You are on page 1of 46

6.6.THITKCT I.

X Xc n nh chi iu d i tnh h ton n


Trong kh hung, ct c chu nn n lch tm c ki im tra a v n n nh h trong v ngo oi mf khung g cho ring t ton c t v ch ho ton ct. 1. C Chiu di tnh h ton n trong g mt phng g khung g

a. Ct c tit din khng i, u trn lin kt ngm n hi vi x ngang, u di lin kt vi mng theo cc s khc nhau. Chiu di tnh ton trong mt phng l ox :
l ox = .l

- ph thuc t s cng n v K (ly theo bng 3.1),


K = i xa / i cot J xa H . = . L J cot

Khi x ngang lin kt khp vi ct th K = 0.

b. Ct bc Ct nh cng nghip 1 tng c lin kt ngm vi mng, chiu di tnh ton trong mt phng: ct di l 1 x = 1 .H d ; ct trn l 2 x = 2 .H t

1 , 2 ph thuc s lin kt hai u ct v c im ca ti


trng tc dng.

1 ph thuc vo t s cng n v gia 2 phn ct.


K1=i2/i1=(J2/Ht)/(Hd/J1)= (J2/ J1)(Hd/Ht)
Ht v thng s c 1 = Hd J1 ; t s lc nn m = N1/N2 J 2 .m

Vi khung mt nhp: - nh ct lin kt khp vi dn (coi nh t do), 1 ly theo bng II.6a; - nh ct lin kt cng vi x ngang, 1 ly theo bng II.6b. Vi khung nhiu nhp, dn lin kt khp hoc cng vi ct :

vi 11 P1 = 0 ; 12 - h s chiu di tnh ton trong mf ca phn ct trn khi P2 = 0 ; P1 , P2 - lc tp trung t ti nh on ct di, ct trn. Khi nh ct lin kt khp vi dn: 11 , 12 ly theo bng II.7a; Khi nh ct lin kt cng vi dn; 11 , 12 ly theo bng II.7b.
4

m - h s chiu di tnh ton trong mf ca phn ct di khi

1 =

2 2 12 + 11 (m 1)

H s chiu di tnh ton ca phn ct trn 2 = ( 1 / C 1 ) 3 . Ht N1 0 ,6 v 3 c Trong nhng trng hp tha mn iu kin: N2 Hd th ly tr s 1 , 2 theo bng 3.2 2. Chiu di tnh ton ngoi mt phng khung: i vi ct di, l khong cch t bn chn ct n ch ta ca dm cu trc: l1y = Hd i vi ct trn, l khong cch t mt trn dm hm n h ging dc cnh di dn: l2y = Ht-hdcc

II.Thitktitdinct
II.1. Xc nh lc tnh ton ca ct: Ni lc tnh ton ca ct ly t kt qu gii ni lc khung v t hp ni lc. Vi on ct c tit din i xng th cp ni lc nguy him nht l t hp c M max v N tu . Khi N max trong mi nhnh bin l N nh

M max N tu = + . ho 2

Vi on ct c tit din khng i xng s c hai cp ni lc nguy him. tm ni lc nguy him ny, cn tnh gn ng lc dc trong nhnh:
6

+ M max N tu M max N tu ; N nh , t = ; h0 h . + + N nh , p = ho 2 ho 2 Cn tnh thm ti trng bn thn ca ct khi tnh ton. C th tnh theo cng thc: Gc = gc .hc ; gc - trng lng mi mt di ct.

gc=[N/Kf]. (daN/m) K: H s k n nh hng ca M lm tng tit din ct. Ct trn chn k = 0,3; ct di k = 0,45. f: Cng tnh ton ca thp; : Trng lng ring ca thp; : H s cu to trng lng cc chi tit lm tng tit din ct ly =1,6; N: Lc nn ln nht trong mi on ct khi cha k n trng lng bn thn; hc:Chiu di on ct.
7

II.2. Thit k ti t din ct tr rn nh dn ng v cu c to tit di n ct: a-H

- S b t w =( 1 / 70 1 / 100 )h, vi v ct k o t w 8 mm , ct khn ng k ko t w 6 mm . -S S b bf = ( 1 / 20 1 / 30 )ht , sao cho y ca c t khon ng 40 60 . - Ch hiu dy bn cnh: c chn the eo iu u kin n nh h cc b b bn cnh (bn ng 3.3)
8

b-Chn tit din ct: Cn s b nh ra kch thc tit din theo cch sau: - lch tm e = M / N - da vo hnh dng tit din chn trc v c im tc dng ca ti trng; da vo hng dn bng II.4, s b gi thit h s nh hng hnh dng tit din . Trng hp ct trn c dng tit din ch I v M tc dng trong mt phng bng ct, gi thit = 1 ,25 .

N - Din tch yu cu s b: A yc = f . c

e 1 ,25 + ( 2 ,2 2 ,8 ) ; h

- Da vo cc quy nh v cu to a ra cc kch thc b f , t f , hw , t w .

c-Kim tra tit din chn: Tit din ct phi m bo cc iu kin: bn, n nh tng th, n nh cc b. - Cc c trng v hnh hc ca tit din ct: - mnh v mnh qui c ca ct trn:

A - lch tm tng i m v lch tm tnh i m1: m 1 = .m eAn ; t m v theo bng II.4 tnh c h s nh hng Vi m = Wx
hnh dng tit din .
10

x =

Ix f ; x = x ; A E

y =

Iy

; y = y

f E

- Kim tra iu kin bn. Khi tit din c gim yu nhiu hoc khi m 1 > 20 , theo cng thc: N Mx = . y f . c An I x , n - Kim tra n nh tng th ca ct: Khi m 1 < 20 , ct c th b ph hoi v n nh. Kh nng n nh ca ct nn lch tm khng ch ph thuc vo m cn chu nh hng ca hnh dng tit din v M mt hoc c hai mt phng. iu kin n nh tng th ca ct trong mt phng: N x = f . c ; lt .Ang

lt - tra bng ph lc II.2, ph thuc vo m 1 , x .


11

kim tra n nh tng th ngoi mt phng ca ct, cn tnh M l gi tr ln hn trong hai gi tr mmen 1/3 on ct: M = M 2 + ( M 1 M 2 ) / 3 , trong M 1 , M 2 mmen ln nht mt u v mmen tng ng u kia ca on ct. Mmen quy c dng kim tra n nh ngoi mt phng khung l M' = max( M , M 1 / 2 , M 2 / 2 ). iu kin n nh tng th ca ct ngoi mf: N y = f . c C . y .Ang

y - ph thuc vo y ; C- h s k n nh hng ca M x v hnh dng tit din i vi phng ngoi mt phng un.
12

H s C xc nh nh sau:
W M' x = Tnh lch tm tng i m x theo M' : m x = / x N A ng e'

Khi m x 5 Khi m x 10

C= ; , - xc nh theo bng II.5. 1 + m x


y 1 + mx d
1

C=

; d - h s n nh tng th ca dm

Khi 5 < m x < 10 C = C 5 ( 2 0 ,2 m x ) + C 10 ( 0 ,2 m x 1 )

vi m x = 5 ; y C 5 tnh theo C = 1 + m x
C 10 tnh theo C =

y 1 + mx d

vi m x = 10 .

13

- Kim tra n nh cc b ca ct:


hw h0 Kim tra n nh cc b ca bn bng theo iu kin: tw tw h0 c xc nh theo cc trng hp sau: T s tw + kh nng chu lc ct c xc nh theo iu kin n nh tng th trong mt phng khung th [h0 / t w ] c xc nh theo bng 3.4 ph thuc vo m v . Khi 0 ,3 < m < 1 th [h0 / t w ] c ni suy qua cc gi tr m=0,3 v m=1. + kh nng chu lc ct c xc nh do iu kin bn hoc n nh tng th ngoi mt phng [h0 / t w ] c xc nh theo : Vi 0 ,5 , ly [h0 / t w ] theo bng 3.4.

14

h0 E ( 2 1 )E 3 ,8 Vi 1 th = 4 ,35 ; trong 2 2 f ( 2 ) + + 4 tw Q ng sut trung bnh tit = 1 ,4( 2 1 ) ; y = hw t w din ang kho st ; - ng sut th mp chu nn nhiu ca bn bng. Vi 0 ,5 < < 1, xc nh [h0 / t w ] bng cch ni suy cc gi tr tnh c khi = 0 ,5 v = 1. hw E 2 ,2 phi t cc sn cng ngang cch nhau Ngoi ra khi tw f a = ( 2.5 3 )hw . Trong mi trng hp t nht trn mi on chuyn ch phi t hai sn ngang. Trng hp ct c kh nng chu lc c quyt nh bi iu kin bn v cng v c N /( An f ) 0 ,1 th n nh cc b ca ct phi m bo nh i vi dm.
15

II.3. Thit k ct di c a. Dng ti t din Ct di c c tit t din n dng ch I khng k i x xng. H Hnh dng ny l do o hai c p ni lc c c mm men tri i du d ng tnh c t di ( M 1 , N 1 v M 2 , N 2 ) c tr s khc c nhau nhiu.

1 1 bd n Bng g ct, c c t w nhng 8 mm . 80 2 250 Vi cc c ct gi a, thng c dng g i xng. Chiu u rng b

(1 / 2 20 1 / 30 )hd hoc b bng (0 ,3 0 ,5 )h.

16

b. Din tch tit din Tnh s b A yc ca tit din ct di c, c ch n tnh khng i xng ca tit din ct bin: N e N 1 ,25 + ( 2 ,2 2 ,8 ) hoc Ayc = A yc = ; f c h lt f c f lt - tra bng ph lc II.2, ph thuc vo m 1 , x ; x = x E v m 1 = .m =e / l x1 l x1 = Ban u gn ng ly x = v m 1 = 1 ,25 e / 0 ,46 h = 2 ,7 e rx 0 ,48 h Phn phi Ayc va tnh c theo t l tng i : Abung = ( 0 ,2 0 ,3 ) A yc ; Anh .mai = Anh .ctruc = ( 0 ,3 0 ,4 ) A yc Anguyen = Anh .mai + Anh .ctruc + Abung
17

c. K Kim tra a tit di in - X c nh cc c c trng hnh h hc. - Ki im tra a n n nh tng g th c ca ct t theo c c hai phng g trong g v ng goi m t phng g khung g: N N x = f c ; y = f c ; lt .An C . y .Ang ng - n nh c cc b bn b cn nh v b n bng g kim tra gi ng nh ct tr n. Khi xc n nh kh nng c chu l c ca ct c theo o iu kin n n nh tng th c c th ly din n tch ti it din n nh sa au: N x = f c ; lt .A' A- din tc ch lm vic c a ct, bao g m hai nhnh v ph n bn bng b E st hai bn rng vi nhn nh, m mi C 1 = 0 ,85 ; f A' = Anh .ma ai + Anh h .ctruc + 2 t w .C 1
18

II.4. Thit k ct di rng Hnh d ng v cc yu u cu c cu to tit di n a. H Ct di nh h cng g nghip p mt t tng gm hai nhnh. n Tit din c t di rng c a ct g gia thng i xng g. Chi u cao t tit din n l hd , bd ( 1 / 20 1 / 30 0 )H d .

Do c ct d i c l c ct l ln nn n thn ng s dng h bng dng th hanh gin ng. Trc c cc th hanh ging h i t trc nhnh cu c ch y v trc hoc c mp n ngoi c a nhn nh mi. im hi t ca c c thanh h ging g trn than nh nhn nh gi l mt g ging. K Khong g cch mt m gin ng chn n trc c, sao cho gc ng ghing gia g tr c thanh h ging g xin v trc thanh nhnh n b bng 30 0 60 0 .
19

b. Chn tit din Khi chu un quanh trc o, ct rng lm vic nh dn cnh song song. Vic chn tit din xut pht t iu kin bn ca tng nhnh ring r. M x v N ca ct gy ra lc dc N nh trong cc nhnh ct. Xc nh N nh cho tng nhnh theo trnh t sau: Gi thit Anhnh t l vi lc dc N nh , lp c phng trnh xc nh v tr trng tm tit din M1 + M 2 M 2C 2 y1 =0 + C y1 + N1 N2 N1 N2 M 1 , N 1 ; M 2 , N 2 - cp ni lc nguy him cho nhnh 1v nhnh 2. Ban u gi thit C h , thay vo phng trnh, tm c y1 (khong cch t trc nhnh 1 n trng tm tit din), y 2 = C y1 h y1 .
20

y2 M 1 Lc dc trong nhnh 1: N nh1 = N 1 + ; C C y1 M 2 ; Lc dc trong nhnh 2: N nh 2 = N 2 + C C Gi thit h s = 0 ,7 0 ,9 , tnh c din tch tit din yu cu cho tng nhnh ring r: N nh 1 ; cho nhnh cu trc: Aycnh1 = .f N nh 2 cho nhnh mi: Aycnh 2 = .f Xc nh v tr trng tm tng nhnh. Tm c C = h z0 . Khong cch t trc trng tm tit din n trc cc nhnh: Anh 2 Anh1 y1 = C y2 = C = C y1 A ; A
21

Mmen qun tnh ca ton tit din i vi trc o l: 2 2 I x = I x 1 + y1 Anh1 + I x 2 + y2 Anh 2 Xc nh h thanh bng. Chiu di thanh xin S xc nh theo cch hi t thanh xin: Thanh xin hi t trn trc thanh cnh S = a 2 + C 2 ; a- khong cch mt ging trn thanh cnh. Thanh xin hi t mp ngoi thanh cnh S = hd / sin S tx tx mnh thanh xin max = tx , tra bng c min imin tx N ng sut trong thanh xin tx = tx f tx min .A . Ni lc trong thanh xin do lc ct Q gy ra N tx = Q / 2 sin - h s iu kin lm vic ca thanh xin, k n s lch tm gia trc thanh v trc lin kt khi tit din thp gc L ch lin kt mt bn cnh, = 0 ,75 .
22

mnh tnh i ca ton ct theo trc o xc nh theo f A 2 td = x + k tx [ ], v mnh quy c td = td ; trong E A k h s ph thuc gc nghing ca thanh ging xin v trc nhnh, ly theo bng 3.5. Bng 3.5. H s k tnh td 30 35 40 45 50 60 k 45 37 31 28 26 Tnh lc ct quy c theo cng thc Qqu = 7 ,15.10 6 ( 2330 E / f ) N / N max ( N 1 , N 2 ); tra bng ph thuc vo td . Nu Qqu Qthucte dng tnh thanh bng xin th khng cn phi tnh li thanh xin v td ton ct. Nu Qqu > Qthucte th phi tnh li thanh bng xin theo Qqu , ng thi tnh li td ton ct.
23

Thanh bng ngang chu lc rt b nhng li cn thit gim chiu di tnh ton cho cc thanh nhnh. V vy thng ly theo cu to: chn tit din ging nh thanh bng xin. c. Kim tra tit din ct Trc khi kim tra li tit din nhnh, cn tnh li chnh xc lc nn tc dng ln tng nhnh N nh1 , N nh 2 : y2 M 1 y1 M 2 N nh1 = N 1 + ; N nh 2 = N 2 + ; C C C C Khng ly du bn thn ( N 1 , M 1 , N 2 , M 2 ) mnh ring tng nhnh i vi trc bn thn l ynh1 l ynh 2 l xnh1 l xnh 2 x1 = ; y1 = ; x2 = ; y2 = ; ry 1 ry 2 rx 1 rx 2 Tm c 1 max = max( x 1 , y 1 ); 2 max = max( x 2 , y 2 ) f f ; 2 max = 2 max Tnh mnh quy c 1 max = 1 max E E
24

Kim tra tit din tng nhnh ring r theo cng thc: N nh1 N nh 2 nh1 = f c ; nh 2 = f c 1 .Anh1 2 .Anh 2 Kim tra n nh ton ct theo trc o, tin hnh ln lt vi tng cp N 1 , M 1 v N 2 , M 2 theo phng php sau: A Vi cp 1, tnh e1 = M 1 / N 1 v lch tm tng i m1 = e1 y Ix y - khong cch t trc trng tm x-x n trc nhnh nn (gy bi M 1 , N 1 ) nhng khng b hn n mp bn bng ca nhnh nn . T m v td - tra bng ph lc II.3 c lt .

N1 f c n nh ton thn ct rng c kim tra theo cng thc: lt .A


Cch lm tng t i vi cp N 2 , M 2 .
25

II.4-Thit k cc c chi ti it ct t II.4.1 - Ni i phn ct trn n v c t di: : i ni c th b tr c cng ho oc cao o hn - V tr mi trnh va ai ct. cao t - C nh ngo oi ct di v ct tr n ni bng ng hn i u u hoc bng b b n ph. . - C nh tron ng ct trn hn vi b bn K bng ng hn i u u hoc bng ng hn g c trong g lin kt g ghp ch hng. - B n K x rnh, lng vo bn ng dm m vai v hn vi b bng d m vai. - B ng ct t trn lin l kt t vi d dm vai i thng g qua sn n lt bn ng cc ng hn g c. - N i lc d dng tnh mi n i l n i lc tit t din n ngay t trn vai i ct (C ).Khi tin hnh mi i ni cao h hn v vai ct, cch lm ny gn ng, thi in v an ton. .
26

Mi ni c nh c a hai phn c ct c tnh h truy n ni l lc ca a ct tr n ti ti t din C t . Vic c tnh to on tin n hnh theo tr nh t sau: s - T bng t t hp ni n lc ct, tit di n C t chn c ra ha ai cp n ni lc nguy h him nh ht M max m , N tu u v
M miin , N tu

- Tn nh ni l lc m cnh ng goi ph hi chu u:

N 1 M max N 2 M min n S ngoai = S = + + ; ; trong ' ' 2 2 ht ht h't = ht t f

27

- n ng su t tron ng ng hn i i u ni bn b c nh ng goi: Sn h = ngoai f nh c h f .l w - ng g sut t trong . .hn i u n ni nhn nh tron ng ct tr rn vi bn K: : S trong h = f nh c ; h f .l w - N u cnh h trong g ct tr rn lin n kt vi bn K bng g hai ng hn gc t th tnh h l w vi Strong . - N u ni nhnh ngoi bng bn p p th t nh tn ng t, th hay lc tnh ton l S ngoai . - Ch hiu cao o ng g h n n ngang n ni hai phn bn b bng g ct tr rn; ng hn gc nm ngang n n ni bn K vi i cnh trong ct tr rn; ng hn ngan ng lin kt b n bng g ct tr rn vi i sn lt l u ly theo o cu t o.
28

II.4.2 - C u to v tnh ton d dm vai i ai ct, dm c u trc c t l n mt nhnh cu va trc ca c t di thng t q qua bn n y dy 20 30 mm. . Dm m vai ng vai i tr li n kt h hai nh nh ca a ct di i, lm c ch ta a cho d dm cu u trc. ng thi dm m vai cn n tng cng g cho to on ct t. Tit din d m vai bao g m: +C Cnh tr n; +B Bn bn ng; +C Cnh di; c ng chn nh l v vch ng gang ch hng xon n ca c t di. Tnh h dm v vai nh mt d m n gin, nhp n bng chi u cao tit t din n ct di i hd , ch hu un bi lc c S trong m vai vo nh nh cu u trc g . Lin kt dm cn p phi tru uyn lc ( Dmax + Gdcc ).
29

Chi u dy bng dm d va ai phi chu chu u p mt do ( Dmax + Gdcc ) tr ruyn x xung t t sn n gi Dm max + Gdcc dm m cu ch hy: tdv = ; bs - b rng r ( bs + 2 tbd ) f cb sn n gi d m cu u chy; t bd - c chiu dy bn y trn mt nh hnh c u chy. Chi u cao dm va ai phi ng t thi th a mn cc iu kin: Cu to hdv 0 ,5 hd ; nhm m b o cng c - C n ngm gi ia hai phn c ct, b bin d ng ca a hai p phn ct ti ch ni p phi bn ng nhau u. dv -C Chiu cao bn n bng dm va ai hw phi b tr cc ng g h n li in kt: : bn ng hn gc c lin kt k bn K vi bng b d m vai chu cc ng hn gc lin kt t bng dm va ai vi bng b nh hnh S trong ; c cu chy y chu tc t dn ng ca l lc S 1 .
30

S 1 = ( Dmax x + G dcc c + B ); B phn lc l gi i ca d m vai khi ch hu S trong g. S trong dv hw ; 4 h f ( f w )min S1 dv hw nh h f ( f w )min Tit din d m vai tha m mn i u kin bn kh hi chu un u b i lc S trong . Kim m tra t i tit din d b n tri v bn phi S trong (d do kch h thc c bn cnh h trn c c th khc k nhau). M max Q .S max canh tren n canh h duoi = y f c ; = f S S ; :max( , ) S v c x x max dv Ix I x .t w ng hn ngan ng lin kt cn nh v bng dm vai tnh t to n theo iu ki n chu Q m c ng g hn ngang kh hc ly y theo cu to. max . Cc
31

C th tnh ton, kim tra iu kin chu un ca dm vai theo quan nim tit din chu un ca dm vai l tit din ca ring bn bng, vi cch tnh ny, mi ng hn ngang u ly theo cu to: ng hn lin tc: h f = tmin trong cc bn thp lin kt. Trng hp ct di l c, cn phi kim tra chiu dy bn bng ct di theo iu kin p mt nh i vi bn bng dm vai ct rng. Khi iu kin p mt c tha mn, cn cu to cc sn mt u nhnh cu chy, sn lt gia hai bn bng ca hai phn ct nh i vi hai ct rng. Trong trng hp ngc li, cn thit k vai ct c nh lm vi vai ct rng: mt phn bn bng ca ct di thay bng bn thp khc c chiu dy ln hn.
32

II.4.3 - Tn nh ton n chn c ct a. C Cu to o chn ct: c C u to c chn c t phi m b o : truy yn ti u t ct ln n mng, , ph hp s tnh, thu un tin n cho l p dng g. C t nn l lch tm m dng g hai lo i chn n ct: + ch n ct c; + ch n ct c bn phn n cch.

33

Ch hn ct t thng dng g gm: b n , dm d v cc sn Dm v sn n: phi ti i trng; + Phn p + Gi cho bn chu u un phn lc c; do p + Tng cn ng cho b bn v ton chn c ct. C t rng g c kho ong c ch cc c nhnh h b thng d ng ch n ct ging g nh chn c t c (c ( bn n v dm chung g cho c hai nh hnh c t). rng c khong cch h nhn nh ln, chn ct c thng cu u to Vi ct r ring g r cho o mi nhnh n n nh cu u to ch hn ct c. B n th heo yu u cu c cu to o ly ch hiu dy khn ng nh hn h 20 0mm, khi c c sn n v dm m kh hng n n ly bn b dy h n 4mm m, khi ch h c bn khn ng c ly dy qu 60-80m mm.
34

b. T Tnh to n chn n ct c Vic c tnh to on bao o gm: -x xc nh h kch th t c b bn , dm , cc sn; - li in kt chng vi nha au; - li in kt gia c c chi ti it ny vi th n ct. Ni lc tnh ch hn ct l cp n ni lc nguy him h nht t tit din I-I I (trong bn ng t hp h ni i lc ct). . Kch h thc c bn ct c ch hu nn n lch tm c c xc nh t iu ki n chu u p cc c b c a b tng g mng. . Chi u rng g B ca bn thng g cu t o trc c theo cc c kch h thc c ca tit d din ct B = b + 2 t dd d + 2C 1 ; b- k ch thc vu ng gc c vi m mt phng un n ca ti it din n ct ; t dd chi u dy dm , s b b t dd = 8 10 1 mm ; C 1 - phn nh n ra ca conx xon bn n , ch hn vo khon ng 100 120 mm m .
35

Chi u di L ca bn b c t tnh the eo gi thit t ng sut l n nht t ti m o bn t n cng chu p cc b ca b b tng mng, , theo cng c c thc:

N N 6M + L + 2 BRn mcb Rn mcb BRn mcb 2 BR m cb - h s tn ng R k khi chu nn n cc b mcb = 3 Am / Abd ; Am , Abd - d din tc ch mng g v bn chn n ct. Gi G thi t m cb = =1,2 tnh. h ng su ut ti mp m b n th heo phng php un: Tnh N 6M th h nn n nhiu: max = + mcb b Rn 2 B .L B .L N 6M th h nn t: m min = B .L B .L2
n

36

Thn n ct, dm v cc sn n chia a bn th hnh nhn ng b bn c cc iu kin n bin k khc nha au: - 1 l b n cnx xn; - 2 l bn t a trn n hai cnh k nhau ; a trn n ba - 3 l bn t cnh ; a trn bn - 4 l bn t cnh. Mm men u n ln ca c m i b n ny, tnh ch ho di rng mt m n n v, c c vit di dn ng : M = b d 2 (4.8 88) trong g : d - nh hp tnh h ton c ca bn; b- h h s ph h thu c vo t t s gi a cc cnh v loi bn:
37

1 + Vi 1: d = C 1 , b = ; 2
b1 ( a 1 l cnh + Vi 4: d = a 1 , b tra bng 3.7 theo t s a1 ngn ca bn) b2 + Vi 3: d = a 2 , b tra bng 3.7 theo t s ( a 2 l chiu di a2 bin t do, b2 l chiu di cnh c lin kt vung gc vi b2 1 < 0.5 tnh nh cngxon vi d = b2 , b = ; cnh t do) khi a2 2 + 2 c th tnh nh 3 vi cc kch thc d 2 l ng cho t do (ni hai giao im ca cnh t do vi cnh c ta); b 2 l chiu di ng cao h t nh i din xung ng cho t do.
38

Chi u dy bn t bd c tnh ton vi v Mma g cc Mi ca cc c ax trong 6 M max bn : t bd = (4.8 89) f . c r B v L sao cho gi i tr M ca c c b n ch hnh l ch t c B tr t bd h p l. Cc dm , sn n A, B t y theo o tng tr t ng hp c th c tnh h nh conx xon ho c nh dm n gi n c mt m th a chu ti trn ng ph n b u qd = ad ( ad l b r ng ca a din tr ruyn phn p lc c vo dm d ) ).

39

Chi u cao dm ( hdd ) c xc nh t iu ki in tng chiu u di ca cc ng hn gc l lin k t dm vo cnh ct c ph i tru uyn Khi xc nh s s lng g n ng hn truyn t lc N nh q lc N nh . K n cn quan tm n kh h nng thi cn ng cc ng hn. -C Chiu c cao cc c sn xc nh t iu kin ng hn gc c tru uyn ph hn lc gi ta a ca conxon (hoc dm d n gin) ). Chiu dy dm m, sn kim m tra th heo /k -C chu un n tit din ng guy hi m ca conxon n h hoc dm m n gin. - ng hn nga ang lin n kt th hn ct vi bn n p phi ch u N v Q ti tit d din ch n ct. Cc ng hn ng gang li in kt dm, sn vi bn b chn chiu c qd cao n nh nha au v kim k tra a theo iu ki n: = ( f w )min 2h f
40

c. Tnh ton chn ct rng - Cch tnh chn ct rng c bn , dm lin tng t nh i vi chn ct c. - Vi nhng ct rng chu nn lch tm c chn ct ring r cho tng nhnh th chn ca mi nhnh c tnh nh chn ct nn ng tm. - Lc tnh ton chn mi nhnh l N nh ,max ti tit din chn ct I I

tnh ring cho tng nhnh. - Din tch bn yu cu mi nhnh: Abdnh =


N nh ,max mcb Rn

(3.71)

Chiu rng B ca bn , da theo kch thc ca tit din nhnh ging nh tin hnh vi chn ct c.
41

Abdnh Chn chiu di bn theo cng thc: L B


ng sut thc t ca b tng mng bn di bn nh

(3.72)
N nh ,max BL

- Chiu dy bn , tit din dm , tit din sn v cc lin kt tnh tng t nh i vi chn ct c. Trong chn ct loi ny, ng sut di bn l phn b u trn ton b din tch Abdnh .

42

d. Li in k c chn c t vi m mng - Bu ln ng neo Bu l ng neo chn n sn tro ong m ng l ph p ng tin lin kt ch n ct vi v mn ng. hn ct t khp, bu ln ng neo c bt b trc tip ch v o b bn . . ch hn ct t ngm bu ln ng neo c bt b cht t vi chn n ct thng qua cc sn g i ho oc cc dm . N Nh cng un c a cc chi tit t rt t ln (chi u cao sn ho c dm m l n nn bin dng g xoay ca ch hn ct vi m mng coi nh =0, m bo c tnh h ngm ca c t vi mng). m l lp dn ng d dng, bu u lng neo kh hng xu uyn qua b bn m thng n m ngoi bn . Cc sn n ngang bu l ng c tmin l 16 mm, dl n ngang g dbul mm. sn ng +3 m
43

Cc sn ngang c hn vo m ca dm hoc ca cnh ct bng ng hn cng trng sau khi nh v chnh xc ct v vn cht cc cu bn trn. Mi bu lng neo cn c t nht mt long en m v hai cu. Chn ct khp thng dng hai bu lng vi dbulng 20mm. Chn ct ngm thng dng 4 bu lng vi dbulng 24mm. Bu lng neo tnh vi t hp ti trng gy ko ln nht gia ct v mng. tit din chn ct I-I, chn ra t hp c Nmin v Mmax. Ti trng thng xuyn, thng lm gim lc ko trong bu lng neo nn khi tnh bu lng neo, h s vt ti trng thng xuyn ly bng 0,9. i vi chn ct c chu nn lch tm, gi thit rng bin dng do pht trin trong b tng mng vng nn, biu ng sut phn b u v t n Rn.
44

T iu kin cn bng lc dc, ta c tng lc ko m cc bu lng phi chu l: N bl = ZBRn N Trong : B- chiu rng bn chn ct, Z- chiu di vng nn ca b tng mng, Z- khong cch t bu lng neo chu nn n mp bin chu nn ca tit din H s c xc nh t iu kin cn bng mmen i vi trc bu lng neo chu ko: 2( M + Nb ) = 1 1 Z 2 BRn trong b- khong cch t bu lng chu ko n lc nn N trn tit din. i vi ct rng c chn ct ring cho tng nhnh. Lc ko trong bu lng cng l lc ko ln nht ca nhnh ti tit din chn ct. M Ny N bl = C
45

Trong C- khong cch gia hai trc ca hai nhnh ct ; ykhong cch t trng tm tit din ton ct n trng tm nhnh i din vi nhnh cn tnh ; M, N: cp ni lc tit din I-I ca ct rng gy ko nhiu nht cho nhnh. + tu tu , N min , N min Cho nhnh cu trc: M max v cho nhnh mi: M max Trng hp khng tm c mt trong hai cp trn, chng t nhnh khng chu nh, bu lng neo chn theo iu kin cu to. Din tch bu lng neo cn thit cho mi nhnh, xc nh theo cng thc: N bl Aneo = no Rneo Trong : n0: s lng bu lng truyn lc (thng b tr hai hoc bn ci hai bn, i xng vi trc nhnh) ; Rneo cng chu ko ca bu lng neo. Qui cch bu lng neo tra bng IV.8, ph lc IV.
46