You are on page 1of 32

Juni/Juli 2013. aban 1434.

Moj Vodi Kroz ivot KUR'AN -I KERIM

Moj Vodi Kroz ivot

itaj Kur'an kao da je objavljen tebi. "Ova Knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali." (Al-Baqara : 2) "A Kuran je svijetu cijelome opomena!" (Al-Qalam : 52) "Ovo je pouka, pa ko hode drade se puta koji Gospodaru njegovu vodi." (Ad-Dahr : 29) "Kuran je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine." (At-Tariq : 13) "Reci, on je vjernicima uputa i lijek." (Fussilet : 44) "Mi objavljujemo u Kur'anu ono to je lijek i milost vjernicima." (El-Isra : 82) "Elif Lam Ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvede iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga." (Ibrahim : 1) "A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala." (El-En'am: 155) "A ako sumnjate u ono to objavljujemo robu Svome, nainite vi jednu suru slinu objavljenim njemu, a pozovite i boanstva vaa, osim Allaha, ako istinu govorite." (Al-Baqara : 23) "A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna kojom Allah upuduje na puteve spasa one koji nastoje stedi zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje. " (Al-Ma'ide : 15-16) "Rijei Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; Njegove rijei niko ne moe promijeniti i On sve uje i sve zna." (Al-An'am : 115)

Moj Vodi Kroz ivot

"Ono to je na nebesima i ono to je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga!" (Al-Gumu'a : 1) Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Razmiljajte o onome to je Allah stvorio, a nemojte razmiljati o Svevinjem Allahu! **Ono to u Kur'anu pie o Njemu :

Al-Ihlas 1. Reci: 'On je Allah - Jedan! 2. Allah je Utoite svakom! 3. Nije rodio i roen nije, 4. i niko Mu ravan nije!" "On, doista, prima pokajanje, On je milostiv." (Al-Baqara : 37) "On de vam oprostiti! On prima pokajanje i On je milostiv!" (Al-Baqara : 54) "Zar ti ne zna da je samo Allahova vlast i na nebesima i na Zemlji i da vi osim Allaha ni zatitnika, ni pomagaa nemate?" (Al-Baqara : 107) "A Allahov je i istok i zapad; kuda god se okrenete, pa - tamo je Allahova strana. Allah je, zaista, neizmjerno dobar i On sve zna. Nevjernici govore: "Allah je uzeo sebi dijete." Hvaljen neka je On! Naprotiv, Njegovo je sve ono to je na nebesima i na Zemlji. Njemu se sve pokorava; On je stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada neto odlui, za to samo rekne: "Budi! - i ono bude." (AlBaqara : 115-117) "A va Bog - jedan je Bog! Nema boga osim Njega, Milostivog, Samilosnog!" (AlBaqara : 163) "A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu." (Al-Baqara : 186 ) "Allah je, zaista, dobar prema ljudima, ali vedina ljudi ne zahvaljuje." (Al-Baqara : 243)

Moj Vodi Kroz ivot "Allah nikoga ne optereduje preko mogudnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje uini, a na njegovu tetu zlo koje uradi. Gospodaru na, ne kazni nas ako zaboravimo ili to nehotice uinimo! Gospodaru na, ne tovari na nas breme kao to si ga tovario na one prije nas! Gospodaru na, ne stavljaj nam u dunost ono to ne moemo podnijeti, pobrii grijehe nae i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si Gospodar na pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!" (Al-Baqara : 286) Reci: 'O Allahu, koji svu vlast ima, Ti vlast onome kome hode daje, a oduzima je od onoga od koga hode; Ti onoga koga hode uzvisuje, a onoga koga hode unizuje; u Tvojoj ruci je svako dobro - Ti, uistinu, sve moe! Ti uvodi nod u dan, i uvodi dan u nod; Ti od neivog stvara ivo, i od ivog neivo; Ti opskrbljuje koga hode, bez rauna." (Ali 'Imran : 26-27) "A Allahovo je ono to je na nebesima i ono to je na Zemlji! On oprata onome kome hode, a na muke stavlja onoga koga hode; - Allah prata i samilostan je." (Ali 'Imran : 129) "Allah eli da vam objasni i da vas putevima kojima su ili oni prije vas uputi, i da vam oprosti. - A Allah sve zna i mudar je. Allah eli da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode ele da daleko s Pravog puta skrenete. Allah eli da vam olaka - a ovjek je stvoren kao nejako bide." (An-Nisa' : 26-28) "Neka znate da Allah strogo kanjava, ali i da prata i da je milostiv." (Al-Ma'ide : 98) "Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju - druge sa Gospodarom svojim izjedanauju! On vas od zemlje stvara i as smrti odreuje, i samo On zna kada de Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate. On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i to krijete i to pokazujete, i On zna ono to radite." (Al-An'am : 1-3) "Reci: 'Kaite vi meni, ako istinu govorite, kad bi vam dola Allahova kazna ili vas iznenadio Smak svijeta, da li biste ikoga drugog osim Allaha prizivali, ako istinu govorite?" (Al-An'am : 40) *argument u razgovoru sa ateistom "A kada ti dou oni koji u rijei Nae vjeruju, ti Reci: 'Mir vama! Gospodar va je sam Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od vas kakvo runo djelo iz lahkosmislenosti uini, pa se poslije pokaje i popravi - pa, Allah de doista oprostiti i samilostan biti." (Al-An'am : 54)

Moj Vodi Kroz ivot "Onome koga Allah eli uputiti - On srce njegovo prema islamu raspoloi, a onome koga eli u zabludi ostaviti - On srce njegovo stegne i umornim uini kao kad ini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrke ostavi." (Al-An'am : 125) "Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hode, vas de ukloniti, i poslije vas one koje On hode dovesti, kao to je od potomstva drugih naroda vas stvorio." (Al-An'am : 133) "Gospodar va je Allah, koji je nebesa i Zemlju u est vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom nodi prekriva dan, koji g a u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvien neka je Allah, Gospodar svjetova!" (Al-A'raf : 54) "Reci: 'O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, Njegova vlast je na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On ivot i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna itati i pisati, koji vjeruje u Allaha i rijei Njegove; njega slijedite - da biste na Pravome putu bili!" (Al-A'raf : 158) "Da Allah ljudima daje zlo onako brzo kao to im se odaziva kad trae dobro, oni bi, uistinu, stradali." (Yunus : 11) "Allah zaista nede nikakvu nepravdu ljudima uiniti, ljudi je sami sebi ine." (Yunus : 44) "Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne moe otkloniti, a ako ti zaeli dobro - pa, niko ne moe blagodat Njegovu sprijeiti; On njome nagrauje onoga koga hode od robova svojih; On prata i milostiv je." (Yunus : 107) "Reci: 'Allah najbolje zna koliko su ostali; tajne nebesa i Zemlje jedino On zna. Kako On sve vidi, kako On sve uje! Oni nemaju drugog zatitnika osim Njega, a On ne uzima nikoga u odlukama Svojim kao ortaka." (Al-Kahf : 26) "Reci: 'Kad bi more bilo mastilo da se ispiu rijei Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i rijei Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli jo jednim slinim.' "(AlKahf : 109) "Da su sva stabla na Zemlji pisaljke, a da se u more, kad presahne, ulije jo sedam mora, ne bi se ispisale Allahove rijei; Allah je, uistinu, silan i mudar." ( Luqman : 27)

Moj Vodi Kroz ivot "Allaha hvali sve to je na nebesima i na Zemlji, i On je Silni i Mudri. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji; On ivot i smrt daje, i On sve moe. On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve!" (Al-Hadid : 1-3) "Zar ne zna da Allah zna to je na nebesima i to je na Zemlji? Nema tajnih razgovora meu trojicom, a da On nije etvrti, niti meu petericom a da On nije esti, ni kad ih je manje ni kad ih je vie, a da On nije s njima gdje god oni bili; On de ih na Sudnjem danu obavijestiti o onome to su radili, jer Allah sve dobro zna." (Al-Mugadala : 7) "On je Allah - nema drugog boga osim Njega - On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni! On je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvieni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz niega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepa imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri. " (Al-Har : 22-24) "On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve to vi radite Allah dobro vidi." (At-Tagabun : 2) "Ako te od Allaha neka nevolja pogodi - pa, niko je osim Njega ne moe otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari - pa, samo je On Svemodni." (Al-An'am : 17)

Moj Vodi Kroz ivot


"Na putu Ahmeda da smo praina..."
"Every moment, every breath we take We regret being without you."

Rekli su nam da je nemogue voljeti nekoga koga nisi nikada vidio. Ipak, mi izgaramo od ljubavi prema Poslaniku s.a.v.s "Mi smo te poslali da istinu objavi i da radosne vijesti i opomenu donese, i ti nee biti pitan za one koji su u Dehennemu." (Al-Baqara : 119) "Mi smo vam jednog od vas kao Poslanika poslali, da vam rijei Nae kazuje i da vas oisti i da vas Knjizi i mudrosti poui i da vas ono to niste znali naui." (Al-Baqara :151) "Reci: 'Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas e Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!' - A Allah prata i samilostan je." (Ali 'Imran : 31) "O sljedbenici Knjige, doao vam je poslanik Na - nakon to je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika - da vam objasni, da ne biste rekli: "Nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje!" Pa, doao vam je, eto, onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje. A Allah sve moe." (Al-Ma'ide : 19) "Poslaniku je jedino dunost da objavi, a Allah zna i ono to javno inite i ono to sakrijete." (Al-Ma'ide : 99) "Mi aljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela ine niega ne boje i ni za im neka ne tuguju." (Al-An'am : 48) "Doao vam je Poslanik, jedan od vas, teko mu je to ete na muke udariti, jedva eka da Pravim putem poete, a prema vjernicima je blag i milostiv." (At-Tawba : 128) "...a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali." (Al-Anbiya' : 107) "Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji esto Allaha spominje." (Al-Ahzab : 21)

Moj Vodi Kroz ivot


"O Vjerovjesnie, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da - po Njegovom nareenju - poziva k Allahu, i kao svjetiljku koja sija." (Al-Ahzab : 45-46) "Mi aljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onoga koji treba opominjati." (Al-Fath : 8) "On je neukima poslao Poslanika, jednog izmeu njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih oisti i da ih Knjizi i mudrosti naui, jer su prije bili u oitoj zabludi, i drugima koji im se jo nisu prikljuili - On je Silni i Mudri. " (Al-Gumu'a : 2-3)

Moj Vodi Kroz ivot


O onima koji skreu s Pravog puta

"Onima koji nede da vjeruju doista je svejedno - opominjao ih ti ili ne opominjao oni nede vjerovati. Allah je zapeatio srca njihova i ui njihove, a pred oima njihovim je koprena; njih eka patnja golema." (Al - Baqara : 6-7) "Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste." (Al - Baqara : 18) "Allah se ne ustruava da za primjer navede muicu ili neto sidun ije od nje; oni koji vjeruju - ta oni znaju da je to Istina od Gospodara njihova; a oni koji ne vjeruju - govore: "ta to Allah hode sa ovim primjerom?" Time On mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima na Pravi put ukazuje; ali, u zabludi ostavlja samo velike grjenike, koji kre ved vrsto prihvadenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono to je Allah naredio da se odrava, i prave nered na Zemlji; oni de nastradati." (Al-Baqara : 26-27) "A nije tako! Oni koji budu zlo inili i grijesi njihovi ih budu sa svih strana stigli, oni de stanovnici Dehennema biti i u njemu de vjeno ostati. A oni koji budu vjerovali i dobra djela inili - oni de stanovnici Denneta biti i u njemu de vjeno boraviti. " (Al-Baqara : 81-82) "Ali srca vaa su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili jo tvra, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom rui. - A Allah motri na ono to radite. " (Al-Baqara : 74) "Reci: 'Runo je to na to vas vjerovanje vae navodi, ako ste uopde vjernici. '" (AlBaqara : 93) "Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne dri do sebe." (Al - Baqara : 130 ) "Ni jevreji, ni krdani nede biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvati vjeru njihovu. Reci: 'Allahov put je jedini Pravi put!" A ako bi se ti poveo sa eljama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zatititi niti odbraniti." (Al-Baqara : 120) "A kada je Ibrahim zamolio: "Gospodaru moj, uini ovo mjesto sigurnim gradom, a snabdij plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet!" - On je rekao: 'Onome koji ne bude vjerovao dadu da neko vrijeme uiva, a onda du ga prisiliti da ue u paklenu vatru, a grozno de ona prebivalite biti!' " (Al Baqara : 126)
9

Moj Vodi Kroz ivot

"Oni koji nede da vjeruju slini su stoci na koju se vie, ali ona uje samo zov i viku. Gluhi, nijemi i slijepi - oni nita ne shvadaju!" (Al-Baqara: 171) "...one koji ne budu vjerovali na strane muke du staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im nede modi pomodi." ( Ali 'Imran : 56) "A kada bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi vrdi u vjeri - i tada bismo im Mi, sigurno, veliku nagradu dali i na Pravi put ih usmjerili." (An-Nisa : 66-68) "Allah doista nede ukazati na Pravi put narodu koji nede da vjeruje." (Al-Ma'ide : 67) "A nevjernicima ne doe nijedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu. Oni smatraju da je la Istina koja im dolazi, ali, njih de, sigurno, stidi posljedice onoga emu se rugaju.." (Al-An'am : 4-5) "Oni koji ne vjeruju da de pred Allaha stati nastradade kad im iznenada as oivljenja doe, i redi de: "O, alosti nae, ta smo sve na Zemlji propustili!", i grijehe svoje de na leima svojim nositi, a uasno je ono to de uprtiti!" (Al-An'am : 31) "Oni se zaklinju Allahom, najteom zakletvom, da de, ako im doe udo, sigurno, zbog njega vjernici postati. Reci: 'Sva uda su samo u Allaha!' A odakle vi znate da de oni, kad bi im ono dolo, vjernici postati, i da Mi srca njihova i oi njihove nedemo zapeatiti, i da nede vjerovati kao to ni prije nisu vjerovali, i da ih nedemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni?" (Al-An'am : 109-110) "On jednima na Pravi put ukazuje, a druge, s pravom, u zabludi ostavlja, jer oni, mjesto Allaha, ejtane za zatitnike uzimaju i misle da dobro rade." (Al-A'raf : 30) "Mi smo za Dehennem mnoge dine i ljude stvorili; oni srca imaju - a njima ne shvadaju, oni oi imaju - a njima ne vide, oni ui imaju - a njima ne uju; oni su kao stoka, ak i gori - oni su zaista nemarni." (Al-A'raf : 179) "Koga Allah u zabludi ostavi, niko ga ne moe na Pravi put uputiti! On de ih ostaviti da u nevjerstvu svome lutaju." (Al-A'raf : 186)

10

Moj Vodi Kroz ivot "Najgora bida kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji nede da shvadaju. " (AlAnfal : 22) "Da Allah zna da od njih moe biti ikakva dobra, uinio bi da uju, a da je uinio i da uju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inae glave okredu." (Al-Anfal :23) "Neka te ne oduevljavaju bogatstva njihova, a ni djeca njihova! Allah hode da ih njima kazni na ovome svijetu i da skonaju kao nevjernici." (At-Tawba : 55) "Malo de se oni smijati, a dugo de plakati, bide to kazna za ono to su zasluili." (At-Tawba : 82) "Allah nede nazvati zalutalim narod koji je na Pravi put uputio prije nego to uine ono to im je On zabranio. - Allah zaista sve dobro zna." (At-Tawba : 115) "Samo se Njemu moete moliti! A oni kojima se pored Njega mole - nede im se odazvati, kao to ni voda nede stidi u usta onome koji prema njoj samo dlanove svoje prui; molitva nevjernika je stvar izgubljena." (Ar-Ra'd : 14) "A od uasne patnje teko nevjernicima, koji ivot na ovome svijetu vie vole od onoga svijeta i koji od Allahova puta odvradaju i nastoje ga prikazati krivim! Oni su u velikoj zabludi." (Ibrahim : 2-3) "Toga dana de vidjeti grjenike povezane u zajednike okove; koulje de im od katrana biti, a vatra de lica njihova obavijati - da Allah kazni svakoga prema zasluzi - Allah de zaista brzo raun svidjeti. Ovo je obznana ljudima i da njome budu opomenuti i da znaju da je samo On jedan Bog, i da razumom obdareni prime pouku!" (Ibrahim : 49-52) >>"Gospodaru moj," - redi de - "zato si me slijepa oivio kada sam vid imao?' "Evo zato" - redi de On: "Dokazi Nai su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa de danas ti isto tako biti zaboravljen."<< (Ta-Ha : 125-126) "Budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte nikoga Njemu ravnim! A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan - bide kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio." (Al-Hagg : 31) "A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj edan vidi vodu, ali kad do tog mjesta doe, nita ne nae - a zatedi de da ga eka kraj njega Allahova kazna i On de mu potpuno isplatiti raun njegov jer Allah veoma brzo obraunava ." (An-Nur : 39)
11

Moj Vodi Kroz ivot "Oni koji, mimo Allaha, zatitnike uzimaju slini su pauku koji sebi isplete kudu, a najslabija je kuda, uistinu, paukova kuda, neka znaju!" (Al-'Ankabut : 41) ejtan - ovjekov neprijatelj

" I ejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u emu su bili. "Siite!" - rekosmo Mi - "jedni drugima dete neprijatelji biti, a na Zemlji dete boraviti i do roka odreenoga ivjeti!" (Al-Baqara : 36) "O ljudi, jedite od onoga to ima na Zemlji, ali samo ono to je doputeno i to je prijatno, i ne slijedite ejtanove stope, jer vam je on neprijatelj oevidni!" (Al-Baqara : 168) "On vas navrada na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono to ne znate." (Al-Baqara : 169) "O vjernici, ivite svi u miru i ne idite stopama ejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni." (Al-Baqara : 208) "I kada bude sve rijeeno, ejtan de redi: "Allah vam je pravo obedanje dao, a ja sam svoja obedanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, ved sami sebe, niti ja mogu vama pomodi niti vi moete pomodi meni. Ja nemam nita s tim to ste me prije smatrali Njemu ravnim." Nevjernike, sigurno, eka bolna patnja." (Ibrahim : 22)

12

Moj Vodi Kroz ivot Savjeti i poruke vjernicima

"Oni koji su vjerovali, pa i oni koji su bili jevreji, i sabijci, i krdani - oni koji su u Allaha i u Onaj svijet vjerovali i dobra djela inili - niega se oni nede bojati i ni za im oni nede tugovati." (Al-Ma'ide : 69) "I istinu s neistinom ne mijeajte i istinu svjesno ne tajite." (Al-Baqara: 42) "I bojte se Allaha i znajte da dete pred Njega stati. A ti obraduj prave vjernike!" (AlBaqara : 223)

"I neka vam zakletva Allahom ne bude prepreka u ispravnom ivotu, na putu estitosti i u nastojanju da pomirite ljude. - A Allah sve uje i sve zna." (Al-Baqara : 224) "Allah vas nede kazniti ako se nenamjerno zakunete, ali de vas kazniti ako pod zakletvom neto namjerno uinite. - A Allah prata i blag je." (Al-Baqara : 225) "I molitvu obavljate i zekat dajite, a za dobro koje za sebe pripremite nadi dete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono to radite." (Al-Baqara : 110) Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono to se objavljuje nama, i u ono to je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono to je dato Musau i Isau, i u ono to je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike meu njima, i mi se samo Njemu pokoravamo." (Al-Baqara : 136) "Svako se okrede prema svojoj Kibli, a vi se potrudite da druge, inedi dobra djela, preteete! Ma gdje bili, Allah de vas sve sabrati - Allah, zaista, sve moe." (Al-Baqara : 148) "Sjedajte se vi Mene, i Ja du se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! O vjernici, traite sebi pomodi u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih. I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: "Mrtvi su!" Ne, oni su ivi, ali vi to ne znate ! Mi demo vas dovoditi u iskuenje malo sa strahom i gladovanjem, i time to dete gubiti imanja i ivote, i ljetine. A ti obraduj izdrljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi,

13

Moj Vodi Kroz ivot samo kau: "Mi smo Allahovi i mi demo se Njemu vratiti!" Njih eka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome putu!" (Al-Baqara : 152-157) "O vjernici, jedite ukusna djela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate! On vam jedino zabranjuje: strv i krv i svinjsko meso, i ono to je zaklano u neije drugo ime, a ne u Allahovo. A onome ko bude primoran, ali ne iz elje, tek toliko da glad utoli, njemu grijeh nije. - Allah zaista prata i milostiv je." (AlBaqara : 172-173) "I imetak na Allahovom putu rtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro inite - Allah, zaista, voli one koji dobra djela ine." (Al-Baqara : 195) "I onim, to vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni!" (Al-Baqara : 197) "A ima i onih koji govore: 'Gospodaru na, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sauvaj nas patnje u ognju!'" (Al-Baqara : 201) "Zar vi mislite da dete udi u Dennet, a jo niste iskusili ono to su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimatine i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali - uzviknuli: "Kada de ved jednom Allahova pomod!?" Eto, Allahova pomod je zaista blizu!" (Al-Baqara : 214) "Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! - Ne volite neto, a ono moe biti dobro za vas; neto volite, a ono ispadne zlo po vas. - Allah zna, a vi ne znate." (AlBaqara : 216) " Allah zaista voli one koji se esto kaju i voli one koji se mnogo iste." (Al-Baqara : 222) "I imajte na umu da Allah zna ta je u duama vaim, pa ga se priuvajte, i znajte da On prata i da je blag." (Al-Baqara : 235) "I ne zaboravite da jedni prema drugima velikoduni budete, ta Allah zaista vidi ta radite. Redovno molitvu obavljajte, naroito onu krajem dana, i pred Allahom ponizno stojte." (Al-Baqara : 237 - 238) "Lijepa rije i izvinjenje vrjedniji su od milostinje koju prati vrijeanje. - A Allah nije ni o kome ovisan i blag je." (Al-Baqara : 263)

14

Moj Vodi Kroz ivot "On daruje znanje onome kome On hode, a onaj kome je znanje darovano - darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni." (AlBaqara : 269) "I bojte se Dana kada dete se svi Allahu vratiti, kada de se svakome ono to je zasluio isplatiti - nikome krivo nede uinjeno biti." (Al-Baqara : 281) "Reci: 'Hodete li da vam kaem ta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imade u Gospodara svoga dennetske bae, kroz koje de rijeke tedi, u njima de vjeno boraviti, i iste ene, i Allahovu naklonost - a Allah poznaje robove Svoje - oni koji budu govorili: Gospodaru na, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe nae i sauvaj nas patnje u ognju!; oni koji budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu posluni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim satima nodi za oprost molili.' "(Ali 'Imran : 15- 17) "A jest! Samo onoga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni Allah voli." (Ali 'Imran : 76) "O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!" (Ali 'Imran : 102) "Svi se vrsto Allahova ueta drite i nikako se ne razjed injujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On sloio srca vaa i vi ste postali, milodu Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objanjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali. " (Ali 'Imran : 103) "I neka meu vama bude onih koji de na dobro pozivati i traiti da se ini dobro, a od zla odvradati - oni de ta ele postidi. " (Ali 'Imran : 104) "O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast ele: jedva ekaju da muka dopadnete, mrnja izbija iz njihovih usta, a jo je gore ono to kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate." (Ali 'Imran : 118) "...i nastojte zasluiti oprost Gospodara svoga i Dennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdbu savlauju i ljudima prataju - a Allah voli one koji dobra djela ine: i za one koji se, kada grijeh poine ili kad se prema sebi ogrijee, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole - a ko de oprostiti grijehe ako ne Allah? - i koji
15

Moj Vodi Kroz ivot svjesno u grijehu ne ustraju. Njih eka nagrada - oprost od Gospodara njihova i dennetske bae kroz koje de rijeke tedi, u kojima de vjeno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!" (Ali 'Imran : 133-136) "Sve to je ivo umire Allahovom voljom u asu suenom. Dademo onome koji eli nagradu na ovome svijetu, a dademo i onome koji eli nagradu na onome svijetu i sigurno demo zahvalne nagraditi." (Ali 'Imran : 145) "A kada se odlui, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega." (Ali 'Imran : 159) "Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!" (Ali 'Imran : 173) "Vi dete sigurno biti iskuavani u imecima vaim, i ivotima vaim, i sluadete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogoboaca. I ako budete izdrali i Allaha se bojali pa tako trebaju postupiti oni koji su jakom voljom obdareni." (Ali 'Imran : 186) "Mukarci vode brigu o enama zato to je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato to oni troe imetke svoje. Zbog toga su estite ene poslune i za vrijeme muevljeva odsustva vode brigu o onome o emu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih titi. A one ijih se neposlunosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslune, onda im zulum ne inite! - Allah je, zaista, uzvien i velik!" (An-Nisa : 34) "Licemjeri govore: "Pokoravamo se!", a kada odu od tebe, onda neki od njih nodu snuju neto to je suprotno onome to ti govori, i Allah naredi da se ono to oni snuju pribiljei. Ti ih izbjegavaj i u Allaha se pouzdaj, jer Allah je dovoljan zatitnik." ( An-Nisa : 81) "A kada namaz zavrite, Allaha spominjite, i stojedi, i sjededi, i leedi. A u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u odreeno vrijeme namaz obavljaju." (An-Nisa : 103) "O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedoite Allaha radi, pa i na svoju tetu ili na tetu roditelja i roaka, bio on bogat ili siromaan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti - kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedoili ili svjedoenje izbjegavali - pa, Allah zaista zna ono to radite." (An-Nisa : 135)

16

Moj Vodi Kroz ivot "O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet - daleko je zalutao." (An-Nisa : 136)

"Jedni drugima pomaite u dobroinstvu i estitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strano kanjava." (Al-Ma'ide : 2) " A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere uinio, ali, On hode da vas iskua u onome to vam propisuje, zato se natjeite ko de vie dobra uiniti; Allahu dete se svi vratiti, pa de vas On o onome u emu ste se razilazili obavijestiti. " (Al-Ma'ide : 48) "O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne - pa, Allah de, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni de se na Allahovu putu boriti i nede se niijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hode - a Allah je neizmjerno dobar i zna sve." (Al-Ma'ide : 54) "Ti de, sigurno, nadi da su vjernicima najljudi neprijatelji jevreji i mnogoboci; i svakako de nadi da su vjernicima najblii prijatelji oni koji govore: "Mi smo krdani", zato to meu njima ima svedenika i monaha i to se oni ne ohole." ( AlMa'ide : 82) "O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, ejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli to elite." (Al-Ma'ide : 90) "Onima koji vjeruju i dobra djela ine nama nikakva grijeha u onome to oni pojedu i popiju kad se klone onoga to im je zabranjeno i kad vjeruju i dobra djela ine, zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobro ine. A Allah voli one koji drugima dobro ine." (Al-Ma'ide : 93) "O vjernici, Allah de vas dovoditi u iskuenje sa divljai koja de biti na dohvat ruku vaih i kopalja vaih - da Allah ukae na onoga koji Ga se boji kad ga niko ne vidi. A onoga ko i poslije toga nasilje uini eka bolna patnja." ( Al-Ma'ide : 94) "Reci: 'Ako ne budem posluan svome Gospodaru, ja se plaim patnje na Velikom danu.'" (Al-An'am : 15)

17

Moj Vodi Kroz ivot "Svima de pripasti nagrada ili kazna, ved prema tome kako su postupali, jer je Gospodar tvoj bdio nad onim to su radili." (Al-An'am : 132) "Reci: 'Doite da vam kaem ta vam Gospodar va propisuje; da Mu nita ne pridruujete, da roditeljima dobro inite, da djecu svoju, zbog neimatine, ne ubijate - Mi i vas i njih hranimo - ne pribliujte se nevaljaltinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva - eto, to vam On preporuuje da biste razmislili - i da se imetku siroeta ne pribliavate, osim na najljepi nain, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite - Mi nikoga preko njegove mogudnosti ne zaduujemo - i kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne krite - eto, to vam On nareuje da biste to na umu imali." (Al-An'am : 151-152) "Tebe se nita ne tiu oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah de se za njih pobrinuti. On de ih o onome to su radili obavijestiti." ( AlAn'am : 159) "Ko uradi dobro djelo, bide desetorostruko nagraen, a ko uradi hravo djelo, bide samo prema zasluzi kanjen, i nede im se uiniti nepravda." ( Al-An'am : 160) "Reci: 'Mene je Gospodar moj na Pravi put uputio, u pravu vjeru, vjeru Ibrahima pravovjernika, on je vjerovao samo u jednog Boga.' Reci: 'Klanjanje moje, i obredi moji, i ivot moj, i smrt moja doista su posvedeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema sauesnika; to mi je naraeno i ja sam prvi musliman." Reci: 'Zar da za Gospodara traim nekog drugog osim Allaha, kad je On Gospodar svega? to god ko uradi, sebi uradi, i svaki grjenik de samo svoje breme nositi. Na kraju Gospodaru svome dete se vratiti i On de vas o onome u emu ste se razilazili obavijestiti. On ini da jedni druge na Zemlji smjenjujete i On vas po poloaju jedne iznad drugih uzdie da bi vas iskuao u onome to vam daje, Gospodar tvoj, zaista, brzo kanjava, ali On, doista, prata i samilostan je.'"(Al-An'am : 161-165) "O sinovi Ademovi, dali smo vam odjedu koja de pokrivati stidna mjesta vaa, a i raskona odijela, ali, odjeda estitosti, to je ono najbolje. - To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili." (Al-A'raf : 26) "Reci: 'Gospodar moj nareuje - pravednost. I obradajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu, i molite Mu se iskreno Mu ispovijedajudi vjeru! Kao to vas je iz niega stvorio, tako de vas ponovo oiviti." (Al-A'raf : 29)
18

Moj Vodi Kroz ivot "O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hodete molitvu obaviti! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju." (Al-A'raf : 31) "A oni koji budu vjerovali i dobra djela inili - Mi nikog ne zaduujemo preko njegovih mogudnosti - bide stanovnici Denneta, u njemu de vjeno ostati. " (AlA'raf : 42) "Iz njihovih grudi demo zlobu odstraniti; ispred njih de rijeke tedi, i oni de go voriti: "Hvaljen neka je Allah, koji nas je na Pravi put uputio; mi ne bismo na Pravome putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara naeg su zaista istinu donosili", i njima de se doviknuti: "Taj Dennet ste u nasljedstvo dobili za ono to ste inili!'" (Al-A'raf : 43) "Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previe glasno mole." (Al-A'raf : 55) "I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela ine." (Al-A'raf : 56) "A on ih je ved bio napustio i rekao: "O narode moj, prenio sam vam poslanice Gospodara svoga, i savjetovao vas, pa zato da tugujem za narodom nevjernikim?!'" (Al-A'raf : 93) "Ti nam zamjera samo to to smo u dokaze Gospodara naeg povjerovali kada su nam oni doli. Gospodaru na, daj nam snage da izdrimo i uini da kao vjernici umremo!' " (Al-A'raf : 126) ( arobnjaci u vrijeme Musa a.s.) "Musa ree narodu svome: "Molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi, Zemlja je Allahova, On je daje u naslijee kome On hode od robova Svojih; a lijep ishod de biti za one koji se budu Allaha bojali.'" (Al-A'raf : 128) "I poslije njih ostala su pokoljenja koja su Knjigu naslijedila i koja su kupila mrvice ovoga prolaznoga svijeta, i govorila: "Bide nam oproteno!" A ako bi im opet dopalo aka tako neto, opet bi to inili. Zar od njih nije uzet zavjet u Knjizi - a oni itaju ono to je u njoj - da de o Allahu samo istinu govoriti. Onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; opametite se!" (Al-A'raf : 169) "A oni koji se vrsto dre Knjige i koji obavljaju molitvu - pa, Mi doista nedemo dopustiti da propadne nagrada onima koji ine dobra djela." (Al-A'raf : 170)

19

Moj Vodi Kroz ivot "Ti sa svakim - lijepo! I trai da se ine dobra djela, a neznalica se kloni! A ako ejtan pokua da te na zlo navede, ti potrai utoite u Allaha, On uistinu sve uje i zna. Oni koji se Allaha boje, im ih sablazan ejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dou sebi, dok prijatelje ejtanove ejtani podravaju u zabludi i oni ne dolaze sebi." (Al-A'raf : 199-202) "A kad se ui Kuran, vi ga sluajte i utite da biste bili pomilovani. I spominji Gospodara svoga ujutro i naveer u sebi, ponizno i sa strahopotovanjem i ne podiudi jako glas, i ne budi bezbrian oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njem licem na tle padaju." (Al-A'raf : 204-206) "Pravi vjernici su samo oni ija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se rijei Njegove kazuju, vjerovanje im uvrduju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga to im Mi dajemo udjeljuju. Oni su, zbilja, pravi vjernici - njih poasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova ekaju." (Al-Anfal : 2-4) "O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatrai da inite ono to de vam ivot osigurati; i neka znate da se Allah uplide izmeu ovjeka i srca njegova, i da dete se svi pred Njim sakupiti." (Al-Anfal : 24) "O vjernici, kada se s kakvom etom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli to elite i pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite izdrljivi, jer Allah je, zaista, na strani izdrljivih. "(Al-Anfal : 45-46) "Reci: 'Sam od sebe ne mogu nikakvu tetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti; biva onako kako Allah hode!' "(Yunus : 49) "I obavljaj molitvu poetkom i krajem dana, i u prvim asovima nodi! Dobra djela zaista ponitavaju hrava. To je pouka za one koji pouku ele. I strpljiv budi! Allah doista nede uskratiti nagradu onima koji dobra djela ine." (Hud: 114-115) "Ja ne pravdam sebe, ta dua je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar moj smiluje. Gospodar moj zaista prata i samilostan je." (Yusuf:53) '"Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono to vi ne znate" - ree on." (Yusuf:86)
20

Moj Vodi Kroz ivot "Gospodaru moj, Ti si mi dao dio vlasti i nauio me tumaenju nekih snova! O Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zatitinik moj i na ovome i na onome svijetu; daj da umrem kao musliman i pridrui me onima koji su dobri!'" (Yusuf: 101) "Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega - po Allahovu nareenju nad njim bdiju. Allah nede izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hode jedan narod kazniti, niko to ne moe sprijeiti; osim Njega nema mu zatitinika." (Ar-Ra'd: 11) " I oni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od onoga to im Mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvradaju - njih eka najljepe prebivalite." (Ar-Ra'd: 22) "One koji vjeruju i ija se srca, kad se Allah spomene, smiruju - a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!" (Ar-Ra'd: 28) "Zar ne vidi kako Allah navodi primjer - lijepa rije kao lijepo drvo: korijen mu je vrsto u zemlji, a grane prema nebu; ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi - a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A runa rije je kao runo drvo: iupanom drvetu s povrine zemlje nema opstanka. " (Ibrahim : 24-26) "'Nadu u milost Gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli.' - ree on." (Al-Higr : 56) "as oivljenja de zacijelo dodi, zato ti velikoduno oprosti." (Al-Higr : 85) "Mi dobro znamo da ti je teko u dui zbog onoga to oni govore, zato veliaj Gospodara svoga i hvali Ga, i molitvu obavljaj i sve dok si iv, Gospodaru svome se klanjaj! " (Al-Higr : 97-99) "A onima koji su se Allaha bojali redi de se: "ta je objavljivao Gospodar va?" "Dobro!" - odgovoride. Oni koji ine dobra djela imade jo na ovome svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, jo bolji. O kako de boravite onih koji su se Allaha bojali - divno biti: edenski perivoji u koje de udi, kroz koje de rijeke tedi, i u kojima de sve to zaele imati. Tako de Allah one koji Ga se budu bojali nagraditi, one kojima de meleki due uzeti - a oni isti, i kojima de govoriti: "Mir vama! Uite u Dennet zbog onoga to ste inili!' " (An-Nahl : 30-32)

21

Moj Vodi Kroz ivot "Strpljiv budi! Ali, strpljiv de biti samo uz Allahovu pomod. I ne tuguj za njima, i neka ti nije teko zbog spletkarenja njihova." (An-Nahl : 127) "ovjek i proklinje i blagosilja; ovjek je doista nagao." (Al-Isra': 11) "Ne povodi se za onim to ne zna! I sluh, i vid, i razum, za sve to de se, zaista, odgovarati. Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne moe probiti ni brda u visin u dostidi, sve je to runo, Gospodaru tvome mrsko." (Al-Isra' :36-38) "Reci robovima Mojim da govore samo lijepe rijei: - jer bi ejtan mogao posijati neprijateljstvo meu njima, ejtan je, doista, ovjekov otvoreni neprijatelj." (Al-Isra' : 53) "I nikako za bilo ta ne Reci: 'Uradidu to sigurno sutra! - ne dodavi: Ako Bog da! A kada zaboravi, sjeti se Gospodara svoga i Reci: 'Gospodar moj de me uputiti na ono to je bolje i korisnije od ovoga.' " (Al-Kahf : 23-24) "Budi vrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i naveer u elji da naklonost Njegovu zaslue, i ne skidaj oiju svojih s njih iz elje za sjajem u ivotu na ovome svijetu, i ne sluaj onoga ije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i iji su postupci daleko od razboritosti." (Al-Kahf : 28) "I nije imao ko bi mu mogao pomodi, osim Allaha; a sam sebi nije mogao pomodi. "(Al-Kahf : 43) "Tada moe pomodi samo Allah, Istiniti, On daje najbolju nagradu i ini da se sve na najbolji nain okona. "(Al-Kahf : 44) "Reci: 'Ja sam ovjek kao i vi, meni se objavljuje da je va Bog - jedan Bog. Ko udi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka ini dobra djela i neka, klanjajudi se Gospodaru svome, Njemu nikoga ne pridruuje!' " (Al-Kahf : 110) "... a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao." (Maryam : 4) "ovjek je stvoren od urbe." (Al-Anbiya': 37) "...ko bude dobra djela inio i uz to vjernik bio, trud mu nede lien nagrade ostati, jer smo mu ga sigurno Mi pribiljeili." (Al-Anbiya': 94) "Eto toliko! Pa ko potiva Allahove propise - znak je estita srca." (Al-Hagg: 32)
22

Moj Vodi Kroz ivot "...ali, oi nisu slijepe, ved srca u grudima." (Al-Hagg:46) "O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela inite da biste postigli ono to elite i borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je izabrao i u vjeri vam nije nita teko propisao, u vjeri pretka vaeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kuranu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; On je Gospodar va, i to kakav Gospodar i kakav zatitnik!" (Al-Hagg: 77-78) "Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju, i oni koji u dokaze Gospodara svoga vjeruju, i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne smatraju, i oni koji od onoga to im se daje udjeljuju, i ija su srca puna straha zato to de se vratiti svome Gospodaru - oni hitaju da ine dobra djela, i radi njih druge pretiu. Mi nikoga ne opteredujemo preko njegovih mogudnosti; u Nas je Knjiga koja istinu govori, i nikome se nepravda nede uiniti. " (Al-Mu'minun : 57-62) "Ti lijepim zlo uzvrati..." (Al-Mu'minun :96) "Oni ija dobra djela budu teka, oni de elje svoje ostvariti."(Al-Mu'minun : 102) "Ono to ele - vjernici de postidi, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono to ih se ne tie izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja uvaju..." (Al-Mu'minun : 1-5) "...i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu, i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju - oni su dostojni nasljednici, koji de Dennet naslijediti, oni de u njemu vjeno boraviti." (Al-Mu'minun : 8-11) "...neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prata i samilostan je." (An-Nur: 22) "Ti se pouzdaj u ivog, koji ne moe umrijeti, i veliaj Ga, i hvali! A dovoljno je to to grijehe robova Svojih zna Onaj koji je za est vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju i ono to je meu njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna." (Al-Furqan : 58-59) "...a onaj ko se bude pokajao i dobra djela inio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio; i oni koji ne svjedoe lano, i koji, prolazedi pored onoga to ih se ne tie, prolaze dostojanstveno; i oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu;
23

Moj Vodi Kroz ivot i oni koji govore: "Gospodaru na, podari nam u enama naim i djeci naoj radost i uini da se estiti na nas ugledaju!" ." (Al-Furqan : 71-74) "Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me meu one koji su dobri i uini da me po lijepom spominju oni to de poslije mene dodi, i uini me jednim od onih kojima de dennetske blagodati darovati - i ocu mome oprosti, on je jedan od zalutalih - i ne osramoti me na Dan kad de ljudi oivljeni biti, na Dan kada nede nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo de onaj koji Allahu srca ista doe spaen biti." (Au'ara' : 83-89) Ibrahimova a.s. dova "Onaj ko uini dobro djelo dobide desetorostruku nagradu za njega, a onaj ko uradi zlo - pa, oni koji budu zlo radili bide tano prema zasluzi kanjeni." (Al-Qasas : 84) "Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude nainio - ne treba se mijenjati Allahova vjera, jer je to prava vjera, ali vedina ljudi to ne zna - obradajudi Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju..." (Ar-Rum : 30-31) "Zato podaj blinjemu pravo njegovo, i siromahu i putniku! To je bolje za one koji nastoje da se Allahu umile; ti de postidi ta ele. A novac koji dajete da se uveda novcem drugih ljudi nede se kod Allaha uvedati, a za milostinju koju ud ijelite da biste se Allahu umilili - takvi de dobra djela svoja umnogostruiti." (Ar-Rum : 38-39) "A ti budi strpljiv! Allahovo obedanje je, zaista, istina i neka te nikako ne obmanu oni koji vrsto ne vjeruju." (Ar-Rum : 60) "A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: "Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, ini to u svoju korist, a ko je nezahvalan - pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan." Kada Lukman ree sinu svome, savjetujudi ga: "O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogobotvo je, zaista, velika nepravda." Mi smo naredili ovjeku da bude posluan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni de se svi vratiti." (Luqman: 12-14) '"O sinko moj, dobro ili zlo, teko koliko zrno goruice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah de na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je Sveznajudi. "O sinko moj, obavljaj molitvu i trai da se ine dobra djela, a odvradaj od hravih i strpljivo podnosi ono to te zadesi - dunost je tako postupiti. I, iz oholosti, ne okredi od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca!' "(Luqman: 16-19)
24

Moj Vodi Kroz ivot "Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to ini dobra djela, uhvatio se za najvrdu vezu. Allahu se na koncu sve vrada." (Luqman: 22) "Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslunim mukarcima i poslunim enama, i iskrenim mukarcima i iskrenim enama, i strpljivim mukarcima i strpljivim enama, i poniznim mukarcima i poniznim enama, i mukarcima koji dijele zekat i enama koje dijele zekat i mukarcima koji poste i enama koje poste, i mukarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i enama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i mukarcima koji esto spominju Allaha i enama koje esto spominju Allaha - Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. "( Al-Ahzab: 35) "O vjernici, esto Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i naveer Ga veliajte, On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo - On je prema vjernicima samilostan - a na Dan kad oni pred Njega stanu, On de ih pozdravljati sa: "Mir vama!" - i On im je pripremio nagradu plemenitu. '"( Al-Ahzab: 41-44) "...a ne sluaj nevjernike i licemjere, i na uvrede njihove panju ne obradaj i u Allaha se pouzdaj, Allah je dovoljan kao zatitnik.' "( Al-Ahzab: 48) "O Vjerovjesnie, reci enama svojim, i kderima svojim, i enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako de se najlake prepoznati pa nede napastovane biti. A Allah prata i samilostan je. '"( Al-Ahzab: 59) "Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo ovjek - a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lahkomislen..."( Al-Ahzab: 72) "Reci: 'Ako zalutam, zalutao sam na svoju tetu, a ako sam na Pravome putu, to je zbog onoga to mi Gospodar moj objavljuje; On zaista sve uje i blizu je.' " (Saba': 50) "O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan." (Fatir : 15) "Onima koji govore: "Gospodar na je Allah" - pa poslije ostanu pri tome - dolaze meleki: "Ne bojte se i ne alostite se, i radujte se Dennetu koji vam je obedan. Mi smo zatitnici vai u ivotu na ovome svijetu, a i na onome; u njemu dete imati sve ono to due vae zaele, i to god zatraite - imadete, bidete poadeni od Onoga koji prata i koji je milostiv.' " (Al-Fussilat: 30-32)

25

Moj Vodi Kroz ivot "Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa de ti dumanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati." (Al-Fussilat:34) "To mogu postidi samo strpljivi; to mogu postidi samo vrlo sretni." (Al-Fussilat: 35) "...za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji molitvu obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga ime smo ih opskrbili udjeljuju, i za one koji se odupiru onima koji ih ugnjetavaju." (A-ura: 38-39) "Strpljivo podnositi i pratati - tako treba svaki pametan postupiti." (A-ura: 43) "A da nede svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuda onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra uinili, a i stepenice uz koje se penju, i vrata kuda njihovih i divane na kojima se odmaraju, i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uivanje u ivotu na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga bide za one koji budu Njegova nareenja izvravali, a Njegovih zabrana se klonili. " (Az-Zuhruf : 33-35) "ovjeka smo zaduili da roditeljima svojim ini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga raa, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u muevno doba i kad dostigne etrdeset godina, on rekne: "Gospodaru moj, dozvoli Mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da inim dobra djela kojima de zadovoljan biti, i uini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.' "( Al-Ahqaf: 15) "On eli da vas iskua jedne pomodu drugih."( Muhammad: 4) "O vjernici, ako Allaha pomognete, i On de vama pomodi i korake vae uvrstiti." (Muhammad: 7) "Vi se, eto, pozivate da troite na Allahovu putu, ali, neki od vas su krti - a ko krtari, na svoju tetu krtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromani. - A ako glave okrenete, On de vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao to ste vi nede biti. " (Muhammad:38) "Oni koji su se zakleli na vjernost - zakleli su se, doista, na vjernost samome Allahu - Allahova ruka je iznad ruku njihovih! Onaj ko prekri zakletvu kri je na svoju tetu, a ko ispuni ono na to se obavezao Allahu, On de mu dati veliku nagradu."( Al-Fath: 10)

26

Moj Vodi Kroz ivot "Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni meu sobom; vidi ih kako se klanjaju i licem na tle padaju eledi Allahovu nagradu i zadovoljstvo - na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uvrsti, i on ojaa, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajudi divljenje sijaa - da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela ine Allah obedava oprost i nagradu veliku." ."( Al-Fath: 29) "O vjernici, ne odluujte se ni za to dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve uje i sve zna."( Al-Hugurat: 1) "O vjernici, ako vam nekakav nepoten ovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne uinite, pa da se zbog onoga to ste uinili pokajete." ( Al-Hugurat: 6) "Takvi su na Pravome putu dobrotom i blagodati Allahovom. - A Allah sve zna i mudar je. "( Al-Hugurat: 7-8) "O vjernici, klonite se mnogih sumnjienja, neka sumnjienja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga - a vama je to odvratno - zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je. "( Al-Hugurat: 12) "Zato se ti okani onoga koji Kuran izbjegava i koji samo ivot na ovome svijetu eli.." (An-Nagm :29) "Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!" (An-Nagm : 62) "Nadmedite se da u Gospodara svoga zasluite oprost i Dennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju de dati onome kome On hode; a u Allaha je blagodat velika." (Al-Hadid: 21) "O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On de vam dvostruku milost Svoju darovati, i dade vam svjetlo pomodu kog dete idi, i oprostide vam - jer Allah prata, i samilostan je..." (Al-Hadid: 28) "Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili oevi njihovi, ili brada njihova, ili roaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnaio, i On de ih uvesti u dennetske bae kroz koje de
27

Moj Vodi Kroz ivot rijeke tedi, da u njima vjeno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni de biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani de, sigurno, uspjeti."( Al-Mugadala :22) "O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki ovjek gleda ta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna ta radite." (Al-Har:18) "O, kako je Allahu mrsko kada govorite rijei koje djela ne prate!"( As-Saff:3) "O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i poite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziite i Allahovu blagodat traite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli to elite. Ali kad oni kakvu robu trgovaku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stoji. Reci: 'Ono to je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine." - A Allah najbolju opskrbu daje."( Al-Gumu'a :9-11) "I od onoga ime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt doe, pa da onda rekne: "Gospodaru moj, da me jo samo kratko vrijeme zadri, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!'" (Al-Munafiqun :10) "Ako Allahu drage volje zajam date, On de vam ga mnogostruko vratiti i oprostide vam, jer Allah je blagodaran i blag." (At-Tagabun: 17) "Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta." (At-Talaq: 3) " I haljine svoje oisti!" (Al-Muddattir :4) "I radi Gospodara svoga trpi!" (Al-Muddattir :7) "...a vi dete htjeti samo ono to Allah hode - Allah, uistinu, sve zna i mudar je..." (Ad-Dahr: 30) "I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predveer, i u jednom dijelu nodi radi njega molitvu obavljaj, i dugo ga nodu hvali? " (AdDahr:25-26) "...a vi ne moete nita htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, nede!" (AtTakwir:29) "...zato pouavaj - pouka de ved od koristi biti..."( Al-A'la: 9)
28

Moj Vodi Kroz ivot "Postidi de ta eli onaj koji se oisti i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!" (Al-A'la:14-15) "A ti, o duo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa ui meu robove Moje, i ui u Dennet Moj!" (Al-Fagr : 27-30) "Pa, zato on na blagodatima zahvalan bio nije? A ta ti misli: kako se moe na blagodatima zahvalan biti? roba ropstva osloboditi, ili, kad glad hara, nahraniti siroe bliska roda, ili ubogoga nevoljnika, a uz to da je od onih koji vjeruju, koji jedni drugima izdrljivost preporuuju i koji jedni drugima milosre preporuuju; oni de biti sretnici!" ( Al-Balad: 11-18) "...va trud je, zaista, razliit: onome koji udjeljuje i ne grijei i ono najljepe smatra istinitim - njemu demo Dennet pripremiti; a onome koji tvrdii i osjeda se neovisnim i ono najljepe smatra lanim - njemu demo Dehennem pripremiti, i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, nede koristiti."(Al-Layl:4-11) "Zato siroe ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni, i o blagodati Gospodara svoga kazuj!" (Ad-Duha: 9-11) "Ta, zaista, s mukom je i last, zaista, s mukom je i last! A kad zavri, molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obradaj!" (Al-Inirah: 5-8) "Mi ovjeka stvaramo u skladu najljepem, zatim demo ga u najnakazniji lik vratiti, samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela inili, njih eka nagrada neprekidna." (At-Tin:4-6)

"A oni koji vjeruju i ine dobra djela - oni su, zbilja, najbolja stvorenja, njih nagrada u Gospodara njihova eka; edenski vrtovi kroz koji de rijeke tedi, u kojima de vjeno i zauvijek boraviti; Allah de biti njima zadovoljan, a i oni de biti Njime zadovoljni. To de biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga. " ( AlBayyina :7-8)

29

Moj Vodi Kroz ivot Al-'Alaq 1. itaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,* 2. stvara ovjeka od ugruka! 3. itaj, plemenit je Gospodar tvoj, 4. koji pouava peru, 5. koji ovjeka pouava onome to ne zna. "...onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjede ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla - vidjede ga. "( Az-Zilzal : 7-8) Al-'Asr 1. Tako mi vremena 2. ovjek, doista, gubi, 3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela ine, i koji jedni drugima istinu preporuuju i koji jedni drugima preporuuju strpljenje. "A teko onima koji, kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvravaju,koji se samo pretvaraju i nikome nita ni u naruje ne daju! " (Al-Ma'un : 4-7) "...ti veliaj Gospodara svoga hvaledi Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao." (An-Nasr:3) Zato smo ovdje ? "Sve to je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da iskuamo ljude ko de se od njih ljepe vladati." (Al-Kahf : 7) "Dine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju."( Ad-Dariyat: 56) "Mi ovjeka stvaramo da se trudi."( Al-Balad: 4)

30

Moj Vodi Kroz ivot

Dunjaluk i Ahiret "Ljudima se ini da je lijepo samo ono za im ude: ene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u ivotu na ovome svijetu; a najljepe mjesto povratka je u Allaha." (Ali 'Imran : 14) "...a ivot na ovome svijetu je samo varljivo naslaivanje. " (Ali'Imran 185) "Reci: 'Uivanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan nede uiniti nepravda." "(An-Nisa : 77) "ivot na ovome svijetu je smo igra i zabava, a onaj svijet je, zaista, bolji za one koji se Allaha boje. Zato se na opametite? "(Al-An'am : 32) "Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju, i koje je ivot na ovome svijetu obmanuo, a opominji Kuranom da ovjek, zbog onoga to radi, ne bi stradao, jer osim Allaha - ni zatitnika ni posrednika nede imati i jer se od njega nikakva otkupnina nede primiti. Oni de, zbog onoga to su radili, biti u muci zadrani; njih eka pide od kljuale vode i patnja nesnosna, zato to nisu vjerovali." (Al-An'am : 70) "A uivanje na ovome svijetu, prema onome na onom svijetu, nije nita." (At Tawba : 38) "Navedi im kao primjer da je ivot na ovome svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba sputamo, ipak postane suho, i vj etrovi ga raznesu. A Allah sve moe! " (Al-Kahf : 45) "Bogatstvo i sinovi su ukras u ivotu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vjeno ostaju, bide od Gospodara tvoga bolje nagraena i ono u to se ovjek moe pouzdati." (Al-Kahf : 46) "...zar de imati ta od slatkog ivota koji su provodili?" (A-u'ara' : 207) "ivot na ovome svijetu nije nita drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je ivot, kad bi samo oni znali!" (Al-'Ankabut: 64)

31

Moj Vodi Kroz ivot "O narode moj, ivot na ovome svijetu samo je prolazno uivanje, a onaj svijet je, zaista, Kuda vjena. " (Al-Mu'min: 39) "Onome ko bude elio nagradu na onom svijetu - umnogostuidemo mu je, a onome ko bude elio nagradu na ovom svijetu - dademo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela. " (A-ura: 20) "ivot na ovome svijetu je samo igra i zabava! A ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, On de vas nagraditi i imanja vaa od vas nede traiti."( Muhammad:36) "Znajte da ivot na ovome svijetu nije nita drugo do igra, i razonoda, i uljepavanje, i meusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje iji rast poslije kie oduevljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidi poutjela, da bi se na kraju skrilo. A na onome svijetu je teka patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; ivot na ovome svijetu je samo varljivo naslaivanje."( Al-Hadid:20) "Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta, a Gospodar tvoj de tebi, sigurno, dati, pa de zadovoljan biti! " (Ad-Duha : 4-5) "Taj drugi svijet dademo onima koji ne ele da se na Zemlji ohole i da nered ine, a oni koji se Allaha boje eka sretan kraj." (Al-Qasas : 83) "Sve to vam je dato - samo je uivanje u ivotu na ovom svijetu, a ono to je u Allaha - bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svoga se uzdaju; za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih ko rasredi, oprataju..." (A-ura: 36-37)

32