o: " : c::on n:::::: n;:s n:c:: ns ;:¬:n:o

www.swdaI.com 1
in¬ " · µ¬s o··:v nì:nn nì>Yn o
x n5:n
nwv nixn :5n ¬ni· np!x nixna ¬nrn: iJx j·a··n , jvn: i·nv!· ·5 ¬nxJw iJ·ax on¬ax v¬r p·!x: jn·o np!xnw
np!x niwv: i·Ja nx nix· ¬wx , ·JJi5n np!xa ¬nxJw np!xa x:x n!niv nnxn n!i jJi5nn :x¬w· xo5 j·xi , j·xì
Yx j·Yxx: Yx¬w· nµ¬xi n·iwì n¬sn oswni jì·x ¬nx:w nµ¬xi x .
tn¬ jn·o nv¬ n¬ì· ¬ìo -- nµ¬x nì>Yn :
ni5·sw ·!·: xa·w ¬ws·x ·5 nwv nixn :5n ¬ni· na ¬nr·: o!x q·¬x !xn !xni i!· nawn ·s5 np!x jn·: nwv nixn
o·nvs nn5i xnir ja! x!aiv x·nn5 !·n i: jn· x: ox wpann ·Jvn nin·w o·n! nwvn x: w· !ivi nwva na iJ·iuxJ
xJw nJnn i·J·v o·:vn: ' ) iu o·¬a! ( nJnn i·J·v o·:vnn :5i ji·axn q·nxn q!· nx yispn x:i qaa: nx ynxn x:
v !aiv i:·x5i :v·:a x¬pJ " n q¬a v¬r xin ·5 i·:v n!·vn na ¬·nrn :5i r ' in·a nxi i·Ja nx nix· ¬wx jvn: a·n5!
np!x niwv: i·¬nx xJw np!xa x:x n!niv nnxn n!i jJi5nn :x¬w· xo5 j·xi uswni ' ) !J n·vw· ( ·JJi5n np!xa
nµ¬xi n·iwì n¬sn oswni jì·x ¬nx:w nµ¬xi xYx j·Yxx: Yx¬w· j·xì nai¬p ·5 np!x iwvi uswn i¬nw ¬nixi
¬ ¬nx! niJa¬pn :5n n:i!ai ni:an: ·np!xi xa: ·nviw· " niJa¬pn :5n np!xn n:i!a x uswni np!x nwv a·n5!
n: ¬naJ ' ¬x narn " n !on uswni np!x anix ¬nxJw !on o:ivn :5: ix:n i:·x5 uswni np!x nwivn :5 x ' nx:n
:5i oi:w np!xn nwvn n·ni ¬nxJw n!· :v ::iann pr·n x:i v¬ ¬a! x:i np!xn jn ·Jvn o!x j·x o:iv:i y¬xn
apn o··Jv :v on¬nn " x: w·i i·:v on¬n n apnn nvw :5a wpanw in5w ia: :x jn·: o! " in5i inoJ¬s i: j·nr·w n
apnn wpanw " apnw nxr oa qxi o··Jvn nviw vnw·w q·¬x q5 inviw vnw·w n " xJw o··Jv npvx vinw: ai¬p n '
n: nni¬5 n·¬a ·5 oai onpvrn ¬nr·: i: w· q5·s: vnwn nnx o··Jv nviw ' xJw ' ) a5 ninw ( :x pvx· ·5 n·ni ·
ja ix iJa xa· xin x: oxi ir n!·n ·!·: xa: o!xn qioi o:iva ¬rinn :a:a xin ·5 ia: :x jn· oa ·Jx jiJn ·5 ·nvnwi
jix¬ ia niwv: ji!ps x:x i:w jinnn j·xw nv!: i: w· ·5 o··Jv: iJn·: ·Jinn ¬onx q·x ¬ni: nxv ia:a n:v· :xi iJa
ri iJnn o··Jv: p:n·w iJix¬ nri !·psnn pi!a ¬a!n ·5 !ivi qp!x q·Js: q:ni a·n5!5 iJnn i: n·n·w naiun p:nn in
a·n5!5 !ia5i ¬wiv i: q·oin na¬!x x:x i: ¬on· x: jniJw np!xn :·awa ·5 noiJni ) ! " a n ' x: ( nni¬nn :nnn
n n·a x·a: ' n ·5 ai¬: !v ¬nini viawi :i5x ' a·n5i inv nx q¬a ) J ·5x:n ' ( wvnn :5 nx ix·an ·n·i ¬xixn n·a :x ¬
n ¬nx nxra xJ ·JiJnai ·n·aa q¬u ' i¬nxi ·! ·:a !v n5¬a o5·:v ·nip·¬ni o·nwn niai¬x o5: nnsx x: ox nixax
n nx nioJ: ¬iox ¬a! :5a o·n5n ' niwpn ni¬·ran nx nni! xin ·5 !ivi nxra xJ ·JiJnai a·n5!5 nr ¬a!n yin
n·s¬x: v¬·x ¬wx5 ninn :·xn av¬ai ) x o·5:n ' r· ( o·ai¬pn p·n¬n nnv·Jni in·:x: nJnJw nJup naiv :·awa
o·nai on:a iJnix in!p x: ¬wx :v ipn¬nJi iJ·:x o·ai¬p i·nw axini jinv: v¬·x ¬wx5 n¬inn jni nJnn nJ·5w:
i¬nx :v i¬n·: v¬·x ¬wx5 nJ·5wn ·sJ5 nnn nion: o·pin¬n na¬pni ) a ninw ' ( on: :5x·i i: jx¬p v " o!x q·¬x 5
n ow :v ain5 ·nxxnw ·s5 nJ·Jv :5 ¬xan ·JJni ·ix¬5 nJn·: !xn !xn ¬nr·: " an¬n ·¬a!ni n·!vo ¬ " nxp ov o
nr·xi nnix jn· ·n:i !nx :5: jn·: ·ix¬ nn5i nnix jn· !x·5i jn·: a··n nn5i na a··nn ·n n:nn ¬xaxi niv! ¬xw
ni n·aaJ qx·ni ·nni :ap: ·ix¬n ·ni o!ip j5 ·¬nxi ·xaa ·!·: xanw o!ip n·iJ·wi nnia!Jnni np:nn :
x ¬ìnv n· q¬ n:wn wx¬ n>on ·Yii ¬ìnYn
·nx ¬a :xinw a¬ ¬nx! , jnJi· a¬ ¬nx ·JnnJ ¬a :xinw a¬ ¬nx n: ·¬nxi : v¬pJ iJ·xw nviaw inv w·w j·! ¬ra: j·Jn
- ¬nxJw + a x :xinw ) + j5: ] ( j5:i [ 5n· ox ·:v n·a: ·nvawJ nnJnai nara ·:v n·a jiv ¬s . xa¬ ¬nx : nnJnai nara -
¬s5nn iJ·x , n¬ina ¬s5nn :ax . ¬nx ··ax : nnJni nara - ¬s5nn iJ·x , o·!on ni:·naai n¬ina ¬s5nn :ax . na¬
inxp ·:v n·a!n ··axi , j·:w j·vi¬x n·n n¬ìni µov¬ ni¬ , o·¬on nìY·nxiì n¬ìni µov¬ ··ix - j·:w j·n·w n·n .
x ¬ìnv n· q¬ n:wn wx¬ n>on nìsoìn
inxp ·:v n·a!n ··axi na¬ - sa n5in!5 jn5 nin x: ··ax :w i¬·an xa¬ ' vi¬rn ) a:p q! j·:in (. i¬·an na¬ x5ni
in! x¬na p¬sa ·nJ vnwn j5i x!on a¬ :w " p ) n5 q! . owi ( x:x xn:·n x·:n xni5ra x: ·Jirni ·Ja ··n xa¬ ¬nx!
n:·n x·:n x:rna na¬ x¬u·n ·nxi ·:xn ¬ni x¬u·n ·nxi ·:xn ¬n iin o·¬ina o·p·!x in··i¬n x!on a¬i na¬ xn! x
xi j·Jw j·vwn n·n x!on a¬i j·Jw j·va¬x n·n " ·i ·:v n·a!n xnx na¬! oiwn xn:! nin x:rn oiwn! n·: xJn n " :
sx! " n¬in ni5r i·:v j·an nin x:rn ix: ·x n xì " n xY ni¬¬ vnwn x>n¬ n o·¬on nìY·nx Yw nì>t ìY n· xnì
si j:·¬nx ' µYn ) n:o ' nx (: ·ì o·¬on nìY·nx xn n¬ìn xn ¬n ni¬Y ··ix n·Y ¬nx " n¬ Y " n·:·n ·so µov ··ix n .
x ¬ìnv ¬ q¬ nì>¬i n>on ·Yii ¬ìnYn
!·on n·wsJ: ·¬p ·n !i!i ? a·n5ni + 5 o·:nn " r + n aiua nix¬: ·nJnxn x:i: ' ·oi· ·a¬! n·nwn xJni o··n y¬xa :
x:i: :v !ipJ nn: ? - xin qi¬a wi!pn ·Js: !i! ¬nx : o:iv :w iJia¬ ! o·p·!x: aiu ¬5w o:wn nnxw qa ·Jx nuain
xia: !·nv: , x: ox on·J·a p:n ·: w· ox v!i· ·J·x :ax i ! - xonn oì¬x· xnw ; ·!·x ¬a apv· ·a¬!5 , ¬a apv· ·a¬!
·n¬ ·!·x , a·n5 + : 5 n·wx¬a " n + a·n5i q:n ¬wx :5a q·n¬nwi qnv ·5Jx nJni + : : n·wx¬a " a + !xn apv· x¬··i !
¬nx : xonn oì¬x· xnw , x·Jn!5 + : u ninw " i + n qnv ¬av· !v ' n·Jp ir ov ¬av· !v ; n qnv ¬av· !v ' - nx·a ir
wx¬ nJi , n·Jp ir ov ¬av· !v - n·Jw nx·a ir ; o·n5n i¬nx jx5n : q¬!5 x¬rv ·n·a oJ on: niwv·: :x¬w· i·n o·ix¬
jiJ ja vwin· ·n·a on: nwvJw , xonn o¬xw xYx .
o: " : c::on n:::::: n;:s n:c:: ns ;:¬:n:o
www.swdaI.com 2
¬oìn nìn·w , " o·¬ìo· o·i·in , " · ¬nxn " ¬ , Ywn " i
... j·¬!nJoa jJ·¬nx ) x " x n ' " ( a·n· j5·n n·wn ? ... ·wn ·x:nn ¬nxw ·¬n o·¬ìo· Yvi n·n·w xìn n , o··Jv j·a ox
·ni¬ :w nnnsa o·vaiJn , ni·¬xn aiaa :x·J!5i wi!pn iJ·a¬5 o·x¬iJ o·¬io· :va ox , n j·i xY ìnìµnì " o·µoìv n
nn·ii n¬ìni " ¬ , o·v¬ o·xYn ·Yiìo j·i xYx , w·x¬nY ì·Yv Yx¬w· Yw jYxìx xìnw n·wnnw nx¬: ntY ovonì
YY>n nx , w ·n q: j·xi o·¬io· :va5 in:ir ·wa¬a w·a¬· , o·av¬n :w on·¬io·a wn vawn j·x ·5 .
·s ' ¬xn " x
·wn " on:n nìi·n ·wx¬ xìn n , nY·w , jì:· , n:·:nì
in¬ " i· µ¬s o·>Yn nì>Yn o
a n5:n
!a:a ni·5:n !iav·w x:x n·wnn nin·: nrn o:ivn j·a j·x o·n5n i¬nx , o·x·aJn ·¬a! :w juiwsn nx¬· , nnaw n:·
aiani aia nnn:n n·nn n·wnn nin· , oa: j·5n:i :x¬w· ¬w·: x·aJ !inv· aiani aia nnn:n o!ipwi , ·5Jx nJn ¬nxJw
iai n·:x nx o5: n:iw ,' ¬inun xnu: x: xa iJ·xi , xnun ¬nu: x:i , ni¬w5 nprna onw o·wJx :ios: x:i , x:i
j·:ios iprninw ·n ¬·w5n: , o:iva oi:w oiw: x:x , w o·Ja :v niax a: a·wni ¬nxJ , o·¬nìxw o·n>nn jn w·ì
ìn·Yx xi· n·wnn nx·i o¬ìµw , ì·n·w ¬v ì·n· q·x o¬x v¬· xY jni xxì·>ì o·¬i¬n ìYx Y>ì , jn j·nìno o·¬i¬w
o·x·i:n Yxx , ìYx o·¬i¬i nYiµ onY j·x o·n>nn ox , o·µìosn v¬>n ·sY xYx , o·¬i¬i nµìYnn onY w· q>·sYì
ìYx , vì n¬i ¬µ·v jn·µì¬µ¬ xYì ìYx o·¬i¬ n··ìn ¬ì¬o j·x o·:s Y> Y , nì¬xnn ·¬i¬i o¬x µovn· xY oYìvYì , xYì
jni xxì·>ì ìYx o·:·:vi o·¬ìnxn nìw¬¬ni q·¬x· , ¬µ·v on·w· xYì , ninx ·¬·Y xYì nx¬· ·¬·Y xY j·x·in j·xw , j>ì
j·xµn iwn· xY , o·xpn ·awnn :w oni¬ nsn o·n5n i¬nx , x:x iJ¬xaw in5 ¬a!n ::5a j·nx·i n5n· .
w¬nn " x ¬ìnv nx q¬ j·¬¬n:o n>on nì¬xx ·w쬷n x
i5i nrn n:ian yp q: j·x ' ia ·¬n onxi ¬nxJw ' . n:nì: y¬xn j·x onn¬x Yv Yx¬w· j·xw jnt Y>w ·sY
w· ì¬tn·w nYìxx jnt xiY i¬µw nYìxn yµ ìnt n·n쬷s jn·Y ¬ìtnnw> Yix n>¬¬> n·n쬷s jnn¬x Yv Yx¬ !ivi
n5 w¬s: w· " iai ·¬s nwvi qJv xwJi ¬nxJw oi· :5a ni¬·s j·x·xin niJ:·x !·nv:! j·p·:!n nna p¬s w ' :5a qJv nn
i5i oi· :5a ·¬s qx oi· ' iai ixwn o5·¬si iJnn o5sJv x¬p ·xna wi¬!: w· j5i ' ixwn oi· :5a ·¬s qx oi· :5 qJv nn
jnra n·n· nri :x¬w· ·nv: xin n:ian yp ·x!i ·o·J ¬a! inri n:ixan jnr xa: ai¬pw :
i5i :x¬w·n n:rn ni5:n n:5nw !v ' . w¬·s j··v " · iìn>n nx¬µw o¬x nì>Yn x·n nYtn nì>Yn w¬sY w· ¬ìvì
·ìtiì YtYìtn nì>Yn n5 " ri !xn nnx ·ira q·nnJ o·iaa jup w " :x¬w·a n:winn o¬x ni5:n xinw o·:r:rn n¬5i w
i¬nrna ¬ n " ni:an :v i¬nxJw o·:nn :w o·¬inrna :x¬w· j·wivw n:sna : :
¬nxi i5i ·x5r i:i5w ¬i!a x:x xa !i! ja j·x ' . n>ì vwìn· ·i¬¬ xi·Yx ì·¬i¬ w¬sY w· " Yx¬w· ox¬ Y·vY w
iµn ìxY oxì j·Yxx: n·:ìx¬ niìwn ìwv· " tì ni j·Yxx:ì n·n¬>n niìwn ìwv·w jnn> qYn onY ¬·nvn n " ìx w
¬i n> n·:ìx¬ niìwn ì:··n¬ ·x>t ìYì>w ¬ì " ìxì o·µ·¬x oY> qnvì w ' iµn onY ¬·nv·w i··n ìYì>w ¬ì¬i ìx " qYn n
vw jnn> " j·Yxx: ì·n·ì niìwn ìwv· nt · iai w·x j·x ·5 x¬·i a·n5!5 ' iai ivi¬r i: vwini x¬p! n·s·oi ' i5r ¬nx! xn j5i
iai nJw·nx ' nx n·Jix¬ naiwn iwv·w i5r iJ··n n:ixan nv: !·nv·w nnva n·Jix¬ naiwn iwv· x:w i5r x: nJw·
·vw jnn5 q:n on·:v " i5i ·JJv ov i5r w¬sn· j5i naiwn iwv· r ' pi n·Jix¬ naiwn niwv: i5rw iJ··n! " : :
i5i ·ni¬! xnnsx ' . w¬·s j··v " · vì " n s " ni w " xY o¬x ·:in nµY:ì n·in ji¬ìn nvi ¬i> ¬Yì: n·wn ·> ¬ " ìn·n v
w owY o·xi on nnY x:v¬· xY on·:·i i·n· xìnw o·xYn ·Yiìo j·:v ¬x w¬·sw nni " ·ni¬ !aJ5w nns inix ·ni¬! ·
on !nx i:i5 o:ivn :5! pin! xin ' ·ni¬ !aJ5 nnns j·i5: nwpi j!v jaa : ¬nì·ì " jxY w·w ì:··n¬ o쬬 jìwYn ·n쬬 Y
¬¬ ¬x Yw xnnsx ¬nxµì oYìvn nìnì¬ vi¬xn o·nns j¬v i·n· xìn oì :