You are on page 1of 23

MT S CNG TRNH NH NHP LN

Phm vi s dng, c im ca kt cu nh nhp lN

1- Phm vi s dng rng ri: Cng trnh dn dng: - Rp ht. - Nh trin lm- Sn vn ng. - Nh ga, ch Cng trnh cng nghip: - Xng ng tu. - Xng lp rp my bay Nh c cng dng c bit: - Hng-ga my bay. - Ga ra t. 2. Cc c im c bn -t xy dng hng lot, cng trnh mang tnh cht ring bit do vy rt kh tiu chun ho v nh hnh ho. -Hnh dng phong ph v phc v nhu cu ring nn rt kh c m un thng nht -Do vy phi trit in hnh ho cc cu kin khi thit k. - Kt cu chu ti trng bn thn v ti trng mi l chnh. - V vy khi thit k phi tm mi cch gim cc trng lng ny - Dng vt liu c cng cao... - Mi nh: vi cht do tng hp nh Teflon, alubupong...

kt cu nh nhp ln kiu dm dng c

- Mt bng 100x73m k 4 ct cao 12m; dm chnh dng hp 700x4300. t s dng. Nhp thng gp: L = 35 40m Kt cu nng n.

Kt cu nh nhp ln kiu dm dng rng (dn)

Dn cnh song song: dng cho nh mi c dc nh. - S n gin hoc lin tc L 60m. - Rt nhiu nt ging nhau. Dn hnh thang: - dc cnh trn ph hp vi yu cu dc mi. - i = 1/12 1/15

Dn a gic: - Cnh trn gy khc. - Tit kim vt liu, ch to phc tp. - Dng cho nh 1 nhp c L = 60 90m Dn cnh cung: - Ni lc trong cc thanh phn b hp l. - Vt nhp ln L = 60 100m

c im chnh v cu to ca kt cu dng dn Chiu cao h ph thuc vo dng dn: - Dn cnh song song: h = (1/8 1/14)L. - Dn cnh cung, hinh thang: h = (1/8 1/12)L. - Vi s lin tc h gim 15% 20%. d = 6 9m; nn chn L l bi s ca d Thuc loi dn nng: - Thanh dn c tit din dng t hp.

Chiu cao tit din thanh khng vt qu 1/8 1/10 chiu di thanh gim ng sut ph do cng ca nt.

Gii thiu v kt cu khung


Thng c 2 loi: Khung c:

- Tit din ct v x l dng c Khung rng:

- Tit din x v ct l dng rng

u khuyt im ca kt cu khung: - Trng lng b hn kt cu dn dm cng nhp. - cng ln hn kt cu dn dm cng nhp. - Chiu cao x ngang nh hn kt cu dn dm cng nhp - Chiu cao tit din ct ln. - Chu nh hng ca nhit v mng ln khng u.

Kt cu khung c nh nhp ln

Nhp thng gp: 40 100m (hp l: L = 40 50m). Ch to v vn chuyn n gin. Thng dng dng 2 khp chn. Gim lc x ngang mng dng thanh cng t mt di nn. Chiu cao tit din x ngang: h = (1/30 1/40)L Lin kt khp chn ct dng gi u.

Kt cu khung rng nh nhp ln Nhp thng gp: L = 100 150m. Dng 2 khp: chn hoc nt lin kt x vi ct. Dng khng khp (tng cng), ct ngm vi mng v vi x ngang. X ngang: h = (1/12 1/20)L Chiu cao ct: hc = d (khong cch nt dn x ngang)

Bin php gim m men ct v x: to lch tm ti chn ct.

c im cu to nt khung v tnh ton khung nhp ln Ti nt c ng sut tp trung: - Khung c: c b sung sn gia cng. - Khung rng: thm bn p v sn.

Tnh ton: M hnh ho cc cu kin bng phn t thanh, t vo trc ca cc cu kin. + Khung c: cc thanh lin kt theo s ngm cng nt, khp chn ct (s 2 khp chn). + Khung rng: to thnh h thanh nh dn. Phng php tm ni lc: + Lc, chuyn v... nh mn c hc kt cu + Chng trnh lp sn trong cng c in t mnh (my tnh). Tnh ton cc cu kin theo nn lch tm.

Gii thiu v kt cu vm

Phm vi s dng: - Trin lm. - Cung vn ho. - B bi, nh thi u, ... c im: lc x ngang ln do phi to kt cu chu lc x ngang nh dy cng; khung chu x ngang. Cc kiu vm:

-Vm 2 khp: t chu nh hng ca nhit v ln gi ta. -Vm 3 khp: khng chu nh hng ca nhit v ln gi ta. Ni lc chn vm ln. -Vm khng khp: chu nh hng ca nhit v ln gi ta. -Biu m men ca 3 loi khi chu ti phn b u.

c im cu to kt cu vm

T l hp l: f/L=1/51/6 Vm c: tit din , 2 cnh song song, t hp hn. 1 1 ; h khng ln hn 2m. ( )L -h= - Nhp thng gp: L=50 60m 50 80 - Ch to thnh tng on vn chuyn 6 9m. -Vm rng:

- Tit din thanh vm rng.

-h=

1 1 ( )L 30 60

Tnh ton vm

Ni lc: Mx= Md - H.y; Nx= Qd.sin + H.cos; Qx= Qd.cos - H.sin H: lc x ngang; y: tung trc vm (ymax = f) : gc tip tuyn (trc vm vi phng ngang) Md, Qd: m men v lc ct ca dm n gin cng nhp. H = X1 =

1 p 11

vm 2 khp:

Vm c: 11; 1p tnh nh binh thng.

Vm rng:

N li 11 = i i = 1 E Ai
n

1 p =
i =1

Ni Nip li E Ai

Ch : vi vm rng cnh song song sau khi c Mx; Nx; Qx Xc nh lc trong thanh cnh:

Nx a M x Ne = 2 h h
Trong thanh bng xien:

D=
Trong thanh bng ng:

cos( )

Qx

Qx V= cos

Tnh ton tit din: - Vm c: tnh theo iu kin chu un. - Vm rng: cc thanh c tnh nh thanh dn thng

- Gi ta chu phn lc ln. Dng gi tip tuyn (khp bn) hoc gi u.