You are on page 1of 7

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _______________________________________________________________________ _ HBEF3203 PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JANUARI 2014 _______________________________________________________________________ _ ARAHAN

KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam baha a M!"a#$. 3. Muat turunkan %!&'"a% tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyV ! untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan sai" #on 12 Times New Roman dan langkau baris 1.$. %. Tugasan anda hendaklah antara 2(00 h)*++a 3000 patah perkataan %),a- termasuk rujukan. &ilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Ja*+a* menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. $. 'nda dikehendaki menghantar tugasan (!)'*' .N/LINE melalui MyV !. (ila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on+line . 'nda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. ,. 'nda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU #ail. -. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 3hb 0 11hb Ma2 2014. (erahan !"!'a 11hb Ma2 2014 TIDAK akan diterima. .. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. 'nda dilarang meniru tugasan orang lain. 'nda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 403 markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada S-!&a '!&a4-aha*5 'nda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum /eperiksaan 'khir (emester bermula PLAGIARISME6 P.T.NGAN MARKAH A&a4a*6 Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika 2lagiarism dikesan0 markah akan dipotong seperti berikut1 Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 0 30 2 1 potongan 203 daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 0 (0 2 1 potongan %03 daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada (031 Ma4-ah diberikan. )7a4 akan

S.ALAN TUGASAN

&erdasarkan sukatan pelajaran bagi satu mata pelajaran yang anda ajar di sekolah0 anda dikehendaki menyediakan dan mentadbirkan satu kertas ujian bagi satu kelas pelajar dan seterusnya menulis a%$ "a'84a* mengenai pencapaian pelajar dan kesesuaian item+item ujian. 3jian yang anda bina harus mengandungi item+item beraneka pilihan 4&ahagian '5 dan item+item subjekti# berjawapan pendek 4&ahagian &5 dan tempoh ujian tersebut ialah %$ minit. 9J$&"ah6 40 &a4-ah:

PANDUAN PELAJAR 1. (ediakan Jadual /enentuan 3jian 4J/35. &ina item+item ujian berdasarkan J/3. (ediakan skema pemarkahan. Tadbirkan ujian bagi satu kelas pelajar dan memeriksa kertas jawapan pelajar. (usun kertas jawapan pelajar mengikut pencapaian dari jumlah markah yang tertinggi ke jumlah markah yang terendah. )atatkan markah setiap pelajar seperti berikut1
N85 I%!&

Baha+)a* A 1 2 55 Jum. 5 5

Baha+)a* B J$&5 55 Jum.

B)"5
Na&a P!"a;a4

2.

&uat analisis mengenai pencapaian pelajar. &ina jadual+jadual kekerapan seperti berikut1 (oalan 'neka /ilihan &ahagian ' 4Markah /enuh 6 777 5 Markah 8ekerapan (oalan (ubjekti# &ahagian & 4Markah /enuh 6 777 5 Markah 8ekerapan

Jumlah

Jumlah

8eputusan 8eseluruhan 4Markah /enuh 6 777 5 Markah 8ekerapan

Jumlah &uat kesimpulan mengenai pencapaian pelajar bagi &ahagian ' dan &ahagian & serta keseluruhan kertas ujian. 3. 8irakan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi bagi item+item ujian dalam &ahagian '. engkapkan jadual+jadual seperti yang berikut1 'nalisis 9tem+9tem &eraneka /ilihan 9ndeks 8esukaran 9ndeks ;iskriminasi

:o. 9tem 1 2

&uat kesimpulan mengenai kesesuaian item+item ujian dalam &ahagian ' berdasarkan indeks kesukaran dan indeks diskrimanasi. Tugasan anda harus mengandungi perkara+perkara berikut1 i. aporan /encapaian /elajar dan 'nalisis 9tem 3jian /engenalan 'nalisis /encapaian /elajar 'nalisis 9tem+item 3jian 8esimpulan

ii.

ampiran J/3 8ertas 3jian (kema /emarkahan (ampel kertas jawapan pelajar + 3 kertas jawapan pelajar 41 berpencapaian tinggi0 1 sederhana dan 1 rendah5