You are on page 1of 1

Honorius Augustodunensis (12.

század első fele):


Gemma animae, 1130 előtt
c. 132.
Patrologiae cursus completus. Series Latina, kiad. Migne, Jacques-Paul, Paris 1844 skk., CLXXII, 583C.

132. De pictura. Laquearium picturae sunt 132. A festményről. A famennyezetek festmé-


exempla justorum, quae Ecclesiae repraesentant nyei az igazak exemplumai, amelyek az egyház
ornamentum morum. Ob tres autem causas fit számára a hagyományok ékességét jelentik. Fest-
pictura: primo, quia est laicorum litteratura; se- mény pedig három okból készül: először, mert az
cundo, ut domus tali decore ornetur; tertio, ut 5 a laikus írása; másodszor, hogy Isten háza ilyen
priorum uita in memoriam reuocetur. dísszel ékesíttessen; harmadszor, hogy az elődök
élete visszahívassék az emlékezetbe.