You are on page 1of 25

H S NNG LC

COMPANY PROFILE 2014

Thnh ph Tn An, thng 01 nm 2014

MC LC
A.

VN BN PHP L ................................................................................ 3
I.

PHP NHN......................................................................................... 3
1) Quyt nh cng nhn Ban chp hnh Hi cu ng: ........................ 3
2) Quyt nh thnh lp Trung tm t vn: .............................................. 3
3) Quyt nh b nhim Gim c: ......................................................... 3
4) Giy chng nhn ng k hot ng : ................................................. 3
5) Giy chng nhn ng k mu du ..................................................... 3
6) Thng bo m s thu: ........................................................................ 3
7) Vn bn chp thun ca S Xy dng: ................................................ 3
II. GIY PHP, BN QUYN: ................................................................. 3
1) Bn quyn phn mm D ton ............................................................ 3
2) Bn quyn phn mm K ton ............................................................ 3
B. THNG TIN CHUNG ............................................................................. 10
I.

T CCH PHP NHN .................................................................... 10


1) Tn gi:............................................................................................. 10
2) a ch lin h: .................................................................................. 10
3) Ngi i din theo php lut ........................................................... 10
4) Vn hot ng: ................................................................................. 10
II. NGNH NGH HOT NG : ......................................................... 11
III. NH HNG HOT NG : .......................................................... 11
1) Hnh nh chuyn giao cng ngh thi cng mt ng nha Carboncor
Asphalt ..................................................................................................... 12
2) Hnh nh cu treo dy vng ............................................................... 19
C. S T CHC HI CU NG ................................................... 21
D.

S T CHC TRUNG TM CU NG ................................... 22

E.

1) S t chc .................................................................................... 22
2) Nhn s............................................................................................. 22
DANH MC THIT B ........................................................................... 23

F.

HP NG TIU BIU ......................................................................... 24

H s gii thiu nng lc

Trang 2

A. VN BN PHP L
I. PHP NHN
1) Quyt nh cng nhn Ban chp hnh Hi cu ng:
Quyt nh cng nhn iu l v Ban chp hnh Hi cu ng tnh
Long An nhim k I 2010-2015 s 31/Q -UBND ngy 01/11/2010 ca y Ban
Nhn Dn tnh Long An
2) Quyt nh thnh lp Trung tm t vn:
Quyt nh thnh lp Trung tm t vn v cng ngh cu ng s
31/Q-HC ngy 12/7/2012 ca Hi cu n g tnh Long An
3) Quyt nh b nhim Gim c:
Quyt nh b nhim Gim c Trung tm t vn s 37/Q -HC
ngy 17/9/2012 ca Ch tch Hi cu ng tnh Long An
4) Giy chng nhn ng k hot ng :
Giy chng nhn ng k hot ng Khoa hc v Cng ngh
(CNKH KH&CN) s 01/K-SKHCN do S Khoa hc v Cng ngh tnh
Long An cp ln u ngy 01/10/2012
5) Giy chng nhn ng k mu du
Quyt nh s 1627/KMD ngy 9/10/2012 ca Cng An tnh Long
An cp
6) Thng bo m s thu:
Thng bo ngy 8/10/2012 ca Cc thu tnh Long An
7) Vn bn chp thun ca S Xy dng:
Vn bn s 2411/SXD ngy 24/12/2012 ca S Xy dng tnh Long
An chp thun cho Trung tm hot ng t vn

II. GIY PHP, BN QUYN:


1) Bn quyn phn mm D ton
2) Bn quyn phn mm K ton

H s gii thiu nng lc

Trang 3

H s gii thiu nng lc

Trang 4

H s gii thiu nng lc

Trang 5

H s gii thiu nng lc

Trang 6

H s gii thiu nng lc

Trang 7

H s gii thiu nng lc

Trang 8

H s gii thiu nng lc

Trang 9

B. THNG TIN CHUNG


I.

T CCH PHP NHN


1) Tn gi:

Tn giao dch: TRUNG TM T VN V CNG NGH CU


NG
Tn vit tt: TRUNG TM CU NG
Tn y bng ting nc ngoi: CENTER CONSULTING
TECHNOLOGY BRIDGE AND ROAD
Tn vit tt bng ting nc ngoi: CBR
2) a ch lin h:
Tr s chnh: s 66 Hng Vng- phng 2- Tp Tn An- Long An
Vn phng giao dch: 37 Hunh Vn Nht - phng 3 - Tn An- Long An
in thoi: (072) 3526 858

Fax: (072) 3526 858

Chng nhn ng k hot ng (CNKKD) s: 01/K-SKHCN do S


Khoa hc v Cng ngh tnh Long An cp ln u ngy 01/10/2012, cp
ln hai s 02/2013/K-SKHCN ngy 05/4/2013
S ti khon VN: 07 002 760 4275 ti ngn hng Si gn Thng tn
(Sacombank) chi nhnh Long An
M s thu : 1101 657 266
3) Ngi i din theo php lut
ng: Dng Quc Vit Gim c
4) Vn hot ng:
Vn ng k: 200.000.000 ng

H s gii thiu nng lc

Trang 10

II. NGNH NGH HOT NG :


Nghin cu ng dng, o to, chuyn giao cng ngh, gii php mi, vt
liu mi thuc lnh vc u t xy dng v giao thng vn ti, lnh vc c
kh ch to v cng ngh thng tin;
Dch v v Bi dng nng cao trnh hi vin v phn bin x hi
thuc lnh vc cng ngh v xy dng v giao thng vn ti v cng ngh
thng tin;
Dch v v T vn qun l d n, t vn u thu, t vn lp quy hoch,
t vn kho st thit k d n, t vn thm tra d n, t vn gim st cng
trnh, t vn kim nh cng trnh thuc lnh vc u t xy dng v cng
ngh thng tin,
Dch v v Th nghim vt liu xy dng v chng nhn ph hp cht
lng cng trnh xy dng; Dch v v o c v trc a cng trnh,
Dch v kinh doanh sch, phn mm my tnh
Sn xut v kinh doanh sn phm vt liu p dng cng ngh mi lnh
vc u t xy dng, cng ngh thng tin v mi trng.

III.NH HNG HOT NG :


y mnh p dng cc gii php v cng ngh thng tin trong qun l v
iu hnh cng vic lm c s hot ng theo chng nhn qun l cht
lng ISO 9001-2008;
Nghin cu chuyn giao cc cng ngh mi v vt liu nhm nng cao
cht lng cng trnh v gim gi thnh xy dng;
Nghin cu cc d n v giao thng a vo s dng, nh gi hiu
qu v kin ngh gii php mi.
Tham gia xy dng giao thng nng thn mi
xut cc gii php thit k in hnh

H s gii thiu nng lc

Trang 11

1) Hnh nh chuyn giao cng ngh thi cng mt ng nha


Carboncor Asphalt

ng trc chnh Khu th Long Hng -ng Nai (Dream Land City
1.184ha), mt ng rng 25m, thm Carboncor dy 2cm

ng Khu Nh ph lin k thuc DA Dream Land City, mt ng rng 8m,


thm Carboncor dy 2cm, thi cng 2012.
(ngun: http://batdongsandongnai.info/dream-land-city/)

H s gii thiu nng lc

Trang 12

Sn Ban QL Khu Kinh T Long An 70m2 , thm Carboncor dy 2cm, thi cng
nm 2013

H s gii thiu nng lc

Trang 13

Thm Carboncor dy 2cm ng Hng Vng Tp Tn An nm 2013 (ti Hi


tho gii thiu cng ngh do S GTVT Long An ch tr)

H s gii thiu nng lc

Trang 14

Dm v Carboncor 2cm ng 832 (Khu CN Nht Chnh -Bn Lc) nm 2013

Dm v Carboncor 2cm ng 827 (UBND huyn Chu Thnh -LA) nm 2013


H s gii thiu nng lc

Trang 15

Dm v Carboncor 2cm ng Tr Yn (UBND huyn Cn Giuc) nm 2013

Dm v Carboncor 2cm QL.62 nm 2013 (Phng HTKT huyn Tn Thnh)


H s gii thiu nng lc

Trang 16

Thm Carboncor 2cm m bo giao thng ng H Vn Su rng 3,5m, thi


cng nm 2013 (X Qu M Thnh- Huyn Tn Tr)

ng vo Cha Thin Chu, mt ng rng 12m, thm Carboncor dy 2cm


H s gii thiu nng lc

Trang 17

Thm Carboncor dy 2cm ng Nguyn Tri rng 3,5m, thi cng nm 2013
(Th trn Cn c)

Thm Carboncor 2cm ng GTNT rng 2m, thi cng nm 2012 (X Bnh
Thnh- Huyn Th Tha)
H s gii thiu nng lc

Trang 18

2) Hnh nh cu treo dy vng

Cu treo dy vng qua Kinh Dng Vn Dng - Tn Thnh (Knh cp IV do


B GTVT qun l) mt cu rng 3-4m, cu chnh di 70m, Ti trng 3,5 tn.
Gi tr xy lp 1,5 t ng, thi cng nm 2013, hon thnh thng xe 55 ngy

H s gii thiu nng lc

Trang 19

H s gii thiu nng lc

Trang 20

C. S T CHC HI CU NG

HI CU NG TNH LONG AN
Ch tch Danh d: ng TRNG VN TIP
(Nguyn B th Tnh y)
Ch tch Hi: ng PHM VN CNH
(Q. Gim c S GTVT)

BAN CHP HNH


1. Hong Minh Hnh Ph CT, kim Tng th k
2. Phm Quc Tn Ph CT (G Cty 674)
3. o Ngc Long y vin TV, kim Chnh VP
4. ng Th Kim Loan UVTV (G TT.K)
5. V Quang Phc UVTV
6. L Vn Sang UVTV
7. Trn B V Khoa UVTV (Chnh Thanh tra GTVT)
8. Dng Quc Vit G TTTV&CN Cu ng
9. L Vn Vin Ph Chnh TT.GTVT
10. Phan Hu a Ph phng PCTN Tnh y
11. Nguyn Hoi Trung Trng P.QLCL S GTVT
12. Hunh Khi Phong Trng P.QLGT S GTVT
13. Nguyn Thanh Sn G TT.QLBS
14. Lm Minh Hng Ph G TT.HVT
15. Bi Ngc Thm G Cty Thnh t
16. Gia c G Cty Nam Vit Tn
17. Hunh Cng n PG Cty CTN&MT Kin Tng
18. Nguyn Vn Minh G Cty CTT Bn Lc

VN PHNG HI
Chnh VP: ng o Ngc Long
(Ch tch Cng on Ngnh)

H s gii thiu nng lc

TRUNG TM
CU NG

Trang 21

D. S T CHC TRUNG TM CU NG
1) S t chc

GIM C
DNG QUC VIT
0914 008 404

PH GIM C
L B TNG
0982 515 855

VN PHNG
T VN

T C VN

T GIM ST

T O TO

2) Nhn s
a. Nhn s Vn phng t vn:
ng Trn nh Phng - K s cu ng, H GTVT CSII HCM, nm 2001
ng L Tn Hu Thc s k thut, H Bch Khoa HCM, nm 2010
ng Hunh Chu Nam K s xy dng, H Kin Trc HCM, nm 2009
ng V Ch Tm - Kin trc s, H Kin Trc HCM, nm 2000
b. Nhn s T Gim st:
ng Hunh Chu Ph Cng- KS ng t, H GTVT CSII HCM, nm 2010
ng Liu Thi Chng - K s cu ng, H Bch Khoa HCM, nm 2004
ng Nguyn Hong Phi - K s xy dng , H KTCN LA, nm 2013
ng Dng Hng Khanh Tcp in cng nghip, C Cao Thng, nm 1999
c. Nhn s T o to:
ng Phng Vn On - K s cu ng, H GTVT CSII HCM, nm 2008
B Nguyn Th Phng Dung - K ton, i hc Kinh t Tp HCM, nm 2012

H s gii thiu nng lc

Trang 22

E. DANH MC THIT B
Stt

Tn thit b

n
v

S
lng

Cng sut

Tnh
trng

My vi tnh DELL

Chic

06

22 inch,24 inch

Tt

My vi tnh xch tay

Chic

04

15 inch

Tt

My in A3 (mu)

Chic

01

500 t/ ngy

Tt

My in A3 (trng en)

Chic

01

30.000 t/ ngy

Tt

My in A4 (Mu)

Chic

01

500 t/ ngy

Tt

Scanner Kodak i1120

Chic

01

1.000 t/ ngy

Tt

My ton c in t

01

Leica

Tt

My thy bnh

01

Leica

Tt

Phn mm vn phng in
PM
t E-Office

01

iu hnh, qun l
cng vic online.

Tt

10 Chng trnh d ton

PM

01

ESCON 2012

Tt

11 Chng trnh k ton

PM

01

1VS

Tt

H s gii thiu nng lc

Trang 23

F. HP NG TIU BIU
Stt

Ni dung

Loi cng
trnh

Gi tr
H

i tc

Tnh trng

BQLDA huyn
Chu Thnh

Nm 20122013

T vn Gim st thi cng ng b


cng cu n
cp 4

84,6 triu

T vn Qun l d n Tr
Dn dng
s lm vic Ban ATGT

48,8 triu

T vn Quy hoch chi tit


3 1/500 Khu nh Cng Dn Dng
nhn vin 20 ha
T vn Thit k nng cp
4 bn ph Thanh Vnh ng Bn thy
- ng Sn

Ban An Ton Giao Nm 20122014


Thng tnh LA

230 triu

Cng ty TNHH
XDPT Nguyn
Hng

Nm 20122013

70 triu

T nhn

Nm 20122013

UBND huyn Chu Nm 20122013


Thnh Long An

T vn Gim st 3 cht
ng b
n tn hiu giao thng

18 triu

Thit k Trung tu ng
ng b
Tuyn Thnh Thnh Hng

10 triu

UBND TX Kin
Tng Long An

Nm 2013

Thit k Trung tu Cu S
Cu
7 ng Tuyn Thnh
ng b
Thnh Hng

10 triu

UBND TX Kin
Tng Long An

Nm 2013

T vn Thm tra XD nh
Dn Dng
xe CA Mc Ha

4 triu Cng An Mc Ha Nm 2013

T vn Thm tra xy dng


9 i nc x Thun Bnh, Dn Dng
Thnh Ha

4 triu

x Thun Bnh,
Thnh Ha

Nm 2013

10

T vn Thit k cu dy Cu
vng Hu Thnh ng
ng b

50 triu

Cha Gic Hoa

Nm 2013

11

T vn Thit k cu dy Cu
vng Tn Lp
ng b

50 triu Cha Long Thnh

Thi cng chuyn giao


cng ngh b tng nha
12
ng b
Carboncor ng H Vn
Su huyn Tn Tr

46 triu

T vn Thit k u ni
ng b
vo Quc l 62

46 triu

T vn Thit k lp t
14 Camera gim st giao ng b
thng nt giao

22 triu

13

15

T vn Thit k B K
Thy li
nh my

H s gii thiu nng lc

10 triu

Nm 2013

Ban QLSN h tng Nm 2013


huyn Tn Tr
Cty Nam Thin

Nm 2013

UBND huyn Cn Nm 2013


Giuc
Cty Nam Thin

Nm 2013

Trang 24

T vn Thm tra Sa cha


16 QL.50 on qua TT Cn ng b
Giuc

18 triu

UBND huyn Cn Nm 2013


Giuc

17

T vn Thit k Barie hn
ng b
ch xe qu ti

20 triu

UBND huyn Cn Nm 2013


Giuc

18

T vn Thit k cu dy Cu
vng qua Knh 12
ng b

50 triu

UBND huyn Tn
Thnh

19

T vn Thit k cu Cu
GTNT x Nht Chnh
ng b

10 triu

UBND huyn Bn Nm 2014


Lc

20

T vn Thit k cu Cu
GTNT x An Thnh
ng b

10 triu

UBND huyn Bn Nm 2014


Lc

T vn Thit k u ni
21 vo 827 ca Kho lnh ng b
Thanh Long

15 triu

Kho lnh Chu


Thnh

22

T vn Thit k u ni
ng b
vo Quc l 62

45 triu

Trang tri Trung Nm 2014


Nam Thnh Ha

23

T vn Thit k u ni
ng b
vo Quc l 62

45 triu

Trang tri Trn


Nm 2014
Khoa Thnh Ha

H s gii thiu nng lc

Nm 2014

Nm 2014

Trang 25