Prof. univ. dr.

MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DOGARU, MARIA Bibliografia heraldicii româneşti / prof.univ.dr. Maria Dogaru. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004 ISBN 973-8307-56-2 929.6

Redactor: Mariana CIOBĂNAŞ Tehnoredactor: Dumitru VĂNUŢĂ Corector: Miliana ŞERBU Coperta: Carmen TUDORACHE Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor
Editura M.A.I. str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, Bucureşti Tel.: 313 76 63; Fax: 311 24 30; e-mail editura@mai.gov.ro

Prof. univ. dr. MARIA DOGARU

BIBLIOGRAFIA HERALDICII ROMÂNEŞTI BIBLIOGRAPHIE HERALDIQUE ROUMAINE
Lucrare îngrijită de Miliana Şerbu

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – 2004 –

...................................................... TRATATE........................................... 75 Capitolul VIII – HERALDICA TRANSILVANIEI.................................................................................................................... 16 Capitolul III – SINTEZE.... 11 Capitolul II – LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN............................................................................................................ 31 Capitolul V – INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE ............. 25 Capitolul IV – ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE................................................................................................................................................................................................................. 89 Capitolul X – STEME DISTRICTUALE...................... 145 RÉSUMÉ .......................................................................................................................................................... 97 Capitolul XI – STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI ................. DICŢIONARE ROMÂNEŞTI............167 INDICE DE AUTORI..................... STUDII GENERALE.....................CUPRINS INTRODUCERE.....................................................................................................................7 Capitolul I – BIBLIOGRAFII....... ALBUME................................................................................................................... MODERNE ŞI CONTEMPORANE)............................ 49 Capitolul VI – HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI..................... 63 Capitolul VII – HERALDICA MOLDOVEI .......... 102 Capitolul XII – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE................................170 4 ......... MANUALE......................... 85 Capitolul IX – PRINCIPATELE UNITE –ROMÂNIA.................................................... 128 Capitolul XV – INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI ..................................................................... 124 Capitolul XIV – REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE...... 113 Capitolul XIII – STEME ECLEZIASTICE...................................................................................................

................................................. 85 Chapitre IX – LES PRINCIPATÉS UNIES – LA ROUMANIE ...................................... 49 Chapitre VI – HÉRALDIQUES DE VALACHIE......... ALBUMS.......................................................................................................................167 5 ................................................... 63 Chapitre VII – HÉRALDIQUES DE MOLDAVIE .......... 16 Chapitre III – SYNTHÉSES..... DICTIONNAIRES ROUMAINS . MANUELS............. 102 Capitolul XII – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES INSTITUTIONS (MODERNES........... 75 Chapitre VIII – HÉRALDIQUES DE TRANSYLVANIE............................ RÉSUMÉ ...............................................................145 INDEX DES AUTEURS .................................................. 124 Capitolul XIV – LES SYMBOLES HÉRALDIQUES DES CLASSESET CATEGORIÉS SOCIALES.............................................. 97 Chapitre XI –EMBLÉMES DES VILLES ........................................................... TRAITÉS................ 25 Chapitre IV – CONSIDÉRATION THÉORIQUES ET ACTIVITÉES PRATIQUES .......................... 128 Capitolul XV – INFORMATIONS HÉRALDIQUES INSERÉES EN D’AUTRES OUVRAGES................... MÉDIÉVALES...................................................................................................................................................................... 31 Chapitre V – INTERFÉRENCES HÉRALDIQUES ÉTRANGERES..............7 Chapitre I – BIBLIOGRAPHIES ........... 89 Chapitre X – EMBLÉMES DÉPARTEMENTAUX ..................................................CONTENU INTRODUCTION........................................................................................................ ET CONTEMPORAINES)............................................................................................................ 11 Chapitre II – DES ÉTUDES GÉNÉRALES AU CARACTÉRE EUROPÉEN .................................................................. ÉTUDES GÉNÉRALES........................................................................ 113 Capitolul XIII – EMBLÉMES ECCLÉSIASTIQUES ...................................................................................

Diaconu Felicia Arhivist drd. Ecaterina Anton Lector univ. 6. 2. Olimpia Guţu Lector univ.univ.univ. 3. drd. 4. drd.dr. Prof. Laurenţiu Semcovici 6 .dr Olga Cicanci Conf. Pavel Mircea Florea Lector univ. 7. drd. 5. Ileana Ratcu Lector univ.Mulţumiri colegilor care m-au ajutat la definitivarea lucrării prin traducerea titlurilor în diverse limbi şi corecta asistenţă: 1.

opise. 7 . monografii etc. – întocmirea unor instrumente de evidenţă (inventare. Anuţa Bichir. cataloage. deteriorându-le. în cadrul Congreselor Internaţionale de Genealogie şi Heraldică (în special cele de la München 1974 şi Londra 1976) îşi aşteaptă încă concretizarea. Ion Popovici. activităţile enunţate mai sus nu au putut fi realizate. Monica Cincu. asupra cărora factorii fizici şi chimici au acţionat de-a lungul vremii. o sferă largă de interese. Constantin Deca şi regretatele Viorica Cernătescu şi Ortansa Gorgan) în cadrul învăţământului profesional arhivistic. cât şi la Direcţiile sale judeţene). Numărul relativ mare al studiilor şi articolelor apărute în ultimele două decenii sunt în acest sens dovada cea mai plauzibilă a progresului înregistrat de această disciplină ştiinţifică.INTRODUCERE Dezvoltarea heraldicii româneşti constituie o realitate confirmată în primul rând de aprofundarea cercetărilor în diferitele sale compartimente. totuşi. obiectivele majore ale domeniului. începută în 1978 cu grupa de heraldică şi sigilografie constituită din arhivişti cu pregătire superioară (dintre care menţionăm pe: Ioana Alexandra Negreanu. Acestea privesc: – identificarea şi catalogarea tuturor izvoarelor heraldice. – luarea măsurilor ce se impun în vederea restaurării şi conservării izvoarelor de acest fel. întrucât necesitau un volum mare de muncă (trebuia investigate filă cu filă toate fondurile şi colecţiile arhivistice existente atât la DGAS. Este vorba de realizări individuale care acoperă. Maria Georgescu. Gheorghe Mudura. într-adevăr. – realizarea unei fototeci generale care să cuprindă. toate izvoarele heraldice datând din veacurile XIII-XVI. clasificate tematic. enunţate cu mai bine de douăzeci de ani în urmă. Nu a fost posibilă nici ducerea la bun sfârşit a Bibliografiei analitice a sigilografiei. repertorii) care să faciliteze regăsirea diferitelor reprezentări. – elaborarea unor lucrări de informare ştiinţifică asupra acestor mărturii istorice speciale: ediţii. Cu toate stăruinţele.

este dificilă delimitarea graniţelor precise ale unei asemenea bibliografii. în mod inevitabil. Deoarece heraldica este o disciplină care se află în strânsă interdependenţă cu celelalte ştiinţe auxiliare ale istoriei. nu se puteau cuprinde în totalitate în bibliografia heraldicii româneşti.. lucrările au fost aşezate în ordinea alfabetică a numelor autorilor. conform recomandărilor organismelor mai sus menţionate. care determină reînnoirea lucrărilor bibliografice la un interval minim de cinci ani. uşurând în acest fel regăsirea informaţiei. care să reunească titluri referitoare la teme apropiate chiar dacă multe dintre acestea puteau fi însumate (prin titlu şi mai ales prin conţinut) în mai multe capitole. am selectat titlurile care conţineau informaţii mai bogate relativ la ştiinţa heraldică. sigilare. Este de dorit ca această Bibliografie. engleză şi italiană au fost transcrise ca atare. phaleristice etc. Pe 8 . titlurile româneşti şi cele în maghiară. În interiorul fiecărui capitol. să fie difuzată şi prin INTERNET. Cele în germană. Această dificultate rezultă din faptul că stemele – obiectul principal de cercetare al heraldicii – sunt legate de izvoarele numismatice. necesară cu atât mai mult în condiţiile exploziei informaţionale actuale. Întocmirea lucrării de faţă este totodată un răspuns la îndemnul Comitetului Internaţional de Sigilografie şi al Comisiei Internaţionale de Diplomatică în ceea ce priveşte realizarea de bibliografii care să faciliteze colaborarea internaţională în domeniu. Deşi a mai fost elaborată o Bibliografie a heraldicii româneşti de către reputatul heraldist Dan Cernovodeanu. Pentru a lărgi accesul la informaţie. Am considerat că este util a se proceda astfel: pentru domeniile în care existau bibliografii au fost citate acestea. vexilologice.Bibliografia heraldicii româneşti Cu câţiva ani în urmă am început redactarea unei lucrări care sperăm să devină utilă cercetărilor heraldice şi istorice – Bibliografia comentată a heraldicii româneşti – dar nici aceasta nu a putut fi dusă la final. În vederea folosirii lesnicioase a prezentei lucrări am încercat să grupez întregul material în capitole. Denumirile publicaţiilor în care au apărut sunt redate desfăşurat şi nu prin prescurtări. prin adăugarea studiilor şi articolelor apărute între timp. în spiritul aceloraşi recomandări. latină. greacă sau rusă au fost traduse în limba franceză. iar studiile şi articolele care abordează aceste domenii conexe ştiinţei blazonului. perioada care s-a scurs de la tipărirea ei (1977) până în prezent a impus reluarea temei pentru reactualizarea informaţiei. iar în completare.

au apărut în întreaga ţară numeroase reviste cu profil de istorie. şi acele lucrări redactate sub formă de manuscris sau în curs de publicare. menite să ofere cercetătorului baza teoretică necesară abordării domeniului. albume etc. anuarele 9 . Chiar dacă lucrarea de faţă priveşte heraldica românească. există un capitol dedicat heraldicii Ţării Româneşti. pe lângă publicaţiile de specialitate cunoscute (unele tipărite cu mari întârzieri). Menirea lui este de a pune la îndemâna specialiştilor români unele titluri de referinţă pentru heraldica ţărilor din apusul Europei şi a zonelor cu care România se învecinează. iar în alte publicaţii au fost inserate şi articole cu subiect de heraldică. Evident. nu au fost neglijate aspectele legate de interferenţele petrecute de-a lungul timpului cu heraldica externă. În final s-au adăugat titlurile privitoare la însemnele heraldice inserate în alte lucrări.Maria Dogaru acelaşi considerent am grupat la începutul lucrării bibliografiile care conţin pe lângă trimiteri la lucrări de heraldică şi informaţii în măsură să ofere date suplimentare privitoare la alte studii din domeniul ştiintelor înrudite. moderne şi contemporane). şi locul de păstrare a manuscriselor. instituţii (medievale. Revenind la heraldica naţională am considerat potrivit ca aceasta să fie abordată pe criterii geografice (provinciile româneşti) şi istorice (etapele de desăvârşire a statului naţional). Apoi au fost incluse lucrările referitoare la heraldica Principatelor Unite şi a României.. ale unor localităţi. Instituţiile ecleziastice au fost individualizate într-un capitol separat. cu referiri la arta blazonului. altul heraldicii Moldovei şi al treilea heraldicii Transilvaniei. chiar dacă sunt mai greu accesibile. Toate acestea au fost semnalate în mod corespunzător. sinteze. În continuare au fost cuprinse studii de heraldică cu caracter general european. capitolul al II-lea Lucrări generale cu caracter european este departe de a cuprinde toate contribuţiile ce răspund acestei teme. Pentru orientarea suplimentară şi rapidă a utilizatorului s-a întocmit un indice general al autorilor cu trimitere la poziţia din bibliografie. Astfel. Depistarea titlurilor care se cereau a fi cuprinse în Bibliografie a fost laborioasă şi dificilă întrucât. tratate. indicându-se. De asemenea. Capitole distincte au fost consacrate lucrărilor care abordează teme legate de stemele districtuale. Tot separat au fost grupate studiile relative la reprezentările heraldice care aparţin unor persoane şi categorii sociale. Pentru o mai bună informare a cititorului au fost incluse în listele bibliografice. când s-a putut.

fiind posibil ca unele articole sau studii de heraldică să fi rămas necuprinse în bibliografia de faţă. Pe acest considerent apreciem că orice lucrare care pune la îndemâna specialiştilor date bibliografice de ultimă oră nu poate fi decât binevenită. Cu toate scăpările. dr. sperăm că Bibliografia heraldicii româneşti va fi un instrument de lucru util tuturor specialiştilor din ţară şi totodată o lucrare care să faciliteze cunoaşterea. Prof. Interesul deosebit manifestat în ultimii ani pentru această disciplină a făcut ca numărul lucrărilor dedicate domeniului să sporească în mod considerabil. nefiind dublat însă de un sistem de informare pe măsură. şi nu au fost întotdeauna semnalate corespunzător. univ. uneori schimbându-li-se chiar şi titlul. Maria Dogaru 10 . dincolo de hotare. a fenomenului heraldic românesc.Bibliografia heraldicii româneşti editate de muzee nu au avut apariţii regulate. Tocmai din aceste motive nu considerăm că demersul nostru este exhaustiv. parţial inerente.

Ludovic. întocmită de Pascu. 9599. Ştefan. 5. 453 p. Bibliografie selectivă. 1969-1974. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. XXX (1994). Iancu. 639-693. Gheorghe. Neamţu. Báthory.I.R.. Edit. Bibliografia istorică a României. Academiei R. Vol. p. Tabla de materii a tomurilor [Tables de matières pour les tomes]. Gelu. Bibliographie sélective].S. Bibliografia istorică a României. IV. XXIXXX în tom. 1975. I-X. Bibliografie selectivă. DGAS. Ludovic. Bucureşti.S. XX (1983).. 667-698. Nistor. Bucureşti. Vol. 387 p. Marcel. Marcel. 1970. Báthory. Hristodol Gheorghe. 627-628. Gheorghe. [Bibliographie historique de la Roumanie. Xenopol”. 514 p. Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Bocşan. Marcel. Iancu. 2. I.R. 1974-1979. Dumitraşcu. Nicolae. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. întocmită de Crăciun. Academiei R. 64-66). Bucureşti. Bibliografia istorică a României. p. Academiei R. [Bibliographie de l'archivistique roumaine]. Edit.S. BIBLIOGRAFII 1. Báthory.R. Pentru tom. D. Edit. 99-100). Hristodol. Ştirban. Bibliographie sélective]. Bucureşti. 11 . 73-75). Iaşi. XI-XX în tom. pentru tom. Ştirban. Jardáky. Gheorghe. pentru tom. Nicolae. Ioan. sunt menţionate 61 de titluri privind sigilografia). Ioachim. Bibliografia arhivisticii româneşti. 1944-1969. Bocşan. Iancu. Gheorghe. Bibliografie selectivă. X (1973). 109 p. (la p. p. Gheorghe. [Bibliographie historique de la Roumanie. Ludovic. Ştirban. [Bibliographie historique de la Roumanie. întocmită de Hristodol. Bibliographie sélective].. Gheorghe. Ludovic. 1980. V. Vol. 4. 3. 1969. în tom.

Bibliografia heraldicii româneşti 6.S. Nicolae. 532 p. Bibliografie selectivă. Bucureşti. [Bibliographie historique de la Roumanie. Bucureşti. Gheorghe. 1939. 1603-1635. heraldică şi sigilografie a fost întocmită de Aurelian Sacerdoţeanu).. (La p. Báthory. 12 . Ştiinţele speciale ale istoriei. Bibliografia istorică a României. Bibliografia numismaticii româneşti. 69-70). 480-486. 70-72). 24 p. 1945. Bogdan. 87). Gheorghe. Vol. Academiei R. p. Listă bibliografică la p. IV (1968). 45-46. [Bibliographie historique de la Roumanie. Haye (Olanda). Bibliografie selectivă. 86 p. 10. (La p. [Cahier de l'étudiant]. Constantin. Academiei R. 7. Bibliographie sélective]. Báthory. Bibliographie sélective]. 1989-1994. Bibliographie sélective]. Adrian. Păun. Ludovic. Stelian. Bucureşti. 11. Bibliografia istorică a României. 1996. 1-57. „Revista de istorie”. Mândruţ. 399-421. Ioan. Realizată de Comitetul Internaţional de Sigilografie. XXXIII (1980). Nistor. Mândruţ. Mândruţ. Ed. a II-a Bucureşti. Gheorghe. 7-8. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Bibliographie Internationale de la Sigillographie. p. nr. Marga. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Păun. Gheorghe. Iancu. V (1971). VI. Mitrea. Vol. 1990. Bucur. întocmită de Hristodol. 1984-1989. p. 1985. Nicolae. În: Studii şi cercetări de numismatică. întocmită de Hristodol.R. Bibliografie selectivă. [Les sciences auxilliaires d'histoire].S. p.. 9. 1979-1984. Hristodol. Ivaneş. 1993. Rusu. Gheorghe. 1987-1991. Hristodol. Stelian. Edit.R. Carnetul studentului. Nicoară-Turc. Vol. [Bibliographie de la numismatique roumaine]. VIII. Lucia. lucrările româneşti). Edit. Ludovic. Iancu. Bibliografia istorică a României. întocmită de Pascu. [Bibliographie historique de la Roumanie. Stelian. 14-17. Edit. Academiei. (Lucrările esenţiale privind sigilografia şi heraldica la p. Damian P. Ştefan. 459 p. 12-14 principalele lucrări de heraldică). 8. Felicia. VII. Cuprinde informaţii bibliografice asupra principalelor ştiinţe auxiliare (lista cu lucrările pentru cursul de diplomatică. Şcoala de Arhivistică Bucureşti. 12. 409 p. Delia.

Edit. 1941-1947. Din bibliografia vexilologiei româneşti. Tom. Buletinul Şcolii de Arhivistică. [Les historiens et la science historique en Roumanie]. Maria. (La p. 1. În: „Arhiva Românească". Director: Aurelian Sacerdoţeanu. Golimas. 49-69.Maria Dogaru 13. Bibliographie numismatique daco-roumaine]. Maria şi Mureşan. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. 69 p. 1977. p. Istoricii şi ştiinţa istorică în România. 13 . Bibliografia numismatică românească. 15. În: vol. 1960 (La p. Deutsch. Le bulletin de l'Ecole des Archives. Societatea Română de Vexilologie. Bücherkunde zur Heimatforschung der Siebenbürger Sachsen. 319 p. Din bibliografia vexilologiei româneşti. fasc. Maria. Din bibliografia vexilologică românească. se menţionează studii privind heraldica orăşănească din Transilvania). Edit. 16. Bibliografia numismatică dacoromană. Robert. I-VII. [„Hrisovul”. 510-513 sunt menţionate unele lucrări de bază în domeniul sigilografiei şi heraldicii). [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. 410-421. În: „Revista Arhivelor”. LXVI (1989). 1944-1969. p. 52 lucrări de heraldică generală. 1(1995). 4. Dogaru. München. Dogaru. 17. 21. Bibliografia heraldicii româneşti. p. Maria. [Bibliographie héraldique roumaine]. Dan. Arad 1999. 89 p. 19. Bucureşti. Bucureşti. Din bibliografia sigilografică românească. I-VII. 1984. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucharest. Cristache. Dogaru. 191-201. 1998. Facultatea de Arhivistică. 20. Complexul muzeal Arad. nr. Cernovodeanu. „Hrisovul”. Bucureşti 1970. Ştiinţifică. [Bibliographie numismatique roumaine. [Bibliographie de la vexillologie roumaine]. Hienz. Dogaru. 680 p. Bucureşti. Aurel şi Gheorghe. 18. [Bibliographie de la sigillographie roumaine]. 1941-1947. Herman. 14. Augustin.

213-215). Repertoriu bibliografic întocmit de Mircea Tomescu. „Revista de istorie”. LIII (1976). nr. Sacerdoţeanu. 14 . 291-304. Bucureşti. nr. 26. 245-266 (pentru seria nouă. p. 450-456. Matei. 27. LIV (1977). [Revue d'histoire. În: „Revista Arhivelor”. p. nr. În: „Revista Arhivelor”. O bibliografie. Mihail. [Revue des Archives]. Vol. p. Index bibliografic în „Revista Arhivelor”. nr.Bibliografia heraldicii româneşti Directeur: Aurelian Sacerdoţeanu]. nr. nr. Iaşi. 1. 1989. p. arheologie şi filologie I-XVI (1882-1922)”. Doina. În: „Revista Arhivelor”. întocmit de Burlacu. 1. 1958-1967). 1945. XII (1969). 1. p. Redactor responsabil Făget. 1. [Bibliographie de l'oeuvre du professeur Aurelian Sacerdoţeanu]. p. întocmit de Fănescu. Index alfabetic. Aurelian. 410-437. În: „Revista Arhivelor”. 22. Opera lui Nicolae Iorga (1934-1941). L'index bibliographique]. p. VIII (1968). 64-66 ştiinţele auxiliare ale istoriei). p. 1981. În: „Revista Arhivelor”. nr. 1. 106-118. 1. I (1924-1926) – vol. 19971998). Vol.1. Mihail. Lemny. nr. Bucureşti. 327-343 (pentru seria veche 1924-1947). 1986. [Les roumains dans le XIII-e siecle]. întocmit de Fănescu. 2. Paliu. 1. I. p. Grozav. „Revista pentru istorie. Alexandru. Bibliografia operei profesorului Aurelian Sacerdoţeanu (1922-1974). 24. În: „Revista Arhivelor”. „Revista Arhivelor”. [L'oeuvre de Nicolae Iorga 1934-1941]. 240-262 (pentru perioada 1976-1980). 410 p. Românii în secolul XIII. 60 p. IV (1941). 4. Indice bibliografic (1948-1985). 105-118 (pentru perioada 1970-1975). archéologie et philologie I-XVI 1882-1922]. nr. nr. 25. 1969. 100-1180 (pentru perioada 19811985). În: „Revista Arhivelor”. 345-351. 3. Viorel. p. [Revue pour l'histoire. Ştefan. (la p. p. 23. Petre. 343-351 (pentru perioada 1968-1969). Ioana. În: „Revista Arhivelor”. Seria nouă 1958-1994. 1970. 1988 (Capitolul dedicat heraldicii la p. 1976. nr. VII (1946-1947.

„Revista Arhivelor”. Bibliographie thématique 1924-1985]. „Revista Arhivelor”. 150 p. [Revue des Archives]. Ţabrea. 77 p. 1998. 1986-1994. 1988. Bucureşti. Cluj-Napoca. 30. DGAS. Bibliografie tematică. (La p. întocmită de Ursachi Adrian şi Ursachi Mariana. 366-389 se află lucrările de sigilografie şi heraldică).Maria Dogaru 28. pionier al numismaticii româneşti. 15 . Ilie Constantin Moisil. pionnier de la numismatique roumaine. 29. [Revue des Archives. [Constantin Moisil. Întocmită de Mioara Tudorică. Bucureşti. Cu o bibliografie. + fig. Bibliografie tematică 19241985. 533p. Avec une bibliographie]. 1970.

16 . seria a II-a. p. Extras din Archives héraldiques Suisses. Budapest. M. 1958. 1951-1954. LUCRĂRI GENERALE CU CARACTER EUROPEAN 31. vol. de politique. Marques des tailleurs de pierre. Andrianne. 49-54. 144 p. +180 pl. Adam. p. Archives Nationales. d'histoire et de statistique pour tous les etats du globe (Paris). 33. Leon. pl. 1865.II. 1868. L'art et la vie au Moyen Âge à travers les blasons et les sceaux. p. Even Paul şi Jequier. III. p. 875. 36. p 887. 1972. p. Paris. 146. IV. II. Gyula. Blason bourgeois.110 37. Almanach de Paris. Bruxelles. 1869. 1864. Liège. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 520 (Stema Principatelor Unite). Armes nobles et bourgeoises. 1867. Armorial des souveraines. p. p. 34. Un armorial français du XIII-e siècle: l'Armorial Wijinbergen. color (Sunt reprezentate şi descrise unele steme ale familiilor nobile de origine română din Transilvania). I. gróf. De l'acquisition et du port des armoiries. 1-76. Adam. 580. 32. Annuaire général de diplomatie. 35. I. În: Recueil du IV-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldique. Even Paul. Paris. 79-106. 1866. p. Magyarország cimeres könyve (Liber armorum Hungariae). Andrassy. 1950. 1913. 899.

XIX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Iozsef. 42. Dogaru. 1982. [La sigillographie génèrale]. 2003. Borgia. 17 .+ ilustr. Bucureşti. (Conţine şi unele steme ale familiilor româneşti din Transilvania). Copenhaga. 1904. sceaux et chancelleries. Ecole des chartes. Cernovodeanu. Sigilografia generală. p. 1980-1981. 40. Isegne et simboli. Curs pentru studenţii Facultăţii de Arhivistică. 1990. 43. Marcello. + 8 f. Cernovodeanu. Vienne. Contributions à l'étude de l'héraldique Byzantine et post Byzantine. Cernovodeanu. 44. Cosma. 237-256. În: Genealogica . Paris. p. Maria. VIII (XII). 1982. 4-10 octobre 1981. Del Piazzo. Dan. Budapesta. p. Eraldica publica e privata medievale e moderna. Vol. Études de diplomatique et de sigillographie médiévale. Contribuţii la studiul heraldicii bizantine între secolele XII şi XV [Contributions à l'étude d'héraldique byzantine du XIIe au XVe siècle]. Robert Henri. Keszthely. Dan. 3 vol.Maria Dogaru 38. 339-358 + 10 ilustr. Facultatea de Arhivistică. Viena. Le cimier dans l'héraldique Byzantine. XIV-e Congrès International d'Études Byzantines. Dan. Roma. În: „Buletinul Bibliotecii Române" (Freiburg in Bresgau). Cernovodeanu. 41. Giaccomo. 1064 p. 25-30 août 1980). [Les blasons de la noblesse hongroise]. 39. Copenhague. Magyar nemzetségi czimerek. pl.Heraldica (Recueil du XIV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 409-422. Dan. Chartes. 45. 1983. Luigi. 175 p. 2-6 octobre 1990. Contributions à l'étude des origines lointaines de l'héraldique (Moyen Orient) et son développement du XII-e au XV-e siècle à Byzance et dans le sud-est Européen. Bascape. Bautier.

Görlitz. Bruxelles. 1901-1926. 1977. Theil III. 48. Dizionario araldico. J. D. 1483. Antal. 1937. Grant. Budapesta IIII. Ad. Manuel du blason. În: Farbendruck herausgegeben von prof. Heft 62. 38 p. Grant.B. Gheuse.M. 142 p. 51. Maximilian F. Bd. L'Héraldique . Album. Lausanne. L. Bucureşti. Ergänzungsband. În: Colecţia J. [Des monuments heraldiques hongroises]. Francisc sir. Siebmacher's Grosses und Allgemeines Wappenbuch. Carrafa Alberto. 427 p. 1999. (Sunt prezentate şi stemele familiilor Hangerli. 56. Fejérpataky. Wapenbuck. Nürnberg. Die europäischen Fürstengeschlechter. Cantacuzino.A. P. Hoher Adel. 53. 50. 49. Grunenberg. Dogaru. Milano. 3 vol. 52. Ghellinck. Manuel du blason. L. 47. Enciclopedia heraldica y genealogica hispano-americans. şi Jequier. Vaernewyck. Galbreath. 1891. I. Lausanne. 1883. Le blason. (Se prezintă şi steme ale unor familii nobile române din Transilvania). László şi Aldassy. Facultatea de Arhivistică. Paris. Guelfi Camajani. Manual of heraldry. Caradja). Pierre. Hildebrant und Georg Starke. 18 . 55. Madrid. Garcia. D. În: Recueil du Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Conrad.phénomène humain permanent. p. 145-149. 1940. The Edinburg. 101 planşe (xerox color). 1919. [La sigillographie génèrale]. Magyar czimerek emlékek. Galbreath. 1948. 587 p. 1933. L.Bibliografia heraldicii româneşti 46. 1958. Gritzner. Maria. VII. Sigilografia generală. 54.

În: Königreich Galizien. Wien. Karl dr. breviter describuntur. Stârcea etc. Ede. 60. Nürnberg. Le blason. 38 f. ex-variis fide dignis autoribus collecta. 21. 1596. E. Georges. Gumowski. 58. C. F. Paris. 1975. 41 p. 19 . 1863.G. 16 p. Romaşcan. Heyer. [Les blasons du Royaume de l’Hongrie et ses parties constitutifs]. 128 p. (Se află şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către heraldiştii străini în sec. 1741. Herausgegeben und mit historisch – genealogischen Erläuterungen sowie mit vollständiger Blasonierung. + 28 pl. versehen von – Heraldisches Insitut. 63. la pl. Wappen des Adels von Galizien und Bukowina. 27v. Handbuch der polnischen Heraldika. Mustaţă. Siebmacher's Grosses und allgemeines Wappenbuch. Hulsius. M. vol. 1885. Herescu. von Rosenfeld. 1961. D'Haucourt. 59. 1898. IV. p.(steme româneşti la p. Bd. Steinacker.F. Pesta. Ivánfi. 62. München. Hristofor.D. comentarii despre aceste steme. Leipzig. Hefner. Génévieve şi Durivault. Chronologia in que provinciae seguente pagina nomintae et in aduncta tabula topographica comprehensae..Maria Dogaru 57. Lindt. czimerek. Stemmatografia izabrajenie orujih Iliriceskih. Titan von. Norribergae. A magyar birodalom vágy Magyarország a Részeinek. (Sunt reprezentate şi unele steme ale ducatului Bucovinei. 1869. XV şi XVI. II. 64. 39 v). Flondor. Otto. Theil XIV (se găsesc şi stemele familiilor româneşti: Costin. 98). + pl. În: colecţia J.) 61. Graz. Jefarovic. Viena. Que-sais-je? Presses Universitaires de France. Neues Wappenbuch des blühender Adels. 15. Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeawappen und Landesfarben. [L'armoiries des blasons Illiriques]. (Sunt descrise şi reprezentate şi stemele unor familii româneşti din Bucovina). Gandensis Levinus. Typis Christophori Lachneri.

Tom. 15-20. 68. 65. 1970. J. [Les armoiries de Pologne et les blasons des provinces et des chevaliers]. p. Nagy. Este descrisă şi stema 20 . 67. Mathieu. 66. Jacques. Lwow. R.Bibliografia heraldicii româneşti pl. 28. nr.S. Neubecker. şi Wagner. Neubecker. Pesta. 73. H. 418 p. 1956 (coordonator Charles Samaran). pl. 72. Sinn und Wert. 26. 1980. WappenbilderLexikon. Frankfurt am Main. stemele oraşelor din Banat. 71. nr. 264 p. şi ilustr. descrierea lor. (Se cuprind şi steme de familii nobile româneşti din Transilvania). L'Histoire et ses méthodes. stema principatului Transilvaniei. 21. Iván. pl. 1728-1743.R. Wappen: ihr Ursprung. nr. I-IV. 70. 28. 11 şi 16. 6 şi 18. pl. pl. Louch. Battenberg. 25. München. Enciclopedia of Heraldry. Ottfried. Vol. Luxemburg. 1994. Heraldry. pl. Ottfried. A. 8 şi 19. 21. În: vol. 23. 20. Niesiecki. Kather Prowincyi y Kycirstwa kleynotami… à naypierwly… Podana X. 13. 1946. Heraldik. 69. Wappenkunde. Kaspra Niesieckieco….C. Brugi. London. nr. şi ale oraşelor acestei provincii. Londra. pl. 22. nr. suplimentar. Kasper. Neubecker. nr. pl. Meurgey de Tupigny. 3. [Les familles Hongroises avec ses blasons et ses tableaux généalogiques]. Paris. Ottfried şi Rentzmann. Magyarország cseládai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 15. I-XII + vol. Crişana şi Maramureş. 1857-1868. nr. Guttenberg 1974. nr. 1977. W. Héraldique. 1 şi ale oraşelor acestei provincii. 2-3. Le système héraldique français. 13-14). Armorial du pays de Luxembourg. 8. Korona Polska przy Zlotey molnsei Starozytmemi Wszystkich.

1934. 1894-1904. Michel. p. 366 p. Novak. Nep.). 1987. J.. Rodové Erby na Slovensku. Lipsca. + ilustr. 290 p.Maria Dogaru familiei Movilă. 79. Rietstap. Kasper. Herbarz Polski. Michel. 248. VI.2 + 920 p. Pastoureau.E. Traité d'héraldique. Paul Refeler und Siegmund Feyerabend. Ritter Vitezowic. în culori. 407 p.2 + 404-406 p. + 8 pl. vol. ilustr. Ulrich. Renesse. 81 p. Folio nr. Pet'kova zbirka pečati. Paris. Bobrowieza. 7 vol. Tom. de. + ilustr. 1993. 342 ilustr. Augsburg. (Se fac referiri la unele steme ale Ţării Româneşti). 1986. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. vol. Poniekszony dodatkami z pozniejszych autorono rekopismono domodow urzedow i roydany przez yana. 74. + ilustr. 1884. 77. Armorial général. II .8 + 937-938 p. 2-ème édition Gouda. 78. Edition Brepols. Michel. + ilustr. 1575. I .. 82. 3. L'armorial Charolais. Ediţie revăzută. Les armoiries. 206 p. Th. Paul. descriptio et restitutio. Iozef. Cantacuzino. Richenthal. (Se cuprind şi stemele familiilor Brâncoveanu. 81. Pastoureau. (Reproducerea şi descrierea stemei Movileştilor. revizuită şi dezvoltată. Niesiecki.. Frankfurt-am-Main. Schepens. Paris. O. Stemmatographia seve armorum Illyricorum delineatio. III . Folio. Viena. 1483. Richenthal. I-II (supplément). 2 vol. Ghica etc. Conciliumbuch zu Anton Sòrg. Ediţia a II-a. 75. 1839-1846 (în vol. 83. 288). se descrie stema familiei Movilă). 1976. [L'armorial de Pologne]. 1701. I-IX. III. 76. IV . Ulrich. Popoff. Bruxelles. Berlin. figures Costantz. 1979.2 + 759-761 p. [Les blasons familliales Slovenes]. 80. 21 . Dictionnaire des héraldiques.

Grosses und allgemeines Wappenbuch. von Hefner (Heft I-II) fortgesetzt A. Vol. Die Wappen der anher deutschen Souveraine und Staaten. [Des diplômes nobiliares et blasons]. + ilustr. vermehrt und wiederaufgelegt von Paul Fürst. vol. Nürnberg. 51 p. Bearbeitet durch A. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. J. Ersten Bandes dritte Abtheilung Noher Adel. Ersten Bandes dritte Abtheilung Anher Adel Reihe. Sándor. Kolozsvar. Ersten Bandes erste Abtheilung. VIII + 108 p. 88. 87. Otto Titan von Hefner. 1878. I-IV. Die mediatisirten Fürstengeschlechter in Deutschland begonnen von O.1602). Maximilian. Nürnberg. 1857. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. Gritzner. Grosses und allgemeines Wappenbuch. Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten. 22 .. VI + 124 p. J. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 86. Czimerlevelek. (Se reproduce şi stema agăi Lecca Racotă . J. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. Ersten Bandes erste Abtheilung. + 213 planşe. II Reihe. Vol.Bibliografia heraldicii româneşti 84. Nürnberg. Otto Titan von Hefner. Kolozsvar. Siebmacher's. Imre. I (1551-1629). 1655-1657. Grosses un allgemeines Wappenbuch.T. F. + 115 planşe. + ilustr. Die erlauchten Grafengeschlechter in Deutschland. in Verbindung mit mehreren neu herausgegeben und mit historischen. J. genealogischen und heraldischen Notizen begleitet von Dr. J. 1912. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 89. 95 p. 1910. 1856. + 162 planşe. Siebmacher's. Siebmacher's. II (1629-1660). 59 p. Siebmacher's. Siebmacher's. (Sunt prezentate şi steme ale unor familii nobiliare de origine română din Transilvania). 85.

Siebmacher's. Société du Grand Armorial de France. Gritzner Kgl. Grosses und allgemeines Wappenbuch. I-VII. Ritter pp mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied gezeichnet von Ad. 90. Vocabulaire . + 72 planş e. J. 1878. Wappenbüchlein. 93. Nürnberg 1888. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 31 se află stema atribuită Daciei). Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. Stalins.Maria Dogaru Maximilian. + 107 planşe. 1887. 94. 347-348 reprezintă stema cu capetele de arabi atribuită Ţării Româneşti. Premierlieutenant a D. Paris. Heling Wappenmaler. 23 . Virgil. Belgrad. 1952. 150 p. Grosses und allgemeines Wappenbuch. 1885-1909. 92. Nürnberg. Die durch deutsche Landesfürsten in den Fürstenstand erhobenen Geschlechter: Bearbeitet von M. la fig. 95. (Planşa anexată la p. Die Fürsten des Heilligen Römischen Reiches AL. Ersten Bandes dritte Abtheilung dritte Reihe. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. + 179 planşe. 1555. Simič. 1857. J. M. Einleitungsband. Preuss Misterium des Inneren. Siebmacher's. 71 p. IX. Verlag von Bauer und Raspe. Kanzleirath im Kgl. 91. Siebmacher's. Nürnberg. Nürnberg. vol. J. În: „Glasnik". Gaston. 119 p. Mildebrandt mehreres gelehrten Gesellschaften Mitglied. Milan.atlas héraldique en six langues. Illustriert durch H. [Armoiries des territoires et des dynasties Serbes]. Gritzner. Kgl. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage. in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historischen genealogischen Erläuterungen. Solis. Preuss Premierlieutenant a D. F. 60 p. Grbovi Srbski Zemalisi dinastia.

În: Überlieferung und Auftrag Festschrift für Michael de Ferdinandy. L'Héraldique Hongroise.tab. 69-70). 197 p. 126 p. per Leopold Berger. Szegedi. fig. comentarii asupra acestor steme. 101. Szabolcs. Oxford. Wagner. image de la psychologie sociale. 1990. Wiesbaden. Vocabulaire international de la sigillographie. I. XIII şi a Moldovei tab. VIII pl. 24 . Tyrnaviae. (Se cuprinde şi stema Ţării Româneşti . 1950. 1734. Vajay. Ioannes R. 100.P. 98. Seria nouă. 352-365 lista termenilor româneşti). vol. (P. Roma. 1973. p.Bibliografia heraldicii româneşti 96. L'Héraldique. 1961. În: Atti dell Academia Pontaniana (Napoli). Vajay. Gerographia Hungariae seu Notitia de insignibus et sigillis regni Mariano-Apostolici Tyrnaviae. Catalogue of English Medieval Rolls of arms. 11-21. 389 p. Szabolcs. p. XVI. A. 97. Archiregnum Hungaricum und seine Wappensymbolik in der Ideenwelt des Mittelaltters. Typis Acdem. XIV. I fig. p. Anthony şi Richard. 1967. Vajxay. 99. Lausanne. + pl. Szabolcs. 649-658.

III. SINTEZE, STUDII GENERALE, TRATATE, MANUALE, ALBUME, DICŢIONARE ROMÂNEŞTI
102. Brătianu, Gh. I. Originile stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti. [Les origines des armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 50-61. 103. Brătianu Gh. I. În jurul originii stemelor Principatelor Române. [Autour de l'origine des armoiries des Principautés Roumaines]. În: „Revista istorică română”, I (1931), p. 232-240. 104. Căzan Ileana. Imaginar şi simbol în heraldica medievală. [L'imaginaire et le symbole dans l'héraldique medievale]. Edit. Silex, 1996, 140 p. + 10 pl. color. 105. Cernovodeanu, Dan. Ştiinţa şi arta heraldică în România. [La science et l'art héraldique en Roumanie]. Bucureşti, 1977, 566 p. ilustr. 106. Cernovodeanu, Dan şi Mănescu, Jean. Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România. Studiu asupra dezvoltării istorice a heraldicii districtuale şi municipale româneşti. (Les nouvelles armoiries des départements et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie. Etude sur le développement historique de l'héraldique départemental et municipale roumaine]. Bilingv, româno-francez. În: „Revista Arhivelor”, LI (1974), nr. 1-2, p. 3-218. Extras, DGAS, Bucureşti, 1974, 218 p.
25

Bibliografia heraldicii româneşti
107. Cernovodeanu, Dan. Aperçu sur l'héraldique Roumaine. În: „Hidalguia”. La Revista de Genealogia, Nobleza y Armas (Madrid), XXVII (1979), nr. 156, septembrie-octombrie, p. 6-19-631. 108. Cernovodeanu, Dan. L'évolution des armoiries des pays roumains depuis leur apparition jusqu'à nos jours (XIIIe XXe siècles). Paris, 2 vol., 1997, 1048 p. 109. x x x Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. [Dictionnaire des sciences auxiliaires de l'histoire]. DGAS, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, 268 p. 110. Dogaru, Maria. Sigiliile – mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic. [Les sceaux – témoignages du passé historique. Album sigillographique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1976, 282 p., 302 ilustr. 111. Dogaru, Maria. Însemne heraldice atestând originea latină a poporului român [Insignes héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain]. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice, 1980, p. 29-43. 112. Dogaru, Maria. Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în simbol. Album heraldic [L'aspiration du peuple roumain vers l'unité nationale et l'indépendance réflétée dans le symbole. Album héraldique]. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1981, 291 p. 113. Dogaru, Maria. Un armorial românesc din 1813. Spiţa de neam a familiei Balş dotată cu steme. [Un armorial roumain de 1813. L'origine nobiliaire de la famille Balş dotée des armoiries]. DGAS. Bucureşti, 1981, 151 p. 114. Dogaru, Maria. Insignes et dévises héraldiques attestant l'origine latine du peuple roumain. În: Studii in onore di Leopoldo Sandri, Roma, 1983, p. 443-456. 115. Dogaru, Maria. Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului. [Les collections de moules sigillaires des Archives d'Etat]. Bucureşti, 1984, 304 p.
26

Maria Dogaru
116. Dogaru, Maria. Devizele în heraldica românească. [Les devises dans l'héraldique roumaine]. În: „Revista Arhivelor”, LXIX (1992), nr. 2, p; 195-217. 117. Dogaru, Maria. Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Heraldica. [Les sciences auxiliaires de l'histoire. L'Héraldique]. Curs universitar pentru Facultatea de Arhivistică, 1994, 121 p. ilustr.(curs dactilografiat). 118. Dogaru, Maria. Din heraldica României. [Héraldique de la Roumanie]. Edit. JIF, 1994, 191 p., XCII pl. color. 119. Dogaru, Maria. Arta şi ştiinţa blazonului. Album. [L'art et la science héraldique. Album]. Facultatea de Arhivistică, 1994, 51 p. + 55 pl. color. 120. Edroiu, Nicolae. Heraldica (L'héraldique). În: Ştiinţele auxiliare ale istoriei. Curs universitar. Cluj-Napoca, 1992, 191 p. 178-200. 121. Gorovei, Ştefan. Mic îndreptar de heraldică (nu numai) ieşeană. [Petit guide d'heraldique]. În: „Opinia”. Iaşi, nr.1204 (26 VII 94); 1206 (28 VII 94); 1208 (30-31 VII 94); 1210 (2 VIII 94); 1212 (4 VIII 94); 1214 (6-7 VIII 94); 1216 (9 VIII 94); 1218 (11 VIII 94); 1220 (13-14 VIII 94); 1222 (16 VIII 94); 1224 (18 VIII 94); 1225 (19 VIII 94); 1226 (20-21 VIII 94). Vezi şi „Arhiva Genealogică”. IV (IX) (1997), nr. 1-2, p. 305-341. 122. Gorovei, Ştefan. Cu privire la heraldica medievală românească. [À propos de l'héraldique medievale roumaine]. În: „Arhiva Genealogică”. II (VII) 1996, nr. 1-2. Caiete heraldice p. 273284. 123. Greceanu Ştefan. Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armoariilor oficiale cu planşe şi cu vocabular. [Héraldique roumaine. Les documents concernant l'établissement des armoiries officiels avec vocabulaire et planches]. Bucureşti, 1900, 231 p., ilustr.
27

ilustr. Din istoria vexilologiei şi sigilografiei heraldice moldoveneşti din sec. 126. 128. 130. Alexandru. 345-367. În: DIR. 26 p. Introducere. XXVII (1988). „Revue roumain d’histoire”. 1956. Extras. Ion. Studii de sigilografie românească. În: „Revista Arhivelor”. Chişinău. [L'héraldique vivante et son rôle dans la société]. 1927. 1956. Armorialul Moldovei de Sus. 127. 131.Bibliografia heraldicii româneşti 124. 1976. Les sceaux des hauts dignitaires. Mischevca. Constantin. ilustr. nr. 96 p. 4. Sigilii de dregători. I-II. p. Sigismund. Teză de doctorat. 4-5. Nichitici. Album héraldique]. Traian. Jean Nicolas. Mănescu. Bucureşti. 88-101. XXVI (1987). Les sceaux princiers avec les insignes des districts]. 4. 561-633 + 6 pl. II (1927-1929). origines et devenir du symbole héraldique unitaire de l'état roumain moderne. L'histoire de la vexillologie et de la sigillographie de Moldavie]. Mănescu Jean Nicolas. [Études de sigillographie roumaine. nr. Heraldica vie şi rolul ei în societate. 126-149. Edit. 125. p. Vol. p. 129. Album heraldic [L'Armorial de Haute Moldavie. 1988. 1994. 28 . Mănescu. „Revue roumain d’histoire”. Sigilii domneşti cu stemele judeţelor. Constantin. Bucureşti. Bucureşti. Vladimir. Sigilografia cu referire la Transilvania (până la sfârşitul secolului al XV-lea). Ştiinţa. Negrei. nr. Bucureşti. L'Aigle de Roumanie. Bucureşti. Ittu. ilustr. Extras. Larionescu. [La sigillographie concernant la Transylvanie jusqu'au XV-e siècle]. II. Simbolurile Ţării Moldovei. p. vol. XIV-XIX. Sur l'origine des armoiries des Principautés Roumaines (aux XIV-e – XV-e siècle). Jakó. Jean Nicolas. p. Moisil. [Les symboles de Moldavie dans les XIV-e XIX-e siècles. + 6 pl. 315-338. 129 p. L'évolution historique des armoiries des Principautés Roumaines du XV-e – XIX-e siècle.

+ ilustr. Nova Plantatio şi regii României – moştenitori ai împărăţiilor Bizanţului.S. Cercetare critică pe temeiul istoriei. Bucureşti. 237 p. 1903.S.V. XV (1914). stema română. Bucureşti. 65-85. p. Bucureşti. 1-80. + ilustr. [Les armoiries de Roumanie. În: „Revista pentru istorie.V. ilustr. Studiu sfragistic din punct de vedere istorico-heraldic cu numeroase figuri în text. Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică. Étude critique du point de vue héraldique avec des illustrations]. nr. 24 p. [De l'aigle helioque aux armoiries de la Roumanie]. 139. Stema României. Steagul. trophées. Bucureşti. P. Noi studii de sigilografie românească. les armoiries roumains des enseignes princiers. VI (1940). Eraldica în faţa P. 76 ilustr. 100-109. [Héraldique devant Msgr. [Nova Plantatio et les Rois de Roumanie successeurs des Empereurs Byzantins]. Moisil. Năsturel. Sigiliul domnesc şi stema ţării. 1931. Ghenadie. Évéque de Râmnic-Noul Severin]. Voinţa naţională. Conceptul de unitate a poporului român pe care îl 29 . Stema României.V. 133. L'origine et son évolution historique et héraldique]. P. 61 p. Recherche critique basée sur l'histoire]. [Nouvelles études de sigillographie roumaine]. Extras. În: „Revista Arhivelor”. Năsturel.Maria Dogaru 132. Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie.V. Edit. 1. Aurelian. p. În: „Boabe de grâu”. Edit. [Les armoiries de Roumanie. Năsturel. însemne domneşti. p. 137. 2. 1885. trofee. Constantin. 138. P. Vasile. De la acvila heliacă la stema României. arheologie şi filologie”. 1997. Episcopul Ghenadie al Râmnicului . Sacerdoţeanu. 1892. 178 p. Bucureşti. Moisil. nr. Moiş. 1931. Modvest. 135. P. Constantin. + pl. Năsturel. Studiu critic din punctu de vedere eraldicu cu numeroase figuri în testu. Carol Göbl. [Le drapeau. 134. 136.Noul Severin.

XI (1968). Ştiinţifică. Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti. Bucureşti. Traité technique]. Vârtosu.Tratat tehnic [L'Héraldique. 140. Le concept de l'unité qu'il reflète et leur rôle dans la formation de l'idée d'union]. p. 2. II. 1956. Urechia.R. Sturdza Săuceşti. Sturdza Săuceşti. 7 p. 1974. p. 1971.A. 2-3. + 5 ilustr. V. + 12 pl.P. nr. 17 p. Vol. Marcel. nr. 30 . + 5 ilustr. În: Arhivum Heraldicum LXXXV (1971). Bucureşti. 143. [De la sigillographie de Moldavie et de Valachie]. [Le sceau princier et les armoiries du pays.Bibliografia heraldicii româneşti reflectă şi rolul avut în formarea ideii de unire. Comisiunea însărcinată de Ministerul de Interne cu cercetarea stemelor regatului şi ale judeţelor. p. L'Héraldique roumaine. + ilustr. În: DIR Introducere. Academiei R. p. Bucureşti. În: „Revista Arhivelor”. 32-38. 1891. 142. Heraldica . Neuchâtel. Edit. Extras. Marcel. [Esquisses sur la sigillographie roumaine]. 331538 + ilustr. 172. Emil. 11-68 ilustr. Schiţe de sigilografie românească. Edit. Paul Attinger. 141.

génèalogie et sigillographie 1996-1997]. 2. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. Curs special de heraldică (Probleme controversate ale heraldicii româneşti). ABORDĂRI TEORETICE ŞI ACTIVITĂŢI PRACTICE 144. 92 p. Aneta.IV. 1.a. O capsulă sigilară de la Şerban Cantacuzino Voievod. Berindei. [L'activité de la Commission d'Heraldique. În: „Arhiva Genealogică” IV (IX) (1997). 1973. Contributions au système des sceaux à timbre fixe. „Revue roumain d’histoire”. nr. 1997. Iorga”. 346-348. 67-69. Activitatea Comisiei de heraldică. 147. În: volumul Bibliophile au Pont Euxin. Constanţa. Contribuţii la sistemul de sigilare cu „timbru fix”. 1-2. 1. Boiangiu.341-342. Braga (Portugalia). Cinq ans d'activité de la Commission d'Héraldique. 145. nr. de Généalogie et de Sigillographie auprès de l'Institut d'Histoire „N. Sigilii domneşti din secolul al XVII-lea. [Les sceaux des princes régnants du XVII-e siècle. Magdalena. p.2 juin 1972). Bacâru. 149. 29 mai . [Cours spécial d'héraldique. 59 p. Quelques supralibros des Voivodes roumains. Ferdinand. p. genealogie şi sigilografie (Filiala Iaşi) în anul academic 1996-1997. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques (Liège. ilustr. XV (1976). 148. f. Livia. 2. Dan. Une capsule sigillaire 31 . + 12 ilustr. Bunta.. 146. 1973. Bartsch. 2. Questions controversées de l'héraldique roumaine]. Bucureşti. p.

54-60. p. În: Analele Universităţii Bucureşti.D. Contribuţii la heraldica. În: Studii şi cercetări de numismatică. 517-544. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1012-1022. 95-105. pendant la période du Reglement Organique]. LXXIII. Iaşi. 152. Bourul Moldovei semn de hotar. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques roumaines. XI (1979). [Les origines symboliques du blason). În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 150. Bucureşti.Bibliografia heraldicii româneşti provenant de Şerban Cantacuzino]. p. [L'aurochs moldave -signe de démarcation]. 5 p. XLII (1989). VII. 195-198. Căzan. 126-127. 153. Căzan. Originile simbolice ale blazonului. În: „Revista de istorie”. (Sigilii de la Vasile Ştefăniţă Lupu. Victor. 1978-1979. Gheorghe. 154. p. În: „Ziridava”. 263-275. [Contributions à l’héralique. George. 2. 156. XXXVIII (1989). nr. XXXI (1994). sigilografia şi medalistica aniversării unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România. 151. Burlacu. Ileana. sigillographie et médaillistique à l`occasion d`anniversaire d`une décennie de l'Union de la Transylvanie avec la Roumanie]. La Souveraineté et l'indépendance dans l'héraldique médiévale roumaine. IV 1968. Ideologische und sozial kulturelle Gegebenheiten im heraldischen Symbol. p. Şerban Cantacuzino). Xenopol”. Ileana. Buzdugan. p. [Le symbole héraldique et la 32 . nr. Din activitatea unui vechi atelier de gravură fondat în Bucureşti în perioada regulamentară. p. Ileana. 155. Ileana. Căzan. Simbolul heraldic şi legitimarea realităţilor socio-politice. 1988. Caţavei. Căzan-Neagu. [Sur l'activité d'un ancien atelier de gravure fondé à Bucarest.

nr. Dan. [Armoiries roumaines]. 3. 159. p. 15-18 + 7 ilustr. [Quelques sceaux inédits se trouvant dans l'exposition numismatique du Musée d'Histoire de la ville municipale de Bucarest]. + ilustr. simbolul şi însemnul heraldic [L'imaginaire médiéval. Câteva sigilii inedite aflate în expoziţia numismatică a Muzeului de Istorie a municipiului Bucureşti. În: Târgovişte.Maria Dogaru légitimation des réalités socio-politiques]. [Héraldique de Valachie et de Moldavie]. le symbole et le signe héraldique]. Dan. nr. 124-125 (se fac referiri şi la stema familiei Brâncoveanu). p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române” LXX-LXXI (1976-1977). Steme româneşti. Cernovodeanu. În: „Tribuna României”. 15 + 6 ilustr. Heraldica în slujba idealurilor naţionale paşoptiste. IV(1993). Dan şi Cojocărescu. Cernovodeanu. XVI (1940). cetate a culturii româneşti. În: „Revista de istorie”. nr. Ileana. 33 . 6-8. nr. Cernovodeanu. Imaginarul medieval. 11. 157. nr. Căzan. nr. XI (1974). p. Consideraţiuni asupra heraldicii române. Bucureşti. Extras. XI (1992). partea I. + 10 ilustr. Heraldica Ţării Româneşti şi Moldovei. Cernovodeanu. În: Studii şi materiale de istorie medie. p. Bucureşti. p. 67-71. Maria. În: Vlăstarul. al XVI-lea). 3-4. 4. 162. p. 92. Dan. 158. 1974. Cernovodeanu. p. XI (1977). 1974. 117-131. [Représentations héraldiques dans les imprimés et des manuscrits roumains anciens – XVI-esiècle]. 163. V (1976). În: „Revista Muzeelor” şi Monumentelor”. 160. [Considérations sur l'héraldique roumaine]. 217-229. Cernovodeanu. 15 p. [La science héraldique au service des idéaux nationaux des révolutionnaires de 1848]. Dan. Bucureşti. Reprezentări heraldice în vechi tipărituri şi manuscrise româneşti (sec. 135-149. 161. Dan. În: „Magazin istoric”.

53-64. p. nr. Dan. XXXVIII. 166. L'origine des grands sceaux princiers moldo-valaques à la bordure ornée de medaillons aux armoiries des districts de ces principautés. 9-13 octobre 1989. XV (XIX). A. (Los Angeles). 2. Mircea Eliade et la symbolique héraldique. p. Nouvelles découvertes dans le domaine de l'héraldique medievale roumaine. XXXV. La Revista de Genealogia Nobleza y Armas (Madrid). Cernovodeanu. X (1990). În: „Revista Arhivelor”. 24-27 juin 1987]. Cernovodeanu. 232-241. Hommage à Mircea Eliade. 200. 1990.Bibliografia heraldicii româneşti 164. „Revue roumain d’histoire”. Paris. Vol. Le cimier dans les anciens pays roumains.A. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. La Petite Pierre. Bruxelles. p. Cernovodeanu. Dan. Dan. 1872-1947]. 427-437. 168. LXIV. 1987. 170. XLIX (1997). În: „Hidalguia”. 1989. Freiburg in Bresgau. 39-52. 199). 175-192. p. 167. XIII (XVII) (1986). suporţi ai stemei Principatului şi apoi a regatului român (perioada 1872-1947). p. 228-239. 34 . Sorbonne. vol. 165. XXXIII (1994). Vol. În: Homo Religiosus. Heraldica în slujba ştiinţei istorice româneşti [L'Héraldique au service de la science historique roumaine]. p. 229-241. p. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Dan. La Revista de Genealogie Nobleza y Armas (Madrid). Un demi-siècle de sciences généalogiques et héraldiques en Roumanie: 1940-1990. Dan. nr. Vol. În: legătură cu poziţia cozii leilor heraldici. În: Les actes du VI-e colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. Dan. Cernovodeanu. Cernovodeanu. vezi şi „Hidalguia”. Dan. nr 1-2. tenants des armoiries du Principauté et puis du Royaume roumain. [Àpropos de la position de queue des lyons héraldiques. nr. 169. p. Cernovodeanu. 183-189. XII-e Congrès et l'Académie Roumaine-Américaine.R. Freiburg in Bresgau. 220-221. Cernovodeanu.

München. În: Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften. p. Dogaru. Dogaru. Maria. Dogaru. În: „Arhiva Genealogică”. În curs de publicare. nr. În: „Revista Arhivelor”. nr. Înfiinţarea Comisiei de heraldică. Colecţia de sigilii a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti. Dogaru. 177. ilustr. L'importance de l'héraldique. 2. Colesnic. 173. 1991. [La valeur éducative du symbole héraldique]. XII (1969). genealogie şi sigilografie. Iurie. În: „Revista Arhivelor”. Chişinău. 176. Maria. Cernovodeanu. 4.revista de cultură istorică”. Ultimul herald al Basarabiei. Comunicare susţinută în Comisia de heraldică. [Paul Gore. Un interesant document cartografic: Harta Daciei de la 1881 cu stemele provinciilor române. 174. p. 172. LII (1976). 3. [La collection de sceaux de la Direction Générale des Archives d'Etat du Bucarest]. L'état actuel et les directions du développement de la sigillographie roumaine. 155-171.Maria Dogaru 171. Valoarea educativă a simbolului heraldic. nr. XLVIII (1971). de la sigillographie et de l'insignologie pour l'étude de l'histoire des 35 . Le dernier hérald de la Bassarabie]. Dan. Maria. Maria. p. p. 19-26. 15 noiembrie 1978. genealogie şi sigilografie de pe lângă Institutul de istorie „N. În: „Patrimoniu . p. 178. [Un intéressant document cartographique – carte de la Dacie de 1881. généalogie et sigillographie]. 377-379. Maria. 1. Le lion dans l'héraldique dynastique roumaine. 315-337. nr. 1974. Maria. Paul Gore. 212-231. 490-493. Dogaru. 1-2. nr. În: „Revista Arhivelor”. IV (IX) (1997). Iorga”. avec les armoiries des provinces roumaines]. [La constitution de la Commission d'héraldique. 175. p. Dogaru.

Dogaru. 4. 181. ilustr. p. Bucureşti. 978-979. Maria. XXIX (1980). 4. Maria. Muzee. [La reconstitution de la Dacie dans le symbole héraldique]. nr. Însemne heraldice reflectând ideea unităţii naţionale. p. 3. nr. Maria. Maria. nr. p. Dogaru. Dogaru. LVIII (1981). 36 . XXXIII (1980). LVI (1979).7 septembre 1976. 184. În: Recueil du XIII-e Congrès International de Sciences Généalogiques et Héraldiques. [Enseignes héraldiques reflétant l'idée de l'unité nationale]. 31 août . Dogaru. 1982. Les sources sigillaires au service de l'histoire de la science et de la technique. În: Recueil d'etudes généalogiques et héraldiques roumaines. Sources héraldiques refletant l'origine latine du peuple roumain. p. Expoziţia „Ideea de unitate şi independenţă oglindite în simbol heraldic”. Maria. În: „Revista Arhivelor”. În: „Revista Arhivelor”. p. Colocviul ştiinţific „Arheologie. 206-222. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Sigiliul – izvor istoric şi factor cultural. [Exposition „L'idée d'unité et d'indépendance reflétée dans les symboles héraldiques”]. 180. Dogaru. Supliment. nr. p. XXXIII (1980).Bibliografia heraldicii româneşti Pays Roumains. arhivistică. În: „Revista de istorie”. XIX (1982). Londre. 123-133. 25-46. p. 5. heraldică”. În: Analele Universităţii Bucureşti. Reconstituirea Daciei în simbol heraldic. 454. Dogaru. În: „Revista de Istorie”. 743758. [Le sceau – source historique et facteur culturel]. Maria. 179. 185. archivistique et héraldique”]. 183. 23-31. 1979. [Le colloque scientifique „Archéologie. Istorie. Londra. 182. Maria. Dogaru.

Florica. Expoziţia „Izvoarele heraldice reflectând pacea. Dogaru. nr. VII. l'unité nationale et l'indépendance”]. Maria. Valorificarea izvoarelor heraldice în activitatea de instrucţie şi educaţie a tineretului. nr. [Valorisation des sources héraldiques dans l'instruction et l'éducation de la jeunesse]. Dogaru. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. [Les principes d'organisation des expositions sigillaires]. DGAS. În: Muzeul Naţional. unitatea naţională şi independenţa”. LXVIII (1991). 1. [L'idée de l'unité nationale reflétée par les symboles héraldiques]. an XVIII (1984). 3-4. În: „“Revista Arhivelor””. Le rôle du sceau dans la vérification de l'authenticité 37 . 14-19. nr. p. Maria. 5. Expoziţia „Sigiliile – dovezi ale perenităţii româneşti la Dunărea de Jos”. Maria. Chişinău. Maria. nr. p. 48-61. 187. Maria. Albu Liliana. XXIV (1987). 189. Unitatea românească în simboluri heraldice. Dogaru. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. 1. Dogaru. XXIII (1986). 1983. 26 oct-30 nov 1990. 5. 190. 1986. Maria. [La révolution roumaine de 1848 reflétée dans les sources héraldiques]. 188. Dogaru. 191. prietenia. l'amitié. 192. Principii de organizare a expoziţiilor sigilare. În: „Magazin istoric”. Le faux dans les documents moldovalahs. p. [L'unité nationale roumaine dans les symboles héraldiques]. Ideea unităţii naţionale oglindită în simbol heraldic. Muzee. Dogaru. [L'exposition "Les sources héraldiques reflétant la paix. Dogaru. Maria şi Mureşan. 8. p. 31-43. Muzee. XXV (1988). Muzee. 47 p. Maria. p. Revoluţia românăde la 1848 reflectată în izvoare heraldice. p. Dogaru.Maria Dogaru 186. [L'exposition "Les sceaux – témoignages de la pérénité roumaine au Bas Danube]. 193. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 148-150. 1983. 321-325.

nr. Drăghici Natalia şi Dogaru. Bucureşti. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. 194. Eraldica veche a românilor. p. 75-85. LXIV (1987). 198. LXXI (1994). nr. 195. Dan Cernovodeanu – strălucit reprezentant al heraldicii româneşti. 339-343. [Les bulles d`or utilisées dans les chancelleries de la Valachie et Moldavie. 473484. Contribuţia lui Gheorghe Asachi la dezvoltarea heraldicii româneşti. nr. IV-V. 200. p. 1894. Mulaje sigilare realizate de Arhivele Statului în sprijinul activităţilor cultural-educative. 3. Saragosa. [L'ancien héraldique des Roumains. Maria. Bucureşti. Ghenadie episcop al Râmnicului . Stemele ţărilor în faţa religiunilor daco-romane. 196. 113 p. Maria. Maria. Maria. 197. p. Muzeul de Istorie din Piatra Neamţ. + ilustr. 135 p. În: Memoria Antiquitatis. În: „Hrisovul” (serie nouă). 4. 418-423. În: „Ziridava”. XXI. Maria.Noul Severin. Bulele de aur folosite în cancelariile Ţării Româneşti şi Moldovei. 1999. le cabirisme et le mithraïsme]. sources pour la connaissance de l`art feodal roumain]. În: vol. XIX. [Moulages sigillaires réalisés aux Archives d'Etat à l'appui des activités culturelles et éducatives]. Les armoiries des pays (roumains) devant les religions daco-romanes. 1998. Enăceanu. 38 . surse pentru cunoaşterea artei feudale româneşti. Dogaru. Păstrarea şi conservarea sigiliilor. p. p. nr. [La conservation des sceaux]. 199. cabirismul şi mitraismul.Bibliografia heraldicii româneşti des actes. 1996. 17-30. 1991. [Dan Cernovodeanu éminent représentant de la héraldique roumaine]. Dogaru. 370-379. În: „Revista Arhivelor”. p. Falsos y falsicaciones de documentes diplomaticos en le adad medis. Maria. + 65 pl. Romania's heraldry. Dogaru. 1994. [La contribution de Gheorghe Asachi au développement de l'héraldique roumaine]. Catalogue. Dogaru.

p. p. In honorem Paul Cernovodeanu. 204. 203. XXX (1977). nr. p. Bruxelles. Anul 1848 în lumina izvoarelor sigilare. 26-32. 1999. [Le rapport du président de la Comission Consultative héraldique adressé au Ministre de l'Intérieur sur l'activité de la Comission de 1921 à 1938]. În: „Lupta întregului popor” (1988). 345-346. Filitti. 1938. [A propos de quelques études de généalogie et d'héraldique]. În: Studii şi cercetări de istorie veche. Olimpia. Grămadă. 3. IV (IX) (1997). Gorovei. 27-36. Octavian. Cristache şi Dogaru. Extras. Raportul preşedintelui Comisiei Consultative Heraldice adresat ministrului de interne asupra activităţii comisiunei între 1921-1938. Maria. p. tom. nr. [Le professeur Maria Dogaru a 65 ans]. [L'année 1848 dans la lumière des sources sigillaires]. Profesor doctor Maria Dogaru la 65 ani. Pe marginea unor studii de genealogie şi heraldică. Ioan C. 1935. În: „Magazin istoric”. În: „Revista de istorie”. 22. 17-19. p. 39 . 33-44. Ştefan. vol. Gheorghe. 208. Bucureşti. V (1971). A existat în România instituţia heraldică? [A-t-il existé en Roumanie l'institution héraldique?]. 1946.Maria Dogaru 201. Bucureşti. 202. nr. 2. Despre primele steme ale Principatelor Române. În: „Arhiva Genealogică”. 209. [Un aigle insolite]. p. Ioan C. Filitti. Gorovei. 1531-1538. 1925. În: „Revue d’héraldique et onomastique”. Guţu. 4p. 30 p. p. 1-2. 3. 1-3. [Sur les premières armoiries des Principautés Roumaines]. p. XIX. Sur le blason des Princes Roumains. În: „Hrisovul” (serie nouă). Ştefan. 205. 8. IV-V. Nicolae. 206. O acvilă neobişnuită. 207. Nicolae. Iorga. Iliescu. nr. În: Cercetări şi documente privitoare la istoria Principatelor Române.

Bibliografia heraldicii româneşti
210. Ittu, Constantin. Imagistica heraldică din secolele XIV-XVI. [L'image héraldique des XIV-XVI-e siècles]. În: Buletinul Comisiei de heraldică, genealogie şi sigilografie al Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca. I-II (1995-1996), p. 6-28. 211. x x x. Izvoare speciale, dovezi ale permanenţei şi continuităţii poporului român în vatra strămoşească. [Sources spéciales, preuves de la permanence et de la continuité du peuple roumain dans son atre]. Manifestare organizată în cadrul „Săptămânii internaţionale a Arhivelor”. Bucureşti, 26 noiembrie - 2 decembrie 1979. În: „Revista Arhivelor”, LIX (1982), p. 277-284. 212. Jitaru, Grigore P. Contribuţii la istoria blazonului [Contributions à l'histoire du blason]. În: „Anuarul Muzeului Naţional de Istorie al Moldovei”, I (1992), Chişinău, p. 27-36. 213. Maior, Corneliu şi Stoi, Dimitrie. Ecosistemele pădurilor de pe Valea Crişului Alb înfăţişate de heraldica sigilară din sec. XVIII şi XIX. [Les écosystèmes des forets de la vallée Crişul Alb présentés par héraldique sigillaire de XVIII-e et XIX-e siècles]. În: Universitatea de Vest Vasile Goldiş. Arad, nr. V (1995), p. 77-85. 214. Marinescu, Ioan. Insigna Congresului de numismatică şi arheologie de la Craiova din anul 1934. [Insigne du Congrès de numismatique et d'archéologie de Craiova de 1934]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. LXXXVIILXXIX 1983-1985, nr 131-133, p. 415-417. 215. Mănescu, Jean N. Beiträge zur Geschichte der Geheimgesellschaften. În: „Info”. VI (1985), nr. 2, p. 40-41. 216. Mănescu, Jean N. Les ornements extérieurs de l'écu dans l'héraldique d'Etat roumain. Lucrare de diplomă. Universitatea Bucureşti, 1986, mss. 217. Mănescu, Jean N. Acvila României. [L'aigle de la Roumanie]. În: „Magazin istoric”. XXV (1991), nr. 4, p. 33-35.
40

Maria Dogaru
218. Metzulescu, Stelian. Pe marginea tematicii: Heraldică. [Sur le thème: héraldique]. În: „Filatelia”. IX (1960), nr. 4, p. 6, 11 + 6 ilustr. 219. Metzulescu, Stelian. Un document heraldic. [Un document héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XIX (1960), nr. 11-12, p. 1035-1037. 220. Metzulescu, Stelian. Semiluna - simbol heraldic. [Le croissant de la lune - symbole héraldique]. În: „Glasul Bisericii”. XX (1961), nr. 11-12, p. 1104-1121, + ilustr. 221. Metzulescu, Stelian. Reprezentări şi inscripţii religioase aflate pe drapelele folosite în trecut de Ţările Române 1500-1856. [Représentations religieuses trouvées sur les anciens drapeaux des Pays Roumains - 1500-1856]. În: „Glasul Bisericii”. XXI (1962), nr. 9-10, p. 917-941. 222. Metzulescu, Stelian. Importanţa heraldicii în ilustrarea cărţilor şi manuscriselor. Ilustrarea prin motivul heraldic „capete de arapi”. [L'importance d'héraldique dans l'illustration des livres et des manuscrits. L'illustration par le motif héraldique: têtes d'arabes]. În: Volumul jubiliar al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti (75 de ani de activitate). Bucureşti, 1971, p. 109-112. 223. Minea, Ilie. Importanţa juridică a peceţilor domneşti. [L'importance juridique des sceaux princiers]. În: Cercetări istorice. X-XII (1934-1936), nr. 1, p. 344. 224. Moisil Constantin. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Cu privire la originea stemei unite. [Un blason interessant de Cosntantin Mavrocordat. A propos de l’origine des armoiries unies]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 92-94. 225. Moisil, Constantin. Primele peceţ i cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. [Premiers sceaux avec
41

Bibliografia heraldicii româneşti
les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie]. În: „Buletinul Societ ăţ ii Numismatice Române”. XVIII (1923), p. 6063 + ilustr. 226. Moisil, Constantin. Bule de aur româneşti. [Bulles d'or roumaines]. În: „Cronica numismatică şi arheologică”. IV (1923), nr. 3-4, p. 24-26. 227. Moisil, Constantin. Bule de aur sigilare de la domnii Ţării Româneşti şi ai Moldovei. [Bulles d'or sigillaires provenant des princes de la Valachie et de la Moldavie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 1-3, p. 249-265 + ilustr. 228. Moisil, Constantin. Comisiunea consultativă heraldică. [La commission héraldique consultative]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 3, p. 299-300; I (1924-1926), nr. 4-5, II (1927-1929), p. 260-261 şi 453-454. 229. Moisil, Constantin. Mihail Kogălniceanu şi heraldica naţională. [Mihail Kogălniceanu et l'héraldique nationale]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 49-58 + 2 pl.. Extras. Bucureşti, 1939, 10 p. + 2 pl. 230. Moisil, Constantin. O descriere heraldică din anul 1841. [Une description héraldique de l'année 1841]. În: „Arhiva Românească”. III (1939), p. 286-287. (Este descrisă stema Moldovei). 231. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 1. Basarabii şi Muşatinii. [Armoiries roumaines anciennes. Les Basarab et les Muşat]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 112 (29 aprilie), p. 2 + ilustr. 232. Moisil, Constantin. Steme vechi româneşti. 2. Despot Vodă şi Mihai Radu. [Armoiries roumaines anciennes. Despot Vodă et Mihai Radu]. În: „Universul”. LVIII (1941), nr. 119 (6 mai), p. 2 + ilustr.
42

2 + 3 ilustr. 212-219 + 1 pl. Moisil. p. [Armoiries roumaines anciennes. În: „Universul”. Ţării Româneşti şi Transilvaniei. p. 151-162. Brâncoveanu et Cantemir]. 300 (4 noiembrie). la Moldavie et la Transyilvanie]. 239. Extras. LVIII (1941). Moisil. Brâncoveanu şi Cantemir. Dumitru. LVIII (1941). Moisil. 238. Moisil. LVIII (1941). 2 + 4 ilustr. [Armoiries roumaines anciennes. Steme vechi româneşti. Moisil. 3-4. Stemele unite ale Ţării Româneşti şi Moldovei. Steme vechi româneşti. [Recherches sigillographiques. 159 (15 iunie). p. 2 + 5 ilustr. Les armoiries unies de la Valachie. Steaguri şi steme. nr. V (1942). p. nr. p. nr. În: „Buletinul Ştiinţific al Academiei R. 1949. Constantin. LVIII (1941). Steme vechi româneşti. 5. nr. 1942. Anneaux sigillaires princiers d'or]. geneza şi evoluţia ei în vechea artă românească. p. Constantin. În: Universul. Primele peceţi cu stemele unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti de la începutul veacului al XVII-lea. 236. Bucureşti. Constantin. p. Moisil. Constantin. 43 .” Ştiinţe Istorice – filozofie. 371-375. Les blasons unis de Valachie et de Moldavie]. [Drapeaux et armoiries]. [Premiers sceaux avec les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au début du XVII-e siècle]. În: „Revista Arhivelor”. 237. În: „Universul”. Constantin. 132 (19 mai). 235. 12 p. 234. [Une page de l'ancienne héraldique roumaine]. nr.R. 3. I (1948-1949). În: „Universul”. 240. Cercetări sigilografice. 2 + ilustr. Moisil. nr. II 1958. O pagină de heraldică românească veche. Stemele unite ale Moldovei.Maria Dogaru 233. Ideea imperială în Ţările Române. [Armoiries roumaines anciennes.P. Năstase. 152 (8 iunie). Extras. Constantin. Constantin. 12 p. + 1 pl. 1. În: Studii şi cercetări de numismatică. 4. Inele sigilare domneşti de aur.

nr. tom. 325-330. nr. Bucureşti. În: Studii şi cercetări de numismatică. p. p. 1905. ilustr. 1958. Dimitre. Ardealului şi Moldovei. [Héraldique nationale.Bibliografia heraldicii româneşti [L’idée imperiale dans les Pays Roumains et son évolution dans l’ancien art roumain]. p. Stoica. 30 p. În: „Analele Academiei Române”. 12-13 (23-30 decembrie). V (1902). II. În: „Albina”. 371-376 + ilustr. Năsturel. 1972. Heraldica naţională. Alexandru. Cătălina. Bucureşti. Din nou despre coroana lui Vasile Lupu. [Le sceau de Michel le Brave comme prince de Valachie. Dumitru. 367-369 + ilustr. bâtiments et monnaies]. Patrupedele androcefale figurate în monumente şi originea lor. Atena. Extras. 497-514 + ilustr. 241. Les quadrupèdes androcéphales figurés sur les monuments et leurs origines]. În: „Convorbiri literare”. 7 p. de Transyilvanie et de Moldavie]. 1958. P. V (1901). V. În: „Arhiva Genealogică”. În: „Revue des études sud-est européennes”. 243. 2. 246. Contribution à l'histoire du cérémonial de la Cour romaine. clădiri şi monede. [Du nouveau sur la couronne du Vasile Lupu]. vol. Les insignes du pouvoir. IV (IX) (1997). Odobescu. Steme domneşti şi stihuri la gherbul Ţării pe vechi tipărituri din Ţara Românească şi 44 . Sigiliul lui Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti. 169-175. [Sur les armoiries unies de la Moldavie et de la Valachie au debut du XVII-e siècle]. [Le blason du pays sur les sceaux. Petre Ş. nr. 5 (4 noiembrie). nr. nr. Opanschi. Revistă enciclopedică populară. XLII (1908). 1-2. 267-285 242. 244. Onciul. Nicolaescu. Marca ţării pe peceţi. XXVII (1904-1905). p. 233258. Năstase. 14 (6 ianuarie). dezbateri. p. seria a II-a. p. 247. 117-119. p. 1. Năsturel. 245. p. Asupra stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti la începutul veacului al XVII-lea. XV (1977).

jud. 249.municipes. 248. [Deux drapeaux provenant du Musée Militaire National]. Sanielevici. 1935. p. În: Studii şi cercetări de istorie veche. Heraldica în filatelia românească. Paşcanu. Unirea.science auxiliaire de l'histoire]. nr. P. Braşov. 44 p. 1. 45 . Bucureşti. 252. Popoiu. Stema Moldovei şi cea a Ţării Româneşti. Tudor. 254. Despre sigiliile în alb din cetatea bizantină Păcuiul lui Soare (jud. Pa şcanu. [Les armoiries du Royaume de la Roumanie. În: Monitorul Oficial. x x x. 2. (Drapelele Societăţii arcaşilor „Avram Iancu” şi Şcolii primare „Dr. XX (1971). + ilustr. [Les armoiries de la Moldavie et de la Valachie]. Lizica. nr. judeţelor şi municipiilor în culori după originalele Comisiei Consultative Heraldice. XXX (1982). 33-36. Ion Nistor” din comuna Oprişeni. 253. color. În: „Revista Muzeelor”. p. Mihail şi Berceanu. Constanţa). p. Stemele Regatului României. p. 250. În: „Filatelia”. Mihail şi Berceanu Radu. 10-11 + ilustr. nr. p. XVII (1930). des districts et des villes . 251. În: Cercetări numismatice. XXXII (1995). Panaitescu. nr. 9 + ilustr.Maria Dogaru Moldova. L'aigle byzantin sur les vêtements des princes roumains du Moyen Âge. [Armoiries princiers et vers aux armoiries du pays sur anciennes ouvrages imprimés de Valachie et Moldavie]. en couleurs d'après les originaux de la Commission consultative héraldique]. p. 245-252. Heraldica ştiinţă ajut ătoare a istoriei. În: „Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine”. 8 (184). 1934. În: „Filatelia”. [L'Héraldique .P. St. 9 (185). XX(1971). Două drapele din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. [L'Héraldique dans la philatélie roumaine]. + pl. 2 f. Suceava). [Sur les sceaux en blanc de la cité byzantine Păcuiul lui Soare du district Constanţa]. 64-67. 236-237. VII (1996). Radu. Papasima.

[Les plus anciens sceaux princiers et boyards moldaves]. 1973. Referat la cel de-al X-lea Congres Internaţ ional de Ştiinţ e Genealogice şi Heraldice. 1962. Aperçu sur l'Héraldique roumaine. George. II 1958. p. XVII (1980). Trohani.2 juin 1972. 1980. 141-158. În: Studii vâlcene. însemnele unirii Munteniei şi Moldovei pe mărcile poştale româneşti. 257.D. Sturdza Săuceşti. Bucureşti. ilustr. 29 mai . 258. Viena. 2. nr. În: Cercetări numismatice. I. 2-3. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti din Moldova (1387-1421). În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Leon. p. p. enseignes de l'union de la Valachie avec la Moldavie sur les timbres postales roumains]. reproduse în volumul Itinerarii medievale. p. O reprezentare a lui Heracles pe un inel sigilar descoperit în aşezarea geto-dacică de la Vlădiceasca. 481-489 + 35 ilustr. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 93-95. În: Genealogica et Heraldica. 155-162. 579-589 + ilustr. 46 . Marcel . 261. 2637. Theodorescu. IV. Vezi şi Arhivum Heraldicum. 1979. Xenopol”.D. Liège. Viena. Despre un însemn sculptat şi pictat de la Cozia. 371-387. II (1979). l'Armorial roumain. R. 256. 1973. 260. [Motifs et thèmes héraldiques dans l'ancien art et les armoiries des Pays Roumaines]. Ion. Ştefănescu. [Une représentation d'Heracles sur un anneau sceau découvert dans le site geto-dace de Vlădiceasca]. Şahinian. p. Marcel. 1972.Bibliografia heraldicii româneşti 255. Vulturul şi capul de bour. p. În: Studii şi cercetări de numismatică. 259. Şimanschi. Braga (Portugalia). [L'aigle et la tête d'aurochs. Sturdza S ăuce şti. În: Studii şi cercetări de istoria artei. 14-19 septembrie 1970). [Sur un enseigne sculpté et peint de Cozia]. Motive şi teme heraldice în arta veche şi stemele Ţărilor Române. p.

În: „Revista istorică română”. Florica şi Stoica. A.Maria Dogaru 262. 1898. VI (1967). Mihai Radu şi Grigore Ghica. În: „Revista Muzeelor”. 265. Secţ. 15 p. L'apparition et le rôle politique et juridique du sceau princier. p. 1. nr. domn al Moldovei. Florica. (Sigiliile domnitorilor Petru Muşat. Vârtosu. Restaurarea drapelului ce a aparţinut Bricului Mircea. Umlauf. Vitali. Constantin Brâncoveanu. Extras. 264. 129-130. LXXV-LXXVI (1981-1982). „Revue roumain d’histoire”. mem. Alexandru Moruzi). 47 . Glose sigilografice. III. Urechia. p. [L'origine des armoiries des Pays Roumains]. 263. 57-65.A. nr 2. p. [Gloses sigillographiques]. 1942. p. Vârtosu. Mem. [Les critères d'ordre héraldique pour la détermination des princes émetteurs de l'époque médiévale de la numismatique roumaine]. p. 12-13. 225-232. XXV (1942). Criteriile de ordin heraldic pentru determinarea domnitorilor emitenţ i din epoca medieval ă a numismaticii româneşti. S. + 6 pl. nr. t. Vârjoghie. 1958. Emil. nr. 268. [La restauration du drapeau qui a appartenu au Brick Mircea]. domni ai Ţării Româneşti). 419-437. 267. Bucureşti. Vârtosu. p. 3. Originea stemelor Ţărilor Române. V. Anexa la raportul Comitetului Delegaţiilor de secţiune asupra Proiectului de lege pentru modificarea armelor ţării. Emil. Sigilii domneşti rare din veacul al XVII-lea. Veress. În: „Studii şi Cercetări Numismatice”. (Sigiliile heraldice ale lui Vasile Lupu. În: „Analele Academiei Române”. 73-87 + 6 pl. 266. Emil. Bucureşti. 351-362. XXXIII (1996). [Annexe au rapport du Comité des délégations de section sur le projet de Loi pour la modification des armoiries du pays]. I (1931). În: „Buletinul Societ ăţ ii Numismatice Române”. [Les sceaux rares des princes régnants du XVII-e siècle]. Ist. 2.

[Observations sur des sceaux médiévales moldaves]. Vârtosu.Bibliografia heraldicii româneşti 269. Zahariuc. p. Iaşi. vol. 48 . VI (1969). IV (IX) (1997). În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”. p. În: „Arhiva Genealogică”. 270. Emil. Petronel. [Sur la cosigillation des actes princiers]. Despre cosigilarea actelor domneşti. 1-2. Observaţii asupra unor sigilii medievale moldoveneşti. 151-158. 255285.

3. 1971. I. V. „Revue roumain d’histoire”. nr. pag. În: „Arhiva Genealogică”. 277. Două armoriale ale familiei Du Mont. C. 273. 185-193 (Se prezintă stema familiei Du Mont originară din Hainau .Belgia). Le XII-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique de Munich. 150-151. nr. „Byzantia”. 276. Barnea. 199-206 (fig. Bucureşti. Berindei. 189-197. Dan. 1024-1025. Sigiliul unui ierarh al Rusiei în aşezarea de la Garvăn (reg. INTERFERENŢE HERALDICE EXTERNE 271. nr. nr. VII (1956). p. 49 . Dan. Bălăceanu Stolnici. Sceaux des empereurs byzantins découverts en Roumanie. [Deux armoriaux de la famille Du Mont]. În: „Revista de istorie”. Tom. I (VI) (1994). În: Studii şi cercetări de istorie veche. În: Studii şi cercetări de numismatică. 152-155. [Sceaux byzantins de Brousse – Turquie]. XIV (1975) nr. 1. Barnea. [Le sceau d'un prélat de Russie trouvé dans l'habitat de Garvăn (region Galati]. 274. Sigilii bizantine de la Brusa (Turcia). Galaţi). Cel de-al XVI-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Copenhaga. [Le XVI-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Copenhaga]. 272. I. I. 3-4. 6. p. p. 1-2. Berindei. XI (1972).). 1. „Revue roumain d’histoire”. p. 149-172. nr. 1971. nr.V. XXXIV (1981). Dan. p. Le XI-e Congrès international de Généalogie et d'Héraldique. Berindei. Barnea. p. 275.

283. Ileana. În: „Der Tappert”. [Le XVII-e Congrès International de Généalogie et Héraldique de Lisbonne]. Album Moldo-valaque ou Guide pittoresque à travers les Principautés du Danube. Al XVII-lea Congres Internaţional de Genealogie şi Heraldică de la Lisabona. Dan. Heraldică medalistică. Tom. XVI-e – XIX-e siècle]. Un épisode de la politique française en Orient: La mission du baron Bois-le-Comte dans les Balkans en 1834. Cernovodeanu. Tom. 285. Berindei. p. p. (Berlin-Ouest). „Revue roumain d’histoire”. Căzan. Comunicare susţinută la sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Facultatea de Arhivistică (mai 1999). 1974. Das Wappenbuch Wijinbergen und die Heraldik der walachischen Dynasten. VII (IX). Cernovodeanu. 342 a . XIII-XVII 1979. 50 . Cernovodeanu. Symbols et representations dans la numismatique Centrale Européenne. 1991. Bucureşti. 211-232. Billecocq. 149-150. 1848. 1979. Bucureşti. I. Adolphe. 280. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. În: Recueil des communications du Congrès International d'Études Sud-Est Européennes. Les Armoiries Wijinbergen et l'héraldique dynastique valaque. 314-316. XL (1987). Paris.342 b. p. 24-30 septembrie 1973. Cluj-Napoca. Catalogul medaliilor napoleoniene din Cabinetul numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei. 3. 278. p. sec. Freiburg in Bresgau. Livia şi Jude. nr.Bibliografia heraldicii româneşti 278. Simboluri şi reprezentări în medalistica central europeană. 281. nr. 1-2. 1995. [Le catalogue des médailles napoleoniennes du Musée National d'Histoire de la Transylvanie]. 284. XXX (1991). În: „Revista de istorie”. Căliano. Livia. Maria Magdalena. 279. 1-15 + 9 ilustr. Călian. Dan. (Înfăţişează steagul naţionalităţii române). 2-6 octombre 1990. Dan. p. XVI-XIX. [Héraldique numismatique. p. 282. Dan. Le XIX-e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldiques de Keszthely.

98-100. Londra. La Revista de Genealogie. Cernovodeanu. 693-701. p. 19-23 septembre 1983. Edit. XXXI. În: Recueil des Actes du VII-e Congrès National de Généalogie. Dan. 2-4 mai 1985). 49-54. Dan. În: „Hidalguia”. Eléments héaldiques communs dans l'armorial municipal et de district des pays de l'Est Européen (XX-e siècle). Dan. Cernovodeanu. 292. 1979 (difuzat în 1984). Montmorency. Paris. 23-25 septembre 1983. p. Freiburg in Bresgau. În: Les origines des armoiries (Actes du II-e Colloque. 1986. În: Recueil du XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Dan. Dan. Dan. p. Londres. 1983. Cernovodeanu. p. Arms attributed to Wallachia and Moldavia in the XV-th and XVI-th century. În: Actes du III-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. vol. L'apparition des armoiries dans le sud-est européen. 291. 287. Madrid. 289. 290.7 septembre 1976. de l'Académie Internationale d'Héraldique.Maria Dogaru 286. Sur la création récente d'armoiries communales dans certains pays de l'Europe de l'Est. Cernovodeanu. 5-9 octobre 1981). Cernovodeanu. Les armes attribuées à la Valachie et à la Moldavie par les armoiries ouest et centroeuropéennes (XIII-e XVI-e siècles). Recueil du 51 . Le processus de la libre adoption des armoiries dans l'espace sud-est européen (XIII-e XIX-e siècles). Le Léopard d'Or. Cernovodeanu. Versailles. 1983. Paris. Les influences de l'art héraldique français sur l'art héraldique roumain. 177-194 + 36 ilustr. Dan. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. Nobleza y Armas. no. 1984. nr. (X-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. 1985. European books of arms and the historical realities they reflect. BressanoneBrixen. Versailles. 17. 180. Cernovodeanu. 31 août . University of California at Berkeley. ilustr. În: „Genealogica et Heraldica”. XII (XVI). 39 p. 288.

Héraldique. 3-4. ilustr. Cernovodeanu. Freiburg in Bresgau. 187225. 52 . 1216 octombre 1987. 7-13 septembre 1986. p. O variantă necunoscută a stemei României într-un tabel heraldic francez alcătuit între anii 1861-1862. Les chroniqueurs français de la IVe Croisade et les Roumains de l'aire de la latinité orientale. Bruxelles. Cernovodeanu. p. 295-302. 73-86. în lumina ultimelor cercet ări. În: Recueil du XVII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 16-21 août 1984. Helsinki. 295. Lisabona. 294. V (1994). 157-176. Les armoiries de souverains du sud-est européen dans les rôles d'armes français. [Une variante inconnue des armoiries de la Roumanie dans un tableau héraldique français réalisé entre 18611862].Bibliografia heraldicii româneşti XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. p. Vol. 201-210 + 3 ilustr. Cernovodeanu. anglais et allemands du XIII-e au XV-e siècles. Félévszázados genealógiai és heraldikai kutatás Romániában 1940-1990. Ciobanu. Dan. 296. 1986. nr. nr. Dan. p. Dan. Budapesta. Helsinki. 3. În: „Revista istorică”. 1993. Dan. Cernovodeanu. Dan. 282-300 + 11 pl. p. Bucureşti. 297. În: „Turul”. 28-31 + 2 ilustr. p. În: Nouvelles etudes d'histoire. Augmentations et changements d'armoiries dans l'héraldique des Pays Roumains. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. LXVI. 2. Lisbonne. Spoleto. Cernovodeanu. 1987-1988. 298. [Un demie siècle des recherches généalogiques et héraldiques en Roumanie 19401990]. 1990. p. Stemele valahe din armorialul Wijinbergen. XIV (XVIII). [Les armoiries valaques de l'armorial de Wijinbergen à la lumière des dernières recherches]. 293. În: Actes du V-e Colloque de l'Académie Internationale d'Héraldique. vol. Ştefan. VII (1985). 1988.

Maria Dogaru
299. Dalas, Martine. Corpus de sceaux français du Moyen Âge, Tome II. Les sceaux des rois et de régence. Paris, 1991, 337 p. Prezentare de M. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1992), nr. 1, p. 127-130. 300. Diaconu, Petre. Câteva consideraţii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P. Bulgaria). [Quelques considérations en marge d'un sceau découvert à Preslav (R.P. Bulgarie]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Nr. V 1971, p. 207210. 301. Dima-Drăgan, Corneliu. L'album héraldique des étudiants d'outre-mer de l'Université de Padoue (XVII-e - XVIII-e siècles). În: „Revue des études sud-est européennes”. X (1972), nr. 2, p. 271-280 + ilustr. (Despre stema fraţilor Damian, boieri munteni, bursieri ai lui Constantin Brâncoveanu la Padova). 302. Dogaru, Maria. Expozi ţ iile organizate la Liège în cadrul celui de al XI-lea Congres Internaţ ional de Ştiinţ e Ggeneralogice şi Heraldice. [Les expositions organisées à Liège pendant le XI-e Congrès International des sciences généalogiques et héraldiques]. În: „Revista Arhivelor”. LXIX (1972), nr. 4, p. 700 - 702. 303. Dogaru, Maria. Mulaje sigilare din Flandra şi Brabant (sec. X-XVII). [Moulages sigillaires de Flandre et de Brabant X-e - XVII-e siècles]. În: „Revista Arhivelor”. LII (1975), nr. 4, p. 418-425. 304. Dogaru, Maria. Arhivum Heraldiqum - Buletin Internaţional. Nr. 3-4, 1975. În: „Revista Arhivelor”. LIII (1976). Nr. 1, p. 104-105 (prezentare). 305. Dogaru, Maria. Sigiliile mănăstirilor de la muntele Athos. [Les sceaux des monastères du Mont Athos]. În: Mitropolia Moldovei şi Sucevei. 1976, p. 567-572. 306. Dogaru, Maria. Al XII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice – Londra, 31 august – 7
53

Bibliografia heraldicii româneşti
septembrie 1976. [Le XIII-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques, Londres, 31 août - 7 septembre 1976]. În: „Revue des études sud-est européennes”. Tome XV (1977), nr. 1, p. 170. 307. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LV (1978), nr. 3, p. 367368. 308. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie de la Bucureşti. [Réunion du Comité International de Sigillographie de Bucarest]. În: „Revista de istorie”. Tom. XXXII (1979), nr. 2, p. 353-354. 309. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Paris, 24-28 septembre 1979. „Revista Arhivelor”, nr. 4, 1975, p. 474-475. 310. Dogaru, Maria. Valoarea artistică a izvoarelor sigilare. Pe marginea unei expozi ţ ii internaţ ionale de sigilografie. [La valeur artistique des sources sigillaires. Sur une exposition internationale de sigillographie]. În: Studii ş i cercetări privind istoria artei. Seria Arte plastice, XXVI (1979), p. 193-198. 311. Dogaru, Maria. Expoziţia internaţională de sigilografie. [L'exposition internationale de sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LVI (1979), nr. 3, p. 345-349. 312. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie, Budapesta, 19–20 septembrie 1981]. În: „Revista Arhivelor”. LIX (1982), nr. 2, p. 202-204. 313. Dogaru, Maria. Manifest ă ri ştiinţ ifice internaţ ionale Al XV-lea Congres Internaţ ional de heraldică şi genealogie, Madrid; Reuniunea Comitetului Internaţ ional
54

Maria Dogaru
de Sigilografie – Toledo; Ş edinţ a Comisiei Internaţ ionale de Diplomatică – Saragosa. [Manifestations scientifiques internationales]. În: „Revista Arhivelor”. LX (1983), nr. 3, p. 332334. 314. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie. [Réunion du Comité International de Sigillographie]. Stuttgart, 19-23 septembrie 1983]. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 2, p. 217-218. 315. Dogaru, Maria şi Feneşan, Costin. Al X-lea Congres Internaţional al Arhivelor. [Le X-e Congrès International des Archives]. Bonn, 16-21 septembrie 1984. Se prezintă şi lucrările Comitetului Internaţional de Sigilografie. În: „Revista Arhivelor”. LXI (1984), nr. 4, p. 217-219. 316. Dogaru, Maria şi Popovici, Ioan. Stema Daciei întrun album medieval. [L'emblème de la Dacie dans un album héraldique médiéval]. În: „Magazin istoric”. XX (1986), nr. 11, p. 17-18. 317. Dogaru, Maria. Lucr ările Comitetului Internaţ ional de Sigilografie. [Les travaux de Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVI (1990), nr. 1, p. 106-108. 318. Dogaru, Maria. Catalogul expoziţiei „Simbolul, expresie a solidarităţii umane. Izvoarele sigilare şi heraldice reflectând colaborarea şi prietenia între popoare”. [Catalogue de l'exposition Le symbole – expression de la solidarité humaine. Les sources sigillaires et héraldiques qui reflètent la collaboration et l'amitié entre les peuples]. Bilingv, român-francez. Edit Militară, Bucureşti, 1990, 155 p. 319. Dogaru, Maria. Reuniunea Comitetului Internaţional de Sigilografie [Réunion du Comité International de Sigillographie]. În: „Revista Arhivelor”. LXVIII (1991), nr. 1, p. 567.
55

323. p. Maria. Catalogul expoziţiei „Heraldica românească – heraldica franceză. Maria. 324. În: „Revista Arhivelor”. 322. 47 p. p. LXX (1993). 325. Ileana-Maria. 1996.mai 1996 (bilingv româno-francez). p. I (1995). Maria. Dogaru. Maria. Maria. Maria şi Ratcu. 124-127. 3. 117-128. Beiträge 56 . p. 407-409. Dogaru. reproducere dactilografiată. Organizată în iulie 1994 la Biblioteca Academiei Române. Realizări şi proiecte de viitor ale Comitetului Internaţional de Sigilografie. Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. 303-305. Paris.Bibliografia heraldicii româneşti 320. Manifestări ştiinţifice internaţionale în domeniul heraldicii. [Catalogue de l'exposition „Héraldique roumaine – héraldique française. 1. În: „Revista Arhivelor”. 1990. Lista organismelor oficiale şi a grupelor independente de genealogie şi heraldică din diferite ţări. [Manifestations scientifiques internationales dans le domaine de l'héraldique]. [La liste des organismes officiels et des groupes indépendents de généalogie et d'héraldique de différents pays]. 291312. Maria. Peter Ruk. ilustr. nr. p. LXIX (1991). [Réalisations et projets d'avenir du Comité International de Sigillographie]. Dogaru. Tradiţie şi modernitate în heraldica orăşănească. 4. Consideraţii asupra unui document de vexilologie [Quelques considérations concernant un document de vexillologie]. În: „Hrisovul” serie nouă. [Tradition et modernité dans les armoiries des villes]. nr. În: „Revista Arhivelor”. 327. Reuniunea de la Haye (septembrie 1993). LXXI (1994). Revue française d'héraldique et sigillographie. nr. n 54-59 (1984-1989). Dogaru. Interférences”]. 326. Maria. Târgovişte. LXXI (1994). Interferenţe”. Dogaru. 3. nr. 321. Dogaru. Catalog (şi studiu) al expoziţiei internaţionale . Dogaru. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”.

Dogaru. Bucureşti. [Le symbole bonnétes rouges]. nr. 335. p. Hogea-Velişcu. Extras din „Revista Arhivelor”. 28-30. Sigiliile chinezeşti de la Arad între artă şi utilitate. 206-214. Pesta. p. V (1971). În: „Revista Arhivelor”. Bucureşti. Academiei Române. Extras. Heraldica canadiană oficială. 1991. 1946. În: „Magazin istoric”. 98 + pl. p. 330. 16 p. Jean. 1884. I. Vol II. Octavian. 15-16.( conţ ine şi stemele atribuite de herladi şti străini Ţării Româneşti şi Moldovei). 196-216. nr.Ottawa . VIII. p. Bucureşti. 332. juin-septembre 1996. p. Gaster. Expoziţ ia internaţ ională de heraldică . LXXIV (1997). p 155-159. 1. Iliescu. p. 10. 331. 57 . A magyar birodalom vagy Magyaroszag Részeinek cimere. Rümänische Wappen-Sagen. Cartea Românească. Maria. 1869. XIX (1985). II. Ian Thorbeke Verlag. 329. În: „Magazin istoric”. Maria. Autour de la Salamandre. Ivanfi. Holban. Ede. În: „Revue historique du sud-est européen”. 7. XXII. Héraldique officielle canadienne]. Canada. nr. Les armoiries de la ville d'Asprokastron et leur origine byzantine. 1996. 288-282. 1939. Edit. 333. Bucureşti. [Les blasons de l’empire hongrois ou les armoiries des régions d’Hongrie]. Illustrierte rumänische Rundschau. [L'exposition internationale d'héraldique Ottawa. Semiotik. Mihail. 328. Hugonhout. De la guivre des Visconti à la salamandre de Français I-er. 334.Maria Dogaru zur diplomatischen Sigmaringen. În: Etudes byzantines et post-byzantines. Maria. 1939. Holban.Canada iunie-septembrie 1996. [Les sceaux chinois d'Arad entre l'art et utilité]. În: Der Bukarester Salon. Simbolul bonete roşii.

Kuczynski. 342. 21 august – 7 septembrie 1976. f. funkcje. tom. 155-156. tresci. 1993.. Stefan Krzysztof. Karadja. Dogaru). Contributions héraldiques à l'histoire des sociétés secrètes. Constantin. În: „Analele Academiei Române”. Ornamentele comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti. Geneza.Bibliografia heraldicii româneşti 336. nr. Kurt Gerhard dr. [Délégations roumaines au Concil du Constanza – Baden en 1415]. [Les blasons territoraux polonaises. VII. Karadja. În: Studii şi cercetări documentare de bibliografie. p. 58 . Tbilisi. [Les armoiries de Georgie et de la Valachie. (Prezentare de M. Phaleristik Rumäniens. L`apparition. 1995. VIII (1966). 2. Tbilisi et Iassy au XVIII-e siècle]. ilustr.a. Mănescu. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. Despre stemele româneşti ale lui Richenthal.. 249 ilustr. 339. Delegaţii din ţara noastră la conciliul din Constanţa (Baden) în anul 1415. p. Serie nouă. 343. 340. În: „Revista Arhivelor”. 1993. Seria III. 16 p. 1975. 337. Iaşi în secolul al XVIII-lea. În: „Hrisovul”. Jean Nicolas. 338. Ioan S. Stefan Krzysztof. 5-7 p. Klietminn. [Sur les blasons roumains de Richenthal]. Kuczynski. 4-5. 59 p. Londra. I. Referat la al XIII-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Genealogice şi Heraldice. "Ianus". Polskie Herby ziemskie. Varşovia. 341. (Despre stemele princiare ale lui Dimitrie Cantemir). 231-235. Macurek. + ilustr. Constantin. 436-437. 334 p. p. Manu. [L`Héraldique de la Roumanie]. Rapport concernant l'enquête sur les matrices des sceaux. 1927. Sjendnoceni Rumunu. II (1927-1929). 131 p. Band I. Praga. Ses ornements communs dans la graphique de certains livres imprimés à Bucarest. nr. contenu et fonctions]. Berlin. Iosef.

(Le club français de la médaille”. Metman. 1981. 35-36. 1983. Jean Nicolas. În: „Revista de istorie”. Tom. 357-374. Dimitris. 1925 septembre 1982. („Le club français de la médaille”. L'aigle bicéphale dissimulée dans les armoiries des Pays Roumains. I. Jean Nicolas. XIX (1960). Crucea Sf. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Romane”. Metman. Madrid. [La croix de St. 347. Moisil. Das Oswalduss-symbol in der Wappentierwelt Osteuropas. Roma. p. Constantin. Eléments d'héraldique roumaine dans l'armorial russe. p. 1023-1041 cu ilustr. Mănescu. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1511 (prezentarea Dogaru. p.). Vers une crypto-héraldique. 16-21 août 1984. Bucureşti. Toute vie est couleur. p. p. 469-470 (prezentare de Dogaru. 417-426. no. 348. Mănescu.symbole héraldique]. 4. În: „Glasul Bisericii”. LV (1978). 5-23. 47-51. M. 11-12. 351. M. 139-140. pl. Yves. 1986. nr. [L'idée de la Dacie dans la stemmatographie illirique]. Helsinki. 8. 1978. XXXI (1978). 59 . Bucureşti. Madrid. 350. [Monnaies polonaises aux armoiries de la Moldavie]. Mănescu. Les étapes de la progression d'une grande cité vers la liberté.Maria Dogaru 344. nr. Metzulescu. 24-25. no. p. Jean Nicolas. (Extras). 1980. simbol heraldic. 1969). 1972). 346. nr. Stelian.). Yves. Ideea Daciei în stemmatografia illirică. Andrei. André . În: Genealogica et Heraldica. Le sceau de la ville de Lyon en 1330. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. p. 8 f. 349. În: „Revista Arhivelor”. XIV (1919). Helsinki. Recueil du XVI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. p. 345. Năstase. Edition Scientifique Italienne. Monete polone cu stema Moldovei.

Neubeker. Năsturel. ClujNapoca. Imperiu German. Adalékok a havasalyi vajdoság numizmatikjához. László. În: „Archiv für Ordenskunde”. Réthy. O. 360. Moldovei şi Transilvaniei). Der Orden „Michael der Tapfere”. nobiliumque scuta complectens. 1914. 1915-1922. Empire Romain]. + ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti 352. Une aigle bicéphale deguisée sur une charte inédite de Michel le Brave (1599). arheologie şi filologie”. t. Typis. p. 355. [Un armorial du XVIII-e siècle. Franciscus. 359. 121 p. Stemmatographia de Paul Ritter]. (Sunt incluse şi stemele Ţării Româneşti. În: Studii şi cercetări de numismatică.V. VII. 354. p. Armele Sf. Atena. Ioannis Thomae de Trattern. Heraldicae regni Hungariae Specimen regia provinciarum. Popovici.. Orbis Poloni. reproducere şi comentarii asupra stemei familiei Movilă. 358. 2 ilustr. 2 tab. Palma. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. 226-232). În: „Revista pentru istorie. [Le principauté de Wied et l’esquisse généalogique de la Maison princiaire suivie d’armes de la famille]. 3. p. Caesarius. II. 98-108. Bucureşti.. 1941-1645. XVI. nr. p. I-III. P. Okolski. Principatul de Wied şi schiţa genealogică a Casei princiare urmată de armele familiei. Năstase. Vindobonae. 1980. Un armorial din secolul al XVIII-lea. Năsturel. 1992. VIII.(Extras). t. 1958. Popeea. Simon. [Le sceau patriarcal découvert à Constanta]. În: Biblioteca şi cercetarea. ilustr. 353. Cracovine. 14 p. 356. 166-176. 1984. [Contributions à la numismatique des voïvodes 60 . 1766. [Les armes du St. Franciscus Carolus. I (10)+ 557 (-578) p. (Descriere.V. Ioan. Al. Dimitris. 3-32. Stematografia lui Paul Ritter. p. Berlin. 357. P. Nr. Bucureşti. 121-123.

În: XIII-th. Schrot. Extras. 23 p. D. 1987. [Les Armoiries aux "têtes de nègres]. (Comentarii asupra stemei Ţării Româneşti. (Se prezintă stema Ţării Româneşti). În: „Analele Academiei Române".N. 97-106. Sturdza Săuceşti. (Conţine şi stemele atribuite Ţării Româneşti şi Olteniei). În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Iaşi. t. Rezachevici. Neagoe Basarab). sigiliile heraldice ale domnitorului Vlad Dracul. Mem. Adam Berg.A. Héraldique. Bucureşti. 363. Steme cu "capete de negri": înlăturarea unei legende din heraldica românească norddunăreană. und 11. 169-181. Ist. Secţ. 1888. August 31 – September 7th 1976. 365. Sect. vol. p. (Descrierea stemelor atribuite de Richenthal Ţării Româneşti şi Moldovei. p. 1581..A. t. p. 1979. Marcel. Cronica lui Ulrich de Richenthal asupra Conciliului de la Constanţa (1414-1418). 366. XXIV. Londra. 71-98. International Congres of Genealogical and Heraldic Sciences. p. ca şi a stemelor lui Stanislaus din Neamţ şi Dobromir din Ţara Românească). VIII (1888). Constantin. p. Ist. nr. Xenopol”. Mem. Sturdza. 61 . 1892. 1974. München. München. Stuttgart. Martin. XII-e Congres International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. p. Sturdza. Proceedings. În: „Analele Academiei Române”. 239-259. 433-436. Alexandru al II-lea Mircea. Anciens blasons roumains du XII-e siècle. XL. dezbateri 18931894. D. În: Arhaeológiai Értesítö. XVI. W. Jahrhunderts. 9-13 sept.Maria Dogaru transalpins]. Dare de seamă despre colecţiunea de documente istorice române aflate la Wiesbaden. Byzantinische Präheraldik des 10. 362. 364. seria II. seria II. 1978.. 361. Rudt von Collenberg. + 4 pl. 52-53. Wappenbuch des Heiligen Römischsen Reiches und allgemeiner Christenheit in Europa. [Compte rendu sur la collection de documents historique roumains se trouvant à Wiesbaden]. D.

Ştefănescu. Semnificaţia istorică a unui însemn heraldic: Stema "regelui Vlahiei" din armorialul Wijinbergen. 31 august . Tanaşoca. 192 p. 1987. Mémoire au Congrès d'histoire comparée. 1. p. [La signification historique d'une enseigne héraldique: le blason du "roi de Valachie" dans l’armorial Wijnbergen]. 59-70. I. Mihail. Bucureşti. Wyrostek. p. XXIV. Red Dragov Sasowna Wegrzech i Rusi Maliskiej. Un exemplar inedit al lucrării lui Hiérosme de Bara "Le Blason des armoiries" apărută la Lyon în 1581. ilustr. Londra. Influenţa polonă asupra primelor monete moldoveneşti. Iaşi. Les armoiries de la Valachie dans un blason italien de 1600. Nicolae-Şerban. 193-207. Ştefănescu. nr. Ţabrea. XVIII. nr. 20 p. Emil. 62 . În: „Analele Institutului de Istorie şi Arheologie A. Xenopol”. p. Ludovik. 1901. 368. Cluj Napoca. 371. 373. en 1581]. 1944.Bibliografia heraldicii româneşti 367. 263-277. (Se fac referiri la reprezentările heraldice gravate în sigiliile domnitorilor din Ţara Românească şi Moldova). 372. 370. 369. Adriana. Maçon. Urechia. În: Cronică numismatică şi arheologică. Les relations de la Moldavie et de la Valachie avec l'Empire Ottoman. 1984. 131-132. IV(1966). 1900. În: Biblioteca şi cercetarea. În: „Revue des études sudest européennes”. nr. 1932.A. paru à Lyon. Paris. D. Vârtosu. VIII.7 septembrie 1976. 197-206. reflétées par le sceau du Prince régnant (XVII-e.XIX-e siècles). 1-2. Referat la al XIII-lea Congres International de genealogie şi heraldică. [L'influence polonaise sur les premières monnaies moldaves]. V. Cracovia. [Un exemplaire inédit de l'ouvrage de Hiérosme de Bara – „Le Blason des armoiries”. p. Notice sur les armoiries du peuple roumain. nr.

(Studiu asupra matriţei unui sigiliu heraldic presupus a fi aparţinut lui Petru vodă Cercel). II. [Nouveaux éléments dans les armoiries des princes de Valachie]. 1965. Un tipar de sigiliu din secolul XVI. p. Tiparul sigiliului mare al domnului Ţării Româneşti Pătraşcu cel Bun. Elemente noi în stemele unor domnitori pământeni din Ţara Românească. În: Acta Musei Napocensis.VI. Magdalena. 533-538. În: „Columna lui Traian”. Bunta. [Une matrice sigillaire du XVI-e siècle]. Brătianu. În: „Revista de istorie”. În: „Revista de istorie”. nr. 377. O carte cu pecetea lui Constantin Brâncoveanu în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare. 5 ilustr. 679-683. p. [Le sceau de Constantin Brâncoveanu apposé sur un livre relevant des collections de la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest]. [A propos de l'épée et le sceau de Tudor Vladimirescu]. Scutul unguresc în armele Basarabilor. 1968. Aricescu. C. Doru. Bunta. 5. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. XLII (1989). În: Acta Musei Napocensis. 509-512. 379. 172-173. 378. Maria. Magdalena. 4-6. p. [Le bouclier hongrois dans les armoiries de la famille des Basarabs]. ilustr. 1981. Ferdinand şi Dogaru. Bartsch. [La matrice du grand sceau du voïvode de la Valachie. 63 . I. Bădără. Pătraşcu le Bon]. 376.D. Gh. HERALDICA ŢĂRII ROMÂNEŞTI 374. Despre sabia şi sigiliul lui Tudor Vladimirescu. IV (1873). p. VII (1921). 120128. p. nr. 5. 95-l03. p. 375. (Sunt analizate impresiuni sigilare domneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea).

Dan. XXX (1991). 1975. Stindardul cel mare al lui Mihai. Freiburg in Bresgau. În: „Revista de istorie”. Tom XXIX (1976). Oradea. Cernovodeanu. Cernovodeanu. + 5 ilustr. Cernovodeanu. p. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. p. 10 (122). [Contributions à l'étude des emblèmes héraldiques de Michel le Brave]. [Contribution héraldique à l'histoire des Brancovans]. În: „Familia”. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Mihai Viteazul. „Revue roumain d’histoire”. 280-300. O contribuţie heraldică la istoria Brâncovenilor. [L'evolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881]. În: „Tribuna României”. Contribuţii la studiul însemnelor heraldice ale lui Vlad Ţepeş. Dan. l'emblème et le sceau de Constantin Brâncoveanu. 15 + 5 ilustr. [Le grand drapeau de Michel le Brave]. nr. 381. 1731-1743. 1982. (Comentarii asupra originii şi evoluţiei stemei Ţării Româneşti). 249-266. Mateiu. Dan. Dan. 8+9 ilustr. 1963. Les armoiries. p. Căzan. p. În: „Biserica Ortodoxă Română”. Anexe. 3-4. 730-753. XI (CXI) V. Evoluţia drapelului tricolor român între 1834-1881. Dan. nr. 253-262. Cernovodeanu. 14 ilustr. Perpessicius. Vol. 64 . Unirea Ţărilor Române în sigiliul lui Mihai Viteazul (1600) [L'Union des pays roumains représentée sur le sceau du prince Michel le Brave]. Bucureşti. Ed. [L'Union des pays roumains reflétée dans le sceau de Michel le Brave de 1600]. 383. IX (1975). nr. nr. 384. 1975. IX (XIII). 386. 66. pag. Cernovodeanu. nr. Caragiale. Dan. [Contributions à l'étude des ensignes héraldiques de Vlad l'Empaleur]. XCIV (1976). În: Opere. În: „Magazin istoric”. 11. 385. Unirea în sigiliul lui Mihai Viteazul din 1600. 382. p. nr. p. 387. p. 7-8. IV. Cernovodeanu.Bibliografia heraldicii româneşti 380. Ileana. 7.

Bucureşti. [Une décoration roumaine inconnue].XIX-e siècle]. p. Cernovodeanu. I (1964). Dan . 392. Dan . Chihaia. Dan. Cernovodeanu. p. Bruxelles. Un thème bien controversé dans l'historiographie roumaine: le fameux sceau de 1600 de Michel le Brave. 1984. Louvain-la-Neuve. p. În: Actes du IX-e Congrès International de Numismatique. nr. puis des Principautés Unies. 8p + 22 ilustr. 4-6 Mai 1984. ilustr. XXI (1991). Serie nouă. O emblemă cantacuzină la Muzeul Naţional de Antichităţi. U. În: „Revue roumain d'histoire d'art”. 49-54. IX-e Congrès de l'Académie Roumaino-Américaine. 62-63. Berne. 891-903. cu 22 ilustr. 391. Cernovodeanu. Providence. În: „Revista Muzeelor”. Luxembourg. 393. nr. Cernovodeanu. Pavel. [Un cas inédit d'emploi des armoirires privées pour une cérémonie officielle en Valachie . Les pavillons de la marine militaire et de commerce de Valachie et de Moldavie. 1982. 2 p. Les émissions monétaires armoriées des princes de Valachie au XIV-e et au XV-e siècle et leurs implications dans l'histoire de cette principauté. 151163. O distincţie românească necunoscută. Dan.A. septembre 1979.Maria Dogaru 388. nr. + 2 pl. Deux armoiries sculptées appartenant aux voïvodes Vlad Dracul et Neagoe Basarab. Cernovodeanu. 3. 1. În: „Vexilla Belgica. Chihaia. 389.S. Annuaire de la Société Belge de Vexillologie” (1983). Publiés par l'Association Internationale des Numismates Professionnels. p. 100-122. 394. Brown University. 390. XXXIII (1996). Pavel.. [Un emblème cantacuzène au Musée 65 . enfin de Romanie au XIX-e siècle (1834-1987). În: „Magazin istoric”. Un caz inedit de folosire a unei steme având un caracter privat într-un ceremonial oficial de stat din Ţara Românească (secolul al XIX-lea). Dan.

[Études concernant la numismatique de la Valachie]. Sect. ilustr. découvertes à Curtea de Argeş]. p. Chihaia. Cristea. 3-4. [Contributions à la connaissance des sceaux employés par le Gouvernement provisoire et par la Lieutenance princière de la Valachie. Stema cu leu a voievodului Ţării Româneşti. Pavel. Dogaru. nr. 9 juin . p.13 66 . În: „Revista Muzeelor”. nr. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti. 48-49.Bibliografia heraldicii româneşti national d’enntiquités]. Ist. nr. V (1994). [Le sceau le plus ancien ayant la légende en roumain]. Chihaia. 455-457. Semnificaţia stemei de piatră a voievodului Radu cel Mare. 303-307. p. [L'emblème en pierre du voïvode Vlad Dracul existent au Musée de la ville Curtea de Argeş]. Stema de piatră a voievodului Vlad Dracul de la Muzeul oraşului Curtea de Argeş. VI (1969). În: „Analele Academiei Române”. 459-567. Seria. Maria. În: „Buletinul monumentelor istorice”. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor. t. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de Guverul provizoriu şi Locotenenţa domnească din Ţara Românească (9 iunie-13 septembrie 1848). p. 400. Mem. p. nr. p. II. Nicolae. [Les armoiries au lion du voïevode de Valachie]. Ovidiu. Pavel. În: „Magazin istoric”. Chiper. În: „Revista Muzeelor”. 398. XXXII. Pavel. ilustr. 2. V++1968). 5. XV (1978). 397. 399. 65-66 + ilustr. 1 ilustr. nr. 395. Muzee. p. 1. [La signification du blason en pierre du voïvode Radu le Grand]. XIV (1980). 1909-1910. Cel mai vechi sigiliu cu legenda în limba român ă (sf. 6-8. XXXIX (1970). 4. 357-359. Docan. 396. În: „Revista istorică”. [Les armoiries en pierre du prince Vlad Dracul. 6. sec. Chihaia. Ioan. XVI). 401. nr.

p. [A propos de l'utilisation des sceaux aux lettres turques par les princes régnants de Valachie]. În: „Revista Arhivelor”. 403. 3. În: „Revista Arhivelor”. 2. Supliment. 307-308. Dogaru. 379-384 + 5 ilustr. [Le symbole de la Dacie et les sceaux de Michel le Brave]. p. la mère du voïvode. Braga (Portugalia). Dogaru. XXIII (1975). 191-198 + 2 ilustr. 265270. 405. [Les sceaux de la chancellerie princière de la Valachie entre 1715-1821]. XI (1968). 404. Maria. nr. p. 1-2. 2. În: „Revue des études sud-est européennes”. nr. Maria. nr. 402. Liège. 2. ilustr. Maria. p. 406. Dogaru. Dogaru. Sigiliile de tip iconografic utilizate de domnii Ţării Româneşti. Maria. nr. Dogaru. nr. Concepţiile revoluţionarilor paşoptişti oglindite în sigilii. 134-138. 169-171. XLVII (1970). L (1973).Maria Dogaru septembre 1848]. p. LI (1974). Pe marginea folosirii sigiliilor cu caractere turceşti de către domnitorii Ţării Româneşti. p. Dogaru. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. Sigiliile cancelariei domneşti a Ţării Româneşti între anii 1715-1821. LII (1975). În: „Revista Arhivelor”. 385-421 + ilustr. 29 Mai-2 Juin 1972. Maria. Maria. [Les sceaux de type iconographique 67 . Maria. 407. Sur le sceau de Michel le Brave et le sceau personnel de Théophane. ilustr. În: „Revista Arhivelor”. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. reflétées par les sceaux]. 408. [Les conceptions des révolutionnaires de 1848. p. Simbolul Daciei şi sigiliile lui Mihai Viteazul. 1973. Particularités et évolution des ornements extérieur de l'écu dans les sceaux des princes régnants au Valachie au XVIII-e siècle.

[Contributions à la connaissance des enseignes héraldiques employés pendant le règne de Matei Basarab]. Dogaru. Dogaru. Bucureşti. În: „Revista de istorie”. p. conte al regatului ungar şi Principe al Sacrului Imperiu Roman. Contribuţii la cunoaşterea însemnelor heraldice din timpul domniei lui Matei Basarab. nr. Un sigiliu necunoscut de la Radu Şerban voievod. 411. (Studiu asupra unor inele gravate cu steme aparţinând unor domni ai Ţării Româneşti din sec. p. Maria şi Negreanu. LVI (1979). 9. 3. 3. p. Bucureşti. 923-935 + 1 portret + 1 ilustr. Ioana-Alexandra. Maria. Maria. 1982. Filofteia. p. 412. 35 p. 410. 414. Primele steme reprezentate în culori. nr. + ilustr. p. XIX (1985). 6-7. [Contribution à la connaissance des armoiries de la Valachie. 53-61. [Constantin Brâncoveanu. nr. 10. al XVI-lea. Dogaru. George D. 921-926. Armoiries et portrait]. 409. [Un sceau inconnu du voïvode Radu Şerban]. Virgil. Dogaru. [Les armoiries du voïvode Litovoi]. XLIX (1915). În: Tirajul. În: „Revista Arhivelor”. nr. comte du Royaume hongrois et prince du sacré Empire romain. Les prémiers blasons en couleurs]. 413. 1940. Florescu. Contribuţii la cunoaşterea heraldicii Ţării Româneşti. 333-337. nr. 68 . În: „Convorbiri literare”. LX (1983). [Un anneau sigillaire princier de XVI-e siècle et quelques considération concernant la famille des Basarab]. inclusiv cel al lui Petru cel Tânăr). Un inel domnesc din veacul al XVI-lea şi câteva consideraţii cu privire la neamul Basarabilor din acel veac. 288-293. p. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. În: „Magazin istoric”. Constantin Brâncoveanu. Maria şi Rînziş.Bibliografia heraldicii româneşti utilisés par les princes régnants de la Valachie]. 9. În: „Revista Arhivelor”. Stema voievodului Litovoi. Drăghiceanu. XL (1987). Steme şi portret.

139-152. Tom. Florescu. Vlad I-er. Cu privire la monedele lui Mircea cel Bătrân. Bucureşti. XIX (1945). V (1971). 421. 1975. În: Cercetări numismatice. Centro Europeo di Studi Traci. ilustr. Craiova. nr. 416. Steagul lui Mihnea Vodă Radu în Muzeul istoric din Belgrad. 418. 12 p. Din trecutul unei steme. Mănescu. XXVII (1988). nr. R. 207. 417. Roma. Steagul lui Tudor Vladimirescu. VI. 183196. 27-32. 1846. [Les monnaies de Mircea le Vieux]. XXXVI (1913-1914). 423. 187. Viena. mem. Ist. Une aigle insolite]. p. 1-2. p. Cu privire la originea stemei Ţării Româneşti. nr. Octavian. În: Oltenia (Documente. Iliescu. p. Iliescu. 69 . În: Cronica numismatică şi arheologică. 3 (48). The origins of the dragon symbol in Vlad Dracul heraldry and iconography. XXI (1992). O acvilă neobişnuită. „Revue roumain d’histoire”. Sect. p. 420. Culegeri). + ilustr. Iliescu. Cartea a II-a. [Le sceau de Mihnea Radu voïvode]. În: Studii şi cercetări de numismatică. Laurian. 134-138. [Le drapeau de Mihnea Radu voïvode dans le Musée historique de Belgrad]. p. 1941. [Le drapeau de Tudor Vladimirescu]. Cercetări. 422. Jean N. Radu. Nicolae. 25-27. 1-7. Octavian. le sceau et les monnaies. 73-105. 529-535. p. În: „Magazin istoric”. p. pag. Metzulescu. Bucureşti. În: Noi Tracii. [Les ducats de Valachie au nom du voïvode Basarab]. Mem. seria II. V(1983). Iorga. Aurel. Pecetea lui Mihnea Radu voievod.Maria Dogaru 415. 1914. 2 ilustr. August Treboniu. Extras. Iliescu. Ducaţii Ţării Româneşti cu numele lui Basarab Voievod. p. II. [Le passé d'un blason. Octavian. În: „Magazin istoric pentru Dacia”. voïvode de la Valahie: le règne. În: „Analele Academiei Române”. 16. 419. [A propos de l'origine des armoiries de la Valachie]. Octavian.

nr. În: „Hrisovul”. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Bucureşti. III (1943). 7 p + 1 pl. Stelian. Câteva lămuriri în legatur ă cu ctitorul catedraleiei patriarhale. 430. V (1945). p. Stelian şi Metzulescu George. Stelian. p. [Le sceau annulaire de Mihnea voïvode]. En connexion avec les sceaux de Mircea l'Ancien]. Mircea. Referiri la sigiliile lui Mircea cel Bătrân. [Quleques eclaircissements relatifs au fondateur de la Cathedrale patriarcale. În: „Biserica ortodoxă română”. 322-342. 331-356 + ilustr. 428. nr.un symbole héraldique]. ilustr. 34. p. O stemă interesantă de la Constantin Mavrocordat. Autour des armoiries du prince Constantin Şerban et de la pierre tombale de son épouse la Princesse Balasa]. Metzulescu. p. LXXVII (1959). 92-94. Ion Radu. Pecetea atârnată a lui Mihai Viteazul. 90-96. 427. Stelian. În: „Glasul Bisericii”. [L'Apothéose dans la fresque roumaine. [La croix du Saint André . simbol heraldic. 425. 47. XIX (1960). 11-12. Pecetea inelară a lui Mihnea vodă Turcitul. Ion Radu. Constantin. Metzulescu. Extras. În jurul stemei lui Constantin Ş erban şi a pietrei de pe mormântul so ţ iei sale Doamna Bălaş a. 426. 429. [Le sceau pendu de Michel le Brave]. LXXVI (1958). p. 103-107. În: „Hrisovul”.Bibliografia heraldicii româneşti 424. În: „Biserica Ortodoxă Română”. [Les armoiries de Matei Basarab dans les livres ecclésiastiques]. nr. 1945. În: „Glasul Bisericii”. p. Metzulescu. Moisil. p. 9-10. 1024-1041. nr. 845-860 + ilustr. Mircea. Metzulescu. Stema lui Matei Basarab din tipăriturile bisericeşti. 70 . Crucea Sfântului Andrei. [Un blason intéressant provenant de Constantin Mavrocordat]. 3-4. XVIII 1923. XXIV (1965). Apoteoza în fresca românească.

437. [Armoiries roumaines anciennes. 3. LVIII (1941). Constantin. 256-286. p. 432. Extras. 434. nr. nr. Constantin. Vechi sigilii domneşti de la Mircea cel Bătrân. 32 p. Consideraţii istorice şi heraldice. Moisil. Serban Cantacuzino]. nr. 435. 2. [La Monnaie de la Valachie du temps de la dynastie des Basarabs. Constantin. + ilustr. 126 (13 mai). Studii istorice şi numismatice. 2. 83-90. Constantin. 2 + ilustr. p. p. 133-139. nr. 98 (15 aprilie). p. p. [Armoiries roumaines anciennes. Moisil. 49 (25 februarie). p. Constantin. nr. Bule de aur româneşti. 146 (2 iunie). VI (19441945). Constantin. IV (1923). În: „Revista Arhivelor”. Moisil. Gheorghe Bibescu. În: „Universul”. ilustr. LVIII (1941). În: „Universul”. [Bulles d'or roumaines]. Monetăria Ţării Româneşti în timpul dinastiei Basarabilor. 3-4. Moisil. 436. Monetele lui Vladislav I. Moisil. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. [Bulles d'or roumaines]. Basarab. Sigiliile lui Mircea cel Bătrân. 438. Bucureşti. ilustr. Steme vechi româneşti. 24-26 + ilustr. nr. Bule de aur româneşti. Barbu Ştirbei. Xenopol”. Iaşi. p. Basarab. În: „Universul”. [Anciens sceaux princiers de l'époque de Mircea le Vieux]. LVIII (1941). Moisil. Alexandru Ghica. Şerban Cantacuzino. În: „Universul”. nr. LVIII (1941). D. 433. Constantin. 2 +ilustr. În: Cronica numismatică şi arheologică. Steme vechi româneşti.Maria Dogaru 431. ilustr. 107-159. 2 + 4 ilustr. Moisil. 1924-1925. Gheorghe Bibescu. Études historiques et numismatiques]. XXIX-XXXVI (19351943). 71 . 1944. [Les sceaux de Mircea le Vieux]. Barbu Ştirbei]. Constantin. Moisil. Considérations historiques et héraldiques] În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. Alexandru Ghica. [Les monnaies de Vladislav I-er.

p. 442.Bibliografia heraldicii româneşti 439. 21. [Les têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. [Interprétation des armoiries figurées sur des monnaies de la Valachie]. Munteanu. Gh. [Les sceaux du voïvode Constantin Serban 16541658]. În: „Buletinul ştiinţific al Academiei R.R”. În: „Revista Arhivelor”. nr. În: „Buletinul ştiinţ ific al Academiei R. XX (1966) (decembrie). 19-23. Stemele Georgiei şi Ţării Româneşti. În: „Viaţa militară”. Constantin.838-841. Rînziş. În: „Revista Arhivelor”. p. VIII (1966). 446. Ion. Moisil. Mihai. 86-90. [Les armoiries de Georgia et de Valachie. 28 + ilustr. LIX (1982). [Une nouvelle bulle d'or sigillaire en Valachie de Mihnea II]. 10 (XVIII). bulles d'or princières]. p. II (1927-1929). Des ornaments communes dans la gravure des livres imprimés à Bucarest – Tbilisi – Iassy. p. Peceţi. 445. În: Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie. 1-2. un XVIII-e siècle]. Moisil. 441.P. 1925. Rostul capetelor de arapi în stema Basarabeştilor. [A propos de la bulle d'or sigillaire de Mihnea III]. 150-155 + 14 ilustr. 1. Petrescu. anneaux sigillaires. O nouă bul ă de aur sigilar ă din Ţ ara Românească (de la Mihnea II).V. Ştiinţ e istorice şi filozofice. în secolul XVIII. p. p. Ştiinţe istorice şi filozofice.C. inele şi bule de aur domneşti. 4 (1952). p. [La signification des têtes d'arabes des armoiries des Basarabs]. 1982. Filofteia.R”. III (1951). Năsturel. nr. D. 103-104. [Sceaux. P. nr. 72 . Constantin. 440. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1324. 782789.P. Popescu. Sigiliile lui Constantin Şerban (1654-1658). Nanu. În: „Convorbiri literare”. p. 444. XI (1914). Ornamente comune în grafica unor cărţi tipărite la Bucureşti – Tbilisi – Iaşi. Cu privire la bula de aur sigilară a lui Mihnea al III-lea. 443. Capetele de arabi din stema Basarabilor. Interpretarea mobilelor heraldice de pe monetele Ţării Româneşti.

448. [Le Parchemin et le sceau de Michel le Brave du 27 juillet 1600]. Aurelian. ilustr. 1781. mai-iunie. 365-37. 452. Von dem Walachischen Wappen. nr. 1. 161-162. Stema lui Dan al II-lea în legătură cu familiile Huniade şi Olah. Aurelian. nr. 330-333. Une rectification sigillographique]. [De nouveaux sur le sceau de Michel le Brave].Maria Dogaru 447. [Deux blasons et autographes princiers de 1616]. Aurelian. Johann. Sacerdoţeanu. V (1941). Seyvert. [Autographes et sceaux provenant de Michel le Brave]. în "Ungarisches – Magazin oder Beiträge für vaterländische Geschichte. 73 . Viena. 58-60. p. Autografe şi sigilii de la Mihai Viteazul. Vol. Aurelian. nr. Mureş. 2. 188-191. În: „Revista Arhivelor”. În: Arhiva Olteniei. Erdbeschreiburg und Naturwissenschaft". În: „Şoimii”. Despre steagul lui Mihai Radu. V (1968). p. În: „Revista Muzeelor”. Marcel. nr. [Sur le sceau de Mircea le Vieux. IV (1940). IV (1928). 449. În: Privilegierte Anzeigen. 2. 1. 113-118. În: „Revista Arhivelor”. p. Pressburg. Seyvert. p. Sacerdoţeanu. p. VI (1944-1945). XV (1941). În: „Revista Muzeelor”. 5-16. Von dem Walachischen Wappen. I. Sacerdoţeanu. nr 5. 1766. nr. [Les armoiries de Dan II et les familles Huniade et Olah]. 443-445. Johann. 455. 451. p. p. „Hrisovul” şi sigiliul lui Mihai Viteazul din 27 iulie 1600. ilustr. 450. p. 453. Două steme şi autografe domneşti din 1616. 296-313 ilustr. Sacerdoţeanu. Sacerdoţeanu. În: „Revista Arhivelor”. O rectificare sigilografică. 61-67 + ilustr. 9-10. Romanescu. Aurelian. V (1968). nr. Tg. [Sur le drapeau de Mihai Radu]. Nicolae. Despre un sigiliu al lui Mircea cel Bătrân. Iarăşi despre sigiliul lui Mihai Viteazul. 454. 180-185. Sulică. p.

nr. O nouă pecete a lui Mihai Viteazul. nr. Giurescu. 9. Anton şi Potocki. p. 1944. ilustr. ilustr. 307-355. Ştefănescu. Bucureşti. Ghica]. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. 21-23. În: Omagiul lui C.D. Bucureşti. 74 . nr. Velcu. p. 458. În: Cronica numismatică şi arheologică. 127-128. I 1957. 457. p. 373-388 + ilustr. 1943. Anton. Velcu. 2. Tocilescu. p. Tipare sigilare domneşti din secolul al XIX-lea. Emil. p. 547-550. [Les drapeaux princiers provenant de l'époque d'Alexandre D. În: Studii şi cercetări de numismatică. Velcu. p.Bibliografia heraldicii româneşti (Despre stemele Ţării Româneşti din 1616 cu autografele lui Nicolae vodă Pătraşcu şi Radu vodă Şerban). Arborele din peceţile şi bulele sigilare de aur. 178-183 + ilustr. 456. 459. I 1957. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. I (1937). [Matrices de sceaux princiers du XIX-e siècle (Valachie). [A propos des armoiries de la Valachie. 461. II (1905). XVII. ilustr. 8 p. [Un nouveau sceau du voïvode Michel le Brave]. În: Studii şi cercetări de numismatică. ilustr. Anton. În: „Buletinul Muzeului Militar National”. Steaguri domneşti din timpul domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. [Le drapeau de Constantin Ispilanti voïvode]. (Ţara Românească). În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Grigorie. 1943. L'arbre figuré dans les sceaux et les bulles d'or]. Andrei. Cu privire la stema Ţării Româneşti. I. 460. 1013. Steagul lui Constantin Vodă Ipsilanti. Vârtosu. Extras.

Becker. Olteanu. Emil. p. XXXIX (1970). [Témoignages héraldiques concernant les débuts de l'Etat féodal indépendent de Moldavie]. Stema cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare descoperită la cetatea de scaun a Sucevei. XV (1967). În: Constituirea statelor feudale româneşti. 463. Comunicare la al II-lea 75 . Mărturii heraldice cu privire la începuturile statului feudal independent Moldova. II (VII) (1995). În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 466. În: „Romanoslavica”. 255-257 + ilustr. [Éléments héraldiques sur les cahles découverts en Moldavie]. D. Heraldica monetelor moldoveneşti. p. Lia şi Bătrâna. C. HERALDICA MOLDOVEI 462. 464. I. Lia şi Bătrâna. În: „Arhiva Genealogică”. Batariuc.VII. [Quelques considérations concernant les armoiries dynastiques de Moldavie pendant l'époque d'Etienne le Grand]. Iaşi. Academiei. 58-61 + ilustr. 1. Xenopol”. Bălan. p. Unele consideraţii cu privire la stema dinastică a Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare. découvertes dans la capitale du pays. [Les armoiries à inscription votive du temps d'Etienne le Grand. 195-208. 467. Paraschiva Victoria. St. p. nr. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. Bătrâna. p. 1980. 1-2 Caiete heraldice. Alexandru. Bătrâna. Suceava]. Elemente heraldice pe cahle descoperite în Moldova. vol. 315-343. Adrian. [L'héraldique des monnaies moldaves]. 99-114. 465. nr. [Armoiries qui se trouvent sur la tour clocher du monastère Trei Ierarhi de Jassy]. Andronic. Bucureşti. Stema cu pisanie de pe turnul clopotniţă al mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi. XXIV (1987). Adrian. Edit.

Documents des XIV-e. [Le symbole des armoiries de Moldavie]. Mem. Sect. p. 29 septembrie . III (1956). 468. XV-e. [Les armoiries de la Moldavie. Damian P. 1935. În: Studii şi materiale de istorie medie. Bucureşti. 29 septembrie . p. nr. p. O străveche matrice de pecete românească. Bogdan. Ist. Eugen. Paris. 470. Stema Moldovei în timpul lui Ştefan cel Mare. 469. t. Les origines héraldiques du timbre poste "tête d'aurochs"]. În: „Analele Academiei Române”. 1956. XV. nr. 69-88. Seria II. II (1955). 471. 17-20. XI. În: Studii şi cercetări de istoria artei. În: „Filatelia”. Bogdan. XXXVI (1913-1914). 245-264 + 15 pl. Mihai. În: Studii şi cercetări de istoria artei. Bourul şi zimbrul. 20 p. 99-128.1 octombrie 1935. XVI cu o introducere şi cu rezumate de Nicolae Iorga. 474. I. Mihai. p. 473. 1956. Stema Moldovei în veacul al XVI-lea. Botezat. 76 . Berza. Ioan. Mihai. Berza. + 15 pl. (Sunt reproduse numeroase sigilii domneşti). [Une ancienne matrice de sceau roumain]. + 105 pl. Bucureşti. p. Album paleografic moldovenesc şi documente din sec. 27 p. XIV. 1-2. Nr. [Les armoiries de la Moldavie au temps d'Etienne le Grand]. [Les armoiries de la Moldavie au XVI-e siècle]. [Album paléographique moldave. Cernăuţi. Stema Moldovei. Originile heraldice ale mărcii "cap de bour”. Botezat.1 octombrie 1935. 1926. 152. 472. XVI-e siècles]. 17-40 + 5 pl. p. Eugen. nr. În: Cronica numismatică şi arheologică. Bucureşti. VII (1958). Simbolul de pe stema Moldovei. Extras. 11. nr.Cernăuţi. 1-2. Comunicare la al III-lea Congres Naţional de Numismatică şi Arheologie. [L'aurochs et le bison]. Berza.Bibliografia heraldicii româneşti Congres de Numismatică şi Arheologie .

XIV-XVI şi realităţile istorice pe care le reflectă. În: Cercetări istorice. În: „Hrisovul”. Cernovodeanu. august 9. Extras 1974. 476. Ciofu. Stema Moldovei în armele Cantemireştilor. 479. 481. [Les armoiries de Moldavie dans le blason de la famille des Cantemir]. Dan. 1983. [Les composantes d`un symbole]. Un sigiliu moldovenesc din perioada premergătoare Unirii Principatelor. I. 1974. În: Moldova suverană. Dinică. + 3 ilustr. 1975. Emil. 391-428. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. V.Maria Dogaru 475. Componentele unui simbol. [L'Héraldique dynastique monétaire moldave du XIV-e au XVI-e siècle et réalités historiques qu'elle reflète]. nr. 478. Chişinău. Madrid. Tom.XVI-e siècles. 1976-1977. 5 p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 1973-1975. 49-53. 77 . nr. 1945. Dan. Dan. 146-151. p. Cernovodeanu. Blazonul lui Ştefan cel Mare. Bucureşti. XIX (1982). Ciobotea. (Une imprimerie pour les moule de sceaux du voïvode moldave Ilias Rares). LXVII-LXIX. 19-25 septembre 1982. p. Les reflets des armes royales de la Hongrie dans les armes dynastiques des princes de Moldavie (XIV-e. [Un sceau moldave de l'époque antérieure à l'Union des Principautés Roumaines]. Condurachi. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor". 477. V. 277-293 + 14 ilustr. p. nr. p. 265-273 + 3 ilustr. Cioban. [Le blason d'Etienne le Grand]. Madrid. Iliaş Rareş. 6. Valerian. 124125. În: Recueil du XV-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Cernovodeanu. p. Nr. 17 p. Heraldica dinastică monetară moldovenească din sec. 1990. LXXX-LXXXI. 121-123. Un tipar pentru turnarea matricelor de peceţi din vremea voievodului Moldovei. 480. Extras. Muzee. +14 ilustr. C.

Demény L. p. 485. 7172 din 1995. p. 2. Sigiliile cancelariei lui Ştefan cel Mare. p. nr. [Un sceau annulaire de Gaspar Graziani]. 484. Maria. 225-227. 13. p. În: „Revista Muzeelor”. p. În: „Revista Arhivelor”. Stema Moldovei în prima tipăritură românească din Transilvania. În: „Revista Muzeelor”. + ilustr. Speranţa Teodora. 489. 1 ilustr. În: „Revista Muzeelor”. p. Un sigiliu inelar de la Gaspar Graţiani. 6. LXV (1988). Decret cu privire la Comisia de heraldică şi Regulamentul Comisiei naţionale de heraldică din Republica Moldova. În: „Revista Arhivelor”. [Le Décret à l'egard de la Commission d'heraldique et le Règlement de la Commission naţionale d'heraldique du Republique de la Moldavie]. nr. Dogaru. p. XVII . 235-240. Sigiliile lui Vasile Lupu. nr. [Les sceaux de Vasile Lupu]. Maria. Cozma. LXIII (1986). [Les sceaux de la chancellerie d'Etienne le Grand]. Cozma. În: „Revista Arhivelor”. 346-348 ilustr. 2. În: „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. [Les armoiries de la Moldavie imprimées sur la première publication roumaine en Transylvanie]. Elena. nr. 2. (Sigiliul lui Vasile Lupu). 78 . VIII (1971). [Le premier sceau en langue turque utilisé par les voïvodes roumains]. III (1966). Un sigiliu al domnitorului Radu Mihnea. 486. Elena. 60-63. 1984. Maria. nr. p.XVIII) păstrate la Arhivele Statului Iaşi. 1. 197-202. [Représentations héraldiques sur des documents de la chancellerie moldave (XVII-e XVIII-e siècles) conservées à la Filiale des Archives de l'État de Jassy]. 488. 4. X. 483. VII (1970). LXI (1984). În: Materiale de istorie şi muzeografie. 221-225. 487.Bibliografia heraldicii româneşti 482. Reprezentări heraldice pe documente de cancelarie din Moldova (sec. nr. Dogaru. nr. 532-533 + ilustr. Primul sigiliu cu text în limba turcă folosit de domnitorii români (1652). Dogaru. Diaconescu. 1990. [Un sceau du prince régnant Radu Mihnea].

În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. nr. În: „Revista Muzeelor”. 493. 423-430. p. Ştefan. 495. Iaşi. Dumitru-Darac. Gorovei. 1987. XIV (1977). C. nr. 492. Les armoiries de la Moldavie et de ses princes régnats (XIV-e. Braga. Iaşi. Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle. Rudolf. XVII-XVIII (1933-1934). Mircea. Xenopol”.131-133. Filipciuc. p. IV ilustr. 263-270. [Sur les armoiries Despot Voïvode et Gaspar (1967). Moldovei . Gassauer. 1973. D. p. 419-422.Despot Vodă şi Gaspar des princes régnants de Moldavie: Graziani]. 496. Ioniţă. Dumitrescu. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 81-82. [La genèse des armoiries de la Moldavie avec la tête d'aurochs]. 84-88 + 1 ilustr. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Steme şi raporturi politice: "Cazul" principilor Moldovei în veacul XIV. În: Românii în istoria universală. Ştefan. [Armoiries et rapports politiques: le "cas" moldave au XIV-e siècle]. 560-563 + 491. Geneza însemnului "cap de bour". Gorovei. 2. 494. p.Maria Dogaru 490. [Un moule de la matrice du sceau du voïvode de la Moldavie Ilias Rares (1546-1551).I.XVI-e siècles). p. nr.2 Juin 1972. Gorovei. Liège 29 Mai . [L'influence polonaise sur les armoiries de la Moldavie et des autres blasons qui figurent sur des monnaies moldaves]. Un tipar pentru turnarea matricei sigilare a voievodului Moldovei Iliaş Rareş (15461551). 117-128. p. p. În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. nr. Vol. Despre stemele domnilor Graţiani. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". 6. În: „Revue roumain d’histoire”. 79 . LXXXVII-LXXXIX 1983-1985. 661-674. II/1. Influenţa polonă asupra stemei Moldovei şi a altor blazoane de pe monetele moldoveneşti. Ştefan. XXIII (1984).

Sorin. În: „Cronica”. IV (IX) (1997). ilustr. [Les révélations d'un blason. În: „Arhiva Genealogică”. nr. Stema Iaşilor în vechile peceţi. Octavian. În: „Glasul Bucovinei”. Efigii pe moneta lui Iliaş I. 285-297. 499. II (VII) (1995). Iftimi. 9. Xenopol”. XXIX (1994). Grigoraş. nr. N. 502. p. Bucureşti. 504. Bucureşti. Steme moldoveneşti augmentate în Polonia. În: „Arhiva Genealogică”. Ştefan. Despot Vodă şi heraldica. [Les émissions monnétaires de Moldavie pendant le règne d'Etienne le Grand]. XXII. 1964. nr. Nicolae. Culegere de studii îngrijită de M. D. Iaşi. p. Gheorghe Duca]. p.305. [Dimitrie Cantemir et les dauphins des armoiries de Moldavie. Grămadă. 498. Un tipar de pecete necunoscut de la Gheorghe Duca din anul 1666. 7. + ilustr. Cătălin. Heraldica şi puterea suverană. p. Hriban. 1-2. 181-234. 297. Octavian. Iliescu. Iliescu. 503. Aflarea pecetei tipar a lui Petru Muşat. vol. p. [Trouvaille de la matrice d'un sceau de Petru Muşat].Bibliografia heraldicii româneşti 497. 1940. 1-2. Le voïvode Despot 80 . Berza. 2. Sorin. [Les armoiries moldaves augmentées en Pologne]. Des effigies sur la monnaie de Ilias I-er]. Edit. [L’heraldique et la pouvoir souveraine. 167-168. Gorovei. p. 1964. În: Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 500. 1-2. I. În: „Arhiva Genealogică”. vol. Iftimi. Extras. Destăinuirile unei steme. [La matrice inconnue d'un sceau de 1666 du prince de la Moldavie. 305-314. Dimitrie Cantemir şi "delfinii" din stema Moldovei. Emisiunile monetare ale Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. 1964. Caiete heraldice. Deux ipothèses]. 5896 (22 aprilie). Academiei. [L`embléme de Jassy sur les aniciens sceaux]. Două ipoteze. 501. nr. p. 47-54 p. IV (IX) (1997).

512. [Le drapeau roumain d'Alexandre Istrate Dabija voïvode perdu en 1664. Matei. 323-329 + ilustr. 506. nr. III (1969). p. 508. p. VI (1969).Maria Dogaru et l'héraldique]. 1850. ilustr. Influenţe heraldice maramureşene asupra primei steme a voievodului Moldovei. nr. J. p. VIII (1915). [Influences héraldiques de Maramureş sur le premier blason du voïvode moldave]. 1937. 166-167 + ilustr. nr. În: Studii şi cercetări de istorie veche. Karadja. Constantin. Constantin. 2. Ce reprezintă stema de pe portretul lui Gaspar Graţiani. Bucureşti. Mănescu. Suceava]. În: „Magazin istoric”.N. [Les armoiries de 81 .N. nr. ilustr. 37-42 + 1 pl. 507. 510. În: „Marmaţia”. O nouă stemă cu pisanie de la Ştefan cel Mare descoperită la Cetatea de Scaun a Sucevei. redobândit în 1937. [Un blason à l'inscription d'Etienne le Grand. Stemele lui Dimitrie Cantemir şi locul lor în heraldica Ţărilor Române. [Les armoiries de la Moldavie]. În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. 458-460. Nicolae. [Que représentent les armoiries figurées sur le portrait de Gaspar Gratiani]. [Les armoiries de la Moldavie sur le clocher de l'église de Todireni-Burdujeni]. VI (1972). p. J. 7-8. Iorga. 511. p. XXII. nr. În: „Gazeta de Moldova”. 1981. J. Steagul românesc al lui Alexandru Istrate Dabija voievod. 5.D. pierdut în 1664. În: „Revista Muzeelor”. Stema Moldovei. 51 (13 iunie). Mănescu. XXIV (1973). x x x Marca Ţării Moldovei. M. 139-140. Stema Moldovei pe clopotniţa bisericii din Todireni (Burdujeni). p. p. 5-6. 209-211. retrouvé en 1937]. Ittu. În: „Magazin istoric”. 505. découvert dans la capitale du pays. 509. nr. 5. [Le blason de la Moldavie]. Mănescu. 157-161.N.

În: „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”. Moisil. Sturdza]. 514. Comunicare la al III-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. 401-402. 1974. Stema cu deviza "Non solum armis". XIII. Mănescu. p. I. 106 (23 aprilie). Despre stema Moldovei. p. 29 septembrie . Stema Moldovei în epoca fanarioţilor. Sigilii de aur de la Vasile Lupu. În: „Universul”. p. În: „Universul”. În: „Cronica numismatică şi arheologică". 513. Möhlenkamp. În: Cercetări istorice. [Les armoiries avec la devise „Non solum armis”]. 520. Constantin. 225-233 + 6 ilustr. 82 .N. 465-480. Considérations sur les armes de la Moldavie aux XIV-e et XV-e siècles. În: Recueil d'études généalogiques et héraldiques. Sturdza. [Sceaux d'or de Vasile Lupu]. 519. p. Mănescu. nr. 1925. Moisil. 98-99. Constantin. Comunicare la al V-lea Congres de Numismatică şi Arheologie. 1981. Steme vechi româneşti. 1938. Minea. Minea. 3. În Târgovişte. Bucureşti. nr. Nr. Cernăuţi. (despre o stemă eronat atribuită lui Dimitrie Cantemir). În: „Revista Arhivelor”. L (1973). I. cetate a culturii româneşti. 517. Ilie. [Les armoiries de la Moldavie]. 2. J. p. 518. Moisil. [Les armoiries de la Moldavie à l'époque phanariote]. Stema Moldovei. p. Die ältesten Siegel moldavischer Städte. 337-365. 48-69. 139. ilustr. [Anciens blasons roumains: Ioan Sandu et Michel Gr. ilustr. III.Bibliografia heraldicii româneşti Démetrius Cantemir et leur place dans l'héraldique roumaine]. 516. p. Constantin. Renate. Târgovişte. LXIII (1941).1 octombrie 1935. 1982. Ilie. Jean N. nr. 515. [Sur le blason de la Moldavie]. Iaşi 14-16 octombrie 1937. LVII (1941). Ioan Sandu şi Mihail Gr.

Chişinău. Petcov. În: „Vocea Poporului”. provenant des premiers princes régnants de la Moldavie]. Sigiliile Cancelariei domneşti a Moldovei între anii 1711-1821. [Contributions à la connaissance des armoiries moldaves à l'époque d'Etienne le Grand]. VI. LXVII (1972). Constantin. Contribuţii la istoria drapelului naţional al poporului Moldovenesc. aprilie 3. Contributions a l’histoire du drapeau du peuple de la Moldavie]. 523. ilustr. 42 (18 febr. Monede şi sigilii de la Ştefan cel Mare. LVIII (1941). Moisil. Contribuţii la cunoaşterea stemei dezvoltate a Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare. 526. p. 1991. 329-335. Constantin. şi Siscanu. 2. p. Steme cu pisanie din vremea lui Ştefan cel Mare. Tricolorul Basarabiei în 1917. În: „Universul”. 1969. Eugenia. Rădulescu. Neamţu. În: „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”. În: „Tribuna”. [Anciens sceaux. 524. 528. O. În: „Revista Arhivelor”. [Une leçon d'heraldique un l'histoire de la naissance des armoiries de Bessarabie]. [Les sceaux de la chancellerie princière moldave de 1711 à 1821]. 527. V. I. O lecţie de heraldică sau cum s-a născut stema Basarabiei. [Monnaies et sceaux provenant d'Etienne le Grand]. În: Simbol al demnităţii. 2 ilustr. 525. 1990. nr. LVIII (1941). 83 . [Une importante découverte à la citée de siège de Suceava. Bucureşti. 8. 237-238. p.. 3-4. x x x O importantă descoperire la Cetatea de Scaun a Sucevei. 2. A. p. p. 1990. p. Les armoiries avec des inscriptions votives du temps d'Etienne le Grand]. Gabriela.Maria Dogaru 521. Tricolorul. Moisil. ilustr. 173-218 ilustr. 60.). nr. [Le tricolore de Bessarabie]. Moraru. Popovschi. nr. [Le tricolore. 11 (8 april). XII (1969). nr. nr. 14-20 nov. Vechi sigilii româneşti de la primii domni ai Moldovei. 46. În: Arheologia Moldovei. p. 522. În: „Universul”.

nr. 11. 84 .Bibliografia heraldicii româneşti 529. 1960. 12 (23 martie). În: Studii şi cercetări de numismatică. Tabac. 7 sept. Silviu Andrieş. p. Chişinău. Silviu Andrieş. 1995. 910.und Landeskunde. [Les armoiries de la Moldavie]. În: „Cetatea Albă”.A. Heraldica teritorială Moldovenească în Imperiul Rus. p. p. VII. 1865. 532. O monedă necunoscută a oraşului Cetatea Albă cu stema Moldovei. 36. În: „Icoana lumei”. [Une monnaie inconnue de la ville Cetatea Albă avec les armoiries de la Moldavie]. 534. Beiträge zur Geschichte der Moldauer Leben. [Sur le blason de la Moldavie]. Bucureşti. 2. 535. În: Forschungen zur Volks. nr. [Notes et discussions sigillographiques]. Nazarov. I (1841). 261-275. III. Tabac. Edit Museum. Sah. p. Introducere în heraldica practică pentru Republica Moldova. Wappen der Moldau an einer Kirchenburg. 533. 530. În: Siebenbürgen (Boian). 519-539.secolul XIX). 7. nr. În: „Literatura şi Arta". IV (1937). Vârtosu. nr. x x x Stema Moldovei. (Ornamente în sigiliile domnitorilor Moldovei . Velescu. p. 169 p. ilustr. 95-96. nr. XI (1968). Emil. În: Cercetări numismatice. Despre marca Moldovei. 6. [L'Héraldique territoriale de Bessarabie et Transnistrie]. V. p. 536. 1998. p. [Héraldique territoriale de Moldavie dans l'Empire Russe]. 1996. Note şi discuţii sigilografice. V. Oliver. 531. 59-63 + ilustr. Tabac. U(rechia). Silviu Andrieş. 189-190 + 4 ilustr. 1-30 noiembrie. Sibiu. În: „Buletinul Instrucţiunii Publice”. Heraldica teritorială a Basarabiei şi Transnistriei. [Introduction dans l'héraldique practique pour la Republique de Moldavie].

VIII. HERALDICA TRANSILVANIEI
537. Áldássy, Antal. A Magyar nemzeti Múzeum Könyvtárának címerlevelei. [Diplômes de noblesse de la Bibliothèque du Musée National d’Hongrie]. T. V (1717-1770). Budapest, 1939. (Descriere şi reprezentarea stemei conferită Transilvaniei de către împărăteasa Maria Tereza prin diploma din 2 noiembrie 1765, p. 413, nr. 781). 538. Bedeus, Von Schaarberg, Josef. Die Wappen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen ständischen Nationen dieses Landes. Ein Versuch von J.B.V.S., George v. Closius, Hermannstadt, 1938, 38 p. 5 f. pl. (Se fac referiri la istoricul şi evoluţia stemei Transilvaniei). 539. Chiffletius, J.J. Insignia gentilicia Equitum Ordinis Velleris Aurei, Antwerpia. 1632, 14 f. + 232 (-245) p. + 1 f. (Descrierea stemei lui Sigismund Bathory, principe al Transilvaniei, p. 155 - 156, nr. 265). 540. Cristea, Dorin. Două sigilii ale familiei Bathory aflate în colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie din Bucureşti. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei, Opuscula bibliologica, genealogica, numismatica. Vol. II. Bucureşti, 1990, p. 13-16, ilustr. 541. Gassauer, Rudolf. Catalogul medaliilor, plachetelor şi insignelor bucovinene. [Le cataloque des medailles, plaquettes et insignes de Bucovine]. Suceava, 1935. 542. Iliescu, Octavian. Inelul de argint de la Cladova. [Anneau d'argent de Cladova]. În: „Ziridava”. XV-XVI (1987), p. 8586, ilustr.
85

Bibliografia heraldicii româneşti
543. Jákab, Elek. Az erdélyi országos czimerek története. [L’histoire des armoiries transylvaines]. În: „Századok”. I (1867), nr. 4, p. 336-352. 544. Jakó, Sigismund. Az erdélyi papírmalmok feudalismuskori történetének vázlata. [Bref historique des manufactures à papier de Transylvanie à l'époque féodale]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. VII 1962, fas. 2, p. 5981 şi IX 1964, fasc. 1, p. 55-92, ilustr. (Sunt prezentate filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Transilvania). 545. Jakó, Sigismund. Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea. [Filigranes transylvains du XVI-e siècle]. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. XIII 1968, fasc. 1 p. 319 + ilustr. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov, Cluj şi Sibiu în sec. al XVI-lea). 546. Hulsius, Gandensis Levinus. Chronologia, hoc et brevis descriptio rerum memorabilium, în provinciis hac adjuncta tabula topographica comprehensis gestarum, isq: ad hunc MDIIIC (1597) annum praesente ex varris fide dignis authoribus. Collecta, per - Not. Imprim. Typis Christhophori Lochneri. Noribergas. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi, stema Transilvaniei). 547. Hurezan, Pascu. Un nou inel sigilar descoperit la Cladova, jud. Arad. [Un nouvel anneau sigillaire découvert à Cladova]. În: „Ziridava”. XIX-XX, 1996, p. 103-105. 548. Martian, Iulian. Contribuţii la heraldica vechiului Ardeal. [Contributions à l'héraldique de la vieille Transylvanie]. În: „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”. IV (1926-1927), p. 441446. Extras. Bucureşti, 1928, 8 p. 549. Mănescu, J.N. Zur Geschichte des andeswappens von Siebenbürgen. [im 16. Jahrhundert). În: Genealogica et Heraldica. Viena, 1972, p. 533-538 + ilustr.
86

Maria Dogaru
550. Mănescu, J.N. Les armes de la Transylvanie (XVI-eXX-e siècles). În: „Revue roumain d’histoire”. XXXI (1992), nr. 1-2, p. 29-49. 551. Nagy, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. [Familles d’Hongrie avec armoiries et tableaux généalogiques]. Vol. I-XII, Pesta, 1857-1868. (Sunt descrise şi reprezentate stemele familiilor principilor Transilvaniei Apafi, Barzay, Báthory, Bethlen, Rakoczy ca şi steme ale unor familii nobile româneşti). 552. Papai, Francisc. Ars heraldica seu consuetudinum heraldicum. Claudipolis, 1695, 12 f. + 206 p. 553. Popescu, Mihai. Sigiliul lui Sigismund Báthory, principele Transilvaniei. [Le sceau du prince Sigismund Báthory, prince de Transylvanie]. În: „Revista Arhivelor”. I (1924-1926), nr. 13, p. 328-332, 5 ilustr. 554. Popescu, Mihai. Stema Ardealului cerută de români după 1848. [Les armoiries de Transylvanie solicitées par les Roumains après la révolution de 1848]. În: „Convorbiri literare”. XVIII (1926), 3 (martie), p. 216-218 + ilustr. 555. Reicherstorffer, Georg. Chorographia Transylvaniae, quae Dacia olim appellata, alierumque provinciarum et regionum succinta descriptio et explicatio, excudebat Egidius Aquila. Viennae, 1550(-6) + ilustr. (Este reprezentată stema principatului Transilvaniei din sec. al XVI-lea şi a celor 7 oraşe cetăţi). 556. Resch, Adolf. Siebendürgische Münzen und Medaillen, von 1538 bis zur Gegenwart, mit 86 Tafeln. Hermannstadt, 1901, VIII + 292 p. + 86 pl. ilustr. (Monede şi medalii cu stema Transilvaniei). 557. Révai, Nagy. Lexikona az ismeretek Enciklopédiája, vol. I-XX. [L`encyclopédie des connaissances]. Budapest, 19111927. (Reprezentarea stemelor judeţelor şi oraşelor din
87

vol. 17246. 88 . Arz von Albert. p.Deutsches Tageblatt. Sebestyén Kéopeczi Jozef. [Armoiries transylvaines]. Arz von. 1930. 1968. 14-16. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. Mitteilungen des Wappen-Herolds (Darmstadt). An II (10) 1904. 559. 233. În: Recueil du IX-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 558. 1971. 813. 1930. 140-141. Sibiu. Kéopeczi Jozef. 563. 1. + ilustr. Die Siegel der drei Nationen. 565. 1917. p. 186-187. 562. Extras. Schlandt. XXV p. Franz. În: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. (Stema Transilvaniei şi a unor principi. T. În: Der Tappert. Iaşi. 564. 560. p.). Sebestyén. Czimerlevelek. XI etc. 1982/2. III. Straussenburg. Sibiu. p. 3 şi 20-27). În: Genealógiai Füzetek. p. nr. Berne. 8387 . I. p. Vajay. XXXV. judeţul Bistriţa-Năsăud şi oraşul Bistriţa. 1966. 17249 şi 17250. 561. p. Straussenburg. vol. p. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Straussenburg. Zimmermann. Erdélyi czimere. Arz von. 279. Die Farben des Wappens der sächsischen Nation. În: Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt. p. 783 şi oraşul Arad. Szabolcs de. 1930. 33-48. Hermann. Neuchâtel. vol. Sibiu. Albert. [Diplômes d`anoblissement]. 19 p. Das richtige Wappen von Siebenbürgen. 786. p. judeţul Cluj. nr. În: Turul. Paul Anttanger. fig. Stannberg.Bibliografia heraldicii româneşti Transilvania: judeţul Arad. 1-18. Das Wappen von Siebenbürgen. Albert. Les sources numismatiques de l'héraldique d'Etat Hongrois. În: Siebenbürgisch . 811 şi oraşul Cluj.

O încercare de instituire a unei decoraţii naţionale. I-II. Bucureşti. 570. 1994. 1936. 572. VII (1973). Vol.IX. Decoraţiile. 568. 40. Gr. 12 p. A. ]. Premier décernement]. Stema Principatelor Unite (1863). [Le voïvode Cuza et „l'Ordre de l'Union”. [Les armoiries des Principautés Unies]. I (1863). p. În: „Magazin istoric”. Carsian A.P. 567. Prima conferire. Un essai pour instituer une médaille nationale]. fas. 1966. [Les armoiries de Roumanie]. Avakian. 89 . [La pièce de monnaie de 250 lei et le problème des armoirires de la Roumanie]. p. 10 (91). VIII. Tipografia Alfa. Buzdugan. Ordinul "Steaua României". Carsian. ilustr. p. nr.R. În: „Buciumul”. 131132. titlurile de onoare şi alte distincţii ale Republicii Socialiste România. 33 (27 aprilie). Berindei. Cezar. 569. p. [Les titres d’honneur et les décorations de R. Bucureşti. 1958. 67-70. Dan. Lucia. Moneda de 250 lei şi problema stemei României . 571. Bolliac. Bucureşti. Bielţ. [L’Ordre „L’Étoile de la Romanie”. George. Cuza Vodă şi Ordinul Unirii. În: „Muzeul Naţional”. PRINCIPATELE UNITE – ROMÂNIA 566. Titlurile de onoare şi decoraţ iile R. 98-106. nr. XVII (1947). les titres d’honneur et autres distinctions de la République Socialiste Roumanie]. În: „Revista istorică română”. Armele României .R.P. [Les décorations.

575. 3. 1978. În: „Tribuna României”. 535-544 + 18 ilustr. 30-31 + 1 ilustr. Independenţa României în heraldica. p. XIV (1977). 2. [L'origine de la décoration „Le passage du Danube”]. 5. (Extras. 97 (15 noiembrie). 577. XVI (1977). nr. 5 + 6 ilustr. p. În: Muzeul Naţional. [L'Indépendance de la Roumanie dans l'héraldique. Dan. Dan. Dan. p. + 5 ilustr. numismatica şi insignologia naţională. [Les décorations de l'armée roumaine en 1877-1878]. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 574. XVI (1977).). În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. nr. nr. Cernovodeanu. Cernovodeanu. 5. În: „Revue roumain d’histoire”.Bibliografia heraldicii româneşti 573. Dan. Cernovodeanu. 576. 578. Cernovodeanu. Cernovodeanu. XIV (1977). 579. 535-544. la numismatique et l'insignologie nationale]. V (1976). 90 . Cernovodeanu. nr. 319-334 + 4 ilustr. p. Dan. 10 p. 107. p. p. Contributions à l'étude d'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines (18591866). Decoraţiile armatei române la 1877-1878. p. Dan. În: „Revue roumain d’histoire”. + 18 ilustr. Independenţa de Stat a României reflectată în arta heraldică naţională. 1978. [L'Indépendance d'État de la Roumanie reflétée dans l'art héraldique national]. Bucureşti. Independenţa României oglindită în heraldică. nr. Dan. [L'idépendance de Roumanie reflétée dans héraldique]. Contributions à l'étude de l'héraldique d'État des Principautés Unies Roumaines 18591866. Cernovodeanu. Originea decoraţiei "Trecerea Dunării”. În: „Tribuna României”. 319-334 + ilustr. VI (1977). IV. Muzee.

În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. nr. 30 septembrie . Focşani. 1910. 1. Recueil du IX-e Congrès International de Vexillologie. Tirol. [Quelques particularités héraldiques des monnaies roumaines de la seconde moitié du XIX-e siècle]. 1989. 1932-1933. În: „Marisia”. [L'Union des Roumains de 1918 reflétée en symbole héraldique]. Cricoveanu. 124128. L'évolution du drapeau tricolore roumain de 1834 à 1881. 581. Dan. XV-XXII. Istoria tricolorului de la Pinciu (Judeţul Bistriţa Năsăud). Dan. Ciofu. + 21 ilustr. p. Unirea românilor din 1918 oglindită în simbol heraldic. Festival Roumain. 586.Maria Dogaru 580. Ottawa. Les réglements legaux ou les décrets rélatifs à la création des décorations et des médailles de 1880 jusqu`à nos jours]. Dănilă. Decoraţiile româneşti de război. Documente de arhivă reflectând adeziunea maselor populare la Unire – 1859. L'Héraldique comme moyen d'expression de la politique d'édification de l'État Roumain moderne (1838-1881). [Les décorations roumaines de guerre]. [L'histoire du tricolore de Pinciu]. 583. Cernovodeanu. Cernovodeanu. 24-27 aout 1981. Thaur. Câteva particularităţi heraldice ale monedelor româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. [La medaille jubilaire Carol I. 1985-1992. J. Fotache G. În: Kongressbericht. 587. Dan.2 octombrie 1988. Regulamentele legale sau decretele relative în crearea decoraţiilor şi a medaliilor de la 1880 şi până astăzi. Gr. 423-426. gen. 582. Medalia jubiliară Carol I. p. Cernovodeanu. [Documents des 91 . Ştefan. Valerian. Romfest '88. Constandache. Maria. 269-288 + 10 ilustr. p. Ed a II-a. Cleveland. 4 p. 585. Dogaru. LXX-LXXIV 1976-1980. 584. 227-328.

2000. Tradiţie. 1916. 1993. Anul I. 589. educaţie. În: „Magazin istoric”. N. În: Analele Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. 65 p. 590. Stema ţării şi sigiliul statului. Le drapeau de la Roumanie. 1-15.T. De la Cuza la Marea Unire. În: „Analele Academiei Române”. Dogaru. C. 1995. În: Revista „Alo 981". Date noi privind coroana de oţel a României.. Ziua Naţională. 26-32. [Documente inedits concernant la couronne d'acier de la Roumanie]. 92 . 591. 592. p. Bucureşti. 109-131. Dogaru. [Les premières enseignes de distinctions roumaines]. Reprodus şi în vol. LXVI (1989). p. cultură. 1913. Tipare sigilare provenind de la suveranii României 1866-1947. Les armoiries et le sceau d’État. 4-6. Ed. a 2-a în colecţia "Pro Patria". 593. Stema de stat expresie a demnităţii poporului român şi a îndelungatei sale existenţe pe meleagurile străbune. 1-11. Maria. I. 1. Maria. 1. Bibliteca Centrală Pedagogică. În: „Revista Arhivelor”. Revistă Română de Heraldică. nr. În: „Herb”. Imnul Naţional al României. Maria. p. L’Hymne national de la Roumanie]. Editura Ministerului de Interne. Ionescu.Bibliografia heraldicii româneşti archives reflétant l'adhésion des masses populaires à l'Union 1859]. Le jour national. Dogaru. p. Bucureşti. p. Primele însemne de distincţiuni române. [L'évolution de l'héraldique nationale dès Couza à la grande Union]. 594. Dogaru. Decoraţiile române. Maria. 1996. 588. [Les décorations roumaines]. nr. [Les symboles nationaux. [Les armoiries d’État expression de la dignité du peuple roumain]. [Moules sigillaires de souverains roumains 1866-1947]. Simbolurile naţionale. Dogaru. Drapelul României. Edit. Istrati. 1993. p. XXIII (1993). Maria. 101-103. Culegere de texte pentru activităţile de educaţie patriotică şi ostăşească.

nr. lois et réglements]. În: Studii privind Unirea Principatelor. Edit. [Catalogue numismatique. J. 1960. Istorie. Aurică. 598. 236 p. L'héraldique d'Etat de la Roumanie contemporaine de 1918 à nos jours. Jean. [Pavillons navals roumains]. 1-2. Bucureşti. 1867 – 1994. 1996.N. N. C. În: „Revue roumain d’histoire”. În: „Revue roumain d’histoire”. [Catalogue numismatique. La question des armes de la Roumanie devant les Assemblées en 1866/67 et 1871/72. L'héraldique d'État des Principautés Unies (1859-1866). 115-145. Catalog numismatic. Jean. Historique. XXXII (1993). [Ordres.N. 601. Bancnote. Ivănceanu. 235-252. Aurică. XXX (1991). Manole. Edit. Les armoiries des Principautés Roumaines à la veille de leur union: 1830-1858. p. moneda metalică. Bucureşti. Mănescu. p. Zimbrul Carpatin. Mircea şi Smaranda. Tămpeanu. La monnaie metalique. J. Academiei R. 597. legi şi regulamente. Mănescu. 517-523 + 5 ilustr. Manole. Pavilioane româneşti de marină. 599. 303-320. croix. 7-27. p. [Des armoiries inconnues d'Alexandre Ioan Cuza]. În: „Revue roumain d’histoire”. Les billets de banque 1853-1997]. 1853-1997. Nicolaie. 1-2. Ordine. 600. XXVIII (1989) nr. Vintilă. 1960. 602. Extras.Maria Dogaru 595. Catalog numismatic. 596. N. 1995. 3-4. Mănescu. O stemă necunoscută a lui Alexandru Ioan Cuza. Koslinski.P. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. p. Mănescu.R. Mănescu. 1867-1994]. 8 p + 5 ilustr. nr. Bucureşti. Sterescu. cruci şi medalii româneşti. 185 p. 1927. 93 . 1996. nr. p. XXIX (1990). Petre. N. 3. În: „Revue roumain d’histoire”. Jean. et médailles roumaines. Mircea şi Smaranda. 603.

Stema României. 8-20. [Les armoiries unies des Principautés Unies]. Stemele unite ale Principatelor Unite. Morărescu. Stema României. Steagul cel mare al lui Tudor Vladimirescu. 39 (24 iun. Bucureşti. 49 (2 sept. Mihai. Mănescu. 607. nr.S.). Steagul şi stema României. P. 610. I. 15 p. nr. 605.) nr.). 47 p. P. nr. [Les décorations roumaines]. 38 (17 iun. Revistă enciclopedică populară. nr. 1938. V (1901). În: „Albina”. Coroana de oţel a României. p. [L'aigle de la Roumanie symbole héraldique de L'État roumain moderne]. 1. XXIX. 1980. nr. [Les médailles et les décorations roumaines. Decoraţiile româneşti. În: Enciclopedia României. 94 . Moisil. nr. Moisil. nr. P. [Le grand drapeau de Tudor Vladimirescu]. 23 (4 martie) nr. 1901. În: Cântarea României. IV (1900). 51. Bucureşti. XXV (1995). Soc. 51 (16 sept. p.). clerici. V. 611.). 1891. magistraţi şi doamne. Acvila României: simbol heraldic unitar al Statului român modern. Bucureşti. nr.) nr. Constantin.S. nr. 47-48 (19-26 aug. 10 (3 dec. Bucureşti.V. 4. Tipo lito. Constantin. le Roi Carol I er. [Les armoiries de Roumanie]. Jean N. 33-35. 13-14 (24-31 dec. [Le jubilé de 25 ans de regne de M. p. 37 (10 iun. La couronne d’acier]. La période conventionelle]. Tiparul. 606. [Le drapeau et les armoiries de la Roumanie. Pelin.).V.). Bucureşti. ilustr. Năsturel. În: „Flacăra”. Dragoş. 11 (10 dec. Năsturel. Jubileul de 25 de ani de domnie a M. Descrierea şi portul lor de către civili. nr. Năsturel. Perioada convenţională. Regelui Carol I. În: Enciclopedia României.) nr. 1938. militari. 609. Medaliile şi decoraţiunile româneşti. 1901. 15-16 (6-14 ian). 608. În: „Magazin istoric”. 2 (14 oct.) nr. Les armoiries de Roumaine]. 58-72.V. VI (1902). 1984.Bibliografia heraldicii româneşti 604. Vol.

617. 1 + 1 ilustr. Seria nouă. p. 16. În: „Mihai Viteazul – Călugăreni”. [Une décoration récente d`une grande valeur. XXXVIII. Szemkovics. 14 p. 1992. nr. Popescu. Constanţa. nr.Maria Dogaru 612. [La Roumanie aura-t-elle des armoiries?]. 245-246. p. 1-2. 618. 9 (dec. 1998. 5358. Decoratii româneşti pentru învăţământ. p. În: „Ilustraţia”. În: „Revista de pedagogie”. 26-27. Laurenţiu Ştefan. Ordinul Mihai Viteazul. Bucureşti. II. 6. 1921. 1888. Va avea România o stemă?. Date statistice controversate. Laurenţiu. Revista Fundaţiei Cultural Ştiinţifice „Mihai Viteazul”. În: „Hrisovul”. 1914. T. László. 1999. p. 191 p. Ştefănescu. nr. Documente inedite privind emiterea decoraţiilor româneşti în perioada anilor 1916-1922. 616. 614. p. données statistiques controversées]. Popescu. 1-2. Drapelul armatei sub domnia regelui Ferdinand. Réthy.). La croix commemorative de la Seconde Guerre Mondiale]. Universul. 189. Crucea comemorativă a celui de al doilea Război mondial 1941-1945. În: Muntenia. * * * Statuts des Ordres Royaux de Roumanie. IV-V. [L`Ordre „Mihai Viteazul”. nr. Constantin. În: Turul. 1884. 613. X (1921). 26 p. Revistă ilustrată enciclopedică. Laurenţiu. [Les nouvelles armoiries de la Roumainie].: nr. Ştirbu. Noua stemă a României. [Les armoiries du royaume de la Roumanie]. Iosef. An V (1998). 615. [Documents inédits concernant l`émission des décorations 95 . Nr. A román Királyság czimere. [Le drapeau de l'armée pendant le règne du roi Ferdinand]. 620. Sebestyén de Keöpeczi. Seria II. Bucureşti. Ştefan Tiberiu. Buzău. 619. [Des médailles roumaines pour l'enseignement]. Stănciulescu. O decoraţie recentă cu valoare deosebită.

I. XIX (1985). LXXXX-LXXXXI 1994-1995. În: „Magazin istoric”. 96 . nr. 1977. 621. 245-268. [Sur le sceau personnel du prince Alexandru Ioan Cuza]. Vasilescu. nr. p. 109-112. [Sous le drapeau tricolore]. Anca. 142-143. 16. Zaharia. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 12 (225). 622. Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Sub steagul tricolor. p. Dumitru. Bucureşti. 1998. p.Bibliografia heraldicii româneşti roumaines 1916-1922]. În: Cercetări numismatice.

Mărcile districtelor Basarabiei. În: „Revista Arhivelor”. Alexandru. În: Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. sec. Arbure. Zamfir C. În: „Revista Arhivelor”. Sigilii şi inscripţii din Dobrogea (sec. Dan.n. Bedeus. Balogh. 624. 134-140. Evoluţia sigiliilor folosite de autorităţile administrative din Comitatul Maramureş. 178-179 + 4 ilustr. STEME DISTRICTUALE 623. 625. 4. Câncea. XXXVII (1986). 413-422. Die Wappen der sächsischen Nation und der Stadt Hermannstadt. VI-VIII e. Sibiu. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Sigiliile caimacamilor Craiovei. 1935. Adalbert. 628. Barnea. Cernovodeanu.). Chişinău. Must. Gustav. [Les sceaux des caïmacames de Craïova]. 97 . Teceu. LIX (1982). p. nr. 127-138. XVXVIII. 304-309. 1973. LVIII. (Stemele judeţelor Olteniei). [L'évolution des sceaux utilisés par les autorités administratives du comitat de Maramures du XV-e au XVIII-e siècle]. p. nr. (Se prezintă sigiliile comitantense şi cele ale localităţilor privilegiate din zona Sighet. p. 1899. Tom. Liège. III. [Les blason des districts de Bessarabie]. Ioan V. 29 mai-2 juin 1972. [Sceaux et inscriptions de Dobrudja]. 627. Câmpulung şi Vişc). 626. p. În: Recueil du XI-e Congrès des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Aperçu sur l'héraldique de district et municipale des pays roumains et la création d'armoiries nouvelles de district et des villes (municipes) de la République Socialiste de Roumanie.X. p. 2. 1936-1937. Braga (Portugal).

630. Cernovodeanu. 632. no. nr. [L'emblématique et l'héraldique de la Dobroudja]. 295-302 + 6 ilustr. 2. Otto. Heraldische Überreste in Bistritz. În: Recueil de communications du Colloque International Ecologique sous les auspices de l'UNESCO (Constanţa 24-27 noiembrie 1978). 94-96. Mihai Vodă Sturdza şi heraldica districtuală a Moldovei. L'origine des grands sceau princiers Moldo-Valaques à la bordure ornée de médaillons aux armoiries des districts de ces principautés. Cernovodeanu.Bibliografia heraldicii româneşti 629. Madrid. XVIII. 145-153. 3-4. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite de caimacamii Craiovei. [Contributions à la connaissance des sceaux utilisés par les caïmacames de Craïova]. În: „Ziridava”. Cernovodeanu. 635. Cernovodeanu. În: „Bistritzer Deutsche Zeitung”. Iaşi. 200. În: „Arhiva Genealogică”. Curtea de Argeş. 98 . 634. [Le prince Michel Sturdza et l'héraldique de district de la Moldavie]. IV. La Revista de Genealogia. Constanţa. 1987. 229-241 + 17 ilustr. 1976. Evoluţia Stemei Argeşului. p. II (VII) 1994. În: „Hidalguia”. Maria. 267-275 + 4 ilustr. [L'évolution des armoiries d'Argeş]. Maria. În: Studii şi comunicări (Muzeul Curtea de Argeş). 1936. 1992. 12-14. Covacs. p. Maria. nr. XLX (1973). Dogaru. Arad. Dan. Colecţia de sigilii a Filialei Arhivelor Statului jud. 636. [La collection des sceaux de la Filiale des Archives départementales d'Arad]. p. În: „Revista Arhivelor”. 631. Nobleza y Armas. Dahinten. 1978. Dogaru. XXXV. Emblematica şi heraldica dobrogeană. 499-504. Dan. p. p. p. Vol. 1994. VI. Conservarea stemelor judeţene în sigiliile domneşti. 283-290+ pl. Al V-lea Simpozion de studii şi cercetări de heraldică şi genealogie. 633. nr. Bistriţa. Dan. Dan. [La conservation des armoiries départamentales dans les sceaux princiers].

I. 638. [Contributions à la connaissance des sceaux des comitats de Transylvanie]. XVI (1979). 89-95 ilustr. Bujorel. Edit. Sigiliile Consiliilor judeţene (a doua jumătate a secolului al XIX-lea). Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române”. (Stemele judeţelor Olteniei). ilustr. 641. nr 1. XVII. p. [Enseignes héraldiques provenant de Dobroudja reflétant l'idée de l'unité nationale et la lutte pour l'indépendance]. Muzee. Maria. 1993. p. Documente. 1981. p. p. Dogaru. Seria nouă. Iaşi. 1996. Dulgău. I-II. 2. An II. 637. p. Seria a III-a. Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor comitatelor din Transilvania. p. nr. În: „Revista Muzeelor şi a Monumentelor”. Maria. XXIII (1986). Evoluţia sigiliului comitatului Satu Mare în secolele XVI-XIX. Culegeri. [Les sceaux des comitats Crasna.seconde moitié du XIX-e siècle]. [L`évolution du sceau du comitat Satu Mare dans les XVI-e – XIX-e siècles]. Scorillo. Stema Olteniei. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. I-II. p. 49-61. [Matrices sigillaires provenant d'Olténie dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'Etat]. Dogaru. 66-68. Muzee. 1994-1995.Maria Dogaru În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Bujorel. 201-205. În: Acta Musei Porolisensis. Dogaru. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. 99 . Maria. 1-2. Solnocul de Mijloc et Salaj]. nr 1. 640. [Le blason d'Olténie]. 642. Muzee. 135. nr. Dulgău. 47-53. 643. [Les sceaux des Conseils départementaux . Dogaru. În: „Arhivele Moldovei”. Filiala Cluj Napoca. 639. 1998. Solnocul de Mijloc şi Sălaj. Craiova. p. În: Oltenia Studii. În: „Arhivele Olteniei”. Însemnele heraldice dobrogene reflectând ideea unităţii naţionale şi lupta pentru independenţă. Matrice sigilare provenind din Oltenia conservate în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului. Maria. Maria. 94-102. Dogaru. 1995-1996. 53-57 + 12 ilustr. XIII (1976). Sigiliile Comitatelor Crasna.

Referat profesional. 651. 1975. x x x Stemele districtelor României. IV-V. Historische Merkwürdigkeiten aus Burzenland. Sigiliile din colecţia Filialei Arhivelor Statului a judeţului Alba. [Les armoiries des districts de Roumanie]. K. p. 650. Ion. Antal Alexandru. p. 183-201. p. x x x Stemele judeţelor fixate de Comisiunea Consultativă Heraldică. Imprimeriile Statului. [Les sceaux roumaines de Dobroudja avant 1877]. Evoluţia teritorială. În: manuscris. Vol. 1928. Sigilii folosite de autorităţile administrative comitantense şi oraşele fostului comitat Satu Mare (sec. În: Enciclopedia României. Nr. établies par la Commission consultative d'héraldique]. Bucureşti. 240 p. Sibiu. 646.arheologie . 1974. 647. dosar nr. Évolution territoriale]. În: Ardealul. Oszóczki. Marienburg. 159-170. (Sunt reprezentate stemele judeţelor Arad. [Les armoiries des districts. Cluj. 72 ilustr. 4/1975. Meruţiu. În: Studii şi cercetări. Sigiliile comitatelor şi scaunelor din Transilvania. În: Siebenbürgische Quartalschrift. Sigilii româneşti din Dobrogea înainte de 1877. Satu Mare. Pleşa.istorie – etnografie. 19-515. 100 . 34 p. Timiş-Torontal). Tudor. Judeţele din Ardeal şi Maramureş până în Banat. p. II. anul VII (1801). În: Apulum . 405-430. V -VI. [Les districts de Transylvanie et de Maramureş jusqu'au Banat. XII. V. 1999. caiet III. 1981-1982. 645. 225-229. În: „Hrisovul”. Lucas Joseph. 648. 1929. Satu Mare. [Sceaux de la collection des Archives de l'Etat du département d'Alba]. Seria nouă. Bihor. Caraş. XIV-XVIII). 1938. Mateescu. Bucureşti. Maramureş. [Les sceaux des comitats de Transylvanie]. [Sceaux employés par les autorités administratives du comitat de Satu Mare]. Pall. ilustr. p. Depus la Arhivele Naţionale. 649. Direcţia Judeţeană Satu Mare.Bibliografia heraldicii româneşti 644.

55 p. XLIX. 467-475 + 2 ilustr. Arz Von. 6. + 25 ilustr. Zimmermann. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . Mihai-Răzvan. Contribuţia lui Gheorghe Asachi. 29 mai . p. 1973.sächsischen Gebietskörperschaften. 1958. 1858. 1996. 658. Sigiliul Divanului Cnejiei Moldovei. Albert. 655. şi Sibiu. 33-34 + 16 ilustr. O nou ă ipotez ă. 656. ilustr. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. (Portugalia). Silviu. Liège. Franz. Mihail. Straussenburg. La contribution de Gheorghe Asachi]. Stemele districtuale în Moldova regulamentară. 1-2. partea a II-a. Caiete heraldice. 1. 659. 1936-1938.Maria Dogaru 652. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Kronstadt und des Burzenländer Distriktes. Straussenburg. Albert. p.2 juin 1972. Albert. p. p. Arz von. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Sibiu. 24-32. München. Ungureanu. p. 285-289. II (VII) (1995). Sibiu. p. LIX. În: Literatur ă şi artă. [Le sceau du "Divan de la Principauté de Moldavie". Sibiu. Ştef ănescu. 10. nr. 657. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . În: „Arhiva Genealogică”.sächsischen Gebietskörperschaften. Neue Folge. nr. Braga. 107-121. Une nouvelle hypothèse]. 65 p + 1 pl. Drapeaux militaires roumains du XIX-e siècle aux armoiries des districts et des villes.sächsischen Gebietskörperschaften. color + 25 ilustr. 1878. Arz Von. p. 1937. 33-34. Sibiu. Straussenburg. Albert. Tabac. 101 . În: Recueil du XI-e Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Die historischen Wappen der ehemaligen sienbenbürgisch . nr. În: Siebenbürgisch sächsischer Hauskalender. Straussenburg. 653. [Les emblèmes des districts de Moldavie. 1936. Arz Von. 654. Das Seeblätterdreieck in Wappen der Hermannstädter Provinz.

Zwei Kronstädter Siegelstempel aus dem 14. p. IX. Şi Cerghedean. Erhard. STEME ALE UNOR LOCALITĂŢI 660. Blaj. I (1863). nr. 8. [Nouvelles 102 . XXXVI. În: Suceava. 1982. 663. 1971. Dan. 3-26. Das Wappen von Hermannstadt. nr. Auner. 1971. 1913. [Une erreur historique]. Michael. Pavel. ibidem. Un sigiliu inedit al oraşului Suceava. p. Jahrhundert. Cernovodeanu. O eroare istorică. 38 ilustr. 66 (27 iulie). M. În: „Buciumul”. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Cernovodeanu. M. Contribuţiuni la studiul stemei municipiului Bucureşti în secolele XIX şi XX. LVI. Bolliac. Extras. 1933. 1. 39-42. Bucureşti. p. und 16. 19 p + 38 ilustr. 662. Sibiu. 1914. Andriţoiu. 661. XXXVII. 666. p. 664. 159-177 + 38 ilustr. Cezar. ilustr. [Contributions à l'étude des armoiries municipales de Bucarest aux XIX-è et XX-è siècles]. VIII. Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi Zarand. Bucureşti. nr. În: Materiale de istorie şi muzeografie.XI. 69-75. 665. Dan. [Un sceau inédit de la ville de Suceava]. p. 262 (Polemică asupra stemei municipiului Iaşi). [Les sceaux villageois dans les comitats de Hunedoara et de Zarand]. În: Korespondendenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. în secolele XIX şi XX. p. 256-257. XLVIII (1971). În: „Revista Arhivelor”. Sibiu. p. Antohi. 103. Noi contribuţii la studiul stemei municipiului Bucureşti.

[L`ancienneté de la ville Baia]. În: „Albumul Parohiei ortodoxe române din Viena". nr. 1966. În: Les Actes du Colloque International d'héraldique de Keszthely. L. 1975. XII (1975). p. L'Héraldique communale de Roumanie au XX-e siècle. XVI. [Les anciennes armoiries de la ville d'Alexandria]. Drapelul armoriat al oraşului Craiova datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Dan. 365379. [Une variante inconnue des armoiries du type 1864-1865 de la ville de Bucarest]. 1994. În: „Revista Arhivelor”. 134-141. 249-253 + 1 ilustr. p. Cernovodeanu. 19761977. p. şi Vătămanu. Independenţa de stat a României oglindită în heraldica municipală. 1990. În: Teleormanul liber. LXXX-LXXXI. ilustr.127. [Considérations concernants les sceaux de la ville de Bucarest des XVI-e et XVII-e siècles]. Ciobanu.Maria Dogaru contributions à l'étude de l'emblème du municipe de Bucarest dans les XIX-e – XX-e siècles]. 667. 669. 671. IV. 673. nr. 2. Radu Ştefan. 3-5 octobre 1988. În: Materiale de istorie şi muzeografie. Cernovodeanu. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. p. 670. (Se referă la sigiliul acestui oraş). [Le drapeau de la ville de Craiova datant de la seconde moitié du XIX-e siècle]. P. 124. Ioan. (Blazonul oraşului Tulcea). 4. O variantă necunoscută a stemei de tip 1864-1865 a oraşului Bucureşti. 3-14. ilustr. Muzee. p. Vechile steme ale oraşului Alexandria. Dan. Cernovodeanu. 1050. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor". 341374. 1977. [L'Indépendance d'État de la Roumanie réfletée dans l'héraldique municipale]. IV. Consideraţii privitoare la peceţile oraşului Bucureşti în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. N. LXVIII (1991). Cernovodeanu. p. Dan şi Spiru. nr. În: Muzeul Naţional. II. nr. 672. 1. Cernovodeanu. 103 . Dan. Vechimea oraşului Baia.I. p. 668. 73-77. Keszthey. + 16 ilustr. Cernovodeanu. Dan.

p. 1. XII (1978).und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens.nr. 1994. 2. Literatur und alle Denk . p. [Sceaux villageois de l'ex-comitat d'Arad]. În: „Junimea literară”. Maria. În: Mazagin für Geschichte. 1863. Kronstadt. 677. 683. [L'origine et le développement des armoiries des villes médievales]. 205-213. p. În: Historia Urbana. 1-2 (Descrierea stemei oraşului Iaşi). Dan. Dogaru. fasc. Iaşi. I. [Les sceaux de la ville d'Arad]. 56-57. VII. Iaşi. Maria. 109-110. În: Revista Bucureşti. 25 iulie. Augustin. Maria. Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova. 1942. În: „Românul”. nr. Sigiliile oraşului Arad. x x x Corespondenţa particulară a "Românului". În: „Magazin istoric”. 18 iulie 1863. 678. 157-164. 1980. x x x Das alteste Stadtsiegel von Kronstadt. În: Studii şi cercetări ştiinţifice. 1993. 1. 6. (Stemele oraşelor Piteşti şi Focşani). ilustr. 5-6. + 6 ilustr. VI (1907). p. Dogaru. [Le blason du municipe Bucarest de 1993]. p. Istorie. Stema municipiului Bucureşti din 1993. Sigilii săteşti din fostul comitat Arad. 1844. Dogaru. VII (1956). Dogaru. Două sigilii şi semnificaţia lor. Maria şi Mureşan. Stema oraşului Tulcea. [Les sceaux des villes Moldaves du Moyen age]. 64 p. III. [Deux sceaux et leur signification].. Darvasy. [Le blason de Tulcea]. 31-32. 681. Mihaly. În: „Revista Arhivelor”. 679.Bibliografia heraldicii româneşti 674. [La correspondance privée du „Le roumain”]. p. Un document românesc cu marele sigiliu din Târgul Baia. În: Cercetări numismatice. 1 Bd. D. nr. (Şi despre stemele municipale ale oraşelor din Transilvania). 92-96 + 1 ilustr. Tom. D. 215-231. p. Budapest. Középkori városaink cimereinek eredete és fejlödése. nr. 682. 1978. Maria. p. 2. 104 . [Un document roumain muni du grand sceau de Târgu Baia]. p. 676. 680. Dogaru. LV (1978). 675. Ciurea.

Organizată la Muzeul Judeţean de Istorie Dâmboviţa.Maria Dogaru 684. Târgovişte. LXXII (1994). Târgovişte. Elek. Bujorel Petru. O problemă de mare actualitate: noile steme de judeţe şi oraşe. 692. Maria. 1888. Dogaru. [Un problème en actualité: les nouvelles armoiries des départements et de villes]. Faller. II. 1994. Slobozia. Maria. Kolozsvár története világosító rajzai. Ember. 105 . Budapesta. [Enseignes de Bistrita]. p. 686. 693. Pecetea latinească a Câmpulungului (O ipoteză). Budapesta. VIII (1907). Un sigiliu necunoscut al oraşului Vaslui din secolul al XVII-lea. În: Maghiar városok. mai 1995. Géza. 197-209. Dumitrescu. Une hypotèse]. [Villes de Transylvanie]. [Armoiries des villes minières hongroises]. În: vol. 1941. Simbolurile oraşului Slobozia. În: Bányászati és Kohászati Lapok. Jákab. Dogaru. nr. 41 p. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. [Un sceau inconnu de la ville de Vaslui au XVII-e siècle]. [Les armoiries et le sceau de la ville Zalău]. nr. Catalogul expoziţiei „Heraldica orăşenească". În: curs de publicare. Opinii şi precizări. [Catalogue de l`exposition „L`héraldique urbaine”]. [Les symboles de la ville Slobozia]. Dogaru.400. Bányászati vonatkozású magyar város cimerek. Al. Maria. 262. Lucrare manuscris. 690. [Le sceau latin de Câmpulung. 1995. Însemne bistriţene. 1. Dulgău. 689. 688. 685. Slobozia . Jenö. Dogaru. 1942. Tom. 691. 1994. 351-439 (sunt prezentate stemele a 21 de oraşe din Transilvania). (Sunt prezentate şi stemele unor oraşe din Transilvania). Maria. 222. p. 1994. nr. Erdélyi városok. Stema şi sigiliul oraşului Zalău. 3. p. [Représentations illustrant l'histoire de Cluj]. Maria. În: Historia Urbana. În: „Secolul”. 687.

II (1991). [Quelques opinions concernant le sceau de Roman]. [Sceaux villageois du départament de Teleorman]. [Anciens sceaux des villages de Bucovina]. şi Jivan. LXVI (1989) nr. În: „Revista Arhivelor”. XII (1978). În: „Revista Arhivelor”. Ritter und Burgers zu Constanz Wappenbuch. 35-38. Georgescu. D. Vechi peceţi săteşti bucovinene. 1982. 62-65. Sigiliul oraşului Deva de la 1618. [J'ai mis le sceau de la ville]. 697. Grunenberg. nr. Sigilii săteşti din judeţul Buzău (1835-1864). 341-347. p. Schiţă a istoriei oraşului Mediaş. În: „Altarul Banatului”. 701. M. [Sceaux villageois du départament de Buzău]. Am pus pecetea târgului. 67-73. Conrad. 1-3. Georgescu. 1. 1862. [Le blason de la ville d'Alexandria]. 1974-1975. În: „Sargetia”. În: Documente recent descoperite şi informaţii arheologice. 217-268+ pl. 106 . ilustr. Câteva păreri în legătură cu sigiliul Romanului. Sigilii săteşti din judeţul Teleorman. Contribuţii la studiul sigiliului din 1503 al oraşului Caransebeş. În: „Magazin istoric”. 74-77. I. 702. p. 1875. Georgescu. Andreas. p. 363-367. LXIII (1986). 411-413. Grămadă. X (1936-1939).Bibliografia heraldicii româneşti 694. [Esquisse historique de la ville Medias]. 26 + anexă cu reprezentarea a 5 sigilii ale oraşului Mediaş. 700. 2. [Le sceau de la ville de Deva en 1618]. Maria. Gorovei. 3. Ştefan. p. Graf Siegfried Alcantara und Ad. p. p. Hildebrandt. Gogoaşă. Nr. p. 698. XI-XII. 10-11. Görlitz. p. 699. Nicolae. Frăţilă. 695. Stema oraşului Alexandria. nr. Maria. p. nr. Sibiu. 703. R. I. În: „Codrii Cosminului”. Hordilă. 696. În: Farbendruck neu herausgegeben von Dr. Maria. Ion. 1. În: „Memoria Antiquitates”. 1483. Bucureşti. Gräser. 1969. [Contributions à l'étude du sceau de 1503 de la ville de Caransebeş].

1981. 708. 423-432. 711. 712. Vechea stemă a oraşului Buzău. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. XXX. Sibiu. XVI. 1983. Xenopol”. ilustr. În: Das Burzenland. 467-479. XL. Iaşi. x x x Kronstadt. 1928. XI. p. [Anciens sceaux de la ville Iassy]. XVIII. Hopârtan. 1-3. [Sceaux des villages transylvans du XIX-e siècle]. [Sceaux des villages transylvains conservés dans le Musée d'histoire de Turda]. p. nr. 1928. 9-10. Extras. Lepădatu. 691-697. În: „Acta Muzei Napocensis”. 107 . 1906 (decembrie) p. 1993. Ionescu. p. vol. 710. 843-847. Maria Magdalena. Maria Magdalena. 1907. Sigiliile Romanului şi Câmpulungului muntean. XIX). Maria şi Magdalena. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Sigilii săteşti bănăţene pe un document din 1826. Jude. [Les sceaux de Roman et de Campulung]. În: „Convorbiri literare”. Jude. Sigilii săteşti transilvănene în Muzeul de Istorie din Turda. Vechi peceţi ale târgului Iaşilor. p.Maria Dogaru 704. Jude. Xenopol”. Jude. p. N. x x x Kronstadt. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 4 p. + 2 ilustr. [Sceaux des villages de Banat sur un document de 1826]. Braşov. Sigilii săteşti transilvănene din secolul al XIX-lea. În: „Acta Musei Napocensis”. p. 1979. În: „Acta Muzei Napocensis”. 1974. 509-511. A. D. 152154. 267-272. XX. p. [Ancien blason de la ville de Buzău]. 705. Alexandru. XV. III (Kronstadt). Maria Magdalena şi Cordoş. 1978. 709. Dimitrie Gh. În: „Acta Muzei Napocensis”. Bucureşti. Sigilii săteşti din comitatul Cluj (sec. Iftimi. Sorin. Iaşi. 1140-1142 + 2 ilustr. [Sceaux des villages du comitat Cluj].D. 707. p. 706.

În: Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice. 1805. 714. 1981. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. 193216. p. 121-122. 4. Mihai. 717. Scurt istoric al sigiliilor oraşului Baia-Mare. 721. [Les antiquités de Baia]. 195209. 715. 108 . 180-190. 9-12. 53-54. Mureşan. Mudura. Lucas Joseph. Lucas Joseph. 1909 (aprilie-iunie). În: Materiale de istorie şi muzeografie. Gheorghe. Simboluri geto-dacice în pecetea mare a Lipovei în secolul al XVII. Bd. În: Blätter für Geist. Augustin. 1. 718. Alexandru. 1807. [Les sceaux des localités de Bihor sources ethnographiques]. Marienburg. p. Nicul ăescu.Bibliografia heraldicii româneşti 713. 397-421. p. O martice sigilar ă a ora şului Piteşti aflată în colecţ iile muzeului judeţ ean Dâmboviţ a. În: „Biharea”. 716. p. p. [Bref historique des sceaux de la ville de Baïa-Mare]. [Symboles geto-daces dans le grand sceau de Lipova dans le XVII-e siècle]. Lepădatu. [Les plus anciennes armoiries de Bucarest]. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice (I) (Zona Vaşcău). 722. 1. p. Gemuth und Vaterlandskunde. 1857. Gheorghe. IX. În: „Aradul cultural”. Nr. p. Ioan. 31-32. Kronstadt. 1985. 2. Nemeti. p. 719. Das Kronstädter Wappen. I. XV. 1969. Marienburg. În: Siebenbürgisches Provinzialblatt. 1977. 16-21. Antichităţile de la Baia. Cea mai veche stemă a Bucureştilor. Mihalca. Das Kronstädter Stadt – Wappen. În: Clio. 720. II (1993). În: „Marmaţia”. Mănescu. Despre pecetea mare a Lipovei din secolul al XV-lea. p. N. Bd. I. F. Sigiliile localităţilor bihorene izvoare etnografice. III (1996). Mudura. În: „Crisia". X. [Sur le grand sceau de Lipova dans le XV-e siècle].

Sigiliile târgurilor şi satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX. Casa Şcoalelor. Reghinul Săsesc. 724. Gole şti. 4. p. Elemér. p. Petrişor. Drapelele gărzilor civice din patrimoniul Muzeului Militar Naţional. [Le village dans les sources sigillaires]. Andrei. Penea. 727. Sigiliile de oraşe miniere. p. Mutus amor civium. 8. IV. XIX.Maria Dogaru [Une matrice sigillaire de la ville de Piteşti qui se trouve dans les collections du Musée du district de Dâmboviţ a]. Marinela Cristina şi Băjan. III. În: Satu Mare. [Sceaux des bourgs et des villages du comitat Satu Mare aux XVI-e. LIII (1971). 1987. Radovici. 723. K. Contribuţii la studiul sigiliilor argeşene în secolul al XIX-lea şi al XX-lea. [Contributions à l'étude des sceaux d'Arges aux XIX-e – XX-e siècles]. 45 p. 728. 730. 726. 142-149. 127-129. 1992-1993. Satul în izvoare sigilare. 73. 205-207. 1906. 725. Johann. Polay. nr. p. În: „Magazin istoric”. 223-238. În: Studii şi cercetări de istorie şi etnografie. Ionel. p.XIX-e siècles]. Popescu. Studii şi comunicări. 87-93. În: Sächsisch Regener Wochenblatt. 1943. 1995. Oredi. În: „Revista Muzeului Militar Naţional”. 1991. Maria. p. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. Die Formalitäten der Urkunde der siebenbürgischen Wachstafeln. 729. Oszóczki. [Les sceaux des villes minières]. ilustr. 1. În: Acta Musei Porolisensis. 106-122. K. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. 1980. Bucureşti. nr. 109 . IX-XI. În: Studii şi cercetări muzeale Câmpulung Muscel. nr. În: Klis. [Villes et cités de Transylvanie]. [Les drapeaux des gardes civiques du patrimoine du Musée Militaire National]. p. Mihai. IV (1970). Oszóczki.

Raichenau. 1906. LXI. O. Iosef. 1097-1100. 1944. 119-132 + 7 ilustr. Reichenauer von. XVI-XVII).Bibliografia heraldicii româneşti 731. Sebestyén de Keöpeczi. p. Elemer. 733. XIX (1962). XXIV. Nr. Iosef. 8. LI. Adel von Siebenbürgen. 152-154. 740. C. În: Kolozsavár Szemle. 1-12. În: Sächsish-Regener Wochenblatt. Sibiu. 1928. Kolozsvár Cimere.. Das Wappen der Kronstadt. 734. Das Wappen der Stadt Kronstadt. 738. 110 . Nürnberg. p. Straussenburg. 732. Stenner. Condiţiile în care a apărut sigiliul oraşului Bucureşti (sec. V. 737. XXXVII. p. Siebermachers grosses und allgemeines Wappenbuch. În: „Glasul Bisericii”. G. În: "Siebenbürgische Vierteljahrschrift". IV. Gyula şi Csáki. Friederich. În: Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Arz von. Iosef. 736. Heft. Straussenburg. Aurelian. 735. ibidem. Kolozsvár Szabad Király város Cimere. 49-50. Sibiu. Das Wappen von Kronstadt. Arz von. 293 p. nr. Sibiu. 1944. 11-28 + 19 ilustr.. p. Sebestyén. În: „Turul”. 11. 1906. Bárczay von. [Le blason de la ville Cluj]. 266-267. 212 p. 12. Zur Wappenfrage der Stadt Sächsisch-Regen. Sebestyén de Keöpeczi. [Le moule sigillaire de la ville Baia Mare (XIV-e siècle]. [Les conditions de l'apparition du sceau de la ville de Bucarest]. Sebestyén. 1940. Schönherr. ilustr. 1898. Iosef. Csergheö von. 1938. În: colecţia J. Stadt 739. a Olteniei. Ed. Sacerdoţeanu. p. stema unită). În: Koloszvár Szmele. În: Korresponzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. (Inclusiv stema Ţării Româneşti. Albert. 1903. Nagybánya város XIV századi pecsétei. 13. Albert. Theill XII. p. Das Wappen von Kronstadt. nr. p. [Le blason de la ville libre royale Cluj]. 281-284. În: „Kronstädter Zeitung”.

p. IX (1966). 13. În: „Revista Arhivelor”. Szentkatolnai Bakk. Endre. 201-210 + 1 tab. nr. 742. 1 tab. [Projet d`armoiries pour le village Rãdulenii Vechi]. 1 tab. 235-243. p. V. seria II. În: „Turul”. LIII. 748. Aranyosgvéres cimerváltozatai. Extras Hermannstadt. 7 ilustr. p. 332-335. 1944. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. Mem. + 7 ilustr. Albert. [Les armoiries et les sceaux de la ville Câmpia Turzii]. [Un projet d`armoiries pour la ville Botosani à 1865]. Sigiliul oraşului Iaşi în secolul al XIX-lea. Zur Klärung der Meinungen. Gh. Vizaksa város Cimere és pecsétei. district de Neamţ. 1930. Silviu. Arz von. 4 (limba română şi rusă). Ist. 747. În: Korresponzbatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Sigiliul Târgului Pietrei (judeţul Neamţ). Straussenburg. 1887/1888. p. nr. Silviu Andrieş. t. LIII. 1930. Sibiu. 743. Bucureşti. Straussenburg. 1931. Sect. Tabac. 746. Extras. Das Wappen von Hermannstadt. Das Wappen von Hermannstadt. p. În: Timpul.A. Arz von. [Les armoiries et les sceaux de la ville Viszaksa]. X. XLII (1983). 13p + 1 tab. Székely. Bucureşti. Das Wappen von Kronstadt.. p. 111 .. 1995. p. 2. Extras. p. În: „Analele Academiei Române”. XXII. [Le sceau du bourg de Piatra. 1889. p. 10 p. Braşov. În: Muzeul Naţional. Straussenburg. Albert. Un proiect de stemă orăşenească pentru Botoşani la 1865. Un început de bun augur (Proiect de stemă pentru satul Rădulenii Vechi. raionul Floreşti). Arz von. 1997. „Korunk”. Sibiu. Floreşti. 53-54. Urechia. András Mihály. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. caiet 1-4. + ilustr. 745. 9 septembrie. 201-210. 749. 744. 4. 1931. [Le sceau de la ville de Iassy au XIX-e siècle]. Notiţă istorică. 1904. 1-11. Sibiu. Albert. Republica Moldova.Maria Dogaru 741. Notice historique]. 83-100. Ungureanu. Tabac.

În: Korrespondezblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Sigiliul sătesc împărţit al satului Arceşti (jud. Ilie. În: Studii vâlcene. Das Wappen der Stadt Hermannstadt. 752. Ursu. 2. 1966. 9. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Sigilii de târguri şi oraşe din Moldova şi Ţara Românească. XVII. [Les sceaux des bourgs et des villes de la Moldavie et de la Valachie]. p. Zimmermann. În: Studii şi cercetări de numismatică. nr. Franz. 1882. Die mittelalterlichen Siegel der Stadt Bistritz. [Le grand sceau de la ville de Baïa Mare du XIV-e siècle]. Sibiu. nr. 4. Franz. 338-346. Das älteste Siegel der Stadt Hermannstadt. 1. Sibiu. 5. Viorica. 1878. 753. Zimmermann. Sigilii împărţite şi sigilii săteşti. district Dolj]. Vulpe. 84-85. Sigiliul mare al oraşului Baia Mare din secolul al XIV-lea. 97-98. Istorie. 123-129. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Franz. 1878. 756. [Bucarest et la sigillographie]. 1883. În: „Analele Universităţii Bucureşti”. ilustr. p. 357-366. 751. În: Materiale de istorie şi muzeografie. Emil. Vârtosu. p. (Se fac aluzii şi la unele sigilii mănăstireşti). Das mittelalterliche Siegel der Stadt Kronstadt und der Burzenländer Distrikte. p. 755. 1 pl. Zimmermann. Emil. Vârtosu. Zimmermann. p. IV. 757. 107-110 : 116-121. Vârtosu. Dolj). I. 1. p. 1956. F. Muzee. V. În: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. p. nr. 754. 111-114. Bucureştii şi sigilografia. Sibiu. p. [Le sceau partagé du village Arcesti. Emil.Bibliografia heraldicii româneşti 750. 112 . nr. 1957. p. În: Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 2. [Sceaux divisés et sceaux villageois]. 758. nr. (1974). 131-155. XXIII (1986).

MODERNE ŞI CONTEMPORANE) 759. 3. 213-228. nr. 762. p. p. 1967. Ciofu. 318-324. În: Acta Musei Napocensis. Două sigilii ale breslei aurarilor din Cluj şi Dej. Le Comité pour la subscription et son cachet]. [Le sceau d'Oprea capitaine de Perieţi]..XII. Bunta. p. V. [La pétition du 11 juin 1861. Lia şi Bătrâna. 760. Valerian L. În: „Apulum”. Talerul de aur al lui Nicoară. 761. Maria. 197-211. În: Cercetări numismatice. Petiţia de la 11 iunie 1861. III 1966. Magdalena. Dan şi Dogaru. Bătrâna. 763. 1985. al XV-lea descoperit la Curtea de Argeş. 355-360. [Considérations sur un sceau de commerce du XV-e siècle découvert à Curtea de Argeş]. 1983. Bunta. Sigilii de breaslă în colecţia Muzeului de Istorie Cluj. 764. [Sceaux des coporations dans la collection du Musée d'Histoire de Cluj]. În: „Revista Arhivelor”. Pecetea lui Oprea căpitanul de la Perieţi. Magdalena. REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND INSTITUŢII (MEDIEVALE. Comitetul pentru subscripţie şi sigiliul său. marele vornic al Ţării de Sus a Moldovei de la începutul secolului al XVII-lea. LVIII (1981). Iorga”. Berindei. Cu privire la un sigiliu de comerţ din sec. [Le „taler” d'or du grand vornic Nicoară de la 113 . [Deux sceaux des corporations de Cluj et Dej]. Bartsch Ferdinand. Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de Heraldică şi Sigilografie de pe lângă Institutul de Istorie „N. p. Adrian. VI.

În: „Revista de istorie”. LXX-LXXIV (1976-1980). 771. Agenţiile starostiilor şi ştampilele lor. Muzee. 1962. 124-128. 770. 768. 114 . Maria. 348 + ilustr. Vol. [Matrices sigillaires appartenant aux institutions du département de Prahova dans la collection de la Direction Générale des Archives de l'État]. p. Un tipar sigilar al breslei mixte din Pâncota. p. 766. nr. 767. În: Ziridava. XVIII. 411-415. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. p. 769. 55-61. 765. Nr. 461-468. LXX-LXXIV (1976-1980). IX (1972). 4. Diaconescu. Teodora Speranţa. XXVI (1989). nr. nr. În: „Filatelia”. Vasile. XXXI (1978). 1993. [Une matrice sigillaire apartenant à la corporation mixte de Pâncota]. În: File din trecutul istoric al judeţului Prahova. [Les agences des „starostii” et leurs cachets]. Cojocărescu.Bibliografia heraldicii româneşti Moldavie du commencement du XVII-e siècle]. Dascal. 5. [Drapeaux des Corporations de Bucarest au milieu de XIX-e siècle]. p. 3-4. [Les sceaux de la Commission Centrale de Focşani]. 1971. Maria. nr. Augustin. p. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Sigiliile Comisiei Centrale de la Focşani (1859). Culică. Dengel. Tiparul sigilar al carantinei Gura Ialomiţei (1860). 124128. [Enseignes des sociétés culturelles roumaines reflétant la lutte pour le parachèvement de l'unité d'État]. În: „Revista Muzeelor”. L. p. Maria. Dogaru. p. Matrice sigilare aparţinând instituţiilor din judeţul Prahova existente în colecţia Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti (sec. Natalia şi Mureşan. 51-55. 6. al XIX-lea). [Matrice de sceau de la quarantaine de Gura Ialomiţei]. 4. nr. Dogaru. p. Steaguri de breslă bucureştene de la mijlocul secolului al XIX-lea. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. 551-555. Însemne ale societăţilor naţional culturale româneşti reflectând lupta pentru desăvârşirea unităţii de stat. 679-685.

XIX-XX). Emblèmes individualisant les institutions culturelles]. p. 2. Maria. Maria. [Le sceau de la Commission pour l'Édification du Théâtre National]. 773. LXVII (1980). judeţul Arad. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: Cultura şi civilizaţia la Dunărea de Jos. 1989. p. istorie şi cultură. În: Mehedinţi. 68-73. Muzee. Matrice sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniş. 778. 775. Muzeul judeţean Călăraşi. Augustin. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. XIX. p. 779. 406-407. [Les sceaux des institutions sanitaires de Moldavie]. [Enseignes des institutions du district de Mehedinţi réfléctant l'histoire nationale]. Maria. 7. Dogaru. Dogaru. [L'emblème et l'insigne du XV-é Congrès International des Sciences historiques]. nr. p. Muzee. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. Maria şi Mureşan. Maria şi Demşa. Maria. Sigilii ale instituţiilor sanitare din Moldova. département d'Arad]. XXV (1988). 6-7. Drobeta Turnu Severin. nr. XIX (1982). Xenopol”. Dogaru. Heraldica contemporană. XIX (1982).D. Dogaru. Sigiliul Comisiei Teatrului Naţional. Embleme individualizând instituţii culturale. p. Dogaru. 1985. 2. 1978. 115 . În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Maria. 129-136. XVI (1979). p. 435-438. Dogaru. Emblema şi insigna Congresului al XV-lea de Ştiinţe istorice.Maria Dogaru 772. 777. [Une matrice sigillaire provenant de la corporation mixte du village Aluniş. Muzee. Dan. Dogaru. 553-556. Izvoare heraldice de tip naval. 774. [Héraldique contemporaine. Însemnele instituţiilor mehedinţene reflectând istoria naţională (sec. 211-216. nr. p. Maria. 46-49. O mărturie insignologică de la Marea Unire. [Sources héraldiques de type naval]. În: „Crisia”. [Un insigne-témoignage de la Grande Union du 1-er Décembrie 1918].10. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. 776. p.

[L`embléme de l`Association des Archivistes et des Amis des Archives]. În: „Filatelia". 345 p. Primele hărţi. p. Seals and Cachets. În: „Hrisovul”. Dragomir. p. Nr. Emblema Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor. Bujorel. Dogaru. 53 ilustr. Maria. (Sunt analizate sigiliile comitatului Satu Mare şi cele ale oraşelor Satu Mare. Dogaru. fasc. 781. Sigiliile instituţiilor sătmărene din secolele XVI-XIX. p. 116 . 784. [Les symboles du Ministère de l’Intérieur]. 783. sceaux et cachets des postes et quarantaines roumaines). satelor şi cele aparţinând instituţiilor religioase: cultul greco-catolic. Medalii emise cu prilejul aniversării unui secol de la inaugurarea podului de la Cernavodă şi de la editarea "Gazetei matematice". În: „The American Philatelist”. Kiriac. [Nouvelles identifications de cachets de la „période classique” ]. Maria. 785. 2. [Les sceaux des institutions de Satu Mare aux XVI-e-XIX-e siècles]. 1995.Bibliografia heraldicii româneşti 780. 5-11. 233-241. Maria. Dragomir.33. Kiriac. 108-109. ale târgurilor. Muzeului Sătmărean. 3-4. 1997. 4. Date târzii şi timpurii. cultul romano-catolic şi cultul reformat). În: Arhiva Românească. 1999. Edit. Nr. 303-314. Dogaru. 782. Baia Mare. 1996. I. Baia Sprie. Satu Mare. Dulgău. În: „Filatelia”. 1980. sigilii şi ştampile româneşti ale poştelor şi carantinelor (Les premières cartes. Serie nouă. Dragomir. 1. p. p. [Médailles émises à l'occasion de l'anniversaire d'un siècle depuis l'inauguration du pont de Cernavod et de la première édition de la "Gazette mathématique"]. 786. Kiriac. 10. The Earliest Romanian Quarantine. 18. Noi identificări de ştampile din perioada clasică. Tom. În: „Pro Patria”. 1974. Simbolurile Ministerului de Interne. 1979. II.

2. nr. p. Iordache. Emandi. Guy Marica. 220-231. 4. 6. 794. p. 117 . Eichhorn. 788. În: „Arhiva Genealogică”. XX (1983). Un steag (din 1858) al corporaţiei patentarilor din târgul Horezu. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. p. În: „Revista Arhivelor”.Maria Dogaru 787. 46-47. Muzee. prof. Ittu. Muzee. IV-XIII. LXII (1985). Incze. XII 1969. XXX. 790. Sub semnul lui Clio. 437-445. nr. 1-2. 451-458. Figura aurarului în sigilografie. x x x Institutul român de genealogie şi heraldică Sever Zotta. Florea.und Landeskunde . [Un drapeau de la corporation des artisans possédant une autorisation du bourg de Horezu]. p. Pavel Mircea şi Ene. Albert. Omagiul acad. VI-VII (1974-1975). 10. [Sceaux et emblèmes de corporations de la collection du Musée de Târgul Secuiesc]. Emil şi Hojbotă. L. [La figure d'orfèvre dans la sillographie]. [L`Institut roumain d`héraldique et génealogie Sever Zotta]. p. [Pièces lapidaires aux insignes héraldiques et aux emblèmes des corporations de Sibiu]. 793. XXIV (1987). 791. În: „Aluta”. Cluj. Ştampila poştală de datare Galatz – Moldova. 1990-1991. Stelian Gh. [L'Estampille postale de datation GalatzMoldavie]. 789. p. Cehpecsétek és cehbenbivótáblák a kézdivásárhelyi múzeum gyüteményében. Constantin. Un sigiliu al Comitetului Naţional Român de la Sibiu din anul 1848. Piese lapidare cu steme heraldice şi embleme de breslă din Sibiu. IV (IX) (1997). Petru. În: Forschungen zur Volks . 60-61. 72-81. Laurenţiu. 792. vol. nr. Siebenbürgische Zunftsiegel . p. V. În: „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj Napoca”. Ştefan Pascu. În: vol. Proiect de statut. [Un sceau du Comité National Roumain de Sibiu 1848]. 113-141. nr. p. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”.

Două tipare sigilare aparţinând breslei olarilor din Lipova. 61-70. Lenghel. Marca tipografică în cartea românească în secolele XVIII-XIX. nr. 8-20. p. Dănuţ. Flaminiu. p. Nr. Un sigiliu inelar al unui judeţ al Câmpulungului. [Sceaux postaux dans le Musée d'Histoire de Transylvanie]. Livia. Ivănuş. 800. 802. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. XXX (1993) nr.XIX-e siècles]. mai. p. În: „Biserica Ortodoxă Română”. p. p. 801. 436-437. 1984. nr. În: „Anuarul Muzeului Naţional”. 799. Sigilii poştale în Muzeul de Istorie al Transilvaniei. Augustin şi Grozi. 4 (aprilie 1940). Tipare sigilare de breaslă din colectia Muzeului de Istorie Sibiu. 1228-1232. XXVI (1989). VII. [Deux impriéssions sigillaires appartenant à la corporation des potiers de Lipova]. 1983. Maria Magdalena. Cluj. În: „Revista Muzeelor”. În: Cântarea României. Muzee. Dragoş. Mârţiu. 785-786. 3-4. [Matrices sigillaires des corporations provenant de la collection du Musée d'histoire de Sibiu]. VII (1970). p. [Sceau annulaire d'un district de Câmpulung]. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVI-e-XVII-e siècles]. Liţiu. Morărescu. 796. Marca tipografică în cartea românească veche în secolele XVI-XVII. În: „Clujul medical". Gheorghe. LXXXVIII (1970). În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. În: „Biblioteca”. 11-12. 1980. Morărescu. 798. Muzee. Mureşan. [La marque typographique dans le livre roumain aux XVIII-e . Alexandru. Jude. 3. 797. 118 . Dragoş. nr. 2.Bibliografia heraldicii româneşti 795. Sigiliile medicale ale Clujului de odinioară (Sceaux des médecins de la ville de Cluj d'autrefois). p. 39-42. [Une controverse à l'égard du nom et du sceau du consistoire d'Oradea]. 42-43. O controversă privind numele şi sigiliul consistorului din Oradea (1839). Nr. 5.

În: „Filatelia”. conservé en Pologne et 119 . În: „Valahica”. Rezachevici. 809. IV. Ion. [Le plus ancien sceau annulaire (matrice sigillaire). [Le sceau iconographique du boyard Cernica Ştirbei. Sigiliul iconografic al lui Cernica (Ştirbei) mare vornic (1602-1610). Matrice sigilare moderne din Colecţia Muzeului "Regiunii Porţilor de Fier". p. 806. 1980. Nr. Rătoi. nr. 804. (Sunt prezentate sigiliile aparţinând instituţiilor din zonă ca şi altor judeţe: Gorj. [L'étude des estampilles postales de Târgovişte de la fin du XIX-e siècle]. Olimpia. 187-198. IV. Augustin. 6-7. Dumitru. XIX-XX.). p. p. 187-192. XXXIII (1981). 292-293. 1971. [Matrices sigillaires de l'époque moderne dans les collections du Musée de la Région des Portes de Fer]. păstrat în Polonia. ilustr. p. 810. 1996. 4-6.). 1. În: „Ziridava”. Regleanu. Constantin. XV). moldave. Un sigiliu de carantină cu simbolistică folcloric religioasă. Penescu. M. IV. 347-350. Mureşan. Tablele de breaslă ale Muzeului Bruckenthal. Arad. IX (1966). [Les estampilles des offices et des services postaux]. grand vornic]. [Un sceau de quarantaine à symbolistique folklorique et réligieuse]. În: „Revista Arhivelor”. 808.(1967). În: „Drobeta”. Popescu. [Un sceau de la corporation des maçons et de charpentiers d`Aradul Nou]. 415-417. Năglar. Lucian. 2.Maria Dogaru 803. Studiul ştampilelor poştale ale Târgoviştei de la finele secolului al XIX-lea. Tudor şi Grigorescu. În: Acta Musei Napocensis. Cel mai vechi sigiliu inelar (matrice) de dregător moldovean (sec. Un sigiliu al breslei zidarilor şi dulgherilor din Aradul Nou. [Marques de corporations du Musée Bruckenthal]. p. În: „Mitropolia Olteniei”. 805. al lui Toma. Doina. Galaţi. nr. 119-122 (fig. Passalega. p. logofătul lui Ştefan cel Mare. Ştampilele oficiilor şi serviciilor poştale. 1973. p. Tecuci etc. Suceava. 807. nr.

secolul XVII). VIII (1971). 1964. [Contributions à l'histoire des Băleni. 816. p. 1987. 1981. „Hrisovul” cu sigilii multiplicate al lui Vl ădu ţ vodă către braşoveni . Valeriu. În: „Revista Muzeelor”. Contribuţii la istoria Bălenilor. Contribuţii la studiul diplomaticii slavo-române. p. Filofteia. Le conseil du prince et les sceaux à l'époque de Neagoe Basarab 1512-1521]. 325-334. Filofteia. LXI (1984). adressé aux marchands de Bra şov]. p. p. Iaşi. XXIV (1987). Rînzi ş. Valachie. [Le sceau et l'emblème de la Société Numismatique Roumaine]. 812. În: Studii şi comunicări. 340-347. Rînziş. Rînzi ş. Aurelian. Xenopol”. În: „Revista Arhivelor”. [Contributions à l'étude de la diplomatique slavo-roumaine. Sacerdoţeanu.Ştiinţe auxiliare ale istoriei.Bibliografia heraldicii româneşti appartenant à Toma. grand vornic]. În: Studii şi comunic ări. 3. 101. 1995. 4. Sigiliul şi emblema Societăţii Numismatice Române. p. În: Caietul Seminarului special . 405-455. 813. 328-332. Universităţii Bucureşti. 1. Contribuţ ii la cunoa şterea matricelor sigilare apar ţ inând unor instituţ ii din judeţ ul Argeş.D. Rusu. 814. ilustr. p. Sacerdoţ eanu. Sigiliul lui Ivasco mare vornic. logothète d'Etienne le Grand]. [Contributions à la connaissance des sceaux des grands dignitaires. Aurelian. [Contribution à la connaissance des matrices sigillaires appartenant à quelques institutions du département d'Arge ş]. nr. p. Le sceau du boyard Ivasco. În: „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. 65-66. nr. vol. În: „Romanoslavica”. Contribuţ ii la cunoa şterea sigiliilor de mari dregători (Ţ ara Româneasc ă. Muzeul Câmpulung Muscel. Sfatul domnesc şi sigiliile din timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521). X. 815. ilustr. Filofteia. XVII-e siècle]. 149-152. Edit. Muzeul Câmpulung Muscel. 811. 120 . [Le document à plusieurs sceaux de Vladut voïvode.

8361. 73-90. Corina. Radu. bibliografie românească şi internaţională etc. Braşov. Bucureşti. "Compania oierilor români din cele şapte sate săcelene". Sturdza Săuceşti. Heft 1-2. Sigiliul cu stema medievală a Săcelelor. XII. x x x Societatea Română de Vexilologie. appliqués à l'occasion de la Convention avec la ville de Sibiu en 1507]. p. p. Temoignages anciens et nouveaux sur le grand spathar Zottu Tzigara].). p. Sigilii din colecţia Muzeului Judeţean Braşov. Marcel şi Nistor. În: „Drum nou”. Şvarţ Kara. joi 25 noiembrie. [La societe Roumaine de vexillologie]. Sebestyén. 1998. nr. În: Un nou organism ştiinţific Societatea Română de Vexilologie (Autori Maria Dogaru şi Laurenţiu Popescu). p. descriere şi reprezentare). Sigiliile boierilor din sfatul lui Radu cel Mare de la Convenţia cu Sibiul din 1507. [Les sceaux des boyards du conseil de Radu le Grand. XI (1971). O piatră de mormânt uitată şi o pecete necunoscută. 1. 820. 818. Braşov. Iţic. [Une estampille commerciale inédite]. Zottu Tzigara. 121 . [Une pierre tombale oubliée et un cachet inconnu. nr. 2 + ilustr. 819.Maria Dogaru 817. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. Ştefănescu. 1938. Din trecutul satelor săcelene. 509-510. Mărturii vechi şi noi despre marele spătar. (Despre sigiliul sătesc din secolul al XVIII-lea cu elemente din stema Săcelelor. 823. X (1967). Le sceau aux armoiries médiévales de Săcele]. 822. În: Acta Musei Napocensis. 58-62. lista membrilor. „La compagnie des bergers roumains de sept villages. 1980. Sporea. [Sceaux de la collection du Musée départemental de Braşov]. [Du passé des villages de la région de Săcele. Die Wappendenkmäler des Burzenländer sächsichen Museums. nr. XVII. terminologia de bază. ilustr. O ştampilă comercială inedită. Mihail. 35-55. Nicolae. 1979-1980. 4. p. Keöpeczi Iosef. 457-477. nr. p. În: „Cumidava”. XXVIII. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. Ştefănescu. 1971. 1. În: „Revista Arhivelor”. 821. (Se cuprind statutul.

Tafrali. În: „Artă şi arheologie”. 75. Memoriile secţiei literare. Tomul V. planşa II e. Andrei. [L`histoire d`orfèvres de Brasov]. Bucureşti. Anton şi Potocki. [Les sceaux roumains avec la légende en langue turque]. II. 44-46. Ştefan. p 54-57. O pecete interesantă a lui Zoty de Cigara. 828. (Se prezintă sigiliul acestei bresle). 166168. 826. 123-124. Patru sigilii şcolare din secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX în colecţiile din Câmpulung-Muscel. Veress. 1912. 829. Trausch. Sigilii româneşti cu legenda în limba turcească. 2. [L'historique de grand serdar Georges Saul 1743-1785]. 827. Tihamér. Seria III. ilustr. 83-106. Vârtosu. Extras. p. Braşov. [Hautes dignitaires de la Valachie 122 . [Un sceau interesant du Zoty de Cigara. A Brassai ötvösség története. 7-8. [Le drapeau de la préfecture de police pendant le règne de Grigorie D. Caiet I. p. (Sunt descrise sigilii de mari dregători). nr. În: „Hrisovul”. În: „Analele Academiei Române”. O. Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul. p. Bucureşti. 15 p.. 1. Joseph. 203-216. Literatur und alle Denk und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens”. I (1937). 1931-1932. 830. Braş ov. În: „Magazin für Geschichte. 825. Geschichte des Burzenländer Capitels. nr. Ghica]. fascic. p. 1931. III. În: „Buletinul Muzeului Militar Naţional”. Muzee. Mari dregători din Ţara Românească în sigiliile secolelor XVII-XVIII. Gyàrjás. ilustr. (Se prezintă sigiliul capitlului Ţării Bârsei). ilustr. p. Trâmbaciu. le gendre du Petru Şchiopul]. Vârtosu.Bibliografia heraldicii româneşti 824. Velcu. 1942. ginerele lui Petru Şchiopul. XIX (1982). vol. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. ilustr. 19-20. p. 1852. 1942. 831. Andrei. Emil. Steagul Agiei din timpul domnitorului Grigorie Dimitrie Ghica. IV. [Quatre sceaux scolaires du XIX-e – XX-e siècle dans les collections de Câmpulung-Muscel]. Emil.

Mircea. În: „Marmaţia”. 834. p. ilustr. III-IV. 107-112. 121-127. 832. 1786-1829]. 833. 1. p. În: „Ziridava”. 1786-1829. 152-159. 1960. I (1950). În: „Revista Muzeelor”. 140-180. Zdroba.Maria Dogaru dans les sceaux des XVII-e et XVIII-e siècles]. Nr. Sigilii de breaslă din judeţul Arad. nr. [Les sceaux des corporations du département d'Arad]. [Sceaux des corporations bucarestoises]. Ţara Românească. 123 . II (1965). p. [Sceaux des corporations de Baïa Mare conservés dans les collections du Musée départemental de Maramureş]. În: Studii şi cercetări istorice medievale. Vârtosu. Sigilii cu însemnele dregătoriei. 835. În: Studii şi cercetări numismatice. 1971. Emil. 1974. 347-374. [Sceaux aux enseignes des fonctions Valachie. Sigilii de corporaţii bucureştene. Mircea şi Barbu. Emil. ilustr. nr. Vârtosu. III. p. II. Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecţiile Muzeului judeţean Maramureş. p. Zdroba. Mircea. 2.

837. p. p. [Une source historique inédite: l'emblème de l'évêché d'Arad]. p. În: „Magazin istoric”. 651-652. nr 2. XCIX (1981). 841. 840. 317-323. Ghenadie. [Des enseignes heraldiques appartenant aux institutions ecclésiastiques).. 3-4. p. [Matrice sigillaire de l'église "Madona Dudu" de Craiova]. Un izvor istoric inedit: stema Episcopiei Aradului. II (1968). 962-968 + 4 pl. În: „Revue des études sud-est européennes”. 842. Enăceanu. În: curs de publicare. Maria. Dogaru. 352 + IV p. V. Antim Ivireanu et l'art héraldique de la Valachie. nr. Dogaru. 7-8 (iulie-august).XIII. În: „Biserica Ortodoxă Română”. Heraldica bisericească în Ţările Române. Reprezentări heraldice aparţinând instituţiilor religioase. Maria. Maria. [La licorne du blason de Nicolaus Olahus]. Albu. nr. Petru Movilă. Bucureşti. 838. Cernovodeanu. ian. 7-9. 357-361. Corneliu. Cernătescu. XXXII (1980). (Stema acestui demnitar religios). 11-13 + 6 ilustr. O matrice sigilară deosebită a bisericii "Madona Dudu" din Craiova. Dogaru. [L'Héraldique ecclésiastique dans les pays roumains]. STEME ECLEZIASTICE 836. nr. 839. Inorogul de pe blazonul lui Nicolaus Olahus.. 124 . XCIII (1975). 1884. XIV (1976). ilustr. 1 (10). nr. În: „Mitropolia Olteniei”. În: „Biserica Ortodoxă Română”. p. Dan.

p. 845. În: „Glasul Bucovinei”. 305-315 + ilustr. Mitropolitul Andrei. t. Vechi sigilii bisericeşti ale unor parohii din jurul Oraviţei. ilustr. scriere comemorativă la serbarea centenară a naşterii lui. Karadja. 849. Ioan. Consistoriul Mitropolitan. [L'établissement cullturel du métropolite Dosithei Filitti depuis sa fondation jusqu'à nos jours. baron de Saguna. Ionescu Gion. p. ecrit commemoratif à la fête du centenaire de sa naissance]. XIX (1960). [Anciens sceaux ecclésiastiques de Boucovina]. mem. Constantin. 847. pl. [Trois églises gardantes les signes de l'ancienne héraldique roumaine]. Cernăuţi. 1944. În: „Analele Academiei Române”. 1-8 + ilustr. 5-6.Maria Dogaru 843. [Le Métropolite André. Ieremia B. În: „Mitropolia Banatului”. Vechi sigilii bisericeşti bucovinene. 6. Două contribuţii la istoria religioasă din Ţara Românească în secolul XVIII. Extras. p. Portretul şi stema lui Grigore Ţamblac şi misiunea sa la Conciliul din Constanţa. p. 10 p. 125 . Ioan. 116-124. nr. 544. Lupaş. 848. XXXV (1985). Ghiţă. p. Mem. ilustr. şi Polga. XLVI (1987). Grămadă. [Sceaux ecclésiastiques anciens des certaines paroisses des environs d'Oraviţa]. [Le portrait et le blason de Grigore Tamblac et sa mission au concile de Constanza]. 1827-1910]. Nicolae. 3-4. Bucureşti. Metzulescu. Bucureşti. Fabian M. În: „Glasul Bisericii”. XXVI. p. seria III.. Edit. 20. (Sigilii armoriate precum şi steme ale boierilor purtând în scut simboluri religioase). nr. În: „Glasul Bisericii”. 1909. 1910. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi (1827-1910). Sibiu. Stelian. Sect. 6. baron de Saguna. 846.. D. nr. 1939. Trei biserici păstrătoare ale vechii heraldici româneşti. 335-337. Filitti. [Deux contributions à l'histoire réligieuse de la Valachie au XVIII-e siècle]. Ist. + 10 f. 844.

p. La réprezentation „St. Sigiliul patriarhal descoperit la Constanţa. 1995-1996. Victoria. [Le Sceau de la Monastère Vad]. În: Studii şi cercetări de numismatică. 5-6. Stelian. [Sceaux et impressions sigillaires 126 . 1116-1142 + ilustr. Stelian. În: "Glasul Bisericii". Porumb. [Sur les symbole de l'art plasique chretien.Bibliografia heraldicii româneşti 850. Semnificaţia unor reprezentări şi simboluri. Academia Română. (Simbolurile creştine în heraldica sigilară europeană şi românească). p. 851. p. Sigiliul Mănăstirii Vadului. p. Genealogie şi Sigilografie”. 852. Pagini de istorie religioasă în cartografie şi sigilografie. În: „Glasul Bisericii”. + ilustr. 543-557. 1980. Stelian şi Dănilă. 280-306. nr. 1958. Reprezentarea „Sf. nr. archevêque de Buzău]. Georges et le dragon”]. Gheorghe pe unele steme boiereşti moldo-valahe). În: Studii şi cercetări de numismatică. p. Metzulescu. (Reprezentarea Sf. Bucureşti. [Un blason de Costandie Filitti. VII. XX (1961). Năsturel. În: „Mitropolia Banatului”. 855. Popeea. 853. [Contributions visant les débuts de l'art chrétien. Erminiile în arta creştină medievală europeană. nr. La signification de quelques représentations et symboles]. În: „Glasul Bisericii„. Metzulescu. 4 p. Din simbolurile artei plastice creştine. 123-144. Metzulescu. episcop de Buzău. XXI (1962). Stelian. p. 856. Gheorghe şi dragonul”. [Les „Erminies” dans l'art chretien médiéval]. II. Extras. 439-440 + ilustr. 3-4. 857. 1-3. Peceţi şi amprente sigilare parohiale din Banat. [Sceau patriarchal découvert à Constanza]. 1958. Filiala Cluj-Napoca. nr. Metzulescu. 121-123. Contribuţii cu privire la începuturile artei creştine. Lucaci Ioan. Al. În: „Buletinul Comisiei de Heraldică. XV (1965). XXI (1962). I-II. Marius. Sabău. 131-134. 11-12. + 5 pl. [Pages d'histoire religieuse représentées dans la cartographie dans la sigilliographie]. O stemă a lui Costandie Filitti. 854. Petre Ş.

Aurelian. (Descrierea stemei mitropolitului Antim Ivireanu). nr. 7-12. şi tipograf. bibliotecar. ilustr. 77-83. Antim Ivireanu arhivist. p. VIII (XCCII) 1997. În: „Mitropolia Banatului”. Dimitrie. Aurelian. Sacerdoţeanu. 542-585. 3-4. În: „Glasul Bisericii”. 9-10. p. 1-3. 862-890. Sacerdoţeanu. nr. nr. Sacerdoţeanu. 135-145. XVIII (1959). 861. 858. nr. XXXVI (1986). XXIII (1964). 223-224. 4.Maria Dogaru paroissiales du Banat]. bibliotécaire et imprimeur]. [Antim Ivireanu. În: „Glasul Bisericii”. p. p. archiviste. Aurelian. 859. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. 127 . nr. 9-10. p. 838-841. În: „Mitropolia Olteniei”. XXII (1963). [L'enigme du symbole héraldique du monastère Hodoş-Bodrog]. [La chancellerie de l’Église Métropolitaine de la Valachie et ses servants jusqu'en 1830]. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. Enigma simbolului heraldic de la mănăstirea Hodoş-Bodrog. Stoi. nr. XVIII (1966). 860. Cancelaria Mitropoliei Ţării Româneşti şi slujitorii ei până la 1830. p. În: „Altarul Banatului”. (Steme de mitropoliţi).

nr. III. + 3 tab. 205-213. Bălan. I (1933). Inele sigilare inedite din sec. 1973. nr. tipărit în culori şi mai multe tabele genealogice. Studiu şi documente. 128 . XIV-XVIII aflate în colecţia Muzeului de istorie a R.XVII-e siècles dans la collection du Musée d'historie de la R. VII (1939). (Stema familiei Hâncu). REPREZENTĂRI HERALDICE INDIVIDUALIZÂND CLASE ŞI CATEGORII SOCIALE 862. 864. În: Cercetări numismatice. XIX + 233 p.2 juin. III-IV(1936). (Stemele unor familii princiare: Cantacuzino. Familia Onciu.S. Teodor. [Les boyards Hâncu]. În: Recueil du XIe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. 1 (octombrie). Bartsch. Gagrim. p. 866. [L`héraldique de Bessarabie]. 64-67 (ianuarie-aprilie). Cernăuţi. de Roumanie]. + 2 f. 1972. ibidem. România. Boerii Hâncu. nr. Cristina. 31. p. În: „Glasul Bucovinei”. 1927. [La famille Onciu. 29 mai .XIV. Bezviconi. Bezviconi. Avec le blason de la famille Onciu et tables généalogiques]. Les timbres des armoiries des familles de Moldavie et de Valachie. nr. 67-87 şi 94. 7. 863. Anton Manea. Cu blazonul familiei Onciu. În: Din trecutul nostru. Gheorghe. Heraldica basarabeană. [Aneaux sigillaires inédites des XIV-e . În: Din trecutul nostru. 1980. Gheorghe. 865. pl. 36-39 (septembrie-decembrie). Ferdinand. p. Braga (Portugalia). ibidem. Liège. Étude et documents. nr.S. Sturdza şi Moruzi). p. 68-69 (mai-iunie).

Keşco.) 869. 15-16 (decembrie-ianuarie). 73 (octombrie). [Les boyards Stamati. nr. nr. 22-29. IV-V (1937). 28-30. În: Din trecutul nostru. 46-49 (iulie-octombrie). 320 p. (Stemele familiilor Cantacuzino. [Les boyards de la Moldavie entre Prouth et Dniestre]. 1-4 şi 4758. Boierimea Moldovei între Prut şi Nistru. Donici. 1980. p. În: Documente noi descoperite şi informaţ ii arheologice. 874. Contribuţii la istoria boierimii basarabene. 129 . 872.Maria Dogaru 867. În: Din trecutul nostru. Paul. II (1934-1935). Gheorghe. [Les armoiries de Jean Flora de Podeni 1655 et le rôle de gens d'armes roumains du siège d'Arieş]. [Contributions à l`histoire des boyards de Bessarabie]. (Stemele familiilor Neculitza-Popovici). I-II. Coroi. 870. Bezviconi. nr. p. Arhondologia Basarabiei II. p. Gheorghe. 871. Bezviconi. Bucureşti. 7-10. II (1935). 1940-1943.. Figuri şi umbre din nordul Moldovei. [La famille Krupenschi en Bessarabie]. 1-18. Boierii Stamati. Paul. II. 52. Binder. Gheorghe şi Gore. 868. p. Bezviconi. Basarabă ot Greci]. III (1936). 22-118. VII (1939). Gheorghe. II. Blazonul nobiliar al lui Ioan Flora din Podeni (1655) şi rolul dorobanţ ilor români din scaunul Arieşului . nr. Arhondologia Basarabiei. În: Din trecutul nostru. p. Tufescu etc. Stroiescu). Ralli-Arbure. (Stemele familiilor Stamati. Bucureşti. Ciurea şi Grecianu-Ilfov). Familia Krupenschi în Basarabia. 873. I. Bezviconi. Gheorghe. 21-24. În: Din trecutul nostru. Stroescu. Cazimir. 345 p. Gagrim. [Figures et ombres du Nord de la Moldavie]. Bezviconi. Gheorghe. Gheorghe. III (1935). Vol. nr. nr. Bezviconi. (Familiile Kazimir. Bezviconi. Sturdza. 17-20. p. III. În: Din trecutul nostru. În: Din trecutul nostru. Basarabă ot Greci. 48-61. Kalmuţki. Rali.

„Revue roumain d’histoire”. fac-similés. Române. de la Turquie et de la Roumanie. Bucureşti. Théodore. 25-157. În: Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii Academiei R. 877. Essai d'étude additionnelle à l'histoire moderne de la Grèce. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Ernest Leroux. Paris. Histoire d'Orient (de 1700 à nos jours). Une famille noble roumaine de Transylvanie: les Drakula de Sinteşti. Blancard. [La généalogie de la 130 . I (1863). p. Illustré de nombreuses gravures. Paul. 231-233. nr. (13 noiembrie). Blancard. (Steme ale familiilor Mavrogheni şi Callimachi). 1965. Genealogia familiei Cantacuzinilor. [La genealogie de la famille Cantacuzino]. 4. [La monographie de la famille Mocioni]. Teodor. IV. 882.1658). Monografia familiei Mocioni.P. Paris. Cornelia. Tom. publicată şi adnotată de Nicolae Iorga. Mihai. Ilustr. Un vechi sigiliu cantacuzinesc. aprilie-iunie. 1893. portraits. p. 301-314. (Sunt descrise stemele celor două ramuri ale familiei Mocioni). 879. Théodore. 757 p. facsimiles. Flammarion. [Un sceau de Nicolae Bălcescu]. cartes. 1939. 591. Cantacuzino. Botiş. p. 878. p. 923 p. + 35 pl. Orné de portraits. p. Cezar. I-II.Bibliografia heraldicii româneşti 875. 390-391. cartes-etc. nr. Un sigiliu al lui Nicolae Bălcescu. LXVII-LXIX (1973-1975). Genealogia Cantacuzinilor. 876. p. (Blazonul familiei MatzasMavrogheni). George. XXVII (1988). 23 (20) martie. Bodea. ilustr. Bolliac. (Diploma cu descrierea stemei concedată de Gheorghe Rákóczy lui Drăghici Cantacuzino . 880. 121123. Les Mauroyeni. Binder. XV. Les Mauroyeni. 881. 473-476. nr. În: „Buciumul”. 1909. Buzdugan. [Un ancien sceau de la famille Cantacuzino].

Vol. Dan. XI. [Un sceau inédit d'un révolutionnaire de 1848]. 562 p. Freiburg in Bresgau. XXX (1982). Viena. Sur la valeur héraldique des seaux des boyards Valaques et Moldaves à travers l'histoire des Principautés Roumaines. 1970-1971. Bucureşti. Cernovodeanu. Dan. Extras. Dan. 1998. (Stemele familiei menţionate). 886. p. Bălceşti pe Topolog. II.XVIe XIXe siècles]. + 5 ilustr. Despre stemele familiilor nobile româneşti din Transilvania (sec. Nobleza y Armes. Cernovodeanu. Bucureşti. [La généalogie de la famille Cârlova]. 1939. 1983. 1971. 885. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. + 3 tab. Sur les boyards roumains. nr. În: „Buletinul Bibliotecii Române”. 1973. p. Un sigiliu paşoptist inedit. 39-40 + 3 ilustr. 589-595. 883. 888. p. 884. Dan. p. Cernovodeanu. p. Dan. Atena. Extras. Bucureşti. 174 (septembrie-octombrie). Le role et leur fonction sociale à travers les siècles. În: „Revista elenă de genealogie şi heraldică". 48 p + 22 pl. Vol. Cernovodeanu. În: Genealogica et Heraldica Recueil du Xe Congrès International des Sciences Généalogiques et Héraldiques. Viena. Cârlova. 14-19 septembre 1970. Aperçu sur les armoiries de la noblesse Roumaine de Transylvanie (XVIe XIXe siècles). nr. Cernovodeanu. Dan. 1902. 1972. Un sigiliu puţin cunoscut al vel logofătului Andronachi Donici. 889. IV. [Sur les armoiries des familles nobles roumaines de Transylvanie . tom. X (XIV). 2. (Descrierea stemei conferită Cantacuzinilor în 1658). p. Cernovodeanu. 769-781. 118-133. XLII (1973). [Un sceau peu connu du grand „logofăt” Andronache Donici]. XVI-XIX). 221-232. În: „Hidalguia” – La Revista de Genealogia. 1. + 3 ilustr. 887. 2 p. Ioan. În: Studia et Acta Musei Nicolae Bălcescu. 673-679 + 5 ilustr.Maria Dogaru famille Cantacuzino) Bucureşti. Madrid. 7 p. Genealogia familiei Cârlova. 131 .

f. [Sceaux paysans de Valachie et de Moldavie (1660-1650]. 2. „Revue d`études sud est européene”. de hotarnic din judeţul Romanaţi la mijlocul secolului al XIX-lea. p. 4. 271-280. Dogaru. În: „Transilvania”. Dogaru. 895. Dogaru. Bucureşti. Pliant cu stema în culori. ayant appartenu à un arpenteur du district de Romanaţi au milieu du XIX-e siècle]. 375-378. În: Arhiva Românească. p. Dogaru. X (1972). 896.Bibliografia heraldicii româneşti 890. capitaine dans l`armée de Tudor Vladimirescu]. XXXIII (1981). XXXIII. 729-741. În: „Revista de istorie”. [L`arbre généalogique de la famille Miron Costin et ses armoiries]. [Une matrice sigillaire provenant de Tudor Vladimirescu]. Costin. Constantin. 4. 694-695 ilustr. 80-90. Un sigiliu personal. XLIX (1972). În: „Mitropolia Olteniei”. O matrice sigilară provenind de la Tudor Vladimirescu. 891. nr. XXXIV (1981). nr. 1900. x x x Despre sigiliul lui Avram Iancu donat Casei naţionale a „Astrei”. Maria. p. Corneliu. Sigiliul lui Avram Iancu. 897. I (1995). p. XLIX (1972). Miron. 894. p. [Sur le sceau d`Avram Iancu donné à la Societé Astra]. 217-219. 4. 892. inédit. Maria. În: „Revista Arhivelor”. Arborele genealogic al familiei Miron Costin cu armele familiei. Deca. L`album héraldique des étudiants d`outre-mer de l’Université de Padoue (XVII-e-XVIII-e siécles). p. nr. 7-9. [Le sceau d'Avram Iancu]. Sigiliul lui Ioniţă. [Le sceau de Ioniţă. inedit. nr. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu.d. Dima Drăgan. 893. nr. [Un sceau personnel. Sigilii ţărăneşti din Ţara Românească şi Moldova (1600-1650). Maria. 132 . În: „Revista Arhivelor”. p. 694695 ilustr. Maria.

903. leurs effigies sur sceaux et médailles]. p. Maria. În: „Ziridava”. nr. p. Genealogia şi arhivistica. efigii pe sigilii şi medalii. Ioan. În: „Mitropolia Olteniei”. Maria. 221-232. XXVII (1990). 206-221. Maria. p. 902. Maria. Mihai Eminescu şi Ion Creangă. L`évolution des enseignes héraldiques appartenant à la famille Mocioni]. În: Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare. XXXIII (1981). 133 . LXIX (1990). XIX-XX. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Dimitrie. Augustin. Dogaru. 115-130. Muzee. [Mihai Eminescu et Ion Creangă. 1989. Două tipare sigilare ale familiei Mavrocordat din Colecţia Bibliotecii Facultăţii de Istorie Filologie-Bucureşti. Evoluţia însemnelor heraldice aparţinând familiei Mocioni. p. [St. nr. Dogaru. 2. 395-403. Sigiliile lui Buzinca Dimitrie din Răduleşti. căpitan în oastea lui Tudor Vladimirescu. III. nr. Arad.Maria Dogaru 898. p. 379-380. 899. Opuscula Numismatica. George représenté sur le sceau inédit de Ioniţă. Seria nouă. Evoluţia unei familii româneşti din nordul ţării. L'évolution d'une famille roumaine du nord du pays]. 1996. Adina. 54-59. Maria şi Berciu Drăghicescu. În: „Hrisovul”. 904. 900. Gheorghe reprezentat în sigiliul inedit al lui Ioniţă. [Les sceaux du Buzinca Dimitrie de Răduleşti]. 901. 1998. 2. Heraldica în slujba cercetării istorice. p. 6 ilustr. Dogaru. [Deux moules sigillaires de la famille Mavrocordat de la collection de la Bibliothèque de la Faculté d`Histoire-Philologie]. Dogaru. Dogaru. p. Diploma de înnobilare a lui Nicolaus Olahus. Bucureşti. Dogaru. Maria şi Mircea. Maria. Maria şi Dragomir. LXIX (1990). Radu Ion. 3-4. capitaine dans l'armée de Tudor Vladimirescu]. [La généalogie et l'archivistique. [Le diplôme d’ennoblissement du Nicolaus Olahus]. Mureşan. Sf. Stoi. Popovici. În: „Revista Arhivelor”. 204-215. Dogaru. În: „Revista Arhivelor”. [L`Héraldique au service de la recherche historique. nr. 7-9.

Alexandru Al. Arborele genealogic al familiei Fălcoianu cu 12 anexe pentru descendenţa din partea femeiască. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. nr. 1977. p. Emil. [Le sceau du général Gheorghe Magheru]. Sigilii din epoca modernă aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. I. Maria. Dragomir. Anul XIV (1977). Fălcoianu. 205-216. Edroiu. Dumitrescu. 906. II. În: „Hrisovul”. 113-128. Sigiliul generalului Gheorghe Magheru. Emil. 311-313 + 3 ilustr. 910. 1996. p. [La significationdes armoiries de la famille Magheru] Comunicare susţinută în cadrul Comisiei de heraldică. Muzee.. [Un sceau annulaire inscriptionné en slavone dans les collections du Musée d`Histoire de la Transylvanie de Cluj Napoca]. Un sigiliu inelar cu inscripţie slavonă în colecţiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. [Le diplôme d'ennoblissement du George Hurmuzacki]. În: curs de publicare. IV-V. Maria. p. Nicolae. Roumanie]. [Le diplôme d'ennoblissement accordé par l'empereur Charles VI à Jean Medrea de Zlatna 1726]. [Sceaux de l`époque moderne se trovant dans le patrimoine du Musée d`Histoire de la R. 1999. (O gemă autentică folosită în evul mediu ca sigiliu de un demnitar Bratu). Dogaru. În: Acta musei Napocensis. Semnificaţia stemei familiei Magheru. România. Seria nouă. Serie nouă. 908. 21 + ilustr.Bibliografia heraldicii româneşti 905. În: „Hrisovul”. sigilografie şi genealogie de pe lângă Institutul Nicolae Iorga. Dogaru. 183-192. 911. În: Cercetări Numismatice. p. întocmită de.. XVI (1978). Diploma de înnobilare acordată de împăratul Carol al VI-lea lui Ioan Medrea din Zlatna (1726).S.S. [L`arbre généalogique de la famille 134 . 3. 907. Maria. Diploma de înnobilare conferită lui George Hurmunzacki. Dumitrescu. 909.

Ioan C. 1929. 1904.1 tab. 10 + 43 p. concedată fraţilor Ilie. 915. Chiriac şi Teodor Sturdza). 135 . cu arborul spitei şi cu stema ei dreasă d’un inadins comitat dupre documente. 103-120. Paris. Cernăuţi. p. Foras. Genealogia familiei Sturdza sau Turza. J. Gheorghe). LI. În: „Revista Arhivelor”. les charges. cercetată de Gheneralicesca Obicinuita Adunare a Moldovei şi întărită prin hrisov domnesc. Geneva. 1919. Fick. Costin. Arborele genealogic al familiei Flondor. (Stema familiei şi diploma de concedare a ei. Amedée. 3 ilustr. 917. 1842. 10 pl. Carol Göbl. Observation sur les nomn. 1889. Feneşan. Autorités historiques. Filitti. 8 f. 916. [La généalogie de la famille Sturdza ou Tourza avec l`arbre généalogique et son blason . Arhiva Gheorghe Grigorie Cantacuzino. [L`archive Gheorghe Grigorie Cantacuzino]. Iaşii. les titres. [L`arbre généalogique de la famille Flondor]. 1925. Généalogie de la maison princière et comitale de Sturdza ou Turdza. (Heraldica familiei Brâncoveanu. 1652). An LXXI (1994). 913.. Foras. 912. Stema lui Constantin Brâncoveanu în calitate de cavaler al ordinului constantinian al Sf. diploma de nobili ai Transilvaniei din 1679. Foras. (Se prezintă şi stema familiei). Flondor. (Este reprodusă stema color).]. . din 1679. des familles noble alliées. 12 p. 13 tab.. 362 p. de către principele Mihail Apafi). 914. Amedée. (Stema familiei Sturdza. Două diplome de înnobilare şi blazon pentru românii din Lugoj şi Caransebeş (1593. 1 fl. [Deux diplômes d’ennoblissement et blason pour les roumains de Lugoj et Caransebeş]. + 7 f. Amedée. le blason. Bucureşti. vol. Institutul Albinei. 1 tab.pl. XXXVI. Nicolae. Notice historique et généalogique sur les Princes Bassaraba de Brancovan.G.Maria Dogaru Fălcoianu à 12 annexes concernant la descendance feminine].

Cristache. Un interesant sigiliu din colecţia noastră. XXVI-XXX (1989-1993). Sigiliul necunoscut al lui Ion Ghica. Mihail. Cristache. 136 . În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Cristache. Bucureşti. 36-37. IV. 591598. Hagi Mosco. I. Album heraldic. 924. 37. Gheorghe. nr. 1918. Gheorghe. Radu şi Guboglu. Un sigiliu necunoscut aparţinând probabil umanistului Nicolae Olahus sau unui descendent al acestuia. 421-422. 921. 1 + 10 pl. (Steme color ale fostelor familii domnitoare moldo-valahe). Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti. În: „Magazin istoric”. Grecianu. [Une hypothèse héraldique]. 427 + 53 ilustr. 922. 10. p. (Stema familiei Bălăceanu). Vol. Bucureşti. I. O ipoteză heraldică. Ştefan. 923. [Armoiries des boyards de Roumanie]. [Le blason de chevalier du général Mihail Trapsa]. XXII (1988). Arheologie-istorie. Emanuel. p. nr. [Le sceau inconuu de Ion Ghica]. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. O diplomă de înnobilare din Ţara Haţegului de la 1675 ?. 1987. Cosmin. 294-298 + 3 ilustr. nr. Gorjanu Popa. Groza. Grecianu.Bibliografia heraldicii româneşti 918. nr 2. Gheorghe. 121-123.40. Muzeul Câmpulung-Muscel. În: Acta Muzei Napocensis. 920. ilustr. p. LXXXVII-LXXXIX 19831985. 925. Steme boiereşti din România. 1913. [Un intéressant sceau de notre collection]. p. În: Studii şi comunicări. [Un diplôme d'ennoblissement de Ţara Haţegului de 1675?]. p. 1995. 1973-1975. p. 131-133. 157-158. Liviu. [Les généalogies documentées des familles des boyards]. Blazonul de cavaler al generalului Mihail Trapşa. În: „Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti”. LXVII-LXIX. [Un sceau inconnu appartenenant à Nicolae Olahus ou à un de ses descendants]. 919. Alba-Iulia.

[Nouvelles considérations rélatives au drapeau de la révolution de 1821]. Familiile boiereşti române. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Kretzulescu. VI (1969). 49 pl. Notice généalogique sur la famille Kretzulescu Bassaraba. nr.-16. Historique et généalogies]. 2.d. 2. [Les familles boyardes roumaines. Rodolphe Em. 934. Noi consideraţii în legătură cu steagul revoluţiei de la 1821. nr. 101-110. Kovács. Iordache. Muzee. 291-303. 929. 927. Ionescu Gion. 46-50. 68 p. Iftimi. Fr. [Sceaux des princesses de la Moldavie]. f. 3. nr. 928. 95-98. 2. Jahrhundert). Două steme reconstituite ale unor iobagi înnobilaţi. Rodolphe Em. ilustr. 933. 6-7. 1-2. [Les diplômes d'anoblissement et l'iconographie de Nicolaus Olahus]. p. p. Constantin. 932. 137 . nr. Bruxelles. 2 tab. 1899. [Deux emblèmes reconstiuées de serfs roumains anoblis]. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. 930. nr. În: „Revista Muzeelor şi Monumentelor”. Die Familien Wappen der Besitzer des Alten Rathauses in Hermanstadt Sibiu (im 15. Lecca. În: „Arhiva Genealogică”. XXXVI (1993). Minerva. II (VII) (1995). XIX (1982). Notice généalogique sur la maison princière des Kretzulesco. 1981. Sigilii de doamne şi domniţe ale Moldovei. p. Bucureşti. Paris. În: „Revista Muzeelor”. Evoluţia stemei Filipeştilor. (Sunt descrise diferite steme de familie). Kretzulescu. nr. În: „Oltenia”. Diplomele de înnobilare şi iconografia lui Nicolae Olahus. Octavian George. [L'évolution de l'emblème des Filipesti]. p. p. D. Andrei. Sorin Gh. Ittu.Maria Dogaru 926. p. 58-60. LIII + 595 p. Muzee. Ionescu Gion. Napoli. p. D. Edit. Marin. f.d. Gianini. Istorii şi genealogii. XXVII (1990). 931. 147-152.

83-90. Un portret al lui Miron Costin. În: „Magazin istoric”. 1927. În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. Constantin Georges. nr. În: „Studii şi cercetări de istoria artei”.N. 168-173. Un desen al lui Udrişte Năsturel reprezentând propria sa stemă heraldică. 75 f.al XIX-lea privitoare la familia Mano. 939. Inele sigilare boiereşti din colecţia profesrului Mihai Seulescu. Mareş. 8. Recueiles adnotés et publies]. Al. F. Mănescu. I 1957. t. p. (Diploma din 1676 martie 5 conferită lui Lupaşcu Buhuş de către principele Transilvaniei Mihail Apafi). 28-32. p. 405-406. Göbl. Göbl. Constantin. C. [Un portrait du Miron Costin]. Göbl. Constantin. 1942. pl. Moisil. Sect. partea a II-a. Extras. şi Boga. 1927. 10.. Bucureşti. Ist. [Des bagues sigillaires de boyards de la collection du professeur Mihail Seulescu]. Mărunţişuri sigilografice. 58 p. (Blazonul familiei Mano). 1 tab.Bibliografia heraldicii româneşti 935. III (1969). În: „Buletinul Societăţii Numismatice Române”. XXIX – XXXVI (1935-1942).L. J. 80 şi 99 + ilustr. 938.. Bucureşti. 180-184. T. 138 . [Menus renseignements sigillographiques]. adnotate şi publicate de. nr. Contribuţii noi privitoare la familia Buhus din Moldova (Nouvelles contributions concernant la famille Buhus de Moldavie). 7 tab. În: „Analele Academiei Române”. [Documents datant du XVIe au XIXe siècles concernant la famille Mano. Moisil. Documente din secolele al XVI-lea . În: Studii şi cercetări de numismatică.. Mano. Din trecutul heraldic al boierimii moldoveneşti până la sfârşitul secolului XVI. Extras F. XLI. 940. Minea. Bucureşti. Ştefan. Meteş. Edit. p. seria III. p. p. p. Arte plastice. VII mem. 1944. 941. [Un dessin d'Udriste Năsturel représentant son propre insigne héraldique]. Mem. XXXIV 1987. Bucureşti. culese. [Du passé héraldique des boyards de Moldavie jusqu’à la fin du XVI-e siècle]. (Sigiliul spătarului Zotu Tzigara). XXIX-XXXVI (19351942). 285-342 + 1 tab. 937. I. 936. nr. 83-90. 1907. 62 p.

XII (1908). 943. 946. XI (1910). 1997. p. Albert Baer.. nr. 77 p. XV (1914). 282330 + ilustr. [Un sceau peu connu: l'anneau sigillaire d'Ioan Buteanu. 947. XVI (1922). p. [La généalogie des Năsturels]. p. XIII (1912).. Augustin. 215-217. p. [Données historiques concernant les familles 139 . 244-261.43. Mureşan. 944. Satu Mare. p. Olănescu. Bucureşti. 61-74. nr. Puşcariu. Bucureşti. Katonai. (Blazonul acestei familii). (Stema familiei Cantacuzino). 1. ilustr. P.46-90. (Reprezentări heraldice şi sigilare ale familiei Năsturel). Genealogia Năsturelilor. Bucureşti. 945. Ioan. Attila A.V. 317-349. [Roumains décoré avec l`Ordre millitaire Maria Tereza et l’Ordre Royal hongrois St. 37-71. 7-9. partea I-a. În: Nobilimea românească din Transilvania. (Cu un rezumat în limba română). 1903.. Pandula. P.V. 7. p. l'un des dirigeants de la Révolution de 1848].és a magyar királyi. 210-234. Neamul boierilor Cantacuzini din ramura lui Şerban Voievod. [La famille Olănescu. 4-6. ilustr. [La famille de boyards Catacuzène de la branche du prince Şerban]. Notices et documents]. 1-3. Un sigiliu puţin cunoscut: inelul sigilar al conducătorului paşoptist Ioan Buteanu. arheologie şi filologie”.Maria Dogaru 942. Date istorice privitoare la familiile nobile române. p. p. În: Literatura şi arta română. An LXXIV (1997). Năsturel. P. p. Năsturel. Mária Terézia Rend . [La famille de boyards Pârscoveanu et leur parenté avec les Cantacuzène de la branche du grand spathaire Drăghici Măgureanu]. Grigorie P. p. XII (1911). p. Neamul boierilor Pârscoveni şi încuscrirea lor cu Cantacuzinii din ramura marelui spătar Drăghici Măgureanu. 948. Etienne]. 1906. Familia Olănescu Notiţe şi documente. Szent István Rend román tulaydonosai. partea I. nr.V. În: „Revista Arhivelor”. Năsturel. 81-119. nr. partea a II-a. 81-136. În: „Revista pentru istorie.

În: „Muzeul Naţional”. 151 p. 953. 949. 1892. nr. S. 952. Însemne heraldice româneşti. 950. Rizo-Rangabe. I-XVIII + 184 p. Sibiu. Rînziş. [Le sceau des Mihai Eminescu]. 12 (108) din 16 martie. Părtile I-II. Însemne şi semnificaţii. Emblèmes et significations]. 1892-1895. Généalogie et historique. Livre d'or de la noblesse phanariote et des familles princières de Valachie et de Moldavie. nr. 951. Filofteia. Racoviţă Cehan. 10 (106) din 12 martie p. 41. Rînziş. Données complémentaires. p. 1904 + 261 illustr. Fişe nominale şi fotografii. În: „Magazin istoric”. Athènes. (Sunt descrise sigiliile doamnelor lui Matei Basarab Elena. p. 13. Bucureşti. II-IX + 416 p. [Tradition et continuité exprimées par les sceaux personnels du XVII-e siècle. 2. În: „Magazin Istoric”. ca 140 . fiches nominales et photos]. 955. Tipariul tipografic arhidiecesan. Eugène. Portrete şi sigilii de doamne şi domniţe. 1982. nr. Mihai. nr. en Russie et en Turquie.. p. Rînziş. VI. 13. 40. Genealogie şi istorie. Eugène. par un Phanariote. 2. Sigiliul lui Mihai Eminescu. nr. 12. p. + 6 pl. Nr. Vlastos. Duca Vodă . en Roumanie. p. Tradiţie şi continuitate exprimate în sigiliile personale din secolul al XVII-lea. În: „Poliţia română”. 1942. p.Anastasia. I-II. XXIII (1989). 9 (105) din 5 martie 1992. [La famille Racoviţă Cehan. 13. (Steme ale familiilor fanariote moldo-valahe).Maria. Livre d'or de la noblesse phanariote en Grèce. XXIII (1989). 171-174. Familia Racoviţă Cehan. Constantin Brâncoveanu .Bibliografia heraldicii româneşti nobles roumaines]. [Sceaux de boyards Roumains]. Filofteia. (Reprezentări heraldice ale membrilor acestei familii). Rizo-Rangabe. 11 (107) din 19 martie. + 4 tab. Folfteia. 954. Vol. Filofteia. Întregiri. [Des portraits et des sceaux des princesses]. Rînziş. Athènes. 2 ed. illustr. X + 160 p.

Extras. fiica lui Nicolae Pătraşcu şi a Ancuţei. Sacerdoţeanu. 1 ilustr. + 4 tab. p. p. Sacerdoţeanu. 1937. 958. 141 . În: "Flacăra". p. 1944. [Sur les descendents du prince Gregoire III Ghica et l'origine des Ghica de Moldavie]. 961. 134-140. 9 p. p. În: „Mitropolia Olteniei”. Rosetti. (Descrierea stemei lui Ioan Boer din Recia). 962. Academiei Române. (Stemele celor două ramuri ale familiei Ghica). 1930. Vittorio. Josef. 2. [Les sceaux du métropolite Antim Ivireanu]. Radu. În: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. Έλληνες Ήγεµόνες Βλαχιιας και Μολδαβιας. Spretti. IX (1937). 40-52. (Stemele familiilor fanariote moldovalahe). Aurelian. În: „Ţara Bârsei”. [La famille Rosetti]. Braşov. 1972. În: „Convorbiri literare” XXVI (1902). (Familia Pavel Munyan alias Popa). Sebestyén de Kopecs. Radu. 960. [Le portrait d'un boyard transylvain du temps de Michel le Brave]. III. caiet 1-4. [Un diplôme d’anoblissement du Haţeg]. Rosetti. Atena. Enciclopedia storico nobiliare italiana. Vol. (Stemele familiilor Creţulescu şi Catargi). 959. (Reprezentări heraldice ale familiei Rosetti). VII (1922). p. Portretul unui boier ardelean din timpul lui Mihai Viteazul. Sigiliile mitropolitului Antim Ivireanu. 214 + 1 ilustr. O diplomă de înnobilare din Haţeg. Wappenbriefe einiger Kronstädter. p. I-II. Vol. Sebestyén de Kopecs. nr. 963. Soutzos. 192. 296 p. [Les princes greques de la Valachie et Moldavie]. Edit. nr. 14 din 11 martie. Despre urmaşii lui Grigorie Ghica Vodă III şi originea Ghiculeştilor din Moldova. 1938-1940. 956. 798-818. Aurelian. Milano. 957. Braşov. fata lui Radu Şerban). 838-841. Familia Rosetti. Bucureşti.Maria Dogaru şi cel al Ilincăi. Josef. 9-10 (1966). Dimitros Scarlatos.

49-50. Szekely. I (IV) (1994). Stoi. 968. Paris. 35-42. (Sigilii heraldice ale familiei Mavrocordat. [Le blason d'une famille roumaine de renom]. În: „Revue roumaine d'histoire de l'art”. Nicolae. Série Beaux-Arts. 1. p. 1994. Tom.Bibliografia heraldicii româneşti 964. Blazonul unei reputate familii româneşti. p. IV. 3-4. nr. 967. Dimitrie şi Duca de Cadar. 69-74. În: „Arhiva Genealogică”. 969. 81-87. În: „Mitropolia Banatului". XXXVIII (1988). Arad. Sturdza Săuceşti. VIII + 463 p. Doi gemeni Butinceni şi diploma lor de înnobilare. p. p. Sturdza. Câteva date bibliografice şi semnificaţia blazonului său. Nr. [Héraldique. Bd. XII. [Les richesses du sol d`un domaine réfletées dans un blason de noblesse].C. Enluminures héraldiques des XVIe – XVIIIe siècles dans la collection de l'Académie Roumaine. 142 . Bogăţiile solului unui domeniu reflectate într-un blazon nobiliar. e XVII 1980. [Deux jumeaux Butinceni et leurs diplôme d’anoblissement]. p. În: Calendarul Românesc. XIX-XX (1996). Heraldică. 83-86 + 2 ilustr. Jean N. p. În: Studia universitatis Vasile Goldis. Stoi. stema princiară a Mavrocordaţilor). Ştefănescu. 2. 966. genealogie şi sigilografie la familia boierilor Ureche. 971. Dimitrie. Maria Magdalena. 13-43. 1913. Mihai G. 339-342. Arad. 965. înnobilate de Mihai Viteazul în 1600). 970. + 1 tab. (Stemele familiilor româneşti din Transilvania: Sindea de Roşcani şi Strava de Porumbacu de Sus. 1969. nr. généalogie et sigillographie à la famille des boyards Ureche]. şi Mănescu. p. nr. Alexandre A. Stoi. Mitropolitul Andrei baron de Saguna. [Le métropolite Andrei baron de Şaguna. Dimitrie. În: Ziridava. Marcel şi Nistor. Stoi. Zwei von Michael dem Tapferen in Siebenbürgen verliehene Adelsdiplome mit der rumänischen Trikolore. L'Europe Orientale et le rôle historique des Maurocordato (1660-1830). Dimitrie. + 128 ilustr. Quelques données bibliographiques et la signification de son blason]. În: Forschungen zur Volks und Landeskunde. 1992.

Criptologia în istoria românească (un sigiliu aparţinând lui Tudor Vladimirescu). 14-15. 4 (1989). Ştefănescu Mihai. 24 p. Certains problèmes concernant la généalogie de la famille Olahus]. Nestor. Vornicescu. Simbolistica eliberării patriei într-o matrice sigilară a lui Tudor Vladimirescu. Nestor. [Supplement à l'album d'Emmanuel Hagi Moscu. 10. Stema familiei Sturdza. p. 977. 975. [La symbolistique de la libération de la patrie reflétée dans une matrice 143 . XII (1969). t. p. p. Ipsilanti). f. O matrice sigilară inedită şi semnificaţia sa istorică. Tonk. 1931. 7-9. Nicolae M. Armoiries des boyards de Roumaine]. Bucureşti. 83-106. 6. Vornicescu. În: „Mitropolia Olteniei”. În: „Magazin istoric”. În: "Analele Academiei Române". nr. [Histoire de grand serdar George Saul]. 1931. 13-32 + ilustr. Mem. nr. Lit. [Une matrice sigillaire inédite et sa signification historique]. nr. p. Socec. [Les armoiries de la famille Sturza]. Unele probleme privind genealogia familiei Olahus. ilustr. Veress. 979.Maria Dogaru 972. seria. [La chryptologie dans l`histoire roumaine – un sceau appartenant à Tudor Vladimirescu]. nr. reproducere pe coperta 1 şi 2. În: „Ştiinţă şi tehnică”. 9. 2 pl. (Steme ale familiilor princiare: Barnovski. [Les diplômes d'anoblissement de Nicolaus Olahus. 974. p. III. Bucureşti. Secţ. Titu. În: „Magazin istoric". Saul). XV (1981). Vlădescu. Extras. mem. + ilustr. [Le sceau de la révolution de Tudor Vladimirescu]. V. Al. XXXIII (1981). Diplomele de înnobilare ale lui Nicolae Olahus. 1. Năstase. 1995. Edit. În: „Revista Arhivelor”. Seria nouă. Andrei. ilustr. 976. 4. 973.d. Sigiliul revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. (Stema marelui serdar Gh. Vornicescu. 978. Supliment la Emanuel HagiMosco (Steme boiereşti din România). Istoricul marelui serdar Gheorghe Saul (1743-1785). 354-374. Nestor.

Zotta. În: Omagiu prof. Spita neamului Hajdău cu unele date noi. [L'arbre généalogique de la famille Hajdău avec quelques nouvelles données]. 1943. Sever. nr. p. Bucureşti. O diplomă de boier transilvănean pentru un boier din Moldova. (Este descrisă stema acestei familii). În: „Revistă de istorie”. Xenopol. În: „Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare” din Iaşi. Vornicescu. Ştiri despre Costineşti. 1943. Zotta. p. (Descrierea sigiliului heraldic al lui Andronache Donici). Date nouă cu privire la Andronache Donici (circa 1760 . fraţilor Gorie şi Dimitrie Leca. 11 p. 67-68. 985. p. p. 25 p. 79-84. 984. 873-881. (Textul diplomei de recunoaştere a nobleţei acordată de Mihai Apafi. 7-9. p. 1928.Bibliografia heraldicii româneşti sigillaire de Tudor Vladimirescu]. Iaşi. În: „Almanahul estival – Luceafărul”. (Stema familiei menţionate). nr. principele Transilvaniei. Inelul lui Tudor Vladimirescu. 1638). 70-76. + 6 pl. XXVI (1915). (Este descrisă stema poloneză conferită lui Iancu Costin. 1. Göbl. 312 p. 986. 1915. la 25 ianuarie 1663. 13 p. Sever. A. Istoria şi genealogia Casei Callimachi. Pavel Gore. [Les révélations d’un sceau. [L`histoire et la généalogie de la famille Callimachi]. 1982. XI (1925). [Un diplôme de noble transylvain pour un boyard de Moldavie]. 980. Chişinău. Sever. Revelaţiile unui sigiliu. [Nouvelles données concernantes Andronache Donici (environ 1760-1829]. 4-6. În: „Arhiva Genealogică”. Zotta. Extras. nr. Sever. 981. Edit C.D. p. Extras. (Descrierea stemei familiei Hasdeu). Bucureşti. L’anneau de Tudor Vladimirescu]. 1981. II (1913). ilustr. În: Documente noi descoperite şi informaţii arheologice. Ioan Lupaş. Sever. Nestor. 982. 983. [Renseignements sur les Costins].3. 3444. Zotta. boieri moldoveni). Zotta.4 noiembrie 1829). 139-176. 144 .

II. p. Filipescu. Filigranele cărţilor tipărite la Câmpulung. [L`album de la famille Cantacuzino avec une sélection de portraits et documents relative à cette famille]. (Filigrană heraldică cu stema Ţării Româneşti şi blazonul lui G. Arbure. scoase mai ales din arhiva şi colecţiile d-lui G. nr. Akerman. O vizită la Curtea de Argeş.-sept. Minerva. 989. În: Studia bibliologica. (Despre stemele domnilor Ţării Româneşti descoperite în mormintele din biserica Sf.Gr. Dinu C. Zamfir C. 790 p. 67-114 + ilustr. [Les filigranes des livres imprimés à Câmpulung au XVII-e siècle]. 559-566. Bucureşti. Bacâru. [Chronique historique. + ilustr. 8-9 (aug. Carol Göbl.XV.Em. 1969. Hotin). (Reprezentarea şi descrierea stemei familiei Hasdeu ca şi reprezentări heraldice ale unor judeţe şi oraşe din această provincie istorică: Chişinău. Edit. + 1 tab. În: "Convorbiri literare".pl. 1898. 145 .) p. Gheorghe Rákoczi). INFORMAŢII HERALDICE INSERATE ÎN ALTE LUCRĂRI 987. Cantacuzino. Livia. Albumul familiei Cantacuzino cuprinzând o alegere de portrete şi documente relative la această familie. 988. 1920. în secolul al XVII-lea. XVIII/XIX. Nicolae domnesc din Curtea de Argeş). Orhei. Bucureşti. + 24 f. LI. [La Bessarabie dans le XIX-e siècle]. Arion. 990. Bălţi. Bucureşti. Basarabia în secolul XIX. 1902. Bender. Une visite à Curtea de Argeş]. (Pe pagina de titlu stema familiei Cantacuzino). + 4 h. Cronica istorică.

În: „Convorbiri literare”. Bianu Ioan. 5 vol. însoţite de adnotaţiuni istorice şi precedate de o introducere asupra 146 .. Bogdan. Quelques supra-libros des Voïvodes roumains. II. Ex-libris-ul cu variante al lui G. p. 1973. Nicolae. Tom. 1944. 428-430 + 6 ilustr. Inscripţia de la 1484 de pe poarta cea mare a Cetăţii Albe. 570 p. 997. Gheorhge. IX + 572 p.pl. + ilustr. 3). XIII + 372 (376) p. Bogdan. Essai comparé sur les institutions et les lois de la Roumanie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. 1936. du "Peuple roumain". VIII + 77 (780) p. p. + ilustr. 994.Bibliografia heraldicii româneşti 991.Em. XXXV. În: „Revista bibliotecilor". Ioan. [La bibliographie roumaine ancienne]. 31-34. XXIII. 993. 1910. 995. 996. tom. III (1809-1830) Bucureşti. Bacâru. Blaremberg. 1903. 167. + 8 f. (Despre ex-libri-urile lui G. În: „Din trecutul nostru”. 96-110. Simonescu Dan. steme orăşeneşti. Imprim. (L`ex-libris avec des variantes du G. Bucureşti. 21. I (1508-1716). Nerva. Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolul al XVlea şi al XVI-lea. Filipescu]. Bucureşti. tom. 992.. BlajPetru Pavel . + 1 f. cu stema acestei familii). Ioan. + ilustr. traduse şi rezumate din slavoneşte. Filipescu.Aaron. mitropolitul Moldovei etc. 808 p. Semi-mileniul Chişinăului. nr. Bezviconi. Livia. (Stema Moldovei pe o inscripţie de la Cetatea Albă). 1885. 1970. 1912-1936. Filipescu. 1901. steme judeţene. [L`inscription de 1484 placée sur la grande porte de Cetatea Albă]. Bibliografia românească veche. Constanţa. (Sunt reprezentate stemele celor trei principate româneşti. p. Bucureşti. Bacâru. 247-253. [Demimillénaire de la ville Chişinău]. Em. p.). însemnele mitropoliţilor din Bălgrad. + 2 f. (Despre mobilele heraldice ale stemelor Ţării Româneşti şi Moldovei p. IV (addenda et corrigenda). Hodoş. tom. Livia. + ilustr.Em. 7 iul. (Stemele lui Manuc Bey şi ale familiei Lazu). II (1716-1808) Bucureşti. nr. În: Bibliophiloe au Pont-Euxin. 202 nr. p. blazoanele familiilor Năsturel şi Cantacuzino.

999. p. C. Socec. Edit. 12 p. (Sigiliile armoriate ale domnilor din Ţara Românească din secolele XV-XVI sigilii ale boierilor). I-II. I (1413-1508). Mem. [Album paléographique contenant vingt six facsimiles de documents de XV-e siècle].Maria Dogaru diplomaticei vechi româneşti.pl. 63 p. Vol. [Documents et régests concernants les relations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. 311-360 + 6 f. Ioan. adnotaţiuni istorice şi o introducere asupra diplomaticei vechi româneşti. II t. Album paleografic cuprinzând douăzeci şi şase de facsimile de documente din sec. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Moldovei din sec. Inscripţiile de la Cetatea Albă. XV şi XVI în arhivul Braşovului. Bogdan. Documentele lui Ştefan cel Mare. [Documents concernants les rélations de la Valachie avec la ville de Braşov et l`Hongrie dans le XV-e et XVI-e siècles]. Documente moldoveneşti din sec. Bogdan. Socec. + LXXXVI + 347 p. Bogdan. (erata). 1002. 1902. 998. Ioan. [Documents d`Etienne le Grand]. (Sunt reproduse documente validate cu sigilii). 147 . Socec. XV şi XVI şi ale boierilor). (I). Bucureşti. Edit. Bucureşti. Edit. Edit. XLVI + 518 p. Bucureşti. Ioan. Vol. texte slave cu traduceri. + 1 p. Bogdan. Ist. În: „Analele Academiei Române”. 1905. (Sigiliile heraldice ale lui Ştefan cel Mare. Bogdan. XV şi XVI şi ale boierilor acestora). 1913. XV şi XVI. 1001. XV (Anexa la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul). XXX (1908). 1905. Göbl. II). 1000. (Documents moldaves de XV-e et XVI-e siècles dans l`Archive de la ville Braşov]. Socec. seria. 16 p. XXI + 611 (p. XVIII + 400 p. Bucureşti. Ioan. (Stema Moldovei sculptată pe inscripţia din 1467 şi 1479). Secţ. (Descrierea sigiliilor heraldice ale domnilor Ţării Româneşti din sec. + 26 pl. Bucureşti. [Les inscriptions de Cetatea Albă]. Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ţara Ungurească în sec. Ioan. 1905. domn al Moldovei şi ale boierilor săi).

Claudia. Brăila. 1829-1929. 1929. Lucia şi alţii. Buzdugan. 429 p. + ilustr. Constantin. cât şi ale unor comune din numitul district). Monografie istorică şi socială. 338 p. + 1 h. Étampes. + 3 pl. Bonaciu.. Iaşi. N. Naţională. Octavian. Transilvaniei şi Olteniei de către heraldiştii străini). 1977. Edit. Richenthal. XVII şi XIX a stemelor unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. 1004. Schiţe istorice şi administrative. a II-a. Bogdan.odinioară şi astăzi. + 1 h. + ilustr. Tip. Borcea. Luchian. (Tablou arheologic privitoriu la istoria Daco-Romane). 1009. (Stema Oradei din epoca feudală. 1861. Bolliac. 516 P. Istoria oraşului Oradea. Der Aulendorfer Codex. 1007. 1904. Cornea. Ed. (Nouă retipărire a ediţiei Anton Sorg din 1483 a cronicii lui Ulrich v. x x x Brăila veche. [Les monnaies et bancnotes roumaines].. Monographie historique et sociale illustrée]. Monede şi bancnote româneşti. plans et cartes]. planuri. 1008. Litterarischer Verein in Stuttgart. + XXXII pl. 1882. Oprescu. 519 p. însemnele ţinuturilor şi ale unor oraşe din Moldova). Cezar. Bucureşti. [L`histoire de la ville Oradea]. 1006. Editura Cogito. George. Bucureşti. [La ville de Iassy. Oraşul Iaşi . 1995. [Daco-romane. Oradea. III p. Stampe. (Reprezentarea stemei Moldovei în sec. Sport Turism. Daco-romane. 1005. Liviu. Michael Richard. ilustrată. Bogdan. [L`ancienne Braila. (Reprezentarea stemei Moldovei la diferite epoci şi scurt istoric al stemei municipiului Iaşi). (Se cuprind şi stemele atribuite Ţării Româneşti. Tableau archéologique concernant l`histoire Daco-Romane]. Buck. Naţională. Tübingen. (Sigilii ale municipalităţii şi judeţului Brăila. [La ville de Iassy de jadis et d`aujourdui]. 1913-1915.A. 148 . Tip. hărţi – Album întocmit pentru comemorarea centenarului eliberării Brăilei de sub turci. 255 p.A.Bibliografia heraldicii româneşti 1003. N. sigiliul Capitlului din Oradea şi cel al breslei aurarilor din acest oraş). Iaşi. Oraşul Iaşi. cu reprezentări şi ale stemelor atribuite Valahiei şi Moldovei).

Catalogul documentelor Ţării Româneşti. Duca Tinculescu. Bucureşti. 812 p.. Doina. întocmit de Regleanu. 1975. vol. [L`histoire de la ville Focşani].. Focşani. Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală. [Catalogue des documents moldaves de l`Archive Historique Centrale]. III (1621-1632). Crivăţ.. Bucureşti. Bucureşti. Vol. Constanţa. întocmit de Soveja.. Doina. Dragomir. Marcel Dumitru. Dimitrie F.. 1970. Ciucă. Mihai. 1977. Duca Tinculescu. Silvia. Veronica. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. Gabriela. Negulescu. Vol. p. Duca Tinculescu. întocmit de Soveja.A. Maria. Bucureşti. I (1369-1600). Întocmit de Ciucă. vol. + 7 h. (1621-1652). 1993. unele descrieri de sigilii). III. întocmit de Ciucă. VII (1650-1653). II (1601-1620). Duca Tinculescu. Mihai. Mihai. 647. Vătafu-Găitan. 834/836/ p. V (1701-1720).. (1387-1620). Doina. 1974. Bucureşti. IV (1633-1639). DGAS. vol. Bucureşti. Diaconescu. Vasilescu. vol. vol. 991 p. Silvia. Constanţa. 1011. Duca Tinculescu. apoi ale Focşanilor unificaţi). vol. Marcel Dumitru. Doina. 1013. 576 p. IV (1676-1700). 491 p. Reghina. 1981. Iulia. ilustr. 1985. [Catalogue des documents de la Valachie de l`Archive de l`État]. 1959. VI (1645-1649). Istoricul oraşului Focşani. Doina.Maria Dogaru 1010. + ilustr. Marcel Dumitru. 1012. (1653-1675). Bucureşti. Duca Tinculescu. vol. vol. Caian. Marcel-Dumitru. întocmit de Duca Tinculescu. vol. 1947. + Anexe (Documente referitoare la istoria oraşului Focşani). Duca Tinculescu. Mihai. Vătafu-Găitan. 1974. vol. Maria. Birceanu. Bucureşti. Doina. Vasilescu. Veronica. 700 p... întocmit de Ion Radu Mircea XVI + 324 p. Vasilescu. Bucureşti. Veronica. întocmit de Regleanu. 1968. [Catalogue des documents de la Valachie]. Bucureşti. 1906. Ciucă. 281 p. Gh. Duca Tinculescu. + ilustr. date asupra sigiliilor. + ilustr. Veronica. Cornelia. Negulescu. 868 p. 149 . Bucureşti. Doina. 1959. Doina. Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului. întocmit de Regleanu. Supliment I (1403-1700). întocmit de Vasilescu. (Stemele municipale ale Focşanilor munteni şi moldoveni. Marcel-Dumitru şi VătafuGăitan. Tip. I. 907 p. Regleanu. întocmit de Ciucă. 653 p. Doina. V (1640-1644). întocmit de Ciucă. 283 p. 566 p. Bucureşti. Bucureşti. Gheorghian. II. Marcel Dumitru. Silvia..

În: „Arhiva Românească”. [La réconstitution du document solennel de Matei Basarab de 28 février 1645 accordé au couvent St. Ed. 536 p. (Cuprind informaţii privind mijloacele de validare. p. Brădescu.. Tom. + 128 p. 1017. descrierea ei heraldică.. domn al Ţării Româneşti . 548 p. [La signification politique d`un acte féodal]. p. (Stema mitropolitului Antim Ivireanu.Bibliografia heraldicii româneşti Vătafu-Găitan. 97 etc. Cârlova de Reillane. 58. 1995. (reproducere şi descriere a stemei principilor Brâncoveanu şi ale altor familii boiereşti precum: Assan p. Bucureşti. Boldur. dat mănăstirii Sf.-rom. (Se prezintă stema personală a lui Matei Basarab ca şi blazonul Ţării Româneşti). + 2 f. 155. Balş. 1014. + ilustr.1678-1688). nr. Dictionnaire bibliographique]. 4 (26). Silvia. III (1969). Baroni. p. Cornel. 1963. Nr. 43-49 + 1 pl.pl. unele descrieri de sigilii). 355. 1016. Butculescu. date asupra sigiliilor. (Studiu asupra evoluţiei stemelor lui Şerban Cantacuzino. 1 f. Dicţionar bibliografic sub direcţiunea d-lui. 454. Cazacu. Bucureşti. În: „Magazin istoric”. Belu (Bellio) fasc. Dictionnaire bibliographique illustré]. 1909-1914 (lucrare în fascicule). 323. Th(eodor). 1911. 150 . Meitani. p. fasc.). 1999. Figuri contimporane din România. 1015. Matei. Ciucă. 10. [Figures contemporaines de Roumanie. p. [Figures contemporaines de Roumanie. a II-a Familia Lenş. 1. 159-173. 8. 174. I. + 82 p. Reconstituirea „Hrisovul”ui solemn al lui Matei Basarab din 28 februarie 1645. fasc. p. + ilustr. Dicţionar bibliografic ilustrat. p. (Stema familiei Lenş. fr. nr. Cine l-a ucis pe Antim Ivireanu? (Qui a tué Antim Ivireanu?). Marcel-Dumitru. Cîndea Virgil. 651-671. XVI. p. 76. sigiliul său heraldic). Cornel. 391. Figuri contimporane din România. p. fasc. 1018. Ecaterina de la Muntele Sinai.. Semnificaţia politică a unui act de cultură feudală. p. p. 3. p. 13. Bâzgan Melentina. sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). Ecaterine du Mont Sinaï]. Bogdan p. Bucureşti. Th(eodor). Broşteanu-Urdărianu. 113. În: Studii. 528. de Crăciun 1911 (Ed. + ilustr.

I-II. T. 1021. CXIX + 1152 p. Demény Ludovic. p. V. T. XIII + 900 p. 1020. ca şi sigiliile cu stemă ale aceleiaşi familii). (Discută problema corbului sau acvilei în stema Ţării Româneşti începând din sec. (ed.. Urechia despre stemele sigilare cu însemnele dregătoriei ale unor demnitari moldoveni şi munteni din sec. Opere complete. Ed. [Figures contemporaines de Roumanie. (Xilogravurile lui Filip Moldoveanu reprezentând stema Moldovei din 1546 şi a oraşului Sibiu). [Une livre slave précoresienne]. p. C. Urechia). + 11 pl. Istrati.pl. După manuscripte cu variante şi note. p. contenant diverses relations très curieuses de l'Empire Ottoman. 1913. XVIII. (I). nr. Lidia A. (Stema familiei Lenş şi descrierea ei heraldică. Densuşianu. 151 . corectată şi considerabil adăugită. Figuri contimporane din România. 2. 1684 (pe harta anexată lucrării se află reprezentate stemele celor două principate româneşti).pl. Dictionnaire bibliographique illustré]. autorul consideră pasărea valahică ca fiind un fenix). Familia Lenş. a III-a revăzută. Cu o prefaţă de C. nr. [Les xilogravures du Filip Moldoveanu]. 1886-1888. + 100 p. 1001-1038 + ilustr. sieur de la . dicţionar biografic ilustrat. 1 f. + 1 f.Maria Dogaru 1019. XVI-XVIII ca şi despre heraldica sigilară municipală moldovenească). XVI. (Despre filigranele heraldice ale fabricilor de hârtie din Braşov şi Sibiu în sec.A. de Crăciun 1911. [La Dacie préhistorique]. (II). I-II. Costin. Paris. cy-devant secrétaraire de l'ambassade de Constantinople. Edit. XV + 656 p. Bucureşti. 1965. + 12 f.A. T. Nr. În: „Studii. O tipăritură slavă precoresiană. Bucureşti. 1019-1924). Göbl. Vol. Dacia preistorică. + ilustr. Nicolae. 1022. Revistă de istorie". 38 p. (În vol. Bucureşti. În: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie. Cornel. al XVI-lea. Th(eodor). Bucureşti. + ilustr. 5.. 1023.Mémoires du sieur de la Croix. Xilogravurile lui Filip Moldoveanu. Extras. 1024. Publicaţiune periodică în două limbi. + 271 ilustr. al XVI-lea. I la note se află un studiu al lui V. 229-241 + 17 ilustr. 1912. 1969. Croix. Miron. Demény. (Oeuvres complètes]. 1965.

Tom. 1971. VI (1566-1570). 1985.vol. vol. XXV (1635-1636). vol. 66 p. III (1487-1504. Seria B. vol. se află stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei de către cronicarii şi heraldiştii occidentali din sec.vol. XIX (1626-1628). x x x Die Donau. Bibliographi et bibliophili]. X (1351-1355). XXII (1634). vol. Relaţii între Ţările Române. vol.. 1027. vol. 1985. Ex-libris-ul domnitorului Constantin Hangerli. 1965. 5. Documente privind istoria oraşului Alexandria (1833-1982). vol. vol. Nürnberg. vol. vol. I (1384-1448). 1969. Dogaru. 1964. eine genaue Darstellung. Edit. 861-869. p. I (1247-1500).x. V (1551-1565) 1980. Bibliografie şi bibliofilie. [Documents concernant l'histoire de la ville Alexandria]. Dima Drăgan. vol. 1688. 1026. 1969. 1996. XXI (1626-1627). Seria A.vol. Seria D. 1975. XI (1593-1600). vol. 1975. În: „Revista bibliologică”. XXIII (1635-1636). vol. 432 p. Bucureşti. XXIV (1633-1634) 1974. IV (1536-1550). În: „Revista de istorie". 1976. nr. 1968. 1985. Ediţie întocmită de Gheorghe Popa şi Maria Georgescu. 1029.Seria C. DGAS. 1973. I (1222-1456). 1980. 1972. (Pe harta geografică. + ilustr. vol. Documenta Romaniae Historica. 1966. Tricolorul şi cocardele în contextul luptei revoluţionarilor paşoptişti. (Despre ex-libris-ul heraldic al lui Constantin vodă Hangerli). vol. VIII (1576-1580). 1984. XI (1356-1360). vol. 1977. Transilvania . aller der und an der Donau gelegenen Königreiche. 152 . Moldova vol. vol. nr. 2. [Ex-libris. Dima Drăgan. vol. III (1526-1535). [L`ex-libris du voïevode Costantin Hangerli]. 156 + 2 ilustr. 1975. [Le tricolore et les cocardes dans le contexte de la lutte des révolutionaires de 1848]. anexată lucrării. der Fürst aller Europäischer Flüsse. 1975.Bibliografia heraldicii româneşti 1025. + 1 h. II (1501-1515). Maria. xx. vol. vol. XII (1361-1365). XXIII (1630-1632). Ex-libris. Das ist. 1028. Länder und Städten gegeben von einem Liebhaber. Corneliu. 1969. 1961. II (1449-1486). XXI (1632-1633). Corneliu. 1030. Litera. 1996. 399 p. Ţara Românească . XXXI (1976). p. XXI. XV şi XVI). (Reprezentarea unor ex-libris-uri heraldice cu armele Ţării Româneşti sau cu cele ale Moldovei). XXII (1628-1629). Fürstenthümer. 1981.

Maria Dogaru 1031. 1035. Drăgan. Engel Johann Christian von. 1036. IV 1-2. 1997. t. o istorie glorioasă. IV). Satu Mare. (stema familiei Hasdeu la pl. Maria. IV 1. Ioan. Dragomirescu. 41-42). pl. I-II Theil. În: Nobilimea românească din Transilvania. 4. Ghenadie. VIII + 382 p. Carol Göbl. Muzeului Sătmărean. Partea I-a 1836-1863. (Despre stema de familie a lui Petru Movilă. Bucureşti. Ideile şi faptele lui Bogdan Petriceicu-Haşdeu cu numeroase ilustr. 133-148. pl. T. p. Andrei din Frunzăneşti. p. 3-26 + ilustr. Enăceanu. [Trois manoirs des boyards de la première moitié du XVIII-e siècle. ctitorie a numitei familii). 1973. 1884. 243-246 p. Dumitrescu Ion şi Creţianu Radu. 1032. 1969. un problème controversé dans l’historiographie roumaine]. Bucureşti. Edit Ştiinţifică. (II). nr. În: „Buletinul Monumentelor Istorice”. Geschichte der Moldau und Walachey. Suită de articole publicate în „Biserica ortodoxă română” VII 1883 şi VIII 1884 reunite într-un volum. Trei conace boiereşti din prima jumătate a veacului al XVIII-lea aflate în judeţul Ilfov. une histoire glorieuse]. 1033. Edit. I-V. [Le tricolore roumain. (Despre stema Ţării Româneşti şi despre cea a Moldovei. + 5 f. [Fauves du temps des nos ancêtres]. (Evoluţia 153 . 1034. 1 (1988). + 1 tab. 1804. [La noblesse roumaine de Transylvanie. ca arhimandrit şi egumen al mănăstirii Pecerska şi ca mitropolit al Kievului). p. 46 p. 1037. 1913. (I). Dogaru. + 10 f. Halle. Halle. 1797-1804. 362 p. În: Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner Nebenländer. + 81 pl. Vol. Iuliu. 352 + IV p. + ilustr. În: „Analele de istorie". o problemă controversată în istoriografia română. dans le departament Ilfov]. (Stema familiei Dudescu sculptată deasupra pisaniei bisericii Sf. XLII. Sălbăticiuni din vremea strămoşilor noştri. Bucureşti. Alexandru. Filipaşcu. reprezentarea mai multor tipuri de steme ale lui Petru Movilă. Nebst der historischen und statistischen Literatur beider Länder. [Les idées et les faits du Bogdan Petriceicu-Hajdeu]. Tricolorul românesc. Petru Movilă. Nobilimea românească din Transilvania.

Ghika. 131-132. (Descrierea stemelor marelui vornic Ioan Cernovodeanu-Damari şi a marelui logofăt Ioan Slătineanu. Dionisie. Extras. 31-68. 1). 1924. (Descrierea stemei princiare a familiei Ghika. [Bourgs ou villes et cités moldaves du X-e jusqu`au milieu 154 . p. Bucureşti. Regeste de documente. stema familiei Mănescu). 1924. sigiliul lui Iordache Damari Slătineanu. III. 1910. [Sur Negru Vodă]. Viena. 30 p. seria. Filitti.Bibliografia heraldicii româneşti reprezentărilor heraldice de la bour la zimbru în stema Moldovei între sec. 1042. Dujarric. pe pagina de titlu în vol. Famille Slătineanu]. 1040. Pe aripa vremii. Tip „Steaua”. 1827-1910. + 10 f. 1044. [L`établissement culturel du métropolite Dositei Filitti dès la fondation jusqu`à nos jours]. Mem. 1043. p. p. Secţ. Ioan C. Gane. VI + 293 (-295) p. 1923. Vol. 1908. III). Despre Negru Vodă. Bucureşti. Fotino. Giurescu. 1818-1819. 1041. [À travers le temps]. (Reprezentarea stemelor judeţelor Ţării Româneşti din 1818. + 2 pl. 200 p. 1039. I-III. Familia Slătineanu (1712-1862). p. Filitti. Valachie et Moldavie]. + 5 pl. Constantin. Ioan C. L'Albanie et la Question d'Orient. + 1 tab. Filitti. înlocuirea zimbrului maramureşan cu bourul în stemele muşatinilor). ilustr. IV. Bucureşti. [Régèstes. 9-10). Bucureşti. al XV-lea şi al XVI-lea. stema Ţării Româneşti în raport cu vasalizarea acestui principat regelui Ungariei p. Ίστορία της παλά ∆ακίας τά Τανσιλβανιας. 1. Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. (Despre stema Basarabilor şi a familiei Gane). În: „Lupta”. 39 p. mem. pl. Aşezământul cultural al mitropolitului Dositei Filitti de la înfiinţare şi până astăzi. [Histoire génerale de la Dacie ou de la Transylvanie. Albert. Βλαχία και Μολδαβιας. (Inelul heraldic al lui Dositei Constantin Filitti. XIV-XVII. 1038. t. 61-62). Paris. I. Ist. Constantin C. Ioan C. (Comentarii asupra stemelor atribuite Ţării Româneşti de căte heraldiştii occidentali din sec. În: „Analele Academiei Române”. 1938.

„N. Acad. 1050. h. 662 p. Hasdeu. [Le Musée „Asociaţiunii” entre 1914-1918].. Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. + ilustr.Maria Dogaru du XVI-e siècles]. 1045. [Histoire critique des Roumains. R.. Pământul Terrei Românesci în secolul XIV. Acad.. În: „Ziridava" XIX-XX. 1626-1864 şi 3 reproduceri). (Acad. Biblioteca istorică. Tip. Imprim. B. p. Bucureşti. Muzeul "Asociaţiunii" în perioada 1914-1918. R.).P. St.. Edit. Texturi inedite. Inst.R. Tip. Hasdeu. + 2 f. „Pădurea. 239-253.S. Constantin C. 551 p. 1967. (Descrierea stemei doamnei Elisabeta Movilă de pe sigiliul său aplicat pe un act de epocă şi prezentarea stemelor sigilare ale lui Udrişte Năsturel şi urmaşului Pană). Din cele mai vechi timpuri până la 1918 (cu 124 documente inedite. Giurescu. Bucureşti.S. Antoniu Mănescu. districtuală şi municipală românească de-a lungul veacurilor). XII + 311 (313) p. 128. a II-a. Bucureşti. Limba română vorbită între 1560-1600. 155 ... 1048. [L`archive historique de la Roumanie] 1864. (Cap. nr. 1975. [L`historique du vignoble d`Odobeşti.P. + 5 pl. 1996. Arad. Ceres. Dorin. I. 1984. 1875. Istoria critică a românilor din ambele Dacii în secolul XIV. Ist. 1049. 9597).]. Giurescu. (Reprezentarea stemei atribuită Ţării Româneşti de către Levinus în 1597 şi rebusul heraldic al Basarabilor).. ed. + 14 ilustr. XVI (5 dec. + 2 h. Texturi române inedite dintre 15601600.R. Edit. Bucureşti. (Rebusul heraldic al Basarabilor p. a III-a. Goţia. + 1 f.S. p.P. 388 p. pl. + 1 h. ]. Constantin C. + ilustr.] T. Hasdeu. B. Arhiva istorică a României. Bucureşti. 1969. I.. heraldica şi sfragistica" tratează reprezentări de animale. XIX). arbori şi plante de pădure întâlnite în heraldica de stat. Ed. pl. [L`histoire de la forêt roumaine. + ilustr. + 1 f. Istoricul podgoriei Odobeştilor. 379 p. (Date despre sigiliile oraşelor Roman şi Baia). Edit. 1047. Bucureşti. Iorga”. Curţii (Lucrătorii asociaţi).. B.R. R. 1046. (Sunt descrise sigiliile heraldice ale oraşului Odobeşti în secolul al XIX-lea). 1873 III + 340 p.

1051. Socec. Hasdeu. 8 + 196 p. Bucureşti. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. 1054. + ilustr. II + 448 p.Bibliografia heraldicii româneşti [Textes roumanis inédites entre 1560-1600. dotată cu stemele oraşelor Sibiu şi Braşov). Hasdeu. Compendiu juris civilis în asum Civitatum ac sedium Saxonicarum in Transylvania collectum. 1056. Honterus. p. B. [Les Basarabs. Basarabii. (Hartă geografică . B. (Filigrane heraldice ale fabricilor de hârtie din Moldova şi Transilvania). II. Johannes. + XV + ilustr. la vol.-iul. 1055. 1894.P. Didactică şi Pedagogică. Socec. MDXXXII (1532). Cuvente den bătrâni. Vol. Bucureşti. Etymologicum Magnum Romaniae. 357-404 şi 456-484. 1877. stemele Basarabilor. Johannes. VIII. nr. (Capul de maur este considerat ca emblemă heraldică a Basarabilor). ale familiei Bălăceanu. Documente privitoare la istoria românilor.P. I-III + suplim. Sc. nr. La langue roumaine parlée entre 1550-1600. Eudoxiu de. 697 p.). (În raportul din 23 oct. 193-234). + 1 pl. Noua s. XVIII + 2223 p. Ed. 512-556 şi 559-568. 6-7 (iun.P. 5 (mai). nr. II. Textes inédites]. p.5 . Bucureşti. Bucureşti. 1983. 24 p. 1878. p. Bucureşti. vol. Honterus. 609 p. I. 1053. I Tip. Edit. muz. Hurmuzaki. T. Basilae. B.a Transilvaniei în sec.). Academică Rom.-nov. Qui? D`où? Depuis? ]. + n. 10-11 (oct. 1878. al XVI-lea. Vol. 8-9 (aug-sept. Hasdeu. impressum in inclyta Transylvaniae.). + ilustr. Chorographia Transylvaniae. Bucureşti. La langue roumaine parlée entre 1550-1600]. În: „Columna". VI (1700 . 1887. Cine? De unde? De când?. a II-a. (Stema oraşului Braşov din 1544 pe coperta posterioară a lucrării). 271-292 şi 309-340: nr. (Capetele de mauri în stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei. 1052. [Cuvente den bătrâni. 1719 al Deputăţiei administrative austriece către Consiliul de 156 . Limba română vorbită între 1550-1600. (Reprezentarea unor filigrane heraldice ca şi însemnele familiei Mănescu şi ale agăi Farcaş).t. 1878-1881. 1544. Corona. Sybenburgen.1750). Edit. istoria blazonului oraşului Argeş etc.55 x 37.) p.

VIII „Von dem Wappen des Landes".+818 p. [La gèographie des quatres parties du monde]. 1899. Udvarhely. stema Mitropoliei Ţării Româneşti. 1897. blazoane ale unor boieri valahi: Şerban Cantacuzino. la Arhivele Naţionale Istorice Centrale). + ilustr. Ionescu Gion. 1059. Udvarhely város birása. Nürnberg. 1061. în care sunt reprezentate stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei purtând capete de arabi). 1926. 84 p. [Les possessions de la ville Odorhei].judeţ al Bucureştiului. Maria. Istoria Bucureştilor. VIII tratează şi despre stema Ţării Româneşti şi cea a Moldovei. Edit. [L`histoire du Bucarest]. în cap. Bucureşti. se discută sigiliile cu stemele celor cinci judeţe ale Olteniei. Acte de cancelarie domnească. Geografia celor patru părţi ale lumii. Gandensis Levinus. LI + 691 p. 1057. Bucureşti. Vol. „Lucia". [Actes de chancellerie princiere. 1630. Veneţia. 1058. Vol. Hugas. I. Edit. (Stemele atribuite Basarabilor. 1901 (mss. 1060.Maria Dogaru Război din Viena asupra populaţiei din Oltenia. p. + 15 ilustr. Ornements et miniatures]. 1062. Novus opus Geographicum. Tip. p. 1804. 46-52). Documente privitoare la istoria românilor. Socec. gravate pe sigiliile de stat ale celor două principate). 328). Bucureşti. 4 p. Gherghina . 1063. Iakab-Szadeczky. [Documents concernants l`histoire des Roumains]. G.M. 157 . VI. Ionescu Niscov. simbolul Olteniei şi însemnele judeţene din această provincie istorică). (Reproduce diferite steme şi sigilii heraldice ale mai multor domni ai Ţării Româneşti între secolele XVI-XVIII. realizată în 1596. Hurmuzaki. (În raportul austriac din 30 decembrie 1718 asupra românilor în genere şi asupra Olteniei în special. IX 1 (1650-1747). Meridiane. Ornamente şi miniaturi. Radivoc căpitan de seimeni şi al soţiei sale Dana). Socol Cornăţeanu. Traian şi Soveja. de. [Les Éthiopiens en Dacie prèhistorique]. Eudoxiu. se discută stema Ţării Româneşti. (Harta geografică. (Cap. Ingigian. Hulsius. cap. IX. Etiopienii în Dacia preistorică. Ionescu.

Florenţa. II. În: „Analele Academiei Române". stihuri pentru „lauda" stemei lui Vasile Lupu. 1067. Mazilu. Bucureşti. 350 p. (Istoria oraşului cu consiliu. Burlacu. Coordonator Gal. (Reprezentarea stemelor sigilare ale unor pretendenţi la tronul Moldovei din veacul al XVI-lea). Iorga. 1974. [Témoignages du passé. Opriş. Volum întocmit de Soveja. Nicolae. 130 p. 238 p. Iványi. Album de documente. Extras. sigiliile Senatului României şi cele ale Adunării Deputaţilor). Bucureşti. p. 125). [Imagination et symbole dans la cartographie medievale des pays Roumaines]. t. Lugoj). domn al Moldovei). Secţ. Album des documents]. 74-79 şi 282-286. [Nouvelles dates sur Despote]. 1068. 1981. 1898. x x x Mărturii ale trecutului. Ivasiuc. [Des prétendants princiers dans le XVI-e siècle]. p. (Reprezentări simbolurilor heraldice ale Ţării Româneşti şi Moldovei). István. Nicolae. + ilustr. Pretendenţii domneşti în secolul al XVI-lea. Ist. 1907. törtenete. p. Imaginaţie şi simbol în cartografia medievală a Ţărilor Române. ale 1064. DGAS. 61-67. Udrişte Năsturel. + ilustr. 81-82). Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste. Dan Horia. [L`histoire de la ville Lugoj]. 1066. 84 p. color. II. În: „Revista istorică". Ioan. (Stemele Ţării Româneşti. + 50 pl. Iarăşi ştiri nouă despre Despot. genealog. Edit. În: „Revista Muzeelor”. Horwath István és Tarsa. C. Maria. 1065. + 12 pl. seria. Edit. + tab. + 2 pl. XXVIII (1991). Göbl. XIX. p.Bibliografia heraldicii româneşti Bucureşti. 125-136 (descrierea heraldică a stemei lui Despot Vodă. 3. 1974. 119 p. descrierea stemei acestui oraş. Ioana. nr. p. (Pe pagina de titlu. 96. 158 . stemele unite. stema sigilară din 1551. (Stihuri pentru proslăvirea stemei Basarabilor în diferite tipărituri din domnia lui Matei Basarab. 1898. p. 193-274 + 2 pl. 19 şi 22. 1916. Iorga. p. Moldovei. Szabaka. Mem. 1069. a oraşului Lugoj. p. Bucureşti. Minerva. descrierea stemei oraşului Lugoj după 1898. Lugos rendezett tanácsu város. descrierea şi reprezentarea sigiliului din 1717 al Lugojului românesc. Adatok és vázlatok. Ionel.

608-622. 7-8. Tipografia Honterus. Stelian. 5-6. peceţile. x x x Municipiul Reghin . 1994.. p. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei pe harta din 1596 a lui Levinus Hulsius. (Stema Basarabilor Craioveşti pe cărţile. 1076. (Simbolurile heraldice ale culorilor în frescele de epocă reprezentând pe Mircea cel Bătrân şi pe familia sa). Taina culorilor în fresca românească. Metzulescu. Pagini de istorie religiasă reprezentate în cartografie şi sigilografie. 1967. Erminiile în arta creştină medievală europeană. nr. 538-537 şi pe o hartă anonimă din 1688. (Reprezentarea stemei cu cele trei capete de mauri atribuită Ţării Româneşti). 546). În: „Glasul Bisericii”. 1075.Maria Dogaru 1070. publicată în 1630. Monograme şi analogii în grafica tipăriturilor din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. [Pages d`histoire religieuse représentées dans la chartographie et dans la sigillographie]. 1074. Metzulescu. 1938. Le secret des couleurs dans la fresque roumaine]. XXV. 528-558 + ilustr. În: „Glasul Bisericii”. 1966. Moisil. p. Stelian. Stelian. 1687. 1073. I. Metzulescu. În: „Glasul Bisericii”. [Les „Erminies” dans l`art chrétien médieval européen]. 5-6. p. (Simboluri creştine în heraldica europeană şi românească boierească). Der Wegen des Hochsttapfern Kayser-Adlers. [Contributions dans l`art. Contribuţii în artă. XXVI.1994 – Album. 1071. 159 . Decoraţiile româneşti. Constantin.. Helden-Taten Siegberümte Donau-Fluss. 280-306 + ilustr. XX. nr.. Vol. Metzulescu. În: „Glasul Bisericii”. Stelian. 1961 nr. XXI. 1962. p. p. 1072. p. 85-97. p. În: Enciclopedia României. (Monogrames et analogies dans l`art graphique des imprimeries des XVI-e et XVII-e siècles). (Stema municipiului Reghin din 1994). operele de artă şi pietrele de mormânt din veacurile amintite). Sibiu. Johann Kimens.Album]. nr. Molitor. [Les décorations roumaines]. 3-4. [Le municipe Reghin 1994. 532-554 + ilustr. Nünberg.

II. 9-17 + ilustr. XVI-XIX: Petru Şchiopul (1584). Basel (1567-68). [Actes roumaines dans les archives de la Monastaire Patmos].331 + 20 pl. Istoria vânătorii în România din cele mai vechi timpuri până la instituirea legii de vânătoare – 1891. Constantin Ispilanti (1805). Herrschaften. + 14 h. p. În: „Buletinul Monumentelor istorice”. 1079. Nania. 1081. În: „Magazin istoric”. Matei Ghika (1753). Ion. [À regard des quelques dons d`Étienne le Grand]. 1962. Petre Ş. Bucureşti. În: Σίµεικτα. Cosmographey oder Beschreibung aller Länder. 1082. 1970. Edit. 160 . geschichten. Ceres. Paltânea. fürnemsten Stetten. Beschreiben durchauch durch in selbst gebessert. f. şi Grigore II Ghica (1748). an Welt und Natürlichen historien. Basel 1588. 143-149 + ilustr. Oraşe din Moldova. 250-256). Paul. 249-250. vânătoarea şi heraldica. Sebastian. handtierungen. În: ediţia a II-a a aceleiaşi lucrări. nr. Ion-Radu. 225-327 . (Stema dinastică a lui Ştefan cel Mare). Panaitescu. 1977. 1037). jetzunder aber biss auf das MDLXVII jar nach inhalt nechstfolgendes blats Verzeichnung gemehrt. 1269 stema atribuită Valahiei. Ioan Caragea (1813) şi Scarlat Callimachi (1815 pl. În: „Romanoslavica”. III (1969). În legătură cu unele danii de la Ştefan cel Mare. Năsturel. gebreliche. p. Τα ρουµανικα έγγραφα του αρχείου της εν Πάτµω µονης. p. Informaţii inedite despre biserica Mavromol din Galaţi. P. 1970. Atena. Vol. Münster. Antonie din Popeşti (1670). 1078. + 1467 p. (Reproducerea şi descrierea heraldică a stemelor oraşelor Moldovei).Bibliografia heraldicii româneşti 1077. V. p. (Stema Moldovei pe faţada de sud a bisericii Mavromol din Galaţi).P. Ioan Callimachi (1759). XXXIX. [Des informations inédites sur l`église Mavromol de Galatzi]. (Reproducerea sigiliilor heraldice ale unor domni ai Moldovei şi Ţării Româneşti dintre sec. nr. Gheorghe Duca (1670). p. reprezentarea identică a stemei p. [L`histoire de la chasse en Roumanie]. Nystazopulu Peledikis. Maria şi Mircea. + ilustr. 4. 9 (30). (Vânătoarea în sigilografie p. (La p. 1080. 61-63 + ilustr. 20). [Villes de Moldavie].

gestochen von Ignaz Albrecht. Petre Ş. [Notice historique sur Botoşani]. 1889. Univ. (Reprezentarea stemelor municipale ale mai multor oraşe din Transilvania în sec. Sibiu şi Sighişoara). „Glasul Bucovinei”. VIII. 114 p.. 1887. Casa Şcoalelor. 220 p.]. Wien. 1891. 1086. Braşov. a Cantacuzinilor din 1678 şi blazonul familiei Pappasoglu). Popa. Papadopol Calimah. de la anul 1333 până la 1850. II. Edit. Bucureşti. 1085. ilustr. [Introduction dans l`étude de la litterature ancienne].. nr.I. 1087. t. + ilustr.. Alexandru. 1922.. + ilustr. Procopovici Alexe. George Coţăfany. Popescu. 1089. + ilustr. [Notice historique sur Bârlad]. (Despre peceţile târgului Bârlad). (Despre acoperământul de mormânt al beizadelei Radu Iliaş. 1084. [Villes et cités de Transylvanie]. 127 p. [L`histoire de la fondation de la ville Bucarest. brodat cu stema Moldovei). S. Notiţă istorică despre Bârlad. + ilustr. Theil I-II 1-2. Papadopol Calimah. Reilly..I. Introducere în studiul literaturii vechi. capitala Regatului român. p. 58 p. 45 p. (Despre stema judeţului şi oraşului Botoşani). 1. Dimitrie. Extras. von. 93-130. Un acoperământ de mormânt muntenesc (1704). tip. Bucureşti. Schauplatz der fünf Theile der Welt. 1887. XVIII-lea.Maria Dogaru 1083. 1088. de Arte grafice şi edit. Cernăuţi. 2 p. Bucureşti. 2 p. (I). Nach und zu Büschings Grosser Erdbeschreibung herausgegeben von. [Un épitaphe de la Valachie]. Istoria fondării oraşului Bucureşti. Mihai. + 1 p. + 335 h.. Mit bestaendiger Rücksicht auf die besten Originalwerke in drey Theile zusammengetragen von einer Gesellschaft Geographen. culeasă după mai mulţi scriitori vechi de. (Despre primele reprezentări ale corbului în stema Ţării Româneşti). 161 . (Stema Brâncovenilor din 1689. 1789-1791. + 3 pl. Pappasoglu. Radu şi Năsturel. p. Bârlad. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. Inst. II. 228232 + 1 pl. IX. Bistriţa. Alexandru. 1961. 1943. Notiţă istorică despre Botoşani. F. Secţ. În: „Analele Academiei Române”. + 2 h. Oraşe şi cetăţi din Transilvania. + 91 h.

XIV. 1093.istorie în documente. (Stemele atribuite. În: „Revista de istorie". III (VIII) (1996). 2481 f. Marcel. 1575. [Priviléges d`indigénat polonais accordées aux habitants des Pays Roumains]. Folio. [Introduction à l`histoire du costume roumain]. Extras. + 45 pl. Rezachevici. [La Roumanie . 1944. Album]. În: „Arhiva Genealogică”. Indigenatul polon – o formă însemnată de integrare a nobilimii româneşti în cea europeană în Evul Mediu. Rezachevici. nr.domn al Ţării Româneşti . num. 1092. (Stema Ţării Româneşti. à la noblesse européenne]. Autori: Burlacu Ioana. au Moyen Age. 1483. Constantin. Ulrich. Album. (Descrierea stemei familiei Costin acordată de regele Sigismund al III-lea la 1638). Richenthal. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). (II 2). (Stema ctitorului . x x x România . nr. (1975). [L`indigénat polonais – une importante modalité d`intégrer la noblesse roumaine. XXVIII. Augsburg. Richenthal. + 206 f.Bibliografia heraldicii româneşti (II 1). 205-216. ilustr. Ţării Româneşti şi Moldovei). 1095-1098. 1536. Anton Sorg. Privilegii de indigenat polon acordate locuitorilor din ţările române.bisericii Sf. + /2/ f. 3-4. Das Concilium so zu Constantz gehalten ist worden. p. 1090. 7. 1095. al XV-lea. Heinrich Steiner. Augsburg. Richenthal. Bucureşti. a Transilvaniei şi cea a Moldovei în viziunea heraldiştilor austrieci de la finele veacului al XVIII-lea. (Stemele atribuite Ţării Româneşti şi Moldovei). 2 p. în sec. 467-479 şi 480-482. Ulrich. În: „Revista istorică română”. Introducere la istoria costumului românesc. Paul refeler und Siegmund Feyerabend. 1096. Ulrich Das Consilium zu Constantz gehalten ist worden. Folio (3) f. p. Frankfurt a/Mein. simboluri ale saşilor şi secuilor). T. Constantin. Romanescu. + 269 h. 1975. Nicolae din Curtea de Argeş). Conciliumbuch zu Constantz. p. 162 .l`histoire en documents. 4 p. 1094. 1091. + 1 f. Folio 215 f.

69-78 + 5 pl. nr.Maria Dogaru Dogaru. Grigorie Ghica . (Stemele şi sigiliile unor domnitori din Ţara Românească. Arhivele Statului din România. al Zoei Stutrdza. Popovici. [La première pierre tombale du Matei Basarab]. + 72 pl. sigiliile heraldice din 1690 ale marelui vornic Ion Sturdza din 1737. Lidia. 1918. Popovici. sigiliul heraldic din 1615 a lui Ion Sturdza. Album. 1906. Alexandru Ioan Cuza etc. Bucureşti. 1993. p.1672. 432 p. României . 200 p. Aurelian şi Metzulescu. Maria. DGAS. Moldova. II. [Le tricolore roumain. Silvia. Tricolorul românesc.C. Plon. Sturdza Săuceşti. 2. confirmată în 1691 de împăratul Leopold I. 1779. stema României din 1921. Marcel şi Gonta. al lui Sandu Sturdza. (Stemele sigilare ale lui Roman Muşat. simbol al unităţii naţionale sub Mihai Viteazul. symbole de l` unité nationale sous Michel le Brâve]. Autori: Ioan Scurtu. Album]. Soveja. 1101. În: „Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”. p. Sacerdoţeanu. x x x România. x x x România. Bucureşti. (Sigilii cu stemă ale lui Mihail Sutrdza domnul Moldovei. Întâia piatră de mormânt a lui Matei Basarab. 287 p. (Stema lui Matei Basarab de pe lespedea sa funerară). 1098. 1097. stema unită. stema princiară a familiei Sturdza). 163 . Grigorie al III-lea Ghica. Alexandre A. Les documents de l`Union.1921). Bucureşti. 342-351 + 8 ilustr.acordate de Mihai Viteazul în 1600). Alexandru. stemă acordată familiei Sturdza de către principele Mihai Apafi în 1679. mare logofăt. În: „Revista Arhivelor”. Paris. [La Roumanie. Colectiv de autori. (Stemele Basarabiei. 1968. Documentele Unirii. 1992. Ioan Opriş. stema arhaică a neamului Sturdza. Bucovinei. Le règne de Michel Sturdza. 1099. + ilustr. Stelian. Arhivele Naţionale din România. Sturdza. [La Roumanie en temps et éspace]. (Stemele unor familii nobile româneşti din Transilvania Sindea de Roşcani. Ştefan cel Mare. principi ai Transilvaniei. Editura Fundaţiei Culturale Române. Evoluţie în timp şi spaţiu. 1996. Negreanu. Album.). mare hatman al Moldovei în 1581. Silvia. 1100. alias Ciocăneşti şi Strava de Porumbacu de Sus . Maria. 175 p. prince régnant de Moldavie 1834-1849. XI. Editura Enciclopedică. Ioana-Alexandra. 1955. sigilii ale unor instituţii moderne). 1918. Brânceanu.

Şerban. (Sigiliile domnitorilor Mircea cel Bătrân . (II). 464 + 1 p. Chiriţescu. 164 .Moldova. În: „Arhiva Genealogică”. 705 + 12 p. publicat de. Tocilescu. Maria. Alcătuit de Predescu. 28 p. 1105. (erată) + 3 h. Nicolae. Corneliu. 164. + 5 tab. (Stemele sigilare ale domnitorului Mircea cel Bătrân . Sulzer. voievodul Transilvaniei. LXXIV. + IV + 14 f. Roman Muşat . (index). Dogaru. Cel dintâi "ex-libris" românesc. Mureş. 547 p. XI despre stema Moldovei şi a Ţării Româneşti). + 1 pl.. Constantinescu.. I-III.Bibliografia heraldicii româneşti 1102. 231-250. als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen von. Ioan cu colaborarea lui Lungu. x x x Unirea cea mare a Românilor. [Pavel Gore héraldiste]. Dogaru. Tabac. Gr. Mihai Viteazul). Bucureşti. [Antim Ivireanul typographe]. 1108. 1992. În: „Revista medicală”. [Le catalogue des collections du Mussée National d`Antiquités de Bucarest]. III< cap. Alcătuit de Ioan Predescu cu colaborarea lui Lungu. IV (IX) (1997). 8-9 (aug-sept). C. pl.Ţara Românească. Bucureşti 1991. 1104. Şerban Constantinescu. Iancu de Hunedoara. Nicolae. 1103. (Stema Ţării Româneşti pe ţeava unui tun din epoca lui Petru Cercel). Corneliu. [Le prémier „ex-libris” roumain]. Roman Muşat . 1-2. [La Grande Union des Roumains]. 1107. Moldau und Bessarabiens. 1956. Antim Ivireanul tipograf. Vol. Mihai Viteazul). Pavel Gore heraldist. Geschichte des transalpinischen Daciens. Vătămanu. Imprim. Silviu.Moldova. (În vol. Franz-Joseph.. nr. p. Bucureşti. Maria. 1781-1782. in Zusammenhang mit der Geschichte des übrigen Daciens. das ist: der Walachey. voievodul Transilvaniei. Şerbănescu. x x x The Great Union of all Romanians December 1. Marcel. + ilustr. p. Marcel. Chiriţescu. 1906. În: „Biserica Ortodoxă Română".. 690-766 + ilustr. (I). 28 p. Iancu de Hunedoara. St. 1106. Catalogul Muzeului Naţional de antichităţi din Bucureşti..Ţara Românească. Wien. Tg. 1918. vol. (Stema mitropolitului Antim Ivireanul din 1713).

(Reprezentarea sigiliilor heraldice: ale lui Despot Vodă din 1560 şi 1561 şi al lui Ştefan Vodă Mâzgă din 1572. Documente privitoare la istoria Ardealului. Iorga” Biblioteca istorică. R. [Documents concernants l`histoire de la Transylvanie. şi a lui Despot Vodă din 1555 ca nobil al Imperiului). Nicolae. În: „Revista bibliotecilor”. Bucureşti. (Reprezentarea sigiliului heraldic al lui Petru Cercel. 1929-1939. p. Moldovei şi Ţării Româneşti. Bucureşti. (Despre ex-libris-ul cu emblemă heraldică al lui Pantaleon Calliarchi. + 1 f. Moldovei şi Transilvaniei şi blazoane ale principilor Transilvaniei . 1968.) p. VII (1970). + 1 f. 228-230 + 1 pl. Les Roumains dans la litterature hongroise et les Hongrois dans la litterature roumaine]. 3 (mart. Bucureşti. Cartea Românească. nr. I-XI. R. 1112. nr. Bucureşti. I. Ex-libris-ul lui Pantaleon Calliarchi. (Stemele Ţării Româneşti. IX).Gheorghe Rákoczi şi Mihail Apafi).P. 157 + 1 ilustr. Vătămanu. 1930. Emil. [Bibliographie roumaino-hongroise. I Acte şi scrisori (15271572) publicate de .). Moldavie et Valachie]. Bibliografia româno-ungară. Edit. Veress. Instit. vol. XVII + 354 p. Bucureşti. 1111. Cartea Românească. II. Vol. Andrei.pl. 1929. [L`ex-libris du Pantaleon Calliarchi]. + ilustr. Nicolae. Veress. Cartea Românească. 1113. Edit.pl. I (1473-1780). Românii în literatura ungară şi ungurii în literatura română. În: „Revista Muzeelor”. Portretul si diploma doctorului Anton Fotino.. 314 p.Cu 4 facs. Vol.R. Edit. XXXII + 351 p. 1931. XXXI + 371 p. stema de pe 165 . 536-538 + ilustr. medic al lui Constantin Brâncoveanu). 1960.. „N. Acad. 6. 1964. XXI. Vârtosu. 1109. (Se discută stemele atribuite ţării Româneşti sau Moldovei ori dinastiei Basarabilor de către heraldiştii occidentali din sec. (Despre acelaşi ex-libris al medicului Pantaleon Calliarchi).P. nr. + 1 f pl. Titulatura domnilor şi asocierea la domnie în Ţara Românească şi Moldova până în sec. Andrei. Edit.R.Maria Dogaru XI. I. descrierea stemei lui Aron Vodă în 1558. p. + ilustr. pl. p. Edit. + ilustr. (Acad. domni ai Moldovei. (Descrierea şi reprezentarea stemei medicului Anton Fotino). 2 (oct. Vătămanu. al XV-lea şi al XVI-lea). + 3 f pl. [Le portrait et la diplôme du Anton Fotino]. Cartea Românească. 1110. vol. XVI.

Nicolae Pătraşcu Voievod. Nicolae Pătraşcu din 1604 şi 1606 şi Radu Şerban din 1604). Vornicescu. XXIV + 482 /-483/ p.A. I). Cartea Românească. + 1 f. X. Constantin Şerban din 1658. 166 . cu stemă. şi ale lui Vasile Lupu din 1641. 1935. (Sigiliile heraldice ale pretendenţilor Ştefan Bogdan din 1615. 1932. 1932. XVI + 388 p. al soţiei lui Iliaş Vodă. Bucureşti. Voitehovski. Cartea Românească. al lui Mihai Vodă Pătraşcu din 1651. + ilustr. Edit. pl. 1937. VI. (În capitolele I-II se fac referiri la sigiliile şi steagul lui Tudor Vladimirescu). + ilustr. Edit. acordată în 1595 de Rudolf III. Bucureşti. 1938. Radu Şerban din 1616. Cartea Românească. Mitropoliei Craiova. Edit. Edit. 1 f. 1934. T. 371-374 + 3 ilustr. pl. fiica lui Moise Basarab. Bucureşti. + ilustr (Sunt reprezentate sigiliile heraldice ale domnilor Ţării Româneşti. şi al lui Mihai Radu Mihnea din 1659. Vol. IX Edit. 1972. Bucureşti. 347 + 2 p. Edit. Ştiinţa. stema oraşului Lugoj. VII. Edit. VII + 347 p. Edit. În: Europa de sud-est în evul mediu. stema lui Gabriel Báthory pe monedele de aur din 1611 ale acestui principe. Bucureşti. 1114. + ilustr. reprezentări sigilare ale unor nobili români din Transilvanial. Vol. Descătuşarea. Edit. VII + 399 p. sigilii boiereşti. Cartea Românească. (Este reprezentat sigiliul heraldic. I. 1981. + ilustr. Vol. Nestor. (Stema lui Sigismund Báthory. 1115. ale lui Gheorghe Ştefan. XXIV + 407 /-409/ p. Cartea Românească. Maria Christina şi cardinalul Andrei Báthory). (Despre o stemă a Moldovei sculptată pe o piatră aflată deasupra uneia dintre intrările citadelei Cetatea Albă). VIII. [Les inscriptions des constructeurs sur les murs de la cité d`Akerman]. pl. 1668 ale lui Grigore Ghika din 1669 şi al doamnei Nastasia Duca din 1683). p. 217 p. domn al Moldovei din 1653. Cartea Românească. (Inel heraldic cu stema lui Mihai Viteazul din 1600). Bucureşti. al lui Marcu Vodă din 1607. Ioan Vodă Movilă din 1639. (Sigilii heraldice ale lui Sigismund Báthory. Cartea Românească. (Sigiliile heraldice ale lui Matei Basarab din 1638. V. VII + 350 p. 1617. V. (Sigiliile heraldice ale lui Grigore Ghika din 1662. + ilustr. Vol. ale domnilor Moldovei Alexandru Iliaş din 1629. principe al Transilvaniei. Vol. şi Ioan Movilă din 1636). [La libération]. Chişinău. Bucureşti. 1933. vol. Строителньнные надписи на стенах крепости Белгороде Днестровском. 1939. Bucureşti. şi ale lui Constantin Şerban din 1666. IV. + 1 pl.Bibliografia heraldicii româneşti piatra de mormânt a domniţei Zamfira. XI. vol. domn al Ţării Româneşti. Vol. VII + 528 p.

L’explosion informationalle des nos jours impose de reprendre cette sorte de démarche dans un intervalle d’aproximatif cinque années. le grande intervalle du temps et la neccésité d’actualiser l’information nous a obligé de réaliser l’étude ci-présent.RÉSUMÉ Le développement de l’héraldique roumaine est confirmé surtout par l’approfondissement des recherches dans toutes ses structures. – l’accomplissement des études particuliéres à l’egard de ces témoiguages historiques: éditions. Même si un tel onvrage a été publié en 1977 par l’héraldiste de renom Dan Cernovodeanu. surtout à cause du travail gigantesque. – l’élaboration des instruments d’évidence (inventaires. répertoires nécessaires pour rétrouver les symbols divers. catalogues. attendent encore être concrétiser de la manière suivante: – l’identification et la classification des sources héraldiques. régistres. Il s’agit des accomplissements individuels qui couvrent une grande sphère d’intéréts. – l’organisation d’une archive photographique des sources héraldiques du XIII-e et XIV-e siècles. les activités enoncés ci-dessus n’étaient pas realisées. Elle n’était pas possible aussi d’achever la bibliografie analitique de la sigillographie commencée en 1978 avec le groupe d’héraldique et sigillografie. Cette étude est à la fois une réponse à l’impulsion du Comité International de Sigillographie et de la Commission 167 . à l’occasion des Congrès internationaux de généalogie et héraldique (particulierement ceux de Münich en 1974 et Londres en 1976). C’est vrai que les objectif majeurs qu’on a enoncés il ya vingt ans. monographies. – prendre les mesures nécessaires pour restaurer et conserver les sources dégradées par des diverses facteurs au long du temps. Le grand nombre des études apparus les dernières deux décennies c’est une preuve incontestable du progrés enregistré de cette sceince. Malgrè les efforts.

L’héraldique nationale est structuré à critériums géographiques et historiques. en ce qui concerne la réalisation des bibliographies vouées à faciliter la collaboration dans ce domaine. 168 . russe sont traduits en française pendant que ceux en allemande. pour complèter. Inévitablement. Au début. la Moldavie et la Transylvanie) et aussi pour les Principautés Unies et la Roumanie. des institutions (médiévales. On a consideré qu’il est neccessaire de proceder ainsi: pur les domaines dont existent des bibliographie on a cité ceux-ci et. Parce que l’héraldique est une discipline corrélative avec les autres sciences auxiliaires d’histoire il est difficile de départager les limites d’une telle bibliographie. latine. parce que less armoiries sont toujours liées aux sources numismatique. Le texte ci-présent este groupé en chapitres. le chapitre est loin d’épuiser toutes les contributions qui répondent à ce probléme. ne peuvent pas être contenues entierement dans la bibliograhie de l’héraldique roumaine. sigillaires. anglaise espagnole et italienne on a laisser dans la langue d’origine. grecque. les études et les articles concernant des domaines connexes à la science du blason. les titres en roumaine.Bibliografia heraldicii româneşti Internationale de Diplomatique. Il est un instrument néccessaire pour retrouver des ouvrages de référence pour l’héraldique des pays occidentaux et des pays dont la Roumanie s’avoisine. le chapitre Bibliographie contient des ouvrages d’héraldique qui peuvent offrir des données suplementaires du domaine des sciences apparentées. vexillologique etc. Evidement. horgnoise. existant ainsi des chapitres pour pour chaque pays roumain (la Valachie. chaque chapitre concernant les références bibliographique disposées dans l’ordre alphabétique des auteurs. modernes et contemporaines). Les études generales au caractère européen c’est le chapitre qui donne le support théorique pour la recherche. Pour permttre un accès plus large à l’information. On a consacré des chapitres pour les ouvrages concernant les armoiries départementales. des établissement ecclésiastiques et aussi des personnes et des catégories sociales. on a sélecté les titres concernant les informations plus riches relatives à la science héraldique.

Il y a aussi un index des auteurs qui vient d’aider l’utilisateur. le lieu de leur conservation. nous avons la conviction que la bibliographie de l’héraldique roumaine sera un instrument de travail utile pour toues les spécialistes de notre pays et. va faciliter la connaissance de l’héraldique roumaine au delà des frontières.Maria Dogaru Pour une meilleur information on a inclu à la fois les études en manuscrite. dans le même temps. Avec toutes les omissions. selon la possibilité. en précisant. 169 . parfois inhérente.

Michael Richard 1008 Bucur. T. 863 Bascape. Mihai 882 Caragiale. 380 Carsian. 1004 Boiangiu. 567. 993 Bianu Ioan 994 Bielţ. Mihai 468-470 Bezviconi. Mateiu 30. Dimitrie F. Paraschiva Victoria 463 Báthôry Ludovic 3-7 Bautier.L. 571. Gyula 34 Andrianne. Even Paul 31. 10. Emil 467 Bedeus. N.A. George 151. 1096 Buzdugan. 939 Bogdan. 761 Berza. Doru 376 Băjan. Erhard 661 Anton Manea. Ioan 472. I. Pavel 663 Blancard. Aneta 148 Bolliac. I. P. Paul 874.D. Lidia 1097 Brătianu. 35 Andriţoiu. Andrei 727 Bălan. 566 Bacâru. Eugen 473-474 Botiş. M. Teodor 864 Bălăceanu Stolnici. 989 Auner. Mitrea 11 Bunta. Claudia 1006 Borcea. 1009 Caian. 572 Caţavei. 763 Burlacu. Michael 662 Avakian.32 Albu Liliana 191 Albu. 379. Adina 899 170 Berindei.INDICE DE AUTORI Adam. Cornelia 878 Boga. 1003. 537 Andrassy. Adolphe 279 Binder. Nicolae. Luigi 38 Botezat. 568 Billecocq. 271-273 Bartsch. Antal 47. 375. Lucia. 251 Berciu Drăghicescu. 623. 660 Andronic Alexandru 462 Antohi. Constantin 274 Bătrâna Adrian 465. Von Schaarberg. Magdalena 149. 464 Bălan. 374 Arion. Dinu C. Cristina 862 Arbure. 881. Josef 538 Berceanu Radu 250. 879. M. Liviu 1006 Borgia. 988 Aricescu. 664. Gabriela 1011 Blaj. 102. Livia 145. Adalbert 624 Bárczay von. Gustav 626 Bedeus. 471 Bogdan. 275-278. 377 Buck. 759. Gh. Gr. C. 570. 1010 Cantacuzino. 731 Barnea. 5 Bodea. 836 Áldássy. Victor 152 . Dan 147. 762. C. 996-1002 Bogdan. 760 Bătrâna Lia. 103. 995 Bocşan Nicolae 4. 1005 Bonaciu. Damian. 760 Becker. 465 466. Cezar 569. Ioana 24. Teodor 880 Brânceanu. Corneliu 61. 877 Blaremberg. Gheorghe 865-873. Ferdinand 146. O. 466. Robert Henri 39 Bădără. 378. A. Giaccomo 38 Batariuc. 1069. Gheorghe 150 Burlacu. 875 Birceanu. Zamfir C. Alexandru 625 Barnea. 990-992 Balogh. Théodore 876.

Radu Ştefan 298. 838. C. Iuliu 1032 Drăgan. Kiriac 783-785 Dragomir. 909 Dumitrescu Ion 1034 Dumitrescu. 173199. Speranţa Teodora 486. Ioan 1033 Drăghiceanu. 1015 Ciurea. Maria 163. 282. Miron 890. Emil 908. N. Marcel-Dumitru 75. Elemer 733 Csergheö von. Ciucă. 1027 Docan. 584 Constantinescu. 478 Ciobanu. Martine 299 Dan. 761. Mircea 490 171 . Dan 13. 689. 1031. 1023 Demşa. 1026. Marcello 38 Demény Lidia A. V. 105-108. 1022 Demény Ludovic 485. Ioan 398 Chiriţescu. 158171. 110-119. Génévieve 58 Diaconescu. 690 Dumitrescu. Gr. 635-641. 40-43. Iozsef 44 Costin. Maria 904. L. 302-328. (Căzan-Neagu) Ileana 104. 375.Cazacu. 672 Chiffletius. Doina 1011. 884-889 Cernovodeanu. Maria 15-18. 475-477. J. 679-688. Al. Natalia 199 Duca de Cadar 964 Duca Tinculescu. 764. 907 Dragomir. G. Dinică 479 Ciofu. 660 Cernătescu. 674 Cojocărescu. Livia 280. 46. Sieur de la 1021 Csáki. 583. Natalia 767 Dănilă. Fotache G. 281 Căzan. 483 Crăciun Ioachim 3 Creţianu Radu 1034 Cricoveanu. M. Lucia 1006 Cornel. 539 Chihaia. Elena 482. 153-157. Petre 300 Dima-Drăgan. 894-906. 1096. Bujorel Petru 642. Iurie 172 Condurachi. 283-297. 893. Victoria 853 Deca. Vasile 766 Dahinten. Ovidiu 399 Crivăţ. 627 Cândea. Valerian L. 487-489. 643. D. Corneliu 301. Emil 481 Constandache. Iozsef 44 Culică. D. Nicolae 400 Dogaru. J. 45. Constantin 891 Del Piazzo. Cornelia 1011 Croix. 765 Colesnic. Dan 778 Dengel. 665-671. 676 Darvasy. Constantin 1028 Cioban. Reghina-Doina 1013 Dragomirescu. 769 Diaconu. 585 Cristea. 1107 Cordos. P. Maria 633 Cozma. 480. Virgil 413 Drăghici. 786 Dumitaşcu Gheorghe 3 Dumitrescu.I. 401-412. Ştefan 586 Dănilă. 839-841. 1020 Covacs. 381 Cerghedean. 587592. Mihaly 677 Dascal. 1011. 731 Csoma. 1030. Ioan V. 673 Ciobotea. J. 1107 Dragomir. 818. Otto 634 Dalas. Virgil 1016 Cârlova. Robert 14 D'Haucourt. Şerban 1105. Pavel 393-397 Chiper. Th(eodor) 1017-1019 Cosma. 706 Cornea. Marcel 1105-1107 Cihodaru. 573-582. Ioan 883 Călian. 628-632. Dorin 540 Cristea. 382-392. 1105. Matei 1014 Câncea. 1013. 770-782. Nicolae 1024 Deutsch. 1013 Dulgău. 768 Densusianu. 837 Cernovodeanu.

Laurenţiu 789 Engel. C. 702 Guboglu.B. Cristache 19. 546. 842. Herman 20 Hodoş. Maximilian. 918-920 Gheorghian.A. 699. Otto Titan von 59. 492 Filitti. 790 Hagi Mosco. D. Liviu 924 Grozav. Paul 85 Gal. Dorin 1047 Grant.D. 1029 Ghellinck. Ion 698 Golimas. 206. 1049-1053. 204. 707 Hordilă. Petru 788 Holban. 121. Aurel 19 Gonţa. Jákab 691 Emandi. Ioan C. 49 Gane. C. 694 Fürst. 415 Foras. Nicolae 914 Florea. 494-497. 923 Grigoraş. 911 Fănescu. 88. Vaernewyck 51 Gheorghe. Viorel 24 Grozi. N. 845 Grecianu. I. Radu 922 Grecianu. 1044-1046 172 Gogoaşă. Emanuel 925 Hasdeu. A. Maria 331. Mihail 922 Guelfi Camajani.Velişcu I.G. R. Nicolae 120. 332 Honterus. Radu. 48. Ghenadie 200. Maria 695-697. 205. Constantin 1042 Garcia Carrafa Alberto 50 Gassauer.Dumitru-Darac. Nerva 994 Hogea . 89 Groza. Felicia 8 Hristodol. Géza 692 Enăceanu. Ştefan Sorin. Pascu 547 . Alexandru 1102 Gore. Pavel Mircea 789 Florescu. 498. Francisc 53 Gräser. 913. Jenö 693 Făget. B. Emil 788 Ember. Johann Christian von 1036 Faller. Albert 1043 Ghiţă. Cosmin 921 Gorovei. Costin 315.P. Constantin C. 24 Fejérpataky. Amedée 915-917 Fotino. 912 Filipaşcu. Olimpia 808 Gritzner. Gotia. 700. 703 Hriban. Doina 25 Fălcoianu. Mihail 21. L. Olimpia 207 Guy. Livia 802 Grunenberg. Alexandru Al. Johannes 1054. V. 910 Eichhorn. Gandensis Levinus 61. 1058 Hurezan. 843. Pierre 56 Gumowski. Conrad 55. Mihail 329 Georgescu. Ioniţă 491 Durivault. Albert 787 Elek. 1035 Ene. 202. Dionisie 1041 Frăţilă. Cătălin 500 Hristodol. Georges 58 Edroiu. Rudolf 493. 1038-1040 Flondor. 54. László 47 Feneşan. Paul 870 Gorjanu Popa. 57 Guţu. Alexandru 1037 Filipciuc. F. 330 Hojbotă. Andreas 701 Grămadă. 1048 Hefner. Jean 333 Hulsius. 201. 52 Ghika.I. 541 Gaster. P. 122. 1055 Hopârtean. Ştefan 123. D. Ionel 1069 Galbreath. 414 Florescu. Nicolae 203. 844 Giurescu. George D. Iulia 1011 Gheuse. 86-88 Heyer. M. Iemia B. 60 Hienz. von Rosenfeld. Marica. 499 Grigorescu. Gheorghe 3-8 Hugonhout.

704. Dimitrie Gh. Ioan 848 Macurek. Leon 32. H.S. I.C. R. 646 Meteş. 340 Larionescu. London. Karl. L. 65 Louch. Delia 7 Marienburg. Stelian Gh. 593 Iordache. Stefan Krzysztof 339. Rodolphe Em. Kurt Gerhard 338 Koslinski. 798. 210. 937. A. 127-129. 793 Iorga. 599604. Ioan 214 Marţian. 706-709. 794. 505. 1064.Vintilă 595 Ivănuş. Alexandru 23 Matei.T. 542 Incze. 1065 Istrati C. 717 Minea. 928 Ionescu Niscov. Flaminiu. Aurel 423 Metzulescu. Gheorghe. Corneliu 213 Mano. 544. G. 502. Traian 126 Laurian. Marin 929 Iordache. 420. Lucas Joseph 644. Sigismund 125. Dan Horia 1068 Mănescu.Hurmuzaki. 515. 796 Karadja. 49 Jitaru. V. Corneliu 1105. Elek 543 Jakó. J. Stelian 218-222. 88. Constantin 124. 930 Ivaneş. Traian 1063 Ionescu. Constantin 336. 335 Iványi. 594 Ittu. 1070-1073. Yves 347. 507. Ioan S. F. 212 Jivan. 715 Marinescu. Liţiu. 598 Manu. N. Gion. Ştefan 938 Metman. 694 Jordaky. 510-514. Florenţa 1067 Ivănceanu. 1062 Ionescu. 849-853. Sorin Gh. 549. 545 Jefarovic. D. George 424 Metzulescu. Ludovic 4 Jude. Nicolaie 596 Kovács. 334. Alexandru 712. 939 173 . 343-346. 337. 971 Mândruţ Stelian. 716. 509 Mathieu. Eudoxiu de 1056. Jacques 68 Mihalca. 713 Lindt. Maria Magdalena 281. 516. 6-8 Mârţiu. Constantin Georges 935 Manole. 705 Ionescu. Ede 62. 215217. 933 Kuczynski. Octavian 1009 Lungu. 799 Meruţiu. 501. 550. Hristofor 63 Jequier. 503. 349. 422. Octavian 208. Octavian George 934 Lemny. August Treboniu 421 Lecca. I. 714. 1099 Meurgey de Tupigny. Andrei 931 Kretzulescu. Nicolae 26. M.. 936 Marga. Dănuţ 795 Jákab. Hugas 1060 Ionescu Gion. 66 Luchian. 932. I. Tudor 645 Matei. Iulian 548 Mateescu. 846. 416-419. 424-427. Gheorghe 3-7 Iftimi. Constantin 7 Ivánfi. Mircea 597. 506. 64. 791 Ingigian. 927.. 348 Metzulescu. Ştefan 22 Lenghel. Jean Nicolas 106. 926 Iliescu.D. Iosef 341 Maior. 342 Mareş Al. István 1066 Ivasiuc. 89 Mazilu. 67 Maximilian.M 1061 Ionescu. Alexandru 797 Lepădatu. 1107 Lupaş. 504. 847 Klietminn. Grigore P. 1057 Iakab-Szadeczky 1059 Iancu. Ilie 223. 209.

Stoica 244 Niculăescu.Mioc. 518-522. 241. Petre 24 Pall. 969 Novak. Augustin 18. Lucia 8 Nicolaescu. Attila A. 903. 940. Lucian 806 Petcov.P. Alexandru 130 Nicoară-Turc. 6 Passalega. Ion 807 Popescu. Radu 1086 Popeea. Constantin 131-133. Ion 1078 Nanu. Sebastian 1077 Munteanu. O. 719 Münster. 682. Antal Alexandru 648 Pall. 818 Popescu. Ottfried 70-72.V. Ion 130 Negulescu. Constantin 1009 Opriş. Grigorie P. 720. Maria 1080 Odobescu. 1086 Năsturel. 1097 Negrei. 358. Renate 517 Moisil. Iozef 75 Nystazopulu Peledikis.C. Johann 723 Oszóczki. P. 553. Nicolae 821. 1074 Moiş Vasile 134 Molitor. Ioan 1069. Damaschin 1028 Mircea. 251 Păun. 647. Alexandru 1083. 729. Ion 649 Polay. 353. Francisc 552 Papasima. 767. 248. Ion 441 Mureşan. Simon 356 Olănescu. Dumitru 805 Pastoureau. Dimitrie 1085 Pascu. 1084 Papai. 444 Petrişor. 355 Nichitici. 523 Morărescu. St. 844 Popa. 942 Mureşan. 526 Petrescu. 7 Pelin. 430-440. Al. 6 Nistor. 429. Marinela Cristina 727 Pleşa. 1096 Oredi. 854. 443. 943-945 Neamţu. K. 351. 1080 Mischevca. 725 Oţetea. 779. 801 Mudura. 947 Papadopol Calimah. Michel 78 174 . Michel 76. Franciscus Carolus 357 Paltânea. 354. Dimitre 246 Opanschi. Andrei 1028 Paliu. 605-606. Constanţa 1011 Nemeti. Doina 804 Năstase Dumitru. 1079. (Dimitris) 240. 243. Elemér 728 Polga. Mihai 445. Nicolae 6. 74 Nistor. D. 352 Năsturel. Francisc 1028 Palma. Paul 1081 Panaitescu. 1012. Petre Ş. Ioan 721 Neubecker. Ion Radu 428. 1087 Popoff. 800. 1082 Pandula. Tudor 249 Pappasoglu. Laurenţiu 612. Gh. 608-610. P. Gelu 3 Negreanu. Gheorghe 1029 Popa. 946 Olteanu. 77 Paşcanu. Johann Kimens 1075 Moraru. Dragoş 607. 242. Ioan 5. 855 Popescu. Fabian M. Vladimir 130 Möhlenkamp. Ionel 726 Penescu. 464 Onciul. 803. 442 Năglar. Mihail 250. Mihai 611 Penea. 551 Nania. 135-138. 613. Eugenia 524 Neamţu. Ştefan 5. 224-239. 724. Iván 69. 350. Cătălina 247 Oprescu. Ioana-Alexandra 409. Alexandru 245 Okolski. A. 802. 902. Mihai 722 Niesiecki. Kasper 73. Gheorghe 718. Barbu 835 Mircea. 554. 941. Florica 189 Nagy.

817. 1011 Reichenauer von Raichenau. Mihai 809. C. 1090. D. 448-452. 23. 359. Dimitros Scarlatos 962 Soveja.I. 951 Rînziş. Ioan 948 Racoviţă Cehan. 1069. 652-655. Martin 363 Scurtu. J. Petre. 527 Porumb. 595 Stoi. 139. 732. Ştefan Tiberiu 617 Stenner. 362 Rusu. Nicolae 1103 Şimanschi. Johann 453. 861. Franz-Joseph 1102 Szegedi. Andrei 459. 1091 Richard.. 828 Predescu. 1101 Sturdza. St. 811-813. 731 Reicherstorffer. Marcel 447.I. Eugene 950.968. 903. Marius 856 Potocki. 957 Rudt von Collenberg. 26. 958. Friederich 738 Stephănescu. László 360.E. Maria 730 Ratcu. Gyula 733 Schrot. Ileana Maria 327 Rădulescu.N. Nagy 557 Rezachevici. A. Imre 84 Sanielevici. J. Valeriu 814 Sabău. 1095 Rosetti. Paul 83 Rizo-Rangabe. 1096 Spiru. Radu 956. 101 Richenthal. Ion 257 Şerbănescu. I. V. Maria 1011. Mihail 368. Aurelian 12. Alexe 1088 Prodan. Florica 264 Straussenburg. Adrian 6 Rusu.C. 598 Solis. Ioannes R. 82 Ritter Vitezowic. 446. 969. Leon 258 175 . Hermann 558 Schönherr. 1099 Sah Nazarov. Georg 555 Reilly. Lizica 252 Popovici. Alexandre A. Lucaci Ioan 857 Sacerdoţeanu. 1013. Corina 819 Spretti. Th. 454 Siebmacher's. Albert 561-563. David 1028 Puşcariu. 9 Székely. 816. Dan 994 Siscanu.141. 85-92 Simic. Mihai 949 Radovici.1107 Procopovici. 256. 903 Popovici. 815. 365 Sulică. Endre 745 Şahinian.P. 1092-1094 Rietstap.Popoiu. 81. V. 734-737. S. Dimitrie 213. 1097 Popovschi. Laurenţiu Ştefan 618 Szentkatolnai Bakk. Virgil 94 Soutzos. F. 21. 810. 964-967 Stoica. Ioan 316. Maria Magdalena 970 Szemkovics. Constantin 361. 79 Rentzmann. Gabriela 528 Rătoi. Ulrich 80. Aurică 597. 364. 952-955 Romanescu. 1089 Renesse. András Mihály 744 Szekely. 820 Sterescu. 615. 366. 255. 960. 560. Milan 93 Simonescu. W. Adolf 556 Réthy. 739-743 Sturdza Săuceşti. Nicolae 455 Sulzer. 961 Seyvert. W. Ioan 1105. Vittorio 963 Stalins. 656. Tudor 808 Regleanu. 821. 530 Sándor. 959. 1100 Sturdza. 253 Schlandt. Ioan 1097 Sebestyén Keöpeczi. Marcel 140. 614 Révai. 523 Smaranda. Gaston 95 Stănciulescu.A. 858-860. 70 Resch. Arz von. Silvia 1096. Filofteia 412. Ioan 671 Sporea. 1063. Iosef 559.

Viorica 750 Vajay. Veronica 1011 Vârjoghie. Năstase 973 Tocilescu. Ilie 754 Wagner. 259. Adriana 367 Ştefănescu. 747. 659. 65.A. 829. 986 Zaharia. Mircea 834. Grigorie C. 535. Nicolae 672. 1104 Tafrali. 1114 Vornicescu. Joseph 826 Trâmbaciu. Anca 621 Vasilescu. 975. Adrian 30 Ursachi. Mihail 656. 595 Theodorescu. 534. 828 Velescu. 456 Ştefănescu. 748 Ungureanu. 142. Nestor 977-980.Ştefănescu.D. 1108-1110 Velcu. A. Andrei 265. Constanţa 620 Şvarţ Kara. 372. 835 Zimmermann. Gyàrjás 825 Titu. V. Ilie 29. 971. Dumitru 622 Zahariuc. V. 749 Ursachi. Iţic 823 Tabac. 1113 Vlădescu. 830-833. Mircea 27 Tonk. 1112. 746. 457. Răzvan 260 Tihamér. Ştefan 827 Trohani. 974 Trausch. Mariana 30 Ursu. Silvia 1013 Vătămanu. Emil 143. 266-269. I. Constantin 619 Ştefănescu. 972 Ştefănescu. Petronel 270 Zdroba. 755-758 Zotta. C. Oliver 536 Veress. George 261 Tudorică. 1115 Vulpe. Ludovik 373 Xenopol. Nicolae-Şerban 369 Tămpeanu. Gh. 263. 1106 Tomescu. Sever 981-985 176 . Mihai-Răzvan 658 Urechia. Radu 822 Ştirban Marcel 3-5 Ştirbu. O. 976 Voitehovski. 1111 Vătafu-Găitan.A. 371. Mioara 28 Ţabrea. 101 Wyrostek. 370 Umlauf. Silviu Andrieş 531-533. Al. Szabolcs 97-99. Anton 458-460. 751-753. 824 Tanaşoca. Franz 565. 657. 564 Vasilescu. Vitali 262 Ungureanu. 461. Anthony R. Florica 264 Vârtosu. Nicolae M.D.

Coperta I – Stema familiei Năsturel (secolul al XIX-lea) Coperta II – Stema oraşului Toulouse (Franţa. secolul al XX-lea) Copera III – Stema Ţării Româneşti cu judeţele aferente (1812) 177 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful