You are on page 1of 16

Konen den Valhaly Mezi svty

Csask Praha

Tak u je ti, Mensch, estatyicet a to nejlep m teprve ped sebou, pomyslel si rozjaen SS-hauptsturmfhrer Helmuth Groehle. Stl u okna lonice v prvnm poschod vily, kterou vyenil. Jeho ena Hannelore byla vychovna nejen ve sprvnm skm duchu, ale hlavn psluela k bohat prask staronmeck rodin Lippert. Rezidenci na Haenkestrasse ve tvrti obvan praskou elitou dostala jako svatebn dar od rodi a Groehle majitelsky pozoroval zi sdelnho msta, jako by mu patilo i s non narovlou oblohou. Piopil se do t pjemn mry, pi n vechno nabylo barevnho odstnu, kter se spojuje se tstm. Take nejenom non ze nad non Prahou byla rov. V dom panoval klid, pot co odeli gratulanti, dovolil personlu z nich ras, aby odeel spt do suternu a nechal klid a na rno. Ano, je laskav Rosenkavalier, pokouel se zapskat pslunou melodii z Lehrovy operety, kterou nedvno se enou zhldli v Karln, ale msto toho jenom dlouze hl. Pipadlo mu to jako dobr vtip a rozthl sta do astnho smvu. Ano, je laskav, protoe si to me dovolit, protoe to dothl od feldvbla sloucho na perifern zkladn v Africe u podadn Luftwaffe a k hodnosti dstojnka SS a vznamnmu postu v nejdleitjm bezpenostnm adu e. Tomu se u d kat karira, znovu hl z pemry vypitho ampaskho, Kameraden, s nimi kdysi chlastal pivo v poddstojnick kantn v Dern, by valili oi. A vylezly by jim z dlk jet vc, kdyby pidal, e je zasvcen do nejhlubch sttnch tajemstv. On, vidlk Groehle z Braunau. A navc m tyi zdrav, rasov ist dti, poslunou a hlavn bohatou enu, roznnil se do t mry, e ctil, jak mu vlhnou oi, a za to vechno tst vd jenom sm sob dn tlaenka, Stammgenossen. No, njak nhoda v tom byla, piznal si v zchvatu upmnosti nhoda, e toho listopadovho dne roku 1960 ml slubu na operanm. Tehdy si myslel, e ho ek degradace a potrestn, nebo se u planetu zhroutil. Pamatuje si to jako dnes, protoe to bylo poprv, kdy zachytil ten signl. Jednalo se o naprosto neznmou signaturu, o n se na kolen nasloucha drak dn z instruktor Ahnenerbe nezmnil. A nebyl to ani ochromujc signl Slistky, kter zachytil ped sedmi lety, kdy Dernu poctil inspekc csask komo a vrchn sk korouhevnk Eckardt. Neznamenalo to, e by ta zcela neznm signatura byla slab. Pravda, v hlav pod obroukou naslouchae mu tak nedunlo jako v ppad Slistky, msto toho ml pocit, e se nadzvedla clona, o n doposud neml ani tuen, a odkryla ped nm propast. Nov mocn signl pichzel odnkud z hlubokho jihu a jako by ruil gravitaci, nahoe a dole ztratilo vznam a oberfelddrachenhrer Groehle byl do toho prostoru bez te bezmocn vst. Jsou tady, u je lovm, vykikl zmaten. Musme dt echo na velitelstv Padal do ern propasti. Je to ale sla mlem m to strhne, ekl nkdo jin. Odkopali si tt, pidal se jet nkdo dal. Odpojme se?! zaslechl jet Groehle, co druh hlas s nznakem paniky dodal, ne se propadl do ernoty Veliteli bojov smny se jevilo, e dostal njak zchvat lenstv zakonen mdlobou, a tak to tak uvedl do bojovho denku. I se zmatenmi Groehlovmi vkiky. Pak dal feldvbla pemstit na marodku a po jednotce el jeden hlas, e ten alleswisser Groehle, kter vdycky vechno v nejlp, konen zblbnul.
796

Csask Praha

Po trncti dnech nudy na marodce, kde si s nm nevdl rady ani cvoka z divizn nemocnice, byl proputn a vrtil se zpt na ubikaci. Nemusel vzdorovat ani prvn salv vtip na svj et, nebo si ho ihned pedvolal major Dahl. Groehle, jste s okamitou platnost peloen, ekl mu, kdy se zahlsil v majorov pracovn. Pot Dahl zvedl ze stolu njak papr. Vbec tomu nerozumm, sk tb pro vs poslal kurrn letadlo, pi pohledu do papru nevcn kroutil hlavou. Jste peloen do Prahy, k Sicherheitsdienstu. Mte pl hodiny na sbalen, tkl, ale pak povstal, obeel psac stl a podal Groehlovi ruku. Mnoho tst v hlavnm mst a u SS, feldvble, popl mu s podivnou smsic zvisti a znechucen v hlase. Z Ruzyn ho rovnou odvezli na prask hrad Ratschin. Bval krlovsk a csask sdlo psobilo zchtrale. Jak ale vzpt zjistil, pod touto neudrovanou slupkou se na druhm ndvo skrval velice vznamn a o to vc utajen ad Sicherheitsdienstu. Ve vnitnm styku se o nm hovoilo jako o Walhalamtu a jeho osazenstvo tvoila bizarn sms civilnch expert, vysokch dstojnk SS, dvornch inovnk a tvor, kte st patili k lidsk rase. Pkladem ji byla dvojice, ped ni byl ihned po pjezdu pedveden. S pekvapenm si uvdomil, e jsou to tit mui, kte vykonali tu pamtnou inspekci, kdy zachytil Slistku. Jednm byl vrchn sk korouhevnk Eckardt, tedy m, druhm lovk, SS Brigadefhrer Heinrich Mller. Jeho hodnost pak znamenala jedin viditeln rozdl od prvnho setkn, nebo ped sedmi lety tento SS-mann jet nosil distinkce Gruppenfhrera. Tady se asi rychle povyuje, blzniv napadlo vydenho Groehla, ani si uvdomil, e opt prokzal onu vnmavost, kter, jak si poslze domyslel, mu otevela brny Praskho hradu a jet steenj dvee Walhalamtu. Prvn rozhovor pipomnal policejn vslech, oba vysoc t hodnosti z nho pili kadou podrobnost o smolnm dni, kdy na operanm sle v podzem Derny dostal ten podivn zchvat. Pochopil, e na sebe upozornil prv jm a hlenm, kter o udlosti musel sepsat major Dahl. Jeho obdiv k SS tm jet vzrostl jak to musela bt organizace, e j neunikl dn detail, jak to musel bt mocn stroj, kdy ml pehled o kadm, by i nejdrobnjm koleku i roubku v cel sk brann moci. Nevidl jste njak obrazy, njak vjevy? Teba nkoho z tchto lid? Vzpomete si, nalhal na nho brigadefhrer a znovu mu pedloil album policejnch karet s fotografiemi zaregistrovanch osob. Potc se Groehle je poctiv asi popt prolistoval, opt si poviml fotky mue s mohutnou, jakoby slon hlavou, jeho karta byla nadepsna Ludvik Soutschek, avak musel jenom s ltost zopakovat, e nikoho takovho nespatil. Lht si netroufl, take jenom znovu uvedl vkiky, kter zaslechl, a jak nedokzal odolat sle t propasti, je se tak neekan v jeho mysli naslouchae otevela. as a datum sed, Heinrichu. Tak u ho netrap, kupodivu se ho zastal vyzbl m s voskovm obliejem, od nho to syrov pchlo zeminou. Nepochybn tak zachytil signl, na kter jsme ekali. Je to kov potvrzen, e Kabala je u v provozu, pipojil zdumiv. Jet ti proenem perka, Mensch, rozlouil se s nm brigadefhrer Mller, jako SS-mann mus mt oi vc oteven. Znovu proel nm jako naslouchacm kolenm. Jene na mnohem vy rovni ne kdysi v kurzu Ahnenerbe. Padl do rukou skutenho experta, kter ho nauil dokonale ovldat jeho arman. Tak se ve Walhalamtu kalo t sloce lovka, kter byla nositelem jeho schopnost vnmat magick pole a signly. Groehle nyn mohl rozeznvat nejen jejich smr a vzdlenost, ale tak, jak to tehdy kolitel nazval, signaturu. Pi
797

Konen den Valhaly Mezi svty

nkterch simulacch si s dsem uvdomil, e spolupracuje pmo se Slistkou, aby si zvykl na slu jejho signlu a osvojil si jej signaturu. Mluvila na nho a jej lakonick prohlen, e rozspe nejen jeho, jeho budouc dti a enu, ale e v Braunau vyhlad i vechny Groehly a do poslednho kojence, jestlie ji zrad, bylo mnohem innj zrukou mlenlivosti ne formul, kter mu dali podepsat. Tak slbila, e pokud j bude oddan slouit, odmn se mu. Co tm myslela, pochopil, a kdy si o dva roky pozdji jako erstv poven SS-hauptscharfhrer namlouval Hannelore Knappovou, stedn pvabnou baculku, ale zato lenku rodinnho klanu Lippert, kter patil k prask smetnce. Pot, co skonilo jejich prvn milovn, na nho zstala dvka z blazeovanho okruhu prask zlat mldee uasle civt. Jak jsi to dokzal? optala se jet cel maltn, ale pitom se astnm asem. Jak to, e nepila Ona? Musel pak svou zlatou baculku njakou dobu pemlouvat, ne mu vyklopila celou pravdu. e Ona, jak kali civilist Slistce, bn vstupuje do mysl milenc a loup jim pi vyvrcholen jejich rozko. Ani pli nelhal, kdy Hannelore ekl, e jako dstojnk zvltn sluby SS m toto privilegium. Dokal se upmnosti i z druh strany. Chtla jsem si s tebou jenom prkrt ut, svila se mu baculka pot, co i jejich druh milovn neruen dosplo a k vrcholu, ale te, oddan se k nmu pitiskla v posteli najatho hotelovho pokoje, se t u nevzdm, i kdyby se nai stavli na hlavu. A opravdu si satek s tm vidlkem z Tyrol, chudm jako kosteln my, vynutila a tchn s tchyn vzali nemajetnho zet na milost, kdy naped ocenili obapolnou ctu k zavrenmu Vdci, s nm ml Groehle spolen rodit, a poslze i rychl sluebn postup a rodu vnouat. Ji untersturmfhrer Groehle pochopil, e se ocitl v centru, kde se operuje s nejvtmi tajnostmi e, e Walhalamt nen jenom stedna Sicherheitsdienstu s kolem eliminovat protiskou innost Amerian v Antarktid. Obezetnost alpskho venkovana mu napovdla, aby se na nic neptal, nic nekomentoval a pln se soustedil na svou prci, kter byla v podstat stejn jako v Dern naslouchat a oveme i pozorovat. Jenom msto vybetonovanho podzemnho slu s planety a zivkovm osvtlenm se nyn jeho pracovit nachzelo v kamennm romnskm sklepen Starho palce, v sni, jej klenba se ztrcela v temnotch, nebo svce, kter se pouvaly, vc svtla nevydvaly. Neznamenalo to ale, e by do tch tisc let starch prostor nebyla zavedena elektina. Prv naopak, topn spirly ve dvojit podlaze vytply sklepen na tak vysokou teplotu, e k pocen nchyln Groehle si nkdy pipadal, jako by byl zpt v Africe. Elektrick rozvod byl t nutn kvli magnetofonm, prvnm, jak spatil, na n se nahrval cel prbh sluby. Signl, kter mu otevel cestu do csask Prahy, psluel magickmu stroji Kabala, jej zkonstruovali neptel e v Antarktid. Zpod jejho ledu se po Noci odvety vyloupl pradvn kontinent Mu, chrnn pirozenm magickm ttem, kde nalezly tulek nedoraen zbytky americkho lostva. Provoz Kabaly ochrann tt ruil a umooval nasloucham Walhalamtu nejen monitorovat tuto pionn zbra neptel e a nahlet jim pod pokliku, ale i provdt palebn pepady. Podruh zachytil armanov vysln Kabaly v roce 1963. U neupadl do dnho oku s nslednou ztrtou orientace, sp si pipadal jako ern divk, kter mezrkou mezi ltacmi dvemi nakukuje do kinoslu a trkovit sleduje dj se strachem, e ho kadou chvli dopadne bilet. lo o dopravn nehodu nkdy za prvn svtov vlky njak nmeck poln pilot se bhem dovolen z fronty zabil na motocyklu. A s nm jeho strc, diplomat a rezident nmeck zpravodajsk sluby v Bernu. Pozorovn mu pipadlo bezvznamn, a kdy o seanci referoval a bezdky naznail jej banlnost, Mller ho sjel, e od analzy strategickch informac jsou tady jin. V mstnosti byl ptomen i podivn ohyzdn zakrslk s neforemnou hlavou, boitma nohama a opimi paemi.
798

Csask Praha

dn idk nemohl bt tak hnusn, avak jak Eckardt, tak Mller se k zakrslkovi chovali s plnm respektem. Groehle je chpal o Dvalinovi, Prvnm trpaslkovi csae Jindicha, si vyprvla cel Praha a ten zakrsl ohyzda s odulm obliejem pod modrou komolou epic poszenou drahokamy, je musely pedstavovat cel jmn, nemohl bt nikm jinm ne tm Himmlerovm oblbencem, a jak se tvrdilo, osobnm pehem. O to vc se Groehle proklnal, e nedrel hubu. Dvalin to neml z csaskho dvora daleko. Himmler, kter po pevtlen do ma pevzal jmno a titul csae Jindicha, si postavil nov obrovit palc na Sommerbergu, co spe ne hora byla jenom planina nad ohybem eky. Jet ne bylo v roce 1948 odsunuto, chodilo tam pvodn mncenn obyvatelstvo na kopanou, na nkter z nkolika fotbalovch stadion, je nyn nahradil neues Burg Oktogon. ulov gigantick hrad, z jeho osmihrannho pdorysu o ploe ptadvaceti hektar vystupovaly opt osmibok baty do ve padesti metr, ml bt zvteninou Castelu del Monte, kter si vchodn od jihoitalskho msta LAquilla nechal ve 13. stolet postavit mskonmeck csa Fridrich II. ze taufsk dynastie, za jeho vtlen, vedle Jindicha I. Ptnka z Oton, se t csa Himmler povaoval. Obzvlt monumentln pohled sktal Oktogon z Altstdter Ringu prhledem Norimberskou tdou. V kadm, kdo pak doel bl a zahledl se na stavbu od eky, budila dojem, e je pouh mravenec. Dusila praskou kotlinu pod sebou, jej pli hmotn kubus pipomnal hlavici gigantickho kamennho mlatu, hroziv vztyenho nad Prahou, jen me kadou chvli spadnout a jako tlouk v modi msto pod sebou rozdrtit na prach. Zl jazyky tvrdily, e Bledho Jindru ke stavb vyprovokovala citadela ve tvaru svastiky, kterou si v sgardu nechal postavit kancl Heydrich, a kdy ho architekti varovali, jak pedimenzovan stavba zat panorma jeho novho sdelnho msta a jak bude psobit depresivn, o to vc o ni stl. Groehle dkoval prozetelnosti, e z Oechovky, kde stla vyenn vila, byl pohled na csask palc stnn starm hradem Ratschinem a e ve svatovtsk katedrly alespo sten pekrvaly Jindrova kamna, jak Praan jeho monstrznmu palci pezdvali. Helmuth Groehle nebyl jedinm naslouchaem Walhalamtu, le s kolegy prakticky nepichzel do styku. Intern pedpisy naizovaly, aby se jim vyhbal. Ani nesml znt jejich skuten jmna a oni jeho. On byl pro n Braunau, oni pro nho Wien, Gmunden, Kitzbhel, Narvik, Stavanger a podobn. Jedinou vjimku tvoil sturmbannfhrer Lutze, onen expert, kter ho vykolil. V ad se objevoval nhodn a i pes svou relativn nzkou hodnost se til znanm privilegim. Oba vedouc adu, jak Eckardt, tak Mller, ho brali jako sob rovnho a tvoili v ele adu jaksi mocensk trojhelnk. U bhem kolen psobila Lutzeho ptomnost na Groehla tsniv a vyvolvala v nm pmo ivoin odpor. Asi jako kdyby se ocitl v ptomnosti plaza. Lutze tak psobil na kadho, nejen na ostatn naslouchae, ale i na psaky, nebo prv jedna z nich Groehlovi prozradila, e hada pipomnajc sturmbannfhrer je komturem ernho du, vy neveejn organizace uvnit SS, je uctv Slistku jako Unsre Frau. Pot Groehle pochopil, jak se mlil, kdy si myslel, e za zvltn statut vd Lutze jenom svmu mimodnmu talentu a postaven experta. Moc toho uhranivho mue se sdrov blm obliejem, jemu panovaly uhlov ern oi, zejm pramenila z mocnjho zdla. Viditelnm znamenm moci pak byl bizarn medailon, jej sturmbannfhrer nosil kolem krku msto eleznho ke. Ten medailon s torzem Ukiovanho mu pak pipomnl, e i Lutze se zastnil inspekce toho dne, kdy v Dern zachytil Slistku. Bylo to pli nhod najednou, co po malru v ptomnosti Dvalina jet zvilo jeho horlivost starat se jen o sv vci a nedvat se ani nalevo, ani napravo. Nejhor bylo, e Lutze si pamatoval i jeho, a kdy byl ptomen, chodil naslouchat
799

Konen den Valhaly Mezi svty

s nm. Naped si myslel, e se jedn o rutinn kontroly, jakm jsou podrobovni i jeho kolegov, avak kdy jednou pi pedvn rozpisu slueb si Mllerova sekretka ulevila vy se bt nemuste, vy jste Lutzv lovk a prozradila, e za jinmi naslouchai sturmbannfhrer nechod, pochopil, e se stal, ani vdl pro, Lutzovm oblbencem. Jeho schopnost naslouchat za ptomnosti Lutzeho dl zrla, take musel nastat okamik, kdy seznal, e i ten mu je zdrojem vlastnho armanovho signlu. Odmnou mu byl utpan smch. Rezonoval mu uvnit lebky i pot, co se vzpamatoval z vnitnho pohledu na zuiv roztanenou hrznou ohnivou clonu, kterou tou svou mezrkou mezi ltacmi dvemi sotva stail zahldnout, ne byl jeho armanov paprsek odraen. U to nikdy nezkouej! zvonilo mu bolestiv v mozku, zatmco se kroutil na idli a snail se servat si z hlavy naslouchaskou obrouku, tvm kolem je bt mma oima, kdy tady nejsem, a nikoli naopak. Podivn SS-mann ml arman tm stejn tak siln jako Slistka a jeho signatura byla variantou jej signatury, uvdomil si pozdji Groehle, a to jenom zeslilo jeho pochyby o Lutzov lidskm pvodu. Nicmn ml tolik fitrnu (a podvdomho strachu, take ani sm sob si nepipustil, e m co do inn s dmonem), aby drel jazyk za zuby a tento poznatek do hlen nepehrl. Stejn jako poznatek, e jeho vize Kabaly nebudou proudit jenom na Mllerv i Eckardtv stl, ale i pmo, ertv jak, k Lutzovi. Smil se s tm, e vavnov vnec jeho kariry m trny, kter by ho mohly bolestiv, ne-li pmo smrteln popchat, kdyby si na n nedval pozor. Walhalamt byl svho druhu dungl, kde m kdo byl vtm zvetem, tm vt zjem ostatnch dravc vyvolval. Neupozorovat na sebe a krit se za ttem Lutzovy ochrany to byl Groehlv recept na peit. A to se ti, Braunau, kurva povedlo, zamumlal piopil Groehle, stle fascinovn pohledem na majesttn zc msto, na pupek dobytho svta, ve kterm jeho dti ek ta nejskvlej budoucnost. Protoe budou patit k Herrenrasse vldc svta a mon i vldc vesmru. Prv vera vzal dva star chlapce do kina na psmo dokumentrnch film o dobvn vesmru, o expedicch na Lunu, stavb obytn druice a sondch vyslanch na Mars. Dokument Sla ohn Leni Riefenstahlov pak uchvtil i jeho. Znovu kytl, nyn sp dojetm ne v dsledku nadmrnho popjen ampusu. Vdycky ml v nose. Ml v nose, kdy drel hubu o Kneti, ale hlavn ml v nose, e se nepidal k dn sk frakci ani k csaskm, ani ke kanclskm. Kdy nastoupil do Walhalamtu, byl tak naivn blbec, e nechpal, pro v ele adu stoj dva nelnci, ale ta vidlck naivita venkovana z Braunau ho uchrnila, aby zaal donet bu jednomu nebo druhmu, jak to dlala znan st osazenstva. Teprve pozdji pochopil, e Eckardt je ghibellin, csav exponent, kdeto Mller pat ke kanclovm guelfm. To se ale u stal Lutzovm lovkem, take jeho postup nebyl o moc pomalej ne tch, kte doneli. Na rozdl od nho odchzeli v istkch podle toho, jak se mocensk vky politickho boje vychylovaly sem a tam. Vdy se njak vykroutil, aby nemusel ci svj nzor. Drel se zptky i v dubnu 1970, kdy dolo k velkmu netst na kosmodromu Heinrichhimmlersraumzentrum v juratamu a Prahou zaaly kolovat ty nejdivoej fmy. Akoli Vlkischer Beobachter pinesl v ernm rmeku fotografie zahynulch kosmonaut z mise Apollo 13 a o den pozdji ve stejn prav fotografie generla Dornbergera a generlnho konstruktra Wernhera von Brauna a ze vech udlal nrodn muednky kosmonautiky, nebo se stali obt tragick exploze na odpalovac ramp se stovkou dalch technik, fmy nepestvaly tvrdit, e na kosmodromu dolo ke vzpoue proti csai, kterou museli potlait padkov myslivci armdy Thule. Podle jinch povst lid z kosmodromu odhalili vnj technickou cestu do svt, odkud pili mov, a chtli je bombardovat balistickmi stelami. Sm csa pr narychlo odletl z Prahy, aby mohl bt osobn ptomen
800

Csask Praha

popravm zrdc. Groehle tyto a podobn drby vdy s neastnm obliejem vyslechl a odpovdl nco v tom smyslu, e ve Fernsehen to pece kali jinak. zkostliv se tak vyhbal, aby jakkoli komentoval smrt Dietricha Eckardta, jeho v roce 1971 nkde na Sibii zabili zekov. Pestoe ghibellini ve Walhalamtu oslabili a ad se prostednictvm Mllera dostal pod Heydrichovu kontrolu, Groehle ml o cel t zleitosti, je souvisela s Trhterem, vlastn teorii. Dvenk byl kryc nzev pro zhadnou osobu, kolem n se prakticky cel innost adu toila pokud to vbec mohl Groehle odhadnout, nebo mezi jednotlivmi oddlenmi se informace psn filtrovaly. Z kancelskch drb a uniklch informac pochopil, e pe o Dvenka je hlavnm kolem Walhalamtu, nebo sehrl klovou lohu v Noci odvety, je pinesla i vtzstv a e na nm zvis dal osud e i se zptnou platnost. Vbec tomu nerozuml, sugerovalo to pedstavu, jako by ani Noc odvety, k n dolo u ped nkolika destkami let, nebyla definitivn, a tud Dvenk ml v rukou nejen budouc osud e, ale i ten minul. A to nedvalo smysl, nebo z toho vyplvalo, e as me plynout obma smry i pozptku co Groehlovi pipadalo naprosto len. Jako by nestailo, e svt navtvuj Hodovnci, Slistka me kadmu brt sexuln slast a on doke naslouchat a te dokonce i vidt. Jene to ve plynulo za sebou, jedno za druhm, jak vci plynout maj, avak Trhter vyvracel i tu posledn jistotu jistotu asu. Pesto reln existoval, operan skupina Walhalamtu pr sledovala kad jeho pohyb a skupina skch mg kolem profesora Heisenberga se zase pokouela urit budoucnost pole monost, kter m Dvenk k dispozici. Tito civiln experti patili ke smetnce Walhalamtu a tvoili nejvnitnj, a tud i nejutajovanj jdro adu. Ve, co Groehle o jejich innosti vdl, a do t konference v roce 1976, bylo z druh ruky, nepli dvryhodn informace, kter kolovaly mezi stenotypistkami a dalm pomocnm personlem. Sdlovaly se eptem, obvykle v umvrn a za umn putn vody. Pravda, Groehle ml jet jeden zdroj informac. Nkdy se mu v mysli vynoily poznatky, o nich nevdl, jak jich nabyl. Trvalo dost dlouho, ne pochopil, e se jedn o armanov zptn odraz od Lutzeho. Dospl k nzoru, e Kne, jak sturmbannfhrera oslovovali Eckardt s Mllerem, kdy ho pouv pro sv naslouchn, neme zabrnit, aby jeho arman st informac nepropoutl zpt. Mezi takto zskan danajsk poznatky patilo i poznn, e soust boje o moc mezi csaem a kanclem je i rozepe ohledn Trhtera. Himmler zastval nzor, e Dvenka je teba co nejdv zlikvidovat, aby nemohl zptn zashnout, kdeto Heydrich trval na tom, aby Dvenk splnil to, co splnit m, nebo jenom tak bude zajitna dal existence e. V tomto konfliktu stl Lutze na kanclov stran, avak nebylo vbec jasn stanovisko Slistky. Vechny strany se je snaily zjistit, hlavn ale Lutze, a Groehlovi dolo, e mdium k monitorovn Slistky si Kne vytvoil prv z nho. Ml z toho dsiv sny, z nich si pot, co se zcela zpocen probudil, pamatoval jenom to, e mezi Lutzem a Slistkou zu nevyhlen vlka a panuje smrteln nenvist, pestoe Kne je komturem jejho du. Nkolik let proil v dsnm strachu, e Slistka to bude pokldat za zradu, le doil se v pohod tetho pjmu signlu Kabaly, k nmu dolo v kvtnu 1971, zrovna ten den, kdy se narodilo jeho tet dt, prvn dcera Marianne. Dalm dvodem, aby si prv tento odposlech dobe pamatoval, byla tun prmie, kterou za nj dostal. A taky si ji zaslouil. Pestoe kvli filmu, kter jako neplatc divk v kin Kabala zhldl, si Mller, Eckardt a Kne vjeli do vlas. Z toho, co odpozoroval, Groehle konen pochopil, e existovali, i existuj dva Dvenci. Pvodnho, toho prvovlenho pilota, jeho zachytil pi vysln Kabaly v roce 1963, zabila Slistka (Groehle si pl, aby byl zase jenom
801

Konen den Valhaly Mezi svty

naslouchaem jako v Dern a nikoli vidoucm pihleem), a me, vlastn zdroj Dvenkovy sly, zabloudil v lt 1953 k jakmusi klukovi, od podzimu nsledujcho roku ku sgardsk napoly. Ten byl nyn aktulnm Dvenkem. Doslova po mei. Jet podval stn raport, kdy to mezi aremi zaalo jiskit. Pak ho pochopiteln vyhodili, ale Groehle zjistil, e jim me prostednictvm Lutzeho naslouchat. Byl to ten okamik, kdy pochopil, e funguje zptn odraz, tentokrt neobyejn siln, nebo komtur ernho du se kryl ped armanovm odposlechem z jin strany. Vy mte tu drzost mi oznmit, e Dvenka zajali zekov?! val Eckardt v Groehlov mozku. A to i s meem?! To si osobn zodpovte ped csaem! A vy tak, Kne, uvdomte si, e tady u dvno nehrajete prvn housle! bsnil sket m, a se Groehle divil, kde se v tom rachitickm tle bere takov sla. Zekov byli rut partyzni operujc z nepehlednch prales na pobe Nmeckho ocenu, jemu oni postaru kali Severn ledov. V podzemnch nebo dokonale maskovanch zkladnch se tam zhadn mnoili a pronikali proti proudu velkch sibiskch ek, aby kodili Ostmarce. Sice to byla jenom kom bodnut, ale nutila i dret na sibiskch ekch flotily monitor s vrtulozdvihy a Jagdkommandy na palub, je pak bandy zek pronsledovala a vzdunmi vsadky likvidovala. Nzev Zekov pr pevzali od vz ze stalinskch sibiskch lgr, nebo to byli prv oni, kte po Noci odvety spolu s dozorci vytvoili prvn partyznsk oddly. Jeliko Stalin nechal v istkch 193738 zavt do tbor dvanct tisc nejlepch dstojnk Rud armdy, disponovali zekov slunmi vojenskmi znalostmi a vysokm stupnm vcviku. Vai lid na vchod jsou totln neschopn, Mllere, vztekal se mezitm Eckardt, a j se vm, Kne, divm, co od kancle ekte. Dobe si pamatuju, jak jste ho na Vnglfu sjel. To bylo jet pedtm, ne m v csa podrazil, Eckardte, ledov odsekl Lutze a Groehle vnmal, jak se za tm chladem taj jaksi kodolib radost. Nyn bude muset Heydrich souhlasit s csaovm zsahem, ekl chladn vrchn sk korouhevnk. Sm o to csae podm, dodal vyzvav a Groehle by dal ruku do ohn za to, e stejn vyzvav se pitom dval na Mllera, nebo ten se vzpt ozval. To by bylo poruen sk stavy, zajeel. Jurisdikce nad Ostmarkou pslu vhradn kancli. Zapomnte na pt dodatek. Vn ohroen skch zjm, vtzoslavn vyplil Eckardt. Tu zleitost vydm osobn. A to jednou provdy. Na to nemte koule, Eckardte, konstatoval posmn Lutze. A si vs na Sibii vezme na muku njak zek se stbrnmi nboji v sapku, tak se podlte strachem. V tom okamiku ti ti hlavouni mysleli na stejnou vc e Eckardt pojede na Sibi nikoli proto, aby Dvenka dostal zptky, ale proto, aby ho nechal zabt. Nicmn ani Mller, ani Lutze neprotestovali. Mohlo to mt jenom jeden jedin dvod byla to lka, ovem nikoli na Dvenka, ale na Eckardta. A proto se Groehle vbec nedivil, kdy asi msc pot, co Heydrich po ostrm Himmlerov protestu povolil, aby pod Eckardtovm velenm zaalo po Dvenkovi ptrat jeho osobn komando Antropoid, csask dvr s politovnm oznmil, e vrchn komo a sk korouhevnk Eckardt hrdinn zahynul na Sibii v boji s teroristickmi bandami zek. Po Eckardtov smrti (Groehle nepochyboval, e stbrnou kulku, kter ho zabila, urit nevyplil dn zek) se vzduch ve Walhalamtu proistil. Pomry se normalizovaly i jinde, vnmav Groehle to ctil vude kolem sebe, nejen ve styku s ostatnm personlem adu, ale i na ulicch sdelnho msta. A tak tomu muselo bt po cel i. Pochopil, e mezi csaem a kanclem dolo k pm a e v ppad Dvenka Himmlerova strana ghibellin kapitulovala a pistoupila na Mller-Lutzovo een. Protoe tot sta802

Csask Praha

novisko zaujala i Slistka, jak Groehle vdl ze svho armanovho informanho kanlu via Lutze. Z obvyklch drb se pak dovdl, e Dvenkovi, nyn sedmadvacetiletmu mui, bylo dovoleno vrtit se dom, na rodinn statek kdesi v ohb Tansk eky. Normalizace, je v jedenasedmdestm zaala, umonila Groehlovi, aby se vc vnoval rodin a dtem. Nejstar kluci, devtilet Viktor (po prastrci Lippertovi) a sedmilet Pepi (po ddu Knappovi), byli ve vku, kdy chlapci jet berou otce jako nejlepho kamarda, a Groehle si toho hodlal ut. Popravd eeno, nemusel se nijak pemhat, aby se k synm pipojil v jejich nejoblbenj zbav lepen pesnch model letadel z plastikovch stavebnic. Sice vdl, e kdy jim k narozeninm a ke sttnm skm svtkm koup njakou z tch Modellbaukasten, bu od domc firmy Plasticart nebo od japonskch firem Tamiya a Hasegawa patily k luxusnmu dovozovmu tovaru prodvanmu v obchodn sti Inex, kde se dalo nakupovat jenom na legitimaci SS udl jim nejvt radost. Ale on sm, krom toho, e pi vbru dar pro sv dti se nemus ohlet na cenu, z toho dnou osobn radost neml. To se nyn zmnilo. Cel postup stavby, od vytpnut jednotlivch dl z rmeku pes mont, kter vyadovala pesnou chirurgickou prci a nemn opatrn zachzen s lepidlem, a ke konenmu nastknut odpovdajc kamufle a nanesen obtisk s vsostnmi znaky, ho zaal bavit. hn na okamik, a bude model hotov, mu pipomnalo hn na armanov signl, avak oproti nmu nebyl hotov model prchav a dal se jako trofej vystavit ve vitrn. Rychle uzavel s nejstarmi syny modelsk triumvirt, kter se odhodlan brnil protestm zbytku rodiny pod vedenm tloustnouc Hannelore. Zase tady smrd ty vae barvy, stovala si pan Groehlov, kdy stkali dokonen model, kam to, proboha, dte?! dsila se, kdy v komoe na smetky, mopy a dal istidla objevila tos stavebnic mlem a do stropu, nebo po obrcen Pappiho na vru pravou se finann zdroje rozily a Groehle nelitoval penz za dnou novinku. Tvrdil, e ve dl pro syny, kte zaali chodit do modelskho krouku, jen v rmci Himmlerjugend vznikl na jejich vbrov kole. Toto zdvodnn se zdlo bt neprolomitelnou obrannou lini. Kluci budou mt na kole lep kdrov hodnocen, posiluje to jejich sk uvdomn, Schatzi, tvrdil vdy Groehle en, kdy namtala, e existuj i jin zliby, a pod je to lep, ne kdyby neustle depli ped Fernsehen. Tak pro lepte sam americk letadla?! pela do neekanho protitoku toho dne, kdy zpach z edidla pronikl z pzem, kde klukm (a sob) zdil dlnu, a do salonu. Nevdl, co odpovdt, protoe to byla pravda. Akoli disponoval velkm armanovm talentem, nebyl natolik kovan v psychologii, aby sv en dokzal vysvtlit, e mda stavt modely letadel zaniklch USA a jejich spojenc pramen z pchy vtze, z mystria poraenho neptele. Faktem bylo, e s kluky peel z pvodnho mtka 1:100 na dvojnsobn a model americkho bombardru Boeing B-29 Superfortress, kter prv dokonovali, ml v mtku 1:50 rozpt pes 86 centimetr. Kdyby neoteveli dvee do spodn haly, hrozilo, e jeho stkn promn dlnu v plynovou komoru. Bohuel si neuvdomili, e o patro v pod Mutti kvov dchnek pro dmy a schodit z dubovho deva ve stylu Altdeutsch bude fungovat jako komn. Stavebnice patila k nov ad superdetailovanch model firmy Plasticart, je nmtov pokrvala americk zbrojn projekty. Plny se vemi podrobnostmi, ukoistn Wehrmachtem v Americe, nemly dnou vojenskou cenu a Groehle chpal, e pro firemn konstruktry pedstavovaly zlat dl. Soust modelu byla i pln vybaven pumovnice, do n fantazie nkterho z nvrh Plasticartu umstila i atomovou pumu. Proto musel klukm vysvtlit, e projekt Manhattan vytvoili odporn idovt pavdci, aby zniili jejich nadazenou rasu. Bomba mla vyvinout r nkolika milion stup, take ve stedu vbuchu by se vichni lid vypaili, ti vzdlenj by utrpli stran po803

Konen den Valhaly Mezi svty

pleniny a cel msto, na kter by bomba spadla, by tlakov vlna srovnala se zem. Natst projekt idovskch palid byl odsouzen k tomu, aby nikdy nefungoval. No jo, tati, ale co kdyby ta bomba fungovala? rozumoval mlad Pepi. Co kdyby ji ti idi hodili na Prahu? Pak byste s maminkou shoeli a my bychom se nenarodili. Bist du bld? oboil se na nho pohrdav star Viktor, kter drel v levace ze dvou polovin slepen vajko atomov pumy a iletkou v pravace zaisoval ev. Pece v, e pila armda Thule, a idy a dal neptele e zniila. e je to tak, Pappi? obrtil se podlzav na otce, aby odvrtil hrozc pohlavek za to, e se o mladm bratkovi vyjdil jako o blbci. Mal Pepi, kter jet nedoshl dostaten trplivosti a zrunosti, aby se mu mohly svit choulostiv dokonovac prce na modelu, se troku nudil a nehodlal nitku rozhovoru jenom tak petrhnout. Nakrabatil elo. Tati, a odkud vlastn pila armda Thule? Kde se vzali ti vojci, kter nejde zabt? Groehle zadrel dech a byl rd, e nedr v rukou u nastkan drak americkho bombardru e model bezpen spov bichem vzhru na pracovnm stole, podloen korkovmi palky. Krucifix, od eho je kola, od eho je HJot, zuil v duchu, k emu stt ty zasran uitele plat?! Pece neme svm dtem ci, e nadlid, z nich je armda Thule sestavena, ve skutenosti vytvoili nekromanti, padl vojci Wehrmachtu, a e se zabt daj. Znovu, tentokrt trvale. Neme jim ani ci, e jsou dsledkem smlouvy, jej hrzn obrysy si u dvno domyslel. Jako vtina obyvatel e. Jako kad soudn lovk na svt. A ani nemusel bt naslouchaem drak. Ale vdy to pece zn ze koly, Pepi, obrtil se na mladho synka. Nadlid armdy Thule pili z jinho svta, z prasvta vech Germn, aby naemu kmeni v rozhodujc chvli pomohli, horen vzpomnal, jak zn verze, kter se uvd ve kolnch uebnicch djepisu. Pinesli nm i dvno zapomenut znalosti pedk. My na Zemi jsme je ztratili proto, e jsme se hn smsili s nimi rasami, vybavoval si rychle teze z kurz ariosofie, je byly povinn pro vechny dstojnky SS. Za jejich pomoc hlavn vdme csai a kancli. Pat tak k mm a vzali na sebe podobu bvalho skho vedoucho SS Himmlera a generla SS Heydricha, odrecitoval standardn formulku. A to, e se s jejich pchodem vychlila zemsk osa, pipojil se poun star bratr Pepiho, a e dolo ke kata-klyz-matu, dal si zleet na peliv vslovnosti toho cizho slova, kter ho zejm nauili ve kole, to je trest za nae selhn. Za hn ken naich rijskch pedk se skety. Vznikly tak smen rasy zvrolid, jako teba idi, kter ohrozily posvtnou moc rijskch boholid na celm svt a jejich potomky se patnou krv zbavily znalost a nauk, ktermi kdysi Ariogermni vldli. Viktor pravdpodobn deklamoval njakou koln lekci a Groehle kajcn bral zpt pedchoz proklnn uitel. Tohle objevil v roce devatenct set ti slavn vdec Jrg Lanz von Liebenfels a dal Mond, kter v Noci odvety zaal krouit kolem zemkoule, je pro ns trvalm varovnm znamenm, abychom u nikdy na ten hch pedk nezapomnli. Kdy skonil, vzhldl tzav k otci. ekls to moc pkn, mein Sohn, pochvlil ho poten Groehle. A tak to je, v, Pepi? obrtil se na mladho syna. Jene Pepi znovu nakrabatil elo nad tupm noskem. A pro si, tati, n Jaroslav mysl nco jinho? optal se bezelstn. Vera mi ek, e se smrk boj, protoe to jsou stvry, kter pily z pekla. Groehle musel chvilku pemlet, kdo to je n Jaroslav, ne si uvdomil, e Pepi mluv o jednom z domcch otrok, jen byl pidlen k junge Herren jako osobn lokaj. A opt msto nho odpovdl dvanctilet Viktor.
804

Csask Praha

Jaroslav je taky zvrolovk z podadn rasy. A to o tch stvrch ti ekl jenom proto, protoe ti zvid, e ty jsi rijec a on ne, zcela samozejm aplikoval znalosti ze koly. To, e pouil slovo zvid, bylo pmo dosple rafinovan, nebo stav patc k tomuto slovu Pepi sm zakouel i Groehle postehl, jak zvid Viktorovi, e je star, silnj, chytej, sm se dle dvat na Fernsehen a s ttou dlat na modelech vci, kter on jet nesvede. Nicmn nastalou situaci musel eit on. Natst na to stail jeden telefon. Sipo pijelo dopoledne, kdy byli oba kluci ve kole, a pslunci bezpenostn policie hladce, bez jakhokoli rozruchu, Jaroslava odvezli. Jejich velitel pak vystavil pan domu pslun potvrzen, kter bylo poukzkou pro pracovn ad, aby jim pidlil nhradu. Pi vzpomnce na tuto epizodu SS-hauptsturmfhrer poctil, jak stzliv. Chrpn eny mu pipadlo hlasitj a bylo dalm dvodem, aby nespchal do postele. Ml pocit, e se v lonici dus, a zatouil po venkovnm chladnjm vzduchu. Otevel prosklen dvee na balkon, proel jimi a popoel a k zbradl z kovanch prut. Tomu pocitu e je v lonici k nedchn propadal u del dobu a z postvn na balkon se stal kadodenn ritul, pravda, dnes ponkud opodn oslavou narozenin. Uklidnn pomr ve Walhalamtu mlo pzniv dopad i na jeho profesionln schopnosti. Nebo si to jen namlouval, kdo v, ale faktem je, e a po smrti Eckardta si uvdomil, e cel Walhalamt je v armanovm ohnisku. Jako by cel hrad Ratschin tvoil odraznou parabolu pomyslnho armanovho radioloktoru a sousteoval pijman signly do suternu Starho palce. Na africk zkladn Luftwaffe v Dern byly pochopiteln instalovny i normln radary a Groehle, snad proto, e jaksi mentln radar nosil v hlav, urazil sem tam njak to pivo s radarovmi techniky. Nechal si od nich vysvtlit princip rdiovho pstroje a funkci antny. Proto vdl, e ty tykov pro del vlnov dlky a vypadajc jako ebky maj ped vyslacm a pijmacm diplem prvky, jim se k direktory, nebo zaostuj rdiov vlny obdobn jako oka lupy svtlo, a za diplem pak prvek zvan reflektor, jen zase pijman a vyslan vlny odr jako zrcadlo. U kratch vlnovch dlek tvoil antnu msovit paraboloid, bu drtn nebo z plnho vodivho materilu, jen pracoval pln stejn jako parabola automobilovho reflektoru. Jestlie byl v ohnisku takov antny umstn zi, paraboloid soustedil vechnu vyzenou energii do jednoho paprsku, v opan roli pijmae pak paraboloid veker zachycen vyzaovn soustedil do ohniska, kde byl umstn pijmac prvek. Tento jev nyn zakouel Groehle v armanovm proveden. Ratschin takt sousteoval armanov signly a vrhal je v zkm zeslenm svazku pmo do sklepen v zkladech Starho palce, kde elektinou napjen topn spirly ve dvojit podlaze tvoily odrazn reflektor. Jene direktor tto antny, na rozdl od t radarov, nebyl jen pasivn zaostovac okou. Nkde v arelu hradu se cosi probouzelo, naped zaalo ptrat drobnmi prstky a pak, jak nabvalo na sle, se rozpnalo do prostoru. Naped na vechny strany, opt to pipomnalo kvn antny zamovacho radioloktoru, ale kdy tato zvltn armanov signatura obhla cel svt, vytvoila jeden k jihu zaclen paprsek, a Groehle prost vdl, e nkde na neptelskm kontinentu Mu ozil Kabalu. Ta ale mlela. Mlela cel roky, a o to vc Groehle vnmal, jak se paprsek, vychzejc z Ratschinu, probouz, jak jeho intenzita narst a pitom jako by se chvl touhou. Sluby nyn byly nudn, ale o to navnj morn ekn na signl, kter nepichzel. Pesto se Mller nijak neznepokojoval. Naopak, choval se k podzenm neobvykle vldn, jako by ve lo podle plnu, a Groehle, zlkn tmto klidem, poruil svou zsadu trpnho plnn pkaz a zaal hledat zdroj onoho zvltnho armanovho signlu. Netrvalo dlouho a zjistil, e vychz odnkud z hradn katedrly. Dm, pvodn zasvcen svatmu Vtu, slouil nyn jako skladit, pesnji eeno jako skldka starho harampd. Byl sice formln steen, ped bronzovmi vraty hlav805

Konen den Valhaly Mezi svty

nho portlu, zernalmi usazenm prachem a sazemi, stla strn budka, le pro dstojnka SS s odznakem ve tvaru runy Wunjo na nprsn kapse uniformy, je zasvcenm hlsala pslunost k Walhalamtu, nebyl dn problm dostat se dovnit. Prakticky celou dlabu vech t lod pokrvaly hromady vyazench psacch stol, polmanch kancelskch idl, registranch skn a zaprench beden neznmho obsahu. Mezi tm se vrily pyramidy starch kostelnch lavic a dalho mobilie z jinch zruench kostel. Nicmn na zvratn krse gotick klenby, jej plasticitu a tajemnost jet zvyovaly hlubok stny pe, se nic nezmnilo (a ani zmnit nemohlo) a Groehle poctil moc toho msta. Mon byla zadupna do blta, ale stle zde sdlila. Jeho brigadrka jako by nhle vila tunu, take si ji bezdky sundal z hlavy a stbrnho smrtihlava nad ttkem ukryl do podpa. zk uliky mezi bednami a vyazenm nbytkem tvoily bludit a Groehle v jejich hlubokm stnu pomalu a tpav postupoval do hloubi chrmu ke ken s pnou lod. I kdy byl slunen den, pe houstlo. Nkter vytluen vitre byly zabednny prkny, zbvajc pak tak pokryty prachem, rozmytm mnoha roky de do hndoernch map, e do nitra dmu mohl proniknout jenom mal zlomek dennho svtla. Jin vitrov okna popraskala a kusy skla vypadaly. Jimi pak pronikaly zk paprsky svho svtla a vytvely dojem, e chrmov lo je probodna bledmi mei, jejich ost se chvj prachovmi zrny. Drami ve vitrch, krom svtla, pronikli do katedrly i holubi. Groehle slyel jejich tich uklidujc vrkn, kdy kivolakmi ulikami mezi bednami a hromadami starho nbytku pomalu postupoval k transeptu, d se armanovm signlem, kter mu tepal v hlav. Nemohl jt pmo, uhadoval, kterou uliku pout, v nkolika ppadech se musel vrtit. Poslze dospl k esovit zakroucen uzouk aleji, jaksi umocnn Via Dolorosa, nebo ji tvoily ke s ukiovanm Kristem. Museli je sem svzt snad ze vech zruench zemskch kostel a nkdo z vyklzecho komanda pokldal za vtipn z nich sestavil tuto uliku. Avak Groehle, kdy se protahoval mezi vyezvanmi koleny Ukiovanch, nebo vtina soch byla devn, a zachytil pohledy, jimi jako by ho ti trpc Kristov sledovali, to vbec nepokldal za dobr vtip. Nectil se dobe, nicmn prv tato ulika Boch muk ho dovedla k cli do jinho ramene pn lodi, ped starobyl dvoukdl dvee ze zalho dubu zeslen psy kovanho eleza. Byly nadeveny a Groehle, veden signlem, se jimi prothl. Snad to byla kaple. Nyn potemnl prostor vyplovala jenom hromada rozlmanch kostelnch lavic. Prothl se mezerou mezi zd a tm ervotoivm palivovm dvm a do rohu, kde pskovcov ostn vyplovala dvka pobit kosmi eleznmi pruhy. Kdysi snad byla pozlacena, stejn jako erby s skou orlic a eskm lvem, je vyplovaly kosotverce mezi kovnm. Zklaman ped nimi stanul. ern otvory sedmera zmk podl lev hrany hovoily a pli vmluvn. Pesto si to hloup gesto neodpustil a na dvee zatlail. Nepohnuly se ani o milimetr. Hloubka zklamn ho zaskoila. Co si vlastn od t vpravy sliboval? Pravdpodobn je tam njak relikvie, je po Noci odvety oila se zmnou svta, pemtal. Vdy jeho se to netk, je to jenom jeden z mnoha signl, kter doke zachytit, a basta. Tak pro ho to tak znepokojuje? Bezradn stl ped masivnmi dvky, kter mu, bhv pro, pipomnala trezor. Konen si uvdomil, co ho znervzuje. Nikoli njak parazitn odraz Lutzeho armanu, ale to nco za tmi kovanmi dvemi zpsobilo, e doke odposlouchvat skryt dmony. I ty, jim je podzen. Tehdy si poprv vdom pipustil jejich existenci, proctil, kdo jsou ve skutenosti mov. A vzpt ho ohromila jet kactj mylenka, e se musela otevt jet jin pekla a nebesa.
806

Csask Praha

Oili i jin duchov. I ten za tmi dvemi. Rozilen zafunl a jako ozvnou zaslechl ramot, jako kdyby nkdo z nezbyt pelpl. Zvuk zaznl odnkud zvenku, od nadevench dve do kaple. Wer da? vykikl a jeho boty zadupaly do dladic, jak se hnal k vchodu. Ztratil njak as, ne se provlekl kvrou mezi kamennm ostnm a dubovou veej. Neml ani vteinu, aby si mohl prohldnout vetelce. Byl to njak postar civilista. Groehle zaregistroval staromdn oblek, kravatu a svtlej skvrnu oblieje, ne ten mu zabhl do oblouku Via Dolorosa. Vyrazil za nm, ale pak se nerozhodn zastavil. Zejm to byl nkdo z civilnch expert, ze skupiny tch csaskch mg kolem profesora Heisenberga, take ml nepochybn vt prvo toulat se bvalm chrmem ne on sm. Co by mu vlastn ekl, kdyby ho dohonil? Mezitm ztratil soustedn a s nm i signl. Alespo si to myslel, kdy s pohledem upenm na ebrovanou klenbu, aby se lpe orientoval, zamil ke vstupnmu portlu za kruchtou, na n jet stly varhany, by s nktermi palami vylomenmi. Stdav se dval pod nohy a na klenbu. A pi jednom pohledu zpt, kdy sklopil oi dol, se to stalo el stedem chrmu, mezi lavicemi, kde se modlilo nkolik starch en. Ohldl se zmaten k presbyteriu a pes tumby s lecmi sochami krl zahldl rud oko vnho svtla nad hlavnm oltem. Dtsk tbetn ho pinutilo otoit hlavu zpt, k hlavnmu portlu. Zpod stnu kruchty (nyn s neporuenmi varhanami) se vyhrnula skupina starch dt. koln vlet, dovtpil se. Nkter z nich mly kolem krku erven tky. Msto uitele, jak oekval, se do ela skupiny prodrala jen o nkolik let star dvka v modr koili. Soudruko, soudruko, volali na ni dti, a Groehle rzem pochopil, e se dv na oddl njak dtsk organizace, jaksi obdoby HJot. Zejm komunistick, usoudil podle barvy tk a podle toho, jak dti volaly na svoji Leiterin. Vdl, e mluv esky, a pesto jim rozuml. To ho vydsilo nejvc. J, esesk, volaly dti, kdy si ho vimly. Soudruko, soudruko, podvejte se, je tady esesk. Groehle se tvan ohldl. Babky nejbl pestaly drmolit renec a s nechut se na nho dvaly. Ale sp proto, e kvli nmu je pokik dt vyruil z modlen, ne kvli uniform, kterou ml na sob. Ticho, dcka, okikla je dvka v modr koili. To bude asi nkdo z komparsu. Copak jste si nevimli televiznho tbu na ndvo? Teba se tady to dal dl serilu Byl jednou jeden dm. Pane, pane, volaly nyn dti v ervench tcch pmo na nho, v em hrajete? tyi z tanku a pes, vykikl rozpustile jaksi obrlen kluk do vysok klenby, ostatn dti vyprskly smchem , nae si vyslouily nesouhlasn mruen modlcch se babek. love, bte pry, zasykla na nho jedna z tch starch pan, copak nevidte, e dlte v Bom dom ostudu? Jako kdyby ti haranti byli lep, pipojila polohlasem jej sousedka. Akoli byl zmaten, ml Groehle tolik rozumu, e chvatn proel przdnou lavic a ten oddl rudch HJot obeel bon lod. Jet slyel, jak jejich vedouc zaala vyprvt o Matyi z Arrasu a Petru Parli, prvnch stavitelch katedrly. Kdy se dostal pod kruchtu a obchzel jeden ze sloup neekan zakopl o zaprenou lepenkovou krabici. Musela u bt chatrn, protoe se rozvalila a z jejho nitra vyhezly knihy a rozloily se do vje kolem jeho nohou. Pchly plesnivinou, ale pesto, jak byl stle zmaten, se k nim sklonil. Jako by mu mohly odpovdt na to, co prv zail.
807

Konen den Valhaly Mezi svty

Byly v latin. Snad misly a jin liturgick knihy. Do prdele! zaklel a vztekle knihy odkopl. Pot zamil k zdve a prothl se nadevenou bronzovou veej do dennho jasu. Njakou dobu mikal do ostrho slunce. Aby se zbavil chaosu v hlav, aby se vzpamatoval z toho dsivho zitku jin ptomnosti. Na stupn ped hlavnm portlem za nm vyel strn s hodnost scharfhrera. Asi jste toho civilistu vydsil, obersturmfhrere, ekl s pesn vyvenm podlem ovilnosti a sluebnho tnu. Veker zmatek a vykolejen, je zakouel, se petavily v chu si na nkom vylt zlost. Pro jste mi, hergot, neekl, e tam nebudu sm? vytkl. Mte, chlape, vbec hlavu? Obliej vojka strnul do sluebn masky. Csask mg Kauders m k nvtv chrmu povolen, obersturmfhrere, odhrel pehnanm pedpisovm tnem, aby Groehlovi pipomnl, e on povolen neml, a tud strn si nezaslou, aby byl za svou benevolenci, s n ho pustil dovnit, jet buzerovn.

* * *
Groehle nebyl dn lumen a vdl to. Nicmn mu nechybla systematinost a komplex z nedostatenho vzdln ho vedl k tomu, e dn problmy nehzel za hlavu. Trvalo mu to sice dle, ale nakonec pece jen ze svho vletu odvodil sprvn poznatek. To, co zail v chrmu, bylo spolen tajemstv vech skch papal, to, eho se v nejhlubch mylenkch neustle hrozili, to byla ta pern alternativa neexistence, kterou ml odvrtit Dvenk, to byl dvod, pro existoval Walhalamt a pro on musel naslouchat v armanovch dlavch. Jako pedsunut hldka varujc ped tokem obludnch duch z jinch svt, nebo nejen jedna, ale vechny peet byly zlomeny. Poznn na nho padlo v noci, leel v posteli a pevaloval se v marnch pokusech usnout. Kdy mu dolo, zatmco jeho ena vedle pokojn oddychovala, co jeho vlet vlastn znamenal, udlalo se mu patn. Musel vstt a odejt do koupelny, kde hodinu keovit zvracel do zchodov msy. Od t doby se katedrle vyhbal. A do toho dne, kdy tam musel jt sluebn. Avak signlu, kter z n vychzel, se nezbavil. Znl mu trvale v uch jako tinitus. asem si na nj zvykl, a kdy se zabral do njak prce, dokzal na nho zapomenout, zejmna kdy v suternn dln doma modelail se syny. Z archivu si opatil informace o katedrle, take u vdl, e za tmi eleznmi dvemi se nachz kaple svatho Vclava, odkud v masivu zdiva vede vzhru toit skryt schodit do Korunn komory. Zde jsou pak uchovvny korunovan insignie eskch krl, pedevm svatovclavsk koruna, kterou nechal zhotovit velk csa Karl IV. panovnk, jen Zlatou bulou dal Svat i msk tak pevn prvn rmec, e vydrel a do jejho zniku v roce 1806. Ml strach, e pi jeho talentu, pi jeho vnmavosti ho Korunn signl, jak pro sebe nazval armanov zen vychzejc z katedrly, zase strhne do toho druhho svta. Pouen zitkem z chrmu snail se nosit uniformu co nejmn. On, kter si na pslunosti k SS tolik zakldal, nyn chodil i do adu v civilu a a na mst se pevlkal. Vyplatilo se mu to, nebo byl znovu stren. Na svtek Beltain roku 1974. Pestoe Hannelore nesouhlasn vrtla hlavou, kdy ho spatila v civilu, a upozornila ho na vjimenost svtku, odmtl si vzt uniformu a na oslavu do msta vyrazil v jemn kostekovanm edm obleku a s velurovm kloboukem na hlav. Na Reichsplatzu u bylo nabito. Od mohutn budovy sk rady nad jezdeckou sochou svatho Vclava, toho
808

Csask Praha

Vikinga, kter udlal tu chybu, e se nechal poktt a pokouel se zcivilizovat barbarsk echy, proudily tisce Praan. Davy se valily kolem pase Luxor smrem dol, k Mstku, kde ped budovou editelstv koncernu Bhmisch-Mhrisch Maschinenfabrik bylo nachystno pdium pro csae, a pak druhou stranou skho nmst se jako pbojov proud vracely zpt, aby se rozbily o balustrdu Reichsratu a opt klesly k Mstku. Beltain patil k osmi skm sttnm svtkm a na rozdl od jarnch Svtk Svtla s vojenskmi pehldkami byl zasvcen rodin, matestv a enskmu principu wicca veobecn. Proto si ho csa Jindich vybral, aby Praanm a vbec vem obanm e pedstavil svou cho. Bylo to naprosto pekvapiv, kdy naped Fernsehen a pak noviny pinesly tuto zprvu, nebo nikdo nepedpokldal, e by csa mohl uzavt manelstv. Podle mdi si csa manelku vybral ve sv domovin, v prasvt vech Germn, kde byla i korunovna jako Reginleif I. Jak se blilo poledne a doba objeven se csaskho pru, davy jet zhoustly a Groehle se musel vzdt svho plnu, e posad dti ke stolku v zahrdce nkter kavrniky a poru jim zmrzlinu, nebo lid se tsnili i tam. Krom pdia u editelstv BMM, pokrytho rudm suknem, z nho jako vevdouc oko mrkala ern svastika v kruhovm blmu, se nad moe hlav tyily jenom ploiny FS kamer. Groehlovi se podailo vysadit dti na jeden z kavrenskch stolk ped hotelem Europe a Hannelore na nm pidrovala nejmlad Traudl. Prostor ped tribunou drela voln jezdeck garda SS. Vjela do nj kolona limuzn, z nich vystoupili pnov v cylindrech a dmy v toaletch zejm lenov diplomatickho sboru a vedeni japonskm velvyslancem zaujali msto na tribun. Nkde odzadu musel pijt dvr. Groehle ml dojem, e zahldl na tribun i komolou epici Prvnho csaova trpaslka. Pak zaznly fanfry a na uprzdnn msto po limuznch pedjel kor, taen osmi blmi lipicny. Podle toho, jak dav zahuel, musel csask pr prv vystoupit. Poslze se objevil na tribun, csa v ern uniform skho vedoucho SS a csaovna v bl rb. V tom okamiku se stalo nkolik vc souasn. Dav zajeel nadenm, vrhl se neovldan vped a odtrhl Groehla od rodiny. Souasn mu v hlav explodovala signatura Slistky a nejlep nasloucha Walhalamtu si uvdomil, kdo je csaovna. A byla to prv ta zvra poznn, je jm smkla jinam a ohluila ho... hudbou. Rynou dechovkou, kter z tlampa vyhrvala do pochodu. A IJE KES, A IJE KES, skandovali lid v prvodu. Museli bt z njak paravojensk jednotky. Nesli zbran, jaksi mence mezi pukou a samopalem, a mli na sob stejnokroj modr kombinzy, barety a pes pravou pai rudou psku s blmi psmeny LM. Za nimi pak li ji civilist, jak Groehle usoudil, prost obyejn lid, ale s mnostvm rudch vlajek, standart a transparent v rukou. Nkte se smli, nkte mleli, nkte se bavili mezi sebou. Na dolnm konci nmst tribuna zstala, jene msto csaskho pru na n stli v ad njac strejdov, uprosted mu s energickm obliejem za kostnmi brlemi, a jak Groehle rozeznal, s hustm jekem nad rovnm elem. Musel tam bt i pedka hesel, jeho hlas msily tlampae do hudby a roznely a do pilehlch ulic. KD ZDRAV PRAHU, HUR, zaryel amplion Groehlovi nad hlavou, a poskoil. HUR, odpovdli lid v prvodu, A IJE SOUDRUH TROUGAL, HUR, nedal si pokoj amplion, a z prvodu se ozvnou vrtilo HUR, HUR. Groehle si uvdomil, e se tsn na chodnku v davu pihlejcch. Kolem nho naden jeely dti a mvaly vstc prvodu devnmi tykami se stapcem ervenomodroblch paprovch prouk na konci. Dospl lid v atech, je Groehlovi pipadaly uniformn pytlovit, se chovali zdrenlivji, nicmn i oni s smvy na tvch mvali tmi tykami a lid z prvodu jim odpovdali stejnm zpsobem.
809

Konen den Valhaly Mezi svty

Akoli byl v civilu, Groehle se musel njak liit. Okolo stojc lid se po nm ohleli a pak si se zdenm uvdomil, e celou plochu nmst, po nm se posouval had prvodu, lemuje kordn policist. Asi ve ticetimetrovch rozestupech postvali u chodnku mui v zelench uniformch a brigadrkch, s pistolemi a ernmi pendreky. Spn se prodral k domovn front, kde bylo volnji, a zamil dol, k automatu Koruna. I kdy ml strach, nebyl tak zmaten, jako kdy byl vtaen poprv. Dokonce se v nm probudila zvdavost chtl si bl prohldnout komunistickho csae tohoto Bhmenlandu. Jene smrem k tribun policejn kordn zhoustl, a tak se v rozpacch zastavil ped stm pase Koruna. Akoli znovu rozuml, co si lid kolem povdaj, a dokzal pest npisy na transparentech (POD VEDENM KS ZA DAL ROZVOJ SOCIALISTICK ZEMDLSK VROBY, A IJE 1. MJ, MEZINRODN SVTEK PRACUJCCH, SSSR, N VRN SPOJENEC), nebyl si jist, jestli by dokzal odpovdt na otzku, nato kdyby ji poloil policista. Proto zstal stt ped pas a doufal, e i v tomto svt vede na Graben. Ani chtl, jeho oi si zase pithla ta komunistick obdoba Fackelzugu. Zplava rudch vlajek zeslila a mezi nimi se kymcely portrty mu na tych. Groehle usoudil, e se mus jednat o mstn vdce, nebo mnoho z nesench portrt bylo podobiznou mue s kostnmi brlemi na tribun, kter svm rudm potahem jako by t z jeho svta vypadla z oka. Jenom bl kruh se svastikou chybl. A IJE SOUDRUH TROUGAL, A IJE SOUDRUH TROUGAL, skandovali lid v prvodu, kdy zahbali kolem tribuny na tdu Viktoria, a ve stejnm rytmu se pohybovala i sta suity na tribun, zatmco obrlen mu s hustm jekem jim blahosklonn kynul. Na nkterch tabulch, je se tyily nad hlavami prvodu, nebyl zobrazen jeden vdce, ale trojice dstojnch mu s mohutnmi bradkami, jak se nosily za Bismarcka. Byli i vlasat, hlavn ten vlevo, avak Groehla vc zaujal profil pravho krajnka. Zobrazoval mue s koz bradkou, zkmi trbinami o a lysou kulatou hlavou. Na prvn pohled vyhlel jako csa Jindich, a se Groehle zajkl. Vzpt si ale uvdomil alebnost podoby. Neml as nad touto optickou hkou, nebo co to bylo, dlouze pemlet. Nco na jeho obleku nebylo v podku, lid opt po nm po oku pokukovali a co horho, viml si ho jeden z policist a vykroil k nmu. Neekal, zvrtl se na pat a zamil, sice nijak rychle, ale pesto svin do pase. Jak zjistil, ila vlastnm ivotem, kter jako by s tm venku neml nic spolenho. U poloprzdnch vkladnch skn se klackovali mlad lid s dlouhmi mastnmi vlasy a v modrch pracovnch kalhotch, kter Groehle znal z dokumentrnch film o obsazovn USA v roce 1946. Tam je nosili venkovani a v nraznkovm Stt Skalistch hor snad nos dodnes. Rommelovi veterni jim kali Blaue Hosen. e to ti komunisti trp?!, podivil se Groehle. Vzpt ale narazil na nco jet horho, co by si ani ve snu nedokzal pedstavit. ei sice patili k podadn rase, ale vbec se to nedalo srovnat s ksindlem, kter se poflakoval ve vedlej vtvi pase. Byli to skuten CIKNI! A jeden si to inul pmo k nmu. en many? optal se snd mladk s drzma oima, obleen do buzerantsky vypasovanch modrk a do rozepnut koen bundy, take bylo vidt pestrobarevnou koili, z n se Groehlovi dlalo zle, stejn jako z odru, kter z toho podlovka vychzel. Mlky se pokusil to zve obejt. Biten geld tauen? nedal se ciknsk vrostek odbt a Groehle v jeho hatmatilce se zdenm rozeznal nminu. Taj mrk, taj mrk? cikn okamit zareagoval na plamnek poznn v Groehlovch och, chytil jeho rukv, stelil pohledem okolo a tlail ho do vklenku uzavenho vchodu njakho przdnho obchodu. Gute prajse, gute prajse, drmolil a odnkud vyeskamotoval tlust svazek banko810

Csask Praha

vek s motivem ozubenho kola a njakm selskm prem na aversu. Byla na nich i slice sto a Groehle pochopil, e to jsou stokoruny. Ajne mrk, finf krne, vnucoval se cikn a Groehle nevdl, co m dlat, in bnk nur draj krne. Musm se ho njak zbavit, pdilo mu hlavou. Mechanicky vythl penenku a stejn tak mechanicky z n vylovil skou padestimarku s portrtem kancle Heydricha. Ciknsk vrostek zkoprnl. Co to m bejt? vyhrkl esky a ucukl rukou, v n drel penze. Taj mrk, taj mrk, pokouel se znova. Das sind Deutsche Marke, fnfzig Reichsmarke, zoufal Groehle se snil k vysvtlen. Hovno, vole, odsekl cikn hrdeln etinou. Pak blskly jeho oi. To si str do prdele, ty zasranej ncku, s pohrdnm pohldl na Groehla, odsunul se od nho, jako kdyby byl nakaen, a zamil pes pas ke svm kmom. Vidli ste tu germnskou piu? hlsil jim cestou. Ten hajzl sem vleze v tom vestgdo vohozu a chce vekslovat star love z vlky. To u Groehle neslyel. Pdil zpt, k st pase na nmst, a bylo mu jedno, kolik policist tam h. Natst tam nestl dn a cize znjc dechovka z tlampa znovu zatoila na jeho ui plnou silou. Prvod jet pochodoval, Groehle pes zda a temena pihlejcch vidl vlnc se transparenty a vlajky, je pipomnaly rud upiny na tle toho pozvolna se posunujcho hada. Teprve te si uvdomil jak je zpocen. Koile pod sakem se mu moke a studen lepila na zda a vnmal, jak si rky potu z podpad hledaj cestu k opasku kalhot. Pocit osobnho nepohodl byl tak siln, e mu trvalo nkolik vtein, ne si uvdomil, e z tlampa msto esk dechovky zn jdlovn jeho rodnho kraje a e lid, kte ho svraj ze vech stran, u nejsou komunistit ei v pytlovitch oblecch, ale jeho soukmenovci, eny v dirndlech a mui v krtkch kalhotch a s blmi podkolenkami. Byl blzko tribuny s csaskm prem, kam ho zanesl dav. Teprve nyn postehl, e ped tribunou je ni pdium, na nm krojovan skupina Tyrolk prv pedvdla Schuhplattler. Z pocitu levy, e je zpt, mu a vyhrkly slzy do o. Stejn jako v tom druhm svt bylo i zde u domovn fronty volnji a Groehle se tam propracoval. Ctil, jak mu mknou kolena, a musel se opt o rm vkladu. Mezitm pleskn Schuhplattleru doznlo. Novopeen csaovna povstala a poala teatrln tleskat. Vzpt se roztleskalo cel nmst. Dreimal Hoch unsere Kaiserin, zahmlo z tlampa. Hoch, hoch, hoch voln slvy se pelvalo od jednoho konce Reichsplatzu ke druhmu a odrelo se od prel dom. Povstal i csa a s klonami pijmal hold. Lid okolo se usmvali, nicmn Groehle se u nedal oidit. I zde v tch smvech, ve vem tom jsn vnmal tut keovitost, kterou jasn vyctil tam, a bleskem ho ozilo poznn, e nejen on, ale vech tch dv st tisc lid na skm nmst dobe v, kdo vlastn csaovna je. Kupodivu poznatek, kter si pinesl z Beltainu 1974, ho osvobodil. Vichni se petvaovali, nejen on sm, a tato skutenost ho zbavila vitek. Mm prvo na sv privilegia, mm prvo vytit z okolnost, co se d, utvrzoval se ve svm rozhodnut dlat ve pro kariru a zajistit pro sv dti to nejlep, co e nabz. Jistm zpsobem se pestl bt i Lutzeho. Nyn vdl, e i ten druh svt, jen by vznikl po Dvenkov selhn, m sv dmony, mon jet hor. A proto s klidem, jakho by dv nebyl schopen, absolvoval na podzim tho roku zvltn rozhovor mezi tyma oima.
811