Francmasonerie De la Wikipedia, enciclopedia libera Marele Arhitect al Universului Francmasoneria (sau masoneria ), ca institu?ie, este un ordin ini?

iatic ai carei me mbri sunt înfra?i?i prin idealuri comune morale, spirituale ?i sociale , prin ini? ierea conforma unui ritual comun, prin juramântul depus pe una din car?ile sfinte ale marilor religii (Biblia, Coranul, Dao de Jing, Vedele hinduse, Tripitaka bud iste, sau alte scrieri considerate sacre) ?i, în majoritatea ramifica?iilor, de cr edin?a într-o Fiin?a Suprema , un Mare Arhitect al Universului . Organiza?iile masonice, prezente în majoritatea ?arilor, se regasesc sub forma obedien?elor autonome, mar i loje sau Mare Orient (grupari de loji), ele însele compuse din loji albastre (zi se ?i ateliere) de câte 7-50 de persoane (uneori chiar mai multe). Numarul francma sonilor în lume este de circa patru milioane, majoritatea în Statele-Unite ?i în Europ a occidentala[1]. Francmasoneria desemneaza în acela?i timp o disciplina spirituala, precum Alchimia , ?i institu?ia tradi?ionala care reune?te practican?ii acestei discipline, în loj i sau confedera?ii de loji, numite Mari loji. Emblema actuala a Marii Loji Na?ionale din România, cu inscrip?ia învinge sau mori tina.

în la

În România Francmasoneria este organizata în mai multe obedien?e, Marea Loja Na?ionala Româna fondata 1880, Marea Loja Na?ionala Unita din România, apoi Marea Loja Na?ion ala din România, Marele Orient de Rit Sco?ian Antic ?i Acceptat din România, Marea L oja Regulara a României, Marea Loja Na?ionala a României, Marele Orient din România UM SOI ?i Marele Orient al României, minoritar, precum ?i alte câteva obedien?e mai mic i, între care unele deschise ?i femeilor (Dreptul Uman din România, Marea Loja Femin ina a României, Marele Ordin Feminin Român). Toate aceste obedien?e se recunosc reci proc. Cea mai mare loja din România este Marea Loja Na?ionala din România, unica recunoscu ta de UGLE, ?i interna?ional de alte Mari Loji regulare. Cuprins 1 2 3 4 5 Etimologie Defini?ie Simbolistica ?i istorie Organizare Dezbaterile despre francmasonerie 5.1 Pro ?i contra : ce spun partizanii ?i adversarii francmasoneriei 5.2 Mentalitatea francmasonica 5.2.1 Defini?ia 5.2.2 Raspândirea mentalita?ii francmasonice 5.2.3 Confruntarea cu alte mentalita?i 6 În România 7 Note 8 Bibliografie 9 Bibliografie suplimentara 10 Vezi ?i 11 Legaturi externe Etimologie Cuvintele francmason , francmasonerie sunt forma româneasca a cuvintelor englez free ma son, francez francmaçon ?i german Freimaurer care înseamna zidar,constructor liber ?i reprezinta o mo?tenire a uneia din radacinile francmasoneriei: breasla zidarilor care construiau biserici, bazilicile ?i catedralele din Evul mediu (vezi mai jo s). Nicolae Stoica de Ha?eg în Cronica Banatului (1785), aminte?te de frai-maorii,

raspândindu-se mai cu seama dator ita întinderii în sec. Însa francmasoneria a func?ionat în secret doar atunci ?i acolo unde a fost interzisa de lege. d e?i prezinta asemanari cu ?colile de Mistere din Antichitate. potrivit defini?iei date de masonii în?i?i. a aparut în limba româna ?i în varia nta farmazon . Defini?ie Potrivit dic?ionarului enciclopedic The New Encyclopedia Britannica . francmasoneri a este cea mai vasta societate secreta din lume. al XIX-lea a Imperiului Britanic (mai corect spus ar fi însa: so cietate discreta [2]). În secolul al XIX-lea. cu aceea?i or gine ca farmec ?i farmacie (în elena vraja . . leac ). provenita din cuvântul similar rusesc ?i însemnând nazdravan . masoneria este: o asocia?ie de oame ni liberi ?i de bune moravuri care conlucreaza pentru binele ?i progresul societ a?ii prin perfec?ionarea morala ?i intelectuala a membrilor sai.frai-gaisterii cu lojile lor . Ea nu este prin natura ei o asocia?ie secreta. Însa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful