Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Granična policija

Босна и Херцеговина Министарство безбједности Гранична полиција

Poštovani posjetioci, Internet prezentaciju Granične policije BiH možete pogledati na adresi http://www.granpol.gov.ba. Поштовани посјетиоци, Интернет презентацију Граничне полиције БиХ можете погледати на адреси http://www.granpol.gov.ba.

25.01.2008. - Obavijest Spisak kandidata za zdravstveni pregled Obavještavaju se svi kandidati sa spiska da će se zdravstveni pregled obaviti sukladno navedenim terminima. Pregled će se izvršiti u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika organa za unutrašnje poslove BiH - Sarajevo, ul. Alije Isakovića 3 sa početkom u navedenim terminima. Zavod se nalazi kod Narodne banke i zgrade Federalnog MUP-a. Svi kandidati su dužni da se jave u tačno navedeno vrijeme, te sa sobom obavezno ponesu dokument za identifikaciju. Kandidati prije pregleda ne smiju ništa jesti, niti piti, izuzev nezaslađenog čaja. 03.01.2008. - Obavijest Spisak kandidata koji se pozivaju na provjeru-test vještine plivanja 22.01.2008. godine Obavještavaju se svi kandidati sa spiska da će se provjera - test vještine plivanja obaviti u Hotelu Holivud (Hotel Hollywood, Ulica Dr. Pintola 23, Ilidža, 71000 Sarajevo), dana 22.01.2008. godine, sa početkom u 10:00 sati. Kandidati su dužni da se pridržavaju termina i vremena određenog za provjeru vještine plivanja. 20.12.2007. - Obavijest Spisak kandidata koji se pozivaju na intervju 27.12.2007. godine Obavještavaju se svi kandidati sa spiska da obavezno ponesu dokument za indentifikaciju. Intervju će se održati u prostorijama Policijske Akademije na Vracama-Sarajevo, u paviljonu "A" sa početkom u 10:00h. Kandidati su dužni da se pridržavaju navedenog termina predviđenog za intervju. Parking prostor nije osiguran. 14.12.2007. - Obavijest Spisak kandidata koji se pozivaju na intervju 19.12.2007. i 26.12.2007. godine Obavještavaju se svi kandidati sa spiska da obavezno ponesu dokument za indentifikaciju. Intervju će se održati u Policijskoj Akademiju Vraca, ulica Dobojska br. 32. U krug akademije mogu ući samo kandidati za testiranje. Parking prostor nije osiguran.

11.12.2007. - Obavijest Spisak kandidata koji se pozivaju na intervju 17.12.2007. i 18.12.2007. godine Obavještavaju se svi kandidati sa spiska da obavezno ponesu dokument za indentifikaciju. Intervju će se održati u Policijskoj Akademiju Vraca, ulica Dobojska br. 32. U krug akademije mogu ući samo kandidati za testiranje. Parking prostor nije osiguran. 27.11.2007. - Obavijest Spisak kandidata koji su položili Test opšteg znanja i Esej test Obavještavaju se kandidati sa spiska da će naredna faza testiranja (morfološki status i provjera motoričkih sposobnosti) biti održan sukladno terminima navedenim u spiskovima. Provjera će se izvesti u Suhodolu kod Tarčina. Svi kandidati su dužni sa sobom ponijeti dokument za identifikaciju, sportsku opremu (trenerka, patike). Također je potrebno sa sobom ponijeti i hranu za nevedeni dan jer ista nije osigurana. Svi kandidati moraju se pridržavati navedenih termina i satnica. 11.10.2007. - Obavijest Obavještavaju se svi kandidati koji su zadovoljili uslove konkursa da će se testiranje kandidata iz testa opšteg znanja i Esej testa održati dana 27.10.2007.god. (subota) u 12,00 časova, istovremeno u pet gradova prema priloženim spiskovima. Sarajevo, Mašinski fakultet, Vilsonovo šetalište br.9 Banja Luka, Policijska akademija, Bulevar Vojvode Živojina Mišića br.10.a Tuzla, Filozofski fakultet, ZAVNOBIH-a br.A13 Mostar, Pravni fakultet, Matice Hrvatske bb "Livno, Srednja strukovna škola ""Silvije Strahimir Kranjčević""" Napomena: Obavještavaju se svi kandidati da na dan testiranja obavezno ponesu dokument za identifikaciju i hemijsku olovku. Zabranjuje se unošenje mobilnih telefona u prostorije za testiranje. Raspored kandidata po mjestu testiranja možete vidjeti ovdje: Sarajevo Banjaluka Mostar Livno Tuzla Download kompletne obavijesti sa spiskovima kandidata Download - Aplikacijski obrazac Download - Oglas Broj: 18-05-2-34-11-1712/07. Dana, 16.07.2007. godine Na osnovu člana 49. i člana 123. stav 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06) i tačke II Odluke o imenovanju Komisije

za izbor V klase kadeta Granične policije Bosne i Hercegovine (broj: 18-05-1-34-11-1629/07 od 12.07.2007. godine) Komisija za izbor kadeta Granične policije Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e JAVNI OGLAS ZA UPIS KADETA U CENTAR ZA OBUKU GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE I Granična policija Bosne i Hercegovine vrši upis i prijem kadeta u Centar za obuku Granične policije Bosne i Hercegovine, kako slijedi: 100 (stotinu) kadeta sa najmanje IV (četvrtim) stepenom školske spreme za prvi nivo u činu «policajac» u slijedeće organizacione jedinice: Terenski ured Jug - ukupno 21 polaznika, od čega u: a) b) c) d) Jedinicu Jedinicu Jedinicu Jedinica GP Trebinje sa sjedištem u Trebinju – 8 (3B, 2S, 2H, 1O) GP Neum sa sjedištem u Neumu – 2 (1H, 1B) GP Doljani sa sjedištem u Čapljini – 8 (4S, 2B,2H) GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Čapljini – 3 (2S, 1H)

Terenski ured Zapad - ukupno 25 polaznika, od čega u: a) b) c) d) e) Jedinicu Jedinicu Jedinicu Jedinicu Jedinica GP Gorica sa sjedištem u Grudama – 6 (4B, 1S, 1O) GP Kamensko sa sjedištem u Tomislavgradu – 6 (3B, 2S, 1H) GP Strmica sa sjedištem u Bosanskom Grahovu – 6 (4S, 2B) GP Izačić sa sjedištem u Bihaću – 4 (1B, 1H, 1S, 1O) GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Bosanskom Grahovu – 3 (1B, 1S, 1H)

Terenski ured Sjeverozapad - ukupno 20 polaznika, od čega u: a) Jedinicu GP Velika Kladuša sa sjedištem u Velikoj Kladuši – 6 (3S, 1B, 2H) b) Jedinicu GP Dobrljin sa sjedištem u Novom Gradu – 5 (3S, 1B, 1H) c) Jedinicu GP Gradiška sa sjedištem u Gradišci – 7 (3B, 2S, 1O, 1H) d) Jedinicu GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Gradišci – 2 (2B) Terenski ured Istok- ukupno a) b) c) d) 25 polaznika, od čega u :

Jedinicu GP Zvornik sa sjedištem u Zvorniku – 7 (6B, 1O) Jedinicu GP Višegrad sa sjedištem u Višegradu – 11(4H, 3B, 4S) Jedinicu GP Hum sa sjedištem u Foči – 4 (2B, 1H, 1S) Jedinicu GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Višegradu – 3 ( 3B) Terenski ured Sjeveroistok-ukupno 4 polaznika, od čega u: a) Jedinicu GP Orašje sa sjedištem u Orašju – 2(1B, 1H) b) Jedinicu GP Bijeljina sa sjedištem u Bijeljini – 2(2B)

Terenski ured za Aerodrome -ukupno 5 polaznika, od čega u: a) b) c) Jedinicu GP Aerodrom Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu – 2 (2B) Jedinicu GP Aerodrom Banja Luka sa sjedištem u Banja Luci – 1 (1S) Jedinicu GP Aerodrom Mostar sa sjedištem u Mostaru – 2 (1H, 1S)

II Osnovna obuka kadeta obavljaće se u Centru za obuku Granične policije Bosne i Hercegovine. Osnovna obuka kadeta izvodit će se u trajanju od 12 mjeseci.

III Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas za školovanje i obuku, moraju ispunjavati opšte i posebne uslove: Opšti uslovi: a) da su državljani BiH, starosne dobi između 18 i 35 godina života, b) da imaju završen najmanje IV stepen školske spreme, c) da su zdravstveno i fizički sposobni za rad (što će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije) d) da su regulisali vojnu obavezu, u skladu sa zakonom, e) da nisu otpušteni iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije, f) da protiv njih nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom, g) da se nisu odbili pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala, h) da im nije odbijena certifikacija ili da im privremeno ovlaštenje nije oduzeto od IPTF-a. Ispunjavanje opštih uslova navedenih u tačkama d), e), g) i h), kandidati će potvrditi potpisanom izjavom u tački F. Aplikativnog obrasca. Posebni uslovi: - položen vozački ispit za vozača «B» kategorije, - vještina plivanja. Za sve kandidate poželjno je poznavanje jednog svjetskog jezika i rada na računaru, koje će se utvrditi u postupku selekcije.

IV Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju: 1. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija uvjerenja), 2. Izvod iz matične knjige rođenih ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija izvoda), 3. Diploma o završenoj školi IV stepena (ovjerena fotokopija diplome), 4. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija uvjerenja), 5. Ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, 6. Ovjerena fotokopija prijave prebivališta CIPS, 7. Ovjerena fotokopija vozačke dozvole.

V Prijava na oglas se podnosi na posebno propisanom obrascu koji se može preuzeti u bilo kojoj organizacionoj jedinici Granične policije Bosne i Hercegovine ili preuzeti sa web sajta Granične policije Bosne i Hercegovine (http://www.dgs.gov.ba). Prijavu na oglas sa propisanom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu: Granična policija Bosne i Hercegovine Vuka Karadžića bb. 71 123 Istočno Sarajevo, sa naznakom «Prijava na javni oglas za upis kadeta». Rok za predaju prijava na javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj štampi. - Odabir kandidata za kadete Granične policije vršiće se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika. - Samo kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje uključuje: test opšteg znanja (uključujući i pismeni rad), test fizičke sposobnosti, ljekarski pregled, psihološki pregled (uključujući test i intervju) i provjeru vještine plivanja. - O toku procesa selekcije kandidati će biti kontaktirani i informisani, putem web sajta ili oglasnih ploča organizacionih jedinica Granične policije Bosne i Hercegovine. - Granična policija Bosne i Hercegovine ne preduzima obavezu zdravstvene zaštite i osiguranja kandidata za vrijeme procesa selekcije. - Nakon uspješno završene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u organizacione jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine u trajanju od 12 mjeseci i raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika u činu «policajac». - Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude izbačen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke. - U skladu sa članom 6. Zakona o Graničnoj policiji, struktura zaposlenih u Graničnoj policiji odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine (oznake u zagradama označavaju nacionalnu pripadnost: Bošnjak (B), Srbin (S), Hrvat (H), Ostali (O.) . - Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati. - Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje. - Konačna lista izabranih kandidata biće objavljena na oglasnim pločama svih organizacionih jedinica Granične policije Bosne i Hercegovine, kao i na oglasnoj ploči u sjedištu i na web sajtu. KOMISIJA ZA IZBOR KADETA

Download - Aplikacijski obrazac Download - Oglas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful