P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 23, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד ןילוח ד תוצמ רומש תו

www.swdaf.com
א דומע ד ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
רמ רמא : תרתומ יתוכ תצמ , חספב ותבוח ידי הב אצוי םדאו . אטישפ ! אמיתד והמ : רומישב יאיקב אל , מק " ל . ר " רסוא א ,
דב ןיאיקב ןיאש יפל תוצמ יקודק . רבסק : רומישב יאיקב אל

שר " א דומע ד ףד ןילוח תכסמ י
אמיתד והמ - הליכאב תרתומו ץימחהל הוחינה אלד ןל אטישפד בג לע ףא רומיש דבעימל יעבד אהב יאיקב אל והימ
הוצמ לש הצמ םשל הוהד ידימ הב ןניקפנ אל רומיש הב דיבע אלד ןויכו םיאבה םיבכוכ ידבוע לש תוקצבו ןיחמקא ונינפל
רתומד ןל אמייקד ץימחה אלש וניארו םיבכוכ דבוע האפאש םדוק והב ןניקפנ אלו ) ןנתד + ( שה תרוסמ " ס ] : ןנירמאד
מ םיחספב +[ הנורחאב הצמ תיזכ לכאיש דבלבו םהמ וסירכ אלממ םדא םיבכוכ ידבוע לש תוקצבו ןיחמקה .
רסוא רזעילא יברו - הלכואל וליפא . רומישב יאיקב אל רבסק - אל יכה היל סירגד ןאמלו ץומיח םושמ ומעטו ןניסרג
שרפמ ץימחהלמ ורמושל יאיקב אל יו " רו מ " רוסיא ןושל הז ןיאש איה אתלימ ואלו חספב ותבוח ידי הב תאצל רסוא א .

א דומע ד ףד ןילוח תכסמ תופסות
או " הב אצוי ךאיהו ת הצמ םשל רמש אל אוה אמשו יו לושכמ ןתת אל רוע ינפלא ידישח אהד " הצמ יתוכה לכא אלש ןוגכ ל
הלילה לכ תרחא

א דומע גנ ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
ר הנימ אעב ' רמ אדירפ ' ימא : וצימחי אלש ןרמשמו ןירשופב תושולינש תוחנמה לכל ןינמ ? חספמ הנדמלנ , ביתכד :
+ י תומש " ב + תוצמה תא םתרמשו ; היל רמא , ביתכ הפוגב + : ב ארקיו ' + היהת הצמ , הייחה .

שר " ע גנ ףד תוחנמ תכסמ י א דומ
וצימחי אלש םרמשיו ןירשופב תושולינש תוחנמה לכל ןינמ - ןיתינתמ ינתקד ) ןמקל / תוחנמ / הנ ףד ( תוחנמה לכ
וצימחי אלש םרמשל הוצמ ןירשופב תושולינו ליאוהד רמולכ תושולינש וצימחי אלש ןרמשמו ןירשופב תושולינ ונייה רומישו
העש לכ קצבב קוסעיש םיחספב ןנירמאדכ ) חמ ףד (: .

א דומע ול ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
ןירשופב הסיעה תא ןישל ןיאש ןיושו . תוחנממ אנש יאמ ? ןנתד : ןירשופב תושולינ תוחנמה לכ , ) ןירמתשמו + ( תרוסמ
שה " ס ] : ןרמשמו +[ וצמחי אלש ! - ןיזירזב ורמא םא - ןיזירז ןיאשב ורמאי ? - תיתל ימנ תתלימ יכה יא ! יבר רמא המלא
בר רמא אריז לאומש רמא הימרי רב ה : תוחנמ לש ןיטיח - התוא ןיתתול ןיא ! - השיל - אתיא ןיזירזב , התיתל - אתיל
ןיזירזב . ןיזירזב אתיא ימ השילו ? ביתכהו + ב ארקיו + וגו ןמש הילע קציו ' ןהכה לא האיבהו - הנוהכ תוצמ ךליאו הצימקמ ,
םדא לכב הרישכש הלילבו הקיצי לע דמיל ! - השיל , ירזבד יהנ אתיל ןיז - אתיא ןיזירז םוקמב . רמ רמאד : הרישכ הלילב
רזב , הרזע תמוחל ץוח - הלוספ . התיתל יקופאל , ןיזירזב הניאד , ןיזירז םוקמב אלו . - רמועה תחנממ אנש יאמו ? אינתד :
התוא ןיתתול רמועה תחנמ , התוא ןירבוצו ! - ינאש רוביצ .

במר " בי קרפ תונברקה השעמ תוכלה ם
כ הכלה
יטחה ןרמושל ןיזירז לכה ןיאו ןתוא ןיתתול ץוחב ירהש וצימחי אמש ןתוא ןיתתול ןיא תוחנמ לש ם , רמועה תחנמ לבא
התוא ןיתתול רובצ לש איהו ליאוה , התוא ןירמשמו ןה ןיזירז רובצה ירהש .
אכ הכלה
וצימחי אלש ןרמשמו ןירשופב תושולינ תופאנה תוחנמה לכ , עב םינפב ןתייפאו ןתשילו ליאוה ןה ןיזירז םינפ ישנא הרז .

א דומע הל ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
הנשמ . חספב ותבוח ידי ןהב אצוי םדאש םירבד ולא : םיטחב , םירועשב , ןימסוכב , ןופישבו , לעוש תלובישבו . יאמדב ןיאצויו
ותמורת הלטנש ןושאר רשעמבו , ודפנש שדקהו ינש רשעמבו , המורתבו הלחב םינהכהו , לבטב אל לבא , ןושאר רשעמב אלו
ותמורת הלטנ אלש , ודפנ אלש שדקהו ינש רשעמב אלו . ריזנ יקיקרו הדותה תולח , ומצעל ןאשע - ןהב אצוי ןיא , ןאשע
ןהב ןיאצוי קושב רוכמל .

א דומע חל ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
וכו ריזנ יקיקרו הדות תלח ' . ילימ ינה אנמ ? - הבר רמא : ארק רמאד + בי תומש + רמשו תוצמה תא םת - תרמתשמה הצמ
הצמ םשל , חבז םושל אלא הצמ םשל תרמתשמ ןיאש וז התצי . רמא ףסוי בר : ארק רמא + בי תומש + תוצמ םימי תעבש
ולכאת - םימי תעבשל תלכאנה הצמ , הלילו םויל אלא םימי תעבשל תלכאנ הניאש וז התצי . הברד היתווכ אינת , אינתו
ףסוי ברד היתווכ . רד היתווכ אינת הב : ריזנ יקיקרו הדות תולחב ותבוח ידי אצי לוכי - תוצמה תא םתרמשו רמול דומלת - הצמ
הצמ םשל תרמתשמה , חבז םושל אלא הצמ םשל תרמתשמ הניאש וז התצי . ףסוי ברד היתווכ אינת : ידי םדא אצי לוכי
ריזנ יקיקרו הדות תולחב ותבוח , ולכאת תוצמ םימי תעבש רמול דומלת - ל תלכאנה הצמ העבש , תלכאנ הניאש וז התצי
הלילו םויל אלא העבשל .

שר " ב דומע חל ףד םיחספ תכסמ י
1
םתרמשו הצמ םשל הרימש הל דיבע תוצמה תא - לש הצמ םשל ןווכתה ץימחת אלש הרמשמ התאש רומיש לכ
הוצמ .
סב " ד ןילוח ד תוצמ רומש תו
www.swdaf.com
א דומע מ ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
אבר רמא רדה : תותלל הוצמ , רמאנש + בי תומש + תרמשו התיתל יעבד אל יא תוצמה תא ם - יאמל רומיש ? השילד רומיש יא
- אוה רומיש ואל השילד רומיש , אנוה בר רמאד : ןהמ וסירכ אלממ םדא םירכנ לש תוקצב , הצמ תיזכ לכאיש דבלבו
הנורחאב . הנורחאב - ןיא , הנושארב - אל . אמעט יאמ - רומיש והב דבע אלד םושמ . ליאו היפאמ רומיש היל דיבעלו ך ! אלא
הנימ עמש ואל - ןניעב ארקיעמ רומיש . - יאממו ? םתה ינאש אמליד , רומישל תיחנד אנדיעבד - רומיש הל דבע אל . לבא
רומיש הל דיבע רומישל תיחנד אנדיעבד אכיה - רומיש יוה השילד רומישד ימנ יכה . אבר היב רדה אל יכה וליפאו , רמאד
יפיכ יכפהמד והנהל והל : ותיכפהמ יכ - יפה הוצמ םושל וכ . רבסק אמלא : ארקיעמ רומיש - ןניעב ופוס דעו ותלחתמ . רמ
יבראב הימיא היל אטקנמ אניברד הירב .

שר " א דומע מ ףד םיחספ תכסמ י
םירכנ לש תוקצב - וצימחה אלש ןהב ריכמש , וינפ ופיסכה אלו םיבגח ינרק אל םש ןיאש , ןמיסו קודיס ןמיס יוה אוהד
רואיש , ןמקלדכ .
כאיש הנורחאב הצמ תיזכ ל - הצמ תבוח ידי קיפנ אל אהבד , הצמ םשל רומיש הל יוה אלד םושמ , ונאש יפ לע ףאו
ץומיח ןאכ ןיאש ןיאור , והימו , הוצמ לש הצמל - ןניעב המשל רומיש .

א דומע מ ףד םיחספ תכסמ תופסות
הצמ םשל ותיכפה יפיכ ותיכפהמ יכ - או " עשב רומיש יעבד היל אריבסד ןויכ ת תותלל הוצמד חכומ יכיה ןכ םא ךופיה ת
ופוס דעו ותלחתמ רומיש ךירצד אלא איה הוצמ ואל אמליד ץימחת אלש ידכ רומיש רקיעד רמול שיו שיש ואל יא אבר רבסו
ןוגדה תליחתמ ירד יב תעשב רומיש ךירצמ היה אל התיתל ןוגכ ןגד ןיידע אוהש העשב ץמחמ רומיש .

םינואגה תובושת - בושת ירעש גצר ןמיס ה
ז םולש רש " ל
קחדה תעשב ילימ ינהו חספב קושה ןמ חמק חקיל םדאל רתומ יקזחמ אל ארוסיא יקוזחיאד םושמ ' ותבוח ידי וב אצויו לבא
הליחתכל תוצמה תא םתרמשו יעב ביתכ ' ףוס דעו הליחתמ הרימש :

יר " א דומע בי ףד םיחספ תכסמ ף
אחסיפד אחמיק ירוטנל שיניאל היל יעבימו ארק רמאד הריצק ןדיעמ תוצמה תא םתרמשו והנהל אבר והל רמאו
הצמ םושל וכיפה ותיכפהמ יכ יפיכ יכפהמד םירמע יפיכ שוריפ םימ םהילע אבי אלש ןהב ורהזה רמולכ

במר " ה קרפ הצמו ץמח תוכלה ם
ח הכלה
עתנ ירהש רוסא לישבתה לכ ירה ועקבתנ םא םיטח וא םירועש וב ואצמנו לשבתנש לישבת ץמחה וב בר , ועקבתנ אל םאו
לישבתה ראש ןילכואו ןתוא ןיפרושו ןתוא ןיאיצומ , הרות לש רומג ץמח עקבתנ אלו לשבתנ וא ללבנש ןגדה ןיאש , אלא וניאו
רמאנש םושמ םירפוס ירבדמ + י תומש " ב + ץומח דצ לכמ התוא ורמשו הצמב ורהזה רמולכ תוצמה תא םתרמשו .
ט הכלה
ךירצ םימכח ורמא ךכיפל םוש וב היהי אלש דע רצקנש רחא םימ וילע אובי אלש חספב ונממ לכואש ןגדב רהזיל םדא
ץומח , ונלכאיש ידכ ועידומו לארשיל ורכומ אלא ומייקל רוסא ךכ ולכאל רוסאש םשכ םימ וילע לפנש וא רהנב עבטנש ןגד
חספה םדוק , דוק הלכיש ידכ דחאו דחא לכל טעמ רכומ חספה םדוק םיוגל ורכמ םאו ונרכמיו יוגה רוזחי אמש חספה ם
לארשיל .

במר " ו קרפ הצמו ץמח תוכלה ם
ט הכלה
רמאנש ןהב ןיאצוי ןיא ומצעל ןתוא השעש ריזנ יקיקרו הדות תולח + י תומש " ב + תרמתשמה הצמ תוצמה תא םתרמשו
חבזה ןינעל תרמתשמ וז לבא הב ןיאצויש איה דבלב הצמ ןינעל , י הז ירה קושב רוכמל ןאשע םאו ותבוח ידי הב אצו ,
הצמ םשל ןרמש ןתיישע תעשב אצמנו ןתוא לכאי ורכמי אל םאש ותעד קושב רוכמל השועהש .

ה קרפ הצמו ץמח תוכלה הנשמ דיגמ
ט הכלה
רמאנש םושמ ) הרותב ( תוצמה תא םתרמשו וכו ' . םש ) מ ' (. הצמ םשל וכיפה ותיכפהמ יכ יפיכ יכפהמד והנהל אבר והל רמא
שר שריפ " יפיכ י םירמע , כע " ל . םדאש הצמל ןושארה הליל לש הצמה ןיב קולח םוש וניבר ירבדב אלו תוכלהב רכזנ אלו
חספה ימי ראשב לכוא ז יספלא ברה בתכ םיחספ יברע ףוסבש אלא " אלא ארטנימד הצממ אתדועס הלוכ היל תילד אכיה ל
אשירב ליכא היל תיאד אוה רטנמד דוחלב תיזכ . פס וניבר בתכ ןכו " אש ימ ח וכ תיזכ אלא תרמושמ הצמ ול ןי ' . ז ורוה " ל
הצמ לוכאל הבוח אוהש ןושארה הלילב אלא בכעמ וניאש אלא ןגדה לכב ותושעל יואר הלחתכלו בכעמ וניא רומשהש
תרמושמה העש לכב םש איגוסה עמשמ ןכו םהירבדב שרפל חרכה הזו , עאו " לש תוקצבד אה ובתכ אל המל יל השקש פ
מ וסרכ אלממ םדא םירכנ ןויע יל הכירצ םתנוכו הנורחאב הצמ תיזכ לכאיש דבלבו םה . ןירמשמש עודי טושפה גהנמהו
םישרפמ הברהו השיל תעשמ ץומחמ ותוא ןירמשמש תפמ ןילכוא םימיה ראשו הוצמ לש הצמל הריצק תעמ הצמה
הז אוה רודהו רחבומה ןמ הוצמש ובתכ ] ףא [ ייקד " רמשלו םיטח תונקל השיל םדוקד רומשב יגסד ל חספל ם . עדו
וכע השל םא הוצמ לש הצמש " בשרה הלעה ךכו אצי אל םהיבג לע םידמוע םירחא וליפא ןטקו הטוש שרח וא ם " ז א " ל :
2
סב " ד ןילוח ד תוצמ רומש תו
www.swdaf.com
במרה ישודיח " א דומע מ ףד םיחספ תכסמ ן
פאו " אבר היב רדה אל ה . הריצק תעשמ ללכ םימ ןהילע אבת אלש ונייה ןניעב ימנ ארקיעמ רומישד רבסד , יפאש רשפיאו '
הריצק תעשמ הז רומיש ןניעב ימנ דבעידב , תוצמ רתוי םהב םייקל הוצמל אלא היתילד התיתלד רומישל ימד אלו
יפא אכה לבא רומיש ' ימנ דבעיד , יו " םימ הל ליטישמ אלא היתיל דבעידב רומיש רקיעד הוצמל וז ףאש ל , רמאדמ עדת
וכ םיוג לש תוקצב אנוה בר ,' ס יאו " יעב הריצק תעשמ רומיש ד ימנ יוג לש םיחמקו םיטח ןניעמשיל דבעידב ןנ ,
] ו [ ש יבראב הימיא היל אטקנמ אניבר ןנירמאדמ " אמלעד יטחב והיישפנ יקפמו הב יריהז אל ןנבר ראש מ , ןואגל וניצמ ןכו
רומיש ןניעב הלחתכל לבא ותבוח ידי הב אצויו ארוסיא ןניקזחמ אלד רתומ קחדה תעשב קושה ןמ חמק חקיל .
שרש הארנו " י ז " ותיבב ומצעל ןשלש םיוג לש תוקצב שרפמ ל , ןיאש וצימחה אלש ןהב ריכמש םושמ ןהמ וסירכ אלממ םדאו
וינפ ופיסכה אלו םיבגח ינרק אל םש , ןיידע והתשנ אלו ץמח ןהב בריע אמש וא ןהילכל שוחנ אל ךאיה ונל השק רבד הזו
קודיסו רואיש ןהב אהיש , םרב ר ירבד ןיארנ " ז ח " תוקצב שריפש ל וישעמ לכש הארו לארשי ינפב ןברעו ןשלש םיוג לש
הצמ םשל השיל תעשב םתוא רמוש היה אלש אלא רשכהב ...

אר " ב קרפ םיחספ תכסמ ש
... יפ יפיכ יכפהמד והנהל אבר והל ראד אבר היב רדה אל יכה וליפאו ' הוצמ םשל וכיפה םירמוע . ירבד וחדנש וליפא רמולכ
לד רומישד רמימל יעב הוהד אבר היב רדה אל יכה וליפא אוה רומיש ואל השי הוצמ לש הצמ רומשל היה ומצע לע רימחמו
הריצק תעשמ . דבל והיאד עמשמ יבראב הימיא היל אטקנמ אניברד הירב רמ רמאקדמ אוה אמלעב ארמוחד עמשמ ןכו
ןכ וגהנ אל םימכחה ראש לכו רימחמ היה . וכו ירכנ לש תוקצב אנוה בר רמאקדמ ןכו ' יש דבלבו הנורחאב הצמ תיזכ לכא
הצמ תיזכ לוכאל ךירצ ןיא ותוא שלו ירכנה ןמ חמק חקל םא אה עמשמ השיל תעשמ רומיש היל דיבע אלד םושמ
ןרמושל תפרצו זנכשאב וגהנו הנורחאב
*
םימ לש םיחרב ןנחוטש םימה לא ןתוא ןיבירקמ זאש יפל הניחט תעשמ . בר
עשמ אחספד אחמק ירוטנל היל יעבימו בתכ ספלא ביתכד הריצק ת תוצמה תא םתרמשו . תותלאשבו ] פ ' יס וצ ' ע " ה [ בתכ
היוליע אימ הלפנד ןמ ץומיחמ היל רטנימד הצמב אלא ותבוח ידי שניא קפנ אל הטוש שרח ירכנ ןיטיחל והניטמאד אכיהו
ותבוח ידי קיפנ אל ןטקו . יפ לע ףאו ןוניא רומיש ינב ואלד ןטקו הטוש שרח ירכנ הסיעל השל ימנ יא העיד רב לארשי הייפאד
היתבוח ידי קיפנ אל הייפא תעשב רומיש והב דיבעו . ז קדצ ןהכ ברו " אלא הניא הנושארה הלילב הבוח ידי תאצל בתכ ל
הצמ םשל תרמושמ אהתש דע תוצמה תא םתרמשו רמאנש הצמ םשל לארשי האפאש הצמב . ז ןואג יאה ברו " בתכ ל
רומיש ידי לע לארשי ינפל ירכנ האפאש הצמ הלכואל לארשיל תרתומ הנוקתכ . םימימתהו םידיסחו השעמ ילעבו
הפוא ותשאו קיסמ אוה ינע לש וכרד המ ןנירמאד איההכ ןמצעב ןיפואו ןישלו ןירימחמה םינואגכ ןמצע לע ןירימחמ .

בטירה ישודיח " א דומע מ ףד םיחספ תכסמ א
וכו תוקצבהו םיחמקה אברל אפפ בר היביתיא ' . ג לש ןחמק ןינעלו ירה בתכ חספב רתומ םא םיו " ז ט " ןחמקד ארבתסמ ל
םימ ןמת לעימל חיכש אתועיר םימ לש םייחרב הניחט ידי לע אהד חספב רוסא םיוג לש , ארה תעד ןכו " ז ה " ל , וליפאו
רוסאש ויתובר םשב בתכ יוארכ וב ורהזנ אלש הנשה תומי ראשמ ראשנה ונלש חמק , השעמ ישנאו םידיסחו דוע בתכו
חמקב םירהזנ ורמושל םש ןיכלוה ןמצע םהו םייחרה תיבב חספ לש , חמקה ינפמ הפי םייחרה תוביבס לכ רורגל ןיכירצמ ןכו
ןיעל הארנש ומכ ץמחתמו םש ראשנה , ונלש חמקב ברעתי אלש , םיששב ונמז ינפל ץמחש יפ לע ףא יכ , וא ונימ וניאשב והז
ונימב םיופא םירבדב , ללכ לטבתמ וחכ ןיא חמקב לפונשכ לבא חכ וב ןיאש יפ לע ףאו ול רשפאש המ לכ ץימחמו ררוג אלא
מ ץימחהל " אוהשמב רסוא חספבו לטבתמ וניא מ , ןירמושו יקנ קשב ותוא ןיאיבמ םייחרה תיבמ ותוא ןיאיבמשכ ךכיפלו
םימב רובעי אלש ותוא ] וא [ הפי הסוכמ אוה םא אלא םימ וילע ונתיש םוקמב , םידיסחה תדמ איה וז , מ לבא " אל מ
רסא ןכ והורמש אלש לארשי לש חמק דבעידב ןני , ומכ הפרותה םוקמב התוא ןיחינמ יאדו איההד םירסוא יוג לשב לבא
ול רשפאש , ללכ ןיריתמ ןיא קחדה תעשב וליפאד ויתובר םשב דוע בתכו , ז םינואגהו " חמק חקיל רתומד םנושל הז ובתכ ל
בוח ידי הב אצויו ארוסיא ןניקזחמ אלו קחדה תעשב קושה ןמ ות , ירה בתכו " ז ט " אנירחא אחמק היל תילד אכיה לכד ל
הוצמל תיזכ הנממ לכואו יוג לש חמקמ הצמ השוע ללכ דצ םושב , אוה ןנברד והשמ רוסיאמ אששח יאהד , תוצמ םוקמבו
ןנישייח אל הרות לש הצמ , בש יפ לע ףאו " השעת לאו בשב הרותה ןמ רבד רוקעל ןינתמ ד ) צ תומבי ' ב ' ( , אקוד ונייה
כיה יאדו ארוסיא אכיאד א , ע ארוסיא אכילד רשפאו אוה קוחר ששח אכה לבא " כ .
וכו תותלל הוצמ אבר רמא רדה ' יפיכ ותיכפה יכ דע ) וניכה ] ( וכיפה [ הצמ םשל . ירה בתכ " ז ט " ןיאד הארנ קספ ןינעלו ל
ארה תעד ןכו אנוה ברד אנשילד אטשפכ השילד רומיש אלא בכעמ " ז ה " ל , ז יספלא וניבר לבא " מס ל רמאו אברדא ך
וכו אחסיפד אחמק ירוטנל שיניאל היל יעבימו ,' ירה בתכו " ז ט " הוצמל אלא וניאו דבעידב בכעמ וניאש עמשמ ונושלמו ל
ז םינואגה וריתה ירהש עדת " ותבוח ידי הב אצוישו קחדה תעשב קושה ןמ חמק חקיל ל , אנקסמה הארנ ךכ ךכלה
והימו הריצק תעשמ רומיש היל ןנידבע הליחתכלד יגס השילד רומישב דבעידב , אל אהד תותלל ונל רוסא יאדו והימו
יפאד התיתלב ןניאיקב ' רוסא הריבע ששח שיש וישכעו הוצמ אלא הבוח הניא אברל , ז יספלא וניבר תעדכו " ל .
ןהמ וסירכ אלממ םדא םיוג לש תוקיצב אנוה בר רמאד אהו ... ירה בתכו " ז ט " ז וניבר ירבדמ הארנו ל " לארשי דמע םאש ל
יגס יכהב הצמ םשל התוא רמשו וילע , ארה ירומ ינפל יתנד ינאו " ז ה " יפא יאדוד ל ' יכהב יגס אל ובג לע דמוע לארשי
יעבד אכיה לכד ' ובג לע דמוע לארשיב יגס אלו דיבע הישפנד היתעדא יוג המשל טג יבג ןנירמאדכ ) ס ןיטיג " א ג ' ( , עאו " ג
יגסד ןחכשא הלימ יבגד ) ע " כ ז " ב ו ' כ " א ז ' ( , ש הלרעה תציצקל רחא םעט םוש ןיאד המשל איה אמתסד הלימ ינא השיל לבא
אמייק חספ םשל ואל אמתס וז הסיעד , םושל שריפכ והז דיבע אק חספל דיבע אקד לכד ןויכ לארשי יבגלד יאדובו
הוצמ , הל רוכזיש ךירצ ךכל הריצק םתס ןיאש הריצקד רומיש לבא יכהל אמייק אמתסד השיל תעשב ונייה והימו םשל ךפ
אבר רמאדכ הוצמ , יפא הוצמב קלח ול ןיאש יוג לבא ' הוצמ םשל דיבע אל השיל תעשב , תוכלה לעב ירבדמ הארנ ןכו
ז " היתבוח ידי קיפנ אל ןטקו הטוש שרח יוג תשיל ונושל הז בתכש ל , הלילב הצמ שלימל יריסא ילבט אלד החפשו דבעו
3
סב " ד ןילוח ד תוצמ רומש תו
www.swdaf.com
ירש ימוי ראש לבא ןושארה , ע קדצ ןהכל ןניזח יכהו " כ , ארה ירומ לבא " ז ה " ובג לע דמוע לארשיב יגסד לקהל ןד היה ל
יעב אלד ' תוצמה תא םתרמשו ביתכ יכהד הצמ םשל רומיש קר הצמ םשל הישע , ארה ירומ ןד היה ךכ " ז ה " הכלהל ל
השעמל אלו , ע " ירל כ " ז ט " ל .
ארהו " ז ש " שר שוריפ לע םיהמת שיו ונושל הז אנוה ברד היתלימד אשוריפב בתכ ל " ז י " יאה ילוכ לקהל רבתסמ אלד ל
ןימחב ושל אמלד ןנישייחד ונינפב אלש יוגה שלש קצב לוכאל , ונינפב יוגה שלש ןוגכ םיוג לש תוקצב ישרפמו , אלו
אד יל אריהנ " היל הוה כ ] רמימל [ ונינפב יוגה השלו יוגה דיב חמקה ותוא האורד ןויכ םיוג לש םיחמק , נ ךכלה " ל
שרפכ " ז י " עאד ל " יוגה השלש פ ע רתומ קודיס אלו רואיש אל וב ןיאש ןיאור ונאש ןויכ ונינפב אלש " כ .
הנורחאב הצמ תיזכ אנוה בר טקנד אה . ירה בתכ " ז ט " ה ל " יפא ה ' ע הנורחאב טקנ אתוברלו הנושארב " כ .

א דומע מ ףד םיחספ תכסמ יריאמל הריחבה תיב
ונדמלו והופאו והושלו םיוג לש םיטח לארשי חקל םאש םלכ ירבדל הנורחאב הצמ תליכאל םהב שוחל ןיא םילארשי
ויד לארשי ידי לע השיל תעשמ רמשנש לכש ןיששוח ןיאו קושב חמק חקיל רתומ קחדה םוקמבש ובתכ םינואגה ףאו
ןניקזחמ אל ארוסיא יקוזחא ורמא לודג ללכ םימ וילע לפנש וא תתלנש :
ןכו הנתשנ אלו םיחל םניאש לכש םימ םהילע ולפנש םיטחב ובתכ קפקפמ ינא וזבש אלא רתומ םיישק ךכרתנ אלשו םתיארמ
ןיניערג המכל הפי רבדב הניחב ןיאש דצמ רומיש השע םאו חספה ךרוצל םרמשלו םיטח תונקל יואר רחבומה ןמ הוצמלו
דומלתה ינורחא יפמ רבדה אציו ליאוה הנורחאבש הצמ תיזכל אהימ ןכ תושעל יוארו רבדב גילפה ירה הריצק תעשמ
נש ומכו וז איגוסב רכז ר יפיכ יכפהמד והנהל אבר והל רמא " הצמ םשל וכיפה ותיכפהמ יכ םירמע ל מש אלא " ךרס וזב ןיא מ
הבוח :
הצמ ר הנשי " ר םתסבו חספל םדוק םוי םישלש תישענש ל " ברעמה דומלתב הילע ורמא חספ םשל הב ריכזה אלש ל
ןכ הצמב ףא הכוס לש ןושארב ב וקלחנש םשכ " הכוסב ללה תיבו ש אהימ ללה תיבלו רמולכ הצמב םיקלוח םה ךכ הנשי
הרשכ ר רמא ' ותבוח ידי אצי אלו הב קדקד אלש אוה רורב רבד חספ םשל האשע אלש ןויכמ הרוסא לכה ירבד הסוי :

ר ' ו קרפ הצמו ץמח תוכלה יולה םייח
הזב שי יניד ירת הצמ םשל תרמושמד ןידה רקיעב הנהד , של ךירצש רומישה השעמ םצע אדח ץומיחמ הרמ , רקיע והזש
רומיש תוצמ , הצמ םשל תרמושמ םש הב לוחיש אצפחהב ןיד הב שי דועו , ל ףד םיחספב אתיאדכו " ח ] ע " ב [ ידי אצי לוכי
ת ריזנ יקיקרו הדות תולחב ותבוח " ל תוצמה תא םתרמשו הצמ םשל תרמתשמ הניאש וז התצי הצמ םשל תרמתשמה הצמ
חבז םושל אלא , שעמ ןאכ שיד ףאד ירה הצמ ןינעל םג ליעוהל לכויש רומג רומיש ה , מ לבא " רחא רבד םשל תרמתשמד ןויכ מ
הצמ םשל תרמושמ ללכב הניא , הצמ םשל תרמושמ םש הב לוחיש אצפחהב ןיד יוהד ךחרכ לעבו , עו " רבד םשל השענש לכ כ
הצמ םשל תרמושמד םש הב הלח אל רחא .

א דומע גנ ףד תוחנמ תכסמ תמא תפש
םש וכו ןינמ ' יה חספמ ןניפלי יוה יא הרואכל חספמ הנדמלנ ' יאהמ לבא הצמ םשל םתה ומכ החנמ םשל רומיש ךירצ
יהת הצמ המצע החנמב ביתכד ארק ' החנמ םשל רומיש ךירצד החכוה הזמ ןיא צו " תוצמ םשל רמשנב אנידל תמאב ע
החנמ ידי הב אצוי יא הוצמ
(**
םיחספב ןנירמאדכ ) ל " ב ח ( ורמשנש הדות ימחל יבג םש ןייע חספד הוצמל ילוספד הדות םשל :

(** אד הפאמ תחנמב " במרה תעדל ילכב ןמש ןתמ צ " מכ ם " חלה ש " למהו מ " מ ) יפ " המ ג ' העמ " ק ( יברד אבילאו ) ע ןמקל " ה ( יפא רחא ןללוב תולחד ' ןללובד ןנברל לבא
א תלוס " יואר הניאו הרישע הצמ יוה כ ' י ךא חספב הוצמ תצמל " רהמ תעדל ל " בהו ל " ח ) וא " יס ח ' עת " א ( צמב םג ןיאצוי דבעידבד ' רישע ' מלו " ותה ש ' ) צ ןמקל " ו ( תשילד
צ םינפב תוחנמ תייפאו " הד ל " מכ םינפב תישענ נ " סותה ש ' ) פ ןמקל ' ב ( הדובע ןיעכ יוה אלד יכיה הרזעב ןילוח סינכהל ירשד :

א דומע מ ףד םיחספ תכסמ תמא תפש
יעו ' מ " ארה ש " יד ש " אד ירכנ לש תוקצבד מ " הב י ע דמוע לארשיב םג ן " ינהמ אל ג כו " בה כ " י ) יס ' ת " ס ( ושת םשב '
בשרה " ךרואב א ] שחב םג " שחב רשכ טגבד בג לע ףאו ו " ע דמוע לארשיו ו " עו ינהמ אל אכה ג " גמב ש " א [ יל ימדמד ' תיישעל
עע ינהמ אלו המשל יעבד המודכו תיציצ " ע ג " ש ישע וטא יניעב אלפ אוהו ' יתכ המשל ' וצמה תא םתרמשו אכה יתכ ת ' אהו
ע דמועה ורמש " יתכד תיציצב אמלשבד הצמ םשל ג ' המשל השעמה תויהל ךירצד הל בתכו ביתכד טגב וא ךל השעת
וכעו " ישפנד אתעדא ם ' ע דמוע לארשיש המ ינהמ אל ריפש דיבע " ישעב המשל בותכה הלת אל אכה לבא ג ' יהיד קר '
צו ורמש אהו הצמ םשל רמשנ " ע :

ףד תוחנמ תכסמ הרוא ןרק א דומע גנ
שיו ר תייעב הזב זומרל " רמ פ ' ימא , וצימחי אלש ןרמשמו ןירשופב תושולינש תוחנמה לכל ןינמ , חספמ הנדמלנ , זומרי
א רומשל הלודגה הלכשהו הזה לודגה דומילה אוה ןינמ ותלאשב " ןועו אטחו ץומיח םושמ ע , איבמה רבדב שולינש ירחא
ץומיח דיל , הציה חכ אוה " ר , תלוגס איה המ וז הרימש , חספמ הנדמלנ , ע יכ " ךורב שודקה ונל השעש םיסנו תואלפנ י
ה יכ תעדל ונארה אוה ' וכ אוה ,' ה השעמ תא ורכזבו ' ע הארונהו לודגה " ערה ץומיחהמ רמשהל םדאה חכב שי הז י
הזה , ימא יבר ול בישהו לודג דומיל אוה םירצמ השעמ יכ אוה ןכ יכ תמא , יהת הצמ בתכ ימנ אפוגב לבא ,' ייחה ,' בויח יכ
ה תא תעדלו ןיבהל בל ול תונקלו ושפנ תויחל ומצע םדאה לע ' , שמכ " נ ) יהד " כ א " ח , ט ' ( ךיבא יהלא תא עד , לע יכ רמאי
ךל עד ךמצעב התא םיהלאה אוה יכ ךיתובאמ ךתלבק , בוט אל שפנ תעד ילב יכ , ךיתובאמ הלבקה םג חוכשל לכותו , ידי לעו
המילשה תעדה ןינק אוה המ , ע " י יהי לבל תעד םדאל דמלת הוצמהו הרותה רוא ' ץומיח םוש וב .
4
סב " ד ןילוח ד תוצמ רומש תו
www.swdaf.com

א תוא אכק ןמיס חספ תוכלה םייח חרוא שיא ןוזח
א ( תוחנמ נ ג״ ׳א מ ןינ לכל תוחנמה ושולנש ת ןירשופב ןרמשמו אלש וצימחי , אה ד ושולנ ת ב םימ אוה םושמ ש ש ןנמ טעומ
יאו רשפא ל ןתופא אלב םימ כ״שמכו ת סו ' קל ןמ נ ז׳׳ ׳א ה״ד מ נ ח ת , זו וה מ כ ו תנ הרותה ףא אלש נ רמא , אהו נד ושול ת
ב רשופ ןי םושמ תפהש רתוי ט בו שולנשכ ןירשופב ןיאו ןירשופה הבוח אלא תושר םושמו רודיה מ צ הו הוצמ ירשופב ן , אהו
ד ש א לי אכה ינמ ן ונייה אהא ןנתד ןרמשמו אלש וצימחי , שוריפו הנשמה הוצמש ןרמשל םשל הצמ ונייהו תעשב השיל
הכירעו וליפאו ןתונ ותעד אלש וצימחי ׳יהתו הצמ ומכו וצמב ת הוצמ לש חספ אהאו ליאש ןינמ קיסמו ׳יהתמ ] ןכו אוה
י״שרב ה״ד ןינמ , אלו ןכתי שרפל הוצמ ןרמשל םושמ אלש וצימחי לבא צ״א המשל ד הז אל וניצמ ספב ח אהד חספב
ןניעב המשל , דועו ארבס אוה ןויכ ומיחד ץ לסופ ךירצ מיש ו ר [ , שיו ל ׳יע יא ג ם ליכאב ןת םייקמ צמ תו ליכא ת הצמ דבלמ
תוצמ תליכא םישדק , אהו רמאד תומבי ׳מ ׳א וניאש הלכוא ח ול ט אלא הצמ ונייה יטרפמ תוצמ תליכא םישדק , ןכו נ ר הא , אלו
שרפתא יא אכיא אבוכיע ןשלב ןאפאו אלש ןמשל .
םיחספ ״ל ח ׳ב ואצי ולא ןיאש שמ ת מ ר ןי ל םש הצמ א ל א םשל חבז , ונייה םשל הצמ לש בז ח ו י״שרפדכ ל״רו ג״עא םגד
תוצמ הדות ןיכירצ רומיש םשל מ צ ה כ״או ופאנ םשל תוצמ צמ ו ה מ״מ ןויכ נד ופא םשל תוצמ לש מ וצ ה תרחא ספ ו ןיל ,
ונדמלו גש ם הצמ הדותבש הכירצ רומיש םשל תצמ צמ ו ה ג״עא ד ולח ת הדות אל ורקיא החנמ רמאדכ ו״מ ׳ב מ״מ ניפלי ן
ממ וחנ ת יוליגד תלמ א אמלעב אוה , ג״עאו השילד ׳יפאו הדותד ןדועב ןילוח מ״מ המ נ י והל תבשחמ המשל .
שיו ׳יעל מב נ תח תלס הצמיקש הדועב לס ת םירישהו נ ןילכא הצמ , יא ךירצ כ״ג השיל ׳יפאו םשל הצמ , או ת ל״ ךירצד
המשל , שי ׳יעל הלילבב אלש האשע םשל הצמ יא נ תלספ מה נ הח ןויכ ןיאש ןאכ הצמ ׳יוארה וכאל ל היריש התוצמכ , לבא
םושמ מ חנ ה הפוג ש נ הללב אלש םשל הצמ תיל ןל הב ןויכ מוקהש ץ נ רטק אלב ׳יפא אל ךייש וב השיל של ם הצמ ןיאש הצמ
אלא ל ח ם פאה ו י הצמ לבא ץמק הז ש נ ק ט ר אלב ׳יפא אל ירקמ הצמ אלא שי וב רוסיא מח ץ , ןכו מ נ תח נ םיכס צ״א הלילב
םשל הצמ אלא שי הב רוסיא מח ץ אמל ן יברד הב ׳מגב ז״נ ׳ב רוסיאל מח ץ .

וש " גס ןמיס ג קלח יולה טבש ת ו תוא
נ תוחנמב הנהו " ע ג " א ינימ אעב ' ר ' רמ אדירפ ' הנדמלנ וצימחי אלש ןרמשמו ןירשופב תושולינש תוחנמה לכל ןינמ ימא
כד חספמ ' א תוצמה תא םתרמשו " הייחה היהת הצמ ביתכ הפוגב ל - ללכנ הזד עמשמ ארמגה תוטשפ ר תלאשב ' םא אדירפ
ר הטנ ןכלו חספמ דמלנ וצימחי אלש ןרמשמד אה " או פ " ר ל ' כ הפוגבד ימא ' היהת הצמ , ר תעדלו " הצממ הל ףילי יוהד פ
א חספד " הדות תצמ וא החנמ תצמ םג אלא חספ תצממ דחוימ ןיד תוצמה תא םתרמשו ןיא כ , - פלו " תשרדהל לטב ז
חספ תצמ םשל תרמתשמ ןיאש וז האצי הבר ) שרפ ןייע " י ( הז ארק ללכב םלוכ אהד , - רו הבר לבא " ר תנקסמ יפל י '
ביתכ הפוגד החנמבד ימא , הזג אוה הצמ םשל תרמתשמה הצמ תוצמה תא םתרמשוד דמלנ אל חספמ לבא " תצמב כ
חספ , יהתש הדפקהה ונייהד היהת הצמ ןושלב קר הקפא ארקד ןויכ המשל רומש ןיד ןיא החנמה לבא ' לבא הצמ יאדו
ומש ימש רכד ןאמ המשל ר ' , ושו " סב ר ' ג ריעה תוחנמב תמא תפש " הזב כ .

ל ןמיס תוחנמ שיא ןוזחב יתיארו " ה - כ א ' נמ הרואכלו המשל רומש ךירצ תוחנמב םגד " ןושלב ארק הקפא אלד ןויכ ל
יהת הצמ אלא רומש ' נכ " ל , הדות ימחל םגד בתכש יתיאר ןכו אתופליה ללכב ןרמשמד תוחנמד ו וצימחי אלש ךירצש
מ תוחנמב ראובמכ החנמ ארקנ אל הדות תולחד בג לע ףאו המשל רומש הדות ימחלב " ע ו " מ ב " יוליגד תוחנממ ןניפלי מ
איה אמלעב אתלימ , יפאו השילד בג לע ףאו ' מ ןילוח ןדועב הדותד " המשל הבשחמ והל ינהמ מ , ע " שיא ןוזחב ש .

צ הז ידידלו " קמ םילק םישדק הדות דומלנ ךיאד ע " נמד ק הח , ץוחבמ הזו םינפבמ השענ הזו , ןילוח הזו שדק הז , ארקנ הז
ע ךייש ךיאו החנמ ארקנ אל הזו החנמ " אמלעב אתלימ יוליג ןינע ז , רומש ןניעבד ןיתעמשמ הז שיא ןוזחה חירכהש המו
הדות םשל , יפהד חרכומ הז ןיא ' בכעמ רומישהד םושמ אל אליממ ךכ ןרמש אוהד , פשה םשב ליענ יתרכזה רשאכו ת
כמו המשל רומיש ןיד ןיא החנמב וליפאד תמא " הדות ש ודו " ק .

וש " זנ ןמיס ה קלח יולה טבש ת ח תוא
... יז שיא ןוזחה םע תמא תפשה םלוע ינואג ירת יגילפ אל ןאכ דעו " םג הברתנ רומשד יהנ תמא תפשה תעדלד אלא ע
כ אלד ןויכ תוחנמב אתיל המשל ןיד לבא תוחנמל ' תרמשו חספד הצמ ןושלכ תוצמה תא ם , יס תוחנמ שיא ןוזחה תעדלו '
ל " ה , א ' תוחנמב אתיא המשל רומיש ןיד םג שמ ןייעו " ח יולה טבשב הזב כ " יס ג ' ס " ו תוא ג ' .
החנמ ארקנ אל הדות ימחלד הדות ימחלל שממ החנמד רומש ןיב קלחל שיד ףאו , או " הדות ימחלב רומיש ןיד ןיא כ
עו " איה הצמ וינפ ופיסכה כ ) שמו " ןואגה כ ר אלא אקוד ואל החנמ הניב ירמא " הדות ימחל ל ( שמ לע הזב קלוחו " ןוזחה כ
המשל רומש םגו הדות ימחלב םג רומיש ןיד שיד שיא םש יולה טבשב הזב יתורעהש המ ןייע . כמ " אהד הז ונעשוי המ מ
וס " נכ תוחנמב םש שרופמ אפוג החנמב םג ס " איה הרומג הצמ הינפ ופיסכהד ל , או " הה כ " חספ ד ) המ " יאדוב ןנברדמד ת
שמכ רוסא " סות כ ' ודו רוסא ימוי ראשב םגד םתרמשו ןידמ אל הז לבא תוחנמ " ק .( ..


5
סב " ד ןילוח ד תוצמ רומש תו
www.swdaf.com
וש " קלח יולה טבש ת זנ ןמיס ה
ו . ארה ירבד רואיבל םויה אבאו " פ רומישד ןיתעמשב ש " כ הכלה םיחספד ב " הכלה יקספו רוטה ירבד הנבנ וילעש ו
ואב " יס ח ' ת " ס ס " ארה קיסאש רחאמד א " זנכשאבו אמלעב ארמוחל אוה הריצק תעשמ רומיש לע אבר דיפקאד אהד ש
הניחט תעשמ ןרמושל וגהנ , כ ' תותלאשבו ) פ ' וצ , ע " ה ( כ ' יל רטנימד הצמב אלא ותבוח שניא קיפנ אל ' הלפנד ןמ ץומחמ
יוליע אימ ' שח ירכנ ןיטיחל והניטמאד אכיהו " א ותבוח ידי קיפנ אל ו " שח השל נ " הפאד בג לע ףאו והנינ רומיש ינב ואלד ירכנו ו
וכו לארשי ,' ז קדצ ןהכ ברו " כ ל ' הצמב אלא הניא הנושאר הלילב הבוח ידי תאצל ל לארשי הפאש הצמ םש םתרמשו רמאנש
הצמ םשל תרמושמ אהתש דע תוצמה תא , רו " ז ןואג ה " כ ל ' ע לארשי ינפל ירכנ האפאש הצמ " תרתומ הנוקיתכ רומיש י
וכו ןירימחמ השעמ ילעבו הלכאל לארשיל ' ע " כ .
בה תעד הנה " כ בר תתגולפד י " ר םע צ " כ ברלד ןואג ה " יפאד ןיבו השילד רומיש ןיב ןניעב ץ ' ומצע לארשיב , רלו " ןואג ה
יהש דבלבו רשכ לארשי ינפל יוג האפא וליפא ' ע רומיש " ומצע לארשי י , םג וא רקיע השילד רומיש םא יגילפ ותעדלו
יפא ' . בהו " סו קלוח ח " רלד ל " יפא ןיב לדבה םוש ןיא ןואג ה ' כ ברלו רשכ םהינשבו השילל " ןאשע םא םילוספ םהינש ץ
רמשמ לארשיו יוג סב ןייעו ' הל הלאש קמעה יצנה ןואג " פ ב ' כ בר יגילפ ןושארה וכרדלו םתתגולפ תנבהב ךיראה םש וצ " ץ
רו " כ ברד םתרמשוד אשרדמ ללכב המשל ןניעב םא דוסיב ןואג ה " ל ףד הברכ קסופ ץ " ע ח " יניד דוסימ הדות תולח לוספד ב
ז חבזל אלו הצמ םשל אקוד ןניעבד הרימש " המשל ןניעבד א , עע לארשיב לוספ אליממו " זד ירכנ ג אלו הרימשל ינהמ ה
המשל תבשחמל , רו " רכ קסופ ןואג ה ' שרכ אלד שרפמו העבשל השענ הניא םעטמ לסופד םש ףסוי " סותו י ' ימנ אוהד ובתכש
חבזה תטיחש םדוק ונייהד הבשחמ לוספ םעטמ , ר ךרדב ימלשוריהכ אלא ' רתונ לוספ רדגב רבכו חבזה תטיחש רחאלד ףסוי
בשל לכאנ וניא תמאבש םעטמ לוספו הבשחמ םעטמ אלו הע .
כ בושו ' רד ול האריד " כמד העבש לכ הצמב ירייא קר קדצ ןהכ בר לע ללכ קלוח וניא ןואג ה " אלד בג לע ףא ןניעב רמושמ מ
שממ הז קיידו המשל ןניעב " ר כ " יריימ הליכא רתיהו רוסיא ןידמד ירה הלכואל לארשיל תרתומד ןואג ה , י אצוי ןידמ אל " ח
רפמ ןכ איבהו " חבישו ח הז ךרד , שעי " הלאש קמעהב ה . רפה םג הנהו " כ ח ' אניפתסמד אלול ךרד קר ןכ אפתסימ ריפשו
ארה תוטשפד ןויכד " כ ןכו רוטב שרופמ ןכו ש ' ארה יזמרב רוטה " כ בר תקולחמ הזב שיד ש " רו ץ " םג אצוי םא ןואג ה
עע לארשיו יוג רומישב הנושאר הליל " נואגה ירבדב יאיקב והניא יכ הז לבקל ונילע ג ןנימ רתוי םי .

ז . ע המשלד הנוכ הז םא הצמ םשל רומיש דוסיב תראובמ םתתגולפ לבא " כש ד ' שר " ךרואב הלעמל יתראב רשאכו י ,
הנשה לכ תצמל אל חספ תצמל הז םישועש העידיב ץמחמ הרימש ןיד קר הז וא , רה ןושל יתאצמ הז הארו " ןיגוסב ח
א אברד אתיאד " צמ םשל וכיפה יפיכ יכפהמד ינהל ל הו , כ ' רה " םשל וכפה ןירמועה ןהו ןרוגל יכפהמ ווהד ךנהל אבר רמאד ח
יהיש םימ תרשכה וב ןיאש םוקמל והל וכיפהו םימה תרשכהמ ורהזה רמולכ הצמ ' הצמ לש ומשל רומיש , ע " כ . סרוגד ירה
הוצמ םשל םוקמב הצמ םושל ) דב יתיאר הכו " ע המכמ יתיימ ס " יגכ הצמ םשל ןכ םיסרוגד י ' רה " ח , ףאו כב אלש יפ לע " מ
ע דימעהל רשפא " ז , תמא ירבד םירכינ הזב לבא .(
כ בר תקולחמ אוה תוסריגה ןיב לדבההו " רו ץ " רד טושפ הוצמ םשלד ןואג ה " ןושאר ליל תיזכד הרותה תוצמ ל , אשמ " כ
ץמח אל חספ תצמ ונייה םתס הצמ , עו " עע ינהמ כ " נכ יוג ג " ל , שמכ אוה םינושאר תקולחמו " הלעמל כ , הז ךרדלו צ " ל
ל ףדד יאהד " היזגד ונייה חבז םשל הדות ימחל תנווכב לספנד ח " יהת הרימשהד אוה כ ' חספ תצמל אקוד , דוסימ אל לבא
שמכו המשל אלש לוספ " ונהמ הלעמל כ " ב ] . יגה ןייעו ' ג הצמ םשלד " ארב כ " ש .[
ח תובושתבו " וא ס " יס ח ' כק " ע תושעל םיליגרד חספד יטיחל הוצמ תריצק לע דמע ח " שיו יוג י עע לאר " ינהמ ךיאד ג
המשל ואל אמתסד ןויכ הריצק תלחתמ םירימחמהל , כו ' יהיש ךבוח םשל ךריצק ביתכ יוה ולאד שדח ךרד ' ריצקה
נכ ךייש זא המשל " א המשל רומישב אלא המשל הריצקב הוצמ םוש ןיא לבא ל " יוגל ןיאו המשל ןיוכי ץומחמ הרמושה כ
כ הרימשב קסע םוש " ישל המוד וניאו הריצקב א ע יעבד השילד רומ " עע לארשיו יוג אלו ומצע לארשי י " ןתנ רבכש ןויכד ג
או רמשמה אוה ודיב לבגמה זא םימ " רמשל האורל א , ע " יהיש ךירצ כ ' ג לבגמה " רמושה השילב אוה אהד לארשי כ ,
שעי " ה . ג ןייעו " יחב כ ' רהמ " וי הוצמ תוצמ לע קיש ם " חה ןרמ םשב ןכ יתיימ ד " עב העומשב ס " פ .
םצע ארביא חה תרבס " בשרה תבושתב ראובמה דגנ אוה ס " כ אהד תאז הכלה הנבנ וילעש א ' עעב רימחהל םש " ג
הכ םעטמ " עע רדג המשלב ינהמ אלד ת " בב אבומכו ג " םש י , אשמ " חהל כ " הריצקבד ומצע הצמד רומיש דוסימ אוהד ס
וכו ' עעה לארשיו םימ עונמל קר אוהד " או רמשמה תויהל ךירצ שלה השילבו רמשמה אוה ג דיבש המ הזב רמשמ ןי
וריבח .
חה תרבס םצעו " הלועפה ןיאד ןויכ רמשמ רחא םא ינהמ רומיש ןושלב קר המשל ךריצק ןושלב ביתכ אלד ןויכד ס
ארה וניברל וניצמ רבכ הרימשה אלא ןאכ שקובמה " בטירב ה " מ םיחספ א ' ע " כ א " כ כ ירהש ' זו " ארה ירומ לבא ל " ז ה " ל
יה ' עע לארשיב יגסד לקהל ןד " לד ג כ יכהד הצמ םשל רומיש קר הוצמ םשל הישע יעב א ' יה ךכ תוצמה תא םתרמשו ' ירומ ןד
ארה " ז ה " השעמל אלו הכלהל ל , סכ אוהו ' חה " ארהד אלא שממ ס " חה לע קלוחמ ימנ ה " השילב ימנ רישכה ותרבסלד ס
עע " בטירב ראובמכ ג " םש א .

חה ירבדלד ילואו " ארה ירבד םויס שרפתמ ס " שמ ה " כ הכלהלד כ ' כ רו השעמל אל ן " קפסמ יקופסד ל " תמאב םא ארבס יאה ל
המשל השעמה םצעב הרושק אלו רומישה תבשחמ קלח לע קר הרות תדפקה , קפסמד וא " סכ ל ' חה " רקיעד םגה ילואד ס
כמ השעמה אל הרימשה " א זאד ומצע השילב אלו השילה דע קר ינהמ אל הז מ " הרימשה ןיבל השעמה ןיב קלחל א .
ןטק תערכה ואל יאו הוצמה תישע םצע םניאש ןויכ הניחטו הריצקד השילל הניחטו הריצק ןיב לדבהה רמוא יתייה ינומכ
עע ינהמ הזבו הצמ רובע ץמחמ רומשב יד היפאו השילב הצמה תישע דע הוצמה לש אצפחה םניאו " נכ ג " ל
םינושארהמ , אשמ " שמכ שממ המשל ןניעבד הוצמה לש אצפחה רקיע איהש ךליאו השילמ כ " שר כ " י אליממו םינושארו
עע ינהמ אל " כמ םהינשל דחא קוספ קר ונל ןיאש יפ לע ףאו יוגב ג " ונלבק ךכ הנווכה ןינעל מ , כמו " םגו הריצק םא ש
6
סב " ד ןילוח ד תוצמ רומש תו
www.swdaf.com
ארב ראובמ רשאכ ןנברד קר המשל תרימשב הניחט " רו ש " םינושארו ן , רפהש עודיו " הטישב םידיחיה ןיב אוה הזב רימחמה ח
םיקסופב ראובמכ וז , ךיראהל ןיאו הזב דוע .

ט . ... מפבו " יס ג ' נת " מ ד " ס ז " ג ק ' ... םירכנ לש תוקצבמ השקה בושו מ םיחספב ' ע " אצוי וניאד א כו ' תטישלד שדחל
מרה " היא א " םירכנ תוקצבב דבעיד אצויד נ , מגו ' מ םיחספ ' ע " הלחתכל קר א , יסד יאה ןכו ' ת " שחד ס " תעדל םילוספ ו
מרה " הלחתכל ןיד קר יוה א , מפה המתש דע " ל ג מרה היגה אל המ " יסב הז א ' ת " ומוקמב ס .
מפה וניבר ירבדו " עצ הזב ג " הלחתכל קר רומיש בויח ןידד רמול ג , שה תיגוס םגו הז דגנ םינושארה לכ תיגוסו " ס
מ םיחספ ' ע " יאר איבהו אוה רומש ואל היפאד רומש א ' םיוג לש תוקצבמ , שה תטיש ןכו " וי ןיטיג ס " ע ד " ד ןילוחו א ' ע " א
ד יתוכ תוצמב מ רמאקו חספב ותבוח ידי אצי םא " רומישב יאיקב אל ד , תועדה לכל דבעיד ןיד רומיש ןידד ירה , בה םגו " יס ח '
פת " כ אל ב ' אד אכיה קר " ימקוא ןפוא םושב א ' אתיירואדא ) אתיירואד ואל רומשד ותעדל ( המ הצמ תוצממ ולטבל אלש ידכ " ת
דבעיד בכעמ רומיש ןיד םצעד אטישפ לבא , מ תוטישה בורלו ה " נכ ת " ל .

י . סב יתיארש המב רבדא עגר דוע ' פ חנעפ תנפצ " וחמ ה " כ הוצמ תצמב המשל ןיד רידגהש רחאל מ ' וסב " ד , י ךא " ל
צ םיחספ ראובמכ חספ ירישכמ רדגב הצמה הוה זאד שדקמה ןמזב קרד ' ע " הז ךירצ זא א שמ ןייעו " במרה כ " הב ם ' ק " פ
פוס " ג הוהד ד " ע חספ לש הצמה הרובח רדגב כ " עו ש נ ןיי " ע ג " שרבו אחספל רטנימד יטיח א " ד ןילוח י ' ע " כע א " צ ןואגה ל " פ .
רל יאדו הנהו ' ב אחא " סד י " ק םיחספב ל " מהיב ןיאש ןמזב הצמד כ " י אתיירואד ואל ק " נכ ל " ל , קב הרושק הצמד ןויכ " שממ פ ,
ייקד ןדידל לבא " המזב הצמד אברכ ל " המ ז " ת , י הזבו " כ אבר רימחאד ונייהד אתינגרמ ל " פב כ מ םיחס ' ע " רומש ינידב א
ליזא ותטישלד , א " יחכ רמול ללכ א ' צ ןואגה " תיגוסו ןיטיגבו ןילוחב תויגוסה לכד חספ ילב הצמ אל חספ תצמ אקודד פ
שה " הצמ ןיד םצע אוה הצמד המשל ןידד חכומ םינושארה תיגוס לכ שממו םיחספ ס , רשכהל הרותה ינידמ ןיד אוהו
דבלב הוצמה , יהש תמא ןה ' ל םוקמ בה תעד ןיב הזב רשפ " חה ח " ונהו י " ארקו ןנברד קר רומשב המשל רקיע לכד םירבוסה ב
איה הרומג השרדד םירבוסה ןיבל אתכמסא , קה םעש הצמל קר לבא איה הרומג השרד םלועלד רמאנו " אמלעב תוצמל אל פ ,
םינורחאו םינושאר וניתובר לכ ךרדמ קוחר רבדה םנמא , ללכ םהירבדמ תוטנל ונל לאו .
סבו כב תירקיע הדוקנ ףיסוהל ילע ונירבד ףו " ז , נעלנד " המשל הצמ תישע לע הרות התוצש המ לע םעט ןתיל ד שמכ " כ
שר " כב י " נכו ד " ל , חהו " יחבש ס ' רהמ " הע קיש ם " נה מ " ייק אל הכוסב המלד שיגרה םש ל " בכ ל " המשל הכוס תיישע ןניעבד ש
ט הכוסב ראובמכו הרשכ הנשי הכוסד הבכ קרו ' ע " א , נ הצמבו המשל יעב , הרותבש הוצמ ץפח לכב לכתסתשכד יתוינעבו
יפא אלא השודק ישימשת איעבמ אל הובגד אצפח רדג ץפחה לע לחש הארת ' תיציצו בלולכ הוצמ ישימשת יתאבה רבכ
כ " בטירהמ פ " ל הכוס א ' לו " כש א ' כ שדקהב ומכד םימעפ המכ ' סות ' הנק אל ידכ שואי רמאנשכ אלא הריבעב אבה הוצמ ןיאד
קר או תושר יונש םע " והו ןינקל עייסמ שדקהה תושר כ " הריבעב האבה הוצמ ל , ה " אל ידכ שואי םאד ןנירמא בלול ןינעל ה
ע אלא ןינקה השענ אלו הנק " הובגל ורכמ יל המ טוידהל ורכמ יל המד ורכמ ולאכ הזו בלול תוצמכ ותוצמל ושידקהש י , רבכו
קמב יתרמא " בטירה ירבדד א " דוחיהד םוצע שודיח א ע הריכמכ תושר יוניש ארקנ הוצמל " אנמחרד אזג יב וסינכהש י ,
המ אהד " הוצמ אצפח לע השודק םוש ןיא ת , ןנברד רדג קר םוקמ לכ הוצמ תמחמ הצקומ םגו , עודיכ ) שמ ןייע " טבשב כ
ח יולה " יס ג ' נק " ה .(
בטירה תעד תאז לכבו " ויכו בלולו גורתא םייקמש המד א " רל ותושרמ ואיצומ ולאכ ותוצמל ב הובג תוש , בטירה תעדלו " כ א " ה
ישה ןוצר " הובגל הזל תנמוזמש אצפחב הוצמ לכ םייקנד ת , םמצע לע םיחיכומ םמצע דצמש בלולכ םוקמ לכב אתשהו
הובג אצפח תויהל דבלב הנמזהה ינהא םה הוצמ אצפחד , הלילב התוצמ לע ללכ החיכומ הניא המצע דצמד הצמ לבא
םג אמלעב לכוא איה הצמ אהד הנושאר אצפח השעת אל המשל התוא השעד אל םאו הוצמ ילב חספה ימי תעבש לכ
וכו תיציצו בלולכ הובגד ' , ויכ הכוסבו " בד יגילפ הצמד ב " ס ש " המשל ןניעבד ל , בו " םש לחש ןיד שי םתהד ןויכ םתעד ה
הל תוכוסה גחמ ןניפלידכ הכוסה לע םימש ' ט הכוסב ' ע " יממד המשל הכוס תושעל םיכירצ ונא ןיא בוש א השענ אל
הובגד אצפח , הזב בטיה ןייעו , ב םייחה יח תרזעב יתמייס " משת חספ ינפלש םימיב ה " ג , שדקמ תוארל םימחרה לעב ינכזי
ותונבהב .

וש " הכר ןמיס םייח חרוא קלח םירעש תיב ת
... במרב ןייע " גמו תומחלמב ן " יס א ' עת " קס א " ירבד תלחתב יתאבהש ה מיש יעבד תוצמה תא םתרמשו ביתכ אהד םשל רו
יפאו הצמ ' כמ ןכ םא הב ןיאצוי ןיא הצמ םשל הרמש אלש אלא הצמחתנ אל " השע הברדא אלא ץומיחמ הרמש אלשכ ש
מ ץימחה אלש ףא ץומיח םרוגש םח םוקמב הדימעהש ךפיהל הלועפ " או רומיש הז ןיא מ " הזב י הו " מ הב ןתנ םא נ " פ
ל היואר הניאו ץומיחמ רומיש הז ןיא ץימחהל רהממש םימ םע הצמחתנ אל וליפא הב תאצ נעל ארבסב ןוכנ הזו " ד :
יפעו " נ ז " מגה שרפל ל ' נד תוחנמ " ג לכל ןינמ ןרמשמו ןירשופב תושולינש תוחנמה ביתכד חספמ הנדמלנ וצימחי אלש
א תוצמה תא םתרמשו " שריפ ןייעו הייחה היהת הצמ ביתכ הפוגב ל " וא םירפא תיב תובושת ןייעו םש י " מ ןמיס ח ' ךיראהש
יגוסב נה תוחנמד א " אש רחא הומת אוהו ל " אק יאמ רומיש יעבש חספמ הדמלנ ל " ביתכ הפוגב ל ל ישקת אפוג אוה אלהו " ל
חספמ דומלל רשפאד ןויכ הפוגב ארק , א ץומיח םרוגש ןירשופב הצמ של םא הלעמלש ונירבדל םנמא " די י " חספב ח
םתרמשו םייק אלד . שה תישוק היה הזו " תושולינש תוחנמה לכל ןינמ ס חספמ הנדמלנ וצימחי אלש ןרמשמו ןירשופב
א רומיש הז ןיאד ןירשופב שולינ םא לספתו םתרמשו ביתכד " כעו הייחה ביתכ הפוגב ל " היהת אלד בותכה הליג ח
לאד חספד אימוד " ל הפוגב ארק כ " חספמ דומלל רשפא אה ל ןבהו ] ןכ תצק עמשמ אל םישרפמה ירבדמד ינממ םלענ אלו
ררועל קר יתבתכ אלו :[ . ..


7
סב " ד ןילוח ד תוצמ רומש תו
www.swdaf.com

וש " ב ןמיס תופסונ תובושת םייח חרוא רפוס בתכ ת
יב םעטמ וכרענש תועובקו תולודג תונקת " ןמ רצווהל םילולעה תרכ רוסיא לש תוששחו םילושכמ תעינמ םשל הפ ונתלהקד ד
תושדחה תונוכמב שומשה .
ג . םעוצקמב םיחמומ ויהי קצבה תעיקרב םתכאלמ תא םישועה הלא ןכו הנוכמה לע הנוממה וב ךורכה לכב םיאיקבו . הלא
תודובעה ראשב םיקסועה ) לעפמה יחטש לכב ( , ילגלג תא םיעינתמה הלא וליפא הצמ ךרוצל הנוכמה ויהי הוצמ לש
םידוהי .

וש " כ ןמיס ד קלח לאיכלמ ירבד ת
רימחהל ונינפלש רודה ילודגמ הזיא ונד דועו הצמכ יוהד הנוכמב ע היושעה " וכע י " שחו ם " תאצל רוסאו ו י םהב " ח
חספב . נעל רקיעה הזב רשאב הזב ךיראא אלו " ג ךירצ הנוכמל אהד ןיריתמה ירבדכ ד " נב קסע כ " םירמושה םהו א
המשל תוצמה תיישע אהתש . תוצמה תרימש קר תוצמה תיישע ףוג בותכ ןיא הרותב אהד םיחספב אתיאדכ ) ל ףד " ח .(
מפל טרפבו " כעמ ש " ע תוצמה םלצא ושעי םאש ת " ויהי םילעופ י איסהרפב תותבש יללחמ םהמ הברה . רתוי עורג הזו
ע תושעלמ " הנוכמ י . ייקדכ רבד לכ לע םידושח םה יכ " ויב ל " יס ד ' יק " ט . וכעל ומדד םגו " יעו רבד לכב ם ' ח ירוביח " יס ב ' ט ' .
] י ילואו " כ רוסיא ןיאש םירבוסש םיגגושכ יוה אקירעמא תנידמבד ל " ע הזב כ " ןכ םישוע לארשימ הברהש םיאורש י . םגו
ץראה ימעל תועטל םוקמ שי הזלו דיזמב לוח םתבש םישועה םינקתמה תכ שי :[

וש " בנ ןמיס ה קלח המכחה לצב ת
רדהכ לאשנ רשאו " טילש ג " ןיליפתל םיתבה תכאלמב ןמואמ א , תילמשח הנוכמ ידי לע םיתבהל עוברה תושעל ירש יא ,
מ תדרוגה הנוכמה לע םבבסמו דיב םיתבה זחוא םדאהש ונייהד למשחה חכב בבותסמה ןיכס ידי לע םיתבה רוע , ושעיש דע
םיעבורמ םיתבה . רדהכ תעדו " טילש ג " רואיבב שרופמכ המשל תויהל ךירצ ןיליפתהל עוביר םגד ףאד תוטישפב וריתהל א
הכלה ) יס ' ל " יעס ט ' ב ' ד " לכב ה ( , מ " יש דע רועה דרגת הנוכמהש ידכ םייוסמ ןפואב וידיב ןיליפתה זחוא םדאהש המ מ יה '
שממ השעמל בשחנ עבורמ תיבה , יהיש זא ןיוכמש המ ינהמו ' המשל . ע ווטנש תיציצ לוספל םיקסופה ונד אל ןאכ דעד " י
הצמ ןכו תילמשח הנוכמ ע השענש " וזכ הנוכמ י , ישעה תליחתבש המשל תבשחמד םירבוס םה ןעי קר ' לע תלעומ הניא
ישעה ןמז ךשמ לכ ' םדא חכ ילב , דנב לבא " ןמז לכ ךשמש ד ישעה ' הנוכמה לא םנווכמו וידיב םיתבה תא םדאה זחוא
השעמל הז בשחנש יאדוב םיעבורמ םתושעל ידכ השורדה הרוצב , תז " רדהבכ ד " טילש ג " וח עומשל ונוצרו א " ינעה ד ' . ןעיו
נעל " טושפ וז הכלה ןיא ד כ ה " הבר הכירצ איה הברדא כ , ע " כ תצק ךיראהל ינחרכומ הו ' כדע ינרזעי " הכלהכ תורוהל ש .

... הכלהל הלועה : א ( ישע ןועטה רבד ' ע השענ אוהו המשל " המשל והשוע םהמ דחא קרו םדא ינב ינש וא תוחכ ינש י , יולת '
ינהמ םא םיקסופה תקולחמב ) ב תוא - ה .( - ב ( ישע ןועטה רבד ' המשל , ותליחתמ המשל ותושעל ךירצש םיקסופה בור תעד
ופוס דעו ) ה תוא - ח .( - ג ( ניעב אלד אכיה אמתס ללכמ איצוהל ידכ קר המשל ן , תושעל ינהמד םיקסופה בור תעד הארנ
רשכ אמתס םג בושו המשל ותליחת , חא השועש המ לכ אמתסד " השוע אוה הנושאר תעד לע כ ) ט תוא ' .( - ד ( םא םג
המשל תילמשחה הנוכמה תא ליעפמ לארשי , ישע אבישח אל ' יפא המשל ' ע השענה " ןושארה בוביסב י ) י תוא ' .( יפאו '
המשל רבד השוע לארשיה םג םא ) י תוא " ב .( - ה ( ייקד אה " ןיליפת תביתכל לוספהש ל , םיתבה רוע תיישע ןוקית לכל לוספ ,
המ אוה םא " ןנברדמ קר וא ת ) ישמ ץוח " המ יאדוב אוהש שארה רועבש ן " ת ( , יונש תקולחמב ' ) י תוא " ט ד " ו .( - ו ( לוספו רשכ
דחיב הלועפ םישועה , בשחנ לוספה אהיש ישע התואל לוספ אוהש יפל לוכי וניא ' יהי רשכהו ' לוכי בשחנ , הזב אקוד הז
לוכי הזו לוכי , ללכ ןכ רמול רשפא יא יאדוב לוכי וניא הזו לוכי וניא הזב לבא ) ט תוא " ז .( - ז ( ןיב םיתבה לש עובירהש ןוכנ
ע השעי די לש ןיבו שאר לש " ישעה תליחתמ תלעפומה הנוכמ י ' ארשי חכב הפוס דעו הרישקב ונשיש ל ) ח תוא " י .(

וש " וצ ןמיס ב קלח קחצי תחנמ ת
) ז ( י םיאצוי םא םילפלפמ םינורחאה ילודגל יתיאר הנהו " הצמ ח , ע השענה הצמב " ירטקלא י , / למשח / הצמ ינאש ןכא ,
לקימד ןאמל ףא , יד םתה ינאשד " מכ ל " בדרה ש " ז ) ח " יס ג ' פקת " א ( הצמ םשל רומיש הצמ ךירצש המ רקיעד , אוה רומשל
ץומיחמ התוא , תויאר המכ הזל שיו , אד אדח " תוצמה תא םתרמשו ק , יקפאדמו ' תא םתישעו רמאק אלו רומיש ןושלב
תוצמה , וכו רמאק ץומיחמ רומישד עמשמ ' םש ןייע , י הזבו " ג ינהמד ל " ןישאמה רמשמד המ כ / הנוכמה / ץומיחמ , לבא
ישעה ףוגש ךירצ השעת ביתכד אכה ' יהי ' תיציצ תוצמ םשל , המשל ןווכל איה תעד תב ואל הנוכמהו , םג אנידל לבא
םירימחמ הברה תוצמב .

וש " זכ ןמיס ו קלח תעד הווחי ת
… םיחספ יריאמה תעד דוע ףרצל שיו ) טצ (: םיוג לש תוקצב לוכאל ריתמש ) לארשי תחגשהב ושענש ( חספ ברעב , ןויכ
הצמ תליכא תבוח ידי םהב םיאצוי ןיאש , הוצמ םשל ושענ אלש . םש ויקספב ינארטמ היעשי וניבר בתכ ןכו . ראבתמ ןכו
ושב " בירה ת " ש ) בת ןמיס .( החונמה רפסב חונמ וניבר בתכ ןכו ) ו קרפ ףוס ' הצמו ץמח תוכלהמ .( לצב דוע הארו " ח ) םיחספ
גי (: , ושבו " רזנ ינבא ת ) פש ןמיס םייח חרוא קלח ( , ושבו " תשחרמ ת ) אי ןמיס ( , המכח ךשמ רפסבו ) ק ףד רומא תשרפ בפ
ע " ב .( ע " ש . הוצמ תצמ םשל אלש תישענש הנוכמ לש הליגר הצמל ןידה אוה ןכ םאו , חספ ברעב הב לקהל םוקמ שי .
ושב ונבתכש ומכו " ג קלח תעד הוחי ת ' ) וכ ןמיס .( התליכאב לקהל שיש יאדוב רשע העברא לילב םינפ לכ לעו .


8
סב " ד ןילוח ד תוצמ רומש תו
www.swdaf.com
וש " די ןמיס א קלח תעד הווחי ת
הלאש : וח ידי תאצל רשפא םאה ילמשח הנוכמב תיפאנש הרומש הצמב חספ לש ןושארה הלילב הצמ תליכא תב ת , וא
תווצמב בייחש םדא די תדובע ידי לע תישענ התכאלמ לכש הרומש הצמ גישהל ךירצ ?

הבושת : םיחספ תכסמב ) ע מ ףד " א ( זח ושרד " ארקמה תא ל , תוצמה תא םתרמשו , הוצמ םשל רומיש הל השע . בתכו
ליאשב ןואג יאחא בר תות ) ע ןמיס וצ תשרפ " ו .( ןטק וא הטוש וא שרח הסיעה תא של םאש , תווצמב םיבייח םניאש , ףא
תווצמב בייחש לארשי התוא הפאש יפ לע , וז הצמב הבוח ידי םיאצוי ןיא . בשרה תבושתב קספ ןכו " א ) יס ' כ " ו ( , ןויכמש
חספ לילב הבוח ידי הב םיאצויש הצמהש , הרותה ןמ הוצמ םשל רומיש הכירצ , זח ושרדש ומכו " םתרמשו רמאנש ארקמהמ ל
הוצמ םשל רומיש הל השע תוצמה תא , הצמה תא ןטקו הטוש שרח ושל םא ךכיפל , דמוע תעד רבו לודג לארשיש יפ לע ףא
הוצמ תצמ םשל רמואו םהיבג לע , הבוח ידי וז הצמב םיאצוי ןיא . בשרה דוע בתכ ןכו " ןילוחל וישודיחב א ) ע בי ףד " א .( ןכו
ארה וקספ יב " םיחספב ה ) יס ' ת " פ .( ח עורז רואהו " ב ) יס ' מר " ט .( הנשמ דיגמה בתכ ןכו ) ה קרפב ' הכלה הצמו ץמח תוכלהמ
ט ' .( ךורע ןחלשה ןרמ קספ ןכו / א " ח ) / ת ןמיס " ס .( עו " ושב ע " בדרה ת " ג קלח ז ' ) יס ' פקת " א ( ע " ש .

צמב חספ לש ןושארה הלילב הצמ תליכא תבוח ידי םיאצוי ןיאש הארנ הז יפלו הנוכמ ת , הכירעהו השילה השעמש ינפמ
היפאהו , יטמוטוא ןפואב השענ לכה , תווצמב בייוחמש לארשימ םדא חכ ידי לע אלו . שרח לש השעמל המוד הז ירהו
תווצמב םיבייוחמ םניאו תעד םהב ןיאש ןטקו הטוש . הבושתב רגולק המלש יבר ןואגה קספ ןכו . יצנה ןואגהל הארו " ב
הלאש קמעה רפסב ) תשרפ יס וצ ' ע " ו ( , הצמ תיישע םתסש רבוסש השמ דמחה ירבד איבהש , המשל , םישדקב ומכ .
המשל השועש שוריפב רמול ךירצ הליחתכל קרו , יצנה וילע קלחו " ב , הוצמ םשל הניא הצמ תיישע םתסש הלעהו , ףאו
המשל שוריפב האשע אל םא אצי אל דבעידב . שדח ירפה ובתכ ןכו ) יס ' ת " ס .( שה שאר ןבא ירוטהו הנ ) כ ףד " ע ח " ב .( ןכו
םיחספ תוכלהב עורז רואה תנקסממ חכומ ) יס ' מר " ט .( הצמ םתס תיישעמ רתוי הבושח הנניא הנוכמ תצמ ןכלו , ףאו
הוצמ תצמ םשל שוריפב רמוא הנוכמה תלעפהל רותפכה לע ץחולהש , ליעומ הז ןיא , חכ לע קר הלח ותרימאש ינפמ
הנוכמה לש ןושאר , תיטמוטוא הכישממ איהשכו לועפל , ןושארה וחוכ קספנ , המשל תרימא הלועפה ךשמה לע הלח אלו .
ןילוחב וקליחש ומכו ) ע זט " א ( הטיחש ןינעל , םימ רטופה ןינעב , לגלגה ובבסו ואבש דע , טחשו , בשחנ האלהו ינש חכמש
אמלעב אמרגל , םדא חכ בשחנ אלו , הלוספ ותטיחשו . העד הרוי ךורע ןחלשב קספנ ןכו ) יס ' ז + ( הרואכל ןרמ קספש המ יפל
שב " וי ע " ד ) יס ' ז ' ס " א :( ץע לש וא ןבא לש לגלגב ןיכס עובקל םדא לוכי , ולגרב וא ודיב לגלגה בבסמו , המהבה ראוצ םש ןתונו
לגלגה בוביסב טוחשיש דע ףועה וא . בה ובתכו " הנכהו ח " רפהו ג " םש ח , חא ריסה וליפאש " לגלגה לעמ ודי תא כ , אוה ירהו
תה חכמ לגלגתהל ךישממ טחשו ותלח , הרישכ ותטיחש , םיבוביס הברה ודי תרסה רחאל בבותסמ לגלגהש יפ לע ףאו , םלוכ
וחכמ אב לכהש ןויכ ארבג חכ םיבשחנ . המשל תרימאב הנוכמה תא ליעפהו רותפכה לע ץחלש רחאל ןאכ םג הז יפל , לכה
המשל בשחנ , םשמ ודי ריסהש רחאל םג . קס םש יתלפו יתרכב ראובמ הנה םלוא " ד , כש לגלגה היהי אלש יאנתב הז ל
תבשונ חורהש םוקמב , חורה םוקמב וליאש , לגלגה בוביסב תעייסמ חורה ירה , אב םדא חכמ אלו , חורה חכמ אלא , ותטיחשו
הלוספ . כו " םש תעד יתפשב םידגמ ירפה כ . כו " םש םייחה ףכבו קדצ יחבזב כ . עו " ע = ןייע דועו = א תוא םש השדח הלמשב '
ג ןאכ הז יפל " כ ירה כ הנוכמה תלועפב ברועמ רחא ח , למשחה םרז אוהש . המשל הלועפה לכ בושחל ליעומ הז ןיא אליממו .
] וש " ושב ר " הטלפ תשורי ת ) יס ' ד ' ז דומע ' ( הרה תבושתב " ר ג ' ז טנב ריאמ יכדרמ " הזב ררועתנש ל , הז ןיב קלחל שיש בתכו
תבשונ חורהשכ ןיבל . םיחרכומ וירבד ןיאו . רימחהלו שוחל יואר ןכלו . עו ' ושב " ה ןמיס רמורפ יבצ ץרא ת +.[

הרה בתכ ןכו " ושב לאושה ג " לאפר תרות ת ) יס ' ע " ג .( ע " ש . ושב הארו " זנאצמ םייח ירבד ת ) יס ' א ' .( ושבו " שא ירמא ת ) יס ' א (
ע " ש .

המשל רמואש לארשי ידי לע תישענש הנוכמה תלעפהל רותפכה תציחלש ובתכש םילודג המכל ונאצמ םנמא , תבשחנ
רימאכ התלועפ תקספה דע לועפל הנוכמה הכישממש המ לכ לע המשל ת , המשל םדא חככ בשחנ לכהו . ןואגה תעד ןכו
ושב םימואת םהרבא יבר " אנינת ארודהמ םהרבאל דסח ת ) ג ןמיס ' .( ושב דוע הארו " שרהמ ת " ח ם " ב ) ט ןמיס " ז .( ד קלחו '
) כק ןמיס " ט .( ושבו " ח רזעיחא ת " ג ) יס ' ס " ט .( ושבו " לאפר תרות ת ) יס ' ע " ג .( ושבו " רמורפ יבצ ץרא ת ) יס ' ה ' .( ןוזח רפסבו
שיא ) ואח " יס ח ' ו ' .( ושבו " יבצ רה ת ) ואח " יס ח ' ו ' ( דועו + עו ' יחב ' בטירהמ " א ) ע םיחספ ףסוי יקומינב " מ א ( , מ איבהש " ש
הב " ג , שח תשיל " ו = ןטקו הטוש שרח = ןושארה הלילב ותבוח ידי הב אצוי וניא הרומש הצמב . כשו " ןהכ בר כ קדצ , בתכו
ע " ז , ארה ירומ לבא " השעמל אלו הכלהל הזב לקהל ןד היה ה , ויבג לע דמוע לארשיב יגסד , אש " הוצמ םשל הישע צ ,
הצמ םשל רומיש קר אלא , תכע תוצמה תא םתרמשו בותכ ןכש " ד . עו ' ךוניח תחנמב ) י הוצמ ( הזב רימחהל ךמס איבהש
ממ " ש ) ע כ הגיגחב " א ( , וריבח דיבש המ רמשמ םדא ןיא ע " ש . תעד ול שיש וריבח דיבש המ אקודד תוחדל רשפא לבא
רמשל לוכי וניא ומצע ינפב , שחב לבא " רמשל לוכי תעד םהב ןיאש הנוכמב וא ו . עו ' ושב " רהמ ת " עורז רוא ח ) יס ' ל " ה
מקו " ג .( ושבו " רפוס םתח ת ) ואח " יס ח ' כ " ח .( ושבו " ח םילעפ בר ת " א ) ואח " יס ח ' י " ד .( ושבו " בריוא םייח ירבד ת ך ) שאר יניד
ו ןמיס הנשה ' ( ע " מכאו ש " ל +. םימש יארי םישנא ידי לע תישענש די תדובע לש הצמ אצומ וניאש קחדה תעשבו , הארנ
הריצק תעשמ הרומשה הנוכמ תצמב הבוח ידי תאצל וז ארבס לע ךומסל שיש , ונשדק רשא הילע ךרבל לוכי ףאו
הצמ תליכא לע ונוצו ויתוצמב . ש המ לע ןכ םג ךמתסהבו ושב הלעה " בוט םוי גנוע ת ) ואח " יס ח ' מ " ב ( , עאש " תצמש פ
הוצמ םשל הרותה ןמ רומיש הכירצ הוצמ , הוצמ םשל תרמושמ הצמ ול ןיאש ימ םוקמ לכמ , הוצמה תבוח ידי אצוי
הוצמ םשל תרמושמ הניאש הצמב , תוצמה תא םתרמשו לש השעה תא רסיחש אלא , בותכה לש השע תוצמ םייק לבא :
חל רשע העבראב תוצמ ולכאת ברעב שדו . ושב בתכ וירבדכו " עשוהי ינזא ת ) יס ' א ' .( ע " ש ] . ושב בתכ הזב אצויכו " ינבא ת
רזנ ) יס ' עש " ג תוא ז ' ( רהמ םשב " גארפב ל / גארפמ לרהמ / , ה תורובג רפסב ,' אלא חספ לש ןושארה הלילל ול ןיא םאש
9
סב " ד ןילוח ד תוצמ רומש תו
www.swdaf.com
הרישע הצמ קר , הנממ תיזכ לוכאל בייח , תוצמ ולכאת ברעב םייקל , ףא ינוע םחל תוצמ םייקל לוכי וניאש . עו ' גמב " א
) יס ' עת " קס א " ה .( מכאו םש ינושרגה טוקליבו םידגמ ירפבו " ל .[ ושב בתכ ןכו " רמורפ יבצ ץרא ת ) יס ' ה ' ( , הניאש הצמב ףאש
הוצמ םשל תרמושמ , הצמ תליכא לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא הילע ךרבמש הלטבל הכרב ששח הב ןיא , הב שיש םושמ
תצק הצמ תיזכ יצח ומכ הוצמ , תוכיאב רועיש יצחכ ןכ םג בשחנ והזש ) . רמול שי רועיש יצח לע ךרבמה םגש תמאב םלוא
הלטבל הכרבכ בשחנש . רורמ וא הצמ תיז יצחכ תליכאב הוצמ לכ ןיאש רמואש ימל טרפבו . ושב ןייעו " ח הידבוע ןוזח ת " א
ל ןמיס ףוסו חכ ןמיס " מכאו ח " ל .(

ןמ הוצמ םוקמ לכמו םיאיקבה םימש יארי םישנא ידיב תישענש די תדובע לש הרומש הצמ גישהל לדתשהל רחבומה
הכלהב , תועדה לכל ןושארה הלילב הצמ תבוח ידי הב תאצל . גחה ימי רתיב םלוא , יאשר הרומש הצמ לכואש ימ םג
חספל הרשכה הנוכמ תצמ לוכאל לקהל .

10

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->