You are on page 1of 12

BIOLOGIA

U
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Servei de Llengua Catalana

zoologia

VO CA BU LA Ri
catal castell

DE

OCABULARI

de zoologia Presentaci

En el marc del procs de normalitzaci lingstica engegat per la Universitat de Barcelona, la Comissi de Normalitzaci Lingstica de la Facultat de Biologia presenta aquest vocabulari de zoologia dirigit especialment als alumnes de la nostra Facultat, per que tamb pot ser dinters per als alumnes densenyaments impartits en altres facultats i que cursen assignatures relacionades amb aquesta disciplina. El vocabulari sha format inicialment a partir dun buidatge dapunts de classe i dobres de referncia bsiques, amb la finalitat de seleccionar els termes ms utilitzats en la docncia daquesta matria. Posteriorment, les diverses revisions han anat ampliant i esmenant el cos inicial de lobra. En tot cas, es tracta dun vocabulari bsic, ja que mai sha prets abarcar la totalitat de la molt extensa terminologia relacionada amb aquest camp del coneixement. En aquest sentit volem fer constar que sha fet especial atenci als termes que poden presentar dubtes a lhora de ser traduts, per b que tampoc sha prets confeccionar una obra terminolgica definitiva, quan encara resta per fer una gran tasca en aquest mbit. Aquesta primera edici es presenta noms amb dues correspondncies, catal i castell. La nostra intenci s recollir les equivalncies angleses en una propera edici. En aquest sentit, volem fer una crida a tots els membres de la Facultat i de la comunitat universitria en general perqu corregeixin i amplin, s a dir, perqu millorin, aquesta edici amb els seus comentaris i suggeriments. Per acabar, noms queda donar les grcies a tots aquells que han collaborat en lelaboraci daquest vocabulari que presentem, i al Servei de Llengua Catalana, que nha fet lassessorament lexicogrfic i lingstic i ha tingut cura de ledici.
Barcelona, juliol de 1995 Comissi de Normalitzaci Lingstica de la Facultat de Biologia

OCABULARI

de zoologia Instruccions de maneig

Cada entrada daquest vocabulari cont les informacions segents: 1 Terme catal i terme castell

Tots els termes del vocabulari sordenen de forma alfabtica, seguint lordre natural de la seqncia, i van precedits per un punt negre que els identifica com a entrades del vocabulari: ambulacral aparell bucal apndix pex Quan lentrada presenta doble gnere hi hem indicat la terminaci corresponent a la forma femenina: cutani -nia adj detritvor -a adj 2 Categories gramaticals

La llista de categories gramaticals utilitzades en aquest vocabulari s la segent: adj (adjectiu), m (nom mascul), f (nom femen). 3 Sinnims

Per a cada una de les entrades del vocabulari hi pot haver formes sinnimes, que es troben a sota de cada terme al qual fan referncia, en lletra cursiva i sense punt que les identifiqui com a entrades independents: leum m ili El vocabulari no estableix cap ordre de prioritat per a les formes sinnimes, de manera que tots els termes tenen entrada prpia, i poden ser localitzats alfabticament: ili m leum

OCABULARI

de zoologia Instruccions de maneig

Altres informacions gramaticals

En alguns casos, hem afegit informacions de carcter gramatical sobre els termes entrats en el vocabulari, que hem considerat que poden ser dutilitat per als lectors. Cada tipus dinformaci figura a sota de lentrada corresponent, entre claudtors i precedida per una abreviaci que la identifica. En aquest vocabulari, shan marcat alguns plurals irregulars, o que simplement sha observat que se solen escriure malament: pex [pl: pexs]

OCABULARI

catal

castell

acfal -a adj acinet m acineta f cron m ambulacral adj aparell bucal m apndix m [pl: apndixs] pex m [pl: pexs] pode -a adj pter -a adj artell m atri m balanc m halteri blastocel m blastoderma m blstula f brnquia f brostejador -a adj caudal adj cella f celoma m cerc m cili m cist m coancit m cclea f corpuscle basal m coxa f cutani -nia adj detritvor -a adj digestiu -iva adj duod m ectoderma m litre m escama f escata escata f escama esclerita f escora cerebral f esfag m esper m espiracle m estern m estrnum

acfalo -la adj acineto m acineta f acron m ambulacral adj aparato bucal m apndice m pice m podo -da adj ptero -ra adj artejo m atrio m balancn m halterio blastocele m blastodermo m blstula f branquia f ramoneador -ra adj caudal adj celda f celoma m cerco m cilio m ciste m coanocito m cclea f corpsculo basal m coxa f cutneo -a adj detritvoro -ra adj digestivo -va adj duodeno m ectodermo m litro m escama f escama f esclerito m corteza cerebral f esfago m espoln m espirculo m esternn m

OCABULARI

catal

castell

estrnum m estern estigma m estol m estomodeu m estrep m estrbil m fmur m fetge m flagel m follicle m glabre -a adj gonpor m gonporus gonporus m gonpor halteri m balanc hemal adj heptic -a adj leum m ili ili m leum isqui m squium squium m isqui jej m jejnum jejnum m jej larva f llanterna dAristtil f llepador -a adj mandbula f manubri m mastegador -a adj maxilla f maxillpede m medulla f melsa f mesoderma m mesodeu m mrula f nansa de Henle f nervi vague m vague nimfa f

esternn m estigma m estoln m estomodeo m estribo m estrbilo m fmur m hgado m flagelo m folculo m glabro -bra adj gonoporo m gonoporo m halterio m balancn hemal adj heptico -ca adj leon m leon m isquion m isquion m yeyuno m yeyuno m larva f linterna de Aristteles f lamedor -ra adj mandbula f manubrio m masticador -ra adj maxila f maxilpedo m mdula f bazo m mesodermo m mesodeo m mrula f asa de Henle f nervio vago m vago ninfa f

OCABULARI

catal

castell

ntum m ocel m opercle m opistosoma m scul m oviscapte m palp m pncrees m pap m pedipalp m pedrer m periosti m pigidi m pleura f pleurita f porus m probscide f prosoma m protrax m queta f rdula f rafe m receptacle seminal m rostre m sacre m sedimentvor -a adj sensitiu -iva adj sincici m solc ambulacral m solencit m sosteniment m suctor m tars m tegument m tlson m tentacle m tergita f tbia f trax m trabcula f trquea f trocnter m vague m nervi vague vermis m vitel m xuclador -a adj

noto m ocelo m oprculo m opistosoma m sculo m oviscapto m palpo m pncreas m buche m pedipalpo m molleja f periostio m pigidio m pleura f pleurito m poro m probscide f prosoma m protrax m queta f rdula f rafe m receptculo seminal m rostro m sacro m sedimentvoro -ra adj sensitivo -va adj sincicio m surco ambulacral m solenocito m sostn m suctor m tarso m tegumento m telson m tentculo m tergo m terguito tibia f trax m trabcula f trquea f trocnter m vago m nervio vago vermis m vitelo m chupador -ra adj

OCABULARI

castell

catal

acfalo -la adj acineta f acineto m acron m ambulacral adj aparato bucal m apndice m pice m podo -da adj ptero -ra adj artejo m asa de Henle f atrio m balancn m halterio bazo m blastocele m blastodermo m blstula f branquia f buche m caudal adj celda f celoma m cerco m cilio m ciste m coanocito m cclea f corpsculo basal m corteza cerebral f coxa f cutneo -a adj chupador -ra adj detritvoro -ra adj digestivo -va adj duodeno m ectodermo m litro m escama f esclerito m esfago m espirculo m

acfal -a adj acineta f acinet m cron m ambulacral adj aparell bucal m apndix m pex m pode -a adj pter -a adj artell m nansa de Henle f atri m balanc m halteri melsa f blastocel m blastoderma m blstula f brnquia f pap m caudal adj cella f celoma m cerc m cili m cist m coancit m cclea f corpuscle basal m escora cerebral f coxa f cutani -nia adj xuclador -a adj detritvor -a adj digestiu -iva adj duod m ectoderma m litre m escama f escata esclerita f esfag m espiracle m

OCABULARI

castell

catal

espoln m esternn m estigma m estoln m estomodeo m estribo m estrbilo m fmur m flagelo m folculo m glabro -bra adj gonoporo m halterio m balancn hemal adj heptico -ca adj hgado m leon m isquion m lamedor -ra adj larva f mandbula f manubrio m masticador -ra adj maxila f maxilpedo m mdula f mesodeo m mesodermo m molleja f mrula f nervio vago m vago ninfa f noto m ocelo m oprculo m opistosoma m sculo m oviscapto m

esper m estern m estrnum estigma m estol m estomodeu m estrep m estrbil m fmur m flagel m follicle m glabre -a adj gonpor m gonporus halteri m balanc hemal adj heptic -a adj fetge m leum m ili squium m isqui llepador -a adj larva f mandbula f manubri m mastegador -a adj maxilla f maxillpede m medulla f mesodeu m mesoderma m pedrer m mrula f nervi vague m vague nimfa f ntum m ocel m opercle m opistosoma m scul m oviscapte m

linterna de Aristteles f llanterna dAristtil f

OCABULARI

castell

catal

palpo m pncreas m pedipalpo m periostio m pigidio m pleura f pleurito m poro m probscide f prosoma m protrax m queta f rdula f rafe m ramoneador -ra adj rostro m sacro m sedimentvoro -ra adj sensitivo -va adj sincicio m solenocito m sostn m suctor m surco ambulacral m tarso m tegumento m telson m tentculo m tergo m terguito terguito m tergo tibia f trax m trabcula f trquea f trocnter m vago m nervio vago vermis m vitelo m yeyuno m

palp m pncrees m pedipalp m periosti m pigidi m pleura f pleurita f porus m probscide f prosoma m protrax m queta f rdula f rafe m brostejador -a adj rostre m sacre m sedimentvor -a adj sensitiu -iva adj sincici m solencit m sosteniment m suctor m solc ambulacral m tars m tegument m tlson m tentacle m tergita f tergita f tbia f trax m trabcula f trquea f trocnter m vague m nervi vague vermis m vitel m jej m jejnum

receptculo seminal m receptacle seminal m

OCABULARI

de zoologia

Bibliografia recomenada en catal

CORBERA, Jordi; MUOZ RAMOS, Gregori. Els invertebrats litorals dels Pasos Catalans. Barcelona: Kapel, 1991. (Conixer la natura). Histria Natural dels Pasos Catalans. Barcelona: Enciclopdia Catalana, 1989, vol. 9, 10, 12. PETERSON, Roger; MOUNTFORT, Guy; HOLLOM, P. A. D. Guia dels ocells dels Pasos Catalans i dEuropa. Barcelona: Omega, 1987. PUJAD, Juli; SARTO, Vctor. Guia dels insectes dels Pasos Catalans. 2 vol. Barcelona: Kapel, 1986. (Conixer la natura). VILARRBIA, Joaquim. Els nostres insectes. Barcelona: Barcino, 1989. VIVES BALMAA, M. Victria. Els amfibis i els rptils de Catalunya. Barcelona: Ketres, 1984.

Servei de Llengua Catalana Secretaria tcnica: Conxa Planas rea de terminologia: ngels Egea Carles Teb rea de correcci cientificotcnica: Marta Juncadella rea de sociolingstica i dinamitzaci: David Casals Montserrat Lleopart Collaboradora: Marta Folia Disseny: CASS Producci: BULLET, S.L. DL: B-47.535-1995

Vocabulari elaborat per la Comissi de Normalitzaci Lingstica de la Facultat de Biologia President: Dr. Xavier Testar Recull de termes fet pel becari de la CNL: Roger Bartra Revisi conceptual: Dr. Antoni Serra

OCABULARIS

de Biologia

Ttols publicats 1 2 3 4 Vocabulari de biologia cellular Vocabulari de botnica Vocabulari decologia Vocabulari de zoologia En preparaci 5 6 7 Vocabulari de bioqumica Vocabulari de gentica Vocabulari de microbiologia

V C B L R

Servei de Llengua Catalana Universitat de Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08071 Barcelona Tel. 318 42 66, ext. 2506-2507 Fax: 317 95 33 E-mail: slc@slc.ub.es. Comissi de Normalitzaci Lingstica Deganat. Facultat de Biologia Universitat de Barcelona Av. Diagonal, 645 08028 Barcelona Tel. 402 11 00