You are on page 1of 10

Forrs:http://tudomanyospjt.blogter.hu/352445/fiziologias_sozas__desztillaltviz_ivas_ ell_las d_talmud!

Tudomnyos Rendrsg PJT


A SLGER RDI A TALMUD SZERINTI LETHOSSZABBT DESZTILLLTVZ IVS S TISZTA KONYHASVAL ERSEN, FIZIOLGISAN TELSZS ELLENKEZJT BESZLI BE, S A MRGE

RSS Cmlap Archvum Cmkk

Fiziolgis szs + desztillltvz ivs kell, lsd Talmud!


0 hozzszlsrta T !"#A$%"& '(T tbb ve Kd: KuzdelemTisztaSo-EsIvovizert

Tisztelt Hlgyek s rak! Igyekszem seg"te#i a $o#la%&ai#ko# kzztett b'#(gyi mrsta#i dokume#t)*i szeri#ti mdoko# rvid"tett let'+ s emellett ivartala#"ta#i is elkezdett magyar )ldozatok#ak tov)bb letbe# marad#i+ meggygyul#i+ miut)# a #emzetkzi szabadalmaim ala%&)t k%ez, mrsgyors"t+ mrs%o#tos"t -TS-.#tira#dom so/t0are-ime# ala%ul 1& tudom)#yos $atko#yabb okokozati ssze/(ggs kalibr)l mrsek egyrtelm'e# kider"tettk+ $ogy mi eze# letrvid(ls s ivartala#od)s valdi+ a tbbsg el,l eltitkolt leg/,bb oka2 .z+ $ogy egyes akadmiai kutatk s egyetemi oktatk s ezek seg"t,i meg$amis"tott)k a mrsi eredm#yeket+ azok kalibr)*iit2 Ez1to# $amis o%timum #orm)kat+ s $amis veszlyessgi $at)rrtkeket $itettek el a vr elektrolitot ala%vet,e# meg$at)roz #)trium+ k)lium s v"z o%tim)lis mrtkr,l+ s az egszsgre k)ros mrtk' %tl)sai mrtkr,l 3$at)rrtkeir,l4 is2 Ezut)# az is kider(lt+ $ogy m'vel,ds(gyi elle#,rzs $i)#y)ba#+ vagy az elle#,rzs megker(lsvel+ korrum%)l)s)val+ 1gy tettk kzz az emiatti egszsgroml)st mrsekkel el,re&elz,k+ %l2 az ezrt 5obeld"&at 367894 is kirdemelt mellkvesekreg kutatk kutatk %ublik)*iit is+ $ogy a vals i#/orm)*ik$oz szi#te *sak s kiz)rlag a :beavatottak; &ut$assa#ak $ozz)22

.z a leg/o#tosabb+ legs(rg,sebb+ $ogy <agyarorsz)go# mi#de#$ol+ mi#dig 1&ra le$esse# ka%#i az <S=-96-6999>-?@2 szabv)#y#ak meg/elel, 3k)lisme#tes4 tkezsi st+ #e #vel&k az lelmiszerek k)liumtartalm)t a m'tr)gy)k$oz s a tszt)k$oz+ italok$oz stb2 adagolt k)liumvegy(letekkel 3k)lis+ tims stb24+ s $ogy #e $azud&)k azt a lakoss)g#ak+ $ogy )rtalmas a tiszta desztill)lt ivv"z+ s $ogy a lakoss)g 1&ra a $elyes #orm)k ala%&)# t)%l)lkozzk+ vagyis $ogy mi#de# szi#te# azo##al megsz'#&k az oktat)si s t)&koztat)si 3s lelmiszer-ell)t)si4 *sal)s!

Szeret#m &avasol#i+ $ogy A#3k4 s az A#3k4 ismer,sei is ismer&k meg az )ltalu#k kider"tett s az i#ter#ete# kzztett kalib)l mrsi bizo#y"tkokat+ valami#t ta#ulm)#yozz)k )t rt, mdo# a 0002aBua#et2/02$u $o#la%o# s a0002ivoviz&avitas2/02$u $o#la%o# dokume#t)lt tov)bbi bizo#y"tkokat is+ de az ugya#*sak ott bemutatott+ ko#krta# kidolgozott #vdelmi te*$#ikai megold)sokat+ k)rel$)r"t)si &avaslatokat+ s sz"vesked&e#ek ezeket az i#/orm)*ikat2 kzvet"te#i az A#k )ltal ismert orvosokkal+ ta#)rokkal+ gygyszerszekkel+ letmd ta#)*sadkkal+ termszetgygy)szokkal++ lelkszekkel+ mi#l tbb lakosssal+ s ezut)# kzvet"tsk /elm az )ltaluk el,adottakat2 C,k#t az olya# szakvlem#yeket+ amelyek mg $iteles ko#krt mrsi bizo#y"tkokat /el tud#ak sorakoztat#i2

Krem+ $ogy ebbe# seg"ts3e#ek4!!!!!

Duda%est+ @9972 962 6?2 Tisztelettel:

Te&/alussy .#dr)s di%l2 mr#k mrsta#i szakrt,+ /eltal)l u&viz/orrasE/reemail2$u+ mobil: FGH-@9@6?6I9?

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

)* Tudom+,os Fog,k-ra .r/0lektrolit "ptimum 'rogram alap*+ !12 "232A2 4A$5&4 "1."&5 !0&3T56676T.83/ 9)17(A: A ; <17$9=$T5 !0&3T56676T.83/5.7&"9 9>3>TT, $"1#765&A$ ?F535"6<@57&A$A &<3"TT =T0609906 '<T"6TAT(A A 9"$%4A&<T, A .=1 0609T1"65T/5"$0@%0$&)6%A F0$$TA1T7&71A2 A95 !0&3T56676T 5.<.83306 B$ 669A6<157&C, 5$T0$38.0DD F"@%<9)17T <4A(T F"6%TAT$5, A 4A1#A!59 $A'T<6 903!.0 T0@%0$ #5$!0$ ;2 A!A@ E !0C565T01$%5 !0&3T56676T 5.<.83=D0 A$$%5 9"$%4A&<T, A#0$$%5$09 #=@ 06 T !(A .5&06$5 A3 01F&0$ &<& 83=T ?kG2 maH2 IJ grammK+apA2 A B9"$%4A&<&C !0&3T56676T 5.<.83D0 T040T C/.5TA#5$T, & 0@% 90.=& =!0& D5"&3>1'>T 5&, =& 0&0T60@ BD=10& C&0''0TC 5&2 A E2 $A'T<6, !12 4A$5&4 LT0#03=&0 &3015$T, 0@%0$ 0@% 90.=& $%01& 3>6!&=@0T, @%L#>6C&>T, #A@.A9AT, '62 #"@%"1<T, T>9#A@"T, & 0309 6040TF60@ .0@%&301#0$T0& BD5"T01#=909C 60@%0$09! =+ is ez-to+ tudtam leMog,+i ?mozogvaA I ht alatt N kg/ot!

: 6sd a OOO2aPua+et2MO2hu s :OOO2u*vizMorras2MO2hu ho+lapoko+!

4u+gar,, ;00Q2II2IN2 Te*Maluss, A+drs2 All 1ights 1eserved! ?CodeR .0"' Mog,k-ra/0QIIINA

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

!r2 "232A2 4a+ishR Az "1."&5 !0&3T5676T .83/9)1A 9)1A 5&#01T0T=& (1) .z orvosi mKvek ta#ulm)#yoz)sa #em $asz#)l #ek(#k semmit sem a szervezet betegsgei kezels#l2 <i#de# ba&#)l a vr va# t1lter$elve2 Lsak egy md va# a vr kitiszt"t)s)ra+ a desztill)lt v2 $alott v"z+ mellyel kimossuk a vrt+ mely v"z #em tartalmaz semmi lM szervezetet+ sem vegyi sszettelt2 Ez a v"z a /orral)s#)l keletkezM gMzbMl ko#de#z)ldik s az olya# #yom)st gyakorol a vrre+ mely %illa#atok+ %er*ek alatt megsemmis"ti az a#yagokat+ idege# elemeket+ )sv)#yokat+ savakat+ melyek a vrbe $atoltak+ kereszt(l Kzi a szervezete# s rvid idM alatt elilla##ak2 5em l#yeges+ $ogy lassa# v2 gyorsa#+

melege# v2 $idege# issz)k-e a vizet+ mi#de#ki a maga md&)#+ tem%erame#t&e s )lla%ota szeri#t2 Az idegesek s hepattikusok+ak ma*d+em Morrva kell i++iuk2 A l+,egR a szSksges +,omst Me++tarta+i a vrre2 0zrt kell eg,szerre ; pohrral ?tlag ; deciA i++i, egsz +apo+ t, mg elri a Q/Q IK; litert2 5dTsek, Getegek, g,e+gk csak ;HI decit ig,a+ak, +api ; l/+l +em tUGGet28me eg, lehetsges k-raR 62 . /elbreds#l reggel megisszuk az elsM @ %o$)r vizet+ melyek m)r az )gy$oz va##ak ksz"tve2 @2 . reggeli elMtt 3$a egy)ltal)# reggeliz(#k4 vessz(k a @2 adag @ %o$)r vizet2 G2 @ ra m1lva a G2 adag @ %o$)r &#2 I2 Evs elMtt a I2 adag @ %o$)r &#+ de e##l asztal$oz (l$et(#k2 82 @ r)val ebd ut)# az 82 adag &# - @ %o$)r v"z2 H2 @ r)val ksMbb a H2 adag @ %o$)r v"z2 >2 Na*sora elMtt 3@9 ra kr(l4 ve$eti a ?2-at2 ?2 Kevssel le/ekvs elMtt a 72 adagot s ezut)# 1gy alszik+ mi#t egy (dvz(lt2 <ost &# a krds+ mit le$et a k1ra mellett mg e##i-i##i2 Azt, amit akar s ame++,it akar2 Elvileg a <azdaz#a#ba# semmi si#*s tiltva+ /Mleg a k1ra alatt2 Ha #i#*s sz(ksge b&tre+ #em kell semmit megvo##ia mag)tl e$et s i$at+ de a k1ra szab)lyait %o#tosa# be kell tarta#i: mi#de# @ r)ba# tkezs e l M t t megi##i a @ %o$)r desztill)lt vizet2 <gis+ s1lyos betegek#ek meg/elelM tre#det kell betarta#i a k1r)#)l2 Hamarosa# meg)lla%"t$at&a+ $ogy m)r a reggeli#l szer#yebb lesz+ miut)# megitta a @O@ %o$)r vizet2 G #a% ut)# m)r #em v)gyakozik sem erre+ sem arra tbb+ elle#kezMleg olya# dolgokra v)gyik+ amire azelMtt sosem go#dolt s azokat /ogyaszt&a2 Kevs idM m1lva b1zadara+ zab%e$ely s $aso#l gabo#a#emKkre &# v)gya2 Ha meg akaru#k szabadul#i ba&ai#ktl+ 1gy 6 ka#)l agar-agart vesz(#k reggelire2 Ha gyors"ta#i akar&uk erMsds(#ket+ 1gy este 6 ka#)l *aragee#zuzm te)t vesz(#k+ sztmorzsol&uk egy *sszbe 3elMzMleg tbbszr )tmos#i 4 s /orr v"zzel le#tve megisszuk a /olyadkot az al&)# maradt sKrK&vel egy(tt2 5a%rl #a%ra kevesebbet esz(#k+ #emsok)ra *sak a /elt+ ma&d az 6PG rszt a##ak+ amit azelMtt /ogyasztottu#k2 5$)#y $t m1lva m)r a sz(ksgletei#k szeri#t v)laszt&uk t)%l)lku#kat+ 1gy$ogy egy 1& testet %"t$ess(#k2 8-> $t m1lva m)sk#t kezd(#k l#i2

<)r rezz(k a tisztul)si /olyamatot+ a vrkeri#gs meg1&ul)s)t+ /el/riss(lst2 . s1ly)bl semmit sem vesz"t a k1ra alatt+ sMt gyara%szik+ mert me##l tiszt)bb a vr s a testse&tek+ 1gy s1lyosabbak lesz#ek2 Ha t1ls)gosa# emelked#e a s1lya+ 1gy leegyszerKs"ti tre#d&t+ el$agy&a az ola&at s va&at2 E k1r)ba# a leg*sod)latosabb+ $ogy #em okoz semmi go#dot+ mi#de# %roblma mag)tl megolddik+ $a szigor1a# betart&uk a k1ra elM"r)sait2 Nil)gosabb go#dolatai#k &##ek s sz"vesebbe# vgezz(k a lgzM gyakorlatai#kat2 Ce&lMd(#k+ a sa&)t go#dolatai#k l%#ek elMtrbe+ #em krdezMskd(#k tbb+ go#dolkod l##y v)lu#k2 Sok mi#de# /eleslegess v)lik+ amivel azelMtt /oglalkoztu#k2 . k1ra egyszerK+ s az rdekes be##e+ $ogy mi#de# megerMltets #lk(l #agy eredm#yt le$et elr#i vele2 .k)r g,omorGa*Ga+ sze#ved+ vagy a m*#em /u#k*io#)l re#dese#+ v2 a vesk va##ak megt)madva+ v2 emsztM*sator#a eldugult+ v2 #emi ba&ok okozz)k a rosszulltet+ mert a tSdTk s idegek #em vgzik &l a /eladatukat+ mg a szv sem+ s vgSl Mekl,ek *U++ek+ melyek r)kk) /e&lMd$et#ek2 <i#de# ba&#ak el kell m1l#ia s e$$ez a desztill)ltv"z k1ra elg+ #em kell semmit $ozz)te##i2 Idegba&#)l a&)#latos @6 #a%ig a k1ra ide&# *sak %attogatott kukori*)# l#i+ a gy(ml*st el$agyva+ m"g a test 1&ra #orm)lisa# mKkdik2 Ha gr*sk+ merevedsek va##ak+ v2 az i#ak megrvid(l#ek+ *sak a %a#o%raktika #y1&t$at seg"tsget s meg kell vereget#i+ vagy m)ssal (tgettet#i az sszezsugorodott testrszeket2 . tuberkolzis is eltK#ik+ $a ke*skete&et adu#k a beteg#ek+ okra-$(velyt 3@ ka#)l4 s %ig#o#s te)t 36 ka#)l42 . legs1lyosabb cukorGa* H $#a% alatt elm1lik+ melyet a kz#sges orvosi elM"r)sokre#delsek #em k%esek elr#i2 . v"zi betegsg+ kszv#y+ reuma+ blba&ok s skro/ulzis 3vrba&ok4 @6 #a% alatt &avul#ak2 Ekkor G $eti sz(#et kvetkezik s 1&abb G $tig kell k1r)z#i GO ismtelve2 Ha sz(ksges+ /olytat#i kell+ "gy 7 $#a%ig+ mialatt tel&ese# kigygyul mi#de#bMl2 . rk - b)r$ol legye# is+ %l2 mell-+ gyomor-+ m)&- v2 a belekbe# v2 torokba#+ vagy egy sar*oma: ki le$et Kz#i a vrbMl G v2 6I $#a% kzt+ desztill)ltv"z-k1r)val2 5$a m)r %)r #a% ut)# a sebes $elyek 3r)kosak4 megsz)rad#ak+ eltK##ek a vrbMl+ s a ba& ki lesz Kzve2 . gyomorr)k is gyorsa# gygyul+ $a *sak %attogatott kukori*)# s sok /riss zldsggel l+ sal)t)#ak elksz"tve+ v2 /orr ola&ba dobva egy %illa#atig+ m"g "gy kiss meg$ervad - s keveset esz(#k belMle2 <i#de# savasat el kell $agy#i2 . bMr sz"#e G #a%i k1ra ut)# m)r kivil)gosodik+ rzs)s lesz+ s az egsz testbe# k##yKsg rzete t)mad2 . @2 s G2 $t ut)# a szemek )t$at tiszt)k+ /#yesek lesz#ek s vil)gosabb lesz a go#dolkod)s s a t1lrzke#ysg is *skke#2 T1lz)sba #e vigy(k a v"zk1r)t sem+ mert akkor reom)ra $a&lamos"t2 Ha kimo#dott elle#sze#v va# a v"ziv)sra+ akkor sz(#eteltet#i kell+ vagy &obba# dit)z#i+ avagy rvid b&tket 36-@ $ete#k#t 6 #a%ot4+ bl/(rdMket vgez#i2 gya#akkor a sov)#yak $"z#i kezde#ek+ m"g a kvrek /ogy#i kezde#ek2 Hirtele#+ $eves esetek#l elg a G $eti k1ra+ m)sok#)l 8 $tig tart$at2 .ki 6@ $tig b"r&a megszak"t)s #lk(l+ a test mi#de# ba&a lassa# elm1lik+ a t)%l)lkoz)s mrtkletes+ %o#tos lesz2 . k1ra be/e&eztvel oly szok)ss) v)lik a v"z-iv)s+ $ogy sz"vese# /olytat&a s az esti tkezs elMtt megissza a @ %o$)r vizet2 gy #em beteged$et(#k meg tbb2 <iut)# test(#k ?> Q-a v"zbMl )ll s a v"z+ amelyet #a%o#ta %o#tosa# @ %o$)rral desztill)lva vesz(#k+ kiviszi a skat s savakat termszetes utako# s #em e#gedi tbb a vrt ezekkel ter$el#i2 Ez a k1ra G k(l#leges eredm#yt biztosit: 62 Kimossa a vrt 1gy+ $ogy kiKz belMle mi#de# idege# a#yagot2 @2 Ez)ltal mi#de# szerv s az egsz szervezet is #orm)lisa# mKkdik G2 Ez egy /iatal"t /(rdM+ egy olya# /iatalod)s+ amilyet a /iatalok#)l sem tal)lu#k+ mert a mirigy/u#k*ikat #ormaliz)l&a+ s "gy az agyra $atva /ell#k(l az ember tMle2 Ezt a $asz#os k1r)t mi#dig elMve$et&(k+ 1&ra kezd$et&(k+ $a 1gy rezz(k+ $ogy a szervek #em mKkd#ek %o#tosa# s egy %)r #a% v2 $tig /olytat$at&uk2 (1)

Ha #i#*s is k(l#s ba&u#k+ akkor is seg"tsg(l ve$et&(k e k1r)t+ mert a vrt idMrMl idMre tiszt"ta#i kell+ mi#de#ki#ek az M2 tem%erame#t&e szeri#t2 (2) Ha mi#de# G-8->-7 vbe# 8-> $tig k1r)zu#k+ 1gy tiszt)# tart&uk a szervezetet+ biztos"t&uk )lla#d &lt(#ket s elMre$alad)su#kat az letbe#2 . desztill)lt v"z a leg#agyobb /o#toss)ggal s rtkkel b"r #em*sak az egy#+ de egy egsz #% sz)m)ra2 Egy go#dos korm)#yzat+ mely#ek sz"v(gye a #% egszsge+ mi#de# vizet du%l)# desztill)ltat#a+ mielMtt a v"zvezetkbe e#ged#2 Ha ez az eset #em )ll /e##+ 1gy magu+k desztilll*u+k+ leg&obb a m)r*iusi esMv"z2 .z is valamit r+ $a a vizet @O /el/Mzz(k 8-69 %er*ig s kzbe# mi#dig le$Kt&(k s az al&)t eldob&uk2 Re$et a kereskedelembe# is ve##i+ de vigy)z#i kell+ $ogy &mi#MsgK s /Mleg &"zK legye#! ///////

IVVZ DESZTILLL FEJLESZTSI J TUDOMNYOS EREDMNY

Az arz !"# $!z%&az'a"(&)* " )+ar) ,!&-"z!r!"# " az .r./0!00!/ )" "z!

-!z!11 ,!z!10!" ),2,3z ,a/24a 5"a0 a '!"z1)//(/(""a/ / 7/5"244(# $) '! 0) "z($(ra !/r6!1%, 1!11.0

1)"z1316a12 $!& $!&43z6a12 $2'7 8 A 6(z1ar1(") ),2,3z*'!"z1)//(/("1 $) '!

a 6(z1ar1(") ,3z$!/!&31%,!/ 07$4) (/1 09z+$r!1: '!"z1)//(/2 0)"/1!"31$ - 0);!</!"z1",!/=

Fa/ra ;!/"z!r!/6!1%# 1!6(1 0./9 6!/-!1 az a"z1a/7 /!11ar1a$># 09

!$ !/;7&/a/2# a&-0a+a5)1("> ( a+) 2? /)1!r '!"z1)//(/1,)z!1 " 09z4! az

><ra6a"z 7"31711 6%,!/# 1!6(1 ) &-! # $& 2?? /)1!r ,)z!1 47</!r0 1 ;!/$!/!&31%) r744a ("$! 1!"# ! !r&)a1a0ar07"# 67""z> -! 0!z!/6!1%# 6(z)/a&# !&-"z!r:! 1)"z1316a12# .z!$4)z17" 5"a/(') ),2,3z'!"z1)//(/21 ;!</!"z1!1. 0 0)# a$!/-)0 $!&1)"z131a ) B /)1!r ,)z!1 (09z4! az ><ra6a"z 7"31711 ! 1(r7/1 6%1# $) 1 6%1(r7/2" 048 @?8* F1 &(z! !r&)a*09/1"&&!/ (@) 1A' (1+(r7/ )# 190/!1!"!

'!"z1)//(/(") 6%! !r&)(,a/ ;!/$!/!&31 6(z1ar1(") 5/ra B? /)1!r ,)z!1 "C,a&- /!"A&(r7z,a a 4! ra')(17r# a '!"z1)//(/(" a44a6a&-("a A1( )" ;:1! ) 1A'<a az a'711 6!/-)"&!1)8

L)5! 5"z!rz%'" 0!r!14! /!6!1 67zz(<A1 )8 J7&,'!11 /1!"31$ - 1!r,C$7'!//= N78 DE?E?F??1T8 A// R)&61" R!"!r,!'G

HA'a+!"1# 2??@8 ?F8 2@8 T!<;a/A""- A 'r(" ')+/8 $r 90# $r"1a ) "za0r1% AIROANALZIS TUDOMNYOS TRSASI JJT (F)

KIEISZTL TJKOZTATSOK (1) Na+) 1B /)1!r / 1944 '!"z1)//(/1 ,3z ),("a# a 07 -6a"2 6)( -a $)a11# M,3z$r&!z"1N 707z6a18 A '!"z1)//(/1 ,3zz!/ 0>r(z(" a/a11) 10!z") 07 -6a"2+21/(" 7+1)$(/)" (;)z)7/2&)(") $r10r! a Sa/"7/a ) ;>z)2" 7/'a1 DDC?#D ,3zC07 -6a"2 ar( -a )r( -a'2# az 7+1)$(/)" 0(/)A$+21/("ra +!')& a R) &!r 7/'a1 ?#DC??@ 07 -6a"2C0(/)"2 ar( -a# )//8 az# 67&- !&- 10!z"! 4!/./ $(r az 1 &ra$$# " !&- a+7 4!/./ az 9""z!"! 2*F &ra$$ (/ &-7r"a44 0(/)A$4!,)1!/ EKI* )" /(16a12a r7 1<a a "z3,$:09'"1O az !&- 10!z" a/a11) 1944 $) 1 2 &ra$$# " az !&- a+7 4!/./) 9""z!"! 1944 $) 1 11 &ra$$# ,a&- ! a0(r /!1,!"z/-!"# "z3,$!&(//312 6a1("> )" /!6!1PG (2) A ;! 1 )"$!r1!1!11 M7r,7") '!"z1)//(/1,3z*0>raN*;7r'31("1 D74(0 O/(6 J>/)a# K)"" Z"7/1# T216 L3,)a= MI-2&-A/("A 0 /$ -1 (1a'<A0N 53$: 09 -,4%/ ,!11.0 (18 Ez1 az !&-40 1 )" 6a"z 7"# $!&&-%z% 09 -,!1 T216 L3,)a a'1a 0)8 T216 L3,)a $74)/1!/!;7 <a 2??E*4a = ?Q*@?CFRB22QR (@) Az 2??2*4! r, -!" ,!z!10!"*;9/'&(z (r"z) 1 $!//!11 ,7/1 r, -!"G (F) T!<;a/A""- A 'r(" $74)/1!/!;7 <a 2??E*4a = ?Q*2?C21E1F?E8 P L("'= 0002aBua#et2/02$u+ 0002u&viz/orras2/02$u 8 HA'a+!"1# 2??E8 ?D8 2B8 T!<;a/A""- A 'r(" / &-7r"a44 0(/)A$4!,)1!/

!ie 4eilkraMt rei+e+ Vassers P. gygyere&K tiszta v"zP !ie #azdaz+a+ Vasser/9ur Kvz/k-raK vo+ !r2 "2 32 A2 4a+ish mit rei+em dampM/destillierte+ Vasser Pa gMzbMl #yert tiszta desztill)lt v"zzelP rei+igt das Dlut vo+ &Wure+ u+d &alze+ u+d GeMreit de+ "rga+ismus vo+ AGlageru+ge+ u+d &chlacke+! Pmegtiszt"t&a a vrt a savaktl s sktl s megszabad"t&a az orga#izmusoktl+ s salakoktlP !ie #azdaz+a+ Vasser/9ur setze+ &ie 0rMolgreich ei+ gege+R

S Arteriosklerose PrelmeszesedsP S @eMWXvere+gu+g u+dverstopMu+g PrszKk(let s relz)rd)sP S @ele+k/ u+d #uskelschmerze+ Piz(leti- s izom/)&dalmakP S @ele+kversteiMu+g + 1heomatismus Piz(leti merevsg F reumaP S @ich Pkszv#yP S 4ercz/ + 4ir+schlag Psz"vszl$Kds F szl(tsP S 9reGs Pr)kP S DrustkreGs, 4alskreGs Pmellr)k+ torokr)kP 0i+geOeidekreGs, #ag+ekreGs, Pblr)k+ gyomorr)kP 6eGerkreGs, &arkom Pm)&r)k+ szarkmaP S 6eGerkra+kheite+ Pm)&betegsgekP S 6ustlosigkeit Pkedvtele#sgP S $erve+leide+ PidegbetegsgekP S $iere+kra+kheite+ PvesebetegsgekP S "steoporose P*so#tritkul)sP S 'rostataGeschOerde+ P%rosztata%a#aszokP S 1heuma PreumaP S 1uhr Pvr$asP S &chlaMMheit PerMtle#sgP S &eh+e+/.erkSrzu+ge+ Prvidl)t)sP S &kroMulose im Dlut Pvrba&P S &toMMOeschselkra+kheite+ Ptestszvet-el/a&ul)sokP S TuGerkulose PTDLP S LGer/ u+d +tergeOicht Pala*so#y vagy magas vr#yom)sP S .ersWueru+g Pelsava#yod)sP S .erstopMu+g Kszorul)sP S Vassersuch Pv"zkrP S 3uckerkra+kheit P*ukorbetegsgP S Aile A+gaGe+ +ach !r2 "2 32 A2 4a+ish i+ #azdaz+a+ Vasser/9ur P.dat/orr)s: Tr2 U2 =2 .2 Ha#is$: 3orvosi4 <.=T.=5.5 N=-KVR.P

VuXte+ &ie, daX i+ de+ OirdZ PTud&a A#+ $ogy az 6?7I taWP

&A dampM/destilliertes Vasser ale @e+uX u+d 4eilmittel scho+ seit IJYE verOe+det S.-ba# a gMzbMl #yert desztill)lt vizet lvezeti- s egszsg&av"t)si *lokra alkalmazz)k m)r

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

#5?9ATF6 @%<@% 6 #0@ .A6<DA$ A 3&5!< 179D0T0@09 YJ[/a

. 5E< =SITXK5YR IS .RK.R<.=YS. LZR[YDXR+ KITERTETT\K a 7?Q-os sikerrel eddig *sak a r)kbeteg zsidkat gygy"t orvosl)s #emzsidk elMl eltitkolt fiziklis te*$#olgi)&)t: . RYKUS SE[TEK KI] S=TTH.TXK . NZRDE CERESRE-DE5 DE[ TT.TUTT TIS=T. TES=TIRRYRT N==ER+ <INER .= CUKU==. . SE[TEKE5 DER\R RZN^ KYRI < U=<XTIK S 5_U<YSYT2 . 5.-_<ZRTZKDE5 KYRUSUTUTT+ DETE- SE[TEK5EK -_E5-ZDD+ <E-RU5-YRXTUTT . SE[T<E<DRY5[.+ S E<I.TT . 5.-_U5 ER^SE5 URTX H.TYSV TIS=T. TES=TIRRYRTN= KIURT[. DER^R\K . KYRI <UT2 E= KA55_E5 <E-_+ <ERT . SE[TEK DERSE[ZDE5+ .= I5TR.LERR RYRIS TZRDE5 KD2 ATNE5S=ER TADD . KYRI <+ <I5T . SE[TEK KAR\RI+ E`TR.LERR RYRIS TZRDE5+ . NZRDE52 IR_ <XTU5 . SE[TE5 DER\RI KYRI < ERNES=TZSE <I.TT . RYKUS 3N.-_ <YS <I.TT ER-_E5-\RT4 SE[TEK ER] S=T R5.K+ S E= TY5 . S=U<S=ZTUS E-ZS=SZ-ES SE[TEK US=TXTYS5.K I5T R5.K ZS E-ZS=SZ-ES+ V[ SE[TEKKER ]XTUR[YK .= ER] S=T RT RYKUS+ N.-_ E-_ZD HIDYS SE[TEKET2 . desztill)lt v"z be&uttat)s)# ala%ul gygymd+ amely#l a ko#y$as /iziolgi)s mrtkbe# %tl)s)t a desztill)ltv"z /ogyaszt)s kztti sz(#etekbe# val tkezs sor)# vgzik+ Tr2 U2 =2 .2 Ha#i#s$ 3<azdaz#a#4 orvosi desztill)ltv"z k1r)&ak#t 3kz4ismert2 E##ek kemoter)%iaszerK+ i#/1zis alkalmaz)sa eset# a desztill)ltv"z beadagol)s kztti sz(#etekbe# evett+ vagy i#/1zival+ %l2 S.RSUR. beadott ko#y$asval sz(ksges CI=IURX-IYS.5 %tol#i a ko#y$ast2 .= I5TER5ETE5+ 5Z<ET <ETILI5. ZS V[ URNUSRYS L<EKKER+ E-_ C^R.DDI KA=RE<aKATZSZNER+ E-_ 5Z<ET URNUS ER^.T[.+ HU-_ . =SITX DETE-EK 7?Q-YT T T[YK KI-_X-_T.5I . RYKDXR+ <IKA=DE5 . 5E< =SITXK <E-H.R5.K . KE<UTERY]IY5.K ER5ENE=ETT <XTS=ERT^R+ TE LS.K RZREK-_X-_YS=.TI <XTS=ERKZ5T RTYK RE E=T . =SITXK.T <E--_X-_TX <XTS=ERT+ TEHYT T T.TUS.5+ N.-_ TZNETZSD^R+ TE 5_IRNY5N.RX.5 5E< <U5T.5.K I-.=.T+ -_.5IS . RYKUT LS.K .55.K .R.]NET^ UKU=XI+ . S=E55_E=ETT INXN==ER IT.TYS ZSPN.-_ . KU5_H.SXHIY5_US+ ZSPN.-_ . KYRI <UT TVR.T.-URX 3.CI=IURX-IYS4+ TEHYT RYKDETE-SZ-EKET ER^ITZ=^ ZTKE=ZSI <XTUK <I5TE-_IKZ5EK . <E-S=\5TETZSZNER b . CI=IURX-IYS TIS=T. N= ZTKE=ZSI H.S=5YR.TYN.R F CI=IURX-IYS KU5_H.SX]XTRYSS.R N.RX CI=IURX-IYS 5YTRI <]XTRYSS.R F . CI=IURX-IYS KYRI <]XTRYSS.R+ IRRET^REE=EK < I5TE-_IKE HER_REYRRTYSYN.R ZS CUR_.<.TUS.5 CE55T.RTYSYN.R REHET ZS KERR 3. TESTI H.RTc.RE S=I5T[Z5 IS!4 KIK\S=ADAR5I! . RYKDETE-SZ-EKD^R N.RX TZ5_RE-ESE5 KI-_X-_ RYSHU= E<ERRETT .RK.R<.=5I KERR . TR2 U2 =2 .2 H.55ISH YRT.R RERT URNUSI TES=TIRRYRTN=-KVR. ZTKE=ZSI ZSPN.-_ I5CV=IXS NYRTU=.TYT IS! CUKU=UTT.5 KERR \-_ER5I . KU5_H.SX NZRDE5 N.RX CI=IURX-IYS S=I5T[ZT CE55T.RTX+ ]ERIXTIK S KU5_H.SX ]XTRYSR.! . TES=TIRRYRN=-KVR. .RK.R<.=YS. KA=DE5 IS . <E-E5-ETETT CI=IURX-IYS H.TYRUK KA=ATT KERR T.RT.5I . NZR 5YTRI <- ZS KYRI < T.RT.R<YT! 3IS<ERETES+ HU-_ YRT.RYD.5+ CER5^TTEK5ZR . 5.]I 68 RITER5ZR KENESEDD TES=TIRRYRTN= ZTKE=ZSI N.-_ I5CV=IXS VTU5 N.RX NZRDE [ TYS. <Z- 5E< UKU=H.T EREKTRURIT-=.N.RT ER^ITZ=^ V52 N=<ZR-E=ZST!4
<E-[E-_=ZS:

NerM*e+ @9972 9I2 9>2 .RR RI-HTS RESERNET! 3Irat&el: &orvoslas$oz-Cizikalitas-79I69 4

Tejfalussy Andrs dipl. mrnk, mrstani szakrt kutat, feltall (1-4 !41"-! 1"#$$$.a%uanet.f$.&u, $$$.uj'izf(rras.f$.&u, )*+- ! 1,14!,
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Kd: Lsodtitkok-9798@>O

T-./T01T 2314506 7. 89A6:

K) 0!// '!r31! ) a 07r$( -70 (/1a/ a /a07""(& !/S/ !/1)107/1 5"S'7070 ;S;!/!/S"!)1 " ;!/!/S""&r! 0!// ,7

) S0!1 4. 1!1S<7&)

"z!$+7 142/ )"8 Sz3,!"0!'<0 <!/!z )# a0) 1A' !44! a <!/! )ra1 1!/<!" "a<(1 /!,!/!zS/)"1(<( 17,(44 0./'",!/ (" !zz!/ a 4)z7 -31070a1 4!$A1a12 TTT8aUAa !18;T86A " TTT8A<,)z;7rra"8;T86A 67 /a+<a) 0ra ;)&-!/!$;!/63,(""a/)# ,a&- $(" $2'7 )" "!&31! )G

V!rS5!# 2??D8 ?B8 2R8 T)"z1!/!11!/= T!<;a/A""- A 'r(" ')+/8 $r 90# $r"1a ) "za0r1S (1*F2?F1B*?21B) E*$a)/= A<,)z;7rra"V;r!!$a)/86A# 1!<;a/A""-8a 'ra"V&$a)/857$ ($74)/= @Q*2?*21E1F?E) TUDOMNYOS RENDLRSI JJT# 2Q21 V!rS5!# LA&7") A8 R18

06T5T9"6T C&\!"9"9 4A371 67& A3 06T5T9"67&A 5&, 4"@% A3 A67DD5 9560$C ?YA T5T9"&, F\ "9?"3<(AA .A$ 4A37$9 0@=&3&=@5/ =& @A3!A&7@5 C&\!(=$09R

62P <ZR-E=TETIK . TER<dCARTEKET . KD2 @9Q KU5_H.SXT IS T.RT.R<.=X+ TE H.<IS.5 :I9Q-US KYRISX; ER5ENE=ZSe <eTRY-_YN.R2

@2P .K.TYR_U==YK .= E-ZS=SZ-[.NTX TIS=T. TES=TIRRYRT N==ER N=]XTRYST+ ZS E==ER . RYKDETE-SZ-EKD^R KI-_X-_ RYST IS2

G2P .K.TYR_U==YK . KU5_H.SXT U]TI<YRIS.5 3CI=IURX-IYS.54 ]XTRX ZTKE=ZST2

I2P TI<SX 3KYRI <-.R <5I <-S= RCYT4 ZS KYRISX+ KYRI <LITRYT STD2 KYRI <NE-_\RETEKKER IS <ZR-E=IK .= ZRER<IS=EREKET2

82P ERdR[YK . KYRI <UT <ZR-E=dE5 TVR.T.-URX ZRETRANITTd ZTKE=ZST2

H2P 6-82 CUR_T.TYSYHU= <E-H.<ISTUTTYK . RECERE5LI. S=Y<ZRTZKEKET 3H.TYRZRTZKET4+ .<ER_EK .R.][Y5 ERdR[YK .= E-ZS=SZ-NZTER<I I5TZ=KETZSEKET ZS ZRTZKERIK . R.DUR.TXRI <I <ZRZSEKET2

>2P .kad)lyozz)k az )ramtermel, er,m'vek magma$,vel /e&lesztett ol*s #agy#yom)s1 g,zre )t)ll"t)s)t+ s az erre alkalmas+ a ]otter Trilli#g *g )ltal ki/e&lesztett k,zet)tolvaszt)sos+ ol*sbb mly/1r)s alkalmaz)s)t+ .= E5ER-I.NYRSYTADDS=Y=E=ER ZNRE ERHYRTYSYT2

?2P [ele#leg mi#tegy G99Q-kal tbb ad F &)rulkkal 3sszes adval4 s1&t&)k a magyar termel,k termk)rait+ mi#t az azo#os %ia*oko# )rus"t k(l/ldiek 3szlov)kok stb24 sa&)t $azai termk)raiba be%(l, sszes ad2 Emiatt elad$atatla# sok magyar termk+ emiatt sz(#tetik be a magyarorsz)gi termel,k a termelst+ emiatt sz'##ek meg a magyarorsz)gi termel, (zemi mu#ka$elyek2

72P 6-?2 CdKZ5T . KURR ]T T TU<Y5_US ZS TARNZ5_KE=ZSI De5A=dK De5E2

692P 6-72 RZS=RETES T TU<Y5_US <ZRZST.5I ZS [U-I DI=U5_TYSYT+ ZS HU==Y . KU5KRZT De5\-_I STD2 DI=U5_TZKUK.T IS+ RYST: 0002aBua#et2/02$u!

V!rS5!# 2??D8 ?B8 2R8 T!<;a/A""- A 'r(" ')+/8 $r 90# $r"1a ) "za0r1S (!z! J108 FEF*FER8W8 "z!r) 1)# 07rrA+5)2*!/6(r312 $A 0a (//a$ r"zr! 6)1!/!z"1 a 09z1(r"a"(&) !/ 90 / 4!<!/! 1,!) JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

9Uzrdek] Ge*ele+tsKMel*ele+ts a #A@%A1 $='0T 9551T<9 0660$5 .=!0903=&10

<i#de#ki sz"ves /igyelmbe a&)#lom+ $ogy 5obel-d"&as kutatk #emrg elMker(lt mrsei szeri#t is veseba&+ sz"vba&+ r)k+ im%ote#*ia+ meddMsg+ %szeudo$erma/roditizmus 3buzis)g4+ :elbirkul)s; stb2 okoz+ beteg"tM $at)s1+ l#yegese# rvid"ti az letet+ vgleg ki%uszt"t&)k az ilyet /ogyaszt )llatot+ embert+ #%et a $az)#kba# ko#y$asval sszekeverve :tel"zes"tsi s lelmiszer tarts"t)si *lra; e#gedlyezett k)liumos 3%l2 a tims s a :te#geri;+ a :/Kszeres; stb24 :sk;+ az ezek miatti tkezsi #)trium-aluladagol)s s k)lium-t1ladagol)s+ te$)t az a3#ti4/iziolgi)s sbevitel2 .z ivv"zb)zisokba a klroz)ssal #em semleges"t$etM /ertMzM v"rusos (r(lket+ i%ari s $)ztart)si vegyszereket ko#*e#tr)l#ak 3:t1l*sator#)z)si %rogram;42 Ekzbe# a #em kser tkezsi #v#yeket is mrgezik+ ko#y$asval kevert k)lis-mKtr)gy)kkal is2 #<30&5 #%irt so/t0are! Statisztikusok szeri#t+ $a a magyarok a &ele#legi (tembe# %usztul#ak+ a ltsz)muk a mai#ak kb2 az 8Q-)ra *skke# le @99 v alatt2 . vdekezs$ez azt kell elsMsorba# megrte#i+ $ogy mi#de# se&t+ az egsz szervezet+ a /iziolgi)s #)trium- s k)lium %tl)st ig#yli2 .kik m)s )ll"t+ az buta sPvagy *sal! . CZRRENE=ETETT ZSPN.-_ KURR ]T H.=.I <ZTI.+ ]R2 . 5Z]S=ERa SRY-ERRYTIX IS+ RE5TS=ERESE5 DEDES=ZRIK . 5Z]IRTX ZTKE=ZST+ . LSAKKE5TETT KU5_H.SX]XTRYST ZS . TVR SUK KYRI <UT SE[T<ZR-E=^E5 -_URS.5 ENZST-INYST+ .= UZTI H.<IS 5.]ITX=IS-.[Y5RYS.I 3RT.-i4 .R.][Y5! ]o#tosa# kell tud#i a #)trium-+ k)lium- s v"z%tl)si veszlyessgi $at)rrtkeket s a /iziolgi)s %tl)si o%timumot 3az letta#i sz(ksgletet4+ s mi#de# tel s ital valdi ko#y$as- s k)lium tartalm)t2 Kiz)rlag a k)liumsktl me#tes"tett tel&ese# tiszta #)trium-klorid 35aLl4 ko#y$asval szabad sz#i az teleket s italokat+ s kiz)rlag a k)liumos skkal #em mrgezett termM/ld# termesztett #v#yeket szabad /el$asz#)l#i tkezsi *lra+ s le$etMleg a v"rusme#tes s mregme#tes 3/rak*io#)lt )t%)rl)ssal tiszt"tott4 vizet kell ivv"zk#t mi#dig $asz#)l#i2 . /iziolgi)s ko#y$as-+ k)lium- s v"z%tl)st a :Nr-Elektrolit-U%timum ]rogram;S rszletezi2 . /e#tiek tudom)#yos dokume#t)*i&a is megteki#t$etM a 0002aBua#et2/02$u $o#la%u#ko#2 03)T"$ 5& F069=109 #5$!0$95T, 4"@% &0@8T&0$09 T7(=9"3TAT$5 A #A@%A1"9AT, 4"@% A$='51T<9 0660$ .=!0903$5 T !(A$A9! NerM*e+ @9972 9H2 @H2

SA66 15@4T& 10&01.0!! Te&/alussy .#dr)s di%l2 mr#k+ mrsta#i szakrtM kzrdekK be&ele#tMP/el&ele#tM T TU<Y5_US RE5T^RSZ- ][T+ Hu#gary @H@6+ Rugosi u2 >62 Tele/o#: GH-@9@6?6I9?+ e-mail: te&/alussy2a#drasEgmail2*om Lo%y: !r2 Daka A+drs legMelsTGG Grsgi el+Uk+ek + a ]tk2I?I-I?>2f2 ala%&)#+ a Ce&r <egyei D"rs)gi G92]2@92H?7P@997PG92 $amis vgzssel szembe# is+ talmudista #%irt sszeesk(vMk elle#i kzrdekK be&ele#tsP/el&ele#tsk#t2 L*2: 62P 0uropea+ Court oM 4uma+ 1ights 3Strasbourgi 5emzetkzi Emberi [ogi D"rs)g4+ @2P Fe*r #eg,ei Drsg+ Tr2 Kozma Tam)s b"r+ G2P &lger 1di Irat&el: KzrdekK t)&koztat)si979H@H S

L"mkk: desztill)ltviz-iv)s + s + gts-a#tira#dom-o%timaliz)l)s + k)lium-t1ladagol)ssal-mrgezs + te&/alussy-a#dr)s + vizmrg ezst-okoz-ko#y$as$i)#y - Kategria: Egszsg P letmd