lain. Hal ini menyebabkan kami berasa takuts ekiranya kejadian seperti itu berulang semula. Kami juga percaya bahawa kejadian j enayah tersebut melibatkan pendatang tanpa izin melalui pertuturan mereka semasakejadian jenayah itu berlaku. Hal seperti ini amat merungsingkan penduduk di kawasan ini.4 . S e l a i n i t u , s e b a h a g i a n p e n d a t a n g t a n p a i z i n d i k a w a s a n i n i t u r u t b e r k e l a k u a n t i d a k sopan t e r h a d a p p e n d u d u k t e m p a t a n d i s i n i . B e b e r a p a o r a n g g a d i s y a n g p u l a n g l e w a t daripa da bekerja telah diganggu dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Mereka jugasering mengeluarkan kata-kata berbau lucah kepada penduduk di kawasan ini sehingga pernah menyebabkan pergaduhan di antara pendatang tanpa izin dengan penduduk ditaman ini. Sebagai ibu bapa di kawasan ini, kami berasa bimbang jika berlaku sesuatuperkara yang tidak diingini ke atas keluarga kami. Justeru, kami berharap agar pihak tuanmengambil tindakan awal seperti kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Kami tidakmahu ada di antara penduduk di kawasan ini yang akan menjadi mangsa akibat kelewatan

k i t a

m e n g a m b i l m e n j a d i

t i n d a k a n

k e r a n a

n a s i

s u d a h

b u b u r . 5.Pada masa yang

sama, sebahagian daripada pendatang tanpa izin tersebut j u g a melakukan pelbagai jenayah seperti berjudi dan menyalahgunakan da dah. Hal ini telahkami maklumi melalui beberapa orang penduduk yang pernah terserempak dengan merekaketika melakukan jenayah tersebut. Sebelum ini, kejadian seperti itu tidak pernah berlakudi kawasan tempat tinggal kami. Keadaan ini juga amat membimbangkan penduduk dik a w a s a n i n i k e r a n a k a m i t a k u t s e k i r a n ya a d a d i a n t a r a a n a k a n a k k a m i ya n g a k a n terpengaruh dengan gejala yang tidak sihat tersebut. Justeru kami meminta agar pihaktuan mengambil tindakan awal kerana mencegah lebih baik daripada mengubati.6 . S e h u b u n g a n d e n g a n i t u , kami mencadangkan agar pihak tuan d a p a t m e n g a m b i l tindakan dengan secepat mungkin. Antara cadangan kami termasuklah meminta pihak tuanmembuat serbuan dan menangkap pendatang tanpa izin di kawasan kediaman kami. Kami juga mencadangkan agar pihak tuan dapat membuat rondaan dengan lebih kerap supayakejadian jenayah yang membimbangkan kami tidak berlaku di sini. Sekiranya pihak tuanm e m e r l u k a n b a n t u a n d a n k e r j a s a m a d a r i p a d a p e n d u d u k d i k a w a s a n i n i , k a m i s e d i a menghulurkan bantuan yang diperlukan.7 . A k h i r k a t a , s a y a b e r h a r a p a g a r p i h a k t u a n d a p a t m e n g a m b i l t i n d a k a n y a n g sewajarnya dengan seger a demi keselesaan dan keselamatan penduduk di kawasan ini.Kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai dan didahului dengan jutaan terima kasih.