RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN TIGA 2014 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR

)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 1

MINGGU / TARIKH Minggu 1 2.1.14 3.1.14

TEMA / TAJUK TEMA 1 SEKOLAH Unit 1 Mari Bekerjasama

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a, $a$#" a!'ad, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 men engar! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at

PENGISIAN KURIKULUM -.n#.%/ Sistem Ba"asa *-kata nama - %rasa an a#at -im$u"an a)a&an an ak"iran -a#at tungga& EMK* -kreati+iti an in,+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK

STANDARD PRESTASI -adangan B1.L1E1 /1.2.60 Men engar an men#e$ut %rasa a#at

2.2.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&

,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.

3.2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 2

0.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. Minggu 2 6.1.14 15.1.14 Unit 2 Bantumem$antu Ama&an Murni 1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&).n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. 1.1 Ber#"#"r, !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan, *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.

1.2.1 Mema"ami an menggunakan kata ter$itan a)a&an $e2! me3!te2 an i4 engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.

1.3.1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res',ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a. 2.2.2 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t,ng! +,ka& $ergan ing! igra% an k,ns,nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&

Sistem Ba"asa *- a#at 'erinta" -.i%t,ng! +,ka& $ergan ing - 6enj, ," $i&angan - 7rasa nama - 7rasa kerja - 7rasa a jekti% - kata nama am "i u' $ukan manusia K,sa kata EMK* -kreati+iti an in,+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 3

2.2.3 Mem$a(a an mema"ami a#at majmuk ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&. 2., Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar, &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.na&$ ang !e#"+. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. ,.2 Men"+$& %"r"*, &"(" (a#a, )er(a#aan, *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. ,.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 2.3.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai ',&a a#at engan &an(ar! se$utan an int,nasi #ang $etu& an je&as. 2.6.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k,sa kata umum an k,sa kata isti&a".

3.2.8 Menu&is %rasa an a#at tungga& se(ara mekanis a&am $entuk tu&isan $erangkai engan $etu& an kemas. 3.1.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 4

1.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r. 0.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.+.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.n#e(&. 0., Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.

4.1.1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur. 1.1.1 Mema"ami an menggunakan kata nama am "i u' #ang merujuk $ukan manusia an 'enj, ," $i&angan engan $etu&. 1.3.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 1.3.2 Men engar! mema"ami an mem$erikan res',ns engan $etu& se(ara &isan ter"a a' s,a&an #ang mengan ungi kata tan#a Sistem Ba"asa *-kata tan#a -a#at seruan -a#at 'erinta" -kata nama k"as "i u' manusia As'ek seni $a"asa

Minggu 3 13.1.14 18.1.14

Unit 3 Mua%akat Mem$a)a Berkat

1., Mendengar, mema%am$ dan mem!er$ re&).n& #er%ada) &e&"a#" ara%an, &.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.na&$ ang !e#"+.

1.1.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int,nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.

EMK* -kreati+iti an in,+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3

MS: 5

3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.3. .2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k. 3.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. 3.2.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.3. 2.n#e(&.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int. *ra&a dan a a# dengan !e#"+..2. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan. 0.. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s. 1.+.4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan $etu&.2.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (. 4.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r.nteks. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 6 .a&an $ertum'u engan $etu&. 1.1.

+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B2 DL1 E1 31.2.1..2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.2 Men"+$& %"r"*.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er.iri 1..1.3 Men engar! mema"ami an mem$erikan res'.2..a&an an 'esanan 2.14 24.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.1.. B1 DT1 E1 3.ns engan men#am'aikan 'esanan engan $etu&.14 TEMA 2 KESELAMATA3 Unit 4 9aga kese&amatan .3. &"(" (a#a. &..ka& $ergan ing! igra% an k.24 Menu&is a#at majmuk 3. Mendengar.n& #er%ada) &e&"a#" ara%an.ns ter"a a' ara"an! s.igra% -k.ns.nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2. MS: 7 .6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.2 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t.ng! +. 1.Minggu 4 25..a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.4 Men engar an mem$erikan res'. Sistem Ba"asa *-kata kerja akti% tak transiti% . )er(a#aan. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 3.2.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& .. mema%am$ dan mem!er$ re&).ns. .2. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.24 Menu&is a#at tungga& B1 DT1 E2 3.2. 2.nan $erga$ung EMK* -kreati+iti an in.

Minggu 1 28.14 Unit 1 6an uan Kese&amatan 1.n#e(&. EMK* -kreati+iti an in.2.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 8 .ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.n& #er%ada) &e&"a#" ara%an.0.1.1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res'. 2.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. 1.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.14 31.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.. 1.1. &.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.3.1.ngsang -kata ganti nama As'ek Seni Ba"asa 2. Sistem Ba"asa a#at tan#a -kata tan#a -im$u"an ak"iran -a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s.nteks.+. Mendengar. mema%am$ dan mem!er$ re&).

nasi #ang $etu& an je&as.. MS: 9 B1 .nasi #ang $etu& an je&as.3.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int.a&an $ertum'u engan $etu&. 2.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur. 2. .4.. 4. *ra&a dan a a# dengan !e#"+..1. 3. 1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 3.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s..4.3.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.ngsang engan &an(ar! se$utan an int. 4. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.10 Menu&is im&ak a#at #ang mengan ungi 'erkataan im$u"an .2.3.2.T2 E1 /3.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan. .na&$ ang !e#"+. 4.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.1 Menu&is im&ak 'erkataan $erim$u"an engan te'at.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.

Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.2.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.3. 1.3.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.+.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 1.na&$ ang !e#"+.n#e(&.2. 1.0. 0.4.1. 1.14 8. 1.1 Ber#"#"r.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk Sistem Ba"asa *-kata 'anggi&an -kata kerja akti% transiti% EMK* -kreati+iti an in. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. Minggu 6 3.14 Unit 6 Ber)as'a a Se&a&u 1.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 10 .nteks. 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.3 Mema"ami an menggunakan kata ganti nama iri se$agai kata sa'aan engan $etu& mengikut k.2 Ber$ua& tentang sesuatu 'erkara menggunakan kata 'anggi&an #ang sesuai $agi ka&angan $ukan a"&i ke&uarga a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a..

&e!"#an ang 'e+a& dan $n#.nasi #ang $etu& an je&as.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&. )er(a#aan.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas. &"(" (a#a.0 Mem!aca. 1.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. MS: 11 . 2. 2.3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 3. .2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s... 2. 2.na&$ ang !e#"+.ngsang engan &an(ar! se$utan an int. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+.1.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.1.2. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.2 Men"+$& %"r"*.engan $etu&.

1. 1.1 Bertutur tentang sesuatu Sistem Ba"asa MS: 12 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2.1..1.+. 1.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k.1 Ber#"#"r.n#e(&.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.3 Mema"ami an menggunakan kata ganti nama iri se$agai kata sa'aan engan $etu& mengikut k. 4.nteks..1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#. 1.nteks.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.4. Minggu 8 TEMA 3 1.2 Menu&is im&ak %rasa an a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at.nteks. !er!"a+ 1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 0.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (. 1.4. 3.2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k.

6.6.2.14 Unit : 9aga Kesi"atan .4 Berk.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a 1.HA3 15.ngsang -kata a jekti% As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.2.. DL1 E131.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B. 1.2.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.1.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. *-a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s.HATA3 .na&$ ang !e#"+.14 21. 1.iri 1. 1.3 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 13 .14 Unit 8 Si"atkan Tu$u" Kita dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 1.4.14 14.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.KES.1.3 Ber$ua& tentang sesuatu 'erkara menggunakan kata ganti nama iri engan $etu& a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a.2.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.munikasi menggunakan kata 'anggi&an an kata ganti nama iri a&am 'e&$agai situasi Minggu : 18.A3 KEBE2S.

. 2. 2.4.nasi #ang $etu& an je&as.$ertatasusi&a.na&$ ang !e#"+.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at.ngsang engan &an(ar! se$utan an int.3.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).4.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. 2. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 14 .4.n& dengan !e#"+. 2. 2. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.

. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.4. B1 DT2 E1 3.. 3.1.nan se(ara i ik "i$ur.nan &ecara d$d$( %$!"r RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 2.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er..g engan se$utan #ang $etu&! int..1 Men#e$ut an mema"ami &irik &agu #ang mengan ungi mesej a&am n#an#ian #ang i'ersem$a"kan se(ara i ik "i$ur.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.14 Menu&is im&ak a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an 4. 3...1. 4. . .4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan $etu&. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.3.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak. *ra&a dan a a# dengan !e#"+. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.0 Mem!aca.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#. MS: 15 .1. 3.1 Menu&is im&ak 'erkataan $erim$u"an engan te'at. .3.2. 1.1 Mengujarkan ia&.1. 4.

+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B.n#e(&.2. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. Minggu < 24.nteks. 1.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.2.1.14 2:.1.nteks.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.1.na&$ ang !e#"+.2. K.sa kata EMK* -kreati+iti an in.+.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k.14 Men#atakan 'ermintaan a&am 'e&$agai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 16 .1 Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k.1 Ber#"#"r. 1. 1.4 Bertutur an men#atakan 'ermintaan engan menggunakan kata an a#at #ang sesuai tentang sesuatu 'erkara a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a.14 Unit < Ba an Si"at Ba an =ergas 1.0. 2. DL1 E2 31.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.4.1. 1. 1.

2 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 2.0 Mem!aca.2.24 Mem$a(a an mema"ami %rasa #ang mengan ungi i%t.ng! +..6.2.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. DB1 E1 32. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.ns. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.ka& $ergan ing! igra% an k. 2.3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.1.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.ng! +.nan $erga$ung a&am 'erenggan engan se$utan #ang $etu& 2.ka& $ergan ing! igra% an k. B.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.3.nan $erga$ung a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.ns. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.. 2. .3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman MS: 17 .1. 2. 3.2. 2.

5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. . 4.4. 3..3.14 TEMA 4 6E26A.3.nasi #ang $etu& MS: 18 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.2 Mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.2.2 Menu&is im&ak %rasa an a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at.UA3 Unit 15 Hu$ungan 1.8.3..0.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&. Sistem Ba"asa *-kata "u$ung EMK* -kreati+iti an in.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 0. 1. .na&$ ang !e#"+.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.14 8.1. 1. Minggu 15 3.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 3. $er asarkan s..+asi- B1 DL1 E131. 1.a&an $ertum'u engan $etu&.*ra&a dan a a# dengan !e#"+.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.14 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.

1.ni 2.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.&ak Ansur Ama&an Kita 1.0.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an 1.3.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. Minggu 11 15.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.Harm.n#e(&.n& dengan !e#"+..14 Unit 11 Bert. 3.4. 1. . &"(" (a#a. )er(a#aan. 4.2.2 Mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.1.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.24 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang i$a(a engan te'at! se$utan MS: 19 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .nasi #ang Sistem $a"asa -kata sen i nama B1 DL1 E2 31.2.+. TMK -$e&ajar me&a&ui TMK 0.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).nteks.2 Men"+$& %"r"*. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k. 1.

sa kata umum K. $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.sa kata isti&a".14 2.3.14 21.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).. 2.na&$ ang !e#"+.nasi #ang $etu& Minggu 12 18. 2. .3.1.4.0 Mem!aca.n& dengan !e#"+. EMK* -kreati+iti an in.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k..0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.7.3. 2.. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+.sa kata isti&a" As'ek Seni Ba"asa #ang je&as an int.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 22. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. K.116 .6.11 3-"#$ Per#enga %an Pengga+ Per#ama4 2.1.14.14 &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 20 ..sa kata umum an k. 3.

4.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. Sistem Ba"asa *-im$u"an a)a&an te2! i -a#at majmuk -a#at tungga& As'ek Seni Ba"asa MS: 21 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .1 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat #ang $etu& menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan engan $a"asa #ang santun.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n..n#e(&.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.6.14 Unit 12 Ama&an Murni Hi u' Seja"tera 1.nasi #ang $etu& an je&as menggunakan $a"as #ang in a" se(ara i ik "i$ur 1.nan &ecara d$d$( %$!"r 1.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.1.3.+.g engan se$utan #ang $etu&! int.14 4. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.3... 0.nan se(ara i ik "i$ur.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.1 Me&a%a>kan an mema"ami 'antun em'at kerat engan se$utan an int.na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$( %$!"r.4.8 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k. 1.1 Me+a*a8(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#. Minggu 13 31. 3.nteks 1.6. 4.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.4.1 Mengujarkan ia&.

5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.4.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 2.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.Minggu 14 8.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2. EMK* -kreati+iti an in.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.2.14 Ber$in(ang an men#atakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a 1.14 1. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.4.4.8.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.2.8.14 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at MS: 22 .14 11.5.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B2 DL1 E1 31. 2.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan B2 DB1 E132. 2. 1.

2. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.mem!er$ re&).. 2..24 Mem$a(a an mema"ami $a"an $ukan sastera serta men#atakan i&mu 'engeta"uan engan $etu& 2.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. 4.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. 2. 1. 2.1. )er(a#aan. &"(" (a#a.n& dengan !e#"+. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.nan &ecara d$d$( %$!"r 3.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 23 .2 Men"+$& %"r"*.0 Mem!aca. $etu&. . 2.2 Mengujarkan ia&.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.nan se(ara i ik "i$ur. B1 DB1 E2 32.g se(ara s'. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.1.2.6.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak.3.

2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.3.nasi #ang $etu& an je&as.0 Mem!aca.1..0.2. 1..2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. 2.na&$ ang !e#"+.nasi #ang $etu& 2.2.1 Mema"ami an menggunakan Kata Ter$itan A)a&an $e2 ! me3! 6e3! te2 an i.24 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat #ang tersurat engan te'at 2..ngsang -kata gan a 'enu" K.4.TA Unit 13 6em$e&i Bijak 1. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. 2.6..ngsang engan se$utan an int. engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.4. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 24 ..24 Mem$a(a a#at tungga& susunan $iasa an susunan s.14 1:.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s. 1.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.ngsang engan &an(ar! se$utan an int.2. Minggu 11 14. As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara Sistem Ba"asa *-tan a $a(a -a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s.3 Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. K.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B1 DB1 E2 32. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.sa kata isti&a" B0 DL1 E1 31.sa kata umum K. 1.14 TEMA 1 EKO3OM.

2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.6. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .g engan MS: 25 1.sa kata isti&a".1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.2 Mema"ami an meng"asi&kan &irik &agu #ang mengan ungi mesej se(ara terka)a& an men#am'aikan me&a&ui n#an#ian se(ara i ik "i$ur.. .1..sa kata umum an k. B1 DB1 E1 32.2.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. 3. 4.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er 3.sa kata isti&a" engan $etu& . 1.1.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.8.1 Mengujarkan ia&.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.sa kata umum an k. 4. 2..3.14 Mem$a(a an mema"ami $a"an kreati% serta men#atakan k.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 2.ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.

&a a#at engan &an(ar! se$utan an int. 1. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.sa kata EMK* -kreati+iti an in.nan &ecara d$d$( %$!"r se$utan #ang $etu&! int.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.2 Mema"ami an menggunakan kata gan a 'enu" se$agai 'enan a nama "ai)an! makna kesamaan atau keseru'aan engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.4.1 Mem!aca dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 1..4.2 Mendengar. 2.2.na&$ ang !e#"+. 2.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.nasi #ang $etu& an je&as.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '. mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a. *ra&a dan a a# dengan !e#"+. 1. &"(" (a#a. 2.14 21. 2. Sistem Ba"asa *.%rasa an a#at -kata "u$ung ga$ungan K.3. )er(a#aan.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.14 Unit 14 Berjimat Ama&an Mu&ia 1. $a$#" a!'ad.na&$ ang !e#"+.4.6Men engar ! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 1. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.1 Mem$a(a an mema"ami MS: 26 .nan se(ara i ik "i$ur. 0.mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.1. Minggu 16 21.2.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.

3.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. .1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er . mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. .n& dengan !e#"+.mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). 2.1.1. mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at 2..1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara MS: 27 .2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun 3.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 3.1.8..6..0 Mem!aca.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan Betu&.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&. 2.

3.2. 0.+.6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui MS: 28 Unit 11 Usa"a 9a#a 1.2 Ber!$cara "n#"( .14 2.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.n#e(&.)e+!aga$ genre dengan !e#"+. Minggu 18 2:.8.nan se(ara i ik "i$ur. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 1.na&$ ang !e#"+. $er'an u engan $etu&.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.1.1.2 Mema"ami an menggunakan kata gan a 'enu" se$agai 'enan a nama "ai)an! makna kesamaan atau keseru'aan engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.g se(ara s'. 4.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak..ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.nan &ecara d$d$( %$!"r 0.3.4.2Mengujarkan ia&. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.14 1.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu& Sistem Ba"asa *-a#at 'en#ata As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in. 1.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&.0. 1. 1.nteks. 1.1.1.

2.. 2..2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan !e#"+. 2..4 Mem$a(a an memin a"kan mak&umat ari'a a $a"an gra%ik ke'a a $a"an $ukan gra%ik engan te'at 2.6. TMK 2.. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+. 1.a&an $ertum'u MS: 29 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .. . 2.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.1.3-"#$ Har$ Pe(er'a4 men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a..3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&. B2 DT1 E13.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.a&an $ertum'u engan $etu&..3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.6. 3.0.0 Mem!aca.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.4 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.3. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.2. B0 DB1 E132.

. 1.. 1. 4.1.3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .3.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 3.nan se(ara i ik "i$ur! 1.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.sa kata B2 DL1 E2 31.24 Ber$in(ang an men#atakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a MS: 30 Minggu 1: 1.n#e(&. Sistem Ba"asa -%rasa -im$u"an ak"iran -a#at majmuk -a#at tungga& K.1.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a..14 <.nteks.1Mengujarkan ia&. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.1 Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$. 0.g engan se$utan #ang $etu&! int.5.14 TEMA 6 6E2TA3.+.nan &ecara d$d$( %$!"r 0..8.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.A3 .1.8.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. 1.A3 6E3TE23AKA3 Unit 16 Tanaman 1.

nasi #ang $etu& 2. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+..2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .4.2Mem$a(a! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.6.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).0 Mem!aca.3Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&. 2.1.Hiasan EMK* -kreati+iti an in.. 2. 2.sa kata umum an k.1Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai engan menam$a" k.3Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan ga%ik engan $etu&.3.. B1 DB1 E132. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.1.n& dengan !e#"+.14 Mem$a(a 'e&$agai '.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.sa kata MS: 31 2.na&$ ang !e#"+.nasi #ang $etu& an je&as. 2. 2.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int. 2.&a a#at engan se$utan #ang je&as an int. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.

1.2Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun.6. 2.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.1Mema"ami an mem$ina a#at tungga& susunan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi 1.6. Minggu 1< 12..1 Me+a*a8(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#.sa kata isti&a" EMK* -kreati+iti an in..2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.4. 3.m$na# mem!aca.nasi #ang $etu& an je&as se(ara i ik "i$ur.sa kata umum K.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.14 Unit 18 3e&a#an 1. 1.2Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er. 4.+asiMS: 32 . 0.1.6.1. 2.3Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ugi %rasa#ang sesuai se(ara $ertatasusi&a. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.14 16.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 isti&a". .3.na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$( %$!"r. ..2Mem$ina 'antun em'at kerat se(ara $er'an u an me&a%a>kann#a engan se$utan an int.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang Sistem Ba"asa *-kata majmuk -a#at tungga& K. 3.1.

3 Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.2. )er(a#aan.14 23.6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas. . &"(" (a#a. 3..6.2.a&an $ertum'u engan $etu&. TMK -$e&ajar me&a&ui TMK . sesuai untuk menam$a" k..sa kata umum an k.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+.!"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. 3.3.1. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan. Minggu 25 1<. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. 0.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 1.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.sa kata isti&a" 2.14 Unit 1: Hasi& Tani 1.6.1.2 Men"+$& %"r"*. 1.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a Sistem Ba"asa *-kata seru -tan a $a(a -%rasa kata -kata kerja akti% transiti% an tak transiti% MS: 33 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&..

.0 Mem!aca. .Menaaku& 1.0. 2.n& dengan !e#"+.11 3-"#$ Per#enga %an Ta%"n4 2. 2.4. 29.5.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.1.2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.8.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.5 Meng%a&$+(an RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 3..0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.6.11 610.2.1.1 Meng"asi&kan 'enu&isan B2 DT1 E13. 2.1.14 MS: 34 .1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu& EMK* -kreati+iti an in. 3..

2 Mem!aca dan 1.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.6.1.)en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. 1. 1.1. K.8 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k.sa kata isti&a" As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. 2.1Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu& !int.3 Mem$a(a an mema"ami Sistem Ba"asa *K.2.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k. Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% se(ara $er'an u #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak engan $ertatasusi&a 4.TA Unit 1< Bu a#a Bangsa 1.+asiMS: 35 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .S..1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.8.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.14 25.+.nteks.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 1.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&. 0. 2.6.2.nteks Minggu 21 16.sa kata umum K.n#e(&.14 TEMA 8 T2A.

2 Mema"ami an meng"asi&kan &irik &agu #ang mengan ungi mesej se(ara terka)a& an men#am'aikan me&a&ui n#an#ian se(ara i ik "i$ur 4. 1.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. 1. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.6.ns engan $etu& se(ara &isan Sistem Ba"asa *-kata im$u"an -kata majmuk MS: 36 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r Minggu 22 Unit 25 6r.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. uk Seni 1.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur.1 Men e!"# dan mema%am$ "n&"r &en$ da+am +ag" me+a+"$ n an $an &ecara d$d$( %$!"r.1Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu& !int.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.sa kata isti&a" .. 4. 2.2 Men engar! mema"ami an mem$erikan res'.3.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k. mema%am$ dan mem!er$ re&).n& 3.1. 4. Mendengar.8..2. a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& TMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.sa kata umum an k.mema%am$ )er(a#aan.

2.6.6. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. 1.14 #er%ada) &e&"a#" ara%an.1.nasi #ang $etu& an je&as.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 37 .1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k. 2. 2.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a. ter"a a' s. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.ngsang engan &an(ar! se$utan an int.6.8.14 28.na&$ ang !e#"+. 2. &.1.2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu& 2. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 23 35.sa kata isti&a" Menaaku& As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.ngsang -kata majmuk K.sa kata umum K.6.2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi a#at tungga& sususan $iasa an susunan s.8.14 4.23. 2.a&an #ang mengan ungi kata tan#a -a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s.0 Mem!aca..sa 2.3.14 1.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+.

2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun...3. 3..nan se(ara i ik "i$ur. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(. . MS: 38 .9 Menged$# dan mem"rn$(an %a&$+ )en"+$&an dengan !e#"+.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.9.9. .8.1/.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.&e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca..24 Menge it an memurnikan "asi& 'enu&isan ari'a a as'ek im$u"an! kata majmuk an tan a $a(a #ang a'at mem'engaru"i k"a&a#ak se(ara $ertatasusi&a 1.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak. 3. . B2 DT2 E13. kata umum an k.nan &ecara d$d$( %$!"r RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 4..1 Menge it an memurnikan "asi& 'enu&isan ari'a a as'ek 'enggunaan kata! im$u"an! kata majmuk an tan a $a(a engan $etu&..:.6.g engan se$utan #ang $etu& ! int.6.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&.1Mengujarkan ia&.sa kata isti&a" 2. 3.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 39 .14 1. 2.2.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.4.8.14 Unit 21 .2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an (a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. 1.0. Minggu 24 8. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang 1.engar&a" =erita 1.8.1 Ber#"#"r.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.14 11.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 21 14. 2.2.3 Mema"ami an menggunakan kata majmuk rangkai kata $e$as engan $etu& a&am 'e&$agai situasi.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.14 1:.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a Sistem Ba"asa *-kata nama k"as "i u' $ukan manusia -kata kerja transiti% an kata kerja tak transiti% -%rasa an a#at -a#at tungga& -a#at majmuk As'ek Seni Ba"asa EMK* -kreati+iti an in.8.6.8.

nan se(ara i ik "i$ur.g se(ara s'.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.3.4 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at $er asarkan $a"an gra%ik a&am satu 'erenggan engan $etu&. 2. 3..nan &ecara d$d$( %$!"r RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 40 . . Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(. 2. 2. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. DT1 E13..14 Mem$ina an menu&is 'e&$agai jenis a#at 1..3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&.1. B..4.2 Mengujarkan ia&.n& dengan !e#"+.. 2. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.0 Mem!aca .ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak. 4.3.!e#"+.

6. 1.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.3TA Unit 22 Ke$anggan Kita 1.4 Mema"ami an menggunakan kata kerja akti% transiti% an tak transiti% engan $etu& mengikut k. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK MS: 41 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . Minggu 26 21.na&$ ang !e#"+. 1.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.8.1.14 21.2 Mema"ami an menggunakan kata nama k"as "i u' #ang merujuk $ukan manusia engan $etu& mengikut k.&a a#at EMK* -kreati+iti an in.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.+.2 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a. 1.8.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.sa kata . 1.nteks. 1.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. 0. Sistem Ba"asa *-a#at tungga& -a#at majmuk K.14 TEMA : 3E?A2AKU TE2=.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.0.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.nteks.3.n#e(&.1.1. 1.m&ak %rasa an a#at! 'erkataan $erim$u"an! tan a $a(a an ejaan -'..

3.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.na&$ ang !e#"+.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.n& dengan !e#"+.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 42 . 4.2 mengujarkan i ea #ang te'at engan menggunakan $a"asa #ang in a" serta ga#a #ang sesuai untuk men#am'aikan mesej me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 1.4.nasi #ang $etu& an je&as.4.. 2. 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.2..2. . 3.2 Menu&is im&ak %rasa an a#at #ang mengan ungi 'erkataan $erim$u"an engan tan a $a(a an ejaan #ang te'at. 2.1 Men"+$& $m+a( dengan #e)a#.

1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 43 .nasi #ang $etu& an je&as.14 11.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 2: 11.:. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.sa kata isti&a" EMK* -kreati+iti an in.14 Unit 23 Sejara" 3egara Kita 1.na&$ ang !e#"+. 2.&a a#at 73 @ 7A -a#at tungga& -a#at majmuk -im$u"an a)a&an 'e3! -ejaan an tan a $a(a -a#at tan#a tan'a kata tan#a -a#at 'en#ata -'erkataan an %rasa K.sa kata umum K. Sistem Ba"asa *-'. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.14 2.Minggu 28 4.:.4.2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.14 :. 2.:. 2.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '. 1..nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.:.3.1.1 Ber#"#"r.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int. 1.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int.1. !er!"a+ dan men a#a(an )erm$n#aan #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.na&$ ang !e#"+.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.2.1 Bertutur tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er engan menggunakan 'e&$agai a#at a&am 'e&$agai situasi se(ara $ertatasusi&a 1.

.n& dengan !e#"+.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s.nan &ecara d$d$( %$!"r 0. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(. 2.4.2. 4. . 2..sa kata isti&a".a&an $ertum'u engan $etu&. 2.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.g engan se$utan #ang $etu&! int. 1. 2..1 Mema"ami an menggunakan Kata Ter$itanA)a&an $e2 ! me3! MS: 44 .2.2 Mema%am$ dan mengg"na(an )em!en#"(an RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 3.nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak.6.3.6.nan se(ara i ik "i$ur.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.1 Mengujarkan ia&. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). 1.sa kata umum an k.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.3. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.

2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.na&$ ang !e#"+. 2..6.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.14 1.:.14 22.1.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.3. Sistem Ba"asa *-a#at tungga& susunan $iasa -a#at majmuk -%rasa -a#at 'en#ata -a#at tan#a engan kata tan#a -a#at tan#a tan'a kata tan#a EMK* -kreati+iti an in. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. Minggu 35 21.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 1. 0.:.nasi #ang $etu& an je&as..2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi 1.1: Unit 24 =intai&a" 3egara Kita 1. 1.:.:.3 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara $ertatasusi&a. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.(a#a ang &e&"a$ da+am )e+!aga$ &$#"a&$ dengan !e#"+. 6e3! te2 an i. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 45 .14 2<.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu 2< 1:.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.na&$ ang !e#"+. engan $etu& a&am 'e&$agai situasi..&a a#at engan &an(ar! se$utan an int. 2.3..

nasi #ang $etu& an je&as se(ara i ik "i$ur.2 Mem$ina 'antun em'at kerat se(ara $er'an u an me&a%a>kann#a engan se$utan an int. 2.6. 1.1.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan. 2.na&$ ang !e#"+ mengg"na(an !a%a&a ang $nda% &ecara d$d$( %$!"r. 3.4.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n. 2.6.2.1 Me+a*a8(an dan mema%am$ )"$&$ dengan $n#.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&..4.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).n& dengan !e#"+. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 2. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. 4. 2. . MS: 46 .2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.0 Mem!aca.

0.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.3.a+an dan )e&anan ang d$dengar dengan !e#"+. mema%am$ dan mem!er$ re&). 2.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$. 2..14 TEMA < ALAM =E2. Mendengar. 1.n& #er%ada) &e&"a#" ara%an..1 Men engar! mema"ami! an mem$erikan res'.<.U6 SE9AHTE2A Unit 21 Mesra A&am 1. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar..<. &e!"#an RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 1.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi Minggu 31 1.3.3.ns engan men#am'aikan 'esanan engan $etu&.3 Men engar! mema"ami an mem$erikan res'.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. &.ngsang -a#at tungga& -a#at majmuk -a#at 'erinta" jenis a#at 'ermintaan -a#at 'erinta" jenis a#at suru"an Menaaku& EMK* -kreati+iti an in.ns #ang sesuai se(ara &isan atau gerak &aku ter"a a' ara"an $er asarkan a#at 'erinta" jenisa#at 'ermintaan an a#at 'erinta" jenis a#at suru"an engan $etu&. 1. 1.3.14 1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.3. 1..2 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi MS: 47 .A H.na&$ ang !e#"+. Sistem Ba"asa *-a#at tungga& susunan $iasa -a#at tungga& susunan s.1.

na&$ ang !e#"+.1.. . a#at tungga& sususan $iasa an susunan s. 2. . 2.n& dengan !e#"+.1 Meng"asi&kan 'enu&isan 'e&$agai genre kreati% se(ara $er'an u engan $etu&.g se(ara s'.14 Mem$a(a! mema"ami an mem$uat rama&an ari'a a $a"an #ang i$a(a se(ara $ertatasusi&a 2.1 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er.0. 4.ang 'e+a& dan $n#.ngsang engan &an(ar! se$utan an int.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er.2 Mengujarkan ia&..1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).0 Mem!aca.1.3. 3.. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at B2 DB1 E132.nasi #ang $etu& an je&as.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+..8. 1.14 Men(atat mak&umat #ang $etu& mengikut susunan ari'a a 'e&$agai sum$er 3. B1 DT1 E1 3 . Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 2.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"an $a an #ang sesuai MS: 48 .1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.4.1.

0.11 3-"#$ Per#enga %an Pengga+ Ked"a4 Unit 26 6en i ikan A&am Sekitar 1.<.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).nan se(ara i ik "i$ur.nan &ecara d$d$( %$!"r untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak. Sistem Ba"asa *-kata nama am "i u' $ukan manusia -a#at tan#a -a#at 'en#ata K.3 Ber$i(ara untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan a#at #ang mengan ungi %rasa #ang sesuai se(ara $ertatasusi&a 2.n& 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&.4 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat serta mem$uat 'eni&aian se(ara $ertatasusi&a MS: 49 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 .4.3.11 61:.6.<.2 Men(eritakan sesuatu 'erkara #ang ii$a(a engan te'at ! se$utan #ang je&as an int.na&$ ang !e#"+.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK B2 DB1 E2 32.:..1.sa kata EMK* -kreati+iti an in. 1. 1.14 12.:.1.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi Minggu 32 :.3 Mem$a(a an mema"ami mak&umat #ang tersirat engan te'at ari'a a $a"an mu&time ia #ang sesuai untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.14 10.me+a+"$ +a(. 2. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.. 1.

0 Mem!aca. . 2. &"(" (a#a.1.2.1. )er(a#aan. 1. 2.nteks. 1. .2 Mem$a(a ! mema"ami an menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.1 Mema"ami an menggunakan kata nama am "i u' #ang merujuk $ukan manusia an 'enj.0 Menca#a# ma(+"ma# ang !e#"+ #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.n#e(&..+.1.. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+..2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 50 .2 Men(atat mak&umat #ang $etu& untuk mem$uat (arta a&ir ari'a a 'e&$agai sum$er. *ra&a dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. .8 Menu&is %rasa an a#at tungga& se(ara mekanis a&am $entuk tu&isan $erangkai engan $etu& an kemas.3.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g.dengan !e#"+. 0. 3.2 Men"+$& %"r"*. 3. 0." $i&angan engan $etu& mengikut k.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.

2 Mem!aca dan mema%am$ )er(a#aan.14 Minggu 34 2<.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.<. 1.Minggu 33 22.4.6. )er(a#aan.<.2 Men"+$& %"r"*.3 Mem$a(a an mema"ami a#at a&am 'erenggan ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu&.4.2. 2. 2. &"(" (a#a.14 26.1 Mem$a(a an mema"ami 'erkataan $erim$u"an a)a&an an $erim$u"an ak"iran a&am a#at ari'a a 'e&$agai $a"an $a(aan engan se$utan #ang $etu& 2..1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.14 0. *ra&a dan a a# dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan &e!"#an ang !e#"+.11 3-"#$ Har$ Ra a A$d$+ad% a4 Unit 28 9aga&a" A&am Kita 1.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# &ecara !er#a#a&"&$+a. 2. Sistem Ba"asa *-a#at tungga& -a#at majmuk -im$u"an EMK* -kreati+iti an in.2.17. *ra&a dan a a# &ecara RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 3.n& dengan !e#"+.2.14 3.1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at 2.17.15.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&). .6 Menu&is a#at tungga& an a#at majmuk se(ara mekanis MS: 51 .<.11 62.

3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s. 4.6.a&an $ertum'u engan $etu&.me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&.3. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+. .2 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat $er$entuk 'engumuman engan $etu& menggunakan $a"asa #ang santun.ntan $er'an ukan $a"an rangsangan engan $a"asa $a an #ang sesuai untuk men#am'aikan 'engajaran me&a&ui akti+iti &ak. Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(. .2 Mengujarkan ia&. .nan se(ara MS: 52 . 3.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&. 4. 3.8. 3.2.nasi #ang je&as an susunan i ea #ang te'at me&a&ui 'en(eritaan se(ara i ik "i$ur...3.2 Meng"'ar(an !a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan &ecara (rea#$* &ema&a !ercer$#a &ecara d$d$( %$!"r 1.nan &ecara d$d$( %$!"r RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 engan $etu& an kemas.. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.1 Mengujarkan a#at engan se$utan #ang $etu&! int.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.g se(ara s'.. 1..

Sistem Ba"asa *-kata "u$ung ga$ungan EMK* -kreati+iti an in.3S TEK3OLO?. )er(a#aan.5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.2.3 Mem$a(a! mema"ami an menaaku& $a"an gra%ik untuk memin a"kan mak&umat ke'a a $entuk $ukan gra%ik engan $etu&. 0. 1. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$. *ra&a RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . 2.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.8. Minggu 31 8. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan!e#"+. 3.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2. &"(" (a#a.3.A3 .0 Mem!aca.1..2 Men"+$& %"r"*.15..i ik "i$ur.3OAAS.6 Menu&is a#at tungga& an a#at MS: 53 .14 15.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. Unit 2: Akti+iti Sains 1.14 TEMA 15 SA.15. . 1. 2.1.

1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. 0.nteks. Minggu 36 13.n#e(&.14 RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 1.1.1 Mema"ami an menggunakan 'e&$agai jenis kata a jekti% engan $etu& mengikut k. &"(" (a#a. )er(a#aan.1.1 Ber$i(ara untuk men a'atkan mak&umat #ang tersurat engan te'at tentang sesuatu 'erkara ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara Sistem Ba"asa -a#at tungga& susunan $iasa an a#at majmuk -a#at 'en#ata -a#at tan#a engan kata tan#a -a#at tan#a tan'a kata tan#a -a#at seruan -a#at 'erinta" -'.&. mengecam dan men e!"# !"n $ !a%a&a.+.2 Ber!$cara "n#"( men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er dengan #e)a# 1. 1. majmuk se(ara mekanis engan $etu& an kemas.14 Unit 2< Sains an Tekn.6.&a a#at K. $a$#" a!'ad.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.15.2 Mendengar.nteks.dan a a# &ecara me(an$& dengan !e#"+ dan (ema&. *ra&a dan a a# dengan !e#"+.2.6 Mema"ami an menggunakan kata "u$ung ga$ungan engan $etu& mengikut k.14 18.15. 1. 1.sa kata isti&a" MS: 54 .6 men engar! mema"ami an men#e$ut %rasa an a#at engan struktur $inaan a#at #ang $etu& an te'at Minggu 38 25.gi 1.15.sa kata umum K.

1 Mengujarkan ia&.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.sa kata isti&a". . 2.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).1 Mem$a(a an mema"ami mak&umat untuk mengena& 'asti 'ertautan i ea a&am $a"an mu&time ia $agi mem$uat rama&an engan te'at As'ek Seni Ba"asa&ak. 2.24.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca.2.3 Mem$ina an menu&is ja)a'an 'ema"aman $er asarkan s. 4.15.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK 2.4. 2. Mem!$na dan men"+$& )er(a#aan.6. Meng"'ar(an $ertatasusi&a.3. 2.sa kata umum an k.3.na&$ ang !e#"+.3. ... 3. *ra&a dan a a# dengan !e#"+..14 &ecara !er#a#a&"&$+a.6. 1.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int...g MS: 55 B0 DT1 E1 3.n& dengan !e#"+.2 Men"+$& "n#"( Men am)a$(an ma(+"ma# #en#ang &e&"a#" )er(ara dengan mengg"na(an !a%a&a ang &an#"n.1 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat #ang $etu& menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan engan $a"asa #ang santun.14 Menu&is untuk men#am'aikan mak&umat engan te'at menggunakan i ea utama an i ea sam'ingan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 . &e!"#an ang 'e+a& dan $n#. 3.nan EMK* -kreati+iti an in. 2.nasi #ang $etu& an je&as.. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar.1 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an kreati% #ang sesuai untuk menam$a" k.a&an $ertum'u engan $etu&.

nasi #ang je&as an $a"asa $a an #ang sesuai me&a&ui &ak. 1.nasi #ang $etu& menggunakan a#at tungga& an a#at majmuk engan $etu&. 1.14 31..1.+asiTMK -$e&ajar me&a&ui TMK Minggu RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 56 .5 Ber!$ncang dan mengem"(a(an )enda)a# #en#ang &e&"a#" )er(ara dar$)ada )e+!aga$ &"m!er &ecara !er#a#a&"&$+a.14 Unit 35 .3.15. Mema%am$ dan mem!$na a a# ang !e#"+ da+am )e+!aga$ &$#"a&$.&a a#at -kata sen i nama EMK* -kreati+iti an in.1 Ber$in(ang an mengemukakan 'an angan tentang sesuatu 'erkara menggunakan 'erkataan %rasa an a#at #ang sesuai ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a Sistem Ba"asa *-'.!a%a&a ang $nda% dan mengg"na(an !a%a&a !adan dengan (rea#$* me+a+"$ +a(.3.2 Mema"ami an mem$ina a#at 'en#ata! a#at Tan#a engan kata tan#a an tan'a kata tan#a! a#at seru an a#at 'erinta" engan $etu& a&am 'e&$agai situasi Minggu 3: 28.1 Ber(erita tentang sesuatu 'erkara engan te'at! se$utan #ang je&as an int. 1.0 Bercer$#a dan mencer$#a(an &e&"a#" )er(ara &em"+a dengan #e)a# mengg"na(an &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.+asi an 2eka =i'ta 1. 1.n.nan &ecara d$d$( %$!"r 0. 1.nan se(ara i ik "i$ur.8.na&$ ang !e#"+.1 Mema"ami an mem$ina a#at tungga& sususan $iasa an a#at majmuk engan $etu& a&am 'e&$agai situasi. engan se$utan #ang $etu&! int.15.

3< 3.11.14 1.3.1.na&$ ang !e#"+.1 Mem$a(a kuat 'e&$agai $a"an $a(aan #ang mengan ungi 'e&$agai '.11.0 Mem!aca. &e!"#an ang 'e+a& dan $n#.14 2. 2. Mem!aca ("a# )e+!aga$ !a%an !acaan dengan +ancar..1.14 14.15.1 Mem!aca dan mema%am$ ma(+"ma# ang #er&"ra# dan #er&$ra# dar$)ada )e+!aga$ !a%an "n#"( mem!er$ re&).1 Mem$a(a an mema"ami $a"an gra%ik #ang mengan ungi a#at engan $etu&.14 8.8. 2.n& dengan !e#"+.2 Ber$in(ang an mengemukakan 'en a'at tentang sesuatu 'erkara engan menggunakan 'erkataan! %rasa an a#at #ang $etu& ari'a a 'e&$agai sum$er se(ara $ertatasusi&a.&a a#at engan &an(ar! se$utan an int. mema%am$ dan menaa("+ "n#"( Mem$nda%(an ma(+"ma# ang #erda)a# da+am )e+!aga$ !a%an dengan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 2.4.2 Mem$a(a ! mema"ami an MS: 57 .11. 2. Minggu 45 15. 2. 2.nasi #ang $etu& an je&as.2 Mem$a(a an mema"ami mak&umat ari'a a $a"an mu&time ia untuk mem$uat 'eni&aian engan $etu&.

. 0. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 MS: 58 . 1.n#e(&.8 Mema"ami an menggunakan kata sen i nama an kata seru engan $etu& mengikut k.2 Meng"asi&kan 'enu&isan kreati% $er$entuk imaginati+e an eskri'ti% se(ara $er'an u engan $etu&.1.8.2 Mem$a(a an mema"ami 'e&$agai $a"an $a(aan $ukan sastera untuk men a'at i&mu 'engeta"uan.5 Meng%a&$+(an )en"+$&an (rea#$* da+am )e+!aga$ genre dengan !e#"+.!e#"+.nteks.2 Mem!aca )e+!aga$ !a%an &a&#era dan !"(an &a&#era ang &e&"a$ !ag$ mem")"( m$na# mem!aca. 2.. 3.1 Mema%am$ dan mengg"na(an g. 2.+.ngan (a#a dengan !e#"+ meng$("# (.6. menaaku& mak&umat a&am $a"an gra%ik an $a"an $ukan gra%ik engan $etu&.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful