11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2013 – 2025) ANJAKAN 1

MENYEDIAKAN KESAMARATAAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI BERTARAF ANTARABANGSA Menanda aras keu a!aan da"a# ke#a$%ran #e#&a'a, Ma(e#a(%k dan Sa%ns den)an s(andard an(ara&an)sa Me"an'arkan Kur%ku"u# Baru Sek*"a$ Menen)a$ +KBSM, dan se#akan se#u"a Kur%ku"u# Sek*"a$ Renda$ +KSSR, ada -./0 Mer*#&ak e er%ksaan dan en(aks%ran ke&an)saan un(uk #en%n)ka(kan (u# uan (er$ada ke#a$%ran &er1%k%r aras (%n))% ada -./23 Men%n)ka(kan kua"%(% rasek*"a$ dan #en%n)ka(kan enr*"#en ke ada

ANJAKAN 2
MEMASTIKAN SETIAP MURID PROFISIEN DALAM BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS Me# erkena"kan kur%ku"u# Ba$asa Ma"a!s%a !an) sa#a ada er%n)ka( renda$ den)an s*k*n)an e#u"%$an %n(ens%1 un(uk #ur%ud !an) #e#er"ukan &a)% #en))an(%kan ke"as e#u"%$an Me# er"uas r*)ra# LINUS su a!a #e"% u(% "%(eras% Ba$asa In))er%s Men%n)ka(kan ke#a$%ran Ba$asa In))er%s )uru dan #e# er"uas e"uan) &a)% endeda$an (er$ada Ba$asa In))er%s Men))a"akkan se(%a #ur%d #e# e"a4ar% &a$asa (a#&a$an #en4e"an) -.-53

ANJAKAN 3
MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA DENGAN PENGHAYATAN NILAI

ANJAKAN 4
TRANSFORMASI KEGURUAN SEBAGAI PROFESIOAN PILIHAN

ANJAKAN 5
MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DITEMPATKAN DI SETIAP SEKOLAH Me# erkena"kan kr%(er%a e#%"%$an &erasaskan k*# e(ens% dan #e# erkuku$ r*ses eran'an)an en))an(%an &a)% en)e(ua: )uru &esar #u"a% -./7 Me"aksanakan ake4 ker4a!a &aru &a)% en)e(ua : )uru &esar #u"a% -./7 den)an "e&%$ s*k*n)an, "e&%$ 1"eks%&%"%(% en)* eras%an &a)% #ena#&a$ &a%k sek*"a$, kur%ku"u#, da# k*kur%ku"u# ser(a "e&%$ akaun(a&%"%(% (er$ada #en%n)ka(kan ke&er$as%"an #ur%d

ANJAKAN 6
MENGUPAYA JPN, PPD DAN SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN PENYELESAIAN KHUSUS BERASASKAN KEPERLUAN Me# er'e a( ena#&a$&a%kan res(as% sek*"a$ #e"a"u% r*)ra# !an) s%s(e#a(%k dan d% %# %n PPD d% se#ua ne)er% #en4e"an) -./; Men%n)ka(kan au(*n*#% en)urusan &erasaskan sek*"a$, (er#asuk "e&%$ 1"eks%&%"%(% en)* eras%an ka a(as en)a)%$an &a4e( dan e"aksanaan kur%ku"u#, d%#u"a% den)an sek*"a$ !an) #en'a a% res(as% (%n))% dan #enun4ukkan en%n)ka(an res(as% &esar Me#as(%kan /..8 sek*"a$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Me# erkuku$ Pend%d%kan S%6%k den)an #en4ad%kan erk$%d#a(an k*#un%(% se&a)a% ras!ara( un(uk (a#a( ersek*"a$an #en4e"an) -./0 Me# erkuku$ Pend%d%kan Is"a# dan M*ra" den)an #e#e&er% "e&%$ 1*kus ke a(as (eras n%"a% dan 1a"sa1a$ a)a#a u(a#a #en4e"an) -./0 Me# erke#&an) #ur%d se'ara $*"%s(%k den)an #en)uku$kan ke er"uan #ur%d da"a# / Sukan, / Ke"a& dan / Badan Berun%1*r# Men)uku$kan dan #e# er"uas RIMUP #u"a% -./2 un(uk #e#uda$ 'ara %n(eraks% an(ara 4en%s sek*"a$, ku# u"an

-

-

-

-

-

Men)e(a(kan s!ara( "an(%kan )uru #u"a% -./7 su a!a da"a# ka"an)an )raduan 7.8 (era(as Men%n)ka(kan kua"%(% 9PD #u"a% -./7 den)an "e&%$ (u# uan ke a(as ke er"uan %nd%6%du dan "a(%$an &erasaskan sek*"a$ Me#as(%ka )uru #e#&er%kan 1*kus ke a(as 1un)s% (eras en)a4aran #u"a% -./7 den)an #en)uran)kan &e&an en(ad&%ran Me"aksanakan "a"uan ker4a!a )uru &erasaskan k*# e(ens% dan res(as% #u"a% -./2 Men%n)ka(kan "a"uan )uru un(uk eranan ke %# %nan, akar en)a4aran dan akar &%dan) k$usus #en4e"an)

-

-

se"aras den)an an4akan kese"uru$an ANJAKAN // MENINGKATKAN KETELUSAN UNTUK AKAUNTABILITI A@AM SE9ARA LANGSUNG Mener&%(kan "a *ran (a$unan a<a# &a)% ke#a4uan sasaran dan %n%s%a(%1 Pe"an Pe#&an)unan Pend%d%kan #u"a% -./7 Me"aksanakan se#akan k*# re$ens%1 ada - - - ../7 Mena#&a$kan ANJAKAN ? BEKERJASAMA DENGAN IBU BAPA. sek*"a$ #en4e"an) -.- - /./7 Sekuran)- e(n%k s*s%*ek*n*#% dan - -. ./2 Me#&uda!akan ke'e#er"an)an &erasaskan %# %nan rakan seker4a dan r*ses ens%4%"an #u"a% -.3 Me"an4u(kan end%d%kan <a4%& dar% ada 2 (a$un ke ada // (a$un &er#u"a ada u#ur 2 (a$un..-. &er#ua den)an Sa&a$ dan Sara<ak ANJAKAN 7 MEMANFAATKAN I9T BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN DI MALAYSIA Men%n)ka(kan akses %n(erne( dan ersek%(aran e#&e"a4aran #a!a #e"a"u% / Bes(ar%Ne( &a)% se#ua /. d%s*k*n) den)an r*)ra# en)eka"an !an) d%sasarkan dan "a(%$an 6*kas%*na" se&a)a% ersed%aan un(uk "a(%$an3 Men%n)ka(kan e"a&uran &a)% su#&er 1%=%ka" dan en)a4aran ke ada #ur%d den)an ke er"uan k$usus3 ANJAKAN > MENTRANSFORMASI KEBOLEHUPAYAAN DAN KAPASITI PENYAMPAIAN KEMENTERIAN Men)u a!a JPN dan PPD den)an #e#&er% "e&%$ $ak #e#&ua( ke u(usan (er$ada &a4e( dan ers*ne" ser(a #en%n)ka(kan akaun(a&%"%(% &a)% KPI #u"a% -. KOMUNITI DAN SEKTOR S@ASTA SE9ARA MENYELURUH Me"en)ka % %&u &a a &a)% #e#&an(u e#&e"a4aran anak #ereka #e"a"u% sarana en)"%&a(an %&u &a a dan akses a(as (a"%an ke ada ke#a4uan anak +SAPS./5. ANJAKAN /. MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID BAGI SETIAP RINGGIT Men)a%(kan se(%a r*)ra# ke ada ke&er$as%"an #ur%d !an) 4e"as dan #eras%*na"%sas% r*)ra# &er%# ak renda$ ada se(%a (a$un..-5 #e#enu$% ke er"uan %n1ras(ruk(ur asas #en4e"an) -.8 #en4e"an) -.

/2 - - - Menda a(kan #ak"u# &a"as dar% ada se(%a PIBG #en)ena% e"aksanaan kur%ku"u# se(e# a( dan kua"%(% )uru #u"a% -.- kandun)an a(as (a"%an un(uk erk*n)s%an a#a"an (er&a%k &er#u"a den)an er u(akaan 6%de* )uru (er&a%k #en!a# a%kan en)a4aran da"a# #a(a e"a4aran kr%(%ka" ada -. &ua$ #en4e"an) -. dan -./2 /.../5. "a)% ers*ne" d%(e# a(kan dar% ada KPM dan JPN ke ada PPD un(uk #en!*k*n) sek*"a$ #en4e"an) -..-5 &a)% #e#as(%kan Pe"an Pe#&an)unan Pend%d%kan keka" re"e6an den)an #e#asukkan #ak"u# &a"as dar% ada %$ak &erke en(%n)an dan #en)a#&%" k%ra erke#&an)an ersek%(arann!a3 LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA .-.. Me#an1aa(kan e"uan) #en%n)ka(kan e1%s%ens% den)an #en)a)%$kan erun(ukan ke ada &%dan) a"%n) kr%(%ka" se er(% en%n)ka(an ke#a$%ran dan "a(%$an )uru (a$un -. 4a<a(an ke %# %nan u(a#a #u"a% -. Me# erkuku$ ke&*"e$u a!aan ke %# %nan &a)% /5. -.--../7 Me#an1aa(kan en))unaan I9T &a)% e#&e"a4aran 4arak 4au$ dan &erasaskan kend%r% un(uk #en%n)ka(kan ka as%(% dan e#&e"a4aran "e&%$ k$usus - - kuran)n!a -5./7 Me# erkuku$ 1un)s% u(a#a dan #eras%*na"%sas% s(ruk(ur ke#en(er%an #u"a% -. &%as%s<a dar% ada sek(*r s<as(a un(uk #ur%d &er&aka( dar% ada k*#un%(% #%sk%n un(uk &e"a4ar d% sek*"a$ s<as(a dan an(ara&an)sa Me# er"uas #*de" Sek*"a$ A#ana$ ke ada 5.-5 den)an #e"%&a(kan ku# u"an a"u#n% dan NGOs !an) &er *(ens% se&a)a% en)an4ur3 - kera4aan ke Bu)e( Berasaskan Ke&er$as%"an +OBB./.

*an&ar-l!ar *an&ar. o #oe%onom#.100 % Enrolmen merenta em!a "er#n$%at "en&#&#%an &ar# "ra e%ola' '#n$$a menen$a' ata men(elan$ ta'!n 2020) Ne$ara &alam %elom"o% e"ert#$a terata &alam "enta% #ran antara*an$ a e"ert# TIMSS &an PISA &alm tem"o' 15 ta'!n 50% "en$!ran$an &alam (!ran$ "en+a"a#an . $en&er/ men(elan$ ta'!n 2020 S# tem "en&#&#%an 0an$ mena1ar%an "er%on$ #an "en$alaman &an n#la# %e"a&a %ana%-%ana% &en$an men$'ar$a# %e"el*a$a#an S# tem 0an$ mema% #m!m%an %e*er'a #lan m!r#& men$#%!t "er!nt!%an e&#a a&a ENAM 2IRI 3TAMA YAN4 DIPERL3KAN 5LE6 SETIAP M3RID .

3NT3K 7ER3PAYA 7ERSAIN4 PADA PERIN4KAT 4L57AL Set#a" m!r#& a%an mem"!n0a# )))))) )))) Se(a(ar &en$an 8al a9a' Pen&#&#%an Ke*an$ aan IMPAK TRANS85RMASI PENDIDIKAN3 .

dan &er(%ndak se&a)a% e4en eru&a$an3 Mereka akan #en%k#a(% s*k*n)an !an) "e&%$ &esar dan erk$%d#a(an !an) "e&%$ &a%k dar% ada e)a<a% end%d%kan erseku(uan. )an4aran &erasaskan res(as% dan "a"uan ker4a!a !an) "e&%$ &a%k3 Guru akan d%deda$kan den)an &uda!a ker4asa#a dan ke'e#er"an)an r*1es%*na"3 PEMIMPIN SEKOLAH Pe#%# %n sek*"a$ akan #en4ad% e#%# %n %ns(ruks%*na" !an) 'e#er"an). dan akan &erasa (eran)ku# dan (erd%d%k den)an en)a"a#an e#&e"a4aran d% sek*"a$3 A a&%"a #ena#a(kan ersek*"a$an. dan &eru a!a &ersa%n) den)an rakan se&a!a dar% ne)ara "a%n3 Mur%d akan &e"a4ar da"a# ersek%(aran !an) #e# un!a% ke er'a!aan asas &a$a<a se#ua #ur%d &*"e$ &e"a4ar. dan %&u &a a akan sen(%asa d%#ak"u#kan (en(an) keadaan anak #ereka d% sek*"a$ dar% se)% en'a a%an dan 4u)a erke#&an)an3 I&u &a a akan &erasa se er(% rakan k*n)s% se&enar den)an sek*"a$ da"a# #e#&an(u e#&e"a4aran anak #ereka3 I&u &a a akan "e&%$ #e#a$a#% (en(an) ke#a4uan anak #ereka dan &a)a%#ana #ereka &*"e$ #e#&an(u #en%n)ka(kann!a3 I&u &a a akan #e# un!a% "e&%$ &an!ak e"uan) un(uk #e#&er%kan %n u( ke ada s(ra(e)% ena#&a$&a%kan sek*"a$ anak #ereka3 . n%"a% #*ra" !an) (%n))%. dan (%dak akan (er&a(as den)an $%erark% dan ka<a"an3 Pe)a<a% ke#en(er%an akan #ener%#a s*k*n)an. "a"uan ker4a!a !an) "e&%$ &a%k. "a(%$an dan su#&er !an) d% er"ukan un(uk #e#enu$% eranan dan (an))un)4a<a& &aru #ereka3 Pe)a<a% ke#en(er%an akan &eker4a da"a# ersek%(aran !an) (e"us dan sa"%n) &eker4asa#a Pe)a<a% ke#en(er%an akan #e# un!a% kean4a"an en)enda"%an dan ke&er(an))un)4a<a&an !an) "e&%$ &esar IBU BAPA I&u &a a akan #en!aks%kan ena#&a$&a%kan !an) ke(ara dan "es(ar% da"a# en)a"a#an end%d%kan anak-anak #ereka3 Pres(as% dan keu(a#aan sek*"a$ akan "e&%$ (e"us. #ereka akan #en%k#a(% erke#&an)an r*1es%*na" !an) "e&%$ #e#uaskan. e#&%#&%n) dan en!*k*n) ke'e#er"an)an sek*"a$ !an) "e&%$ &a%k3 Mereka akan #enda a( #an1aa( dar% ada #er%(*kras% !an) "e&%$ &esar. dan se#ua #ur%d &*"e$ &er4a!a3 Mur%d akan #e# un!a% e#&e"a4aran !an) ka!a dar% se)% akade#%k dan &ukan akade#%k su a!a #ereka &*"e$ &er4a!a da"a# ke$%du an Mur%d akan #e# un!a% "e&%$ $ak &ersuara da"a# #e#&en(uk en)a"a#an &e"a4ar #ereka GURU Guru akan #en%n)ka(kan keu a!aan &er(ara1 dun%a !an) d% er"ukan &a)% #e#&an(u #en'a a% ke&er$as%"an #ur%d !an) d%$asra(kan3 Guru 4u)a akan #e# er*"e$ "e&%$ keser*n*kan dan ke uasan da"a# #en4a"ankan (u)as #ereka3 Den)an ake4 ker4a!a )uru !an) &a$aru. #ur%d akan #e# un!a% en)e(a$uan dan ke#a$%ran &er(ara1 dun%a.MURID Mur%d akan #enda a( #an1aa( !an) s%)n%1%kan da"a# erke#&an)an end%d%kan #ereka (an a #en)%ra "a(ar &e"akan)3 Mur%d akan &e"a4ar da"a# ersek%(aran e#&e"a4aran !an) k*ndus%1. kuasa den)an ke&er(an))un)4a<a&an !an) "e&%$ (%n))%. den)an ke#a$%ran dan a(r%&u( !an) d% er"ukan un(uk #en!*k*n) sek*"a$3 Mereka akan #en4ad% en)urus. ser(a a#a"an (er&a%k dar% ada rakan se4a<a(an #ereka d% Ma"a!s%a3 Pe#%# %n sek*"a$ akan #enda a( s*k*n)an dan su#&er !an) #ereka er"ukan &a)% #e#a'u sek*"a$ den)an &erkesan3 Pe#%# %n sek*"a$ akan #en%k#a(% ersek%(aran &eker4a !an) "e&%$ &a%k dan )an4aran &erasaskan res(as%3 Pe#%# %n sek*"a$ akan d%&er% kuasa #e"a"u% en)urusan &erasaskan sek*"a$ !an) "e&%$ (%n))%3 PEGA@AI KEMENTERIAN Pe)a<a% Ke#en(er%an akan &er(%ndak se&a)a% e#%# %n eru&a$an. dan r*ses en%"a%an !an) (e"us dan ad%" ser(a &erka%( (erus den)an keu a!aan dan res(as% !an) re"e6an3 Guru akan #enda a( s*k*n)an un(uk &er4a!a Guru akan #en%k#a(% ersek%(aran ker4a !an) "e&%$ sesua%. ne)er% dan daera$3 Mereka akan #enda a( akses !an) "e&%$ &esar (er$ada "a(%$an ke %# %nan &er(ara1 an(ara&an)sa.