You are on page 1of 62

Odbrambene mjere

Pojam odbrambenih mjera Ciljevi odbrambenih mjera

Vrste mjera
1

Pojam mjera odbrane


Mjere odbrane ciljnog drutva od preuzimanja su sve one radnje koje preduzimaju organi ciljnog drutva u okvirima njihove nadlenosti, a koje treba da oteaju ili onemogue preuzimanje drutva.

Pojam mjera odbrane


Mjere odbrane se mogu podijeliti i na:

mjere koje oteavaju preuzimanje i


mjere koje onemoguavaju preuzimanje drutva. Onemoguavanje preuzimanja je osnovni cilj dok je oteavanje preuzimanja samo odugovlaenje ili poskuplivanje cijelog postupka.

Pojam mjera odbrane


Samo preuzimanje se dijeli na dvije faze, prva u kojoj se stie veinski paket dionica ime se stie tzv. pravna kontrola. Po sticanju pravne kontrole dolazi do druge faze a to je promjena organa i njihovih lanova ime se stie tzv. faktika kontrola nad drutvom.

Pojam mjera odbrane-osnovna podjela


Mjere odbrane koje prizilaze iz pozitivnog zaknskog okvira. Mjere odbrane koje u osnovi imaju stvaranje ekonomskih barijera preuzimanju.

Mjere odbrane koje su upravljene da u potpunosti onemogue planirano preuzimanje.

Pojam mjera odbrane-osnovna podjela


Mjere odbrane koje poskupljuju preuzimanja i ine ga neisplatnim. Mjere odbrane koje prijateljskog saveznika. idu ka postupak

pronalaenju

Mjere odbrane koje su razultat ogranienih prava dioniara.

Pojam mjera odbrane-osnovna podjela


Mjere odbrane koje idu ka odugovlaenju cjelokupnog postupka ime ga ine neisplativim. Mjere odbrane koje idu ka voenju sudskih sporova ime se postupak odugovlai i poskupljuje. Mjere odbrane kroz legitimne aktivnosti organa ciljnog drutva.

Pojam mjera odbrane-osnovna podjela


Mjere odbrane koje proizilaze iz osnivakih akata ili statutarnih odredbi-prethodnih ili naknadnih. Mjere odbrane koje onemoguavaju preuzimanje faktike kontrole nad ciljnim drutvom. Mjere odbrane dioniara.

Odbrambene mjere
Mjere protiv preuzimanja mogu se podjeliti u dvije osnovne kategorije: preventivne i aktivne. Preventivne mjere se uvode u cilju smanjenja vjerovatnoe realizacije finansijski uspjenog neprijateljskog preuzimanja. Aktivne mjere se primjenjuju nakon to je neprijateljska ponuda upuena ciljnom drutvu
9

Preventivne mjere
Prvi korak ka uvoenju preventivnih mjera odbrane od preuzimanja je analiza distribucije uea u vlasnitvu drutva i to ine grupe dioniara koji su lojalni drutvu. Profesionalni investitori obino ulau u dionice zarade i mogu biti izuzetno skloni da prihvate povoljnu cijenu i druge povoljne uslove neprijateljske ponude. Ukoliko je uprava nekog ciljnog drutva zabrinuta da bi mogla da postane meta neprijateljske ponude, mora briljivo da prati trgovinu svojih dionica.
10

Preventivne mjere
Neoekivan i nagli porast obima trgovine dionicama je prvi signal da postoji potencijalni ponua koji pokuava da kupi vei broj dionica prije nego to saopti svoje namjere. Objavljivanje namjera obino prouzrokuje rast cijena, pa je u interesu ponuaa da pribavi to vie dionica prije nego to objelodani svoje namjere. Ponekad se ove mjere nazivaju i odbijanje ajkulashark repellants.

11

Preventivne mjere
Vrste preventivnih mjera protiv preuzimanja su: otrovne pilule-poison pills, izmjene u statutu ciljnog drutva- corporate charter amendments, zlatni padobrani-golden paracshutes.

12

Preventivne mjere-otrovne pilule


Otrovne pilule su vrijedonosni papiri emitovani od strane potencijalnog ciljnog drutva kako bi u oima neprijateljskog ponuaa imalo manju vrijednost. Postoje dvije vrste otrovnih pilula: flip over i flip in otrovna pilula. Ove mjere mogu biti vrlo efikasne i neprijateljski ponua mora veoma ozbiljno da ih razmotri.

13

Preventivne mjere-izmjene statuta


Izmjene statuta ciljnog drutva mogu da se uvedu da bi se oteale mogue promjene u kontroli upravljanja a koje bi neprijateljski kupac elio da uvede.

Ove statutarne izmjene se nazivaju i odbrana od ajkula.

14

Preventivne mjere-izmjene statuta


Neke izmjene mogu da se odnose na:

odredbe o dvotreinskoj veini,


Odredbe o prorjeenim mandatima lanova uprave drutva, odredbe o odgovarajuoj kapitalizaciji. cijeni i dvojnoj

15

Preventivne mjere-zlatni padobrani


Zlatni padobrani nude najviim lanovima uprave atraktivan ugovor kao preventivnu mjera protiv preuzimanja. Same po sebi ove mjere nee zaustaviti preuzimanje ali mogu da pojaaju dejstvo nekih drugih preduzetih mjera i da stvore pogodne uslove u cilju demotivacije potencijalnog kupca. Ove odbrambene mjere daleko su slabije od otrovnih pilula i statutarnih izmjena.
16

Preventivne mjere-otrovne pilule


Otrovne pilule su nastale kao odluke koje dioniarima ciljnog drutva daju odreena prava, i to prevashodno u formi izdavanja varanta-shareholder rights plans. Otrovna pilula je danas opteprihvaen termin za ovu vrstu planova. Od svoga nastanka, otrovne pilule se smatraju najmonijim odbrambenim sredstvom dostupnim ciljnom drutvu.

17

Preventivne mjere-otrovne pilule


Zbog izuzetne efikasnosti koritenje otrovnih pilula je danas najee mjera odbrane u borbi protiv neprijateljskih preuzimanja u SAD. Precizno definisanje otrovnih pilula predstavlja problem to to su u upotrebi brojne vrste otrovnih pilula sa potpuno razliitim karakteristikama i stepenom efikasnosti kao i to to otrovne pilule nisu nastale zakonodavnom aktivnou ve su iskljuivo plod poslovne prakse.

18

Preventivne mjere-otrovne pilule


Flip over pilule nisu podrazumjevale emitovanje prioritetnih dionica tako da su s obzirom na lakou rukovanja bile i efikasnije. Flip over planom se postojeim dioniarima emituju varanti kao prava za kupovinu dionica ponudioca po cijeni povoljnijoj od trine a kada nastupe dogaaji koji aktiviraju pilulu.

19

Preventivne mjere-otrovne pilule


Prava u formi opcije kupovine ili kol opcije, pruaju mogunost dioniarima da kupuju odreenu koliinu dionica po odreenoj cijeni u okviru odreenog perioda.

Potvrde o pravima raspodjeljuju se dioniarima kao dividende, a stupaju na snagu nakon nastupanja odreenog dogaaja.

20

Preventivne mjere-otrovne pilule


Takav tipini inicijalni dogaaj moe biti jedan od slijedeih: kupovina 20% ukupnih dionica od strane nekog pojedinca ili drutva ili npr. povezanog lica, direktna ponuda za 30% ili vie ukupnih dionica ciljnog drutva.

21

Preventivne mjere-otrovne pilule


Flip-over otrovne pilule imaju manu da su efikasne samo ukoliko punua kupi 100% ciljnog drutva i nisu efikasne u sluaju kada se otkupljuje kontrola nad drutvom sa manje od 100% dionica. Obzirom da najvei broj kupaca otkupljuje 100% dionica ciljnog drutva kako bi imali neogranien pristup kontroli ukupne djelatnosti ciljnog drutva flip-over odredbe mogu da preduhitre mnoge, ali ne u sve vrste pokuaja preuzimanja kontrole.

22

Preventivne mjere-otrovne pilule


Flip-in otrovne pilule bile su novina, a odnosile su se na ponuae koji nisu imali namjeru da kupe 100% dionica ciljnog drutva. Ovi planovi predstavljaju opozivu odluku o uslovnom izdavanju varanata za kupovinu dionica ciljnog drutva.

23

Preventivne mjere-otrovne pilule


Sa flip-over odredbama ponua je mogao da izbjegne udar pilule time to nije kupovao sve dionice na tritu. Flip-in metod omoguuje nosiocima prava da kupe dionice u ciljnom drutvu, za razliku od flip-over prava koja omoguavaju nosiocima prava da kupuju dionice kupca. Flip-in prava imala su za cilj da izvre dekoncetraciju vlasnitva u ciljnom drutvu bez obzira da li je ponua uspio da preuzme ciljno drutvo.
24

Preventivne mjere-otrovne pilule


Ove pilule mogu da budu efikasne u odnosu na napadae koji tee da kupovinom osvoje kontrolu nad ciljnim drutvom, ak i u sluaju kada nisu otkupili veinski udio koji bi znaio kontrolu. Vlasnitvo koje bi omoguilo kontrolu moe da bude i manje od 51% dionica, a ovo se naroito odnosi na ona drutva koje su u vlasnitvu veeg broja dioniara sa manjim procentom ukupnih dionica u vlasnitvu.

25

Preventivne mjere-otrovne pilule


Posebna varijanta otrovne pilule je plan kupovine dionica vezan za proviziju-back-end plans poznata i kao plan ostvarivanja prava kupovine-note purchase rights plans. Takav plan podrazumijeva da dioniarii ostvaruju pravo na dividendu to im omoguuje da ovo pravo zamijene zajedno sa dionicama za gotovinu ili prioritetne dionice koje su jednake po vrijednosti i to sa posebnom cijenom i uz proviziju koju odreuje uprava ciljnog drutva.

26

Preventivne mjere-otrovne pilule


Ova prava mogu da budu izvrna nakon to kupac kupi glavne dionice ciljnog drutva po vioj cijeni uz odreeni procenat. Ukupna cijena kojoj je dodata i provizija via je od trine tako da ovi planovi utvruju minimalnu cijenu za preuzimanje. Uprava drutva u dobroj namjeri mora da odredi razumnu cijenu iznad trine cijene za ove dionice.

27

Preventivne mjere-otrovne pilule


Otrovne pilule se primjenjuju tako to se nosiocima obinih dionica raspodjeljuje dividenda od jednog prava za svaki udio u dionicama u njihovom vlasnitvu. Nosiocima prava je omogueno da kupuju jedan udio dionica u toku trajanja prava na kupovinu koji je najee deset godina. Planove oko prava obino potvruje uprava drutva i to bez odobrenja dionara.
28

Preventivne mjere-otrovne pilule


Sve do momenta kada nastupe odreene okolnosti, kao to je kupovina 20% izdatih dionica ili ponuda koja se odnosi na 30% dionica ciljnog drutva, ostvaruje se pravo trgovanja obinim dionicama i dioniarima se ne daju neke posebne potvrde. Kada nastupi odreena okolnost, prava stupaju na snagu i postaju izvrna. Potvrde o pravima se dostavljaju dioniarima putem pote.
29

Preventivne mjere-otrovne pilule


Uprava ciljnog drutva moe da odlui da ukine otrovne pilule to daje mogunost ponuaima da pokuaju da iskoriste ovakav tok dogaaja upuivanjem nove direktne ponude. to je ponuena premija vea, vei je pritisak na upravu da ukloni odbrambenu pilulu. Odredbe o naknadnim pravima daju pravo direktorima koji su bili u upravi ciljnog drutva prije preuzimanja, da primjene otrovnu pilulu.

30

Preventivne mjere-izmjene statuta


Izmjene optih akata ciljnog drutva uobiajena su mjera odbrane a do koje mjere se mogu primjenjivati zavisi od legislativnih rjeenja. Izmjena optih akata ciljnog drutva obino zahtijeva odobrenje skuptine dioniara. Veina izmjena optih akata drutava koji se odnose na mjere odbrane protiv preuzimanja se prihvata.

Samo u krajnjim sluajevima loeg upravljanja drutvom, dioniari aktivno daju otpor predloenim izmjenama koji se odnose na mjere protiv preuzimanja.

31

Preventivne mjere-izmjene statuta


Najee izmjene optih akata u odnosu na mjere protiv preuzimanja su: prorjeivanje mandata lanova uprave drutva, odredbe o 2/3 veini pri glasanju, odredbe o usklaenoj-fer cijeni, dvojna kapitalizacija.

32

Preventivne mjere-izmjene statuta


Ukoliko dioniari ele da izvre zamjenu uprave drutva, esto moraju istovremeno da zamjene i lanove nadzornog odbora. Tako neprijateljski ponua koji preuzme kontrolu nad drutvom moe da promijeni lanove upravljakog tima drutva na nain koji njemu odgovara, kao i sve ostalo rukovodno osoblje.

33

Preventivne mjere-izmjene statuta


Ukoliko ponua ima dovoljan broj glasova i nije sprijeen nijednom odbrambenom mjerom protiv preuzimanja, koja bi ograniavala njegovo pravo da odri izbore, i time izglasa postavljanje novih direktora, onda e novi direktori biti izglasani.

Uprava se bira veinom nadzornog odbora.

glasova

lanova

34

Preventivne mjere-izmjene statuta


Odbrana proreivanjem mandata direktora ini mandate uprave promjenjivim tako to se direktori biraju u razliitim periodima trajanja mandata a nikada zajedniki. Ovo moe da bude znaajno za ishod borbe oko preuzimanja zato to bi uprava mogla da bude sastavljen od lanova naklonjenih odbrani drutva od preuzimanja.

35

Preventivne mjere-izmjene statuta


Ove izmjene se unose u statut ciljnog drutva s tim to je pravo da se izmjeni statut diktiran je vaeim pozitivnim propisima svake zemlje. Za sprovoenje izmjena u vezi proreenih mandata lanova uprave potreban je pristanak dioniara.

Odredba u vezi proreenih mandata lanova uprave propisuje da se 1/3 lanova bira svake godine na trogodinji mandat i ova uprava se naziva i klasifikovanom upravom-classified board.

36

Preventivne mjere-izmjene statuta


Prorjeeni izbori produavaju vremenski period koji e ponua morati da saeka kako bi osvojio veinu u upravi drutva. Ova odredba onemuguava ponuaa u pokuaju da uvede vane promjene u politici ciljnog drutva. Ponua esto nije voljan da eka npr. dvije godine kako bi preuzeo kontrolu nad ciljnim drutvom.

37

Preventivne mjere-posebna veina


Odredba o posebnoj veini glasova ukazuje na potrebu veeg uea glasova od uobiajene proste veine za donoenje odreenih odluka i to uglavnom 2/3 veine. Odredbe o posebnoj veini glasova mogu da zahtijevaju procentualno vei broj glasova na skuptini dioniara za donoenje odreenih odluka bitnih za preuzimanje ukoliko je udio potencijalnog preuzimaoca u osnovnom kapitalu vei.

38

Preventivne mjere-zlatni padobrani


Zlatni padobrani jesu mjera odbrane kojima se ciljno drutvo obavezuje da isplati izrazito visoke naknade licima na najviim upravljakim pozicijama u drutvu u sluaju voljnog ili nevoljnog prestanka njihovog ugovornog odnosa nakon uspjeno sprovedenog postupka preuzimanja. Izraz zlatan se odnosi na unosne naknade za lanove uprave koji su time obuhvaeni.

39

Preventivne mjere-zlatni padobrani


Zlatni padobrani mogu da se koriste prije nego to doe do neprijateljske ponude, a kako bi se ciljno drutvo nainilo manje poeljnom za preuzimanje, a mogu da se koriste u toku same borbe za preuzimanje. Plaanje u okviru mjere zlatnog padobrana predstavlja samo mali procenat od ukupne prodajne cijene, naroito kod veih preuzimanja.

40

Preventivne mjere-zlatni padobrani


Sporazum o zlatnom padobranu podrazumijeva isplatu sume odreenom lanu uprave po prekidu njegovog rada nastalom bilo njegovom voljom ili ne. Sporazum obino stupa na snagu ukoliko se prekid ugovora desi u toku prve godine nakon promjene u kontroli drutva. Sporazum izmeu zaposlenog i drutva moe da sadri fiksan datum ili moe da bude sporazum gdje je rok zaista godinu dana ali se automatski produava za jo jednu godinu ukoliko nije dolo do promjene u kontroli nad drutvom u toku jedne godine.

41

Preventivne mjere-zlatni padobrani


lanovi uprave imaju finansijski interes da podstiu preuzimanje u sluaju da su zlatni padobrani vei od razlike naknade u ciljnom drutvu i naknade po osnovu budue zarade u nekom drugom drutvu. Uvoenje zlatnih padobrana moe biti kontraproduktivno jer se na taj nain najee nagrauje loa uprava. Preuzimalac e po uspjenom okonanju postupka preuzimanja otpustiti sve one rukovodioce koji u prethodnom periodu nisu pokazali adekvatne rezultate u poslovanju.

42

Aktivne odbrambene mjere


Aktivne odbrambene mjere od preuzimanja su: Zelena pota-green mail, Ugovori o ograniavanju prava dioniarastandsteel agreements, Bijeli vitez-white knight,

43

Aktivne odbrambene mjere

Izmjene u strukturi kapitala,


Parnienje-litigation,

Pak-Man odbrana,
Samo reci ne-yust say no.

44

Aktivne odbrambene mjere-zelena pota


Zelena pota podrazumijeva otkup dionica uz isplatu visoke premije vlasnicima veeg broja dionica, u zamjenu za sporazum da nee pokrenuti ponudu za preuzimanje kontrole nad ciljnim drutvom. To znai da potencijalni preuzimalac, koji ve dri odreeni broj dionica ciljnog drutva signalizira da je spreman da odustane od preuzimanja ako ciljno drutvo otkupi njegove dionice po znatno vioj cijeni od trine.

45

Aktivne odbrambene mjere-ograniavanje prava dioniara


Ovo je dugoroni ugovor koji se zakljuuje izmeu drutva i dioniara sa znaajnim kapital ueem dioniarsaugovara kojim se dioniar obavezuje da ne kupuje, ne prodaje ili na drugi nain raspolae dionicama drutva bez prethodne saglasnosti uprave, kao i da na skuptini dioniara glasa po uputstvima uprave. Za uzvrat drutvo se obavezuje da omogui dioniaru odreeni broj lanova u upravi.

46

Aktivne odbrambene mjere-bijeli vitezovi


Odbrana pronalaenjem bijelog viteza predstavlja mjeru odbrane ciljnog drutva kojom ono pokuava da pronae lice koje bi uputilo konkurentsku javnu ponudu za preuzimanje. Ova mjera spada u kategoriju naknadnih mjera odbrane jer se preduzima tek nakon najave ili upuivanja javne ponude za preuzimanje od strane lica koje uprava ne podrava.

47

Aktivne odbrambene mjere-bijeli vitezovi


Bijeli vitez upuuje ponudu za kupovinu cijelog drutva ili samo dijela ciljnog drutva pod povoljnijim uslovima nego prvobitni ponua. Nudi se vea cijena s tim to uprava takoe moe da potrai bijelog viteza koji bi obeao da nee da rastavi ciljno drutvo ili otpusti lanove uprave ili zaposlene.

48

Aktivne odbrambene mjere-bijeli vitezovi


Ovaj vid odbrane jedan od najuspjenijih, te postojanje ove mogunosti znaajno poveava ovlaenja uprave u postupku preuzimanja. Na poziv uprave ciljnog drutva bijeli vitez upuuje konkurentsku javnu ponudu. Odluku o tome koji od ponudilaca e preuzeti ciljno drutvo donose dioniari, meutim injenica da jednog od njih podrava uprava predstavlja veliku, esto i nedostinu prednost u predstojeoj borbi.

49

Aktivne odbrambene mjere-bijeli vitezovi


U kojoj e mjeri odbrambena mjera traenja bijelog viteza ostvariti eljeni uspjeh, zavisi od sposobnosti uprave da u kratkom periodu pronae prijateljsko drutvo. Teko je nai ponuaa koji bi pristao na stroge uslove uprave ciljnog drutva. Ciljno drutvo ponekad mora da vodi teke pregovore sa nekim drugim drutvom, kako bi izbjegla da padne u ruke prvobitnog neeljenog ponuaa.

50

Aktivne odbrambene mjere-bijeli vitezovi


Odbrana bjelog titonoe-white squire, slina je odbrani bijelog viteza. Strategijom odbrane bijelog titonoe ciljno drutvo tei da ipak odri svoju nezavisnost. Bijeli titonoa je drutvo koja pristaje da kupi veliki paket dionica ciljnog drutva. Obino su to prenosive prioritetne akcije. Bijeli titonoa je, u pravilu, nezainteresovan za osvajanje kontrole nad ciljnim drutvom.
51

Aktivne odbrambene mjere-bijeli vitezovi


Druga verzija bijelog titonoe je kombinacija sa odbranom bijelog viteza. Ovde ciljno drutvo paket dionica ili opcija za kupovinu glasakih dionica, stavlja u ruke bijelog viteza. Ova strategija ima za cilj da bijelom vitezu da prednost u odnosu na prvobitnog ponuaa.

52

Aktivne odbrambene mjere-bijeli vitezovi


Transakcija iskljuenja nepoeljnog uesnikalockup transaction je slina odbrani bijelog viteza gdje ciljno drutvo umjesto dionica prodaje drugoj strani svoju imovinu. Ponekad se ova vrsta transakcije koristi kako bi se oznaila prodaju imovine kao i akcija prijateljskoj strani. Kod ove vrste transakcija ciljno drutvo prodaje imovinu treoj strani i time pokuava da sebe uini manje atraktivnom za preuzimanje.

53

Aktivne odbrambene mjere-bijeli vitezovi


Ciljno drutvo obino prodaje onu imovinu za koju procijeni da kupac najvie eli da posjeduje. Ovaj postupak moe biti izveden u formi lockup opcija tako da se kupi odreena imovina ili dionice u sluaju promjene u kontroli drutva. Ove opcije mogu biti tako kreirane tako da se aktiviraju i u sluaju kada ponua kupi manje od 51% ciljnog drutva.

54

Aktivne odbrambene mjere-bijeli vitezovi


Lock-up sporazumi obuhvataju razliite klauzule u ugovorima zakljuenim izmeu potencijalnog ciljnog drutva i budueg prijateljskog ponudioca, a kojima se saugovara titi od konkurentskih neprijateljskih ponudilaca. Cilj ovakvih sporazuma je da saugovarau u postupku preuzimanja obezbijede odreenu korist kako bio stimulisan da uestvuje u postupku preuzimanja.

55

Aktivne odbrambene mjere-izmjena strukture kapitala


Ciljno drutvo moe da inicira razne izmjene strukture svog kapitala u pokuaju da odbije neprijateljskog ponuaa. Koristi se nekoliko osnovnih naina:

rekapitalizacija,
emisija novih dionica, sticanje sopstvenih dionica, restrukturianje drutva, parnienje.
56

Aktivne odbrambene mjere-izmjena strukture kapitala


Rekapitalizacija je drastina mjera odbrane od preuzimanja. Nakon rekapitalizacije drutvo je u potpuno razliitoj finansijskoj situaciji nego to je to bila prije rekapitalizacije. Rekapitalizacija ukljuuje isplatu superdividendi dioniarima koja se obino finansira velikim zaduenjima. Drutvo ovim pretvara vei dio svog kapitala u dug isplaujui pri tome dioniarima visoke dividende.

57

Aktivne odbrambene mjere-dodatne dionice


Poveanje osnovnog kapitala emitovanje dodatnih dionica predstavlja jo jednu mogunost odbrane od preuzimanja koja stoji na raspolaganju ciljnom drutvu. Emisijom dodatnih dionica mijenja se struktura kapitala drutva jer drutvo uveava kapital zadravajui isti nivo dugovanja. Dodatnim dionicama ciljno drutvo komplikuje i poskupljuje eventualnu kupovinu svojih dionica.

58

Aktivne odbrambene mjere-restruktuiranje


Restrukturiranje drutava predstavlja jednu od drastinih mjera odbrane od preuzimanja. Moe se definisati kao mjera sticanja i raspolaganja znaajnom imovinom ciljnog drutva i predstavlja skup raznovrsnih odbramenih strategija kojima je zajedniko da ciljno drutvo stie ili raspolae svojom imovinom u cilju odbrane od neprijateljskog preuzimanja. Ova mjera moe da obuhvati prodaju najvanijih dijelova ciljnog drutva ili da se iskae kroz velike kupovine.

59

Aktivne odbrambene mjere-parnienje


Parnienje-litigation je jedna od uobiajenih mjera odbrane od preuzimanja. Parnienje jeste samo jedna u nizu mjera od brane od preuzimanja, koje preduzimaju ciljna drutva da bi sprijeila preuzimanje. Nekoliko je ciljeva parnienja kao odbrane od preuzimanja a jedan od prvih manevara koji bi ciljno drutvo mogla da preduzme jeste da podnese zahtjev sudu da izda nalog kojim bi se zaustavio proces preuzimanja.
60

Aktivne odbrambene mjere-parnienje


Parnienje i nalog za obustavljanje procesa preuzimanja moe da prui ciljnom drutvu neophodno vrijeme da se pojaa nadmetanje. Ostali ponuai sada imaju dovoljno vremena da dobro razmotre upuivanje svojih ponuda ciljnom drutvu. Proces nadmetanja bi trebalo da se okona povoljnijim cijenama za ciljno drutvo.

Korist od parnienja jeste i da se omogui ponuau da podigne cijenu ponude.


Ciljno drutvo moe indirektno da stavi do znanja ponuau da, ukoliko cijena i uslovi ponude budu bolji, moe da obustavi parnicu.

61

Aktivne odbrambene mjere-pak man


Pak-man odbrana, nazvana prema video igri u kojoj likovi pokuavaju da pojedu jedni druge prije nego to budu pojedeni, jedna je od zanimljivijih mjera odbrane koju koriste ciljna drutva. Javlja se kada ciljno drutvo ponudi da kupi napadaa, kao odgovor na njegovu ponudu. Ova odbrana se naziva i paklena maina.

62