SULIT 7109/1 Menservis Peralatan Elektrik Domestik Kertas 1 November 2005

7109/1

NO. KAD PENGENALAN

I I I I I I I I I I I I I I I

ANGKA GILIRAN

I I I I I I I I I I

jam

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2005

MENSERVIS PERALA TAN ELEKTRIK DOMESTIK

Kertas 1

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERT~~~oi'~AN iN' Skif~NGGA DIBERITAHU

4.

Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas, Anda mungkin kehilangan skor jika langkahlangkah penling lidak ditunjukkan dengan teratur.

Kod Pemeriksa
Bahagian Soalan Skor Skor
Penuh Diperoleh
-r ~/ 1 5
_ .... ~.....c;, ':., 2 5
3 5
4 5
A 5 5
6 5
7 5
8 5
9 5
10 5
1 10
B 2 10
3 10
C 1 10
2 10
Jumlah 100 1.

Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian:

Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

.----~~ Jawab semna saalan pala, m Bah'l!g~e,p'" ----d

Bahagian B dan Baha~ian~:" ~. ~ ~~_

~n.h{i;~'st(\....:1

Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang 'Yang

disediakan dalam kerlas soalan. Kertas so alan ini hendaklah diser ahk an pada akhir peperiksaan.

2.

3.

5. Anda boleh menggunakan kalkulator.

Kertas soalan ini mengandungi 26 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak [Lihat sebelah SULIT

7109/1 © 2005 Hak Cip ta Ke rajaan Malaysia

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor

4

2

7109/1

Bahagian A

Jawab semua soalan.

RAJAH!

1 Anda telah membuat pengujian keterusan terhadap talian seperti Rajah 1.

Pilih dan tandakan ( ..j ) tiga dalam ruang jawapan yang disediakan kedudukan jarum meter yang menuD1ukkan #~ian dalam keadaan baik. ~f (\11:1...··' '17"1"11,,'

n. r~~ , ~ so:
Kedudukan Kua~~~ra~ dan , -r .... 0:::.
KuarHitam Kedudukan Jarum Meter Ruang Jawapan
(a) Kuar merah disentuhke L, ___ ~w~o
dan kuar hitam ke-1.Q• ~ - ..r~
"......, ... , \~ ~ ______ / _...-' . (r
-.
(b) 0j~I( ~'st(LIW~O
Kuar merah disenturrke , -,
dan kuar hitam ke N2•
(c) Kuar merah disentuh ke E, 007°
dan kuar hitam ke Ez.
(d) Kuar merah disentuh ke L, 007°
dan kuar hitam ke Nj'
(e) Kuar merah disentuh ke L, w~o
dan kuar hitam ke Ej' -.
00 0
(f) Kuar merah disentuh ke N, <
dan kuar hitam ke Ej' 2

[Skar: 5] SULIT

o 7109/1

3

710911

RAJAH 2

2 Anda telah menyiapkan sambungan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Anda juga telah menguji sambungan tersebut menggunakan pena ujian.

Pilih dan tandakan ( -,j ) }ig:f ~.f.'ldai$i,a!f1,.p].t",pena ujian yang menunjukkan

sambungan dalam keadaan'.f'iJ.k. L t ql'C

Kedudukan Pena Ujian Keadaan Lampu Pena Ujian Ruang Jawapan
(a) Pena ujian dimasukkan ke Menyala
L dan bekalan di 'ON'kan .' ~~~~
.------:--,
..... ..., ~
"-- l. 'C -
(b) Pena ujian dimasukkan ke 01'£'( ,~i a 1
N dan bekalan di 'ON'kan. ~ .• a (L~· Nrenyala
(e) Pena ujian dimasukkan ke Tidak menyala
E dan bekalan di 'ON'kan.
(d) Pena ujian dimasukkan ke Tidak menyala
L dan bekalan di 'OFF'kan.
(e) Pena ujian dimasukkan ke Menyala
N dan bekalan di 'OFF'kan.
(j) Pena ujian dimasukkan ke Tidak menyala
E dan bekalan di 'OFF'kan. 710911

[Skor: 5] [Lihat sebelah SULIT

Untuk Kegunaan Pemeriks a

SkOT

4 3 2

o

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 5

4

3

2

1

o 7109/1

4

7109/1

RAJAH 3

3 Anda telah melakukan pengujian terhadap beberapa peralatan elektrik menggunakan peralatan ujian seperti Rajah 3.

Pilih dan tandakan (..J) 1~%~.:lel1~ljh')ljn'[kah pengujian yang betul dalam ruang

jawapan di bawah. Ll,l\- L - \:...qq,l'c

Langkah-langkah Pengujian Ruang Jawapan
(a) Sambungkan kuar berklip pada terminal bumi (E) dan
kuar lid penguji pada_ter~.(L) .. -
(b) Sambungk?i'n-k'uar' m~~r5a~'a-t(:r:;;fuar-rOs'itif~an kuar
hitam pada terminal ne~(%I~~ISULI
(c) Pastikan jarum penunjuk pada 00 pada skala MO.
(d) Sambungkan kuar berklip pada tamatan E dan kuar lid
penguji pada tamatan yang lain.
(e) Uji antara E dengan L.
(f) Uji antara E dengan N.
(g) Setkan suis kuasa pada 500 VI 1000 V.
(h) Setkan suis pemilih padajulat ohm (x I). [Skor: 5]

5

RAJAH 4

4 Anda telah menyambung komponen elektrik seperti rajah di bawah berpandukan

lukisan skematik seperti Rajah 4. .

Padan dan labelkan lima tiV~~Jii'.Y1bb·il1g'~J'ta¥g¥?;.betul menggunakan huruf abjad

A, B, C, D, E dan F dalam rajah di bawah. c.

7109/1

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor
[Skor: 5] 5
4
3
2
[Lihat sebelah
7109/1 SULIT 0 Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor

4 3 2 1

o 710911

6

710911

RAJAHS

5

'"'----' ~

Anda telah men,yarutJung-k;ord-PEt~mbun&-b<)m~al:lan jiengan menggunakan palam

3 pin, soket ahr&rttaf'·dan~el'-sepertTlRa:Jar.l f--.S:

Berdasarkan kod warna kabely,6'i,7rl,lful(llengkapkan sambungan kord penyambung

tambahan dalam rajah di atas. I.e'

[Skor: 5]

7

7109/1

RAJAH 6

6 Anda telah mengendalikan peralatan elektrik seperti Rajah 6.

Nomborkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9f,ktiviti pengendalian mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan Elr~~Wh·. rpf'ri{';17.

\~'- L· ""I'C

Pernyataan aktiviti Ruang Jawapan
(a) Tutup tudung cerek deng~~
~ .<-' ~
') "-'.... \ ~-.---tI -...-'....;;. k't
(b) Suis akan tertlitup-secara-automatik apalrila willen idih
.!lialn ~'SHL}
-
(c) Sambung tali an bekalan ke soket alir keluar.
(d) Sambung tali an bekalan ke cerek.
(e) Isi air ke dalam cerek ke paras air tidak melebihi 'max'
dan tidak kurang daripada 'min'.
(/) 'On'kan suis bekalan pada soket alir keluar.
(g) 'Onkan suis pada cerek.
(h) Tanggalkan tali an bekalan daripada soket alir keluar.
(I) Tanggalkan tali an bekalan daripada cerek. Skor 5

4

3

[Skar: 5] 2

710911

[Lihat sebelah SULIT

Untuk Kegunaan Pemeriksa

1 o

Untuk Kegunaan Pemeriksa

S,

L N

8

7109/1

S2

'-------~

...---- -- ~.T.~~'i'~~~

" ........ \'-~A,J-A1~3 _..-' ...... r

~ -j.. - -~~

~-l~:;I;~'.sHL

7 Anda telah membuat projek lampu~kawalan suis dua hala.

Lakarkan sambungan litar yang lengkap dan selamat bagi kawalan suis dua hala terse but menggunakan komponen elektrik di atas.

Skor 5

4

3

2

1

o 710911

[Skar: 5]

9

N

E 0--------"

LO----------<~

1

2

3

RAJAH 8

8 Anda telah membuat penyambungan litar kipas meja berdasarkan litar skematik seperti Rajah 8.

Berdasarkan litar skematik di atas, lengkapkan penyambungan litar bergambar di bawah supaya litar itu berfungsi .~;"L' .rr".P'riC

~'~" L ,\.sqq,.C

7109/1

[Skor: 5] [Lihat sebelah SULIT

7109/1

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor

4

2 1 o

Uruuk Kegunaan Perneriksa

4

Perintang A
3500 1.1
4550 n
4700 1.1
5000 1.1 10

7109/1

Perintang A

Perintang B

RAJAH 9

Jalur Jalur Jalur C JalurD
A B Pendarab Had terima
Warna Nilaian Warna Had Terima
Hitam 0 0 Hitam I Ernas ± 5%
Coklat 1 1 Coklat 10 Perak ± 10%
Merah 2 2 Merah 100 Tiada ± 20%
Oren 3 3 Oren 1000
Kuning 4 4 Kuning 10000
Hijau 5 5 Hijau 100000
Biru 6 6 Biru 1000000
Ungu 7 7 ~ I;ri~g,l!trw . -,}9r 000000
Kelabu 8 '8,~'1 , elabu 4 1'06'000000
~ '-
Putih 9 9 Putih 1000000000
Emas 0.1
Perak 0.01
-- - ~- - 9 Anda telah mengukur nilai dua perintang seperti Rajah 9. Jadual 1 menunjukkan kod warna pcrintang.

Pilih dan tandakan (...j) dua nilai setiap perintang yang mungkin diperolehi jika perintang terse but diukur menggunakan meter pelbagai.

Skor

2 1

o 7109/1

Perin tang B
9500 1.1
10000 1.1
10500 1.1
11000 1.1 [Skor: 5] SULIT

11

7109/1

RAJAH 10

10 Anda telah mengendalikan peralatan elektrik seperti Rajah 10. Anda dapati peralatan tersebut tidak berfungsi.

Nyatakan lima langkah-langkah menges an kerosakan yang berlaku dalam ruang yang disediakan.

Langk~t.~engesan_lierosakan 2

'5:,,-, ... ~-<>.-.G:

................................................... ···i·'l .. :t~~'l~·I·;(·1·(C~· .. , .

Langkah Mengesan Kerosakan 3

Langkah Mengesan Kerosakan 4

Langkah Mengesan Kerosakan 5

Skor
[Skor: 5] 5
4
3
2
[Lihat sebelah
7109/1 SULIT 0 Untuk Kegunaan Pemeriksa

Untuk Kegunaan Pemeriksa

7 6

12

7109/1

Bahagian B

Jawab semua soalan.

1 Sedang seorang pekerja kantin mengendalikan oven elektrik, tiba-tiba petir menyebabkan peraJatan tersebut terhenti daripada berfungsi.

Berdasarkan pengaiaman semasa di bengkei, terangkan langkah-Iangkah untuk mengesan dan membaik pulih peraiatan terse but.

[Skor: 10]

Skor 10 9

4

2 1

o 7109/1

13

RUANG JAWAPAN

710911

...................................................................... -r; "' ..

~J: f\~;1..' ", rp""'1s.

................................................. ct1~:: .. ~ 1.{(''''(: ..

.......................................................... ::-:::-~~ .

-=:;--......... -'\----tT~-1~ :::.; /

~ ~ ... --------- ~- - ------'>.

........................................................... 2~h~i~~~I's'i'!0""""""""""""""""""" .

................................... , , .

7109/1

[Lihat sebelah

SULIT 0

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9

7 6

4 3 2

Untuk Kegunaan Pemeriksa

7 6

710911

14

RUANG JAWAPAN

:.:::::::::.·:.::::::.::.:::::::.::::::.:::rJ.~q~·?~~~~~~~~~~~;~,:::.:.:': ... :':.:::'::::::::.:::'::::::::"::::::::::.::

.---~

................... " ,.=".": .. =" ~";I-- ;.i'"' ~.~."./ " .

...... "--' .... ~.,..-~I _...-'~ ~........:.:.. - t>--

..................................................... ::;··11Ql~·G;S·i·ICT······································· .

I.e'

Skor

10 .

9

4

2 1 o

7109/1 SULIT

15

7109/1

2 Jiran anda mendapati kipas siling di rumahnya berpusing pada kelajuan yang maksimum pada semua pilihan pelaras alatur.

Terangkan langkah-Iangkah yang lengkap untuk rnengesan dan rnernbaik pulih kipas siling terse but.

[Skar: 10]

7109/1

[Lihat sebelah SULIT

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9

7 6

4

2 1 o

Untuk Kegunaan Pemeriksa

7 6

16

RUANG JAWAPAN

7109/1

.................................................................. ~ , .

~l C\~;V .. , rl'-rfj's,

\ ·tt" L -\: flqj'

............................................. J.~ { .

··································'i:z:~·····t=~"·>·~ .

...................................................... ylJ'(d;~~~;:sTLU········································· .

Skor

10 .

9

4

3 .

2

1

o 7109/1

17

RUANG JAWAPAN

....................... ~ ................................................................•....

~ ~f\~':V' rp!'rif!17.

....................................... ~~\~ .. ~ {t.trt:.~ .

. ""----'~ ~

.......................................................... ~ ~ .•............. - .

L:"...:... .... - \ -.I ~ ...t-/

----.:., _---:......c,.

...................................................... ·····::...("-'If;;i~·~;si·iU··································· .

I.e'

7109/1

2

[Lihat sebelah 1

SULIT 0

7109/1

4

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9

6

Untuk Kegunaan Pemeriksa

(b)
(e)
Skor
10
9
7
6
5
4
3
2
I
0 710911 7109/1

18

Komponen Bilangan Kos per unit (RM)
1. Perintang tetap 2 unit 0.50
2. Perintang boleh laras 1 unit 0.50
3. Diod 1 unit 0.50
4. Transistor 2 unit 1.20
5. LED 1 unit 0.50
6. Bateri 9V 1 unit 3.50
7. Kapasitor 1 unit 0:50
8. Kabel 0.25 meter 4.00/meter
9. Geganti 1 unit 1.50
10. Mentol 5 V ~J: :1.....;1 ;P':rir.1 unit 1.50
\t~,t-Cl9" • \"5'7",.,
11. Papan JalurL:;., 1 unit' 1.00 '~_JADUAL2

~ .. -s.-~~:-"~

3 En. Azmi telah memint!1~!l-~IWn~.iapkan lima unit litar kawalan cahaya untuk kegunaannya. Jadual 2 menunjukkan senarai bahan untuk menyiapkan satu unit litar kawalan cahaya tersebut.

Hitungkan:

(rz) kos bahan yang telah anda belanjakan.

jumlah kos projek sekiranya jumlah kos upah dan kos sampingan adalah RMIO.

jumlah harga kesemua litar kawalan cahaya tersebut jika keuntungan yang diperolehi adalah sebanyak 5% setiap unit.

[Skar: 10]

(a) Kos Bahan.

(b) Kos Projek.

710911

19

710911

4 3 2

[Lihat sebelah 1

SULIT 0

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9

7 6

7 6

(e) Keuntungan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9

4 3 2 1

o 710911

20

7109/1

21

7109/1

Bahagian C

Jawab semua soalan.

1 Anda merancang untuk memulakan perniagaan menjual dan membaik pulih peralatan elektrik domestik setelah mengikuti kursus anjuran sebuah institusi kewangan.

Terangkan cara merancang perbelanjaan perniagaan sebe lurn memulakan perniagaan tersebut.

[Skor: 10]

7109/1

[Lihat sebelah SULIT

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9

7 6 5 4

2 1 o

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9

22

RUANG JAWAPAN

710911

.~-~-

••••••.........••........... ;r:..:..::~ ~ ~~ ·······.-.f;....-·.-.··~ ·';.································· .

." \ ~f;;;l'"----1 _...-'~

"-- -:I. ~ [C--~

··· .. ··································· .. ········· .. r·_·.~ .

.; ,1:·)/'WSHI..-'

7 6

4 3 2 1

o 7109/1

23

RUANG JAWAPAN

7109/1

······································'G·~i:~·~~··· .

...................................................... ·····SJ~1i~·~;St·~i·· .

...

710911

2

[Lihat sebelah 1

SULIT 0

Untuk:

Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9

6

4

7 6 5 4 3 2 [

o 7109/1

24

7109/1

Untuk Kegunaan Pemeriksa

2 Sebuah syarikat menservis peralatan elektrik mengalami kemerosotan pendapatan perniagaan. Anda sebagai pengurus besar dikehendaki meningkatkan prestasi perniagaan tersebut.

Huraikan bagaimana anda mengatasi masalah tersebut.

[Skor: 10]

Skor [0 9

25

7109/1

RUANG JAWAPAN

............................................... ,.'r·lf'" ·1'·l'···'-1'I'-:: .

..................................................... IJ.;t~:.~> .. :~ '.>' yq,':.< .

............................................................................ .

.... · · .. · .. · .. · .. · .. ······· ···Z.;~~=~:~~.= .. · =s: ..

............................................................... ~l.full;~y,SHI."l ..

7109/1

[Lihat sebelah SULIT

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Skor 10 9

7 6

4

2 I o

Untuk Kegunaan Pemeriksa

7 6

26

RUANG JAWAPAN

7109/1

........................................... =:~~=. ~.~- .

'LL, .. ~:- ~

..................................................... ::.;·.-ljQ{~·~;STiD········································· .

I.e'

Skor 10

4

2 I

o 710911

KERTAS SOALAN TAl'VIAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful