You are on page 1of 4

kC1CCCL

VIDLCkLCI1ACIC

1. Lscolllr un poema (o 2) del dossler (no LreballaL nl lleglL a la classe).

2. ler un vldeo poesla:
a. 8eclLar el LexL.
b. S'ha d'lncloure, al fons o com a subLlLol de panLalla, el LexL a
mesura que es reclLa.
c. Ls valorara l'orlglnallLaL de la posada en escena: dlbulx, lmaLge,
foLografla, vldeos, anlmacl, sLopmoLlon, ....

(podeu consulLar els webs de creacl 2.0 al SlM8ALCC del bloc de la
maLerla: hLLp://www.sllvlacaballerla.blogspoL.com.es/ )3. Cal posar el LlLol lnlclal:
a. 1l1CL uLL CLMA
b. AuLor


4. Al flnal s'ha de segulr el proLocol d'edlcl.


kC1CCCL
1C1 DLIININ1 !"# %& '( )*+&,( -,&"('.

1. Cercar lnformacl sobre el concepLe de poesla vlsual a parLlr dels enllaos
del bloc Lmlquebrossa.blogspoL.com, la web de la lundacl !oan 8rossa, l
d'alLres poeLes de les adreces recomanades. 1ambe es lmporLanL fer la
deflnlcl a parLlr de l'experlencla personal.

2. Llaborar un gul de caracLer dldacLlc que reculll el concepLe de poesla
vlsual per expllcar a alumnes d'LSC.


3. resenLar el gul a la professora l, un cop valldaL, es poL enreglsLrar en
qualsevol d'aquesLs formaLs:

a. rezl
b. pL amb screencasL-o-maLlc
c. vldeoscrlbe
d. vldeo creaLlu
e. SLopmoLlon
f. llash
g. AlLres opclons: veure enllaos C8LAClC 2.0 SlM8ALCC del bloc de
la maLerla: hLLp://www.sllvlacaballerla.blogspoL.com.es/ )

4. La durada maxlma ha de ser de 2 mlnuLs.

3. Pa d'lncorporar el proLocol d'edlcl al flnal.


DA1A DL LLIUkAMLN1 DLLS DCS 1kL8ALLS : de| 27 a| 31 de gener


/(''+0 1+ )*+&,(
2343536789:87;9<1675=>7 ?6 @3AB8C6= 6<7 D3:8D6A47 ?E(:9A4F;9=?9G <9 H83F=9289 8 <67 649567 @=6948:67 ?6
I39A J=3779G ?6 =6@K==6= 56= <9 76:9 536789 ;=H9A9 ?6 J9=@6<3A9 8 ?6 59=48@859= 9 <9
5=676A49@8K ?6< 53649 :87;9< /3A8 )=94G 9=9 >7 6< D3D6A4 ?6 @=69= ;A 536D9 :87;9<L

La cond|c| per a |'e|aborac| de| poema s |'s d'un ob[ecte com a punt de refernc|a
que ser per tothom IGUAL.
Ca|dr rea||tzar un fotomuntatge pot|c amb |'ob[ecte referenc|at.
L| poema v|sua| s'ha de ceny|r a |es bases segents:
8ASLS
1. L| poema ha de ten|r com a |ema M093A7 8 59=9;<67N
2. na de segu|r |'estt|ca bross|ana: s|mp||c|tat, or|g|na||tat, capac|tat de sorpresa,
esper|t cr|t|c...
3. L'ob[ecte es donar a con|xer |'|t|m d|a de c|asse abans de vacances de Nada| | ha
d'sser present en e| poema v|sua|
4. L| fons de |a |matge ha de ser b|anc
S. Ls poden ut|||tzar e|nes d'ed|c| d'|matge
6. Cada grup de treba|| d|ssenyar en un esborrany |a seva proposta | |a presentar a
|es professores (foto mb|| o esborrany amb d|bu|x)
7. Ln un cod| k | en format ud|o es presentaran e|s autors de| poema (nom, cognom
| curs) | es comentar breument e| mot|u que ha |nsp|rat |a compos|c| pot|ca a|x|
com |'assoc|ac| amb |'ob[ecte referenc|at.(mx|m 1 m|nut). Vegeu pautes
d'enreg|strament.
8. La fotograf|a de| poema v|sua| es far a |'au|a | ser rea||tzada pe|s a|umnes que
formen part de| com|ssar|at de |'expos|c|.
9. La presentac| ser |mpresa en cartr p|oma | en format d|nA4
10.1ornant de vacances es comun|caran |es m|des def|n|t|ves de presentac|.

Webs recomanades de poetes v|sua|s

GUS1AVC VLGA: www.gustavovega.com
CnLMA MADC2: http:]]www.chemamadoz.com]
1CNI kA1: http:]]www.poemesv|sua|s.com]
IM CALLLIA hLLp://boek861.blog.com.es/Lags/[m-calle[a/La tempor|tzac|
De| 8 a| 13 de gener 2014 presentac| de |'esborrany | e| text comentat

De| 13 a| 20 de gener rea||tzac| de |a fotograf|a a |es au|es

L|s cr|ter|s d'ava|uac|
Ca|dr ceny|r-se a tots e|s punts de |es bases .
Ls va|orar |'or|g|na||tat, |a creat|v|tat | |a qua||tat d'|matge.


-AU1LS Lk A L'LNkLGIS1kAMLN1
er a |'enreg|strament de |a presentac| de| comentar|, podeu ut|||tzar Audac|ty,
passar-ho a M3 | pen[ar-ho a |a xarxa, concretament a| web www.|voox.com que us
fac|||tar una UkL.
Una vegada aconsegu|da |'UkL, noms ca|dr generar e| cod| k. Ca| ut|||tzar e|
generador que es dna de refernc|a per ta| de donar un|tat a tots e|s cod|s que es
gener|n. La pg|na de refernc|a s:
http:]]www.qrcode.es]es]generador-qr-code]

Rate