You are on page 1of 4

kCDUCCICNS DL

VIDLC
!"#$#%#& ()" * &* (+,&-%*%-.
/) 01/)#
er a producc|ons de v|deo
ortada (e| nto|)
1ancament (crd|ts):
- Actors (en cas que n'hl hagl)
- Idea or|g|na| (nom/s l cognoms
- N|ve|| (4L SC) 2011-2012
- kea||tzac|
- Ld|c|
- D|recc|
- Ms|ca
- Loca||tzac| (sl conve)
AGkAMLN1S

2
0|nma |matge
(Al nal de LoLs els credlLs l dels agraimenLs sl s'escau)
2$3("#/+%%-#42 567
8)(*"$*9)4$ /) :;6<-%&)::
Co||eg| Sant M|que| de|s Sants. V|c
Any 2012

3
!"#$#%#& ()* + &+ ,-.+ /)&
0+1+& 234-45)
1I1CL: que slgul ben clar l expllclL.
!"# %& '()*! +,-./0 1(!). 2(&3&.4(,.5/
DLSCkICIC: Lxpllcacl slnLeuca del conunguL del vldeo: upus d'acuvlLaL,
els agenLs que lnLervenen l qul l'ha edlLaL. llnalmenL anoLar, en un punL l a
parL, el ueparLamenL l o Clcle l el Collegl SanL Mlquel dels SanLs amb l'any
d'edlcl.
CCNIIGUkACIC DL kIVADLSA:
08LIC: Sl volem que hl ungul acces qualsevol persona que en facl la recerca
NCMLS LLS UL 1INGUIN L'LNLLA: er Lal de resLrlnglr-ne la vlsuallLzacl
NCMLS LLS UL AU1CkI12I L'ADMINIS1kADCk: 8esLrlccl de l'admlnlsLrador
CA1LGCkIA: LuuCAClC
kCIL1A1 DL DkL1S I LLICLNCILS: odem Lrlar enLre +)4 &&6'7-'6. 8!
9(/*/4! o 2,!.5:! 2())(-; (en aquesL cas cal conLrolar que la muslca, les
lmaLges o alLres arxlus unguln Lambe lllcencla Creauve Commons o slguln de
produccl prpla.)
4

You might also like