You are on page 1of 2

Sto se tice same Austrailje postoje razni izuzetci krenja autorskih prava u Copywright act, Ali niti jedan

od njih ne dozvoljava upotrebu dijela samo zato to se radi o Orphan work osim u sludaju kada je rije o starim neobjavljenim djelima koje se nalaze u biblioteci, pod uslovom da su odreeni uvjeti steknuti. U nekim sluajevima moe dodi do izuzetaka ako je rije o orphan work , Na primjer poglavlje 200 AB izuzetak za obrazovne institucije, biblioteke, kolekcionarske institucije i ljude sa invaliditetom. Trenutno u Australiji nema izuzetaka sto se tie koritenja orphan work. Ukoliko elite da koristite djelo koje je zatideno autorskim pravima ( copyrighted) i ne moete odrediti ko je vlasnik toga djela onda morate da to uinite na sopstveni rizik. Trebali bi ste razmisliti o svim relevantnim okolnostima prije nego sto upotrijebite orphan work. Neke stvari na koje trebate obratiti panju su: Koliko je star materijal i kolike su sanse da je zatita autorskih prava istekla? Da li je zaista potrebno da koristitie bas ovaj materijal? Da li se taj materijal moe zamijeniti nekim drugim materijalom ili da se edituje. Da li vae koritenje materijala moe otetiti vlasnika toga materijala. Da li je rije o materijalu visoke vrijednosti Ukoliko bi vlasnik imao problema sa vaim koristenjem njegovoga rada koliko bi bilo teko da taj rad uklonite

Ukoliko se odluite za koritenje orphan materijala savjetujemo vas da koristite a good faith notice uz materijal. To je ustvari obavjest da ste pokuali da nadjete vlasnika i koja poruuje da ukoliko vlasnik javi ukolko ima nekih zamjerki.

Ne postoji odreeni izuzetak u copyright act za korist orphan work. Bez odreenog izuzetka ili odreenog licenciranog rjeenja orphan work se ne moe koristiti sve dok ne postane javno vlasnitvo pri isteku vlasnikog prava. Meutim orphan work se moe koristiti kada je pokriven izuzetkom potenog distribuiranja ili zakonskom licencom. Na primjer,zakonska licenca pod pts VA i VB zakona o zatiti autorskih prava dozvoljava kopiranje materijala za obrazovne svrhe, bilo da je rije o orphan work ili nedemu drugom, iako podlijeu pladanju razumne naknade odreenom drutvu za prikupljanje. Kulturne institucije koje su obuhvadene zakonom propisanom dozvolom pod s. 183 mogu kopirati orphan work za dravne potrebe. (Zatim se u djelu texta spominje opet ono 200AB)

Over the last decade, the problem of orphan works i.e., copyrighted works whose owners cannot be located by a reasonably diligent search has come sharply into focus as libraries, archives, and other large repositories of copyrighted works have sought to digitize and make available their collections online. Although this problem is certainly not limited to digital libraries, it has proven especially challenging for these organizations because they hold diverse collections that include millions of books, articles, letters, photographs, home movies, films, and other types of works. Many items come with a complex, unknown, and (often) unknowable history of copyright ownership. Because U.S. copyright law provides for both strong injunctive relief and monetary damages (in the form of statutory damages of up to $150,000 per work infringed), organizations that cannot obtain permission often do not make their collections available at all.

In October 2012, the U.S. Copyright Office initiated a new study of orphan works and mass digitization, and has indicated that it is a high-priority policy issue for the office. That study, and the work that preceded it, has highlighted the wide array of perspectives about why and how to address the orphan works problem. In this article we present evidence that the orphan works problem is very real and that it inhibits many socially valuable uses of copyrighted works by libraries, archives, museums and other memory institutions. We then canvas the array of potential solutions, and ultimately conclude that fair use, combined with the Copyright Offices remedy limitation approach, are better approaches for addressing this problem in the United States than alternatives proposed elsewhere. Finally, we explore future-looking changes, such as the reintroduction of copyright formalities and the development of registries, that would reduce the number of orphan works in the future. Tokom posljednjeg desetljeda, problem orphan works poznatija kao dijela zatienih autorskim pravima ije vlasnike ne moemo locirati umjereno marljivom pretragom- je doao do velikog izraaja, iz razloga to su biblioteke, arhive i druga velika skladita dijela zatidenih autorskim pravom nastojale digitalizirati i staviti na raspolaganje svoju kolekciju online. Iako se ovaj problem ne odnosi samo na digitalne biblioteke, on se pokazao kao veliki izazov za te organizacije upravo iz razloga to one posjeduju ogromne kolekcije dijela koje ukljuuju milione knjiga, artikala, pisama, fotografija, filmova, i ostalih radova. Mnogi radovi dolaze sa sloenom i nepoznatom historijom vlasnitva nad autorskim pravima. Zakon o zatiti autorskih prava u U.S. propisuje velike kazne za njegovo krenje ( do 150 000 dolara po radu ), iz tog razloga organizacije koje ne mogu da dodju do dozvole esto uopte ne objavljuju te radove. U oktobru 2012, U.S. ured za zatitu autorskih prava pokrenuo je novo istraivanje o orphan works i masovnoj digitalizaciji, te je naveo kako je to problem koji se treba to prije rijeiti. To istraivanje, i radovi koji su mu prethodili, su rasvijetlili veliki dio o tome zato i kako da se posvetimo rjeavanju problema orphan work. U ovom lanku mi vam predstavljamo dokaz da je orphan work problem veoma velik i da sprjeava koritenje mnogih drutveno korisnih upotreba dijela zatienih autorskim pravima od strane biblioteka, arhiva, muzeja i ostalih ustanova za pohranu. Mi smo tada razmotrili mogudnost potencijalnih rjeenja, i zakljuili da fer koritenje kombinovano sa limitiranim pristupom ureda za zatitu autorskih , su bolji pristupi za rjeavanje problema u U.S. nego alternativa predloena negdje drugo. Konano istraujemo promjene za ubudude, kao to su ponovo uvoenje formalnosti zatite ljudskih prava i razvoj registara, koji bi smanjili broj orphan works u buducnosti