You are on page 1of 22

O vertikalnom pomicanju

obalne crte u doba


na sjevero- istoku
jadranskoga mora.
(Doktorska dizertncija, odobrena od lilozolskoga fakulteta
hrv. Franje j osipa l. u Zllirebu.)
Napisao
Niko
Zagreb 1909.
tl..karc (E. i drva) u Z..a:rclna.
Uvod.
A
ko obidjemo obalu Jadranskog mora od sjeverne Italije do AJ.
banije, namjerit se na mnoge predhistorijske pojave, koje
nam govore u mijenjanje morske ruine. Kod Pesara i Ancone
nalaze se po prof. obalne terase koje pobzuju,
.da je tu more vie stajalo i dalje preko kopna sezalo, nego li
danas".
U Istri pak moie se u moru pratiti daleko od kraja korito Rue.
Kod naao je u moru (.dolinu") 70 m. duboku,
a samo ko metara iroku. Neto manjih dimenzija je i .doMa
ulaza u luku Ike. Potonula korito Zrmanje i Krke da se na
specijalnoj karti po dubinama odrediti (potonulo Krke na
lazi se izmedju otoka Zlarina i ikolja Ovaioke), dok je Cetina i Neretva
svoje po svoj prilici na plovom utrpala. Izvore u V rulji je
F ortis kao potonule rijeke. nsko jezero sastavljeno od est
nalazi se pod razinom morskom. a jedna od njih. Crnievo,
duboka je abs. do 32 m. U okolini Neretve viditi je u moru i u
dubinama kamenje tako formirnno. da je isto moralo prvo biti
na suhu idoieno svim sila.ma, koje stvaraju oblike kra.
Ali i u dizanje nae ohale ima znakova. Izmedju Gradca i
Brista nadjoh u visini od 100 m. ko graak velika, skoro
slijepi jena u komade. Fosili su u njemu same Characee (Casina-
slojevi) . U kojoj je dobi nastalo to ialo, ne mogoh odrediti. Ali i za
najnovije doba nalo je dokaza za iznironje noe obale.
pie: ,.Na otoku Brusni ku nalazimo upravo na tjemenu sljepljene va-
lu tice od eruptivnog kamena, a med njima uklopljene recentne ljuture
kao dokaz. da se je cio otok u zadnje doba iz mora digao." l prof.
Hrani l o v je naao na Jednom otoku Kvornera recentnog koraljnog
vapnenca, a amo valjda spada i onaj, koji F ortis spominje na Z ap un
tellu (otok Molat) te koie, da mu ae da su u njem !osili Madrepora
i Corallina.
Sve ovo, kao i nagnute naslage mladog tercijara u poljima su-
sjedne Hercegovine i Bosne, o kojim Bittner i Mojsi-
s o v i dokazuje, da se je u najnoviJe doba dogodilo u nas im krajevima
znatnih gibanja. lstraiivanJa pak dovedoe do rezultata, da je koncem
d1IUVIJ& Jllatlala )edo velika btasllo['a, pred kojom i au koje su $t"
doedJI-le muje takove bwt-rore, a je u uno ... ti pod ame:nom:
Prolom jodrau di pcri.dria.U"'! kopno (.EinJtun d.r Adno"), Oo
R ;. pak ""'ilo odredb c!Gbu ela ne kat..,trolc:. poal.iiie dn
dubr-.a dokau lo:salnc kosti i PlJCUk N Santeca.
Foailne kooli (kotane brecle). U .S.,.;o d' .... rvalione
sopra 1' iaola di Cbeno ed O...ro (Mleci, 1771.) ll"von For t i s o
fostln1m kostima. na koje se je a;amjerio '"' Crt"iU u d ... ije spilc:
(p, 84- 90). Napominje, bl::o je fosllni h ko1liju naiac. ft4Jprvo V
t a l i 1 n o O o n a t i na s-vom putovanju l743. 1748. po avim otocima
u (p. 98). a Ma' rt l n Torne proreor univerze u
vidio 1h je n" $VOm putovanju k.rot. Dalmaciju na.
<im ,.CoronMo" i upoz.nao je u nji01n ljudko kosti (p. 98-99).
N"j' iie se ko&tiju nalazi u hol1z.ontal11im i vertihlnim l>ukolin&ml\ i
i n.aalaga kmenja (p, 92). One: au i vezane: c,e..
mentom. - Na Cr .. u i Q..,u nmo je dJelo ljudsk1h kostiju. onde
od oc.a 1 &ubiju od vola i konja (p. 9Sl. Ima ih DA dva mj<Jtta; u
ikol)u Cutun (p. 97). edie se jedno oal.ui ukroj mo .. (p. 117
do 116). oa (C...idole pieeolo), edie JO .U.. dije vdike
i odokle i doota iskopao, da ih .uaMI)<' mu<eJ""" u E.gl..ku
(p. 121.), po onda na S...segu ispod brdo od po)eka (p. 96 1
122.). Pnpov<pia, kako sc 10"'" do ih imo u vebkOJ mJ<n u&
kolu. kod Rocoatice. .. seki aa.-.aooj Raorp no otoku . lt<>! Crooao",
zolom no Krfu. Cencu i Cipru (p. 99). PooloJO co je uotano>w,
dA e n.aslaee koimnih ptostiru od ob&&e Knmera do
t"gtjskih otoka. i ako veli u ls-tom d1elu, u otoci. k Oji te Jada na-
luc: u Knrneru. blli nekada $poje-ni s blii.im kontint'ntom (J' 124.),
11Mk Je da dade raqa.nJenja. hlco au ko3t nc do-
Jpj.,le M oluke i puatc kolje. te Uie. kad trebo
i tc:iak lenomcn, da je najbolje u ono;a, koii najprvi go\'ori
o hkovom predmetu. ,.d., jednostavno pripovijedi i opiie najskrupo
Jotnijom i oajveCom orto ito je vidio"' (p. 102.). - U
d10lu V,.ggio in Dalmazia (Mleci 1774.). i ako na poC.oku n -
t"IJc otoke d.Lm.ar.cio.ske .m.alcoi i nesretna ostatci 1tnh t<'-mt.IJ ru-
uanh od rijekO. koroduanih od pod<emnih potoka. pooemeC.noh od
pollell, preokRUnih od vulkani i oapokon poplovlje01b od ooora
mora" (L p. 5.), ne daje IUJDaU o koita1m k.,e je
.U.. u O.S .... aji na Simooskoj Rocoruce kod ibe-
7
nh) i u Rogo1.nin. na Muji t na oqima kod PJ.nkco, .. koji
od "IC" nJuu mnoso udal,eo, .. (1. p. 11n. uum kod uvora rjeOc:e
jedra (ll. p. 42.), n Visu (u istom cemenlu kao na Oaoru i u Ro
rci) u malenoj unli Rodi. ,.. Bud1kocu (ll p. IM)
Borocu kod (ll. p. 174)
U novljC' doba baYtO K ;e kotanim Mucheat-lll i
S l e h e. Vl iJedno JC ovdJe spomenuti < op1san1 ma-
leni l'el><n ilo ned.lcko od juiooa .... otoka Canodole rccot.. kOJI ima
Amo nelc:ohko metara poni1ae. te ea avoka ilka plima suvim
poplavi, a iptk &e na njemu oak1te u breCmll kotu "elik1h
ec dakle vld.i. na velikoj otoka ituoinoj obali
Jadrom) u rupu.ma i ptogjdinama n.al"' " e koitomc bi.
Odrediti ovih i kak(l "" cloapjcle
u ove l'ro"jdinc mje joi bilo mogute. Dt li M.l lo osttatei iivotinja.
koje 3U tu kako su &e oteljepili otoci od kontinenta. radj ne
Ataiiet ' hrane:, ili .lU le aotarijea: porijetl1, usljed potrt:aa t popla.\'1
naoeeeoe u i kripe 1 pr010}eline:, ne: uamo, a u.Jno )C'. d1 su tcv.kko
1tarije od D& 5-.nJegu. iJJtMXI koga Jr Cllwno JC u nu,
dA .. -. '!e b.t,oiderci L..o Cervus, Bos. Equu, i Rh1noecro.J. OJttke
'ttclnno u raunn ljenom, nepoipuoom 1 rzm,ei.lnom &tanJu
u ko,te prosjeli:oe, m o t l i rat..,. i t i a a m o a
i e d n o m pt ot l ranom l: o p n e n o m pr e dj e Ju_ (Stache: U.
bumiocbe Stule p 77.) U ..-alcom dkle mO<.S. .., ,.; ovi
otoci bill ' &pejeni jo u plaouno 1 dilu\IJAino doba. 1.1 ko,tem
au romenut iiV]Cll.
Pijeoak .., S..nsega. (S..nd von S..naean.) Za po"inJe tog
kopnA daje nam doka'Z pijesak tA Saneega, Gij u je UiOnetlc.u
Fortia ve(. nuttd 130 rijeiio.
U IJ>Omenutom djelu ,.54.s:gio etc." f.lpi1ujuti Fonit na
CAnidble pitcola i CanldoJe grande kaie: .. Ono nap lovu velikih
rijeka1 t, J f.ltHoji .e i1. i mor-.kc 311 vode ni-
JCIU Ji;umo amrv1le, ni b ovako nagtnuk. 0\ vrata laganoa temiJiita
diie te od po\riioe morske najviie 2; tlopa na U&\'illllJim mjtatima i
poiivo n bazi od vapoenGO (p. 121). o S.nl<ll" koie:
.Z.mliiite otok. S.nsogo nije neplodno, i alto J< aastniJeno od pi;..fte
ho ono C.aidofe (p. 121) . Bna otoka J<ll
upnuAC u onim k-nJevima . . Brdo od IC" na loJ bazi
Lemljaitc- nf'ma ,.-dib Umenj.a.. nego Je autawljeao od MJIIlruJI!I p ..
1\
jeoka i od jo 01eusnog nJOCog muli" (p. 122) .. "Poloiaj
ovoga otoka 1 dvo.ju (C-nidole: p. i g.) $U pojav
raznih naplava, koje su alijedilc jedna Ul drugom. paloi.enih u nul.o.ge i
nfegov sliiltost drugirh btiinJim otocimea zasluuje, - koko mi se
- da se ubavi ojegova postanka. Ne moe se
ve..lik()l iz,.nenadjenja gledati otok, puno udaljen od koJegod \'elike
rijeke. &aslav!jen od kamene (,.l)ase m&Ime>rea"). a

nje od
presitnog pijeska. od onog pijeska, kojj no5c velike rijeke
(.fiumi di luneo eorso"). O,akovih rijeko sado nom utdui obole Kvar
nera. Stalno je pak. da je u puno dalekim l u okolnoetima
od teki:\ jedna velika rijeb, gdje se uda diie
i (lvouu: AlLona l da. se je ltlijcvala nekolikq mi1j3 Yt\4
nije, i7,. ni3ke koju je sama ii.Uu1&, k() to je sa(lil
kod Pada. Bet ovoga ne bi bio nastati otok Slln&ego. dobro
od istarske obale. l-'isok okolo dvije ototine stopi. Evo u to
dvaju razJoga. Najprvo u pijesku na So..nsegu nema traga mor-
skim tjelesimll, dok tih uvijek ima u pijesku na rijeki. U drugom
redu je s!olno bilo od potrebe, da voda njeke, koja je naplovil ovaj
otok, korito.m, koje je bilo okolo dvije stotine .stopa na vlic:mu,
li je .S(I.da povrina i$traivanje, kojemu je bio
podvrgnut pijea.ak aa Sansega i dvaju u kojem netnn ni .soli
morske.. m morsltlh ni fragmenata od nifh. sili n.ns. dn predjemo
milju preko mnogih da se pribllimo epold formacije ovih aa
slaga naplava .. (p. 123). U naiem ne moie se nita Ji.tiO.a
odrediti. nego lu epolcu viditi u vremenu dalt;.kom i nepoznatom. u
Itom su otoci, koji se M.dn nalaz.c: u Kvarneru. bili jo $pojeni M biii-
njim konlincn1om" (p. 124.)
Novija istraivanja do koje po S ta c h e u

Otok Sansego uu,rtimlje povri1nu od 3 lem", a ruvijenost mu
obala iroosi 7 km. Na bazi od vApuenea, koji dopire malq
povlie povrine, diie se blizu 100 m. i1. mora tJ kao
ruevina & terasil3nim, i:ao kod prapora provalijama isprdjecanim. oko-
mitim atjenam3, ostatak (Kemreat) starlh. dijelom eolskih
naslaga. Pijesak je (in, sadriaje vapna i ljusaka gllmera (tinjca). Na
ba7.i c.ijck: m3.se mstc:rijal jt: tvrd i dijdom s.i,Jcaste, -ili etveo
kaste boje. Na oekojim gclje je pijesak $amo 2-4 m. visok.
.. oa.iao je Mart:he&etti velib broj kopnenih pui3 (Ciau5ilja., Pupa,
9
Bulimus, Helix, Aple:xa), a od .s1atkovodnih !!amo vutu Planorbi .
O\d h rc"mapr i p&da a li.(HOO lo njih
p lcistoeenim vrstama ... Jednaki pije:\llk no..itto je St;"che na jugo-
nstu ju-inc l-3tro ( Pta Merlera) izmedju Valle_ Butarolla i
PqJto Cuje. u maloj visini od mora poviie 'erre rosse, te na otoku
Promontore juino od Puljo. ltmedju San.sega i Pta Merlera vldt se-
c.rvcnltasti i bijeli pijesak ,nekoliko slop3 itnad povriine morske pokri
iroki, niW, jugm.apad,l otoka Unie. a na obe Canidole
nulanja se pijesak na npoenca. Na kolju Crulu.a
kod S. Pier de Nembi naidjo$c na tragove .,kvarza.,anda" . .,Na Rabu
je M:t'o Radimsky prapoT u iokoj a produkt isplranja
pijes;.'lk, koji .,$C nak.loiio za._ d'Vadeset metara po,ie numu
li tnog \'apnenca u V di Cerniua". Stache ga je opaz.io mm>go
na absolutnoj visini, od 100 m. u itHoe{lom d1jelu otoka
Vist'!, tc tl'ljX'dnoj (Blato, V daJu.ka) l i3toGoom ratu (Lum-
barda) oto.b
Treba u obiir. da je m&terijOll donjih, starijlh naslaga
pijeska jednalc materijalu na humcima k jugo od
s razlikon. da Mjnoviji n!lplovni pije,ak u predjelu lagune
Crttdl'l osim kcJpnenih ptJi.a a.adrii lagunanuh koo.kilija i forami
nifcta. Sv& o'a dovela a:u Marche3ettia. i Staehea
nklju(ka. da Je ovaj pije&ak nasu..o od naplova u op$einim
predjelima poplavi. l delta - uz naknadna eolsk.a ptelaganja taloinog
ma.tedjala.
ovih pjcC-anih naslaga na iz mora
prisutno$( pijeska n otocima, l:oji su medju sobom
l.nalno tc njegl)\' mje3no "isinslci polo.jaj -
u velllci opseg i za regionalnu suvislost O"l'ih djelova. C1
4
pako, ,.da je taj spoj poJeme,Cen i razdijelj<:n u mnoge m.ale
predjele nejednilkog poloiaja i vi.tine" (naslagi pijeskA). kaie nam, da
je do doto ,.ra.stavljanjem spoja na povrini tvfde hridovite hate ...
.,Nejednaki pro(Orn (Schollcnabsenkun.g) uzdui :ltarlh i novo
nastalih utduil\ih i pukotinn. prodiranje mora. regionalno
ptestajtto}e ustaljene tektone.ke u.s}jjed
erupcija u juinoitalskom predjelu vulkanittna: stvorie
ni:oove otoka veztika.lno razmaknutim ra.z.iu.ama. Otoci j hridine, koje
se odriae iz.nad povrine pod novim priJikama napetosti
mdjnlh (Crundscholle.n), Stfe s.ad" u rnfieitoj v-Ulini i na
lO
poloajima nejec:lo.a.ke vie:ine nose ostatke pleistoee.nog pije5ka, koF ih
je pokrivao". (Stche o. e. p, 73.)
Dn je blla Dalmacij3 gpojena s he:1ijom u vrijeme naplova pJ..
ieska na SaMegu. cl rii S@cflc za siguran fukAl. geoloki
Pelagosc, ntl lcojoj nema ot ni c:ocenskoe vapnenca, ni
flya. govori u bltzi odnoaj ovog otoka 1 na,lagama oa l'alij..nskoj
obali. tako da Staehe \'idi u ikoljima (Pomo), sv. Andrija.
Pel".gosa. Pianosa i lsole Tremiti vidljive znako\'e t nan'le.nitog 1 vainog
komada petooulog mo.skog dna. (Staclte id. p. 79).
uti litotanmijsk; \apnenac. na povie koga dolat.i
\'-'P" tna $edra kopnenim puiim{), junu granicu d11lmatin
akog kopna u nama nnjbltiem \'remenu (id. p. 80).
.. Pa l toogec>grafaki odnosl ,adanjosli. jednaka faun:\ kopnenih
puia o,a Monte Ca.rttano u Apuliji ka.o i u Dalma&iji, poJav
{Canis aureus) na mnogim dalmnlln&kim Ot()(.ima, (ito je meni po"tnoto
ima ih 5amo na Koriuli) doka1.om 3U lAJ Jadranskog kopna
u kwnteru. ., njego'' prolom mottl hiri mladji. nego li ruprostiranje
pije.skA od jui ne l3tre preko Saoseg3 do Visa i ...
(C01l Diener: Bau und Bild der Ostalpcn und des Krstgebiet ...
Wien 1903. p. 580.)
Po&ljedice proloma Jadrana. Ova katuttof&
z.niltnih promjena. Reho bi. da su se na jugotapado strane velikih
utdia,le. " no. sjcveroisto'-u potonule. a. lo bi i im::llo biti razlog,
tbito e.u na jugozapadu boiine otokll strmenilc. hJaravno je, d:t su
uslijed toga. forme kore temaljake izradjcne. n& suhu prispjele pod more.,
o da $U se s druge m.nogi predjeli, kuji tiu atali pod Ja?:om
motSkim. uuligli nadaoj.
Poatojano&t o baJne linije u doba. All tek bi. da
u doba velikih nije bilo. lma.mo j_
doka.ta, d:, od dugo i dugQ -vremena raz mora i obalo. osim
malih iznimaka, miruju. T o &e naravno moie poznati dobro S.\mO na
tvrdoj kmeo.oj obali.
U ovu p:ak ne moiemo ubrojiti trone lapore i pjeiienjoke, koji
$e osobito u Dalmaciji pojavljuju na obali. Oni ,coma
1labo odoljevaj'1 s1li v;etra, mora 1 vode, te tu mote horiz.ont.lno
n-apreduje. Ova okolnost u"ela je Pettera tako dAleko, da je pisao:
.. Ako se uzme um, da se vapnenac i pod njim tvorbe Japora i
pjeiicnjaka (Sandsteiogebilde) pruiju od S. Z. prama j . l.. da je ovo
l l
takodjer smjer mor3-ke obale i otoh i da se vez tronih mta
l&J>OI'a j pjeiie-njaka ptu.ia uz obalu mlje: tada je<ha
po$umnjatj, da je do otcijepljcnjfJ Mdanfah otoka od k(lpna dolo
raz.aranjem nslogo lporo i pjd&njoka" (Dalmatien l. p. 21.)
Na onim pak obalama, na koje je u me:seno :tila ka-
menja i manjega ltrot. potoke, i bujice. stvorilo :Je je
Ovo u blitini obale, gdje je kut naklona minimalAn, ne
dopire toliko daleko od kraja, l'li do dubine, da_ bl mogli da
oOOia l>onirala, otUda se je ono st vorilo. AJi jer, iliro tnaJih i-Ini
makli, ne moiemo oclreditl; od je ono na obaJi, prepustiti
je stvat" dalnjem
Da koliko &e je promjena na obalnoj liniji dogodilo u
hi:sto:rijsko doba, jo nam je oaj bolje i najsigurnije -u pitanje- ponironja
,,Jadati sc po gradjevinama ljudskim, koje se $ada nalaze u moru.
moro1le $lJ biti J)l''lobltno llagr.,djenc: na suhu: le l8pitivanjem odredili,
da li $C radi o lokalnom, regionalnom lli ponitanju. Jc: r je
u znanstvenu li tera.luru uvuklo nekol.iko ,.dokAUI". h::nesenih
u starije doba. a bet- ik.a.kovog temelja, na kojim se je I4
ponira.nje na-e obaJe. prouuokovano toboe od di2.anj11
m:z.ine - to mi je ptva dunost hila, da t.c dobz.e. osvijetlim
to mi je veoma bilo, jer t.a oba.le Dalmacije - koliko mi je
znato - u tom ne im&doh lti jednoga p1edasnika. J nakon dosta truda
uspjt.lo mi je, da glavnije oprovrgnem i da dokaicm, kako opCcg vidljivog.
selculillnog poniranja na naiim obalama krot historijsko doba oema. te
kako su svi poj&vi, koji bi root:li imati neke Yrijedno&ti, lokal.ne naravi.
A 1.a lo mi je pruila najbolji clokat naa ka.r.nena. luidovlta
obala. na kojoj u rzini mora rov, rikaYite i spile raxvi$c
u toli.oj mjeri. je ti:'IUCi godina p03lo}llno8ti obalne. linjje.
da do toga dodje. T o je op.ui1i na 0301mljcnim nekim hridima.
koje u razini mota drii jo samo jedan l3nk; vrat. da se a
neke l!ie i poruii.e., a ostade u moru izliun oplo\ak, koji samo
u malko it mom viri. N" i' lc:onglomeratnom bmenju
viditi je u ru.ini mora otvort:ruh . ul)a:. Sve lq duge pogto
jano!'lti obalne lanijc.
Jer se je pak u nM. osobito u Dalmo.eiji uvrije.Ulo krivo mnijenje
da !t u doba ob.1la (talije die, a naia pada. smatrao sam
shodnim, da i to pirooje rasvijetlim i uto sc, naravno po
d<\njim rezuhati1n.t., najptije tim i bavio.


Ravna obala
stvorena od
l.
na sjeveru Jadranskoga
naplova Pada i ostalih
mora,
rijeka.
N
a ovoj obaL doeodilo se je k:ro:z. d,.a.deset vljekov& t.n.a1n1h pro.
mjena'}. CI'JidOVI, k.oji SU &.tcljafi na moru, lflde JIU od Dlt.8
mta.,.fjeni nAplovom Ovo horizontalno kopna dovelo je
do ktiva da lta.lije u dC>ba vertrko.lno raltc').
A <ht vNttk.-lno pada. U haJiji pak pojav. tu mnORC
sradjcvine doepjde pod MOr'8kU dade povoda ltoriji, d11
mjrujc. " da je more ono, k.oje \'Cttikalnf!l raste. Da je i jedno i dwso
mnjjenje p0$rijeino, se ipitivanjem poJIV8 na ovoj obali.
koji su biL h o dokaz ta druau tvrdnju.
Rimini. Nlkko od Rimin pcopadoic u more dv l"cl.. Od
J<d"8 kotr &e <vao L.. Conca. biu. da ose joi ndc taci kul itd.)
R .. ena. U R.--.oi nadjoie Manfredi i Z.odnoi l 1731. ,.da.
1tan plcK:n1k od mramora. 4 &tope i 7 unaca U.pod pavlmtnt kale--
) Stal,... 4 1 Atln. i R.--u lehla d:M - 4 ..
.1. 1a:n .-e ,.. .. ,.., w. s. O..Ji. .,.. P..t ... ,. .-. .._ ..\ ..... .., 11
.if,.._ dt \\--' IGill \aoraa Alt!liOa l. - - nd ecl -o ...
6 .,.j,., ") .d.t.l" '"" ,., ... 1. a (s.od'b.aalt). k-P w u "' !11 .. I ..
dal h ed l,.
1
, u .,...... ela )e Sp1.1a. loi ,_.! epocih ):X)() eno:! bl
tt-dJUI u. 11k11 t.dnot n.llu- Pad ..d.a od d.alJiliUI .ra 11 lllilj&l da tu
u uU MCItrlkotll u riatko dol.a loia! oa ted- o4okll, h1 )l u i'""'
-od \:opili !)000 11opa tMi111 fut. Au .. let fkr Pfl)li'- u11d
!IUR. ,,., XUII p. 303) j , d .. , qodna htt. \oi erll re'e-u1e t.cuhl')l).ltlfto
upr.douojo ". dY ndnJ aa.lllii u IV. e1.h .. de1
Cuolltchfl Iur Etdk11nde'" Berlin 1869.
1) [-'ettu da .. laktom ditanja IQord:o uuin Jtd!k.oc fiiOII
rrMdto iela drliai u fHolu,.IO"<tru pi)UI.aq joe 111ir.e, Ja ''* vadon,
bo JM, Adrt.., R.av\ffla, le bh lli oru. dol "' Ada vite itj.4, OO ttiev:
j lM!., aehl !U!p&on n}'llt k.:lje H' (.,0114tll"
L p 34)
) llllh f Va.t.cnucbqea ..._ A-ilc.ei.c ..d Slaid M Ku
U.puc IH'N. p. 216.. F.,. .. SU4' l ...,. r ..,U di CM-eo cl Q..H.
ptl ... J ....,. .. .,..- ..--.. RtMl. .da.l,u .u.. M .a,. oc1 \Illo, .
pout .,....,_,- , 11S.
1
..... l .. OaJ.....u. u P 1:n
l )
droloc crkve P<>Cetkom XIV. stolje<a, u dubini od 8
unau itpod plime'). Hahn se oalanj<& u mnijet\jc Hoff 1 kaic.
do& je N<i)('nl pA\imcntt ptevlic. maJe-o, a di b1 moalo O
prom_JC-ru ettcloa terenA ... U oMalom je po1nato. Uko ae ie
oboJa m0<$ka kod Ravtne udaljila od pda. ali ipok oijo u tedu, kad
se cijeDi. d Je Ra"ena prvo bila monk.om lukom. jc:r je i u tft:dn,em
vij<ku grad b1o u p<ollor udai,.. od moro") Ra je
po u Vitruv1usa bila sva fti l:ocima Kako )e
DJeLio utki ni\'t:.tU u pm kraJ davao ?O'oda tuiba.rna, pokuuje
oam od Mnfred1 nl\edcno mjealo lt. Sidoniu.u Apollinat&&--1. praea
it. V. tlol)ot.., koji oat.ivlje Rave:n.u u kojoj pteolcreiom
svih z.altona naravi .,muti c:adunl. aquae stani, turret fluunl, na"e
ae-Qli deambulant, medici jac:ent, algeot baJuea, c.l omidlis con ..
lla.granl, Jliliunl v ivi, ni\ll'lnt aepiJJtl". Grobovi su d.aklc bili pod vodom).
Prot1 11c:kulamom poniranju ovih krajev" v. ( lofl
jcdoo doku i d Jola Belloni: Dell' Adige . ecc. &die ae kllie, da je
u Adriji aaltopn u visini od 0'47 m. nad ra.tin.orn morakom jedan
au.roa eouikog Wa.Jiit._, sagradjeM pred 2500 g. Sta1o
Adria je leial no Jednoj laauni daleko od sYih u<Yioioa. pa J< j.Jno.
da se je naplov di-ub nad poniinu DlOfaku u.mo ac.ltoltko
stopa D )< pok ""'"" moBka. .. tvtdi .... ko stoi,.C. r..Jo
'' alopc:. monte bt pda biti za dvader.a &topa oad otd,eaim
panmeotom. ' )
Mleci. Mlw i okolina p<Uiie ooj>-iie ."edmeta brnnelji,...
teorije diun;a rua mol1ikOG- crhe r.r. M_uk.a toji dJelomice
pod odom, koJ J" u nju """ stopro g. l $69.) Knpta rml
biti ugradJCna u IX. va_,e\:u nd po'1iinom laaune.) Fortla J,riJ>ov1jeda.
1
) Suon E. O.a.a dc, U. p. ll.: CUntbe: 1 Hmdbuch dor e ...
pbr".it ll p. W 1 lllttiiU) 11 ,.S11II' eleuuo.o d11l ma o td.ittCO ttc.'" Conu ..
TipoQtll s,q, IOOt, bfe, d 111. Maatredi i IHMtiont 1732. lljl_.,,u Jllttl)i
,..,. ,. 11 ttolej u bi u 1'\.,.n.nl. fr:ttja f ptt aatedhl Teodo1ij1 lt IV
1 lth llf-Mtnll d opua.io Jednko u e kn S. Vii) l \1 ttobrur:i
1'eodl)f! .. GYO'J (S. M.1 llotood ed C 194). od J 11 n1daovo dobe bl.o ptCMI od
lfWIIJI pod" p. 13 1 .. . ; Ktadea; o. e.
' ) ""'. ( p
(') s._, .. '- ,. 38.
') KJ..-. l e. ,.. .til. l.W ; H-. ' ... e. ,. a. 2D6
.) Habt . ' ,.
"') o........ p 13, H.
14
da u Mleama tada (1714. g.) more za plime 1 jugo>inom poplavljuje
plointke popra\tllt:Ae u XVL da \oda ulat.i u kop
su stgurno Ngn.dJCnl na nail n, da vjernici 11ojfo na suhu; da IfJ
Marb. t ko ,e MpdJc.n OOYt od \lt'mtfta do po--
pla...ljcn. a u Ul.duta trgnnnc ului <oda. T ako lrpo velkc ir.rc od
mora .,valli. a oaobito orta kod Comac:chi.a ud.').
Donau kau. da ae je kod podiz.anja Marilo' liJU R"(i.
l 722. u l' 1 atopu nad morskim razom, n:a.i.ao jf!dn l tan ploC:.nik 3
do J
1
f, 111ope t..'lipOO rta morkoa.'
1
) .. Jedan
drugi nod)cn Je u crkvi S. Vilo Modesto u dul>mi od 2'5
m. U ukvi S. Simeone e Giuda na.$li au nita manje neao tn
jedan na.d drugim: mo,.la se ie- da.k:le uvijek ti potreba. IC
podiiu. Mnoge pritemne ptotorije pokazuju vlnQU. a u prl
1-emlju nekih mana11tir<1 no moie se viie stanovntl. Sada ne:tJl A1ni Tor.
c:cllo bij"ie 7n RimlJani gusto na$eljco otok, a uda i ondJe- prodire
\'oda u .ri1>t u stolne c.rkve. u .kojoJ je rzvor !llalkc vode. Vdrk JC broj
MJCit.l n poJedinim lagonamim otoeima, koje tpotnm)e e B.
Za maoae te U ltl.lDO U.a, hlo ie ruicnje. polaaano napredo,aJo, l
,..,...., i .. RO<inu. u koJOi ou .. dnji djelovi zidova ltajno pod vodu
Ammt.N a sa.ni"'Jdll arstadoU:_ Od Amauane
mila .. ,.. ... do i l )5). Jda kaJa. .. da diJ< pjcih
(S.nclruclren, do..,) po/oiaJ obaJU arado-. !"a mn011"'
druttm l'ftlellama o.$iahv 1 nalaze: ostataka tn.co...-a obtta,ahita
pod '"odom.u) Po Zcndtini-u je m6re poplav;lo Ujelr6rn 1tol-'
mn"'JO umiju .... Cijeli p<edjel kod Liuafusina nnun Bondante pre
tVC)ren ft" u To mnoge. i'tarine u otlcrivccu:.
T ako j(' otk.nven jedan dug1 i itroki ploinik od mouika Je' -El.
plime 30 unoC(l nAd :Uo.nnama'",U) jedne druK(' Z('ndru:ue-.e
, .. prave ,. 8 1615. ljedi, da .., je kod koponjo luke nA otoku Son
Cc:ora,io Mag!Jlore .. u dubini od viie stopa pod dano.injom razi nom
mo,.korn n>lo od kolaca i kamene ub., od koji h je bilo
Slf'pt niu C)tkfiV('I)O, M.Jo dalje odatle na.djoie ciGli .. rabri
... ) ron. v ... p ... DIIIJ.u;. IL p. 1211; KJOdt-n .. e. P 30 ..
") Kl.;dn o. e:. p. 3&4.. liMI: o. e. p. 206
') H'- o. (_ p ati. 'JIJ7. M.or od op.e 1 H.U
U 'b. pNUII taqrlll.,_ ,...,. aJ:.....C.bt ie.O.u111 C.. 8.. u..al111 IJI'"O
..... D ........... w. \J. p. lM. T-. ,..t,. P"1'lioelae. poa(.,_ b,W.C.
u) .. t r 364. 365.
15
hnt:a, 1 forma !Joya od.-ju rimsk6 doba ... ") Bit-Uno lie
"' koJi ,e.. os1m to Je .radi rutfl morake r11nc"'
ploC.uke od Pa..ua i P'-z:tc:-U:a.. bio uvjeren o dU11JU poHilne
cpauw, .. da te je nn od mramora oko duideva dw-ora Dl .etani. adJc
je .CauJe di Cuoftiea n.Juila tl Djego\O
11
J llope iapod
po' riine mor1kc:, a bala }C bu swnnjr d mop
udobao Jl"ikc do SVOJh gondob, kojh J" rnii"'JJ bolo u onom
kanth, dok ;e. veliko u) jer JC on 7-pd.
oko l 1500., 1 ako u.uncmo. da ic riva u opllme aiula it moto do
mine. do koje i bok gondola ... , u..U.ilo je (more) luoz 2}0
eodinii u jednu stopu. l) Biuato navadja ioi dobu. Ko-
R 183-0. Ul uvu .. della Madonna .. aai.la s.e je na rnjtlhl 1111roga
jednt' gudjevnut, koj& je po $YDj prilice irm1la b1ti nva u pri
1'liljanje. Veliki luk od clgl\"1 je na dv(llrnft tlhlj)(]Varnft od
crvenoa vcroncikoi mre.mora, iiljebljenim na dvije a1rone po ukuau
Xli. vijeka. Bau ovih atupova $tala je oko dvije stope itpod plime.
A1co 10 utme. d, jo rin za pristajanje morala biti bat atopu na vlierou,
nago moro u plime, lzi.lu.i, da se je- kroz. sedaru vijc.k.o,a
od P" polo"<c Xli YIJCb do B 1824. po>uin lagune u1dogla tn
Jtope. ito bU opaia.nJU Zendnoia oa riv. duidewa cf\'on.H)
R.O.Yine polaee .d.. T .buni di Riallo", gdje je aada cr ho Sv.
Apoiroli, mocfe au ae miJcb u vrijeme 110""""!. Apoorolo Zeno no
pola ukopaoe ... a tomu ie bio uuokom Radi
ulditanjl mota ne:atade, po Bizurru.. otoka M.ab.mocco u baun aa!e--
g 1102 . AmmUna i utim ,.ad u
IA8un1 MAtino 1 Pnmana kod Grada.)
izneae.nih Kad amo ovako 1kupill navode,
kojl se iuose u dokaz pe)d[zanja. raz.a mol'1jkOIJA. ovrnutj
je np njihovu vrijednost.
KIOdan zgodno .. Za dizMje ruine morekc na mogu
da ROvorc ponlranja kopna u R.aveni l Mlec.irna, dok u
") td. p. Jt"&, Bu.:rAno! o. e. p. 6.
1
') 8i11Mro: "" r. 7
... ) W:l p 14 . . e.. p. ll
") &u.". .. p. 23-U
") .4. , ll ?l.
., ... ,. lt<.
16
Adriji. koja leii imiedju njih, im dokazi (etruiko kanlii te), da
raz mora nije promijenio, kako to i v. Hoff tvrc!i: ali ba 1.11 to
Mm pruiaju dokaz za rojestno ovih
ravni h. mekih. i popustljivi h obalnih predjeJa"' ,,
11
)
l je proti teoriji rasta mon;kog raia u okolici obal1)e
ravnice Pada. ..Od triju prljesapa u l-aguni Comacchia. unu-amji je
Od njegova nije: moglo d-:. u ovom cijelom fliUStotu
nastupi zn.atno pomicanje obaJne linije. Ovaj je l>ak prijeODI> postojao
u uda.ljenijim vremenima. nego l. dopi1e ikojtl tradicija ... '') l
ovdje k.tao i u ' Adriji pnato)i doh:z. o nepromjenjenosti obalne
crte bM u hiatotijako doba, pa je! to trebaJo traiiti uz.rob s:vi01
onim pojaVama, koje prije nah.rojismo, u drugim falr:tor'ima. Suess 1n1
iznaa rttzloge:
Na naplovu se tlo Cesto (Zusam.mensltun der
Alluvien). Mjesto ea di Riva, koje se je od 11 .-16. stoljeea projelo,
trebi'J &ma1111.ti mjesnom omedj3enorn depresijom napfova. Radi istoga
uzroka propade j grad Torcello. ,.,Mille Campi"' takodjer postadoe
mjesnog propadanja.. Dub.oka bue:oja u artez.ijske zdence
dokatae, da je. tlo iS:pod Mlet*lca i oltolicc: pomiGno. Voda, ltoja
je iz.a buenja pokau.la, sadrinvala Je xcga:tbilalh $3$\Aviml, e ne
rijetko i sorivib plinC)va. Podt.emi)O micnnje je uzrokom, da u
zadnje doba neki jzvori ne deju vode: bo prije. Cesto eu ova
buenja bila sa provalama, koje su se dogadjale na mahove
t; raznom s:ilom i naokolo prouz.rokovale propadanje tla. l potreli su
u ovim kraje\ima. .. C. j lOS. bio je Malamoc:co valjda zs jednot
od mol'3 poplavljen. a kad Je je mote povratilo. grad prop1de ...
. Cod. 1117. na 13. janutrta rastvori u Mlctcima. prigodom potreoa
tlo, a i'l. prodre &umporn!l voda; s O'le se z.tspllli crkv{l sv.
magore i izgori. .. . U) .. Na ovakovom tlu ne moie se postojanost
obalne linije, te se mor(lmO da je moglo ta toliko
11
') Klo.d.ec: 6. e. P
ll) Suu1 o. e. p. 559.
ff) .. JutJt.i u djc:lut Povijctt (p. cl. to- je
1 1713, q. .. cdj., otoke pn:od ut pojll'<' dim i ud(C..
11t.dtlf.& iod (llolt. redi tit bili pol}.tui maO'o'Cici d!lati1a bliiajin 6Col:;
ukoa (giri t",dmice luomen t ocolr M aueli. lu l flil .ae ptodjoie ni d-Taje
1odi.oe, a o-peto-u te- U.ti. poju l nutllde joi j:ed.aG otok pod il.ia ptilih.ma.SIIodt
oh. on otoka audjua i obetdjeu bo i otttlt", (KJOdeo. o. e. p. 380.}
17
uaunjerno 1nirno nositi teki teret 1.Qtad8 i ta.ko uvjetovati. da je tu
ptoc.valo tako .sjajno mje.'lto lj utlske kulture'' (Mleci). U)
Sa 3' 'lm tim Se opai" jedno nl(a! eno, pot.ltivno!l)
micMjc obalne linije osobito na l)<)dnoiju duideve all pt'l!mje
toka i njhovo S\'akidanje: prodiranje naprijed pr6m
moru uuokom je ovim m j e s n j m promjenama ruine vode, dok
rijeki od laguna i njihovih uJaUJ prouzrokovafCJ
bi negativno pomicanje, k111 kC'J se J<! to pokanlo kod Ma.l.amocco.
Svakako pak ltmemarcnje ovih mdja pozitivno pomicanje
r&.tlne. isto vrijedi i ta okolicu Ravennc i Y-a .sve oeurtdjenc delte.
Skupimo u kratko : <.ijeli ovaj predjel
Djelovi temljita u naplovu skHi u. l"l;une sadriavaju
vie. kadka4a maojt" vode, aJi pofoiaj starih prijeppa dokazuje, da :sc
ove o.sdlacijc ne nego napi'Oliv, da od veoma dugog. vremena
nije nastupila nijedna z;nlnija.


Ako Ulmemo u cbtir, da se medjun(trodDog $WgtaJskog
u MJecima 1881. slae sa isteknutim S}le&f,O\'im naxorima,
moiemo smatrnti ovo pit.e.oje 2a Pad!iku nizinu rijeienim u
smi:s.lu Suessove
u.
Obala Istre, Hrvatske
Dalmacije.
Sjeverno od u okolici Duina je
(u dJelu: Oryctogropbt Camtohto l. 63) doku ta dllanJ ra>me
morske u historijsko doba. Htcquet je i1. jednqg Vergilov{l stiiM
o Tim&vu, koji da tcCe \elilc.om bukom ( .. vasto cum monll:\"},
da je rijeb za Vergilovo doba siltWJn nit vodopad. koji
je radi diusoja morske razine doao pod more. KIOdcn ga -pobija j
kaie. dtt fk: gomji s(ih odnosi na buku. vode, koja se kod San
Ciovnnni di T u ba. Clede $olmoga Tima. va. pie, da Carlo Catinelli
t.l) Sueu: o. e.. p. 008- 561.
n) Saw1111 tc vf)l) 1emr.iaolotiiu ll ovom tah, diL l' \'OrilkIM dut.IIJO
fllti"'e IIIOu.k.e pc'Xiti,nh. vertiblllo p11d.aoje !.te acctivo.t. Jmijo
Sv .... 1 o. e. p. 062.
") w. p. 562.
2
18
u ,.Arc.heosnalo .. 1830. u T.spra\a .. Sult. identitA de.ll' ontito
coli' Tamavo dokauo. da se opis TirNva od PoJybi.a. Po.
atdon!4, PoO>ponijA Mek. S1rabo.._ Plinija, Mattiala l Cl.w.
dlana potpuno ,Jaie 1 n}egoYim. daoaiojim a alto 1 L..v;l
bo je uro. to je u to, ito ga JC vid to t 110pl.a"
"'Ova rijdc.a Di u ptomJenU mol"' kot tuveao. n1 p rob
njoJ"' . tJ)
Tn t. Haequc:t plie dAlje. da je u T rlhl viG.a pod morem tra
gova t-t.arot da se .sada ruie tbnovmci radi )ICih pop)a\'a,
Ukovh u prvi knj nije bilo ; da sl: na .. piuu grande'' pod kamenog
nalul proStl 1Urinski t.a otic..nJe kline vode u metre.
kole u p1irn6 ne samo da to fl ewo poplavl1uje 1 tra. l C rubcr
ISf>Ominie Mll!lroga '""da i!Spod morskog rna. " govori.
da. tee n" .,JJiUZ./1. 8'"nde.. l'lhltti .. pono dd marc"' (morski bune.r),
koJ da Je tnd" kamenom
Piran. Fortis k.aie, dn se za oseke u1 otknv&Ju
pavi menti od . kao u mjestu Si par kod Pirtna ncltotiko pe-
pod \'oclom" , u) l M drugom mjestu 80YOii o podvodnim teme-
lju:u Ciparum u ls hi, ra.truiena god. 800. "')
Pulj. Donata aand,. u bliZini Pulja oa ttnoJ mouik.
kor ..... u aredn
1
ea ,odocuja pobin.") Fottio k.u. ela .. u luci
,..,,. ove to .,;;. pribliia<a kuW.a.") Bt.r.t.Ono l" god 18-IS.
opiDO, Ud 10 je s b.odi<OO> u luku Puli&. ela <U no nVI, &die
jo pnmo, P"leru od brooa., za kOJO ae b....Ju:.a 'cic, b1b 1spod po-
... riine a JlO tomu on sud1, da 8U lt nm1koa doba. prispjd1
pod d11.anj ra.riDC mor3kc. ) o valj.noh svo& t.uda uvjt:rio
oc: l< . kd lU poolije nali ploenik taroga lori okolo 8 11opa .. pod
dana i n jegA" i tt ostalih ,,ojih opaia.oja na obalama u la tri i
Oalmaelii.) U,je ol3 ne iznaa:.
') o. t. p. 3M-367.
... , Nl JI 367.
) f'ort111 Saqlto cl' .... u-t ._cc. p. l 18
-"') iJ V.-
11
.- n. p. 120.
1) KIN- . ., '- p.
) StP ecc. p. t 18.
) l-11111 .. _ ,..,.. l*' 1 o- did oe .. 1\.,.,. .."; ... u c,w-al:..,..
......... k- ... .. ...... . . JC ........... \Al ...... ,ld.,
') 8.uN,.) .. ' ,. u -
19
ko je><ero. Rc: k bi, da je jcwo u proilom JtoiJciu
za dulje \'ttmen,a bilo i.doieno poplavamA, val;d rada toaa. ito Ju
ponori bili zatrp4Dt. OvaJ fakat. da voda nt)e i'l JUcra 1 d;a je
n,egon ruana r...U. dala ie poYoda. tndnJI. da ac la(IM I"'"'C'"' dtie.
)4!'t JUl\lil n1n1u mora, koie da je u s Jelci'Pm. d,.-lu1'" na
tr da l'" 1 ,ocf. Je-Ura od neko doba alan.a.) Neoanouno11
ooa dobu -d1JC'd lt f.kta, da se bel oorm.alne -..isiae ,ode
2'5 -3 m. duboko 1ro nolni 22 m . ... 1 poHilnom mof1'kom.")
Rijeka. Hacquc1 kaic. do pno mJe mogao Di Jed.U.
brod rad& J>ljiine u a da. z:a njegovo doba u IJrodovi
ulue: d au u Jna tnoj dubjni na.ili stup u &Yeih anje brodo" ")
KrAUeviCA. H<q pie (1. 49). do je no obol1 kod KraiJice
n\nogo znokovr (krrie itd.), po!ilaYijene radl koje netueCe ntt moru.
vidio nlld tMinom. a nekoje; pOd morskom. )
na Paru. Gdje je dan donu no Pogu. "c1ao
11e je u taMO daba prama Nova.iji staroj i novoj and GsJA 1l1 Citlli.A.
.. Utdui pr-,ma Lunu, nedaleko od Nevlje btla $U nf"cl.svno na-
i tn lupo\oa, koji dao daoaa 'tele u Na ratu
tvanu GaJU. "'d' Je' fO' udina 1.1- nm.skog doba u moru ) ClatoYill
podmor1fu kanal u kaO>enu oaz<an TaliJanou buD" po OJ>P
A ") Na 1:Y'8AU ZrCe dt S.oJt lAk u&.
una "kojakih opob i komada .e..Jj&noa pooudJO, .u m<>IU i pn
moro ... Oh :udova, izobilja gadje-moa kaO>ao 11d U mJ<""
twlnu .. Bteun.a"' pn moN i u moru vidi se podJovanih udo\a. hr
):)ln,a artdjf'<vnOfl hmC11JI .. ope U itd, "H),
Narod je o d,-jema seshma, o jednoJ a
drugoj 1irom.ainoj. Kad bogata ne. htje:l. pomagatt lirornainOJ lf"lln,
n.redi iuominoj an djeo efa bjei na b1iiu glavicu. T C'k ito je
rJiiapjdll, proajede j(' grad u more l u njemu boaata Kllhft. Pettel kaie
) KWda1 p. 368.; l Uh: o. e, p. Cdnth"o llan4bnd dtr
C60pkyt'- U. l' 665
") Cuu, A, 1 O;. cLe. Kanote.r, p. 4.1 I<Jode.a . ,,. lll"'"o
ie.teh j-411 h1 Ja llliKu, kofu je c,-..J, "'Old " l"" f.co i lf'llNI1 \10'
poottr, le u b' d ... ,. titraJ <nJeM.
'> Kaod , .. e. p. u.a. . lt. e. ". 3)(-209
) .. t. p.
') O..IJ,.u,u d' ai'C"Ir.. ....... en.. cW...._ S.M: ....... ,,.p.
-) 1.1.,.
U) til, p. lo.&.
20
da i i"d propao ll 361. z:o vladanJ ura JulrJana
(aJ>Oli L4L<) od polre ... koji i IIZdmao ,dik dro AnJe 1 F..uropo'''').
premda pohrdjv_-e aavad. d rredJ bie. kako
je iltotn ptlaodom mjesto proJlllo. ne drir lo '\Yrotatnim. Dft:O ovom
tra.U li7rok u ;ckularnn-m ponitUJU d,lmallotke ob.k.
11
)
UrUan. U umu K.rievo na zasdu \ela W1nA. ne-
daltko od lukf' Mulane .. do mo,. i u moru ... idi 11t.u\t, Udo,- iz
nm>k< dob... T u J< inu!. biti OIOB Liu (.Conlro J ader
Ul Li,...", Plu>iuo l l 'il. 301.) ").
Starigrad pod V elehitom. l u na podvelcbi18kom
ima biti po tragon u ponirttnJe


ZadAr. Oo.,Mi prie, da ie pod uuJ:uskog lra u du-
hini OO $1tJpa Jedan drogi od bijeli" i crvenih

tnmmora. n mom da je na niic: m nesu li rar;na morska.


IJd rid111.a pmma lranjevcimill nalui sc od moro poplavljen,
komad od mo,.ika, a u Diklu kod Zadro, da tc poplavlJen
itto )Cdln od mot.a.ib veoma du& i ifrolc .: o1im u tom
d.t nekohko \>elikih svodov-. a tJo adle on1, nalnt se
po I\'OJ puha rod ra.zinom morskom.. Prt!d l..drvm M mte.,tv, ko)C
Je &-:toto od mora popl.\'ijuo. da ima s:tanh urn. ta .... tuanjivante mt
hac. lamp&. ta maunje. ,. d. ni\u '"o;. pokopita we

na mJ<'Iima, bi po ophont p<U"""l"'JU m"81o biti oe-


.ra C011H:.) enim ito apom1n1e. d JC gore n.-vcdt.IU
stari ploirulc oa ttttu u Z..dru pod razinom monkom, kait-. d.t tA w:di-
nun.- nJQfslr.e ,.06tllc.t fabnka., koJI au b1b
bd lt" je od:stranjinla 1t. onog dwla l11ke, koJI 41C t.o-ve
...
1
' )
e. pl. Bena (u spliL.kom .Bulleuino tle" 1902. P 145.)
o atarinama. u Zadru. kojt- su otkrivr: ne. 1902. pri godom
ot cc.rhtlje nnvog tt \:oje tojo ),pod lfi{)rfkUK niveaua,
it U.ga un da so je cijelo podno-ije Za<lm\ puno ruMvma
ri m'l1uh, toltko 1nilllo ... da ga akoro nenie pod rar.lnom ...
') o .. r..t..,. n. P 45.
) tud Abd. Za. s Uu, CXXII i} u p. l.
") d' .,d.. ecc. 1886. (BulKr 01.0 p. m.
'") .... p.. 100.
., . l6Q 37(\.
") f.,._.. Oaltunlo L n, p. Hl l').
21
Vr&ntko jezero (kod Zadra). forbt obansJuC.i "C' n11 nam,,.o
Vrantkoa, JUtra. iz. koga: d4 u o.aeke Kit podumno "od.
u more. dok Loga ... plime nije mogao OpllziLi. we: .Stalno ... da
dokauoo w.dizaoje wine oaitt: mo.. (hrlo od deptCJitc
tt:m.afJi, kako b1 nck.i btJd.. bilo R ono ope-tovau radt
UDIVet:llniJ"' rtJos. a IO um J aklon da '"JCIV_tf"m) tve Ct
uminJIU O\"O obc.enrc voda (1z VBn,k.og je1cta u i ro 1omu
tc" moraiJ iinu neosjct.Jiivo, o. osjetljivo suko pede:"ct aocf1n. kreter
jczcr .. lt dn>gocjcoih upisaka Cliubca yjd, "" da J< do g. 1630.
Vrantko jez.ero b1&o nnpunje.no ta$flm t!atltom vodom; ovaj pisn
kako te - tvliiva M potru folo;nju, da au se vodt (il jez.er.a.
i moril) a ribe naile put. All tko se JC yod bAvio
po iftlim!' 1 l h:..a upOJI!I'III JI \ OJSh'A
vapncnih nMln.ijo. u pmnorlu dalmaun.skom, otito uvidj&, do 11c
ovA l'romjena ne ima prcpisata kakovom afuCajnom poYodu, kao i to bi b1o
udrac od oego i uuoku bo ito je
povitivanje ruine m(n1ke, te K mora smijatl pokuiaju"'

Na 0\fO Forh.o\o rulaganJC pnmjrhb m1 Je lhJedri<'. S'"akomu
potn.a,o, da JN.rra kra mljehJaju svojo rnln\1 , pa jf' n to bez.
omurlo o om iit Vraosko l< biptodeptc
.ija i u ljttne Zcce moglo ac efa razina padne
pocl ra.tinu mora i c.b kroz. iste bnale. kroz. k.o,te "oda u lllCHe.
tl<b more u jeuro, k.a.lo se to akOfo aukoR f)eta u
nekol1ko d u tzetu.
1
--) s .. tVlm hm rc1 lu, d.. O\o
DIJC bro kod Vran3lcog Jer u l\} uv1jdt U1Jrie d(JI&ta vod,..
CavbUI Jf' naiao l 1889. vodu u jezeru potpuno ,latku. n) a poslije
n<KO Ir 1 itdub..oa p..,.jeko (1895- 97.) rt vode je u JCWU OD<notno
po.o, a voda je samo u bliz;ni ptesjeke neiro elann.o)
1
1) itl l .);Itl Ul111 (1.. p. 208.: Klodcn: ( o, t p. J71,
) O "'"""' c,., . n i M lpn!ll1for. u '\'!mw djPif.l .. Oi
d til 11'1 '" m-oa.o o ul op liom uvjenll Kd tUiflt htl1nh1 ; .. ,.,..
pa.dne U O., oiMl 1 u ., 1h o<Hh"""l ntab Crrolbl'\1, kako ore
Uj..U. ulat.t 11 i tet kako e.lj.c:i pnpoTirtdilr. kr.r U.r ko,e u ..W.
,,,iJ,e l*'"'t'n 'od. lJ. otirU u .. u ..
tu .. Mif( ...
1
) Rad. Jwt. A 7. i U. "XCV (A Cnat.n Vulot ,..,_
Oal-.c..1) p. ZU.
1 c-.. ui. IM Seu de. K..u.k... v,,... I!A. p. 22..
22
a.vom \iditi je jo i dao danu, da se vod11, koj.a
kro:t ponotC' (od lojih nala.U se n J. l jrJcof'l) .. po
i\1juJe u form di,dom jikih ob.fruh i&\'Of41 M morskoJ
oboli. o,.btlo u blizinr k&..l& Pr .. jcke, u V .Jk T uitica tit V &!k
Prosjek" " ) Od F- izneocni doku oe vtije<lr daltk ., u ajqoo
ni proli DJemU.
Proldjana.ko Fortis je- opazio i u Proltl,anUom JeZefu
tncon z-'tad.t. ispod ruine On pie: .RimlJani <u un.ali
iLmc:d)U Codu<e t Juje"" je<lnu zgn.du, od koJ< oau1u jed
t.mrc:ll)tVI trtaO\ pak za3luiuju. da se na nJih rer pruiaau
doku dzMJ& ode. Parimenti od ml)uik& i oiin oba
Mlne ae dvije stope ispod redovite ruine jetera. koJe
plimu i ose: ku morsku.. T u je ta.kodjer i jedan dugi podvodni
gat, Itoj. lpAja rat izmedju dviju tijeka u i kQijiU.m Sulltipanllc,
na komu, h ko !lt' nalni jedna ra:uu$ena crkvir;41, tako ie b1ti bilo
i l')rvo koje .!Wthite ili mali hram nemaboiaca"'."} je
kako je pomato, na3talo uslijed proloma djelova pokrova dviju
bedinih vapnenih anriklinala.) Kecaer. koji je apec.i}.lao iatrai.io aoo
laike prilike ovora kraja_, ne spominje oiita o ovom renomcnu.
irje (Zuri) Na otoku irju nabzi u po OonhU u moru u10i.
(Duo), No je vidio Donati trogovo moutka 1'
u \K.na monkt."}
T..or ir. Ctor Lucio (1..., Loci<) u dJ<tu: .Mcmorie ,.lonehe
dr T,..uno ora dello Tr.U" pie, kalto je po Podu<>&e"elu (.De
admanish'ando 1mpc.no'") _ TfogjT jedan ma!ent otok, spoica M kopDom.
'eom:a uskom ere' lakom. koja tluii .s-ta.novnicima kao mott u pu:(.u.
a ter JC Pda Ctovo otok. Lucu:. tvrdi, da od nrrnt'n.a
tova do njf'gou c:lf>ba prispjela pod more ttd rtu.tl ru.mc
morake.u)
) Sdl11brt R. J. r o,., Bo ct.. .. 1111 B"loeh d.w
Se.t dc. Kt.I'CtnbiU 7 ... , c:chi--Shc:Uo Yl)ll Zar,cclua lld
d.t K. K. CHio1tK:ht.n 1902. p. 2<11.
') Foo ... Viaee;., tn Dahwe l. p. H9.
) K.-tntr f.: c.-.olofPdt.e S... ck- 111iul..- l*nd tu11n11a KrkrbWtn
V..._.uclht d .......... R A... w-- N. .,A ct... u ....... , ,.., ..
s.t-.-" .cl. IWG. ,._G. 9
.. , KJOdn1 e. t.. p. J71
"l ... , 311.
"l .. , 311-Jil.
23
Ovoj doku. kumu ac: je davab Yeoma vcUb "ainoat
1
) u pitonj u
poniranja dalma1ineke obale, otpada pm po sebi, jer Toma Arcidl.t.eon
(C 40) priopiuje, do je pre' laka bila od Trogirana umjetno probijena
g 1242., kad au oe Mongolt pnblrin.Jr.'")
Vranjic. P('ltcr da se e a:iskwtjem rai\J VranJIU u moru
po IW1pGY1Jc<l-'n)u vtd1 u. potpune hi!ne mnogo mtrullh

l if
:lt
"'
1:::.
i

'--
Selo Vral!J ic
l sl ok
a :::1
- - JtiVfizH ila u incr ii ----
------ .. ----- --- -- .. -----
;11ore
!>;..

'-
a,
/'
..._JII _ . __JI .__l _II_ . __J
n1joeto riti, ;dr- l o1JuJo kofi odjon ar':i 111 du tu4 1894"
od tod Ytidan 11 cLr.,u od n"'J11 a, dua 1'77 1a, il;rflk 0'6S
111 '- od u.1l ol1 u oru. du.&. 1'77 m, f"uol ()'(IS 1
u .. z'O& "' .. on "'
l 1'90 .. 0"83 .
(l>,",...._ a .,611llmao dt .. m.,olop cbl" ' 1899.)
') H.._ .. e. ,. li1J c .u--: o. e. o. P. 561.
") o.a .. '"* L p. ISI
kojo ".. po svoj pnlico Jlo)!lh P<' o kopnu. ofo radi IQSa. ilo je bola
7cmljo, poopodoe u more.)
Godooe 1699. ,.. 3. juna oaYlloteij i prof. Pcnck. koji &e
f= tada sa *t'Of'&flje aal.uio aa eks.kunij u Oiilmacl ut.te
ronca (paJombata), da itp&lt.JU OUJ fenomen.. Kon.s.tiltovalo ..da
ac: tri arke od sarkofaga nAlne u moru na upadu 8 m. od
obale u Kmjeru Anlr- i Stt pe u dubini l m." 11pod &rednje
r11t1ne morske. Od triju "rkft vidio &e je iz mulja 114m gornji kraj,
lombar JC rubove od mulia i ntli &u ih u gornje.rn dijelu ne
Natpiaa nema, ier su iz vana vec:una prosto i .. klc:-.ani . , T u
t u oni bili u staro dobA pomno po&lavljeni od ruke, ne
bsoije Godooc 1694. bio je poklopac 1 "'"'"' P
(idi diku 1.) d>gnol "" l< s je Mono uucl.o u pvu od
mula f a
0
), T.j poklopoc J< od tolO( b.,.... bo i lU. komu
on pocpuno odgovara. .. V)cro)ltoo je da au sTe tri l\' OJe
poklopce:. oli da au ovi bili u tta.ro vrijeme od ribara t ltV
dJcJu, ier su im u ovoJ ameta li k.od 1-lltez.an,. mrU.i. u) lu
ovog 1zvjeiitaja lU u blitini tpominje jedan starin_skt 1id u moru.
od su .t vAdili Btijenc z.n gradnju mula ; A no jugoistoku
" 1 l komad zido pod moo eno. T erodji pak aelcih storijih ku ea dn
u 1 a.ada z.a oseke u moru.n) Tada ukljuGuje .. Po naiem
mruJenju ne moie O\'aj fenomen protumailti oqro 1-.olaga.nirn
1 neprestanim pol1inn)fm nic obale, t. J oba.k
mora.")
Proleoor Penck polndJUJ<' ovo da ae itbicioc
&\"akom lokafnot propod.u)a We. da je Vranjic agra
d1cn kamenu (hncl Fclo) 1 da ispod urkolaai mora
d bude veoma malena nashg a luvija d i ka nun On ra-
da su ovi scuko(ag1 u1ljed rt'Qionlnog sekulam01 ponir11nj4 pa
d.li pod .more -za v1ie od l. 1n, Rl!l
Codlne 1900. refe,in, d11 je naao u jednom n\Aiom rnufu
u v tljitu jedan lraamcnnl od wkofag,t.. lcoji ic ka.ko
h7u b1o 1t.vadjeo lz mofD i po avoj prilici pripada jednomu od lnJU
') ;,t. p. T.l.
) WdtM tf .dL e. p. 107
') .t. p Ulll.
) ;L P If&
').L p. !IR
2S
opi .. nih. Na ojemu .., o1 natpis' DEPOSITIO 801'\F.
MEM(oi< . koji i V ilo VJ. ololja. Ak.o 1u daL k .. ,.
kofui u lo doba biL auhu od .. mooe .. a,.,lom oko
bcOM ponnb. onda ovo ponil'f.ftiC iz!IU.l .. ndto \ie. fi ie it.
r.c.unao P. C pro(. uninru Penek.. ")
Dok (.emo poslije i1ni,eri MOlJenje pof. Peocka, ovdJe nam te
pnrnjetiti
1. de su u moru 11rkc poklopaca i u ob.r.ir po
rednnje tih arka u moru. ne moa,u 10 oteti sumnji, da su arke u more
n te-melj jednom mulu. koji ac je tu htio u nepotnllo
vriJe-mu graditi. PokJopat sarkofaga br. Jll. dignut &A mJeta a. On
te je tu n.a tuhu naln&o. a mogu da Je tu t.tala 1 atk. 111. Koliko
je li;Od wjt:rojatno Buf.U\o toLko re , ovo. ptk. d.
M u AJ'k.ama 11.aO mrhata, alo Jt lu njihoYo p.rvain1c: m,tu,o.
dok le kost> - bar ae o.telam bil ixvadil. ako '"' bacih lal
kofose u more.
l. Pmc.k kaie, da se Vrnjie ulan na k .a m e no j b .au (hucla
- FeJt} i da pod sa.rlcofuim.a. ne iml\ 1uvija.. Za vrijeme
tHao rou je Ob raspole.gan)e p.alornbM. \ld kolike: Je vtinosh
OVtl okolno111. mogao je p10leaor PcnGk d" Olllrl'ni
cnulj a .su"im l$kttpa jedan !W'rkofoa. da se o tome i uvjeri.
Da je ok-elJica tl moN rada Jadra napunjena nap1ovom
da je do sada llloS( UtYt,tem zatrpao arke. Ali na Pen-
okova pr<dpomvh, da .., VnoJoe oalw oa (hridi) b""'noJ barJ
(FC'I) ae stan}U sevan
F nl< pl Ke""'' O&JboiJ po1n .. oe clalmano.skih g<:oloikih pnbb,
k011 JC okolicu aplitsku U detaJjr IMtllM), mi fC O aeoloikJm
pnhk.ma Vranjica kao t o gom,em Jenomeou slijedeet!
KakoYo je tlo Vnmll-ea naibtlljc se pozn.aje lz la
(v1c:li tliku Z.). Kameni greben {Feltri(f). kojl sa pr"-ti cettu
(put) i ioi se rMpoznaje na IJCYernom rubu sela, sastoji se od numu-
litnog vapnenca b. Kod e: vidi K iutka.sti. polygonalno r.slu-
knuli pnoni (Zeokluheoer Kollt. ... ndstein). l.> 1"'' oloj<de
noodnkutos<Yi tUJdJ<no lapon (bliulichgooue IJullige Mergel). u koJ<
1 ul.locno kod d ... lih cmJ (Saodoteiobinkoho).
K ..., .. goebeo kod e NSIOJi .. od vapacoos lapora ljuitur.,.. lom.
'") ... 1!1.10. p. 142.
26

(muachlia brechendem Kalkmc'llel)
i iutU.tog nepotpuno
ucUuteoOR, (un ..
vollkommcn plauaa abvc:50ndntem.
.. odlflcm Kalk) l.apon M malim
.. b vide .. opet aa
gpud crobiJO kud l U Vra-
njiQJ ,idio N.IU amo po puhci ltod
g os<>lieoe naslage 11vkutoa lapora,
a u njt"govoi bti11n1 iuthstoc npne
nog lapora. Sve n .. lac pAdaJU pod
kutoM od kojih 4So aje\cru.
;, a

Slik 3. P..om tr.:ro pndJI 1.ttoln od
Vrojka
.. Po oomu se nr moi e. 'eC. i,
da Vraapc lcirna hrid o (Fcls).
jer lapor Ryia no)< nrbkon hm.
kot bt 11< mosJ. oanati .Felt
(hnd). Zapra\o Vranj1c aa
mekim J.porabm ll))eYTma. ko;i liU
utvort:n.l od dvaJU redova hridi (Fel ..
tiigen). Pod ovion prilokama lako Je
prcdoGiti, d $e Je tlo neito
Od wpndo prodire more u pogra
niine plohe lapora pramn redovln'la
vapnrnca, od i.stoh probija uxdui.
ovih ploh11 vodil po<l
4
teRIRIU (Crundw.user) (koia tdaza
u auorima u poritnu kod h) pram;a
mO<U. .
lato tako je voda probila u prtteioo vapnenatte slojeve, koji
ac nalau medJu nepropusnim la:porirM- Ako M ponuitj. proces
27
padanja n.a ovdje prikazan (al 4.), ond. J"" bilo
pot(ebno min1mttlno kretanje terraina, ne\ rubu
k7e u:r\ofaxi nutane 'IC:rtkalno od dvo
mc.tr
SUlu. ...
..Meni jQ V'jetojMnije. da je tu bio jedan polagoni propa
<lltnjl'l. " da ae to nije dogodilo na jcd(ln put ili u
h. ovuaA Kerntrova rul:.agania. to tadn i.(nCtollfnO, juno
pol puno otpada Penckovo pa i ovaj i e. d 1 n i. OJiii.nije pro
.. doktt.t" u. regionaJno sekula.rno poniranje nai1h ohl1l'l, .4veden
je na lok1ln. IU:mA ruumijivi pojav .
ud SpKta). KIOdeo prie. da te itmedju
Splita 1 Stobrcia ubzi np.}a uvala Radovo, u kojoj a.. pod morem
joi nde ruieol"" jedne .,.,., luke."') Sigurno, da oataci uhoa mula
Atunni ponajviie u oe m.ogw biu na aufw, o pod
mo1C":ml
U .. oalne diJelom pod vodom (morun)
o srdluh udroa Epetiuma. .. ) Stari Epetium je bio ...
pdJen na naplo\'U-
Mokortka. Fortis piie o Makarske : d je
more ratio i da. raste ovuda. i Uo potoe:i s brdi nanAiAJU (ne oh.,lu)
kamenje, Za tiiine vidi u Dil. uluu (Makar$kr.) i1>od vode
komd tidma, sigurno nij(&u u dohn i1pod valott,
a ,.ikoJ; Sv. hiva po.slojano. ako i ne bao. denudirAn od ,ile
vtlo..,a. kfl o i druge punto ovoga primorja. l u bHtim, u kojoj
te je u zadnje doba ustalila voda, jer ne moie slobodno u more.
podaje doku o dizanju rnooske ruin .. Kad kopoli knl. (koJO JU
i IP"i mO<em) . . ..dj<>c UuJ101 arob. l komade finoh
. , .. " ; .. e. p. 373.
">.._,m
26
Slupova. Vidio um u Makcskoj veomo lijepu medliu od tlat Mri<
JuliJa koju u rz ovih kmdp. koji &11tUrno RIJCfU bib u
po(etku ud.urnt n.t popllviJco:nom poloiaju ... r.) B..r. koJu Foma 1pomin,e,
moaJ IC bth todom od mora odojena 1 Na kamenoj ob.h
oko ;\t.ka.nkc vidjeti je avugdje lijepo razvijen rov na runU mora
Primorje. Fodis piie dalje o primocju : .. More rute na O,eloJ
oboJa od C.11oe do N.r<tv.. . hbojc:i (pw>.te). koji wie it mora,
mjes1o d bodu od iata okruieni. propadaJu od don do d& .. i po
i pododna .<kolj'". P""'beouti (c:opoohi) 1 od bad& odu11nu11").
Nfttpit kod Fortls ima da ta lo da osob1t
dokua u pnmof'JU Pr\'i je natpis .. u IVU k<'mcnu ikolja ut. ob.tu
i\ocoiia, u komu tc govori ne samo o lzvoru. lcoji tu nego
i O tcmljiitu (.,podere"), koje je on .natapao. i.etoko
u hrid, na ltoj.,j je natpis, te je udlSmnjem i.ab, (nluCt) oiletilo
dr.11goc.jen1 St)Omcnik tako, d11 ac. ne moie lmMje. vrt ili
btr c.e!fla. koJ&. it' po P. g. jen>nimu Zanetbu bila imi)CftiiOtl' Lici-
nijema, potonula JC pod uzdianuto moren).
Prvo op0:1.lti mi je. da .,seogtio"' ne poloiaju.
jer te n.atpit n&lui aa kontinentu. Sad.a te nala-ti 't"KII,tv i1vor jedno
14 m. u iJtok od na.tpisa. Po svoj ie o.atpls ure.un n.a up.d
od l.tVOt, itr Je lu Ul)t'nA za lo pril.ladnya lu.la.. Pred pc:iinom. adJC
JC .. tp<>. tlm: "" bar: lo i.lo ( laO<iloolaloo hl" m od mor.,
\C-rhkalno oko
1
f, m od srcdnre raune morale. skoro do
dolnph alov n.e.1pisa. oe oii ckomJto. nego JC tl okomnoc po
loi.,a malko noarauta. k podnevu, te je ttko oatp.is: nUto od
ki.ie. Po tVOJ prihci 5e ,te rdom Hemeno11 nattnula.. iao te ra
t.umiJI'o, Je' odmah i.sr-lf nje m.ora d-J n4t;l.11 f1y. kOJI -.e napoJen
vodom 1 IAko odu11mlje tvrdu b.t.u nit nJemu lcamc.nju.
SILITIO pflk i11ti natpis od navale mom.
O kkovom temljiiru imperotora Lic:.ioijano DOnlA u ntltpi.su ni
govora . Sidonij tpominjo (P 3. 7.) questo,. Lidniana. koji je god.
474. bio da s Gotima sklopi mn; o Pelagiji, ieni
Q.<JVOfl Valentrni'lni Ill Jib. 20 u 2. n.lpiUJJI sod. 4-46. Si1JUtUO
") f'o.,. Vua" iA 0..1.-Uii IL p. Ill ..
") ..... 121.
"') fon t V-n;110 ta o.J.. IL p. 110--121; o. r . pr. 3'74: H.S..1
.. e. ,. 200.
2'1
je Zanetu. od Fottl!.a. pogceino premo 1me M impent.lort Li-
c.lnl..na. koi n11t JC bto niti mui Pelqi;e ).
O. su K paaci. toji lli c.itirali F ortiw.. po trudili. pa oaili ovaj aacpl..
oe ba oi doku u pooiranjc wih obolo nikad. iuijW. NatP" k.,,
dooooim popunjeo po Buechekru.") p :
t UTOREA I'RAE.SSUS SCRUPOSAE MARGl.'h RIUI,IS
l'ffiiCUUS CFJ..IDO DEFLUIT l.A 'IlEX)
CUIUS PE.R.SPIC\,;0 PER LEVIJA S)AXIA \IEAffU
l'RAWULCIS SAISAM PERLUIT UNDA [TETHIY'I
INDICE.NL, CRA 11JS. PRM."l'ERLABE!-<11UUIS AI.MUS
IINJC'Ol.A Df.J..tOAS. ADVENA I..AUDA l OI'ES.
SAII. JVE. NYMFA. MEOS DICNATA INV[ISERIE llNIS
C&J,fJlREM CVNCTIS CONCI.lARE LOCVM l
NOS I'RA SAUHIFEtlO TU MA CT AS I'RAI;:DIIA FOj'ITF..
t ECO CAMUI<E TE DOMINUS.
fl t jL
DIVERSU.\1 SORTITA Fl.'IEMQ[UE CAPUTQIUE
NYMFA CAPUT CAUTES. ttAAI[NUS UNDAI Tllll EST.
QUIS QIJEA T ARCANUM SA( PIEN S PERNOSCEREI l
>IASCERli E SCOPIJUS. fO(>IS MORITURE fRETIIS
1'10<' PCL.ACIA SUOS F'Ol>'TES EPICIIQAM.\lAtt
\\AC."'E. T\.1 PIC>..'US. uctNIANE,
U .dobodnom paevodu nalpit :
"Pntu.nu\ obalntm rubom bridodte peCioe
11
) na-
potok ,tudeftom vodom, ilji preslatkj Tal vidfJwam pfolukom
ktox izaladjeno k1meoje protjeC.e u alno more.
U110dao urodj .. icim. ol<rtp& pro!Au<nn brod&nmo. Stanon"" JOi (odi)
hvale ukus. boglll&ho. Zdravo, Nymfo. koja si tc udoatojala
moju t('m)ju 1 kod sviju g.la.aovitim ovo mJesto l Ti obda-
rivai nl'ib poljfl .tpMonosnom vodom. Ja ie opodlu Lieinij&n
ovom pje"mom" ... Sudje n je tebi Nyrufo ucok od iH'Of&: izvor
ti je u utok u valovima. Koji mudrac moie od&qnenuti
tajnu izvora) R>ldjai ae il. hnclina., izvore, u monA ti je umrijeti l Ovim
"') v_.. Crp1u Lalin.. m. bt. 1894.
'') C.,io l..ll Pit'ahu. cok('l Fnaa.cu IL Uptia.t
MIXCO..XX.'<XVII. ,. 72!1 Tl9.
") P.,.J"i" P"ot '-s-u. ,. '"'-- SuLu .,._: .Lk- PfM'!I
,w.,_. _.,.. iuL. ;.. bi (""""') eW.. ....L-
( .. ,..0.) " ............ kl-.: .......
JO
cpltramom darha $\'O)e izvore, lu.o 7.alog: luaCoc postdjr:,
veliki ...
Iz. o'oaa a.atplaa j3.foo je. da iz\'or. pa na.b.uo ae on ,,pod uma
OAipou. oL gd,. JO ...U, potpuao odgovata i daadaoaa opo.. u gor-
DJim &hlto\lm Skoro u ruuu tu iuuc 'oda izmedJu b1p
(flyio) t ..d nJim oa..lagan oumulimos opn<nca (nA komu 1 Datpis).
Bttar (lapor) J'! ovj YeOma troan, mr.k: i tlho na\'alt be-,
sune.. mott. pa i 'odi i:tvora. a o tomu um YJioic M od it*
votJ. odrol'ljeoc pe(.ine radi popuitanja bigra, koJi JC b1o ispod nJih.
Skko u .,.,., doba bilo je isto ialo pred ivooom, kro
koje- JC vodiJ lf!kl... ll i$pod je i2vor otjccao, bila je na.
rubu obale kao 1 danu. A dtl i nije bto na obala, joi 10 oe bi .tna-
da ac Je mor&kl'l uzdigla., nego da u ponenuti fak-
tori djelovGii lako, da je more moglo IAko horir.ontttl no nttpredo.,..:. ti
ttoinu lapora&tu obalu. Pojav pak iala ( vaJuC.ft, Strandlues
und u ovom kraju govori po nazori1na morfoloeije
anuli ,,oni1anju ob.Je, a u mirovanJe ili utdtunje itte. Slih .. Nostra
tu madaJ pracdia Ion le .. odnosi na Nyrnfu ne na it\'Or:
a da sc odnaia i na O\"J.j izvor. na wtvari Je ne miJenJA nlita, jf'r
kako rWoiismo - ICJ joi ne bi bio doku z.a vntablno duan,e. Neao
ako ba ow-aJ suh odn..iao iz\or, puno )e da Dl se
odnoato a.. U\ot 1od muastn. 1 kojim o,a.j aa po IVOJ prilici
Jlop u ".netu b1 bio u kontradikcij1 1 oslalim.
Neretva. Oru11 dokaz o rUiu morske tA.tine pru.C. Fortasu ae'"
retvanska dcprc.aJp. " J t:<fJC: ae nalne pokopam ot.et trgo' ai11 f\_.
rone, kosi poj&\ on usporedjuje $ onun u Ruent. Forr.s kai.c. da ac
kod Opuuna n.J.ue ruevine iz rimsk.e dobe deae1 etopo pod ptJC-
tikom, H) da redovito dcpon111 3 em.
n8 SfKiinu. 1A) U:tporedimo l1 ove date IQl bnim nprcdcwanjem
Neretvanake delte u ovo malo sodina. otkad jf' uifldjenit nova rijl!ka i
sapdjeni neki no1ipi; o. o.ko sc & druge Al rane "" Skyluov
opil emporijuma ttlart Narone, Cemo doputllli. da je 1..a \'rijC"me
Skylaxa mote dopiralo bar do Opuz.t":na. 't) S tim u 11.vuu
1
mo d
1
") .. , v,._;. i11 Daltausa. lt p. 122. Ktod.at a. '- p. 374.
h) .t U. P 1!10.
l J B..tllt:lbiiG d" M("\,. C0CC. J899. p. 67.
) V..di ., ... .,... ptQp: .,...,..,.U".It' "' ' .. , "- .d 111 -
-- .......... ecc. .. JSijJg,: P.r.tda 4. t\:td. _., ....


31
bude a i>Ojav. d& tc na ikoljima Sv. Ivanu i Osinju u velike plime O()Aia
ni,'c.au mora dMt.a poviie rova. iuadjena u hmtnu M I'J.Uftl mont
More je natme utiJf'<J ruaplo"i. kojih tu prije nijf.- bt1o. 11Vf1Dulo
ddormaei11 f\ OJf' ra11ne. F.ah1 pak. da te nt>rc.lvanlS.ka cklla natlala
nc--,to \<tic aroao udnJa. d tisueljeta. dao je mn011t11 povoda.
dt poo. koko delte oulo)u i .. predjelimA. gdje obAla ponire. ") O
potnriOJU kfo& to doba U okolici deht Rl to-
vora, ie na btnt".noj obali cijele deprestjC: c=oma hjc:po lilt't-IJC:n tov
ftll nheau u rno"komn, pa je u ovom pnstat. uz mniJ(:ftJc: Sucu.
kott kit, da pojAv dch.i 1,1 naJYiie ta potiOJanoat
obAle", dt'l OVISI o teaulac.iJI njeke i nitenju uma u porje(ja.'")
Alto n IHik n mjaatu atare Nau)ne oalut ruevine akoto pod
rati nom mona kom, kako to i P etter.
10
) h> te pr(lpisati
pojovoma, koja 1:1n1o pomenuli u nit.ini Pada, kod JX>Irel'fl.
radi kojih je da je Nruona propala hmt"dju 262.
i l60. tc po

i prolomim3 11pili.. o kojim bih poslije iOYOra.
nA Hvaru. KIOdc:.n FortiN piie, da te pred
Suiur.)Cm u moJoj dubini vidi .hrpa atarih urn.a, koje lU morJju ltiati
najmanje od natra_e 5toljeia: mnoge od o' ih urna nal1.u:
po 4, po ). po 2 dtleko od hrpe. Nijesu ukoptl\<, fteiO ll dno
vire vite od pola"). KlOckn aije hbo napomcnuh, cb Foeba. l.oji
;..me. s.r.,.. .. UfU'o J ......a do %\...._ 4-.l P.-u ... li..
d. jr Sl.!.,..,. "''"O. 1J \01 j. r.di.,....U.. 4 ...... .."_.ti'
"l"".,. c.L.t. i Drw,..
") P..c.\ \1_,-..a..,. U. p. b
1
1 Ou Alllbl& der Erde U..
'-) Alktl1 .,..'f., .... ..1 U orao .,e," .e<. p. 66.1 Petlf'f
JI, P 133.
) i" pohio N.ailo tc ie. nai \1 .-korllltll\li 11"'" N.,.,..
.. \op d je Naroaa po.tojtla 1 Mij tVO> dt4 i
1 dt bil ob. VII. putui.eoe. imfdjo tuta1il. IJI(Inuh Je Mt'
ai-'t Uuw.ltoJ t\.flklt ululo 1002. Novci, u 111 ludi, IIIH TiLeriJII U.
(!,. Cod. 19()1, 11edjue J hlcertu urk- .,u. lt V - Vl
Ood. 1006 &hi o iut (e. 1002.) 1t 11 <l G
ut.Min " Ih u. P.hbu\:of koJi je. \.rkta,k. 1 o ii<.u L ...
" Jl"tl "u.Mttk f!C*U.de ho i liMe IOl'l"IW' 1 ! . th 6. ttelj ...
Na kK<h1 ............ )30. 1 532. iloio .. pU pnutn l \fiWteiN,
c:cotk- ,.,.......... lt ..-(:Ct OV.C f:itedi. dt t' Vl Yi)"'h ,M ,..
(Viodt &uu .. IJIM e. 1002. ,.. 197 212. .1. 1006. ... 3g-45.).
.. c.,374
Je hAiio o raJtU morske razine. ovaj fabt nije lomu u
prliO n.lvestL je iz raznih bio prisiljen da d.
biti te urne ua! )<Cl koi< brodolo",.. pod moto ). U Sucurju
aam piliO aunovnilcc :u ovaJ pojav. a ont m1 d1 predJ
da ou i&r< ...ljed brodo!Q.,.. d""I'Jd< pod mot<.
Stril"ad "" Hvaru. l u opotio 1< &li< poj>Yi.,
JcojC. IOYOIO U potunDJC: obale. q)
Via. Kro1 Vi<. .. DOlazi po F orrisu pl.C.tki. od mouiU, koj<
more u plime popla,i. Donati je tamo vid1o jNinu t\afd qradu, na
kojoj 11da dio jf:dnog manastir, a je u vta.1n1 ran
morakoga. Na otoku "' .stoinom dt}du nalari &e pod morem
Jedlln mqraik. u)
Trat enic.a kod Orebi(:a. Kod je uvala Trth:mica,
negdo. aelo i knciija (u. pro$jelo $e i pro1Mio u morn:
po biJStrOrn i mimom moru vide tse joi ratvAiine na dnu. )
Boka kotoroka . U predjelu Soline (kO<I Ti). po oi prilici
ltaiu, d" je stltja.lo jedno koje- je po
(UipoviJC<I..nJU u srednjem v1jeku ta jednog potresa propalo i od ."ode
(mor) bilo pok_tivcno. K.aiu. da ima od oiega t ta1nih trgova. ali mote
mnogo oteKava potan.. istraivanja.. ... ,)
JU .. nj. l aun RILoo (Ri,.oD motao J< proprl>ll pod more ")
O izneae.nim dokazima u l.:t.nuotmo do ..
na\c<lc.ruh ra{mh auktora. IN ih Joi. all on1 ru ne po--
maiu probkma. pa ih itost.avih. dok tu: budu bol)e ltttaieai
M""8i oznettnr .doltui" u ponir .. }< nairh obol. ne
im.aju nskUon ttmtlja. moogj su R uvukli u .. 1.o i u\!('Rjl.l'._

1
etero. v .. n,ko jaero, pttvlah kod Trogrra. ''" kod
IIIU'$eni od veiine pisaca u doku ponirMJa nAith obala
"') Vlilll'., 111 Ottm. U. p. 121,
j P Ulti. (PQianP &p orlh puiVII ll ,.,
pt>dvtl'll!'bltlwn ljot"\'11 , " ll $t.fltOmiiJI411 na l hont, ll ' f..o.
Ir''" l hiro Bu:ll.uiao kili, u .. Ntdl)lll Li-til"
'') l<.ludn1 o. e. p. 376-t UborAle" S111.re P 8').: U Vl.u
..-idtn ped or !'lllciJ nkor kuakl1 (8111Jeu1ft0 l d90).
"') N /.. U
1
eluliC: fU! tli Pci,U..c.. Ue'" p. l l. lij.
") P.u., o.r .... i.a u r 259.
") 8uU.II'OI .. t. p 18., KJ..-: pik .Opit u!Uft.fl, U If ... IUIJ
Hm.u .. p. 2"A,), ..".,,. hoo., ....... ,., p RJ . .. ,..,, ... " ,
pc.- ,. ,,,."' ela " ,.., -u ,,... , ... -1- cf. ....._ t"- bdu "
iti 1a ,.,,. M()ttkoga, ne mop dt'l fo ni' aajm.anie Mnogi
drugi dob:ta odMiaJu sc na JHcdmc:tc, koJI $U mogi btU od Jjud ba.
u more.
to tite :rrarfa na kamenu. koje oc nal.ue ra
zioe morske, treba razlikovati dn
U "'" red po<l1u zgrade, koje su iotma apsolutno pod motem,
ah mort" ne lfiOic do nJih, pa su 1pd. M.ttedenc h o ta rut
morske rume. odnosno u ponira.oJe obale. co 5mtta. al o u Za.drv
nadjc:o aa suhu bbv mou1k 11pod hvda mora. ako l1l4)K'
do njeg? l iskapanje Diokkcij&noe u Splrtu dokaulo ,., da
&u n,eni na ni.i.emu nego more. f':a 23. ,14. 1906 . ._opD-Ii lU te
mdjc n3 ju inom 1idu u kra;u. tik uz. "Torrione"'
gdJe 3ade ratlionar.11 T u .!I C. nalaze te.IUelji po hr.t.
nnju oleo l m. i-spod mora. 3 I)OtivA;u na ,.lc.amenu
'J)Uiaru" (imo. biti : gornjoj toni RyM). gdje tac kako ,ni Je
n;a.mjtr1li i na il.Vor slatke vode. Ova okoloo.t dbjc mJ misliti.
da su ot:lat.i z3mda, t ak.o su se nalazili pod ratinom mora, blli
od mura dol,ro ils ili u.mjelnim ka.ko to i
dan dnas rade Potrt"Si, dcnud.acija itradi.ie, da 1c more: po
krilo te qrde. U ovom turMn]il ima.L. b1 neku Htlu ltonJc
o uwadjivaniu ( .. Abd.immungllheorie). T rc-balo je O$m aa U\ citi.
d 6 je koj. l(tada doi!.. pod more .,.ljed toga ito ,. moro oboolu
podoov&lo i toko UYjotonlo, da oe ob&! aad ..odom .. zgradom odroor
Sluc..,..", ,. podaJU u dwgi red. lutK.DO
pokn,ene od mora. u od aulctore n.a ela OJJe
ahonh na nJhowom opi.-ina)U ;edne>& Vrata grad,.\ini RIJe
opisana. Veoma Je '.tCrojatno, da 5u mnogi z.idoYI u moru
kupaliita i prUtaniita, kako te je to dolaulo i 110 obalama 7aJ>&dnr
Italije) Tk.ovih t.idovlt pod morem \>idio sam i ja joi dJetetom u
Gradcas M11karlfh ptigodom kopanja rupe za n&mjeta.nje btz.oj1vnih
kolaca. Jer po rowu nl\ obali u blizini nema dokaza .ta ponlr6nj t: ob1de.
ili di,nn)c n\Otll, jer $u t.idovi bili veoma dobro lll<l Tft da
su bili prvobitno NarndJeni u moru pa bilo u koju vrhu.
Osim toca kod navedenih dokaza fali o.am mJtrCOJlt. opl.,.e
dna mortlcog, .-aa.nja opaianji na kamenoj obali u okolici itd.
Sa. svim tam cWie ae do n.eki.b pozitivnih rezulta.ta. ltoje i:z.ni
JCb u nuednom voalawiju. runa. lumaUaJ.ol opspoth
) S... ... e. L ,. 4Gi.
3
34
lU.
Razna
S
amo tor po tebi razumiie, da su runi aa .-oj
fek .U .. Tdiki broj gt><ljnini ..ala.u pod monicom
unom. Jedni ou cU je mole 000 kOJ .. dlu, k ...
l.t.maljaka nUN)e. a dNgi tu protum.Oti ovaJ fC'!oomc.n ponuantem
k opne.
1. Teorije za dizanje mora.
Ovamo .-padaju a jedne strane Ma.n(redi Zcnduni, a druae
Foona. ,
Teorija ... Manfredi je slwatio ah'M veoma
u koliko jo {)ft I)OfttrRnje r>ajedlnih dijelo\4 jl)dranelte ob41e doveo u
savet dinnjem nu:a prouzrokovanim od neplovi rijeka
alpinskih.") kolt naplovi dolaze u more. Ov3 teorlja ek.t\urbacije (ex ..
turbtuc - 1!Mnu1i) imala je dosta. !JYojib prisoa, ttmedJU kOJih nAJ-
udnji i jest odvjetnik Biu.arro. ,._) On ne moic da rnumi
nehaj ttanovnika ja.dr&nu rad rast mOrtkoe neeau.a. T uii ee. D&
ot n.& Ul med1unarodoom koni'C (<hUDU
od 1 S. 22 . ..,,,oemb.a 1881.). u kom se bie. da oc (privid oo) ort<lnj.
po\-rilna mora u Mk:tcisu diic. L _.cb se zgrade uluc u
pedanJ& (poouanjo)" . D.Jde uehalo )O .U JXOdie ..... TJ)Ok 1 po
Btu:arro .da se uborvi nAuk o o,om predmetu afavnor;
pditeija Ddini niti im ?n,edi dnevoo at.utm
n kojt" nam ae priGm}e.. da propada,u u vodu. n1h 1pomc.o.
na tol
1
kc la.aunarne otoke. ie nestalo tijekom v1e.kove. Diti obale
proidrte od mora: ona u Gradu, gdje se bij._ela pjena mort\:a hu ta
udn)lh u m)elitu, a ribe lete. gdje su bila polje punA itta i
livado, no kojim je paslo maoitvo blaga. u
novoj Ac.Juiltji, il'''iene u Marije T cn:t.ije za presuienjc ne
odgovara.JU tVOJOj 3vra,i, jer se nije pazilo na uuhuoje povriine
Jke vodo {moro). koi &e je dogodilo lun ovaj Tijek i pO ed
kad
4
*u radn)il dolfriene: niti primj.er Holand1je, gdJe je cijel pro--
..,0dja, na niitmu od mora. ogradjena jakim dasma, koJI u. moraju
U\ijek 1.1 aradiri proti bijdu mot, nali napokon fenomen ITC
e. L,. 571.
..,.) 8..a.ena1 e..
i viiih poplAVI na ucovima u Mlecima j T t1tu ..
1
} po kojim
te za plime t iuaovinom moie vozati u brodic.l i ito bi tmalo a'<'ratiti
pomnju i naj1upl1ah moidau.
1
) Biru.zro We. da oomu du.o.nJu
aina moN;koga naJt uuok u mje:s.aira. ,aJ,. efa
htjo reCi end.lltm) Jllama jer sn: potopljene x.pade O\t.doie
u avom hontontalnom lndu, i ae pretrpiie n1 tlaJID<IDI'h pukolln (>).
doJ.: .te more dtie Jedi DO uto, jer rijel e Dl.pl<mma usa piJ v D Jeto' o
kori-to. Po n)('tOvu koji s ManJtcdia 1 Zert-
dnoia. etvo izdit.anje mora iz.naia 10-12 cm. na tto ..
ljeC.e.u) dok ba po tlhnu unalo iLnaiab 30 cm. au
Teorija f'katurbaeijt' oiiviL. je na oovo, u ltohko joj te djdonuino
pnt.nnta nJecln.o&t. IC- ju je 8eolot Suea.s prcJadio talo. d, ro njc:.mu
nllplovi, koji dolaze u more .. prouuokuju neprekidno eusltti(no (po--
etojflno) potitivno pamicanje obalne linije,"n) ali rttodl velikih prolomo
u oc:e,nill'll kopno dobi ... a sve to v:iic arcaia.
Nego da kora zemaljsk mlruje i d.a le ne
dogadj,aju nikakove druge promJene, pa. da se more uotdil.e )tdano n
to, Jer k dno nAlfJl'VI' ratnim nap&ovim,. i ako po
Pencku. .U .. od pril1ke kroz 12.400 coclina ") u>LJed dcnud><:ijc
ciiela um.alJtb povriiu anili u l metar i cijela ta mu& da bude
ptOCI.llalU od mora. morski bi se ai,eau uzdipo u l m. tek u
32.290 l,ei.c jed Jl ...... b .....
, 0.0. ... da od c:iidot ....... .t. ,.UL.

p1.- i "" i111i .. te"''"' j.d..-kc ..-... loja ,_. riM .. ,..te- u1
iut"""'- F..,. "k<>l<h
l'l u ladJL u l. 3. iftma.
u K,lu 0'28 .... O'W .._
.. l (v..-. 0"27 .. (t(f1
7 ..J,, (Y.I(I !Kl7
Rl"" o3:J o-oo
.. Tntu O& ,. 02Q
,,luna lt llb .t..t .. to 1"6 .... ,. " riMu dop!l& Ju 3'2 ...
(V",Ji; Umlalt o;, o-.,, .. ullf"' Mot .. td.K. W'ns3 189'7. p. &OO.
ft) DulMIO o. e. p. 7-H. (U l.coa aoti .. u pije Ruuno u dtehi IJ;ottl
del Fr .. li orl.eMa.. C.-illi l*' p. 71. 73. 74.)
") tel- p. .. IH.
, f.-t...M, .. e.,. xn.
) S.. ., e. IL p. 68&
) Pesc' t M...,W ... dtl ... L p. 381
da se tcorqom ebturb;acije oe. moic fcaomn potonulih
t.erada na na&1m obalama.. :)
Teorija otcllatomog micanj a mora. Fotti.s., da je uvldjM
nedostatke gornjeM Manltediieva mniitnja, ku.ab je, dtt na drugi
kako au 1grade cloapjrlc pod more. u svom
dj<lu: .S.uio d' sopta l' i>Oia dr Cherao ed Osero
V <Deva 1771 piR oo, .. .., Ir 1 mJesta poplavlje=a
od mora: ,.Mea i te da bi moglo biti it t ia.a, da
m or s a d a Rub i (p a d a). a u d a d o b i va (r a& le), oe
"') K !ld je o.,. .-.!Inja btla dvh ul'.lltntJt;u::l M u e on1
u Val Cat.eoa u Olt'b Bnool Cr.tode nlwlth dt A. C!llru, k.o,1 i
,.,lt .. ukoi k. Pro.L m ie ,.. tiP ni tll pRTV l
............ - t-.Wbt.a sm. ... d ... aaU., Ou M.,_.
.-U.ud da '-t6 ,_. .. tuk. ('-.. ) ..j.l..u .... .d.l .... .. i.
,,.Ak-Ucnut.dou'k Pol aa Sd.lu.oM 4ta Sc:W.WU l !:Ul 1wt" (Pt 190'7.).
koja je t). .. PdauOt ... Puli. G .. l ..
coonjo .,,,.rbacre be Jodtlli ,.d \o1 doepJtk pod te h&.
ela Lt ae .aoro \lllltd mu.t, koj. u ni dalou, u.Ai,lo lucu: 1ad.nja dva lieCiiet wk u
111..tlo ceoticlall. dok t. utr.ahulli "Cn1oa 1ltoro - tVlll
tt'lllllolll -.ora d ..e ie r.uiM .011 tdt'- lro.t to u 1
1
..
Od '*"' '' tlalru...- l-Ir\. .. .,....
....... -'f'ellb.
..U '*-"'JII Cap s.t- a Put P.--.- _,..,.., .. pom.,.._ ,._ ..
ee,tt *lee c:rt.., 1-'o lf..as- .-l-.: .-.,a. hliki. C'dft9'1at Or_.. 1 Val
C.f'n.t ditlt. " je lU na l
1
/ ... tl t.diiJO aX)() cocJiu. f polvnJ;uju i .t-U
nu\i utlitll k.tllllll nkc1ltc:l lura \1 l;,oli \n l o-taci t,t.d.. luji uluo u btidai
obal i.ll pod M u S. Nlc..a& (Btionl aor). Val dt
V .t Baodoa Ud Fu Pttto v .. ,,. t Val F..._. (M.d.&.-.). Ml.e..tc
.j, ... ..... vde prodd .. '" ...... Ue .... ed - .-.... ,..1
1race lid.._..,. M .. .a U.C....,.. ..-a ... .-. .. il eU11..P. eo.:!-.
......... u .,....., .. d.O. t.lo R... .,.. j p,.._ .. ...... u-....
ub aa pr. j11ia. .d R.rinj.., a.a JVUIIIII l ,...tIII ob.fi Ottoe tf (V .J Ma-
daon.a N .. enJa 1\aoeoa 1td.) u 04nh t.nn Vaa1 On 1
.,Na,d'IM!ja letua koja jtJ dopul do 11cdnje pll:me 1-i l._.illf uluuvanja
N leri]at. l nciooalltt lumJi.,lli.fl \atna, .....ia 1 dboka l l
1
ft 111. 1 " dub1at
ptCMtW. a.e d.aHk.o M ........ (OrdJot ..U ;e pt.)t'lltt da 1. 1. .ttttai Klllf ed.aje ialc
,., .. .., P- ,. ..,._ 1 .......... a drnet- u-''1"' Abli je poalt 1M"" 1..-- ut.
l..d ......... KilL. ..da ou. du:o ...,..C.Ill,.. M- u. ,...._."...... eL.lM cu.)
Ga.iu N ...._ ....Re u d.-a potra. b).t ... K ........ .-_.. proti
1eotijt U vw-a1i Jloot' Col"aa LM \IM 1111 uh ko;,.
l ..da acQji ilo fl4f111Ut.l r.-.m \ao l u All tt tlldjc,iu ije ir
rit!l\og dn&., nat<l po1ii U. XV. w1n1j11h. U a\olic:i 1 dohta, hji rooe ,_.
pctmlUIIJC IUMI IDC.kfl, .liJ IC 'tWli U O<ll atab nmdc rabt\ka U uJ1a
37
1amo u razhCilim poloieJ1m. nego ta . odJef u
t e 1al1m codini. l u ltri i vje--
k o v i. Svakidanji i prl godni ut.roci ovlh promjene. vide te kadk11da
a su uvijcnl u tminama aa permanentnim utroc.itna
revolucija i njihovim ntOdgooe-tljivim 11e.riodam". U)
Ovo Fortiao\10 mnjjc=nje pojavilo sc- opel, ali kod
On oKilatomo b daftJC mo,_, u) 1oJC K tekom coM
u drz.anJU mot"de tWne sad u poloYima. tad na
S. CiacolllO i PtYtG C0oioaa. Dnitt 1ur.l.ti .o .d RomJ u
ohhd i k.oiJ S. Ckroaonl la Pelaro 1 kao pf(di.,_f. i JWCipao u
obl(o 3() m... aa kov. " i ptije Cleu. koji je io \1 VID_
(V.d' n.pN>d bd tlaTk ,.Ptol'"'u tpil."'), R-ac je tu (po urnl\", 10111 pri
aNtalleft) aaiao tobeie od l uhc.. ' Ud bl-.. e .... ku. d ..... od
""P u odro-t ut-. l dt M eliot aa .".. tau vck "''i .. l6 a. pod
_... T.a..;.,t n&..a pa\ - drwr 11 ... flll'ali ,...,..;a. ...
hie VMI- tbh ...
U juia.OJ l.tn a!JC e. ... ubo. bnlrJ11i.1 r.e u (fadJW'dl Moi im.&.
dol..t.tll ta p<IIIIIUI oba.loo JW.i1e If 2000 tadoplt pehu od l
1
/t latu .. jor:rv
ptM'h'dJuju m tt.tlaLi o iatllllloiiJ (!bal lttte l Itl otd t11tacft 11 Val Footan.., u
M.dolin.o i Porto dt C".a"""" cf otpad '"'llOIIC pooKoii
Mw..-t.. {Sd-k1bow..-.}. po kojo, bt ,..,....... hb !.tte ,..,,.l..t,, a
uOal.a.. H..lbc:nw 1 a.W lupt o-. wt.-asdr. b&.a -l:Ja.
\<Iiia .. jcod: ... ini ... O...u di P-. U,. ..tn. -t
rli- '"'"' r(51..1. in po C. u.u .. Kj&Un-..od..n1"
Nree:O\'It rodf'llotk.ih rUenu k.nd " &ll Kt140ffl41), tatu ac
a &.1..1. do- r-:'1""' lt.od Zadra, Tosrr. abesih, Splila. Hfllll, O.b(ovni\a.
v .. i C.aale S.tbato n R.abv n.itlt toi do'l'ttllao ipll lli..
O.,o ;e u \rJKlG ff"..t\lklll Gai.tto ittr!Wnnl n.Mi111 obtd ...... Piac JO, kalo
- Uf.. hd l.tri-"J_. ruao - w._\tct po;.d- .,.d;e.Me. .. Ud je
.t;padttoe. aa ... p....;,..- awl-n.,t: i -..ter'jal. .. ..,.a.n. prill..
b. .. ...... ' .. o\ ... k- l .. ...-.e.a)'e tn.J" -
.,..;-.;,.. ali te .u.t,o,a.-.. c'\'"IW _.,...,, ..t .. ru"f11:al to" 111.011 .,...koj. Da
JC t IILIOhM ll'o je. !Ml &.IC) clon.ilo d rk-11 djtl .,l)aa Jbtlitz
dtt F..rdc ll. H ade ' M.oc11 rrol hnitajvlJ 1e Cl.t a&r.ltcije
IC)'IOti. O a "f" V. l d i a fed. O l j e R O l J l 11?11\C ISI\Itt\o U Jlel"i.,d.
S..ot .. je doltuM, d11 M "h\a.lao p-XU!,Jt aaru.h ll polara.IJ. l akvlorijaliJ.i
dok JC. v .,.,.,._... po._. a10iltal tn)Cf" u .. ...." allli 4.blo.t 1
.,. __ , ..... ... ,_ .... ......... .t.o,.a.la i: ,.,.,-..u
... pun,._ doi.. J"' do '-oi .. ,.M v ..,lat
"') Fett r Strc'O ac<.. p. l 19.
"') .,J'o oj polco. poa1ojl joedM o!liM ec: ... ak.a kft'l .. tc \11,_. 1t Tt'OIIlll
"t'l1lti "' I>IWl, t qahvM lau"1 .. Al onko "'lill
oac:lcije " 1biu tttiO (Su tl);. e. JL P 699).
38
U naM: doba lta:leda. da 8e more !Ye vi.e pra.ma ekvatoru kupi i
Ul-diie,ltt)
Pomiaiimo tAda taj orijai k i val
12med1u elva lora i sjever.a.og pol i viditt
da obala pada u p rcdJcl
Cvo r toaa la {oko 4.5 SL .). gdje tC' dttiiDJt" a
s po itanJe mo ra ne. Dakle ru u temelju ove lton)C'
ne dolazimo do nJC.icnJ
2. Teorije za pon.iranje kopna.
Op6e tekulamo ponira.nje, Odkada progla1iie fenomen
mjene nj\' eaua u Skandinaviji kao polagano dinnje kore
:z.emai)Jkc, odluiiie te nelcj u hjpotez.u, da (pr .. df)()itaviv
1.onu i11KK:f kore t.ettHIIjske.) postoje rolnQfiM,,
JednobCnn. tek nakon atoljeC:a opaianju na) ti hM JA.
ualljed kojih da se nea-Jje na velikim prostorima kora r:emal11h M
kularno diie, a n1:3djc ackularno pada. Prof. Sueu usll.je
proti tomu i doknuje amo tangeoti.!n.a Upuita\'Ati te u
taspnwu samoa pllaoj.a nije O\dje mjesto. SLilno je palt, da uJiijtd
ovog radoaa raoil" se dohuh tekularao pocmanjl"
ol>e, lo rodo olojcd<Ceg )cdDOSilo<II03 1-l.l&.
Poz.ut JC adim pomorcima na bmeoitoj ob.L onaJ duboiO nno.
koji je mol'e kao polom u bmeau izdublo u iioini. koju monb ,.,. ..
poevaljuje od ooeke do pluoe (Nijemci ga zovu .Hobkehlo"). Toj ,.,..
je do:sta dubok, a dok more izdublo ttdlalo je \--iie t11uGa pdin.a
Skoro n11 n'ios kmen.itoj obali vKii se on u k.am('nu urua.o,
a i dan dolaz1 plm do njegove gornJe aramce. a do
dolnJC.
111
) to je n&jvidljiviii i najstalniji zn.al n ponojanolf ra.une
morske i naJbolji dok.c.z proti STim tvrdnjama, drt cijela naio obala u
historit.ko doba pooirc. tome pada bar za Ottlmac.iju f>enekovo"n)
i Lukuovo lOJ), koji "' u Penckon) povadja.
'"")Sol'll " e. ... cm.
"') doada l t.lr.b lli:OYa rova il: ok.ollce dubtoun... 1 ,. tOol 11.t,plt"'
m""-"'' d. 111j tOY 1uj1 flodkl .. .-.Jo.,.., to i:ie mo11 111 tiM ltp lt
11
), rco .. ..pad ton uaiaoc- G11n0f, W.r.a!N..)e n ,..,_,. ,...,..
......... (Stleu l tL p. 572.)
"') P.U Vid &U..uJ .. d'.,.cf. oce.. 1899. p. 109 - 111 : M.""' ... .u.
L p.
M') u.t.. v.- ..s.4" 1goo, a.. 13. ,.. 631;-642. (R.moot ...-.
39
Vulkaoake tile. U l&tom emislu, samo Ul sudjelovanJe
\1ulkensk1h aila, naatojao je KIOdeo da dobe &ekulamo poniranjc
naiib obala. a lo kombininnjem ounih vulkaMbh linoja, koje bi
prolazile i ktot We k.a,e\e t obzirom ru ko,t th opko
Jsuju). GeoloiU .. pobula " da u !siri, Hrv. pnmunorsu
i D.!ma<.Ji ..,.,. nohkovob wulhnahlo poiava, a pomli da o.,.d&j.o
u dt-z.&obcijone.
Mjetna propadanja. lz oTOp je. da o ttkulaiOOID
ponnnju nUt obele ne moie biti go""ora. Za to je nuiao , .. ali
po;.v propadanja 1hvahti kao r:ojesno. koje ie uslijedilo u knCc til
u duie doba. Nekoji poj.avi propadanja pojavlJuju te Uo ktA3ttofe.
otobito u potu:u Navadjati hko i koliko Dalmacija. Hrvattk.;. 1
litr3 n pollc!IA nije mojom udaC.orn. To je pitanio aveatrano
i isc:rpivo obradio profesor

Kao i na drugim
sredolemnog morft, tako je i na nGioj prigodom potre-sa mnogo gradova
more progutalo.
Sklizanje akumuliranih masa. Suess. koji je i1n1o n<"koliko
podat.aU lli mnoge grado,c
da Sot ta.k0\'1 dogtd)IJU grMiovima, 10 kod mo.._
dJent na malcnJalu, Ito)' Jr uslijed eroz:ij.e i deoud.aeije 1 \'iiih dJtlo,
.. obalu n..en. Probool>tlnool, do oe li ouplo i za po...". 1kb1U1u a
tvim zeradama U more .. ovisi o DUIIogim JKilibm.a., o stnneotlosb tvrde
podzemne JtJane. a kojoj le m..a,s.e o '"od
(Crundwaollt'<), o oupootdu i mjen, u koJOt gnodc pollhJu do old ..
a onda o JmjCtU t tulr udaraca. d.paie je pojmljiYo. da ne udarac
(poUeM). DqJO 1 tr.::nutaino rijeenje te-reta dooje kamene tnane utt,ed
talaaa moic da prolxvede isti A moic
ovo pro pod anJO u&LJcdJli "mo ualijed velika
Dizlokaeije. Ah ako se oala.z.i u moru zsradi, koje JU na
tvrdoJ kamenoj bati ijuhu u more doilpjtole, 11ornje
tuma.<!enje nM ne moie udovoljili, Takove 1.gr.-de mogoie doapjcti u
moTe u!fliJed kakove didokracijc ili JO kojeg drugo;: rat.loca. Mnoai
cij.:nc nevje.rOJAlhlm. dtt u potreia mogu rwtati velikt vidljive
didokaeije. Tako kako "-idiamo. ntis:li, d trtbl p1t'p1sati
..,.) .... .., e. p. 31G-3fa.
- ) Rad. J. A. Z.. U. 1foED. CXXD (JGipatii : H,uhhl).
"') .... _ .. e. 566.
UO) id. .. 5Ci6.
40
uuujanotni, koP u potrea.a vlada. ako kronika btljtii, da je grad
kod Novalie l& potresa propilo u more, a vtjesl n)t'maikih novana
vj<-rod .. lOJDl ovjcdoo .., ponuJu), da J< pn poii<AU od cod.
l 563. koJI J< JIOIUSio Kolor . jedaa dio obole, koji J< Jlt}to Z olopo
., .. d mora, .. do odom pokrm:n, dok je jcd..n drue& d1o propao 2
-.tope... urn-I)<: knvom ). NevjerojatnoJt o\'lh potan drii se )Oi i
dan danN r.cL to(<l. ito dizlokrac:ijama, koje brto utre trag.
T ako i ocromD> dillobciJII nastala 23. j;muor 1655. u Zelnd1
duga 145 kn1., II>IJed kojo >e JO na J<dnoj tr. prD<J<I"' utd1111J.
kora 1emllll&k.a nn obala kod Cookove tijesna. aptOiulno 7A 27 m' fl},
C.(' od riat. vidljivom nego joi malo aodiAa
11
) A t(. k.
od t'da u noviJe doba paziti n" ove poj:1ve, kon
tlatovati vie di'l\okracij3'"). Ja iSpornenuti IJ.&MO onu, kojl!l ae
je dogodila konecm aprila 1894 .. kad je kopno P"'"lclno pl'nma 'IMonu
EubO<e nn iotok jednog procjepa (Brut l.) dus 55 km. rlo u
15 m"'), ,. apominjr::m uto, Jer pripada istom dinarsko-tau
rH:kom ohluku, kome l na.e zem1je. a njezine prilike u
mnoao IC JI1U &a prilikama na i.stoiooj o-bali jadrana. i..a ltJ:,
kohko cod 1qledole oevjelojatne vijcori o dnlobcijoma no noi1m nba
lam.. ipek treba uz.eti DA oje obzir, j.er su takove !Simo
mocuU. MIO na mnoJlm mptima: i dohune'"). Pl Dl)'t ....
da Cemo M na naio, obali um,enti a.a mri,P rov pod morakom nz.anom.
i11 Did nJOm
Prolomi opil& (E.imtunbeben). )oi na jedon m"'!.O.,
dO&pjcti zarade pod more. je, da je nai lui 'f'U tuonn
spi.lama. Pok:tovl ae o,;b tpi)a ill usliJed vode ila potres.a al1 joj koirc
druaoa uuoka ruie. Za to imamo o. p. u ImotskoJ krJn u ncknn
jeurim.a i 'fidiJIYih doku.a. Na ovaj jcdlnt pokui"ie
11
) Kii1tlt z 1e 1-fJ,-.u\oj o. e.. p. ). U onal01111 aiKn J)OJ" ;. d(laodto
'll M,.lnt j RAI11in t.a h!t,tlrolalaot poueu. l-ti" (ob11fa) \oro
upore.ft" klk'bOIIIlol JI.Oiohi propala je tll l du.,,fttl mote.
' ') P .. c.kl Morphof&gi dc:. l. p. -124,
111
) )u .. u o. :.84.
Ul) PtO 11 \tllllfl.,i
1
, 1. (p. 4J9-42!5) ..... ..,,...,u. u
dolu 1111 JKII:r
u) P .. d, .. L p. 421.
"'') T .b a. ,.. l!Wilep- Calfieu (253-2&lr) T..lwllt Port .,.,,,.u
polrr.e .. 1 l111 .. l""- .,_ .l:apiue. ba .. .. "* N "'- _.(
fl*i""ll. ."" ltii'J. ,.. 63).
41
da J)totumaCe vrtaCa ( .. dobna .. ), aJi je to
sveo na pnvu mjeru. l puno tpomtnJa.ne detonacije na MIJt'lu"') i u
NerecvaMkOJ dol1oin). koje a.o ieiee i bez. potreJ.I, tmalc ba
slijediti od proloma podumnih aplla_ U narodu pak iie predo1o o
ttbnim btAJtro(J.ma u pfl(ama o p.q.oovom jeuru ttd.. koto ae
odaote M 1\'6 Oh mjala. .sc j.: u tsbnu cJoaodtll ukav
tluiaj If i l r, kop Je proti mnijenJu o $Ckul.mom ponlt1DJU na it h
ob.la, dopuit1 NMO m,esna popt<lanja. ko;,. on andJ-' n pt'Oiome
spil&. koji ee u on1m (noiim) krajevima dopdJaJU. T ako 1
po Hibleru morao doopjeti pod mo<e """Jed mjeatnog prolom otok
i gnd Ci.,,,,"') koji je propM god. 679., a otkri .. n je god, 18<)(), kod
Rovinja na dnu nlOra u dubini od 26 mc: t ara.
111
} Pr.:.mda to
Gnira 211 OVAJ sluUj, ipak alto utmcmo u ob1i1, d(l
su mnoge 11pile pod razinu mor&ku konu m diluvij" prigodom
proloma jAdtlln,kog kopna. onda nam je )MM, da so ovl' kovi
mogu doeadjMi no nailm obaJama.
Sc.kularno retionalno poniranje.. Da G pale na kojem pro11oru
ili mr. nj-ea a.ral nae obale, (u eijelu naiu obAlu lo a:mo
omed,aienu i priscvorrum didok.act)6ma, po3IIOJI
sekuiiJ'fto De moie te Mita ,.di toga., ito do Ada
u pomnnJc ncnwmo n.loanih aluiajen. U cu sYl'ha imali bi ae u
nio; bmenoj obali MaYlti makovi u visini srednje raziae kako
to u SbndiDa"iji. te aUoa kroz ali bolje
kroz vidili, do & talonh g&baoj poSIOJ' Ouko o P,. n )ll
po nekim mosu biti sekundarni pojavi u prcdJCIIma pun1m
ml.ul)ih d11loh<ir uot,.d koJih oe konlisuracijo loB predJela 1 l o
nJino konatcllrl Rek b1, d u ovom :.;mialu nastoji Penek rijeit&
r.agonelku. kako au dosp1de u more kod Vranjica u ll. poal>vlju
.apomcnute arlcc tflrkofaga. Radi osobite vainosti donostm ovdje cijelo
Penckovo mnijenje. On piie:
11
') H"rnu R. t E.dbb.-nkndtt. 1m p. 304.
11
'') Catut dt. h1 L O.I.......U. do.etllta. Z.... 184a. p. 4-t, po
iait', d,. 2ri. 'IJIIJII 1K'IO. NJc.till n Jk- "'*' poe,.... dil
.. pr4141t'l (Po..ro u l-tn. o. t. p. 7.)
'Ml) e. .. .., i. l1lo ''" ticfjf-li, .. ta-ril. n Pacu. ., lM 1'\o.,l'" V ah
pojav. ... r,.U .. t.. ... ,..,. ... o. iooltiU r otkm-"" ,, ...,'- o tOMI! r'- "'
opNh fn.
IH) IJ,ic\eot. 0.. "'"- u..do- M F---. w.. um. p. l.f'J
42
.. Ponuanje dalm.alins.ke obale, na koje le )t niJI)fVO v KJOden
u POj!g<ndo.f'a Annakn XLIII. 1638. obnnijc omnuo. proiatiie iz
mnOj!rh &<Omorloloikrh razlo&o. Na nemo .koro nrlo:&kovoh .obalnih
frnomt'M"'. M ma tkoro nigdje osovnih. od n }a nlova prott.\edemh
hridr .. (Kioll<n). vcirm dijelom oe ... iala (Cerii!ftstrand). nr pr-
(hdi). ru Uli! Ula. struja monb "OJ mJer na
obalama. ko,. u pca>O<D kotu skrciu. ouloir (Hak<n). "') Cigefo pro-
t.Uo)t ob>l odgou ,.d..,j itohipso kopna : <1nr&< odao &ral u doL .. ma.
t;c.botet hunlc - Vor5prUnge) u moru l-tbojc:Jma eortkim (8erppornen),
du3o otac. p4ralelni:ro gon.kim lancill'IA. Ako promidue zemlju.
koJOI 11.1 tVOJ&Iva powiine kao Dalmaciji. uronjeou u more, to bi tijek
ob.ala potpuno odgovarao onomu, l.oji u ithnu D1lma,ija 1ma, Oll.fma-
tinsb obala .. ojim cijolim tij<kom (V erlaul) pohtujo ds oe je dosodilo
ptlnirftnje (,.weitll auf eine S-lattgehabte Senkuni hin'".) Ali i 1\\'dlcl\
poiedmotl nje1infl (Gcataltunng) pokatujo 3C u iMom ami31u.
Aku putujetc kanalom i uzdu Peljeica, vidite svugdje R*
obnlnoj tlrtnl malene vododerine (\Vasr.errisse), lcoje dittkt no \Ode do
dnrii<a rnoralr.ih (Einbuchtuog<o). Rueinki (Schunkegd).
koilh UHjcok ima u O\im tu AJVIJCm a oblile
ne odR<> .. ,. dOnJem drJC'Iu bujica (WIIdbid.e). ocao corJom p.mj.ma
Jhon r6HOJ&. Ct,eh d0nj1 tijek bujtc.i. je potoauo i sad ,e u mona:
poJI ponltiOJI pok docodio oe je tako brzo. da .., obala nrJ< ..,.ta
pnlaplrb promijenJ<nim prilikama ruine (.d ... ich ke>oe Anpouuns
ao die aUAdertea Nnuu\'erbihnrssr cotwjckdn .. ) a da more
ni,e imalo Ud. da ptomij.eni.
,.Oa pak ou brr.lnil propadaoj.a obole, dokauaa
moic biti arheoloikim
(l4tAma odrf"djcna, od ,elike je vainosti pojav u Vranjicu. Q,dje stoji
aorn.Ji rub tl'Jkofnga l m. pod srednjom ,islnom rau. mon1ko-g;;a, a
ao.rkofaca oko J7S m. 1X>d ittom. Sigurno pak nije vjc: roj11t1UJ, d" JU
stari f)OtfA\IIjali Mrkofage upravo u motskog ta7a, negu I'Ovrh
riet Mi l>t'k mol'Jmo uu:ti, da je obalA pmpl'lla 1ll "iie od 1'75 m.
od kad.a JU post.,vljeoi. dalde vle od 1cdnoa metra ne
To btli nije puno prama izniranju Sbndlnavije, IC je obala
mjeotlmioe kroz udnje toljcie digl viie od l m Od je
vainosu pak. da je o' og poJI v& kao
. ., p- \l...p..lop .... ll. p. -
43
na nplovnom nmblitu. koje 3e je u proitom ato
namelnulo. aaill'lt:. d.a ae je z.emljiite slegnulo (Zuummc:n
artten dea Bod<na). Yranjio lru n.a hridi (Fela). Odmah u> obalu
.;de &e orisi lo:&mena i po cijtlom poloiju (Ortsl"S") ilgkd i,ltlju-
d.a b1 .e pod ud:ola.zim. nala.nlc ve mal&e alu\'lJA. Pn1c- )C
pak: odmh 11pod Djlh kmea. pt. ie u itnnu predpo.tavlb
L-etanJe: tvnfe k.amene bue u ulJCvu solinskom. koie it:.ui.a riie od
J<d""' m<t111 na "'")
h. ovoca je jatno, da K prri dio Pendcov mniJe-nj. mole
odnosio samo na dokanni prolom kopna. ' knj1m ie u
isto doba i more u laJ predjel tnnsgJedi,.Jo. Stvaran}t- i.a.lA 1 napredo--
vanje obAle 0\'IJSi o aorPoJ ltrani, o a'lrmenitoati obale i O tomu. da
li je moro. kd je unaredir.Jo. dublje uz obalu. jor dok
vldimo iolo uz. c.1je:lo M.akiUSko Primorie (gdje te ipak (lradjevine
nalatc pod morem), na jugotapa.dnoj obali ' 'eCiJH1 naiih otoka
tih pojava nema, jer te ttrllne odgonraju diz.lokacijama. a nwna JC
morA Q;OrllcU ltf.ftU iVC do srednjih i& viih di.teJ0\'1 trARiifC .. I)Om
dostlpla.. U prvom U 1mamo .. obalnu tonu. u kOJOJ su
samo dna dobna poplavljena... dok u dJVgomu tmamo srednju ili
unutl.rMJU obolnu JC' 1u tu od ovih dviju z.ona u p"oi l ma11qe
od mora popla,ljeoe. a u udQjoj wire iz nJega a.amo "'ho"
gora>r.). pale, da Je l> Ul>Strofa svrietkom driUY1JI ... la O)Cfo
lcopoo l lnton 1 u unutamjo5ti zcm.l}e. n.uavno JC. da uat,ed
rc-latino ito Je od tada proteklo. more oi;e moa'o
ob&lu mQC!aficirah. Poto pak oe ima na dalmatinskom kopnu nikakovih
do 11d1 opoienrh ockuLuoib ponironja cijolrh pr<djela, uito br ih bilo
i aa kopna ill otoka. kad vladaju pnltkd Ako pak
d se buiramo na r.u.loge Ptnckovc:, onda u hitdliMkom
u.ljevu imamo ,. j_ie radoga Ul izniranJC obale ili bolJe 1.a
mirovanJe, nego z poniranJe, jer tu imamo J">Oiav honz.ontalnog
""P't"davsnjA ob-Ale:. lkvJuno je naime. da au .. CMtclli"' bili viio ili
m11nje morem OJJkoljeoi. dok aada ,. jie nijeau.

&hlllftO elf.. IM. l OSI 1 l l . o--o pl100 PM:Iuwo, "
l'f(!t:-.. .. ll I.NIIIJI\U ... .. H.v ... a.t, ... pohuo i ,e
\""& e u i dri.._ je-. de P ud: pot.!. l" 11 tt:lorllt o
S.l..cne, Jl.tPf&" o 6111""''" lz.- owe ...,..,e U. '- 1 ''* kt.i.o.
dt. J'fl )4'dso t ... .M.,. O , ........ OG .... ;..
,,., v.";:.,,. .. , l:.riw--c- nu K-to w .. -.
1!102. .. 112.
44
U druaom smo posl3Yiju doli, po Keroeru, do rctu1
Ut.t,, da je fenomen kod V raaf.u Lokalne n1ua1 Kc:rncr piie o tomu
d.l,tc: .F'C'normn (kod VranJtca} ac moie PfOmatrati kao dio pojava
ua pr...-.. ptopadonjo. uolj< koi<a J< n>JI>O kaiteb.Mb
ulJe itmedJu uocubn btd. i oplitobh humab. Out pcx:e J< opd
dio poJ& U onih dogadpJ&. koji se u ioJ <)<l1n1 .prolom
J.drona" (.Eini>N<h der Adna"). o, .. , pn>lom "" J< NJtJ&O
pn>padaJ koJO, ob<irom na , ... .,. prop.d'"JO 'eloe1nu propoloa reola
1 uJnJr ti(JgadJ&)&, SJgumo su bili mnogo .Jj 1p1k U\;jek po--
JOVI mjunc (lo kolne) 01ravi. Da li je ptiBodno bilo i katallro-
f.Joih pro omt, ne tna ae. Kako je pot.nato, terrain ktKI
potren kao i chugovdje - tak.o i u predjelu Jtcdor<"mnoa mora u
doLa Mu min.irnalne. :ako ih u$poredimo on1m, lcoje $Cl po-
kM tl"7,uhati gt:oloikih (StOrungen). Nctjbo1je
onej, koi .,prolom Jdf'i'lnn'" posljeditom sume v e o m a v e
l a n a bre,. mlenih l o ka ln i h propadanja i utiml,.. d i h aja nje
Goi ne dovti.nog) proc.e .. veoma dugo. Ovo p .. l1ednj.o J .. d
mo-JU(e, nl kOn itO je prof. C r U D d U nJOO\'Ije po\atlt<), d.a je
prolom Jadrina (proti'O'OO dO#d.aapm na:zor'1D:14) l-1 mla
dJ-a o.rciJr> Ako tko uzimijc, d. je oaim nebn>)<Jlfh malenih, l>1lo
p<tplno ' kata,trofalnoh Clbanja kore (zemai)ke), za koJ u historipko
dob 11 r J<d prunJet, to mu ae cijelo h,.torijoko vrijtme prika.
ub kao u.oo jedan m.akDi dJO ll-
medju dviJU oYa.kovih
D ... dja "' cWr.lc: u Dalmocrp ponu&n,O. ah ona uvijek
lokalne oar't1- O (gleich
miiJ'"vr:m) po nau nju Ila tH- moie blti tovora."
,.U J)fllc dalrnatinska obala u ninlnoj cielioi utisak
obale. 0\'0 bi moralo diuoje morlce mt-me ..
Ako pak .,u hialorijako doha u Dalmac.iji ne cksi'lllrll Jedno
pomiCAnje ta7irte na oh-all, mor0 se uteti. ili d" t.c ovo diunje
00011ke r,uane inAnledno polagano dopdja, at drt. dobA od
go .. IUA jednoJ pauLi poii\Anj.a u ovomu dizanju... Ovtko Kerner, a
ovo nJCJOVO mnijenje ispra.vnjje je od dosadanjih. ito te
.ptoloma Jadrana.
Oizlokacije potndjene pojavima mintimilnoa
n.aiih obala. Da ipak prolom bl"-icg Jadra.nak.oa kot
1
RA Joi 1 d.o
utynJ M n.N z.emlju. to vidnno u kote JC tmatrati
&ckundarnsm poj,vlml, o njemu OVIIIUm. Ti pak - po S tac::hc:u
i1. prva ae posliie glnne ula.s-trofe kao onth vdtkth
prolotna umAIJake i moguCe da prouuoilic m)e.SUmlc.c pomiean)e
ob&loe lru1e Da au a< pak li pol"vi ja*S kao ditlokacil vidi "
1.t to&* ito na oc:k1m mjeanma ih}amo dobu u iuuranie oai.e ob.ak.
T ako n. pr. nab.z.e oe .oa!Aci ...rub prvdon (Saoddiine)
ddh loonu. i&lo (Su&ndgru u. Scbottet) kamenite obak, J>rilna M
for-mwferama, crl.tt:niu sa mon.k.im lronkili;.ma ll d,domi&e
atauju u ''i' (Ka.IUinter} u \ isjnt, do koje aa<la mo1e ne moie da
dop T,.balo IM maleni broj ovih opaianj. ll do
kn.im.a o potonu1am r.gtad,.mo na. iat.-r&koj obali i otoein1a, ka.o n. pr.
u luti Viikoj, u Val Cntena otoka Brioni. sluiiti ov:J op1.i1nja, d.a
nana tnbi111re, koliko au bila u djelatnosti pomicanja nu.mh tckton.11\ih
odiaka i u kojim au rno-gla proizvr.s-tl ove fen(lmc:one
mora. prouttokovana eKI potrdla .u)
Zakljulalc. J, ov e & o v o g d o d e e u k l j u i ti. d
u doba niti je more vidliivo naraslo,
niti cije l a obala na ajevero-istokll Jadrana je-dno-
Iain o 1 tekularn.o pada. Svi pojavi se dadu IVt:Jtl
o a m J e 1 o a p o n. i ran i a i lt n a d i 'll o 1t: a e 1 j e, o smo
priie potanje r1.doiali. istailva.Q}.a slainlh fenomena na n.iim
ohala.caa o'o i.e potwrd1h, dok JC skoto da te pokauti
U.tarulua mnt)Cft)e o ,d;ularnom ponitaaju Ume.oe b.au oaiih ob.la n
ili mn)'C:m pco-.toru .