ÞkCDUCCICNS DL

VIDLC
!"#$#%#& ()" * &* (+,&-%*%-.
/) 01/)#
Þer a producc|ons de v|deo
• Þortada (e| nto|)
• 1ancament (cròd|ts):
- Actors (en cas que n'hl hagl)
- Idea or|g|na| (nom/s l cognoms
- N|ve|| (4L SC) 2011-2012
- kea||tzac|ó
- Ld|c|ó
- D|recc|ó
- Mús|ca
- Loca||tzac|ó (sl conve)
• AGkAïMLN1S

2
0|nma |matge
(Al ñnal de LoLs els credlLs l dels agraimenLs sl s'escau)
2$3("#/+%%-#42 567
8)(*"$*9)4$ /) :;6<-%&)::
Co|·|eg| Sant M|que| de|s Sants. V|c
Any 2012

3
!"#$#%#& ()* + &+ ,-.+ /)&
0+1+& 234-45)
• 1I1CL: que slgul ben clar l expllclL.
!"# %& '()*! +,-./0 1(!). 2(&3&.4(,.5/
• DLSCkIÞCIC: Lxpllcacló slnLeuca del conunguL del vldeo: upus d'acuvlLaL,
els agenLs que lnLervenen l qul l'ha edlLaL. llnalmenL anoLar, en un punL l a
parL, el ueparLamenL l o Clcle l el Col·legl SanL Mlquel dels SanLs amb l'any
d'edlcló.
• CCNIIGUkACIC DL ÞkIVADLSA:
Þ08LIC: Sl volem que hl ungul acces qualsevol persona que en facl la recerca
NCMLS LLS ÇUL 1INGUIN L'LNLLAÇ: Þer Lal de resLrlnglr-ne la vlsuallLzacló
NCMLS LLS ÇUL AU1CkI12I L'ADMINIS1kADCk: 8esLrlccló de l'admlnlsLrador
• CA1LGCkIA: LuuCAClC
• ÞkCÞIL1A1 DL DkL1S I LLICLNCILS: Þodem Lrlar enLre +)4 &&6'7-'6. 8!
9(/*/4! o 2,!.5:! 2())(-; (en aquesL cas cal conLrolar que la muslca, les
lmaLges o alLres arxlus unguln Lambe lllcencla Creauve Commons o slguln de
produccló pròpla.)
4

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.