gmYZm : 1 ‘mM© 2014

/1

2/

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

1 ‘mM© 2014
df© 66 / A§H$ : 26
g§nmXH$ :
{dZmoX {eagmR>

AZwH«$_

gh¶moJr g§nmXH$ ‘§S>i :
A^¶ {Q>iH$
AVwc XoD$iJmdH$a
‘Zmoha OmYd
a{P¶m nQ>oc
ho gmám{hH$ _wÐH$, àH$meH$ ho_§V
ZmB©H$Zdao `m§Zr H$ënZm H$m°ån-qàQ>,
nwUo 4 `oWo N>mnyZ, gmYZm
gmám{hH$, 926 gXm{ed noR>,
~°.JmS>Jri añVm, nwUo 411030.
`oWo àH$m{eV Ho$co.

XÿaÜdZr : dJ©Ur, nÎmm
d A§H$mg§~§Yr :
(020) 24451724.
g§nmXH$ :
(020) 24451724
Email :
weeklysadhana@gmail.com
Web : weeklysadhana.com

dm{f©H$ dJ©Ur :
ì`º$sgmR>r é. 500/-,
g§ñWm§gmR>r é. 600/gmYZm _r{S>`m g|Q>a :
(020) 24459635
_wIn¥ð> :
{Jare ghò~wÕo
AjaaMZm d _m§S>Ur :
gwaoe _mZo
_w{ÐVemoYZ : {_qcX ~moaH$a
(A§H$mV ì`º$ Pmcoë`m gd©M _Vm§er
g§nmXH$ gh_V AgVrcM Ago Zmhr.)

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

4
g§nmXH$s`
^maVr¶ amOH$maUmV
"Amn'Mo ^{dV�
7
H°$amìhmZÀ¶m {Z{‘ÎmmZo...
gwaoe ÛmXerdma
12
H$moU Hw$chrZ?
H$moU amï´>hrZ?
gXmZ§X ‘moao
16
Amåhmcm ñdmV§Í¶mMr
^rVr dmQ>Vo!
am‘M§Ð Jwhm
18
AmnU noO W«rMo ‘mZH$ar!
‘wHw§$X Q>mH$gmio

20
nmoñQ>a Am{U
dmMZmM§ doS>...
AemoH$ amUo
23
O
µ hZ Ho$ gÞmQ>o ‘|
BH$ qPJa h¡...
àem§V Iw§Q>o
28
{‘ñQ>a pñ‘W JmoO Qy>
dm°qe½Q>Z
g§O¶ ^mñH$a Omoer
30
{dÚmVmB© Am{U ‘r...
ew^m§Jr Xoenm§S>o
33
àmg§{JH$
{Jare cmS>
AmZ§X hS>uH$a
/3

^maVr¶ amOH$maUmV "Amn'Mo ^{dVì¶?

g§nmXH$s`

ñWmnÊ`m
g_Vm em§Vr
R>do Zw r ewÕ
gmYZm§ &
H$[aVr gmYZm
Ë`m§Zm R>do mo
CËñ\y$V©
gmYZm &&

Joë¶m ‘{hݶmV "gmYZm'À¶m "H$R>rU H$mi ¶oVmo Voìhm' ¶m g§nmXH$s¶ coImVrc
"Amn'À¶m g§X^m©Vrc Q>rH$m-{Q>ßnUr{df¶r Vrd« ZmamOr 춺$ H$aUmar XmoZ ņ Amcr hmoVr.
Vr ņ {c{hUmar XmoZhr ‘mUgo àm‘m{UH$, Aä¶mgy d gm°âQ> ñnmoH$Z åhUmdrV Aer AmhoV.
˶m‘wio ˶m§Mo åhUUo Jm§^r¶m©Zo KoUo Amdí¶H$ dmQ>co. {edm¶, ˶mM Xaå¶mZ "Amn'À¶m
‘hmamï´>mVrc EH$m Zo˶mZohr gwMdco H$s, AmVm Oam Zì¶m g§X^m©V "Amn'Mo H$mhr doJio
{dícofU H$aVm ¶oVo H$m, Vo nmhm. ˶m XmoKm§à‘mUoM hm ZoVmhr Agë¶mZo, "Amn'{df¶r
Amncr ^y{‘H$m Zo‘H$s H$m¶ Amho d Ver Vr H$m Amho ¶mMo Oam {dñV¥V {ddoMZ Ho$co nm{hOo,
Ago dmQ>co. ˶m {VKm§Zmhr Vgo AmídmgZ ˶m doirM {Xco hmoVo. AmVm Vr doi Amcr Amho,
Ago dmQ>Vo. åhUOo Ho$Oardmcm§Zr gÎmm {‘idyZ 49 {Xdg MmcdyZ amOrZm‘m {Xcm Amho.
"Amn'À¶m amOH$maUmVcm n{hcm Q>ßnm g§ncm Ago åhUVm ¶oB©c. cmoH$g^m {ZdS>UyH$
{ZH$mc Omhra hmoVrc Voìhm "Amn'À¶m amOH$maUmMm Xþgam Q>ßnm nma Pmcocm Agoc.
dñVwV: "Amn'À¶m amOH$maUmÀ¶m n{hcm Q>ß߶mMm àma§^ Pmcm Voìhm, åhUOo
gmYmaUV: XrS> dfm©nydu "Ho$Oardmc Ho$ gmW McZm Am‘ AmX‘r H$m H$m‘ Zht' hr ‘ܶdVu
^y{‘H$m ‘m§S>Umam g§nmXH$s¶ coI {c{hcm hmoVm. Vmo coI Ho$Oardmc ¶m§Mo "ñdamO' ho nwñVH$
Voìhm ZwH$VoM à{gÕ Pmco hmoVo, ˶mda AmYmacocm hmoVm. qH$~hþZm, ˶m nwñVH$mdê$ZM Vmo
{ZîH$f© H$mT>cm hmoVm. AJXr AcrH$S>o (8 ’o$~«wdmar) ˶mM nwñVH$mda "B§{S>¶Z E³ñàog'Mo
‘w»¶ g§nmXH$ eoIa Jwám ¶m§Zr "AaqdX {MÌH$Wm' ¶m erf©H$mMm coI {c{hcm Amho Am{U
˶mV "ho nwñVH$ BV³¶m C{eam dmMë¶m~Ôc' IoX 춺$ Ho$cm Amho. "Amn'Mo g‘W©H$ d
{damoYH$ ~aoM ¶w{º$dmX d Xmdo-à{VXmdo H$ê$Z K‘mgmZ MMm© H$arV AmhoV, nU ˶m§Zr AmYr
Ho$Oardmcm§Mo "ñdamO' dmMco nm{hOo, Ago eoIa Jwám gm§JV AmhoV. gmYZmÀ¶m XrS>
dfm©nyduÀ¶m g§nmXH$s¶ coImVhr VoM AmJ«hr à{VnmXZ Ho$co hmoVo.
"ñdamO' ¶m nwñVH$mMo EdT>o ‘hÎd H$m, Va ˶mÀ¶m ‘wIn¥ð>mda AÊUm hOmao ¶m§À¶m
ZmdmZo EH$ R>gR>erV dm³¶ Amho... 'This Book is a manifesto for our times and for the
anti-corruption movement, and an effective model for the nation to achieve true
Swaraj.' ˶m nwñVH$mÀ¶m "ãc~©'da åhQ>co¶, "amOH$s¶ n¶m©¶ XoʶmgmR>rMm hm OmhraZm‘m

Amho.' ho ’$maM Mm§Jco Pmco Amho. AOyZ Var "Amn' åhQ>co H$s "Ho$Oardmc' ¶m§MoM Zmd
gd}gdm© åhUyZ KoVco OmVo Am{U ˶m§Zr {c{hcocm hm OmhraZm‘m Amho. AmVm "Amn'H$Sy>Z
C‘oXdmar ‘mJy BpÀN>Umè¶m§Zm Omo AO© ^amdm cmJV Amho, ˶mVhr "ñdamO dmMco Amho H$m
Am{U ˶m~Ôc Amnco H$m¶ ‘V Amho?' Agm EH$ àíZ Amho. ¶mMm CKS>M AW© hm Amho H$s,
"Amn'À¶m C‘oXdmam§Zm-Zo˶m§Zm-H$m¶©H$˶mªZm Vmo OmhraZm‘m VÎdV: Var ‘mݶ AgUo
Ano{jV Amho. Iao Va BVHo$ ‘hÎdmMo "S>m°³¶w‘|Q>' hmVmer AgyZhr, "Amn'À¶m g‘W©H$m§H$Sy>Z
d {damoYH$m§H$Sy>Zhr ˶mMr XIc KoVcr Jococr Zmhr. "Amn'À¶m g‘W©H$m§Zr d {damoYH$m§Zrhr
Vo àmYmݶmZo dmMco nm{hOo, åhUOo ‘J ˶m§À¶m-˶m§À¶m ^y{‘H$m§Zm ~iH$Q>r ¶oB©c qH$dm
Xþéñ˶m H$ê$Z KoVm ¶oB©c qH$dm ^y{‘Ho$V ‘moR>o ~Xchr hmoD$ eH$Vrc. (¶m g§X^m©V, H$mhr
cmoH$m§Zr Amåhmcm Ago gwMdco Amho H$s, "ñdamO'Mr {dñV¥V AmoiI H$ê$Z Úmdr. nU Vgo
H$aʶmcm AW© Zmhr. H$maU Vo g§nyU© nwñVH$ dmMyZ H$mT>Uo ho ˶mMr AmoiI dmMʶmnojm ’$ma
gmono H$m‘ Amho.)
"ñdamO' ho nwñVH$ Jm§YrOtÀ¶m "qhX ñdamO' ¶m nwñVH$mMr Z¸$c Amho Ago åhUUo

4/

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

¶mo½¶ Zmhr; nU àoaUm VrM Amho, à^md VmoM Amho Am{U T>mo~i‘mZmZo ^y{‘H$mhr VrM Amho. Jm§YrOtZr 1909 ‘ܶo qhX ñdamO
{c{hco, AmVm 105 df} Pmcr. Vo nwñVH$ {c{hë¶mZ§Va Odinmg 40 dfmªZr Xoemcm ñdmV§Í¶ {‘imco. AWm©VM, Jm§YrOr
åhUmco ˶mà‘mUo Xoemcm 1947 ‘ܶo ñdmV§Í¶ {‘imco, nU ñdamÁ¶ ¶oUo ~mH$s Amho! ñdmV§Í¶ {‘imë¶mZ§Va "ñdamO' AmUy
¶m, Aer Jm§YrOtMr ^y{‘H$m hmoVr. nU Jm§YrOtZr Á¶m H$mhr ^y{‘H$m KoVë¶m, ˶m§Vrc gdmªV ‘moR>çm AmíM¶m©Mr ^y{‘H$m hr hmoVr
H$s, ˶m§Zr XoemMo n§VàYmZnX Aem Zo˶mH$S>o gmondco Á¶mcm "qhX ñdamO' ¶m nwñVH$mVë¶mà‘mUo Zdm ^maV KS>dUo A{O~mV
‘mݶ ZìhVo. {deof åhUOo 1937 ‘ܶo "qhX ñdamO'À¶m Zì¶m Amd¥Îmrcm Jm§YrOtZr àñVmdZm {c{hcr, Voìhmhr Vo ˶m~m~V
VodT>oM AmJ«hr hmoVo, nU ˶m§Mo åhUUo EdT>oM hmoVo H$s, ""qhX ñdamO g‘OyZ ¿¶m¶Mo Agoc, Va OJ ‘m¶m ZOaoVyZ ~Kmdo
cmJoc.'' Vem ZOaoVyZ ~Km¶cm H$moUrhr gj‘ ZoVo V¶ma ZmhrV, ho Jm§YrOtZm ‘mhrV hmoVo. åhUyZ ˶m§Zr "ñdamO' hr H$ënZm
AmXe© Amho, nU ì¶dhm¶© Zmhr; ¶m H$maUm‘wio XoemMr gyÌo Zohê§$H$S>o gmondcr. nU Zohê§$Zm ì¶dhm¶©VoÀ¶m {ZH$fmda Va
gmoS>mM, nU "VÎdV:'hr qhX ñdamO ‘mݶ ZìhVo. ˶m‘wio ˶m§Zr AmYw{ZH$ ^maVmMr nm¶m^aUr gwê$ Ho$cr Vr "{h§X ñdamO'Mm
T>m±Mm ~mOycm R>odyZM!
˶mZ§Va ¶m XoemV Or H$mhr ì¶dñWm C^r am{hcr, Vr "{na°{‘S>'À¶m AmH$mamV Amho Ago ‘mZco Va; "qhX ñdamO'‘Yrc
ì¶dñWm AmUʶmgmR>r AmOMm {na°{‘S> CcQ>m H$amdm cmJoc.... AmVm AaqdX Ho$Oardmc ˶m§À¶m "ñdamO' ¶m OmhraZmå¶mVyZ
Oo gm§Jy nmhmVmhoV Am{U OZcmoH$nmc d VËg‘ àH$maMo Oo AmJ«h YaVmhoV, Vmo EHy$U àH$ma {na°{‘S> CcQ>m H$aʶmMm à¶ËZ
H$aʶmgmaIo Amho. åhUOo, Jm§YrOtZr Á¶m ì¶dñWoMm AmJ«h gmoSy>Z {Xcm hmoVm Vr ì¶dñWm AmUʶmMo ñdßZ Ho$Oardmc ~KV
AmhoV, XmIdV AmhoV. ˶mVhr AmUIr {deof AmíM¶© ho Amho H$s, àM{cV ì¶dñWo{df¶rMr Jm§YrOtMr ‘yc^yV g‘O Am{U
Ho$Oardmcm§Mr ‘yc^yV g‘O ¶m§V O‘rZ-Añ‘mZmMo A§Va Amho. Jm§YrOtMr ì¶dñWoMr g‘O hr "gd©‘mݶ' hmoB©c ¶m àH$mamVrc
Amho... åhUOo, EH$m ~mOycm ‘mUyg A§V~m©ø ~XcʶmgmR>r à¶ËZ H$am¶Mo Am{U Xþgè¶m ~mOycm ì¶dñWmhr A§V~m©ø ~XcV
amhrc ¶mgmR>r cT>V amhm¶Mo. Ho$Oardmc ¶m§Mr g‘O Aer Zmhr. ˶m§À¶m {ddoMZmMm Jm^m hm Amho H$s- ‘mUyg ~XcʶmMr
JaO Zmhr, ì¶dñWm ~Xccr nm{hOo? EdT>oM Zmhr Va, ì¶dñWm ~Xccr H$s ‘mUyg AmnmoAmn ~Xcoc, Aer ˶m§Mr ‘m§S>Ur
Amho. ˶mhr nwT>o OmD$Z Vo åhUVmV, gܶmÀ¶m ì¶dñWoV ‘mUgmcm ^«ï>mMma‘wº$ amhVmM ¶oUma Zmhr. ˶m§Zm Aer ì¶dñWm
AmUm¶Mr Amho, {OÀ¶mV ^«ï>mMmamcm A{O~mV dmd AgUma Zmhr. ˶m ì¶dñWoVrc gd© ‘mUgo àm‘m{UH$ dV©Z H$aVrc, Ago
Ho$Oardmc gm§JVmV. (¶oWo AmܶmpË‘H$ joÌmVrc ‘hmamO cmoH$m§Mr AmR>dU ¶oVo. Vo cmoH$ ì¶dñWo~Ôc H$mhrM ~mocV ZgVmV.
‘mUyg gwYmacm/~Xccm Va ì¶dñWm AmnmoAmn gwYmaoc/~Xcoc, Aer ˶m§Mr ‘m§S>Ur AgVo.) Ho$Oardmcm§Zr "Am‘
AmX‘r'Mr Mm§Jcr ì¶m»¶m Ho$cr Amho : Omo àm‘m{UH$nUo OJy BpÀN>Vmo, Vmo Am‘ AmX‘r! ˶m‘wio PmonS>rV amhUmam Ogm Am‘
AmX‘r Vgm ‘hmcmV amhUmamhr Am‘ AmX‘rM, nyU© {Zaja Ogm AmX‘r Vgm Cƒ {e{jVhr Am‘ AmX‘r, Oa àm‘m{UH$nUo
OJʶmMr ˶mMr BÀN>m Agoc Va! BWo ’$º$ BÀN>m ‘hÎdmMr Amho, gܶmMo dV©Z ‘hÎdmMo Zmhr! H$maU "Am‘ AmX‘r'À¶m
gܶmÀ¶m dV©Zmcm Vmo O~m~Xma Zmhr, ì¶dñWm O~m~Xma Amho! (¶oWo nwÝhm AmܶmpË‘H$ joÌmVrc cmoH$m§Mr AmR>dU ¶oVo.
Vw‘À¶m AmVmÀ¶m dV©Zmcm nyd©OÝ‘rMo nmn-nwʶ H$maUr^yV Amho, Aer ˶m§Mr ‘ܶdVu ‘m§S>Ur AgVo.) Ho$Oardmcm§Mr hr
^y{‘H$m g‘OyZ KoVcr Va cjmV ¶oVo, ˶m§Zm H$mim Am{U nm§T>am ho XmoZM a§J {XgVmV. Am{U {dÚ‘mZ ì¶dñWoVrc cmoH$ Va Ago
g‘OyZ Mmcco AmhoV H$s, g‘mOOrdZmV nyU©V: H$mio d nyU©V: nm§T>ao Ago ’$ma WmoS>o AgVo; Amncm gd© OrdZì¶dhma H$mim
d nm§T>am ¶m§À¶m Ag§»¶ N>Q>m§Zr ~Zcocm Amho.
Ho$Oardmcm§Mo ho à{VnmXZ/‘m°S>oc àm‘m{UH$ Amho H$s aUZrVrMm ^mJ Amho, ¶m~m~VMm g§^«‘ Am‘À¶mhr ‘ZmV hmoVm.
nU Ho$Oardmc ‘w»¶‘§Ìr Pmë¶mda ˶m§À¶m AmR>-Xhm dfmªÀ¶m ‘wcmZo Xÿa{MÌdm{hZrg‘moa Or H$mhr nmM-Xhm dm³¶o Cƒmacr,
Vr hþ~ohÿ~ Ho$Oardmcm§Mr ‘ܶdVu ^y{‘H$m ‘m§S>UmarM hmoVr. ˶m‘wio Ho$Oardmcm§Mr Vr ‘m§S>Ur/^y{‘H$m àm‘m{UH$ Amho,
¶m{df¶r Am‘À¶m ‘ZmV Var e§H$m am{hcr Zmhr. ˶m‘wioM Ho$Oardmcm§À¶m ~amo~a OmUo åhUOo ì¶dñWoMm "{na°{‘S>' CcQ>m
H$aʶmMr XþX©å¶ AmH$m§jm ~miJUo, Agm AW© Amåhr KoVcm. Am{U åhUyZ XrS> dfm©nyduÀ¶m g§nmXH$s¶ coImV "Ho$Oardmc Ho$
gmW McZm Am‘ AmX‘r H$m H$m‘ Zht' Ago åhQ>co hmoVo. Agmo.
g¡Õm§{VH$ qH$dm d¡Mm[aH$ nmVirda BVHo$ gmao ‘m§Sy>Z Pmë¶mda àíZ Agm {Z‘m©U hmoVmo H$s, Ho$Oardmcm§Zm BVH$m nmqR>~m
H$gm {‘imcm, BVHo$ ¶e H$go {‘imco? ˶mMr XmoZ à‘wI H$maUo AmhoV : EH$- Ho$Oardmcm§À¶m ~mOyZo Am{U Xþgao {dÚ‘mZ

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

/5

amÁ¶g§ñWoÀ¶m ~mOyZo. ¶oWo ‘hÎdmMm ‘wÔm cjmV KoVcm nm{hOo Vmo åhUOo, Ho$Oardmcm§Zm Omo nmqR>~m {‘imcm Vmo ˶m§À¶m
ñdßZmVrc ì¶dñWm AmUʶmgmR>r Zìho! qH$~hþZm, Vo H$moUVr ì¶dñWm AmUy nmhVmhoV, ho g‘OyZ KoʶmMrhr JaO ˶m§Zm nmqR>~m
XoUmè¶m ~hþVm§e cmoH$m§Zm dmQ>cocr Zmhr. (¶oWo VwcZm Zmhr H$aV, nU ZjcdmÚm§Zm {‘iUmè¶m nmqR>ã¶mMr AmR>dU ¶oVo.
Am{XdmgtMm ZjcdmÚm§Zm nmqR>~m AgVmo Vmo, ˶m§À¶mdarc Aݶm¶-A˶mMma-emofU Xÿa ìhmdoV ¶mgmR>r; ZjcdmÚm§À¶m
ñdßZmVrc ì¶dñWm AmUʶmgmR>r Zìho!)
Ho$Oardmcm§Zm OZVoMm BVH$m nmqR>~m {‘iʶmcm amÁ¶g§ñWm H$er H$maUr^yV R>acr, ho g‘OyZ ¿¶m¶Mo Agoc Va Oam ‘mJo
diyZ ñdmV§Í¶moÎma 65 dfmªÀ¶m H$mcI§S>mda EH$ AmoPaVr ZOa Q>mH$m¶cm hdr. à˶oH$ AmR>-Xhm dfmªZ§Va ^«ï>mMma hm ‘wÔm KoD$Z
XoemV AñdñWVm, Aem§VVm, ApñWaVm ‘mOcocr Amho. {ZXe©Zo, Am§XmocZo Am{U g‘mO‘ZmVrc amJ-g§Vmn ¶m§Zr XoemVrc
dmVmdaU T>diyZ {ZKmco Amho. ˶mMr Vrd«Vm WmoS>r~hþV H$‘r-A{YH$ Agoc, nU EH$hr XeH$ [aH$m‘o Jococo Zmhr. ˶mVhr
{deof ho Amho H$s, hm Ag§Vmof H|$ÐmV H$m±J«og nj gÎmoda AgVmZmM Pmcocm Amho!
ñdmV§Í¶ {‘imë¶mda ~amo~a Xhm dfmªZr- 1957 ‘ܶo- H$m±J«ogMr cmoH${à¶Vm àM§S> Kgacr, AmR> amÁ¶m§Vrc H$m±J«ogMr
gaH$mao Jocr. ˶m doir ^«ï>mMmè¶m§Zm nmR>rer KmVë¶mMo Amamon IwÔ Zohê§$da Pmco. AmOhr am‘M§Ð Jwhm ¶m§À¶mgmaIo H$mhr
B{VhmgH$ma åhUVmV, 1957 ‘ܶoM Zohê$ {Zd¥Îm Pmco AgVo Va B{VhmgmVrc gdm}ËH¥$ï> n§VàYmZ åhUyZ ˶m§Mr Zm§|X Pmcr
AgVr. ˶mZ§Va Xhm dfmªZr- 1967 ‘ܶo- ^«ï>mMma, J[a~r, ‘hmJmB© ¶mM ‘wÚm§da H$m±J«og‘ܶo ’$mQ>m’y$Q> Pmcr. Vmo Ag§Vmof,
CÐoH$ nwaogm e‘cm ZìhVm åhUyZM H$Xm{MV ˶mZ§Va gmV-AmR> dfmªZrM 1975-77 ‘ܶo AmUr~mUr AdVacr. Voìhm gmam
Xoe noQy>Z CR>cm, ˶mV à‘wI ‘wÔm ^«ï>mMmamMmM hmoVm. ˶mZ§Va nwÝhm ~amo~a Xhm dfmªZr 1987 ‘ܶo ~mo’$mog© àH$aUmdê$Z ^«ï>
amOdQ>rMo n§VàYmZ åhUyZ amOrd Jm§Yr {H$Vr doJmZo ~XZm‘ Pmco! AmUIr AmR>-ZD$ dfmªZr åhUOo 1996 ‘ܶo Zaqgh
amdm§À¶m ZoV¥ËdmImcr H$m±J«og nj d gaH$ma ¶m§Mr AmoiI B{VhmgmVrc gdm©{YH$ ^«ï> amOdQ> Aer Pmcr. Vr BVH$s H$s, EH$
doi ~m~ar nmS>Umam ^mOn Mmcoc, nU H$m±J«og ZH$mo Ago AZoH$ {ZY‘u njm§Zmhr dmQ>co. ˶m H$mimV H$m±J«og njg§KQ>Zm
{dñH$irV Pmcr ho Iao, nU "H$aßeZ' d "JìhZ©Ýg' ho XmoZ ‘wÔo H|$ÐñWmZr hmoVo. Am{U H$m¶ J§‘V Amho nmhm- ˶mZ§Va Xhm-~mam
dfmªZr åhUOo 2009-10 nmgyZ ‘Z‘mohZqgJ gaH$ma Am{U H$m±J«og nj ^«ï>mMma ¶mM H$maUm‘wio ~XZm‘ Pmco Amho. AÊUm
hOmao d Ho$OardmcàUrV OZcmoH$nmc Am§XmocZ C^o am{hco Vo ^«ï>mMma ¶mM ‘wÚmda!
à˶oH$ XeH$mV ho Ago H$m hmoV Amco ˶mMr XmoZ à‘wI H$maUo AmhoV. ‘wimV H$m±J«ogMr aMZmM Ver Amho, ga§Om‘r
nÕVrMr d ^«ï>mMmamcm IVnmUr KmcUmar. Xþgao åhUOo AmR>-Xhm dfmªZ§Va njg§KQ>ZoV ‘m§Ú ¶oVo, {e{WcVm ¶oVo, ‘aJi ¶oVo,
{dñH$irVnUm ¶oVmo, YS>mS>rZo H$m‘ H$aʶmMr D$‘u H$‘r hmoVo, AZoH$ Anàd¥Îmr S>moHo$ da H$mT>VmV, g‘mO‘ZmdaMr Am{U
gÎmodaMr nH$S> {T>cr hmoVo. Am{U Zo‘H$s ¶mM H$mimV Zdr {nT>r CX¶mcm Amcocr AgVo, {VMr nmQ>r H$moar AgVo. OwZr {nT>r
Anojm dmT>dyZ ~gcocr AgVo. ˶m‘wio ZdrZ H$moUr "ñdßZ' XmIdy cmJcm- ^«ï>mMma‘wº$ emgZmMr, Zì¶m ì¶dñWoMr- H$s
˶mcm à{VgmX {‘iUo gmh{OH$M AgVo. nU ¶oWo hohr cjmV ¿¶m¶cm hdo H$s, gܶmMr ì¶dñWm H$m±J«ogZoM ~Zdcocr Amho.
(¶oWo H$m±J«og hm eãX gܶmMm H$m±J«og nj ¶m AWm©Zo KoD$Z MmcUma Zmhr.) 1885 nmgyZ 1947 n¶ªVMm ñdmV§Í¶cT>m, ˶mZ§Va
amÁ¶KQ>ZoMr {Z{‘©Vr Am{U ˶mZ§VaÀ¶m 65 dfmªVrc 55 df} H|$Ðr¶ gÎmm ¶m gdmªVyZ V¶ma Pmcocr hr ì¶dñWm Amho. ¶m
ì¶dñWoMo EH$ d¡{eîQ>ç ga§Om‘r qH$dm ^m§S>dcr ho Amho. nU Xþgao d¡{eîQ>ç gd©g‘mdoeH$Vm ho Amho Am{U ‘w»¶ åhUOo hr
ì¶dñWm ñQ>°{Q>H$ Zmhr, àdmhr Amho! AmVco H$mhr ~mhoa ’o$H$V amhUo Am{U ~mhoaMr H$mhr AmV KoV amhUo, hr H$m±J«og‘ܶo {Za§Va
MmcUmar à{H«$¶m Amho. ˶m‘wio H$m±J«ogMm àdmh "ñdÀN>' H$YrM hmoV Zmhr, nU Vmo Wm§~Vhr H$Yr Zmhr. dmQ>m-diUo, ImMIiJo Amocm§S>V Vmo dmhV amhVmo... Zmd ~XcyZ BVa H$moUr Amco Var ˶m§Zm ¶mM àdmhmV qH$dm ˶mÀ¶m H$S>oH$S>oZo dmhV nwT>o Omdo
cmJVo. àdmhmcm CcQ>çm {XeoZo didʶmMm à¶ËZ H$aUmao, ˶mV gm‘mdyZ Var OmVmV qH$dm ~mhoa ’o$H$co OmVmV. ¶m ì¶dñWoÀ¶m
àdmhmcm, à{H«$¶ocm Am§Vaamï´>r¶ AW©- amOH$s¶ Am{U ^y-d¡km{ZH$ n[a‘mUohr AgVmV, nU Vmo A{Vì¶má {df¶ Amho.
gm§Jm¶Mo H$m¶ Va, 2010 Z§Va AÊUm-Ho$Oardmc ¶m§Mo Am§XmocZ C^o am{hco ˶mcm XoemÀ¶m ñVamda ^«ï>mMma, ‘hmJmB©,
‘§Xr ¶m‘wio H|$Ð gaH$ma{df¶r ZmamOr hr gd© nmíd©^y‘r hmoVr. ¶m nmíd©^y‘rVyZM "‘moXr' cmQ> {Z‘m©U H$ê$Z ~arM ‘moR>r "ñnog'
H$m~rO H$aʶmgmQ>r ^mOn d g§K n[admamZo H§$~a H$gcr hmoVr. nU AmUIr WmoS>r ñnog {e„H$ hmoVr, Vr Ho$Oardmc ¶m§Zm H$m~rO
H$aVm Amcr.

6/

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

Ho$Oardmc ¶m§Zm Vr ñnog H$m d H$er H$m~rO H$aVm Amcr, ho g‘OyZ KoUohr Amdí¶H$ Amho; åhUOo ‘J N>moQ>o-‘moR>o ^«‘
{Z‘m©U hmoUma ZmhrV. "Am¶Am¶Q>r'Mo ~°H$J«mD§$S>, Am¶AmaEg ¶m gaH$mar ZmoH$arMm AZw^d, n[adV©Z ¶m "EZOrAmo'À¶m
‘mܶ‘mVyZ {X„rVrc PmonS>nQ²>Q>çm§V ‘mJrc Xhm df} Ho$coco H$m‘, AmaQ>rAm¶gmR>rÀ¶m g§Kfm©‘wio ‘°Jogogo A°dm°S>© Am{U ˶mVyZ
{‘iUmao ½c°‘a, CÎm‘ g§KQ>ZH$m¡eë¶, à^mdr ì¶{º$‘Îd, ^mdZm§Zm hmV KmcUmao dº¥$Ëd Am{U A{Vgwc^rH$aU H$aUmar
"d¡Mm[aH$' ‘m§S>Ur Ago AZoH$ KQ>H$ OwiyZ Amco. ˶mV {X„r ho ‘hmZJa, nyduMm H|$Ðem{gV àXoe Am{U AmVmMo N>moQ>o amÁ¶,
Xoe-{dXoemVrc ‘mܶ‘m§Mm {VWcm dmda ho gd© OmoS>rcm hmoVoM. ˶m‘wio OZcmoH$nmc Am§XmocZmcm A^yVnyd© ¶e {‘imco Am{U
˶m nmíd©^y‘rda Am‘ AmX‘r nmQ>uMm OÝ‘ Pmcm. EH$ dfm©Mm nj Ago ~mocco OmVo, nU Vo Iao Zmhr. ˶m‘mJo Ho$Oardmcm§Mo
Xhm dfmªMo H$ï> AmhoV, VníM¶m© Amho. ˶m‘wio {X„rVrc AmVmMo ¶e hm AnKmV Zmhr, ˶mV AMmZH$ d AZno{jV Ago H$mhr
Zmhr. H$R>moa n[al‘mZ§VaMo Am{U IS>H$ ’$moSy>Z nmUr H$mT>Uo ¶m àH$mamVco ho ¶e Amho. H$m±J«og d ^mOn ¶m àñWm{nV d
àdmhn{VV njm§Zm Q>¸$a XoD$Z {‘idcoco ho ¶e Amho. åhUOo "Amn' hm M‘ËH$ma Zmhr, gmV˶nyU© d XrK©H$mcrZ à{H«$¶oMr hr
n[aUVr Amho. nU BVH$s ‘moR>r V¶mar Am{U BVHo$ gmao KQ>H$ OwiyZ ¶oʶmgmaIr n[apñWVr "Amn'gmR>r XoemV AÝ¶Ì Hw$R>o Amho?
AmVm {Vgam ‘wÔm Agm H$s, ^maVr¶ amOH$maUmV "Amn'Mo ^{dVì¶ H$m¶? "Amn'Mm {dMma H$m¶ Amho Vo n{hë¶m ^mJmV
gm§{JVco, "Amn'cm ¶e H$m {‘imco hm Xþgam ^mJ Pmcm. nU "Amn'Mo ^{dVì¶ H$m¶, ¶m àíZmMo CÎma n{hco XmoZ KQ>H$ ZrQ>
g‘OmdyZ KoVco Va ghO {‘iy eHo$c.
Ho$Oardmc gܶmMr ì¶dñWm CcQ>r H$ê$ nmhVmhoV. Jm§YrOtZr Omo à¶ËZ gmoSy>Z {Xcm hmoVm, Vmo hÅ>mZo H$ê$ nmhVmhoV. Va,
{na°{‘S> CcQ>m H$aʶmEdT>r VmH$X ˶m§À¶mH$S>o Amho H$m? {X„rV ˶m§À¶mH$S>o ~arM VmH$X Amho, nU XoemÀ¶m Aݶ ^mJmV {H$Vr
Amho? AÊUm§À¶m ‘w§~B©Vrc Am§XmocZmcm BVH$m Aën à{VgmX {‘imcm H$s Vo Ajae: Jw§S>mimdo cmJco. {X„rgmaIr nm¶m^aUr
Hw$R>ohr Pmcocr Zgoc Va {X„rgmaIo ¶e AÝ¶Ì Hw$R>ohr {‘iUma Zmhr. "Amn'H$S>o Xoe^a {dIwacocr ‘mUgo AmhoV, nmR>ramIo
AmhoV. nU Vr ‘mUgo {ZdS>UwH$sMo {dO¶ {‘idyZ H$go XoUma? ˶m§Zm OmoS>Umar ¶§ÌUm AmnmoAmn H$er {Z‘m©U hmoUma? cmoJ AmVo
J¶o, Am¡a H$madm± ~ZVm J¶m... Aem nÕVrZo doJdoJù¶m {R>H$mUr ñdV:Mo Ago H$mhr ~i Agcocr ‘mUgo "Amn'~amo~a ¶oVrc.
Á¶m§Zr AmYr nm¶m^aUr Ho$cr Amho, ˶m§Zm "Amn'Mm S>mog {‘iyZ {dO¶ {‘ioc. nU Aer {H$Vr ‘mUgo AgVrc? Am{U Aer
V¶ma ‘mUgo Amnmnë¶m N>moQ>çm-‘moR>çm cdmOå¶mgh d Amnmnë¶m AO|S>çmgh ¶oVrc Voìhm Vo "Amn'À¶m {dMmamMo AgVrc
H$m, ˶mà‘mUo dmJVrc H$m? {eñV, ˶mJ, {Zð>m Am{U ܶo¶dmX ho ì¶{º${deof AmhoV, ’$ma Va N>moQ>çm g‘yhmMo! g‘yhmcm
OZgmJamMo ê$n ¶oVo Voìhm Vo JwU{deof nmVi hmoV OmVmV. ˶m gdmªZm gm‘mdyZ KoVco Va "Amn'Mo doJionU g§nwï>mV ¶oUma Am{U
Zmhr gm‘mdyZ KoVco Va "Amn' {Zîà^ hmoV OmUma! ¶m XmoZhr e³¶Vm ‘moS>rV H$mTy>Z Ho$Oardmcm§Zr ì¶dñWoMm {na°{‘S> CcQ>m
Ho$cm Va "Am‘Mo ^mH$sV MyH$ R>aco' ¶m erf©H$mMo g§nmXH$s¶ {chm¶cm Amåhmcm g§H$moM dmQ>Uma Zmhr!

gh¶moJr g§nmXH$ ‘§S>i
gmYZm gVV d{Y©îUy hmoV amhmdr ¶mgmR>r {d{eï> H$mcI§S>mZ§Va A{VWr g§nmXH$ qH$dm gh¶moJr g§nmXH$ ‘§S>i ¶m§Mo
ghH$m¶© KoVco OmVo. doJdoJù¶m joÌm§Mm ‘mJmodm KoUo Am{U H$mhr AmJm‘r {Z¶moOZ ¶mgmR>r ˶mMm Cn¶moJ hmoVmo. ˶mgmR>r
{d{dY joÌm§Vrc ‘mݶdam§Mo ghH$m¶© ‘m{JVco OmVo.
nwT>rc df©^amgmR>r Amåhr Mma ‘mݶdam§Zm gh¶moJr g§nmXH$ ‘§S>imda Am‘§{ÌV Ho$co Amho. A^¶ {Q>iH$ ho
AW©H$maU d g§Vgm{h˶ ¶m§Mo Aä¶mgH$ AmhoV. AVwc XoD$iJmdH$a ho n¶m©daU d {dH$mg ¶m joÌmVrc VÁk ‘mZco
OmVmV. ‘Zmoha OmYd ho gm{h˶-g‘rjm d {dÚmnrR>r¶ ñVamdarc {ejU ¶m joÌmV {deof n[a{MV AmhoV Am{U
a{P¶m nQ>oc ¶m§Mr AmoiI- {ejU d gm‘m{OH$ Midir ¶m§À¶m g§X^m©V {deofH$ê$Z Amho.
A§H$mÀ¶m X¡Z§{XZ H$m‘mV ho gh¶moJr g§nmXH$ ‘§S>i ^mJ KoD$ eH$Uma Zmhr; nU ‘{hݶmVyZ EImXm coI ñdV:
{c{hUo, EImXm coI BVam§Zm {chm¶cm gm§JUo Am{U ‘mJrc d nwT>rc A§H$m{df¶r MMm©-{d{Z‘¶ Am{U g„m‘gcV H$aUo
¶mgmR>r ˶m§Mo ghH$m¶© {‘iUma Amho.
- g§nmXH$
gmYZm : 1 ‘mM© 2014

/7

A§~mbm Vwé§JmÀ`m Á`m H$moR>S>rV Jmonmi JmoS>gobm Ë`mÀ`m OÝ‘R>onoÀ`m H$mimV R>odbo

{M{H$Ëgm
gwaeo ÛmXerdma

H°$amìhmZÀ¶m
{Z{‘ÎmmZo...

hmoVo, Ë`mM H$moR>S>rV g¨KmÀ`m dZdmgr H$ë`mU Aml‘mÀ`m Y‘©OmJaU ì`dñWoMm amï´>r`
AÜ`j ñdm‘r Agr‘mZ§X Ë`mMm Vwé§Jdmg gÜ`m H§$R>V Amho. g‘PmoVm EŠñàog,
h¡Xam~mXMr ‘¸$m ‘erX, AO‘oaMm XJm© ear’$, ‘mboJmd, ~§Jbmoa Am{U Zm§XoS> `m§gma»`m
{R>H$mUr Oo ~m°å~ñ’$moQ> Pmbo, Ë`m§Mm Vmo EH$ Amamonr Amho. g¨KmÀ`m A.^m. {dÚmWu n[afX
`m emIoÀ`m amï´>r` H$m`©H$m[aUrMr EH$ gXñ` àkm R>mHy$a ({hbmM gmÜdr åhUVmV) Am{U
g¨KmMm EH$ {Oëhmà‘wI gwZrb Omoer (hm AOyZ JyT> am{hboë`m H$maUmñVd AmVm R>ma
Pmbm Amho) hohr Ë`mMo ghAmamonr AmhoV. Á`m ñ’$moQ>m§Mm Amamon EH$Q>çm `mM ñdm‘rda
Amho, Ë`mV 82 Va gmÜdr dJ¡a|gmo~V Vmo Á`m ñ’$moQ>m§Mm ghAmamonr Amho, Ë`mV 120 OU
R>ma Pmbo AmhoV. Agr‘mZ§Xmbm Hw$R>o R>odbo Amho, Ë`mMo åhUUo H$m` qH$dm Ë`mbm AmVm Oo
gwMbo Ë`mV Iao-ImoQ>o H$m` `mMr Mm¡H$er Amnë`m ñdXoer ‘mÜ`‘m§Zr, Ë`m§À`m g¨nmXH$m§Zr
dm g¨emoYH$ åhU{dUmè`m nÌH$mam§Zr H$Yr Ho$br Zmhr. OUy Vmo ZmhrM, Ë`mZo Ho$bobo AnamY
PmboM ZmhrV Am{U ‘wpñc‘ A{VaoŠ`m§IoarO `m XoemV Xþgè`m H$moUr JwÝho Ho$boM ZmhrV
AerM `m ‘mÜ`‘m§Mr, Vr Á`mbm OmñVrMo ‘hÎd XoVmV Ë`m amOH$maUmMr Am{U Ë`mVë`m
nwT>mè`m§Mr ‘mZ{gH$Vm Amho. {edm` Ë`m§Zr {dñ‘aUmV Q>mH$bo åhUyZ g‘mOhr Ë`m ñdm‘r
Am{U gmÜì`m§Zm {dgê$Z ‘moH$im Pmbm Amho.
`m Mm§Jë`mem Jw§JrVyZ gmè`m§Zm ~mhoa H$mT>Ê`mMo H$m‘ "H°$amìhmZ' `m {~«{Q>e
{Z`VH$m{bH$mZo Am{U brZm JrVm aKwZmW `m Ë`mÀ`m ì`dñWmnH$s` g¨nmXH$ ‘{hboZo Ho$bo
Amho. Vr ^maVr` Amho. (Am{U qhXÿhr Amho) `m ‘{hbm nÌH$mamZo A§~mbm Vwé§JmV
Agr‘mZ§XmÀ`m Mma ^oQ>r KoVë`m. gZ 2011 Vo 2013 `m VrZ dfmªV Pmboë`m `m ^oQ>rV
Agr‘mZ§XmZo {Vbm Oo gm§{JVbo, Ë`mMm d¥Îmm§V {VZo H°$amìhmZÀ`m ’o$~«wdmarÀ`m A§H$mV Mma
^mJm§V àH$m{eV Ho$bm Amho... hm d¥Îmm§V àH$m{eV Pmbm Voìhm EH$M {Xdg Amnë`m
Xoe^º$ d OmJê$H$ d¥ÎmnÌm§Zr Am{U àH$me‘mÜ`‘m§Zr Ë`mMr ÌmoQ>H$ XIb KoÊ`mMr d Z§Va

Agr‘mZ§X Am{U Ë`mMo ghH$mar AmOÀ`m dV©‘mZmV hrM ‘Ü``wJrZ ‘mZ{gH$Vm
OnUmao AmhoV. Ë`m§Mo nmR>ramIo hr ‘mZ{gH$Vm {‘adrV Zgbo Var ‘ZmV
XS>dUmao Z¸$sM AmhoV... EH$ Jmoï> AmUIrhr Iar d ‘hÎdmMr. hr ‘mZ{gH$Vm
H$moUË`mhr EH$m Y‘m©Mr ‘ºo$Xmar Zmhr. Vr Y‘mªV AmT>iUmar Amho. Y‘© d
g‘mO OgOgo àJV d AmYw{ZH$ hmoVmV VgVer Vr nmVi d AZmH«$‘H$ hmoVo.
‘mÌ gmamÀ`m gmam g‘mO EH$m jUmV Agm àJV dm AmYw{ZH$ H$Yr hmoV
Zmhr. Ë`mV H$mhrOU ‘mJo d VgoM amhÿZ OmVmV. Ë`m§Zm Ë`m§À`m OwÝ`m d
nydm©nma ^y{‘H$mM Iè`m d Onmì`mem dmQ>V AgVmV. Zdo d AmYw{ZH$
dmVmdaUM Ë`m§Zm JTw>ibobo, Kgabobo, Y‘©^«ï> Am{U X§S>Zr` dmQ>V AgVo.
gJù`m Vm{b~mÝ`m§Zm àJV Aa~ d AmYw{ZH$ ‘wgb‘mZ Vgo dmQ>VmV. H$‘©R>
p¼íMZm§Zm nmíMmÎ`m§Mo AmOMo OJ dm`m Jobobo dmQ>Vo. gZmVZr ~m¡Õm§Zm
AmOMm OnmZ AgmM Y‘©^«ï> dmQ>Vmo. qhXÿ§‘Yë`m OwÝ`m nmoWr{Zð>m§Zmhr AmOMr
VéU {nT>r AerM {~KS>bobr dmQ>V AgVo. Agr‘mZ§X hm `m OwZmQ>m§À`m
nmoWr{Zð> d ‘Ü``wJrZ ‘mZ{gH$VoMm AÅ>b Z‘wZm Amho.
8/

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

Vmo gmam KQ>ZmH«$‘ Amnë`m XâVamV XmIb H$ê$Z ~§X
H$aÊ`mMr VËnaVm XmI{dbr. H$moUr Ë`mda g¨nmXH$s`
{b{hbo Zmhr H$s Ë`mda ^mî` {bhmdo Ago H$moUm YmS>gr
ñV§^boIH$mbm dmQ>bo Zmhr. Ë`m{df`rMr à{V{H«$`m
H$moUË`m nwT>mè`mZo ì`º$ Ho$br Zmhr Am{U Ë`mMr gmar
MMm©hr Hw$R>o hmoUma Zmhr `mMrM H$miOr KoÊ`mMr gmè`m§Zr
{eH$ñV Ho$br. Ë`m‘wio H°$amìhmZÀ`m dmVmªH$ZmhÿZ Amnë`m
‘mÜ`‘m§Mr Ë`mdaMr {eñV~Õ em§VVmM OmñVrMr JyT> d
{dM{bV H$aUmar R>abr.
"ñdm‘rOr H$mo ~wbmd' `m Vwé§Jm{YH$mè`m§Zr {enm`m§Zm
{Xboë`m AmXoemnmgyZ Agr‘mZ§XmMm ~¡R>H$sV Pmbobm
àdoe, Ama§^rMo Am¡nMm[aH$ ~mobUo, Ë`mVyZ IwbV Jobobr
Ë`m amOH$maUr g¨VmMr H$ir Am{U AIoa Ë`mZo gm§JyZ
Q>mH$bobo gmao H$mhr brZm aKwZmWÀ`m `m dmVmªH$ZmV Amho.
hr ~mB© YramMr Agmdr. gmao g‘OyZ KoÊ`mMr dmQ> Vr VrZ
df} nmhV am{hbr. Oo EoH$bo, Ë`mVbm àË`oH$ eãX Iam
Agë`mMr ehm{Zem H$ê$Z KoÊ`mgmR>r Vr ~§Jmb, A§X‘mZ,
‘hmamï´> Am{U JwOamV `m amÁ`m§V d joÌmV OmD$Z
g¨~§{YVm§Zm ^oQ>br. àË`oH$ ñWi nmhÿZ d Ë`mÀ`m
Agr‘mZ§XmZo Ho$boë`m dU©ZmMr ImÌr nQ>dyZ ‘JM Vr Vo
àH$m{eV H$am`bm V`ma Pmbr. (hm d¥Îmm§V Vr EdT>çm
dfmªZr H$m àH$m{eV H$aVo, `m {VÀ`mdarb e§Ho$Imoa
AmjonmMo CÎma `m ehm{ZeoV Amho. AË`§V CWi Am{U
hbH$s nÌH$m[aVm H$aUmar Am‘Mr ‘mÜ`‘o "g‘Obo Am{U
N>mnbo' Aer KmB©Vbr dV©‘mZnÌr Oer H$aVmV Ver
H°$amìhmZgmaIr nmíMmÎ` {Z`VH$m{bHo$ H$arV ZmhrV
åhUyZM Vr dmMyZ {dgaVm `oV ZmhrV Am{U J§^ranUo
KoVë`mdmMyZ amhdV Zmhr.)
hm Agr‘mZ§X gmYm gmYy Zmhr, Vmo amOH$maUmVbm Am{U
Ë`mVhr Y‘m©Mo geó amOH$maU H$aUmè`mVbm Amho. Vmo
am.ñd.g¨KmMm ZwgVm ñd`§godH$ Zmhr, 1952 ‘Ü`o g¨KmZo
ñWmnZ Ho$boë`m dZdmgr H$ë`mU Aml‘mMm d[að> ZoVm
Amho. dZdmgr H$ë`mUml‘ hr g¨ñWm Am{XdmgtÀ`m
H$ë`mUmgmR>rM Ho$di ñWmnZ Pmbr Zmhr; Ë`m§Zm qhXÿ
Y‘m©À`m H$joV amIÊ`mgmR>r Am{U Ë`m§À`mVbo Oo p¼íMZ
dm BVa Y‘m©V Jobo, Ë`m§Mo ewÕrH$aU H$ê$Z Ë`m§Zm nwÝhm
Amnë`m H$joV AmUÊ`mgmR>rhr Vr H$m‘ H$aUmar Amho.
A{Vnyd}H$S>Mo Am{XdmgtMo AZoH$ g‘yh p¼íMZ Y‘m©V,
CÎmaoVbo d Ho$aimVbo ‘wgb‘mZ Y‘m©V, Va JwOamVoVbo O¡Z
Y‘m©V Jobo AmhoV. ñdV…À`m Apñ‘VoMr Zdr OmU Ambobo

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

Ë`m§À`mVbo AZoH$ g‘yh AmVm Amnbr ‘wio emoYyZ
ñdV…À`m Y‘m©Mr ñWmnZm H$aUo d Ë`mMo Zdo OmJaU C^o
H$aÊ`mV Jw§Vbo AmhoV hohr `oWo bjmV ¿`m`Mo...
H$ë`mUmbm Y‘©H$ë`mUmMo ñdê$n Úm`Mo Va
H$ë`mUH$m‘mV Y‘©OmJamMm g‘mdoe H$amdm bmJVmo.
Ë`m‘wio dZdmgr H$ë`mU Aml‘mV Y‘©OmJaU g¨ñWm `m
CnemIoMm g¨Kmbm g‘mdoe H$amdm bmJbm Am{U
Agr‘mZ§Xmbm Ë`m g¨ñWoMo amï´>r` à‘wInX Ë`mZo {Xbo.
`m H$m‘mgmR>r Vmo n.~§JmbÀ`m Am{Xdmgr joÌmV
am{hbm. A§X‘mZ Am{U {ZH$mo~ma‘Yë`m Am{Xdmgr
O‘mVtV Ë`mZo Y‘©OmJaUmMo H$m‘ Ho$bo. Vo H$aVmZm Ho$di
H$sV©Z-àdMZm{XH$mgmaIo gmYo ‘mJ©M Ë`mZo dmnabo ZmhrV.
AmnU Ë`m H$mir gº$s d O~aXñVrMm Cn`moJ Ho$bm, àg¨Jr
Ë`mV àbmo^Zhr AmUbo Ago Vmo H°$amìhmZer ~mobVmZm
åhUmbm. Aem ‘mJmªMm dmna B{VhmgmV gJù`mM Y‘mªZr
Ho$bm Amho. ‘Ü``wJmV Vmo Y‘©‘mJ©M ‘mZbmhr Jobm.
AmnbmM EH$ Y‘© B©ídar Amho Am{U Ë`mbm eaU `oÊ`mZo
dm Vgo AmUë`mZo BVam§Zm ñdJ© dm ‘mojàmár hmoUma dm hmoUo
eŠ` Amho, Aer lÕmM Ë`m H$mimV g{H«$` hmoVr. Y‘©`wÕ
`m ZmdmMr AY‘m©V O‘m hmoUmar ~m~ Ë`mVyZM Ambr. Ë`mV
Oo Y‘©eaU Pmbo Vo dmMbo Am{U ~mH$sMo EH$ Va R>ma Pmbo
dm namJ§Xm Pmbo. Agr‘mZ§XmMr ‘mZ{gH$Vm Aer lÕmerb
Agë`mZo Ë`mMo dm Ë`mÀ`mgma»`m BVam§Mo `mVbo
Eo{Vhm{gH$nU g‘OyZ KoVm `oUo eŠ` Amho. Ë`mVyZ
A§X‘mZ-{ZH$mo~mamVbm, n.~§JmbÀ`m AaÊ`joÌmVbm
Am{XdmgtMm dJ© {ejU d gwYmaUm `m§nmgyZ ’$ma Xÿa
Agë`mZo Agr‘mZ§Xmbm Ë`mÀ`m ‘mo{h‘oV g‘mYmZH$maH$
åhUmdo Ago `ehr {‘imbo... EdT>çm AZw^dmZ§Va Vmo
JwOamV‘Yë`m S>m§J {OëømVrb Am{Xdmgr joÌmV Ambm.
`m g~§Y H$mimV Ë`mMo dZdmgr H$ë`mU Aml‘ d
am.ñd.g¨K `m§À`mer Agbobo g¨~§Y ÑT> hmoVo d am{hbo.
Agr‘mZ§XmMm AmUIr EH$ YmJm am‘H¥$îU ‘R>merhr Owibm
hmoVm. ‘mÌ Ë`mVë`m {ddoH$mZ§Xm§À`m Y‘m©Vrb AÜ`mË‘mhÿZ
Ë`m§À`m {dMmam§À`m g¨KmZo Ho$boë`m AmoT>mVmUrer Vmo A{YH$
Owibm hmoVm. ñdY‘© loð> hoM `m {eH$dUrMo gma ZìhVo.
ñdY‘© loð> Va Ë`mMm gd©Y‘©g{hîUwVoer g¨~§Y ZgUma.
ñdY‘© AÝ` Y‘mªhÿZ loð> Agob Va BVa Y‘© Ë`mhÿZ H${Zð>
dm H$‘r àVrMo AgUma Am{U Oo H$‘r àVrMo AgVmV, Vo
Ë`mÁ` d A{hVH$marhr AgVmV... `m {eH$dUrVhr Zdo
H$mhr Zmhr. OJmVbm H$moUVmhr Y‘© BVa Y‘mªZm Amnë`m

/9

~amo~aMo ‘mZV Zmhr. Amnbo loð>Ëd JO©yZ gm§JVmZm Vo BVa
Y‘mªÀ`m VwbZoV ‘moR>o H$go, ho gm§JÊ`mMrhr Vmo {eH$ñV
H$aVmo. gJio ‘Ü``wJ Aem {eH$dUwH$rZo ^abo Amho Am{U
Y‘mªMm `wÕ^abm B{Vhmg H$moUË`mhr {dÚmÏ`m©bm Ë`mMr
Mm§Jbr OmUrdhr H$ê$Z XoV Ambm Amho. Agr‘mZ§X Am{U
Ë`mMo ghH$mar AmOÀ`m dV©‘mZmV hrM ‘Ü``wJrZ
‘mZ{gH$Vm OnUmao AmhoV. Ë`m§Mo nmR>ramIo hr ‘mZ{gH$Vm
{‘adrV Zgbo Var ‘ZmV XS>dUmao Z¸$sM AmhoV... EH$ Jmoï>
AmUIrhr Iar d ‘hÎdmMr. hr ‘mZ{gH$Vm H$moUË`mhr
EH$m Y‘m©Mr ‘ºo$Xmar Zmhr. Vr gd©M Y‘mªV AmT>iUmar
Amho. Y‘© d g‘mO OgOgo àJV d AmYw{ZH$ hmoVmV
VgVer Vr nmVi d AZmH«$‘H$ hmoVo. ‘mÌ gmamÀ`m gmam
g‘mO EH$m jUmV Agm àJV dm AmYw{ZH$ H$Yr hmoV Zmhr.
Ë`mV H$mhr OU ‘mJo d VgoM amhÿZ OmVmV. Ë`m§Zm Ë`m§À`m
OwÝ`m d nydm©nma ^y{‘H$mM Iè`m d Onmì`mem dmQ>V
AgVmV. Zdo d AmYw{ZH$ dmVmdaUM Ë`m§Zm JTw>ibobo,
Kgabobo, Y‘©^«ï> Am{U X§S>Zr` dmQ>V AgVo. gJù`m
Vm{b~mÝ`m§Zm àJV Aa~ d AmYw{ZH$ ‘wgb‘mZ Vgo
dmQ>VmV. H$‘©R> p¼íMZm§Zm nmíMmÎ`m§Mo AmOMo OJ dm`m
Jobobo dmQ>Vo. gZmVZr ~m¡Õm§Zm AmOMm OnmZ AgmM
Y‘©^«ï> dmQ>Vmo. qhXÿ§‘Yë`m OwÝ`m nmoWr{Zð>m§Zmhr AmOMr
VéU {nT>r AerM {~KS>bobr dmQ>V AgVo. Agr‘mZ§X hm
`m OwZmQ>m§À`m nmoWr{Zð> d ‘Ü``wJrZ ‘mZ{gH$VoMm AÅ>b
Z‘wZm Amho.
H°$amìhmZÀ`m d¥Îmm§VmMm gdmªV ñ’$moQ>H$ ^mJ Agr‘mZ§X
S>m§J‘Ü`o Amë`mZ§VaMm Amho. {VWë`m AaÊ`‘` joÌmV
Hw$R>ë`mem ‘§{XamV amhÿZ Vmo Ë`mMo Y‘©ewÕrMo à`moJ H$arV
AgVmZm am.ñd.g¨KmMo AmVmMo gag¨KMmbH$ d VoìhmMo
gaH$m`©dmh S>m°.‘mohZ ^mJdV g¨KmÀ`m H$m`©H$m[aUrVrb
EH$ Á`oð> g^mgX B§ÐoeHw$‘ma `m§Zm gmo~V KoD$Z ^oQ>rbm
Ambo Ë`mMm hm d¥Îmm§V Amho. 2005 À`m Owb¡ ‘{hÝ`mV
gwaV `oWo ^aboë`m am.ñd.g¨KmÀ`m A.^m. à{V{ZYr
g^oZ§Va ^mJdV d B§ÐoeHw$‘ma XmoZ Vmgm§Mm àdmg H$ê$Z
Agr‘mZ§Xmbm ^oQ>m`bm Ambo. Vmo amhV Agboë`m
‘§{XamnmgyZ H$mhr A§Vamda EH$m AmoT>çmÀ`m H$mR>r hr ^oQ>
Pmbr. Ë`m doir gwZrb Omoerhr VoWo hOa hmoVm. `m
gwZrbZoM Agr‘mZ§XmÀ`m CnpñWVrV g¨KmÀ`m ZoV¥Ëdmbm
Ë`m§Zr AmIbobr ‘wgb‘mZm§À`m H|$Ðm§V ~m°å~ñ’$moQ> KS>dyZ
AmUÊ`mMr `moOZm g‘OmdyZ gm§{JVbr. Vr EoHy$Z KoD$Z
^mJdV åhUmbo, ""ñdm‘rOr, Vw‘À`m `m H¥$VrMo Amåhmbm

10 /

g‘mYmZ Amho. Amåhr Ë`mV Zmhr, nU Ë`m‘wio qhXþËdmMo
^bo hmoUma Amho. {edm` `m ñ’$moQ>m§da H$moUr JwÝhoJmarMm
Amamon R>ody eH$Uma Zmhr. H$maU hm JwÝømgmR>r Ho$bobm JwÝhm
ZgyZ Ë`mMm {dMmagaUrer g¨~§Y Amho. Vwåhmbm Am‘Mm
Amerdm©X Amho.''
`m ^oQ>rZ§Va Pmboë`m ~m°å~ñ’$moQ>m§Mr Am{U Ë`mV ‘¥Ë`y
nmdboë`m bmoH$m§Mr ‘m{hVr `m boImÀ`m Ama§^r Ambr Amho
Am{U Vr Xoembm R>mD$H$hr Amho...
Agr‘mZ§XmZo `m ^oQ>rMr H$~wbr àW‘ nmo{bgm§V
({S>g|~a 11) d nwT>o Ý`m`mb`mVhr (OmZodmar 12) {Xbr.
‘mÌ Z§Va Amnë`m d{H$bm§À`m gm§JÊ`mdê$Z Ë`mZo Amncm
H$~wcrO~m~ ‘mM© 12 ‘Ü`o ~Xbcm. AmnU n{hbr H$~wbr
X~mdmImbr {Xbr, Ago Vmo åhUmbm. Agr‘mZ§XmMo g„mJma
dH$sb ho g¨KmÀ`m A.^m. A{^dº$m n[afXoMo gXñ`
AmhoV, Va A°S>.‘rZmjr boIr `m gÜ`mÀ`m ^mOnÀ`m
àdŠË`m Ë`mÀ`m VoìhmÀ`m dH$sb AmhoV... `m àH$aUmMm
Vnmg H$aUmè`m `§ÌUoZo B§ÐoeHw$‘mabmhr AmamonrÀ`m am§JoV
C^o H$ê$Z Ë`mMr PmS>mPS>Vr KoVbr Amho. Ë`mbm H$mhr
H$mi nmo{bgm§Zr Vmã`mVhr R>odbo Amho. Ë`mÀ`m AQ>Ho${déÕ
am.ñd.g¨KmZo Amnë`m gd© emIm d ñd`§godH$m§gh
Xoe^amV YaÊ`mMm H$m`©H«$‘ Voìhm Ho$bm Am{U g¨KmÀ`m
B{VhmgmM àW‘M Ë`mMo gag¨KMmbH$ Ë`mV gh^mJr
Pmbo. Ë`mVyZ Agr‘mZ§X-B§Ðoe hr gmIir g¨KmÀ`m
H$m`©nÕVrV {H$Vr ‘hÎdmMr Amho, ho Xoembm g‘Obo. nwT>o
hm Vnmg amï´>r` nmVirda EZAm`EH$S>o Joë`mZ§Va Ë`mVyZ
B§ÐoeHw$‘maMo Zmd Jibo. Agr‘mZ§X, àkm d Ë`m§Mo ghH$mar
Ë`mV AS>H$bo Am{U AmOda Vo VgoM am{hbo AmhoV... àkm
R>mHy$aÀ`m gwQ>Ho$gmR>r Am{U {Vbm n°amob {‘imdm åhUyZ
bmbH¥$îU AS>dmUtnmgyZ ^mOnVrb BVa AZoH$ ZoË`m§Zr
à`ËZ d AmoaS> Ho$ë`mMo `m gmè`m H$mimV AmnU nm{hbohr
Amho.
H°$amìhmZMm A§H$ àH$m{eV hmoD$Z Ë`mVbm hm ‘OHy$a
Ë`mÀ`m dmMH$m§nwT>o Ambm, Voìhm g¨KmÀ`m `m g¨~§Ym§Mr
H$ënZm `oD$Z gmaoM M‘H$bo. nU Vr M‘H$ ’$ma H$mi
{Q>H$br Zmhr. à{g{Õ‘mÜ`‘m§Mo gÜ`mMo ^mOnYm{O©UonU,
Ë`m§Zr ‘moXtÀ`m ~mOyZo KoVbobr àMmamMr Ywam Am{U Ë`m
EHy$UM joÌmda Agbobo g¨KmMo gÜ`mMo dM©ñd bjmV
KoVbo H$s Ago hmoUo ñdm^m{dH$ Agë`mMohr H$iÊ`mOmoJo
Amho. EdT>çm ñ’$moQ>H$ ‘m{hVrZ§Va ‘mÜ`‘oM ZmhrV Va
gaH$mahr ’$mago ~mobVmZm {Xgbo Zmhr. ñdm‘r åhU{dUmè`m

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

H$moUm gmYyda Ho$bobr H$madmB© Amnë`mda CbQy> eH$Vo, `m
J§S>mZo gaH$maÀ`m YmoaUm§Zmhr nN>mS>bo Agmdo, Ago
dmQ>m`bm bmdUmao Ë`mMo ho ‘m¡Z Amho... H°$amìhmZMm A§H$
~mOmamV `oVmM "gJio ImoQ>o', "gmaoM AgË`' Aer Ë`mda
bhmZer à{V{H«$`m g¨KmÀ`m àdŠË`m§Zr Ë`m§À`m {ZË`mÀ`m
gd`rà‘mUo {Xbr. nU am‘Xod~m~mgmaIo g¨KmMo dmO§Ìr
VodT>çmda Wm§~bo ZmhrV. H°$amìhmZMm A§H$ Z nmhVmM "hr
‘m{hVr gaH$maZo Agr‘mZ§XmH$Sy>Z dXdyZ KoVbr
Agë`mMm' AmVmem gd§J dmQy> bmJbobm Amamon Ë`mZo
Ho$bm. {edgoZoÀ`m àdŠË`mMr à{V{H«$`mhr AerM hmoVr...
J§‘V hr H$s, `m à{V{H«$`mdmë`m§Zr Agr‘mZ§XmÀ`m
H$~wbrMm B{Vhmg dmMbm dm nm{hbm Zmhr... {S>g|~a 11
d OmZodmar 12 ‘Ü`o Ë`mZo nmo{bgm§V d Ý`m`mb`mV
{Xboë`m O~m~mV ho gmao H$~yb Ho$bo Amho. Vgo H$~yb
H$aÊ`mAmYr nmo{bgm§Zr Ë`mbm XmoZ {Xdg em§VnUo {dMma
H$aÊ`mMr g¨Yr {Xbr Amho... Amnë`mda Vr H$~wbr
XoÊ`mgmR>r gº$s H$aÊ`mV Ambr, Ago ‘mM© 12 ‘Ü`o Ë`mZo
åhQ>bo Amho. ‘mÌ H°$amìhmZbm Ë`mZo {Xbobr ‘m{hVr
Ë`mZ§VaMr Amho. brZm aKwZmWÀ`m {Vgè`m d Mm¡Ï`m ^oQ>rV
Vmo åhUmbm, ""‘mÂ`mda H$moUr H$gbrhr gº$s Ho$br Zmhr.

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

H$mhr gm§JÊ`m-~mobÊ`mgmR>r ‘mÂ`mda H$moUr gmYm X~mdhr
AmUbm Zmhr...'' H$~wbrO~m~mMm hm KQ>ZmH«$‘ nm{hbm
H$s Agë`m à{V{H«$`m "R>aë`mZwgma dm bmoH$mZwa§OZmW©'
{Xë`m OmVmV, ho CKS> hmoVo. Ë`m {H$Vrem J§^ranUo
¿`m`À`m, ho ‘J AmnUM R>adm`Mohr AgVo.
Iam àíZ Agr‘mZ§X, àkm qH$dm gwZrb Omoer `m§À`m
H$madm`m§Mm dm g¨Kloð>tZr Ë`m§Zm {Xboë`m H${WV
Amerdm©XmMm ZgyZ Ë`mVyZ ì`º$ hmoUmè`m A{VaoH$s
à{V{H«$`mdmXr ‘Zmod¥ÎmrMm Am{U Vr hmVmiÊ`mÀ`m gaH$ma
d g‘mOmÀ`m j‘VoMm Amho. XoemV ‘wgb‘mZm§À`m A{VaoH$s
g¨KQ>Zm AmhoV Am{U Ë`m§Zm nm{H$ñVmZMr ’y$gM Zìho Va
nmR>~ihr Amho. `m g¨KQ>Zm§Zr ‘w§~B©nmgyZ {X„rn`ªV Ë`m§À`m
ñ’$moQ>H$ H$madm`m§Mr ‘m{bH$m nyU©hr Ho$br Amho. BÎmohmXÿb
‘wgb‘rZ `m h¡Xam~mXr g¨KQ>ZoMm ImgXma nwT>mar Am{U
Ë`mMo Am‘Xma ^mD$ Á`m AmH$m§VmZo AmV§H$dmXmMm àMma
H$aVmV, Vmo dm{hÝ`m§da nmhVm `mdm EdT>m CnbãY Amho.
Amnë`m gwñV Vnmg`§ÌUm Am{U VodT>rM {T>gmi d
doiH$mTy> Ý`m`mb`o ‘w§~B©Vrb ~m°å~ñ’$moQ>mV AS>H$boë`m
AmamontZm Ë`m§À`m JwÝømbm EH$ Vn Pmë`mZ§Va ’$merÀ`m d
OÝ‘R>onoÀ`m {ejm gwZmdy eH$br Amho. Aem ñ’$moQ>mV

/ 11

AS>H$bobo eoH$S>mo OU AOyZ Vwé§JmV, Ë`m§À`m {ZH$mbmMr
dmQ> nmhV AmhoV. ‘wgb‘mZm§À`m Á`m g¨KQ>Zm Aem
H$madm`m§V Jw§Vë`m AmhoV, Ë`m§À`mda nmiV R>odUmè`m
emgZmÀ`m AZoH$ `§ÌUm AmhoV Am{U Ë`m§Zr Aer ‘mUgo
JOmAmS> Ho$brhr AmhoV... AmV§H$dmX ‘J Vmo Ym{‘©H$ Agmo
dm dm§{eH$- Ë`mMr {dëhodmQ> ’$ma H$R>moanUoM H$amdr
bmJUma Amho. ‘mÌ EH$mÀ`m AmV§H$dmXmMm ~§Xmo~ñV OmoamV
H$am`Mm Am{U Xþgè`mÀ`m A{VaoH$mH$S>o H$mUmS>moim
H$am`Mm, hr ~m~ gaH$mabm H$aVm `oUma Zmhr. Vr Ë`mZo
H$aVmhr H$m‘m Z`o. Agr‘mZ§XmMm Vnmg Ë`mÀ`m ^modVrM
H$m aIS>bm Am{U Wm§~bm, `m àíZmMo CÎma `m `§ÌUm§Zmhr
Úmdo bmJUma Amho.
XheV hm bmoH$emhr{déÕ Ho$bobm JwÝhm Amho Am{U Vmo
H$aUmè`m§Mm d§e, OmV dm Y‘© ‘hÎdmMm Zmhr hr ~m~ `mV
Jw§Vboë`m gmè`m§EdT>rM Amnë`mbmhr Ü`mZmV ¿`mdr
bmJUma Amho. XheV d AmV§H$ hr EH$m gyS>V§Ìmbm OÝ‘
XoUmar ~m~ Amho. Ë`m§Zr Ho$bo åhUyZ ‘J Amåhrhr H$aUma
Am{U Amåhr Ho$bo H$s nwÝhm Vohr H$aUmaM, Ago ho Z g¨nUmao
gÌ Amho. `m V§ÌmMm dmna ’$º$ Aëng¨»`mH$M H$aVmV
Ago Zmhr. ~hþg¨»`mH$m§À`m AmV§H$mMm B{Vhmg
Aëng¨»`mH$m§À`m Vem B{VhmgmhÿZ ‘moR>m Amho. Vmo XoemÀ`m
Am{U Y‘m©À`mM Zìho Va Xoe^º$sÀ`m ZmdmZohr Pmbm Amho.
O‘©Zr d BQ>br hoM Xoe Ë`mgmR>r ~XZm‘ ZmhrV,
A‘o[aHo$nmgyZ a{e`mn`ªVMo Jmoao Am{U Am{’«$Ho$Vbo H$mio
Xoehr Vem B{VhmgmZo S>mJmibo AmhoV. n{hë`m ‘hm`wÕmV
Á`y§Zr XJm {Xbm, Agm Amamon R>odyZ {hQ>baZo Ë`mÀ`m
gÎmmH$mimV gmR> bmIm§da Á`y§Zm {Od§V OmiÊ`mMm H«$yanUm
Ho$bm; Va A‘o[aHo$Zo H$mù`m ‘mUgm§À`m hË`obm {H$Ë`oH$
df} AnamYM ‘mZbo Zmhr. a{e`mVë`m d§e{damoYr d
Am{’«$Ho$Vë`m O‘mV{damoYr X§Jbr AemM Am{U EdT>çmM
^rfU AmhoV. gmar O‘mVÀ`m O‘mV Zmhrer H$aÊ`mMo H«$m¡`©
Am°ñQ´o{b`mZohr Ho$bo Amho. XheVdmXmbm Y‘© ZgVmo Am{U
Ë`mV ‘mabo OmUmarhr ’$º$ ‘mUgoM AgVmV, Ago
Ë`mM‘wio åhQ>bo OmVo. XheVrMm H$moUË`mhr g¨ñH¥$Vrer dm
na§naoer g¨~§Y ZgVmo. {VÀ`m S>moù`m§V IyZ AgVmo Am{U
S>moŠ`mV d¡a AgVo. Ë`m doS>mbmM ‘J Y‘©H$V©ì` R>a{dbo
OmVo. Aem H$V©ì`nam`U ‘mUgm§nmgyZ H$m`Úmbm Am{U
gwajobmM YmoH$m ZgVmo. Vo Ë`m§À`m Y‘m©daMohr g¨H$Q> AgVo.
Amnë`mEdT>mM g¨e` Vo Amnë`m g¨ñWm-g¨KQ>Zm§^modVrhr
C^m H$aVo... H°$amìhmZZo à{gÕ Ho$boë`m Agr‘mZ§XmÀ`m

12 /

~mV{MVrZo H$moUmbm EoaUrda AmUbo? Ë`mÀ`m{déÕ IQ>bo
MmbVrb Am{U ‘w§~B© ~m°å~ñ’$moQ>mMm {ZH$mb Ogm C{eam
bmJbm Vgm Ë`mMmhr {ZH$mb {db§~mZo bmJob. IynXm Aem
IQ>ë`m§Mm arVga eodQ> hmoVhr Zmhr. Vo gmè`m§À`m
ñ‘aUmVyZ OmVmV, Ë`m§À`mnwT>o H$m`Xm hV~b hmoVmo Am{U
gaH$mao Xþ~ir hmoVmV. Ë`mVyZ Amnë`m XoemVrb H$mhr
gaH$mam§Mm XheVImoam§er g¨~§Yhr Amho. Aer gaH$mao
XheVrbm ’y$g XoVmV Am{U g¨ajUhr. Aem ì`dhmambm
Xoe^º$s, Y‘©{Zð>m Am{U g¨ñH¥${VOVZ åhUUmè`m§Mmhr EH$
dJ© AgVmo... ^«ï>mMmamÀ`m Amamonmdê$Z AS>MUrV
Ambobm A‘wH$ Ý`m`‘yVu Am‘À`m amÁ`mMm d ^mfoMm
åhUyZ Ë`mÀ`m‘mJo amÁ`m§Mr gaH$mao OoWo C^r hmoVmV,
JwÝhoJma Am‘À`m OmVrMm Amho åhUyZ Ë`mÀ`m nmR>r>er C^o
hmoUmao amOH$maU Á`mV bmoH${à` hmoVo Am{U "Aaoao, Vmo
Am‘Mm Amho' Aer ‘mZ{gH$Vm EImÚm JwÝhoJmam~m~V
~miJUmao dJ© OoWo AgVmV; VoWo ‘J H°$amìhmZM ImoQ>o R>aVo,
Vr brZm aKwZmW Y‘©Ðmohr hmoVo Am{U Vnmg-`§ÌUm§EdT>rM
H$m`ÚmMr H$madmB©hr g¨e` d dmXmMm {df` hmoVo. JwÝhoJma
hm gmYm AnamYr Amho, Ago g‘OUmar ‘mZ{gH$Vm
Ë`mMgmR>r g‘mOmV C^r hmoUo Amdí`H$ AgVo...
Ë`mM‘wio O‘©Zr d A‘o[aHo$V Pmbo Vo EImÚm àmMrZ d
ñdV…bm gwg¨ñH¥$V åhU{dUmè`m XoemV hmoUmaM Zmhr, Ago
g‘OÊ`mMo ^«m‘H$nU H$moUr ~miJyhr Z`o. ‘maUmao Ë`m§Mm
AnamY EH$XmMm {dgaVmV; nU ‘aUmè`m§À`m ‘Zmdarb
OI‘m gZmVZ AgVmV ho dmñVdhr Aem doir bjmV
¿`m`Mo AgVo... {dbr ~«±S> `m O‘©ZrÀ`m M°Ýgbam§Zm
(n§VàYmZ) Ë`m§À`m bmoH$moÎma em§VVmH$m`m©gmR>r Zmo~ob
nm[aVmo{fH$ {Xbo Jobo. Ë`mMm ñdrH$ma Ho$ë`mZ§Va Pmboë`m
nÌn[afXoV Ë`m§Zm EH$m nÌH$mamZo {dMmabo, ""O‘©Zr hm
VÎdk OÝ‘mbm KmbUmam kmZr`m§Mm Xoe Amho. ~oH$ZnmgyZ
AmBÝñQ>mB©Zn`ªVMo Wmoa VÎdqMVH$ Am{U kmZdoÎmo Ë`mV
OÝ‘mbm Ambo. Aem Vw‘À`m XoemV {hQ>ba hm H«$yaH$‘m©
H$gm {ZnObm...?'' Ë`m àíZmbm ~«±S> `m§Zr {Xbobo CÎma
hmoVo, ""ì`º$sgmaIoM g‘mOhr doS>o hmoV AgVmV. {hQ>ba
hm Am‘À`m g‘mOmÀ`m Ë`m AdñWoV OÝ‘mbm Ambm.
ì`º$sgmaIoM g‘mOmÀ`m OrdZmVhr V‘mo`wJ `oV AgVo. Vmo
O‘©ZrÀ`m OrdZmVbm V‘mo`wJmMm H$mi hmoVm.''
gwaoe ÛmXerdma
sdwadashiwar@gmail.com
Mob.: 9822471646

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

C§~aR>çmdarc ‘mUgm§Zm g‘OyZ KoUo, hr IamoIaM ’$ma AdKS> Jmoï> Amho. AmVë¶m

Am{U ~mhoaÀ¶m Aem XmoKm§Mmhr ¶m ‘mUgm§~Ôc J¡ag‘O hmoD$ eH$Vmo. ˶m§Mm VQ>ñWnUm
qH$dm g‘Ëd hm àg§Jr ˶m§À¶m H$‘Hw$dVnUmMm ^mJ dmQy> cmJVmo. EH$m§{VH$ qH$dm Q>moH$mMr
^y{‘H$m KoUo Á¶m§Zm O‘Vo, Vo ’$ma cdH$a H$moU˶m Zm H$moU˶m g‘yhmMo Zm¶H$ ~ZVmV.
¶mCcQ> hr ‘§S>ir XmoÝhr ~mOy§Zr Cno{jV amhVmV, H$Yr ˶m§Zm XmoÝhrH$Sy>Z hmoUmè¶m Q>rHo$À¶m
‘mè¶mcm gm‘moao Omdo cmJco.
qhXþñWmZmVrc B§J«Or amOdmQ>rMm- {deofV: ‘hmamï´>mÀ¶m g§X^m©V {dMma Ho$cm AgVm,
hr ‘§S>ir ~hþYm {dîUwemór {MniyUH$a ¶m§À¶m nyduMr {XgVmV. hm H$mi åhUOo 1818
‘ܶo gwê$ Pmcoë¶m {~«{Q>e amOdQ>rÀ¶m AJmoXaMm H$mi Amho. ¶mcmM Aìdc B§J«Or Ago
åhUVmV. noedmB© ~wS>mcr, ¶m KQ>ZoMo Xþ:I Xþgè¶m ~mOramdmÀ¶m Am{lVm§{edm¶ H$moUmcmM
hmoD$ Z¶o, BVH$m namH«$‘ ¶m amOoltZr JmOdcm hmoVm. noedmB©À¶m A˶§V CÞV Aem
AdñWVoÀ¶m nmíd©^y‘rda Amcoë¶m Zì¶m B§J«Or amÁ¶mMo gd©gm‘mݶm§ZrM H$m¶, na§Vw
ehmʶmgwa˶m cmoH$m§Zrhr ñdmJV Ho$co Agë¶mg Zdc Zmhr. noedmB©Mm CÎmamY© hm
Odinmg AamOH$ åhUVm ¶oB©c AgmM H$mi hmoVm. Zmam¶Uamd Am{U gdmB© ‘mYdamd ho
~mcd¶rZ noedo d¶mcm gmOoem A„S>nUmZo dmJco, ho g‘OyZ KoVm ¶oB©c; nU ~mOramd
àm¡T> Pmcm Var ZmXmZM am{hcm. ¶m H$mimV g‘mOmV OmVr¶dmX d nañnaÛof dmT>rg
cmJcm. àOoMo Or{dV d {dÎm H$m¶‘ñdê$nr Ymo³¶mV Amco. ‘amR>çm§‘ܶoM Xþhr d Xþ’$ir
‘mOcr. àOoH$Sy>Z ¶oZHo$Z àH$maoU doJdoJù¶m nQ²>Q>çm CH$im¶À¶m d à{Vñnܶm©cm H$gohr
H$ê$Z Zm‘moha‘ H$am¶Mo, ¶m XmoZ àoaUm KoD$Z IwÔ ñdm‘r Am{U ˶mMo gaXma dmJy cmJco.
cîH$amMr OmJm n|T>mè¶m§Zr KoVcr. dgwcr Am{U cyQ> ¶m§À¶mVrc gr‘maofmM nwgyZ Joë¶m.
¶m XþadñWoMo {MÌU {dO¶ V|Sw>cH$am§À¶m "Kmeram‘ H$moVdmc' ¶m ZmQ>H$mV nmhm¶cm
{‘imco.
hr nmíd©^y‘r cjmV R>odyZ Zì¶m B§J«Or amÁ¶mH$S>o nm{hco, Va VoìhmÀ¶m cmoH$m§Zr ˶mMo
ñdmJV H$m Ho$co Agmdo ¶mMo AmíM¶© dmQ>V Zmhr. B§J«Om§Zr CÎma noedmB©Vrc AamOH$ ‘moSy>Z
H$mT>co. H$ma^mamMr KS>r ~gdcr. na³¶m§À¶m H$m hmoB©Zm, H$m¶ÚmMo amÁ¶ ñWmnZ Ho$co.
˶m‘wio àOocm Amnë¶m Or{dVmMr d {dÎmmMr h‘r {‘imcr. Zdr {ejUnÕVr A‘cmV
AmUë¶m‘wio EVÔoer¶ Zd{e{jVm§Zm ¶wamonmVrc kmZ{dkmZmMr AmoiI Pmcr. ˶m‘wio Vo
à^m{dVhr Pmco d Zì¶m amOdQ>r{df¶r AZwHy$c {chÿ-~mocy cmJco. BVHo$M Zìho, Va
nyduÀ¶m amÁ¶mMr qZXmhr H$ê$ cmJco.
nU hr Zd{e{jV ‘§S>ir ¶oWoM Wm§~cr ZmhrV. Amnë¶m XoemMr AdZVr H$m Pmcr
Agmdr d ˶mcm naV EH$Xm D${O©VmdñWm H$er àmá hmoB©c ¶mMm Vo {dMma H$ê$ cmJco.
˶mgmR>r ˶m§Zm ñdH$s¶m§À¶mM Y‘m©da, {dÚoda, g‘mOì¶dñWoda Q>rHo$Mr PmoS> CR>dmdr
cmJcr Am{U naH$s¶m§À¶m ¶mM Jmoï>tMo JwUJmZ H$amdo cmJco.
Xþgao Ago H$s, Zd{e{jV-ZdOmJ¥Vm§Mo à{V{Z{YËd H$aUmao ho cmoH$ ghgm naH$s¶
{~«{Q>e gaH$maÀ¶m àemgH$s¶ ¶§ÌUoV ZmoH$aXma åhUyZ g‘m{dï> Pmco hmoVo. Iao Va ˶m‘wioM
˶m§Zm B§J«Om§Mm {ZH$Q> ghdmg cm^yZ ˶m§À¶m H$m¶©nÕVrMm d gX²JwUm§Mm n[aM¶ hmoUo e³¶
Pmco.
nwT>o H$mcm¡KmV B§J«Or gÎmoMr ZdcmB©hr g§nwï>mV Amcr. BVHo$M Zìho, Va B§J«Or
amÁ¶¶§ÌUoV ZmoH$è¶m H$aUmè¶m d nmíMmζ amOZrVr B˶mXr {dÚm {eH$coë¶m cmoH$m§Zm
B§J«Or amÁ¶mMo Iao emofH$ ñdê$nhr g‘OyZ Amco. cmoH$‘mݶ {Q>iH$m§À¶m eãXm§V gm§Jm¶Mo

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

C§~aR>çmda : 21
gXmZ§X _moao

H$moU Hw$chrZ?
H$moU amï´>hrZ?

/ 13

Pmco Va- ñdamÁ¶mMr ga gwamÁ¶mcm ¶oV Zmhr, ¶m
{ZîH$fm©n¶ªV Zdr ‘§S>ir ¶oD$ cmJcr. {dîUwemór
{MniyUH$a ho ¶m Zì¶m ‘§S>itMo n{hco àdºo$ åhUVm ¶oVmV.
{MniyUH$am§nmgyZ àoaUm KoUmao B{VhmgmMm¶© am.{d.H$m.
amOdmS>o ¶m§Zr Aìdc B§J«OrVrc C§~aR>çmdarc
g‘mOYwarUm§da Oo Q>rH$mó Cngco, Vo Ho$di
Aݶm¶H$maH$M ZgyZ g‘mOmÀ¶m pñW{VJVrÀ¶m AkmZmVyZ
Cngco Joco Amho. ˶m‘mJMr ˶m§Mr Vi‘i g‘OyZ KoVm
¶oʶmgmaIr Agcr, Varhr ˶m§Mr Q>rH$m ‘mÌ g‘W©Zr¶
åhUVm ¶oV Zmhr.
amOdmS>çm§Zr {MH$mQ>rZo d ‘ohZV KoD$Z ‘amR>çm§À¶m
B{VhmgmÀ¶m gmYZm§Mo ~mdrg I§S> àH$m{eV Ho$co Am{U
‘hmamï´>mÀ¶m B{VhmgcoIZjoÌmcm H$m¶‘Mo F$UmB©V H$ê$Z
R>odco. VWm{n, ¶m§Vrc H$mhr I§S>m§À¶m àñVmZm§‘YyZ ˶m§Zr
Ho$coë¶m AZmdí¶H$ eoao~mOr‘wio ˶m§Mr hr H$m‘{Jar
PmH$moicr. EdT>oM H$m¶, na§Vw ¶m‘wio ˶mZ§VaÀ¶m gd©M
B{VhmgcoIZmcm OmVr¶dmXmMo J«hU cmJco. Vo AOyZhr
gwQ>co Zmhr.
ghmì¶m I§S>mÀ¶m àñVmdZoV 1857 À¶m ~§S>mMo {Z{‘Îm
H$ê$Z amOdmS>o {c{hVmV, "JwÝømÀ¶m A{^‘mZmZo d ñ‘aUmZo
¶oUmam ghO Ëdofhr ¶m Hw$chrZ, amï´>hrZ d g‘mOhrZ
cmoH$m§À¶m R>m¶r ZìhVm. ^mD$ XmOr, {dZm¶H$amd
dmgwXodOr, ZmZm ‘mamoOr, XmXmo~m nm§Sw>a§J, H¥$îUemór
{MnimoUH$a, Ho$amo cú‘U N>Ìo, B©ídaM§Ð {dÚmgmJa,
{XZH$aamd amOdmS>o, gmcaO§J, Q>r.‘mYdamd, {dídZmW
Zmam¶U ‘§S>{cH$, {dlm‘ am‘Or Kmoco dJ¡ao H$maHw$Zr noemMr
amï´>hrZ Am§½c{e{jV eoH$S>mo ‘§S>ir ¶mM ¶wJmVrc hmoV.
VéU XmXm^mB© Zm¡amoOr ¶m amï´>r¶ AmUr~mUrÀ¶m àg§Jr
c§S>Z‘ܶo ñdXoer¶m§H$[aVm ZmoH$è¶m ‘mJʶmÀ¶m AO©XmarV
Jw§Vco hmoVo. Agë¶m ‘§S>itZm ñdXoe, g‘mO d ñdo{Vhmg
¶m§Mr ‘mV~ar H$m¶ hmo¶!
amOdmS>çm§À¶m ¶m ¶mXrVyZ amOm am‘‘mohZ am°¶,
~miemór Om§^oH$a, cmoH${hVdmXr Jmonmi har Xoe‘wI Aer
eocH$s Zmdo H$er gwQ>cr ¶mMo AmíM¶© dmQ>Vo. ‘hmamï´>mnwaVo
~mocm¶Mo Pmë¶mg cmoH${hVdmXr Va ~«m÷Um§darc Q>rH$m
Am{U BZm‘ H${‘eZÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ AZoH$ BZm‘o Imcgm
H$aʶmMo nmn ¶m§‘wio gZmVZr ~«m÷Um§V d BZm‘Xmam§V nwao nwao
~XZm‘ Pmco hmoVo.
dmñV{dH$ nmhVm, ¶m ‘§S>itMr g§^mdZm "H$maHw$Zr
noemMr' Aer H$aUo MwH$sMo Amho. ^mD$ XmOr Am{U {dlm‘

14 /

am‘Or Kmoco ho ‘moR>o S>m°³Q>a hmoVo. ^mD$ XmOtZr Va
Hw$ð>amoJmdarc Am¡fYhr emoYyZ H$mT>co hmoVo. Ho$amon§V N>Ìo ho
CÎm‘ J{UVr hmoVo. XmXmo~m nm§Sw>a§J Aìdc XOm©Mo Y‘©qMVH$
hmoVo, ‘§S>{cH$ Wmoa H$m¶Xon§{S>V hmoVo. B©ídaM§Ð {dÚmgmJam§Mo
gm‘m{OH$ joÌmVrc {deofV: {ó¶m§À¶m g§X^m©Vrc H$m¶©
gd©lwV Amho. ‘wÔm Agm Amho H$s, ¶m§À¶mn¡H$s ~hþVoH$m§Zr
AmYw{ZH$ ^maVmÀ¶m OS>UKS>UrV Amnmnë¶m narZo ‘mocmMm
hmV^ma cmdcm Amho.
amOdmS>çm§gma»¶m
amï´>r¶"Z°eZ°{cñQ>'B{VhmgH$mam§Zr B{VhmgmMm Zoh‘rM EH$m§Jr {dMma Ho$cm. ho
Iao Va A{Vgwc^rH$aU hmoVo. EImÚmZo B§J«Om§Mr ZmoH$ar
nËH$acr, {¼ñVr {‘eZè¶m§er g§~§Y R>odco, qhXÿ Y‘m©Vrc
MwH$sÀ¶m ê$T>r-àWm§da Q>rH$m Ho$cr; åhUOo ˶mcm cJoMM
amï´>Ðmohr R>adyZ ‘moH$ù¶m hmoUmè¶m ¶m {dMmagaUrÀ¶m
‘§S>itZm Voìhm H$ënZm ZgUma H$s, ¶m h˶mamMo ~y‘a±J
hmoD$Z nwT>o Vo Amnë¶mdaM CcQ>Uma Amho. Amnë¶mdaM
cmoH$ g‘mOÐmohmMm Amamon H$aUma AmhoV.
~miemór Om§^oH$am§Mo CXmhaU ¿¶m¶cm haH$V Zgmdr.
AmÚ ‘amR>r nÌH$ma åhUyZ ¶Wmo{MV Jm¡adco OmUmao
~miemór "Xn©U' ¶m nÌmMo OZH$ hmoV. ho nÌ H$mT>co Voìhm
Vo {derV hmoVo. {deof åhUOo, ho nÌ {Û^m{fH$ åhUOo B§J«Or
Am{U ‘amR>r ¶m XmoÝhr ^mfm§‘YyZ {ZKo. XmoÝhr ^mfm§‘Yrc
‘OHy$a EH$mM A§H$mVrc doJdoJù¶m nmZm§da N>mncm OmB©.
Xn©U ~§X nS>ë¶mda ~miemótZr "{X½Xe©Z' ‘m{gH$
Mmcdco. ˶m§À¶mM Vmc‘rV V¶ma Pmcoco ^mD$ ‘hmOZ
"à^mH$a' nÌ d N>mnImZm MmcdV. ¶mM "à^mH$am'V
cmoH${hVdmXtZr Amncr à{gÕ "eVnÌo' à{gÕ Ho$cr.
à^mH$a N>mnImݶmVyZM ~miemótZr 1845 ‘ܶo
"kmZoídar'Mr nmR>^oXm§gh {M{H$ËgH$ Amd¥Îmr à{gÕ Ho$cr
hmoVr. Vo 1846 ‘ܶo H$mcde Pmco Am{U ˶mZ§Va Ad¿¶m
XmoZM dfmªZr åhUOo 1848 ‘ܶo à^mH$amVyZ
cmoH${hVdmXtÀ¶m nÌ~m±~Mo ñ’$moQ> hmoD$ cmJco. IwÔ
cmoH${hVdmXtMm ~miemóter H$mhr g§~§Y Amcm Zgcm Var
XmXmo~m nm§Sw>a§J Am{U XmXm^mB© Zm¡amoOr ho ~miemótMo
{eî¶da. EH$ na‘h§g g^m, àmW©Zm g‘mO, g˶emoYH$
Aem na§naoZo ‘hmamï´>m‘Yrc Ym{‘©H$ à~moYZmMo OZH$ Pmco
Am{U Xþgao Va qhXþñWmZmVrc amOH$s¶ {dMmam§Mo àdV©H$
R>aco.
~miemór Zo‘Ho$ H$m¶ H$arV hmoVo? ‘amR>r OmUUmè¶m
Amnë¶m Xoe~m§Ydm§Zm nmíMmζ {dÚm§Mm n[aM¶ H$ê$Z XoV,

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

˶mÛmam ˶m§Zr gwYmacoë¶m nmíMmζm§er ~amo~ar H$amdr
Aem BamÚmZo ˶m§Zr nÌo Mmc{dcr, nwñVHo$ {c{hcr, ˶m§Zr
emimIm˶mV ZmoH$ar Ho$cr, EVÔoer¶m§‘Yrc Vo n{hco
A{gñQ>§Q> àmo’o$ga hmoVo, n{hco nwamVÎd{dX² hmoVo. ‘mÌ ho gmao
H$aVmZm ˶m§Zr {~«{Q>e d[að>m§Mo cm§JycMmcZ H$Yrhr Ho$co
Zmhr. Amnë¶mV H$moUVmhr ݶyZJ§S> dmTy> {Xcm Zmhr. BVHo$M
Zìho, Va qhXÿ ‘wcm§Zm ’$gdm’$gdrZo {¼ñVr H$aUmè¶m
{‘eZè¶m§{déÕ H$moQ>©H$Moè¶m H$ê$Z lrnV eofmÐr ¶m
Aënd¶rZ ‘wcmMm Vm~m {‘idcm. ho{~¶g H$m°n²©g ¶m
[aQ>Imcr XmIc Pmcocr hr ‘hmamï´>mVrc n{hcr Ho$g hmo¶.
~miemór VoWoM Wm§~co ZmhrV; ˶m§Zr ˶m ‘wcmcm qhXÿ
Y‘m©V naV KoʶmMr, ewÕrH$aUmMr IQ>nQ> Ho$cr. ˶mgmR>r
˶m§Zm nXa‘moS> H$amdr cmJcr. emar[aH$ d ‘mZ{gH$
XJXJhr ghZ H$amdr cmJcr. ˶m§Mo ho H¥$˶ Y‘©~mø Amho,
Ago åhUUmè¶m gZmVZr H$‘©R>m§Zr ˶m§ZmM ~{hîH¥$V dJ¡ao
H$aʶmMm, àm¶píMÎm ¿¶m¶cm cmdʶmMm M§J ~m§Ycm.
¶mMmM AW© Agm hmoVmo H$s, ~miemór EH$mM doir
naH$s¶ B§J«O Am{U ñdH$s¶ ~«m÷U ¶m§À¶m {damoYmV C^o
hmoVo. B§J«Om§Mo gX²JwU d g{ÛMma VodT>o KoD$Z qhXÿ§À¶m
AmMma-{dMmam§Vrc Xmof H$mT>ʶmMm ˶m§Mm à¶ËZ hmoVm.
cmoH${hVdmXt~ÔcgwÕm AgoM åhUVm ¶oVo. dñVwV:
noeì¶m§er OdirH$ Agcoë¶m ~«m÷U gaXma KamʶmVrc hm
‘Zwî¶. Amnë¶m na§namJV H$mo˶m g‘OwVtZm {MH$Qy>Z ~gcm
AgVm Va Vo ñdm^m{dH$ Pmco AgVo. nU Vgo Z H$aVm ˶mZo
¶m H$mo˶m g‘OwVtÀ¶m H$‘©R>m§{déÕ AmKmS>rM C^macr.
nma§n[aH$ ê$T>r Am{U àWm-na§nam Xoe{hVmÀ¶m AmS> ¶oV
AmhoV, ho cjmV Amë¶mda ¶m ê$T>r-na§nam§Zm Y‘m©À¶m
ZmdmImcr OnUmè¶m ñdOmVr¶m§da Vo OUy VwQy>Z nS>co.
CÎmanoedmB©Mo Iao ñdê$n CKS> H$aUmè¶m§V 75 Q>¸o$ dmQ>m
EH$Q>çm cmoH${hVdmXtMm Amho. ’w$co-Am§~oS>H$a ˶m§Zm
CJmM§M CX²Y¥V H$arV ZmhrV.
cmoH${hVdmXtÀ¶m PonoMm n„m ’$ma nwT>Mm hmoVm. {dXoer
‘mcmda ~{hîH$ma KmcʶmMr gyMZm cmoH${hVdmXtZr
n{hë¶m§Xm Ho$cr. N>ÌnVtÀ¶m H$mimV gaXma Xm^mS>çm§Zr
gwê$ Ho$coë¶m lmdU ‘mgmVrc ~«m÷U X{jUoÀ¶m na§naocm
CÎmanoedmB©V {dH¥$V diU {‘imco. {~«{Q>e gÎmmYmè¶m§Zmhr
hr àWm cmoH$a§OZmW© VerM Mmcy amhÿ Úmdr cmJcr. ‘wimV
~«m÷Um§Mr {dÚmM H$mc~mø d {Zén¶moJr Pmcocr
Agë¶m‘wio ˶m§Zm X{jUm XoD$Z H$mhr Cn¶moJ Zmhr; ¶m
g§{MV {ZYrcm H$mcmZwê$n diU XoD$Z AmYw{ZH$ {dÚm§Mm

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

àgma H$aʶmgmR>r ˶mMm Cn¶moJ H$aʶmMr H$ënZm
cmoH${hVdmXtMrM. nU ˶m‘wio g‘H$mcrZ ~«m÷U ˶m§À¶m
nmoQ>mda nma Amë¶mZo éï> hmoUma hmoVo. ˶mMr ndm© Z H$aVm
~miemótMo Moco d XmXmo~m§Mo ghH$mar Ho$ed {edam‘
^dmiH$a ¶m§À¶m ‘XVrZo hr X{jUm ~§X H$ê$Z {VMo
X{jUm’§$S>mV ê$nm§Va H$amdo d ˶mVyZ J«§W àH$m{eV H$amdoV,
Aem AWm©Mm AO© cmoH${hVdmXtZr gaH$maH$S>o Ho$cm. ¶m
~mV‘rcm n§I ’w$Qy>Z Vr nwʶmV ngam¶cm doi cmJcm Zmhr.
~«m÷U‘§S>ir ^¶§H$a {MS>cr. ˶m§Zr cmoH${hVdmXtMo
J«m‘ʶM H$am¶Mm KmQ> KmVcm. gwX¡dmZo Omo{Vamd ’w$co nwT>o
gagmdco. ˶m§Zr Amnë¶m "Q>r‘ chþOr'‘m’©$V
cmoH${hVdmXtZm d ^dmiH$am§Zm g§ajU Va nwadcoM;
{edm¶ hm AO© AmnUM Ho$cm Amho, Ago gm§JyZ ˶mMr
O~m~Xmar ñdV:À¶m {eamda KoVcr. ’w$ë¶m§nwT>o Aem
J«m‘ʶmMr ‘mÌm MmcUmaM ZìhVr.
AmVm cmoH${hVdmXtZm Y‘©hrZ åhUm¶Mo H$s amï´>hrZ
åhUm¶Mo? Vo ZmpñVH$ ZìhVo, ˶m§Mo AmMaU ewÕ hmoVo.
ñZmZg§Ü¶mXr Ym{‘©H$ H$‘©H$m§S>gwÕm ˶m§Zr gmoS>co ZìhVo.
nma§n[aH$ g§ñH¥$V {dÚoMo ˶m§Mo kmZ H$moU˶mhr n§{S>Vmnojm
H$‘r ZìhVo.
nU H$Xm{MV ˶m‘wioM ˶m§À¶mVrc Vm¡c{ZH$ {dMma
H$aUmar ~wÕr OmJ¥V Pmcr Agmdr. ~Xc˶m H$mimV
nmíMmζ {dÚoÀ¶m VwcZoV hr {dÚm {Q>H$Uma Zmhr; Voìhm
nmíMmζm§er ‘wH$m~cm H$am¶Mm Agoc Va ˶m§Mo S>mdnoM
{eHy$ZM H$aVm ¶oB©c, Aer IyUJmR> ˶m§Zr ~m§Ycr, ho
C{MVM Pmco. B§J«Or amOZrVr {eHy$Z ^maVr¶ cmoH$
B§J«Om§H$S>o nmc©‘|Q> ‘mJVrc d B§J«Om§Zm ¶m XoemVyZ Amncm
Jmem Jw§S>miyZ MmcVo ìhmdo cmJoc, ho ¶m ÐîQ>çm ‘mUgmZo
eVH$^a AmYr OmUco hmoVo. amOdmS>çm§Zr JUZm Ho$coë¶m
‘m{cHo$Mm Vmo {eamo‘Ur emo^Vmo. ˶mcm H$moUmÀ¶m
à‘mUnÌmMr JaO Zmhr.
gXmZ§X _moao
sadanand.more@rediff.com
Mob.: 9822832896

/ 15

gܶmÀ¶m O‘mݶmVrc gdmªV doJmZo Ja‘mJa‘ ~mVå¶m nmohmoM{dUmao gmYZ åhUOo {Q‰>Q>a.

{Z{‘Îm
am_M§Ð Jwhm

Amåhmcm
ñdmV§Í¶mMr
^rVr dmQ>Vo!

˶mdê$Z ‘cm AmVmM ‘m{hVr {‘imcr H$s- n|p½dZ ¶m ໶mV àH$meZ g§ñWoZo à{gÕ
Ho$coë¶m, d|S>r S>m°{ZJa ¶m co{IHo$Zo {c{hcoë¶m "Xr qhXÿO' ho nwñVH$ ~mOmamVyZ H$mTy>Z KoD$Z
Vo Zï> H$amdo, Agm {ZU©¶ {Xcm gmHo$V {Oëhm ݶm¶mc¶mZo Amho. ho nwñVH$ qhXÿ§À¶m ^mdZm
XþIdUmao d An‘mZH$maH$ Amho, Aem Ame¶mMm IQ>cm àH$meZ g§ñWoda H$mhr H$Å>a qhXÿ
ZmJ[aH$m§Zr ^acm hmoVm, ˶m g§~§YmV hm Xþ:IXm¶H$ {ZU©¶ ݶm¶mc¶mZo {Xcm. nU Vmo
AZno{jV ‘mÌ ZìhVm. n|p½dZà‘mUoM ‘mPo Xþgao EH$ àH$meH$ Am°³g’$S>© ¶w{Zìh{g©Q>r àog
¶m§Zm H$mhr dfmªnydu H$mhr A{VaoH$s Y‘©ào‘tZr ݶm¶mc¶mV IoMyZ Ho$.am‘mZwOZ ¶m§Mm {Z~§Y
˶m§À¶m àH$meZmVyZ H$mTy>Z Q>mH$m¶cm cmdcm hmoVm.
S>m°{ZJa Am{U am‘mZwOZ ho XmoKohr qhXÿ g§ñH¥$Vr Am{U na§nam ¶m§Mo JmT>o Aä¶mgH$ AmhoV.
^maVmMo ñdV:~ÔcMo, ˶mÀ¶m ApñVËdm~ÔcMo kmZ ˶m§Zr A{YH$ g‘¥Õ Ho$co Amho. {VVH$s
g‘O ¹${MVM H$mhr BVa coIH$m§Zm XoVm Amcr. ho Am‘À¶m XoemÀ¶m XþadñWoda EH$ Xþ:IX
^mî¶ Amho H$s, (Oo ñdV:cm qhXþËdmMo àdºo$ g‘OVmV) ¶m Aä¶mgH$m§Zr n[al‘nyd©H$
g§emoYZ Ho$coë¶m, dmMZr¶ Am{U ˶m {df¶mMr Imocda {M{H$Ëgm H$aUmè¶m {cImUmda
~§Xr AmUmdr qH$dm Vo Zï> H$amdo, Aer ‘mJUr ‘yR>^a Y‘©doS>çm ‘mUgm§Zr ݶm¶mc¶mH$S>o
ghOnUo Ho$cr Am{U ݶm¶mc¶mZo Vr ‘mݶ Ho$cr Amho.
n|p½dZ Am{U Am°³g’$S>© ¶w{Zìh{g©Q>r àog ¶m XmoZ g§ñWm Am{W©H$ ÑîQ>çm g§nÞ AmhoV.
˶m§Zr Cƒ ݶm¶mc¶mV OmD$Z Amnë¶m gÝ‘mݶ coIH$m§À¶m Am{dîH$mañdmV§Í¶mMr cT>mB©
cT>mdr, Ago H$moUmcmhr dmQ>Uo gmh{OH$M Amho; ‘J Vo Vgo H$m H$aV ZmhrV?
¶mMo n{hco H$maU Ago Agy eH$Vo H$s, ¶m XmoZhr g§ñWm§Zm Amncm VmoQ>m KQ>dm¶Mm Amho.
Xþgao- S>m°{ZJa Am{U am‘mZwOZ ho XmoKohr A‘o[aH$Z {dÚmnrR>mVrc Aä¶mgH$ AmhoV qH$dm
hmoVo. Oa Vo ‘hÎdmMo Am{U à{gÕ ^maVr¶ Aä¶mgH$ AgVo, Va ˶m nwñVH$m‘wio C’$micoë¶m
Ag§Vmofm‘wio àH$meH$m§Zmhr à{VH$mamMo H$mhr ‘mJ© AZwgamdo cmJco AgVo.
‘m¶m ‘Vo, {Vgao Am{U gdmªV ‘hÎdmMo H$maU- Á¶m‘wio ho gwà{gÕ, g§nÞ Am{U
à{V{ð>V àH$meZg§ñWm Amnë¶m à{V^mg§nÞ coIH$m§À¶m h¸$m§Zm g§ajU XoD$ eH$ë¶m ZmhrV
Vo ho H$s, ^maV gaH$ma Am{U doJdoJù¶m amÁ¶m§Vrc gaH$mao ¶m§Mm dmñVdmV ~m¡{ÕH$
ñdmV§Í¶mda A{O~mV {dídmg Zmhr. H$maU {d{dY amOH$s¶ Zo˶m§Zr nwñVH$m§da doimodoir ~§Xr
AmUUo Am{U coIH$m§da H$m¶Xoera H$madmB© H$aUo ¶m H$m‘mV {dcjU CËgmh XmI{dcocm
Amho.
¶m g§~Y§ mV n{hcr Am{U ‘yc^yV MyH$ amOrd Jm§YtÀ¶m hmVyZ KS>cc
o r Amho. gZ 1989 ‘ܶo
amOrd Jm§Yr gaH$maZo gc‘mZ aíXr ¶m§À¶m "g°Q>{° ZH$ ìhg}g' ¶m nwñVH$mda, ˶mVrc ‘OHy$a

ñWm{ZH$ nmVirdarc ݶm¶mc¶o Oa Aem àH$maMr ~w{Õnwaña Hw${Q>cVoZo C^r
Ho$cocr Ame¶hrZ àH$aUo XmIc H$ê$Z KoUo ZmH$maVrc, Va ~aoM ‘moR>o H$m‘
hmoBc
© ; ‘moR>‘moR>o àH$meH$hr Y‘³¶m§Zm Z Ow‘mZVm A{YH$ Y¡¶© XmIdVrc,
Varhr hr n[apñWVr gwYmaʶmg ‘XV hmoBc
© . nU gdmªV Cn¶wº$ ho R>aUma Amho
H$s, amOH$maʶm§Zr ¶m~m~V Amnë¶m g§{dYmZmZo ‘wº$ Am{dîH$mam~m~V Or
‘yë¶o g‘moa R>do cr AmhoV, ˶mÀ¶mer à{V~ÕVm amImdr.
16 /

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

‘wpñc‘ OZVoÀ¶m Y‘©^mdZm XþImdUmam Amho ¶m g~~rda ~§Xr
AmUcr. (dmñVd Ago H$s, BamU Am{U nm{H$ñVmZ ¶m ‘wpñc‘
Xoem§V ˶m nwñVH$mda ~§Xr ¶oʶmAmYr ^maVmVM Vr àW‘
AmUcr Jocr.) ˶m doir B{Vhmgg§emoYH$ Y‘©H$w ‘ma ¶m§Zr Ago
{c{hco hmoVo H$s, hr ~§Xr åhUOo gaH$maÀ¶m Xþ~c
© VoMo EH$ cjU
Amho. Y‘©{Zanoj amOdQ>rV AlÕm qH$dm nmI§S>rnUm hm
XIcnmÌ JwÝhm R>aV Zmhr. ^maVmMo amï´>nVr ho H$moU˶mhr EH$m
qH$dm gd©M Y‘mªMo g§ajU åhUyZ H$m‘ H$arV ZmhrV.
amOrd Jm§YtMm hm nwñVH$~§XrMm H$MImD$ {ZU©¶ XoemVrc
gd© Y‘©doS>çm§Zm Am{U A{VaoH$s àm§VdmÚm§Zm ~i XoUmam
R>acm. ‘hmamï´>mV ˶m§Zr Ooåg coZ ¶m B{Vhmgg§emoYH$mcm
Amnco cj Ho$co, Á¶mZo {edmOrMo Aä¶mgnyU© M[aÌ
{c{hco. nU {edmOrcm à{Vna‘oída ‘mZUmè¶m ˶mÀ¶m
A{VaoH$s ^º$m§Zm ˶mV Ano{jV ^{º$^md {XgyZ Z
Amë¶m‘wio ˶m§Zr coZda AmJnmIS> Va Ho$crM, nU ˶m
nwñVH$mda ~§Xr AmUmdr åhUyZ gaH$mada XS>nU AmUco.
BVHo$M Zìho, Va Á¶m H$mJXnÌm§Mm Aä¶mg H$ê$Z Ooåg coZZo
Vo nwñVH$ {c{hco, ˶m§Mm g§J«h Ho$coë¶m ^m§S>maH$a àmÀ¶{dÚm
g§emoYZ g§ñWo>‘Yrc nwñVHo$ d BVa gm{h˶ Am{U B‘maV
¶m§Mr ZmgYyg Ho$cr.
gaH$maZo nwñVH$mda ~§Xr KmcUo ¶m H¥$Vrcm Cƒ
ݶm¶mc¶mZo {damoY Xe©dcm, nU nwñVH$mMo àH$meH$
(Am°³g’$S>© ¶w{Zìh{g©Q>r àog) ho ‘mÌ Ë¶m nwñVH$mÀ¶m
{Z{‘ÎmmZo Pmcoë¶m {dÜd§gm‘wio hmXacoco hmoVo. ˶m‘wio ˶m§Zr
nwñVH${dH«$s Am{U ˶mMm g§J«h H$aUo Wm§~{dco. Amnë¶m
H$m¶m©c¶mda Jw§S> h„o H$aVrc Am{U nmocrg ˶m§À¶m
gd¶rà‘mUo Xþê$ZM gd© H$mhr nmhV amhVrc Aer ^rVr
˶m§À¶m ‘ZmV hmoVrM. ¶m g§X^m©V {ZarídadmXr H$å¶w{ZñQ>
cmoH$hr Y‘©doS>çm§À¶m ’$ma ‘mJo ZmhrV. npíM‘ ~§JmcÀ¶m
S>mì¶m AmKmS>rÀ¶m gaH$maZo Vpñc‘m ZgarZ ¶m co{IHo$À¶m
nwñVH$m§da H$mhr Y‘©doS>çm ‘wpñc‘m§Zr Vr "Bñcm‘{damoYr'
R>a{dë¶m‘wio ~§Xr KmVcr. ZgarZcm {VMr ‘mV¥^y‘r
~m§JcmXoe‘YyZ hÔnma Ho$co Joco hmoVo. ˶m‘wio gmh{OH$M
^maVmVrc ~§Jmcr ^mfH$m§À¶m amÁ¶mV amhmdo, Aer {VMr
BÀN>m hmoVr. nU H$å¶w{ZñQ> emgZmZo {Vcm H$mocH$m˶m‘ܶo
g§ajU XoʶmMo ZmH$maco Am{U ‘J {Vcm Vo eha gmoSy>Z
Aml¶mgmR>r XþgarH$S>o Omdo cmJco.
Am{dîH$mañdmV§Í¶mÀ¶m {damoYmV qhXÿ A{Vao³¶m§Zr
‘wpñc‘m§Mr Ho$di ~amo~ar Ho$cr Ago Zìho, Va AmKmS>r JmR>cr.
am‘mZwOZ Am{U S>m{° ZJa ¶m§Mm g‘mMma Koʶmnydu ˶m§Zr ‘H$~yc

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

{’$Xm hþgZo ¶m H$cmH$mamMm nmR>naw mdm Mmcdcm hmoVm. AZoH$
eham§V àXe©ZmVrc hþgZo À¶m H$cmH¥$Vr Zï> H$aʶmV Amë¶m.
Z§Va ˶m§À¶m{damoYr nÕVeranUo ‘mohr‘ MmcdyZ doJdoJù¶m
eham§V IQ>co ^ê$Z ˶m§Zm h¡amU H$aʶmV Amco. ¶m N>idmXmZo
hVme Pmcoë¶m hþgZo ¶m§Zr Xoe˶mJ ng§V Ho$cm. ^maVmÀ¶m
AmdS>˶m a§JH$‘u-{MÌH$mamcm Aem àH$mao XoemoYS>rcm
cmdʶmV Amco.
Am{dîH$mañdmV§Í¶mcm ‘‚mmd H$aʶmgmR>r coIH$,
{MÌH$ma ¶m§Mm Mmcdcocm N>idmX Am{U ggohmocnQ>
Wm§~dVm ¶oUma Zmhr H$m¶? ñWm{ZH$ nmVirdarc ݶm¶mc¶o
Oa Aem àH$maMr ~w{Õnwañga Hw${Q>cVoZo C^r Ho$cocr
Ame¶hrZ àH$aUo XmIc H$ê$Z KoUo ZmH$maVrc, Va ~aoM
‘moR>o H$m‘ hmoB©c. ‘moR>‘moR>o àH$meH$hr Y‘³¶m§Zm Z Ow‘mZVm
A{YH$ Y¡¶© XmIdVrc, Va hr n[apñWVr gwYmaʶmg ‘XV
hmoB©c. nU gdmªV Cn¶wº$ ho R>aUma Amho H$s, amOH$maʶm§Zr
¶m~m~V Amnë¶m g§{dYmZmZo ‘wº$ Am{dîH$mam~m~V Or ‘yë¶o
g‘moa R>odcr AmhoV, ˶mÀ¶mer à{V~ÕVm amImdr.
n{hco XmoZ Cnm¶ ApñVËdmV ¶oUo WmoS>o H$R>rUM Amho;
Am{U eodQ>Mm ‘mJ© Va Ho$di Ae³¶M dmQ>Vmo. {S>g|~a
2006 ‘ܶo- Ooìhm hþgoZ {Od§V hmoVo- ‘r EH$m coImV Ago
gwM{dco hmoVo H$s, nwT>rc àOmgÎmmH${XZmÀ¶m nwañH$mam§V hþgoZ
¶m§Zm ^maVaËZ XoʶmV ¶mdo d ˶mM doir gc‘mZ aíXr ¶m§Zm
nÙ{d^yfU Úmdo. ˶m XmoKm§Zrhr AmVmn¶ªV H$cm Am{U
gm{h˶joÌmV Oo ¶moJXmZ {Xco, ˶mMm C{MV Jm¡ad ˶m‘wio
hmoB©c. {edm¶ H$cmd§VmÀ¶m ñdmV§Í¶mcm nwT>o ZoUmam Vmo EH$
Y¸$m R>aoc. qhXÿ Am{U ‘wpñc‘ XmoZhr Y‘mªVrc A{Vao³¶m§Zm
˶m‘wio gmaImM YS>m {‘ioc.
‘m¶m àñVmdmMm AWm©V {dMma hmoD$ eH$cm Zmhr;
H$maU ‘Z‘mohZqgJ gaH$maH$S>o Y¡¶© Va ZmhrM, nU
H$ënZmeº$sgwÕm Zmhr Am{U nwT>rc gaH$mao d n§VàYmZhr
{VVH$sM H$ënZmeyݶ d ‘ycVÎddmÚm§nwT>o Zm§Jr Q>mH$Umar
amhʶmMr e³¶Vm Amho. ^{dî¶H$mimV ݶm¶mc¶o, àH$meZ
g§ñWm Am{U amOH$maUr ¶m§Zr Y‘©doS>o Am{U A{Vao³¶m§g‘moa
nËH$acoë¶m eaUmJVr‘wio ^maVr¶ cmoH$emhr A{YH$M
S>mJmiUma, ho {ZpíMV!
(13 ’o$~«wdmar 2014 À¶m "Q>mBåg Am°’$ B§{S>¶m'‘Yrc Our Fear
of Freedom ¶m coImMm Hw$_wX H$aH$ao ¶m§Zr Ho$cocm AZwdmX)
Ramachandra Guha
22-A, Bruntan Road, Bangalore 560025.

/ 17

""‘o

‘wH$m åhUo... : 7
‘wH$§w X Q>mH$gmio

AmnU
>
noO W«rMo
‘mZH$ar!

ao nmg ’o$g~wH$ h¡, {Q‰>Q>a h¡, ìhm°Q>²g A°n h¡& Vwåhmao nmg ³¶m h¡?''
""‘oao nmg "H$m‘' h¡&''
Va Aem "’o$g~wH$m'cm ’o$~«wdmarV Xhm dfª nyU© Pmcr. [aH$m‘Q>oH$S>çm cmoH$m§Zm Jw§JdyZ
R>odUma§ ho ì¶gZ Amho. Oo [aH$m‘Q>oH$S>o ZmhrV, Vohr ~è¶mMXm "’o$g~wH$m'da nS>rH$ AgVmV.
Vo S>oñH$Q>m°n H§$߶wQ>ada H$m‘ H$aV Agco Var ~mOycm "’o$g~wH$m'Mr qdS>mo CKSy>ZM R>odcocr
AgVo. Mmodrg Vmg {OW§ B§Q>aZoQ>Mm aVr~ cmdcocm AgVmo, {VW§ CR>gyQ> "AnS>oQ>²g' nmhU§,
hm gmè¶m§MmM cmS>H$m N>§X AgVmo. Á¶m§Zm "’o$g~wH$m'Mr J§‘V ‘wimVyZM H$icocr ZgVo, Vo
¶m "ì¶gZm'cm Zmd§ R>odV AgVmV.
ZwgV§ [aH$m‘Q>Ho $S>n§ UmM§ ho cjU am{hc§ AgV§, Var ’$mag§ {~KS>c§ ZgV§. na§Vw ¶m Am^mgr
OJmV dmdaUmè¶m§Mr àM§S> g§»¶m cjmV KoD$Z Amnë¶m ÛofnyU© ‘Vm§Mm àMma H$aUmao
"amOH$maUr'hr {VW§ {R>æ¶m ‘m§S>yZ ~gcoco AgVmV. Vo Jm§Yr O¶§Vrcm "ZWwam‘ hm H$gm loð>
hþVmË‘m hmoVm' ¶mMr nmoñQ> Z MwH$Vm Q>mH$VmV. Agë¶m {edrJmirV Am{U ÛofmÀ¶m amOH$maUmV
ag ZgUmam ‘m¶mgmaIm ‘mUyg ¶m gmè¶mM ‘§S>itZm "ãcm°H$' H$ê$Z Q>mH$Vmo. Amnë¶mcm
Á¶m§Mm H§$Q>mim Amho, Oo ZH$moM AmhoV; ˶m§Zm Amnë¶m Im˶mVyZ hÔnma H$aʶmMr gmo¶
"’o$g~wH$m'Z§ H$ê$Z R>do cocr Amho. nU ÛofnyU© ‘Vm§Mm àgma H$aU§, hm EHy$UM B§Q>aZoQ> g§ñH¥$VrMm
^mJ Amho; ‘hmË‘m Jm§YtMr Aà{V‘ Aer A{YH¥$V gmBQ> Oer ZoQ>da Amho, VerM "gZmVZ
à^mV'gmaIo ~wagQ>cc
o ,o qhgH$ {dMma ‘m§S>Umè¶m§Mr A{YH¥$V gmBQ>hr ZoQ>da Amho. Omo-Vmo
Amnmnë¶m {dMmam§à‘mUo Amnmncr gmBQ> {ZdSy>Z {VWo a‘V AgVmo.
‘amR>rVrc AZoH$ coIH$-co{IH$m ’o$g~wH$mda A°p³Q>ìh AmhoV. Zmdm§Mr ZwgVr ¶mXrM
Úm¶Mr Pmcr Va Vr Ho$dT>r Var cm§~cMH$ hmoD$Z OmB©c! nU h[aíM§Ð WmoamVm§gma»¶m
g‘rjH$m§nmgyZ Am{U gVre Vm§~o, a§JZmW nR>mao ¶m§À¶mgma»¶m J§^ra dmL²>‘¶MMm© H$aUmè¶m
coIH$m§nmgyZ Vo ’w$Q>H$i coIZ H$aUmè¶m V‘m‘ coIH$-co{IH$m§n¶ªV gmao "’o$g~wH$m'À¶m ¶m
"OÌo'V Amnmncr nmc§ C^mê$Z ~gcoco AgVmV.
‘ܶ§Var EH$m »¶mVZm‘ co{IHo$Zo ""nwéf ‘m¶mer "M°Q>'da âc{Q>Jª H$g§ H$aVmV Am{U ‘r
˶m§Zm "Vw‘Mr Zmd§ ‘r ‘m¶m dm°cda PiH$dUma Amho' Agm g‚mS> X‘ H$gm {Xcm'' ¶m~Ôc
{c{hc§ hmoV.§ gÌmeo gmR> "’«$| S>²g' H$ê$Z R>do ë¶mda ˶m§Vco H$mhr "hm¡e,o Zdeo, Jdeo'
AgUmaM. gmaoM OU gä¶ Am{U g‚mZ AgUma, hr AnojmM ~miJU§ ‘wimV MwH$sM§ Amho.
"hmVr H$mhr JmdV§¶ H$m' ¶m hoVZy o MmMnUr H$ê$ nmhUmè¶m§Zm "ãcm°H$' H$ê$Z Q>mH$ʶmMm gmYm
{Z¶‘ OmUyZ Z KoVmM co{IH$m ¶m "Ioim'V CVacr Agoc, ¶mda ‘mPm {dídmg Zmhr. H$Xm{MV

Ia§ Va "’o$g~wH$' ho Á¶mMo/˶mMo qH$dm {OMo/{VMo ñdV:Mo Ago "dV©‘mZnÌ' Amho.
Amnë¶mn¡H$s à˶oH$mcm Amnc§ Zmd dV©‘mZnÌmV N>mnyZ ¶md§, Amncm ’$moQ>mo
dV©‘mZnÌmV N>mnyZ ¶mdm, Aer BÀN>m AgVo. H$mhr OU dS>rc dmaë¶mda ˶m§Mm
’$moQ>mo ñWm{ZH$ dV©‘mZnÌmV Om{hamVrÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ XoVmV Am{U hOmamo én¶o IMy©Z
hOmamo cmoH$m§n¶ªV ~mn Joë¶mM§ Amnc§ Xþ:I nmoMdVmV. Mma ZmVodmB©H$m§Mo Am{U
Bï>{‘Ìm§Mo ’$moZ Amco H$s, ˶m§Zm Yݶ hmoD$Z OmV§, Om{hamVrda IM© Ho$cocm "n¡gm
dñgyc Pmcm' Aerhr g‘mYmZmMr ^mdZm ˶m§À¶m ‘ZmV ¶oD$Z OmVo. "’o$g~wH$m'Mo
Vwåhr gXñ¶ Agmc Va, Aer à{gÕr {‘iʶmgmR>r ~mn ‘aon¶ªV dmQ> nmhʶmMr
Amdí¶H$Vm CaV Zmhr.
18 /

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

{Vcm "‘cm d¶mÀ¶m nÞmerVhr AOyZ âc{Q>Jª H$aUmao H$go
^oQ>VmV' hoM ¶m {Z{‘ÎmmZo OJmcm AmoaSy>Z gm§Jm¶M§ Agoc.
Ag§ AmoaSy>Z gm§Jm¶cmXoIrc "’o$g~wH$m'hÿZ CÎm‘ OmJm Hw$R>cr
Agy eHo$c?
Ia§ Va "’o$g~wH$' ho Á¶mMo/˶mMo qH$dm {OMo/{VMo
ñdV:Mo Ago "dV©‘mZnÌ' Amho. Amnë¶mn¡H$s à˶oH$mcm
Amnc§ Zmd dV©‘mZnÌmV N>mnyZ ¶md§, Amncm ’$moQ>mo
dV©‘mZnÌmV N>mnyZ ¶mdm, Aer BÀN>m AgVo. Amnë¶m
Am¶wî¶mVrc N>moQ>çm-‘moR>çm H$V©~JmarMr, KQ>Zm§Mr XIc
g‘mOmZo ¿¶mdr, Ag§hr dmQ>V AgV§. H$mhr OU dS>rc
dmaë¶mda ˶m§Mm ’$moQ>mo ñWm{ZH$ dV©‘mZnÌmV Om{hamVrÀ¶m
‘mܶ‘mVyZ XoVmV Am{U hOmamo én¶o IMy©Z hOmamo cmoH$m§n¶ªV
~mn Joë¶mM§ Amnc§ Xþ:I nmoMdVmV. "AmO nonamV dmMc§'
Ago AmoiIrÀ¶m Mma ZmVodmBH$m§Mo Am{U Bï>{‘Ìm§Mo ’$moZ
Amco H$s, ˶m§Zm Yݶ hmoD$Z OmV§; Om{hamVrda IM© Ho$cm Vmo
"n¡gm dñgyc Pmcm' Aerhr g‘mYmZmMr ^mdZm ˶m§À¶m
‘ZmV ¶oD$Z OmVo.
"’o$g~wH$m'Mo Vwåhr gXñ¶ Agmc, Va Aer "à{gÕr'
{‘iʶmgmR>r ~mn ‘aon¶ªV dmQ> nmhʶmMr Amdí¶H$Vm CaV
Zmhr. Vwåhr amoOÀ¶m amoO Vw‘Mm ’$moQ>mo BW§ à{gÕ H$ê$ eH$Vm,
~Xcy eH$Vm. Á¶m§À¶mn¶ªV Vwåhmcm EImXr ~mV‘r
nmoMdm¶Mr Amho, ˶m§À¶mn¶ªV amoOÀ¶m OrdZmVrc
N>moQ>çmVë¶m N>moQ>çm KS>m‘moS>tgwÕm AJXr {dZmgm¶mg nmoMdy
eH$Vm. à˶oH$ Jmoï>rMm g-’$moQ>mo d¥Îmm§V ¶oʶmMr h‘r
"’o$g~wH$m'Zo {Xcocr Amho. Vw‘À¶mM ‘mcH$sM§ dV©‘mZnÌ
Agë¶mZo Vwåhr c¾ R>aë¶mMr, gmIanwS>çmMr, c¾mMr,
‘yc Pmë¶mMr, ˶mcm ~mcdmS>rV ’°$Ýgr S´>ogñnY}V
ggwë¶mMm doe Ho$ë¶m~Ôc ~jrg {‘imë¶mMr, ‘wcrMm
emioV (qH$dm dJm©V) n{hë¶m Z§~a Amë¶mMr, ‘wcm§À¶m
dmT>{XdgmMr, Vwåhmcm à‘moeZ {‘imë¶mMr... AJXr
H$moUVrhr, H$gcrhr ~mV‘r "’o$g~wH$m'À¶m "dm°c'da
PiH$dy eH$Vm. Vwåhr n¶©Q>Zmcm åhUyZ OdiÀ¶m Odi
OoOwarcm qH$dm ‘moaJmdcm OmD$Z AmcmV Var {VWco ’$moQ>mo
"’o$g~wH$m'da AmH$f©H$ nÕVrZo ‘m§Sy> eH$Vm.
~mhoaÀ¶m amoOÀ¶m dV©‘mZnÌmV ¶mVc§ H$mhr N>mnyZ Amc§
Va Oo Vw‘Mr ’$moZ H$ê$Z XIc KoVmV, Vo Vw‘Mo "’o$g~wH$m'da
"’«|$S²>g' AgVrc, Va ˶m§À¶mH$Sy>Z Vw‘À¶m Am¶wî¶mVrc
N>moQ>çm-‘moR>çm KQ>Zm§Mrhr {~Z~mo^mQ> XIc KoVcr OmVo.
g‘Om, Vwåhr "hm¡er' H$d{¶Ìr AmhmV. AmVm Vw‘À¶m
H${dVm amoOÀ¶m amoO H$moU N>mnUma Amho? nU "’o$g~wH$m'da

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

Vwåhr amoO EH$ Zdr H${dVm Q>mHy$ eH$Vm. Vw‘Mm ~am "àmo’$mBc
’$moQ>mo' Vwåhr Q>mH$cocm Agoc Va OmVm-OmVm e§^aEH$
"cmB³g' Vwåhr Amam‘mV {‘idy eH$Vm. H$dr cmoH$m§Zm Va
EH$‘oH$m§À¶m H${dVm AmdS>m¶cm ˶m§Zm EH$ hþH$‘r ì¶mgnrR>
"’o$g~wH$m'À¶m ê$nmZo {‘iVo.
EImÚm {df¶mVc§ Vwåhmcm Amo H$s R>mo Oar H$iV Zgc§ Var
(dV©‘mZnÌmÀ¶m g§nmXH$mà‘mUoM) Vwåhr Vw‘M§ ‘V
A{YH$madmUrZo ‘m§S>y eH$Vm. EImÚm hiì¶m ‘ZmÀ¶m VéUrZ§
"AmO nhmQ>o nú¶m§À¶m {H$c{~crZo OmJ Amcr. A§JUmVcm
nm[aOmV ’w$cm§Mm gS>m KmcyZ ‘mP§ ñdmJV H$aʶmgmR>r g‚m
Pmcocm hmoVm. Amnco ~mhÿ ngê$Z ‘cm H$doV Koʶmcm CËgwH$
AgUmam {à¶H$aM OUy!...' Agm e§^a eãXm§Mm Oar c{cV
coI {c{hcm Var ˶mcm àM§S> XmX "’o$g~wH$m'da {‘iyZ OmVo.
’$moQ>mo OodT>m gwX§ a, VodT>r XmX OmñV!
Mm{ierÀ¶m ~m¶H$m§Zm Amnë¶mcm Hw$Ur XmX XoV§¶,
Amncr gmS>r Mm§Jcr Amho åhUV§¶, Amnë¶m H${dVoM§/
coImM§/ê$nmM§ Vm|S>^ê$Z H$m¡VwH$ H$aV§ Amho- ¶mM EH$m
Om{UdoZ§ ZwgV§ haIyZ Om¶cm hmoV§. KamVë¶m Hw$ÊUmHw$ÊUmcm
H$m¡VwH$ ZgʶmÀ¶m nmíd©^y‘rda hr XmX, hr ‘mݶVm {Vcm
gwImdUmar AgVo. ‘mݶVm {‘iʶmMr gmè¶m§ZmM AmoT>
AgVo, Vr ’o$g~wH$ nwaonya nwar H$aV§.
Vwåhr Q>rìhrdaMm "hmo‘ {‘{ZñQ>a' H$m¶©H«$‘ nm{hcm
Agoc. ˶m {Xder Vr gm‘mݶ J¥{hUr AJXr amUrgmaIr
ZQy>Z-WQy>Z, Xm{JZo KmcyZ "^mD$Ot'À¶m ñdmJVmcm g‚m
AgVo. KamVë¶m gmè¶m§Zm {VÀ¶m‘wio Q>rìhrda PiH$m¶cm
{‘imcoc§ AgV§. ZmVodmBH$m§Zm {VÀ¶m‘wio Q>rìhrda AmoiI
àmá Pmcocr AgVo. ˶m‘wio Vr AJXr ’w$emê$Z Jococr
AgVo. {V˦m coIr hm "gUmMmM {Xdg!'
"’o$g~wH$m'da 24x7 hm gU Mmcy AgVmo. amoOÀ¶m amoO.
{VH$S>o H$m¡VHw $mcm EH$M "^mD$Or', Va BWo {VMm eãX Pocm¶cm
e§^a "^mD$Or!' {VZ§ "AmO ‘cm gXu Pmcr¶' Ag§ ZwgV§
{c{hʶmMm AdH$me H$s, eo-gìdmeo {PcH$ar Qw>U²H$Z CS>r
‘mê$Z "{hcm gmog§Zm BWcr hdm' YaVmV.
Am^mgr Xþ{Z¶oVrc ñdV:À¶m Am^mgr dV©‘mZnÌmV
AmnU gmaoM noO W«rMo ‘mZH$ar!
‘wHw§$X Q>mH$gmio
3, Am{XË`mZ§X hmCqgJ gmo., 125-1A-~,
nm¡S> añVm, H$moWê$S>, nwUo 411 038
mob.: 09850817210
mukund.taksale@gmail.com

/ 19

""Vo A‘wH$-V‘wH$ {nŠMa Mm§Jb§ Amho H$m ao?''

{gZo‘m
nmhUmam ‘mUyg : 9
AemoH$ amUo

nmoñQ>a Am{U
dmMZmM§ doS>...

~amo~arÀ`m nmoam§~amo~aM J§‘V åhUyZ H$Yr H$Yr H$mhr d{S>bYmar ‘mUg¨hr ‘bm {dMmarV
Am{U ‘r ~è`mM doim MQ>²H$Z, Mm§Jb§ H$s dmB©Q> ho gm§JV Ago. ‘bm ho Zo‘H§$ H$g¨ H$iV§§ `mM§
Ë`m§Zm Hw$Vyhb dmQ>o. ‘J Vo ‘bm {dMmarV. ‘r åhUo, {gZo‘mM§ nmoñQ>a nmhÿZ H$iV§. {dMmaUmao
~wMH$ù`mV nS>V. nmoñQ>a Oa Mm§Jb§ Agob Va {gZo‘m Mm§Jbm Am{U nmoñQ>a dmB©Q> åhUOo
{gZo‘m dmB©Q>! ‘mP§ "H$iU§' BVH§$ gmY§ Ago. nmoa§ ‘mPr {’$aH$s KoV Am{U Va H$mhr
d{S>bYmar ‘mÌ "hþema Amho nmoaJm' åhUyZ ‘mP§ H$m¡VwH$ H$arV.
{gZo‘mMr nmoñQ>g© nmhU§XoIrb ‘bm Iyn AmdS>m`M§. {ham ‘°ÝeZ MmirÀ`m
H$ånmD$§S>‘Ü`o Agboë`m Am‘À`m ‘amR>r emioMm añVm ehamVyZ OmUmè`m hm`dobm {OWo
{^S>Vmo, Ë`m H$monè`mda nmoñQ>g© bmJV. AmJm‘r qH$dm Mmby Agboë`m {gZo‘mMr nmoñQ>g©
bmJÊ`mM§ Vo gdmªV OdiM§ {R>H$mU! ‘Yë`m gwÅ>rV ‘YoM Ioi gmoSy>Z ‘r EH$Q>mM OmD$Z Vr
nmoñQ>g© nmhÿZ `oV Ago.
`mM OmJoMr EH$ Img AmR>dU Amho. hm Omo hm`do Am‘À`m emioOdiyZ OmV hmoVm, Vmo
Xm§S>rbm OmUmam hmoVm. ZdgmarhÿZ `m añË`mZo XrS> VmgmV Xm§S>rbm OmVm `oV Ago. {OWyZ
‘hmË‘m Jm§YtZr {‘R>mMm gË`mR>mh gwê$ Ho$bm, VoM ho Xm§S>r!...
EH$Xm n§{S>V Odmhabmb Zohê$ ZdgmarV Ambo hmoVo. Vo `mM añË`mZo Xm§S>rbm OmUma hmoVo
åhUyZ añË`mÀ`m XmoÝhr H$S>obm bmoH$ Zohê§$Zm nmhm`bm C^o hmoVo. Am‘Mo gmao {ejH$ Am{U
Amåhr {dÚmWuhr C^o hmoVmo. H$mhr doimVM CKS>çm JmS>rVyZ Zohê$ `oVmZm {Xgbo. JmS>r g¨W
JVrZo Mmbbr hmoVr. JmS>rV C^o Agbobo n§{S>VOr bmoH$m§Zm A{^dmXZ H$arV hmoVo. Ë`m§À`m
JmS>rV Jwbm~mÀ`m ’w$bm§À`m hmam§Mm T>rJ nS>bm hmoVm Am{U n§{S>VOr añË`mÀ`m XþV’$m© Cä`m
Agboë`m bmoH$m§da Vo hma Q>mH$V hmoVo. JmS>r OgOer Odi `oV hmoVr Vgm Amåhm§ emiH$ar
nmoam§Mm, "MmMm Zohê$ qOXm~mX' Agm O`Kmof Mmbbm hmoVm. ‘r S>moim^ê$Z Ë`m§Zm nmhVM
am{hbmo. Ë`m§À`m H$moQ>mdaM§ Vo Jwbm~mM§ ’y$b Am{U Mohè`mdaM§ JmoS> pñ‘V... H$mhr Var
Abm¡{H$H$ nmhmd§, Ag¨ ‘r nmhV hmoVmo. Ë`m§Mr JmS>r Am{U Vo EH$m jUr Ajae: VrZoH$
’w$Q>m§da- BVŠ`m Odi `oD$Z nmohmoMbo... Am{U Ë`m§Zr ’o$H$bobm EH$ hma ‘mÂ`m Am{U
eoOmar Cä`m Agboë`m dJ©{‘ÌmÀ`m Jù`mV `oD$Z nS>bm. ‘r nwT>o OmUmè`m JmS>rbm Am{U

Ë`m nwñVH$m§Vb§ EH$ gdmªV OmS>OSy > nwñVH$ CMbb§. Vo Hw$R>ë`m ^mfoV Amho,
H$emg¨~Y§ rM§ Amho dJ¡ao ImVaO‘m H$ê$Z Z KoVmM KoD$Z Yy‘ R>mHo $br. nmaemZo
nm{hb§ Am{U Vmo "Mmoa... Mmoa...' Ag¨ OmoaOmoamV AmoaS>V ‘mÂ`m ‘mJo YmdV
gwQ>bm. ‘r nwT>,o ‘mJo nmaer Am{U BVa nmoa.§ Var ~a§, hm àH$ma nmaerdmS>çmV
KS>bm. {VWo {XdgmMo Mmodrg Vmg gJi§ gm‘gy‘. Ë`m‘wio BVa Hw$Ur ‘mÂ`m‘mJo
Ymdb§M Zmhr. Vo nwñVH$ Mm§Jb§M dOZXma hmoV.§ nwñVH$mMr ^mfm, {df` `m
Jmoï>r ‘r Oem bjmV KoVë`m ZmhrV, Vg¨M Ë`mM§ dOZhr! Ë`m‘wio Ama§^rÀ`m
EH$m OmoemZ§Va doJmV niVm `oBZ© m. nmaer Am{U nmoa§ Odi Ambr Vg¨ ‘r
n[apñWVrMm A§XmO KoD$Z nwñVH$ dmQ>Vo M Q>mHy$Z niV gwQ>bmo. ‘mJo nmaer
{eì`m KmbrV hmoVm, ‘moR>‘moR>çmZo ~mobV hmoVm.
20 /

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

nmR>‘moè`m n§{S>VOtZm VgmM nmhV hmoVmo. ‘mPr V§Ðr ^§Jbr
dJ©{‘ÌmZo Mmb{dboë`m IoMmIoMrZo. XmoKm§À`m Jù`mV
`oD$Z nS>bobm hma Vmo IoMV hmoVm. ‘J ‘rhr Omoa bmdbm.
XmoKm§À`m hmVr AYm©‘wYm© hma Ambm. Ë`mVë`m Jwbm~mÀ`m
nmH$ù`m nwT>o {H$Vr Var {Xdg ‘mÂ`m dhr-nwñVH$mV hmoË`m.
H$mhr {Xdg emioV Am‘À`m XmoKm§Mm CëboI, "Zohê§$Zr hma
KmVbobr ‘wbo' Agm hmoV hmoVm. hr Moï>m Amho H$s H$m¡VwH$,
Zo‘H§$ H$im`M§ Zmhr. ‘mÌ ‘r bmOm`Mmo.
Ë`m doir ‘w»` {gZo‘mÀ`m AmYr Ý`yO arëg XmI{dbr
OmV. ~hþVoH$ doim Xoe^amV Hw$R>o-Hw$R>o Jobobo Zohê$ {Xgm`Mo.
Am{U ‘J g¨W JVrZo Mmbboë`m Ë`m§À`m JmS>rÀ`m XþV’$m©
XmQ>rdmQ>rZo O‘bobo bmoH$ Am{U Ë`m§À`m {XeoZo Zohê$§Zr
Q>mH$bobo hma... ‘bm ‘wimVM `m Ý`yO arëg AmdS>m`À`m.
AmVm Vr nmhÊ`mgmR>r ‘r Img Amgwgbobm Agm`Mmo. H$Yr
Var ZdgmarV Ambobo Zohê$ Am{U Am‘À`m A§Jmda Ë`m§Zr
Q>mH$boë`m hmamgh ‘r Am{U ‘mPm {‘Ì {Xgy, Ag¨ dmQ>V
amhm`M§...
Va... nmoñQ>a nmhÿZ {gZo‘m Mm§Jbm H$s dmB©Q>
R>a{dÊ`m‘mJo, nmoñQ>a Mm§Jb§ H$s dmB©Q> hm Omo ‘mPm {ZH$f
hmoVm; Ë`mMm CbJS>m ‘bm ñdV:bmM Iyn nwT>o Pmbm. boAmD$Q>, AjaboIZ, a§Jg¨JVr ho gJi§ Ag¨À`m Ag¨
H$iÊ`mM§ Vo d` ZìhV§. na§Vw Ë`mVb§ H$mhr Var Z¸$s OmUdV
Agmd§. H$mhr nmoñQ>g©da Iyn {JM‘rS> Agm`Mr. H$bmd§VV§Ìkm§Mr Iyn Zmd§ Am{U VodT>rM {M̧. A»I§ nmoñQ>a ^abob§
AZ² a§Jhr ^S>H$! Va H$mhtda ‘moOH$sM Zmd§ Am{U EImXXþga§ {MÌ Am{U nmœ©^mJr {ZgJm©M§ EImX§ gw§Xa {MÌ, Va Hw$R>o
EImXm ^ì` dmS>m. "XmoñVr'À`m nmoñQ>ada gwYraHw$‘ma Am{U
gwerbHw$‘ma `m XmoZ H$WmZm`H$ {‘Ìm§M§ {MÌ Am{U nmœ©^mJr
‘w§~B©. "XmoñVr' ho ZmdXoIrb AJXr gmY§gwY§. "~oQ>r-~oQ>o'À`m
nmoñQ>ada Wmoabr ~hrU O‘wZm, {VMr bhmZ ^md§S§>, nmœ©^mJr
EH$ ~H$mb dñVr Am{U `m Amnë`m ^yVH$mimH$S>o H$ï>r
hmoD$Z nmhUmam gwZrb XÎm. "~oQ>r-~oQ>o' R>iH$ Ajam§V. Aer
{H$Vr Var nmoñQ>g© Ë`m doir ZOaoV ^abr hmoVr. Ë`m§Vhr XmoZ
Img CRy>Z {XgUmar. EH$ "‘Xa B§{S>`m'M§, Va Xþga§ "‘wJbE-AmP‘'M§! Zm§Ja Im§Úmda KoD$Z Mmbbobr nmoñQ>adaMr
Z{J©g Am{U ‘mJmo‘mJ Vr {VMr bhmZ ‘wb§. "‘wJb-EAmP‘'M§ n¥ÏdramO H$nya, {XbrnHw$‘ma Am{U ‘Yw~mbm
`mMr {M̧ Agbob§ ^ì`-{Xì` nmoñQ>a Iyn Z§Va nm{hb§;
na§Vw Ë`mAmYr ZOaoV ^ab§ hmoV§ Vo AjaboIZ! ‘’$Vbmb
{‘bÀ`m H$nmD$§S> dm°bda EH$m {R>H$mUr {H$Vr Var

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

AmYrnmgyZ Ë`mÀ`m Ë`m {d{eï> e¡brV "‘wJb-EAmP‘'M§ erf©H$ a§Jdbob§ hmoV§. BVa {MÌnQ>m§À`m nmoñQ>anojm
"‘wJb-E-AmP‘'M§ ho q^Vrda a§Jdbob§ Am{U Z§Va
nm{hbob§ N>mnrb nmoñQ>a é§X hmoV§. Ë`mMm hm AmH$ma ZOaoV
^abm hmoVm... Am{U VerM ZOaoV ^abr hmoVr ‘moR>çm, OmS>
Q>mBnmVbr Aja§! Agm hm "‘wJb-E-AmP‘' H$Yr EH$Xm
nmhm`bm {‘iob, Aer CËgwH$Vm gVV VmUbobr Agm`Mr.
Vmo V`ma ìhm`bm Iyn dfª bmJV AmhoV, Ag¨ H$mhr Var
H$mZmda `m`M§; `mncrH$S>o ’$mag¨ H$mhr H$im`M§ Zmhr.
{gZo‘m{df`H$ EH$mM {Z`VH$m{bH$mMo H$mhr A§H$ H$Yr Var
nm{hë`mM§ AmR>dV§. Vo åhUOo "{nŠMa nmoñQ>a'!
Am‘À`m MmirV ’$º$ EH$mM Kar "JwOamV g‘mMma' ho
dV©‘mZnÌ `m`M§. Ë`mV ¹${MV H$Yr Var {gZo‘m{df`H$
‘OHy$a, EImX§ N>m`m{MÌ Agm`M§. ~a§, Vo dV©‘mZnÌhr ‘bm
amoO nmhm`bm {‘im`M§, Ag¨ Zmhr. H$Yr nmhmd§ Voìhm
‘§Jw^mB© nQ>ob Vo dmMrV ~gbobo Agm`Mo. dmMVm-dmMVm Vo
H$embm Var KamV Jobo H$s Ë`m§À`mda ZOa R>odyZ Agbobm ‘r
Vo ~mhoa `m`À`m AmV ^am^a H$mhr Var dmMyZ H$mT>m`Mmo.
Ë`m§Mr Mmhÿb bmJbr H$s OmJÀ`m OmJr R>odm`Mmo. H$Yr Var
‘r ~ogmdY Agm`Mmo Am{U Vo `m`Mo Am{U Odinmg
AmoaS>ë`mgmaIo åhUm`Mo,
""Vmê$ gy H$m‘ N>mnm‘m?''
‘r ni H$mT>m`Mmo.
Ag¨M ‘bm Mmoê$Z dmMm`bm bmJm`Mm "a{ddmaMr
bmoH$gÎmm' Am{U "AI§S> AmZ§X' ho JwOamVr dm{f©H$! nmoamQ>moam§V Ioim`M§ gmoSy>Z ho H$m` `mMo ZñVo CÚmoJ- Ag¨ H$mhr
Var `m d{S>bYmè`m§M§ åhUU§ Agm`M§. ‘bm BVH§$M
H$im`M§ H$s, ‘moR>çm ‘mUgm§À`m Amgnmg dmdaU§ Am{U
Ë`m§À`m dñVy§Zm hmV bmdU§ `mV Amnb§ H$mhr Var Ë`m§À`m
Ñï>rZo MwH$V Agmd§. nU {Xgob Vmo H$mJXmMm VwH$S>m dmMV
gwQ>Umè`m ‘bm "JwOamV g‘mMma', "a{ddmaMr bmoH$gÎmm'
Am{U "AI§S> AmZ§X' åhUOo n¹$mÞ Agm`M§ Am{U Vo ghOr
dmQ>çmbm `m`M§ Zmhr. Iyn IQ>nQ>r H$am`bm bmJm`À`m.
"AI§S> AmZ§X'hr ‘§Jw^mB© nQ>obm§H$S>oM nmhm`bm {‘im`Mm.
{Xdmir A§H$mgmaI§ ho OmS>OyS> Agm`M§. ‘bm YS>
nobm`M§hr Zmhr. Vo ‘mÌ ‘r ~è`mn¡H$s Ë`m doir dmMb§.
‘§Jw^mBªMm ‘wbJm {Xbrn hm ‘mPm {‘Ì. Xþnmar d{S>bYmar
‘mUg¨ Pmonbr H$s, Vmo ‘bm "AI§S> AmZ§X' AmUyZ Úm`Mm.
XþnmaÀ`m MhmMr doi ìhm`À`m AmV ‘r O‘ob VodT>§ dmMyZ
H$mT>m`Mmo. Ë`mVë`m ZdbH$Wm (bKwH$Wm) AmdS>rZo

/ 21

dmMm`Mmo. H$mhr H${dVmhr dmMm`Mmo. ‘mÌ boI~rI
dmMm`Mmo Zmhr. ‘r gmaI§ H$mhr Var dmMVmo qH$dm
dmMÊ`mgmR>r YS>nS> H$aVmo, åhUyZ nmoa§ gVV ‘mPr "doS>mM
Amho' Aer Moï>m H$am`Mr. doS> hmoV§ Ia§ Am{U `m doS>mnm`r
‘r EH$Xm "^brWmoabr' MmoarXoIrb Ho$br hmoVr.
Xþnmar Amåhr ‘¡XmZmV IoiVmZm Am‘Mm EH$ {‘Ì gm§JV
Ambm H$s, EH$m nmaemÀ`m KamV gm’$g’$mB©M§ H$m‘ Amho
Am{U nmaer Ë`m~Ôb ImU§ d n¡go XoUma Amho. Pmb§, gd©
‘wbm§Zr Ioi gmoS>bm Am{U {ZKmbr Ë`mÀ`m ‘mJyZ. ‘r
EH$Q>mM am{hbmo. ‘r Hw$UmÀ`m Kar OmD$Z H$m‘ Ho$b§ ho Oa
d{S>bm§Zm H$ib§; Va ‘mPr I¡a ZìhVr, ho ‘bm ‘mhrV hmoV§.
Ë`m‘wio ‘r MQ>²H$Z Jobmo Zmhr. nU BH$S>o EH$Q>m Var H$m` H$aV
~gUma, hmhr àíZ hmoVm. ‘J ‘r bnV-N>nV Ë`m nmoam§Mm
nmR>bmJ H$aV nmaerdmS>çmV nmoMbmo. nmaerdmS>m åhUOo
A{Ve` ñdÀN>, Q>mnQ>rn bmoH$m§Mr dñVr. Am‘À`m VwbZoV
lr‘§VM åhUmdr Aer! `m H$m‘mÀ`m {Z{‘ÎmmZo AmVyZ Ë`m§M§
Ka nmhm`bm {‘iob, hmhr Hw$R>o Var gwá {dMma ‘ZmV hmoVmM.
‘r Ë`m Kamer Jobmo, nU AmV Zmhr Jobmo. AmSy>Z-AmSy>Z
nmhV am{hbmo. nmoa§ H$m‘mbm bmJbr hmoVr. nmaer Hw$R>o {XgV
ZìhVm. ‘J AMmZH$ nmaer ‘mÂ`m ‘mJyZ Ambm Am{U
OmoamV AmoaS>bm,
""E KobMmoÚm, Á`mZr- A§Xa Á`m... H$m‘ H$a... Am§` gy
H$ao N>o...''
{d{harÀ`m H$R>S>çmdê$Z dmHy$Z nmhmd§ Am{U Hw$Ur Var
‘mJyZ ^mo@@ H$amd§ Am{U nmhUmam gai AmV {d{harVM
nS>mdm- Vgm ‘r nmaí`mÀ`m KamVM Ambmo. ‘r ‘mÂ`m
KamVb§ bmS>H§$ e|S>o’$i Agë`m‘wio ‘bm H$gë`mM
H$m‘mMr ‘m{hVr ZìhVr. gd` ZìhVr. ‘r Amnbm CJmM§M
BH$S>o-{VH$S>o H$aV am{hbmo. Ka^a {’$aV am{hbmo. {’$aVm{’$aVm EH$m ImobrV Ambmo. {VWo Iyn nwñVH§$ hmoVr. ‘mÂ`m
Vm|S>mbm nmUr gwQ>b§ Am{U jUmVM S>moŠ`mV EH$ {dMma
Ambm Am{U ‘r VodT>çmM VËnaVoZo Vmo A‘bmV AmUbm.
Ë`m nwñVH$m§Vb§ EH$ gdmªV OmS>OyS> nwñVH$ CMbb§. Vo
Hw$R>ë`m ^mfoV Amho, H$emg¨~§YrM§ Amho dJ¡ao ImVaO‘m
H$ê$Z Z KoVmM KoD$Z Yy‘ R>moH$br. nmaemZo nm{hb§ Am{U Vmo
"Mmoa... Mmoa...' Ag¨ OmoaOmoamV AmoaS>V ‘mÂ`m ‘mJo YmdV
gwQ>bm. ‘r nwT>o, ‘mJo nmaer Am{U BVa nmoa§. Var ~a§, hm àH$ma
nmaerdmS>çmV KS>bm. {VWo {XdgmMo Mmodrg Vmg gJi§
gm‘gy‘. Ë`m‘wio BVa Hw$Ur ‘mÂ`m‘mJo Ymdb§M Zmhr. Vo
nwñVH$ Mm§Jb§M dOZXma hmoV§. nwñVH$mMr ^mfm, {df` `m

22 /

Jmoï>r ‘r Oem bjmV KoVë`m ZmhrV, Vg¨M Ë`mM§ dOZhr!
Ë`m‘wio Ama§^rÀ`m EH$m OmoemZ§Va doJmV niVm `oB©Zm.
nmaer Am{U nmoa§ Odi Ambr Vg¨ ‘r n[apñWVrMm A§XmO
KoD$Z nwñVH$ dmQ>oVM Q>mHy$Z niV gwQ>bmo. ‘mJo nmaer {eì`m
KmbrV hmoVm. ‘moR>‘moR>çmZo ~mobV hmoVm.
""... Mmoa gmbmo... ‘moQ>mo WB©Zo MmoaM hmodmZmo...''
‘r Ord ImD$Z YmdVM hmoVmo. H$er~er Am‘Mr Mmi
JmR>br. XmoZ-Mma Vmgm§Zr nmoa§ Ambr Am{U nmaemZo
T>moH$im, ’$agmU Im`bm {Xb§ Am{U n¡gohr dJ¡ao {Xë¶mM§
gm§{JVb§. {Xbrn åhUmbm, H$s nmaemZo Ë`m§Zm ~OmdyZ
gm§{JVb§,
""nobm IobMmoÚm gmWo XmoñVr Z` H$aVm. Z` Vmo gmbm Amo
V‘o dmo Mmoa ~Zgmo.''
‘r nwT>ë`m Am`wî`mV AÅ>b Mmoa hmoB©Z, ho ‘mÂ`m~ÔbM§
n{hb§ ^mH$sV! Xþga§ nwT>o EH$m {ejH$mZo Ho$b§.
Am‘À`m MmirV EH$ JmS> ZmdmMo J¥hñW hmoVo. VogwÕm
{JaUr H$m‘JmaM hmoVo, na§Vw Vo AYyZ‘YyZ a{ddmaÀ`m ‘m°{ZªJ
emobm ‘amR>r {gZo‘m XmIdV. "gmYr ‘mUg¨', "Vy gwIr ahm',
"‘mobH$arU' Ago H$mhr {gZo‘o Ë`m§Zr bmdboë`m ‘m°{ZªJ
emobm nm{hë`mMo AmR>dVo. `mM H$m‘mgmR>r ~hþYm Vo
daÀ`mda da ‘w§~B©bm Om`Mo Am{U a{ddmar Xþnmar Kar
`m`Mo. Vo Om`Mo H$Yr, Vo ‘bm Z¸$s H$iV Zgo; ‘mÌ Vo
a{ddmar naVV, ho ‘bm nŠHo$ R>mD$H$ hmoVo. Vo `oVmZm
"a{ddmaMr bmoH$gÎmm' AmUV. ‘r g¨Yr gmYyZ Ë`m§À`m Kar
OmD$Z Ë`m§M§ bj Zmhrg¨ nmhÿZ Ë`mVbm O‘ob VodT>m ‘OHy$a
dmMV Ago. ho JmS> H$m` qH$dm Vo ‘§Jw^mB© H$m` qH$dm BVa
d{S>bYmar ‘§S>ir H$m`- hr gmar ‘mUgo {Oaæ`m
ñdm‘tgmaI§ H$m dmJV ZmhrV, Agm ‘bm Zoh‘r àíZ
nS>m`Mm. {Oaæ`m ñdm‘r {M̧ H$mT>V AgVmZm qH$dm
Amnë`m ghH$bmH$mam§Zm ‘oH$An H$arV AgVmZm ‘r {VWoM
a|Jmim`Mmo, nU Vo H$Yr ‘bm hQ>H$m`Mo ZmhrV. OmJm Zgbr
dmdam`bm Var ~gy Úm`Mo. ‘J ho ‘§Jw^mBªZm qH$dm JmS>m§Zm H$m
H$iV Zmhr..? Eadr ‘r MmirV gdmªÀ`m H$m¡VwH$mMm {df`!
Aä`mgmMr AmdS> AgUmam, VmgZ²Vmg Aä`mg H$aUmam
Am{U emioV n{hbm Z§~a {‘i{dUmam ‘wbJm åhUyZ! na§Vw
‘§Jw^mB© qH$dm JmS> ‘mÌ ‘mP§ dmMZdoS> g‘OyZ KoV ZgV.
AemoH$ amUo
ashma1895@gmail.com
Mob. : 9821109605

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

I§~mV. JwOamV‘Yrb AmU§X {OëømVrb EH$ eha. I§~mVÀ`m ~g Wm§ã`mda ~mobVm-

~mobVm a‘oe^mB© ‘bm AMmZH$ åhUmbo, "‘¡ ^r H$Ý’$‘© hy±&' Xþgè`m àXoemV Joë`mda VoWrb
^mfoV OwO~r Var ~mobmd§, Ag¨ dmQy>Z ‘r àíZ Ho$bm, "EoQ>bm ‘mQ>o?' `mda a‘oe^mBªM§ CÎma
EoHy$Z ‘r gwÞ Pmbmo. ho a‘oe^mB© åhUOo OJXre nQ>ob `m§Mo H$m`©H$V}. {VerÀ`m AmVbm hm
VéU gm§JV hmoVm. Ë`mbm {H$bmo^a dOZ CMbyZ ’$bmªJ^ahr MmbVm `oV Zmhr, bJoM Ymn
bmJVo. Ë`mZo Mm¡Xm dfª ñQ>moZ {KgmB© Ho$br. Ë`mVyZ {g{bH$mo{gg² hm AmOma OS>bm.
a‘oe^mB©bm {g{bH$mo{gg² "H$Ý’$‘©' Agë`m~Ôb Vo ‘bm gm§JV hmoVo.
I§~mV‘Yrb ~arM Jar~ ‘mUg¨ ñQ>moZ {KgmB© H$aVmV. ho "ñQ>moZ' åhUOo A°OoQ> ñQ>moZ.
qhXrV `m IS>çm§Zm gwbo‘mZr nËWa åhUVmV. ^m½` COidÊ`mgmR>r A§JR>rV KmbVmV, Vo ho
IS>o. ho IS>o KmgyZ {Z‘wiVo H$aUmè`m ‘Owam§Zm IS>o KmgVmZm CS>Umè`m YwirVrb "{g{bH$m'
`m H$Um§‘wio {g{bH$mo{gg² hmoVmo. hm AmOma OS>bm Vmo "H$Ý’$‘©'- Ag¨ BW§ ~mobb§ OmV§.
{XZoe^mB©À`m YmH$Q>çm ^mdmZ§hr ~mam df} ñQ>moZ {KgmB© Ho$br. Ë`mbmhr AmVm hmM AmOma
OS>bm`. `m AmOmamV ‘mUgmMr ’w$â’w$g¨ {ZH$m‘r hmoV OmVmV. `m amoJmda Hw$R>bohr CnMma
ZmhrV. AmOma OS>ë`mZ§Va H$mhr dfmªV ‘mUyg I§JV OmD$Z ‘aVmo. I§~mV n[agamV Ago
hOmamo bmoH$ AmhoV. `m bmoH$m§Zm Ý`m` {‘imdm, `mgmR>r OJXre nQ>ob drg dfmªnmgyZ
bT>VmhoV. amoOJmamÀ`m AÝ` n`m©`mÀ`m A^mdr AmOma OS>ë`mZ§Vahr AZoH$ bmoH$ ñQ>moZ
{KgmB©M H$aV amhVmV {Z H$mhr dfmªV `m OJmMm {Zamon KoVmV. OJXre nQ>obm§Zr a‘oe^mB©bm
d Ë`mÀ`m ~m`H$mobm Amnë`m g¨ñWoV amoOJma {Xbm. Ë`m‘wi§ Ë`m§M§ Am`w‘m©Z H$mhr dfmªZr
dmT>b§ Amho. nU I§~mV n[agamVrb àË`oH$ JmdmV {H$‘mZ 15 Vo 20 bmoH$ {g{bH$mo{ggZo
amoO Vri-Vri ‘aVmhoV. `m ‘¥Ë`y§Mm EH$ YS>nS>Vm gmjrXma åhUOo OJXre nQ>ob.
OJXre nQ>ob ~S>moÚmV amhVmV. I§~mVOdirb eH$anya Am{U n[aga hr Ë`m§Mr
H$‘©^y‘r. OJXre^mBªZr d`mMr nÞmer Amobm§S>br`. hm ‘mUyg H$Yr H$mir H$m‘Jma
`w{Z`ZMm crS>a hmoVm. `w{Z`Zdmbm åhUOo doVZ Am`moJ, ‘°ZoO‘|Q>Mr ~X‘mer Ago {df`
~mobUmam ‘mUyg- Ag¨ Amnë`mbm dmQ>ob. nU OJXre^mBªMo {df` ho ZmhrV. Vo åhUVmV,
""ImUr, eoV§, ’$°ŠQ>è`m, XþH$mZ§ Aem AJ{UV joÌm§V H$m‘Jma AmhoV. Vo H$îQ> H$ê$Z
Amnë`mbm AÞ, H$nS>o, H$mJX, Am¡fY§ Aem Ag¨»` JmoîQ>r XoVmV. nU H$m‘Jma H$moUË`m
n[apñWVrV H$m‘ H$aVmV, Ë`m§Zm Vr H$m‘§ H$aVmZm Hw$R>bo AmOma hmoVmV `mMm {dMma AmnU
H$aVmo H$m?'' OmJ{VH$ H$m‘Jma n[afXoZo (Am`.Eb.Amo.) Omhra Ho$ë`mZwgma Am¡Úmo{JH$

H$m¶©H$Vm©
àem§V Iw§Q>o

O
µ hZ Ho$ gÞmQ>o ‘|
BH$ qPJa h¡...

H$m‘Jmam§Zm ñWm{ZH$ ^mfoV Ë`m§À`m gwa{jVVoMr ‘m{hVr ìhmdr `mgmR>r
OJXre^mB© "gbm‘Vr' ho {Z`VH$m{bH$ MmbdVmV. Vo dmMyZ AZoH$ H$m‘Jma
Ë`m§À¶mer g¨nH©$ H$aVmV. H$m‘Jma g¨KQ>Zm§À`m à{VgmXm~Ôb ‘mÌ
OJXre^mB© ZmamOr ì`º$ H$aVmZm gm§JVmV, ""`w{Z`Zdmbo åhUVmV, "Vw‘M§
H$m‘ EH$X‘ ~oñQ> Amho. nU Am‘À`mH$S>o Agë`m H$mhr g‘ñ`mM ZmhrV.'
‘bm gdmªV OmñV Xþ…I bmoH$m§À`m `m A°àmoM‘wi§ hmoV.§ nU Oo ~mobmdVrb
{VW§ OmD$Z ‘r Oê$a ~mobVmo, OmJ¥Vr KS>dVmo.'' AZoH$ joÌm§V H$m‘ H$aVM
OJXre^mBªZr {g{bH$mo{gg² nr{S>Vm§Mr bT>mB©hr gwê$ R>do br Amho.
gmYZm : 1 ‘mM© 2014

/ 23

joÌmVrb AnKmVm§À`m VwbZoV ì`dgm`OÝ` AmOmam§Zm
~ir nS>Umè`m§M§ à‘mU gmV nQ>tZr OmñV Amho. OJmV Xa
dfu VrZ bmI EH$drg hOma H$m‘Jma AnKmVm§‘Ü`o ‘aVmV,
Va drg bmI H$m‘Jmam§Zm ì`dgm`OÝ` AmOma OS>VmV. hr
Pmbr A{YH¥$V AmH$S>odmar. AbrH$S>o g¨K{Q>V joÌmV H§$ÌmQ>r
H$m‘Jmam§Mo à‘mU àM§S> dmT>bo Amho. Ag¨K{Q>V joÌmV Va
{H$Vr H$m‘Jma H$go H$m‘ H$aVmV `mMr ‘moOXmXM Zmhr.
{dñWm{nV ‘Owam§Mr AmH$S>odmar OJXre^mB© gm§JVmV""goÝgoŠgÀ`m AmH$S>çm§Zwgma ^maVmV EH$m amÁ`mVyZ Xþgè`m
amÁ`mV d naXoemV amoOJmamgmR>r {dñWmnZ H$aUmao bmoH$
AmhoV gmS>oEH$Vrg H$moQ>r. Ho$di Am§VaamÁ` {dñWmnZ
H$aUmao ‘Oya AmhoV AmR> H$moQ>r. Ë`m§Vbo Mma H$moQ>r ‘Oya
~m§YH$m‘ CÚmoJmV AmhoV, XmoZ H$moQ>r KaH$m‘Jma AmhoV,
N>moQ>çm ImUt‘Ü`o Odinmg EH$ H$moQ>r drg bmI H$m‘Jma
AmhoV. l‘~mOmamV Ago Ag¨»` bmoH$ am~VmhoV. `mVë`m
~hwVm§e joÌm§V H$m‘Jma H$m`Xo bmJy ZmhrV. `m ‘Owam§Zm ‘Owar
{‘iVo, hoM OUy `m§M§ Zer~! Ë`m§Mr gwa{jVVm, Amamo½`
`m~m~V g‘mO åhUyZ AmnU H$‘mbrMr hoigm§S> Mmbdbr
Amho.'' ’°$ŠQ>ar A°ŠQ>‘Ü`o ì`dgm`OÝ` 29 AmOmam§Mr
gyMr Amho. nU Amnë`m S>m°ŠQ>am§Zm hr gyMr Hw$R>o R>mD$H$
AgVo? Vo Amnbo noe§Q>Mr bjUo EoH$VmV {Z CnMma H$aVmV.
hm noe§Q> H$moUË`m ì`dgm`mVbm Amho Ë`mMm {dMmaM Ho$bm
OmV Zmhr. AmOmam§Mm g¨~§Y amoOJmamer OmoS>bm OmV Zmhr,
Ë`m‘wio ì`dgm`OÝ` é½Um§Mr Hw$R>oM Zm|X hmoV Zmhr.
n[aUm‘r, ì`dgm`OÝ` AmOmam§da à{V~§YmgmR>r emgZ
YmoaUhr AmIV Zmhr.
"Z°eZb BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ Am°Š`wnoeZb hoëW'
(EZAm`AmoEM²) `m g¨ñWoZo Ho$boë`m Aä`mgmV Q>oŠñQ>mB©b
{‘b‘Yrb 100 Q>¸o$ H$m‘Jmam§Zm H$U©~{YaVm AmT>ibr.
nU H$m‘mÀ`m {R>H$mUr {H$Vr S>o{g~b AmdmO Agmdm,
Ë`mÀ`m n[aUm‘m§nmgyZ dmMÊ`mgmR>r H$m‘Jmam§Zr H$m`
H$miOr ¿`mdr, `m~Ôb Amnë`mH$S>o ñ‘emZem§VVm Amho.
OJXre^mB© åhUVmV, ""H§$nÝ`m§‘Yrb AnKmVm§Zm ghgm
H$m‘Jmam§ZmM O~m~Xma R>adb§ OmV§, nU Vo ImoQ>§ Amho.
H$m‘Jmam§Zm ‘m{hVrM {Xbr OmV Zmhr. OrdZ hr EH$ A‘yë`
JmoîQ> Amho. nU Amnë`mH$S>Mm H$m‘Jma- ‘J Vmo g¨K{Q>V
Agmo H$s Ag¨K{Q>V joÌmVbm- Ajae… ‘mbH$m§À`m
Zâ`mgmR>r am~yZ-am~yZ aº$ AmQ>dVmo. H$m‘JmamÀ`m OrdmM§
`m XoemV H$mhr ‘mob Zmhr.'' H$m‘Jma g¨KQ>Zm `m g‘ñ`m§da
hñVjon H$aV ZmhrV H$m, `m àíZmda OJXre^mB© åhUVmV,

24 /

""`w{Z`ZMo nwT>mar ghgm H$m‘Jma ZgVmV. Ë`m‘wio H$m‘Jma
H$moUË`m n[apñWVrV H$m‘ H$aVmV, ho Ë`m§Zm ‘mhrVM ZgV§.
H$m‘Jmam§Zm amoOJma ‘hÎdmMm dmQ>Vmo; Ë`m‘wio H$m‘Jmahr
doVZ, ~moZg, gwÅ>çm Aem ‘mJÊ`m§gmR>r OodT>o AmJ«hr dm
OmJ¥V AgVmV VodT>o gwa{jVVo~Ôb AgVmVM Ag¨ Zmhr.
Ë`m‘wio H$m‘Jmam§M§ Amamo½` d gwa{jVVoÀ`m àíZmda
Amnë`mH$S>o A§YH$ma Amho.''
H$m‘Jmam§Mo Amamo½` {Z gwa{jVVm `m joÌmV H$m`©aV
Agbobo bmoH$ ^maVmV Var ~moQ>mda ‘moOVm `oVrb BVHo$M
AmhoV. OJXre nQ>ob ho Ë`m§n¡H$s EH$. 1984 ‘Yrb ^monmi
J°g XþK©Q>ZoZo OJXre^mBªZm AñdñW Ho$b§ {Z Ë`m§Zm Amnë`m
Am`wî`mMr dmQ>hr `m XþK©Q>Zo‘wioM gmnS>br, Ag¨ åhUVm
`oB©b. OJXre^mB© ñdV… amgm`{ZH$ CÚmoJm§‘Ü`o 1978
nmgyZ ZmoH$è`m H$aV hmoVo. Ë`m doiÀ`m Amnë`m
{ZarjUm§~Ôb Vo åhUVmV, ""Vr ‘mPr n{hbrM ZmoH$ar hmoVr.
Ë`m H§$nZrV "E‘grE' åhUOo ‘moZmo Šbmoamo A°go{Q>H$ A°{gS>M§
EH$ ñdV§Ì å`°Ý`w’$°ŠM[a¨J `w{ZQ> hmoV§. {VW§ EH$hr JwOamVr
dH©$a ZìhVm. gJio dH©$g© ‘hmamîQ´mVyZ Ambobo. bmoH$b
bmoH$ Ë`m `w{ZQ>‘Ü`o H$m‘ H$aV ZgV. H$maU E‘grE
å`°Ý`w’$°ŠM[a¨J hr AË`§V KmVH$ à{H«$`m AgVo. `m `w{ZQ>‘Ü`o
H$m‘ H$aUmè`m H$m‘Jmam§Zm "h°PS>© AbmD$Ýg' {‘iV Ago.
‘bm àíZ nS>m`Mm, Ë`m `w{ZQ>‘Ü`o V§ÌkmZmZ§ AÚ`mdV
gwa{jVVm nmiVm `oU§ ghO eŠ` Amho; nU Ë`mEodOr
{dñWm{nV H$m‘Jmam§Zm "h°PS>© AbmD$Ýg'M§ JmOa XmIdyZ
H§$nZr Ë`m§À`m Ordmer IoiVo, ho H$moUË`m H$m`ÚmV
~gV§?'' OJXre^mBªMr hr ÑîQ>r Z§Va A{YH$m{YH$ {dH${gV
hmoV Jobr. nU Ë`m§Mr H$m¡Qw>§{~H$ nmœ©^y‘r ‘mÌ AË`§V {Zamir
Amho.
"nQ>ob' ho JwOamV‘Yrb O‘rZXma-ì`mnmar bmoH$.
OJXre^mBªÀ`m d{S>bm§Zr Iyn nydu ~«÷XoemV ñWbm§Va
Ho$b§. {VW§ Ë`m§Zr gmdH$mar Am{U Xm{JÝ`m§À`m ì`dgm`mV
O‘ ~gdbm. nU ~m`H$mobm `m J¥hñWmZo Zm{eH$‘Ü`o R>odb§
hmoV§. `m Xm§nË`mbm ghm AnË`§ Pmbr. OJXre gdmªV
YmH$Q>o. gdmªV Wmoaë`m ^mdmbm dS>bm§Zr ~«÷XoemV
‘XVrgmR>r R>odb§ hmoV§. WmoS>o {Xdg {VWo am{hë`mZ§Va hm ^mD$
B§½b§S>‘Ü`o Jobm. {VWo `mZo EH$ ìhoO aoñQ>m°a§Q> H$mT>b§. Xaå`mZ
~«÷Xoe gaH$maZo VoWrb naXoer bmoH$m§Zm "ZmJ[aH$Ëd
ñdrH$mam AWdm g¨nÎmrdaMo h¸$ gmoSy>Z MmbVo ìhm' Ag¨
’$‘m©Z H$mT>b§. OJXre^mBªÀ`m d{S>bm§Zr ^maVmV naVm`Mm
{ZU©` KoVbm. ""Vo ‘w§~B©bm Ambo Voìhm {VWyZ Zm{eH$n`ªV

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

`oÊ`mgmR>r JmS>rIMm©Mohr n¡go Ë`m§À`mH$S>o ZìhVo!''
OJXre^mB© gm§JVmV. Ë`mZ§Va `m Hw$Qw>§~mMr n[apñWVr EH$X‘
nmbQ>br. nU b§S>Z‘Ü`o aoñQ>m°a§Q> MmbdUmè`m Wmoaë`m
~§YyÀ`m ‘XVrda ho Hw$Qw>§~ H$g¨~g¨ OJV hmoV§. dS>rb
Z¡amí`oÀ`m JV}V hmoVo. Ë`m§Mm ñd^md IynM VmnQ>. ""Ë`m§À`m
N>m`oV ‘r IynM XS>nyZ OJV hmoVmo. emionmgyZ Kamn`ªVM§
A§Va ghm {‘{ZQ>m§M§. nU ‘bm gmV {‘{ZQo> bmJcr, Var
dS>rb ’$Q>H$Z² ^S>H$mdyZ Úm`Mo. ‘mPo Wmoabo ^mD$-~{hUr
EH$-EH$ H$aV naXoemV Jobo. nmMdrV AgVmZmM ‘mPmhr
nmgnmoQ>© H$mT>bm hmoVm. Ë`m doir Am‘À`m g‘mOmVbo Iyn
bmoH$ ì`dgm`mgmR>r naXoemV OmV. nU 1960 À`m
gw‘mambm `wJm§S>mV BXr A‘rZ `m H«y$aH$‘m© hwHy$‘ehmZo
^maVr` d§emÀ`m ì`mnmè`m§Mr hH$mbnÅ>r Ho$br. Iyn
AË`mMma Ho$bo. Ë`m‘wio Am‘À`m g‘mOmV XheV ~gbr.
Hw$Qw>§~mVë`m gdmªZr EH$mM {R>H$mUr Agy Z`o; gwa{jVVogmR>r
doJdoJù`m {R>H$mUr Agmd§, Agm {dMma Am‘À`mV éObm.
Ë`m‘wio ‘r ^maVmVM am{hbmo. Zm{eH$‘Yë`m JwOamVr emioV
{eH$bmo.''
nwT>§ Hw$R>b§ joÌ {ZdS>md§, hm EH$ àíZM VéUnUmV
`m§À`mnwT>§ hmoVm. `m§Zm ñdV…bm ~r.E. H$ê$Z {ejH$ ìhmd§g¨
dmQ>V hmoV§. nU Wmoaë`m ~§Yy§À`m `m§À`mH$Sy>Z doJdoJù`m
Anojm hmoË`m. b§S>ZÀ`m ^mdmbm dmQ>V hmoV§- `mZ§
Am`wd}{XH$ S>m°ŠQ>a ìhmd§. Xþgè`m ^mdmbm dmQ>V hmoV§- `mZ§
Ho${‘H$b B§{O{ZAa ìhmd§. `m Xþgè`m ^mdmÀ`m ‘m`oVM
OJXre dmT>bobm. {edm` g¨ñH¥$V ^mfoM§ kmZ Zgë`mZo `m§Zm
Ë`m H$mimV Am`wd}X ’°$H$ëQ>rV àdoe {‘iU§ ‘wíH$sb hmoV§.
B§{O{ZA[a¨Jbm Om`M§ åhUyZ `m§Zr gm`Ýgbm àdoe KoVbm.
nU JwOamVr ‘mÜ`‘mVyZ EH$X‘ B§J«Or ‘mÜ`‘mV Amë`mZo
‘mH$mªda n[aUm‘ Pmbm. B§{O{ZA[a¨Jbm OmVm Amb§ Zmhr.
‘J `m§Zr Ho${‘H$b B§{O{ZA[a¨JMm {S>ßbmo‘m Ho$bm. hm H$mi
gÎmaÀ`m XeH$mVbm. Voìhm JwOamV‘Ü`o Zd{Z‘m©U
Am§XmobZmZo Omoa Yabm hmoVm. ^«îQ>mMmar amOH$maÊ`m§{damoYmV
VéUm§‘Ü`o amof hmoVm. O`àH$me Zmam`U ho Zmd VéUm§Zm
AmH${f©V H$aV hmoV§. OJXre^mB© åhUVmV, ""‘r ho nmhV
hmoVmo, nU Ë`m‘Ü`o gm‘rb Pmbobmo ZìhVmo. H$maU Ver
ÑîQ>rhr ZìhVr. ‘mPo Wmoabo ~§Yy Amnmnë`m Am`wî`mMr KS>r
~gdV hmoVo. AY©-{Z呧 Hw$Qw>§~ {dXoemV Jobob§. ~{hUrbmhr
{VH$S>M§M ñWi {‘imb§. AmVm ‘bmhr Hw$R>§ Var ZmoH$ar
{‘imdr, EdT>rM ‘m’$H$ Anojm hmoVr. ‘mPm EH$ ‘mdg^mD$
{à{‘`a Ho${‘H$ëg‘Ü`o Mr’$ Ho${‘ñQ> hmoVm. ‘r Ë`mÀ`m

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

H§$nZrV ZmoH$arbm bmd åhUyZ Ë`mbm {dZ§Vr H$aV Ago.''
`m ‘mdg^mdmÀ`m ‘XVr‘wio OJXre^mBªZm n{hbr
ZmoH$ar bmJbr. H$m‘Jmam§da XoIaoI R>odU§, ho H$m‘. nQ>ob
åhUVmV, ""‘bm Ë`m doir amgm`{ZH$ CÚmoJm§‘Yrb KmVH$
n[apñWVrMr {VVH$r OmUrd ZìhVr. Zm`Q´mo ~|{PZ ZmdmM§
EH$ Ðdê$n agm`Z AgV§. Ë`mbm Iyn gw§Xa dmg AgVmo. ‘r
Ë`m agm`Zmer Ioim`Mmo. nU Z§Va ‘bm g‘Ob§, `m
agm`ZmÀ`m g¨nH$m©V Amë`mZo H°$Ýga hmoD$ eH$Vmo. BVa
H$m‘Jma Va AZoH$ KmVH$ agm`Zm§gmo~V H$m‘ H$aV.'' Aem
EH$-XmoZ ZmoH$è`m H$aVmZm "ÑîQ>r' `oV Jobr. EH$m CÚmoJmV
H$m‘Jmam§Zm EH$m agm`ZmMr ~mXbr ^ê$Z Vr {OÝ`mdê$Z
Xþgè`m `w{ZQ>bm Ý`mdr bmJm`Mr. ho A°{g{S>H$ agm`Z Iyn
Yya gmoS>V§. Ë`m‘wi§ ~mXbr ^aë`mda Vr {H$Vr ^abr Amho,
Vo H$m‘Jmam§Zm H$iV Zgo. AgmM EH$ H$m‘Jma ~mXbr ZoV
AgVmZm Vr Ë`mÀ`m nm`mbm bmJyZ agm`Z nm`mda gm§S>b§
{Z H$m‘Jma ^rfUar˶m ^mObm. `m KQ>Zm g‘moa KS>V hmoË`m.
nU Vmoda OJXre^mBªZr Ë`m{damoYmV AmdmO CR>dbm
ZìhVm.
Xaå`mZ, Wmoabm b§S>Zdmbm ^mD$ ^maVmV Hw$Qw>§~mÀ`m
^oQ>rgmR>r Ambm. OJXreMr Mm§Jë`m bmoH$m§‘Ü`o CR>~g
Agmdr, `m hoVyZo Ë`mZo CfmH$m§V ‘ohVm `m ’$mB©Z AmQ>©dmë`m
VéUmer AmoiI H$ê$Z {Xbr. OJXrebm hm ‘mUyg ^mdbm.
Vmo àM§S> dmMm`Mm. hQ>Ho$ {dMma ‘m§S>m`Mm. OJXre `m
VéUmer ^oQy>-~moby bmJbo. EH$ {Xdg CfmH$m§V `m§Zm
åhUmbm, ""hr XmoZ nwñVHo$ ‘r {‘ÌmH$Sy>Z AmUbr hmoVr. Vy
ßbrO Ë`mbm XoD$Z `oerb H$m? KmB© Zmhr. dmQ>ë`mg Vyhr
dmM, Z§Va Ë`mbm gmond.'' Vr nwñVH§$ hmoVr- "Š`y~m ’$m°a
{~JrZg©' {Z "‘mŠg© ’$m°a {~JrZg©.' `m nwñVH$m§Zr OJXrebm
PnmQy>Z Q>mH$b§. AmVm emofU ñnîQ> OmUdy bmJb§. Ë`mM
Xaå`mZ ^monmi J°g XþK©Q>Zm Pmbr. OJXre AñdñW Pmbo.
nU H$am`M§ H$m`, Vo H$iV ZìhV§.
`m H$mimV OJXre^mB© ZmoH$ar H$aV hmoVo, Ë`m H§$nZrVë`m
H$m‘Jmam§er g¨nH©$ dmT>dbm. H§$nZrV Ho${‘ñQ>Zm AmoìhaQ>mB©‘
{‘iV Zgo. ho ñdV… Ho${‘ñQ> nXmdaM hmoVo. `m§Zr gd©
Ho${‘ñQ>m§Zm EH$Ì Ho$b§, H$m‘Jmam§À`mhr g‘ñ`m§~Ôb MMm©
KS>dbr {Z g¨n KS>dbm. `m H$mimV ’°$ŠQ>è`m§À`m JoQ>da
‘w§~B©Vbo H$mhr H$m`©H$V} nWZmQ>ç gmXa H$arV. Ë`m‘Ü`o
H$m‘Jmam§À`m gwajoMo ‘wÔo AgV. `m H$m`©H$Ë`mªZr ‘w§~B©V
Am`mo{OV Ho$boë`m EH$m H$m`©emioMr ‘m{hVr {Xbr.
{X„rÀ`m "{à`m' `m ñd`§godr g¨ñWoZo hr H$m`©emim

/ 25

Am`mo{OV Ho$br hmoVr. OJXre H$m`©emioV Jobo. `m
H$m`©emioZo OJXreÀ`m OrdZmbm {Xem {Xbr. `mXaå`mZ
Ë`m§Mr AmoiI {dO` H$mÝhoao `m§À`mer Pmbr.
{dO` H$mÝhoao hm EH$ Ad{b`m ‘mUyg hmoVm. ~m~m
Am‘Q>|À`m AmdmhZmbm gmX XoV Oo Mma-XmoZ VéU
AmZ§XdZmV Jobo, Ë`m§Vbo ho. `m VéUm§Zr Z§Va ehmÚmV
Am{XdmgtMr Midi C^mabr. H$mÝhoao `m MidirVyZ
KS>bobo. {dO` H$mÝhoatZr OJXreÀ`m hmVmV {d{dY agm`Zo
d Ë`m§Mo ‘mZdr earamdarb KmVH$ n[aUm‘ `m§Mr `mXrM
R>odbr. OJXre^mB© åhUVmV, ""{dO`Mr ‘mPr KÅ> ‘¡Ìr
Owibr. Vmo ‘mPm ’«$|S>, {’$bm°gm°’$a, JmB©S> Pmbm. ‘bm AmVm
ZmoH$ar gmoSy>Z H$m‘Jmam§À`m gwajoÀ`m àíZmdaM nyU©doi H$m‘
H$amd§g¨ dmQy> bmJb§. Ë`mgmR>r Amåhr "ì`mdgm{`H$ ñdmñ϶
gwajm ‘§S>im'Mr ñWmnZm Ho$br. ‘r IynM CËgmhmV hmoVmo.
‘bm H$m‘M H$m‘ {XgV hmoV§. {dO`Mo nm` ‘mÌ nyU©
O{‘Zrda AgV. Vmo ‘bm ^mZmda AmUV Ago.''
"ì`mdgm{`H$ ñdmñW gwajm ‘§S>i' hm H$m‘Jmam§À`m àíZm§da
H$m‘ H$aUmam, nU `w{Z`Z~mø Agm EH$ X~mdJQ> ~Zbm.
`m ‘§S>imÀ`m H$m‘mMm ^mJ åhUyZ nQ>obm§Zr AZoH$
’°$ŠQ>è`m§Zm ^oQ>r {Xë`m. Vo gm§JVmV, ""‘r a{ddmar
H$m‘Jmam§gmo~V Ë`m§À`m H§$nZrV Om`Mmo. `m H$mimV ‘r
gmjmV ZaH$M nm{hbm. H$m‘Jma ‘bm `oD$Z g‘ñ`m hiyhiy
gm§Jy bmJbo. Amåhmbm gwédmVrbmM H«$mo{‘`‘ nm°`PqZJÀ`m
AZoH$ Ho$gog² AmT>ië`m. B©EgAm` H$m`ÚmZwgma H«$mo{‘`‘
nm°`PqZJ H$m±nÝgo~b AmOma Amho. H$m‘Jmam§À`m ZmH$mÀ`m
nS>Úmbm ^moH$ nS>Uo, ËdMmamoJ Aem Ho$gogMo Amåhr Šbo‘
’$mB©b Ho$bo. gwédmVrbm VrZ H$m‘Jmam§Mo Šbo‘ ‘§Oyahr Pmbo.
nU Z§VaMo drg Šboåg ZmH$mabo Jobo. H$m‘Jmam§Zm AmOma
Amho, nU Vo n§Jy Pmbobo ZmhrV- hr g~~ B©EgAm` ~moS>m©Mo
bmoH$ gm§Jy bmJbo. ‘J Amåhr `m ~moS>m©da d¡ÚH$s`
VÁkm§gmo~VM H$m`XoVÁk, gmoeb gm`§{Q>ñQ> AmXr VÁkhr
AgmdoV, Aer ‘mJUr H$ê$ bmJbmo. H$m‘ AmH$mambm `oD$
bmJë`mda Zm|XUrH¥$V g¨ñWoMr JaO dmQy> bmJbr. åhUyZ
`m§Zr "nrnëg Q´oqZJ A±S> [agM© g|Q>a'Mr ñWmnZm Ho$br. nU
2006 ‘ܶo {dO` H$mÝhoa|M§ {ZYZ Pmb§.'' OJXre^mB©
åhUVmV, ""`m KQ>ZoZo ‘mPm AmYma Jobm. nU Ë`mhyZhr
OmñV ‘moR>r hmZr H$m‘Jma gwajm-ñdmñ϶ MidirMr
Pmbr.''
d`mÀ`m npñVgmì`m dfu OJXre^mBªZr {Za§OZm `m
E‘.Eñgr, ~r.ES>. {eH$boë`m ‘wbrer b¾ Ho$b§.

26 /

JwOamV‘Yrb X{bV MidirVbo H$m`©H$V} ‘m{Q>©Z ‘¹$mZ
`m§Zr ho ñWi gwMdb§. ‘wbrMm ^mD$XoIrb gm‘m{OH$
MidirVM hmoVm. `m§À`m Hw$Qw>§~r`m§Zm ‘wbJm Zo‘H§$ H$m`
H$aVmo`, ho H$mhr H$iV ZìhV§. H$mhr Var gm‘m{OH$ H$m‘mV
Amho, EdT>§M H$iV hmoV§. AmnU b¾ H$ê$ {Vbm Var {H$‘mZ
Amnë`m H$m‘mM§ ‘hÎd H$imd§, Aer OJXreMr Anojm
hmoVr. Vr {Za§OZmer Ho$boë`m b¾mVyZ nyU© Pmbr. {Za§OZmhr
`m H$m‘mVM a‘ë`m.
H$m‘Jmam§Zm ñWm{ZH$ ^mfoV Ë`m§À`m gwa{jVVoMr ‘m{hVr
ìhmdr `mgmR>r OJXre^mB© "gbm‘Vr' ho {Z`VH$m{bH$
MmbdVmV. Vo dmMyZ AZoH$ H$m‘Jma Ë`m§À¶mer g¨nH©$
H$aVmV. H$m‘Jma g¨KQ>Zm§À`m à{VgmXm~Ôb ‘mÌ
OJXre^mB© ZmamOr ì`º$ H$aVmZm gm§JVmV, ""`w{Z`Zdmbo
åhUVmV, "Vw‘M§ H$m‘ EH$X‘ ~oñQ> Amho. nU Am‘À`mH$S>o
Agë`m H$mhr g‘ñ`mM ZmhrV.' ‘bm gdmªV OmñV Xþ…I
bmoH$m§À`m `m A°àmoM‘wi§ hmoV§. nU Oo ~mobmdVrb {VW§
OmD$Z ‘r Oê$a ~mobVmo, OmJ¥Vr KS>dVmo.'' AZoH$ joÌm§V
H$m‘ H$aVM OJXre^mBªZr {g{bH$mo{gg² nr{S>Vm§Mr bT>mB©hr
gwê$ R>odbr Amho.
I§~mV‘Yrb eH$anya‘Ü`o nQ>ob `m§Zr EH$ H|$Ð {dH${gV
Ho$b§`. BW§ ñQ>moZ {KgmB© ‘Owam§À`m ‘wbm§gmR>r A§JUdmS>r
Mmbdbr OmVo. AmR>dS>çmVyZ EH$Xm {g{bH$mo{gg²À`m
é½Um§Mr VnmgUr H$ê$Z CnMma {Xbo OmVmV. Mma Vo nmM
hOma dfmªnmgyZ I§~mV ho IS>çm§À`m ì`mnmamgmR>r à{gÕ
Amho. nydu ho EH$ ~§Xa hmoV§. nU Z§VaÀ`m H$mimV ¶oWrc
O‘rZ ImanS> Pmbr. BW§ {‘iUma§ ß`m`M§ nmUrhr ImaQ>M
bmJV§. eoVrVb§ CËnÞ KQ>b§ Amho. Ë`m‘wio BWë`m gdmªV
Jar~ KQ>H$m§Zm ñQ>moZ {KgmB© hm ghO CnbãY AgUmam
ì`dgm` dmQ>Vmo. BW§ AZoH$m§À`m nS>drV Bbop³Q´>H$ ‘moQ>ada
{’$aUmar MmH§$ {XgVmV. `m N>moQ>çm MmH$m§da ‘Oya hmVmV
XJS> KoD$Z Vo KmgV ~gVmV. `m doir CS>Umar Yyi ZmH$mVm|S>mVyZ ’w$ß’w$gmV OmVo, Ë`mVyZ AmOma OS>Vmo. nU ho
H$m‘Jma ‘mbH$m§H$S>o ^anmB© ‘mJy eH$V ZmhrV. H$maU ho IS>o
EH$mM H$maImÝ`mV ~ZV ZmhrV. ‘mbH$ bmoH$ hwemarZo
doJdoJir à{H«$`m doJdoJù`m ‘Owam§H$Sy>Z H$ê$Z KoVmV. `m
ì`dgm`mÀ`m Xmoè`m nQ>ob, ~{Z`m d gYZ ‘wpñb‘
g‘mOmÀ`m hmVmV Agë`mM§ {XgV§. Aem bmoH$m§er d¡a
nËH$aU§ gmon§ Zmhr. Agm bT>m ‘moR>m H$R>rU AgVmo. `m
bT>çmMm EH$ Z‘wZm Vo gm§JVmV, ""EH$ amOy ZmdmMm H$m‘Jma
hmoVm. Ë`mZo ‘mbH$mH$Sy>Z Vrg hOma én`o CMb KoVbobr. Vr

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

’o$S>V Vmo {KgmB©M§ H$m‘ H$am`Mm. `m Y§ÚmVë`m ‘wbm§Zm H$moUr
‘wbJr XoV ZmhrV. Ë`m‘wio hm amOy A{ddm{hV hmoVm.
AmB©gmo~V ahm`Mm. `mbm {g{bH$mo{gg² Pmbm. Ë`mÀ`m
Ho$g‘Ü`o Amåhr hñVjon Ho$bm. ‘mbH$mZo Ë`mbm ‘moH$i§
Ho$b§. nU hm ZwgVm Kar ~gyZ ImUma H$m`? ‘J `mZo EH$m
{‘ÌmÀ`m ‘{eZda hmVIMm©gmR>r WmoS§> H$m‘ Ho$b§. ‘mbH$mbm
ho g‘Oë`mda Vmo MdVmibm. Ë`mZo `mbm PmoS>nb§ {Z nwÝhm
n¡go {’$Q>on`ªV H$m‘ H$am`bm Ow§nbm. ‘J Amåhr doR>{~Jmar
H$m`ÚmVyZ ‘mbH$m{damoYmV VH«$ma Zm|Xdbr. amOyMr gwQ>H$m
Pmbr. nU Ë`mÀ`m OJÊ`mMm AmYma Vmo H$gm {‘idUma?
Amåhr ‘mbH$mSy>Z H$m±nÝgoeZ {‘imd§ `mgmR>r bT>bmo. nU
Vmoda amOy I§JV-I§JV ‘ê$Z Jobm. Ago AZoH$ VéU ‘r
‘aVmZm nm{hboV. ‘mbH$-‘Oya g¨~§Y àñWm{nV H$aVm `oV
ZmhrV {Z ‘Oya ‘obo Var ‘mbH$mM§ Zmd gm§JV ZmhrV- H$maU
‘mbH$m§Mr XheV åhUm AWdm CnH$mamMr ^mdZm åhUm...''
OJXre^mBªZr amîQ´r`-Am§VaamîQ´r` ñVamda I§~mVÀ`m
‘Owam§Mo àíZ ‘m§S>bo. "Ádobg© A±S> Ooåg' CÚmoJmVë`m H$mhr
g¨doXZerb CÚmoOH$m§Zr à{VgmXhr {Xbm. nU nr{S>V
‘Owam§Zm XmoZ-nmMeoMr ‘XV VodT>r Ë`mVyZ {‘iVo.
OJXre^mBªZr ‘mZdm{YH$ma Am`moJmÀ`m ZOaoVhr hr g‘ñ`m
AmUbr. ‘mZdm{YH$ma Am`moJmÀ`m XÅ>çm‘wio gaH$ma
AYyZ‘YyZ ‘XV Omhra H$aV§, nU àíZ g¨nV Zmhr. hm CÚmoJ
~§XM ìhmdm, Ag¨ Vwåhmbm dmQ>V§ H$m? `m àíZmda
OJXre^mB© åhUVmV, ""N>o...N>o! CÚmoJ gwê$ amhm`bmM
hdm. nU Vmo EH$m eoS>‘Ü`o, gwajoMo {Z`‘ nmiyZhr Mmbdbm
OmD$ eH$Vmo. Am‘Mm bT>m CÚmoJm§{damoYmV Zmhr;
H$m‘Jmam§À`m OrdZmgmR>r Amho.'' OJXre^mBªZm KdKdrV
`e A{O~mV {‘imbob§ Zmhr. Ë`m‘wi§ H$Yr-H$Yr Vo {KgmB©
H$m‘Jmam§À`m bmMmarda MS>’$S>VmVhr. nU {VVŠ`mM
Omo‘mZo Vo `m àíZm§da B§J«Or d JwOamVr‘Ü`o {bImUhr H$aV
amhVmV. Ë`m§Mo Ag¨»` boI à{gÕ PmboV. "{edmOr H$moU
hmoVm?' `m JmoqdXamd nmZga|À`m nwpñVHo$M§ JwOamVr ^mfm§Va
Ë`m§Zr Ho$b§ Amho. nU Vo à{gÕ H$am`bm Ë`m§Zm àH$meH$
{‘iV Zmhr. hm ‘mUyg ~hwAm`m‘r Amho. Ë`mM§ H$m‘ ~hw‘yë`
Amho. Vo g‘Om`bm hm boI AJXrM VmoH$S>m Amho.
OJXre^mBªMm {Zamon KoD$Z ‘r Q´oZ‘Ü`o MT>bmo.
OJXre^mBªZr ^oQ> KS>dbobo {g{bH$mo{ggMo é½U
S>moù`m§g‘moê$Z hQ>V ZìhVo. ‘moQ>marda {’$aUmè`m MH$Ë`m {Z
IS>m KmgVmZm hmoUmam Mwa©a© AmdmO H$mZmV Kw‘V hmoVm. ‘ZmV
{dMma Ambm... `m OJXre^mBªZr {H$Vr Var ‘Oya ‘aVmZm

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

nm{hboV. hm ‘mUyg EdT>r df} H$g¨ H$m` Z g¨nUmè`m H$m‘mV
ñdV…bm ~wS>dyZ ~gbm`? H§$Q>miyZ ‘r {nedrVb§ nwñVH$
dmMm`bm H$mT>b§. XodS>r ho JwbOma `m§À`m H$Wm§M§ nwñVH$.
‘YyZM CKS>b§ {Z EH$m nmZmda EH$ Amoi {Xgbr- "EH$
˜`mb Zm {XIVm h¡, Zm Mwn hmoVm h¡, µOhZ Ho$ gÞmQ>o ‘| BH$
qPJa h¡, ~mobVm ahVm h¡!...' ho dmMyZ ‘r ‘ZmV åhQ>b§,
"H$moUm-H$moUm H$m`©H$Ë`m©À`m ‘ZmV EH$ {H$S>m {H$a{H$aV
AgVmo. Vmo Ë`mbm ñdñWM ~gy XoV Zmhr. `m OJXre^mBªM§
Ag§M H$mhr Agob!
àem§V Iw§Q>o
mob:. 9764432328

OJXre nQ>ob
nrnëg Q´oqZJ A±S> [agM© g|Q>a,
43, lrYm‘ S>çwßboŠg, {XZoe {‘b-C‘ar amoS>,
dS>moXam 390007, JwOamV
mob. : 094364 86855 / jagdish.jb@gmail.com

gmYZm gmám{hH$mMo
ñdm{_Ëd d AÝ` {df`mg§~§Yr
{ddaU \$m°_© - 4, {Z`_ 8 AÝd`o
àH$meZ ñWmZ : 926 gXm{ed noR>,
nwUo 411 030.
àH$meZ AdYr : gmám{hH$, Xa e{Zdmar.
_wÐH$mMo Zmd : ho‘§V XmXmgmho~ ZmB©H$Zdao
àH$meH$mMo Zmd : ho‘§V XmXmgmho~ ZmB©H$Zdao
g§nmXH$mMo Zmd : {dZmoX e§H$a {eagmR>
ZmJ[aH$Ëd
: ^maVr`
nÎmm
: 926 gXm{ed noR>,
nwUo 411 030.
ñdm{_Ëd
: gmYZm Q´>ñQ>, 926 gXm{ed noR>,
nwUo 411 030.
_r ho‘§V XmXmgmho~ ZmB©H$Zdao, Kmo{fV H$aVmo H$s
_mÂ`m OmñVrV OmñV _m{hVrcm d {dídmgmcm
AZwgê$Z da {Xcoco {ddaU Iao Amho.
1 _mM© 2014
ho‘§V ZmB©H$Zdao (àH$meH$)
/ 27

Xhmn¡H$s ZD$ doim Amnë`mgmaIm Am‘ AmX‘r amOH$maUmV OmV Zmhr; Am{U g‘Om

nS>ÚmdaMo
g§O`{díd^mZ
^mñH$a Omoer
g§O¶ ^mñH$a Omoer

{‘ñQ>a pñ‘W JmoO
Qy> dm°qe½Q>Z

{Z‘m©Vm/{X½Xe©H$ :
’«±$H$ H$màm
boIH$ : bwB© ’$moñQ>a
nQ>H$Wm : {gS>Zr ~wM‘Z
g¨JrV : {X{‘Ìr {Q>‘{H$Z
H$bmH$ma :
Ooåg ñQw>AQ>©, OrZ AmW©a,
Šbm°S> aoÝg, ES>dS>©
AZm}ëS²>g

28 /

JobmM, Va Xhmn¡H$s ZD$ doim {VWë`m hþH$ Am°a H«w$H$ nÕVrÀ`m IoimV OI‘r d d¡’$ë`J«ñV
hmoD$Z {‘Qy>Z OmVmo, Am{U Agm hVme d nam^yV Pmbm Zmhr Va EìhmZm Ë`mZo Ë`m nÕVtMmM
A§JrH$ma Ho$bobm AgVmo. ho bm§~bMH$ {dYmZ ^bVoM {ZamemdmXr dmQ>Vo`, ho H$~yc; nU
~hþVoH$m§Mm AZw^d AgmM AgVmo. ~hþVoH$ {R>H$mUr AgmM AZw^d AgVmo. nU `mbm
AndmX AgVmV, AJXr Z¸$sM AgVmV. OJmVë`m H$moUË`mhr bmoH$emhrV Ago VoOñdr
AndmX Pmbobo AmhoV. Hw$gw‘mJ«Om§Mr EH$ ‘wº$ N>§XmVbr H${dVm dg¨V H$mZoQ>H$am§Zr
{b{hboë`m (Á`m° AZwB©À`m "~oHo$Q>'da AmYm[aV) "~oB‘mZ' `m ZmQ>H$m‘Ü`o dmnabr Amho
~Km - "ho `m{ÌH$m, Vy VwÂ`m ‘mJm©Zo EH$Q>m Om...' Ë`m AmoitMr AmR>dU `mdr Ago ho VoOñdr
AndmX AgVmV. ì`dñWo{déÕ EH$Q>o Am{U EH$mH$s bT>Umao Ago ho EH$mH$s `mÌoMo EH$m§S>o
`m{ÌH$ AgVmV.. ’«±$H$ H$màm `m Vã~b 3 Am°ñH$a qOH$Umè`m {X½Xe©H$mMm ~amoã~a 75
dfmªnyduMm "{‘ñQ>a pñ‘W JmoO Qy> dm°qe½Q>Z' hm {MÌnQ> Zo‘H$m hoM gË` AYmoao{IV H$aVmo.
AmO n§MmhÎma dfmªZ§VaXoIrb hm {MÌnQ> OUy H$mhr AmOMo dmñVd aoImQ>Vmo, Ago dmQ>Vo.
"Mmoar Mmoar' hm Amnë`mH$S>o A{Ve` JmObobm (amO H$nya-Z{J©g) {MÌnQ> Á`mdê$Z
KoVbm hmoVm, Ë`m "BQ> h°nZ²S> BZ dZ ZmBQ²' `m {MÌnQ>mÀ`m {X½Xe©Zm~Ôb ’«±$H$ H$màmbm
{X½Xe©ZmMo n{hbo Am°ñH$a {‘imbo hmoVo (1935). Ë`m{edm` "BQ²g A d§S>a’w$b bmB’$',
"{‘.S>rS²g JmoO Qy> Q>mD$Z', "‘rQ> Om°Z S>mo', "`y H$mÝQ> Q>oH$ BQ> {dW `y' dJ¡ao H$màmMo A{Ve`
JmObobo {MÌnQ>. gm‘mÝ` ‘mUyg H|$ÐñWmZr R>odUmè`m ’«±$H$ H$màmMm VéU {X½Xe©H$m§Zm g„m
hmoVm : S>moÝQ> ’$m°bmo Q´oÝS²g, ñQ>mQ>© Xo‘. Ë`mZo ñdV: ho VÎd nmibo. Ooåg ñQw>AQ>©, H°$ar J«±Q> d
J°ar Hy$na ho Ë`mMo AmdS>Vo A{^ZoVo Am{U OrZ AmW©a hr Img AmdS>Vr A{^ZoÌr. ñQ>°Ýbo
Hw${~«H$, ’o${bZr, JmoXmX© dJ¡ao àm`mo{JH$ d H$bmË‘H$ {MÌnQ> {X½Xe©H$m§Mr dmQ> doJir Am{U
gm‘mÝ` àojH$mbm AmdS>Vrb Ago hbHo$-’w$bHo$ nU AW©nyU© {MÌnQ> H$mT>Umè`m H$màmMr
dmQ> doJir. Amnë`mH$S>À`m öfrHo$e ‘wIOu, ~mgy MQ>Ou `m§À`m {MÌnQ>m§er ’«±$H$ H$màmÀ`m
{MÌnQ>mM§ ZmV§ gm§JVm `oB©b. AWm©V Amnë`mH$S>o ~hþg¨»` {MÌnQ>m§V AmT>iUmar [aim[aimbm {MH$Q>dbobr g¨X^©hrZ (nU gwaob) JmUr, ~|Jê$i H$m°‘o{S>`ÝgMo ~m{ce d ~mîH$i
{dZmoX Am{U h‘Img AlwnmVZmMm M§J ~m§Ybobr ~oJS>r ^mdwH$Vm ‘mÌ ’«±$H$ H$màmÀ`m
{MÌnQ>mV AmT>iUma Zmhr.
{gS>Zo ~wM‘ZZo bwB© ’$moñQ>a `m boIH$mÀ`m "X O§Q>b‘Z ’«$m°‘ ‘m°ÝQ>mZm' `m AàH$m{eV
H$Woda AmYm[aV "{‘.pñ‘W JmoO Qy> dm°{e§½Q>Z' `m {MÌnQ>mMr nQ>H$Wm {b{hbr Amho.
C„oIZr` ~m~ åhUOo- Á`m A‘o[aHo$V A{^ì`{º$ñdmV§Í`mMm S§>H$m {nQ>bm OmVmo, {VWoM `m
{MÌnQ>mbm amOH$s` dVw©imVyZ àIa {damoY ghZ H$amdm bmJbm. A‘o[aH$Z {gZoQ>‘Yë`m
^«ï>mMmamMr bº$a§ doerda Q>m§JUmè`m `m {MÌnQ>mbm A‘o[aH$Z d¥ÎmnÌo Am{U A‘o[aH$Z
H$m±J«ogH$Sy>Z H$S>dQ> Q>rH$m ghZ H$amdr bmJbr. (A‘o[aH$Z d¥ÎmnÌg¥ï>rM§XoIrb CnhmgnyU©
{MÌU `m {MÌnQ>mV Amho.) {edm` BVa AZoH$ Xoem§V {MÌnQ>mbm ~§XrMr Hw$èhmS> ^moJmdr
bmJbr. {deofV: ’$°{gñQ> àd¥ÎmrÀ`m `wamo{n`Z amï´>m§V `m {MÌnQ>mda ~§Xr hmoVr, H$maU `m
{MÌnQ>mV bmoH$emhrMm O`Kmof hmoVm. nU AmO OJmVë`m loð> {MÌnQ>m§À`m `mXrV `m
{MÌnQ>mMm g‘mdoe AJXr h‘Img Ho$bm OmVmo. H$maU `m {MÌnQ>mV ‘m§S>bobr g‘ñ`m Am{U
‘yë`o XmoÝhr H$mbmVrV AmhoV. ñdmV§Í` Am{U bmoH$emhr hr Vr ‘yë`o. {MÌnQ>mÀ`m H$Wo~Ôb
bwB© ’$moñQ>abm Am°ñH$a {‘imc§, Vo gmh{OH$M hmoV§.
A‘o[aHo$À`m {gZoQ>‘Yrb EH$ {gZoQ>a g°‘ ’$mobr AMmZH$ ‘aU nmdVmo Am{U Ë`mÀ`mOmJr

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

H$moUmbm Zo‘mdo `mdê$Z Oo amOH$maU gwê$ hmoVo, {VWo hm
{MÌnQ> gwê$ hmoVmo. àñWm{nV amOH$maÊ`m§Zm Amnbo ^«ï>mMmar
àmoOoŠQ> Mmby amhmdoV `mgmR>r gmoB©Mm (åhUOo AWm©VM "hmo
bm hmo' H$aUmam) Zdm {gZoQ>a hdm Amho, nU Ë`m§V ‘V^oX
AmhoV Am{U AJXr AMmZH$ XÿaÀ`m IoS>oJmdmVbm Oo’$agZ
pñ‘W hm gmYm-^moim VéU {gZoQ>a åhUyZ {ZdS>bm OmVmo.
H$maU : hm BVH$m AS>mUr Amho H$s, `mbm amOH$maUmVbo noM
AZ² ~maH$mdo ‘wirM H$iUma ZmhrV Am{U Amnë`m "hmo bm
hmo' {‘idyZ Amnbo ^«ï> ‘Zgw~o nwao H$aVm `oVrb, Agm gmYm
{heo~. pñ‘W hm bhmZ ‘wbm§À`m ñH$mD$Q>Mm (~m°` a|Oa
Šb~) à‘wI Amho. {Za^« ‘ZmZo {Z‘©i Am`wî` OJUmam
gmYm VéU Amho. AMmZH$ {gZoQ>a ~ZyZ Vmo dm°{e§½Q>Zbm `oVmo
Am{U gwê$ hmoVmo EH$ AZmoIm g¨Kf©. ^moim Agbm Var pñ‘W
H$mhr ~mdiQ> Zmhr Am{U {Z‘©i ‘ZmMm Agbm Var
^dVmbmVbo A{Z‘©i, A‘§Ji Am{U ^«ï> dmñVd AmoiIy
eH$Umam Amho. Agm {Z‘©i nU R>m‘ ‘ZmMm pñ‘W Am{U
BVa ~Zob ^«ï> amOH$maUr `m§À`mVbm hm g¨Kf© ’«±$H$ H$màmZo
Aà{V‘ a§Jdbm`. `m g¨Kfm©V pñ‘Wbm gmW Amho Vr Ë`mMr
goH«$oQ>ar Šbm[agm gm±S>g© (OrZ AmW©a) {hMr. AWm©V
gwédmVrbm Vrhr pñ‘Wcm ~mdiQ> g‘OyZ ˶mMr Q>dmirM
H$aVo. nU {Vbm Ooìhm pñ‘WÀ`m àm‘m{UH$ hoVy§Mr Am{U ewÕ
‘mJm©Mr ImÌr nQ>Vo, Voìhm Vr àmUnUmZo Ë`mbm gmW XoVo;

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

BVHo$M Zìho, Va Amnbo amOH$s` H$ma^mamMo Am{U {gZoQ>À`m
{Z`‘m§À`m ~maH$mì`m§Mo kmZ nUmbm bmdyZ pñ‘Wbm doJioM
~i XoVo. Ooåg ñQw>AQ>© Am{U Ë`mÀ`m Hw${Q>b amOH$s`
à{VñnÜ`mªMm ghOgw§Xa A{^Z` hm g¨Kf© {Od§V H$aVmo
Am{U Ë`mbm {‘imbobr OrZ AmW©aMr ‘Ywa gmW hm àdmg
ZwgVmM ‘Zmoa§OH$ Zmhr Va bmo^g H$aVo.
dm°{e§½Q>Zbm Ambobm pñ‘W ñQ>eo Zdê$ZM AMmZH$ Jm`~
hmoVmo Am{U "ZJaXe©Z' KS>dUmè`m ~g‘Ü`o ~gyZ {VWbr
qbH$Z dJ¡ao Wmoa ZoË`m§Mr ñ‘maH§$ ~KV JwJ§ hmoD$Z OmVmo, Vmo
àg¨J Aà{V‘ Amho. {VW§M Oo’$agZ pñ‘W hm IoS>di gmYm
VéU Wmoa ZoË`m§M§ Am`wî`, Ë`m§Mr dMZ§ `m§da ‘ZmÀ`m
VimnmgyZ lÕm R>do Umè`m ^m~S>çm gm‘mÝ` ‘mUgmM§ àVrH$
~ZVmo. Agm gm‘mÝ` ‘mUyg EH$sH$S>o ~w{Õ‘mZ nU Hw${Q>b
amOH$maÊ`m§À`m hmVmVb§ IoiU§ ~ZVmo, Va XþgarH$S>o gZgZmQ>r
~mVå`m§Zm MQ>mdboë`m d¥ÎmnÌm§M§ ^ú` hmoVmo. gwédmVrbm
AWm©VM pñ‘Wbm `m XmoÝhtMm O~aXñV AZw^d `oVmo. {O‘
Q>b
o a hm `m amOH$s` ‘m{’$`mMm gyÌYma Amho. ~hþg»¨ `
{gZoQ>gZ© m Amnë`m Bemè`mda ZmMdUmam hm ^«ï> CÚmoJnVr
AZoH$ ‘mJmªZr Ad¡Y g¨nÎmr Jmoim H$aVmo; Va doi nS>VmM
àgma‘mÜ`‘o, nmobrg`§ÌUm `m gJù`m§Zm hmVmer Yê$Z
pñ‘WMr ~XZm‘r H$aVmo. noZ ZmdmMm ‘ybV: AmXe©
{dMmagaUrMm nU EìhmZm AZoH$ df} {O‘ Q>b
o aMm COdm hmV

/ 29

Pmë`mZo ^«ï>mMmamÀ`m {MIbmV éVbobm {gZoQ>a hm daH$aUr
pñ‘WMm Jm°S>’$mXa Agë`mMo ^mgdVmo, H$maU pñ‘WMo dS>rb
Am{U hm noZ {‘Ì AgVmV. Im§Úmbm Im§Xm bmdyZ EHo$ H$mir
AÝ`m` Am{U ^«îQ>mMmam{déÕ bT>bb
o o AgVmV. pñ‘WÀ`m
‘ZmV noZMo VoM {MÌ Agë`mZo Vmo noZda A§Y{dídmg R>do Vmo.
nU ‘Yë`m drg dfmªV noZ ^«ï> ‘mJm©da {H$Vr nwT>o Jobm` `mMr
pñ‘Wbm OmUrdM Zmhr`o. pñ‘WZo H$moUË`m J§^ra àíZmV bj
Kmby Z`o åhUyZ noZ Ë`mbm EImXm àH$ën gwê$ H$am`bm gm§JVmo
Am{U AmXe©dmXr {dMmam§Mm pñ‘W bhmZ ‘wbm§Zm {ZgJm©À`m
gm{ÞÜ`mV AmXe© {ejU XoÊ`mgmR>r EH$ Xoeì`mnr {e{~a
KoÊ`mMm àH$ën gwMdVmo. XþXd£ mZ§ pñ‘W Ë`mgmR>r Or OmJm
{ZdS>Vmo, {VWo {O‘ Q>b
o a A’$mQ> g¨nÎmr {‘idUmam EH$ Zdm
àH$ën gwê$ H$aUma Amho. Am{U BWoM Iam g¨Kf© gwê$ hmoVmo.
pñ‘W{df`r dmQ>Umar ‘m`m Am{U amOH$s`-Am{W©H$ {hVg¨~Y§
`m§V {ÛYm AdñWm Pmbobm noZ d {O‘ Q>b
o a Am{U noZÀ`m ^«ï>
gm‘«mÁ`mMr OmU Ambobm pñ‘W `mVbm hm g¨Kf© nS>ÚmdaM
~Km`bm hdm. {gZoQ>À`m {Z`‘mdbrVë`m ~maH$mì`m§Mm
’$m`Xm KoD$Z eodQ>r pñ‘W gVV 23 Vmg {gZoQ>‘Ü`o ^mfU
H$aVmo, Vmo àg¨J Va Ho$di Aà{V‘ Amho. (`mbmM amOH$s`
H$m‘H$mOmÀ`m g¨X^m©V {’${b~ñQ>a Ag¨ åhUVmV. åhUOo
EImXm àñVmd qH$dm àñVmdmdaMo ‘VXmZ amoIm`Mo Va EImÚm
{gZoQ> ‘|~aZo Amnbo ^mfU gVV Mmby R>do Uo. pñ‘Wbm hr gd©
‘m{hVr AWm©VM Šbm[agm gm±S>g© nwadVo.)
`m {MÌnQ>mMo d¡{eîQ>>ç åhUOo, eodQ>r gË` Am{U
Z¡{VH$VoMm àVrH$mË‘H$ {dO` hmoV Agbm Var n[aUm‘ ‘mÌ
{ZamemdmXr Amho. H$maU hm {dO` Ho$di Vm§{ÌH$ Am{U
àVrH$mË‘H$M Amho, ho ’«±$H$ H$màm ZH$iV AYmoao{IV
H$aVmoM. ^«ï> amOH$maUr Am{U dIdIbobo ~mV‘rXma ^ë`m
‘mUgmMr S>mi {eOy XoUma ZmhrV, hoM R>iH$nUo {XgV
amhVo. "{‘. S>rS²g JmoO Qy> Q>mD$Z' `m H$màmÀ`m AmYrÀ`m
{MÌnQ>mVXoIrb AgmM EH$ gm‘mÝ` ‘mUyg ({‘. S>rS²g)
AMmZH$ A‘mn g¨nÎmrMm dmagXma Pmë`mZo b§S>Zbm `oVmo
Ë`m doir ñdmWu ehadmgr`m§{déÕ AgmM EH$mH$s bT>m
XoVmo. nU {VWo eodQ>r Omo AmemdmX XmIdbm`, Vmo {ZIi
AmemdmX hmoVm. Iao Va ’«±$H$ H$màmbm AmYr "{‘. pñ‘W...'
hmXoIrb AmYrÀ`m "{‘.S>rS²g...'Mm nwT>Mm ^mJ åhUyZM
H$mT>m`Mm hmoVm. AmYrÀ`m {MÌnQ>mMm Zm`H$ J°ar Hy$nabm
KoD$ZM Ë`mbm hm {MÌnQ> H$am`Mm hmoVm. (AmYrÀ`m
{MÌnQ>mV J°ar Hy$naMr Zm{`H$m Agboë`m OrZ
AmW©aMrXoIrb VrM BÀN>m hmoVr!) nU J°ar Hy$naÀ`m

30 /

AZwnbãYVo‘wio H$màmZo JmdmH$S>À`m AmXe©dmXr VéUmÀ`m
`m ^y{‘Ho$gmR>r Ooåg ñQw>AQ>©Mr {ZdS> Ho$br Am{U ñQw>AQ>©Zo
`m g¨YrMo gmoZo Ho$bo.
`m {MÌnQ>mM§ AmUIr EH$ d¡{eîQ>ç åhUOo, `mVbo ^ì`
ZonÏ`. A‘o[aH$Mo ^ì` {gZoQ>, {VWbo {d{dY H$j,
hm°Q>obmVë`m Imoë`m, dm°{e§½Q>Z‘Ycr dmVm©ham§Mr Am°{’$gog
Am{U àog Šb~ Am°’$ dm°{e§½Q>Z dJ¡aoMo goQ²g Va Aà{V‘
AmhoVM; nU qbH$ZMo ñ‘maH$ dJ¡ao dm°{e§½Q>Z‘Ybr ñ‘maHo$
~Km`bm pñ‘W OmVmo, Ë`m§Mohr A{Ve` CËH¥$ï> goQ> C^mabo
AmhoV. Ë`mgmR>r H$màm Am{U Ë`m§Mr Q>r‘ dm°{e§½Q>Zbm Img
^oQ> XoD$Z Ambr. ‘w»` åhUOo A‘o[aH$Z {gZoQ>Mm ^ì` goQ>
Am{U {gZoQ>‘Yë`m ~marH$-gmarH$ amOH$s` g¨X^mªÀ`m
~m~V Ooåg {àñQ>Z ho {gZoQ>‘Yë`m J°barMr ì`dñWm
~KUmao {Zd¥Îm A{YH$mar `mgmR>r g„mJma åhUyZ Zo‘bo hmoVo.
’«±$H$ H$màmÀ`m AmYrÀ`m {MÌnQ>m§‘Ybm gm‘mÝ`
‘mUgmMo CXmÎmrH$aU H$aUmam XþX©å` AmemdmX ‘mÌ BWo
H$mid§S>bobm {XgVmo. pñ‘W d gm±S>g©À`m ê$nmV ñdmV§Í`
Am{U bmoH$emhr ‘yë`m§Mr g‘W© nmR>amIU Ho$br Agbr Var
`m ‘yë`m§Zm {diIm KmbUmè`m amOH$s` d gm‘m{OH$
àd¥ÎmrM A{YH$m{YH$ ~iH$Q> hmoV OmÊ`mMr {MÝh§ hm {MÌnQ>
XmIdVmo. AmOM§ OJ^amVb§ amOH$s` Am{U gm‘m{OH$ {MÌ
nm{hb§, Va dmñVdXoIrb `mM ^mdZobm nwï>r XoUma§ Amho Ag¨
AmT>iob. AmO Amnë`m XoemVb§ {MÌ Oar nm{hb§ Var {O‘
Q>obagmaIo Am¡Úmo{JH$ ‘m{’$`m Am{U noZgmaIo Ë`m§À`m
hmVmVb§ IoiU§ ~Zbobo amOH$maUr gd©Ì AmT>iVrb. Zmd§
Am{U Mohao ~Xbbobo ho {O‘ Q>oba Am{U noZ gm‘mÝ`
‘mUgmM§ OJU§ A{YH$m{YH$ {~H$Q> H$aVmZm {XgVmV. Ë`m§Zm
gmW XoUmè`m ‘r{S>`mZo KmVbobm Yw‘mHy$i Va AmnU amoOM
nmhV AmhmoV. ‘mÌ Amnë`mH$S>o AmOhr Agm ñdÀN> Am{U
Zo‘H$m {MÌnQ> ‘mÌ ~ZV Zmhr. ’«±$H$ H$màmMo {MÌnQ> H$iV
ZmhrV qH$dm H§$Q>midmUo hmoVmV, Agm Amamon H$Yr Ho$bm OmV
Zmhr; H$maU H$màm Oo gm§JVmo Vo AJXr WoQ>, ‘Zmoa§OH$ Am{U
hbŠ`m-’w$bŠ`m nÕVrZ§ gm§JVmo.
Ag¨ åhUVmV H$s, hm {MÌnQ> nmhÿZ AmnU amOH$maUmV
nS>m`bm ào[aV Pmë`mM§ gm§JUmar AZoH$ ņ ’«±$H$ H$màmbm
AZoH$ df} `oV AgV. àíZ BVH$mM Amho H$s, Am‘ AmX‘r
njmMo à‘wI AaqdX Ho$Oardmb `m§M§ nÌ Ë`mV Agob H$m?
g§O` ^mñH$a Omoer
Mob.: 9822003411
sanjaybhaskarj@gmail.com

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

"J¥{hUr Vo {dMmag§nÞ H$m¶©H$Vu' hm àdmg I{MVM AmíM¶©M{H$V H$aUmam Amho.

"g§dmX' hm eãX AmOÀ¶m KS>rcm McZr ZmʶmBVH$m ghOnUo dmnacm OmUmam eãX Amho,
˶mÀ¶m AWm©Mm Jm^mM Vmo eãX hadyZ ~gcm Amho. "g§dmX' ¶m eãXmcm ñdV:Mm Img
AW© Á¶m ~mBªZr Amnë¶m OJʶmVyZ {Xcm, {VM§ Zmd "{dÚmVmB©'! Ho$di CÎm‘ g§dmXmVyZ,
~mocʶmVyZ AZoH$m§Zm ˶m§Zr OJʶmMo ~i {Xco Amho; {Xem {Xcr Amho; ˶m§Zm H$m¶©àd¥Îm
Ho$co Amho; AZoH${dY CnH«$‘ Ho$co AmhoV. ¶mM g§dmXmÀ¶m Ordmda ‘mUgo {Q>H$dcr Am{U
dmT>{dcr AmhoV.
{dÚmVmB© ¶m 춺$snojmhr {VÀ¶m OrdZàoaUm§Zm, {dMmam§Zm OmUyZ ¿¶md§ ho ¶m nwñVH$mMo
à¶moOZ Amho. {dMmam§À¶m, {ddoH$mÀ¶m ~imda Á¶m ~mBªZr d¶mÀ¶m 35 Z§Va; ñdV:À¶m
OJʶmMo diU ~Xcco. Vo H$go KS>co, ho ¶m Jßnm§VyZ CcJS>V Joco Amho. ¶m Jßnm§À¶m
AmoKmV AZoH$ {df¶ Amco. Ogo H$s- {ddmh, A§YlÕm {Z‘y©cZ, OmVr-dU©dJ©ì¶dñWocm ZmH$maUo, órMr AmË‘{Z^©aVm, 춺$sMo ñdmV§Í¶ Am{U O~m~Xmar, ór
Am{U ór-àíZm§Mo àgma‘mܶ‘m§Vrc H$monè¶mVrc ñWmZ Vo AJXr AmOÀ¶m
"ñdoÀN>m‘aUm'gma»¶m {df¶m§da {dÚmVmB© ‘moH$ionUmZo ~moccoë¶m AmhoV. ˶m {dMmam§‘mJo
˶m§À¶m OJʶmVyZ C‘Jcoco gÎd Amho. ho gÎd {dMmanyd©H$ OJy nmhUmè¶m gdmªZmM Yra
XoUmao Amho. "hmo, Ag§ R>adc§ H$s OJVm ¶oV§'- hm hmoH$mamË‘H$, Z‘« gya AmJ«hmMm Amho. ¶m
Jßnm§V Ago {XgVo H$s, {dMma hm ’$º$ {dMma åhUyZ {dÚmVmBªÀ¶m Am¶wî¶mV Amcocm Zmhr;
˶m {dMmamZwgma ˶m dV©Z H$arV OmVmV, ˶m§À¶m "Cº$s Am{U H¥$Vr' ¶mV ‘oi Agcocm
OmUdVmo. ˶m‘wio Zdm {dMma A§JrH$maVmZm BVam§Zmhr Yra ¶oVmo. "Amncr dmQ> AmnUM
Mmcm¶Mr' ho VerM dmQ> H$mT>Umè¶m ‘mUgmH$Sy>Z H$iVo, Voìhm "Vo ‘cmhr O‘oc H$m?' ¶m
àíZmMm {VT>m nS>V Zmhr. ~i ¶oD$Z Mma nmdc§ MmcV Joco H$s WmoS>o O‘yZ OmVo,
AmË‘{dídmg ¶oVmo; ñdV:À¶m emoYmMr dmQ> XþîH$a amhV Zmhr. AZoH$s¨Zm {dÚmVmBªZr hr dmQ>
XmI{dcr Amho, H$Yr ˶m Mma nmdc§ ~amo~a Mmcë¶mhr AmhoV, Va H$Yr Xþê$ZM A§Yma
COi{dcm Amho.
Jocr 30 Vo 35 df} ‘r {dÚmVmBª~amo~a Amho. BV³¶m dfmªÀ¶m ghdmgmZ§Va Am{U
H$m‘mVë¶m gh^mJmZ§VagwÕm ‘cm ho nwñVH$ dmMVmZm {dÚmVmBªÀ¶m {dMmam§Mm,
ì¶{º$‘ÎdmMm Zì¶mZo emoY cmJcm Amho. gd© ‘mhrV Amho Ago dmQ>V AgVmZmM ˶m§À¶m
{dMmam§Mo, H¥$VtMo Zdo n¡cy g‘moa Amco AmhoV. A{Ve¶ ^mdZmerc ‘mUyg gm‘m{OH$
Om{UdoZo H$er H$UIa ^y{‘H$m KoD$Z R>m‘ C^m amhVmo, ho nmhUo ‘cm amo‘m§MH$mar dmQ>Vo.
Vã~c 35 dfmªÀ¶m H$m‘mMm nQ> Am{U ˶mhÿZ A{YH$ H$miMr ‘ZmVcr {dMmam§Mr
CcWmnmcW Jßnm§À¶m AmoKmVyZ ¶m nwñVH$mV Amcr Amho. Vmo gd© g§dmX VwH$S>çm-

{dÚmVmB© Am{U coIH$Û¶r ñQ>Oo da CÎm‘ ~mocUmè¶m AmhoV. ¶m Jßnm
nwñVH$ê$nmV Amë¶m‘wio ˶m§Mo AmdmO Am{U ~mocʶmMr gwaI
o e¡cr, ˶mVyZ
gmH$maUmao ZmVo ¶m AZw^dmcm dmMH$ nmaIo hmoVmV. ¶m Jßnm§À¶m Üd{Z‘wÐUmVyZ
EoH$Vm ¶oUmao nwñVH$ (Am°{S>Amo ~wH$) gmH$ma hmoD$ eHo$c. EoH$Vm ¶oUmè¶m
nwñVH$m§Mr hr ñdV:Mr OmJm Zì¶m O‘mݶmV {Z‘m©U hmoV Amho. AZoH$ H$mZm§‘YyZ
ho {dMma ‘Zm§n¶ªV nmohmoMʶmgmR>r Ago nwñVH$ {Z‘m©U ìhm¶cm hdo.
gmYZm : 1 ‘mM© 2014

nwñVH$ n[aM¶
ew^m§Jr Xoenm§S>o

{dÚmVmB© Am{U...

{dÚmVmB© Am{U...
A§Ocr ‘wio/Amem gmR>o
amOh§g àH$meZ, nwUo
qH$‘V : 200 én¶o

/ 31

VwH$S>çm§VyZ ‘m§S>cm Jocm Amho; nU ˶mMm EH$g§Y n[aUm‘
dmMZmZ§Va ¶oVmo, ho g§nmXH$s¶ ¶e Amho.
A§Ocr ‘wio Am{U Amem gmR>o ¶m ‘m¶m XmoKr ‘¡{ÌUr. ˶m
H$m¶©H$˶m© Am{U órdmXr Aä¶mgH$ ZmhrV ho IaoM, nU ˶m
{dÚmVmBªÀ¶m dmQ>MmcrVrc ^mJrXma AmhoV. {dÚmVmBªÀ¶m
H$m‘mVyZ, Am¶wî¶mVyZ ~i KoD$Z Amnco Am¶wî¶ g‘¥Õ
H$aUmè¶m {dMmar nÌH$ma-coIH$ {ó¶m AmhoV. ˶m XmoKtZm
{dÚmVmBªÀ¶m "~mocU§ Am{U OJU§' ¶mV H$‘rV H$‘r A§Va
R>do ʶmMo ‘moc H$ico Amho. Oo ˶m§Zm {‘imcoco Amho, Vo
g§{MV BVam§gmR>r amImdo, Ago ˶m§Zm dmQ>c.o ˶m§Mr
‘Z:nydH© $Vm ¶m nwñVH$mÀ¶m eãXmeãXm§VZy OmUdV amhVo.
{dÚmVmBªÀ¶m g§ñWm-g‘yhmVrc H$m¶©H$˶mªZm Am{U
H$m‘mÀ¶m ghmZw^yVrXmam§Zm ho nwñVH$ g§ñWm§Mr d¡Mm[aH$
~¡R>H$ gm§JUmao (^{dî¶doYr H$m¶©àUmcr) Amho. AmnU
H$aV Agcoë¶m H$m‘mMo doJionU H$m¶ Amho; ho H$m‘ ‘cm
OJʶmMo à¶moOZ H$go XoD$ eH$Vo- ¶m d Aem AZoH$
àíZm§Mr CÎmao BWo AmhoVM. {dÚmVmBªZm AZoH$ df}
EoH$Umè¶m, dmMUmè¶m (‘m¶mgma»¶m) cmoH$m§Zm ho nwñVH$
nwZ: à˶¶mMm AmZ§X XoB©c. WmoS>o’$ma gm‘m{OH$ Om{Udm§Mo
H¥${Verc Am¶wî¶ OJUmè¶m§Zm AmnU ¶mo½¶ ‘mJm©da MmcV

32 /

Agë¶mMm {Xcmgm ho coIZ XoD$ eHo$c. VéU {nT>rcm,
‘ܶ‘d¶rZ ór-nwéfm§Zm ho gmaoM àoaUmXm¶r Amho. ñdV:cm
nQ>cocm {dMma à˶j OJʶmV CVa{dVmZm BVam§er WmoS>m
Am{U ñdV:erM A{YH$ PJS>m AgVmo. ˶m PJS>çmV
~è¶mn¡H$s ¶eñdr ìhm¶cm ñdV:er Am{U BVam§er
AgUmè¶m g§dmXmMo ‘mochr BWo nwÝhm EH$Xm OmUdVo.
{dÚmVmB© Am{U coIH$Û¶r ñQ>oOda CÎm‘ ~mocUmè¶m
AmhoV. ¶m Jßnm nwñVH$ê$nmV Amë¶m‘wio ˶m§Mo AmdmO
Am{U ~mocʶmMr gwaoI e¡cr, ˶mVyZ gmH$maUmao ZmVo ¶m
AZw^dmcm dmMH$ nmaIo hmoVmV. ¶m Jßnm§À¶m
Üd{Z‘wÐUmVyZ EoH$Vm ¶oUmao nwñVH$ (Am°{S>Amo ~wH$) gmH$ma
hmoD$ eHo$c. EoH$Vm ¶oUmè¶m nwñVH$m§Mr hr ñdV:Mr OmJm
Zì¶m O‘mݶmV {Z‘m©U hmoV Amho. ghO arVrZo AZoH$
H$mZm§‘YyZ ho {dMma ‘Zm§n¶ªV nmohmoMʶmgmR>r Ago nwñVH$
{Z‘m©U ìhm¶cm hdo; ˶mgmR>r ‘ZmnmgyZ g{XÀN>m!
ew^m§Jr Xoenm§S>o
9/17, H$moUmH©$ Am§JZ,
{~~dodmS>r, nwUo 411030.
Mob. : 9422058220 / 9822073120
insure.with.shubhangi@gmail.com

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

S>m°.Za|Ð Xm^mobH$a `m§Mr hË`m Pmcr ˶mcm 20 ’o$~«wdmar amoOr ghm ‘{hZo Pmco.
S>m°ŠQ>am§À`m AMmZH$ Pmboë`m hË`o‘wio XmoZ ‘w»` àý {Z‘m©U Pmbo. n{hbm åhUOo- Ë`m§Mr
hË`m H$moUr Ho$br? Am{U Xþgam- AmVm Ë`m§À`mZ§Va nwT>o H$m`?
¶mVbm n{hbm àý hm nmobrg Joë`m ghm ‘{hÝ`m§nmgyZ gmoS>drV AmhoV Am{U Ë`mVrb
àJVr Amnë`mcm ‘mhrV Amho. Xþgam àý ‘bm OmñV ‘hÎdmMm dmQ>Vmo. S>m°ŠQ>a Joë`mZ§Va
XmV Zgbobm H$m hmoB©Zm, nU H$m`Xm Pmbm Am{U AmÎmmn`ªV Odinmg 40 Ho$gogMr Zm|Xhr
Pmbr hr ñdmJVmh© ~m~ Amho. nU hm ’$º$ VmËnwaVm {df` Z amhVm, ˶mgmR>r H$m`‘
ñdê$nmMm bT>m XoÊ`mMr JaO Amho, {dMma-àgmamMr Am{U à~moYZmMr JaO Amho.
2010 ‘Yrc H$moëhmnwamVrb gmYZm gm{hË` g¨‘obZmV S>m°ŠQ>am§er MMm© Pmbr Am{U
Ago R>abo H$s, S>m°ŠQ>am§Mr ì`m»`mZo Am°{S>Amo grS>rÀ`m ‘mÜ`‘mVyZ aoH$m°S>© H$ê$Z OmñVrV
OmñV bmoH$m§n`ªV nmohmoMdmdrV. Ë`mZwgma gbJ AmR> {Xdgm§V Ë`m§Mr 10 ì`m»`mZo
ñQw>{S>Amo‘Ü`o aoH$m°S>© Ho$br. `m‘Ü`o d¡Úm{ZH$ Ñ{ï>H$moZ, ’$bÁ`mo{Vf, ^yV-^mZm‘Vr, ‘ZmMo
AmOma, Xodr A§JmV `oUo, ~wdm~mOr, Xod-Y‘©-ZrVr, {ddoH$dmX Aem {df`m§darbì`m»`mZo
AmhoV. Vr Am°{S>Amo grS>r nwT>o àH$m{eV Pmbr Am{U 2000 nojm OmñV grS>rO AJXr
WmoS>çmM H$mimV g¨në`m. Ë`mÀ`m àH$meZmÀ`m doir S>m°ŠQ>am§er AOyZ EH$m H$ënZo~m~V
MMm© Pmbr, Vr åhUOo A§YlÕm {Z‘y©bZ Midir{df`r g‘mOmV ~aoM J¡ag‘O AmhoV. Vo
Xÿa Pmbo nm{hOoV. åhUyZ ‘J A§{Zgbm Zoh‘r {dMmaë¶m OmUmè`m àým§Mr `mXr H$ê$Z Ë`m§Mr
CÎmao ñdV… S>m°ŠQ>am§Zr ÚmdrV. Ë`mMr {MÌ’$sV V`ma H$ê$Z, Vr ‘moR>çm à‘mUmV {dV[aV
H$amdr, gd©Xÿa nmohmoMdmdr.
˶mgmR>r 8 E{àb 2013 amoOr nwUo ¶oWrc Eg.E‘.Omoer g^mJ¥hmV H$mhr bmoH$m§Zm
{Z‘§{ÌV H$ê$Z 26 àý S>m°ŠQ>am§Zm {dZmoX {eagmR> `m§Zr {dMmabo Am{U Ë`mà‘mUo Ë`mMr
{MÌ’$sV V`ma Ho$br. Ë`mM doir {d{dY ~m~m-~wdm Oo M‘ËH$mamMo à`moJ H$ê$Z bmoH$m§Zm
’$gdVmV, Ë`m§Mo àmË`{jH$ ehmOr ^mogbo `m§Zr H$ê$Z XmI{dbo Am{U Ë`mMohr {MÌrH$aU
H$aÊ`mV Ambo. hm H$m`©H«$‘ CYiyZ bmdUma, Aer Hw$UHw$U nmo{bgm§Zm bmJë`m‘wio nyU©
nmobrg ~§Xmo~ñVmV ho eyqQ>J nma nS>bo. ¶m S>rìhrS>rMo E{S>qQ>J H$ê$Z àH$meZ H$aÊ`m~m~V
S>m°ŠQ>am§er MMm© Pmbr, nU àH$meZmMm H$m`©H«$‘ ìhm`À`m AmYrM ˶m§Mr hË`m Pmbr.
AmVm ¶m S>rìhrS>rMm àH$meZ g‘ma§^ ~wYdma, 19 ’o$~«wdmar amoOr Eg.E‘.Omoer g^mJ¥h, nwUo
`oWo g¨Ü`mH$mir ghm dmOVm Am`mo{OV Ho$cm Amho. `m H$m`©H«$‘mgmR>r Á`oð> A{^ZoVo{X½Xe©H$ A‘mob nmboH$a, Á¶oð> nÌH$ma {Xbrn nmS>JmdH$a Am{U S>m°.e¡bm Xm^mobH$a
CnpñWV amhUma AmhoV.
AmYw{ZH$ V§ÌkmZmÀ`m ‘XVrZo EH$ Jmoï> ‘mÌ doioV Pmbr- Vr åhUOo, S>m°ŠQ>am§Mo {dMma
Am°{S>Amo Am{U pìh{S>AmoÀ`m ‘mÜ`‘mVyZ OVZ H$aVm Ambo. ‘mUyg ‘maVm `oVmo, nU {dMma
‘maVm `oV ZmhrV ho nwÝhm EH$Xm {gÕ Pmbo. AmO earaê$nr S>m°ŠQ>a Xm^mocH$a Zgbo Var
{dMmaê$nr S>m°ŠQ>a Amnë`m‘Ü`o AmhoVM. Vo KamoKar nmohmoMmdoV Am{U Ë`m§À`m {dMmam§VyZ
AZoH$ chmZ-‘moR>o H$m¶©H$V} V`ma ìhmdoV ¶mgmR>r ¶m grS>rO Iyn ‘mobmÀ`m R>aUma AmhoV.
VH$m©Mr, `w{º$dmXmMr, naIS>nUmMr, AmO©dr AmdmhZmMr, H$iH$irMr nU {ZYm©amMr
^mfm dmnaV S>m°ŠQ>am§Zr A§YlÕm {Z‘y©bZmMm {ddoH$OmJa Jobr 25 df} AI§{S>VnUo gd©Xÿa
nmohmoM{dbm. bmoH$m§Zm ‘§Ì‘w½Y H$aUmar Ë`m§Mr ^mfUo Am{U àým§Mr MnIb CÎmao
g‘mO‘Zmbm {^S>ë`m{edm` amhUma ZmhrV.
{Jare cmS>, mob.: 7709000255

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

àmg§{JH$
{Jare cmS>

`m S>rìhrS>rMo ‘w»` {dVaH$ :
gmYZm {‘{S>`m g|Q>a
431 e{Zdma noR>,
nwUo 411030,
’$moZ : 020-24459635

/ 33

"AZwJh« ' ~§Jcm ^yV~m{YV Zmhr... H$Zm©Q>H$s ‘§Í¶m§Mm {Zdm©im
‘hmamï´> gaH$maZo S>m°.Za|Ð Xm^mocH$a ¶m§À¶m h˶oZ§Va A§YlÕm {Z‘y©cZm{df¶r Oar CgZo AdgmZ AmUyZ H$mhr nmdco
CMccr Agcr, Var ˶m gaH$ma‘Yrc AZoH$ ‘§Ìr Amnmnë¶m gaH$mar {ZdmgñWmZm§~ÔcÀ¶m, a§Ja§JmoQ>rÀ¶m ZmdmImcr
Ho$ë¶m OmUmè¶m Xþéñ˶m dm gwYmaUm§~ÔcÀ¶m EoH$sd A§YlÕm§À¶m Omù¶mV AOyZhr AS>H$coco AmhoV, ho CKS> Jw{nV Amho.
˶m nmíd©^y‘rda eoOmaÀ¶m H$Zm©Q>H$ amÁ¶mVrc {dYmZ n[afXo‘Yrc AcrH$S>À¶mM EH$m MM}À¶m AmoKmV g^mJ¥hZoVo d ˶m
amÁ¶mMo ‘m{hVr-V§ÌkmZ d O¡dV§ÌkmZ Im˶mMo ‘§Ìr Eg.Ama.nmQ>rc ¶m§Zr Ho$coco {ZdoXZ {deof ‘hÎdmMo Agë¶m‘wio {VH$S>o
cj doYʶmgmR>r hm Vnerc...
H$Zm©Q>H$ {d{Y‘§S>imÀ¶m gXñ¶m§Mo doVZ, {Zd¥{ÎmdoVZ, ^Îmo d BVa ~m~t{df¶rÀ¶m 1956 À¶m H$m¶ÚmV XþéñVr gwMdUmao
EH$ {dYo¶H$ OZVm Xc (go³¶wca) ¶m njmMo {dYmZ n[afXoVrc ZoVo E‘.gr.ZmZæ¶m ¶m§Zr ‘m§S>co hmoVo. ˶m {dYo¶H$mda
g^mJ¥hmV MMm© gwê$ AgVmZm {d{dY ‘§Í¶m§À¶m ~§Jë¶m§‘ܶo Am{U ˶m§À¶m H$m¶m©c¶m§‘ܶo "dmñVwemómMr JaO' åhUyZ Oo
H$mhr ZyVZrH$aU Ho$co OmVo, ˶mda ~§Xr KmcʶmMm ‘wÔm ‘moR>çm {hararZo ‘m§S>cm OmV hmoVm. Voìhm ‘YoM C^o amhÿZ
Eg.Ama.nmQ>rc ¶m§Zr Amnco AZw^d gm§Jm¶cm gwédmV Ho$cr.
""...gw‘mao VrZ dfmªnydu VËH$mcrZ ‘w»¶‘§Ìr ‘mZZr¶ OJXre eo{Å>¶ma ¶m§Zr ‘cm "AZwJ«h' hm ~§Jcm amhʶmgmR>r åhUyZ
XoD$ Ho$cm. nydu AZoH$ ‘w»¶‘§Ìr Á¶m ~§Jë¶mV amhÿZ Joco AmhoV, Agm hm ~§Jcm ‘r dmnê$ Z¶o, Agm ‘cm AZoH$m§Zr g„m
{Xcm. ˶m ~§Jë¶mOdiyZ cmoh‘mJ© OmVmo Am{U ˶m ^mJmV aoëdoJmS>çm§Imcr AZoH$m§Zr AmË‘h˶m Ho$ë¶m AmhoV. ˶m gdmªMo
AñdñW AmË‘o ¶m ~§Jë¶mÀ¶m Amgnmg KmoQ>miV AgVmV. ˶m§Mm Ìmg Q>miʶmgmR>r "AZwJ«h' ~§Jë¶mV amhUo Q>mimdo, Ago
˶m§Mo gm§JUo hmoVo. ‘r {VH$S>o Xþc©j Ho$co Am{U ˶m ~§Jë¶mV Jocr VrZ df} amhVmo Amho. EdT>oM Zìho, Va AJXr EoZ
‘ܶamÌrgwÕm ~§Jë¶mÀ¶m AdVr^modVr ’o$è¶m ‘maV Amcmo Amho. nU ‘cm H$mhr ^wVo AmT>icocr ZmhrV. qH$~hþZm, VoWo
amhm¶cm Joë¶mZ§Va ‘r ‘§Ìr Pmcmo Amho Am{U ‘r ‘§{ÌnXmMr enW KoVë¶mZ§Va EH$m Xÿa{MÌdm{hZrZo "AZwJ«h'‘ܶo amhV
Agë¶m‘wio ‘mPo ^{dVì¶ Ymo³¶mV Amho, Ago dV©dcoco ^mH$sVhr ImoQ>o R>aco Amho...''
Eg.Ama.nmQ>rc ¶m§Mo ho AZw^dH$WZ H$Zm©Q>H$ {dYmZ n[afXoVrc Aݶ gXñ¶m§Zr {H$Vr Jm§^r¶m©Zo KoVco dm H$moUVr
à{V{H«$¶m 춺$ Ho$cr, ¶m~m~V àH$m{eV ~mV‘rV ("qhXÿ' : 25 OmZodmar 14) H$mhrM Vnerc AmT>icm Zmhr. VWm{n, Vo
˶m g^mJ¥hmV VgoM {dê$Z OmD$ Z¶o åhUyZ A§YlÕm {Z‘y©cZ g{‘VrÀ¶m ‘hmamï´>mVrc H$m¶©H$˶mªZr ˶m§Zm à˶j ^oQy>Z qH$dm
nÌmÛmao ˶m§Mo A{^Z§XZ H$amdo Am{U Oo OmXÿQ>moUm{damoYr {dYo¶H$ ‘hmamï´> {d{Y‘§S>imZo g§‘V H$amdo åhUyZ S>m°.Xm^mocH$a
à¶ËZerc hmoVo, Vo {dYo¶H$ H$Zm©Q>H$ {d{Y‘§S>imH$Sy>Z g§‘V Ho$co Omdo åhUyZ nwT>mH$ma KoʶmMo ˶m§Zm AmdmhZ H$amdo, Ago
gwMdmdogo dmQ>Vo.
AmZ§X hS>uH$a, nwUo

34 /

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

/ 35

36 /

gmYZm : 1 ‘mM© 2014

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful