‫בבא בתרא קא‪-‬קב סוגית כוכין‬

‫בס"ד‬

‫שיטת ר"ש בברייתא‬
‫ע"פ הרשב"ם‬

‫‪ 22‬אמות‬

‫‪1x4‬‬

‫‪22 Amot‬‬

‫שיטת רבנן‬
‫‪ 0.5‬אמה‬
‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫‪4‬‬
‫‪6‬‬

‫‪6x6‬‬

‫‪4x6‬‬

‫‪ 18‬אמות‬

‫‪6x6‬‬

‫‪4x8‬‬

‫‪6x6‬‬

‫‪6x8‬‬

‫‪18 Amot‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬
‫‪1x4‬‬
‫‪‬אמה‬

‫‪ 2‬טפחים‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ 22‬אמות‬

‫‪ 1‬טפח‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫‪22 Amot‬‬

‫שיטת ר"ש במשנה‬

‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בבא בתרא קא‪-‬קב סוגית כוכין‬

‫בס"ד‬

‫מת‬
‫מת‬
‫מת‬

‫מצא שלשה מתים בתוך ד' אמות‬
‫‪ 1‬טפח‬
‫‪ 2‬טפחים‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1x4‬‬

‫‪4x8 6x6‬‬
‫‪1x4‬‬

‫‪ 2‬טפחים‬
‫‪1x4‬‬

‫‪4‬‬
‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4x8 6x6‬‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬
‫‪ 1‬טפח‬

‫‪1x4‬‬

‫‪ 1‬טפח‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫‪4‬‬

‫מת‬
‫מת‬
‫מת‬

‫מת‬
‫מת‬
‫מת‬

‫‪4‬‬

‫מת‬
‫מת‬
‫מת‬

‫‪8‬‬
‫‪2‬‬

‫‪4x8 6x6‬‬

‫רשב"ם‬
‫צא ובדוק בדיקות כ' טובא בכל צד דאיכא לספוקינהו‬

‫‪ 2‬טפחים‬

‫‪ 2‬טפחים‬

‫‪4x8 6x6‬‬

‫‪ 1‬טפח‬

‫‪8‬‬
‫תוס' ‪ -‬ומיירי כשנמצא‬
‫ראשו לצד מערה ומרגלותיו‬
‫הפוכין לצד אחרת דאית לן‬
‫למימר ממערה אחרת הוא‬
‫לפיכך בודק להלן כ' אמה‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בבא בתרא קא‪-‬קב סוגית כוכין‬

‫בס"ד‬

‫מצא שלשה מתים בין ד' לח' אמות‬

‫‪ 1‬טפח‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫‪4x8 6x6‬‬
‫‪1x4‬‬

‫‪ 1‬טפח‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫‪4‬‬

‫מת‬
‫מת‬

‫‪4x8 6x6‬‬

‫‪ 2‬טפחים‬

‫‪8‬‬

‫מת‬

‫בין ד' אמות‬

‫מת‬
‫מת‬

‫‪8‬‬

‫‪1x4‬‬

‫‪ 2‬טפחים‬

‫‪4‬‬

‫מת‬

‫רשב"ם‬
‫ודאי הדבר ידוע שבאורך המערה נקברין ולא ברחבה וא"צ לבדוק אלא כנגד‬
‫ד' אמות מפני כותל המערה שני שכנגדו ומלמעלה ומלמטה כ' אמה‬
‫‪ 1‬טפח‬

‫‪1x4‬‬

‫‪ 2‬טפחים‬

‫‪4x8 6x6‬‬

‫מת‬

‫‪8‬‬
‫מת‬

‫‪4x8 6x6‬‬

‫‪1x4‬‬

‫‪ 1‬טפח‬

‫‪8‬‬
‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫‪4‬‬

‫מת‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫‪ 2‬טפחים‬

‫מת‬
‫מת‬

‫לח' אמות‬

‫‪4‬‬

‫מת‬

‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בבא בתרא קא‪-‬קב סוגית כוכין‬

‫בס"ד‬

‫לעולם רבנן היא וכגון דבדק באלכסונא‬
‫שיטת הרשב"ם‬

‫‪ 6‬אמות‬

‫‪ 6‬אמות‬

‫‪8.4‬‬

‫‪12/5 = 2.4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6x6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4x6‬‬

‫‪ 6‬אמות‬

‫תוספות‬

‫ומדהא באלכסונא הא נמי‬
‫באלכסונא‪ ,‬עשרים ותרתי הויין‬

‫‪ 0.5‬אמה‬
‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫א‬
‫מות‬

‫‪ 0.5‬אמה‬
‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫חדא באלכסונא אמרינן‪ ,‬תרי‬
‫באלכסון לא אמרינן‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6x6‬‬

‫‪4x6‬‬

‫‪6x6‬‬

‫‪4x6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬
‫מות‬
‫א‬

‫‪+2 = 7.6‬‬

‫‪1‬‬
‫‪7.2‬‬

‫‪ 6‬אמות‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫וכגון שבדק באלכסונא ‪ -‬פ"ה דאלכסון ד'‬
‫על ו' הן ב' ]אמות[ כאלכסון של ה' על ה'‬
‫ולא יתכן שהרי בד' על ו' תן החוט באלכסון‬
‫של ד' על ד' כזה יהיה לו ד' אמות וח'‬
‫חומשין )‪ (5.6‬ועוד נשאר צד למטה ב' אמות‬
‫ובין הכל לא יהא החוט ארוך אלא ז' אמות‬
‫ושלשה חומשים )‪ (7.6 = 2 + 5.6‬וכל שכן‬
‫אם ילך החוט ביושר באלכסון מארבע על ו'‬
‫שיהא פחות )‪ (7.21‬ועוד על כרחך אלכסון‬
‫של ה' על ה' גדול יותר דהא בה' על ה' יש‬
‫כ"ה אמות ובארבע על ו' יש כ"ד‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10/5 = 2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5x5‬‬

‫‪Hypotenuse‬‬

‫‪ 12‬אמות‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬
‫‪8.‬‬

‫‪1‬‬

‫יתר‬

‫אלכסונן‬
‫‪Diagonal‬‬
‫‪x 2/5‬‬

‫א‬
‫מות‬

‫א‬
‫מות‬

‫אמ‬
‫ות‬

‫‪ 4‬אמות‬

‫רבוע‬
‫‪Square‬‬
‫‪x1‬‬

‫‪4‬‬
‫‪1.‬‬

‫ואלכסון של ד' אמות‬
‫על ו' הרי ח' אמה‬

‫כיצד ו' על ו' הוי ח'‬
‫אמות וב' חומשין‬

‫ה' על ה' הוי אלכסונן אמתים וה"ה לד' אמות על שש הוי אלכסון אמתים דמאי שנא‬
‫ה' על ה' מארבע אמות על ו' אידי ואידי חד שיעורא הוא הלכך אלכסון שניהן שוה‬

‫‪4‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בבא בתרא קא‪-‬קב סוגית כוכין‬

‫בס"ד‬

‫לעולם ר"ש היא‪ ,‬והב"ע ‪ -‬בניפלי‬

‫ומערה של נפלים ארכה‬
‫שש ומערה השניה ח' אמה‬
‫הרי כ' אמה‬

‫‪6‬‬

‫‪6x6‬‬
‫‪4‬‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫‪6x6‬‬

‫‪4x8‬‬

‫‪4‬‬
‫‪6‬‬

‫‪4x8‬‬

‫‪ 18‬אמות‬

‫‪1x4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪20 Amot‬‬

‫‪4‬‬
‫‪1x4‬‬

‫‪ 2‬טפחים‬

‫‪4‬‬

‫‪18 Amot‬‬

‫‪ 1‬טפח‬

‫‪ 4‬אמות‬
‫אמה‪‬‬

‫ומדהא בניפלי הא נמי בניפלי‪,‬‬
‫תמני סרי הויין‬

‫‪6‬‬

‫חדא בניפלי אמרינן‪ ,‬תרתי‬
‫בניפלי לא אמרינן‬

‫‪5‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בבא בתרא קא‪-‬קב סוגית כוכין‬

‫בס"ד‬

‫שיטת ר"ש בברייתא‬

‫מת‬

‫מת‬

‫ע"פ ר"ת‬

‫‪ 0.5‬אמה‬
‫אמה‪‬‬
‫‪ 4‬אמות‬

‫‪8‬‬

‫‪22 Amot‬‬

‫‪4‬‬

‫מת‬

‫‪ 22‬אמות‬

‫‪6x6‬‬

‫‪4x8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful