You are on page 1of 15

Osovine i vratila

Laka vratila prenose snagu od tekih vratila do mjesta upotrebe i


optereena su samo na uvijanje.

Teka vratila prenose snagu od pogonskih strojeva prema lakim vratilima.
Optereena su na savijanje i uvijanje.
VRATILA - nose na sebi strojne dijelove kao i osovine, ali se ti dijelovi stalno
okreu pa vratila prenose zakretni moment.
Istovremeno mogu biti optereena i poprenim silama. Stoga su napregnuti na
uvijanje i savijanje.
Vratila mogu biti laka i teka.
Osovine i vratila
Posebni oblici vratila
Koljenasto vratilo
Osovine i vratila
- koljenasto vratilo
- bregasto vratilo
Osovine i vratila
Vratilo optereeno zakretnim momentima
Osovine i vratila
Proraun lakih vratila
Laka vratila su optereena samo na torziju,
a naprezanje na savijanje se zanemaruje.
] [MPa
W
M
tdop
p
t
t
t t s =
M
t
[Nm, Nmm] - moment torzije
(zakretni moment)
W
p
[mm
3
] - polarni moment otpora
poprenog presjeka
P [W] - snaga koje se prenosi
n [o/min] - broj okretaja
e [1/s] - kutna brzina

] [Nm
P
M
t
e
=
] / [
30 60
2
s rad
n n
=

=
t t
e
] [
30
Nm
n
P
M
t

=
t
x
y
d
] [
5 16
3 3 mm
M M
d
tdop
t
tdop
t
t t t

=

=
] [ 2 , 0
16
3 3
3
mm d
d
W
p
~ =
t
Potreban promjer vratila
Osovine i vratila
] [
5
3 mm
M
d
tdop
t
t

=
Idealan oblik vratila je kubna parabola.
Osovine i vratila
] [
30
Nm
n
P
M
t

=
t
] [Nm R F M
o t
=
Raspored naprezanja na torziju u
poprenom presjeku vratila.
Moment torzije
F
o
[N] - obodna sila
R [mm] - polumjer na kojem
djeluje obodna sila

tmax

tmax
Osovine i vratila
Proraun lakih vratila
Primjer 1
Dimenzioniraj vratilo koje prenosi snagu od 50 kW pri
250 okr/min. Doputeno naprezanje na torziju je 20 MPa.
n
P
M
t

=
t
30
] [
16
3 mm
M
d
tdop
t
t t

=
2. Potreban promjer vratila
P = 50 kW
n = 250 okr/min
t
tdop
= 20 MPa
1. Moment uvijanja
250
50000 30

=
t
t
M
Nm M
t
1910 =
3
2
/ 20
1910000 16
mm N
Nmm
d

=
t
mm d 2 , 78 =
mm d 80 =
d

3. Standardni promjer vratila
Osovine i vratila
Proraun tekih vratila
Teka vratila su optereena istovremeno na savijanje i na torziju.
Naprezanje je sloeno pa se uvodi imaginarni (zamiljeni) moment savijanja.
Tj. djelovanje naprezanja na uvijanja se izraava preko naprezanja na savijanje.
] [ 25 , 0 975 , 0 Nm M M M
t s si
+ =
M
si
[Nm] - imaginarni momet savijanja
M
t
[Nm] - stvarni moment torzije
M
s
[Nm] - stvarni moment savijanja
Dimenzioniranje se dalje vri kao da je vratilo optereeno samo na savijanje s M
si
.
sdop
x
si
si
W
M
o o s =
3
3
1 , 0
32
d
d
W
x
~ =
t
] [
32
3 mm
M
d
sdop
si
o t

=
Potreban promjer vratila
Imaginarno naprezanje
na savijanje
x
y
d
Osovine i vratila
Proraun tekih vratila
Primjer 2
Dimenzioniraj vratilo od elika 0545 koje treba prenijeti
snagu od 30 kW pri 200 okr/min. Snaga se prenosi na vratilo
remenicom promjera 120cm i mase 150 kg.
Remenica se nalazi izvan leaja na udaljenosti od 1 m.
Doputeno naprezanje na savijanje je 96 MPa.
Sila u radnom kraku remena F
2
je dvaput vea od sile
u slobodnom kraku F
1
.
P = 30 kW
n = 200 okr/min
m = 150 kg
D = 1200mm
l = 1m
o
sdop
= 96 MPa
1. Moment uvijanja
200
30000 30

=
t
t
M
Nm M
t
1432 =
d

l=1m
n
P
M
t

=
t
30
F
1
=F
o
F
2
=2F
1
G

D
Osovine i vratila
R F M
o t
=
2. Obodna sila
3. Ukupna sila na vratilo
d

l=1m
Proraun tekih vratila
Primjer 2
F
1
=F
o
F
2
=2F
1
G

D
R
M
F
t
o
=
m
Nm
F
o
6 , 0
1432
=
N F
o
2387 =
G F F G F F F + + = + + =
1 1 2 1
2
G F F
o
+ = 3
1500 2387 3 + = F
N F 8661 =
o
F F =
1
N g m G 1500 10 150 = = =
Sila u slobodnom kraku remena
jednaka je obodnoj sili.
P = 30 kW
n = 200 okr/min
m = 150 kg
D = 1200mm
l = 1m
o
sdop
= 96 MPa
Osovine i vratila
4. Moment savijanja vratila
5. Imaginarni moment savijanja
d

l=1m
Proraun tekih vratila
Primjer 2
F
1
=F
o
F
2
=2F
1
G

D
l F M
s
=
1 8661 =
s
M
Nm M
s
8661 =
t s si
M M M + = 25 , 0 975 , 0
1432 25 , 0 8661 975 , 0 + =
si
M
Nm M
si
8802 =
P = 30 kW
n = 200 okr/min
m = 150 kg
D = 1200mm
l = 1m
o
sdop
= 96 MPa
F
Osovine i vratila
d

l=1m
Proraun tekih vratila
Primjer 2
F
1
=F
o
F
2
=2F
1
G

D
] [
10
3 mm
M
d
sdop
si
o

=
6. Potreban promjer vratila
3
96
1000 8802 10
= d
P = 30 kW
n = 200 okr/min
m = 150 kg
D = 1200mm
l = 1m
o
sdop
= 96 MPa
mm d 2 , 97 =
mm d 100 =
7. Standardni promjer vratila
F
Osovine i vratila
3. Punim vratilom prema slici prenosi se 33 kW snage pri 3300 okr/min. Snaga se dovodi
zupanikom z1, a odvodi zupanikom z2. Vratilo je optereeno radijalnim silama na
zupanicima. Teine zupanika zanemariti. Dimenzioniraj sve potrebne promjere vratila.
Skiciraj dimenzionirano vratilo. Skiciraj dijagrame optereenja vratila. Vratilo je izraeno
od elika 4320, a faktor sigurnosti je 2,5.
Zadano:
F
1
= 2 kN
F
2
= 3 kN
a = 15 cm
b = 20 cm
c = 15 cm

a b c
F
2
F
1

z
1
z
2

Osovine i vratila
4. Punim vratilom prema slici prenosi se 133 kW snage pri 55 okr/s. Snaga se dovodi
zupanikom z1, a odvodi zupanikom z2. Vratilo je optereeno radijalnim silama na
zupanicima. Teine zupanika zanemariti.
Dimenzioniraj sve potrebne promjere vratila.
Skiciraj dimenzionirano vratilo. Skiciraj dijagrame optereenja vratila. Vratilo je izraeno
od elika 4320, a faktor sigurnosti je 2,5.
Zadano:
F
1
= 3 kN
F
2
= 2 kN
a = 15 cm
b = 20 cm
c = 15 cm

a b c
z
1
z
2

F
2

F
1