P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Feb 24, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב מ איה ה הכרבה ל תוכרב ה

www.swdaf.com 1
הכרב חמקה דכ רפס
הגשה יובירו עפש ול ןתיש אוה ךורב שודקה תאמ הזה בותכב שקבמ ה"עמהד היה .(טיק םילהת) ךיקח ינדמל 'ה התא ךורב
.ותרותמ תואלפנ והארישו ותעידיב יובירו עפש אוהש הכרב ןושל ריכזה ךכלו הלפתו הלהת לולכי הזה בותכהו . ךורב ןושל יכ
אוה 'ה התא הלהתו חבש ןושל . עפשנ לכל עפשה אבי ונממש הכרבה רוקמ אוה התא אלה רמא ,ךיקח ינדמל אוה ןכש ןויכו
ויקוח תעדל הגשה עפש וילע ליצאיש וינפל ללפתה המכחה רוקמ אוהו הכרבה םצעב לועפ אוה יכ לועפ ןושל ךורב ריכזהו
םיחצנ חצנל קסופ וניאש הכרבהו םימ תכירב ןושלמ הכרב ןושל יכ ךורב ריכזה ךכלו הכרב לבקמ ונינעש ךרובמ רמא אלו .
ןושארה הזה קלחהו .ונממ הטמלש יממ ךרובמש ינשהו ,ונממ הלעמלש יממ ךרובמ אוהש דחאה ,םינינע ינש וב ןיבהל רשפאו
יכ ןינעה לבא .אוה לכה רצויו בקעי קלח אוהו הנממ הלעמל ןיאש הנוילעה הבסה אוה יכ ו"ח ה"בקהב ורמא ןכתי אל יממ אוה
םיצירעמו םישידקמ לכה יכ ןותחתה רודמבשו ןוילעה רודמבש םישמש םימוצעה םילודגה ויתרשמו וידבע םהו ונממ הטמלש
,ןיאמ םאיצמהו םארב אוה יכ ומש תא םיכרבמו ךרובמה 'ה תא וכרב הלפתב םירמוא ונאש והזו , םלכ ויתוירבמ ךרובמה 'ולכ
םילפשהו םינוילעה ויב םירמוא ונא ןכו , המשנה לכ יפב ךרובמו ךורב רצ ךרובמ ריכזהו הכרבה רוקמ אוהש םש לע ךורב ריכזה
לכה יפב ךרובמ אוהש יפל םכותמו המכח תומולעתו הרות ירתס םהב שי םיקוחהש יפל ךיתוצמ רמא אלו ךיקח ריכזהש המו ,
ךרבתי ותגשהב העידי עפש םדא לע הברתי אוהש וניצמ הכרבה רוקמ 'תי אוהש יפ לע ףאו ןעמל ויארבנ תוכרבב ץפח
הבוטה יובירו תונוזמ עפשב ךרבתמ ז"הועה היהי ןעמל ב"הועל םלומגתו םרכש רידאהלו לידגהל םיקידצה , האב ןכ לעו
םלועה תונוזמ וכרבתיש ידכ ןוזמה לע ךרבל הרותב השע תוצמ :תכרבו תעבשו תלכאו (ח םירבד) ביתכדכ
ובגה ךרוצ תוכרבה ןיא הזה ןינעב טשפה ד"עו תולשלתשמ תוכרבה לכו הכרבה רוקמ אוהש ןויכ יכ טוידה ךרוצ אלא ה
ול ידכ םהיתוכרב לכ ןיא ותוא םיכרבמה םיאצמנה לכו ונממ םתואיצמ ןיאו םלכ םיאצמנה איצמהש ןומדקה אצמנה אוה יכ ,
ם"מ תואב ראבא רשאכו ללכ ותלוזל ךרטצי אל המצעב קיפסת ותואיצמו ,ול ןיכירצ לכהו ותואיצממ אלא ,רוצה תרזגב תואיצמ
,חקי םדימ המ וא ול ונתי המו ךכב הברתי המ ושחי אל הלילה לכו םויה לכ ויתולהת ורפסיו םויה לכ והוכרבי םלוכ םאו ןיא
ויחיש ידכ םילפשל ןוזמ איצמה 'תי אוהש החגשהה לע דיעמ אוה הנהנש המ לע ךרבמש ימ יכ ונילא םא יכ יובירהו תלעותה
בתמ האובתה םתוכזבו םילפשה תגהנה רסומו החגשהה ונממ לזוג אוה הנה ךרבמ וניאו הנהנהו ,ןיברתמ תוריפהו תכר
תולזמו םיבכוכל םינתונה םה יכ רמאו יבהאמ םהה תוחכה ארק ,ימימו ימחל ינתונ יבהאמ ירחא הכלא (ב עשוה) בותכש ןינעכ ,
רמא הזמו .תישארב רצוימ החגשהה םיללוש םיעשר הלא הנהו ,םתונוזמ םהל (ב ה"ל ףד ו"פ תוכרב) ל"ז ו ז"הוע ןמ הנהנה לכ
לארשי תסנכלו ה"בקהל לזוג ולאכ הכרב אלב אוה ךורב שודקה אלא ויבא ןיאו עשפ ןיא רמואו ומאו ויבא לזוג (חכ ילשמ) 'אנש
אוהש יפ לע ףאו .ותבסב וטעמתי תוריפה יכ י"נכל תוריפמ לזוגו ה"בקהל החגשהה לזוג הנהו י"נכ אלא ומא ןיאו םרמאכ דיחי
הריבע רבע תוכז ףכל ולכ םלועה תאו ומצע עירכהש וירשא תחא הוצמ השע וילע יולת םלועה לכ ולאכ ומצע םדא השעי םלועל
,הבוח ףכל ולכ םלועה תאו ומצע עירכהש ול יוא תחא לע ךרבל ונתוא הוצ הלעתי אוה יכ הרותב אלמ קוספ וניצמש ןויכו
אה לע שיש דומלל שי ןאכמ וננוזמ הז אלה םהב ריהזה לכו ןינהנה תכרבב םגו הבוחה תוכרבב רהזהל המוצע הבוח םד
אטח אריו דיסח אוהו רקיעו שרש ותודהיל שיש ומצע לע דיעמ אוהו ובל תוכז לעו הבוטה ותנומא לע תפומ :
רתסנו הלגנ הכרבה ןושל םימכח ונקתש המו . לכשה דצמ קוחרו בורק רתסנו הלגנ ה"בקהש בלב עובקל ידכ קוחרו רתסנ
רתסנו הלגנ ןושלב הכרבה חסונ ונל ונקת הזה רקיעה עומשל ידכו ,ומצע דצמ ונשדק רשאו ,הלגנ לע הרומ 'ה התא ךורב
לשמ ךרדב אלא הלעתי ארובה ןמ רבדל תולובחת ונל ןיאש שמשה ןמ לשמה הזב איבהל ונל רשפאו .רתסנ לע הרומ ונוצו
דאל ול רשפא שמשהש אוהו ,ויארבנמ ארבנש םויקל תלעות ולש רואה יכ ולכשב םדאה ליכשיש דצמו ולוגיע דצמ וגישהל ם
:ויניע רואמ ההכי וב לכתסי םא יכ וגישהל ול רשפא יא ורוא תליהו ומצע דצמ לבא .םלועה

.. . לפשה םלועה לא םשמו םידרפנה לא רשועה חכ ךישממ ונוזמ לע ךרבמה יכ ןינעהו אלמו ןוצר עבש םלועה היהי הז םעו
.'ה תכרב ךרבמ וניאו לכואש ימו אוה םשה תא חכוש הז ירה ונוזמ לע (םש) היל ךימסו תכרבו תעבשו תלכאו (ח םירבד) 'אנש
.וארק אל 'ה םחל ולכא ימע ילכוא (די םילהת) רמאנ וילעו ,ךיהלא 'ה תא חכשת ןפ ךל רמשה הנהי אלש רהזהל םדא בייח ךכלו
ןחלושה תכרבב רתויב רהזיו ,הכרב אלב ז"הועה ןמ ןנובתישו הנומש םהש המיאב ונרכזיו ת"ישה תא רוכזישכ תוכרבה לכב
:ןנובתה אל ימע עדי אל לארשי (א היעשי) רמוא בותכה וילע ןהב ריהז וניאו ןכ השוע וניא םאו האריבו

.. . דא יניעב םילק םהש םירבדה ןמ יכ ,ויניעב ולקי אלש רהזיש ךירצו תוכרבה לכב םילשהלמ לצעתהל רוסא וילא עיגי ם
רומחל רזוח אוהש לקה אטחב שנענ אוה ירהו דימת םהילע רבועש יפל שנועה יבקע ןוע (טמ םילהת) ה"ע דוד רמאש אוהו
.ינבוסי יבקעב יתשדש ןוע ינבסי הלפתה תוכרבב ןה ןחלשה תוכרבב ןה וחכ יצמאמ לכב ויתוכרבב ןיוכל םדא ךירצ ןכ לעו יכ
דאה בייחש תוכרב האמ םלכ ןיב םה ,םוי לכב םתוא ךרבל ם םיבותכה ןמו םיאיבנה ןמ הרותה ןמ הז רבדו ביתכד הרותה ןמ .
םעו תויתוא ט"צ קוספב אצמת דועו ,האמ אלא המ ירקית לא ל"ז ורמאו .ךמעמ לאוש ךיהלא 'ה המ לארשי התעו (י םירבד)
דוד םאנ (גכ ב"ש) ביתכד דודב וניצמ ןכש םיאיבנה ןמ .האמ ולעי המב ף"לא תפסות אירטמיגב לע לע םקוה רבגה םאנו ישי ןב
ורמא םוי לכב תוכרב האמ ויהש המו ,האמ אירטמיגב ןכ יכ 'ה ארי רבג ךרובי ןכ יכ הנה (אלק םילהת) ביתכד םיבותכה ןמ .האמ
.תוכרב האמ םהל ןקתו דמע םוי לכב םישנא האמ םילשוריב םיתמ ויהש דודל ועידוהש יפלכ שרדמב השמ יכ הז לכמ הארנו
םודסיו דומלתה ימכח ורזחו םוחכש דוד לש ונמז רחאו ןדסיו דוד רזחו םוחכש ךכ רחאו הלחת םדסי ה"ע וניבר ךל שי דועו .
.המילש ף"וק הזה ןובשחב םשה ןכו עבורמה ןובשחב לודגה םשבש הנושאר תוא ןובשחב םוי לכב תוכרב האמ ויה יכ ןנובתהל
ף"וק אביקע 'רד א"תיב א"פלאב וניצמ ןכ לעו לכ דגנכ תוכרב רשע ןיכרבמ ונא םלועה ארבנ תורמאמ הרשעבש ינפמו ארובה הז
:ראובמ הזו רמאמו רמאמ
ד"סב מ איה ה הכרבה ל תוכרב ה
www.swdaf.com 2
ח קרפ םירבד ייחב [וניבר]
י) ( ךיהלא 'ה תא תכרבו לגב ךילע ורבעש הערה ימי רוכזתשכ :טשפה ךרד לע . רוכזתו ,לודג דובעשב םש םכתויהו םירצמ תו
.אוה ךורב שודקה לש ומשל הז לע ךרבת הבוטמו הירפמ עבשתו לכאתו ץראב ךאובב ,התע רבדמה יונע כ"ג
הקעמ תישעו" (ח ,בכ םירבד) :ומכ אוהו ,ןוזמה תכרב ךרבל השע תוצמ אוה ,ךיהלא 'ה תא תכרבו (א אכ תוכרב) :ל"זר תעד לעו
םירבד) ,"ךגגל .ץראה לעו "ץראה לע" רואבו ,"ךיהלא 'הל חספ תישעו" (א ,זט
אוה ךורב שודקה הוצש םוקמ םושב הרותה לכב אצמת אלו תוכרבה דוס ןיבהל חתפ הז קוספב שי יכ ןאכ ררועתהל ךל שיו
הזה םוקמב םא יכ ומשל ךרבנש " (ד ,ק םילהת) :רמאו ,"ךמש הכרבאו" (א ,המק םילהת) :ה"ע דוד רמא הזמו , וכרב ול ודוה
.ןכ םיברו ,"ומש
טוידה ךרוצ אלא הובג ךרוצ ןניא תוכרבה יכ הלחת רמוא :טשפה ד"עו , ןה תוכרבה לכו הכרבה רוקמ ךרבתי אוהש ןויכ יכ
ול יאדכ םהיתוכרב לכ ןיא ותוא םיכרבמה םיאצמנה לכ ונממ תולשלתשמ םלכ םיאצמנה איצמהש ןומדקה אצמנה אוה יכ ,
מ אלא הניא םתואיצמו ,ללכ ותלוזל ךרטצי אל ומצעב קיפסת ותואיצמו ,ותואיצ הברתי המ הלילה לכו םויה לכ והוכרבי םא כ"או
החגשהה לע דיעמ אוה הנהנש המ לע ךרבמה לכ יכ ,ונילא םא יכ יוברהו תלעותה ןיא ,חקי םדימ המ וא ול ונתי המ וא ,ךכב
ויחיש ידכ םילפשל ןוזמ איצממה הלעתי אוהש אובתה םתוכזבו , ,ןיברתמו ןיכרבתמ תוריפהו ה ונממ לזוג ךרבמ וניאו הנהנהו
תולזמו םיבכוכל םילפשה תגהנה רסומו החגשהה (ב הל תוכרב) :רמאש והזו , וליאכ הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהנה לכ
לארשי תסנכלו ה"בקהל לזוג ,"ומאו ויבא לזוג" (דכ ,חכ ילשמ) :רמאנש , י תסנכלו החגשהה ה"בקהל לזוג רמולכ לארש
ותבסב לארשיל ןיטעמתמ תוריפה הז ןועבש ,תוריפה ךכל ,ובור רחא ןודנ דיחיו דיחי לכו ,ובור רחא ןודנ ולוכ םלועה לכ ירהש ,
.וילע יולת ולוכ םלועה לכ וליאכ ומצע תא תוארהל ול שי
ת ןושל אוה לבא דבלב האדוה הניא םגו דבלב טוידה ךרוצ הכרבה ןיא ,'ה תא תכרבו :הלבקה ד"עו יוברו תפסו :ןושלמ
."ךימימ תאו ךמחל תא ךרבו" (הכ ,גכ תומש)
ותמלשב בכשו" (גי ,דכ םירבד) :בוח לעב ןינעב ופוסב (א דיק) לבקמה קרפ אעיצמ אבב ורמאש ל"זר רמאמ ליכשהל ךל שיו
:ביתכהו ,אלו :ארמגב םש השקמו ,הכרב ךירצ וניאש שדקה אצי ,טוידה ונייהד הכרב ךירצש ימ ,"ךכרבו תכרבו תעבשו תלכאו
.ולש תוקדצה לכש ,הקדצ ךירצ וניאש שדקה אצי ,הקדצ היהת ךלו :אלא ,ךיהלא 'ה תא שדקהה יכ שוריפב ל"ז םימכחה וראיב
הקדצ ךירצ וניא לבא הכרב ךירצ רמא (א טפ) :תבש תכסמב ןכו ,ינכרב ינב לאעמשי ול רמא :(א ז) תוכרבב ורמא שרופמו ,
היה השמל אוה ךורב שודקה ,ינרזעל ךל ,שדקה חור תפסות הזב שי ה"בקהל םיכרבמ ונא רשאכ הנהו .הכרבה ןינע אוהו
ונממ ויתוירב לכ וכרבתיש הבס איה ונתכרבו ,םיקידצ לש ןתלפתל הואתמ ה"בקהש (א דס תומבי) :דוע ורמאו , התיה אל וליאו
וי ןיטעומה םיקידצ לש ןתלפתל הואתי המל דבל האדוה םא יכ הלפתהו הכרבה תרדה םע ברב אלהו ,םיבר םימע ראשמ רת
רוקמה ןמ תעבונה הכרב ןושלמ אוהו ,יוברו תפסות ןינע "תכרבו" ןושל לבא ,ךלמ ךרבתת :ונתלפתב ןיריכזמ ונא ךכלו ,
.אשנתיו םמורתיו ראפתיו חבתשיו ךרבתי :שידקה ןושלב ןכו ,םמורתת ול ערוכ ךרב לכש ימ ,העירכו הכירב ןושלמ דועו ןכו ,
וניצמ לכש ימ ,"ךרב לכ ערכת יל יכ" (גכ ,המ היעשי) :רמאנש ,אוה ךירבד אנשיל הכרב יאהד עמשמ יאמ (ד תוא) :ריהבה רפסב
.ול ערוכ ךרב

אנ ןמיס ה קלח א"בשרה ת"וש
?תוכרבה ןינע והמ :תלאש ,םלשה םכחה ?וינודאל דבע ףיסוי המו ,הבוט תפסות הכרבהש סות הכרב ןושל תמאב יובירו תפ
קומע דוס ,תוכרבה ןינעב שיו .םימה תוכרב ןושלמ אוהו ,אוה םג םנמאו .הרותה דוסב דומעל םתוא י"שה הכיזש ימ והניבי ,
במ םהילע .ראו רי ,הכרבה תפסותהו הכרבה יכ ויתוכרב עיפשמהו ןתונה דצמ םימעפו ,לבקמה דצמ םימעפ :ןידדצ 'במ הב .
וטמ עיפשמו ןתונה ךלמכ ,הזב לשמהו לבא .ואלמתנו םירסח ויהש ,ףסותינו וברתנש דצמ וידבעל הכרבה תיארנש ,וידבעל וב
קיפסמו ,דימת עיפשמ ךלמה היה םא םנמאו .יובירהו תפסותה וב הארנ ןיאו ,ביטיהו ןתנש המכ ול שי אוהש עדונ רבכ ,ךלמה
אש דע ,ךרבתמ ומצעב אוהש הארי תמאב ,תובורמה תולייחל תולודג תונתמ קספה ילב ויתולייח לכ קיפסהמ ,עגר וליפא קסופ וני
לכהש קר ,ול קיפסמש ,ונממ לודג אוהש יממ תפסותו הכרב לבקמו ,רחא םוקממ הברתמ אהי ךלמהש אלו .םהה תולודגה
.םלועל ובזכי אל ובוט תורצואו ,הכרבה התוא לכ ןודא אוהש םידומו הכרבה ןינתונ ל"ר ,ותוא ןיכרבמ ,ובוטב ףיסומ אוהש לכו
סוי קספה אלו ,ךרעו רועיש ותכרבל ןיא יכ ,ועדיו ריכהל לכה ופי . ,םהל ביטיהל קסופ היהו ,ותוא ןיניטקמ וידבע ויה וליאו
ושיגרה אלו ,ךלמה תלודגב וריכה אלש וידבע ובשחיו ועדי םה אלא .ןכ וניאו ,ויהש תומכמ םירסח ןהיתרצואש םהמ הבסש ,
,ךלמה דצמ אלו ,הבס ונאש תוכרבה ןינע הככו םיללפתמו ,'תי ותאמ ונל תועיגמה תובוט לעו ויתונוזמ לע :וינפל םידומ
ךורב אוהש ,לכה ועדיש ידכ ,ויתוכרבל ובוט דימתיש רוקמ ,ובזע יתוא :ורמואכ אוהו .המשנה לכ יפב ךרובמו ,ךורב :ורמואכו .
ךרטציש יתלב ,וימימ וקספי אל םה ,ונממ וימימ ,םייח םימ רוקמש ,'ה תא ,םייח םימ .תורובב ופסאי רשאכ ,םהילע ףוסאל םדאה
ןילוכי ונייהש רשפא ,ךורב יכ .אשנתיו םמורתיו לדגתי :ורמוא אוהו .לאוש התאש המ יפל ,הימתמ רתוי דוע אצמת הז ןינעכו
:רמול ראות אוהש ,רמול ויתואלפנבו וישעמב ;לכה יניעל :אשנתיו םמורתי :רמול ןושלה אצמ המו ,תוכרבה לכמ לולכ
וכרבב ךרובמ ,שאר לכל אשנתמהו ,םמורמה אוהש לכה וריכיש דע ,וית לכמ 'ה לודג יכ ,יתעדי התע :ורתי רמא רשאכו .
.םיבר הלאכו .לכה רצוי ,הלס ךוממורי לכה :ונרמוא הנהו .אשנא התע :רמואו .'וכו יתשדקתהו יתלדגתהו :רמואו .םיהלאה םגו
ויתובוט תוברהל ,וידיסח וינפל וללפתיש ,הצור אוה םהמ ויתובוט רסחל םתאטח ומרגי אלשו ,ויתוירב לע ל"ז ורמאש אוהו .
,ךתודמ לע ךימחר ולוגיו ,ךסעכ תא ךימחר ושבכיש ,ךינפלמ ר"הי :וינפל רמא .ינכרב ינב לאעמשי :ל"א :(:ז ףד ק"פ) תוכרבב
.(םדוקה 'יסב ןייעו) הרושה ןמ םינפל ךינב םע סנכתו

ד"סב מ איה ה הכרבה ל תוכרב ה
www.swdaf.com 3
ה קלח א"בשרה ת"וש בנ ןמיס
רתסנ הצחמו ,אצמנ הצחמ ,הכרבה חסונ ןקתנ המל :תלאש דוע ./ישילש ףוגבו ,ינש ףוגב :רמולכ/

.תורתסנב קסע ןאכ ונל ןיאו ,בגשנ דוס ,המכחה ילעבל שיד ,עד :הבושת ונקתש המב ,תלעותה לודג ,הלגנ םעט שי ,םנמאו
רתסנבו הלגנב ל"ר ,ןכ תוכרבה חסונ ו ,ינש ףוגב :רמולכ/ ./ישילש ףוגב הנבנ םהילעש שי תודוסי ינשד ,תעדי רבכש יפל
לכה . תואיצמה ביוחמ 'תי אוהש תעדל :דחאה .בר רואיב ,וילע תפומה םסרפתנו ראבתנש ומכ ,ללכ הזב קפס ןיאשו , :'בהו
דבל 'תי ומצעל םא יכ ,בגשומ 'תי ותתמא ןיאש ,לכל הלגנ ותואיצמב אוהו , לכהמ םלענו רתסנ ותוהמ תתמאבו . עובקל ידכו
רתסנו הלגנב חסונה ועבק ,וניתושפנב הלאה תונפה יתש . אוהש םע ,םסרופמ אצמנ אוהש ימ םע רבדמכ ,התא ךורב
םיאצמנה ראש תואיצמכ אצמנ 'תי אוהש הבשחמה שבשת אלש ידכו .םינפ לא םינפ ומע רבדמ ותואיצמ ןיב [סחי שישו]
פנב עובקל ;ונשדק רשא :ועבק ,םתואיצמל רבדל רשפא יאש רתסנו םלענ ותואיצמ תוהמ ,םסרופמ אוהש פ"עאש וניתוש
אוה ךורב ,רתסנב קר ,וב
1
.

שפנ ב רעש םייחה א קרפ
.. . .הלפתה תדובע לע םכשפנ לכבו בותכה ש"מ ןינע ןיבהלו המכ וניצמש ש"תי ול לוכיבכ הכרבה ןינעו 'יפ הלחת ראבל ךירצ
ךיקלא 'ה תא תכרבו ארקמב םימעפ צויכ הברהו .'וג םלועל 'ה ךורב . וניצמ ל"זר ירבדב ןכו .א (א"ע 'ז תוכרב) י"רל לוכיבכ רמאש
.ינכרב ינב לאעמשי ךורבב םימייסמו םיחתופ םה .ג"הנכ ישנא ודסיש םלוכ תוכרבהו תולפת עבטמ חסונ לכ ןכו :

שפנ ב רעש םייחה קרפ ב
ןומהה יפב המושש ומכ חבשו הלהת ןושל וניא .ךורב תלמ יכ ןינעהו ש רמא אל ינכרב ינב לאעמשי י"רל רמאשכ ירהש . םוש ם
מ"בב ןכו .םימחר תשקבו הלפת אלא ותכרבב חבש ('א ד"יק) ביתכ אהו אלו ס"שה ךירפו .הכרב צ"אש שדקה אצי ךכרבו ןנירמא
.'וכ 'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו יובירו תפסות ןושל ושוריפ ךורב יכ תמאה לבא .ךמחל תא ךרבו .'וג יתכרב תא אנ חק ןינעכו
.'וגו ךנטב ירפ ךרבו ויכ הברהו יוברו תפסות ןושל אלא חבשו ה"להת ןושל םשרפל א"אש .ארקמב אצ מ"כב רמא רהוזבו .
התא ךורבש ב"עו א"ע בקע 'פ שיר מ"ערב 'עו 'וכ ןאכרבד איובר תפסות .ןאכרב יפוסואל ןאכרב אקראל .'וכ ןאכרב אכשמאל
כו .'וכ אשידק ה"בקד 'ימשל ייחד ארוקממ ןייח אקראלו אכשמאל ועמשמכ 'יפ ה"יוה .ךיהלא 'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו בית
ףוס םש ה"כו .ןייובר ינימ לכב ךורב דוס ל"ז א"פ םישידקה רעש ח"עפב כ"כו .ךרואב ש"ע 'וכ ןילמ ןוניאב נ"ב קירא ןאכרב ןוניאו
ש"ע ג"פ ה"ר תלפת רעשבו ב"יפ שיר תבשה רעשבו םש ג"פ שירבו הדימעה רעשמ ב"פסו האירבה רעש ל"ז א"בשרה כ"כו
עב ש"ע ינכרב ינב לאעמשי ןינ :

לבא .הכרב לכ לעמ םמורמ אוה יכ .הלילחו הלילח .לוכיבכ ה"ב דיחי ןודא תומצעל הנווכה ןיא .ש"תי ול הכרבה ןינע םנמא
אילגו םיחס ה"בקד 'וזב ש"מכ ןינעה ה"יוה םשב וליפא ללכ םש םושב ו"ח ותונכל ןיאו ןימיתס לכמ םיתס ה"ב ס"א תומצע יכ .
'יפאו ה"ב .'יבד ד"וי לש וצוקב םיעפשנה תוחכ דצמ ותוא ונתגשה לע הנווכה אלא ש"תי וילע יונכ ונניא ףוס ןיא םשב 'תי והנכמ קה"זבש המ םג ףאו)
ניתגשה דצמ קר .תישאר אלו ףוס אל ול ןיא ש"תי ותומצע דצמ תמאב יכ .תישאר ןיא אלו ס"א והונכ תאזלו .תומלועהל ונוצרב ותורבחתהב ותאמ יתוחכ ו ו
(םיעפשנה 'תי ויתוחכ תא גישהל הגשהב עיגהל ףוס ןיא לבא .תישאר קר אוה וניתגשה לכ אלה .'תי םינכמ ונאו תצק ונילצא גשומש המו
ותורבחתה דצמ קר םה םלוכ .הלפתה עבטמ לכבו הרותב םוניצמש ומכ .תודמו םייונכו תומשו םיראת המכ םיראתמו
ל .האירבה תעמ תוחכהו תומלועה לא ךרבתי ש"תי ונוצרכ םגיהנהלו םתויחהלו םידימעה . תולשלתשה םשב םוארק רשא םהו)
(תוריפסה . תוחכ ידי לע .םימחרל םא .דסחל םא .ןידל םא םלועה הזל ךשמנו לשלתשמש הגהנהה ירדס יטרפ ייונש לכ יפלו
חוימ הגהנהה ירדסמ יטרפ ןינע לכלש .םיראתהו םייונכהו תומשה םינתשמ .םתוגזמתהו םינוילעה ןכש יטרפ םשו יונכ ול ד
םיראתה לכ לש םשוריפ םירומ םצעה םשה 'יפאו .'יאורבה לע הנינחו תונמחר 'יפ ןונחו םוחר ומכ םיאורבה תוחכה דצמ םהש .
הוהו היה ושוריפכ .תומלועה םע ךרבתי ותורבחתה דצמ אלא .ול םידחימ ונא דבל ךרבתי ותומצע לע אל .ה"ב ה"יוה דחוימה
.לכה הוהמו היהיו תמדקהב אבוה 'דקה ונושלב ל"זיראה ש"זו .עגר לכ 'מייקלו םווהל 'מלועהל ונוצרב רבחתמ ךרבתי אוה ל"ר
:ש"עו תוריפסב םיטשפתמה 'ומצעה 'ומש םה תומשהו םייונכה לכש .ח"עפ

אירבה םלוע ל"ר .אקיד ארבש םדוק .דבל ומשו אוה היה םלועה תא ה"בקה ארבש 'וקש א"ר יקרפב רמאש המו :ההגה היה .ה
'תי ותומצע לע ךייש היה אל תוליצאה םלוע ותאמ ש"תי ליצאה .לולא לבא .דבל תוליצא םלוע ונייה ומשו ךרבתי ותומצעו אוה
:'יהיו הוהו היה

שפנ ב רעש םייחה קרפ ג
.'וכ ויקסע לע השמ ררבתנ העש התוא םכילא ינחלש םכיתובא יקלא .ג"פ הבר תומשב ל"ז םרמאמ אוהו היה העש התואב
ארקנ ינא ישעמ יפל .עדיל שקבמ התא ימש השמל ה"בקה ל"א 'וכ לודגה םשה תא ה"בקה ונעידויש השמ שקבמ םימעפ .
ןד ינאשכ .היוהב .םיהלאב וא תואבצב .ידש לאב ארקנ ינא ינא םיעשרב המחלמ השוע ינאשכו .םיהלא ארקנ ינא תוירבה תא
.'וכ היוה ארקנ ינא ימלוע לע םחרמ ינאשכו .ידש לא ארקנ ינא םדא לש ויאטח הלות ינאשכו .תואבצ ארקנ רשא ה"יהא יוה
ישעמ יפל ארקנ ינא ה"יהא ...

ד"סב מ איה ה הכרבה ל תוכרב ה
www.swdaf.com 4
.. . פתהו תומלועה לא ותורבחתה ןינע דצמ לכה 'תי ותוא לוכיבכ וניתגשה לכ הזו םכותב 'תי ותוטש ל"נה אב 'פ מ"ערב ש"מכ
ןוימדו ןוזחו הארמ םופכ דח לכל יזחתי ןיירב לע טשפתיו והיילע אכלמאל תיחנ דכ אלא הירתאב היל תיל הנומת יאה וליפאד
:המדא 'יאיבנה דיבו והיא יאהו ןוהלד

.. . רתסנו חכונ ןושלב תוצמה תוכרב לכ לש חסונה ג"הנכ ישנא ועבק ןכלו רשא םימייסמו .חכונ ןושל אוה התא ךורב םתלחת .
נוצו 'וכ ונשדק .רתסנ ןושל ו םירבדמ ונא .והד לכ הגשה תצק ונל שי ז"יעש תומלועה לא ונוצרב ךרבתי ותורבחתה דצמש
םהילא רבחתמה 'תי ותומצעמ הכרב יוברו תפסותה ןינעל םיכירצה םה תומלועה יכ .'וכ 'ה התא ךורב חכונל ךלמ והזו
כ ןיירב לע טשפתיו והיילע אכלמאל תיחנ דכ ל"נה מ"ערב ש"מכ םלועה 'ו ה"ב ס"א 'תי ותומצע אוה ונשדקמו ונתוא הווצמהו
ונוצו ונשדק רשא רתסנ ןושלב ונקת ןכל .ןימיתס לכמ םותסה ודבל :

שפנ ב רעש םייחה קרפ ד
תולפתהו 'וכרבה לכב ונבל תנווכ תמגמ לכש .'קה וניתנומא תנפ דוסי יכ ל"נה 'יחבה 'ב הכרב לכב ללכנש רבד לש ומעטו
דיחי ןודא םלוע לש .ודוחיל קר ךתא .'ושקבו 'יחבב דבל 'תי ותומצע לע לוכיבכ וילא םירבדמ ונאש אל םנמא .ה"ב ס"א
וניתלפתו וניתוכרב לכב ו"ח והראתנ ךיא כ"אד האירבה םדוק היהש ןינעכ 'ומלועהמ ירמגל לוכיבכ שרפומו טשפומ ותויה
ללכ םלועב יונכו םש םושב ע אכלמאלו תומלועהל רבחתהל ונוצרש ךרבתי ונארהש דצמ אל םאד םגו . אל .ןוהידבוע םופכ ןיירב ל
.ןיירב לע אחגשאלו תומלועהל .רבחתיש ךרבתי ותומצעל ללפתהל ללכ םיאשר ונייה ךלמ 'ה התא רמול ונחנא ןימידקמ ןכלו
ןוצרה רוקמ 'בתיש ונתשקב תאזל .ןוהילע אכלמאל םהילא רבחתהלו תומלועה תווהל היה ךנוצרש רחא 'יפ .םלועה
פלש םגו .ןימלעל ןכ אכלמאל ללכ תוצמו הרותל םוקמ ןיא תומלועה לא ותורבחתה יתלב 'תי ותומצע תניחב י רמאנ ז"עו .
(ה"ל בויא) ביתכ ןכו חקי ךדימ המ וא ול ןתת המ תקדצ םא 'וגו וב לעפת המ תאטח םא ('ט ילשמ) תומצעל יכ .ךל תמכח תמכח םא
.ה"ב לכ ןודא םצעב ול עגונ .הנניא הער םא איה הבוטה םדאה השעמ לכ ו"ח ללכ תרמא ד"מ 'פ שיר ר"בב ל"ז םרמאמ אוהו .
ףרועה ןמ טחושש ימ וא ראוצה ןמ טחושש ימל ה"בקהל 'יל תפכא המ יכו 'וכ ףרצל אלא תוצמה ונתנ אל בר רמא 'וג הפורצ 'ה
א"ע ףוס ל"ק ע"ת םינוקיתבו .ש"ע ח"י רומזמ םילהת שרדמבו .'וכ היחה תאז קוספב ינימש 'פ אמוחנתב ה"כו .'וכ תולעה תילע
* :הלהתו הכרב לכ לע םמורמו ד"הה 'יל עפשאד ןאמ 'ילע תילד ארחאמ ןאכרב והיא ךירצ אלו אלכל ךירב והיא אלוכ לע הלעתמ

ץוציק אוה יכ .הריפסה תומצעל ו"ח אל תדחוימ הריפסל תדחוימ הנווכ הכרב לכב ןיוכל תוכרבהו הלפתה תונווכב ש"סו :ההגה
נעבש ומכ יכ .ו"ח תועיטנ אלש תונברק 'פב ביתכ המ הארו אב סחנפ 'פ ירפסהמ אוהו תוחנמ ףוס 'יירבב ל"זרא ןברקה תדובע ןי
ןלהל ןייעו .ודבל 'הל יתלב םרחי םיהלאל חבוז ש"מכו .קולחל ןידה לעבל פ"פ .ןתיל אלש ה"יוה אלא םיקלא אלו לא אל ןהב רמאנ
יטרפ חכ םושל ןיוכל הלילח .הלפתה תדובעב ןכ .ט"פ ג"שב .םלוכ תוחכה ללכ ה"ב ס"א דיחי ןודא תומצעל אלא תדחוימ הריפסו
לכש ונוצרב 'תי אוה עבקש 'ולשלתשהה 'דסב םהש חכה ותואו הריפס התואב לועפל 'תי ולצא סומכה 'עטמ 'תי ונוצרב רבחמש
.תומלועהב הז ןינע לעופ הדי לעש יטרפ ןינעל תדחוימ 'ריפס ישה רשא ז"מק 'יס ש"ביר 'ושתב 'יעו) ונירבדלו .ל"ז ש"בירהל הזב ןשוש 'ן י"רה ב
אל 'וכ ןהמש לכב ירקתא והיאו ג"ס ב"כת םינוקתב דוע ןייעו .ב"פ ףוס ליעל םינפב ונרכזהש ל"ז י"ראה ןושלב 'עו .ובהו .רתוי בשייתי הלא דח לכל האזח
כב האזחאל ורמא םינפב רכזנה ט"תב ןכו ש"ע 'וכ ןוהיכרצ םופל 'יל ןארקד רתאמ לארשימ 'קדכ רבא לכב 'יל ירקמל עדיו 'וכ נ"בל 'עדומתשאל 'וכ רבא ל
מיל אתולצ ןינמזל .אעידי הדמבו העידי הריפסב 'יל ןילצמ ןינמז .ןיגרד 'מכב ה"בקל ןיאלצמ המל לאשמל 'יאו ד"ע א"פ 'ד ח"זתב ש"זו תואי ןינמזל 'וכ אני
די 'גרדל אקלס אתולצ לכ .'וכ 'יעצמאד 'דומעל ןינמזל 'וכ אלמשל תקילס אמלע לע אמחרל יעבד אנמזב .'וכ הריפסו הריפס לכב והיא ה"יוה יאדו אלא .אעי
:ויתודמל אלו וילא .וילא ונארק לכב וניקלא 'הכ ירפסב ל"זרשזו .'וכ רתא לכב והיאד ה"יוה יבגל אלכו .'וכ יעבד אנמזבו .אנימיל

ס"א תומצעל 'יהתש ךירצ תולפתהו 'וכרבה לכב ונבל תנווכ לכש אלא תומלועה לא ךרבתי ונוצרכ ורבחתה דצמ ה"ב
תוררועתה יפכ ךרבתי ותומצעמ השודק תעפשו רוא םהב ךישמהלו לועפל םיפלחתמ תומשהו םיראותה לכ םה םדצמש
הלוגס םעמ שיא לכ לש םדאה ישעממ םהילא עיגמה הככ .בר םאו טעמה .םימחרב םא .הקדצב םא .טפשמב םא .דסחב םא .
ועשהו ןפואה ז"ע אוה םתורשקתה רדס תונשל תומלועהו תוחכה לא ךרבתי ותורבחתה ןינע לקשמבו הדמב םוצע קודקדב ר
ש"ז :בר םאו טעמה דסחהו ןידה רועיש םגו .םימחרו דסחל םא .זגורו ןידל םא .םתגהנה יטרפ לכו .םרוא תעפש תכשמהל
לודג ךרוצש וניה תוירבה תא ןהב ףרצל אלא תוצמה ונתינ אלש ל"נה םירמאמהב 'וחכה לכמ םיגיסה 'ירפהל קקזלו ףרצל המה
יפכ 'ירדוסמו םינקותמ םיאורבה תומלועהו תוחכה לכ רשקלו רבחל ונייה ףרצל עמשמב כ"גו ןבלתיו ףרצתי םיאורבה תומלועהו
אב תילכתה ז"ע קרש .ותלחנו וקלחל 'תי דחוימה םשב ודחאתי הלוגס םע לארשי תיב םג אליממו ה"ב ןוילעה ןוצרהו הנווכה לכ ו
:הללכב הלוכ 'שודקה 'דובעהו תוצמה שממ יוברו תפסות אוה ושוריפש תולפתהו תוכרבה לכב 'בתי ול הכרבה ןינע והז
ל"נכ ועמשמכ . .םינוילעה תומלועהו תוחכה תולפתהו תוכרבה ידי לע דחיינו ןקתנש .'תי ותא סומכ םעטמ 'בתי ונוצר והזש
ע רוא תשודק תעפש לבקל םיוארו םינכומ והיש 'בתי ותומצעמ תוכרב ברו רואה תשודק םהב ףיסוהלו ךישמהלו .ןויל
דובכה לכל ובבסו ומרגש הלוגס םע לע םג השודקהו הכרב תפסותה הז עפשוי אליממו םכותב טשפתמו םהילא רבחתמה
הזה לוגיו ךסעכ תא ךימחר ושבכיש ןוצר יהי .ינכרב ינב לאעמשי ותאמ 'תי אוה שקיבשכ לאעמשי 'ר רמאש הזו . 'וכ ךימחר ו
ךיהלא 'ה תא תכרבו 'וג תלכאו חתפ נ"ר 'ב ז"ס תור ח"ז 'עו .ןידה תרושמ םינפל םהל סנכתו םימחרה תדמב ךינב םע גהנתתו
ל"זר ורמא ןכלו :הלעמ לש אילמפב הכרב חכ ףיסומש ןוזמה תכרב חכ לודג י"ראו .'וג (ןיכרבמ דציכ פ"רב) וניאו לכואה לכ םש ח"זבו
ןלזג ארקנ ךרבמ השודקהו הכרבה תעפש תומלועהמ ענומו לזוג אוה יכ .'וכ ה"בקה אלא ויבא ןיאו .'וג ומאו ויבא לזוג רמאנש
אוה לכה וב אצויכ לכו .'וג לארשי יהלא 'ה התא ךורב .'ה תא ישפנ יכרב תוארקמה לכ ןכו .ותכרב י"ע םהב עיפשהל ךירצ היהש
"ע .האירבה לא רבחתהל 'תי ונוצר וצמו .ןינעה ז"ע :הובג ךרוצ הדובעה רמאנ ז
ד"סב מ איה ה הכרבה ל תוכרב ה
www.swdaf.com 5

שפנ ב רעש םייחה קרפ ה
הזל תומלועה ךרוצ ןינעה תוהמו םדאה ישעמ י"ע תומלועהב הכרב יוברו תפסותה ןינע לש ורקיע ןיבהל םנמא ל"זר הנה .
ורמא ('א 'י תוכרב) לכ אלמ ה"ב שודקה המ * המשנה דגנכו ה"בקה דגנכ אלא ןרמא אל .דוד ןרמא ימ דגנכ ישפנ יכרב השמח ינה
משנה ףא םלועה ןוקת שיר םינוקתבו ג"ק רומזמ םילהת שרדמבו ב"פס ר"בדו ד"פ אבר ארקיוב ורמא ןכו .'וכ ףוגה לכ האלמ ה
.א"י שורד ףוס תונוציחו תוימינפ רעש ח"עב 'יעו .'א ח"נרו 'ב ז"נר סחנפ 'פ מ"ערב ראיבש ומכו .ג"י

גהל המשנה תורבחתהל .תומלועהל 'בתי ותורבחתה ולישמה ל"זר יכ םעו :ההגה .םהירבד האורה ו"ח העטי לא .ףו
ןפוא םושב םהיניב ןוימדו ךורע ןיא תמאב יכ .ו"ח לשמל המוד לשמנהש אלמ ארקמו תומוקמ הברהב מ"ערבו רהוזב אובמכ .
ולישמה אלו .ש"תי 'רובה לע םיארבנהמ ןוימד חקיל רשפא ךיאש ןיבי .ול לכש יניעש ימ לכ םגו .לא ןוימדת ימ לאו בותכה רבד
מצע ל"ז התומצע גישהל א"א ז"כע .'תי ותאמ ארבנ חכ איה המשנהש ףאש .ומיד הז רבדל קר .'תי ארובה תומצעל המשנה תו
םגו .תומלועהל ותורבחתה דצמ קר וגישהל ןיאש ךרבתי ארובה ש"כמ ףוגל התורבחתה דצמ אל םא 'לועפו ראות םוש הל תונכל
ע"כ םגש .ארבנ םושל ולישמהל ןיאש רחאמש .תנתונה איה וחרכוה .הושי אל .ומדי רשא רבד לכלו .ע"הכע יבגל והיא אמכוא
בותכה םייס הזל .'ינינפהו ק"הותה ןיב ךרעו ןוימד ןיאש ףאו םינינפמ איה הרקי 'ותכה ןינעכו ינחור ארבנ 'זיאל ןוימד ךרד רוחבל
:הב הושי אל ךיצפח לכ ירה ומצע

לכ 'יירבב 'ב גמ ז"מוכעבו 'ב דכ ה"ר 'סמב ל"זרשזו ןושעת אל 'יתכד אמעט שרפמו .םדא ףוצרפמ ץוח םירתומ תופוצרפה
יתוא ןושעת אל יתא לודג ןדוי ר"א 'וג המכחב ולמעש םדא שי יכ ביתכ ורמא ז"כסר ר"בבו .ש"ע א"ע ףוס ו"פ ורתי רהוזב מ"כו .
'אנש הרצויל הרוצ ןימדמש םיאיבנ לש ןחכ (ח לאינד) תיא ס"ב י"רא .ילוא ןיב םדא לוק עמשאו ןיד ןמ ריתי רווחמד ןרחוא אירק ןל
תומד ןימדמש םיאיבנ לש ןחכ לודג י"רא וינפ ריאת םדא תמכח ט"יפ ר"בדמבבו .'וג םדא הארמכ תומד אסכה תומד לעו 'אנש
.'וגו ןוימדת ימ לא יכ .אלפי הרואכלו .תקח 'פ אמוחנתבו 'א קוספ 'ח 'יס ר"הקב ה"כו .ש"ע 'וכ םדא תרוצל הלעמ לש הרובג
מא תוחכהו תומלועה בצמ רדסו .תומלועהל 'תי ותורבחתה דצמ קר אוה כ"תי ותוא לוכיבכ ונתגשה לכש ל"שמכ ןינעה םנ
לכו וידיגו וירבא יקרפ לכ רודיסב .םדא תמוק תינבתכ םהיטרפ לכב לוכיבכ םירדוסמ .ללכב דחי םינותחתו םינוילעה םלוכ
ללוכ אוהש .וריבחב 'א םתודחאתהו ובש םינינעה יטרפ תומלועהו .תוחכה לכ וכותב דחי ם ןינע אוהו .'א רעשב ליעל ש"מכ .
ארודהמ שירב רעשה ףוסב םשו םש 'דו 'גו 'ב ףנע רשויו םילוגיע רעש ח"עב 'יעו .םישרדמב ל"ז םהירבדב רכזנה המוק רועישה
רעש שירב דוע 'עו םיקלא םלצב ומלצב םדאה זוא םיקלא ארביו בותכה זמר הזש םש בתכו .אנינת תומלוע רויצ רעשבו םלצה
.םש ע"יבא תטשפתמה המשנה ןינעכ לוכיבכ .ןוהלד אתמשנ אוהו םאלממו םלוכ ךותב רתתסמו טשפתמ 'תי ותומצעו
ןפואה ז"ע ךרבתי וראתל ונישרוה ןכל .םדאה ףוגב תרתתסמו

תורבחתה דצמ לכה אצויכו לגרו די ןיע .'תי וילע 'ותב 'ירכזנה םיראתה לכ ןינע והזו :ההגה ז"ע םירדוסמ םהש תומלועהל 'בתי ו
םהש אל םגו 'ילאשומ תומש םניא םדאב םג ןכו .םילאשומ אל 'ומלועהו תוחכהל םיימצע תומש םהו .םירבאה ולא לכב רדסה
'תורקל םכסוהש תינבתהו הרוצה התואל ןמיס אוהש םדאה לש םשה ןינעכ םימלענה םינוילעה םינינעהל זמרו ןמיסל קר םדאב
לא .םשה 'זב תוטרפבו א"ח הרומב ןייעו .תומלועה תינבת תומד םלצב רדוסמו ללכושמו לולכ אוהש ןויכ םיימצע םה םדאב םגש א
הרוא ירעש 'ס שירבו .קלחה הזמ ה"ס 'פב ם"במרה לע גישהש המו .תילכתה קלחמ ו"כ קרפ שדוקה תדובע רפסבו .םש ו"כ 'פב
םדא תודלות תמדקהב ה"לשבו .א"פ םייונכה רעש סדרפבו :

םלועה יקלח ללכ לישמהל ךיראהו .המוק רועיש ארקנ וללכב םלועה לכש 'אה קלחמ ב"ע 'פב הרומב בתכ ל"ז ם"במרה םגו
ימל םיואר ל"ז וירבדו .ש"ע םדאה ףוגל המשנה ןינעכ םלועה תמשנ אוה 'תי אוהשו .ובש וינינע לכו םדאה ירבא יקלחל
םרמאש ו .ש"ע ג"ע ד"לק תודלות רהוזב ראובמ ןכש . יפב הרוגשו .דחי םלוכ תומלועה ללכ רדס ןינעל ןדידל עמשנ ל"ז וירבדמ
ןירדהנסב ש"מכ .ש"בתי םלוע לש וכלמ ןקוידו ןינוקיא אוה םדאהש ל"זר ('בו 'א ו"מ) אינת .יולת 'יהלא תללק יכ 'וג ותלבנ ןילת אל
ויטסלל אצי דחאו ךלמ והונימ דחא 'וכ םימואת םיחא ינשל ד"המל לשמ ולשמ מ"רא רמוא ותוא האורה לכ והואלתו ךלמה הוצ ת
ךלמ לש ןינוקיא חפקש םדאל לשמ 'וגו תמו שיא הכמ ל"פ הבר תומשבו םוקמ לש ונקוידב יושע םדא ףא י"שריפו .'וכ יולת ךלמה
ריבעמ אוה וליאכ 'וכ שפנ םדא גרה םא ךכ 'וכ דבא אוה ילש ןינוקיאב עגונ אוהש ימ לכש .'וכ תארק אל ךלמה רמא 'וכ לש ןינוקיא
:םדאה תא השע םיקלא םלצב יכ ז"ע םעטה ארקד היפיסב םייסש הז ל"ר .ךלמ

שפנ ב רעש םייחה קרפ ה
לא 'תי ותומצע רוביח ןכ .ףוגהמ קלתסתו דרפת םתלבו .היתשו הליכא י"ע אוה .ופוגב םדאה תמשנ םויקו רובח ןינעש ומכו
םתוא ושפנ לעגת אלו םמייקלו םדימעהל ידכ .לודגה םדאה דוס ןהש תומלועה . רזג הרותה קסעב יולת אהיש 'תי ונוצר ה
םלכ םירזוח ויה עגרכו .םהמ 'תי ותומצע קלסמ ךרבתי אוה היה םתלבו .הלוגס םע לש הלפתה תדובעו תוצמה ישעמו
ןיאו ספאל ל"זרא ןכלו . (ב"ע 'ג תינעת) א"א ךכ תוחור אלב םלועל א"אש םשכ 'וכ םכתא יתשרפ םימשה תוחור עבראכ יכ ד"מ
ארשי אלב םלועל .ל ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->