You are on page 1of 1

znanstvena disciplina koja se bavi izgovorom mislim da je to fonetika HUS hrvatska udruga sindikata MH Matica hrvatska Raupati raz!

az!upati"rasupati#jednaenje po zvunosti$ " raupati #jednaenje po mjestu tvorbe$ Ra%ariti raz!%ariti"ra%%ariti #jednaenje po zvunosti$ " ra%ariti #ispadanje suglasnika$ nenaglaeni oblik glagola biti # sam& si& je& smo& ste& su$& htjeti #'u& 'e& 'emo& 'ete& 'e$ komparacija pridjeva bijesan bjenji najbjenjiji& lo loiji najloiji najloiji vokativ od krtac krte instrumental od kralj kraljem #u (nstrumentalu nastavak em imaju imenice koje zavravaju na nepanik& a nastavak om imaju imenice koje zavravaju na nenepanik$ rijei s crticom i bez&koje su netono napisane& promjenjive i nepromjenjive vrste rijei&velika i mala slova