Naughty Shopping

‚¡Áôå™ÁÅ ÁŧÂë®ÁÅò ‡ÁÑ™Á úÁƬÃþ €¥Á Â馨þÁÅ ©ÁžÃ¨Ã €¥Áé¨þÁÅ ýËë
úɬÁÅàþÂä§ÁÅ. ‚¡ÁåýÃÊ €ÁÑ™ÁÁљ ÌÏžÁ§ÁÅ ÁŧÂë®ÁÅò ¡Áë¦ÁœÂä¨Å
¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ§ÁÅ. ‚ÏÍ 10-15 ˆ®Áò œÁ§ÂíœÁ ŠÁ ÁÅýÅÏ£¥ÁŨÍ
ü§ÃÃþÁ (£Í¦Ê) ¬ÁϐÁýþÁþÁÅ ©ÁõÿÃÏúà §Â³ÂþÁÅ.
"€¥Á Âé ‡ÏœÁ ¬Ê¡Ê" €þÂä™ÁÅ úçÁŏ ¥ÉÂÿÁþ÷.
"©Á¬ÁÅàþÂäþÁŧ ÁÅ" €ÏýÆ úħÁ ¬Á§ÁÅâÁÅÏýÆ öÁ¨÷ ¨ÍÃ ©ÁúÃÖÏžÃ
€þÁä¡Áõ§Áß.
€ÏœÁ ©Á§ÁÁÅ úçÁŏ §Ã¥ÉÂý÷ œÍ úÂþÁ¨÷ð ¥Á §ÁŬÁÅàþÁä ¥ÉÂÿÁþ÷ £É™÷
§ÁÆÏ ¨ÍþÁÅϙà ©Á¬ÁÅàþÁä €þÁä¡Áõ§ÁßþÁÅ úÁƬà "©Â©÷ €¥Á Âé ¥÷é
€¡Áð§Á¬Á¨Â ©ÁôþÁää©Ê" €þÂä™ÁÅ.
Ì™ÁōÁÅ ±ÌÁÅ™ÁÅœÁÅÏýÊ þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ úħÁ ¡Ëý ÁÅ ¡Ãþ÷
¡ÉýÅۍͳÃÏžÃ.
¥ÉÂÿÁþ÷ ýÄ©Ä ¡Ã œÁþÁ œÁ¨Ãì žÁÁӧÍà ©ÁúÃÖ ÿÁœÁÅàÁÅþÂä™ÁÅ.
"¥÷é ©ÁžÁŨŠ§Âü úħÁ þÁ¨ÃÃ±ÍœÁÅÏžÃ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Áß Ì™ÁōÁÅþÁÅ
¥ÁŧáɥÁŏ ©Ã¬ÁōÁÅÑÏýÆ.
"¡Áõ§Âß ¥÷é ‚¡Áôå™ÁÅ ´Â¡ÃϏ÷ ©ÁžÁÅâ¨Ê œÁ§ÂíœÁ ©É®Ââ¥ÁÅ" €þÂä™ÁÅ
úÊœÁŨþÁÅ €þÁä¡Áõ§Áß ©Ä¡Áô þÁÅϙà þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ ÃÏžÁÁÅ ±ÍþÃúÃÖ ¡Ã§Áë¨
¡ÁþÃ ¡ÁýÂÛ¨þÃ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

"€£Âç ©ÁžÁ¨§Â. ‚¡ÁåýÃÊ ©ÁôþÁä £Âë¨Å €þÄä úÃÏúʳ©Áô.
©Ê¬ÁōͩÁ™ÂþÍà ŠÁÑýÄ ¨ÊžÁÅ. £¦ÁýÁÅ ©É®Âò¨ÏýÊþÊ ¬ÃÁÅӏÂ
©ÁôÏžÃ"€ÏžÃ Ì™ÁōÁÅþÁÅ þÉýÃÛ ©Ê¬ÁÆà.
¥ÉÂÿÁþ÷ üÉý÷ ¡ËþÁ œÁ™Ã¥Ã "€£Âç ¥Á®Äò ‡ÏžÁōÁÅ ©Ê³Â©Á¥Á Âé" €þÂä™ÁÅ.
"þÁÅ©Áôí ¡Ã¬ÃÊ ¡Ã¬ÁÁ™ÂþÍà ‚¡ÁåýÃÊ ü§Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ¦.‚Á €žÃ
Áƙ ©Ê¬Áō͍ÁÅÏýÊ €ÏœÊ ¬ÁϏÁœÁŨÅ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Áß.
¥ÉÂÿÁþ÷ úÃþÁä£ÅúÁÅ֍ÁÅþÁä ©Â™Ã¨Â ¥ÉÅÿÁÏ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. €þÁä¡Áõ§Áß ÌžÁōÁÅ
£ÅÁÓ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛ "€¦þ ‚¨Â €Ïý©Áô ÂþÄ þÊþÁÅ úʬʞÁÏœÂ
þč̬Á¥Ê ÁžÁ§Â þÂþÂä. €©Ã £ÃÁÅœÁŏ ©Áôϙà þÄ úÊœÁŨÍì þÁ¨Â¨þÊ
ÁžÂ ÁþÂä" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Áß.
"¡Áõ§Âß ‰ ¨©÷ ¦ÁÅ" €þà œÁ¨Ãìþà ÿÁœÁÅàÌþà ¡ÉžÁ©Áô¨ ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÂÛ™ÁÅ.
€þÁä¡Áõ§Áß œÁþÁ þ¨ōÁþÁÅ Ì™ÁōÁÅ þÍýÍìÃ úÌ¡ÃåÏúà üŧÁÅëÁÅÏýÅÏýÊ
¥ÉÂÿÁþ÷ œÁþÁ úÊœÃþà üÉýÍì žÁƧÃÖ ¡Ã¬ÁÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛ™ÁÅ.
Ì™ÁōÁÅ ¬ÁÅëœÃ ¥ÃÏúà §ÂÂþÁ ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ €þà ÁëÿÃÏúà úÁýōÁÅÑþÁ
žÁƧÁÏ ü§ÃÃÏžÃ.
"€£Âç ˆÏýà ¡Áõ§Âß ¥ÁÏúà ¥ÁÆ™÷ ¨Í úÉ™ÁÌýÂÛ©Áô" €þÂä™ÁÅ.
€þÁä¡Áõ§Áß þÁ©ÁôíœÁÆ "œÉ¨ì©Â§Ê ÁžÁ§Á €¦ÏžÃ. ¥Á®Äò ‚¡Áôå™ÁÅ ÁÆ™ÂþÂ.
‚¨ÂÁ¦œÊ þÁÅ©Áôí €¨¬Ã ±ÍœÂ©Áô. §ÂœÃëÃ þÁÅ ¡Á¬Êà" €þà öÁêÏ™÷ £Âê÷
€ÏžÁōÁÅÏžÃ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

"€¥Á Âé Á©Ê" €þà ¥ÉÂÿÁþ÷ €þÁä¡Áõ§Áß žÁÁӧÍɮÃò Â¬Áà ©ÁϏà þÁ™ÁÅ¥ÁÅ
¡ËþÁ úÊœÁŨŠ©Ê³Â™ÁÅ. Ì™ÁōÁÅ ˆ¥Ã úʦÁ£ÍœÁÅþÂä™Í œÉ¨Ã¦Á¨ÊžÁÅ
€þÁä¡Áõ§ÁߍÁÅ.
úÊœÃþà £Ì™ÁÅÝ ¥ÄžÁŏ ±ÍþÃúÃÖ ÁÅúÃÖ®ÁòþÁÅ ÃÏžÁÁÅ žÃÏú™ÁÅ.
"€£Âç ˆÏýà §ÂüÂ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Áß.
"úÁÆ™Á¥Á Âé þÄ ¬ÉÄð £Ì™ÁÅÝ ‡ÏœÁ £ÂÁÅÏžÍ. ‚ÏœÁ €ÏžÂ¨ ¨Í¦ÁþÁÅ
úÁÆ¬Ê ¤ÂÁê¥ÁÅ ¥ÁþÁ ¤ÂÁê þÁÁ§ÂþÍà Á¨ÃÃÏúÁÅ" €þà úħÁþÁÅ
£Ì™ÁÅݍÁÅ §ÉÏ™ÁϏÁ٨ ÃÏžÁÁÅ žÃÏú™ÁÅ.
€þÁä¡Áõ§ÁߍÁÅ þÁ©ÌíúÃÖ "‚ύ §ÉÏ™ÁϏÁŮ®ÁÅ žÃÏúÁ§Â. €ÏžÁ§ÃÄ
¥É¯ÁÏ Á¨ÅÁÅœÁÅÏžÃ" €ÏžÃ.
"€¥ÉÂé ˆÏý¥Á Âé €¨Â €Ïý©Áô. þ üþÁé ¬Áá¨ÂþÃä ‚ÏÌÁ§ÃÃ
úÁÆ¡ÃÏúÁ™Á¥Á Â?" €þà £Ì™ÁÅÝ ¡ËþÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÃÛ ¨Êú™ÁÅ.
"‚Á £¦Á¨Å žÊ§ÁŞ¥Á Â" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Áß.
"¡ÁžÁ¥Á Âé" €þà €™ÁŏʦÁ£Í¦þÁ ©Â™Á¨Âì Â™ÁÅ.
"‚ÏœÁ¨Í ˆ¥Ã ÁŧÌàúÃÖϞçÂ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Áß.
"ŠÁÑ úÃþÁä ÿɨ÷å €¥Á Âé" €þÂä™ÁÅ.
"úÉ¡Áå§Â" €ÏýÆ Ì™ÁōÁÅ ©Ë¡Áô úÁƬÃÏžÃ.
"€¥Á Âé ŠÁÑ ³Â§Ã ¡Ëý ü§ÁÖ©Ê" €þÂä™ÁÅ.
"‚¡Áôå™ÁÅ ü§ÁÖ™Á¥ÊÏýÂë ¡Ëý ¡Ãþ÷ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ ÁžÂ" €ÏžÃ
€þÁä¡Áõ§Áß.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

"€©ÁôþÁ¥Á Âé ¡Á§ÊìžÁÅ ü§ÁÅÖ €¨ÂÊ" €þÂä™ÁÅ.
Ì™ÁōÁÅ ÌœÁàÂ úÉ¡ÁôàÏýÊ ¬Á§Ê €þà ¡ËýþÁÅ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ €ÏžÁōÌþÃ
ü§ÃÖÏžÃ. €žÃ ¬Á§ÃÂÓ ¡Ãþ÷ ©ÁôþÁä©Á§ÁÁÅ ü§à ¥ÁÅÏžÁÅ ©Ë¡ÁôÁÅ
©Ê¨Â™Á³ÂÃÏžÃ.
"‚Á ¡ÁžÁ¥Á Âé" €þÂä™ÁÅ ¥ÉÂÿÁþ÷.
"ˆÏýÍ ©Ä™Ã ¡ÃúÃÖ" €þÁōÁÅÏýÆ ¡Ëý ¥Á®Äò ¬Á§ÁÅâÍ£Í¦ÏžÃ.
"€¦ÉÂê ©ÁžÁâ¥Á Âé €¨ÂÊ žÂþÄä ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ü§à ©ÁôÏ™ÁþÄ"€þÂä™ÁÅ
€þÁä¡Áõ§Áß úÉ¦ê ¡ÁýÅۍÁÅÏýÆ.
"‚¨ÂÊ §ÂþÂ" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Áß.
"€©ÁôþÁ¥Á Âé þÁÅ©Áôí €¨Â ¬ÁÁÏ ¡Ëý ü§ÃÖ £Ì™ÁÅÝ ÁþáÃÏúʨ þ ©ÉþÁÁ
£Ë÷ ‡ÃÑ ©Á¬ÁÅàÏýÊ öÁ ¬ÃýĨÍþà ÁŧÂë®ÁòÏžÁ§ÃÄ ¥ÁœÃ±ÍœÁÅÏžÃ"
€þÂä™ÁÅ ¥ÉÂÿÁþ÷.
"þčʞåà ¡ÃúÃÖ§Â" €ÏžÃ €þÁä¡Áõ§Áß úçÁō͡ÁϏÂ.
"þÁÅ©Êí¥Ã €¦þ €þÁÅÍ €¥Á Âé. þÄ ¨ÂÏýà ¡Ãý ¡Ãý ¨Â™Ê ÏýÄ þÁÅ
žÁÃÑÏžÊ €þà €ÏžÁ§ÁÆ ÁÅ®ÁÅò ÁÅÏýÅÏýÊ þÁÅ ‡ÏœÁ Á§ÁíϏÂ
©ÁôÏýÅÏžÍ œÉ¨Å³Â" €þÂä™ÁÅ.
€þÁä¡Áõ§Áß œÁþÁ Ì™ÁōÁÅ €¨Â ±ÌÁÅ™ÁÅœÁÅÏýÊ Á§ÁíϏ þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ
©ÁúÃÖ £Ë÷ ¥ÄžÁ ÁƧÁÅÖÏžÃ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

€þÁä¡Áõ§Áß œÁþÁ Ì™ÁōÁÅ úÉ¡ÃåþÁýÊì ¡Ëý ¬ÁÁÏ ü§ÃÖ £Ë÷ ‡ÃÑÏžÃ.
¥ÉÂÿÁþ÷ §Ã©Áôí¥Áþà £Ë÷ ±ÍþÃúÂÖ™ÁÅ. ¬ÃÁä¨÷ ¡Á™Ã ÁÅœÁÅÏýÊ §Í™ÁÅÝ
¡ÁÁÑþÁ ©ÁôþÁä ÁŧÂë®ÁÅò ¥ÁœÃ±Í¦ úÁÆ™Á³ÂÂ§ÁÅ.
€þÁä¡Áõ§Áß €žÃ Á¥ÁþÃÏúà "€£Âç úÁÆ™Á§Â ±Â¡ÁÏ ‡¨Â úÁƬÁÅàþÂä§Í
þÊþÁÅ ‚¨Â úʬà £ÂÂ ˆ™Ã¡Ã¬ÁÅàþÂäþÁÅ ˆ¥ÉÂ, ‚Á ú¨Êì" €ÏžÃ.
"þÁÅ©Áôí ©Áõ§ÁÅÍ ¡Áõ§Âß ˆÏýžÃ. úÁÆ™ÁÆ þÃþÁÅä úÁƬà ‡ÏœÁÂ
Á¬ÉÃѱ͜§Í" €þà £Ë÷ ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ±ÍþÃúÂÖ™ÁÅ.
€þÁä¡Áõ§Áß œÁþÁ úÊœÃþà Ì™ÁōÁÅ ¤ÁÅüÏ ¡ËþÁÅϙà œÄ¬Ã þÁ™ÁÅ¥ÁōÁÅ
úÁÅýÅۍÁÅÏžÃ.
"€¥Á Âé ©ÁžÁÅâ ¡Äìü÷ œÄ¬É¦ê" €þÂä™ÁÅ.
€þÁä¡Áõ§Áß þÁ©ÁôíœÁÆ " ¥Á§Ê¥Ä ¡Á§ÊìžÁÅ.  ¥Á ÂœÁëÏ ÁÏýÍë¨÷ ¨ÊÁÅÏýÊ
‡¨Â" €þà úÊœÃþà Â¬Áà ¥ÁÅÏžÁÅ ±ÍþÃúÃÖ ¥É¨ìÂ ±ÂêÏý÷ ¡ËþÁ €žÃ¥ÃÏžÃ.
üéÁôí ¥ÁϞà ¥ÉÂÿÁþ÷ ÁÅ.
"€£Âç ˆÏýÊ úÉ¡ÁôàþÁäžÃ þÄÊ œÄ úɦê" €þÂä™ÁÅ.
Ì™ÁōÁÅþÁÅ ¥Á§ÃÏœÁÂ ˆ™Ã¡ÃÏú¨þà Â¬Áà ¥ÁÅÏžÁōÁÅ ü§ÃÃ ¬Ë™ÁÅ
þÁÅϙà ¬Á®ÁòþÁÅ Ì™ÁōÁÅ ©Ä¡ÁôÁÅ €žÃ¥Ã úÊœÍà ¥Á§ÃÏœÁ ÁýÃۏÂ
€žÁÅ¥ÁÅœÁÅÏýÊ ¥ÉÂÿÁþ÷ úÊœÁŨŠ©Á›ÅÁÅœÁÅþÂä¦. £Ë÷ ¬Á§ÃÂ
þÁ™Á¡Á¨ÊÁ±ÍœÁÅþÂä™ÁÅ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

"€£Âç ¡Äìü÷ ¡Áõ§Âß ©ÁžÁÅ⠧͙Íì ©É®Êò €¡Áô™ÁÅ ˆÏýà " €þÂä™ÁÅ
þÏÁ™Á£ÍœÁÅþÁä £ÅüÃ؏™Ãþà ¨Ê¡ÁÁÆ™ÁžÁÅ €þÁōÁÅÏýÆ.
‚Á ú¨Êì €þÁōÌþà €þÁä¡Áõ§Áß ¡Ëý Á¡ÁôåÌþà ¬Á§ÃÂ ÁƧÁÅÖÏžÃ.
‚žÁâ§ÁÆ ´Â¡÷ ÁÅ ©ÁúÂÖ§ÁÅ. ¨Í¡Á¨ ¡ÉžÁâÂ Á¬ÁÛ¥Á§ÁÅì ¨Ê§ÁÅ. ´Â¡÷ ‹þÁ§ÁÅ
©ÁôþÂä™ÁÅ ÎÏý§ÁŨÍ.
"§Áϙà ¥Ê™ÁÏ" €þÂä™ÁÅ €œÁþÁÅ. "ˆ¥Ã Â©Â¨Ã ¥Ê™ÁÏ" €™ÃÂ™ÁÅ
©ÃþÁ¦ÁϏÂ. "¨Ê™Ä¬÷ ¬É¯Áþ÷ ‡ÁÑ™Â" €ÏžÃ ¡Áõ§Áß. úÁÆ¡ÃÏú™ÁÅ.
¡Áõ§Áß Ì™ÁōÁÅœÍ Á¨Ã¬Ã €ýÅ €™ÁŏÁŨŠ©Ê¬ÁÅàÏýÊ " €¥Á Âé úÁƳ©Â
©Â™ÃþÃ. þÄ £Ì™ÁÅÝþÁÅ œÃþʬʨ úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ" €þÂä™ÁÅ ¥ÉÂÿÁþ÷.
€þÁä¡Áõ§Áß "£Ì™ÊÝ ÂžÁŧ €£ç ©Â™Ã úÁÆ¡Áô¨ÁÅ £Âë ÁÅ úèÅì¨Å
¡Á™Ã±Í¦Á ¦ʥÉÂ" €ÏžÃ úÃþÁäÂ.
"€¦œÊ ŠÁ ý ™ÃžÂâ¥ÁÅ. £Ã¨Åì ÁýۍÁÅϙ ‡¨ÂÁ¦þ Â©Á¨¬ÃþÁ©Ã
œÄ¬ÁōɮÂò¨Ã" €þÂä™ÁÅ ¥ÉÂÿÁþ÷ Â¬Áà Á¬ÃÂ. Ì™ÁōÁÅ ¥Á Âý¨Å
œÁ¥Á ´ ©ÁôÏýÊ þÁ©ÁôíœÁÆ ¬Á§Ê €ÏžÃ.

‚žÁâ§ÁÆ ¨Ê™Ä¬÷ ¬ÉÁ«Áþ÷ Ã ©É®Âò§ÁÅ. ¥ÉÂÿÁþ÷ €§Á™ÁüþÁÅ £Âë¨Å
€§Á™ÁüþÁÅ ±ÂêÏýĨŠœÄ¬ÁōÌþÂä™ÁÅ. "‚Á £¦Á¨Å žÊ§ÁŞ¥Á Â" €ÏžÃ
€þÁä¡Áõ§Áß. "Á¥Á Âé €¡Áôå™Êþ ©Â™ÃÃ ŠÁ ´Â÷ ‚©Âí¨ÃÂ" €þÃ
€ÁÑ™ÃþÁÅϙà ©ÁúÃÖ ‹þÁ§ÁÅœÍ "‚©Ã ¬Á§Ã±ÍœÂ¦É ¨ÊžÍ úÁƬÁōͩ¨Ã.
ˆžÁ¦þ §ÁÆÏ ©ÁôÏžÂ" €þÂä™ÁÅ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

€¡ÁåýÃÊ Â¬Áà ¡ÃúÉ֍ÁÅÑœÁÅþÁä ‹þÁ§ÁÅ "©ÁôϞà ³Â§÷. ‚ýÅ ©Ë¡Áô §ÁÏ™Ã"
€þÂä™ÁÅ €þÁä¡Áõ§ÁßþÁÅ œÃþʬʨ úÁƬÁÆà.
ÁžÃ œÂ®ÁÏ œÄ¬Ã ¨Ëý÷ ©Ê¬Ã "©É®Áòϙà ¥Ê™ÁÏ" €þÂä™ÁÅ. €þÁä¡Áõ§Áß
©É®ÁòÂþÊ €œÁþÁÅ ¥ÉÂÿÁþ÷ þÁÅ ¡ÁÁэÁÅ ¡Ã¨Ãúà "‡©Á§ÁÅ ÁŧÁÆ ƒ©Ã™Á"
€þÂä™ÁÅ.
"¥Á  €¥Áé" €þà úÉ¡Ãå úÁýōÁÅÑþÁ œÁþÁÆ ¨Í¡Á¨ÃÃ ©É®Ãò œÁ¨Å¡Áô
¥ÁƬÁōÁÅþÂä™ÁÅ ¥ÉÂÿÁþ÷.
ÁÅ쪃 Ã±Í¦ÏžÃ ´Â¡÷ ‹þÁ§ÁōÁÅ. ˆÏýÞà ©Ä®ÁÅò €¥Á Âé Ì™ÁōÁŨÂ?
€þÁōÁÅþÂä™ÁÅ. €¬Á¨Å ¨Í¡Á¨ ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂä§Í.. ©Ã™Á £Âë ©Ã¡Áå™Á¥ÁÅ..
‚ύÍýà œÌ™ÁōÍÑ©Á™ÁÏ.. ©ÁõÿÃÏúÁōÁÅÏýÅÏýÊ ©Ì®ÁòϜ úÉ¥ÁýÎ
¡Áý۳¦.
€ÏœÁ¨Í œÁ¨Å¡Áô œÄ¬Ã ¥ÉÂÿÁþ÷ £¦ÁýÁÅ ©ÁúÃÖ "‚žÃ ¬Á§Ã±Í©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ
‚ύÍýà úÁƙ¨Ã" €þà úʜèÍþà £Âë þÁÅ ‹þÁ§ÁÅ ÁÅ €ÏžÃÏú™ÁÅ.
ÁÅ™Ã¨Í ¡Áë³ÂžÁÏ €ÏžÁōÁÅþÂäýÅì €þÁä¡Áõ§Áß ©Ê¬ÁōÌþà ©ÁžÁÅâ €þÁōÁÅþÁä
£Âë þÁÅ €ÏžÁōÁÅþÂä™ÁÅ.
¥ÉÂÿÁþ÷ ‚ÏÍ ¬Éý÷ œÄ¬ÁōÌþà ©É®Ãò œÁ¨Å¡Ê¬ÁōÁÅþÂä™ÁÅ. ´Â¡÷ ‹þÁ§ÁōÁÅ
‡¡Áôå™ÁÅ ÁÅ쪃 Ã úÁúÃֱ͜Âþ €þáÃÏúÃÏžÃ. Â¬Ê¡ÁýÍà ‚žÁâ§ÁÆ
£¦Áý ©ÁúÂÖ§ÁÅ. €þÁä¡Áõ§Áß ´Â¡÷ ‹þÁ§ÁÅþÁÅ úÁƬà ¬ÁþÁäÂ þÁ©ÃíÏžÃ.
ÁÅϙɨŠü§ñͦÁ ¦.
Á©ÁôÏý§ÁÅ ©ÁžÁâÁÅ §ÂÂþÊ "£Ã¨ÉìÏœÁ €¦ÏžÃ" €þÂä™ÁÅ. ©Á›ÅÁÅœÁÅþÁä
úÊœÁŨœÍ £Ã¨Åì ©Ê¬Ã úÁÆ¡ÃÏú™ÁÅ. ŠÍÑ £Âë þ¨ŏÌÏžÁ¨Å ±ÂêÏýĨÅ
250. ¥ÉÅœÁàÏ žÂžÂ¡Áô þ¨ŏÁÅ ©Ê¨¦ÏžÃ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

"€¥Á Âé ™Á£Åç¨Ã¦Áê©Ê" €þÂä™ÁÅ. €þÁä¡Áõ§Áß ±Âê÷ úʬÃþÁ©Ã £ÂêÁŨÍ
¬Á§ÁÅâÁÅÏýÆ Ì™ÁōÁÅ ¥Á Âý¨Å ¡ÁýÃÛÏúÁōͨʞÁÅ. ¥ÉÂÿÁþ÷ ¡ÁÁэÁÅ
œÃ§ÃÃ €þÁä¡Áõ§Áß üÉýÍì úÉ¦ê ¡ÉýÃÛ €ÏœÂ œÁ™Ã¥Á ™ÁÅ.
úÁƬÁÅàþÁä ´Â¡÷ ‹þÁ§ÁōÁÅ žÂžÂ¡Áô Â§Ã±ÍœÁÅþÁäžÃ. "þÊþÁÅ œÄ³ÂàþÁÅ
Á§Â" €þà €þÁä¡Áõ§Áß ¡Ëý Â¬Áà œÁ¡ÃåÏúà üÉýÍì úÉ¦ê ¡ÉýÃÛ ¡Á§ÁÅð
œÄ¬ÃÏžÃ.
´Â¡÷ ‹þÁ§ÁÅ ÁÅ ÌÏœÁÅ ‡Ï™Ã±Í¦ÏžÃ. €þÁä¡Áõ§Áß ™Á£Åç œÄ¬Ã ¨ÉŽ ¡ÉýÃÛ
"€¦ÉÂê §ÉÏ™ÁÅ ©Ê¨Ê ©ÁôþÂä¦ÁÏ™Ä. ‡¨Â. ¬Á§Ê ©ÁžÁÅâ¨ÉÏ™Ã. ƒ ³Â§Ã ©ÁúÃÖ
œÄ¬ÁōÁÅÏýÂ¥ÁÅ" €ÏžÃ.
€œÁþÁÅ ÁϏ§Áŏ "€£Êç ‡ÏžÁōÁÅ ¥Ê™ÁÏ €¨Â €Ïý§ÁÅ. œÄ¬ÁōɮÁòÏ™Ã.
ƒ ³Â§Ã ©ÁúÂÖÊ ‚©ÁíÏ™Ã" €þÂä™ÁÅ œÁþÁ ¥ÁÅÏžÁÅ £Í§ÃìÏúÃþÁ £Âë
Á¡Áôå¨þÁÅ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆ.
€þÁä¡Áõ§Áß þÁ©ÁôíÌþà "¬Á§Ê €Ï™Ä" €þà ¡Á§ÁÅð Ì™ÁōÁÅÑ ‚úÃÖÏžÃ.
"‡ÏœÁ ‚©Áí¥ÁÏý§ÁÅ" €þÂä™ÁÅ ¥ÉÂÿÁþ÷.
"€¥Áé¥Áé ‡ÏœÁ ¥Á Âý ¥Ä¨ÂÏýà Á¬ÁÛ¥Á§ÁÅì §Â©Á™Á¥Ê ¥Á  €žÁÅë«ÁÛÏ. ¥Ä
‚«ÁÛÏ ©ÁúÃÖþÁÏœÁ ‚©ÁíÏ™Ã. ‚©ÁíÁ ±Í¦þ ¡Á§ÊìžÁÅ. €¡Áôå™Á¡Áô™ÁÆ ©Á¬ÁÆà
©ÁôÏýÊ ú¨Å" €þÂä™ÁÅ.
€þÁä¡Áõ§Áß úʜèÍþà ±ÂêÉý÷ Â©Â¨þà ÃÏžÁ ¡Á™Ê¬Ã ©ÁϏÃ
€ÏžÁōÁÅÏžÃ. €ÏœÊ!!!! ¤Á®ÁÅò ¤Á®ÁÅòþÁ ±ÂêÏýŨÍþÊ Â§ÁÅ֍ÁÅþÂä™ÁÅ
‹þÁ§ÁÅ."‚¡Áôå™Ê ©Á³ÂàþÁÅ ¥Ê™ÁÏ" €þà Á£ Á£Â €ÁÑ™ÃþÁÅÏ™Ã
¡Á§ÃÉœÂà™ÁÅ ¨Í¡Á¨ÃÃ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

þÁ©ÁôíÁÅÏýÆ œÁ¨Äì Ì™ÁōÁŨŠ£¦Á¨Å žÊ§Â§ÁÅ.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful