You are on page 1of 5

1

POVIJEST FILMA U HRVATA Ni puna godina dana nije prosla od Lumiero i! pri"a#i anja $ilmo a u Pari#u %& '%(')&*( a i u +agre,u su pri"a#ane e- .i u/e $o0ogra$ije( Tre,a naglasi0i da #a ra#li"u od Pari#a pr i $ilmo i u +agre,u nisu pri"a#i ani "a anama e/ u repre#en0a0i nim #gradama "a" a je u ono do,a ,ila #grada A1A2EMIJE 2RAMS1IH UMJETNOSTI HRVATS1E( 2o# ola #a pri"a#i anje pr og $ilma #agre, &('3('&)4(g( Pr i $ilms"i pri"a# $ilms"a no ins"a "ri0i"a o,ja ljena je u !r a0s"oj e/ su0radan na"on PRVE PROJE15IJE FILMA da"le )('3(')&4u pres0i.nom opor,enom lis0i O6+OR( JOSIP HALLA je ,io me7u gleda0eljima pr i! $ilmo a i on je dese0lje/e "asnije pr i HRVAT "oji ima 1AMERU I pr i SNIMATELJ "od HRVATA( U +agre, su s0igle s je0s"e $ilmad.ije popu0 PATHEA ina8e u0emelji0elja $ilms"i! .urnala pre0e8a dana9nji! TV 2NEVNI1A( U dana9njem 6e8u pr a preds0a a .i u/i! $o0ogra$ija je odr.ana is0e godine 0e" ne"oli"o mjese-i prije +agre,a da"le %:(;( a u Pe90i '3(*('&)4(g( U europi je gledanje $ilma od po8e0"a od pr e proje"-ije %&('%('&)*(g(u <RAN2 5AFFEU =,ra/a Lumiere> ,ilo "ole"0i ni grupni 8in( U ameri-i je 0o gledanje ,ilo indi idualno #,og 8injeni-a da je E2ISON i#umio 1INETOS1OP Ijo9 '&)) da"le 4 godina prije omogu/a ao gledanje .i u/i! $o0ogra$ija ali 0o se samo moglo 8ini0i indi idualno pojedina8no( Od pr e $ilms"e preds0a e do pr og s0alnog "inema0ogra$a proslo je s"oro dese0lje-e( <EOR<E MELIES nas0a lja radi0i na $ilmu i 0o se u po ijes0i $ilma o#na8a a "ao po8e0a" $ilms"e umjes0nos0i( 1ino d orana o0 orena u +agre,u ')34(g( *()(')': g( U0emeljuju ne"i poslo no ljudi pr o Hr a0s"o podu#e/e #a proi# odnju $ilmo a ?5ROATIU@ re#ul0a0 0oga je snimalje PRVO< HRVATS1O< FILMA pod na#i om 6R51O U +A<RE6U od pola sa0a 8ija je premijera ,ila %&("olo o#a ')':(g( au0or je ARNOAT <RUN2 Film na.alos0 nije sa8u an( To je ,io #na8i pr i igrani $ilm( Na"on njega se o0 ara pr a 1INOBA1OLA u +agre,u s pedese0a" pola#ni"a *()(')':(g( $ilm u europi jo9 nije #a ra#li"u od ameri"e umje0nos0( To /e pos0a0i 0e" na"on ra0a( %(HRVATS1I FILM CMATIJA <U6E5B premijera &('%(')':(g( u +agre,u( Re.iser je A5A 6INID1I( S-enarij je napisala prema Aenoinom romanu #nameni0a Marija Juri/ #agor"a( Snima0elj $ilma ,io je JOSIP HALLA i $ilm nije sa8u an(Film je jo9 u ije" nijem( <odinu dana poslije ')'&(snimljena su jo9 d a $ilma VRA<OLAN1A I 2JEVOJ1A PO2 1RIN1OM( U# 0aj $ilm i ALFRE2 <RUNHUT re.irao je i $ilm 2VIJE SIROTE( Snimljeni su i $ilmo i MO1RA PUSTOLOVINAE 2AMA U 5RNOJ 1RIN1IE 6RILJANTNA PRI6A2ADA( Jo9 jednom 0re,a is0a"nu0i da s e se 0o snima #a rijeme pr og s je0s"og ra0aE rasulo monar!ije u "ojoj je !r a0s"a ,ila go0o o -ijeli milenij se osje/alo na s a"ome "ora"u( +na8i HRVATS1A je snimila 0ije"om pr og s je0s"og ra0a i9e $ilmo a "oji na .alos0 nisu sa8u ani( Hr a0s"i $ilm u pr oj jugosla ijiF JU<OSLAVIJA snima ne"oli"o manji! $ilmo aF 1OVAD RASPELA I U LAVLJEM 1AVE+U( Nisu sa8u ani( ')')(Moisinger u odi !r a0s"e na0pise "a"o u u o#nim 0a"o i u s0ranim $ilmo ima( dola#i do nadme0anja !r a0s"og i srps"og je#i"a( ')')( u +agre,u osno an SAVE+ PO2U+EGA +A I+NAJMLJIVANJE FILMOVA U JU<OSLAVENS1IM +EMLJAMA "oji po"re/e s oje glasilo 1INEMATO<RAFS1I <LASNI1 O2 2RU<O< 6ROJA +OVE SE FILM( <odinu dana "asnije Jugosla ija #a0im

2
snima $ilmo pr om posje0u "ralja ale"sandra #agre,u "oja se #o e PUTOVANJE NJ(V( I+ 6EO<RA2A U +A<RE6( ')%3(<( 1ARNEVAL U SPLITU repor0a.a o eli"om narodnom eselju 8ije su %E* minu0e do danas sa8u ane "ao i#nimno do,ri snimljeni i rijeni do"umen0arni $ilms"i urad-i( ')%%E s odo,renjem pros je0ni! las0i #apo8ela je s radom A1OLA +A 1INEMATO<RAFS1U <LUMU( ')%%( SER<IJE TA<AT+ je reali#irao pr e d ije re"lame animirane "od nas A2MIRAL LAATILO I AL2A DAJ( ')%*( S-enarij #a $ilm 2VOROVI U SAMOGI napisao je TITO STRO++I #ajedno s Milanom ogri#o i/em( ')%: FILM JE PRO<OVORIO( Snima se pr i # u8ni $ilm( I 0o je ,io PJEVAD JA++A( Premijeru je do.i io ''('3(')%:( 1OPERNI1ANS1I O6RAT je pr i $ilm u "ojem se "oris0e dijalo#i( ')%& dos0a se snimaju $ilmo i o STJEPANU RA2IGU o njego u po"opuH JOSIP HALLA snima $ilmo e o STJEPANU RA2IGU( ')%)( U 9"oli narodnog #dra lja reali#iran je pr i animirani -r0ani $ilm MARTIN U NE6O MARTIN I+ NE6A( <la ni -r0a8 PETAR PAPP $ilm nije sa8u an( ');3(<RJEANI5E( Jo#e I a"i/aigrani $ilm u $un"-iji #dra s0 enoga pros je/i anja( Snima0elji ANATOLIJ 6A+AROV I SER<EJ <ERASIMOV( ');%( HRVATI 2O6IVAJU I PRVU MEIUNARO2NU NA<RA2U +A FILM( 2O6IVA JE O1TAVIJAN MILETIG ')3%B')&: U 6ERLINU +A FILM NA JALOST SAMO SAN( MILETIG SNIMA I +A A1OLU NATRO2NO< +2RAVLJA( TE ');; MILETIG 2O6IVA MASOVNO A I VELI1O PRI+NANJE +A FILM PO2 NA+IVOM POSLOVI 1ON+ULA 2OR<ENA( Nagradu mu oso,no po0pisuje o0a- $ilma LUIS LUMIERE( ');;(g( u 9"oli narodnog #dra lja snemljen je pr i e0nogra$s"i $ilm JE2AN 2AN U TUROPOLJS1OJ +A2RU+I 2rage 5!loupe"a i Sergeja<erasimo a "oji je nagra7en na $es0i alu e0nogra$s"i! $ilmo a u FIREN5I ')43( ');;(g( snimljen $ilma I1INA SU26INA na Airo"om 6rijegu "ao o,li" #dra s0 enog pros je/i anja E edu"a-ija o si$ilisu( Ljudi su u 0om $ilmu odla#ili u ino#ems0 o na rad i 0amo se #ara#ili 0om ,ole9/u i onda 0u ,oles0 donosili "u/i u o,i0elj( Pri8a go ori o #ara.enom mladi/u i dje oj-iE pri"a#uje se i 0u i# orni .i o0 !er-ego ineE seos"i .i o0 predenjeE poljodjels0 o E s0o8ars0 o i0d( ');: AEAIR je pr i Hr a0s"i # u8ni $ilm O1TAVIJANA MILETIGA 0raje '4 min( <la#,u #a 0aj $ilm je s"ladao Eduard <lo#E a snima0elj ja ,io RUS <ERA+IMOV( Ae9ir je pr i i# o#ni Hr a0s"i $ilm ,udu/i da je prodan u njema8"u i A eds"u( FILM U VRIJEME N2H ')K'B')K*( 1INEMATO<RAFIJA u N2H je ,ila najra# ijenija U Europi( Us0a9"e las0i su odma! s! a0ile da je 0o sedma umje0nos0( Ve/ %;( 0ra nja ')K' g( osno ano RAVNATELJSTVO +A FILM "od dr.a nog 0ajni90 a #a narodno pros je/i anje "oje je preu#elo poslo e $ilms"e sredi9nji-e 6ano ine Hr a0s"e sa #ada0"om da osposo,i #a0e8enu "inema0ogra$iju #a proi# odnju(

3
%'(*(')K' snimljen 0ons"i <OVOR PO<LAVNI1A NA MAR1OVOM TR<U( To je u ne"u ru"u pred0a ljalo po"us #a ,udu/u proi# odnju redo i0og .urnala( Tri mjese-a "asnije %&("olo o#a ')K' poja io se pr i ,roj .urnala pod na#i om HRVATS1A U RIEDI I SLI5I "oji je i#la#io s a"i! 'K dana( Naj e/e djelo N2H "inema0ogra$ije je do"umen0ara- STRAJA NA 2RINI "oji je nagra7en ,ron8anom medaljom na $ilms"om $es0i alu u Vene-iji K%(mnogi $ilmo i su ra90r"aniE do"umen0ara- RE2OVNI1 I NARO2 prona7en je pro9li! godina u ,i 9oj #gradi eleposlans0 a N2H I Madridu( Film JIVOT HRVATS1O< SELJA1A prona7en je u 6e8"om ar!i u e/ina $ilmo a N2H #a r9ila je u 6eogradu "ao RATNI PLIJEN E podsje/amo se da je ')K' osno ano ra na0eljs0 o #a $ilm u Ne#a isnoj 2r.a i Hr a0s"oj( ')K% U +agre,u osno an HRVATS1I SLI1OPIS dr.a no podu#e/e #a proi# odnju i dis0ri,u-iju $ilmo a( ')KK( Film LISINS1I O"0a ijana Mile0i/a i 6ran"a Marjano i/a pr i je !r a0s"i -jelo e8ernji $ilm snimljen 0ije"om ')K; i do r9en ')KK( snimio ga je dr.a ni sli"opisni #a od a pri"a#an je )(K(')KK( "asnije mu se na"on par pri"a#i anja i#gu,io 0rag( U spremi90u jadran $ilma prona9ao ga je onda prije ne"i! %* g ma0o "u"ulji-aE a njego a je res0aura-ija po8ela %33&(g( 0aj $ilm je i nas0ao u ra0nom 0ur,ule0nom ra#do,lju( Filmo i !r a0s"og sli"opisa C dr.a na "inema0ogra$ija i N2H ,ila je ra# ijena i ,oga0a u rasponu redo i0i! $ilms"i! .urnala( Me7u ;3B0a" "ra0"i! $ilmo a s ega su ; $ilma "oja prema Ra$aeli/u is"a#uju #adojenos0 na-is0i8"o $a9is0i8"om ideologijomF STRAJA NA 2RINI E MLA2OST HRVATS1E E 1A1O SE STVARAJU I+LOJ6E( 5r0i/ NARO2 O2LUDUJE 0rajanje % min ')K*( 1RIJNI PUT FILMA HRVATS1O< FILMAB radio saraje o je pr a "rugo alna pos0aja u0emeljena u ,i! jo9 ')K% ia"o se jo9 i danas 4(0ra anj sla i nar0 ,i! "ao 2AN RA2IJA( Na 0one $ilms"i! sli"opisa i ma0erijala #aro,ljeni! ')K* na"on sloma N2H no a Ti0o a Jugosla ija je uni90ila 0a"o 90o je $ilms"u 0ra"u is"oris0ila #a pra ljenje -ipela u 0 orni-i o,u/e 6oro o( To je ,io "ri.ni pu0 $ilma na"on sloma 0# ( N2H( Rije8 "inema0ogra$ija "od engle#a o#na8a a snima0eljs0 o a "od nas jo9 i9eF pro-es proi# odnje od s-enarija i sinopsisa do #a r9nog rada snimanja o,rade pri"a#i anjaH FILM U TITOVOJ JU<O2LAVIJI ')K*B'))3B #na8i na"on propas0i N2H ')K* $ilms"e poslo e preu#ima 2ire"-ija #a Hr a0s"u dr.a noga $ilms"oga podu#e/a Jugosla ije( ')K4 osno an JA2RAN FILM ( '( $ilm SLAVI5A ')K4 je pr i $ilm !r a0s"i s 0im da se odi da je jugosla ens"i samo #a0o 90o ga je proi# ela AVALA sa sjedi90em u 6eogradu( To je -jelo e8ernji $ilm no onas0ale dr.a e 2F JU<OSLAVIJE nas0ao neposredno o #a r9e0"u %(s je0s"og ra0a ')K4( $ilm je napra ljen -rno ,ijelom 0e!ni"om a premijerno je pri"a#an %)(0ra nja ')K:( o aj $ilm je "amen 0emelja- "a.e se i pr i "adar igranog $ilma u II( TITOVOJ J( SLAVI5A JE SNIMANA % mjese-a( <ledalo ga je i9e od % milijuna ljudi u 0ada9njoj 2F JU<OSLAVIJI( U $ilmu se radi o sla i-i mladoj siroma9noj dje oj-i "oja ima simpa0iju Marina mladog ri,araE #,og s oje lju,a i imaju pro,lema sa o"olinom jer ne odo,ra a nji!o u e#u #,og "lasne ra#li"e( 1ad se u dalma-iji narod po8inje sprema0i na us0ana" pro0i 0alijans"i! las0i nji! d oje s"ri aju 0e" sagra7eni ri,ars"i ,rod "a"o ,i ga predali par0i#anima( U jednoj od ,i0a"a sla i-a gine a nji!o ,rod "oji su gradili #a #adrugu pos0aje jedan od pr i! ,rodo a jugosla ije i do,i a ime sla i-a(

4
')K:( %( JIVJEGE OVAJ NARO2 pr i igrani $ilm jadran $ilma Ni"ole Popo i/a( Sma0ra se pr im !r a0s"im $ilmom a drugim jugosla ens"im( Traje )% min( Snima0elj je O1TAVIJAN MILETIG( ;( $ilm +ASTAVE II( HRVATS1I I<RANI FILM(')K)( Tema je par0i#ans"i ra0 ( i o 9"ra,alo misli da je 0o $ilm dos0ojan po90o anja u s oje rijeme( K(6R1ONJA FRA 6RNEE produ"-ija jadran $ilm ')*'( 0raje '3K min( To je igrani $ilm O1TAVIJANA MILETIGA( HRVATS1I 2O1UMENTARNI FILMOVIB AI6ENS1A LU1ABpr i od !r a0a "oji je snimao je ,io Spli/anin Josip 1araman "oji je ')'3(do"umen0irao dru90 ene doga7aje u Spli0u do" je pr i "oji je radio "ao $ilms"i pro$esionala- i 0o #a $ran-us"u 0 r0"u ,io JOSIP HALLA +agrep8anin "oji je i# je90a ao o ra0o ima i ,i0"ama na ,al"anu( Spe-ijalna podu#e/a "oja nas0aju ')*3B0i! #a proi# odnju $ilmo a su +ORA FILM I +A<RE6 FILM( oni su s ojom djela0no9/u po"rili s e .anro e 0oga $ilms"og roda( Prosla a '( maja ')K4B au0ora milana "a0i/a Rije"a u o,no i au0ora B,ran"a marjano i/a Jedan dan na rije-iB an0e ,a,ajo(')** O,rada glu9/e i/a ljudi s nere0 e Ljudi na 0o8"o ima rudol$ srema1ad 0e moja 8a"ija u,ode "rs0o papi/')4& D or '):3 Spe-ijalni la"o i '):%( Mala seos"a prired,a '):% VAJNOB "od !r a0a se dogodila 9"ola narodnog #dra lja "oja je od ')%: do ')43 proi# edeno 8a" '4* $ilmo a( JE2AN 2AN U TUROPOLJS1OJ +A2RU+I je $ilms"a s"i-a #adru.nog .i o0a i# !r (posa ine "on-em ')(s0( "oja po"a#uje ne#dra e prili"e ne"ada9njeg #adru.nog .i o0a u ')(s0( a u "ojojs udjeluju selja-i i seljan"e i# sela MRA5LIN i 0e"s0 je pisan u 0uropoljs"om narje8ju( Va.an da0um #a doma/u $ilms"u indus0riju preds0a lja ;('3(')%: "ada je o0 orena 9"ola narodnoga #dra lja "oja si je pod ods0 om lije8ni"a AN2RIJE ATAMPARA u plemeni0i amane0 u#ela u#di#anje #dra s0 ene nao,ra#,e masa( +alagao se #a #dra s0 eno pros je/i anje ljudi sma0raju/i "ao"o ,i 0o moglo su#,i0i poja e mnogi! ,oles0i( 5RTANI FILM HRVATS1EB PODET5I SE VEJU U+ SER<EJA TA<ET+A( 2olas"om u #agre, ')%%( s e/ is"us0 om snima i pr e animirane re"lame AL2A DAJ I PASTA +A 5IPELE( TE1 ')%& u $o0o $ilms"om la,or( A1OLE NARO2NO< +2RAVLJA #apo8ela se "oris0i0i anima-ija #aslugom MILANA MARJANOVIGAE ALE1SAN2RA <ERASIMOVAE STNISLAVA NOLORMTA SNIMLJEN JE PRVI FILM SA SJENAMA( 5r0i/i su se "oris0ili u o,ra#o ne s r!e( Ipa" !r a0s"a je "inema0ogra$ija u s ije0u najpo#na0ija po #agre,a8"oj 9"oli -r0anog $ilma 0o je os0alo danas( 1rajem #na8i *3B0i! godina %3(s0( !r a0s"i -r0ani $ilm do.i lja a s oju s je0s"u sla u 0ada je pri #agre, $ilmu u0emeljen i odjel 5RTIGA( NAJPO+NATIJI JE 5RTANI FILM 2UAANA VU1OTIGA SURO<AT ,udu/i je do,io i os-ara( On je i jedini do,i0ni" os-aro e nagrade "ao pr i neameri8"i $ilm(')4'( PRVI I<RANI FILM U HRVATA JE FILM LISINS1I(')KK O1TAVIJAN MILETIG(

5
VELI1ANI HRV(FILMABJOSIP HALA PRVI DOVJE1 U HRVATA 1OJI JE IMAO 1AMERU I SAM SNIMAO ( PRVI JE +NADI PROFESIONALNI SNIMATELJ +APRAVO HRVAT( SNIMO JE SINJS1U AL1U ')%'( I PLITVI5E ')''E<( JOSIP HALA UMRO JE ')43 <( PO1OPAN NA MIROAEV5U 6E+ <LA+6E 6E+ <OVORA 6E+ 5VIJEGA( 6ILO JE 4 LJU2I( JOSIP 1ARAMANBPRVI SNIMATELJ U SPLITU( +na8i drugi !r a0s"i snima0elj njego a %B; $ilma sa8u ana do danas sa8u an je njego do"umen0arni $ilm PRO5ESIJA SV( 2UJE( Snimljen ')''(u spli0u( Ina8e pr i "aramano urada" je SO1OLS1I SLET U SPLITU( Film je snimio %'(&(')'3(g( pos0oji i "ino "araman a rijedno po#ornos0i je i snim"a SPROVO2 <RA2ONADELNI1A V(MIHALJVIGA( VJERA 1ARAMAN ')3%B%33%B "/er"a josipa "aramana go ori da je ,ila na pr oj spli0s"oj proje"-iji( 1araman je uo8i 6o.i/a o0 orio s oj "inema0ogra$ s oje "ino ')3:( O1TAVIJAN MILETIG je u !r ("inema0ogra$iji jos od pr i! dana do,io je mnoge nagrade ');;( 0e ');K % nagrade ( u ili o"0a ijano a o-a snimani su pr i igrani !r a0s"i $ilmo i( STANISLAV NOLORMTAB FILM AI6ENS1A LU1A JE PRVI PO+NATI I 2OSTUPNI FILM SNIMLJEN U HRVATS1OJ NALA+I SE U HRVATS1OJ 1INOTE5I( TRAJEO1O ; MIN( ')3K( ON JE PRETEDA 5RTIGA CI<RA SJENA( JOSIP 6OM6ELESBprodu-en0 pr og !r ( Filma 6R2S1O U +A<RE6UE 0e <ri8"a je90i-aE 0e 2 oro i u samo/i( +a! aljuju/i Ma0i 1u"ulji-i mnogi od $ilmo a !r a0s"e $ilma"e produ"-ije i# pr oga ra#do,lja ')%3B')K3(g( su prona7eni E #a0im ras0aurirani i os0a ljeni genera-ijama(