You are on page 1of 16

Arratia !nstitutua -!

KT- Premia -
09f01f12
IKT IKASTETXE-EREDUA
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Zer da IKT ikastetxe-eredua?
IKASTETXEAREN DIGITALIZAZIOA IKASTETXEAREN BIRTUALIZAZIOA
- IKT GELAK
- IKT BALIABIDEAK GELA
ARRUNTETAN
- TEKNOLOGIA BERRIEN
ERABILPENA IRAKASGAIETAN
{WEBQUEST , APLIKAZIOAK ,
INTERNET , INTRANET, .)
- HEZKUNTZA-KOMUNITATEAREN
KIDEEN ARTEKO HARREMANAK
TEKNOLOGIA BERRIEN
BITARTEZ {POSTA
ELEKTRONIKOAZ ,...)
- KUDEAKETA-PROZESUAK ERA
DIGITALEAN.
- IKASTETXEA ZABALIK 24
ORDUTAN WEB GUNEAREN
BITARTEZ {ERA GUZTIETAKO
MATERIALAK ESKEGITA ...)
- TELEFORMAKUNTZA
- BLOGAK , WIKIAK ,
EXTRANETA.
- PROZESU ADMINISTRATIBOAK
:TELETRAMITAZIOA
INTERNETEN BIDEZ
{AURREMATRIKUAK ,
MATRIKULAK , BEKAK ,
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Zer da IKT ikastetxe-eredua?
- Lehentasunezko jarduera-lerroen barruan -zehazki
2007-2010 hirurtekorako !KT programaren
barruan-, eta i2010 Europako ekimenak eta
hezkuntza arloko Lisboako estrategia kontuan
hartuta, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak
hezkuntzako eragile guztiak bitarteko digitalez balia
daitezen lortu nahi du, eta, horrez gain, bitarteko
digitalen erabilera bultzatu nahi du
ikastetxeetako pedagogia- eta
administrazio-kudeaketan.
- !ldo horretatik, Hezkuntza, Unibertsitate eta
!kerketa Sailak beharrezko jarduera guztiak
bultzatuko ditu 2007-2008 ikasturtean, Lehen
Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe
publikoek "IKT ikastetxe-ereduaren"
ziurtagiria eskura dezaten.
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Egingo diren ekintzak:
- !kastetxearen Heldutasun
Teknologikoaren Eredua egingo da,
ikastetxe bakoitzaren egoera
aztertzeko, etapaz etapa.
- !rakasleen profila zehaztuko da, aro
digitaleko hezkuntza-errealitate berrira
egokitzeko.
- Ekintza-plana diseinatuko da, ikastetxe
bakoitzak zehaztutako heldutasun
teknologikoko maila eta ziurtagiria
eskuratzeko.
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Horretarako :
- !KT dinamizatzailearen lanpostua
(irakasle erdia) sortuko da. Honekin batera
Batzorde bat osatu beharko da (gutxienez 10 bilera
urtean egiteko)
- Deialdi honetara aurkezten diren Bizkaiko Bigarren
Hezkuntzako 36 ikastetxe publikori emango
zaie. Hezkuntzaren asmoa 2010. urtean ikastetxe
guztiei ematea da.
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Baldintzak
- !kastetxeko LPZko irakasleen 80k
gutxienez parte hartzeko konpromisoa
hartu izana (!zenak eta NAN zenbakiak
emanda)
- Ordezkaritza Organo Gorenak proiektua
egitea onartzea.
- !KTen ikastetxeko dinamizatzailea",
proiektuaren arduraduna, nor izango den
jakinaraztea .
40 irakasle gurean
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
- !KTen ikastetxeko dinamizatzailea"
karguaren arduradunak berariazko
prestakuntzan parte hartzeko konpromisoa
hartzea. Prestakuntza hori 2008-2009
ikasturtean emango da, egokituko zaizkion
zereginak betetzen laguntzeko.
- !KTen ikastetxeko dinamizatzailea"
karguaren arduradunak zuzeneko
mintegietan eta !nternet bidezko
mintegietan parte hartzeko konpromisoa
hartzea. Proiektuan parte hartuko duten
ikastetxeak biltzeko, koordinatzeko eta
aholkatzeko balioko dute mintegi horiek.
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Proiektua onartu ondorengo
betebeharrak
- !KTen ikastetxeko dinamizatzailea"
izendatu beharko dute. Dinamizatzaile horren ardura
izango da proiektua aurrera eramatea. !kastetxeko
zuzendaritzarekin eta laguntza-zerbitzuekin batera lan egingo
du, !KTen ikastetxe-ereduarekin zerikusia duten gai
guztietan.
- !KTen koordinazio-taldea edo batzordea
sortu beharko dute. !kastetxearen baliabideen eta
antolaketa-egituraren arabera, ikastetxe bakoitzak talde bat
sortu beharko du !KTen ikastetxe-eredua abian jar dadila
dinamizatzeko, bai eta irakasleek, ikasleek eta familiek parte
hartzeko ere.
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Proiektua onartu ondorengo
betebeharrak
- Proiekturako egin beharreko jarduera guztiez gain,
gutxienez 10 saio hartu beharko dira ikasturtean,
proiektua ondo atera dadin bultzatu beharko diren koordinazio
eta prestakuntzarako. Saio horien plangintza arduradunak
egingo du, aurretik aipatutako taldearekin batera.
- Proiektuaren garapenak klaustro osoan du eragina, eta, beraz,
denek hartu behar dute konpromisoa.
- !kasturtea amaitzean, proiektua ebaluatuko da.
Horretarako, ikastetxeak esplizituki zehaztuko ditu etengabeko
ebaluaziorako ebaluazio-irizpideak eta lorpen-adierazleak, eta
gauza bera egingo du Hezkuntza Administrazioak azken
ebaluaziorako.
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Jarraipena eta ebaluazioa
Ordu-kredituak eskuratu dituzten
ikastetxeek proiektuak ondo egingo
dituztela bermatzeko, Hezkuntza
Berriztatzeko Zuzendaritzak jarraipen-
eta kontrol-sistema bat emango du
proiektua ebaluatzeko, eta proiektuaren
arduradunak edukiko du eguneratuta
proiektuaren garapenaren informazioa.
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Berritzegunekin izandako bileretan emandako
dokumentuak
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Ereduaren egitura : Heldutasun-mailak
- 1.Naila : Azpiegiturak eta Trebakuntza:
Naila honetan ikastetxeak Premiako azpiegiturak ditu
irakasleen trebakuntzak erabili ahal izateko. Adibidez :
irakasleen 80k oinarrizko profila du izateko !rakaslea
!KT erabiliz gela barruan" .
- 2.Naila : Erabilpena: !KT gelak daude eta
irakasleriak erabiltzen ditu. Gelatik kanpo hezkuntza-
komunitatearekiko harremanak teknologia berrien bidez
hasten dira burutzen. Esaterako posta elektronikoa
erabilpena Zuzendaritza-!rakasleria, !rakasleria-
!rakasleria eta Zuzendaritza-Familiak harremanetan.
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
Ereduaren egitura : Heldutasun-mailak
- 3.Naila : Gelaren digitalizazioa . Gelaren
barruan !KTak orokortzen dira irakasgai guztietan . Geltik kanpo
ikasleriak eta familiek on-lineko informazioa eskuratu dezakete ,
ikastetxearen web gunearen bidez , Departamentuen web guneen bidez
, buletin elektronikoen bitartez,. . !nformazioa norabide bakarrekoa da.
!kastetxeak !KT baliabideak ordutegi lektibotik kanpo ere Hezkuntza
komunitatearen eskura jartzen ditu.
- +.Naila : Gelaren birtualizazioa :
Teleformakuntzako plataformak , blogs , extranetakl , wikiak . erabiliko
dira ikasleekin . Gelatik kanpo ikastetxeak hezkuntza-plataforma du
hezkuntza-komunitatearekin direkziobiko komunikazio ezartzeko asmoz.
- 5.Naila : !kastetxearen birtualizazioa :
!kaslearen hezkuntza erabat nonahikoa da eta horretarako
Telefomakuntza-plataforma erabiltzen da. Gelatik kanpo , ikastetxea 2+
ordutan zabalik dago interneten bidez.
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
- Laguntza-zerbitzuen laguntzarekin, Hezkuntza Sailak
zehaztutako !KT ikastetxearen heldutasun-eredua gauzatzeko
ikastetxean gauzatuko den berariazko plana jakinaraztea
gainerako irakasleei.
- !kastetxeak !KTei lotuta egiten dituen ekimenak dinamizatzea,
koordinatzea eta ikuskatzea. Ekimen horiek guztiak !KT
ikastetxearen heldutasun-eredutik eratorritako planaren
barruan egongo dira.
- !kastetxean !KTen erabilera pedagogikoa bultzatzea, bai eta
hezkuntzako eragile guztien parte-hartzea ere teknologia
horietan:
o !KTen hezkuntzako erabilerako jardunbide egokien eta ondo ateratako
esperientzien argitalpena hedatzea ikastetxeko irakasleen artean, bai eta
eremu eta etapa bakoitzean teknologia horiek erabiltzen eta egokitzen
laguntzea ere.
o Parte hartu behar duen bileretan parte hartzea, hezkuntza-eragile guztiei
!KTak erabiltzen laguntzeko, !KT ikastetxe-ereduak zehaztutako planaren
barruan.
IKT Dinamizatzailaren
zereginak
Arratia !nstitutua -!KT- Premia -
09f01f12
IKT Dinamizatzailaren
zereginak
- !kastetxerako ezarritako !KT heldutasun-maila lortzeko
irakasleek eduki beharreko prestakuntza identifikatzea eta
gomendatzea.
- !kastetxeak dituen baliabide teknologiko finko eta
mugikorrak erabiltzeko ordutegiak eta moduak
proposatzea. Baliabide teknologiko finko eta mugikorrak
noiz erabil daitezkeen jakiteko agenda egitea.
- Harreman teknikoak eta prestakuntza-harremanak izatea
laguntza-zerbitzuekin, heldutasun-ereduak ezarritako
helburuen jarraipena egiteko eta helburu horiek lortzeko.