NORMATIV PENTRU CONSTRUCŢIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE CONEXIUNI ŞI TRANSFORMATOARE CU TENSIUNI PESTE 1KV.

Indicativ : PE 1 1!"# Cuprins 1. $ENERALIT%ŢI
1.1. D&'(ni)* d( a+*ica,( 1.1.1. Prezentul normativ se aplică la proiectarea şi la executarea instalaţiilor electrice fixe, de curent alternativ, cu tensiunea nominală mai mare de 1 kV şi cu frecvenţa nominală de 50 Hz staţii de conexiuni, staţii de transformare, instalaţii electrice pentru evacuarea puterii electrice produse de !eneratoare, posturi de transformare amplasate suprateran, su"teran, pe st#lpi sau $n clădiri, puncte de alimentare etc.%. &ormativul poate fi, de asemenea, aplicat, ţin#nd seama de particularităţile respective, şi pentru realizarea instalaţiilor de curent continuu cu tensiunea peste 1,5 kV. 1.1.'. &ormativul nu se aplică la realizarea instalaţiilor electrice cu caracter special, destinate tracţiunii electrice, industriei miniere, electroc(imiei, $ncăperilor cu pericol de explozie etc., pentru care se $ntocmesc, de re!ulă, prescripţii te(nice specifice. 1.1.). *nstalaţii electrice, care la data intrării $n vi!oare a prezentului normativ, sunt executate sau $n curs de execuţie, fiind $nsă ela"orate $n conformitate cu alte prescripţii, urmează a fi adaptate la prevederile prezentului normativ numai $n măsura $n care exploatarea lor prezintă pericole evidente de incendiu sau de accidente a persoanelor. +daptarea $n prezentul normativ se face din iniţiativa "eneficiarului. 1.1.,. -a proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice peste 1 kV se vor respecta prevederile specifice cuprinse $n re!lementările te(nice conexe indicate $n anexa '. 1.1.5. .c(ipamentele şi materialele electrice utilizate la realizarea instalaţiilor electrice peste 1 kV tre"uie să corespundă standardelor şi normelor $n vi!oare şi să fie tipizate. 1.-. D(.ini/ii /n sensul prezentului normativ, noţiunile din acest para!raf au următorul $nţeles0 1.-.1. D(.ini/ii 0(n(,a*(: a% +parate electrice se consideră toate elementele principale, din componenţa unei instalaţii electrice, exclusiv auto% transformatoarele de putere, ca de exemplu0 1 aparatele de conectare, ca0 $ntreruptoare, separatoare, separatoare de sarcină, si!uranţe etc, inclusiv dispozitivele lor de acţionare%2

1 transformatoarele de măsură2 1 "o"inele de compensare şi de reactanţă2 1 descărcătoarele2 1 "o"inele de "locare şi condensatoarele de cuplare pentru instalaţii de $naltă frecvenţă. "% 3ateriale electrice se consideră toate elementele din componenţa unei instalaţii electrice, care servesc la asam"larea auto% transformatoarelor de putere şi a aparatelor electrice, ca de exemplu0 1 conductoarele izolate sau neizolate2 1 izolatoarele2 1 clemele, armăturile etc. c% .c(ipamentul electric reprezintă totalitatea auto% transformatoarelor de putere, aparatelor electrice şi materialelor electrice din componenţa unei instalaţii electrice. d% 3ărimi nominale de exemplu0 tensiunea nominală, curentul nominal, puterea nominală, frecvenţa nominală% sunt caracteristici de dimensionare a ec(ipamentelor şi a instalaţiei. e% 4epararea de lucru se numeşte separarea vizi"ilă a unei instalaţii electrice sau a unei părţi dintr1o instalaţie electrică, faţă de elementele aflate su" tensiune, pe toate părţile, $n vederea efectuării unor lucrări sau operaţii, $n conformitate cu prevederile 5&ormelor de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice 5P. 116, ela"orate de 3.....2 separarea de lucru se realizează prin separatoare, eclise de separare, contacte de"roşa"ile etc. f% 7istanţa de izolare $n aer $ntre două părţi su" tensiune neizolate sau $ntre acestea şi părţi le!ate la păm#nt este distanţa cea mai scurtă $n aer li"er, fără interpuneri de alte materiale izolante, normată $n funcţie de tensiunea pentru care se dimensionează instalaţia. !% 7istanţa de protecţie contra stin!erilor accidentale este distanţa determinată de condiţiile $mpiedicării apropierii periculoase de părţile su" tensiune de către personalul de exploatare sau de către utila8ele de exploatare şi de $ntreţinere, cu respectarea prevederilor 5&ormelor de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice 5 1P. 116, ela"orate de 3..... +ceastă distanţă determină mărimea domeniului de protecţie menţionat la lit. 8. (% +proprierea periculoasă faţă de părţi su" tensiune se consideră situaţia $n care personalul sau utila8ele de exploatare se !ăsesc la o distanţă de aer faţă de părţile su" tensiune neizolate mai mică dec#t distanţa prescrisă de izolare $n aer, faţă de păm#nt. i% 7omeniul de lucru se consideră zonă, delimitată material, dintr1un spaţiu de producţie electrică, $n care personalul ce execută lucrări de revizii, extinderi nu este expus apropierii periculoase de părţi aflate su" tensiune, $n condiţiile normelor de protecţie a muncii $n instalaţiile electrice. 8% 7omeniu de protecţie contra atin!erilor accidentale, $n sensul prezentului normativ, se consideră zona dintr1un spaţiu de producţie electrică $n care personalul sau utila8ele de exploatare se !ăsesc la o distanţă $n aer faţă de părţile su" tensiune neizolate, e!ală cu distanţa de protecţie contra atin!erilor accidentale.

/n fi!urile din normativ, domeniile de protecţie sunt fi!urate (aşurat sau punctat. 1.-.-. Cat(0&,ii d( in1ta*a/ii t(2n&*&0ic( (*(ct,ic(: a% *nstalaţia electrică este o instalaţie cu tensiunile $ntre faze mai mari de 1 kV, care serveşte la primirea, transformarea, distri"uirea ener!iei electrice şi care cuprinde, $n !eneral, aparate electrice, auto% transformatoare de putere, materiale electrice, diferite instalaţii auxiliare, precum şi construcţiile aferente. *nstalaţiile electrice includ staţiile electrice staţiile de conexiuni, staţiile de transformare, punctele de alimentare şi posturile de transformare%, precum şi instalaţiile electrice de evacuare a puterii produse de !eneratoare. "% *nstalaţie electrică de exterior este o instalaţie electrică sau o parte dintr1o instalaţie electrică $n care aparatele electrice auto% transformatoarele şi materialele electrice sunt amplasate $ntr1un spaţiu desc(is $n exterior% şi sunt expuse intemperiilor atmosferice. c% *nstalaţia electrică de interior este o instalaţie electrică sau o parte dintr1o instalaţie electrică $n care aparatele electrice auto% transformatoarele şi materialele electrice sunt amplasate $ntr1un spaţiu $nc(is $n interior şi sunt prote8ate $mpotriva influenţei directe a intemperiilor atmosferice. d% *nstalaţia electrică de tip desc(is este o instalaţie electrică $n care persoanele sunt prote8ate numai $mpotriva atin!erilor accidentale ale părţilor su" tensiune, prin $n!rădiri de protecţie sau prin amplasarea ec(ipamentului la $nălţime corespunzătoare, $n zone inaccesi"ile atin!erilor accidentale. e% *nstalaţie electrică de tip $nc(is este o instalaţie electrică $n care ec(ipamentul electric este dipus $n carcase $nc(ise neetanşe faţă de aerul atmosferic%, astfel $nc#t nici o parte su" tensiune din instalaţie nu poate fi atinsă. f% *nstalaţie electrică capsulată este o instalaţie electrică la care ec(ipamentul este complet $nc(is $n carcasă de protecţie, etanşă faţă de aerul atmosferic $n !eneral metalică, le!ată la păm#nt. *zolaţia electrică a ec(ipamentului $n interiorul carcasei se realizează prin diverse fluide, $n !eneral la presiuni superioare celei atmosferice. *nstalaţia electrică capsulată poate fi instalată fie $n exterior $n aer li"er%, dacă este construită corespunzător acestui scop, fie $n interior $ntr1un spaţiu $nc(is%. !% instalaţie electrică prefa"ricată este o instalaţie electrică conţin#nd aparate de conectare, instrumente de măsură, dispozitive de protecţie şi automatizare şi care se livrează complet pre!ătită şi $ncercată electric, pentru a fi montată pe şantier. (% 4taţie electrică este un ansam"lu de instalaţii electrice şi construcţii anexe, destinat conversiei parametrilor ener!iei electrice şi9sau conectării a două sau mai multor surse de ener!ie electrică ori a două sau mai multe căi de curent. i% 4taţie de transformare este o staţie electrică care realizează transformarea parametrilor ener!iei electrice prin transformatoare de putere. 8% 4taţie de conexiuni este o staţie electrică prin care se primeşte şi se distri"uie ener!ia electrică la aceeaşi tensiune şi frecvenţă, tensiunea $ntre faze fiind mai mare de 1 kV. k% Post de transformare este o staţie de transformare destinată alimentării consumatorilor $n 8oasă tensiune p#nă la 1 kV inclusiv%.

l% Punct de alimentare este o staţie de conexiuni de medie tensiune. accesi"il şi persoanelor neinstruite $n exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni mai mari de 1 kV.1.<=.id&a.3. destinată alimentării unor posturi de transformare. 5este necesar5.. "% /ncăpere sau spaţiu de producţie electrică se numeşte acea $ncăpere sau spaţiu care serveşte exclusiv pentru procese te(nolo!ice electrice.. dar care nu este o"li!atorie2 1 5se admite5 indică o soluţionare satisfăcătoare.-. 5pe c#t posi"il5 indică o rezolvare prefera"ilă. n% :elulă este un ansam"lu de ec(ipamente. >top? -. 4nc5+(. fiind o"li!atorie 8ustificarea ei $n protest. /n prezentul normativ se foloseşte următoarele moduri de indicare a !radului de o"li!ativitate a prevederilor0 1 5tre"uie5.a*( . dispozitive şi aparate amplasate $ntr1un sin!ur loc. 5urmează5 indică o"li!ativitatea strictă a respectării prevederilor $n cauză2 1 5de re!ulă5 indică faptul că prevederea respectivă tre"uie să fie aplicată $n ma8oritatea cazurilor2 nerespectarea unei astfel de prevederi tre"uie 8ustificată $ntotdeauna $n proiect2 1 5se recomandă5. C&ndi/ii 0(n(.i 6i c&. elemente.. $n conformitate cu normele de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice. &. este instalat $n exterior. m% Post de transformare de st#lp este un post de transformare al cărui ec(ipament. 1.. inclusiv transformatorul. ela"orate de 3. care tre"uie să fie luată $n considerare la ale!erea soluţiei. care are un scop funcţional determinat. AMPLASAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE -. d% :oridor de suprave!(ere se numeşte coridorul care serveşte exclusiv pentru suprave!(erea funcţionării sau pentru revizia aparatelor montate şi de pe care nu se fac acţionări de aparate de conectare din instalaţia electrică. c% :oridor de manevră se numeşte coridorul de pe care este prevăzut a se face cel puţin o acţionare a unui aparat de conectare dintr1o instalaţie electrică. care poate fi aplicată $n situaţii particulare. pe o construcţie specială de st#lpi sau direct pe st#lpii liniilor electrice aeriene. +ccesul $n aceste $ncăperi sau spaţii este permis numai persoanelor autorizate pentru exploatarea instalaţiilor electrice respective şi care au responsa"ilitate $n acest sens.( a% /ncăpere sau spaţiu de producţie se numeşte acea $ncăpere sau acel spaţiu $n care se efectuează diverse operaţii sau procese te(nolo!ice.

@. +le!erea amplasamentelor se va face astfel. inundarea platformei%. dacă aceasta prezintă avanta8e te(nico economice. cu privire la dezvoltarea teritoriului. pe c#t posi"il.1. $nc#t să se evite pe c#t posi"il folosirea terenurilor a!ricole şi forestiere. 4oluţia de apărare a instalaţiilor electrice poate fi comună şi altor o"iective economice şi sociale. pe "aza studiilor de teren corespunzătoare. avalanşe sau rosto!oliri de pietre de pe versanţii alăturaţi..'. ridicarea platformelor.0@@. pe c#t posi"il terenurile la care se pot produce alunecări de teren.1.1. /n cazul existenţei unui pericol $n acest sens.'A). pe considerentul apropierii de centrul de !reutate al consumatorilor alimentaţi. '. şi anume0 a% $mpotriva inundaţiilor provenite din revărsarea r#urilor prin0 ale!erea unor amplasamente corespunzătoare. 4<+4 . /n acest scop se vor utiliza datele cuprinse $n avizele :onsiliului &aţional al +pelor sau ale or!anelor 8udeţene. '.1. *nstalaţiile electrice tre"uie să fie apărate faţă de efectele dăunătoare ale apelor.A0%. pe considerentul realizării unor conexiuni c#t mai "une cu sistemul ener!etic. $n care se admit dificultăţi temporare de exploatare de exemplu. pe c#t posi"il. $n conformitate cu le!islaţia $n vi!oare 4<+4 .2 "% $mpotriva inundaţiilor provocate de apele pluviale din "azinul local. '.1. -a determinarea măsurilor de apărare necesare. $n ceea ce priveşte inundarea zonei amplasamentului provenită din revărsarea r#urilor0 • • situaţia normală. executarea unor lucrări de apărare etc. '. $n apropierea zonelor locuite. *nstalaţiile electrice prevăzute cu personal permanent de exploatare se vor amplasa. economic şi social diferitele variante posi"ile. prin sisteme de drena8. 4<+4 6.). +mplasarea instalaţiilor electrice pentru alimentarea unor consumatori se va face.1. . se va ţine seama de amena8ările (idrote(nice complexe de pe cursurile de apă din zonă. instalaţiile principale răm#n#nd $nsă $n funcţiune.5. scoaterea din funcţiune a unor instalaţii auxiliare şi reducerea temporară a unor coeficienţi de si!uranţă. *nstalaţiile electrice tre"uie să fie verificate $n două situaţii. 3ăsurile de apărare a instalaţiilor electrice vor ţine seama de necesităţile de cur!ere normală a apelor mari $n zonele cursurilor de apă influenţate.'. +le!erea locurilor de amplasare a instalaţiilor electrice tre"uie făcută lu#nd $n considerare toţi factorii care condiţionează din punct de vedere te(nic. '. +mplasarea instalaţiilor electrice aparţin#nd sistemul ener!etic noduri de reţea% se va face.. prin evacuarea or!anizată a apei de pe teritoriu şi prin lucrări antierozionale2 c% $mpotriva inundaţiilor datorate ridicării nivelului apelor su"terane. $n care se produc $nrăutăţiri ale condiţiilor normale de funcţionare şi de exploatare a instalaţiilor2 situaţia excepţională. -a ale!erea amplasamentelor se vor evita.1. cu respectarea simultană a re!ulilor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stin!ere a incendiilor. se vor lua măsurile de apărare necesare. de re!ulă.

.00. conform indicaţiilor din ta"elul '. canale de ca"luri etc. după retra!erea apelor. ''0 1 19100 0. <a"elul '. se va face astfel0 a% /n privinţa inundaţiilor provocate de viiturile de1a lun!ul cursurilor de apă. Prote8area staţiilor $mpotriva apelor provenite din viitură de1a lun!ul cursurilor de apă Pro"a"ilitatea de depăşire a de"itelor maxime anuale B%. după importanţa lor $n cadrul sistemului ener!etic. 7e asemenea.'. <a"elul '.1 191000 110 ' 1950 0. $n cazul instalaţiilor cu personal permanent sau semipermanent. $n caz de inundaţie. Prote8area staţiilor $mpotriva apelor provenite din ploi excepţionale . să fie posi"ilă evacuarea cantităţilor de apă rămase $n diverse cavităţi su"soluri. $n funcţie de tensiunea nominală.1.1.'. $n vederea sta"ilirii măsurilor de apărare necesare $mpotriva efectelor dăunătoare ale apelor. respectiv frecvenţa 19ani% <ensiunea nominală a staţiei electrice kV% 4ituaţii normale de exploatare 4ituaţii excepţionale de exploatare B 19ani B 19ani .1.%. conform indicaţiilor din ta"elul '.A. /ncadrarea staţiilor electrice.5 19'00 C 110 5 19'0 1 19100 "% /n privinţa inundaţiilor provocate de ploi locale excepţionale./n cazul platformelor inunda"ile se vor prevedea măsurile necesare pentru ca.. '. se vor prevedea măsurile necesare pentru menţinerea unui mi8loc de telecomunicaţii cu personalul de exploatare. $n funcţie de tensiunea nominală.

/n condiţiile realizării distanţelor normate nu se impun condiţii suplimentare asupra instalaţiilor electrice sau asupra construcţiilor $nvecinate... 1019+.. la distanţe nenormate.E.. 7 sau . se ia $n considerare $ncadrarea corespunzătoare tensiunii celei mai ridicate. /n vederea sistematizării ieşirii liniilor racordate la o instalaţie evitarea traversărilor etc. prin considerarea $n toate cazurile a unui nivel maxim anual a cărui frecvenţă de depăşire să fie o dată la 10 ani. intervalul de timp pentru care se va asi!ura această posi"ilitate va fi de circa 10 115 ani.11. '.. .6. se admite folosirea ieşilor $n ca"lu şi pentru tensiuni mai mari.1. ''0 110 19' C 110 191 c% /n privinţa ridicării nivelului apelor su"terane. sta"ilite numai din considerente te(nolo!ice.1'. $n vederea reducerii costului.. '. se ia $n considerare $ncadrarea pentru centrală. 8ustificate te(nico1economic. cu indicativul P. -a amplasarea instalaţiilor electrice se recomandă a se urmări.1. -a amplasarea instalaţiilor electrice se va ţine seama de posi"ilitatea de extindere a acestora. '. ca0 drumuri şi căi ferate. la distanţe nenormate. '. folosirea unor amena8ări existente sau $n curs de construire. telecomunicaţii etc.1.00.% se pot folosi porţiuni de linii $n ca"lu pentru tensiunile de @ 1 '0 kV. 1. /n cazul staţiilor aferente centralelor electrice şi amplasate pe aceeaşi platformă cu acestea. 7istanţele minime normale de amplasare a instalaţiilor electrice $n raport cu alte construcţii sunt indicate $n instrucţiunile specifice 3. '.10. cu condiţia ca instalaţiile electrice să deservească direct consumatorii amplasaţi $n construcţiile respective. '. /n cazuri speciale.1. pentru utilităţi pu"lice sau pentru alte o"iective economice.<. ** sau *** de rezistenţă la foc şi de cate!oria de pericol de incendiu :. &. 7e re!ulă.1. alimentări cu apă. canalizări pentru evacuarea apelor meteorice şi mena8ere. com"usti"il şi căldură. Pentru staţiile electrice de transformare.<ensiunea nominală a staţiei electrice kV% Drecvenţa medie anuală de depăşire a duratei sau intensităţii unei ploi locale excepţionale 19ani% 19) . *nstalaţiile electrice se pot amplasa $n raport cu alte construcţii. $n următoarele situaţii şi condiţii0 a% *nstalaţiile electrice de exterior pot fi amplasate faţă de construcţiile industriale de !radul *.

@. 4ă servească numai instalaţiile din clădirea respectivă 1 5 -a distanţă nenormată sau alipită pe o sin!ură latură'% -a distanţă nenormată. 5. industriale *. **.). :ondiţiile pentru amplasarea instalaţiilor electrice de tip interior. $n cazurile şi $n condiţiile prevăzute $n ta"elul '. ** ) *** 4ă servească numai instalaţiile din clădirea respectivă 4ă servească instalaţii din clădirea care cuprinde depozitele 1 .). crt. @. faţă de construcţiile industriale şi civile :aracteristicile construcţiei vecine &r. alipită sau $n!lo"ată)% -a distanţă nenormată. "% *nstalaţiile electrice de interior pot fi amplasate faţă de construcţiile industriale sau civile la distanţe nenormate c(iar alipite% ori $n!lo"ate $n aceste construcţii. :ate!oria de pericol de incendiu ' :ondiţiile pentru instalaţia electrică 3odul de amplasare admis 7estinaţia Fradul de rezistenţă la foc1% 0 1 1 ) *. alipită sau $n!lo"ată)% :onstrucţii +.% 5 1 *. <a"elul '. şi la pct. . şi @. *** . şi @. G industriale ' :onstrucţii :. ** 4epararea antifoc faţă de depozit -a distanţă nenormată sau alipită pe o sin!ură latură2 punctele de alimentare şi posturile trafo pot fi alipite pe mai multe laturi sau $n!lo"ate. industriale :onstrucţii :. 7. ** .). .). 7epozite de materiale :lădiri civile : *.7acă $n instalaţiile electrice există ec(ipamente cu peste @0 k! ulei pe cuvă. 7. se vor respecta şi prevederile de la pct.1.

$n zone cu pericol de incendiu sau explozie de exemplu.4.). -a amplasarea instalaţiilor electrice este necesar să fie respectate măsurile prevăzute $n prescripţiile de proiectare a instalaţiilor electrice din zone poluate P.'. Healizarea pereţilor antifoc tre"uie să se facă conform indicaţiilor cuprinse $n normele te(nice de proiectare P 11E şi $n proiectele tip. '. poate fi necesar să se ia anumite măsuri indicate de normele $n vi!oare. c% *nstalaţiile electrice de exterior sau de interior pot fi amplasate la distanţă nenormată faţă de construcţiile industriale sau civile. zone cu scăpări de !aze com"usti"ile%. /n cazul alipirii de construcţii conţin#nd procese cu vapor sau !aze inflama"ile.'..<. şi normele te(nice P 11E privitoare la separarea porţiunilor de clădire.ic( 7n (8t(. 5. 1. $n $ncăperile adiacente ale instalaţiilor electrice tre"uie să se asi!ure o suprapresiune permanentă. conform ta"elului '. 4e admite $n!lo"area $n aceeaşi clădire a maximum două posturi de transformare.11. a sălilor de $nvăţăm#nt. a căilor de evacuare. '.1'.. '. precum şi postruile de transformare $n!lo"ate $n clădiri civile. A'+*a1a.'.1).d.&. !rădiniţelor de copii. pereţii antifoc pot fi prevăzuţi fie la instalaţiile electrice.1. '. '. /n cazul amplasării instalaţiilor electrice $n centre populate. '. nu se vor amplasa su" sau deasupra $ncăperilor cu a!lomerări de persoane. dacă se folosesc $ntreruptoare cu aer comprimat. $n vederea respectării nivelului de z!omot. a $ncăperilor destinate persoanelor care nu se pot evacua sin!ure.1. av#nd fiecare cel mult două transformatoare cu o putere maximă unitară de 1000 kV+./n cazul alipirii sau $n!lo"ării $n construcţiile din cate!oria : cu praf com"usti"il se vor lua măsuri pentru $mpiedicarea pătrunderii prafului $n $ncăperile instalaţiilor electrice prin etanşarea ferestelor. /n cazul $n!lo"ării instalaţiilor electrice $n astfel de clădiri. conform pct. *nstalaţiile electrice su"terane. se vor respecta prevederile normelor !enerale de P.1. d% 7istanţele $ntre instalaţiile electrice su"terane cu alimentări şi distri"uţii su"terane şi construcţiile industriale sau civile se sta"ilesc numai din considerente te(nolo!ice.'.i&. 4e interzice amplasarea instalaţiilor electrice de exterior. +mplasarea instalaţiilor electrice supraterane $n apropierea spitalelor. a sălilor de operaţie şi a saloanelor pentru "olnavi din spitale. ).'. fără să fie necesară $ndeplinirea altor condiţii. dacă se prevede o separare cu pereţi antifoc $ntre instalaţiile electrice şi construcţiile vecine. poz. (*(ct. fie la construcţiile vecine.). . &u se admite amplasarea instalaţiilor electrice la distanţe nenormate sau alipite faţă de construcţiile industriale şi civile de !radul *V şi V de rezistenţă la foc sau $n!lo"ate $n astfel de construcţii. 4e vor respecta condiţiile !enerale de amplasare de la pct..(a in1ta*a/ii*&.-.. pereţii despărţitori tre"uie să fie etanşi şi rezistenţi la explozie2 $n caz contrar.*. şcolilor şi a clădirilor cuprinz#nd $ncăperi cu a!lomerări de persoane se va face totdeauna $n condiţiile de la pct. 106%. uşilor. -. '.1. creşelor.1.. prevederea unor camere tampon cu presurizare. /n acest scop. '. a $ncăperilor conţin#nd o"iecte sau aparata8 de mare valoare. '. . capsulare etc. $n!lo"ate $n clădiri civile sau industriale.

). precum şi a altor instalaţii necesare de exemplu0 automatizare.). poduri rulante. &u este permisă. '. dispozitive de scurtcircuitare automată etc.5. +mplasarea instalaţiilor electrice din exterior faţă de copaci mai $nalţi de .@.1.'.1.3. /n astfel de situaţii tre"uie să se prevadă măsuri $n vederea evitării eventualelor accidente de persoane $n cazul unui scurtcircuit. >top? 3.. pe acele circuite pentru care nu se pot asi!ura cu alte aparate mai ieftine condiţiile de deconectare a curenţilor de scurtcircuit.).'.%. '.a. de re!ulă. vala"ile pentru liniile electrice aeriene. A'+*a1a.).'. vor fi respectate directivele privind defrişările de păduri. $n cursul executării unor manevre%. cu acţiune c(imică dăunătoare. 4e admite ca părţi ale instalaţiei. să fie conectate pentru scurte intervale de timp de exemplu.1. +mplasarea instalaţiilor electrice $n spaţii de producţie deservite de macarale..'.. $n scopul evitării căderii acestora peste instalaţiile electrice.). -.% pot fi amplasate numai instalaţii electrice de tip $nc(is. /ntreruptoarele vor fi prevăzute. 4e vor respecta condiţiile !enerale de amplasare de la pct. (*(ct. 4c(ema electrică de conexiuni a unei instalaţii electrice tre"uie să fie simplă şi clară şi să permită o efectuare a manevrelor rapidă şi lipsită de pericole de accidentare. amena8area acestor instalaţii şi ale!erea ec(ipamentului se vor face cu respectarea normelor speciale pentru funcţionarea instalaţiilor electrice $n asemenea medii. de re!ulă.1. 4c(ema electrică a instalaţiilor şi ec(ipamentului prevăzut tre"uie să permită realizarea şi exploatarea instalaţiilor pentru măsură şi protecţie. /n spaţiile de producţie definite la pct. selectivitatea protecţiei şi operaţiile de automatizare necesare separatoare de sarcină. '. '. '. amplasarea instalaţiilor electrice $n $ncăperi umede.. şi @. cu praf. c(iar dacă $n aceste intervale de timp putererea de scurtcircuit depăşeşte valoare nominală pentru care este dimensionată instalaţia. de re!ulă. respect#ndu1se indicaţiile de la pct.i&. $n condiţii lipsite de pericol pentru personal.. '.'.). ). 1. monoraiuri sau alte mecanisme pentru transport şi pentru ridicare se va face $n afara zonelor de lucru ale acestor mecanisme.). cu temperatură ridicată şi cu pericol de incendiu sau de explozie. m se va face. si!uranţe de $naltă tensiune.).'. /n cazul instalaţiilor electrice de exterior amplasate $n păduri. ). SC9EME ELECTRICE DE CONEXIUNI ŞI ALE$EREA EC9IPAMENTULUI ELECTRIC ). care sunt $n mod normal separate.ic( 7n int(.%. la distanţe cel puţin e!ale cu $nălţimea aproximativă. .(a in1ta*a/ii*&.). 7acă amplasarea instalaţiilor electrice $n condiţiile de mediu de mai sus este necesară din punctul de vedere al procesului de producţie. telemecanică etc. care o pot atin!e copacii. .

%.%.5. 4c(ema electrică de conexiuni tre"uie să permită separarea de lucru at#t a $ntre!ii instalaţii.1.'. /n unele cazuri. se admite montarea transformatoarelor de curent după separatorul de linie spre linie. al circuitelor de motoare electrice fi!. separarea de lucru tre"uie să fie făcută pe toate părţile. ). al !eneratoarelor care nu sunt prevăzute să fie conectate la o reţea pu"lică. +cesta este cazul. ). cu spaţiul de $ntrerupere dimensionat $n conformitate cu 4<+4 @. ci se află la distanţă fi!. :a elemente de separare urmează a fi folosite numai aparatele sau dispozitivele cu $ntreruperea vizi"ilă a circuitului.). 5:oordonarea izolaţiei $n instalaţii electrice cu tensiuni peste 1 kV5 şi $ndeplinind condiţiile de ri!iditate dielectrică prevăzută $n acest standard pentru intervalele de separare ale separatoarelor. 4e admite să nu se prevadă o separare de lucru specială pentru următoarele elemente din sc(ema electrică0 a% transformatoarele de tensiune şi descărcătoarele de pe linii a căror separare de lucru se poate face odată cu linia respectivă2 "% transformatoarele de tensiune şi descărcătoarele de pe "arele colectoare atunci c#nd separarea de lucru a acestor ec(ipamente se acceptă să fie făcută prin scoaterea din funcţiune a sistemului de "are respectiv2 c% descărcătoarele montate la "ornele transformatoarelor şi ale autotransformatoarelor şi la punctele neutre ale acestora. condiţionate de considerente constructive şi de sc(emă. ). ). c#t şi a unor părţi ale instalaţiei fi!. /n asemenea cazuri se vor lua măsurile corespunzătoare pentru prevenirea apariţiei unor tensiuni inverse prin intermediul transformatoarelor de putere. de exemplu.E6. ). ).@.. dar cu semnalizări de poziţie si!ure. ). astfel $nc#t separarea de lucru a acestuia să se facă odată cu linia..% sau dacă ele nu se !ăsesc $n aceeaşi instalaţie.). şi fi!. transformatoarelor de măsură. ). a căror separare de lucru se poate face odată cu linia2 e% transformatoarele de forţă prevăzute cu racordarea directă a ca"lurilor la capetele $nfăşurărilor principale. ). a căror separare de lucru se poate face odată cu transformatoarele şi autotransformatoarele respective2 d% "o"inele şi condensatoarele pentru instalaţia de $naltă frecvenţă pentru telecomunicaţii. 7acă punctele de separare aparţin unor or!anizaţii de exploatare diferite fi!.%. "aretelor de sincronizare etc. 4e admit separări de lucru fără $ntreruperea vizi"ilă a circuitului.5. 7e re!ulă. . .'.@. dacă acest lucru este necesar pentru executarea lucrărilor fără $ntreruperea funcţionării $ntre!ii instalaţii. al liniilor radiale fi!.5. condiţia de separare de lucru se consideră $ndeplinită numai dacă poate fi asi!urată o responsa"ilitate unică pe timpul separării de lucru la toate punctele de separaţie.A. ).). numai la instalaţiile capsulate şi la instalaţiile interioare de tip $nc(is.5.%. separare de lucru numai pe o sin!ură parte spre alimentare% este admisă $n cazurile $n care nu poate să apară tensiunea inversă pe partea din instalaţie care nu a fost separată.1.5. ).

$ntreruptoare%. dacă curenţii de scurtcircuit sunt mai mici de . fie scurtcircuitoare mo"ile. <a"elul ).00 kV. $n orice caz.1.6. din instalaţiile electrice cu tensiuni de ''0 kV şi .0 .0 k+%. de re!ulă. fie datorită apropierii periculoase de părţi rămase su" tensiune.c(ipamentele ce se vor monta $n instalaţii electrice vor corespunde. . 7ispozitivele fixe de le!are la păm#nt sunt necesare c#nd instalarea scurtcircuitoarelor mo"ile porta"ile% este dificil de realizat fie datorită $nălţimii mari la care tre"uie conectate. /n acest scop se pot folosi fie dispozitive fixe separatoare de le!are la păm#nt sau cuţite de le!are la păm#nt%. cel puţin condiţiilor climato1meteorolo!ice indicate $n ta"elul ). :ondiţii climato1meteorolo!ice pentru ec(ipamentul instalaţiilor electrice 7enumirea factorilor climato1meteorolo!ici Initatea de măsură +mplasarea instalaţiilor $n interior $n exterior <emperatura a"iantă Valoarea maximă de scurtă durată o : . şi pentru le!area la păm#nt a oricărei porţiuni cuprinse $ntre două aparate de conectare separatoare.rice parte a unei instalaţii tre"uie să poată fi scurtcircuitată şi le!ată la păm#nt.0 k+%2 "% pentru le!area la păm#nt a "arelor colectoare şi de transfer la instalaţii electrice cu tensiunea de 110 kV. $n următoarele situaţii0 a% pentru le!area la păm#nt a liniilor la orice tensiune la celulele de linie din instalaţiile cu tensiuni p#nă la '0 kV inclusiv se admite şi le!area la păm#nt numai cu dispozitive mo"ile. . ).1. ore o : )5 )5 Valoarea minimă o : −51% 1)0 Imiditatea relativă B A0 100 .). ''0 kV şi .00 kV2 c% de re!ulă.0 Valoarea maximă a mediei $n '.E. . fie curenţilor mari de scurtcircuit de ordinul a .le vor fi prevăzute.

/n sensul prezentului normativ. sunt vala"ile pentru ec(ipamentul montat $n instalaţii electrice amplasate p#nă la altitudinea de 1000 m.1. <a"elul ). Pentru ec(ipamentele de măsură. automatizări şi similare.0 1)0 15 J. $n!lo"ate $n ec(ipamentul de $naltă tensiune. 7acă nu se pot asi!ura constructiv condiţiile climatice necesare pentru ec(ipamentul electric prevăzut a se monta $n interior sau dacă.'.10. :ondiţiile climato1meteorolo!ice pentru calculul mecanic al conductoarelor flexi"ile din instalaţiile exterioare sunt indicate $n anexa 1 şi $n ta"elul ). ). Valorile din ta"elul ).0 1)0 15 : : : J. din diverse motive. comandă.'. '.0 1)0 15 o o o : J15 J15 J10 . nu se poate procura ec(ipament de tip interior. depunerile de c(iciură. se poate utiliza ec(ipamentul de tip exterior. :ondiţii climato1meteorolo!ice pentru calculul mecanic al conductoarelor flexi"ile din instalaţii exterioare Valorile orientative de calcul Kona meteorolo!ică Konele cu Initatea conform (ărţii altitudini de din anexa 1% peste măsură 1000 m * <emperatura am"iantă 3aximă 3inimă de calcul cu c(iciură de calcul la viteza maximă a v#ntului o 7enumirea factorilor climato1meteorolo!ici ** J.<. ). 1. temperatura aerului.&. valoarea minimă a temperaturii interioare va fi de J5 0 :. teritoriul ţării se $mparte $n două zone care diferă din punctul de vedere al intensităţii şi al frecvenţei de manifestare a principalilor factori climato1meteorolo!ici ce interesează la construcţia instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV0 v#ntul.

cuprinz#nd valori mai mari dec#t a.10 1.A5 da&9dm)%0 1 instalaţii cu In ≤ 110 kV 1 instalaţii cu In L 110 kV mm '' '.). dintr1o clasă superioară celei ce ar corespunde tensiunii celei mai ridiate a reţelei. p#nă la " inclusiv.11. se admite.. "? x% m :oeficientul 5MV5 de ma8orare a vitezei v#ntului x% 0.'. la valorile vitezei v#ntului din ta"elul ).0.00 1. $nc(is dreapta. 1.1E 1..'. se vor aplica coeficienţii de ma8orare 5M V5 din ta"elul ).1.). Itilizarea unui ec(ipament electric cu tensiunea cea mai ridicată. <a"elul ). '% 1A Frosimea stratului de c(iciură cu !reutatea specifică de 0. zonele cu altitudine peste 1000 m% se pot adopta valori mai mari. $n cazuri "ine 8ustificate.'0? '0.50? 1. 1% Pentru elementele situate la $nălţime mai mari de 10 m de la sol. $n funcţie de $nălţimea deasupra solului <reptele de $nălţimi deasupra solului H a. ca de exemplu0 .15? 15. Valorile coeficientului 5MV5 de ma8orare a vitezei v#ntului. +ceste valori tre"uie 8ustificate prin date statistice sau rezultatele din experienţele de exploatare a instalaţiilor electrice din zona respectivă.<. ).0? .11. la locul de montare a acestuia. *nterval desc(is st#n!a.1.'.'5? '5. ).0A 1.10? 10.Viteza v#ntului nesimultan cu c(iciură0 la $nălţimea de 10 m deasupra 1 instalaţii cu In ≤ 110 kV solului1% 1 instalaţii cu In L 110 kV m9s )) )@ '@ )' '% simultan cu c(iciură0 1 instalaţii cu In ≤ 110 kV 1 instalaţii cu In L 110 kV m9s 16 '' 1.. '% /n anumite zone cu caracter local de exemplu. <ensiunea cea mai ridicată pentru ec(ipamentul electric va fi cel puţin e!ală cu tensiunea cea mai ridicată a reţelei. 1@ '% '0 &. 1.)0? )0.

$nc#t instalaţiile electrice să fie prote8ate $mpotriva efectelor distructive ale supratensiunilor şi ale a!enţilor poluanţi din atmosferă. /ntreruptoarele şi separatoarele de sarcină. transformatoarele de tensiune racordate la "arele colectoare vor fi. ecrane de protecţie.c(ipamentul instalaţiilor electrice tre"uie să corespundă condiţiilor de la locul de instalare.a% la altitudini mai mari de 1000 m c#nd tensiunea de $ncercare pentru părţile izolate $n aer tre"uie să fie ma8orate su" 1. inferioară tensiunii celei mai ridicate a reţelei. &ivelul de izolaţie al ec(ipamentului şi dispozitivele de protecţie corespunzătoare tre"uie să fie astfel alese. alimentate electric. ). ).11. testarea circuitului care urmează a fi pus su" tensiune%. >top? . directă şi permanentă. 106.). conform instrucţiunilor de proiectare departamentale corespunzătoare. . şi 5.1@.. ).lectropompele de $naltă tensiune pentru apa de incendiu at#t cele de lucru.15. se admite $n cazuri speciale. a unor puncte neutre ale reţelei. &ivelul de izolaţie al ec(ipamentului instalaţiilor electrice tre"uie să fie verificat prin $ncercările fie $n la"orator. Itilizarea unui ec(ipament electric cu tensiunea cea mai ridicată. ).1A. ). ). precum şi măsuri de protecţie a personalului de exploatare pentru cazul $nc(iderii pe un scurtcircuit de exemplu0 comandă la distanţă. ). astfel $nc#t la avarierea uneia dintre alimentări sau a unei pompe de incendiu să se asi!ure funcţionarea unui număr suficient de pompe care să asi!ure de"itul de calcul necesar stin!erii incendiului. a căror capacitate de rupere şi de $nc(idere nominală este mai mică dec#t puterea de scurtcircuit de la locul de instalare. /n cazul instalaţiilor formate din elemente asam"late la faţa locului.1'. '5B pentru fiecare 100 m creştere de altitudine $ntre 1000 şi )000%2 "% $n vederea trecerii ulterioare a reţelei la o clasă de tensiune superioară2 c% c#nd nu se poate procura ec(ipament cu tensiunea corespunzătoare2 d% c#nd este necesară o izolaţie $ntărită care nu se poate o"ţine pe altă cale. . de re!ulă. la care distanţele de izolare $n aer ale ansam"lului nu pot fi verificate prin $ncercări asupra nivelului de izolaţie se consideră că nivelul de izolaţie este respectat din punct de vedere al acestor distanţe. $n ceea ce priveşte caracteristicile specifice fiecărui tip de ec(ipamente. Verificarea ec(ipamentului electric $n condiţiile curenţilor de scurtcircuit tre"uie să se facă conform indicaţiilor din instrucţiunea P. /n acest scop se vor respecta prevederile normativului P. . astfel $nc#t avarierea uneia să nu afecteze funcţionarea celeilalte.'. se vor racorda la două secţii de "are distincte. av#nd fiecare c#te o alimentare independentă..'. /n instalaţiile electrice cu tensiunea nominală p#nă la )5 kV inclusiv. dacă ele sunt cel puţin e!ale cu valorile minime indicate la pct. $n conformitate cu standardele $n vi!oare.'. ca de exemplu la transformatoarele de curent şi izolatoarele de pe le!ătura la păm#nt. ). fie la locul de montare. 10). :ele două secţii de "are vor fi separate antifoc. prote8ate cu si!uranţe fuzi"ile.11.1.1). pot fi folosite dacă se iau măsuri ca ele să nu fie puse $n situaţia de a $ntrerupe $n mod automat curenţii de scurtcircuit depăşind capacitatea lor de rupere nominală. c#t şi cele de rezervă.

:...116.'. 7elimintarea spaţiilor de producţie electrică din cadrul unei instalaţii electrice.1.). .5..1. prevăzută cu indicatoare de securitate $n număr corespunzător şi amplasate $n locuri vizi"ile. /n!rădirile de incintă vor fi $nalte de ' m.1. constituite din pereţi plini fără uşi fără ferestre%. $n vederea executării unor lucrări.. pentru instalaţii amplasate $n zone nelocuite sau $n zone cu $nzăpeziri masive şi pentru instalaţii cu re!im special de acces pe teritoriile lor.a*( .1. !ospodării de ulei etc. . se recomandă să se facă cu $n!rădiri de protecţie. *ncinta instalaţiilor electrice de exterior este considerată spaţiu de producţie electrică şi se delimintează prin $n!rădiri de incintă. 4epararea nu este o"li!atorie pe laturile clădirilor anexe. C&ndi/ii 0(n(.1. confecţionate din materiale necom"usti"ile. 4e vor prevedea lanţuri du"le de izolatoare pentru suspendarea conductoarelor flexi"ile $n următoarele cazuri0 a% $n toate desc(iderile care. 7ispunerea constructivă a instalaţiilor electrice exterioare tre"uei să fie astfel aleasă. spaţiile de producţie electrică de exterior tre"uie separate suplimentar faţă de aceste construcţii anexe printr1o $n!rădire de protecţie incom"usti"ilă.5 m. cu următoarele excepţii0 a% posturi de transformare amplasate pe st#lpi2 "% aparate electrice şi căi de curent instalate $n aer li"er. .. cu respectarea măsurilor prevăzute $n 5&orme de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice5 1 P. aparţin#nd unor or!anizaţii de exploatare diferite. indiferent de tensiune. .. prevăzute cu indicatoare de securitate $n număr corespunzător şi amplasate $n locuri vizi"ile. $nc#t0 a% să permită efectuarea lucrărilor de deservire a instalaţiilor cu dispozitive şi utila8e mecanizate2 "% să se evite posi"ilitatea producerii şi extinderii incendiilor2 c% $n caz de necesitate să se poată face scoaterea parţială de su" tensiune a instalaţiei.. /n cazul existenţei $n incinta instalaţiilor electrice de exterior a unor construcţii anexe ateliere.% unde $şi desfăşoară $n mod permanent activitatea persoane neautorizate $n exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni peste 1 kV sau persoane care nu fac parte din personalul de exploatare al acestor instalaţii.'. /n!rădirile exterioare cu $nălţimea de peste ' m supra$nălţare cu trei r#nduri de s#rmă !(impată% vor fi prevăzute pentru instalaţii fără personal. montate $n incintele $ntreprinderilor industriale. .. $naltă de cel puţin 1. a căror $nălţime faţă de sol corespunde prescripţiilor pentru proiectarea şi construcţia liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV2 c% instalaţii electrice de tip $nc(is.1. dacă nu există posi"ilitatea efectuării unor manevre de către persoane necalificate care circulă prin apropiere. conform pct.1.1. supratraversează "arele colectoare2 . INSTALAŢII ELECTRICE DE EXTERIOR :. turnuri de decuvare.

..1. este necesar să se ia măsuri pentru evitarea pericolului pe care $l poate prezenta dezvoltarea unei ve!etaţii $nalte $n interiorul $n!rădirii.. cu respectarea prevederilor normativului pentru construcţia liniilor electrice aeriene cu o tensiune mai mare de 1000 V2 d% $n toate desc(iderile din staţiile electrice de . Pentru instalaţiile sau părţile de instalaţie asam"late $n locul de exploatare.%.-. efectelor electrodinamice la scurtcircuit şi de toleranţele admise la executarea părţii de construcţii.1.1.A.'.. /n poziţie nedeplasată a conductoarelor tre"uie să fie respectate distanţele indicate la pct.'.1. 7istanţele minime corespunzătoare permise $n aceste cazuri sunt indicate la pct.'. tre"uie să se ţină seama de deplasările posi"ile datorate variaţiilor de temperatură. nu poate fi verificată prin $ncercări asupra nivelului de izolaţie conform pct."% $n toate desc(iderile care. 7istanţele minime de izolare $n aer notate cu + 1 $n fi!ura . :onductoarele se pot apropia $ntre ele. conducte de termoficare sau apă de răcire din incinta centralelor electrice sau din afara acestora.'.E..).00 kV2 e% $n desc(iderile cu lanţuri tip ti8ă.1. supratraversează drumuri şi căi ferate. /n acest scop. 7istanţele minime de izolare $n aer $ntre părţile conductoare aflate su" tensiune şi aparţin#nd unor faze diferite notate cu +% precum şi $ntre acestea şi elementele le!ate la păm#nt notate cu +0% sunt indicate $n fi!ura . .. indiferent de tensiune. la sta"ilirea distanţelor de izolare $n aer. conform pct. $n timpul "alansului datorat v#ntului.'. :.'.'.1... .1..'. precum şi $ntre acestea şi elementele le!ate la păm#nt.@.5. . . şi .( 7n a(.. Di1tan/( d( i.. asi!urarea nivelului de izolaţie tre"uie să se facă prin respectarea prevederilor din articolele următoare. şi fi!ura ..'. sunt indicate $n ta"elul . la distanţe mai mici dec#t cele determinate. se recomandă plantarea ier"urilor perene sau acoperirea spaţiului corespunzător cu "alast.. .'. +ceastă prevedere se aplică şi pentru părţile su"terane ale construcţiilor metalice şi de "eton armat. pentru scurt intervale de timp. faţă de alte piese aflate su" tensiune şi faţă de elementele le!ate la păm#nt.. . şi $n ta"elul . <oate părţile metalice de susţinere ale unei instalaţii electrice tre"uie să fie prote8ate $mpotriva coroziunii.% ale conductoarelor flexi"ile aflate su" tensiune..&*a. /n cazul aparatelor electrice care necesită $n!rădiri de protecţie.. conducte cu fluide com"usti"ile. . ).1.'. faţă de alte elemente su" tensiune sau le!ate la păm#nt. .. .'. $n timpul scurtcircuitelor şi $n timpul seismelor. la care izolaţia $n aer $ntre elementele componente aflate su" tensiune.. /n proiect se vor indica locurile unde se prevede a fi racordate scurtcircuitoarele mo"ile2 aceste locuri vor avea suprafeţe de contact corespunzătoare. /n cazul conductoarelor flexi"ile. .'..'. care supratraversează ec(ipamente electrice aparţin#nd altor circuite2 f% dacă tipul de lanţ simplu de izolatoare nu corespunde condiţiilor de rezistenţă mecanică cerute $n instalaţie.. adică $n timpul "alansului datorat v#ntului. sarcinilor suplimentare c(iciură şi v#nt%. ..

sunt indicate $n ta"elul . <a"elul . d% 7istanţele dintre conductoarele flexi"ile su" tensiune şi părţile le!ate la păm#nt se vor verifica potrivit stării de calcul V* vezi pct.00 @50 600 1E00 )100 .%. @.1. c% -a determinarea distanţelor minime se va considera că acţiunea v#ntului asupra conductoarelor se manifestă $n cazul a două faze vecine.A. .. iar un!(iul α este definit prin relaţia0 $n care0 O 1 este !reutatea unitară a conductorului.'.% ale conductoarelor flexi"ile aflate su" tensiune.'..%. /n cazul lipsei datelor privind distri"uţia potenţialelor se va considera o variaţie liniară a potenţialului $n lun!ul izolaţiei de la tensiunea nominală extremitatea $n contact cu partea su" tensiune% p#nă la zero extremitatea $n contact cu partea le!ată la păm#nt%. $n sensul apropierii unei sin!ure faze.. "% Pentru determinarea forţei unitare datorate v#ntului.a% 7eplasarea 5a5 a unui conductor fi!. .'..00 7istanţa minimă mm% +0 '00 )00 .% poate fi determinată aproximativ cu relaţia0 a N f sin α $n care f este să!eata conductorului la temperatura de J150: $n punctual de apropiere. faţă de alte elemente su" tensiune sau le!ate la păm#nt. da&9m2 p 1 forţa unitară datorată v#ntului pe conductor. cealaltă răm#n#nd nedeplasată. 7istanţele minime de izolare $n aer notate cu + ' $n fi!ura . $n timpul scurtcircuitelor.5. *nstalaţii te(nolo!ice de exterior..1. da&9m. 7istanţe minime de izolare $n aer şi de protecţie <ensiunea nominală a instalaţiei kV% 4im"olul şi relaţia de calcul 10 15%'0 )5% @0% 110 ''0 . viteza acestuia se adoptă e!ală cu @0B din valoarea maximă luată $n considerare la calculul mecanic al conductoarelor flexi"ile ta"elul ).'.

0 A00 1000 '000 ).N+0J@00 E00 600 1000 1'50 1500 '.@00 &. Pentru elementele de izolaţie cu repartiţie dispersată a potenţialului de1a lun!ul izolaţiei distanţele de izolaţie se vor sta"ili consider#ndu1se valorile effective ale potenţialului.00 )A00 DN+0 D ≥ 500% 500 500 500 @50 600 1E00 )100 FN+0J1500 1A00 1E00 1600 '150 '.00 ))00 . <ensiunile din parenteză nu sunt recomandate de 4<+4 6)0.50 600 1550 G1N+0J)0 ')0 ))0 . '.00 .. ). faţă de alte elemente ale acestor instalaţii.<.00 1@50 '550 )E50 :N+0J'500 'A00 'E00 '600 )150 ). Pentru tensiuni nominale e!ale sau mai mari de @0 kV distanţele se referă la instalaţii di reţele cu neutrul le!at efectiv la păm#nt. tre"uie să corespundă indicaţiilor ..00 A50 1500 'A00 +'N+09' +' ≥ '00% '00 '00 '00 ))0 .'.00 +1 N In90.@.00 500 A50 1000 1600 )'00 G)N+0JA50 650 1050 1150 1.)00 5@00 7N+0J1'50 1. .1+ ''0 ))0 . 7istanţele minime de izolare $n aer dintre elementele mo"ile ri!uros şi si!ur !(idate ale instalaţiilor electrice.50 1550 1@50 1600 '150 )050 .+ N 1.15 +1≥ '00% '00 '00 '50 .)0 @E0 6)0 1E)0 )1)0 G'N+0J100 )00 .0 1.)50 .

tre"uie să fie mărite cu 1. 7in această cate!orie fac parte. iar "alustradele tre"uie să ai"ă mar!inea superioară la cel puţin 1.1.'. :. $n zone inaccesi"ile atin!erile accidentale2 "% $n!rădiri de protecţie definitive. nu se pot respecta distanţele + şi +0 din ta"elul . de exemplu. care pot să se !ăsească la aceleaşi tensiuni nominale.1.). .A.'.). ..'.1. Kona de racordare va fi redusă la minimum posi"il.. Pentru instalaţiile amplasate la mare altitudinea distanţele de izolare $n aer indicate $n ta"elul . ... protecţia personalului $mpotriva atin!erii accidentale a elementelor aflate su" tensiune.... .1. G) se vor măsura de la partea cea mai laterală a armăturii de repartiţie a potenţialului sau eclatorului dispus pe aparatul respectiv... 5.6.). tre"uie să ai"ă $nălţimea de cel puţin ' m. +ceste distanţe pot fi mărite $n locurile $n care nu poate fi evitată manevrarea unor materiale lun!i.1.'.. /n lipsa acestor indicaţii. $nsă nesincrone $ntre ele. 7istanţa dintre părţile conductoare su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt ale instalaţiei şi $n!rădirile de protecţie cu caracter definitiv tre"uie să fie cel puţin e!ală cu distanţa G 1. +ceastă indicaţie este vala"ilă numai p#nă la altitudinea de )000 m..). 7istanţele dintre părţile su" tensiune ale unor instalaţii care funcţionează la tensiuni nominale diferite tre"uie să fie cel puţin e!ale cu 1. /n!rădirile de protecţie definitive. cu condiţia ca aceste distanţe să fie respectate $n orice situaţie.3.. Di1tan/( d( +. . distanţele dintre căile de curent şi dintre acestea şi elementele le!ate la păm#nt tre"uie să fie cel puţin e!ale cu distanţele li"ere dintre "ornele aparatului. contactele mo"ile ale separatoarelor şi cele ale separatoarelor de le!are la păm#nt..1. suporturile ra"ata"ile ale corpurilor de iluminat etc. $n conformitate cu indicaţiile $ntreprinderii constructoare.). 7istanţele dintre două piese su" tensiune..' ori distanţa + din ta"elul .. . domeniul de protecţie fiind indicat $n fi!ura .. ..'. care nu sunt izolate pentru tensiunea de exploatare. . din interiorul incintei unei instalaţii electrice. /n cazurile $n care..'5B pentru fiecare 100 m spor peste altitudinea de 1000 m. . p#nă la partea interioară a $n!rădirii de protecţie. . indiferent dacă elementele mo"ile sunt $n mişcare sau $n repaus.'. G' sau G) din ta"elul . 7istanţele G1.'. se asi!ură printr1una dintre următoarele măsuri0 a% amplasarea la $nălţime corespunzătoare.). se admit distanţe mai mici $n zona de racordare.1. tre"uie să fie cel puţin e!ale cu 1.de la pct..%.xecuţia $n!rădirilor tre"uie realizată $n conformitate cu pct.10.. . -a amena8area instalaţiilor de exterior tre"uie respectate distanţele din ta"elul .E.' ori distanţa + prescrisă pentru tensiunea nominală cea mai mare vezi ta"elul . /n aparţiile de producţie electrică. pline sau din plasă se admite şi folosirea "alustradelor%.). prin construcţia aparatelor la racordarea căilor de curent la "ornele acestora.).. $n timpul executării lucrărilor curente de exploatare.&t(c/i( . pline sau din plasă. G'.5 m deasupra !olului.

A. aflate su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt..5. faţă de nivelul solului.).@.. la care se prevede efectuarea unor lucrări de revizii1reparaţii şi părţile vecine.@.%.*zolatoarele pot pătrunde parţial sau total $n domeniul de protecţie. /n acest scop. . tre"uie să fie cel puţin e!ale cu valoarea . . măsurate $ntre aceste părţi şi mar!inea domeniului permis pentru lucru.1.lementele instalaţiei aflate su" tensiune şi situate la o $năţime mai mare sau cel puţin e!ală cu distanţa : din ta"elul . $n cazul instalării unor platforme de acces la ec(ipament.'..1.5. $n următoarele condiţii fi!. 7istanţa dintre elementele instalaţiilor exterioare.).xecutarea de lucrări la elementele mo"ile.". 4e va ţine seama de faptul că.5. ale instalaţiilor rămase su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt tre"uie să fie suficientă pentru a permite executarea lucrărilor $n condiţii de securitate. ri!uros şi si!ur !(idate menţionate la pct. distanţele de protecţie contra atin!erii accidentale a părţilor ne$n!rădite aflate su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt.a.). . astfel $nc#t să nu fie necesară pătrunderea $n zona de protecţie. şi fi!. . $n cazul circuitelor suprapuse se poate lucra la circuitul de 8os c#nd circuitul de sus este su" tensiune. *zolatoarele ale căror părţi conductoare aflate su" tensiune se !ăsesc $n condiţiile indicate la pct. cu condiţia asi!urării protecţiei $mpotriva atin!erii accidentale a elementelor aflate su" tensiune prin $n!rădiri pline sau din plasă fi!. ne$n!rădite.). măsurată de la planul pe care păşeşte lucrătorul.1.%. nu tre"uie $n!rădite dacă mar!inea superioară a soclurilor le!ate la păm#nt ale izolatoarelor se află la o $nălţime de cel puţin ')00 mm faţă de nivelul solului. celălalt circuit răm#n#nd su" tensiune0 1 pe orizontală0 +0 + '000 mm2 ... $nc#t punctul la care se lucrează să se !ăsească la circa 100011A50 mm deasupra platformei. $nălţimea lor se recomandă să fie astfel aleasă. tre"uie să fie măsurate ţin#nd seama de deplasarea posi"ilă a acestor elemente $n timpul lucrului.% are lăţimea . respectiv al platformei de deservire fi!.. $n funcţie de natura operaţiilor necesare.%. . ... respectiv al platformei de deservire.. .. pot fi adoptate următoarele distanţe $ntre circuite. -a adoptarea dispoziţiilor constructive şi a distanţelor respective se va ţine seama de faptul că.. nu necesită. /nălţimea minimă a domeniului de lucru. indicată $n ta"elul . 7imensiunile domeniului de lucru se sta"ilesc $n funcţie de natura lucrărilor de executat şi de modul de manevrare a pieselor şi utila8elor.). 7omeniul de protecţie fi!..).. . $n cazul $n care se prevede lucru la unul dintre circuite.. este de 1600 mm. din ta"elul . $n!rădiri de protecţie.. . . este admisă numai $n poziţiile $n care sunt respectate distanţele indicate mai sus. de re!ulă.. . 7acă pentru dimensiunile domeniului de lucru nu există indicaţii speciale şi se presupune că se lucrează numai cu scule uşoare. $n conformitate cu normele de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice.%0 1 elementele aflate su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt se !ăsesc deasupra domeniului permis pentru lucru2 1 se lucrează numai cu scule uşoare de m#nă%. 4ituaţia inversă este admisă numai cu 8ustificări şi precauţii speciale. 7istanţele faţă de elementele mo"ile ale instalaţiei... ..

1. cu condiţia ca ele să se !ăsească la $nălţimi cel puţin e!ale cu limita superioară a !a"aritului de transport sau.1.% tre"uie să fie cel puţin e!ală cu distanţa F din ta"elul . .. este necesară o $n!rădire locală pe acoperiş%. $n cazul drumurilor amena8ate. respectiv faţă de axul $n lun!ul căruia se face transportul. ţin#nd seama de condiţia ca ve(iculul de transport inclusiv ec(ipamentul transportat%.1.a. servicii proprii şi instalaţii auxiliare.. /n interiorul spaţiilor de producţie electrică.. 7istanţa dintre părţile su" tensiune şi $n!rădirile spaţiilor de producţie electrică de exterior conform pct. domeniul de protecţie fiind indicat $n fi!ura .. -a părăsirea spaţiilor de producţie electrică de exterior.1. conform pct. . /n caz contrar.11. lu#ndu1se măsurile corespunzătoare de protecţie a muncii.% se va determina $n conformitate cu prevederile normativului pentru construcţia liniilor electrice aeriene cu tensiunea mai mare de 1000V.5 şi .. $n zona de transport tre"uie să fie respectate condiţiile indicate la pct.1.. .%.. Dac excepţie. de asemenea.. .). .A.).1. $n le!ătură cu circulaţia persoanelor. /n afară de condiţiile de mai sus. :#nd $nălţimea $n!rădirilor este de cel puţin ' m. . $n conformitate cu normele de protecţie a muncii pentru instalaţiile electrice. fi!. .6.. distanţa lor pe orizontală p#nă la planul $n!rădirii tre"uind să fie cel puţin e!ală cu distanţa 7 din ta"elul ... . faţă de care se pot adopta distanţe mai mici. .1. .. . +ceastă prevedere se aplică şi $n cazul $n!rădirilor cu $nălţimea mai mică de ' m dar de minimum 1. ca"inele pentru circuite secundare.. şi fi!.)..E.E.A. se admite ca $n interiorul domeniului de protecţie să se !ăsească părţi izolate ale instalaţiei fi!.. /n documentaţia de proiectare se vor indica !a"aritele permise pentru transport.. să se poată a"ate cu c#te )50 mm de o parte şi de alta a axului drumului. $n cazul spaţiilor de circulaţie neamena8ate..10. !a"aritul de transport se consideră p#nă la aceste $n!rădiri. .)..@.1 pe verticală0 +0 + A50 mm. peste această limită ta"elul . $n caz contrar.).E. /n porţiunile $n care se prevăd $n!rădiri de protecţie cu caracter definitiv conform pct.%.).. .). .5 m%. iar părţile su" tensiune aferente să se afle $n afara acestui domeniu fi!.1.. p#nă la limita superioară a !a"aritului de transport şi D pe verticală. /n acest scop se prevăd aceleaşi măsuri ca la pct.@.. . tre"uie să fie cel puţin e!ală cu distanţa ..E.%. 7istanţa pe verticală dintre părţile su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt ale instalaţiilor electrice situate deasupra căilor şi acoperişului acesteia tre"uie să fie cel puţin e!ală cu distanţa : din ta"elul .A. 7istanţa dintre elementele aflate su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt ale diverselor părţi ale instalaţiilor de tip desc(is şi clădirile te(nolo!ice sau anexe tre"uie să fie suficientă pentru a permite executarea $n condiţii de securitate a unor lucrări la pereţii sau acoperişul clădirilor. distanţa dintre elemente conductoare aflate su" tensiune şi !a"aritele ec(ipamentelor $n curs de a fi transportate..%.. $nălţimea minimă H faţă de sol a conductoarelor su" tensiune fi!. /n domeniul de protecţie se admite existenţa izolatoarelor. inclusiv utila8ele de transport şi de ridicare. . +ceste distanţe vor fi $nsă cel puţin e!ale cu distanţa de izolare +0 din ta"elul .. la minimum @00 mm de acestea..'..)..".. situate $n spaţiile de producţie electrică. :ondiţiile de mai sus nu se referă la elementele circuitelor racordate la instalaţiile interioare din clădirea respectivă sau la cele fixate sau ancorate de clădire.).

care să se afle faţă de partea scoasă de su" tensiune la o distanţă mai mică de 1. c(iciurii. . d( 1)1/in(. se ma8orează cu creşterea distanţei de izolare $n aer. . /n incinta instalaţiilor electrice se vor asi!ura circulaţia li"eră şi intervenţia maşinilor pentru stin!erea incendiilor.1.#... 4e va verifica posi"ilitatea transportului $n ceea ce priveşte !a"aritele şi sarcinile admise pe poduri şi drumuri. :.). ..'. . C5i d( ci..1.. . după destinaţia pentru circulaţia sau transport. calculată conform pct.. Di'(n1i&na. /n cazul intrărilor..:..6... -a instalaţiile su" tensiune montate la mare altitudine.le vor fi racordate la drumurile pu"lice pentru autove(icule.. de re!ulă.'.'. se admit panouri de !rad demonta"ile..( .. iar $nălţimea li"eră tre"uie să fie de cel puţin ' m. :onstrucţiile care servesc pentru susţinerea aparata8ului şi9sau căilor de curent se vor dimensiona la următoarele cate!orii de solicitări0 a% solicitări $n timpul funcţionării.. 7rumurile destinate exclusiv servirii instalaţiilor de conexiuni şi transformare vor avea o sin!ură "andă de circulaţie cu lăţimea corespunzătoare tipurilor de autove(icule ce vor fi utilizate şi vor fi construite p#nă la locul de descărcare al transformatoarelor şi al celorlalte piese !rele. :..). /n cazul executării unor lucrări cu scoaterea parţială de su" tensiune a instalaţiei. +ceastă prevedere nu se referă la staţiile provizorii. prin care accesul este foate rar..5.).. aferente or!anizărilor de şantier.% tre"uie să fie suficientă. Porţile de acces $n instalaţiile electrice de exterior tre"uie $nc(ise cu c(eia sau păzite. nu tre"uie să existe elemente su" tensiune sau elemente izolate faţă de păm#nt ale părţilor de instalaţie rămase su" tensiune. ţin#nd seama de succesiunea operaţiilor respective.)c/ii*&..' m.. <ransportul transformatoarelor la staţiile de transformare se va face.... distanţele de protecţie din ta"elul .5.1. +ceastă prevedere nu se referă la distanţa constructivă a separatorului prin care s1a făcut separarea $ntre contactele sale desc(ise%. 7rumurile de acces pentru autove(icule.. -ăţimea li"eră a căilor de circulaţie din incinta instalaţiei $n afara celor menţionate la act. la instalaţiile care nu au racord de cale ferată. .1.c)*a/i( 6i acc(1( ..1).. . tre"uie amena8ate pentru transportul transformatoarelor şi al altor piese !rele care se introduc $n instalaţie. sculelor şi dispozitivelor de montare%. datorate !reutăţilor proprii. forţelor electrodinamice $n caz de scurtcircuit şi seisme2 "% solicitări $n timpul monta8ului datorate !reutăţii proprii şi operaţiilor de montare inclusiv !reutăţii oamenilor.. v#ntului. pe drumuri necesare funcţional sau pe f#şii li"ere de teren corespunzător amena8ate. pe drumurile de acces pentru autove(icule. . .. consider#nd o distanţă maximă de '00 m de la ve(iculul pompierilor p#nă la oricare punct al instalaţiei care poate necesita o intervenţie. /n cazul conductoarelor flexi"ile nu se va ţine seama de ruperea accidentală a acestora.1'.' ori distanţa de izolare + din ta"elul .(a c&n1t. $nsă nu mai mică de 1.

4arcinile transmise de căile de curent se sta"ilesc conform pct. lu#ndu1se măsurile necesare pentru a se evita posi"ilitatea efectuării unor manevre de către persoanele necalificate care circulă $n apropiere datorită unor comutatoare de comandă. duşuri.'.'. şi @.).1. /n $ncăperile de producţie pot fi montate numai instalaţii electrice de tip $nc(is. nu se vor amplasa instalaţii electrice $n $ncăperi cu procese te(nolo!ice.A. 5.). INSTALAŢII ELECTRICE DE INTERIOR #. cu temperaturi ridicate..1. .5. +ceste instalaţii vor fi amplasate $n afara razei de acţiune a mecanismelor de ridicare şi transport.5. efectul curenţilor de scurtcircuit se manifestă $ntr1un sin!ur circuit. precum şi su" $ncăperi cu proces te(nolo!ic umed vane. 4uporturile de susţinere. se va ţine seama de perspectiva dezvoltării instalaţiilor pe o perioadă de circa 10 ani.. folosite $n mod provizoriu ca suporturi terminale.5.5. :lădirile şi $ncăperile instalaţiilor electrice de tip interior $n care se desfăşoară procese te(nolo!ice electrice se admite să nu fie $n!rădite cu condiţia de a se lua măsuri de $mpiedicare a pătrunderii din exterior a persoanelor neautorizate. amplitudinea vi"raţiilor $n timpul manevrelor.A. . . . &u se vor amplasa instalaţii electrice interioare de tip desc(is şi "oxe de transformatoare deasupra $ncăperilor $n care pot să se afle simultan mai mult de 50 de persoane. cu pericol de incendiu sau explozie. pentru a fi prote8at contra deteriorărilor mecanice. se recomandă a fi $ntărite cu ancore.. *nstalaţiile electrice de interior pot fi amplasate $n $ncăperi de producţie sau $n $ncăperi de producţie electrică. :onstrucţia de susţinere din instalaţiile te(nolo!ice electrice tre"uie să prezinte o ri!iditate suficientă pentru a menţine $n limite nepericuloase..1. cu praf.1. >top? #. pentru elementele de construcţie ale unei staţii de o anumită tensiune. /n $ncăperile de producţie $n care există un transport uzinal intens sau a!lomerări de materiale ori maşini se recomandă $n!rădirea ec(ipamentului electric instalat. "utoane etc. -a determinarea eforturilor care urmează a fi luate $n considerare.4olicitările datorate forţelor electrodinamice $n caz de scurtcircuit se consideră $n ipoteza că. umede. 5. din elemente prefa"ricate. de re!ulă.). conform pct. !rupuri sanitare etc. 5.'.1.. manete.. 7e re!ulă. C&ndi/ii 0(n(. @. Dac excepţie transformatoarele cu izolaţie electrică uscată sau cu fluide incom"usti"ile..1.. cu acţiune c(imică dăunătoare.5. .).1.%. li"er accesi"ile%.'.a*( 5. pentru aparate şi $m"inări. :onstrucţiile pentru fixarea căilor de curent se confecţionează din "eton armat sau metal.

/ncăperile şi clădirile $n care se !ăsesc instalaţii electrice cu tensiuni peste 1 kV tre"uie să fie de !radul * sau ** rezistenţă la foc.1. sau construcţii civile )( 1 ( )0Q 1 ( )0Q )% &. se sta"ilesc $n funcţie de cantitatea maximă de ulei conţinută $n cuvele ec(ipamentelor electrice din $ncăperi şi de caracteristicile şi destinaţia spaţiilor adiacente. -imita de rezistenţă la foc a elementelor $ncăperilor cu instalaţii electrice -imita de rezistenţă la foc &r. care pot fi de tipul cu ulei puţin.<. $n conformitate cu prevederile normelor P 11E.1. -imitele de rezistenţă la foc ale elementelor de construcţii pereţi. crt./n $ncăperile de producţie se recomandă a se folosi numai aparate cu izoPaţie uscată sau din materiale incom"usti"ile. case de scări aferente acestora. 7acă condiţiile impuse de caracteristicile spaţiului adiacent nu impun alte valori a se vedea normele P 11E%.1. planşee şi uşi de comunicaţii%. case de scări aferente spaţiilor de producţie electrică )( 1 ( )0Q .. :aracteristicile $ncăperii pereţi planşee uşi 1 /ncăperi cu ec(ipament av#nd p#nă la @0 k! ulei pe cuvă0 1 ( 1% 1( nenormat /ncăperi cu ec(ipament av#nd peste @0 k! ulei pe cuvă0 a% separări spre exterior − '% 1 ( )0Q nenormat ' "% separări spre $ncăperi de producţie electrică sau spre coridoare. . .5. conform ta"elului 5. $n afară de $ntreruptoare. 5. 7. aparţin#nd $ncăperilor de producţie electrică. 1.5Q )% c% separări spre alte $ncăperi sau coridoare. din cate!oriile :. <a"elul 5.

c#t şi ale!erea pentru ec(ipamentele electrice a unei clase de protecţie corespunzătoare. este l sau **. /n cazul $n care factorii de mediu menţionaţi la pct. /n acest caz. 5. tu"uri de exemplu0 "are capsulate.@. $n conformitate cu pct. tre"uie respectate următoarele prevederi0 a% Pereţii de pe laturile pe care distanţele nu se normează sau pe care se face alipirea de alte clădiri tre"uie să fie incom"usti"il. d% +colo unde este necesar. 7eterminată $n funcţie de !radul de rezistenţă la foc al clădirii. situate la distanţă nenormată sau aplicate. 5. Işile respective tre"uie prevăzute cu dispozitive de auto$nc(idere.". individual sau pe !rupe de ec(ipamente.. . transformatoare. fără !oluri. c% Ventilarea sau climatizarea $ncăperilor sau a diverselor părţi componente ale instalaţiei. cu limita de rezistenţă la foc de minimum trei ore. -imitele de rezistenţă la foc a elementelor de reparare faţă de clădirile din cate!oriile +.A. cu limita de rezistenţă la foc de minimum 1 ( )0Q.1. fum..1.E.1.A. şi ta"elul ).1. pereţii despărţitori dintre instalaţiile electrice şi construcţiile $nvecinate vor depăşi !a"aritul $ncăperii instalaţiilor electrice cu 0.1. "% +coperişurile şi planşeele clădirilor şi $ncăperilor $n care se !ăsesc instalaţii electrice tre"uie să fie executate din "eton armat. ventilatoare etc. iar uşile de comunicaţie vor avea rezistenţa la foc de minimum 1 ( )0Q şi vor fi prevăzute cu auto$nc(idere. 7acă amplasarea instalaţiilor de interior se face faţă de construcţiile industriale sau civile. distanţa minimă dintre !oluri şi peretele despărţitor va fi de . !aze.'. G vor fi conform normelor P 11E. . se recomandă folosirea aparatelor fără ulei sau cu ulei puţin. iar dacă construcţia $nvecinată este mai $naltă dec$t cea aferentă instalaţiilor electrice.). se va adopta una din următoarele măsuri0 a% $mpiedicarea pătrunderii prafului sau a altor a!enţi poluanţi prin presurizare sau etanşări. Pentru căile de curent se admite străpun!erea elementelor de construcţie mai sus menţionate. conţinut de săruri $n aer. $n afară de condiţiile climatice de altitudine şi de poluare indicate la pct. şi influenţa unor factori de mediu.1.6.1'. 5. c% <re"uie să se prevadă colectarea uleiului la ec(ipamentele cu peste @0 k! pe cuvă. ca de exemplu0 praf. vapori a!resivi. numai dacă !radul de rezistenţă la foc al construcţiilor vecine. 4e admite practicarea $n acoperiş a unor !oluri pentru ventilare naturală. $ncăperi tampon la accesul principal pentru personal%. ). 5. -a amena8area instalaţiilor electrice de interior tre"uie să se ia $n considerare.1. condiţionat de utilizarea unor treceri izolate. m. "% Dolosirea unor materiale care să reziste la acţiunea a!enţilor a!resivi sau acoperirea de protecţie a materialelor nerezistente la acţiunea acestor factori. /n !eneral. periclitează funcţionarea instalaţiei. ca"luri%. $n vederea nedepăşirii valorilor indicate $n ta"elul ). '. tre"uie să se ia măsuri de izolare fonică a z!omotului provocat de aparatele de comutare.@ m.

$n cazul instalaţiilor electrice ne$n!rădite.11. şi din standardele $n vi!oare. *nstalaţiile de ventilaţie mecanică din centralele şi staţiile electrice tre"uie prevăzute cu posi"ilitatea de oprire manuală sau automată la apariţia unui incendiu $n $ncăperea ventilată sau $n apropierea locului de a"sor"ţie a aerului. . $n aceste $ncăperi nu se admit luminatoare. 5. acestea se vor asi!ura prin sisteme locale de $ncălzire electrică.. se vor avea $n vedere prevederile 5&ormativului pentru finisa8e $n spaţiile funcţionale din o"iectivele ener!etice5 1 P. /ncăperile de producţie electrică tre"uie astfel finisate.1). c#t şi de la punctul de comandă la care este semnalizat incendiul.1. Derestrele $ncăperilor de producţie electrică situate la parter. tre"uie să fie prevăzute cu sticlă armată sau să fie confecţionate din dale de sticlă. amplasate $n mediul ur"an sau $n incinta unor $ntreprinderi industriale. <emperatura minimă nu tre"uie să scadă su" + 1@0 : $n $ncăperile $n care există personal de exploatare permanent.4e vor lua măsuri pentru evitarea supra$ncălzirilor $n cazul opririi accidentale a instalaţiei de ventilaţie sau de climatizare. normativul *. $n scopul evacuării fumului ce se poate produce $n caz de avarie. $n funcţie de condiţiile locale. -a adoptarea soluţiilor pentru finisarea $ncăperilor de producţie electrică.1.1. se vor prevedea instalaţii de ventilaţie de avarie.15. 5. $n situaţiile $n care nu se pot asi!ura de"itele de aer necesare pentru ventilaţia naturală or!anizată.1. şi anume at#t de la faţa locului dar din exteriorul $ncăperilor $n care există ulei%. /n acelaşi punct de comandă tre"uie semnalizată şi starea de funcţionare a instalaţiei de ventilaţie mecanică. Prevederea iluminatului natural $n $ncăperile de producţie electrică nu este o"li!atorie.1.1. normele te(nice P 11E.5. semnalizări etc. .prirea manuală tre"uie să fie $ntotdeauna posi"ilă. Posturile de transformare situate $n mediul rural sau cu re!im de construcţie similar $n mediul ur"an nu vor avea ferestre. *nstalaţiile de ventilaţie de avarie pot fi comune cu instalaţiile de ventilaţie cu scopuri te(nolo!ice.. *nstalaţia de ventilaţie de avarie tre"uie să asi!ure $ntr1o oră sc(im"area unui volum de aer de trei1cinci ori mai mare dec#t volumul $ncăperii.1. +ceste măsuri vor consta din controale periodice. A0@. /n situaţiile $n care furnizorul de ec(ipament impune condiţii mai severe dec#t cele prevăzute $n ta"elul ). se va prevedea o instalaţie de ventilaţie mecanică. 5. indiferent de cantitatea de ulei conţinută $n ec(ipamentul electric utilizat.10.6. 5. -a proiectarea instalaţiilor de ventilaţie naturală sau mecanică tre"uie respectate prevederile din normele !enerale de protecţie contra incendiilor. 5.1. 5. $nc#t să permită o $ntreţinere şi o curăţenie uşoară. /n cazul instalaţiilor electrice care necesită intervenţii rapide pentru lic(idarea urmărilor unor avarii. 5. precum şi $n cazul instalaţiilor electrice similare celor din mediul ur"an. /ncăperile instalaţiilor de distri"uţie care conţin transformatoare sau aparate cu peste @0 k! ulei pe cuvă tre"uie prevăzute cu sisteme de ventilaţie de avarie.1'.1.

care servesc pentru $ncălzirea instalaţiei respective şi cu condiţia folosirii de ţevi sudate. 5.16. ventile sau alte armături. /n celulele instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea cea mal ridicată a reţelei p#nă la )@ kV se vor lua măsuri de separare prin pereţi despărţitori plini $ntre diferite părţi ale instalaţiei. conform normelor P 11E. <oate orificiile pentru trecerea ca"lurilor şi a conductelor dintr1o $ncăpere $n alta şi $n exterior tre"uie să fie $nc(ise. diferenţiat după valoarea curenţilor de scurtcircuit la arc li"er $n celulă.1. respectiv etanşate cu materiale incom"usti"ile cu limite de rezistenţă la foc. compartimentările se vor face. 4e admite montarea $n aceeaşi $ncăpere a unor instalaţii cu tensiuni diferite. pereţii de separare se vor dispune la limita dintre cele două secţii de "are.1.1. 5. c#t şi la cea a clădirilor. 7e la caz la caz se va asi!ura şi o izolaţie (idrofu!ă.1. 5. 5. . &u se admit denivelări ale planşeelor sau pra!uri $n coridoarele din $ncăperile de producţie electrică. &u se admite trecerea prin $ncăperile instalaţiilor electrice a nici unui fel de conducte cu fluide. datorate unor deformări ale clădirilor de exemplu. *nstalaţiile electrice de interior cu tensiunea p#nă la şi peste 1 kV se recomandă să fie amplasate $n $ncăperi separate. 5. 5. 4e vor prevedea pereţi de separaţie a $ncăperilor instalaţiilor electrice de $naltă tensiune $n următoarele cazuri0 a% $ntre secţiile de "are reprezent#nd sursa de alimentare normală şi. :analele de ca"luri construite $n interiorul clădirilor instalaţiilor electrice tre"uie să fie realizate $n conformitate cu P. /n cazul $n care exploatarea lor se face de către aceeaşi or!anizaţie.').1. de re!ulă $ntre diversele părţi componente ale acestora. aparţln#nd unor "locuri diferite.1. de rezervă a unor consumatori de !radul 0 inclusiv alimentarea unor pompe de incendiu% şi $n anumite cazuri de !radul * cu 8ustificarea $n proiect%2 "% $ntre secţiile de "are de servicii proprii. 10A.1A.1. /n celulele de tip $nc(is. Pentru a $mpiedica pătrunderea animalelor mici $n clădirile instalaţiilor electrice.5. respectiv. la centralele termoelectrice2 c% $n cazul unul număr mare de celule de tip desc(is.'1.1. <re"uie luate măsuri contra pătrunderii apelor su"terane $n clădirile instalaţiilor te(nolo!ice electrice. toate orificiile din $ncăperile situate spre exterior sau spre $ncăperi cu altă destinaţie tre"uie amplasate la o distanţă minimă de '50 mm faţă de sol şi prevăzute cu o plasă av#nd oc(iuri de cel mult ExE mm. +ceste măsuri urmează a se lua dacă este cazul% at#t la proiectarea părţii electrice.''. 7e asemenea.'0. aparatele şi materialele electrice. fără flanşe. tre"uie să se ai"ă $n vedere măsurile pentru evitarea unor solicitări inadmisi"ile la transformatoarele. tasări%. indiferent de puterea de scurtcircuit.1@.1E. 5. cu excepţia celor cu apă caldă. $nc#t să nu se depăşească circa )0 de astfel de celule pe $ncăpere2 $n cazul "arelor colectoare secţionate.

&u sunt necesare.'@. indiferent de poziţia căruciorului.). -a staţiile de 110 kV tip interior. conform pct. 7elimitarea spaţiilor de producţie electrică aparţin#nd unor or!anizaţii de exploatare diferite poate fi făcută prin $n!rădiri de tipul cel mai simplu. 7ispoziţia constructivă a instalaţiilor şi distanţele de protecţie vor fi astfel alese $nc#t. /ntre celule. astfel de $n!rădiri dacă sunt respectate prevederile pct. 5. pe ramificaţiile tuturor compartimentelor2 1 prevederea unor 8aluzele de suprapresiune la fiecare !rup de ventilatoare2 1 oprirea instalaţiilor de ventilare de aspiraţie şi refulare% la semnalizarea unui $nceput de incendiu. cu pereţi plini. 4e admite ca introducerea sau scoaterea aerului să fie comună pe !rupe de compartimente le!ate te(nolo!ic. 5. control vizual etc. "oxele etc. separările $ntre sistemele de "are colectoare se vor realiza. 5. $n oricare dintre compartimentele care au aspiraţie sau refulare comună. /n celulele.1. să poată fi respectate măsurile corespunzătoare prevăzute de 5&ormele de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice5 1 P.).'. 4epararea $ntre ele a sistemelor secţiilor% de "are colectoare se va realiza prin distanţe de protecţie sau prin $n!rădiri de protecţie incom"usti"ile. restul put#nd fi realizat din plasă incom"usti"ilă. precum şi $n camerele ce conţin aparate de $naltă tensiune sau transformatoare şi $n care accesul se face direct din exterior de exemplu.%. peretele de separaţie $ntre celule se va prevedea plin numai pentru $nălţimea $ntreruptorului. cu respectarea distanţelor minime prevăzute $n ta"elul 5.). cu respectarea următoarelor condiţii0 1 prevederea unor clapete antifoc corespunzătoare.'E.'5. /n proiect se vor indica locurile unde se prevăd a fi racordate scurtcircuitoarele mo"ile şi care vor avea suprafeţe de contact corespunzătoare. se vor prevedea pereţi plini pe toată $nălţimea celulei. 116.1. 5.'. 5. dacă se prevede necesitatea executării unor lucrări cu scoaterea parţială de su" tensiune a instalaţiei. 15.1.. la staţiile de medie tensiune. Diecare dintre compartimentele rezultate $n urma separării va fi prevăzut cu instalaţii de ventilare şi iluminat alimentate separat. :elulele de tip $nc(is prevăzute cu $ntreruptoare montate pe cărucioare de"roşa"ile tre"uie să fie astfel construite $nc#t.5. . manevrarea aparatelor cu ti8ă izolantă.%.1. "oxa de transformator etc.A. este necesar să se prevadă $n!rădiri de protecţie.1.-imita de rezistenţă la foc a pereţilor de separaţie va fi de o oră. să nu existe pericolul unor atin!eri accidentale ale părţilor su" tensiune. de re!ulă. de re!ulă. pentru sc(im"area si!uranţelor de $naltă tensiune. 5. 5.'A. -a staţiile de medie tensiune.1. $n care există necesitatea deservirii cu uşa desc(isă fără $ntreruperea tensiunii de exemplu.

'.'. care să fie ferite de pericol de incendiu sau explozie. asi!urarea nivelului de izolaţie tre"uie să se facă prin respectarea prevederilor din articolele următoare. tre"uie să se prevadă. pentru depozitarea materialelor şi a ec(ipamentelor de exploatare şi $ntreţinere. 5. *nstalaţii electrice de interior. #. 7istanţe minime de izolare $n aer şi de protecţie <ensiunea nominală a instalaţiei k V% 4im"olul şi relaţia de calcul )% @ 10 15%'0 )5% @0% 110 ''0 7istanţa minimă mm% 1 +0 + ≅ 1. Pentru instalaţiile sau părţile de instalaţie amplasate la locul de exploatare.1'. şi $n fi!ura 5. -a sta"ilirea distanţelor se va ţine seama şi de toleranţele admise la execuţia părţii de construcţii prin 4<+4 şi prin normele de construcţie $n vi!oare. 1'0 1)0 100 150 ''0 5 1E0 '00 150 '10 'E0 @ '60 )'0 '00 )'0 )60 A 500 550 ))0 5)0 @00 E 600 6 1E00 1000 '000 . $ncăperi sau spaţii special destinate acestui scop. Di1tan/( d( i. Pentru păstrarea ti8elor izolante.1. a cleştilor izolanţi şi a scurtcircuitoarelor mo"ile se va prevedea un loc uscat şi uşor accesi"il.'. $n funcţie de volumele lor. 5.'.1.%.1.50 6)0 600 1E50 1000 1600 . precum şi $ntre acestea şi elementele le!ate la păm#nt nu poate fi verificată prin $ncercări asupra nivelului de izolaţie conform pct. 7istanţele minime de izolare $n aer $ntre părţile conductoare aflate su" tensiune şi aparţin#nd unor faze diferite notate cu +%. <a"elul 5. precum şi $ntre acestea şi elementele le!ate la păm#nt notate cu +0 % sunt indicate $n ta"elul 5. la care izolaţia $n aer $ntre elementele componente aflate su" tensiune.1 +0 +' N +0 ext.'6.%9' +' ≤ +% G1 = +0 J )0 G' N +0J100 ' @5 A0 A0 100 1A0 ) 60 100 100 1'0 160 .&*a. le!ate strict de o"iectul respectiv.). /n centrale şi staţii de transformare şi conexiuni.( 7n a(.5.-.'.

distanţele de izolaţie se vor sta"ili consider#ndu1se valorile efective ale potenţialului.'. dacă prin $ncercări se va pro"a capacitatea de. +ceastă indicaţie este vala"ilă numai p#nă la altitudinea de )000 m. care să1şi păstreze $n timp caracteristicile dielectrice. $nsă nesincrone $ntre ele.A..00 .'. de variaţiile de temperatură şi de acţionările pieselor componente ale aparatelor. 7istanţele dintre două piese su" tensiune.' ori distanţa + din ta"elul 5.. şi .5. şi din fi!ura 5.%. distanţele din ta"elul 5. <ensiunile din paranteză nu sunt recomandate de 4<+4 6)0. ). 1. contacte de separatoare etc. cauzate de efectele electrodinamice la scurtcircuit. +ceste instalaţii se vor verifica la tensiunile de $ncercare prevăzute $n 4<+4 @.%. .. /n cazul unor elemente mo"ile conductoare flexi"ile. indicate $n ta"elul 5. '@00% . corelate cu valorile din ta"elul 5.0 EA0 6)0 1050 1'50 1@)0 '550 '@00 '@00 '@00 '@00 '@00 'E00 )'00 . 5. distanţele minime de izolare $n aer tre"uie verificate la apropieri faţă de piese le!ate la păm#nt sau su" tensiune. Pentru elementele de izolaţie cu repartiţie dispersată a potenţialului de1a lun!ul izolaţiei.500 .G) N +0 JA50 : = +0 J')00 min. tre"uie să fie mărite cu 1.. mare altitudine. izolare pentru dispoziţia respectivă şi numai $n cazul folosirii de materiale izolante.'.100 @A0 @60 A'0 AE0 .500 . tre"uie să fie cel puţin e!ale cu 1. nu pot fi respectate.1.'. /n situaţia $n care. 5. din diverse motive.' ori distanţa + prescrisă pentru tensiunea cea mai mare ta"elul 5. se admite folosirea unor pereţi intermediari din materiale izolante. distanţele de izolare $n aer. .. care pot să se !ăsească la aceleaşi tensiuni nominale. '. 5.'.'. /n cazul instalaţiilor prefa"ricate. 5. /n cazul lipsei datelor privind distri"uţia potenţialelor.E6 5:oordonarea izolaţiei $n instalaţii electrice cu tensiuni peste 1 kV5. 5.'5B pentru fiecare 100 m spor peste altitudinea de 1000 m. distanţele de izolare minime nu se normează. Pentru tensiuni nominale e!ale sau ma* mari dec#t @0 kV. distanţele se referă la instalaţii din reţele cu neutrul le!at efectiv la păm#nt.'.500 . N +0 J @00 ( E'0 E.<.'. de la tensiunea nominală extremitatea $n contact cu partea su" tensiune% p#nă la zero extremitatea $n contact cu partea le!ată la păm#nt%..E.@.'...).. $n condiţiile pct.). . 7istanţele dintre părţile su" tensiune ale unor instalaţii care funcţionează la tensiuni nominale diferite tre"uie să fie cel puţin e!ale cu 1.'.'.A50 E60 1100 1500 '.'.A50 5500 5500 @500 &.'.'.5. Pentru instalaţiile amplasate la. 5. se va considera o variaţie lineară a potenţialului $n lun!ul izolaţiei.@.

. cu condiţia respectării distanţele G). iar "alustradele de 1.E6. Galustradele care se $ncadrează $n prevederile pct. 5. prin construcţia aparatelor la racordarea căilor de curent la "ornele acestora. Işile $n!rădirilor de protecţie tre"uie să fie $nc(ise cu c(eie sau să poată fi demontate numai cu scule. /n lipsa acestor indicaţii.). distanţele dintre căile de curent şi dintre acestea şi elementele le!ate la păm#nt tre"uie să fie cel puţin e!ale cu distanţele li"ere dintre "ornele aparatului. din "are sau ţevi. 5.).. #. pline sau din plasă se admite şi folosirea "alustradelor%2 c% dispunerea ec(ipamentului $n carcase $nc(ise instalaţii de tip $nc(is%. şi "ine fixate. Kona de racordare va fi redusă la minimum posi"il. uşile şi $n!rădirile de protecţie tre"uie să fie suficient de rezistente din punct de vedere mecanic. care nu sunt izolate pentru tensiunea de exploatare.0 mm. Galustradele se execută. se asi!ură printr1una din următoarele măsuri0 a% amplasarea la $nălţime corespunzătoare. tre"uie să ai"ă $nălţimea minimă de 1.'. +ceste distanţe pot fi mărite $n locurile $n care nu poate fi evitată manevrarea unor materiale lun!i. se admit distanţe mai mici $n zonele de racordare. $n timpul executării lucrărilor de exploatare.&t(c/i( 5.E m. 5. /n!rădirile de protecţie definitivă. . de re!ula.0x. 5.'.1.3. 5. .le tre"uie dispuse p#nă la $nălţimea prescrisă. protecţia personalului $mpotriva atin!erilor accidentale ale elementelor aflate su" tensiune. nu se pot respecta distanţele + şi +0 din ta"elul 5.).' m. pentru a $mpiedica pătrunderea animalelor sau a unor o"iecte prin acest spaţiu. 4e admite folosirea de $n!rădiri de protecţie pline sau din plasă cu $nălţimea mai mică de 1.). şi care pot fi $ndepărtate fără a8utorul unor scule tre"uie să fie dintr1un material rău conducător de electricitate de exemplu.'. Pereţii. /ntre partea inferioară a uşilor sau a plaselor metalice de protecţie şi sol pentru instalaţiile de exterior% sau pardoseli pentru instalaţiile de interior% nu tre"uie lăsat un spaţiu mai mare dec#t cel necesar pentru $nc(idere1desc(idere montare şi demontare%. lemn i!nifu!at%.).Verificarea se va face la tensiunile de $ncercare prevăzute $n 4<+4 @. -a amena8area instalaţiilor electrice de interior tre"uie respectate distanţele de protecţie din ta"elul 5. distanţa dintre două "are pe verticală eta8 $ntre păm#nt şi prima "ară fiind de cel mult @00 mm.' m% sau "ariere.. Di1tan/( d( +.1.6. /n spaţiile de producţie electrică. /n interiorul spaţiilor de producţie electrică se admit c(ei triun!(iulare sau pătrate. $n conformitate cu indicaţiile $ntreprinderii constructoare.'5. /n cazurile $n care. Pereţii de protecţie sau uşile pline tre"uie să fie executate din materiale ri!ide şi incom"usti"ile.'. pline sau din plasă. $n zone inaccesi"ile atin!erilor accidentale2 "% $n!rădiri de protecţie definitive.E m dar nu su" 1. /n!rădirile sau uşile din plasă metalică se vor executa cu oc(iuri de cel mult .

5. circulaţia personalului su" aceste $n!rădiri fiind permisă fi!. conform fi!urii 5. . 7istanţa dintre părţile conductoare..10.%. şi $n ta"elul 5. cu o"servaţia că valoarea este indicată $n ta"elul 5. 5. *zolatoarele pot pătrunde parţial sau total $n domeniul de protecţie.). dacă mar!inea superioară a soclurilor lor le!ate la păm#nt se află la o $nălţime de cel puţin ')00 mm faţă de nivelul solului. 5.'.6..E.a şi fi!ura 5. "% /n!rădiri orizontale.. alineatul 1% nu tre"uie $n!rădite.% faţă de nivelul pardoselei platformei de deservire% nu necesită.@. 5. prin $n!rădiri din ta"lă sau din plasă fi!. G' sau G) din ta"elul 5. 5.. la care se prevede efectuarea unor lucrări de revizii1reparaţii şi părţile vecine ne$n!rădite ale instalaţiilor rămase su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt. 5. .). 7istanţa $ntre $n!rădiri şi elementele rămase su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt tre"uie să fie cel puţin e!ală cu valoarea G1 sau G' din ta"elul 5.).. /n acest scop se vor respecta indicaţiile de la pct.)..'.'.5. 10.'.. $n conformitate cu normele de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice. $n funcţie de natura $n!rădirii. tre"uie să fie suficientă pentru a permite executarea lucrărilor $n condiţii de securitate.A. . $n!rădiri de protecţie. *zolatoarele ale căror părţi conductoare aflate su" tensiune se !ăsesc $n condiţiile indicate la pct.'.'.'. /n acest scop. Kona de ieşire aeriană se va realiza ca $n fi!ura 5. conform indicaţiilor din fi!ura 5.%.11.'.). cu condiţia asi!urării protecţiei $mpotriva atin!erii accidentate a elementelor aflate su" tensiune. $nălţimea $n!rădirilor faţă de pardoseală respectiv faţă de platforma de deservire% tre"uie să fie de minimum 1600 mm. ale instalaţiei şi $n!rădirile de protecţie cu caracter definitiv tre"uie să fie cel puţin e!ală cu distanţele G1. Plecările aeriene din clădirile instalaţiilor electrice se vor rezolva $n funcţie de natura procesului de producţie. situate dedesu"tul elementelor $n!rădite.%.). $nălţimea0 minimă 5H5 faţă de sol a conductoarelor liniilor aeriene determin#ndu1se $n conformitate cu prevederile 5&ormativului pentru construcţia liniilor electrice aeriene cu tensiunea peste 1000 V5 1 P.5.).@. pline sau din plasă admiţ#ndu1se şi folosirea "alustradelor%. domeniul de protecţie fiind indicat $n fi!ura 5.%.5. respectiv al platformei de deservire fi!. de re!ulă. 5. +ceste $n!rădiri tre"uie să interzică accesul personalului $n apropierea elementelor $n!rădite. 7istanţa dintre elementele instalaţiilor electrice interioare. sunt necesare $n!rădiri care pot fi realizate $n două moduri0 a% /n!rădiri verticale.).A.A. 7omeniul de protecţie este indicat $n fi!ura 5.@. care se desfăşoară pe zona limitrofă construcţiilor respective. <recerile interior1exterior ale circuitelor electrice tre"uie să fie astfel realizate. pline sau din plasă.".' . aflate su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt.5. .).lementele instalaţiei aflate su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt şi situate la o $nălţime mai mare sau cel puţin e!ală cu valoarea : ta"elul 5.'.5. $nc#t $n partea interioară să fie respectate prevederile pentru instalaţiile interioare. iar $n partea exterioară cele pentru instalaţiile exterioare. /n!rădirile tre"uie să depăşească elementele su" tensiune sau izolate faţă de păm#nt de fiecare parte cu o distanţă cel puţin e!ală cu valoarea G ) din ta"elul 5. şi din ta"elul 5. 7acă $nălţimea acestor elemente este mai mică dec#t valoarea :..). 5.

5.).5 m din axul său. $n conformitate cu prevederile normelor de protecţie a muncii pentru instalaţii electrice.%. distanţele din ta"elul 5.1'.1. 5.'. . tipul instalaţiei şi lun!imea coridorului.id&a. C&.. 5. #. planul conductorului de fază extremă cu cel puţin 0. precum şi a executării de lucrări $n apropierea tensiunii.. tre"uie să fie prevăzute cu $n!rădiri definitive.).).1.. situate deasupra intrărilor aeriene ale liniilor $n instalaţiile electrice de distri"uţie interioare. se ma8orează conform prevederilor de la pct. <a"elul 5. /n cazul executării unor lucrări cu scoaterea parţială de su" tensiune.( 6i acc(1( 5.A.. Fa"aritul coridoarelor de deservire se va sta"ili diferenţiat după destinaţia te(nolo!ică a acestora suprave!(ere sau manevră%. Fa"aritele recomandate ale coridoarelor te(nolo!ice de deservire $n instalaţii de interior :uren1tul de scurt1 circuit k+% <ipul celulelor şi tensiunea nominală kV% /nălţimea mm% 7imensiunile coridoarelor <ipul coridorului de suprave!(ere cu acces0 de manevră cu acces0 pe o sin!ură parte pe am"ele părţi pe o sin!ură parte pe am"ele părţi -ăţimea mm% − tip $nc(is 1600 A00 A00 1000 1'00 . -a instalaţiile montate la mare altitudine. +cestea tre"uie să depăşească.).' ori distanţa de izolare + ta"elul 5.'.@. şi fi!urii 5.). pe orizontală.'. +ceastă prevedere nu se referă la distanţa constructivă a separatorului prin care s1a făcut separarea $ntre contactele sale desc(ise%. Platformele circula"ile. nu tre"uie să existe elementele su" tensiune sau elemente izolate faţă de păm#nt ale părţilor de instalaţie rămase su" tensiune care să se afle faţă de partea scoasă de su" tensiune la o distanţă mai mică de 1. 5..'. $n funcţie de nivelul curenţilor de scurtcircuit.:. -ăţimea şi $nălţimea coridoarelor de deservire tre"uie să asi!ure posi"ilitatea unei deplasări uşoare a personalului şi a manipulării comode a aparatelor din instalaţie. conform ta"elului 5. 5.1).

. prin instalarea dulapurilor de 8oasă tensiune şi a dispozitivelor de acţionare aferentă celulelor respective.5. /nălţimea li"eră a coridoarelor tre"uie să fie de minimum 1600 mm. distanţa li"eră de trecere nu tre"uie să fie mai mică de @00 mm.00 1@00 ''00 1000 1@00 1E00 ''00 1'00 1E00 '000 )000 L 15 In N 10 kV In N '0 kV In N 110 kV 7istanţele se măsoară $ntre feţele $n!rădirilor de protecţie. /n cazul celulelor de tip $nc(is.. *nstalaţiile interioare tre"uie prevăzute cu accese uşi%.. 5. "alustradele%. /n locuriie de acces sau de trecere se va asi!ura o distanţă li"eră de minimum @00 mm $n care nu se includ cărucioarele $ntreruptoarelor de"roşa"ile $n poziţia intermediară. 5.).≤ 15 tip desc(is tip desc(is0 1600 1600 1600 1600 1000 1'00 1. neput#nd fi $nsă mai mici de A00 mm.. $n următoarele condiţii cumulative0 1 să nu conducă la o lăţime a coridorului mai mică de 1000 mm2 1 să nu depăşească )0π din porţiunea coridorului din faţa unei celule. 4e admit $n!ustări locale. dispozitivele de acţionare. instalate $n spaţii de producţie...@. -ăţimea li"eră a coridorului de manevră tre"uie verificată astfel $nc#t să se asi!ure circulaţia de1a lun!ul lui şi $n cazul $n care un cărucior de $ntreruptor de"roşa"il este scos din celulă. ale coridoarelor de manevră $n dreptul st#lpilor sau. un sin!ur acces2 "% la lun!imi ale $ncăperii mai mari de 10 m. 5.. cu acces pe la am"ele capete.. lăţimile coridoarelor de deservire indicate mai sus se măsoară de la celule p#nă la părţile cele mai proeminente ale utila8ului instalat $n apropierea celulelor sau p#nă la $n!rădiri. precum şi $ntre acestea şi pereţii construcţiei. după cum urmează0 a% la lun!imi ale $ncăperii p#nă la 10 m. 5.00 ''00 1'00 1....A. 5. -ăţimile coridoarelor de suprave!(ere pentru instalaţii de tip $nc(is vor fi sta"ilite de comun acord cu fa"ricantul celulelor. permanente. /n acest caz. $nc#t p#n# la cel mai apropiat punct de acces să nu se depăşească pe parcursul cel mai scurt% distanţe mai mari de )0 m . se vor prevede cel puţin două accese astfel dispuse. +ceastă verificare nu este o"li!atorie pentru coridoare cu lun!imea su" @ m.0 m $n cazul staţiilor cu tensiunea de serviciu mai mare de @0 kV%2 . c#nd o uşă de celulă este desc(isă la 60o. p#nă la @0 m..

la ieşirea din postul sau punctul de alimentare su"teran..1'. care pot fi ridicate prin $mpin!ere.. Işile dintre două $ncăperi de producţie electrică tre"uie să se desc(idă $n am"ele părţi.c% la lun!imi ale $ncăperilor s1au coridoarelor peste @0 m. 4e admite accesul şi din su"solul sau demisolul clădirii printr1o $ncăpere1tampon la care se poate renunţa $nsă. numai din interior. put#ndu1se desc(ide. 5. se vor prevedea accese suplimentare astfel dispuse. faţă de cele cu instalaţii cu tensiunea p#nă la 1000 V2 $n acest caz. 5. de re!ulă. $n cazul $n care se utilizează transformatoare uscate sau umplute cu lic(id neinflama"il. /n instalaţiile cu mai multe eta8e. 5.6.. . +ccesele pot fi executate $n exterior spre "alcoane cu scări.10. fără c(eie.. la care accesul se face prin trape.E. Işile de acces cu $ncăperile instalaţiilor electrice vor fi realizate $n conformitate cu prevederile ta"elului 5. <rapele vor fi prevăzute cu !rătare de protecţie. desc(iderea uşilor se va face spre $ncăperile cu tensiunea p#nă la 1000 V.. dacă se asi!ură căile de evacuare. se recomandă ec(iparea punctului de alimentare cu celule de tip $nc(is. +ccesul $n posturile de transformare din interiorul "locurilor de locuinţe şi al clădirilor pu"lice se va face. ** sau ***2 d% din coridoarele clădirilor instalaţiilor electrice2 e% din coridoarele clădirilor cu alte destinaţii. ca distanţele să se $ncadreze la pct. $n condiţiile precizate $n normele P 11E. $n $ncăperi te(nolo!ice av#nd aceeaşi cate!orie de pericol de incendiu sau $n $ncăperi cu o cate!orie de pericol de incendiu 7 sau .. numai din exteriorul clădirii. conform normelor P 11E 2 d% la punctele de alimentare su"terane se admite un sin!ur acces atunci c#nd distanţa de la acesta p#nă la cel mai $ndepărtat punct al spaţiului de servit nu depăşeşte 1' m2 $n acest caz. 5.. excepţie făc#nd uşile care separă $ncăperile cu instalaţii cu tensiunea de peste 1000 V..11. se admite ca accesele suplimentare să fie prevăzute spre un "alcon cu scară exterioară.. afară de accesele de la capete. cu !radul de rezistenţă la foc *.. conform normelor P 11E. :elelalte scări de acces normal tre"uie să asi!ure o servire comodă a instalaţiei. 4e exceptează posturile de transformare su"terane şi punctele de alimentare su"terane. ". Diecare cameră $n care se instalează un transformator de putere cu ulei tre"uie să ai"ă o ieşire spre exterior sau spre $ncăperi cu cate!oria de pericol de incendiu :. 5.. Işile dintre $ncăperile de producţie electrică şi $ncăperile cu alte destinaţii sau spre exterior tre"uie să se desc(idă $n afară..1. prin uşi rezistente la foc.. 7 sau . 7 sau . +ccesul la $ncăperile instalaţiilor electrice de conexiune se poate face astfel0 a% din exterior2 "% dintr1o altă $ncăpere de producţie electrică2 c% dlntr1o altă $ncăpere de producţie de cate!oria de pericol de incendiu :.

A. :onstrucţiile care servesc pentru susţinerea ec(ipamentului electric aparata8 şi9sau căi de curent% se vor dimensiona $n condiţiile indicate la pct. @.A.)c/ii*&.). $nc#t supra$ncălzirea circuitelor principale să nu pericliteze instalaţia sau o"iectele $nvecinate. :onstrucţiile conţin#nd elemente metalice situate $n vecinătatea căilor de curent se vor verifica la $ncălzirea $n re!im normal. fără pertur"area circuitelor vecine.#. Diecare transformator şi aparat tre"uie să fie prevăzut cu o plăcuţă indicatoare. . suprave!(erii şi revizuirii fără pericol şi. @.@..1. @. $n toate re!iunile de funcţionare sta"ilite.). cu deose"irea că nu se va ţine seama de v#nt şi de c(iciură.1.a*( @. 5. C&ndi/ii 0(n(.. <. pentru instalaţiile exterioare.(a c&n1t.1. şi . .1. manipulării.1..'. dimensionat şi instalat.1.( 5.lementele de construcţii care se !ăsesc $n apropierea părţilor conducătoare de curent şi care pot fi atinse de personal nu tre"uie să se $ncălzească datorită acţiunii curentului electric la temperaturi peste J550 :.1..1. +mplasarea transformatoarelor şi aparatelor $n instalaţiile te(nolo!ice electrice tre"uie să fie $n aşa fel realizate. .@. instrucţiunilor de montare şi utilizare ale fa"ricii constructoare.). $nc#t să corespundă din toate punctele de vedere condiţiilor de exploatare. asupra ec(ipamentelor şi elementelor de construcţii.c(ipamentul tre"uie să fie astfel amplasat.1. $nc#t să se asi!ure păstrarea caracteristicilor de funcţionare. 5. precum şi condiţiilor de mediu $n care este pus să funcţioneze. iar cele care nu sunt accesi"ile atin!erii personalului nu tre"uie să depăşească temperaturi peste JA00 :.5. /ntre!ul ec(ipament din instalaţiile te(nolo!ice electrice tre"uie să fie astfel ales. @. d( 1)1/in(. A+a.5. CONDIŢII PRIVIND INSTALAREA EC9IPAMENTELOR ELECTRICE <. c#nd curenţii pe căile de curent $nvecinate depăşesc 1000 +. 4arcinile transmise de căile de curent se sta"ilesc conform pct. Dac excepţie de la această ultimă condiţie instalaţiile te(nolo!ice electrice *a care separarea de lucru se admite a se face prin scoaterea de su" tensiune a $ntre!ii instalaţii de exemplu. care să cuprindă datele sale te(nice.-. @.1. Di'(n1i&na. c#t şi $n caz de suprasarcină sau de scurtcircuit. >top? <.'.( @.1.#. care apare la curenţi mari. reparării. @. -a sta"ilirea amplasării ec(ipamentului şi la ale!erea materialelor se va lua $n considerare influenţa c#mpurilor ma!netice.1.'. posi"ilitatea transportului. precum şi un indicator de recunoaştere.at( d( c&n(cta. de re!ulă.'. $n posturi de transformare%. at#t $n funcţionare normală. :ondiţiile !enerale privind instalarea aparatelor sunt cele de la pct. @. .5.5. şi pct.

'.an1.( d( +)t(.E. @. . @. montate pe st#lpi de lemn. <i8ele de acţionare ale separatoarelor cu tensiuni p#nă la '0 kV inclusiv.'.%.. $n cazul manevrelor !reşite.@. -a montarea $n interior a $nteruptoarelor cu ulei se va ţine seama de prevederile de detaliu de la pct. prin amplasarea adecvată a dispozitivelor de acţionare.'. . prevederile acestui capitol sunt vala"ile pentru transformatoare şi "o"ine.'. prin $nc(iderea cu lacăt.( 6i =&=in( /n cazul $n care nu sunt alte indicaţii. prin construcţia celulelor. @. precum şi prin alte măsuri constructive. Condiţii generale a% 4e vor respecta condiţiile !enerale privind instalarea ec(ipamentului electric de la pct. iar $n cazul centralelor su"terane.6. T. c(iar dacă $n text este folosit numai termenul 5transformatoare5. . 6. Diecare dispozitiv de acţionare tre"uie să ai"ă indicată. <. 4ensul de mişcare al dispozitivului de acţionare manuală tre"uie să poată fi clar recunoscut.1. 7ispozitivele de acţionare ale separatoarelor.11. @.3. poziţia aparatului comandat.'. prin dispozitive de acţionare demonta"ile etc. la faţa locului.5. . @. tre"uie să fie asi!urate $mpotriva acţionării nedorite de exemplu.'. Partea ti8ei de su" izolator tre"uie le!ată la păm#nt.'. referitoare la transformatoarele de putere şi "o"inele de compensare cu ulei instalate $n exterior...l tre"uie să ai"ă aceeaşi semnificaţie pentru aparatele de comutare cu funcţii identice dintr1o instalaţie. $mpreună cu dispozitivele lor de acţionare tre"uie să fie astfel dispuse. @. tre"uie să fie separate prin intermediul unor izolatoare dimensionate pentru tensiunea de izolare a instalaţiei. nici $ntreruptoare cu ulei puţin. /n interior nu vor fi montate $ntreruptoare cu ulei mult.3. $nc#t să fie manevra"ile de către o persoană aflată la nivelul solului. neetanşeităţii ventilelor de acţionare etc.'. @.&. $nc#t acţionarea lor să nu se poată produce accidental su" acţiunea vi"raţiilor.'.'.@. -a montarea $n exterior a $ntreruptoarelor cu ulei mult tre"uie să se ţină seama de prevederile de la pct. !reutăţii proprii. a căror acţionare fără pericol de amorsare a arcului electric este condiţionată de poziţia altor aparate de conectare din instalaţia respectivă.). @. provocate de deconectarea scurtcircuitelor.A. @. referitoare la transformatoarele de putere şi "o"inele de compensare cu ulei instalate $n interior.1'.'.%. accesi"ile şi persoanelor străine de exploatarea instalaţiilor electrice.1).lementele de comandă ale dispozitivului de acţionare a unui separator pe st#lp tre"uie montate astfel. @.ste necesar să se prevadă "loca8e la toate separatoarele sau cuţitele de le!are la păm#nt.@..'. @. 4e va urmări reducerea efectelor arcului electric asupra personalului de exploatare.@. 4eparatoarele cu cuţitele de le!are la păm#nt. de re!ulă. @.1. presiunii v#ntului.). -a amplasarea aparatelor este necesar să se ţină seama de efectele funcţionării acestora asupra spaţiului $ncon8urător de reducere a izolaţiei sau de altă natură%.'.'.'at&a. @. @.10.

"% <ransformatoarele pot fi montate at#t $n interior, c#t şi $n exterior. :onstrucţia acestora tre"uie să corespundă condiţiilor de instalare respective. c% <ransformatoarele de putere cu ulei se recomandă a se monta $n exterior. *nstalarea transformatoarelor de putere cu ulei $n clădiri se face, de re!ulă, $n cazul posturilor de transformare sau al punctelor de alimentare din mediul ur"an şi se admite şi $n cazurile $n care montarea $n exterior este neindicată din punct de vedere te(nic, economic sau al sistematizării ur"ane. d% -a instalarea transformatoarelor cu ulei este necesară luarea unor măsuri speciale, care sunt arătate la pct. @.@. e% <ransformatoarele tre"uie instalate $n aşa fel, $nc#t să fie asi!urate condiţii lipsite de pericol pentru suprave!(erea nivelului de ulei din conservator şi din izolatoarele umplute cu ulei, a indicaţiilor termometrelor, reţelor de !aze, c#t şi pentru luarea pro"elor de ulei şi pentru alte operaţii le!ate de deservirea normală a transformatoarelor. 6.3.2. Montarea transformatoarelor în exterior a% 4e vor respecta condiţiile !enerale de montare a ec(ipamentului electric de la pct. @.1. şi a transformatoarelor de la pct. @.).1. "% 7istanţele de amplasare a transformatoarelor faţă de construcţiile industriale sau civile vor fi cele indicate la pct. '.1.11., '.1.1'. şi '.1.1). c% 7istanţele minime de amplasare faţă de construcţiile industriale vecine ale transformatoarelor de putere cu ulei vor fi cele indicate $n fi!ura @.1. şi ta"elele @.1. şi @.'., dacă sunt $ndeplinite următoarele condiţii0 1 construcţiile industriale vecine sunt de !radul *, ** sau *** rezistenţă la foc şi au cate!oria de pericol de incendiu :, 7 sau .2 1 transformatoarele alimentează direct instalaţia amplasată $n construcţiile industriale vecine.

<a"elul @.1. 7istanţele minime la montarea $n exterior a transformatoarelor

4im"olul distanţei

Valoarea minimă a distanţei m% ' 1,'5 )

Puterea 545 a transformatorului 3V+% ) 4 ≤ 1,@ 1,@ < 4 < 10

4emnificaţia distanţei

1 a11,'%

, /ntre două unităţi de transformare şi $ntre fazele transformatoarelor, c#nd

5 10 15

10 ≤ 4 < ,0 ,0 ≤ 4 < '00 4 ≥ '00

sunt realizate $n unităţi separate%, fără perete de separaţie $ntre ele, puterea 545 fiind a celei mai mari unităţi. /ntre două unităţi de transformare, a căror funcţionare se intercondiţionează reciproc, ca de exemplu0 1 unitatea principală fi unitatea de re!la82 1 transformatorul principal fi transformatorul de servicii proprii, alimentat de transformatorul principal2 1 transformator 1 redresor realizate $n unităţi separate /ntre un transformator şi un perete de separaţie.

a'

1%

1,'5

a) 1%

0,@ 1,'5 1

4 ≤ 1,@ 4 > 1,@ 4 ≤ 1,@ 4 > 1,@

" '% '

7istanţa măsurată pe orizontală de *a părţile laterale ale transformatorului şi limita de la care nu se impun condiţii speciale pentru elementele clădirii. /n cazul unor distanţe mai mici este necesar să fie $ndeplinite condiţiile din ta"elul @. '. − 7istanţa măsurată pe verticală de la cuva superioară a transformatorului, limită a domeniului $n care se impun măsuri speciale la elementele clădirii vezi ta"elul @.'., col. ,. 5.% Peste această limită se vor respecta măsurile indicate $n ta"elul @.'., col. @. A. /ntre un transformator şi clădire.

c

E

d

1%

0, E ÷ 10 m

&;<.. 1. 7istanţele a, " şi d se măsoară de la părţile cele mai proeminente ale transformatoarelor, inclusiv, accesoriile lor, situate la o $nălţime mai mică de 1,60 m de la sol. '. /n cazul $n care nu se poate respecta distanţa minimă a1, $ntre transformatoare se va prevedea un perete de separare conform condiţiilor de la pct. @.).'. d%.

<a"elul @.'. :ondiţiile de amplasare a transformatoarelor de putere faţa de diferitele elemeate ale construcţiilor indicate la pct. @.).'., $n limitele distanţei - 1% fi!.@.1.%

*ntervale de $nălţime ale peretelui din spatele transformatorului

0 ... ( &r. crt. .lementul de construcţie

( ÷ (Jc%

> (Jc%

7istanţa 5d5 $ntre trafo şi clădire m%

0,E...5

5...10

0,E...5

5...10

0,E...5

5...10

0

1

'

)

,

5

@

A

1

Dereastră permanent $nc(i1 să, din sticlă armată, cu cercevele incom"usti"ile'%

nu

nu

da

da

da

da

'

Dereastră din sticlă armată, cu cercevele incom"usti"ile, cu desc(iderea spre interior şi cu plasă metalică cu oc(iuri de '5 x '5 m

nu

nu

nu

nu

da

da

)

Işă incom"usti"ilă sau !reu com"usti"ilă

nu

da

nu

da

nu

da

,

Fură de ventilaţie pentru admisie, fără clapetă de $nc(idere

nu

da

nu

da

nu

da

5

Fură de ventilaţie pentru admisie cu clapetă de $nc(idere, transformatorul fiind prevăzut cu instalaţie fixă de stin!ere a incendiilor

da

da

da

da

da

da

iar dacă transformatorul este prevăzut cu instalaţii fixe de atins incendii. conform prevederilor pct. $n cazul $n care distanţa dintre transformatoare este cel mult e!ală cu @ m sau cu verticala p#nă la dreapta ce uneşte punctele cele mai $nalte ale conservatoarelor. tre"uie să fie la o $nălţime de cel puţin . (% <ransformatoarele de putere montate $n posturi. dacă distanţa $ntre transformatoare este mai mare de @ m2 1 lun!imea e!ală cu dimensiunea cuvei de reţinere a scur!erilor de ulei pe partea de apropiere conform pct. Pentru deservirea postului pe st#lp tre"uie prevăzută o platformă cu "alustradă.5 m.'. . /n exteriorul distanţei .. 1. !% <ransformatoarele de putere se vopsesc.2 1 rezistenţa la foc a peretelui. '. măsurată de la păm#nt p#nă la elementele neizolate care sunt $n mod normal su" tensiune.<. e% Pereţii şi copertinele de protecţie $ntre transformatoare şi construcţiile vecine care necesită a fi prote8ate. @. vor avea dimensiuni şi vor fi amplasate astfel. Pereţii de protecţie se vor realiza conform normelor P 11E şi a prescripţiilor de proiectare.. $n !eneral. $n culori desc(ise.. .'.. '. $nc#t să $mpiedice deteriorarea elementelor de rezistenţă ale construcţiilor. va fi de cel puţin 5 (. pe st#lpi.. 4e admite desc(iderea acestor ferestre spre interior. @.1.d e re!ulă. la o $nălţime de cel puţin ).@ Fură de ventilaţie pentru refulare da da nu nu da da &.sau la o distanţă d ) 10 m nu se prescriu condiţii speciale pentru elementele clădirii.5 m2 la posturile aşezate pe un sin!ur st#lp. de minimum ) (.%2 1 distanţa p#nă la fiecare transformator va fi minimum a) din ta"elul @. dacă transformatoarele sunt prevăzute cu instalaţii fixe de stin!ere a incendiilor şi dacă se prevede posi"ilitatea $nc(iderii lor manuale la semnalizarea apariţiei unui incendiu la transformator. f% 7e1a lun!ul tuturor transformatoarelor de putere tre"uie să existe o cale de acces. conform indicaţiilor de la pct. $n cazul unui eventual incendiu la transformator. d. construcţia platformelor nu este o"li!atorie. pentru a micşora $ncălzirea lor datorită radiaţiilor solare.1'. d% Pereţii antifoc dintre transformatoare vor $ndeplini următoarele condiţii0 1 $nălţimea e!ală cu $nălţimea maximă a conservatorului celui mai mare transformator.

/n !eneral. precum şi le!ăturile cu transformatorul să fie de tip $nc(is. 4e admite montarea transformatoarelor de putere cu ulei p#nă la 1000 kV.@. /n cazuri 8ustificate prin concentrări mari de putere. 3ontarea transformatoarelor $n interior a% 4e vor respecta condiţiile !enerale privind montarea ec(ipamentului de la pct. se admite montarea unul transformator de @)0 MV+ pe doi st#lpi.%. se admite să se amplaseze !rupe de transformatoare de putere li"ere $n (ale sau pe acoperişul (alelor. /n ultima situaţie fac excepţie cazurile *a care se iau măsuri speciale de izolare $mpotriva pătrunderii umuzelii. /n nici un caz nu se admite alimentarea pompelor de incendiu de la aceste transformatoare. iclusiv la eta8ul *. transformatoarele cuptoarelor electrice şi ale electrofiltrelor%. av#nd fiecare puterile p#nă la 1000 kV+ şi aceeaşi destinaţie. dacă distanţa dintre ele nu este mai mică de . precum şi $n clădiri $nalte. cu următoarele condiţii0 1 4ă deservească $n exclusivitate procesul te(nolo!ic din (ala respectivă sau procesele te(nolo!ice auxiliare acesteia. nu se limitează cantitatea de ulei2 $n acest caz. '50 kV+. indiferent de cantitatea de ulei.). @.l% Puterea transformatorului de putere ce se montează $n posturi pe st#lpi nu va depăşi. /n cazul transformatoarelor le!ate te(nolo!ic direct de utila8ul alimentat de exemplu. acestea vor fi. @. de re!ulă. cu fluide incom"usti"ile sau uscată. cu pericol de explozie sau cu proces te(nolo!ic umed spălătorii.). duşuri. indiferent de numărul de transformatoare. @. @. şi de !radul * sau ** de rezistenţă la foc. conform pct. . indiferent de cantitatea de ulei. 1 4ă se prevadă colectarea uleiului.0 m sau dacă sunt amplasate $n $ncăperi zidite separat2 $n cazul $n care se amplasează mai multe !rupe. 4e admite instalarea $n aceeaşi cameră a două transformatoare cu ulei. cantitatea maximă de ulei din toate !rupele nu tre"uie să depăşească 10000 k! $n total%. 1 :elulele de medie şi 8oasă tensiune. cu izolaţie electrică. a colectării a '5 B din cantitatea de ulei şi a evacuării $ntre!ii cantităţi de ulei $n caz de avarie. !rupuri sanitare etc. su" fiecare !rupă de transformatoare $n parta.1 şl privind montarea transformatoarelor de la pct.). cu condiţia asi!urării posi"ilităţii de transport a aestora numai prin exteriorul clădirii. Frupurile trifazice de trei transformatoare monofazice se pot instala $n aceeaşi cameră. ca de exemplu la unele posturi de a"onat. vane. 1 :antitatea maximă de ulei dintr1o !rupă. se vor prevedea dispozitive pentru evacuarea fumului şi !azelor fier"inţi. c% 4e interzice instalarea transformatoarelor de putere $n $ncăperi sau su" $ncăperi cu a!lomerări de persoane. se recomandă să se utilizeze aparate cu cantităţi reduse de ulei. construită din materiale incom"usti"ile. să nu depăşească circa '000 k! se admite amplasarea mai multor asemenea !rupe $n aceeaşi (ală. e% /n clădirile cu cate!oria de pericol de incendiu 7 sau .1. d% Diecare transformator de putere cu ulei va fi instalat $ntr1o cameră separată.. de re!ulă. "% /n cazurile $n care este necesar să se monteze transformatoarele de putere la eta8e superioare.).

cu rezerva menţionată la pot./n clădirile cu cate!oria de pericol de incendiu 7 sau .5 0. cu respectarea condiţiilor din prezentul normativ privind montarea aparatelor de $naltă tensiune.A. cu respectarea condiţiilor de mai sus şi.@ . puncte de alimentare din reţelele ur"ane şi posturi de transformatoare%.). . crt. pentru a se asi!ura accesul şi manipularea la un transformator c#nd celălalt este su" tensiune. cu !radul *** de rezistenţă la foc. <a"elul @.). se admite amplasarea !rupelor de transformatoare de putere $n interiorul (alelor. eventual. i% 7istanţele dintre punctul cel mai proeminent al unui transformator de putere şi pereţii şi uşile camerei tre"uie să ai"ă valori cel puţin e!ale cu valorile din ta"elul @. cu condiţia ca prote8area acestora să se facă prin ca"ine $nzidite.xcepţie fac0 1 transformatoarele $n posturi prefa"ricate. şi din afara $ncăperilor transformatoarelor.). pentru care se vor respecta prevederile de la pct. @. $n plus. +cestă prevedere nu se aplică $n cazul $n care din instalaţia respectivă se alimentează pompe de incendiu care nu mai au şi altă alimentare de la o sursă independentă. pentru care distanţele faţă de pereţii laterali şi faţă de peretele din spate nu se normează. @.00 . $n $ncăperi comune cu instalaţiile de distri"uţie de cel mai simplu tip. (% /n toate cazurile de montare a mai multor transformatoare de putere $ntr1o $ncăpere comună.2 1 transformatoarele cu puteri p#nă la @)0 kV+ inclusiv.k.). !% 4e permite instalarea $n camera transformatoarelor de putere a separatoarelor.00 11000 L1000 7istanţa m% 1 Pereţi 0.1. descărcătoarelor şi $ntreruptoarelor aferente transformatoarelor respective. la care nu este prevăzut accesul persoanelor $n compartimentul transformatoarelor. ) 0. 5. se vor lua măsuri. si!uranţelor sau separatoarelor de sarcină. 7istanţa x% de la cuvă p#nă la0 < . f% 4e admite instalarea a două transformatoare de putere cu ulei cu o putere totală p#nă la 1'@0 kV+ inclusiv. 7istanţele minime de la transformatoarele de putere p#nă la pereţii şi uşile camerelor Puterea transformatorului kV+% &r.. de $naltă şi 8oasă tensiune de exemplu. transformatoarelor de măsură. :omanda $ntreruptoarelor se va asi!ura. cu condiţia realizării ventilaţiei necesare.'.). $n conformitate cu pct. de re!ulă. amplasate $n posturi de transformare $n aceeaşi $ncăpere cu instalaţiile de distri"uţie aferente.

#.6 m de la pardoseală la transformatoare p#nă la 1@00 kV+ inclusiv şi indiferent de $nălţime la puteri mai mari.@ 0.. n% Go"inele uscate pentru limitarea curenţilor de scurtcircuit tre"uie să fie montate $n conformitate cu prescripţiile fa"ricii constructoare.@. 8% /n $ncăperile $n care se instalează transformatoare de putere tre"uie să se prevadă un sistem de ventilare care să asi!ure funcţionarea transformatorului la sarcina nominală la o difereţă de maximum 150 : $ntre temperatura aerului la intrare şi la ieşire. dimensionarea şi instalarea descărcătoarelor se vor aplica prevederile de la pct. l% 7acă deasupra orificiilor de ventilaţie sau a uşilor camerelor de transformator cu ieşire $n exterior există o fereastră de la alt eta8.'at&a. @. k% 4istemul de ventilaţie al transformatoarelor de putere tre"uie să fie independent de alte sisteme de ventilaţie.'.1.&..). @. <.( @. o% 4e admite ca scoaterea "o"inelor din camerele respective să se facă şi prin demontarea demolarea% pereţilor camerelor $n care sunt instalate. m% /n cazul existenţei unei instalaţii de ventilaţie mecanică se interzice recircularea aerului din "oxele transformatoarelor.'.5.'.5. D(1c5. /n cazul transformatoarelor de măsură cu ulei este necesar să se respecte prevederile de la pct. 4pre exterior. inclusiv accesoriile lor situate p#nă la o $nălţime de 1. transformatoarele pentru măsura tensiunii pe "are vor fi amplasate astfel..c5t&a. @. <. @.'5 m de la sol.1. $nc#t funcţionarea lor normală inclusiv evacuarea !azelor din descărcătoarele tu"ulare sau funcţionarea mem"ranei de suprapresiune la cele cu rezistenţă varia"ilă% să nu pericliteze personalul de deservire. dimensionarea şi instalarea transformatoarelor de măsură se vor aplica prevederile de la pct. Pentru ale!erea. Pentru ale!erea.5 @.1.. &.' x% Işi 0. 7istanţele se măsoară de la părţile cele mai proeminente ale transformatoarelor. $n alte $ncăperi te(nolo!ice2 curentul de aer tre"uie evacuat $n exterior. orificiile de ventilaţie tre"uie să fie $nc(ise cu 8aluzele şi plase metalice cu oc(iuri de maximum E x E mm şi să fie plasate la cel puţin 0.:. 5.E 1 Vezi şi pct. $nc#t intervenţia la cele de pe un sistem să nu depindă de starea de funcţionare a celorlalte sisteme de "are.<=. 7escărcătoarele din instalaţiile electrice tre"uie să fie astfel dispuse. /n cazul staţiilor cu mai multe sisteme de "are colectoare.1... 106.an1.1. T. ... atunci pe $ntrea!a lăţime a camerei de transformator tre"uie să se prevadă o copertină rezistentă la foc de A00 mm lăţime.( d( '51). @. şi cele din P. @. ţin#ndu1se seama de efectul c#mpului ma!netic al "o"inei.

Gordurile pra!urile% vor avea o $nălţime.).. c#nd acestea din urmă pot fi afectate de funcţionarea descărcătoarelor. deasupra nivelului solului. Feneralităţi a% -a instalarea ec(ipamentului care conţine ulei.(a (c2i+a'(nt)*)i c) )*(i @.. <a"elul @. /n cazul montării descărcătoarelor $n instalaţii de tip interior. şi $n fi!ura @.<. fi!ura @.' t. .' t. cuprinsă $ntre 50 şi 100 mm. C&ndi/ii 1+(cia*( +. $n care să se reţină mici scur!eri de ulei.ivind in1ta*a. var.@. !a"aritele proiecţiei. este necesar să se ia măsuri pentru apărarea calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi su"terane $mpotriva impurificării prin scur!eri de ulei at#t $n situaţii de exploatare normală.'. Variante de realizare a cuvelor de colectare a uleiului $n exterior &r. se vor lua măsuri pentru evitarea dezvoltării şi extinderii incendiilor prin răsp#ndirea uleiului aprins. /n acelaşi timp. <. este necesar să se monteze pereţi de protecţie $ntre descărcătoare şi celelalte aparate. $n cazul unor cantităţi de ulei peste 1.+ceastă condiţie se consideră satisfăcută dacă aparatele sunt montate $n conformitate cu instrucţiunile fa"ricii furnizoare. $n apropierea altor aparate. Gordurile pra!urile% servesc pentru delimitarea unor spaţii su" ec(ipamentele cu ulei transformatoare sau "o"ine%. @.). "% :uve cu colectoare proprii sau cu scur!ere la un colector comun sau la alte cuve c#nd sunt mai multe transformatoare sau "o"ine%. <ransformatoare de putere şi "o"ine cu ulei instalate $n exterior <ransformatoarele de putere cu excepţia celor din posturile de transformare pe st#lpi% şi "o"inele cu ulei se prevăd cu posi"ilităţi de colectare a scur!erilor de ulei prin0 a% Gorduri pra!uri% $n cazul unor cantităţi de ulei p#nă la 1. "% 4e consideră că sunt $ndeplinite condiţiile de mai sus.5... @.@. c#t şi $n caz de incident sau accident.. Varianta de cuvă Di!ura :apacitatea de colectare :antitatea de ulei din transformator sau "o"ină B% .1.@ m..'. ale părţilor conţin#nd ulei ale ec(ipamentului. fi!ura @. din cauza distanţelor reduse. :uvele servesc pentru colectarea parţială sau inte!rală a uleiului din transformatoare sau "o"ine şi vor fi realizate $n variantele constructive indicate $n ta"elul @. $n plan orizontal. pe fiecare parte.. +ceste spaţii vor depăşi cu cel puţin 0. dacă instalarea ec(ipamentului se face cu respectarea măsurilor indicate $n continuare..

0 1.:olectorul propriu 0 1 :uvă cu colectarea uleiului $n !olurile dintre pietre :uvă cu colector propriu0 a% fără scur!ere la un colector comun ' "% cu scur!ere la un colector comun sau la cuvele unităţilor $nvecinate :uvă cu scur!ere spre un colector separat fără colector propriu% @. 4e va folosi piatra spartă. :azul admis pentru transformatoarele şi "o"inele cu cantităţi de ulei cuprinse $ntre 1. respectiv infiltrarea apei din păm#nt $n ele. 7etalii pentru execuţia cuvelor 3ateriale. +lcătuirea cuvelor /n funcţie de varianta de cuvă adoptată. montate $n staţii de conexiuni şi transformatoare. cu colector şi conductă de scur!ere la varianta '"% sau cu cnductă de scur!ere la varianta )%.) 100B 1% sau 10B'% '5B 1% :olectorul comun . Dundul cuvei va avea o pantă de 11'B spre alveolele de colectare sau spre conducta de scur!ere. @.' 10B '% 1 − A51100B 1%sau 10B '% sau 5B − '% ) 100B1% sau 10B'% &. aceasta se prevede cu colector şi alveolă de colectare a apei de ploaie şi a uleiului cu dimensiuni de '00 x '00 x '00 mm% la variantele 1 şi ' a. ' ) 1 @. cu !ranulaţia cuprinsă $ntre )0 şi E0 mm.. 7imensiunile $n plan orizontal tre"uie să depăşească proiecia $n plan orizontal a ec(ipamentului cu 1 m. care vor avea $nălţimea deasupra solului cuprinsă $ntre 50 şi 100 mm.' t şi '0 t. :uvele pot fi delimitate prin "orduri pra!uri%. :azul !eneral. '. . care $mpiedică scur!erea uleiului $n păm#nt. :uvele şi colectoarele se construiesc din materiale impermea"ile la ulei şi apă "eton%.<.

cu excepţia celor din alineatul precedent. cu !ranulaţia cuprinsă $ntre )0 şi A0 mm. prin "orduri sau pra!uri. !rosimea va fi de minimum 100 mm2 stratul va fi dispus pe un !rătar metalic. dacă se prevede scur!erea uleiului spre o alveolă de colectare a uleiului care să ai"ă un volum cel puţin e!al cu cel conţinut de ec(ipamentul cu cea mai mare cantitate de ulei pe recipient. care să reţină $ntrea!a cantitate de ulei din recipientul respectiv. 4e admite colectarea comună pe !rupe de ec(ipamente cu ulei. dacă puterea unitară a transformatoarelor nu depăşesc 1000 kV+. precum şi la posturile $n!lo"ată $n construcţiile edilitare. :onductele dintre cuvele individuale varianta '"%. 4e va prevedea o pantă de cel puţin 1B epre alveola do colectare. @. volumul ocupat de piatra spartă va fi de circa 50B din volumul total de ulei din ec(ipament se consideră că volumul !olurilor dintre pietre reprezintă circa 195 din volumul total de piatră spartă. se vor lua următoarele măsuri0 a% /n $ncăperile cu ec(ipamente conţin#nd ulei cuprins $ntre @0 şi @00 k! $n acelaşi recipient. se va prevedea su" transformator sau su" aparat un colector pentru reţinerea $ntre!ii cantităţi de ulei. $n acest caz. 4istemul de evacuare a uleiului va fi realizat din ţevi cu un diametru minim de '00 mm. cu !rătare de protecţie. indiferent de cantitatea de ulei conţinută $n cuvă.@. se va prevedea colectarea scur!erilro de ulei prin realizarea de "orduri sau pra!uri din materiale rezistente la foc. . se admite ca pra!ul să fie dimensionat pentru a reţine $n cadrul postului $ntrea!a cantitate de ulei din cel mai mare transformator. precum şi $ntre acestea şi colectorul comun variantele '" şi )% vor avea diametrul minim de '00 mm.). "% -a cantităţi de ulei de peste @00 k!. 1 -a varianta ' şi varianta ). depus pe un !rătar metalic. :#nd soluşia de mai sus nu poate fi aplicată. $n aceeaşi cuvă. deci circa 10B din volumul total de ulei%. dar nu mai puţin de '0B din volumul total de ulei2 $n aceat caz se va asi!ura evacuarea uleiului din colector $ntr1un rezervor dimensionat pentru $ntrea!a cantitate de ulei din cel mai mare transformator sau aparat. <ransformatoare şi aparate cu ulei montate $n interior /n funcţie de cantitatea de ulei conţinut $n transformatoarele şi aparatele cu ulei instalate $n interiorul clădirilor." următor. Heţinerea prin pra! va putea fi adoptată şi pentru transformatoarele de putere din posturile de transformatoare din reţelele de distri"uţie ur"ană sau rurală. +lveola de colectare va fi prevăzută la partea superioară cu un strat de pietriş !ros de 1001'00 mm. se admite folosirea soluţiei indicate la pct.Frosimea stratului de piatră va fi determinată astfel0 1 -a varianta 1. :olectorul separat de ulei tre"uie să fie $nc(is şi prevăzut cu conductă de aerisire şi cu capac de vizitare. 4e admite ca acest colector să reţină numai o parte din ulei. +lte detalii de realizare a cuvelor de colectare sunt precizate prin proiecte tip şi $ndreptare de proiectare.

asi!ur#ndu1ae $nsă o suprafaţă de evacuare a uleiului de minimum 0. sta"ilitatea termică la scurtcircuit. c% Peatru le!ături importante de mare intensitate. e% <emperatura maximă da re!im a conductoarelor neizolate nu tre"uie să depăşească. ţin#ndu1se seama de următoarele elemente0 tensiunea şi frecvenţa nominală a reţelei. curentul de durată şi re!imul suprasarcinilor temporare. efectul corona la tensiuni nominale de @0 kV şi mai mari%. $n construcţie capsulată. de re!ulă.>.(nt @. Dundul colectorului va avea o pantă de 'B spre căminul de colectare şi ţeava de scur!ere.:olectorul de ulei de su" transformator sau de su" aparat se acoperă cu un !rătar metalic. !% -a montarea conductoarelor ri!ide se vor lua măsurile necesare. eforturile mecanice $n diverse condiţii de mediu. <. oţel1aluminiu sau oţel. JA00 :. alia8e de aluminiu. a diminuării eforturilor mecanice corespunzătoare. c% 4e vor lua măsuri $n vederea $mpiedicării scur!erii uleiului $n canalele de ca"luri. pot fi prevăzuta conductoare neizolate ri!ide. care să permită dilatarea conductoarelor şi preluarea vi"raţiilor produse de manevrarea aparatelor de conectare. conductoare flexi"ile sau ri!ide de aluminiu.A. $n vederea prote8ării le!ăturilor $mpotriva diverşilor a!enţi externi. d% 7imensionarea conductelor neizolate se va face $n conformitate cu instrucţiunile de proiectare departamentale corespunzătoare. inclusiv $n situaţia unui scurtcircuit. condiţiile de le!are la păm#nt a neutrului reţelei. -a transformatoarele montate $n instalaţii de interior cu personal permanet şi prevăzute cu semnalizatoare de incendiu şi instalaţii fixe de stin!ere. C5i d( c). condiţiile de mediu. Dolosirea conductoarelor de cupru se admite numai pe "ază de 8ustificări te(nico1economice. d% /n cazul instalării transformatoarelor sau aparatelor cu ulei la eta8ul *. modul de aşezare. 4uprafaţa colectorului tre"uie să fie cel puţin e!ală cu proiecţia $n plan orizontal a transformatorului sau aparatului. precum şi cu indicaţiile $ntreprinderii constructoare a ca"lurilor. supratensiunile care pot să apară. se vor lua măsuri $n vederea $mpiedicării scur!erii uleiului $n alte instalaţii aflate la nivelul inferior. . cu !ranulaţia cuprinsă $ntre )0 şi A0 mm. "% :onductoarele neizolate se recomandă a se utiliza ori de c#te ori acest lucru este posi"il din punct de vedere te(nic şi avanta8os din punct de vedere economic. a eliminării pericolului atin!erilor accidentale. de re!ulă. :ondiţii !enerale a% Peatru căile de curent din instalaţiile de $naltă tensiune se vor folosi. nu cere o"li!atorie prevederea stin!ătorului de flacără din strat de pietriş. <emparaturi mai mari se admit numai cu condiţia să fie evitat pericolul deteriorării contactelor şi al scăderii inadmisi"ile a rezistenţei mecanice. sta"ilitatea termică şi dinamică la scurtcircuit. a reducerii riscurilor de scurtcircuit. pe care se aşază un strat de piatră spartă cu o !rosime de '00 mm. lun!imea traseului.1 m.1. ţin#ndu1se seama de următoarele elemente0 curentul admisi"il de durată. pericolul de incendiu şi de explozie. f% +le!erea ca"lurilor se va face $n conformitate cu normativele şi instrucţiunile de proiectare departamentale corespunzătoare.

lanţurile de izolatoare de suspensie vor fi prevăzute cu armături de protecţie. 8% /n scopul suprave!(erii temperaturii $m"inărilor la conductoarele ri!ide ale căilor de curent pentru intensităţi mari. <a"elul @. vitezei v#ntulul şi !rosimii stratului de c(iciură sunt cele indicate $n cap. pentru le!area la p#m#nt a scurtcircuitoarelor mo"ile. ) ta"elele ). $m"inarea prin lipire nu se admite. :ăi de curent pentru instalaţii exterioare a% :ondiţiile !enerale pentru căile de curent sunt arătate la pct. care $şi sc(im"ă culoarea $n funcţie de temperatură. v#ntulul şi forţelor electrodinamice.1.5. i% /m"inarea conductoarelor se poate face cu şuru"uri sau prin sudură. c% :alculul mecanic al conductoarelor neizolate flexi"ile se va face lu#nd $n considerare !reutatea proprie a conductoarelor. tre"uie să se prevadă "orne speciale $n instalaţia de le!are la păm#nt.1. 4e admite utilizarea ca"lurilor numai $n cazul dificultăţilor de folosire a conductoarelor neizolate traseu dificil. :alculul tre"uie efectuat pentru situaţiile stările% din ta"elul @. $nc#t să fie evitată apariţia descărcărilor corona. precum şi sarcinile datorate c(iciurii. 7e asemenea.'.1. flexi"ile sau ri!ide.'. rezistenţa mecanică necesară şi păstrarea $n timp a calităţilor mecanice şi electrice ale contactelor. '. m% Pentru susţinerea conductoarelor neizolate se vor folosi izolatoare alese $n funcţie de condiţiile electrice care se impun şi de solicitările mecanice transmise de conductoare. Valorile de calcul ale temperaturii aerului. @.6.%. l% /n căzul folosirii scurtcircuitelor mo"ile. şi ). "% :ăile de curent se vor executa. tre"uie să se prevadă pe conductoare locuri neizolate nevopsite%. mediu a!resiv% vezi şi pct. k% /n instalaţiile cu tensiuni nominale de @0 kV sau mai mari.A. $nc#t temperatura lor să nu depăşească A00 : datorită curentului maxim de durată al căii de curent. $n vederea fixării acestora. cu suprafeţe de contact şi secţiuni corespunzătoare pentru trecerea curenţilor de punere la păm#nt şi de scurtcircuit. n% +rmăturile izolatoarelor tre"uie să fie astfel constituite. se recomandă vopsirea $m"inărilor cu vopsea. de re!ulă. a derivaţiilor şi a altor elemente din desc(idere. armăturile şi diversele piese auxiliare a*e căilor de curent vor avea astfel de forme. -a amplasarea "ornelor de le!are la p#m#nt se va ţine seama de lun!imile uzuale ale scurtcircuitoarelor mo"ile. cu suprafeţe de contact corespunzătoare.5 4tările pentru calculul mecanic al conductoarelor neizolate flexi"ile din instalaţiile exterioare . @. din conductoare neizolate.% şi $n anexa 1.A. a lanţurilor de izolatoare. o% -a tensiuni nominale de 110 kV şi mai mari. produse de curenţii de scurtcircuit.(% /m"inările şi contactele căilor de curent vor asi!ura posi"ilitatea de trecere a curentului electric corespunzător secţiunii curente.

respectiv cel puţin o dată la 15 ani pentru cele cu tensiunea nominală mai mare de 110 kV. d% /n cazul conductoarelor flexi"ile fasciculare tre"uie să fie luate $n considerare şi eforturile suplimentare. care apar cel puţin o dată la 10 ani pentru instalaţiile cu tensiunea nominală p#nă la 110 kV inclusiv. 1 1 *** 150 : Vc da 1 *V JA00 : 1 1 1 V 150 : Vc da maxim V* J150 : 0. * 1)00 : 1 1 1 ** J150 : Vmax. iar prin intermediul stării V** se verifică să!eata pe verticală.@ Vmax.0 1. e% *zolatoarele pentru susţinerea căilor de curent din mediile poluate se vor ale!e cu respectarea măsurilor prevăzute $n prescripţiile de proiectare a instalaţiilor electrice din zonele poluate.1. care apar ca urmare a atracţiei dintre conductoarele aceleiaşi faze.'.4tarea <emperatura conductorului Viteza v#ntulul :(iciură 4curtcircuit 0 1 ' ) . se pot adopta $n calcul valorile cele mai defavora"ile.<. /n anumite zone cu caracter local. 1 1 V** 150 : 1 da 1 &. şi Vc sunt indicate $n ta"elul ).'. şi ). '.. . Valorile Vmax. +doptarea acestor valori va fi 8ustificată prin date statistice. Prin intermediul stării V* se verifică distanţele dintre faze. $n care se constată condiţii climatice mai !rele dec#t cele indicate $n ta"elele ).

A. la stările * şi *V şi cel puţin ' la starea V.@. tre"uie luate $n considerare şi eforturile suplimentare care apar ca urmare a atracţiei dintre conductoarele aceleiaşi faze. $n raport cu efortul specific de rupere. @. d% :oeficientul de si!uranţă mecanică a conductoarelor flexi"ile şi a armăturilor de le!ătură tre"uie să fie cel puţin . <a"elul @. :ondiţii de verificare la eforturile mecanice a izolatoarelor din instalaţiile exterioare şi interioare . @. $n raport cu efortul specific de rupere. "% :alculul mecanic al conductoarelor neizolate flexi"ile se va face lu#nd $n considerare !reutatea proprie a conductoarelor.5. !% :oeficientul de si!uranţă mecanică a izolatoarelor tre"uia să ai"ă cel puţin valoarea corespunzătoare indicată $n ta"elul @. la stările *1*V şi cel puţin ' la starea V. c% /n cazul conductoarelor flexi"ile fasciculare.A. <a"elul @.). :ăi de curent pentru instalaţii interioare a% :ondiţiile !enerale pentru căile de curent sunt arătate la pct.f% :oeficientul de si!uranţă mecanică a conductoarelor flexi"ile şi al armăturilor de le!ătură tre"uie să fie cel puţin .1. precum şi forţele electrodinamice produse de curenţii de scurtcircit. a lanţurilor de izolatoare.A. 4tările pentru calculul mecanic al conductoarelor neizolate flexi"ile din instalaţiile interioare 4tarea <emperatura conductorului 4curtcircuit * 150 : 1 *V + A00 : 1 V 150 : maxim e% :oeficientul de si!uranţă mecanică a izolatoarelor tre"uie să fie cel puţin e!al cu valoarea corespunzătoare indicată $n ta"elul @. :alculul tre"uie efectuat pentru situaţii stările% din ta"elul @.A.A. a derivaţiilor şi a altor elemente din desc(idere.

.1 :ol. 4c(im"area succesiunii fazelor pe parcursul unui circuit este admisă numai $n cazuri excepţionale. la racordarea celulelor la "arele colectoare%..(a @. <.". aceasta se poate face $n punctul de trecere de la un circuit la altul de exemplu. 4e recomandă ca fazele să fie dispuse $n aceeaşi ordine $n toate celulele.) :ol.(a .' :ol.<ipul izolatoarelor 4tarea situaţia% 4trăpun!i"ile tip capă şi ti8ă% &estrăpun!i"ile tip ti8ă sau cu inimă plină% *zolatoare suport şi de trecere :oeficientul de si!uranţă mecanică :ol. faţă de sarcina de distru!ere electromecanică% .E 1% faţă de sarcina medie de rupere% 1% &umai dacă nu este precizată sarcina mecanică de $ncercare individuală.a.(*&.1. respectiv la toate sistemele de "are colectoare. 6i 'a.ca. Di1+)n(.5 faţă de sarcina minimă de rupere% 5.'5 faţă de sarcina minimă de rupere% '. 7acă este necesară sc(im"area succesiunii fazelor.E. VQ scurtcircuit% ' faţă de sarcina de distru!ere electromecanică% ' faţă de sarcina mecanică de $ncercare individuală% 1. dacă este 8ustificată economic. * 1 *V toate situaţiile afară de scurtcircuit% .@ 1% faţă de sarcina medie de rupere% V. faţă de sarcina mecanică de $ncercare individuală% '.

marcarea se va face numai $n anumite puncte de fixare vizi"ile. 4istemele de "are colectoare se marc(ează cu cifre ara"e. $n conformitate cu normele de protecţie a muncii $n următoarele puncte0 a% pe toate porţile şi uşile de acces spre spaţiile de producţie electrică şi spre $ncăperile te(nolo!ice anexe2 . +uto% transformatoarele. 7ispunerea "arelor colectoare se recomandă să se facă $n plan orizontal2 $n cazul $n care. 3arcarea ca"lurilor se va face $n conformitate cu normativul pentru proiectarea şi construcţia reţelelor de ca"luri electrice.). @. sistemele şi secţiile de "are colectoare.E. cel puţin din locurile de unde se face manevrarea aparatelor de conectare de la faţa locului. /n cazul conductoarelor ri!ide. /n instalaţiile electrice de curent alternativ. +uto% transformatoarele se numerotează. cu litere ma8uscule. acestea vor fi vopsite $n $ntre!ime cu excepţia $m"inărilor% $n culoarea respectivă. se recomandă separarea fazelor $ntre ele. conductoarele vor fi marcate prin vopsire. se vor monta inscripţii privind destinaţia şi indicatoare de securitate. "% -a instalaţiile electrice. c#t şi atunci c#nd ele sunt desc(ise.E..@. /n cazul conductoarelor flexi"ile. clare şi neec(ivoce.E.E.A. $n ordine şi se marc(ează cu cifre ara"e. /n instalaţiile electrice de curent continuu conductoarele vor fi marcate. după cum urmează0 a% faza G $n culoarea 5roşu $nc(is52 "% faza 4 $n culoarea 5!al"en52 c% faza < $n culoarea 5al"astru $nc(is5.E. atunci c#nd uşile celulei sunt $nc(ise.E.E.. @.10. din motivele "ine determinate. 3arcările celulelor tre"uie să fie vizi"ile0 a% -a instalaţiile electrice exterioare.@. @. @. iar secţiile aceluiaşi sistem de "are colectoare. fazele şi toate părţile importante ale instalaţiei tre"uie să fie marcate cu inscripţii vizi"ile. @.E.'. 7e re!ulă.5. @.E.6. "arele colectoare se dispun $n plan vertical. celulele. @. @.11.E. după cum urmează 0 a% polul pozitiv $n culoarea 5roşu desc(is52 "% polul ne!ativ $n culoarea 5al"astru desc(is52 c% conductorul median la distri"uţia $n puncte% $n culoarea 5cenuşiu5.E. @. pe c#t posi"il.

. nu necesită măsuri de protecţie speciale.. este necesar ca $n poziţia normală şi $n timpul ra"aterii să fie respectate indicaţiile de la pct.( a inc(ndii*&.%.6.).&.50 m deasupra solului.'. 0''. 5.). $n conformitate cu prevederile prescripţiilor P. *a t. se vor respecta prevederile de la pct.A.1.an1..).'at&a. protecţia de !aze treapta de declanşare%2 ". ..'. @. precum şi $n cadrul zonelor de circulaţie din instalaţiile interioare. detectoare de temperatură. -ucrările la corpurile de iluminat ce se execută $n cadrul zonelor de circulaţie din instalaţiile exterioare p#nă la $nălţimea de '.). şi 5.'.'. .. . 1)@. ..1. /n cazul $n care părţi din instalaţia de iluminat se !ăsesc $n apropierea instalaţiilor electrice de $naltă tensiune.. la constatarea lic(idării incendiului sau a epuizării rezervei de apă. .?.).'.6.. In1ta*a/ii d( 1tin0(. :ate!oriile de transformatoare şi autotransformatoare pentru care se prevăd instalaţii fixe pentru stin!erea incendiilor sunt cele indicate $n normele departamentale de dotare $mpotriva incendiilor 1 P. 3odul de realizare al instalaţiei fixe de stin!ere a incendiilor la transformatoare este indicat $n anexa nr. *nstalaţia flxă de stin!ere cu apă pulverizată a unui transformator va fi acţionată automat la impuls de la fiecare din următoarele dispozitive de protecţie ale transformatorului respectiv0 a. protecţia diferenţială dacă există şi dacă selectivitatea permite%2 c.)0 m deasupra pardoselii. şi 5.. şi 5.prirea instalaţiei se va face manual. referitoare la distanţele faţă de instalaţiile de $naltă tensiune. >top? >.)."% pe $n!rădirile exterioare de incintă% de spaţiile de producţie2 c% pe $n!rădirile de protecţie din interiorul spaţiilor de producţie electrică2 d% pe instalaţiile de tip $nc(is din spaţiile de producţie electrică. /n cazul corpurilor de iluminat a căror deservire se face numai după ra"atere. *nstalaţia va fi prevăzută şi cu posi"ilităţi de acţionare manuală. * A şi P.6. 006. $nc#t să se o"ţină securitatea servirii lor de către personalul instruit $nlocuirea lămpilor etc.). <. iar $n timpul executării unor lucrări la aceste corpuri de iluminat tre"uie să fie respectate indicaţiile de la pct.6.( @. :orpurile de iluminat vor fi astfel montate.@. *nstalaţiile electrice tre"uie să fie prevăzute cu iluminat electric. DIVERSE INSTALAŢII ŞI AMENA@%RI A. @. p#nă la $nălţimea de '.

cantitate suficientă de scurtcircuitoare mo"ile.*.A. de telecomunicaţii sau de semnalizare deasupra şi su" părţile aflate su" tensiune ale instalaţiilor. t#rnăcoape etc. /n instalaţiile electrice av#nd personal permanent de exploatare şi racord la o conductă de apă se vor prevedea.4. vidan8ate periodic. de re!ulă. /n instalaţiile electrice cu personal permanent sau $n cazul $n care axistă clădiri de locuit pentru personalul de exploatare. prin racordarea la o conductă de apă sau prin construirea unor f#nt#ni. /n lipsa unor conducte de canalizare se vor prevedea amena8ări locale const#nd din fose septice "etonate. A.A. 4e interzice montarea liniilor aeriene de iluminat.). "% 3i8loace de protecţie $n conformitate cu prevederile din normele de protecţie a muncii. >top? An(8a 1 9ARTA AONELOR CLIMATICE DIN ROMBNIA 9ARTA AONELOR CLIMATICE DIN ROMBNIA >top? . /n instalaţiile su"terane cu excepţia posturilor de transformare% semnalizarea pătrunderii apei $n instalaţie se va conecta la sistemul de semnalizare !enerală a diverselor avarii ce pot apărea $n instalaţia respectivă. instalate conform normelor P. /n cazul instalaţiilor electice de interior se vor asi!ura colectarea şi evacuarea apei utilizate la stin!erea incendiilor. A. 7otările de mai sus nu se referă la posturile de transformare. A.. pe ramura ener!iei electrice şi termice.5.'. *nstalaţiile electrice tre"uie prevăzute cu0 a% . A.%. closete cu apă şi canalizare.. lopeţi. !ăleţi. $ntruc#t la aceste azuri sunt dotate corespunzător ec(ipele de $ntreţinere sau intervenţie.@. A. Pentru instalaţiile fără personal permanent de exploatare se admit closete uscate cu un compartiment. este necesar să se asi!ure alimentarea cu apă de "ăut. c% 3i8loace mo"ile şi fixe pentru stin!erea incendiilor lăzi cu nisip. sta"ilită $n raport cu mărimea instalaţiilor respective.

.) 4 l9s% $n care 4 este suprafaţa de stropire m'%. 7e"itul de calcul al instalaţiei minime admis pentru un transformator se determină cu formula0 R N 0.'.). a% 7e"itul de calcul al instalaţiei maxim pentru un transformator0 Rm N 0.An(8a 3 INDICAŢII PRIVIND REALIAAREA INSTALAŢIEI DE STIN$ERE A INCENDIILOR LA TRANSFORMATOARE *nstalaţia fixă de stin!ere tre"uie astfel dimensionată. 1. l9m's% 1. *ntensitatea de stin!ere maximă recomandată0 ism N 0. $nc#t să respecte următoarele condiţii şi parametri de calcul0 1. .5. 7e"ite de stropire 1.. 1. 4uprafaţa de stropire se determină cu formula0 4 N 4..) l9m's% 1.1.1 este suprafaţa laterală a paralelipipedului $n care se $nscrie cuva cu ulei a transformatorului2 4cs 1 suprafaţa părţii superioare a cuvei transformatorului2 4c 1 suprafaţa conservatorului.. *ntensitatea de stin!ere minimă admisă0 is N 0. 4 l9s% "% <impul admis pentru intrarea $n funcţiune 7urata maximă admisă din momentul detectării semnalizării% incendiului şi p#nă la intrarea $n funcţiune efectivă a duzelor de stropire la de"itele şi presiunile minime admise tre"uie să fie de 1'0 secunde ' minute%.J4:4 J 4: m'% $n care0 4.

f% :onductele instalaţiei fixe de stin!ere :onductele principale inclusiv armăturile% de alimentare a inelelor conductelor% purtătoare de duze. menţionate mai sus la pct. c#nd partea de automatizare a instalaţiei de stin!ere este indisponi"ilă defectă sau $n revizie%. dacă aceasta este decantată. @.1. c%. d% :alitatea apei de stropire. şi anume conductele montate $ntre vanele electrice şi manuale% de acţionare aflate la punctul de acţionare% şi reţeaua care constituie sursa de apă a instalaţiei de stin!ere vor fi prote8ate $mpotriva $n!(eţului. fără $nsă a se condiţiona de această declanşare pornirea instalaţiei de stropire. e% <impul teoretic de funcţionare a instalaţiei cu apă pulverizată. $n următoarele cazuri0 1 dacă nu se tratează suprafaţa izolatoarelor2 1 c#nd conductivitatea apei depăşeşte limitele maxime admise.dar nu mai mult de 1500 µ 49cm. se admite ca această durată să fie de cel mult 5 minute conform celor indicate la pct. :onductivitatea apei de stropire va fi de maximum0 1 150 µ 49cm pentru utilizarea $n zonele * şi ** de poluare2 1 @00 µ 49cm pentru utilizarea $n zonele *** şl *V de poluare. c% Presiunea minimă admisă Presiunea minimă admisă la ultima duză este de 5 "ari. de declanşare a transformatorului.1. <impul teoretic de funcţionare a instalaţiei cu apă pulverizată av#nd presiunea şi de"itul de calcul minime admise. @. ". se admite depăşirea limitei de @00 µ 49cm. filtrată şi neutră din punct de vedere c(imic. 4e vor ale!e numai duze omolo!ate $n acest scop./n cazuri excepţionale.6. a. . 7e re!ulă. a% şi c% este de0 1 ) minute $n cazul unităţilor de transformare din incintele staţiilor electrice instalate $n aer li"er cate!oria menţionată la pct. d%2 1 5 minute pentru toate celelalte cate!orii de transformatoare menţionate la pct. .dată cu pornirea instalaţiei de stropire este necesar să se dea şi impuls.6. @.'%. se va folosi apa pota"ilă2 se admite şi folosirea apei industriale. /n cazul $n care $n zonele *** şi *V se prevede curăţarea sau un!erea cu unsori siliconice a izolatoarelor transformatorului cel puţin o dată pe an.6.

al normativului P. $n caz de necesitate2 tre"uie să se evite pericolul $n!(eţării unor resturi de apă $n aceste conducte. pentru a putea fi !olite rapid după folosire. '% 3ăsurarea distanţelor se face $n cazul instalaţiilor electrice de exterior de la cel mai apropiat ec(ipament electric.lectroener!etică DOMENIUL DE !LIC "E 1% Prezentele *nstrucţiuni sta"ilesc distanţele minime normate de amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peate 1 kV. . DI#$ N%E NO"M $E )% 7istanţele minime normate de amplasare a instalaţiilor electrice $n raport cu alte construcţii sunt cele indicate $n ta"elul 1. "% Punctele de acţionare Prin punct de acţionare se $nţele!e locul unde sunt amplasate vanele de acţionare şi accesoriile acestora. '. $n raport cu alte construcţii. 4ituaţiile şi condiţiile $n care instalaţiile electrice cu tensiunea peste 1 kV pot fi amplasate la distanţe nenormate $n raport cu alte construcţii sunt cele indicate la pct. 101. iar $n cazul instalaţiilor electrice de interior de la pereţii $ncăperii $n care există instalaţii electrice cu tensiunea peste 1 kV.1.:onductele purtătoare de duze şi cele de le!ătură la punctele de acţionare cu vanele de acţionare% vor avea pante şi puncte de scur!ere corespunzătoare. precum şi dispozitivele de semnalizare. <a"elul 1. Punctele de acţionare tre"uie să $ndeplinească următoarele condiţii0 1 să fie amplasate $n locuri ferite de pericol de incendiu sau explozie2 1 să fie prevăzute cu iluminat de lucru şi si!uranţă2 1 să fie $ncălzite pentru a se evita pericolul $n!(eţării apei din conducte şi armături. >top? INSTRUCŢIUNI PRIVIND STACILIREA DISTANŢELOR NORMATE DE AMPLASARE A INSTALAŢIILOR ELECTFICE CU TENSIUNEA PESTE 1 DVE 4N RAPORT CU ALTE CONSTRUCŢII Indicativ: PE 1 1AF"# Frupa 1 . control şi acţionare.

7istanţa minimă m% 0 1 ' ) . 5 1 *nstalaţii electrice de tip interior2 instalaţii electrice de tip exterior2 cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV2 posturi de transformare de interior şi exterior cu excepţia celor din ta"elul '% *. . G : 7. posturile de transformare se pot amplasa faţă de clădiri la distanţele minime normate indicate $n ta"elul '.. +mplasarea instalaţiilor electrice faţă de clădirile civile se va face la distanţele corespunzătoare construcţiilor de cate!oriile 7 şi . V 1 1@ 1. $n funcţie de natura materialului depozitat. <a"elul ' . V 1 '5 '0 &. 1.Poziţia <ipul instalaţiei electrice :aracteristicile construcţie vecine Fradul de rezistenţă la foc :ate!oria de pericol de incendiu +.. ** '5 1@ 1@ *** 1 '0 1@ *V.<. cu tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare *. cu construcţiile. 1' *V.% /n mediul rural sau cu re!im de construcţie similar $n mediul ur"an. 7epozitele desc(ise de materiale se asimilează. . '. ** '0 1' 10 *** 1 1. ca !rad de rezistenţă la foc şi cate!orie de pericol de incendiu. ' *nstalaţii electrice de tip exterior.

@ . **.Fradul de rezistenţă la foc al clădirilor vecine Poziţia &atura clădirilor vecine *. *** *V. V 7istanţa minimă m% 1 :lădiri de producţie a!rozoote(nice şi clădiri social1administrative 10 15 ' >top? :lădiri de locuit şi anexele lor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful