You are on page 1of 3

Access, Bars tehika u Hrvatskoj

Da li znate da postoje 32 toke na vaoj glavi koje kada se njeno dodirnu, snano i lako otputaju sve ono to vam ne doputa da primate? Ove toke sadre sve misli, vjerovanja, emocije i razmiljanja koje ste pohranili u bilo kojem ivotu O!O "# $O%&'(O)* D+ )!# O*,&)*-*#. Dobivamo vie prostora, svjesniji smo sebe, svoga tijela i svega oko sebe - ta je sve tada mogu/e, koje nove mogu/nosti imamo u ivotu??? ,okretanjem 0+1)2a rasprujete elektrini naboj polariteta pohranjen u vaem mozgu *o je poput aktiviranja kompjuterskog virusa svijesti koji vam razotkriva gdje djelujete pomo/u auto2pilota umjesto svijesti, odbijanja umjesto primanja 3ada pokrenete bars2e vai modani valovi se usporavaju doputaju/i pristup modelima ponaanja, sustavima vjerovanja i tokama gledita koje koristite od vaeg djetinjstva ili iz nekog biveg ivota !i tako stvarno postajete prisutniji u svom ivotu, a prolost se vie ne projicira u budu/nost na isti nain ,okretanjem svojih bars2a vi doslovno mijenjate vjerojatnosti budu/ih mogu/nosti 0ars se mogu koristiti za ubrzavanje promjene na svim podrujima vaeg ivota 3ome je 0ars namijenjen? )!-$+. *erapeutima, maserima, kiropraktiarima, svima koji se bave nekim oblikom rada na tijelu, svima koji se bave osobnim rastom i razvojem, roditeljima, suprunicima, djeci ,ovedite sa sobom nekoga s kim nakon radionice moete izmjenjivati tretmane i uivati u blagodatima koje 0ars donosi. Dodirom odre4ene toke na glavi nestaju negativne misli i stavovi pa i depresija +ktiviranje barsa, toaka koje se nalaze na glavi, nalik je ulasku u 5hard disk5 naeg mozga i brisanju nekorisnih datoteka 6to vie beskorisnih podataka izbriemo to vie prostora dobivamo da kreiramo ono to istinski elimo 7aganim dodirom barsi se aktiviraju i tako omogu/uju energiji da tee i da se otpuste stavovi koji prijee na razvoj

5*he 0ars5 se sastoji od 32 toke na glavi koje uvaju memorirane elektromagnetske komponente svih naih misli, ideja, stavova, odluka i vjerovanja koje smo ikada imali o lijeenju, tijelu, kontroli, svjesnosti, kreativnosti, energiji, starenju, seksualnosti, novcu )vaka misao, ideja ili stav koji postanu tvrdokorni ograniavaju nau sposobnost da privlaimo nove i svjee ideje pomo/u kojih bi kreirali bolju stvarnost Dodir koji osloba4a 0ars tehnika ili pristup svjesnosti 8+ccess 9onsciousness:, nastala je prije dvadeset godina u )+D2u, zaetnik tehnike je %ar; Douglas 3od nas se tehnika radi od prole godine, a donijela ju je !ladica Djordjevic koja ivi u 6vedskoj 1adionice u <aprei/u i drugim gradovima u =rvatskoj, )loveniji i )rbiji uz !ladicu Djordjevic vodi )njeana %ottstein >)vaka od 32 toke na glavi odnosi se na jedno podruje u naem ivotu na sve dobro i loe to nam se doga4a (ai stavovi su zapravo razlog zato imamo ivot kakav imamo, s odre4enim problemima, bolestima itd *ehnika se izvodi na vrlo jednostavan nain 7aganim dodirom toka na glavi cijeli naboj pohranjen u njima se prazni i osloba4a nas ,rednost ove tehnike je to su promjene vidljive vrlo brzo i u svim s?erama ivota Osoba koja prima tretman uop/e ne mora znati to se otpustilo i iz kojeg vremena, niti se suoavati s prolo/u da bi poboljala svoju sadanjost>, objasnila je )njeana %ottstein ,itanjima do cilja (a radionicama se ui kako stimulirati toke na glavi@barse i tako pomagati sebi i drugima Osnova su barsi, a kasnije postoje i vii stupnjevi edukacije )njeana %ottstein objasnila je kako je na nju djelovao barsiA >$ene je tehnika odmah oduevila, ve/ 2B godina bavim se raznim meditacijskim tehnikama, poput reikija, a hodala sam i po eravici *ako da im sam prvi put probala ovu tehniku znala sam da djeluje ,ored svog osnovnog uinka, osloba4anja od starih obrazaca, barsi tehnika pomae da osoba bude jaa i da je problemi ne slome nego da ih rjeava (akon osnovne tehnike svima preporuujem da odu na Coundation gdje se obra4uju pojedina ivotna podruja i ue se tehnike kako ih unaprijediti 9ijeli sustav pristupa svjesnosti poiva na pitanjima !ano je pitati jer svako pitanje otvara nove mogu/nosti ,rimjerice, kad ima dan tijekom kojeg ti je sve ilo odlino i onda se na kraju zapita moe li jo bolje *im pitanjem se zapravo kreira mogu/nost da bude jo bolje i tako nastaju pozitivna uda u naim ivotima > 0arsi i depresija (a pitanje moe li barsi metoda pomo/i u lijeenju depresije )njeana %ottstein je dala kratak, ali optimistian odgovorA >Osobama koje pate od depresije svakako bih preporuila da za poetak do4u na tretman, a nakon toga i na radionicu jer nakon jednog tretmana najbolja stvar koja im se moe dogoditi je da im se promijeni cijeli ivot, a najgore to se moe dogoditi je da /e se osje/ati kao poslije dobre masae >

Ovu inovativnu metodu utemeljio je ovjek imena Gary Douglas 1990. godine, a do danas je dostupna u ak 49 zemalja, ukljuujui i Hrvatsku. Ona vam omoguava mijenjanje svega to Vam ne odgovara u ivotu te nudi alate, odnosno naine rada s energijom, informacije, tjelesne i verbalne procese koji vas osloba aju svega to vam ne dozvoljava osobni napredak. Access Consciousness - Access The Bars Bars je osnovna metoda koja nam govori da na glavi postoje 32 toke koje uvaju memorirane elektromagnetske komponente svih naih misli, ideja, stavova, odluka i vjerovanja koje smo ikada imali o na primjer: iscjeljenju, tijelu, kontroli, svjesnosti, kreativnosti, energiji , starenju, seksu, novcu itd. Aktiviranjem tih toaka dolazi do oslobaanja tih naboja koji nas cijelo vrijeme ograniavaju i onemoguavaju da napredujemo i uistinu imamo ivot kakav na svjesnom nivou elimo. Bars metoda sastoji se od individualnih tretmana kojima terapeut Bars tehnikama moe otpustiti 5-10 tisua godina raznih ogranienja iz podruja vaeg ivota koji je povezan s tokom koja se dodiruje, kao npr. : zdravlje, tijelo, odnosi, novac, kontrola, kreativnost, seksualnost, radost, iscjeljenje. Ove metode namijenjene su svima, od terapeuta, masera i kiropraktiara. Kao i svima onima koji se bave nekim oblikom rada na tijelu, koji se bave osobnim rastom i razvojem, roditeljima, suprunicima i djeci. Vie o ovim tehnikama slobodni ste pogledati na stranicama: www.bars.accessconsciousness.com www.accessconsciousness.com synergyinmotion.info drdainheer.com