Kratki frazeološki rječnik

novogrčkog jezika

izgovor
Naglasak: mjesto naglaska bilježi se akutom (´) ; na jednosložnim riječima naglasak se ne bilježi.
Upitnik se bilježi znakom ;

slovo

izgovor

primjer

izgovor

Α α

a

ανατοµία

anatomia

Β β

v
g
j ispred e i i

βιολογία

violojia

γραµµατική,
γεωλογία

gramatiki,
jeolojia

δελφίνι

δelfini

έµβρυο

emvrio

Γ γ

Ε ε

kao th u engl.
that
e

Ζ ζ

z

ζωολογία

zoolojia

Η η

ήρωας

iroas

θέµα

θema

Ι ι

i
kao th u engl.
think
i

ιστορία

istoria

Κ κ

k

καθολικός

kaθolikos

Λ λ

l

λεξικό

leksiko

Μ µ

m

µητέρα

mitera

Ν ν

n

νάρκισσος

narkisos

Ξ ξ

ks

ξενοφοβία

ksenofovia

Ο ο

o

ορθόδοξος

orθoδoksos

Π π

p

πόλη

poli

Ρ ρ

r

ράδιο

raδio

Σ σ,ς

s

σοφία

sofia

Τ τ

t

τύραννος

tiranos

Υ υ

i

ύµνος

imnos

Φ φ

f

φιλοσοφία

filosofia

Χ χ

h

χάος

haos

Ψ ψ

ps

ψυχίατρος

psihijatros

Ω ω

o

ωκεανός

okeanos

∆ δ

Θ θ

1

Kombinacije vokala*

ει
οι

(θerapia)

i

θεραπεία
οικονοµία

(ikonomia)

αι

e

φαινόµενο

(fenomeno)

ου

u

ακουστικός

(akustikos)

ταύρος

(tavros)

af (ispred κ, π, τ, χ, θ, σ, ξ, ψ)

αυτοκίνητο

(aftokinito)

ev (ispred vokala i γ, δ, λ, µ, ν, ρ)

νευρολογία

(nevrolojia)

ευθανασία

(efθanasia)

av (ispred vokala i γ, δ, λ, µ, ν, ρ)
αυ

ευ

ili

ili

ef (ispred κ, π, τ, χ, θ, σ, ξ, ψ)

* Naglasak se bilježi iznad drugog slova ovih kombinacija; ako se nalazi iznad prvoga, svaki se vokal
čita zasebno, npr. τσάι, ρολόι, Κάιρο. Ako je mjesto naglaska drugdje, zasebno čitanje vokala označuje
se znakom dijereza, npr. λαϊκός.

Kombinacije konsonanata

µπίρα

(bira)

- iza konsonanta
- kada se ista kombinacija javlja dva puta u
riječi

τουρµπίνα
µπαµπάς

(turbina)
(babas)

mb – u sredini riječi

λάµπα

(lamba)

d - na početku riječi

ντύνοµαι

(dinome)

καπαρντίνα
νταντά

(kapardina)
(dada)

nd – u sredini riječi

φαντασία

(fandasia)

g - na početku riječi

b - na početku riječi
µπ

ντ

γκ
γγ
γχ
τσ
τζ

- iza konsonanta
- kada se ista kombinacija javlja dva puta u
riječi

γκολφ

(golf)

- iza konsonanta

αργκό

(argo)

ng – u sredini riječi

αγκαλιά

(angalia)

Αγγλία
άγχος
τσεκ
τζαζ

(Anglia)
(anhos)
(tsek)
(dzaz)

ng
nh
ts
dz

2

PREGLED GRAMATIKE
određeni član
MUŠKI ROD

ŽENSKI ROD

SREDNJI ROD

NOMINATIV
GENITIV
AKUZATIV

ο
του
τον

η
της
την

το
του
το

nominativ
genitiv
akuzativ

οι
των
τους

οι
των
τις

τα
των
τα

- neodređeni član jednak je broju jedan (ένας, µια, ένα)

Imenice ženskog roda
na -α, -ες -η, - ες i -η, -εις
posao

N
G
A

η
της
την

n
g
a

οι
των
τις

sestra

dolazak

δουλει-ά
δουλει-άς
δουλει-ά

αδελφ-ή
αδελφ-ής
αδελφ-ή

άφιξ-η
άφιξ-ης
άφιξ-η

δουλει-ές
δουλει-ών
δουλει-ές

αδελφ-ές
αδελφ-ών
αδελφ-ές

αφίξ-εις
αφίξ-εων
αφίξ-εις

Imenice muškog roda – Αρσενικά
na - ος, -οι , -ης, -ες i -ας, -ες
liječnik

učenik

muškarac, muž

N
G
A

ο
του
τον

γιατρ-ός
γιατρ-ού
γιατρ-ό

µαθητ-ής
µαθητ-ή
µαθητ-ή

άντρ-ας
άντρ-α
άντρ-α

n
g
a

οι
των
τους

γιατρ-οί
γιατρ-ών
γιατρ-ούς

µαθητ-ές
µαθητ-ών
µαθητ-ές

άντρ-ες
αντρ-ών
άντρ-ες

Imenice srednjeg roda – Ουδέτερα
na – ο , - ι i -µα
dijete

ljekarna

tijelo

N
G
A

το
του
το

παιδ-ί
παιδ-ιού
παιδ-ί

φαρµακεί-ο
φαρµακεί-ου
φαρµακεί-ο

σώµ-α
σώµατ-ος
σώµ-α

n
g
a

τα
των
τα

παιδ-ιά
παιδ-ιών
παιδ-ιά

φαρµακεί-α
φαρµακεί-ων
φαρµακεί-α

σώµ-ατα
σώµ-άτων
σώµ-ατα

3

pridjevi
Većina pridjeva ima nastavke –ος za muški, -α (iza glasova e i i) i -η za ženski, te -ο za srednji
rod. Dekliniraju se kao i imenice s istim nastavcima.
ξένος, -η, -ο = stran,-a,-o
ωραίος, -α, -ο = lijep,-a,-o

deklinacija brojeva
- dekliniraju se brojevi 1, 3 i 4
MUŠKI ROD

ŽENSKI ROD

SREDNJI ROD

ένας
ενός
έναν

µια
µιας
µια

ένα
ενός
ένα

N
G
A
n
g
a

τρεις
τριών
τρεις

τρία
τριών
τρία

n
g
a

τέσσερις
τεσσάρων
τέσσερις

τέσσερα
τεσσάρων
τέσσερα

GLAGOLI
Indikativ prezenta aktivnog
Osobna zamjenica

Glagol «biti»

Glagoli na - ω

Glagoli na -άω

Glagoli na – ώ, -είς

jesam

radim

govorim

mogu

εγώ
εσύ
αυτός/αυτή/αυτό

είµαι
είσαι
είναι

κάνω
κάνεις
κάνει

µιλάω (µιλώ)
µιλάς
µιλάει (µιλά)

µπορώ
µπορείς
µπορεί

εµείς
εσείς
αυτοί/αυτές/αυτά

είµαστε
είσαστε/είστε
είναι

κάνουµε
κάνετε
κάνουν/κάνουνε

µιλάµε (µιλούµε)
µιλάτε
µιλάνε (µιλούν)

µπορούµε
µπορείτε
µπορούν

«Nepravilni glagoli»
kažem

idem

jedem

slušam

λέω
λες
λέει

πάω
πας
πάει

τρώω
τρως
τρώει

ακούω
ακούς
ακούει

λέµε
λέτε
λένε

πάµε
πάτε
πάνε

τρώµε
τρώτε
τρώνε

ακούµε
ακούτε
ακούνε

4

Mediopasivni prezent na -οµαι *
1.
2.
3.

έρχοµαι = dolazim
έρχεσαι
έρχεται

1.
2.
3.

ερχόµαστε
ερχόσαστε / έρχεστε
έρχονται

* uz deponentne glagole na -οµαι (npr. έρχοµαι) ove nastavke primaju i glagoli na –ω koji po značenju mogu
imati mediopasiv (npr. σηκώνω = dižem, σηκώνοµαι = dižem se)

aorist
Dvosložni glagoli u jednini i u 3. l. množine primaju augment ε - .
Aorist se najčešće tvori dodavanjem -σ što s različitim glagolskim osnovama formira sljedeće
završetke:
- νω
- θω
- ζω

- σα

- κω
- γω
- χω
- ζω
- χνω

- ξα

- πω
- βω
- φω
- εύω
- αύω

- ψα

primjeri:

(gubim)
χάνω– έχασα
(osjećam) νιώθω – ένιωσα
(kupujem) αγοράζω - αγόρασα

(pletem)
(otvaram)
(pazim)
(mijenjam)
(pravim)

πλέκω - έπλεξα
ανοίγω – άνοιξα
προσέχω – πρόσεξα
αλλάζω – άλλαξα
φτιάχνω - έφτιαξα

(nedostajem)
(šivam)
(bojim)
(radim)
(prestajem)

λείπω - έλειψα
ράβω – έραψα
βάφω – έβαψα
δουλεύω – δούλεψα
παύω - έπαψα

Glagoli na –άω i – ώ, -είς obično tvore aorist završetkom –ησα: µιλάω - µίλησα
οδηγώ - οδήγησα
Konjugacija: glagol χάνω = gubim
1.
2.
3.

έχασα
έχασες
έχασε

1.
2.
3.

χάσαµε
χάσατε
έχασαν (χάσανε)

Aorist glagola είµαι (jesam) i έρχοµαι (dolazim):
1.
2.
3.

ήµουν
ήσουν
ήταν

ερχόµουν
ερχόσουν
ερχόταν

1.
2.
3.

ήµασταν
ήσασταν
ήταν

ερχόµασταν
ερχόσασταν
έρχονταν

5

futur
TVORBA:
1) nesvršeni futur: čestica θα + indikativ prezenta = θα χάνω (gubit ću)
2) svršeni futur:
čestica θα + aorisna osnova (bez augmenta) + prez. nastavci = θα χάσω (izgubit ću)
θα χάσεις
...

konjunktiv
TVORBA:
1) nesvršeni futur: čestica να + indikativ prezenta = να χάνω (da gubim)
2) svršeni futur:
čestica να + aorisna osnova (bez augmenta) + prezentski nastavci = να χάσω (da izgubim)
να χάσεις
...
U novogrčkom jeziku ne postoji infinitiv, već se umjesto infinitiva upotrebljava konjunktiv:
θέλω να αγοράσω = (želim da kupim) = želim kupiti

neki nepravilni glagoli
značenje

prezent

aorist

futur / konjunktiv

penjem se
izlazim
gledam, vidim
nalazim
dajem
dolazim
radim
silazim
kažem
učim
ulazim
znam
idem
padam
pijem
šaljem
jedem
odlazim

ανεβαίνω
βγαίνω
βλέπω
βρίσκω
δίνω
έρχοµαι
κάνω
κατεβαίνω
λέω
µαθαίνω
µπαίνω
ξέρω
πάω
πέφτω
πίνω
στέλνω
τρώω
φεύγω

ανέβηκα
βγήκα
είδα
βρήκα
έδωσα
ήρθα
έκανα
κατέβηκα
είπα
έµαθα
µπήκα
ήξερα
πήγα
έπεσα
ήπια
έστειλα
έφαγα
έφυγα

θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να
θα /να

ανέβω
βγω
δω
βρω
δώσω
έρθω
κάνω
κατέβω
πω
µάθω
µπω
πάω
πέσω
πιω
στείλω
φάω
φύγω

6

Zamjenice
Osobna zamjenica
nominativ
εγώ
εσύ
αυτός, -ή, -ό

genitiv
µου
σου
του, της, του

akuzativ
µε
σε
τον, την, το

εµείς
εσείς
αυτοί, -ές, -ά

µας
σας
τους

µας
σας
τους, τις, τα

Posvojna zamjenica
→ nenaglašeni oblik genitiva osobne zamjenice služi i kao posvojna zamjenica
µου
σου
του / της / του

= moj
= tvoj
= njegov / njezin / njegov

µας
σας
τους

= naš
= vaš
= njihov

npr. ο αδελφός µου = moj brat

Druge zamjenice:
αυτός, αυτή, αυτό = 1) on, ona, ono 2) ovaj, ova, ovo
τέτοιος, τέτοια, τέτοιο = takav, takva, takvo
τόσος, τόση, τόσο = tolik, tolika, toliko
ο οποίος, η οποία, το οποίο = koji, koja, koje
κάποιος, κάποια, κάποιο = neki, neka, neko
ποιος, ποια, ποιο = tko? ; koji? koja? koje?
πόσος, πόση, πόσο = kolik? kolika? koliko?

...

Pregled najvažnijih veznika i prijedloga:
veznici:
sastavni: και = i
rastavni: ή = ili
suprotni: αλλά, όµως = ali
izrični: πως, ότι = da
vremenski: όταν = kada; πριν = prije; ενώ = dok
uzročni: γιατί = 1) zašto? 2) zato što, jer; επειδή, αφού = budući da
pogodbeni: αν = ako
dopusni: αν και = iako
namjerni: για να = da
posljedični: ώστε (να) = tako da
prijedlozi (svi dolaze s akuzativom):
από = iz, od
µε = s, sa

Είµαι από την Κροατία.
Μένω µε τον αδελφό µου.

Ja sam iz Hrvatske.
Živim sa svojim
bratom.

σε = u, (na) > spaja se s
σε + την = στην
određenim članom

Είµαι στην Ελλάδα.

U Grčkoj sam.

για = za

Το δώρο είναι για τον Πέτρο.

Dar je za Petra.

σε + τον = στον
σε + το = στο

7

pozdravi
JUTRO/ PRIJEPODNE
samo na dolasku

POSLIJEPODNE

NAVEČER

καληµέρα

καλησπέρα

(dobro jutro, dobar dan)

(dobar dan, dobra večer)

γεια σου [ja su] osobi kojoj se obraćamo s 'ti'
γεια χαρά
γεια σας
χαίρετε
osobi kojoj se obraćamo s 'Vi' ili više osoba

i na dolasku i na
odlasku

αντίο
(zbogom, doviđenja)

samo na odlasku

καληνύχτα
(laku noć)

τα λέµε = vidimo se

upoznavanje
-Kako se zoveš/zovete?- -Zovem se ...-

Πώς σε/σας λένε;
(Πώς λέγεσαι/λέγεστε;

Drago mi je.

Χαίρω πολύ.

Kako si/ste?

Τι κάνεις/κάνετε; = Πώς είσαι/είστε;
dobro
jako dobro
odlično
tako tako
loše

καλά
πολύ καλά
µια χαρά
έτσι κι έτσι
χάλια

- Odakle si?- -Ja sam iz ... (Hrvatske, Grčke)

Από πού είσαι/ είστε;

- Gdje živiš/stanuješ? - - Živim u ... -

Πού µένεις;

(npr. Živim u Hrvatskoj.)

Με λένε ..
Λέγοµαι ..)

Είµαι από τον/την/το ...
( npr. την Κροατία
την Ελλάδα )

Μένω στον/στην/στο ...
(npr. Μένω στην Κροατία.)

Živim u ulici ... / u aveniji ... /
na trgu ...

Μενω στην οδό ... / στην λεωφόρο ... /
στην πλατεία ...

Što radiš (= koji posao)?

Τι δουλειά κάνεις;

Ja sam učenik / učenica
profesor /profesorica
student / studentica
liječnik / liječnica
Koliko godina imaš?

17
21
23
24

Είµαι

µαθητής / µαθήτρια
καθηγητής / καθηγήτρια
φοιτητής / φοιτήτρια
γιατρός

Πόσων χρονών είσαι?

Είµαι δεκαεφτά
είκοσι ενός
είκοσι τριών
είκοσι τεσσάρων

8

druge svakodnevne fraze
hvala
molim
oprosti /oprostite
izvolite
da
ne
u redu, ok
naravno
svakako

ευχαριστώ
παρακαλώ
συγνώµη
ορίστε
ναι
όχι
εντάξει
φυσικά
βέβαια
µάλιστα

ne razumijem

δεν καταλαβαίνω

Govorite li engleski?
Ne govorim/razumijem grčki.
Možete li ponoviti?
Molim Vas, govorite sporije.

Μιλάτε Αγγλικά;
∆εν µιλάω/καταλαβαίνω Ελληνικά.
Μπορείτε να το ξαναπείτε;
Παρακαλώ, µιλάτε πιο αργά.

Možete li mi pomoći?
Gdje je ...?
Gdje je wc?
Ima li ... ovdje blizu?
Želio/ -ljela bih ...
Koliko je sati?
Koliko košta?

Μπορείτε να µε βοηθήσετε;
Πού είναι ... ;
Πού είναι οι τουαλέτες;
Υπάρχει .... εδώ κοντά;
Θα ήθελα ...
Τι ώρα είναι;
Πόσο κάνει;

na natpisima:
otvoreno
zatvoreno

ανοικτά (ανοικτό)
κλειστά (κλειστό)

lijevo
desno

αριστερά
δεξιά

ulaz
izlaz
povucite
gurnite
pješaci

είσοδος
έξοδος
συράτε
ωθήσατε
πεζοί

ne radi
radno vrijeme

δεν λειτουργεί
ώρες λειτουργίας

dobro došli

καλώς ήρθατε

zabranjeno pušenje
pušači

απαγορεύεται το κάπνισµα
καπνίζοντες

opasnost
pažnja

κίνδυνος
προσοχή

policija

αστυνοµία
9

brojevi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ένα
δύο
τρία
τέσσερα
πέντε
έξι
εφτά (επτά)
οχτώ (οκτώ)
εννιά (εννέα)
δέκα

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

έντεκα
δώδεκα
δεκατρία
δεκατέσσερα
δεκαπέντε
δεκαέξι
δεκαεφτά (δεκαεπτά)
δεκαοχτώ (δεκαοκτώ)
δεκαεννιά (δεκαεννέα)
είκοσι

0

µηδέν

21
22
23
...

είκοσι ένα
είκοσι δύο
είκοσι τρία

30
40
50
60
70
80
90
100

τριάντα
σαράντα
πενήντα
εξήντα
εβδοµήντα
ογδόντα
ενενήντα
εκατό(ν)

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000

διακόσια
τριακόσια
τετρακόσια
πεντακόσια
εξακόσια
εφτακόσια (επτακόσια)
οχτακόσια (οκτακόσια)
εννιακόσια
χίλια
δύο χιλιάδες

Koliko je sati? = Τί ώρα είναι;
Jedan je sat.
Dva su sata.
Tri su sata.
Četiri su sata.
Pet je sati.
...

(Η ώρα) είναι µία
δύο
τρεις
τέσσερις
πέντε
...

Šest i pet (minuta).
Sedam i četvrt.
Pola devet.

έξι και πέντε
εφτά και τέταρτο
οχτώ και µισή

Dvadeset do devet.
Četvrt do deset.

εννιά παρά είκοσι
δέκα παρά τέταρτο

10

izrazi za vrijeme
dan
tjedan
mjesec
godina
sat
minuta
sekunda

η (η)µέρα
η (ε)βδοµάδα
ο µήνας
ο χρόνος
η ώρα
το λεπτό
το δευτερόλεπτο

kada?

πότε;

danas
jučer
sutra
prekjučer
prekosutra

σήµερα
χτες
αύριο
πρόχτες
µεθαύριο

ujutro
popodne
navečer
večeras

το πρωί
το απόγευµα
το βράδυ
απόψε

sada
odmah
kasno
kasnije
rano
uvijek
nikada

τώρα
αµέσως
αργά
αργότερα
νωρίς
πάντα
ποτέ

prije tri dana
za tri dana
prošli tjedan
ovaj tjedan
sljedeći tjedan
lani
ove godine
sljedeće godine

πριν από τρεις µέρες
σε τρεις µέρες
την περασµένη εβδοµάδα
αυτή την εβδοµάδα
την επόµενη εβδοµάδα
πέρυσι
φέτος
του χρόνου

za sada

προς το παρόν

Božić
Uskrs

τα Χριστούγεννα
το Πάσχα

nedjeljom, u nedjelju την Κυριακή
το καλοκαίρι
ljeti

11

dani u tjednu
nedjelja
Κυριακή
ponedjeljak
∆ευτέρα
utorak
Τρίτη
srijeda
Τετάρτη
četvrtak
Πέµπτη
petak
Παρασκευή
Σάββατο
subota

godišnja doba
η άνοιξη
το καλοκαίρι
το φθινόπωρο
ο χειµώνας

proljeće
ljeto
jesen
zima

izrazi za mjesto
gdje?

πού;

ovdje
ondje

εδώ
εκεί

gore
dolje

πάνω
κάτω

unutra
vani

µέσα
έξω

ispred
iza

µπροστά
πίσω

preko puta

απέναντι

pokraj

δίπλα

blizu
daleko

κοντά
µακριά

lijevo
desno

αριστερά
δεξιά

u vlaku, na brodu
vlak
željeznički kolodvor
čekaonica
tračnice
prvi razred

το τραίνο
ο σιδηροδροµικός σταθµός
η αίθουσα αναµονής
οι γραµµές
η πρώτη θέση

ulazim
izlazim

µπαίνω
βγαίνω
12

(putna) karta - jednosmjerna
- povratna
mjesto, sjedalo
vozni red
prozor
vrata
putovnica

το εισιτήριο - απλό
- µε επιστροφή
η θέση
τα δροµολόγια
το παράθυρο
η πόρτα
το διαβατήριο

brod
paluba
čamac za spašavanje
luka
more
obala, plaža

το πλοίο
το κατάστρωµα
η λέµβος
το λιµάνι
η θάλασσα
η ακτή / παραλία

Koliko traje putovanje?
Kada stižemo (u) ... ?
Trebam/želim ići u ...
Gdje mogu kupiti kartu?
Molim vas jednu kartu.

Πόσο διαρκεί το ταξίδι;
Πότε φτάνουµε στο ...;
Θέλω να πάω στο...
Από πού µπορώ να αγοράσω το εισιτήριο;
Ένα εισιτήριο, παρακαλώ.

avion
avion
aerodrom /zračna luka

το αεροπλάνο
το αεροδρόµιο

let
broj leta
check-in
kontrola putovnica
polijetanje
slijetanje
kašnjenje

η πτήση
ο αριθµός πτήσεως
το τσεκ-ιν
ο έλεγχος διαβατηρίων
η πρωσγείωση
η απογείωση
η καθυστέρηση

dolazak
polazak
trajanje leta
putnik, putnici
informacije
međunarodni letovi
domaći letovi
podizanje prtljage

η άφιξη (plural: οι αφίξεις)
η αναχώρηση (pl. οι αναχωρήσεις)
η διάρκεια πτήσεως
ο επιβάτης, οι επιβάτες
πληροφορίες
πτήσεις εξωτερικού
εσωτερικού
αποσκευές

stjuardesa
sjedalo kraj prolaza

η αεροσύνοδος
η θέση δίπλα στο διάδροµο
13

pojas za vezanje
prozor
vrata

η ζώνη ασφαλείας
το παράθυρο
η πόρτα

bus, taksi, metro, tramvaj
(gradski) autobus
(putni) autobus
stanica
kondukter
veza s tramvajem
vozač
putnik, putnici
sjedalo
karta, ulaznica
cijena

το λεωφορείο
το πούλµαν
η στάση, ο σταθµός
ο εισπράκτορας
σύνδεση µε τραµ
ο οδηγός
ο επιβάτης, οι επιβάτες
η θέση
το εισιτήριο
η τιµή

metro
taksi

το µετρό
το ταξί

Gdje je stanica?
Koji autobus ide ...?
Kada ćemo stići u ...?
Gdje moram sići?
Kako se ide do...?
- Je li jako daleko? - Ne, blizu je. –
Trebam/želim ići u ...
Gdje mogu kupiti kartu?
Molim vas jednu kartu.

Πού είναι η στάση;
Ποιο λεωφορείο πάει στο...,
Πότε φτάνουµε στο..;
Πού πρέπει να κατέβω;
Πως πάµε στο..;
Είναι πολύ µακριά; Όχι, είναι κοντά.
Θέλω να πάω στο..
Από πού µπορώ να αγοράσω το εισιτήριο;
Ένα εισιτήριο, παρακαλώ.

na natpisima:
kontrola karata
sjedala, mjesta
zabranjen ulaz
dječje (mjesto)
aparat za gašenje požara

έλεγχος εισιτηρίων
θέσεις
απαγπορεύεται η είσοδος
παιδικό
πυροσβεστήρ

14

snalaženje, pitanje za smjer
izgubio sam se
nisam odavde
Možete li mi pokazati ...?

χάθηκα
δεν είµαι από εδώ
µπορείτε να µου δείξετε ...

Gdje je ulica
avenija
cesta
trg
crkva
muzej
Akropola
centar grada

Πού είναι

ovdje
ondje
desno
lijevo
ravno
blizu
daleko
preko puta, nasuprot
pokraj

εδώ
εκεί
δεξιά
αριστερά
ευθεία
κοντά
µακριά
απέναντι
δίπλα

Kojim putem se ide u /do...?

Πώς πάω στο...;

Ima li ovdje blizu

Skrenite ...
Idite ravno

η οδός
η λεωφόρος
ο δρόµος
η πλατεία
η εκκλησία
το µουσείο
η Ακρόπολη
το κέντρο της πόλης ;

dućan/supermarket Ψπάρχει εδώ κοντά
kiosk
pekarnica
pošta
ljekarna
autobusna stanica

ένα µαγαζί /σούπερ-µάρκετ
ένα περίπτερο
ένα αρτοποιείο
ένα ταχυδροµείο
ένα φαρµακείο
µία στάση

Θα στρίψετε...
Θα πάτε ευθεία

15

kupovina
kupujem
idem u kupovinu

αγοράζω
πάω για ψώνια

blagajna
prodavač, -ica
račun
posebna ponuda
sniženje/rasprodaja
cijena
samoposluga
kvaliteta

το ταµείο
ο πωλητής, - τρια
η απόδειξη
ο λογαριασµός
ειδική προσφορά
εκπτώσεις
η τιµή
το σελφ-σέρβις
η ποιότητα

jeftin
skup

φτηνός, ή, ό
ακριβός, ή, ό

malo
mnogo

λίγο
πολύ

dućan
kiosk
trgovina mješovitom robom
supermarket
pekarnica
mesnica
voćarna
slastičarnica
knjižara
cd – shop
trgovina s nakitom
ljekarna

το µαγαζί
το περίπτερο
το παντοπωλείο
το σούπερ-µάρκετ
το αρτοποιείο
ο φούρνος
το χασάπικο
το µανάβικο
το ζαχαροπλαστείο
το βιβλιοπωλείο
το δισκάδικο
το κοσµηµατοπωλείο
το φαρµακείο

cd, kazete
nοvine
časopisi
kozmetika

δίσκοι, κασσέτες
εφηµερίδες
περιοδικά
καλλυντικά

sportski odjel
muški odjel
ženski odjel

αθλητικά
ανδρικά
γυναικεία

16

odjeća

τα ρούχα

suknja
haljina
hlače
majica
košulja
šešir, kapa
čarape
torba
naočale

η φούστα
το φόρεµα
το παντελόνι
η µπλούζα
το πουκάµισο
το καπέλο
οι κάλτσες
η τσάντα
τα γυαλιά

obuća
cipela

υποδήµατα
το παπούτσι

kolači
kava
čaj
voda
sok

το γλυκό
ο καφές
το τσάι
το νερό
ο χυµός

povrće
voće

τα λαχανικά
τα φρούτα
το ροδάκινο
το µήλο
το βερικόκο
η φράουλα
το καρπούζι
το πεπόνι
η µπανάνα
το κεράσι

breskva
jabuka
marelica
jagoda
lubenica
dinja
banana
trešnja
kilogram

το κιλό
boje

crven, a, o
plav
zelen
bijel
crn
žut
plav
smeđ
ljubičast
roz
narančast

κόκκινος, η, ο
γαλάζιος, α, ο
πράσινος, η, ο
άσπρος, η, ο
µαύρος, η, ο
κίτρινος, η, ο
µπλε
καφέ
µοβ
ροζ
πορτοκαλής, ιά, ί

17

Gdje mogu kupiti ... ?
Želio/željela bih...
Imate li ...?
Koliko košta ovo?
Imate li veće / manje?
Imate li to u drugim bojama?

Πού µπορώ να αγοράσω..
Θα ήθελα ..
Έχετε..;
Πόσο κάνει αυτό;
Έχετε κανένα µεγαλύτερο/µικρότερο..;
Το έχετε σε άλλα χρώµατα;

Možete li mi to zamotati?
Možete li mi dati jednu vrećicu,
molim Vas?

Μου το τυλίγετε;
Μου δίνετε µια σακούλα, παρακαλώ;

Gdje da platim?
Primate li kreditne kartice?

Πού πληρώνω;
∆έχεστε πιστωτικές κάρτες;

Oprostite, mogu li probati (ovo) ?
Samo gledam.

Συγνώµη, µπορώ να το δοκιµάσω;
Απλώς κοιτάζω.

Vratit ću se kasnije.

Θα επιστρέψω αργότερα.

Imate li sitno?
Imamo samo ovo.
Molim Vas, uzmite kolica/košaru.

Έχετε ψιλά;
Αυτά έχουµε µόνο.
Παρακαλώ, πάρτε ένα καροτσάκι/καλάθι.

Ne sviđa mi se / sviđa mi se ova majica
ove hlače.
...

∆εν µου αρέσει / µου αρέσει αυτή η µπλούζα
αυτό το παντελόνι
...

na plaži
ručnik
lopta

η πετσέτα
η µπάλα

more
duboko
plitko
čisto
prljavo

η θάλασσα
βαθιά
ρηχή
καθαρή
βρώµικη

obala/ plaža
stijena
zabranjeno kupanje

η ακτή/παραλία
το βράχος
απαγορεύεται η κολύµβηση

iznajmljuje se
bicikl

ενοικιάζονται
το ποδήλατο

plivam
veslam

κολυµβώ
κωπηλατώ

18

u hotelu
hotel

το ξενοδοχείο

soba
spavaća soba
kupaonica
wc
tuš
balkon
krevet
ključ

το δωµάτιο
το υπνοδωµάτιο
το λουτρό
η τουαλέτα
το ντους
το µπαλκόνι
το κρεβάτι
το κλειδί

dizalo
recepcija
stepenice
podrum
prizemlje
prvi kat
izlaz u opasnosti
blagovaonica
restoran
doručak
ručak
večera
račun

το ασανσέρ
το ρεσεψιόν
οι σκάλες
το υπόγειο
το ισόγειο
ο πρώτος όροφος
η έξοδος κινδύνου
η τραπεζαρία
το εστιατόριο
το πρωινό
το γεύµα
το δείπνο
η απόδειξη, ο λογαριασµός

Želio bih rezervirati sobu.
Imate li slobodne sobe?

Θα ήθελα να κλείσω ένα δωµάτιο.
Έχετε κενά δωµάτια;

u restoranu
jedem
pijem
jelo

τρώω
πίνω
το φαγητό

stol
konobar, ica

το τραπέζι
ο σερβιτόρος, η -α

menu, jelovnik
račun
vilica
nož
žlica
žličica
tanjur
salveta

το µενού/κατάλογος
ο λογαριασµός
το πιρούνι
το µαχαίρι
το κουτάλι
το κουταλάκι
το πιάτο
η χαρτοπετσέτα
19

čaša
šalica
boca
pepeljara
čačkalica

το ποτήρι
το φλυτζάνι
το µπουκάλι
το τασάκι
η οδοντογλυφίδα

sol
šećer
papar
ulje
ocat

το αλάτι
η ζάχαρη
το πιπέρι
το λάδι
το ξύδι

kava
čaj
topla čokolada
mlijeko
voda
sok
sok od narandže
vino
pivo

ο καφές
το τσάι
το κακάο ρόφηµα
το γάλα
το νερό
ο χυµός
η πορτοκαλάδα
το κρασί
η µπύρα

juha
kruh
sendvič
kolač
sladoled

η σούπα
το ψωµί
το σάντουιτς
το γλυκό
το παγωτό

sir
tzatziki (umak od krastavaca,

το τυρί
το τζατζίκι

češnjaka, jogurta, ...)

salata
grčka salata

η σαλάτα
χωριατική σαλάτα

meso
piletina
svinjetina
janjetina
teletina
govedina
ražnjić

το κρέας
κοτόπουλο
χοιρινό
αρνί
µοσχάρι
βοδινό
το σουβλάκι

pržen
pečen

τηγανητός, ή, ό
ψητός, ή, ό

riba
lignje
hobotnica

το ψάρι
τα καλαµαράκια
το χταπόδι

krumpir

οι πατάτες

voće, povrće > v. pod
kupovina (str.18)

20

Možemo li vidjeti jelovnik?
Da li je za vegetarijance?
Mogu li naručiti?
Nisam naručio/-la ovo.
Molim Vas čašu vode.
Možete li mi, molim Vas, dati ....
Možete li nam donijeti račun, molim Vas?

Μπορούµε να δούµε το µενού;
Είναι για χωρτοφάγους;
Μπορώ να παραγγείλω;
∆εν παράγγειλα αυτό.
Ένα ποτήρι νερό, παρακαλώ
∆ώστε µου..., παρακαλώ!
Μας φέρνετε τον λογαριασµό, παρακαλώ;

Dobar tek!

Kαλή όρεξη!

kava

καφές σκέτος
µε ολίγη
µέτριος
γλυκός
µε γάλα

bez šećera
s malo šećera
srednje slatka
s puno šećera
s mlijekom

dvije kave

δύο καφέδες

u pošti, banki, telekomunikacije
pošta

το ταχυδροµείο

Grčka pošta

ΕΛΤΑ

pismo
preporučeno pismo
razglednica
pošiljka
poštanski sandučić
poštanska marka
zračna pošta

το γράµµα
το συστηµένο γράµµα
η κάρτα
το δέµα
το γραµµατοκιβώτιο
το γραµµατόσηµο
αεροπορικώς

formular
adresa
tuzemstvo
inozemstvo

η αίτηση
η διεύθυνση
εσωτερικό
εξωτερικό

Koliko košta marka za razglednicu
za Hrvatsku?

Πόσο κάνει το γραµµατόσηµο για
µία κάρτα για την Κροατία;

Želim poslati ovo pismo obično
Θέλω να στείλω αυτό το γράµµα απλό
preporučeno.
συστηµένο.
Koliko vremena treba da stigne u ...?
Πόσο κάνει να φτάσει στην...

21

banka

η τράπεζα

gotovina
kreditna kartica
bankomat
mijenjati novac, valutu
podići novac (u banci, na bankomatu)

τα µετρητά
η πιστωτική κάρτα
το µηχάνηµα ανάληψης µετρητών
αλλάζω συνάλλαγµα
κάνω ανάληψη

Želio/-ljela bih promijeniti ovu
novčanicu.

Θα ήθελα να το αλλάξω αυτό χαρτονόµισµα.

telefon

το τηλέφωνο

mobitel
telefonska kartica
telefonska govornica
slušalica
telefonski poziv
međunarodni poziv
broj
pogrešan broj
ne radi
kovanice
internet

το κινητό
η τηλοφωνική κάρτα
ο τηλεφωνικός θάλαµος
το ακουστικό
το τηλεφώνηµα
το υπεραστικό
ο αριθµός
λάθος νούµερο
δεν λειτουργεί
τα κέρµατα
το διαδύκτιο

Mogu li telefonirati u inozemstvo?

Μπορώ να τηλεφωνήσω στο εξωτερικό;

22

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful