You are on page 1of 88

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑ τΙ Α

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α.Π. Cj'C(,4

0/2 {- '2-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4" της 26/2/2014

'Ζο ( </

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚτΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(2ας Μαίου 8, 3°1 όροφος) την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 16:00', για να
συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3 852/IO για
τα εξ1jς Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1' ΘΕΜΑ:

Επαναλειτουργία του Πολυιατρείου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στη Νέα Σμύρνη.

2° ΘΕΜΑ:

Β' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

3' ΘΕΜΑ:

Β' Τροποποίηση στοχοθεσίας του Δlψου για το σικ. έτος 2014.

4° ΘΕΜΑ:

Β' Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το σικ. έτους
2014.

5' ΘΕΜΑ:

Ι" Αναμόρφωση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας σικ. έτους 2014, του ΝΠΔΔ:
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».

6' ΘΕΜΑ :

Παρατάσεις Μισθώσεων.

7° ΘΕΜΑ:

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #27.1 28,63# €, που αφορά την πληρωμή
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών οικ. έτους 20 13.

8° ΘΕΜΑ:

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2. 1 25,83# €, που αφορά την πληρωμή
κοινοχρήστων του Δημοτικού μας κτιρίου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 78.

9° ΘΕΜΑ:

Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #7 1 1 ,8 1 # €, που αφορά την εξόφληση
ηλεκτρικού ρεύματος, του κατ/τος Πλατείας Καρύλλου , όπου ο Δήμος στέγαζε
την Δημοτική Αστυνομία.

10' ΘΕΜΑ:

Εmστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ-ΔΦ & ΤΑΠ
παρελθόντων ετών.

11' ΘΕΜΑ:

Εmστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους.

12° ΘΕΜΑ:

Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων.

13' ΘΕΜΑ:

Διαγραφ1j ληξιπρόθεσμων οφειλών.

14° ΘΕΜΑ:

Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

15' ΘΕΜΑ:

Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

16' ΘΕΜΑ:

Υπογραφή Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης
του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική
Αναζωογόνηση 201 2 - 20 1 5 » για το έτος 20 13.

1

17' ΘΕΜΑ:

Έγκριση 3'" Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου
«Αποκατάσταση Διατηρητέου Αιδινίου 28».

Νέα Σμύρνη 21 Φεβρουαρίου 2014

,ιι ο��� ">'ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
..'1-. 1J-" ;y
ΠOil\J.OΣ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΣ
Ο ΠΡ

ΤΟΥ Δ

j.

_.,,�·"'ι

_

ί\

ΡΟΣ

2

l q '(_- 'ZD-t
Νέα Σμύρνη,
Αρ. πρωτ.: β':\� Ο

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Νέας Σ μύρνης
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Ταχ. Δ!νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλ.:
Αριθ. Fιιχ:
Ηλεκ. Δ/νση:

Μεγάλου Αλεξάνδρου 65
17121 -Ν. Σμύρνη
213 2025882
210 9373534
lωnsiW,O Ι 49.svze1xis.goν.gΓ

Π ρ ος: ΠρόεδροΔημοτικού Συμβουλίου
Θέμα: Η επαναλειτουργία του πολυ ϊατρείου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στη Νέα Σμύρνη

Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ εισηγηθείτε στο σώμα για συζήτηση και λήψη από­
φασης προκειμένου να επαναλειτουργήσει το πολυϊατρείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην
Ι.Κ. Α.) της Νέας Σμύρνης.
Η παράνομη ενέργεια του Υπουργείου Υγείας να προβεί επειγόντως σε σφρά­

γιση όλων των μονάδων της Πρωτοβάθμιας Υγείας με πρόσχημα

τη

μετατροmΊ τους

σε κέντρα υγείας αστικού τύπου, θέτει όχι μόνο σε ταλαιπωρία και οικονομική επιβά­
ρυνση τους χιλιάδες κατοίκους της πόλης μας αλλά και σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Το πολυϊατρείο της Νέας Σμύρνης επισκέπτονταν 400-500 ασφαλισμένοι ημε­
ρησίως για πάνω από δέκα ειδικότητες (παθολόγος-καρ διολόγος-ΩΡΛ-ορθοπεδικός­
πνευμονολόγος-ακτινολόγος-κυτταρολόγος-νευρολόγος-δερματολόγος-παιδίατρος­
οδο ντίατρος-οφθαλμίατρος).
Ζητάμε από το σώμα να πάρει απόφαση για την ανάγκη επαναλειτουργίας του
πολυϊατρείου στο Δι]μο μας ως ελάχιστη συμβολή στο δικαίωμα για ζωή των πολιτών
μας και συγχρό νως να τους ενημερώσουμε για ενεργή συμμετοχή στις δράσεις πίεσης
προς το Υπουργείο Υγείας, αυτό που πρέπει ο Δι]μος να οργανώσει μέχρι να πετύχου­
με την επαναλειτουργία του πολυϊατρείου.

<;

•'

"\

\

.
__t:;J-•·
I

-·•.:-.... ----

,. Ή

_ �-

Τοπικά Ιατρεία ΕΟΠΥΥ Νέας Σμύρ ς
νη
25"ς Μαρτίου 5 - Νέα Σμύρνη
.r-

•.

Ι u•
l[,(··' ι\..-''
,, ι·' ' 'J

..,

./

!

'

.\ι·'Ί-'\-' ιr·ι

. ,. ,

'

r:'v
�J
l/1\ υ

IU ύ 1

Τον κ. Δήμαρχο
και το Δημοτικό Σuμf)ούλιο Δήμο υ Ν. Σμύρνης

Νέα Σμύρνη, 17 Φεf)ρουαρίου 2014
Αξιότιμοι Κύριοι,
•'

\ ',

\J

Μετά τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών στα θέματα Υγείας και την ονομαζόμενη
μεταρρύθμιση-οργάνωση της Πρωτο/)άθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), αποφασίστηκε
με την ψr'ιφιση και του σχετικού νομοσχεδίου της Π.Φ.Υ., να κλείσουν για χρονικό
διάστημα ενός τουλάχιστον μηνός τα Πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ και να μεταφερθούν
διοικητικά στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε).
Ως εργαζόμενοι των Τοπικών Πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ Νέας Σμύρνης,
ζητούμε από εσας την ενεργό υποστήριξή σας και την έκφραση αναγκαιότητας προς
κάθε αρμόδιο και υπεύθυνο Φορέα του Ελληνικού Κράτους, για την ύπαρξη και
λειτουργία των Πολυιατρείων ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ του Δr'ιμου Νέας Σμύρνης για την
εξυπηρέτηση και ΥγειονομικrΊ κάλυψη των κατοίκων του ΔtΊμου αλλά και των εγγύς
περιοχών. Οι στατιστικές άλλωστε των τελευταίων 10 ετών, αναδεικνύουν σαφώς ότι

καθημερινά '�α Πολυιατρεία εξυπηρετούντο άνω των 500 ασθενών οι οποίοι είχαν
δυνατότητα Υγεινομικής κάλυψης από ιατρούς 10 ειδικοτtΊτων και

(Παθολόγος,Καρδιολόγος,

Παιδίατρος,

Γυναικολόγος,

2

εργαστηρίων

Πνευμονολόγος,

ΩΡΛ,

Νευρολόγος, Οδοντίατρος, Ακτινολογικό Εργ., Κυτταρολογικό Εργ., ... κλπ ) .
Όπως αντιλαμ/)άνεστε σαφώς η υποστr'ιριξή και κινητοποίηση σας, είναι σημαντικtΊ,
τόσο για το εργασιακό μέλλον 30 επιστημόνων, αλλά κυριότερα για την παροχr'ι Π.Φ.Υ.
στους κατοίκους του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Ευχαριστούμε για την ΥποστήριξrΊ σας
Οι εργαζόμενοι των Πολυιατρείων Νέας Σμύρνης

---

1

1
2

.ANAHΑΣΙΟΣ
;
'·.c::fr-i;�
:
, .,..1� ΙJ1Ι<Α
.
{

,)
l:.;/

4 ··--�...ι

6

7

··

26

3

5

25

1'CJ11 5�J01092
φ Π . ΕΛ. ΤΣ/.>.Υ: GG187
r:OΠ1Y.�J02
/,

;.�:!'"'/�}I
r···

;�.�:ς·c: ... �

,<

{(\•_-;_-;:··.

\J

27
28

-!'\f·�t<{J.;:f'�·''·

ι 1\Γ()

7\-{\).-..\

29

·ί

8
9
10
11
12
13
14
15

[\ '<' C':;

π, ρ
'I π Α Δ ο

η (ψ\\� )i

18
19
20

22
23
24

1\. C: 'L f\ Ο 1 Ν (\

f ��'i rvc ,j r\C\ ί- r1 ηλ ί-\
f..J/Ι(\ot\Jt)Ι\-tAG'/ '{rη-"f peψ\A,
\ί�(;--ιί\Ιί-]Vιt\1 }Γfι�Ιf.\rVc'Σ

17

21

(: '2. τ C(' θ'-1' f\ ι;-..\

..

n ο{ .ιμ"-ί

ιrΑ
R, \ οf\ιΊ

5:' :> f ιi-()ί ο i-

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
Δ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΠΙΚΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

.ι1. Την Οικονομική Επιτροπή

: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.
ΑΡ. ΤΗΛ/ΠΟΥ (FAX)

ΠΡΟΣ :

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

2. Τον κ. Πρόεδρο του

Δαφνής Γιώργος
: 2132025745
: 2109351345

Δημοτικού Συμβουλίου

:

ΗΛ. Δ/ΝΣΗ (E-MAIL) :

20/2/2014
8973

/oqistirίo@0149.svzefxis.qoν.qr

ΘΕΜΑ: «Β' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014»

Κύριε Π ρόεδρε,

σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της

Β'

Αναμόρφω σης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 η οποία έχει ως
εξής:
Α . ΕΣΟΔΑ
Αποθεματικό: 441 .381,00€
ΑΙ. Αύξηση εσόδων
Κ.Α.

Περινραφή

Πρ οΟπ/vτα όπως
δ ιαμ ορφώθηκαν

Αιτούμενη

Διαμορφωθέντα

αύξηση

0414.0001

Αvακομηδή οστών

3.000,00

7.000,00

10.000,00

2115.0001

Από λοιπές περιπτώσεις ΤΑΠ

5.000,00

15.000,00

20.000,00

2119.0004

Από λοιπά Τακτικά Εσοδα

100.000,00

300.000,00

400.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

322.000,00

1

Α2. Μείωση εσόδων
Κ.Α.

Πρ οϋπο λ ογισθέ ντα

Περιγραφή

όπως

Δια μορΦωθένcα

Αιτούμενη
μείωση

δια μορφώθηκαν
0121.0002

Έσο δα από χρήση αθλητικών χώ ρων

20.000.00

·5.000,00

15.000,00

0417.0007

Δικ αιώ ματα καθα ριότητας τάφων

90.000,00

-15.000,00

75.000,00

1699.0001

Παράβολα άδειας διαμονής αλλοδαπών

20.000,00

-20.000,00

0,00

-40.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Από τις μεταβολές των εσόδων προκύπτει αύξηση της ομάδας εσόδων
περιγράφεται στη παράγραφο Β1 του άρ. 3 της

Ι

όπως αυτή

ΚΥΑ οικ. 30842/31 .07.201 3 (ΦΕΚ

1 896/01 .08.2013 τεύχος Β'). Η αύξηση αυτή είναι εντός των κριτηρίων της εν λόγω ΚΥΑ
όπως προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα:

ΕΣΟΔΑ

Απολ ογισμός

2012

Απολογισμό ς

2013

125.857,34

Προϋπολογισθέντα
όπως
Διαμορφώθηκαν

Διαμορφωθέντα
με την παρούσα

ΟΙ

109.580,72

03

9.291.116,05

9.452.330,25

8.089.653,72

8.089.653,72

05

134.833,31

125.747,00

100.000,00

100.000,00

02
04

07

170.242,42

2.562.006,46
0,00

176.913,36

2.386.854,70

0,00

133.500,00

100.000,00

1.942.000,00
,00

135.500,00

100.000,00

1.927.000,00
,00

11

50.524,58

15

310.065,97

253.731,87

352.500,00

1.931.995,82

1.087.401,89

802.000,00

1.117.000,00

14.898.995,25

13.844.339,01

11.799.453,72

12.081.453,72

14

16

21

22
ΣΥΝΟΛΟ

0,00

336.612,52
2.017,40

0,00

233.899,03
1.603,57

100.000,00

,00

179.800,00
,00

100.000,00
,00

352.500,00

159.800,00
,00

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται
κατά 282.000,00€ και από τα 44.149.178,25€ διαμορφώνεται στα 44.431 .178,25€.

2

Β. ΕΞΟΔΑ
Β1. 1\'Ιείωση εξόδων
Υπ.

Κ.Α.

Περιγραφιί

ΠροUπολογισθέντα
όπως
διαμορφώθηκαν

00

6121.0003

Αντιμισθία Δημάρχου- Αντιδημάρχων

10

οο.6ι2ι.ΟΟΟ4

Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ.

ιο

6οιι.οοοι

15

Αιτούμενη
με[ωση

Διαμορφωθέντα

120.000,00

·15.000,00

105.000,00

ι8.000,00

.ιο.οοο.οο

8.000,00

Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ι.4ΟΟ.οοο.οο

-80.000,00

1.320.000,00

6Οι ι.οοοι

Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

350.000,00

-40.000,00

3ιο.οοο.οο

ι5

602Ι.οοοι

Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου

350.000,00

-50.000,00

300.000,00

ι5

6142.0004

Αποστολή αλληλογραφίας ΚΕΠ

2.000,00

.ι.οοο,οο

ι.οοο,οο

20

60ΙΙ.ΟΟΟι

Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ι.8οο.οοο.οο

·30.000,00

1.770.000,00

35

601ι.οοοι

Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

500.000,00

-60.000,00

440.000,00

-286.000,00

ΣΥΝΟΑΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται
στο ποσό των 1 .009.381,00€.
ι!z?AλλΊ>vn'ιt<i>lvί!:<i<R6s:Bt\δω�
Υπ.

Κ.Α.

30

732ι.οοι I

Πα λιά περιγραφή

Νέα περιγραφή

Κατασκευή Ίου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ν.
Σμύρνης (οδού Σινώπης)

Κατασκευή παιδικού σταθμού Σινώπης

l\3Jiλ'6ξnίffi'i;l;<i�!i!i'
Υπ.

Κ.Α.

Περιγραφή

00

6031.0005

Αποδοχές Γενικού Γραμματέα

00

6721.0003

Υπέρ Ε.Σ.Δ.Ν.Α.

15

6021.0003

Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Σχολικών

ΠροUπολογισθέντα
τους
διαμορφώθηκαν

Αιτούμενη
αύξηmι

Διαμορφωθέντα

26.000,00

ι.οοο,οο

27.000,00

339.663,73

0,05

339.663,78

75.000,00

ιι5.οοο.οο
ι90.000,00

Κτιρίων)
ι5

6041.0001

Αποδοχές εκτάκτων

55.000,00

ι8.000,00

73.000,00

15

6054.0001

ΙΚΑ Εκτάκτων

ι9.000,00

4.800,00

23.800,00

ι5

6!42.0Οοι

Αποστολή αλληλογραφίας ΚΕΠ (curier)

2.000,00

ι.οοο,οο

3.000,00

3

Υπ.

Κ. Α.

Περιγραφ1)

ΠροUπολο'yισθέντα
τους
διαμορφώθηκαν

Αιτούμενη

α ύ ξηση

Διαμορφωθέντα

20

6021.0001

Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου

120.000,00

15.000,00

135.000,00

20

6054.0001

ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

500.000,00

15.000,00

515.000,00

30

6011.0001

Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

350.000,00

81.000,00

431.000,00

45

6011.0001

Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

180.000,00

20.000,00

200.000,00

45

6051.0001

ΗΔΚΥ

25.000,00

3.200,00

28.200,00

80

8111.0004

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών

100.000,00

70.000,00

170.000,00

80

8111.0005

Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών

20.000,00

15.000,00

35.000,00

80

8115.0001

Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών

110.000,00

25.000,00

135.000,00

384.000,05

ΣΥΝΟΛΟ Α ΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

!!<t'AΉfilii�Ji'lttιcYf'@J.i@_@i�Y:ZtξΊiiΆ
? �

Υπ.

Π ριγραφ 1ί
ε

Κ. Α.

ΠροUπολιytισθέντα
όπως

Αιτούμενη
π[στωση

Δ ιαμορφωθέντα

διαμορφώθηκαν

00

6142.0001

Υποστήριξη στη Νομοθεσία�Νομολογία, Διοικητική
πρακτική των κρατικών αυτοκινήτων (θεσμικό πλαίmο &

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

24.600,00

24.600,00

διαδικασίες προμήθειας, χρήσης, ελέγχου,κλπ)

6261.0004

30

6142.0032

30

6142.0033

30

7331.0004

Αντικατάσταση ηλεκτρικής και διακruακής καλωδίωσης

0,00

24.600,00

24.600,00

30

7334.0001

Ανακατασκευή πεζοδρομίων

0,00

24.600,00

24.600,00

30

7334.0002

Αντικατάσταση φθαρμένων ρείθρων

0,00

24.600,00

24.600,00

35

6262.0006

Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών

0,00

24.600,00

24.600,00

Συνηiρηση και επισκευή ι..-τφίων ακινήτων του Δήμου
Τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης βtακλιματικής ανάπλασης
πεζοδρόμων
Τεχνική υποστήριξη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού
συγκροτήματος

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

153.600,00

ΕΞΟΔΩΝ

4

Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δημιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα
κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής:
Σύνολο Εσόδων

44.43 1 . 178,25€

Τακτικά έσοδα

1 8.435.851,84€

Σύνολο Εξόδων

44.431.178,25€

Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση

441.381,00€

Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση

471 .780,95€

Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων

2,56%

5

/ζ'

ΕΛΛΉΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ν. Σμύρ\οl,
Αρ. πρωτ.:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΆΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1 4
Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 213 2025851-85 3
Αρ. Fax: 213 2025846
Ηλ. Δ/νση: dnsmyrni@0149.syzefxis.goν.gr

Προς : Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

Θέμα:« Β' Τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου για το σικ. έτος 2014»

Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την τροποπο ίηση της στοχοθ εσίας του
Δήμου μας για το σικ. έτος 2014 σύμφωνα με την υπ' αρ' πρωτ. 4173/15-10-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση , σύμφωνα με την Β' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού
σικ. έτους 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡ ΑΠΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Σμύp\1],
Αρ. πρωτ.:

Ν.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΉΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 1 4
Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 213 2025851 -853
Αρ.

Fax:

213 2025846

Ηλ. Δ/νση: dnsmyrni@01 49.syzefxis.goν.gr

Προς: Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Β' Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το Οικ.
Έτο ς 2014»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ όπως προβείτε στην τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράση ς (Ο.Π.Δ.) για το Οικ. Έτο ς 2014, το οποίο περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου και την Οικονομική στοχο θεσία αυτού για το 2014, καθώς και τους
προϋπολογισμούς και την οικονομική στοχοθ εσία των ΝΠΔΔ του Δήμου για το 2014,
σύμφωνα με την υπ' αρ' πρωτ.41273/1 5-10-201 3 Κοινή Υπουργική Απόφαση .

)

Ελληνική Δημοκρατία
Περιφέρεια Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ!νση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλ.:
Αριθ. Fax:
Ηλεκ. Δ !νση:

Νέα Σμύρνη, 21
Αρ. πρωτ.:

/2/20 1 4

9J...96

Ελ. Βενιζέλου 1 4
1 7 1 2 1 -Ν. Σμύρνη
2 1 3 2025 851 -853
2 1 32025846
dnsmyrni@0 149.syzefxis.goν.gιΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ

Θέμα : 1 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

και στοχοθεσίας σικ. έτους 2014
ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας
& Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την έγκριση της 1 ης
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας σικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»

ΑΔΑ: ΒΙΕ40Λ9Π-29Ψ

...

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑτJΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΙ<ΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΙ<ΗΣΠΡΟΗΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Α ΝΑ ΡΤΗ τΕΑ

ΑΠ Ο ΣΠ Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της 17/2/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΗΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».

Αριθμ. Απόφασης 15/2014

ΘΕΜΑ: 1' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
OIKONOMIKOY ΗΟΥΣ 2014

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 19:00 στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. - ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΗΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Ελ. Βενιζέλου 18) συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δ.Σ. του Ν. Π.Δ.Δ. κατόπιν της υπ' aριθμ. 524/12-2-2014 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα
σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νόμος Ι<αλλιιφάτη).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8)
μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝτΕΣ

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥτΗΕ ΑΙΚΑτΕΡΙΝΗ
2. ΑΝτJΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΠΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3. ΜΕΛΗ:
4.
5.
ΑΠΕΡΓΗ MAPIA

MANrzΙOY ΑΦΡΟΔΙτΗ
ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

6.

7.

ΠΑΧτΕΑ ΑΙΚΑτΕΡΙΝΗ

8.

ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

9.

ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

10.
11.
12.
13.

rzEΦPIOY ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κα Στασινοπούλου Βασιλική (Διευθύντρια του Ν.Π. και εκπρόσωπος των
εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δ.Σ.).
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1' θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:
Η Αποι<εντρωμένη Διοίκηση Απικής με το υπ. aριθμ. 6411/5339/5-2-2014 έγγραφο της επικύρωσε τον
προϋπολογισμό του Ν. Π. μας, οικονομικού έτους 2014, υποδεικνύοντας 2 (δύο) συγκεκριμένες τροποποιήσεις οι
οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με αναμορφώσεις άμεσα.
Καλώ το σώμα να πάρει απόΦαση για :
Α) την έγκριση της 1"' αναμόρφωσης του προϋπολογισμού &

1

ΑΔΑ: ΒΙΕ40Λ9Π-29Ψ
Β)την τροποποίηση της στοχοθεσίας του Ν.Π. οικονομικού έτους 2014 ως εξής:
Α ) 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
6411/5339/5-2-2014 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΕΜΑτΙΚΟ:

63.280,99

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ
Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5111.0001

Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

-14.508,44
-14.508,44

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ
Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

80.8113.0001

ΑΜΟΙΒΕΣ & Ε=ΟΔΑ ΤΡtτΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

80.8116.0002

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΜΩΣΙΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΠΩΝ

80.8117.0001

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΥΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

-74.439,95
-28.936,28
-14.035,90

---

-117.412,13

ΣΥΝ ΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

3.472.013,66
3.305.828,98

ΑΠΟΘΕΜΑτΙΚΟ:

166.184,68

Οι μεταβολές τον Κ.Α στις ομάδες 80 γίνονται για συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του υπ. aριθμ.
6411/5339/5-2-2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Απικής με το οποίο επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός
του Ν.Π. μας οικονομικοί έτους 2014 (Β' παρατήρηση).
ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ
Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0527.0001

Έσοδα από ταοοεiα (600 παιδtα•sο.ΟΟ€ υnνιαiωc)

1693.0001

Έσοδα κυλικείου Κ.Π.Α.Η

1693.0002

Συνδαουέc εκδαουών Κ.Π.Α.Η

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

-57.534,00
-4.500,00
-28.352,00
-90.386,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

3.381.627,66
3.305.828,98

ΑΠΟΘΕΜΑτΙΚΟ:

75.798,68

Οι μειώσεις των Κ.Α. των εσόδων γίνονται για συμμόρφωση στις παρατηρήσεις του υπ. aριθμ. 6411/5339/5-2-2014
εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Απικής με το οποίο επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π. μας
οικονομικοί έτους 2014 (Α' παρατήρηση). Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. σικ. 30842/31-7-2013 ( ΦΕΚ 1896/01-08-2013
τεύχος Β'.

2

ΑΔΑ: ΒΙΕ40Λ9Π-29Ψ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α. ΧΡΗΣΗΣ
Α ΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κ.Α

ΠΕΡ/ΓΡΑΦΗ

00.6492.0001

Δικ� ικά έξοδα και έξοδα εκτέ; σης δικαστικών
πρά εων ή συμβιβαστικών πρά εων

:

ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00
6.000,00

NEOI Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κ.Α

ΠΕΡ/ΓΡΑΦΗ

00.6056.0001

Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726144, 30v.2262/52
1Ο Ονδ 4260/61 και 33νδ 5441/66)

15.7135.0006

ΠοοurΊθεια μουσικών οονάvων

1.000,00
1.000,00
2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

3.381.627,66
3.313.828,98

ΑΠΟΘΕΜΑτJΚΟ:

67.798,68

Οι ανωτέρω μεταβολές στο Κ .Α. αφορούν ανάγκες λειτουργίας του Ν.Π. οι οποίες προέκυψαν μετά την κατάρτιση
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Β) Τροποποιεί τη στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π. ως αυτή εμφανίζεται στον συνημμένο πίvαι<α

ΤΟ Δ/0/ΚΗτJΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛ/0:

Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της Προέδρου
2. Του προϋπολογισμού και τη στοχοθεσία του Ν.Π. σικ. έτους 2014 ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. 113/13
Απόφαση του Δ.Σ.
3. Την έγκρισή του με την υπ. αριθμ. 240/2013 ΑπόΦαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης
4. Την επικύρωση του με αριθμ. πρωτ. 6411/5339/5-2-2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Απική ς μαζί
με τις παρατηρήσεις που έγιναν από τις άνω υπηρεσίες.
5. Την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.

Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Εγκρίνει με οκτώ (8) θετικούς ψήφους επί των παρόντων μελών του Δ.Σ. τα κάτωθι:
Α) 1 η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ/Σ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

6411/5339/5-2-2014 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/0/ΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΕΜΑτJΚΟ:

3

63.280,99

ΑΔΑ: ΒΙΕ40Λ9Π-29Ψ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ
Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5111.0001

Χpημαηκό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

-14.508,44

ΣΥΝΟΛΟ

-14.508,44

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ
Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

80.8113.0001

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ·ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

80.8116.0002

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΏΣΙΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΕτΩΝ

80.8117.0001

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕτΟΥΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

-74.439,95
-28.936,28
-14.035,90
-117.412,13

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

3.472.013,66
3.305.828,98

ΑΠΟΘΕΜΑτJΚΟ:

166.184,68

Οι μεταβολές τον Κ.Α στις ομάδες 80 γίνονται για συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις του υπ. aριθμ.
6411/5339/5-2-2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Απικής με το οποίο επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός
του Ν.Π. μας οιιωνομικοί έτους 2014 (Β' παρατήρηση).
ίvίΕίΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ
Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0527.0001

Έσοδο από ταοφεiσ (600 πaιδia•so.oo€ unvισiωc)

1693.0001

Έσοδα κυλικείου Κ.Π.Α.Η

1693.0002

Συνδοοuέc εκδρομών Κ.Π.Α.Η

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

-57.534,00
-4.500,00
-28.352,00

ΣΥΝΟΛΟ

-90.386,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

3.381.627,66
3.305.828,98

ΑΠΟΘΕΜΑτJΚΟ:

75.798,68

Οι μειώσεις των Κ.Α. των εσόδων γίνονται για συμμόρφωση στις παρατηρήσεις του υπ. aριθμ. 6411/5339/5-2-2014
εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Απικής με το οποίο επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π. μας
οικονομικοί έτους 2014 (Α' παρατήρηση). Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ. 30842/31-7-2013 ( ΦΕΚ 1896/01-08-2013
τεύχος Β'.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α. ΧΡΗΣΗΣ
ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κ.Α

ΠΕΡIΓΡΑΦΗ

00.6492.0001

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
πpάξεων ή αυμβιβσστικών πpάξεων

6.000,00
6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

4

ΑΔΑ: ΒΙΕ40Λ9Π-29Ψ

..

NEOI Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΟΣΟ
Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

00.6056.0001

Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3v.1726/44, 30v.2262/52
1ΟΟνδ 4260/61 και 33νδ 5441/66)

1 5.7135.0006

Προμήθεια μουσικών οργάνων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.000,00
1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

Οι ανωτέρω μεταβολές στο Κ.Α. αφορούν ανάγι<ες λειτουργίας του
του n:ροϋn:ολογισμού οικονομικού έτους 2014 και

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

3.381.627,66
3.3!3.828,98

ΑΠΟΘΕΜΑτΙΚΟ:

67.798,68

Ν.Π.

οι οn:οίες n:ροέκυψαν μετά την κατάρτιση

Β) Τροn:οn:οιεί τη στοχοθεσία του οιι<ονομιιωύ έτους 2014 του Ν.Π. ως αυτή εμφανίζεται στον συνημμένο n:ίνακα

Η Αn:όΦαση αυτή

έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2014.
ΑΦού συντάχθηκε η n:αρούσα υπογράφεται ως εξής:

ΗΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΚΑτΕΡΙΝΗ ΚΟΥrΕτΕ

Ο ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣτΟΡΗΣ
ΤΑΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρl(η 17/02/2014
ΉΠΡΟΕΔΡΟΣ

AIKATEPII\Hi I(OVJEτE

5

ΠΙΝΑΚΑΣ S.A. ΣΓΟΧΟΘΕΣJΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΔΗΙ\·IΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣτΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ:

(Σuιιπληρώνοvrαι ιιόνο τα ιιη σιηασμέν α nεδία ιιε την ένδειξη "Ο" f ποσά σε εuρώ)

"

ΝΑ Σ1ή�ης:

ΣΊΌΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Γpοιιμή2

f

ι• uιφή3

ωιχορηγήι� ιςγια ΜιΙ<nψγικiςΙiιJΙιίινt.; (·)(j1Cίσν} (062Ι)_Ειι'Χ'ψηγη11ης γιιι κίο.\11ψη /iuιιιiνη�
Ι{ο)V IIJ'OVOIUI<�JV !ΙΙΙΙiιψίιΙΙοΙV

"

"

"

"

"

"

"

"

ηιύησηςιwν

rννpαφών σns

Ια,·οο

<l>r)IP'""'Ι""S

iφιι:w;

M<>pH<><;

Α"Τρiιιη,·ο

!"'"""">

M<i><>;

Λιφiλ ><>s

Β' Τ piιιη ν ο

6ιιηνο

'"""""'

Aiψ'""'"S

I"'Tpi]ΙIJ\'0

ΣrΙΙιiι•I'Ι""S

ο�ι ω!lι>ι<>s

9μηι·σ

ιι..tμβριgς

Νι>lι•Ι'ι>">;

Δ' Τρi ιιηνσ

12ιιφ·σ

στiιλcςι. και 21.
{ΙΊ/Υ ·12ιιηνο)

llτJMH
111'ΕΠΕI ΝΛ
ΕΊΝΛΙΙΣΗΜΕ

'Ο"

2014)

{12) ΈκηικιrςιΙΙΙΧ''Ι''ΙVήσrις γιο �ι'ιλοψη λιιιnοpγικι�ν liuιιuνώv (+) (06)_ΈιηΚiυ uιι(>

Ε'"Χ"Ρ•η�ίαι ις yιu λπιnοργιtJ.,fiαιιuνιs

"

ΠΟΧΟΥΣ(ΙL;ι;:.

Σ>iι;ι;:οι

Γj>οιφήl

"

Έ\cγχος

Ι' ΙΣΛΎΟΥΙ:ι\
ΠΟΧΟΘΗIΑ
ετοη::

li!'OI!!"OY�!ENΌ
ΕτΟΥΣ rtOY
ΣΠfΥΕτΟΥΣ
ΛΝλλΥΕτΑΙΣΕ
πο'
ΠΟΧΟΥΣ {n.;ι;:
ΑΝΛΛΥΘΗΚΕΣΕ
mι�). Ε1ήσιοι

OIIIAΔOΠOIIIMENOJ ΚΩΔJΚΟΙ ΠI'ΟΥΠΟΑΟΠΣ�ΙΟΥ

"

f! Ο

'fΡΕΧΟΥΙ:ι\

ΣτΟΧΟθΕΙΙΑ
ΕτΟΥΣ: 11/V

Λ

η

2.211!.6(XI

2.218.600

261 ,001.1

1sωxXJ

111.0-ιtJ

Ειιιχοι•ηyιjοης γω Πι>nναια�ίι ΕιιιΜιωιu

((Ί621)_ΕΙJιχιφηγήrn ΙS γιο �ιJλι�ψη tiοιιόvης ιων ιιpαν<1ιακών ιτιι(;1ψι1ιwν

Ειιιχι>J>ηγιjσι;ις γιο uιtνΜΙΙης

"

(1�J..:Ε�ω�ιι·ς ΙΊΙΙΧ<ψηγιjσης γω IJ ιι-vfiι\σrις.

ο

5-/2.(1-i()

1-14.600

1ιJιΗΧIΟ

1H(I.OI.XJ

ι .ο-ι&.6-ΙΟ

5Μ.6(ΙιJ

1813!XI

1Η0.(){10

551.500

190.00:)

ο

ο

2110.000

1.598.140

(i2()A(il

Ω

2.21!\.600

ο

ο

ο

"

ο

ο

ο

21XI.OI.X)

220.460

(Ο!)_ΠfΙι'ιι.>οδοι <ΙΙΙι\ uκiνηιη llt"f'toι>oiu (+) (02}_ΠjΙόικΚiιΗ uιιι\ ιην �;ινηιήιιη>tοΙJΙΙi<Ι (+)
(O�)_Έι�iliu uιιι\ ιινισιιuδσω;ό ιlλη κut 6ικuι�ψ"'" {+) (04}.:Ειιο(κι 0111\ .\οι11ίι ιίλη.
δικuιWιιuω ι.οι ΙΙ<ΙJΙΟΧήΙ>ΙΙ!j)Ιf{Ι\�Ιv (+) (05)_Φόρι>ι �οι ΕΙΙΙ>fΚψiς(+)(07)_Λοuιiι l\ΙΚΙΙ.Ι<ό

Ί/iιu Έιιοδο (φ\ψ{ΙΙ, ιtλη. ιiικuιιίψοιu, ησψ{ΙfΙΙ'ς..
Γρuιφή.J
ιφιiοιιιιο, ιφι">οιΚiοι ω ιίιιιφιουσi<Ι)

iι•ιΚiο(+) (11)_'Εοοδ ι:ι οιιό ι·κιιniφη ι;ινηιιjς ι;uι uκiνηιης ιιφιοΙJΙ1iuς (+)(14)_Δι,�Jιίς..

272.614

36�.01.10

ο

ο

272.(>14

363.αχΊ

3.200

(21)_Τuκιι�ίι ι'σΟΟσ ΠΟΕ(+)(22)_Έκιu�<ω ί11οδυ ΠΟΕ
ΣόνολσΓpnιιμήs 4
Eoάiu ιιοι> ιιροjlλίιιrιι.τι να ιιωφuχΟ11ιΊν uιιό

Γρυμιιή5
Γρομμή 6

Α

Αοuιό ·Εοι,δο

(�1)_Ειαιφίι!;ι:ις uιιίρ ιaο ΔημοιΙiuιι κuι ιρiιwν+(42)_ΕΙΙ1ΙΗpοψiJ) χρημόιwν+(:\1 )_ΕιαιφιJςι:ις
σιιι\δόνασ

ΧρΙJJΙιιιικίιΥιJΙ\.\ηιιιn

(5}_Χρημσιικό ΙJΙΙ<iλσuισ

70-4500

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΒΜΑηΚΟ ΥΠΟΑΟΙΠΟ (Σόνσλυ Γpαιφών1·7}

I
Β

Γραμμή1

Κόι:ιιος ιιροοωπικ11ί1

{60)_Αμσι[\ίς Ι<Οι tξοδα ιφοοwιιοωό

Γρnμμή2

Πρσvοισι;ά αη/iιiμοιο

Γρυμμή3

Δuιιό:νι:ς γιu την ι;ξunηpάηι;ιη δημόσιας ιιiσιης

(fι74}_Προνηιι.τι;ό ι:ιιιιiόμαιο

rruιφή 4

Δuιιiινι:ι; για ωι:νδύσrις

(7)_Ειιι:ν/iιiοπς

Γpομμή5

Πλη

(111}_Πληιιωμtς uιιο;ι:prώ:Jιχ,w Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ειιιχορηγοιiμι:ν�ς Πληι)(ο)μl-s Υιιο;ι:pr�'Jσι:ων

t

19.391!

59.739

ο

ο

ο

ο

59.989

167.351

59.989

59.989

179.%7

101.735

60.027

212.058

20.9911

ο

ο

2R.398

21.1!%

110."\2.'\

212.03R

20.998

ο

ο

ο

59.989

179.%7

527.2ιt5

ο

60.000

59.989

(}
347.3111

59.989

59.989

59.997

ο

19.7ΗΟ

60.556

272.614

ο

ο

19.778

19.7110

60..556

272.614

ο

ο

ο

ο

60.060

57.158

177.215

19.7ϊ!Ι

ο
71).1.5(;()

200.4??

1115.91�

185.91�

185.914

1115.914

1!15.914

1115.9 1�

1115.914

11!5.91-1

11\5.914

1/15.914

11\3.914

1115.914

11!5.914

1115.914

HG.914

1115.914

1115.914

185.')14

1115.914

3.486.522

367.516

415.312

526.W1

937.:1!11

·146.801

409.9-16

4-45.301

930.220

1.6Κ1.607

4115.9W

455.1101

457.HIIl

1.027.71).1

2.Slυ97

·166.909

4!\6.212

462.1\32

1.0+/.145

�-:>81.6211

11'ΕΧΟΥΣΑ

IΙΡΟΙ ΣΧΥΟΥΣΛ

ο

'Ελ

:ι:τσχοeΕ:ΣιΛ
EΊO'it:

p

Μιi

Φ<rρ<>οοι"<»

lα\υι>ιiριι:κ;

ιιι:κ;

A"Tp\]ΙijVO

! ύδνιοο;

Μιίιι>ς

Λι >J >ί λ><>ς

ll T
'

pi]Ιijν σ

6μηνσ

Σtn>lμ)lpιι:x;

Αόγ<>»<Ι Ι»<;

Ιού.\ια;

σ�,.:.,!'r' α;

9μηνσ

ΓΤρΙιιη�·σ

Natι>JIJ""S

Δ<κ/μβριος

1 2ιιη ν ο

Δ'Τpiιιηνσ

εγχας

1οόπυηs�wν
εγ γρα φών ιms
ιnή�rς1. και 21.

{Γ//Ί ·12μιινο)
Η"ΠΜΗ

ΠΡΕΠΕ! ΝΑ

1.560.9"

1.559.φ?

114.570

124.925

124.925

364.420

126.0-43

148.923

125.215

400.181

764.601

125.271

117.6cl6

125.253

368.170

1.132.771

126.314

150.380

151.457

42!1.151

1.560.9�'>

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

2.00J

""'

'"

551

ο

635

ο

551

ο

1.185

"'

551

ο

674

ο

18

Η!

2000

ο

42.500

41.500

ο

1.315

4.?"\(J

4.245

3.412

3.488

11.145

15.375

10.400

3.2�5

3.245

1 6.890

1.859

123

� 915

"'

32.265

3.245

3.245

3.7-!5

10.235

42.500

ο

7.964

28.624

ο

36.588

ο

ο

ο

ο

36.588

1.073

ο

ο

1.073

37.661

ο

1.%3

2,963

4.927

42.588

ο

ι

160.00)

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

%7.319

%1319

425

24.334

52.451

77.210

62.335

53.289

93.753

ΊΙΥJ.377

2!16.587

103.566

87.189

113.388

3(}Ι.Η3

590.730

134.162

104.60-J

137.823

376.589

%7.319

ο

69!!.500

698.500

23.232

57.353

57.353

n7.93H

60.353

57.353

57.353

175.059

57.:\53

57.353

57.353

172.059

4115.056

57.353

60.353

95.738

213.444

698.500

ο

67.799

6.1.2111

67.'799

ο

3.381.628

3.4!16.522

3.381.628

ο

(61}_Αμοι]Ιίς σφaών κσι ψίιωv (+) (62)_Παp-ιιχf') φίτwv{+} {63}_Φι'φιη • ιtλη{+) ((Η)_Λσιnά

γcνu;ίι i.ζοδι:ι{+) (66)_Δι:ιnάνrς ιφομήΟrιας ονσλιοοiμ�w(+) (68)_Αοιnό: lξοδο

r.

Διαφορά για σuμφωνlα ΠfΥ

{ΓριφμήΑ. 'Σίινολσ Εσόδωv• + fpαμjlήr.)

ΣΟΣΚΕΑΙ ΣΙ Ι Π/Υ (i\pOpσ 1, nι:ιρ. β3} = ΣΥΝΟΑΟ ΕΣΟΔΩ.ι'< (Λ)· ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΌΔΩΝ (D)

ΣίJ,·ο.\ο Αηλήρω�ων Υnο;ι:ptώσεω\• κστά την 31/12 οpοηγοόιιι;νσu οικ. ttouς (α.;ι: 2013}
Μηνισiuι ατά;ι:σι οnλήpωtωι• uιιοχρrώοεων οικ. tιουςfi/Y (α.;ι: Wt4)

11 11φiοδοςτης ΟΙΙσiαs ονσμοpφώ{!ηκm· οι στόχοι (]Ιήνrς/ψijιψα} σημειώνασι με τη
σο 11ιλήρωση τοu αpιΟμοU 1 στα δuιλανά nεδiα

I

146.275

I

(&5) Πpορλtψεις μη είιηιpοΥJs βεβnιwμένωΙ' κατά πι ΠΟΕ

Συμφωνία ετήσιων οτό;ι:ω•• ι•ε ι-πi11ιο Π/'1 (Γρuμμή Α. 'Σίινσλο Εξόδων'+ fραιφήΓ.)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΊ"ΟΧΟΘΕΣIΛΣ

19..!.J3

1111.32.1

ο

ΣΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑ11ΚΟ (Ι'ραμμtς1 �9)

z

211.8911

21.893

ο

Β.

ΑπλήρωτεςΥοσ;ι:ρεώοεις

41.9'.16

28.398

ο

(82)_Αοωlς σπο/iόοι:ις

π.

19.3%

60.027

ο

(9)_Αnιl(!φι:ιιu;ό

Ε.

19.398

101.735

ο

Αιιι>()ψοιu;ό

!

59.739

(-) (μεtην) (674}_Πpονοωι;ά Ειιιδιiμαια

Αιιοιi-ΟΟειςωόδων υιιtp Δημοσίου ι.:οι ιρiιωv

Δ2

19.39Η

ο

ΓpΟJ1ΙΙή8

IΣuμφωνίσ ετήσιων ιnόχων με rnjoιo ΠfΥ

19.443

(67)_Πληρωιιι'ς γιο μοιιrιβόοι:ιςοt φtτοuι;

Γpυμμή<J

Δl

20.1!9*1

1115.914

42.588

Σίι,•σλο ΓpσJιμι'Jς6

Λοuιtς λαιουρyικι'ς δarιόνες

Γpιψμή 7

(65)_Πληrωμό; για ι η ν rξuιιηρiιηιιη δημΟΟιuς ιιiσιης

π.ο.ε.

Μr ω]Ιιfk!;σι:ις σι: τρ ι nος

Γρuρμή 6

41.9%

3.3/11,628

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΊΟΥΣΠΟΥ
ΣΠfΥΕτΟΥΣ
ΛΝι\ΛΥΕ1ΆΙ ΣΕ
ΣΊΌΧΟΥΣ (rι.χ
πο'
:WΙ4)·Εηjαιοι ΛΝλλΥθΗΚΕΣΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ IffiΔiκOI ΠΡόΥΠΟΑΟΠΣΜΟΥ

μ ς ΠΟΕ

19.39ιl

ο

�7362

70-1.5\XJ

ΣlΌΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΊΟΥΣ:Π/Υ

ΣτΟΧΟθi:J:ΙΑ ΕΟΔΩΝ

rω t

19.39ιl

(32- 85) (ΕκιiJΙηιιη ειαιφίι!;ι:ων)

ωιut!ljOtις ΠΟΕ

Γροιιμή7

3.200

tv\ηιΙnνιψΙΙ\. �λ]ΙUδοοίι�i+} {15)_Προσαυξήι
ο .ις. ιφι'κ:ηιμσ, ιιυρίιjlολο (+) (16)_Λοηιό iλΙUΚΗΙ
ωιmο

I

3.381.628

3_"\81.628

1

312.997
ΤΟ ΠΕΔ!Ο ΔΕ

237.1 0 1

I

237.(i.!.J

621.021

:! 52.976

1.

26.'\.528

I

279.1109

7%.313

1.417.333

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕτΑI
297.71!6

1

'"·""'

I

"'·"'

I

863.009

1

2.250.342

1

321.197

1

3:ισ.s.ι 5

1

391.7-!.J

1.033.487

I

ΤΟ ΠΕΔIΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕτΑΙ

ο

I

I

ο

ο

I

221.241

178.210

:WH.657

1Η.600

115.000

110.000

l93.A25

146.418

165.492

1(1(].000

125.000

120.01.'()

?>16.2ΗΟ

1.13.907

ΥΗ.274

18Α.1-14

1119.817

158.562

120.0CO

103.000

1�0.000

164.695

243.035

145.712

165.666

71,107

120.000

ηο.αχ:ι

60.ΩΟΟ

ο

10.6511

37.5!\Α

I

1

Σελlδι:ι.1 αnό 2.

I

I

I

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟτΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ:
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

/2 J ZOJ..l!
9344

2.L

ΤΑΧ.Δ/ΣΗ.: ΕΛ.ΒΕ ΝΙΖΕΛΟΥ 16
17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΛΗΡΟΦ.: ΑΝΝΠΑ ΠΑΜΠΙΛΗ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.: 2132025930-931
ΠΡΟΣ :Τον Κο Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: <<Παρατάσεις μισθώσεων

>>,

Κύριε Πρόεδρε,
Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση για την παράταση των μισθώσεων ( έως
31-12-2014) των κάτωθι ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος για τη στέγαση των υπηρεσιών του, στα οποία
έχουν ήδη γίνει οι απαιτούμενες μειώσεις μισθώματος α) σύμφωνα με το υπ' αρ.2/326119/17-05-1010
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών και υπ' αρ. 35834/28-06-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) σύμφωνα και σε εκτέλεση του άρθρου 2 του
Ν.4081/2012.

ΚΑΤΑΠΑΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜγΡΝΗΣ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ

ΚτΙΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΙΔΙΟκτΗΤΗ

1

2

ΚΡΑΣΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΥΚΡΕτΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΜΒΑΔΟ

ΟΡΟΦΟΣ

82,45

2ος

31/12/2013

99,20_

2ος

31/12/2013

( τ.μ. )

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

ΛΗ=Η
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

3

4

ΣlΆΪΝΑΧΕΡ
ΑΡ"ΓΕΜΗΣΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

173,25

1 ος

31/12/2013

ΣτΑΪΝΑΧΕΡ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

173,25

5ος

31/12/2013

ΣΟΥΛΙΕ 10 &

694,00

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ14

166,80

4 ος

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝ!ΖΕΛΟΥ 14

125,82

ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Νο 2

31/12/2013

166,80

6 ος

31/12/2013

2ος ΜΑΙΟΥ8

200,00

3 ος

31/12/2013

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

54,28

ΑΠΟΘ.
ΥΠΟΓ. Νο1

31/12/2013

173,25

3 ος

31/12/2013

ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

5

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥ ΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

6

ΠΑΠΑΚΩΝΣτΑΝllΝΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΟ!

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΑΠΑΚΩΠΟΠΟΥΛΟΣ
7

Κ. & ΑΣ. Χ/Α Θ.
ΠΑΠ/ΛΟΥ

ΠΑΠΑΚΩΣτΟΠΟΥΛΟΣ
8

Κ. & ΑΣ. Χ/Α Θ.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΜΙΣΕnΑΝΝΗ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΝΑΠΑΣΙΑ
ΜΑnΟΓΛΟΥ

10

ΖΑΧΑΡΟΥΜ

11

ΜΑnΟΓΛΟΥ
ΖΑΧΑΡΟ ΥΜ

12

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΡΙΒΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

ΠΑΠ/ΛΟΥ

9

ΚΡΑΤΗΤΟΣ49

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14

ΙΣΟΓΕΙΟ

25/03/2014

31/12/2013

ΑΠΟΘ.

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΘΛΗllΚΟΥ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ

17-19 &

ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

ΑΠΟΘ.ΥΠΟΓ.
31,60

Υ-6

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 7
ΑΠΟΘ.ΥΠΟΓ.

13

ΔΡΑΚΟΥΛΕΜΗ

BEΣllAPIO

ΜΑΡΙΑ

ΣτΟΛΩΝ

Γ ΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣτΑΘΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ
14

31/12/2013

Νο2
ΟΜΗΡΕΙΟΥ4

82,57

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18

188,45

31/12/2013

4 ος

31/12/2013

ΙΣΟΓΕΙΟ

31/12/2013

ΙΣΟΓΕΙΟ

15

TEXNIKH
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣllΚΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΜΟΥI.

173,76
Γ'ΚΑΠΗ

Ν. ΠΜΠΗΡΑ 57

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ
49,34
ΠΡΑΣΙΑ

ΣτΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.

( Ν.ΠΜΣτΗΡΑ)
52 00

16

ΜΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Δ'ΚΑΠΗ

ΡΑΙΔΕΠΟΥ 11-13

131,50

ΙΣΟΓΕΙΟ

31/12/2013

ΣΙΝΩΠΗΣ 17

100,00

ΥΠΟΓΕΙΟ

31/12/2013

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17

lΣΟΜΚΙΔΗ &

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΧΡ.
τΣΟΜΚΙΔΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΦΙΜΡΜΟΝΙΚΗΣ

18

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 61

70,00

ΗΜΙΙΣΟΓΕΙΟ

ΠΑΔΙΟΥ 32-34

611,00

1-1 ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ

Μ!ΧΑΗΛ19

20

21

22

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣXP!ffiNA ΜΑΡΙΑ
ΧΑτ2ΗΜΑΝΩΛΑΚΗ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
ΠΑΜΑΊΊΟΥ ΒΕΛΩΝΗ

ΧΑτ2ΗΧΡΙΠΟΦΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΕΛΟΥτΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

31/12/2013

ΓYMNAffiKHΣ
Β' ΚΑΠΗ

&

31/12/2013

ΑΠΟΘ.ΥΠΟΓ.
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΧΩ ΡΟΥ

ΡΑΙΔΕΠΟΥ
32- 34

108,21

ΙΣΟΓΕΙΟ

31/12/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΕκτΡΟΛΟΓΩΝ

ΤΑΝΤΑΛΟΥ 22

----

ΙΣΟΓΕΙΟ

31/12/2013

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΑΘΛΗΊΊΚΟΥ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ

17-19 &
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 7

31,60

ΑΠΟΘ.ΥΠΟΓ.

2ας ΜΑΪΟΥ 5

284,00

2ας

Υ -7

31/12/2013

ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
ΑΝΊΊΠΟΙΧΟ
23

ΚΟΥΛΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ

ΜΕ ΡΟΣ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
ΔΗΜ.
ΚΑΤΑΣτΗΜΑΤΟΣ

31/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΝΟΜΟΣΑΠΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ

Ί'ΜΗΜΑ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14,
ΝΕΑΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-207
: 210 9353047
FAX
ΠΛΗΡ/ΡΙΕΣ:

Θ Ε Μ Α:

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

<<'Ε γ κ ρ ι ση Δ ι ά θ εσης Πίστωσης»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση για την Έγκριση Διάθεσης
Πίστωσης συνολικού ποσού #27.128,63€#
υπηρεσιών έτους 2013, που δεν
ώστε

να

παραλήφθουν,

να

που αφορά την πληρωμή τιμολόγιων παροχής

αποστά λθηκαν έγκαιρα στο Δήμο- Τμήμα Προμηθειών έτσι
καταχωρηθούν

και

να

συμπεριληφθούν

στην

κατάσταση

οφειλομένων παρελθόντων ετών.
Αναλυτικά:

Τιμολόγιο

Παροχής

Υπηρεσιών

604/17-12-2013

της

εταιρείας

<<ARKΊ"OS

ILLUMINAτiON- ΗΛΕκτΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

με αριθ. Πρωτ. 4505j2-1-2014 ποσού με ΦΠΑ #23.878,63#€.

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών 3/31-12-2013 & 4/31-12-2013 της εταιρείας "NOUS
CONSULτrNG

Ι.Κ.Ε."

με

αριθ.

Πρωτ.

4176,4178/28-1-2014

#1.900,00#€ & #1.300,00#€
Η πίστωση θα βαρύνει τον ΚΑ. 80.8115.0001 οικονομικού έτους 2014.

ποσών

αντίστοιχα

V

�� Ι:;zι�

τona,

.

!

' � .

..

i [_]

ξ[l!ff:JXM!� '---_ξ[Ι.Α.[Γ!Ξf\� ;
�'.'V'-"VNΣ(-( :

'ζ;.jl

I

..

. . . . . . . . ..

'I

..

....

1 56.

I

<c'.

_

�'

)::'.;-:f'\

<;:?.;

. λ.?.

Α 1 Τ 1 Ο Λ Ο Γ 1Α - Π

,:::;-,._

�.

..

..

Ε

Ρ 1 Γ Ρ Α ΦΗ

. .

tJ

.

...... .........

. . . .J.

_

_

, ... .....

.j

.......

.

.

.. . .. . ---� - -- ·

......

.. .. ι

. .

.

. .

.

. ...

...... .

.

:

.............

.

"

..

·

.

.

·

.J· !

.. . . . . ....f

. ......

.

·

......

:;;"1�

..

..

. .

:

•:

..

--

....

· + ..,

...

·.

.

....

.

;....[ . . j !
... .

:

-

+

-----

.. ,

,

. . .. ..

.�
_ ,.

.....

___

...

· · ·,� ·

. - �-- - -

· - - ' - ..

!: ...:,

.. _

..

, +·-- · J i

_

.

.j;;_
.

-< +

1---· . j : ... ; ....f ... :

........ . ...
__
__

__

:::;_;;::::;;:;;: .
.

Λ

..

!χς:,!:; .

.

j::: ·

.. ...
:: :=;::::: ::::::: > : ;.:::::: ·
·
· · · . .
.: . .
-�-, .. . , ·
: : Ά:'�:;: :;i;:':·:·:.;. : :

.

·! .............. f- · Ή j---; -- ;--+-- ! --· i · + . · j i

.....

·ι <--' L/ -'

:
"' '" "
· ' : , ._, ,. . Ζ 9 IAN. ?n;;, . .
.- iiι)J;
;:σ�)!:; ::ι:��::�,���::· ::::_:: ,
·
.-·
·. . __

.

.

...... .

I

+ ,- .. : . .-ι : . : : .

+

.....

c
(' A
.

·.

. . . . . .. . . . ..ι.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .j.. . . .;.. ..... :.

. . . . . . . . . ..... .. . . . ...................................

: ..υ0Ι·Ά,. J:i'\Π.:
' .
·
'

;,
'

Ξ
:

t
·

·

ι

.. ..... 1

..... ......

-----·-······

_Λ<Ρ.-.f<\.- :.. ι;::>":ι.�. C>:':ί .ι � R /

f------+--: : ....f : ... :.. --1--· - -- -H

. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ::: f : i: :

Ι ;:� :

......

--

.

· . :•?·�· �·�":�-- ?·1·��;� :Ξ�Ξ;�;;ι

. . . . . . . ....... .!. .

..

..

.

"'

.J!�f!

-;;\" "· - -�
>!
--�-""
�? •@
=->:;.g;,,-)_
',�Ε''),_\' "
· ·'*:.." -c .
_

G:'-7- • •

'

��<Ξ::'-'""1 ·'···-- ....... ............

..... . . . .

.

.

-

.. ,,:JI.

..

--:

. C?-=.(:- υ;::; \�..,:.

� '
..........
.. .
.... .... . ... ... ... .. . ....... .
� .1 - - -- · ·
� 1 ················1 ·······················································
.

Ι-τ�

.. .

·"" · :?,\ '

.ε:o,.. G."'-w:,.,. ...

. ,,., ':<.;�·�-::;Λ_J�

'Ίj

;
.. �27.\�Ga :
\�l. · ΓΙr, \ . . . J. r · - , ..,.. ηΩ'"
\ ! Α. I Ι7_ 1"-'
5, . Q."'{.
' ,..,

·········----···········

. .............. ..... ..... .. . ..... . ... Α9·Χ: ' ......�\.'! .

\?, 9._

-:> :rc

....

·

J

Α.ι• -Α·Ε,

�\o>-----· "'-"····--·�\o� � '"\ :'?.. ......

...... O::::Cf\

ΠΟΣοτΗΣ

" rι
.

k

...

/

. - · c , o.

, . �.

??""' / ·'?7". " 'i?21F./00l42..-

, 1 ι;
' "' ·!>\ .

"'

.

!.. v�<.:�

�-

.

60 <t

Νο

"

.

:. :.. . ,

I

.

.·•

·. .
.
· .

.

.

. ·. .

·

·

..

. .· .
.

.

-

. . ..
.

·:.

...

. .

...

..;
>--'-+-+-+---:-+--< I

' G l.i<'.. [

NOU� CQ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩ;�
ΕΙΡΗΝΗΣ 101 ΤΚ 1 5341 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥι;
ΑΦΜ: 800495621 - ΔCΥ: ΧΟΜΡΓΟΥ
ΤΗΛ/FΑΧ: 210 6007010

················· .............

Ι 'Υ-..1(-�Υ�-�-�''?. : Ι
..

......

Q.)(�;>ιΛ
'

,. .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

t:::.w..Y

...

. ..
..

.......

ι . ...
.

............

+-----

., ....... ι ; ....:... J.... : . : . ,
....

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α.

ΟΛΙΚΟ

23 %

..

.

.. .

... . Ρ�t::-' 9..?.: . I'J., J. μ x?.�.H ..k .. .................
.. .. . . . . ... . ..
Ellf\ΓΓE('I.j/\ ;.,, . . . . .. . ..... D:. 1. Α ...
... .. . .... .. .. ι,ρ::r, ' · · · ···· N.. l.M.. .Y f'i:Y.+\ � . . . ..
. . . . . . ,ft\� i>G.Vι� � Δ9. Y ι�, ιV - 1-Μ Υ?ι\Ι � ΑΦ.Μ. : o q qo 41.Q �i.
�π.πΝ.Υ.'.Ψ\= .. ...

···�

:. . ..!

.

.

.

.

...

. ...

..

...

..

. ..

.

-

I '!Ι' ············· ··.···......········.··.. i2>ν.\J 'f � ν.Δv. 16:>�
.

Η

€>9.. c.ΕΛ

.

· ·

.

.

· · · ··! ··············

. . .. '

.

ΗΗΗΗΗ•'Η'

ΗΗΗ

Η

'

..

.

.

.

.

.

. ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................
ΗΗ.ΗΗ Η

Η Η
00Η

.

''Η.

Η ΗΗ Η ΗΗ
'

.

.

.

.

...............................

ι . i ·· ······ ····· · : · ... .. . .. .. .. . .
. ..

.

· · ,; ,.

'

... .

.

. . . . . . . . . . .................. .

. .... . . .. .. . . . .. ......... .. ... . ..
.....

.

.

.

.

........................
'Η'ΗΗΗ

Η

''

Η

"'Η•Η

Η

.

.

.

.

.

Η
Η Η

.

'

,

<Ο :"/_

·

""'"'n"

' ΜΕ ΠIΣΤΩ!f

·

·

',

'

..

·

'

·

·

L"


I

.

-:

1 SY)i 31. i4 KiR!�I'.?}
.

··

;.;,

.: ;\Γ•ιι' r:<,ι:τ·

.

.

.

.

. . .

"λψ�1W�, f!ιi:�:z
.

, :, ··· ' ·'"
f

·· H

.

,.

: ::.· :::::: ·' ···
� _::v::t;;::_
:_.('_: · · ::::::::::c::::
·
·
· · · · · '''' ·
: :: z: ; . : : ' ,·. �-'-'.':.�.',':·,,·,·, :':,,: , , , : : ,·, , , :':� '·:.':':',·:,·:.': ::::'::,, , ,·, . : "',· ·:· . .. ,, :: : :�-,
.'
·:/'Η
:.. ·
. _ :cC:: : :::::::::::::::::::::::::::::c:cc::::::::: : :::::::.: : ·
,
ΟΛΟΓΡΑΦ

.

.

.

. .

L,ι.

.

.

. . .

. .

'

: '/'!
· ·

·

. . .

·.

·

--: . I��i�i��·rf_�HΞ'�L��- �-�I.�li:i��-�(fgi:�J�·;;ι�·Γ·'11

.

. . . . ..................... . . . . . . .

ο

. : .. ι

....

.

. .. .. .

j· : :

,

6θ. 1 1.� SJ::IZ::-.2QΙ5

.....

ΑΞ ι Α

i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................. ..... . . .

,

,..-···;

ΉΜΗ
ΜΟ
ΑΣ
ΝΑΔ

. .

τ,-v

.

.

9-ρό��ώ.ι,;Ξ �''�+u';d �) ·
.}��γ oJ C?.� ky:� � 1/ ι/. /(ο121Α

Ι

Ι ···

....

Α ι Τ ι Ο Λ Ο Γ ι Α · Π Ε Ρ ι Γ Ρ Α ΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΣ

�:

...

.

.

: ;·,

·,

.•

'

'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Δ Η Μ ΟΣ Ν ΕΑΣ ΣΜΥ Ρ Ν Η Σ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΑΧ. ΔΙΝΣΗ

: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
: ΛΟΠΣτΗΡΙΟ
: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14,
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

FAX

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Προς: Tov κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

: 210-9351345

:213-2025743
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Χασάnη Δήμητρα
: /oaistirio@0149.svzefxis.qov.ar
E-mail

Θ Ε Μ Α : Έ γ κ ρ ι σ η κ α ι δ ι ά θ ε σ η π ί στ ω σ η ς π ο σο ύ # 2 . 1 2 5 , 8 3 # Ε Υ Ρ Ω

Σας παρακαλιb να εισηγηθείτε

στα

Σιbμα να πάρει αnόφααη για την έγκριση της δαπάνης

και την διάθεση πίστωσης ποσού #2.125,83# ΕΥΡΩ, που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων
περιόδου Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2013 του Δημοτικού μας κτιρίου επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 78.
Η πίστωση θα βαρύνει τον
οικονομικού έτους 2014.

Κ.Α. 80.8115.0001

του προϋπολογισμού του Δήμου,

Δ!ΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚIΩΝ

&

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣlΌΝ

ΣΥΝ1ΉΡΗΣΗ)

• ι<ΑΘΑΡιΣΜΟι ΚΠΡιΩΝ

<e<IJ>ιrn,.,ηuJtιιout

&

eonnl'ttfinιctll<IJ>ιrn

μέλος της A&S PLANO Δ. ΑΓrΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΣΑΡΑΝΊΉΣ

ΣΥΝ1ΉΡΗΣΕJΣΑΣΑΝΣΕΡ

Τηλ.: 210 98 52 220, Fax: 210 98 52 175
www.as-cnc.gr, e�mail: info@as�cnc.gr

ΑllΟΚΑΤΑΣfΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΔΙΚΊΎΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝfΟΜΩΣΕΙΣ

- ΜΥΟΚfΟΝΙΕΣ

ΚΑ"ΙΣJΉΡΩΝ ΛΕΒΗτΩΝ

Λ. Αμφιθέας 1 67, 175 63, Π. Φάληρο,

rnnΉPHΣEJΣ ΚΗΠΩΝ

ΚΑΘΑΡιΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ1ΉΡΗΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣ1ΉΡ
ΕΣ
(ΠΡΟΜΗΘ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ,
ΕJΑ,

ΠΕ1ΡΕΛΑ!Ο
ΕΝΕΡΓΕ!ΑΚΑ ΠΙΠΟΠΟιΗΏΚΑ

ΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΑ!<ΑΙΝιΣΕ

ΦΥΣΙΚΟ AEPIO

ΔIΑΚΟΣΜΗΣΗ

605,31 €

701,49 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ ΟΛΟ ΑΑΠΑΝ ΩΝ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡ ΙΠΗΣ
Ι>.ΡΑΤΗ Ρ�οΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ALPHA ΒΑΝΚ • 155002320004764
IBAN•GR 1 1401550155002320004764 ΑΝΕΠΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ
,

:a

1\ΜΕΣΑ &

ΠΕΥΘΥΝΑ

Α Π Ο 1fl·ϊN

�&'S-· (�. 8ι(:

Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής της εταιρείας A&.S-C&C παρέχει άμεσα και
uπε6θuνα Ενεργειακό Πιστοποιητικό Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για τις παρακάτω περιπτώσεις:
Αγοραπωλησία ακινήτοu [από 09-01 ·201 1 )

Ενοικίαση αι<ινήτοu (από 09-07-201 1 )

" Σuμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΞΟ Ι ΚΟ ΝΟΜΗΙΗ ΚΑΤ' Ο ΙΚΟ Ν

)

i(&,�

iiiiϊ$'"
'•"'"'''"

rοιι•ιιιltαιιt

""

"'.

ι'tlιι�1rιιι•Ιίιιιι

1''''-''..'''-'...... r.•""" .............. .,

�<!JJI!1l:'>UDllt.ι.ΙRt

&

eonη:'>tu•un�lbioll1l

μέλος της A&S PLANO Δ. ΑΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ • Γ: ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Ι<ΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Ι<ΊlΡΙΩΝ
Σ'fΝ'τΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΑΝΣΕΡ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝτΉΡΗΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΓΑΣΗ ΒΜΒΩΝ
ΔΙΚ1ΥΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΊΉΡΗΣ8Σ ΚΗΠΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ -ΑΠΕΝτΟΜΩΣΕΙΣ
- ΜΥΟΚfΟΝΙΕΣ

ΣΊΝlΉΡΗΣΗ)

ΠΕlΊ'ΕΛΑιΟ

ΕΝΕΡΓΕ!ΑΚΑ nιΠΟΠΟιΗllΚΑ

ΑΝΑΚΑJΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΥΣlΉΡΩΝ ΛΕΒΗΊΩΝ

Λ. Αμφιθέας 1 67, 175 63, Π. Φάληρο,
Τηλ.: 210 98 52 220, Fa": 210 98 52 175

www.asMcnc.gr, e-mail: info@as-cnc.gr

Ω

ΦVΣΙΚΟ ΑΕΡιΟ
ΔJΑΚΟΣΜΗΣΗ

605,31 €

ΓΕΝ ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝ ΩΝ
Ι

ΠΑΡΑΤΗ Ρ
ΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ALPHA ΒΑΝΚ 155002320004764
ιΒΑΝ=GRη�1401550155002320004764 ΑΝΕΣΤΗΣ ΨΥΧΟΓΥιΟΣ Κ ΣιΑ ΕΕ
=

Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής της εταιρείας A&S-C&C παρέχει άμεσα και

f Π Ε 't Θ Υ Ν Α
.1.\, ΠΟ Π!Ν

,i\ &S (: Iι(:
..

uπεόθuνα Ενεργειακό Πιστοποιητιι<ό Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για τις πaραιcάτω περιπτώσεις:

Αγοραπωλησία αιανήτου (από 09-01-20 1 1 )

' Ενοικίαση ακινήτου (από 09-07·201 1 )
" Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΞΟΙ Ι<ΟΝΟΜΗΙΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

7 1 2, 1 7 €
Ο ΔΙ
Ρ
ΑΧΕ Ι ΙΗΗΣ

ο

Δ!ΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΏΝ

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΩΝ

• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΠΡΙΩΝ

<e<D>nusιnBtaot

&

• ΣΥΝΊΉΡΗΣΕΙΣΑΣΑΝΣΕΡ

ΣΊΝτΗΡΗΣΗ)

• ΣVΝlΉΡΗΣΕΙΣ ΚΗΠΩ
Ν

eonaι;:i:lfnnεtl:ii<O>nu

μέλος της A&S PLANO Δ. ΑΓrΕΛΟΠΟΥΛΟΣ . Γ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

• ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ -ΑΠΕΝτΟΜΩΣΕΙΣ

ΜΥΟΚΓΟΝΙΕΣ

• ΚΑΘΑΡιΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΊΗΡΗΣ
Η

ΠΥΡΟΣΒΕΣΙΗΡΕΣ

ΑΠΟ!<ΑΤΑΠΑΣΗ ΒΜΒΩΝ
ΔΙΙCΓΥΩΝ Δ/ΗΜΕΡΕΥΣΗΣ

• ΠΕJΡΕΛΑΙΟ
• ΕΝΕΡΓΈΙΑΚΑ ΠΙΣfΟΠΟιΗ11ΚΑ

ΑΝΑΙ<ΑΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΥΣ!ΗΡΩΝ ΛΕΒfΠΩΝ

Λ. Αμφιθέας 1 67, 175 63, Π. Φάληρο,
Τηλ.: 210 98 52 220, Fax: 210 98 52 175

www.as�cnc.gr, e-mail: info@as-cnc.gr

• ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡιΟ
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

605,31 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ ΟΛΟ ΔΑΠΑΝ ΩΝ

71 2, 1 7 €
Ο ΔΙΑΧΕΙ ΡΙΗΗΣ

ΙΑΡΑΤΗ Ρ

ΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ALPHA ΒΑΝΚ = 155002320004764
IBAN=GR11Q1401550155002320004764 ΑΝΕΠΗΣ ΨΥΧΟΓΥIΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ

ΑΜΕΣΑ &

•ι;.

· n ε v r� Y N /4
/-\ Π Ο 1f H N

Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής της εταιρείας AI!.S·C&C παρέχει άμεσα και
uπε6θuνα Ενεργειακό Πιστοποιητικό Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για τις παρακάτω περιmώσεις:
' Αγοραπωλησία ακινήτου (από 09-01 -201 1 )
Ενοικίαση ακινήτου (από 09-07-201 1 )

·

, Σuμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡΙΘΜ. ΠPΩT.

Δ Η Μ Ο Σ Ν ΕΑΣ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
: ΛΟΓ!ΣfΗΡΙΟ

FAX

: 210-9351345
:213-2025743

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

E-mail

l.f2. /2014
_
_

: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14,
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

/ tj

_cd::!4.6LlO.L..J.C/

_

Προς: Τον κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

κ .Δήμητρα Χασάπη

: loaistirio@Ol49.svzefxis.qov.qr

Θ Ε Μ Α : "Ε γ κ ρ ι σ η κ α ι δ ι ά θ ε σ η π ί στ ω σ η ς π ο σ ο ύ # 7 1 1 , 8 1 # €

Σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της δαπάνης
και την διάθεση πίστωσης ποσού #711,81 #€ που αφορά κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
περιόδου από 1-6-2013 έως 30-11-2013 του καταστήματος που βρίσκεται στον υπόγειο όροφο
του σταθμού αυτοκινήτων επί της Πλατείας Καρύλλου όπου μετά από Σύμβαση παραχώρησης
στεγάστηκαν το συγκεκριμένα αυτό διάστημα τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας.
Η

πίστωση θα βαρύνει ταν Κ.Α. 80.8115.0001

Οικονομικού έτους 2014.

του προϋπολογισμού του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΔΗΜΟΣ Ν . ΣΜΥΡΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Π Ρ Ο ΤΑ Σ Η

Αριθμός - Ημ/νία Εγγρα φ ής : ΑΑγ 90 - 13/2/2014

Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η Σ

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 <<Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τα αρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141)
β) Του Νόμου Β.Δ 17-5/15-6-1959, Π.Δ. 28/80, Π.Δ. 17 1/87, ΕΚΠΟΤΑ, Ν2286/95, Ν.2539/97
γ) Του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων οπό τους Διατάκτες (Α.194)
2. Την ανάγκη Οφειλόμενα οικονομικής υπηρεσίας..
3. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου π οσοστού διάθεσης.

Π ροτείνουμε
Π ροτείνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους C ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝτΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ Ε Ν Α ΛΕΠΤΑ ( 711,81 ) , για
την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜγΡΝΗΣ Κ.Α.Ε.
80.8115.0001 σικ. έτους 2014 γ ι α την
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜγΡΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνετα ι ότι η ανωτέρω δαπάνη
ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕγΡΩ και Ο ΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ( 7 1 1,81) €

είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα ΔΗΜΟΣ Ν . ΣΜΥΡΝΗΣ
και Κ.Α.Ε 80 . 8 1 15.000 1 πίστωσης.
Καταχωρήθηκε με α/α 4 στο Μητρώο Δεσμεύσεων
της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψ η :
€ Π ΕΝ Η ΝΤΑ Ε Ξ Ι ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
( 56.387,04 )

ο Προϊσταμενο

μΠh
' -

κ.ά.α.
Οικονομικής
ΘΕΟΔΩ

Λ

.

ΡW Β�

ΒΒΑΣ

ΣτΑθΜΟt ΑΠΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗt
ΑΝΩΝΥΜΗ ETAIPIA ΠΑΡΑΧQΡΗΣΗΣ
" S M Y R N I ΡλRΚ Α . Ε . "
ΡΙΖΑΡΗ 4 & ΒΑΣ. ΚΩΝΙΝΟΥ 4 5 · 10675 ΑθΗΝΑ
ΑΦΜ: 999643915 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
τΗΛ.: 2 1 0 7255420-F!.X: 210 7255428/ΑΡ. ΦΑΚ.: 53740

�-"'

- - -1�

-�
Νο


-

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57296/ΟΙΙΒΙ04152(2009I·ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:5959201000

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

Φ.Π.Α.
ΠΛΗΡΩτΕΟ
ΠΟΣΟ

%

ΠΑΘΜΟΣ Α'ΠΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ETA J P I A ΠΑΡΑΧ Ω Ρ Η Σ Η Σ

"SMYRNI PARK Α.Ε."
PIZAPH 4 & ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 4 5 · 1 0675 ΑθΗΝΑ

ΑΦΜ: 999643915

-

ΔΙ:Ι-Ι ΚΑΤΑΣτΗΜΑΤΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΝΖ:

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/6/2013

ΤΗΛ.: 210 7255420-FAX: 210 7255428/ΑΡ. ΦΑΚ.: 53740
λΡ.Μ.Α.Ξ.: 57296101/Β/04152 (2009) ·ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 5959201000

ΔΕΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΗΜΟτΙΚΑ ΤΕΛΗ

ευρώ

KWH

ευρώ

1/6/13-1/7/13
1/7/13-1/8/13
1/8/13-1/9/13
1/9/13-1/10/13
1/10/13-1/11/13

1.822,14
2.135,03
2.192,01
2.109,25

3.486,13
3.600,65
3.600,65
3.486,13
3.600,85

1/11/13-1/12/13

1.780,58

16.000,00
18.400,00
19.200,00
18.400,00
17.600,00
16.000,00

12.026,44

105.600,00

21.260,54

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΝ ΟΜ

ΠΑΘΜΟΥ

1.987,43

- 11/12/2013

3.486,13

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΣΗτΙΜΗ

ΠΑΘΜΟΥ

τΕΤΡ.ΜΕτΡΑ
ΚΑΤΑΠΗΜΑΤΟΣ

18.069

141

τΕΤΡ.ΜΕτΡΩΝ

ΔΗΜ.ΤΕΛΩΝ ΑΝΑ
ΤΕτΡ.ΜΕτΡΟ
1,17663069345

ΜΕΣΗ τΙΜ Η KWH
0,113886742.42. ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

( 12..02.6,44/105.600 )

(2.1.260,54/18.069)

Σημειώσεις :
α) ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΗΡΗΤΗ 01/06/13 : 44.740 KWH ,ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΗΡΗΤΗ 11/12./13 48.365 KWH ( ΔΙΑΦΟΡΑ 3.62.5 KWH χ 0,11388674242. M.T.KWH
β}ΜΕΣΗ τΙΜ Η ΔΗΜΟτΙΚΏΝ ΤΕΛΩΝ ΑΝΑ Τ.Μ.1,17663069345 ΕΥΡΩ χ 141 Τ.Μ. = 165,90 ΕΥΡΩ .

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΗΜΟτΙΚΑ ΤΕΛΗ ( 412.,81 + 165,90 ) = 578,71 ΕΥΡΩ

Γενικός Διευθυντής

=

412,81 ΕΥΡΩ )

J -.
! ,
ΕΛΛ Ι-', 'ΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

Ν. ΣΜΥΙ'ΝΗ

ΔΗJΙ.,' \ ΙΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΊΌ:

Λ/Ν Ί 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΊΊV!IiMA : ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ

1 3 ΦΕΒ.

15 '-j [ι

201�

ΤΛ .<. ΛΙΕΥΘΥΝΣΙ-1 : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 4
Ν. ΣΜΥΡΝΙ-1 1 7 1 2 1
.
ι ιλΗΙ'.: ΠΑΛΑIΟΛΟΓΟΥ Ε ΥΑΓΓΕΛIΑ

ΤΗΛ. 2 1 32025757-8

ΠΡΟΣ:

., ι :
' \1 1

Τον ι<. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

-,' 7 !

f,>,έμα:<<Επιστροψή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αψορούν

ΔΤ-ΔΦ & Τ.Α.ΙΊ παρι:λ06ντων ι:τών>>

Θέτουμε υπόψη σας τις συνημμένες αιτήσεις δημοτών οι οποίοι αιτούνται την επιστροψή των ποσών
που αναφέρονται στον παρακίιτω πίνακα ως αχρεωστήτως καταβληθέντων , τα οποία κατέβαλαν για Δημοτικίι Τi:λη
Δη'μοτικό <!>όρο και ΊΌΑ.ΙΊ. μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. κατά τα έτη 201 1 έως 2013 και ανέρχονται συνολικ{ι.

tHo ποσ<J των # 753.6 1 # ευρώ. (επτακόσια πενήντα τρία ευρώ και εξήντα ένα λεπτά ).

Οι διαπιστωθείσες διαφορές προέι<υψαν μετά από αντιπαραβολή των συντελεστών χρέωσης που ψφο.νίζοντα

στους λογαριασμούς της Δ. Ε. Η. σε τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας ιωΟώς και των τετραγωνικών μ{;τρων
των ακινήτων, όπως αυτά προκύπτουν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισαν οι ενδιαψερόμενοι.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού θα βαρ{Jνει τον Κ.Α 80.8261.0002

προi)πολογισμοί> οικονομικού έτους 2 0 1 ,

ΙΙΙΝΑΚΑΣ ΑΙΊ'ΟΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΊΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ Δ Τ
-

AJA

ΟΝΟΜ/ΝΟ

ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

�----- --

-

I

-

2

-

ΑΡ.

ΔΤ

ΗΙ'ΑΚΛΕΙΟΥ 2 Ι

1 4034023

73 1 ,6

Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

04058228

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

--

2 Ι -23
-

ΣΥΝ ΟΛΟ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΔΦ

Τ.Α.Π

-

Δ Φ ΚΑΙ Τ Α Ι
-

ΣΥΝ ΟΛΟ
--·-·--·-

""' '

73 1 ,6
22,0 1

22,01
--

753, 61€

_

.,, __

_

ΕΛΛΗΝΚΚΗ

.Κ. :ΣΜΥΡΝΗ 10/2/20 14

ΔΗΜΟΚJ?ΑτΙΑ

ΝΟΜΟΣ λ ΤτJ fUIΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6<592

ΔΗΜΟΊΊΧΟ J[ YMNAΣTJHPIO
ΓJ'ΑΦΕΙΟ ΑΘΛFΠ'JΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΠΡΟΣ:

Τον ιι. Ι!ρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου
Ενταύθα

Ταχ. Δ/νσιι: Εθν. Στί:yης & Αρτάκης
Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 171..24

Τηλ. 2109333667 - JF:α 2 1 09357160
e-rnιail :

ιlinιotilω�:J'Ι�Jιn@J'alιoo.gr

Θέμα : «Επιστροφή αχρεω στήτως καταβληθέν·cος ποσού που αφορά (tυνδρομή μέλους.»

θέ1:συμε
κοις

),1[οφία:

υπ' όψι''
-·-

σας; 1·ην με αρ. ΠιΡωτ.

6692 I 1 0-2--14 αίτηση της

, κατσίιωυ Ν. Σμύρ·vης , επί της οδού

Ά.ννοι

20, μ.ε την οποία ζητάει να της επιστραφεί ως aχρεωστήτως καταβληθέν

το ποσό των 50,00 €, που κατi:βαλλε για συνδρομ11 μέλους, σ·ι:ο πρόγραμμα

Μαζικού Αθληησμού (τέννις-aer-οbίc) 2013, με Κωδ. Χρέωσης 144663

και με Α/Α

Παραστα-ηκσύ 5 ] 5:5/][ . 10-2013, διότι δεν συpLμε1:είχε σε κανένα από τα ανωτέρω
..

.

προγρό:μματα, λόγω ιcαθυστέρη ιηις έναρξη ς προγρ�iμματος και ασθένειας.

Η επιητροφ1� του 1rαραπόινω ποσού θα βαρύνει ·rον Κ. Α. 80.8261 .0002

προϋπολογισμού 2:014.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει σχεηι(ά.

:/1} : : ," /--';ι φ,

'-312/2οι !ι-

Ο

Δήμαρχος

Σ1:αύ ρος Τζουλάκης

..

.

.

.-

.

'

ΕΛΛΗΝΙΙαι ΔΗΜΟΚΡΑ'ΙΊΑ

. ..
ΝΟΜΟΣ AtΊ:J:ΚiU;
ΔΗΜΟΣΝΕΑΣ�ΜΥΡΝΗΣ:

ΕΛ. ΒΕΝΕ(:ΒΛΟΥ 14 • Τ.Κ. 171. 21
τΗΛ.: 213 2025706- 1rn • FAX: i/121125129

���'�

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΠΛΟτνΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
οικον. 'έτος 2�iJ

. 144663 / Α9D
0 / Η ιt

.

111�/2013
. !.:0�:39 1Ψ .
Α!ι\ f!ΑΡΦ'Α11 ΚόV 5..15& .
.

ΩΡΑ

,.

..

ι

" .''ι

: ΔΟΥ : Ο.
ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ
Ε!δος

ΑΙΩΣΗΣ

Οικον.
rnx;

Αριθμός
βtβλίοu

Ημερομηνια

ΙΚΟθRΝ

α. ΕισQορeC μελων-2013

π

Κ.Α.
εσόδου

ο

Σ

Α

Οφειλής

ι >99.0005

50,00

Προσαuξηση
εκπρόθεσμης
καταβολής

·.::;

... ι

0 , 00


.

'
.,

.

ΠΑΡΑτΗΡΗΣΕΙΣ

•.

ΣΥΝΔΡΟ!ΙΗ ΕΤΗΣΙΑ rrA ΤΟ ΠΡΟΓΡfιlf!ιΑ ΑθΛΗτ!ΣΗΟΣ ΠΑ ΟΛΟΥΣ AHROB!Ctτfi!II�

·":

.

- .�-. - ..;;.
,.

.
.

Αθροlσμqtα

·

50,0 0
Σuνολσ

0,00
50,00

. :.. · ·

. j �ΡΑ ι

Νο

- - --

--

� 2.2 5 8 3
-

-

-· ·

'

"'<

ι

I

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

)c

,,

(;:/

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

1

Δ Η ΜΟΣ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝ Η Σ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

FAX

: 210-9351345

R

ΦΕΒ. 2014

64]0

/2014

: ΛΟΠΣτΗ ΡΙΟ
: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14,

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Προς: Τον κ. Πρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Χασάπη Δ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
: 213-2025743
: !oqistirio@0149.svzefxis.qov.ar
E-mail

Θ Ε Μ Α : « Α ν α τ ρ ο π ή Α π ο φ ά σ ε ω ν Ανα λ ή ψ ε ω ν υ π οχ ρ ε ώ σ ε ω ν >>

Σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να πάρει απόφαση για την ανατροπή με
ημερομηνία 31-12-2013 των Αποφάσεων Αναλήψεων υποχρεώσεων για τις οποίες η δαπάνη
έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο, ή η Ανάληψη Υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί συνολικά ή
εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρα 4 του Π.Δ. 113/2010
<< Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διοτάκτες» αλλά και από τις εγκυκλίους, α) Υπ.Οικ.
2/91118/0026/29-12-2010,
12-2011,

β)Υπ. Οικ. και Εσωτ. Εγκ. 30/2011 και γ) Υπ. Οικ.2/96117/0026/20-

το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των #149.336127#€.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε κατάσταση με τις προς ανατροπή Αποφάσεις Ανάληψης
Υποχρεώσεων.

, --�------------���--���--�--�--------��----���-----------------------------,
-- <r
Αποφάσεις
-- Ανάληψης
-τ Υποχρέωσης
- προς Ανάκληση από Δ. Σ.
]
- - -_J__._
- '
-- -- -- - - - -- - - -- (ΑΕ
Σ_!Q!Χ��-�-��γ�e.�?ηs
� π�ρ���ι-��e/νία
.:_
�--��Α. ,
___j_
�ρ_χικ� Πο�� �������ν����
;__!Υ_� :�ί�η_��- '
' Ι!�ρα!!)_e.!)σε�<; Κίν!J.ση_S_
; ΜΔ
---

-- -

--

·-- ----.--

---·

_______ _

Ο_2
_
'ο
_
-.ο
33
4_
.6_
ο-'J�

_

-

-

· · -

-

-

--

-

---

--- ··-

· -

-----------�

- -- --

--------

---

------

·

-τ--�--�: Απ!Jφαση Ανάληψης Υποχρέωσn290

_
_

---------

------------

------ ·-----···--------- --------

__ ___________
- ----

___

__

--

-----

__
______

_ _ _ ______

-

-

-

---

-

- .

__

__

-

-

-

-

____

256,72

'27/05/20! 3

.. ·

Ο

.i.

Δ 1-t Μ Α P xo s:_

ΤΖΟΥΜΚΗΣ ΣτΑΥΡΟΣ

)

/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΔΗΜΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΜΉΜΑ ΕΙΔ�ΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΠΛΗΡ: ΔΗΜΕ-:ΠΡΙΑΔΗΣ Δ .
ΊΉΛ: 2132025774

ί <j C>
;r

HMEP/NIA:
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

s

ΦΕΒ. 201�

s q '2-

ΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ »

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
l. Tu

άρθρο 2 ιου Ν.Δ 356/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. 1 και 58 παρ.
του Β .Δ/τος .l 7/5 - 1 5/6/ 1 959 και το άρθρο 167 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
/,ημοσίων εσ6ϋων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
και τους εισπράκτορες.
2. Τη παράγραφο δ του άρθρου 1 74 του Ν .3463/2006, σχετικά με παραγραφή οφειλών όταν η
εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι λανθασμένη ως προς την φορολογητέα ύλη.
3 . Τη με αριθμό πρωτ:7544/1 3 .2.20 1 4 βεβαίωση του τμήματος δημοτικών προσόδων, σχετικά με
της οδού
εσφαλμένη χρέωση σε ΤΑΠ και πρόστιμο για το ακίνητό της
ί

)]αρακαλι:ί> νr: ;;ισηγηθείτε στο Σώμα να αποφασίσει για την ολικiι παραγραφή ή μη, των
, από ΤΑΠ και πρόστιμο αυτού, ήτοι
ί.ηξιπρόθεσμσ•ν οφειλών της
/&7,13 ευρώ , λόγω λανθασμένης χρέωσης(άρθρο 174/ του Ν.3463/2006).

Συνημμένα: Κο.ρτέλα συναλλασσόμενου.
Ε

με αριθμό πρωτ:7544/13.2.2014 βεβαίωση τμήματος δημοτικών προσόδων.

ΕΛΛ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο ΚΡΑτιΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
Ν . ΣΜΥΡΝΗ

ΔΗΜΟΣ Ν ΕΑ Σ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟ Μ Ι ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΔΗΜΟτιΚΏΝ Π ΡΟΣΟΔΩΝ

ΑΡ . ΠΡΩτ.

Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. Β Ε Ν ΙΖΕΛΟΥ 1 4 · Ν. Σ Μ Υ Ρ Ν Η
ΤΗΛ.

:

2 1 32025757

1 3 ΦΕΒ. 2014

:f5 L/ Lj

•.•.

Ι Ι ΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΤΑΜΕ!ΑΚΗΣ Υ Ι Ι Η ΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑIΊ'ΑΦΗ ΟΦΕ!ΛΗΣ

Σ Χ F:Τ.: Ο υπ αρ. πρωτ. 4 1 852/5-9-20 1 2 χρηματικός κατάλογος

Αναφερόμενοι στον ανωτέρω σχετικό χρηματικό κατάλογο σας ενημερώνουμε ότι η χρέωση που
αφορά την

είναι εσφαλμένη, τόσο ως προς τη χρέωση του τέλους

Ακίνητης Περιουσίας (ΊΆ Π) όσο και του Προστίμου, εφόσον το νεόδμητο διαμέρισμα με
ι:μβαδόν 1 3 5,06 τ μ, επί της οδού Πατρ. Γρηγορίου Ε' αρ. 2 5 , άρχισε να κατασκευάζεται το έτος

2008 σiψφωνα με το υπ. αριθ. 223 I /30- 1 -2008 εργολαβικό συμβόλαιο & ολοκληρώθηκε το έτος
20 Ι 2 και συγκεκριμένα την 23'1 Ιουλίου του 2 0 1 2 οπότε και ηλεκτροδοτιjθηκε.
Ως ι;κ τούτου, σύμφωνα με την παρ.

7 του αρ. 24 του 2 1 3 0/93

το νεοαναγεφό μενο ακίνητο μέχρι

την ηλεκτροδότησιj του, απαλλάσσεται από την καταβολιj ΤΑΙΊ για επτά έτη από την έκδοση της
οικοδομικι'ις άδειας, καθόJς και των αναλογούντων προστίμων.

Ι lιφακαλοίψε για τις δικές σας ενέργειες για τψ διαγραφι'ι των οφειλών.

ΘΩΜΑΣ ΙΊΑΝΝΙΩΊΉΣ

'-.

ΔΗΜΟΣ Ν.
ΣΜΥΡ

ΝΗΣ

18/2/2014
Καρτέλα Συναλλασσομένου

Επωνυμί

α:

Κωδικός:

Διεύθυνση:
ΑΦΜ:

ΠilliNH ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

147302

ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 25
Ν.ΣΜΥΡΝΗ

068769374

Συνοπτι..._� Παρουσίαση Κατάστασης Τελών

'

Ι Χρέωση
I Πίστωση

Κί�

Καθαρό Ποσό

Υπόλοιπα

Επιβαρύνσεις

787,13
0,00
787,13

τ
i
ο,οο Ι

Προσαuξ1iσiic

0,00
0,00
0,00

Μεικτά

I

787,13
0,00
787,13

Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης Πωλήσεων
Χρέωση
Πίστωση
Υπόλοιπα

Ποσό

Κίνηση

0,00
0,00
0,00

Αναλυτική Παρουσίαση Κινήσεων Τελών

_=:=:��'J1Β::::;:�--: Τ_
Γ��:�&��12-_]:�l:ό!ϊ
I
31/10/2012
-- --ΠΠόϊi6[2 - -� ----,------α:πrΟΣτιΜο
ΓI

_

i

_l;_Y�Q._\:.\..

,

__ _
---�

Καρτέλα Συναλλασσομένου

__ ____

α.Λοιπά τέλη & δικαιώματα ΤΑΠ

I

ι_·---�------------------- -�----

o1 -1Ξ- - =�.Υ�==-�=- -· -�
·
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

i

!l---- -----·· !
j __ �

_____

___

,

�!s���η_
37,07
sοο,ω

________ __ ___

_7_8]_,1]

ι ��
0,00

__

I

--;--- --σ.οο.J_ �---Q&Q

_ ______

__ __

·

; 1
ι ����;
πρ;-��ε:=
43
00
=:!
5 93
ι
sο,δδ - - - -·s8ο;ω'

_1____12s�-··- ___ι___

91 3,ο&_

Σελίδα 1

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Ι 8/2/2014

Οφειλές Κατά Τέλος και Αντικείμενο
Λήξη
31/10/2012
31/1012012
31110/2012
ΣΥΝΟΛΑ

Τέλος

Δό�

Καρτέλα Συναλλασσομένου

α.Λοιπά τέλη & δικαιώματα ΤΑΠ
α. Λοιπά τέλ & δικαιώματα ΤΑΠ
α.ΠΡΟΣτΙΜΟ
i

Πεοlοδος
2012
2008-20 1 1

Αντικ,

Χοέωιm
250,03
37,07
500,03
787,13

Επ/νσειι;.

0,00
0,00
0,00

Προσ/σεις
40,00
5,93
80,00

Σύνολο
290,03
43,00
580,03

0,00

125,93

913,06

Σελίδα 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΔΗΜΟΣ Ν.Σ:'1ΥΡΝΗΣ
ΊΜΗΜΑ ΕΙΔ !ΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
fLι\HP: ΔΗΜ ,ΠΡΙΑΔΗΣ Δ.
ΤΗΛ: 2132025774

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

2 Ο ΦΕΒ. 201�

81:3 0'3

ΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

ΘΕΜΑ:« ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ »

Κύριε Πρόεοι.·ε, έχοντας υπόψη:
Jι. Τυ

ά.ρθρο 2 ,υυ Ν.Δ 356/1 974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. 1 και 58 παρ.
1 του Β .Δ/τος ; 7/5-15/6/1 959 και το άρθρο 1 67 του ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης είσπραξης
δημοσίων eσ6οων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή Όπηρεσία, από τον ειδικό ταμεία
και τους εισπράκτορες.
2. Τη παράγραφο δ του άρθρου 1 74 του Ν.3463/2006, σχετικά με παραγραφή οφειλών όταν η
εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι λανθασμένη ως προς την φορολογητέα ύλη.
3. Τη με αριθμό πρωτ:7541/1 3 .2.2014 βεβαίωση του τμ1]ματος δημοτικών προσόδων, σχετικά με
r:σφαλuέντι γpfωση σε πρόστιμο για το ακίνητό της εταιρείας
επί της
r>δού Κοάτητc·· 3 8 Ν.Σμύρνη ..
)!<'.ρακαλο)

'>ισηγηθείτε στο Σ<i:ιμα να αποφασίσει για την ολική παραγραφή ή μη, της
J.ηξιπρόθεσμr�ς φειλής της εταιρείας
, από ΠΡΟΣτΙΜΟ , ήτοι
432,84 ευρώ , λόγω λανθασμένης χρέωσης(άρθρο 174/ του Ν.3463/2006).
ΨΙ

Συνημμένα: Κ1ρτέλα συναλλασσόμενου.
Ε

με αριθμό πρωτ:754 1 / 1 3 .2.2014 βεβαίωση τμήματος δημοτικών προσόδων.

ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ Δ Η Μ ΟΚΡΑτΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Ν. Σ Μ Υ Ρ Ν Η

O I KON O M I KOY

ΤΜΗΜΑ : ΔΗΜΟτΙΚΩΝ Π ΡΟΣΟΔΩΝ

ΑΡ . Π ΡΩΤ.

Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. Β Ε Ν ΙΖΕΛΟΥ 1 4 - Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΤΗΛ.

:

1 3 ΦΕΒ. 201�

15Lfl

2 1 3 2025757

fii'OΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Υ Π Η ΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΊΊΜΟΥ

ΣΧΕΤ.: Ο υπ αρ. 5 3 368/ 1 6- 1 0-20 1 3 χρηματικός κατάλογος

Α ναφερόμενοι

στον

ανωτέρω

σχετικό

χρηματικό

παραδρομΊ1ς χρεώθηκε .·πρόστιμο στην εταιρεία

κατάλογο

σας

ενημερώνουμε

ότι

εκ

που αφορά σε λοιπά

τέλη και δικαιιίψατα ΤΑΠ για το ακίνητο εm της οδού Κράτητος αρ. 3 8 Νέα Σμύρνη, περιόδου

2008-20 1 2.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

'
ΜΙΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

18/2/20 14

Καρτέλα Συναλλασσομένου
Επωνυμία:
Κωδικός:
Διεύθυνση:

ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

138943

ΚΡΑΗΠΟΣ 38

17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ
2109320653
2109324209
094510337

Τηλεφωνα:
ΑΦΜ:

Συνοπτιι..1j Παρουσίαση Κατάστασης Τελών
Γ

Καθαpό Ποσό

Κίνηση

jΧpέωση
Ι Πίστωση
Υπόλοιπα

1.881,06
0,00
1.881,06

ΕπιΙJα.pύνσει�

ΠpοσαυΕ:ήσεις

0,00
0,00
0,00

Μεικτά

1.88 1,06
0,00
1.881,06

0,00

Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης Πωλήσεων
Χρέωση
Πίστωση
Υπόλοιπα

Κ!νηση

Ποσό

0,00
0,00
0,00

Συνοπτική Παρουσίαση Κατάστασης Προμηθειών
Πίστωση
Χρέωση
Υπόλοιπα

Κίνηση

Ποσό

0,00
0,00
0,00

Αναλυτική Παρουσίαση Κιν1jσεων Τελών

L__!!μ/νία

1
'

I

Ι6ΙΙΟΙ2Ο Ι3

�ΪΙαρ/κο

Τ

Κίνηση

ΓsεΒΙ3 14899 Π. ΡΗΜΑΠΚΟΣ
Χ
!
I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
j
: (ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ)

I

Παρατ!le.i�

ΕτΩΝ 201 1/20 12

--i6)IOI2ϊJi31BEiΠ3Ί4W5--[T XPHMATiKOΣ�---rXPEΩΣH ΔΤ ΚΑΙΔΦ ΕτΟΥΣ 2013
!

I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

!

(ΒΕΒΑΙΩΣΕ!Σ)
" - ------·-------

Καpτέλα Συναλλασσομένοιι

/

1

- _
----��r---vx-=-e,"·ω-cση
=:--τi--"π"ιστ
::::--,1--.
Υ
-;:
ση
=
λο
::ιc
:π-c
::ο-iΕ, πό'
π:-;
ω:c
ν1σ"_
1 ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΤ- ΤΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
1.449,22 ;
ο,οο
1.449,22 1
ο,οο

I

i

Ι'

431,8 4 :

\

I

i

i

L_

1.�_!!_1!6_.

!

0,00 Ι

1

I

- --1.88 1 ,06 · : ----- -0,00

_ηροσ/σει5_
---.
_

--

.,·

I

__

Σελίδα I

.dΜΟΣ Ν. ΣΜΥ1'ΝΗΣ

I

Λήξη
30/11/2013
30/11/2013

I
I

I

18/2/2014

Δόση

έλοc;
α.Λοιπά τέλη Τ
& δικαιώμα α ΤΑΠ
τ

α.Λοιπά τέλη & δικαιώματα ΤΑΠ
α.ΠΡΟΣτΙΜΟ

30/11/2013
Λ
Ο Α
ΣΥΝ

Γ�

�ξη

30/1 1/201 3

Δόση

l�fι2013
30/1 1/2013

Σ

Λ
Ο Α
Ν
Υ

Καρτέλα ΣυναλλασσομtΎου

τ λο
έ ς ΤΑΠ
α.Λοιπά τέλη & δικαιώματα
1 α.Λοιπά τέλη & δικαιώματα ΤΑΠ

α.ΠΡΟΣτ!ΜΟ

Ληξιπρόθεσμε
ι
ς Ο φε λές

Π οδο
ερί
ς_
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ20
1 1 -2012
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ20
13
ΠΡΟΣτΙΜΟΒΟΥΖΟΥΝ
ΕΡΑΚΗΣ2011-2012

Αντικ.

Αντικ.

Επ/νσεις
0,00

Πpοσ/σ ι
ες
30,49

432,84
ση

0,00

12,96

0,00

12,99

1.881,06

0,00

56,44

έ
1.016,38

I

μ
Οφειλές Κατά Τέλος και Αντικεί ενο

Π οδο
<:j>[
ς
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ20
1 1-2012
ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ20
13
ΠΡΟΣτ!ΜΟΒΟΥΖΟΥΝ
ΕΡΑΚΗΣ20 1 1 -2012

Χ
ρ

ω
431,84

Χ

ρέ

ση

ω

1.016,38

Ε

π/νσε
I
ις 0,00
I

ρ
Π οσ/σ
ε

νολο
1.046,87
Σύ
444,80
445,83
1.937,50

ιc:.30,49

νολο �
ύ 1 .046,87

Σ

431,84

0,00

432,84

0,00

12,99

445,83

ο,οο Ι

56,44

1.937,50

1.881,06

12,96

444,80

I

Σελίδα 2

ΕΛΛΗΝΙΚΉ . . flMOKPAτiA
ΗΗΜΟΣ Ν.Σ 'ΥΡΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙ�: �. :αΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΙΙΛΗΡ: ΔΗΜ ΠΡΙΑΔΗΣ Δ.
ΤΗΛ: 2132025774

HMEP/NIA:
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:

ϊ Q ΦΕΒ. 201ft

89 2.0

ΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

ΘΕΜΑ. << ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΉΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ»

j ,:: ίιpιε iΙρόεuι. : ,, έχοντας υπόψη:
i.. Γu

άρθρο L. .uυ ι..;.Δ 356ι l 9Ί4 uω.τάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, των άρθρων 48 παρ. 1 , 54 παρ. 1 και 58 παρ.
, του Β.Διτος 7/)- 1 5/6/1 959 και το άρθρο 167 του νέου ΔΚΚ Ν.3463/2006, περί ευθύνης
&ίσπραξης δημJσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, από τον
f'ιδικό ταμεία 1 :αι τους εισπράκτορες.
2. Την παράγρ"ψο 3α του άρθρου 1 Ί4 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί απαλλαγής προσαυξ1jσεων
εκπρόθεσμης ,. �.ταβολής, λόγω μη επίδοση ατομικής ειδοποίησης.
3. Την με αριbι·.Ω 2)!;/20 1 3 απόφαση του ΔΣ, περί διαγραφfις των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Κας
, εφόσον πληρώσει τα πρόσημα , ήτοι 241 , 1 3 ευρώ με ης
;�QnσαυξΊjσεtc
·'·· Ί\1 γεγονο·; σ6μφωνα με τον rcς άνω νόμο(3463/2006), έπρεπε να απαλλαγεί και από τις
;.:JfJσαυξτισs\<:. ,jηλC<.δτι πρέπει να πληρώσει τα 241 , 1 3 ευρώ χωρίς προσαυξήσεις.
:;, Την με αριl1: ι:1 πρωτ:4975/3 1 . 1 .2014, νέα αίτησή της, με την οποία ζητάει την απαλλαγή των
·iφοσαυξήσ.οω v.
Παρακαλώ Η . ,;ισ11γηθείτε σ·ι;ο Σώμα να αποφασίσει για την απαλλαγή ή μη, των
;φσσαυξfι·:ι ';(·ο ι ι:κ:φόΟεσμτις κα·rl)•.βολής της Κας
από
137,44
ευρώ,
εφόσον
εξοφλήσει
Δ1�
,
.\1'-ΊΆΠ
,
ήτοι
έως
uήμερα(2/2014),
>φόc:ημο
την ο φειλή
··

fJ;;

α1cυ

π,ροη' ' ,ιι υ..

�· ;,cνι1μμένα:

<: 'ψιθμ. Πρωτ:-+9':'.\/3 1 . 1 .2014 αίτηση ενδιαφερόμενου
.,.'ciλα <Jοναλλασσόμενου
t . μ� αριθμό 258/2013 προηγούμενη απόφαση ΔΣ.

τ·

ι

. •

ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

191212014

Καρτέλα Συναλλασσομένου
Ειτωνuμία:
Ι<αιδιh:ός:
Διεύθυνση :
Τηλεφωνα:

Λρ.Ταυτότητας:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:

ΧΛΝΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΣ
123257
ΔΕΙΝΑΡΧΟΥ 3
1 1721 ΑΘΗΝΑ
21 09235904
M I S6640
029313245

Συνο;ι:τική Παρουσίαση Κατάστασης Τελών

Συνοπτική Παρουσίαση Κατάσταmις Πω}.ήσεων

Αναλυτικιj Παρουσίαση Κινήσεων Τε).ών

.

J

�;�-��#���-��-��-��:π����ϊΜCΠο�:�1�1�!�δΣποΡοv79_,�---Ι-�2ι:ω;J1;t---!!i���.οο ����ιο9τ---��!yσc�t�·σο·:· -π"i���i�-�-

ΚΑΤΛΛοrοΣ

. (ΒΕΒΑfΩΣΕ!Σ) .
J. χΡι-ιΜΑτίΚ.Οi
κΑτΑΛΟΓΟΣ
(ΒΕΒΑfΩΣΕfΣ)

ι _ Yι'fHPEtrAΊzό

·

·2sΊ12i.!.οό9

ΒΕΒΛΙΩτικο
' -�-�-��EΙΩ;':'ffl;_____

· ·

ΔΕΧΟ9Ί66:t7ο · ΔΙΠΛοτvπο
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

_

Καρτέλα ΣυναJ.λασσιψένου

_

-·-

x�_ψoη�,��f:JQ__ �

-�

t

ΤΑΠ::ΠΡοπΤ�νί02ΌΟ.i"-2"ΟΌΚ ιι4 κτιΣΜΑ-οΙκΟΠΕΔΟ. ·
ΒΟΣΠΟ- ΡΟΥ79

_

)1

.

1

1

Δ:i'-ΔΦ-Ί'ΑrΤ2-ΟΟ4-2009 ΚτΙΣΜΑ:δϊκ.οπέΔδ(f5%):-·-··

· ΒΟΣΠΟ
.. tQ��
--------------- -------------------_L___
ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ 2004-2009 κτιΣΜΑ-οικοπεΔο (25%),

ΒΟΣΠΟ

.. -· --��QY�---- -·�-

1

.

·· - -·τι2.5s·· --

_____

_

______ .. _ _

�--

_

370,35
ο,οο

j
i

__L__

--��'-------

1

- ····----ο;οaι� ,_477.6Τ;---!
____J_��- ----- "''"
____
ο,σο
:
848,02

.

, .
·

Ι
L_____________
____ι__
ο,οο :
370,35 !
477,67 i
.

. ____

,

Ι

1

ο.οο

_j_____ _!__________�_L

_____

J

_

__�--------

-�

ι

:

,

j

____________

Σελίδα I

191?.120!4

ΔΗΜΟΣ Ν ΣΜΥΡΝΗΣ

..

·;
l ! , i.

η,φfιω

-Κiν1: .,,·

i Ι ' ! �ι20U : M.X!3."i3!

ΑΚΥρηηΚΗ 'χι�ΕΩΣ.Η .
(UfΞ!3ΛΙΩΘΕΝ}

. - �-' �_ωσ-!ι_

n g��;:-;�;',-:rι:ι� ·
: ΔΙΛΓI'ΑΦΗ ΟΦΕ!ΛΩΝ AJlO ΔΤ-ΔΦ-ΊΆΠ ΑΠΟ
' ΒIΖΒΑΙΩΊΊΚΟ 2009 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΊΊ ΕΙΧΕ ΓIΛΗΡΩΣΕΙ.
: 25�f..�.!} �f19�AΣI-I f:._Σ
__

-236.54

Ιliο:πωση

-- ··

.

0,00

Ληξιπρ60εσμες Οφr.ιλi·c
__ ι:\όσΙ} .

ι\tjξη
δ
31/511 όg""

--

. ---!--··
··
·

Υέ�Ι!_ς_

Ι}ερίοδο

___

.

Προσ/σtΙC

56.66

ο
·τς6�ό7
Σ\1\'Ο/.

I
ΟΥ
i
--- --- Ο,δΌ______ _
141 ,72
-- ά:nrοπιΜΟ________ ------:ΓΑΠiο
,. ··-------- - ---.,.--δΓ-I 2008/ΠΡΟΣΤ/ΔΗΜΗΤΡΙ
1
o
- --�
---_----τj_
--- -,---"
'�
'�

.,c.
,--------,

,
!8
_
<�7
----------����� - ------��_Y�_-_
-_
+

--,
_�
'
.l

tl.
�,,__----_"
Q
"
.�·
"
'
..
�-_ _ _ --_�
.
- -- _
-

·-

;__
ΔΤ-ΔΦ 2004-_���- - ;.
, 2006/ΠΡΟΣr/ΔΙ-ΙΜΗΤΡΙ [

α.ΠΡΟΣτΙΜΟ

I

I

_

_

--�

. --�

__

Οφειϊ� Κατά Τϋ.ος ιιαι Ανηια:Ιμενο

1

---3 115!200
��-J.i
9

�-- Σ\'Ν�ΛΑ

·

�\

___]
._
:_
__

Καρtέλα Συναλλασσομένου

Ι 1

____

-------- --+Δf:ΔΦ��;&χ��"'"""'----Γ----____�_Δ :�- ..---=τ--��� 99,4��� -���-εις_Ο]Ο-=�!!Ροσ/�έ\�� �---�]"�ΞΙλ�56�ό7J

·-

Στ Κ δ____

-α:Πrο

--

I

TέJ.oc:

_

I 2006/ΙlΡΟΣΤ/ΔΗΜΙΠΡΙ I

!�l'π 2οο4-

1 2008/ΠΡΟΣΊ"/ΔΗlνΠ-Il"ΡΙ i

,1 ov

Ι

--------1------

Ι,

ϊ�

!

·ο;οο+------- I

241,13 :

0,00 Ι

,4!_:
" - Ε.2
--

,
378 57 '

Σελίδα 2

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΚ3-ΗΣ4
ΕΛΛΗΝΙΙ\Ji ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΙΩΙΣ
ΔΗΙνΙΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Α ΠΟ ΣΠΑ Σ Μ Α
Από το πρακτικό της υπ' αpιθ. 2 1 ης 09/1 2/201 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σ μύρνης.

Αρωμός απόφασης : 258/2013

Διαγραφών ληξιπρόθεσμων οφειλών
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Περί:

-

Στη Νέα Σ μύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σfιμερα την 9/12/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα
J!.> :OO' συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν τι1ς υπ. αριθμ. πρωτ.

C3 1 ί Ι/5- 1 2 - 1 3 πρό σκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. που επιδόθηκε σε κάθε ένα από
τους Συμβούλους και τον κ. Δή μαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 του Ν. 3852/10 την 5- 1 2-

2 0 1 3 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13 :00'. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί

συνόλου 41 μελίον βρέθηκαν παρόντα (33) μέλη ήτοι :

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙLΜΟΠΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξι1ς:
1.

! ...,

:1.
4.

Li·

ι:

' ·

8.
9.

UQ'I

•" j
f--=- .

[i?..
13.
14.
15.
16.

-

1 7.
18.
19.
20.

21.

ΚΟΥΊΈΛΑ:ΚΗΣ rΈΩΡΓ!ΟΣ
XATZATOYPJAN ΕΥΑΓ!ΈΛΟΣ
ΙΙΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΑ:ΚD.ΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΔΕΛΗΓ!Αl'JΝ Η ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Π'ΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ ΔΩΡΟΣ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΠΈΛΟΣ
lvL-'\.NTZIOY ΑΦΡΟΔΠΗ
Κ..Α.ΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
Γ!Ατl!ΔΗΣ ΠΑΝΑΠΩτΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ Υ ΕΛΕΩΝΟΡΑ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Δ!ΟΝΥΣΙΟΣ
ΙCΑΣΊΌΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
IYill!ΣAΛAΣ ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩτΕΙΝΗ
ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑτΕΡΙΝΗ
ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
τΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΨ
λΘΑΝΑΣJΟΥ ΑΘΑΝΑΣIΟΣ

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΠΟΣ

.λλΥΚ.ΑΤΟΡ.ι\Σ ΤΡΥΦΩΝ
ΜΑΜΩΛΗ ΑΙΚΑτΕΡΙΝΗ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑ.ΝΑΙΊΩΤΗΣ

ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗτFΑ
ΚΑΡΑlv!ΟΥΣ.λλΗΣ rΈΩΡΙΊΟΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙD..ΑΝΣ
ΝΗ
ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΥΡΟΣ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΡτΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
τΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΕΡΓΗ :JYfAPIA

ΒΡΕΠΟΣ ΑΠΈΛΟΣ

ΜΑτΗΣ ΑΛΕΞ!ΟΣ

ΣΙΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΡ..ΑΝΝΗ Σ
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλ1jθψων είναι οι κ. κ. :

1 . ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΠΡΟΣ
3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡ lΔΩΝ
5 . ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ί . ΑΠΕΡΓΗ lviA.PIA

:2 . ΜΑΝτΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙτΗ
4. ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
6. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν . Σμύρνης κ. Τζουλό.κης Σταύρος

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΚ3-ΗΣ4
την έναρξη της υπ. aριθμ. 21ης Συνεδρίασης της 9, 1 212 0 1 3 και

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε

Εισηγούμενος το 1 1 ° Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. διαβάζει την εισήγηση του κ. Δημάρχου, που έχει
ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
«1. Το άρθρο 2 του Ν.Δ 35611974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε. των άρθρων 48 παρ. 1 . 54 παρ. 1 και .58 παρ . 1
του Β. Δ/τος 1 ί/5-15/6/1959 και το άρθρο 16ί του νέου ΔΚΚ N.3463i2006, περί ευθύνης είσπραξης
δημοσίων εσόδων στους Δήμους που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία. από τον ειδικό ταμεία και τους
εισπράκτορες.

2. Την παράγραφο 1 δ του άρθρου 1 ί 4 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί μερικής ή οληο]ς διαγραφή οφειλής
προς τους Δήμους, όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά. τρόπο λανθασμένο ως
προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή
εγγραφή.
3. Την παράγραφο 3α του άρθρου 1 ί4 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ, περί απαλλαγή των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής οφειλετών προς τους Δήμους οι οποίοι έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία.

λόγω μη παραλαβή ατομικής ειδοποίησης.

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 57007/5 . 1 1 .:?.0 1 3 αίτηση της κας ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΗΛΙΑ. με
την οποία ζητά.ει την ολική διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. οι οποίες προ1]λθαν από χρέωση

για διαφορά τετραγωνικών

σε ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ ετών 2004-2008(βεβαιωτικός κατάλογος του 2009) για το

ακίνητό της στην Ν. Σμ1φνη στην οδό Βοσπόρου 79. λόγω του ότι είχε πληρώσει τα ως άνω τέλη με το
ΔΕΧΟ91 66470/28. 12. 2009 και εκ παραδρομής βεβαιώθηκαν.
Επίσης ζητάει την διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των προστίμων των ως άνω
οφειλών της , λόγω του ότι δεν παρέλαβε τις ατομικές ειδοποιήσεις που τις απεστά.λησαν.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα

να αποφασίσει για την παραγραφή ή μη,

των ληξιπρόθεσμων

οφειλcΌν της Κας ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΗΛΙΑ από ΔΤ-ΔΦ - ΤΑΠ για τον λόγο του ότι τα είχε
πληρώσει με το ΔΕΧΟ91 66470/28. 1 2.2009 και βεβαιώθηκαν εκ παραδρομής. εφόσον εξοφλήσει τα

πρόστιμα ήτοι 2 4 1 , 1 3 ευρώ των ως άνω τελ{ον και τις προσαυξήσεις των προστίμων»
Δ Η Μ Ο Τ ΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ
άκουσε
τον
Πρόεδρο
και
το
Δήμαρχο.
και αφού έλαβε υπόψη του : α) την υπ. αρ.
Αφού
57007/5 . 1 1 .20 1 3 αίτηση της κας ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΠΑΣ του ΗΛΙΑ, β) το γεγονός ότι η ενδιαφερόμενη
είχε πληρώσει τα. ως άνω τέλη με το υπ. αρ. ΔΕΧΟ9 166470/28.12ΔΟ09. γ) το γεγονός ότι η ενδιαφερόμενη
δεν παρέλαβε την υπ. αρ. 53284 ατομικ1] ειδοποίηση της υπηρεσίας μας. δ) τις διατάξεις του άρθρου 2 του

Ν.Δι'rος 356/1974 διατάξεων Κ.Ε.Δ.Ε, ε) τις διατάξεις των παρ. 1

54 και 5 8 του άρθρου 48 του Β .Δ.'τος

17/5 - 1 5/6/1959 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 167 του και τις διατάξεις των παραγρά.φων 1 δ και 3" του

άρθρου 1 74 του Ν. 3 463!2006, μzτά από διαλογική συζήτηση ιcαι κατόπιν ονομαστικ1)ς ψηφοφορίας
(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στέφος Νικόλαος,

Νά\•ου Δ1jμητρα,

Κα.σημέρη

Θεοδώρα,

Τ σαΙ<ίρης Παναγιώτης και Τσιάπης Παναγιώτης έχουν α.ποχω p1jσει)
Εγκρίνει με

ΑΠΟΦ ΑΣΙΖΕΙ

(27)

ψήφους υπέρ την διαγραφή

των ληξιπρόθεσμων οφειλών της κας ΧΑΝΙΩΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΗΛΙΑ σπό ΔΤ- Δ Φ -ΤΑΠ. εφόσον εξοφλήσει τα πρόστιμα ήτοι 2 4 1 , 1 3 ευρώ των εν λόγω
τελών και τις προσαυξήσεις των προστίμων, ήτοι 1 2 7,80 €.

Η ΔημοτιιαΊ Σύμβουλος κα Δεληγιάννη Κλεοπά.τρα ψήφισε αρνητικά..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ:Σ-

·-- ·

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟτJΚΟ ΣYl\ffiOYΛIO

, "Jjj.Ακ�:π���Ί�ι

ΠΟΥΛΙΟΣ ΩΝΣ
Κ
τ..Ι.ΝΠΝΟ
'·.·
:. · Σ
, ' ..·.

'·'

ΤΑ ΜΕΛΗ

,:
. -.

.

'
·

··,,,

·'·

---�

,

)

Υ

�lz�l3

ΟΣ

ΟΣ ΚΩΝΣΗ.:ΝΠΝΟΣ

Ο ΓΡΑ.ΜΜ.<ΗΕΑΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΤΩΑΝΝΗΣ

EMHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληρ. : ΑΛ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
Τηλ. : 2 1 3 2025 807

Ν. ΣΜΥΡΝΗ ..

:l-)./::?../2.0) �
9 1 ...9 3

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :

ΠΡΟΣ : κο ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ στο
πλαίσιο της υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του
Πράσινου Ταμείου «Αστική Ανοζωογόνηση 2012-201 5» για το
Έτος 201 3
Σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 531 1 /23. 1 2.2013 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ : ΒΛΓΓ46Ψ844-6ΨΜ)
έχει συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ο υπ'αριθμ. 33 4 1 0001/1
ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός (escrow account) για την υλοποίηση του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος τοu Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση
201 2-201 5 , με δικαιούχους τους Δήμους που αναφέρονται στην υπ'αριθμ.
5358/23. 1 2.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΦ46Ψ844-ΕΓΨ) απόφαση του Προέδρου του
Για την ολοκλήρωση της
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
διαδικασίας χρειάζεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
Δεδομένου ότι συμπεριλαμβανόμαστε στον πίνακα των Δικαιούχων Δήμων,
παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Σώμα την λήψη απόφασης :
α) για να προσχωρήσει ο Δήμος Νέας Σμύρνης στους όρους και συμφωνίες της
από 30. 1 2 .201 3 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο
πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013» .
β) να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος κος Σταύρος Τζουλάκης να υπογράψει την ως
άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) .
γ) να ορισθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος
τοu προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό
ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν
συ μφωνηθεί στην από 30. 12.2013 σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.
Συνημμένα σχέδιο της εν λόγω Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού.

Ο. ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ
Ό

(σ.β.)

ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (escrow account) ΗΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟτΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
«ΑΣτiΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 2015 · έτος 2013»

Στην Αθήνα σήμερα, την 30 Δεκεμβρίου 201 3 , στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π.
και Δανείων (Ακαδημίας 40) οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1.

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία <<ΠΡΑΣΙΝΟ TAMEIO», που

εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λυκούργου 1 7, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Βασιλείου του Ιωάννη δυνάμει της υπ' aριθμ.
39335/1 .7.20 1 3 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 3 1 1/2.7.2013), εφεξής καλούμενο «Καταθέτης».

2. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων», που εδρεύει στην Αθήνα, Ακαδημίας 40 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο του Θεοδώρου δυνάμει της υπ' aριθμ
3507/30.12.2013 απόφασης του Δ. Σ. αυτού , καλούμενο εφεξής « Μεσεγγυούχος». Και

3.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγιάς», που

εδρεύει στην Αγιά Λαρίσης, οδός Καλυψώς Αλεξούλη 27, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Αντώνιο Γκουνταρά, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
4.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγίας

Βαρβάρας», που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα Απικής, οδός Αριστομένους 8 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Γεώργιο Καπλάνη , εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
5.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγίας

Παρασκευής», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Απικής, οδός Μεσογείων 415-417 και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Βασίλειο Ζορμπά, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
6.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγίου

Βασιλείου» , που εδρεύει στο Σπήλι Ρεθύμνης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Ιωάννη Πιπεράκη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος» .
7.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγίων

Αναργύρων - Καματερού» , που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρων Απικής, οδός Λ.Δημοκρατίας
6 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Νικόλαο Σαράντη , εφεξής καλούμενος
«Δικαιούχος».
8.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγρινίου»,

που εδρεύει στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, οδός Χ. Τρικούπη 10 και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Παύλο Μοσχολιό, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
1

9.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων»,

που εδρεύει στην Αθήνα Απικής, οδός Λιοσίων 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Γεώργιο Καμίνη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
10.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος

Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη Έβρου, οδός Λ. Δημοκρατίας 306 και
εκπροσωπείται

νόμιμα

από

τον

Δήμαρχο

Ευάγγελο

Λαμπάκη,

εφεξής

καλούμενος

«Δικαιούχος».
11.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αλμωπίας>> ,

που εδρεύει στην Αριδαία Πέλλας, οδός Πλ. Αγγέλου Γάτσου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Δημήτριο Πασόη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
12.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού με την επωνυμία «Δήμος

Αμαρουσίου>>, που εδρεύει στο Μαρούσι Απικής, οδός Β. Σοφίας 9 και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Γεώργιο Πατούλη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
13.

Ο

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού με την επωνυμία «Δήμος

Αμπελοκήπων - Μενεμένης>>, που εδρεύει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, οδός Π.
Γρηγορίου Ε' 1 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Λάζαρο Κυριζόγλου, εφεξής
καλούμενος «Δικαιούχος>>.
14.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αμυνταίου>>,

που εδρεύει στο Αμύνταιο, οδός Γρ. Νικολαίδη 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Ιωακείμ Ιωσηφίδης, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
1 5.

Ο

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος

Αμφιλοχίας>>, που εδρεύει στην Αμφιλοχία Αιτοωλοακαρνανίας, οδός Γ. Στρατού 5 και
εκπροσωπείται

νόμιμα

από

τον

Δήμαρχο

Απόστολο

Κοιμήση,

εφεξής

καλούμενος

«Δικαιούχος>>.
16.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ανδραβίδας

- Κυλλήνης>>, που εδρεύει στα Λεχαινά Ηλείας, οδός Πολυτεχνείου 4 και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Δημήτριο Αρβανίτη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
1 7.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Άνδρου>> ,

που εδρεύει στην Άνδρο νομού Κυκλάδων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιωάννη
Γλυνό, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
18.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αρχανών ­

Αχερουσίων>>, που εδρεύει στα Πεζά Ηρακλείου Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Ρούσσο Κυπριωτάκη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
19.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης>>, που εδρεύει στη Βούλα Απικής, οδός Κ.Καραμανλή 1 8 και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Σπυράγγελο Πάνα, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.

2

20.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βισαλτίας»,

που εδρεύει στη Νιγρίτα Σερρών, οδός Ηρώων 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Δημήτριο Καλαϊτζής, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
21.

Ο

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος

Βριλησσίων», που εδρεύει στα Βριλήσσια, οδός Δ. Βερνάρδου 23 και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
22.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βόλου», που

εδρεύει στον Βόλο Μαγνησίας, οδός Βηθλεέμ & Σωσιπάτρου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Παναγιώτη Σκοτινιώτη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
23.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Γαλατσίου»,

που εδρεύει στο Γαλάτσι Απικής, οδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 4 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Κυριάκο Τσίρο, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
24.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Γλυφάδας»,

που εδρεύει στη Γλυφάδα Απικής, οδός Άλσους 15 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Κωνσταντίνο Κόκκορη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
25.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Γόρτυνας» ,

που εδρεύει στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου Κρήτης, οδός Αντονίνο Ντι Βίτα 1 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Νικόλαο Σχοιναράκη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
26.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δάφνης -

Υμηπού», που εδρεύει στην Δάφνη Απικής, οδός Έλλης 1 6 και Κανάρη και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Μιχαήλ Σταυριανουδάκη , εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
27.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δελφών»,

που εδρεύει στην Άμφισσα Φωκίδας, οδός Σταλλού 6 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Ν ικόλαο Φουσέκη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
28.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δεσκάτης»,

που εδρεύει στη Δεσκάτη νομού Γρεβενών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Νικόλαο Μίγκο, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
29.

Ο

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού με την επωνυμία «Δήμος

Διδυμότειχου», που εδρεύει στο Διδυμότειχο Έβρου, οδός Βασ. Γεωργίου 1 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Παρασκευά Πατσουρίδη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
30.

Ο Ο ργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Διονύσου>>,

που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Απικής, οδός Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου 1 και
εκπροσωπείται

νόμιμα

από τον Δήμαρχο

Ιωάννη

Καλαφατέλη,

εφεξής

καλούμενος

«Δικαιούχος».
31.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δομοκού»,

που εδρεύει στο Δομοκό Φθ ιώτιδας, οδός Θέμιδος & Γ. Ρίτσου 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Δήμαρχο Στυλιανό Σύρο, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
3

32.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δυτικής

Μάνης», που εδρεύει στην Καρδαμύλη νομού Μεσσηνίας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Δημήτριος Γιαννημάρας, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
33.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δωρίδος>>,

που εδρεύει στο Ευπάλιο νομού Φωκίδας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Γεώργιο Καπεντζώνη, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>>.
34.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Έδεσσας>>,

που εδρεύει στην Έδεσσα Πέλλας, οδός Πλ. Αιγών 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Δημήτριος Γιάννου, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>>.
35.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Ελευσίνας»,

που εδρεύει στην Ελευσίνα Αττικής, οδός Χατζηδάκη & Δήμητρος και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δ(]μαρχο Γεώργιο Τσουκαλά, εφεξ(]ς καλούμενος <<Δικαιούχος>>.
36.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Ερέτριας>>,

που εδρεύει στην Ερέτρια Εύβοιας, οδός Ε. Κραταιμένους και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Βασίλειο Βελέντζα, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>> .
37.

Ο

Οργανισμός Τοπικ(]ς Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού

με την επωνυμία <<Δήμος

Ηλιούπολης>>, που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικ(]ς, οδός Σ. Βενιζέλου 1 1 2- 1 1 4 και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Βασίλειο Βαλασόπουλο, εφεξής καλούμενος
<<Δικαιούχος>>.
38.

Ο Οργανισμός Τοπικ(]ς Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Ηρακλείου>>,

που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, οδός Σ. Καραγιώργη 2 & Μ. Αντύπα και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Παντελεήμων Βλασσόπουλος, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>> .
39.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Θάσου>>,

που εδρεύει στη Θάσο Καβάλας, οδός Ντε Βαμπέζ 7 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Κωνσταντίνο Χατζηεμμανουήλ, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>>.
40.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Θέρμης>>,

που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, οδός Δημοκρατίας 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος» .
41 .

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Θήρας>>,

που εδρεύει στα Φηρά Θήρας νομού Κυκλάδων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Αναστάσιο - Νικόλαο Ζώρζο, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>> .
42.

Ο

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού

με την επωνυμία <<Δήμος

Ιεράπετρας>>, που εδρεύει στην Ιεράπετρα Λασιθίου, οδός Πλ. Κανουπάκη και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιωσήφ Αναστασάκη, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>>.
43.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Ιλίου>>, που

εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Κάλχου 48-50 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Νικόλαο Ζενέτο, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>>.
4

44.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ιστιαίας -

Αιδηψού», που εδρεύει στην Ιστιαία Εύβοιας, οδός 28ης Οκτωβρίου 26 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Ζάχο Χριστοφή, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
45.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Καβάλας»,

που εδρεύει στην Καβάλα, οδός Κύπρου 1 0 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Κωνσταντίνος Σιμίτση, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
46.

Ο

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού

με την επωνυμία <<Δήμος

Καλαβρύτων», που εδρεύει στα Καλάβρυτα Αχαία ς, οδός Ε. Κηπουργού 6 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Γεώργιο Λαζουρά, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
47.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού

με την επωνυμία <<Δήμος

Καλαμαριάς», που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Μεταμορφώσεως 9 και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Θεοδόσιο Μπακογλίδη, εφεξής καλούμενος
<<Δικαιούχος» .
48.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού

με την επωνυμία <<Δήμος

Καλαμπάκας», που εδρεύει στην Καλαμπάκα Τρικάλων, οδός Ε. Βλαχάβα 1 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Δημήτριο Σακελλαρίου , εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
49.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Καλυμνίων» ,

που εδρεύει στην Κάλυμνο Δωδεκανήσου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Δημήτριο Διακομιχάλη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
50.

Ο

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού

με την επωνυμία <<Δήμος

Κασσάνδρας>>, που εδρεύει στην Κασσανδρεία Χαλκιδικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Βασίλειο Παπαγιάννη, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>> .
51.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Καστοριάς>>,

που εδρεύει στην Καστοριά και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Εμμανουήλ
Χατζησυμεωνίδη, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>>.
52.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Κάτω

ΝευροκοπίοU>>, που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, οδός Σωκράτους ?Β και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Μελέτη Μαυρίδη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
53.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Κερατσινίου

- Δραπετσώνας>>, που εδρεύει στο Κερατσίνι Απικής, οδός Ελ. Βενιζέλου 200 και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Λουκά Τζανή, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>> .
54.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Κέρκυρας>> ,

που εδρεύει στην Κέρκυρα, οδός Κ. Γεωργάκη 38 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Ιωάννη Τρεπεκλή, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
55.

Ο

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

Κεφαλλονιάς>>,

που

εδρεύει

στο Αργοστόλι

βαθμού

με την επωνυμία «Δήμος

Κεφαλληνίας, οδός Πλ.Βαλλιάνου 7 και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
5

56.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κιλελέρ»,

που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας, οδός Η ρ. Πολυτεχνείου 1 3 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Ρίζο Κομήτσα, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
57.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κοζάνης»,

που εδρεύει στην Κοζάνη, οδός Πλ. Νίκης 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Λάζαρο Μαλούτα, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
58.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Κομοτηνής>>,

που εδρεύει στην Κομοτηνή Ροδόπης, οδός Πλ. Βιζυηνού 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Γεώργιο Πετρίδη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
59.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κόνιτσας>> ,

που εδρεύει στην Κόνιτσα Ιωαννίνων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Παναγιώτη
Γαργάλα, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>>.
60.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κω>> , που

εδρεύει στην Κω Δωδεκανήσου, οδός Ακτή Κουντουριώτη 7 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Κώστα Καϊσερλή , εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>>.
61 .

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Λαμιέων>>,

που εδρεύει στη Λαμία Φθιώτιδας, οδός Σκληβανιώτη 8 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Γεώργιο Κοτρωνιά, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>> .
62.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λαρισαίων>> ,

που εδρεύει στη Λάρισα Θεσσαλίας, οδός I. Δραγούμη 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Αθανάσιο Μαμάκο, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
63.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λίμνης

Πλαστήρα>>, που εδρεύει στο Μορφοβούνι Καρδίτσας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Δημήτριο Τσιάντη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
64.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λυκόβρυσης

- Πεύκης>>, που εδρεύει στη Λυκόβρυση Απικής, οδός Αγ. Βαρβάρας 25 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Δημήτριο Φωκιανός, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
65.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Μαλεβιζίου>> ,

που εδρεύει στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης, οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Μαμουλάκη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
66.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού

με την επωνυμία «Δήμος

Μαραθώνος>>, που εδρεύει στον Μαραθώνα Απικής, οδός Οινόης 6 και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Ιορδάνη Λουίζο, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
67.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Μοσχάτου -

Ταύρου>>, που εδρεύει στο Μοσχάτο Απικής, οδός Κοραή 36 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Ανδρέα Ευθυμίου, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.

6

68.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Μουζακίου>>,

που εδρεύει στο Μουζάκι Καρδίτσας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Γεώργιο
Κωτσό, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
69.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Μυκόνου>> ,

που εδρεύει στη Μύκονο Κυκλάδων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αθανάσιο
Κουσαθανά - Μέγα, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
70.

Ο

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος

Ναυπακτίας», που εδρεύει στην Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, οδός Ι.Τζαβέλλα 37 και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ιωάννη Μπουλέ, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
71.

Ο

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'

βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος

Ναυπλιέων», που εδρεύει στο Ναύπλιο Αργολίδος, οδός Βασ. Κωνσταντίνου 34 και
εκπροσωπείται

νόμιμα

από

τον Δήμαρχο

Δημήτριο

Κωστούρο,

εφεξής

καλούμενος

<<Δικαιούχος».
72.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Νέας

Σμύρνης», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός Ε. Βενιζέλου 14 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Σταύρο Τζουλάκη, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
73.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Νέστου>>,

που εδρεύει στη Χρυσούπολη Καβάλας, οδός Πρεμετής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Σάββα Μιχαηλίδη, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
74.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Νοτίου

Πηλίου», που εδρεύει στην Αργαλαστή Μαγνησίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Νικόλαο Φουρτούνα, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
75.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Παγγαίου>>,

που εδρεύει στην Ελευθερούπολη Καβάλας, οδός Φρ. Χρηστίδη 1 37Α και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Βασίλειο Ξουλόγη, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
76.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Παλαμά»,

που εδρεύει στον Παλαμά Καρδίτσας, οδός Β. Παπακυρίτση 4 και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Πατσιαλή, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>>.
77.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Πειραιά>>,

που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, οδός Ευαγγελιστρίας 21 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Βασίλειο Μιχαλολιάκο, εφεξής καλού μενος <<Δικαιούχος>>.
78.

Ο

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού

με την επωνυμία

«Δήμος

Περιστερίου>>, που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Πλ. Δημοκρατίας και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>>.
79.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Πηνειού>>,

που εδρεύει στη Γαστούνη Ηλείας, οδός Γ. Γιαννακοπούλου 30 και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Δήμαρχο Αλέξιο Καστρινό, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος>> .
7

80.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πρέβεζας»,

που εδρεύει στην Πρέβεζα Ηπείρου, οδός Ε. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Χρήστο Μπαίλη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
81.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Πύλου -

Νέστορος», που εδρεύει στην Πύλο Μεσσηνίας, οδός Πλατεία Νέστορος και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Δημήτριο Καφαντάρη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος».
82.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ραφήνας -

ΠικερμίΟU>>, που εδρεύει στη Ραφήνα Αττικής, οδός Αραφηνίδων Αλών 1 2 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Γεώργιο Χριστόπουλο, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
83.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος ΡόδοU>> , που

εδρεύει στη Ρόδο Δωδεκανήσου, οδός Πλ. Ελευθερίας 1 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Ευστάθιο Κουσουρνά, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
84.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σάμου», που

εδρεύει στη Σάμο, οδός Πλ. Αγ. Σπυρίδωνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο
Στυλιανό Θάνο, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
85.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σαρωνικού>>,

που εδρεύει στα Καλύβια Αττικής, οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
86.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σκύρου>>,

που εδρεύει στη Σκύρο Εύβοιας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Μιλτιάδη Μιχαήλ Χατζηγιαννάκη, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
87.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σουλίου>>,

που εδρεύει στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο
Σταυρούλα Μπραίμη - Μπότση, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
88.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σπάρτη>> ,

που εδρεύει στη Σπάρτη Λακωνίας, οδός Ευαγγελιστρίας 85-87 και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Δήμαρχο Σταύρο Αργειτάκο, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>> .
89.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σύρου -

Ερμούπολης>> , που εδρεύει στη Σύρο Κυκλάδων, οδός Πλ. Μιαούλη και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Ιωάννη Δεκαβάλλα, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>> .
90.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Τανάγρας>>,

που εδρεύει στο Σχηματάρt Βοιωτίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Ευάγγελο
Γεωργίου, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.
91 .

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος ΤοπείροU>>,

που εδρεύει στο Εύλαλο Ξάνθης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Στυλιανό
Χατζηευαγγέλου, εφεξής καλούμενος «Δικαιούχος>>.

8

92.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Τριπόλεως»,

που εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας, οδός Λαγοπάτη & Αταλάντης και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Δήμαρχο Ιωάννης Σμυρνιώτης, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
93.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Φαιστού» ,

που εδρεύει στις Μοίρες Ηρακλείου, οδός Πάροδος 25"ς Μαρτίου 1 και εκπροσωπείται νόμιμα
από την Δήμαρχο Μαρία Πετρακογιώργη - Ανυφαντάκη, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
94.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Φαρσάλων»,

που εδρεύει στα Φάρσαλα Λαρίσης, οδός Πατρόκλου 3 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Δημήτριο Μαραβέλιας, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
95.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος Φιλοθέης ­

Ψυχικού», που εδρεύει στο Ψυχικό Απικής, οδός Μαραθωνοδρόμου 95 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Παντελή Ξυριδάκη, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
96.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία <<Δήμος ΧαΊδαρίου>>,

που εδρεύει στο Χαϊδάρι Απικής, οδός Στρ. Καραϊσκάκη 1 38 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο Αριστομένη Καραχάλιο, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
97.

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Χαλκιδέων»,

που εδρεύει στη Χαλκίδα Εύβοιας, οδός Ληλαντίων & Μεγασθένους 34 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο Αθανάσιο Ζεμπίλη, εφεξής καλούμενος <<Δικαιούχος».
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΡΟΟΙΜΙΟ

α. Με την υπ' aριθμ. 735/1 3.3.20 1 3 (ΑΔΑ: ΒΕΔΣ46Ψ844-9ΩΟ) απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του

Π ράσινου Ταμείου με τίτλο <<Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015 για το έτος 2013» με
αντικείμενο

την χρηματοδότηση παρεμβάσεων που

έχουν

σκοπό

την ολοκληρωμένη ανάmυξη των
πόλεων με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.
β . Η εγκριθείσα πίστωση του Προγράμματος ανερχόταν σε ποσό 1 5.400.000 € από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 201 3. Η
δομή, οι άξονες προτεραιότητας, ο προϋπολογισμός, οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης, η
διαδικασία υποβολής και εγκρίσεων προτάσεων, τα περιεχόμενα του φακέλου υποβολής
προτάσεων, οι όροι χρηματοδότησης και οι υποχρεώσεις δημοσιότητας έχουν καθορισθεί με τον
από Απρίλιο 201 3 Οδηγό Διαχείρισης Προγράμματος, ο οποίος έχει εγκριθεί με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Π ράσινου Ταμείου.

9

γ. Για την υλοποίηση του ως άνω Χρηματοδοτικού Προγράμματος δημοσιεύθηκε η υπΌριθμ.
20/201 3 (Α.Π. 886/1 -4-201 3) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, στο πλαίσιο της οποίας
μεγάλος αριθμός Δήμων υπέβαλε προτάσεις χρηματοδότησης συγκεκριμένων έργων, οι οποίες
έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί σύμφωνα με το με αρ. 52.1 /25-07-201 3 Πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και την υπΌριθμ. 31 1 3/8.8.2013 (ΑΔΑ
ΒΛΩ846Ψ844-Ω2Α) απόφαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου.

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου ήδη με την υπ· aριθμ. 60.5/1 1 . 1 2.2013
απόφασή του έχει ήδη εγκρίνει:

τη σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για την υλοποίηση του

Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 201 5 για το έτος 201 3 » , διάρκειας έως 30/6/201 4

η σύσταση του λογαριασμού να γίνει με μεταφορά του προς οριστικοποίηση ποσού
από τον υπΌριθμ GR330970001 3336001 1 00000087 λογαριασμό του Πράσινου
Ταμείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

να ορισθεί το Ταμείο Π αρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος των
παραπάνω ποσών (προϊόντων) που θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει
σης ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στις σχετικές καταρησθησόμενες
συμβάσεις.

Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου να
οριστικοποιήσει το ποσό, τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες για την σύσταση των
παραπάνω ειδικών δεσμευμένων λογαριασμών και να υπογράψει ης σχετικές
συμβάσεις.

Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου να
προβεί σε κάθε νόμιμη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.

δ. Κατόπιν των παραπάνω εκδόθηκε η υπ' aριθμ. 531 1/23. 1 2.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΓ46Ψ844-6ΨΜ)

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία

τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων η υπΌριθμ. 735/1 3.3.20 1 3 (ΑΔΑ: ΒΕΔΣ46Ψ844-9ΩΟ) απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Συγκεκριμένα, με την

παράγραφο 5α η πίστωση του προγράμματος ορίσθηκε σε ποσό € 20.700.367,89, ενώ επίσης
με την παράγραφο 5β προβλέφθηκε ότι το ως άνω Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα μπορεί να
υλοποιείται μέσω σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow accoυnt) στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
10

Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012 και
της υπ' aριθμ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών <<Καθορισμός σκοπών,
όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β' 1 547)».

ε. Με την υπ' aριθμ. 5358/23. 1 2.20 1 3 (ΑΔΑ: ΒΛΓΦ46Ψ844-ΕΓΨ) απόφαση του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της σχετικής
εξουσιοδότησης της υπ· aριθμ. 60.5/1 1 . 1 2.20 1 3 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου, οριστικοποιήθηκαν το τελικό ποσό για τη σύσταση του Ειδικού Δεσμευμένου
Λογαριασμού (escrow account) στο

Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων

ύψους €

1 2.582.787,63, οι δικαιούχοι δήμοι του ως άνω Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow
account) και το ποσό δέσμευσης ανά δήμο σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ

(ΥΠΟ) ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟ
ΒΕΛτJΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΔΟΥΣ
ΣΥΠΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΙΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΣτΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΟΣΟ
34.440,00

Υποέργο 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

1 03.320,00
65.928,00
87.453,00

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΙΔIΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

170.000,00

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣτΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΣτΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

1 1 7.120,00

ΦΩτJΠΙΚΩΝ LED ΑΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΦΩτJΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΗΗΜΑΤΟΣ
I
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΦΩτJΠΙΚΩΝ LED ΑΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΦΩτΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΠΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩτJΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑτΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

I

147.000,00

121 .195,59

I

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ (τΡΙΜΜΑ
ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ (TPIMMA
ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ

Δήμος
Αλεξανδρούπολης

47.232,00

71 .600,76

11

Δήμος Αλμωπίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1 67.673,60

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αναβάθμιση - Ανακατασκευή τριών (3)
Παιδικών Χαρών του Δήμου Αμαρουσίου
με την προμήθεια και τοποθέτηση
παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού αστικού
εξοπλισμού

Αναβάθμιση - Ανακατασκευή τριών (3)
Παιδικών Χαρών του Δήμου
Αμαρουσίου με την προμήθεια και
τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και
λοιπού αστικού Εξοπλισμού

163.488,00

ΔΗΜΟΣ
AMYNTAIOY

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημοσίων χώρων Δήμου
Αμυνταiου, με χρήση ενεργειακών
λαμmήρων (LED)

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημόσιων χώρων Δήμου
Αμυνταίου, με χρήση ενεργειακών
λαμmήρων (LED)

1 1 0.250,00

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναβάθμιση παιδικής χαράς στη συμβολή
των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ελευθερίας

ΔΗΜΟΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣτΗΝ
ΠΑΡΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ"

ΔΗΜΟΣ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΒΕΛτΙΩΣΗ ΑΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗ ΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ Κάδοι Απορριμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΜΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟ
ΔΗΜΟτΙΚΟ ΦΩτΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΑΡΧΑΝΩΝΑΠΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΜΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΜτΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ
Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς
και εργασίες θεμελίωσης,
συναοuολqyησης και ενκατάστα�
Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού στο
Δημόσιο Χώρο του Δήμου Ανδραβίδας
- Κυλλήνης (Κάδοι Απορριμμάτων
στους Δρόμους)
ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΜΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟ
ΔΗΜΟτΙΚΟ ΦΩτΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩτΙΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΜΠΤΗΡΩΝ τvnoY LED

ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΦΩτΙΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΔΟΧΕΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΩΝ ΧΩΡΩΝ
Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημοσίων χώρων με χρήση
ενεργειακών λαmήρων (LED)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΔΟΧΕΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΩΝ ΧΩΡΩΝ
Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση
ενεργειακών λαμπτήρων (LED)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΜΠΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩτΙΠΙΚΩΝ LED
ΑΠΙΚΟΥ - ΟΔΙΚΟΥ ΦΩτΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡτνΝΑΣ
- Υποέργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
- Υποέργο 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΠΜΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ Δ. Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημόσιων χώρων της
Δεσκάτης με χρήση ενεργειακών
λαμπτήpων (LED).

ΔΗΜΟΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΓΑΜΤΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΜΠΙΟΥ

Δήμος Γλυφάδας

ΣΥΠΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΓΟΡτνΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩτΙΠΙΚΩΝ LED ΑΠΙΚΟΥ
- ΟΔΙΚΟΥ ΦΩτΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΟΡτνΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΥΜΗΠΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣτΟΝ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΠΜΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΠΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημόσιων χώρων της Δεσκάτης
με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων (LED).

12

37.372,80
1 1 0.655,36

43.986,61

68.208,00

94.623,90
70.848,00

1 12.360,00
1 54.980,48
224.352,00
1 50.000,00
70.848,00
141 .696,00
95.817,00

66.124,80
143.910,00
1 20.000,00

1 34.162,00

ΔΗΜΟΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση
ενεργειακών λαμmήρων (LED)

ΔΗΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ 0/Κ/ΑΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ
Δήμος Δυτικής
Μόνης
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σύστημα Τηλε-Διαχείρισης και ΤηλεΕλέγχου Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο
Διiuο Δομοκού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣτΗΝ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
Προμήθεια πλαστικών κάδων
ανακύκλωσης
"Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με
νέα φωτιστικά LED"
ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟ/ΗΣΗΣ
ΣτΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικό
φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση
ενεργειακών λαμmήρων (LED)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΥΠΟΓΕ/0/ΥΣ ΚΑΔΟΥΣ
ΑΠΟΡΡ/ΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕ/Α ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Σύστημα Τηλε-Διαχείρισης και ΤηλεΕλέγχου Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο
Δήμο Δομοκού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΡΡ/ΜΜΑΤΩΝ ΣτΗΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΜΠΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με
νέα φωτιστικά LED
- Υποέργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡ/ΜΜΑΤΩΝ
- Υποέργο 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΠΜΤΕΙΕΣ

135.607,50

66.813,60
1 1 5.128,00
71.344,00

42.508,80
70.848,00
1 56.702,00
70.848,00
141 .696,00

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕτΡΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡ/ΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕτΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΠ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ/ΣΜΟΥ

ΑΝΑΒΑΘΜ/ΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕτΡ/ΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕ/Α ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕτΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ,
ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟ/ΠΟΥ ΑΠΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

176.822,40

ΔΗΜΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΗΛ/ΟΥΠΟΛΗΣ

1 90.080,00

ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΙΚΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων
παιδικής χαράς, ελαστικών πλακιδίων
ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού στην
πλατεία Ρίτσου

Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων
παιδικής χαράς, ελαστικών πλακιδίων
ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού
στην πλατεία Ρίτσου

1 05.600,00

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή
των απορριμμάτων με τη μέθοδο της
υτιογειοποίησης στο Δήμο Θάσου

"Προμήθεια εξοτιλισμού για την
αποκομιδή των απορριμμάτων με τη
μέθοδο της υπογειοποίησης στο Δήμο
Θάσου"

136.736,64

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΠΟΠΟ/ΗΣΗΣ
,ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣτΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Προμήθεια Ειδικών Συστημάτων
Υτιονειοποίnσnc Απορριμμάτων

ΔΗΜΟΣ
ΙΕΡΑΠΕτΡΑΣ

Π ΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ Π/Σ ΠΕΡΙΑΠΙΚΕΣ
ΑΚΤΕΣ ΙΕΡΑΠΕτΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ /Λ/ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩτ/ΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩτJΣΜΟ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΚΑΔΩΝ
ΚΟΜΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡ/ΜΜΑΤΩΝ ΣτΟ ΔΗΜΟ
ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια Ειδικών Συστημάτων
Υπονειοποίnσnc Απορριμμάτων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε=ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕ/Α ΣΥΣΚΕΥΗΣ rΥΠΟΥ
SEATRAC
ΠΡΟΜΗΘΕ/Α ΦΩτ/Στ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕ/ΑΣ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩτJΣΜΟ ΟΔΩΝ ΤΟΥ
ΔΗ ΜΟΥ

13

99.630,00

140.025,60
25.387,20
35.424,00

1 76.400,00

ΔΗΜΟΣ ΙΠΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Δήμος Καβάλας
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΜΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΜΜΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΜΜΠΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΠΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΜΠΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΦΩτΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΤΡΟΦΟΔΟτΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝτΙΚΑτΑΗΑΣΗ
ΤΩΝ ΥΦΙΠΑΜΕΝΩΝ ΜΜΠΤΗΡΩΝ
ΦΩτΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩτΕΡΙΚΏΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΙΗΙΑΙΑΣ
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου
LED εξωτερικών χώρων.
Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών
Δήμου Καλαβρύτων
Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών
και αστικού εξοπλισμού για την
αναβάθμιση των παιδικών χαρών "Πλατεία
Σκρα", 'Άμισσού", "Σουλίου " του Δήμου
ΚαλαμαQΙάς.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩτΙΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΠΙ IHOY (ΠΑΡΚΟΥΠΜΤΕΙΑΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ) ΚΑΙ
ΧΩΝΕΥrΩΝ ΕΠΙ ΙΗΟΥ (ΔΡΟΜΟΥΠΑΡΚΙΝΓΚ) τΥΠΟΥ LED ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΜΩΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝτΙΚΑΤΑΗΑΣΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΝΜΩΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΗΗΜΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚτΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩτΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗ ΜΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΒΕΛτΙΩΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ
Π ΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΡΙΑΣτΙΚΕΣ
ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟ
ΔΗΜΟ ΚΑΠΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων τύπου
LED (Light Emitting Diode - Δίοδος
Εκπομπής Φωτός) χωνευτών επί ιστού

ΔΗΜΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΠΣΩΝΑΣ

Υπογειοποίηση κάδων οικιακών
απορριμμάτων

Δήμος Κέρκυρας

Δήμος Κέρκυρας

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
από την παλιά πόλη της Κέρκυρας
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
από τf]V παλιά πόλη της.Κέρκυρας

Δήμος Κεφαλλονιάς

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩτΙΣΜΟΥ
ΚΟIΝΟΧΡΗΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΟΠΟΛIΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημοσίων χώρων με χρήση
ενεργειακών λαμmήρων (LED)

ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΜΜΠΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΦΩτΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΤΡΟΦΟΔΟτΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝτΙΚΑΤΑΗΑΣΗ
ΤΩΝ ΥΦΙΠΑΜΕΝΩΝ ΜΜΠΤΗΡΩΝ
ΦΩτΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩτΕΡΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΙΗΙΑΙΑΣ
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου
LED εξωτερικών χώρων
Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών
χαρών Δήμου Καλαβρύτων
Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών
χαρώνκαι αστικού εξοπλισμου για την
αναβάθμιση των παιδικών χαρών
"Πλατεία Σκρά", "Αμισσού", και
"Σουλiου"του Δήμου Καλαμαριάς.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩτΙΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΠΙ ΙΠΟΥ (ΠΑΡΚΟΥΠΜΤΕΙΑΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ) ΚΑΙ
ΧΩΝΕΥrΩΝ ΕΠΙ ΙΠΟΥ (ΔΡΟΜΟΥΠΑΡΚΙΝΓΚ) τΥΠΟΥ LED
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΜΩΣΗΣ,
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΑΝτΙΚΑΤΑΣτΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΜΩΣΗΣ ΜΕ
ΥΨΗΛΟ ΔΕΙΚΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΗΗΜΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚτΥΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩτΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗ ΜΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ
ΒΕΛτΙΩΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΡΙΑΗΙΚΕΣ
ΑκτΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Προμήθεια εκατό (100) κάδων
κομποστοποfησης χωρηηκότητας
3 1 0λτ και πενήντα (50) κάδων
κομποστοποiησης χωρητικότητας
660λτ
Προμήθε1α Φωτισηκών Σωμάτων
τύπου LED (Light Emitting Diode Δίοδος Εκπομπής Φωτός) χωνευτών
επί ιστού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΠΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗ.
Προμήθεια μικρών οχημάτων
μεταφοράς ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων
Προμήθεια κινητού σταθμού
μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩτΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣτΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΓΟΠΟΛIΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε=ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕοοΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΠΟ
ΔΗΜΟτΙΚΟ ΦΩτΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΜΠΤΗΡΩΝ
(LED)
14

1 08.486,00

70.257,60
43.200,00

175.680,00

1 35.240,00

1 27.890,00

1 87.747,20

25.387,20

72.324,00

21 7.503,36

32.472,00

235.569,60

69.388,85

149.276,74

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕIΑ ΚΑΙ ΑΝτΙΚΑΤΑΠΑΣΗ
ΜΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ τΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟ ΔΗΜΟτΙΚΟ ΦΩτΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟτΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗ ΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ>>

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝτΙΚΑτΑΠΑΣΗ
ΜΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟ
ΔΗΜΟτΙΚΟ ΦΩτΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΔΗΜΟτΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗ ΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Βελτίωση και Αναβάθμιση του αστικού
εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων
χώρων, παιδικών χαρών και οδικού
φωτισμού Δήμου Κομοτηνής (προμήθεια
και ενκατάσταση}.

Προμήθεια και Εγκατάσταση
Φωτισηκών Σωμάτων Εξοικονόμησης
Ενέργειας Τύπου LED, στον Οικισμό
Φαναρίου.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΠΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩτΙΠΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗ
ΣΥΠΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙκτγοy ΗΛΕΚΤΡΟΦΩτΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΔΗ ΜΟΥ ΚΟΝΙΠΑΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΜΜΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ
ΜΡΙΣΑΙΩΝ

Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και
ανακύκλωσης Δήμου Κω

ΒΙΟΚΛΙΜΑτΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ
ΑΝτΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε-ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΝτΙΚΑΤΑΠΑΣΗ ΣΥΜΒΑτΙΚΩΝ
ΜΜΠΤΗΡΩΝ ΦΟΠ ΜΕ ΜΜΠΤΗΡΕΣ
LED

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩτΙΠΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΠΑΣΗ ΣΥΠΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙκτγοy
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩτΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗ ΜΟΥ
ΚΟΝΙΠΑΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
Ε=ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση 16 τεμ
υπόνειων κάδων.
Προμήθεια και τοποθέτηση δύο(2)
υδραυλικών γερανών σε δύο
απορριμματοφόρα τύπου πρέσας
ιδιοκτnσίαc του Δriuoυ Κω

1 96.000,00

96.000,00

72.239,62

106.900,80
66.816,00

ΒΙΟΚΛΙΜΑτΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ
ΑΝτΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ

104.000,00

Υποέργο 1: προμήθεια τριών (3)
απορριμματοφόρων οχημάτων μετά
συμπιεστού απορριμμάτων

177.710,40

ΔΗΜΟΣ
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ

Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού του
Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης με χρήση
ενεργειακά aποδοτικότερων συστημάτων

ΔΗΜΟΣ
MMEBIZIOY

ΒΕΛτJΩΣΗ ΑΠΙΚΟΥ Ε=ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ MMEB/ZIOY

ΔΗΜΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση
ενεργειακών λαμmήρων (LED)

ΑΝτJΚΑΤΑΠΑΣΗ ΣΥΜΒΑτJΚΩΝ
ΜΜΠΤΗΡΩΝ ΦΟΠ ΜΕ ΜΜΠΤΗΡΕΣ
LED
Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού του
Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης με χρήση
ενεργειακά aποδοτικότερων
συστnυάτων
ΒΕΛτJΩΣΗ ΑΠΙΚΟΥ Ε=ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ Δ. Ε. ΓΑΖ/ΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
MMEBIZIOY
Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση
ενεργειακών λαμπτήρων (LED)

ΔΗΜΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Πυρρή
Δ.Κ. Μοσχάτου

Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Πυρρή
Δ.Κ. Μοσχάτου

93.254,40

Δήμος Μουζακίου

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση
ενεργειακών λαμmήρων (LED)

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση
ενεργειακών λαμπτήρων (LED)

71 .721,30

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΜΙΚΡΟΑΠΟΡIΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΠΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΟΓΗΣ
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛτΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠ/ΚΟΥ
Ε=ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΗ ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

Προμήθεια 1 2 ηλιακών κάδων
μικροαπορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών για την
ενεργειακή αναβάθμιση του
συστήματος συλλογής aπορριμάτων
του Δήμου Μυκόνου

63.763,20

ΔΗΜΟΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Δημιουργία - Αναβάθμιση Αστικού
Εξοπλισμού, ελευθέρων κοινοχρήστων
χώρων, παιδικών χαρών Δ. Ναυπακτίας

Προμήθεια και εγκατάσταση αστικοό
εξοπλισμού χαρακτηρισμένων
κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
Ναυπακτίας

67.766,1 1

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΠΜΠΗΡΑ

15

120.057,84

240.100,00

144.000,00

80.995,50

ΔΗΜΟΣ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

i

ι

'\ ,.
\

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος
τύπου πρέσας χωρητικότητας 10m3,
κάδων
ανακύκλωσης απορριμμάτων
χωρητικότητας 1 1 00 λίτρων και
κομποστοποιητών απορριμμάτων 360
λίτρων

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΠΗΜΑΤΟΣ
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΠΟΥ

Προμήθεια Ενεργειακών Λαμπτήρων και
Φωηστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολη ς του
Δήμου Νέστου

Δήμος Νοτίου
Πηλίου

Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό
φωτισμό δημόσιων χώρων με χρήση
ενεργειακών λαμmήρων (LED)

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου
Παγγαίου - Μείωση Περιβαλλοντικού
Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων

ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΜΑ

Δήμος Πειραιά

ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Ν. ΗΛΕΙΑΣ
Δήμος Πρέβεζας

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ
ΝΕΠΟΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩτΙΠΙΚΩΝ LED ΚΑΙ
ΠΙΝΑΚΩΝ KENTPIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΝ ΔΗΜΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ - 2ος Άξονας Προτεραιότητας
"Αναβάθμιση αστικών υποδομών" I Μέτρο
2.2 "Βελτίωσn αστικού εξοπλισμού"
Προμήθεια λαμmήρων και παρελκόμενων
νέας τεχνολογίας, με σκοπό τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης και την
εξοικονόμηση ενέργειας σε χώρους
πρασίνου του δήμου Περιστερίου. (Πάρκο
Καραϊσκάκη-Ο.Τ 1 663- , Πλατεία Αγ.
Γεωργίου-Ο.Τ1 1 0 1 , 1 1 02-,Πλατεία Ποιητών
-Ο.Τ1003-, Νησίδα-ΔιάζωμαΚωνσταντινπουπόλεως, Νησίδα-ΔιάζωμαΚαρπενησίου, Νησίδα -ΔιάζωμαΕθνάρχου Μακαρίου)
ΑΝΑΠΜΣΗ Κ. Χ. ΕΝΑΝτl IEPOY ΝΑΟΥ
ΑΓ. NIKOMOY
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αναβάθμιση - Ανακαίνιση τριών (3)
Παιδικών Χαρών του Δήμου ΠύλουΝέστορος (στην Δ.Κ. Πύλου, την Τ.Κ.
Χανδρινού και Τ.Κ. Φοινικούντας) με την
προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών,
δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισμού
Προμήθεια Τηλεσκοπικού Παντοφορτωτή
για τη διαχείριση των βλαστικών
υπολειμμάτων και στερεών αποβλήτων του
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΟΠΟΠΟΙΗΤΩΝ
360 ΛΙΤΡΩΝ

53.136,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΜΠΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1 1 00 ΛΠΡΩΝ

42.508,80

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ rΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
ΧΩΡΗτΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 Ο Κ.Μ.
- Υπαέργο 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Υπαέργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Προμήθεια Ενεργειακών Λαμmήρων
και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης
του Δήμου Νέστου
Ε=ΩIΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟ
ΔΗΜΟτΙΚΟ ΦΩτΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ
ΜΜΠΤΗΡΩΝ (LED)
Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης
Δήμου Παγγαίου - Μείωση
Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος
Δημοσίων Κτηρίων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩτΙΠΙΚΩΝ LED ΚΑΙ
ΠΙΝΑΚΩΝ KENTPIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΠ
ΠΟ ΚΤΗΜΑ ΔΗΜΒΕΡΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΠΟ ΚΤΗΜΑ ΔΗΜΒΕΡΗ
Προμήθεια λαμmήρων και
παρελκόμενων νέας τεχνολογίας, με
σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και την εξοικονόμηση
ενέργειας σε χώρους πρασίνου του
δήμου Περιστερίου.
(Πάρκο Καραϊσκάκη-Ο.Τ 1663- ,
Πλατεία Αγ. Γεωργίου-Ο.τ1 1 0 1 , 1 1 02,Πλατεία Ποιητών -Ο.Τ1003-, ΝησίδαΔιάζωμα- Κωνστανηνπουπόλεως,
Νησίδα-Διάζωμα- Καρπενησίου,
Νησίδα -Διάζωμα- Εθνάρχου
ΜακαρίοιJ]_
ΑΝΑΠΜΣΗ Κ. Χ. ΕΝΑΝτl IEPOY
ΝΑΟΥ ΑΓ. NIKOMOY
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών
Δήμου Πρέβέζaς
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΠΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΠΗΣΗ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΑΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Προμήθεια Τηλεσκοπικού
Παντοφορτωτή για τη διαχείριση των
βλαστικών υπολειμμάτων και στερεών
αποβλήτων του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου
16

135.792,00
141 .696,00
70.848,00
134.030,64

1 1 9.654,40

186.566,40

174.440,00
130.1 67,37
100.148,39

21 5.600,00

63.672,98
1 09.728,00

159.826,20

73.554,00

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Εργασίες συvτήρησης Δημοτrκού Θεάτρου
"Ρόδον"

Εργασίες συντήρησης Δημοτrκού
"Ρόδον"

44.914,28

και Τηλε-

1 0 1 .735,76

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Υπογειοποiηση κάδων οικιακών
απορριμμάτων
Κωνοτόμες δράσεις διαχείρισης οικιακών
απορριμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

129.179,52

ΔΗΜΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών
καr αστικού εξοπλισμού για την δημιουργία
παιδικών χαρών Δήμου Σκύρου

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛIΟΥ

Αντικατάσταση � Προμήθεια νέου
εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου
Σουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛτΙΩΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
ι
Προμήθεια
χαρών και αστικού εξοπλισμού για τη
δημιουργία παιδικών χαρών Δήμου

137.135,16

1 68.720,84

169.038,90

97.1 13,60

Δήμος Σύρου­
Ερμούπολης

1 88.720,00

143.280,00
1 84.945,60
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

1 1 3.356,80

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΠΟΥ

1 2 1 .142,70

ΔΗΜΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ

83.790,01
ΑΠΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟ ΔΗΜΟ
ΦIΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

1 84.500,00

ΔΗΜΟΣ
ΧΑϊΔΑΡΙΟΥ

Πιλοτική υπογειοποίηση κάδων
απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου

180.190,08

ΔΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΠΙΚΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ

οτ.

Σύμφωνα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΥΜΝΑΠΙΚΗΣ ΕΞΩτΕΡΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ

67.659,84

με τα παραπάνω το Π ράσινο Ταμείο έχει αναλάβει την υποχρ έωση

χρ ηματοδότησης των πα ραπάνω Δικαιούχων υπό τους ειδικότερους ό ρους και προϋποθέσεις
του Χ ρ ηματοδοτικού Π ρογράμματος. Το συνολικό ύψος για τη σύοταση του Ειδικού
Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) του Ταμείου Πα ρακαταθηκών και Δανείων για την
υλοποίηση του Χ ρηματοδοτικού Π ρογράμματος του Π ράσινου Ταμείου «Αοτική Αναζωογόνηση
2012 - 201 5 για το έτος 201 3» , το οποίο οτο πα ρόν θα καλείται χά ριν συντομίας <<Π ροϊόν»,
17

ανέρχεται σε ποσό δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εφτακοσίων
ογδόντα εmά ευρώ και εξήντα τριών λεmών (1 2.582.787,63 €).
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝτJΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ήδη με το παρόν ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι συμφωνούν και συναποδέχονται να ορισθεί το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος και χορηγούν
σε αυτό την ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβεί στις ενέργειες που θα
συμφωνηθούν ειδικότερα στην σύμβαση αυτή.
Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω συμφωνίας ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι συμφωνούν ότι το
προϊόν θα κατατεθεί σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account) του Μεσεγγυούχου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/201 2 και της υπ' aριθμ.
2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών <<Καθορισμός σκοπών, όρων και
λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β' 1 547)», το οποίο δεν θα δύναται να αναληφθεί ή να
μεταφερθεί μονομερώς από τον Καταθέτη, παρά μόνο θα αποδεσμεύεται και θα εκταμιεύεται
προς ένα έκαστο τον Δικαιούχων σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4
της παρούσας.
Για τον σκοπό αυτό ο Καταθέτης συστήνει τον υπ' aριθμ 33 41 0001/1 ειδικό δεσμευμένο
λογαριασμό (εφεξής καλούμενο «Λογαριασμός» ), τον οποίο θα πιστώσει με το ποσό των
δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα εmά ευρώ και
εξήντα τριών λεmών ( 1 2.582.787,63 €).

ΑΡΘΡΟ

4: OPOI

ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι παρέχουν ήδη με την παρούσα τις ειδικές ακόλουθες εντολές και
εξουσιοδοτήσεις προς τον Μεσεγγυούχο για την κίνηση του λογαριασμού σύμφωνα με τους
παρακάτω ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες συμφωνούνται ως ανέκκλητες λόγω της
φύσεως και του σκοπού τους:

4.1 . Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν προς τον Καταθέτη λογαριασμούς των έργων
που έχουν ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 201 2-201 5 για το
έτος 2013», αποτελούμενους από τα εξής δικαιολογητικά:

18

Α. Με την υπογραφή της παρούσας:

α. Τιμολόγιο Επιδότησης για όλο το ποσό του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος του
Δήμου προς το Πράσινο Ταμείο στα στοιχεία (πρωτότυπο): ΠΡΑΣΙΝΟ TAMEIO, ΝΠΔΔ, ΑΦΜ:
099338405, ΔΟΥ: Α Αθηνών, Δ/νση: Λυκούργου 1 7 ΤΚ 1 0552 Αθήνα
Β. Με την ολοκλήρωση του έργου και την αποδέσμευση και εκταμίευση των κονδυλίων:

β. Ασφαλιστική Ενημερότητα του Δήμου (πρωτότυπο)
γ. Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίου αναδόχου
δ. Πρωτόκολλο παραλαβής των αναφερομένων στο τιμολόγιο υλικών
(πρωτότυπο)

(για προμήθειες)

ε. Βεβαίωση Εμπρόθεσμης Εκτέλεσης εργασιών (πρωτότυπο)
στ. ΑΠΕ με αιτιολογική έκθεση εφόσον απαιτούνται (πρωτότυπο)
ζ. Λογαριασμός (πιστοποίηση) προς πληρωμή (πρωτότυπο)
η. Φωτογραφία πινακίδας, όπου αναγράφεται η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και το
ποσό χρηματοδότησης.
θ. Φωτογραφίες του έργου
ι. Νόμιμα εγκεκριμένο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
Γ. Στην πρώτη πληρωμή:

α. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός
β. Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
γ. Δημοσιευμένη Διακήρυξη στον Τύπο (απόκομμα εφημερίδας)
δ. Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την Κατακύρωση (πρωτότυπο)
ε. Απόφαση κατακύρωσης αποτελέσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο (πρωτότυπο)
στ. Προσυμβατικός έλεγχος για συμβάσεις άνω των 200.000,00€
ζ. Σύμβαση εκτέλεσης του έργου (πρωτότυπο)
η. Παράταση της σύμβασης με έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον
απαιτείται(πρωτότυπο)
θ . Νόμιμα εγκεκριμένο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
Επιπλέον στην τελευταία πληρωμή:
19

α. Πρωτόκολλο προσωρινής ή οριστικής παραλαβής (πρωτότυπο)
β. Βεβαίωση περαίωσης εργασιών (πρωτότυπο)
4.2. Μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων φακέλων και δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες
του Καταθέτη και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δίδεται ανέκκλητη εντολή
στον Μεσεγγυούχο, όπως αποδεσμεύσει/εκταμιεύσει από τον Λογαριασμό συγκεκριμένο ποσό
υπέρ ενός εκάστου Δικαιούχου. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια για ένα έκαστο
των δικαιούχων, όπως έχουν εγκριθεί με την υπ' aριθμ. 5358/23.12.20 1 3 (ΑΔΑ: ΒΛΓΦ46Ψ844ΕΓΨ) απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσίνου Ταμείου και
αναφέρονται στην παράγραφο ε του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΜΟΙΒΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

5.1 . Το παρόν συμφωνητικό είναι ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την ημερομηνία
υπογραφής του μέχρι την 30η Ιουνίου 2014 (30.6.2014).
5.2. Η αμοιβή του Μεσεγγυούχου για την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εντολών
που του χορηγούνται ορίζεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30,00) για κάθε συναλλαγή και θα
βαρύνει τον εκάστοτε Δικαιούχο Δήμο.
5.3. Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν έξοδα ηλεκτρονικής μεταφοράς ποσών σε λογαριασμούς των
Δικαιούχων Δήμων βαρύνουν τον εκάστοτε Δικαιούχο Δήμο
5.4. Σε περίmωση λήξης του συμβατικού χρόνου, το παρόν συμφωνητικό λύεται αυτοδικαίως
και το τυχόν υπολειπόμενο δεσμευμένο προϊόν θα αποδεσμεύεται άνευ άλλου τινός και θα
καταπίmει ως ποινική ρήτρα σε βάρος των Δικαιούχων και θα αποδίδεται από τον
Μεσεγγυούχο στον Καταθέτη εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών με μεταφορά στον υπ' aριθμ
GR 9601000240000000000266338

τραπεζικό λογαριασμό αυτού, που τηρείται στην Τράπεζα

της Ελλάδος , κατόπιν ειδικής προς τούτο εντολής του Καταθέτη που θα χορηγείται προς το
Μεσεγγυούχο .

ΑΡΘΡΟ 6: ΛΟΙΠΟΙ

OPOI

6. 1 . Ο Μεσεγγυούχος δεν θα δύναται να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες ή εντολές από τον
Καταθέτη ή/και τους Δικαιούχους, παρά μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
σύμβαση.
6.2.

Ο

Καταθέτης και οι Δικαιούχοι

υποχρεούνται,

ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, να

αποζημιώσουν τον Μεσεγγυούχο για κάθε ζημία, που ο τελευταίος τυχόν υποστεί σε σχέση με
το παρόν συμφωνητικό.
6.3. Για την αποδέσμευση και εκταμίευση ποσού από τον Λογαριασμό προς τους Δικαιούχους
κατόπιν σχετικής εντολής του Καταθέτη, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα νομιμοποιητικά
20

έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησής τους σύμφωνα με την
οριζόμενη από τον μεσεγγυούχο διαδικασία.
6.4. Ο Μεσεγγυούχος δεν φέρει καμία ευθύνη, εκτός εάν αποδεικνύεται βαρειά αμέλεια ή δόλος,
για πράξεις ή παραλείψεις που τυχόν συμβούν κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ή
των Οδηγιών για τον Λογαριασμό, τα δε λοιπά συμβαλλόμενα μέρη τον απαλλάσσουν και
αναγνωρίζουν ότι λειτουργεί καλή τη πίστει για την εκπλήρωση του σκοπού του παρόντος.
6.5. Η παρούσα σύμβαση ολοκληρώνεται ως προς κάθε Δικαιούχο Δήμο με την δια της
υπογραφής της σύμβασης προσχώρηση εκάστου εξ αυτών στους ειδικότερους όρους και
συμφωνίες αυτής .
6.6. Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή τους θα
γίνει αποκλειστικά εγγράφως.
6 .7. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι
αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε διαφορά από το παρόν έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η παρούσα συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται , όπως ακολουθεί.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕίΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕίΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΏΝ
& ΔΑΝΕίΩΝ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ημερομηνία Υπογραφής

Για τον Δήμ ο Αγιάς

Για τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής

Για τον Δήμο Αγίου Βασιλείου

Για τον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού
21

Για τον Δήμο Αγρ ινίου
Για τον Δήμο Αθηνα ίων
Για τον Δήμο Αλεξανδ ρούπολης
Γι α τον Δήμο Αλμωπίας
Για τον Δήμο Αμ α ρουσίου
Για τον Δήμο Αμυνταίου
Γι α τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης
Γι α τον Δήμο Αμφιλοχίας
Γι α τον Δήμο Ανδ ρα βίδας - Κυλλήνης
Γι α τον Δήμο Άνδ ρου
Για τον Δήμο Α ρχανών - Αχε ρουσίων
Γι α τον Δήμο Βά ρ ης, Βούλας, Βουλι αγμένης
Γι α τον Δήμο Βισαλτία ς
Γι α τον Δήμο Βόλου
Γι α τον Δήμο Β ρ ιλησσίων
Για τον Δήμο Γαλατσίου
Για τον Δήμο Γλυφά δα ς
Για τον Δήμο Γό ρτυνας

22

Για τον Δήμο Λίμνης Πλαστή ρα
Για τον Δήμο Λυκόβ ρ υσης - Πεύκης
Για τον Δήμο Μαλεβιζίου

Για τον Δήμο Μα ραθώνος
Για τον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρ ου
Για τον Δήμο Μουζακίου

Για τον Δήμο Μυκόνου

Για τον Δήμο Ναυπακτίας

Για τον Δήμο Ναυπλι έων

Για τον Δήμο Ν έας Σμύ ρνης
Για τον Δήμο Ν έ στου

':�

Για τον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Για τον Δήμο Παγγαίου

Για τον Δήμο Παλαμά

Για τον Δήμο Πει ρ αιά
Για τον Δήμο Περ ιστερ ίου
Για τον Δήμο Πηνειού Ν .Ηλείας

Για τον Δήμο Π ρ έ βεζας
Για τον Δήμο Πύλου - Ν έστο ρ ος
25

Για τον Δήμο Ραφήνας - Πικερ μίου

Για τον Δήμο Ρόδου

Για τον Δήμο Σάμου

Για τον Δήμο Σα ρωνικού
Για τον Δήμο Σκύ ρου
Για τον Δήμο Σουλίου

Για τον Δήμο Σπά ρτης

Για τον Δήμο Σύ ρου - Ε ρμούπολης
Για τον Δήμο Τανάγρας
Για τον Δήμο Τοπείρου
Για τον Δήμο Τ ριπόλεως
Για τον Δήμο Φαιστού

Γι α τον Δήμο Φα ρσάλων
Γι α τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού

Για τον Δήμο Χαϊδα ρίου
Για τον Δήμο Χαλκιδέων

26

EMHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑτJΑ

Ν ΟΜΟΣ ΑΠΙΚΗΣ

Δ Η Μ ΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΉ YllliPEΣIA
τΜΗΜΑ : ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡ: ΣΟΦΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ
ΤΗΛ : 2 1 3 2025830
FAX : 2 1 0 9355681

�Q: .2:: '1,.Q.jμ

ΝΕΑ ΣMYPNH ....

.

..

9 "....
'2.. -�
"" ..................
ΑΡ. Π ΡΩΤ...ο.::\'

.

Προς : τον κο Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3•• Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου ω\ΙΙΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΪΔΙΝΙΟΥ 28>>

Σας υποβάλλουμε τον 3° Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου <<ΑIΙΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΪΔΙΝΙΟΥ 28>> με αριθμό μελέτης 1 49/20 I Ο και παρακαλούμε να τα θέσετε υπ' όψιν του Σώματος
προς έγκριση.

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΠΙ ΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ν ΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΙΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡ: ΣΟΦΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ
ΤΗΛ : 213 2025830
FAX : 210 9355681

ΕΡΓΟ : <<ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔIA'fHPHTEOY
ΑΪΔΙΝΙΟΥ 28»

ΑΡ. ΜΕΛ.: 149/2010

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ­
ΠΑΝ. ΓΚΟΥΝΙΔΗΣ

ΑΠΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 3 °1 Ανακεφαλαιωτικός - Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε για να γίνει η τακτοποίηση των
εκτελεσμένων εργασιών του εγκεκριμένου 2°" Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου <<ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΈΟΥ ΑΪΔΙΝΙΟΥ 28». Η δαπάνη του παρόντος 3"" Ανακεφαλωωτικού ανέρχεται στο ποσό των
270.014,50€ + 62.1 03,34€ (ΦΠΑ 23%) ήτοι σύνολο 332. 1 1 7,84 € δηλαδή μειωμένη κατά 1 .605,06€, από την αρχική
εγκεκριμένη δαπάνη η οποία συνολικά ήταν 333.722,90€.

Ν. ΣΜΥΡΝΗ 17/02/2014

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΡΓΟ : ΑΠ ΟΚΑΤΑΗΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
TEXNIKH ΥΠ Η ΡΕΣΙΑ

ΑΙΔΙΝΙΟΥ 28

Κ.Α.Ε : 30.731 1 .001 8 .

'ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ!ΞΙΑ ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ­
ΠΑΝ.ΓΚΟ ΥΝΙΔΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Σ. ΚΩΒΑΙΟΥ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ,

Α ΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΘΕΜΑ : Έγκριση

ΕΚΘΕΣΗ

3°" Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

(τΑΚΤΟΠΟΙΗτΙΚΟΣ)

(:t /'l

/ 20 1 4

i

Α. ΠΟΙΧΕ Ι Α ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 . Κωδικός αριθμός έργου
149/201 Ο.
2. Με την υπ' αριθ. 266/201 0 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το
πρακτικό της από 2-1 1 -201 Ο δημοπρασίας του έργου και ανετέθη η εκτέλεση αυτού στην
μειοδότρια εταιρία ΚΙΞΙΑ ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝ ΙΚΗ ΕΠΕ - ΠΑΝ. ΓΚΟΥΝΙΔΗΣ
3. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με Κ.Α 30.731 1 .0018.
4.
Συνολική δαπάνη για το μέρος των εργασιών 235.929,95 ΕΥΡΩ, τεκμαρτή
έκπτωση 37,94%
5. Απρόβλεπτα, ποσό 35.389,49 ΕΥΡΩ
6. Ποσό σύμβασης με απρόβλεπτα 271 .319,44 ΕΥΡΩ
7. Φ.Π.Α. επί του συνόλου 62.403� 48 ΕΥΡΩ
8. Συνολική δαπάνη προσφοράς 333.722,93 ΕΥΡΩ
9. Η Σύμβαση Κατασκευής του έργου, μεταξύ του Δήμου Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ και της
αναδόχου εταιρίας υπεγράφη την 1 8-02-201 1 .
1 0 . Ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου : 1 2-02-201 2
Β.

ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 . Διεύθυνση του έργου

: ΑΙΔΙΝΙΟΥ 28, Ν.ΣΜΥΡΝΗ

Γ. ΑΝΑ ΚΕ Φ ΑΛΑΙ ΩτΙ ΚΟ Σ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο παρών 3ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΠΑΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΑΙΔ Ι Ν ΙΟΥ 28»
συντάσσεται βάσει του Ν 1 41 8/84, όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν 2338/95, του Ν 2372/96, του ΠΔ 609/85, όπως έχει
τροποποιηθεί μ ε το ΠΔ 2 1 0/97 και ισχύει σήμερα για να συμπεριλάβει:
Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών εγκεκριμένων με τον 2ο ΑΠΕ, σύμφωνα με
την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
Ο 3°ς Α.Π.Ε είναι ολικού ποσού 332. 1 1 7,74 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) και παρουσιάζει μείωση
επί του αρχικού προϋπολογισμού του έργου κατά 1 .605,06 €.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕτΑΒΟΛΏΝ
ΑΡΧ. ΣΥΜΒ
Συ μ β. εργασίες 235.929,94 €
0,00 €
Νέες εργασίες
Απρόβλεπτα
35.389,49 €
0.00 €
Αναθεώρηση
271 . 3 1 9,43 €
Άθροισμα
62.403 47 €
Φ .Π.Α 23%
333.722,90 €
ΣΥΝΟΛΟ
Δ.

ΔΙΑΦΟΡΑ
235.950,44 € 235.934,03 € 234.630,30 € -1 .303,72€
0,00 €
35.384,20 €
35.384,20€
35.271 ,44€
1 , 21€
-1 ,21€
97,55 €
0,00€
0,00 €
0,00€
0,00€
0,00 €
1 .304,93€
271 .31 9 ,43 € 27 1 .319,43€ 270.01 4,50€
300 1 3 €
62.403 47 € 62.403 47 € 62.1 03 34€
333.722,90 € 333.722,90 € 332.1 1 7,84€ 1 .605,06 €

ΠΡΟΤΑΣ Η ΤΗ Σ ΤΕΧΝΙ ΚΗ Σ ΥΠ Η ΡΕΣΙΑΣ

Η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί δικαιολογημένη τη σύνταξη του 3°'
τακτοποιεί ης εκτελεσμένες εργασίες του έργου.

ΑΠΕ, καθόσον

Ν.ΣΜΥΡΝΗ \-:\ I
Η

Ί....

I

2014

ΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΕΑΣ Σ:-!YPNi!f.
!ΕΧΝΙ!<Η

'Ξ:ΡΓΟ;

ΔΗ!10Σ

Yf!HPE<:IA

ΝJΑΔΟΧCΣ :

22/1/2014
Περιyp:ιφή Epyαv(nς

Κ/Ξ: ΔCΗΗΣΗ τ::;:-:ΙΙ Ι Κ ΕΠΕ - ! ΚΟΗ!Ι

3 ο ς Ανακε φαλα ι ω τ ι κό ς Π ί νακας

Μ.Μ .

λ. Τ.

��

1ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
1
-'Χωωσ;ο ργ"ά, <οθσ;ρtο<;ς
,
1 Φοpτοc!':φοpτ<
ο Jση uλι κων-;;( -,-_,--�οrι
jαuτο!':ινήτοu ή oc {CJα.
Φ<:'ρτοο:φόpιωση με ια
Ι χεpια

[

I

1

65.ο-ο

ι::

I

:

1 4 . 90

I

968.50i
ι

t!

i

.

1

Δ Η Σ ftANAΓIΩT<i<:

'\(�"Ι/ΝΟΥ

H>U

1I r

l 30 . oo.1--- 1,9J7 .. -oO[�I
,

19 2. 12- t--- �-:s;f---- -

___ �---

!I

_
, , =,o,+----",:,o,-_,;,=�
· -------t-----,-,o,c_=,=σ ----,15." _ ___ __
,c_,c,+----=
..-+---:;,;
- -t:,�,�,=
,=.�":-- -t�'=-;"�"�";-;;,�
- z ���a�.�;:"�,:.;-;;,,�

��;ρά uλικων με
μονόιοοχο
i

1 '-'

1

t10m

2 . 1 o l1

94 .5o i

δια uέσοu οδών καλής
' βQτότnτας
[
σ\':οφή θt�tλ i ων !(:ι- ι
1.5
; 1! ε�
,aφpων χωρις ιη χρηση
'Ι uηχανικών μέσων, χωρίς
την Ι':αθαpή μεταφορά των
Ι nρο(όντων εκοκαφr]ς Σε
Ι εδάφη βραχώδη, εκτός αnό
[ yρασ<Η<ά- <οα<αλαοαγΟ

!

,I

_
_

m3

'

55.00

29.10

i

!

1 , 600 . 50 ·

I

135.οο!.

·:

!

1
!

93.00 1

1

I

1

ι

I


1

!

c,,c'l.--------f�---:-,-,c,c,c, :,:,:-l ---,

1
Ι
. -- ! - - , _ ι ---,=_ ,c,i----:,:,:
_ ,,-,-_
- +:,:,.
-f� - c,,o,o,:-c,c,+

---:
,+
l:
"::
,c
,.
:
α
:
o
:
α
:
,:
,:
o--1-c
,.
.
:
-: ,:
,:
.,
:c
.,,:η:
,c,:,:-

45.οο[

=r=1-------+- --+----+�------t----

σό η α Μeρι>:ή Δαπάνη Ολιr.:ή Δαπάνη
Ιr-:::cc:---τ::�
'�
""

'
��
· '�·:
'�
- ,-�--c---c--4----c-----τ-:-C'c
"�
"�A

-"
:c
· 'c·-.-:c-c-:---;--1ι Πσ l τ
I n σοότητι;ι ι Μ>;ρι ,.. ή ΔaΠά'Ιf) I Ολ!Ι':ή Δαnό.νη Ποσότητ ι:ι I Μεp:r.:ή Δαπάνη I Ολι ι:: ή Δαπάνη I
I
I

ι
1
I
r
1

ΔQ.-:ό.νη Ολ ι ή Δαπάνη

Τιμή
Μονάδας

28

h!'iOKJΊIAΣTA::H ΔΙΑΤΗ?ΗΤΕΟΥ AlΔII"IOY

ι

ιi

I

I

28J.sol
i

---19

Εnί Ελατtον

Επ{ Πλέον

ι

I

2 , 8 62 . 59 1

192.12

-f---,=,=,-_="cι------,-.,-_,-,+------+-------

840 _ 95

,ti------+-------+-------Ι
. ,c,�l-------j---:,o,o,:-,c-: ,-1----c,c,c,·_o,o
so
- ---�----:
a ,cc
I

,c
. ,:,-,-_:,:,t--, ,-c2c--:%1-------- ----c

ι

I


ι

ι·

, 689 . 68 Ι

6, 724 .20

ι

I

ι

2, 689.68
I

!

I
I ------f---=
, ,+----=,-.o,o,=,,,,-.o
=,c,=,-_=,=,+_ ,=,+------+-------- --928
. 2r----,c.
2�,-06); 1 --�------1
'

Ι!_.'

!

i

I

\

1

I

I

6 Εξυγιαντι κές στρωσεις με 1 . 6
561.74
m3
20.00
2 1 .20
424.00'
26.78
,,ο,c_,,=,+ι-----:-:
"'-" __ _ ____
26 . 78
567.74
θραuστό uλι!':ό λατομε[οu
1
_
-------+------:,:_c3:21--------,-,c3·_:0:2c----------+-----------+------------J
--------,----265 _ 60 --------- ------�,-_o3o
,0
_'�-�o,'o·-=---:;,:,-_c2 o
m3
7 jκαeαιοtοεις πλ ' " '"' "" " " ' ι . '
�����
0�
2t-----o2c4o3-_
!
l - - :,c6c5:_c6o0c!_ ________��
!
:
=�cccσ:εωνc-- -tc1.cθ --+-m2o----+-- a o . οο ! - -- :,-.=+
1 ---703�50-,--------"·1---:,ο,ο,-_c19f-----;690C
_ ι�oj----�,�,�1--�,�,1-,------+-------+,------- Ι
--+. ----c,:,c,·_-,,c,c!--------j----,,�,c,c�
c
_
c
:
:
,
:
,
:
.
1----,
_
,·'
,
θ i i<αΕιαίρεση πλα�οστpι.ί
0
1
00
7
1
δαnέδων παντός tίrnou !':Οι
i
c
1
οιοuδήnοτε nόχοuς Με
Ι'
, nροσοχή, για την ε�αγωγή
i
I
Ι'
ακεραίων :�λα!':ών σε
1
nοοοστό άνω τοu 50'1.
I

I

9 Μοξήλωοη ξuλ!νων ή
1.9
σιδηρών κουφωμάτων
(σuμπεριλαμβανομενων των
uαλοΩιναι-:ων) μετά της
ΙμεtQψοpάς και αnόρpιψής

ιn2

ι · ·οc

_;

8. οο

23.00

1

I!

: �

30.00

ι

I

1

,
'!

690.Col1j

I

:

653 . 89

28 4 3
.

653.89

28.43

Ι

ιΙ

.l

ι o
:
---- ---- (
. ,-_ ,-0�-------+l ---,:0:6c_:0:0+----,-l -cc
, 0�:�c::o��c;c.�:0c;·o:�:�c,:,:�::·,c,---ic1·_:10-+.:,c----f----:
1 0c6c_c0c0-!-----,1:9-.:9:0i----2-.-10c90 �--:z;-------·-+----::9c
5:0c5"!-----c1c,,c,c1c_:5"0+-------j---�,�,:_�0�,+---;,-,:,",�1-_;50;;i-------t-------j-- , '
1
ι
,.:�
,�
ι-�,�,-t��,:.;
_ ,::-0 --m·: -- - ,c,�-------+1-----,,c,=�
'"
:-iιc,·_;,�,-+m:,:----t---:,c,=_",o,+---:,-.o,�,+----o"�=
, ,:Ί
.:
,"�,=.:":,:
.,:":-::.�,"==
" ' ,��
ο . 00
Ί
,
\
__J_
--j
, -------t,----.,�,=-�,�,+---:
r
_ ,o,c, .�,�,�,--:,ο,+:
,-_o
,ο
---:
, ----:3-,o,c60oc
, t,o
12 : Ι ι-:ρ ι ώματα για τ ην
+
o
1 1 .12 mJ
-20. 00
3, 060 .00
20. 00
153.00 I
3, 060 c
,εκτέλεση ειδικων εpγασ ιων !
!
Ι
i
Ι'
'i

-----t
-----ooo-c�
----------------t-----c23ccco
-1
::c:cc
--oof---cc
--�
------'--c:ccl
-c
-o
---ι
i
-t
c'
=c

--.
--.
-i
i
---:cc
:
-ococo+
---1-�
+c
---=�
i
Γ-���:-::::::::7::::::-::::�c
:
2 t-------------j -----2 , 6 6 .�
J 2f-----cccccc
1
m2
ωλη ά - 3
2 , 177 .
3 2 5 . OO
2, 1 66 24
2 50 00
1 , 67 5 0 0
6 70
3 2 3 32
"�:
' "="
':δ·ηρ;α�
o
-Ί------------- ι
o
o
·
f•
·
o

·
'
+
l

:
:
c
o

·
c
----l
c
c
c

;
t
:�
l

)

:
!
'
:
'
:

·+---:
-;
c
.
��
-t--t:
:

c
c
c
o
c
0
S"
OJ
;
-0
o

c
:

i
t'
0
::
0
c
·
f-c1

'

;
l
·
';
c.
c
c
t
------------------_
---c
-----------------c
---o
---�
-ι--14 Λήt;ιη-α!':(ραιων δειγμάων
--.
-----o
C
C
C CC 1 . 1 4
80.00
3, 200.00
μ.μ
80.00
40 C00
3 200-00"
80CC00
3 200CC00
'
80.00
3 , 200 C
OO j
ς , α ός
.
1
� ο
�:�: �: ��
m σ<
, , . ,o,�. ---:,c,c6 .. 0-,-1--·--�, _:,o,+--c,c�
,=,
_,c,f-----=.o,c
- --t---:-"c:
,;,,:ο=η=,c:-,Γ,,-.�,�,--+,:
κ=.�.=.7,:,,:,:η:-:,:.�,γ=,
, ,"�
ι-c"
7 9. 8 1
215. 4 9
' -------�---,;�
215. 49
79. 61
. =,'"'
1
Ι·�τοίχων
από μοριοσανίδες ή
ι
1
ινοσανίδες ή γvψοσανίδ�ς
Ι
'
!
!
i
I
-r -------t_ ,o,�·--------.,c,o
-t------,.:,::. ,�,+---------:,�,�,"'+lI-----------ι--�,�'�ι�
·κ:.;,:
,:
, ---Ί------:, c
_ ,�,��ι.
,,oc
, --------c
,,cc
c_o,:, ", --- ----------l------�,",-- o,�
_ ,o,�------.c.","'t---------:,=,=."
so"-: ------------t1------o
.;,,:.:,:,:,:"----t:,-_�,,,--+:
.:
,":":-:,:,:,:
.�,,::
ι

l
1
ι τοιχων παντός τύποu Χωρίς
I
να Ι':αtαβάλλεtQΙ προσοχή
!
I
ν εξαγωγή α εραίων
!
ι
!
1
κ
i
I
���� ��
\':
Ι
1
17 "Καeαίρεοη κατ εστραμένης
1 Uόνωσης
-----

1

I

l

ι

I

i

' .I I
1

i

' .i

.,

ι

ι

ι

--

I

. I1

!

18 )Καθαίρεση nαλαιών
ι )(ρωματισμών ι:ni όQ"εων
τοιχοποι ϊών

Φ

π- SYSΊ"EMS ΕΡΓΟΛΑΒ!ΚΑ 2004

;, π- SYSΊ"E:�s ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΆ 2004

i

,

-

-------

_
__
_
_
_

I

__
__
__
__
__

ι

Ι

Ι

ι

1-

Ι

Ι

-

λ. Τ. Μ Η. Ποσότητα Μονάδας
Τιμ!\
I

Α/Α Περιγραφή Εργασίας

Ποσότητα Η�ρική Δαπάνη Ολική Δαπάνη En( Πλtον En( Ελαττον
' ov A · ' · ' ·
'
Ολική Δαπάνη r-'
· ' ·;'; �lo�v λ��
� �,:::Ξ:,-�

:::::-Jι
7:�Δαπάνη
:�Ξ�Δαπάνη
:;::: -r
�::� r
Ποοότητα
Ολική
�c--1I r-�
Ποσότητα
Μερική
�CCΔαπάνη
.J �
I�
I�
I ::
Ηeρική Δαπάνη
Ολική

2.ί_____________
' 'c'c
'c
'o
',-----·--------,----:C7- �ct------ -_:
' '-'''c.
-"c'�";':
'":':"::��====�---- -ccc:-c-cJC:c ----τ----------τ-----c-C7!-·- -----c
�:
'"
/·A

20

j N τ ι . ι lιrι2

Εκθάμνωση
cδάφοuς ή
<'αi(ωοο
δ<"δΟ"λλiωv
t,p v '"' " μtχο<
;��;� o
' '

Ι'

4 . 80

I

I

I

. �-

200 . οο

960 00\

/

I
--- 216.40 l

Γ

21, 4 63
1, 038.72

27 ' 4 63
ι, 038.72

216 40

I

1

I

1
i :
ωτv--1�Nc.:7-c1c.2�m:2c----+----- ----,�----o6c_7c0j-------------·Γ------ -----i-----,co
::0:,:
, 00
, ,�,:.:,�,:.::
,,:�
Ι --c,�,i�,.:�
, 0::
, 2c4:9c. 2:3 !-------------r1----:,:8:4-_o9j70oc_ 0c0�------:3-,:1 :
6 -----:3-.:24:cc
9 _ 2c3j------------ -+-------------'r---------- 4 9:_:0:0+-------------Ι,-·---c,o84cc_ ,c6cr- ---o, c
,
22
1.3
1 '00
315.44
1 . 00
315.44

Αποξήλωση
nηρcλαίουδεξαμενής Ν.Τ τcu.
23 Αποξήλωση σωληνώσεων
κεντρικής θέρμανσης Ν.τ 1.4 m
Άθροισμα
καθαιρέσeιςΧωματουργικά,

6 . 18
20,771 00

1

120 .00

119.00

741.60

7,685.27"

Ι

__________
___

Αποκατάσταση
τοπικήςκαι
σκυροδέματος
βλάβης
οπλισμού λόγω
τοπικιjς
οξείδωσης
οπλισμού
σύμφωνα
το
Ευρωπαίκο
Προτίιnο
1504.

m2

I' ,

90.00

!

26

Αποκατάσταση
τοπικήςκαι 2 . 3
βλάβης σκυροδέματος
οπλισμού
λόγω
τοπικής
οξtίδωσης
σύμφωνα εΛΟΤ
τοοnλιομο(ι
Ευρωnαiκο
ΠpοτΟπο
(εργασία άνω ΕΝεπιφ1504
άνειας).

m2

90.00

27

2. 4

m2

1. 00

Κατασκεuή πάγκου
σκυρόδεμα
στο Χώροαπό
υγιεινής
28 Δομικά πλέγματα BSOOC

lΑθροισμα
��j�I ��;�f :!� :
Σκυροδέματα
�ε

·

;0
' ''
,o

1 . 5 kg
• τ· ' · ' ' ' ' ·

Ν.Τ

-; 2 .

i

__

I

6, 517 .80'

100.00

ιοο. o o i

L

__

I

59 . 41

4, 632.79

59.41 1

4, 632.79

4, 302.47

59 .41

4,302.47

I

!

4, 345.20!
I

ο.οο

!

300.00
'·"

I

324.62 1
' · '' l

330.00 !
1 8 · 000 . 0 0

!

I

4, 640.00 1

I

I

60.00

:

ιοο.οο\

1

1 8 · 00

-- _ + __
Ι ---c:
i :cc-=: :cc:c;::cc-_ - -- I +-__ +--- ----i- ---

I

!

42

ι

'
--�
:::t-�
c-:ct---+-----44

-: .00ι---,.,.---,-f--J ---+�-----!,t---- 1
44 .00
4, 640.00

4, 676.80 \

!

:-'-- - -- - - --- -··
:-:cccc�c -::·-- - ------- - - --�-_+! --:32,294.00
30,136.00
1
ι
12,271.72 \
11,451 . 68
\
\
18,684.32
20,022.28

0 . 00

0 . 00

1
0 . 00
ο.οο 1
-"��----------+: ·-- • -----,12,136.84
cc6c6:5c:4:3t-------------+ --------c0·:0:0tj-----------:,-.::-:
00
. .
1

. - ____

I

60.00

1,018.20!
i

\

i

ΕΛΟ! ΕΝ

29

77.96

735.42
32,802.27

I 20,665.43
�:':'-·
Γ�-

11, 443.26

1

119.00

32,802.27

30,927.74

'
-i Υnόλοιnο
19,484.4'8 !- --- - --Σκυροδέμcιτα
�+
+--------��+------------+-----�
�+------16,500.00!
���
��---�
���

��24Ι
ποομήθι:ια,
μεταφcφό:
2 . 1----�
m3---- +--�ιsο.οο
110.00
44.00
'11
4, 840.00
1 επιτόπου, διάστρωση και
1
ουμn\rκνωοη
σκυροδέματος
:\
χωρ\ς χρήσηαπό
αντλ\ας
rια
κατασκευές
σχuρόδεμα
!
κατηγορίας C16/20
Ι,
25

735.42

l

357 . 30
1 8 · 000 . 00

1

324.82
1
' · ''

� l

1
1
1

357.30
" · 0 00 . 00

!

___!-____::-ccccc+----- ------!-------__"----�cc:cc:: !------------'------- --,--:-�'i
32 , 132 .56
32,132.56
. 00
ο.οο ;1 -------0--ι
0.00
12,210.37
12,210.37
ο .00
ο.οο
19,922.19
ο. οο'
19, 922.19

_ _
__
_

Εκnτωση 38.00
Ι Υπόλοιπο
ι---�-�-��--+---+---+----+----r------+----�---�
. ----+-------- �----r---+--�--t---�--+---�
Τοιχοnοι ίες, επιχρίσματα
ι
6,417.οοι
484.96
30 Επιχρίσματα τριnτά
! 6, 900 '10
465.00
484 . 96
6, 692.45
13.80
6, 692.45
τρι()ιδιστάμεεπί μεταλλικο\ι 3.1 m2
πλέγματος
τοιμεντοασβεσιοκον ίαμα
\

1

soo.oo

I

I

I

t

I

I 15.00.-l--�----- ,---:;-::;-t----::;-;;-;-f
:-;
------'-t
---;-; l -----:;::;-;;-;-f--67S.Ot' Ι'
328.95 1
'
1
7 . 31 1;
χωρισμάτων
δύο 3.2 ιn2
7 ,31:;t
328.95
25.00
45.00 1
1, 125.00'
I
ων
από
ι
ί
Ii
!
I
i ��ootI ------�----��----��+---------cct1
-��----- ---- ��
-- --�

--r���·
-----�
�----�
+-�

�==
��εκτcλοί
2 , ::-::-::+------100.00�
502.00 1
32 Επ:χρ(σματα,
ι
urνα
! 3-c
.3
1m2
75.00'
25.02 :
1, 876.50
1 �
163,
55,
4,
092.02
163
55'
4
,
092
02
1
1
.
σε δύο στρώσεις,
1
1\
συνολικού
πάχους 2 cm,
i
I
I
I
/

31 Κατασκ ευή
������ ���
I

i

I

'

Ξ�Ε:���·:���f:Ε:�:;::
Ι''""'
Sik• Hi> ""

I

:

!

I

I

---;

I

I

I

I

-:

I
1

·

I

I

1

I

I

Ι

I

i

I

I

------

�--------ι-----τ\ --�
��----�----+
��:�--------L--��----J__----+
�---�-----,
10,0171
i --�
9,4191
1 1�
, 1 1 3 \ -----L---L--I --�
11,113\
I -�

Σε Μεταφορά

:\:') π-SYSTEMS

ΕΡΓΟΜΒ!ΚΑ 2004

� Ώ-SYS!EMS ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΆ

2004

Ά/Α

!Jεpιγραφή Εργασfας

Από ι.ι,τσφορά

!


χ � (σμστ �, εκτελ�Uιιενα ! 3 . 4
.-:ιε δvο στρωοε ι(,:,
"συνολικού πάχους 2 cm,
εν ισχvuένα με στ εγανι.)τικό
πρόσμ ικτσ tΟπου Sika 1
και βελτιωτ ικό yαλ�χτωμα
ιίιπου Sil::a ιatP.x.

"

I

I

I

36 Οπτοπλινθοδομές u ε
πλήρ ε ι ς τυποποιημένους
οπτοnλίνθους 6χ:9χ19 cm
Πάχους l 1/2 πλίνθων
(vπερμπι;:ιτ ι κο( τοίχοι)

31 Δ ιαμόρφωση όψεων
ακι::ινονίσtωΙJ
(ημιεμπλέκτων} λιθοδομών

,.

3.00

19.60

S8 80

m2

4.00

tε\.1.

3. 12

4. 00

80.00

80.00

ιs.οο

4 . 00

"2

Ν.τ

10.00

1 . 1 m2

Υnόλο ιnο

"

4.2

Ί

4 7 επισκευή - συντήρηση
υπάρχοντος δαπtδοv
μωοαικού
(μι;:ιρμι;:ιροψηφ ( δωΙJ ) πάχοuς
3, 5cm δ ι α κοινού

.,._ "'- <Ύ<:"η"'Μς F.ΡrΟΛΑ.Β!ΚΑ

2004

I

320.00 1

'

I

l , 200.00 i

I
1oo.oo i

4 . 00

4 . 00

330 . σο

I

'
'

4 . 00

I

1,540.70 1

I
!

ι

ι

i

I

ι

.

.,

I

ι

.

.,

••

6

m2

.
I

i

25.00

Γ
I
ι
ι

25 00

I

1

25.00

m2

ι

55.00 1

m2

20.00

I

'

7 , 413."23

1

12,095,27

39. 80

ι

I

'

I

995.00,

I

662 . 5 ο

I

'
ι .40

14 . σ ο

!

I

/ 7 , OQ I

!

280 . 0 0 !

'

ι

m2

35 . ι ο

150.00

'

I

I

I

. , . .,ι

500 . οο

1

ι

4---

I

i
'

")ot-

230.

1 1 , 113

5,

455.39

Ποσότη�α

209

4.00

"

16.40

4 . σο

16.40

1 1 7 . 60

6 . 00

1 1 7 . 60

363.98

6. 33

5,265.00

!

!

8, 2 0 7 !

I''

I

35 00

2 .οο

55.80

e . 63

690.40

e . 63

690.40

330.00

4 , 950,00

100.ο�!

4. 00

100.00

3,301.501

1 4 4 . 88

3, 1 8 8 . 8 1

144.88

3, 1 8 8 . 8 1

484.96

5, 625.54

484.96

5 , 625.54

4, 950 00

25.00

I

:

I

I

I

I

102.00\

3 5 00

ιιο .

οο

I


II

ι
'

I

I

I
'

I

I

I

ι

••

279.35

I

4 .οο

190.2

Ί

I

100.00

759.75

i

I

Ί

I

-

s,soo.o

31,536.60

!

31,677.34

i

-

'

30,917,59

I
I

12,037.391
19,639.95

19.42

853.30

1

363.98

En( ΕλαΗ ον

l:n{ Πλ�ον

\

55.80

"'*I
I

Ολι χή Δαπάνη

I '·"'-'Ί
11 ι 1 1 3

2.00

1 1 1 . 60 I

19,552.69

23.00

Ηεριχή Δαπάνη

I

6. 33

1 1 , 983.91 1

\

I

92/,S Oi

!

__��----

Ολιχή Δι:ιncίνη

Δαnάνή

I

37.10

26.50

I

Im2
,

I

I

19,508.50 j

i

14.4
46 / Επiοτρωοη απλή u ε
οσλοοφσο,ο
οοφολ ωο
uλικού

Σε Μεταφορά

I

I
I

22.01

1 1 . 60

I

4.1

4 4 επενδύσεις το\χων με
πλακ ί δ ι α GROUP 1 ,
δ ι αστάσεων' 30χ30 cm

48 επ ιστρώσε ι ς επ ιφανc ιών
δαπέδων με τσ ιμενιοκον ( α
ενδε ι κ τ ικού πάχους 5 cm

111.60

I Ηcριχή

Ποσότητα

Δαπάνη

I

1 1 1 . 60:

25,00

εnrνδίισε ι ς, επιστpώσε ι ς

Γ"'"'ΟΟ

6 . 00

4 . 00

'

ι

<"[

16 40

I

230.00 )

ι

i
I

I

λθροισμα Τοιχοπο ι ί ε ς ,
�ηιχρίσuατα

4 5 Ψευδοpοφή ι;:ινισόπεδη ι::ιπό
γuΨοσαν ίδες

!

4 . 00

!

επιχρ ίσματα τριπτά τ ρ ι β ι διστά με
μαρμαροκον (αμα

οσ;pώσ"ς δοοέδω"
πλακ ί δ ι α GROU? 4 ,
δ ι αστάσεων 30χ30 cm

1

i

21.90

ολ ι χη

I

!

3.11

Σ τ εγάνωση - προστασ ίι;:ι
επιιρι;:ιν ε ιών δ ι ά
σ τ εγανοπο ιητ ι κού,
επαλε ιφόμενου
τ σ ι μεν το ε ι δούς

6 , 51 2 . 50

'

40 ?οζέτtες γύψινες, πιστά
αντίγραφα αρχιχω, ή
εnανάχρηση Διαι.ιt-τρου ή
μεγάλης- πλεuράς- 50 cm

Γ

57.50

r---�'21_
.
I.
ι

I
I

2ου Α . Π . Ε .

Α. Π . !:: .

Δαπάνη

\

μ.μ

43

ι

!

4 . 00

250.00

!

I

m2

1

ι

ι τεμ.

3 . 10

I

ι

'

I_
1ov
I Ποσότητα Ι Ηeρική

ολική Δαπάνη

9, 419 !

6,512.50

16.40

39 Τοποθέτηση y\)ψινης
διακόσuησης {μπορντούρες
'" ' λούκια)

:εχπτωση 38.00

2 6 . OS i

4 . 10

7

I

Ηεριχή Δαncίνη

4 . 00

m3

"

1

τιμή
Ηονόδας

ι

). 8

Ί'

I

τεu.

.9

Η

τοοοψ "'ο«οtς οοο"ά
λι θοδομής ή
γων ιολ ιθοδομής

250.00

ι

35 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ' 3 . 6
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές
rια οπές επ ι φαν ε ίι;:ις άνω
' " 0 , 2 5 m2 κι;:ιι tως Ο, 50
m2

"

m2

nοσότητα

I

ι"Ιιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε ). 5
λι θοδομή

i

I

" "·

λ. Τ .

.,_,Ί

1 , 393.00

'
'

I

720-48

19.42

1 , 8 1 6 . 87

4 5 . 65

1 4 2 . 56

1 , 655.22

1 1 8. . 2 3

1 , 655.22

5,991 92

170.71

101.83

1 4 2 . 56

490.00

1 1 8 . 23

5, 967 .00

9, 509

I

1

'

'

I

'

I
I
1
I

1, 816.87"

101.83

142�

!I

I

7 1 9 . 48

719.48

I

I

120. 4 8

27.15

21. 15

662 .50

19,168.91

I'

1 1 , 7 4 8 . 68

i

170.11

I

!i
ι

I

'

ι

� n-SYSTΞHS

Ε?rΟλ;ΒrΚλ 2004

I

1 1 , 041 j

1

I

5, 991.92

1 1 , 047

'

-

I

I
II

0 . 00

759.75

ο . οο ,

288.11

0,00

471.04

I
ι

I

ι'

I

I

I

!

·-

·--

471

n--Π"<γpοφ; 'ργααiας
!.n& Μετα'j)Οpά
49IΣτc'ιόνωcrι δωματων
-�
SΟiερyασία
ι:niστρ;.,σης
•;i δαntδ�•
ιnάχους
λακίδια" ;.ιε ισcμενtθη
uωσαικό
στόσt(ο)ν
σεδι.;χαναλογία
tως:
τεμάχια
ητοαγ(Jν ικό μέτρο ανα

r
Α. Τ .

--! 4 . 7

::ι:nο

2 cm ,
Ο, 20ΧΟ, 20 m ,
1�
25

ισοιιεγέθηοάχους
πλακίδια απο
Γ'""'
διαστάσεων

1-;ι

Ε:ιίσrρωση δαntδων uε
σετεμάχια
αναλογία
έως
ο.
ν
α
τετραγωνικό
μέτρο

2 om ,
0,20Χ0,20 m ,
11
25

I
:

I

Ν.τ

38.00

I

52

I

I

55

1.8

1.

9

;2

-tI

6.0 . σο r--90.0o

I

m2

I
I

5.1

I ,
I'
I

I
I

Ι'·'
5. 4

τεμ.
τεμ.

1 . 00
ι . οο

kg

5ο. ο ο

m2

2 . οο

1

i

I

I

1I
I

1 , 500.00

2 . 80

5. σο

7 . 00

m2

30. σο

12.00

1. 00

8, 000.00

30.00

42.00

' τ εμ. I

"5.7

m2

ι

:

m2

i
62 !

5.11

m2

5.12

5.13

1

!Ν.Τ

I

I

"I ' I
'
m2

I"
I
1 . 1 m2

1

I

120.00

8 . 00

60.00

30.0 0

4.

οο

2 . 00

1

, ΟΊI
I

300.00
200.00

40.0 0
θ2. 42

i

1 . 00

00 i
I

I

35.00

I

5.00
30.0 0

i

1 . 00

'

I

1 , 2oo.ooi

'

i

960.001

I

1 , 800.00.

1

1
I

i

I

400.00 i

3,

I

600.001

I

:
I

3 3

2 , 88 :

1

'·"!

120.00

120. OOj
4 . 00

1 , 200.001

_

I

··-

90.00

I

I
I

3,

1 4 . 96

1, 555.84

I

1 4 , 002.35

l . 00

1, 500.00

1

I

i

64

1 . 00

2 , 500.00

1 .001

1 , 500.00

80.

1 , 0 4 4 . 00

2 . 25

1 , 04 4 . 00

3 1 . 60

379.20

80.

2.25

360.001

3 1 . 60

379.20

1 . 00

θ,ΟΟΟ.ΟC

93.75

3,937.50

6.01

1, 803.00

6. οι

1 1 3 . 65

909.20

1 1 3 . 65

11 . 6 1

3, 409.50

1 1 3 . 65

4. 00

1,200.00

4.00

1, 200.00

1,200,00

6 . 00

1 , 200.00

9 1

3, 675.60 1

95 os,

7, θ34.Ο2

I

,,,Ο.ΟΊ I

+

2 , 100.00 1
960 . σο

!

I'

600 ο ο Ι

400.00
3, 600.00

8 , 242.00

1
1
1

I

37,345 j

·---�----

35

6 . 00
91.89

95. 05

'

1

'

I

'·"34'·'Ί

7,8

.02 1

I

37,473j

Φ π-SYSTE!�S ΕΡrΟΛΑΒΙΚΑ

2004

ι
I

I

1

1 . 00
93.75

1

0 . 00

I

I

9 9.
3,409.50

ι

I

I

I

j_

1, 803.00

1 . 89

0 . 00

'

3, 937. 50

0

1

0 . 00

I

'

8 , 000.00

0.00

I

0.00

θ, 000 00

1
I

0.00

64 1

28.80

28.80

ο . 00

22,'584 . 4 3

1 4 , 002.35

2 , 500.00

Πλiον En! Ε:>ο.αηον
4'

I

8,582.08

1 . 00

En{

1

782 . 8 6

I

i

100 ο ο :
I

l i. , 047
6, 199.20

35.00!

I

3,

__

8,582.08

!

1 , 200.00

I l
!
II

'
I

I

I

1

Ι

68.53

22,584.43

1

5οο . ο ο f

ι

s e . sB

I

1,555.84

!

ι,

Ποσότητα Με.ρ ι κή Δαπάνη ολιι;ή Δαπάνη

I

:J_

2 , 500.00

Δοηάνη J.I

I

!
-+
928.00

I'

. .,

Ολική

I

'
'

I

Γ
!

1 1 , 047 1
6 , 199.201

'

ί

1

Δαnόνη

I

}40.001

90.00 I

l

!

68.83

1 4 . 96

8�
, 253.83
1
13,466.

2 . 00

!
1 , 260.00!

i'

[
----- ---;e.-,r

I

2 1 , 720 . 60

50.0 0

360.00j

8,000.00 !

τ-ι
I

600.001

'

I
I

2ou Α.Π.Ε.
ή Δ:ι.nόνη Ποσότητα I Μερική I_

ι
'
'

II
I'

I'
I

aσηο.ν•,

I

I

140.00ι

'

I

1 00

!

"

i
300.00 )

4 . σο

m2

I

I

!i

5.10

2004

I
I

1 , 500.00

464.00

kg

61

eJ n-SYSτEHS ΕΡrΟJΊΆΒΙΚΑ

II

''

!

2 , 500.00

Α.n . ε .

2,

8,436.34 i

2. 500.00

lοι:

'

5,170.66:

5.

1

1

25.00

'

ί)

KYΛIKC:JOY

Ποσότητα

'

104 .00

-·1

-·-j Ολ ι κ
I ΧεpιΚή
50�
g,
!
:-oQ��--70.0 0
ο, Joo
60,00
J.J� z .c::.

13,607.00 !

5.5

57

I

55 , 20 I

'

561Σιδηρά
κιγκλιδώματα
πολυσύνθετα
1
επισκευή
οροφής
δι
οροφοnήχεων
{μπσγδατ Ι ' '
ρης.
!
πλf
·
''
'I
Ολοκληρωμένη
κατασκευή
ξύλινου
59 1 υπαρχόντων
Συντήρηση καιμεταλλικών
συμπλήρωση
κιγκλιδωμάτων από
'
ΙΌφυτήλατο
πολuούνθετουσίδηρο
σχεδίου Ι · '
II
i
9
6011θπρεσσαριστε
ύρες ξύλι�εςς
i
<:>ρε:-κάρι
1nατω)
.Ιατοςσμα ξύλ ινοu
1nΣυνατω).Ιτ ήρηοη
αtος ξύλι νοιι
63 !Εργασία
παγκάκιασυντήρησης
του κήποu.στα
64 1 Εργασία
κοuρτ ινόξιισuντήρησης
λα στα
14
65jΣιιvτήρηση
οροφής ).!ε
1 σιδηρά
τού'βλα στοιχεία και
!
--66<Σuντήρηση
Ι ξύλινων κοικαιιφω).Ιάεπισκευή
tων I
!:ε Μεταφορά
1

I
I

Δαnόνfl

S, 207
5, 400.(10

90

min

58

Ι

Im?

'i:μf, 1-:ε.ρι κίι ΔαηάνtJ Ολ,κή

�ον6:δα�

. . ,�

ι:nιστρωσεις
ι�Εκπτωση
.. ,
Υπόλοιπο
Κατασκευές ξύλινες ή
μεταλλικές
επισκευή
υπάρχουσας
ξύλtνης σκάλας
53i,προσωρινης
Κστασκεu� ξύλινης
.
προσταοιας
nάρχοuσας
σκάλας
j
54 Μεταλλικός
ι!Ιεvδοροφής σκελετός
θύρες μεταλλικές
πυρασφαλείας,
μον6φuλλcς
' ανοιγόμενες,
θύρες πuρασφαλι:
ίας,
μονόφuλλες,
ανοιγόμενες,
μεοπλισμένο
φεγγlτηκρύσταλλο,
από πυρ!μαχο
κλάσης πυραντ ί στασης
.�.

Ν.τ

Ποοότnτσ

Μ.Μ.

I

20

-

1

I
j
!

37' 4731

!

II
I

τ

I

--ι' -- - --1--471
'

�·-

·

ί
Περι γραφή Εργασ ας

Α/λ

Α.Τ.

Η.Μ.

Ποσότητα

Μeριι;ή Δαnάvη

Τιμ ή
Μονάδας

Άnό Μεταφορά

i
σο Ι

2 J , θ83

Αθροι σμα Κστασκeuiς
ιvλινeς ή μετ αλλ ι ι;ές
Εκnτωση 38.00

23,883

'

I

'

Υπόλο ι π ο
Δίκτυα (υδραυλ ικά,
ηλεκτ ρ ι κά)
67 Ηλη:τ ρ ι κ έ ς εγκαταστάσε ι ς
(!οχυρά και ασθενή
ρι;Vματα}

6.'

τ εμ.

68 Εγκατάσταση μηχανημCrτων
Faκ και φωτοτυπι l(ο(t

6.2

69 1 Εγl(ατάοτaοη τ ηλεφων ι κοΟ
ι<έντpου

I

35,000.00

τ εu.

1.00

7 , 000.00

7 , 00 0 . 0 0

j 6. 3

j τ ι: μ .

1 . 00

3,000.00

3 , 0 0 0 oo

6. 4

τι:μ.

1. 00

10,000.00

10,000.00

6.5

τ εμ .

1 . 00

28,000.00

28,000.00

" Εpγα ο l α "'"""'''
μεταφοράς, τοποθέτησης,
δοκιμής λ ε ι τουργίας
μ ι ι<ρών μονCrδων άντλησης

6.6

Ι

τ ι: μ .

Ι

1 τ εμ.

6.'

7 4 Φωτ ι σ t ιl(ό ασφαλείας κοινό 6 . 8

1 . 00

τεu.

4.00

7 5 Φωτ ι σ t ι l( ά σώματα ανοικτοί/ 6 . 9
χώρου επ ι δοπtδια μετά της
αξίας των λυχνιών.

τεμ.

35.00

7 6 Φωτ ι στ ι ι<ά σώματα ανο ι !(τού 6 . 10
χώρου επ ι τ ο ί χ ι α μετά
αξίας των λυχνιών.

τεμ.

25.

"'

1

6.11

Φωτ ιστ ικά σώματα
εκθεσιακού χώρου ι::π ί
αναρτημένης ροηφόpσυ
γραμμής μετά της αξίας
των λυχν ιών.

.

.

79 Φωτ ι στ ι κά σώματα τ ο ί χου
τύποιι aπλίκας μετά
αξίας των λιιχν ιών.

"'

80 Διάταξη αναβατωρίοιι ΆΜεΑ

(

81 εγκατάσταση

τ εμ.

1

οο

12, 000.00

i

τ ε λ ε ι ώματα.

8 2 Σ:υν� ήρηση �ωγ;:αφ ι ι<ών
κοvφωμάτων
ε π ιφανι: ιών

11

83 &ιιντήρηση ζωγρσφι l(ών
επ ;φανε ι ώ ΙΙ διακόσμου
τ οιχου

I

!

r

ζ
84 Σ:υντJiρηση ωγραφι l(ών
tllιφανειών οροφών
85

(

ν τ ι n v ρ ι κ ή ε π ε ξ εργασία
ξύλινων εn ιφανειών

Σ ε Μεταφορά

<;> n-SYSΠMS ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΆ 2004

1 . 00

1

I
'
l

63

.οο

i
I

37 , 473

37,472.66

.οο Ι

60

i

\
j
ι , οοο.οοΙ

40.00

I

.οο

4 , 80 0 . 0 0

I

τ εμ .

40.

οο

!

6.13

τ ι: μ .

2o.oo i

6 , 14

τcμ.

1 . 00

6. 1 5

i

1

I

800.00

800.00

1 , 60 0 . 0 0
116,127.00

4 4 , 12 6 . 2 6
7 1 , 99 8 . 7 4

I

>. l

I

, τ rμ.

I ,., I
I

I

τcμ.

7.3

τ ι: μ .

'.4

m2

I
I

I

l 00

1 . 00

I

ι . οο
100.00

1

10,000.00

18,000.00

i1

1 0 , 000 00

18,000.00

I

2o,ooo.ool

.σο

2,οοο.οο'

20

I

I

I

ι

50, 000.

471
0.00

0.00

ο . 00

2 3 , 153.90

0 . 00

,,, +-\-I

;

7, 000.00

3 , 000.00

4 , 00

3 , 200.00

1 , 00

ι. οο

35,000.00

1 . 00

35,000.00

1 . 00

7 , 00 0 , 0 0

1 . 00

7 , 000.00

.σο

3,000.00

1 . 00

3 , 00 0 . 0 0

ι

ι.οο

10,000.00

1 . 00

1ο,ροο.οο

28,000.00

1 . 00

28,000.00

.ο ο

3, 2 0 0 . 0 0

4 .00

3,200.00

ι.οο

12,000.00

1 . 00

1

I

4

l1

1 2 , 000.00

' . 00

1

12,000.00

4 . 00

252.00

4.00

252.00

4 . 00

252.00

4 2 . 00

4 , 410.00

42.00

4 , 4 1 0 .00

42.00

4 , 4 1 0 . 00

7.00

280.00

7.00

280.00

7 . 00

280.00

80.00

4 , 800.00

66.00

3,960.00

.ο ο

3, 9 6 0 . 0 0

800.00

40.00

800.00

20.00

800.00

20.00

800.00

1.00

5,000.00

ι . οο

5,000.00

2.00

1 , 60 0 , 0 0

2 . 00

!

I

1 . 00

800.00

I1

i

800,00'

---·

5,000.00

66

., ΟΊ

·-·

2 . 00

1 , 600.00

i
i

20,000.00

[

0 . 00

10,000.00

,

)
!

ο . οό

14,239.61

2 8 , 000.00

20.00

j
i

!

37,413

Επί Ελαττσν

23,233.05

1. 00

4 0 . 00

I

i

En ί ΙJλίον

Ολ ι ι::ή Δαπάνη

37,472.66

I

1

i
1

----- ---

I

σο :

5,ooo.oo

5,000.00

2. 00

τ εu.

40.00

800

Mr:pι ο::ή Δαπάνη

Ποσότητα

14,239.61

1 . 00

i

20.00

f
I

23,233.05

'

6 . 12

1

Ολιr;ή Δαπάνη

1 4 , 19 1 . 1 0

I

1
'

252.00

3,675.00

105.00

Ι

I

i
I
II

1 2 , 000 . 0 0 '

ΙΕκπτωση 36.00 •

Λοιπά,

I

3,200.00

θpοισμα Δίκτυc:ι
{υδρcιυλ ι κό, ηλeκτ ρ ι κά)

I

1 . 00

Μερική Δαπάνη

Πι:>σότητα

31,3451

I

H/'f.

Υπδλοι πσ

1i
i
1

2ου Α . Π . Ε .
Ολική Δαπάνη

37,345.0Οι

i

73 Υδpαυλ ικά - αποχι:τι::ίισ c ι ς

78 Φωτ ι σ τ ι κ ά σώματα οροφής
μετά τ η ς αξίας των
λιιχν ιών.

800.00

4.00

I

1 . 00

i

Γ".'
1 ""·

"

\

1I

35,000.00

ιI

I

I

Κλιuατ ιομός με Κεντρική
Ι(λ ι ματ ι στ ι ι<ή uονάδα
επεξ εργασίας αέρα, Υ Ι ό
Ψύξη, θέρμανση, ύγρανση
τύπου VRV ι<α ι μονάδα
split

"

:

I

1 4 , 807 , 4 6

'ou Α . n . ε .

I Μ ε ρ ι κ ή Δcιnόνη Ι

Ποσό τ η τ α

I

I'

9,075.54

1 . 00

70 Εγι<ατάσταοη συναγερμού

I

I
I

Ολιι;ή Δαπάνη

I

i

I
I

I

I

1 1 6 , 142.00

44 , 13 3 . 9 6

I

72,008.04

l .00

1 . 00

ι

I

.οο

"ο
"

I

I

1 0 , 000

I

'
"

18, 0 0 0 . 0 0

I

!

·---·

43,814 .76

43,814.76

0 . 00

71,487.24

71,487.24

0,00

.ο ο

i

l θ , Ο Ο Ο . ΟΟ

1 . 00

18,000.00

ι .οο

20, 0 0 0 . 0 0

95.05

1 , 901 00

95.05

οοο I

0 , 00

1. 00

2,000.00
so,

115,302.00

1

1.00

20,000.00

1

I

I

1 , 600,00

10,000.00'

20,000.00

1

115,302.00

1 . 00 .

I

I

1 , 90 1 . 00

49,901

ι;; n-SYSTEMS ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΆ 2004

1

10, 000.00

49,901

;

I

I

I

0.00

1

0 , 00
0.00

I

I

i
II

"'

I

Α/Α

Η-:ρι Υι:-<::ιφή

Ε;ρ'(ασίας

I

Αc.ό !'«αφοοά

Γ'� "'

ι: 1 ι φονι:ιων με
χρηση
λ
σ τ υ ρ ε ν ισαι<pvλικής�
α ρuλ ι !<ής ή πολuβ ι νυλ ι κηc

7

6

,, , ψ

-··ι·. . .

ε π ι χ ρ ι σμάτων δ ι α
ανοργάνων αν τ ιοτατ ι!<ών
:..,ρωμάτων
, . .υδρύαλοv
...... . .

I GRANITAL

1I

I

7. 6
7 .7

.

εσι?τ ε ρ ι ι< ο i χ ω μοτισμοi
ε π ι cnιφανειων

Ι

,

.

Χρωματ ι σι.ιο ι εnιφαν ι: ι ι.Jν
ννι:ιοσανlδων ι.ιι: nλαστ ικό
χρώuι:ι Με σnατοuλάρ ι σμα
της ννΦοσαν ίδας

Μ.Μ.

:ο-

,,Ίχ'".""' .-.�,.-,Ξ., ,,��-

1ι""'"'""·

I

τ FΤ
Α. Τ .

rn2
m2

Πooόtrna

<JΟ:ΟΟΓ

'

40. 00

7.Β

90

ε ι δ ι κός καθαρ ιοι.ιός και
συντήρηση μαρμάρινων
ι:nιφανeιών

Τ

91

i

τ

ο"""'""' ,ο,,,.,
αντ ιθαμβωτ ι κών t n i τι.ιν

'

παραθύρων

-

931 Τοποθ έ

.10

--

7.13

Τοnοθέτηuη νέων
υαλοn ι νάκων εn [ ""
μεταλλικών

,

II

I

Τοποθέτηση νέων
υαλοn ι νάκων

700. 00
50.00

m2

70.00

ίΟ.

961 τοποθtτ ηση

97

I

98
9:1

Συντι')ρηση εξωτερικών
επιφανειών πλινθοδομών

I

ώ

t ε λε ι μστ

Υπόλο ιπο

EPrAtiEΣ

Ν.Τ

ο.

i

ι"

I

00

1

\

θ

1

2,

ΠΡΑtΙΝΟΥ

110ΡΦΩΣΗ

Ο, 50

Χ

I

18.2

εΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Β , 3

12,00

1 . 1 m2

I

2 , 5ο ο . ο ο :

!

ιI
!

lt

ΜΠΑλλ
ΜΕΧΡΙ

Μεταφορά

Φ n�sYSΠMS fΡrΟΛΆΒΙΚΆ

2004

I
I

Β.5

I

1

I

l

32.00

600.00

. 40

1
I

'
16,000.00!
'
'
120.00

I
ι
I

J

II

7.00

εμ.

τ εμ.

Σ:τpμ ,

1 τ εμ.

i
I

12. ο ο Ι

I

120.00 1
132.00

o . 5ooo

132.00

i

1
1

i

3 . 50

I

589.47

I

3 . 37 1

I

3 06!

I

:

276.00

2. ιοο . ο

1 2 . 00

,

!

294 .74 1

4 4 4 . 84 !
I

403.92

I
I

I

1, 462 '

f1οc>ό τ η ; a

!ι02. ,�

Ι Μιριι<ή
I

I

2 7 . 15

I

4 9 , 9�
7, 674 . 99 1

Ι Ολ,κή

Δαπάνη

32 5 . 8 0

ι

6 , 3 3 6 , 96

452.64

I

Δό

I

αιι ν η

I

Μ�οι ι:: ή Δαπάνη

r.οοότηια

49, 901
I
902.94 r------ 7, 574.99

2Ί' 15

32 5 . 8 0

452. 64

6,336.96

I
I

I

Γ

1 2 . 00 Ι

i

1 20 . 00 1

1

1

132 . 00 !
ο . 50

132 00

9, 2 4 7 . 0 4

04 . 55

731 . 65

!

·1·:,ι�

:

I

I

36,427.00

i

276.001

120.00

.. .

.84 !

132.001

!,

4621

ι

ι

294 . 74[
403

,I

I

0.50

132.00

I

!

� π�SYSTEHS

42 , 0 0

276.00
294 . 7 4

444.84

403.92

1, 462

ΕΡrΟΜΒΙΚΑ 2004

I

I

324.00

I

4 8 . 00

5,053.19

I
I

471

+-------

I

i

I

0.00

95,660.53

59,433.53

12 . ο ο I

I

!:λα�:ον

1 , 500.00

274 , 63

, 6 60 . 53

95

42.00!

0. 80

1 . 60

1

7 3 1 . 85

00

'1

I

5,053 . 1 9

2?4 . 63
104.55

4 6 . 00

1

Επ!

Ώλέον

62 6 .00

288.97

. 60

2 8 8 . 97
1

I

I

En(

1 , 153.60

9 , 2 4 7 , 04

i

60,547.96

5,

1 6 . 48

1

1, 746.50

50.00

4 , 046.00

0

80.40

1 , 153.60
5, 628.00

60.40

3, 387.60

3 4 . 97

1 , 500.00

-�

7,

1 6 . 48

31. 64

1 , 7 4 6 .50

50,00

120.00!

3

3,387.60

2, 800.00

I

''
l
658

37. 64

34.97

4 . 00

324.00

ι, soo.OOf

ι

2, 600.00

1 0 . 80

ι

300.00

4 . 00

Ολ Ι ;cη Δαπάνη

\

I

36ο.όοl

4 . 00

1

Ί

4 , 900.00 1

50.00•

90.00

I

6,300.00

70.00

i

I

800.00 1

30.00

I

'
'

I

I

2, 5οr.ι .οο

97'

I
I

2 30 1

1

ιeο.οο

50.00

oo i

'

Ι

480.00

-

1

4 2 . 00 '

ο

.

2,

220.00

ι

36, 670

τεμ.

I
I

!

i

s

70.00

2, ι ο ο . ο ο :

4 , 9ο ο . ο ο ;

<:ου Α , π . ε .

Ολιι<ή Δοn.:Cνη

7 , 14όΜJ------ --

4 . 00

6,300.00

Δαn

I

96,500,001

Ο, 50 Χ Ο, 50 m.

104 1ΦΥΠΥΣΗ ΦΥ'!'ΩΝ ΜΕ
I ΧΩΜΑΤΟΣ AfJO 4,50
I

30.00

16

I

1

370.00

8Οο 00 i

59 , 630.00

ΑΝΟΙΙ'ΜΑ ΛhΚΚΩΝ ι'ΊΙΑΣ!ΑΣΕΩ!Ι Β . 4
rENIKH

m2

8 4 0 . 00

'.
&'ΞJ
ο, ι ο ι

lou A . n

I Μ e ρ ι ι< ή
ι__

4 0 . 00

Ί

300.00

'

θάμνοι κατηγορίας

101 θό:μνο ι :

500.00

Γ.οσό τ η τ α

_ι_

00

3o.oo
I

!
I

'ii

90.00

I

Δένδρα κατηγορ ίας Β . 1

ιοο Δtνδρα:

,

i

Α6pοισμσ 1\ο ιnά,

I

I

m2

4 .00

νη

480.00
7 , οο ο . ο

30.00

20.00

m2

Ν. τ 1 . 1

Ελαιοχρωματ ισμο[ κο ιvο[
σ ι δηρι.Jv εnιφανr ιι.Jν u c

!Ει:nτωση 38.00

103

7.16

χρώματα αλι<uδι κών ή
ακρυλικών ρ η τ ι νών ,
βάσεως νεpού η δ ι αλύτσu

'

102

m2

7.15

καθρεπτών

Βερν ι κοχρωματ ιομο[
ξύλινων ε π ι φανειών "
βερνι κόχρωμα δvο
σuοτατ ι κών βάσεως νερού ή
δ ι αλύτοu

I

7.14

αη

3.4οο:οο--·-----

uαλοπετασμάτων

95

Δό

!

ίΟ,

10.00

ο-0, 1>00·

ολ, Ι<ή

I

30.00

70.00

."

12. 00

m2

m2

Ηe;:>ι ι<l) l..:<nάνη

1 4 . 00

Ί

50.00

Γ

7.12

ηση κοvρτ ινών επί
των παραθύρων

94

m2

7.11

Τοποθέτηση ταπετσαρ[ας

Ο

τ ι: μ .

17.9

σύστασης υλι κών

I'

500.00

i t ν δ ε ι !< τ ι κο(ι τύnοv ΚΕΙΜ

" Εργαστηρ ιακός tλεη,ος

�l
• c:
Τι,ΗΊ
Μο άδ ς

4 .00

36,427.00

59,433.53

1

I

14 .001

12.00

27. 6 0

ο . 5000

294 .74

1 6 . 00

48.96

1 6 . 00

I

53.92

I

439:

I

- I
I

0

0 , 00

.00

ο.οο

0.00

0.00

ι
I

28 .

00

246.40
390.92

I

354 . 9 6

ι, � 9 3

,
;..;Α.

!1�Ρ< Ι'J.Jι:ι.'!>:'• tpyα:,:i')ς

Αοό Η«οοορό

;.,,'i'.

.•:��;�;��;: :�

l•o�. ,;
!ααλΟvος
,

! ·

ο

ο ς
'

ί3 5
I
j

'
106

ι�;.��':'.!_ι:_σ������� �����:

ι"'

n,�σόtηιο

Ι' Η.

..

!I

'
!

μ.μ

i

I

I

j,,,

ΕΡΓΑΣΙΕt:

Q lj :
I
I

I

I

�ο . σ ο

I

I

I

13 ωΙ

!
I

2 5 . οο

I

' ΑΡΧΙΚΉ ΟΥΜΜΣ'

I

I

Ν.

I
ΦΩλ

Α

i

Νf.

-

_,

ΕΔΡΑ: ΛΕΥΚΑΔΟΣ 3 • 1 6 3 4 2 ΗΛ!ΟΥΠΟΛΗ
Α Φ Μ : 9 9 8 0 8 8 9 7 8 • Δ Ο Υ : Η Λ ! ΟΥ Π Ο Λ Η Σ
ΤΗΛ . 2 1 0 9 9 5 9 9 2 0 • F A X : 2 1 0 9 9 5 9 9 2 1

":' n-SYSTEMS EPrOl'.ABIY.F'. 2004

Ο ΕΠΙ8ΛεΠ�

�$

��.U

Τ Ε ΧΝΙ Κ Η Ε Π Ε
Κ/ΞΙ
ΓΚΟΥΝΙΔΗΣ nA ΑΓΙΩΤΗΣ rou ΚΩΝ/ΝΟΥ·
ΕΡΓΟ . «ΑΠΟΚΑ ΑΣ 1 ΑΣΗ ΔΙΑ 1 nΡΗτΕΟΥ
1 ΝΙΟΥ 2 8 »
Α!ΔΙ
.

'•'

" · '" · "

I
i

z;/p/

I

!

i

λ. Π , , ,

Δαοόvη I 0'- ' " ' Δοοόvη

1'

\62:

\

I

I

I

'

65 0 . 00

"·"

I

2 , 495.10

968.50 1

94 8 . 14

1 , 6'2 . 9 3 '

1, 546. "

271,318.23

35, 3 8 9 . 4 9

"·"

1.21

I

I

271,319.43

202,039.42

271,319.40

"·"'·"

62,403.4'

334 , 6 0 8 . 4 9

333 , 0 2 2 . 9 (

'
I

(ι :t�λ\(� .
Ίι?. ·:·�ψ,��
��� �γ, "' ' '"
�:�:':���)?"' "'" '
\�\te�:
ι-

'

.

Ι '

Π ΟΛ .

·

� F H r:L

��� i ', ' \' .,-, -�
r.ι r-: :': H .i:

Υ Π f : Γ<ό Σ ! Λ Σ

Δ Ρ 0 Σ }�.Ω Σ i Ο ' f1

i

>'

'© n-SYSίEMS :;t �οι\Ά.ΒΙ!<".JΙ. 2004

r.λ:ι.ΗΟV

1' " - '

I

680.00

ο. 00

1 , 02 2 . 2 8

'. "

0.00

386.40

913.15

0. 0

633.81

0.00

1 , 104 . 8 5

0.00

198."

0. 0

1,303."

0.00

1 .21

ο . 00

1 , 30 4 . 9 3

0.00

1,30<.93

0 . 00

300.13

1 , 4 7 2 . 82

0

' 1 , 186.65

\
ο.

00

"

I
,,, '<"

:

'

...

I

yY''�'

I
Ζ Ί . 20

ΕΠ{

9

iI

' 1 , 38 0 . 5 3

271,221.86

272,039.'2

I

43

3 5 ) . 60

229' 930 . 'ο

236,609.93

i

I

3 7 . :.> ο !

εr:f r:λtov

Ολ ι ,ο;:Ί -�αr:!ι•ιη

Νεpι τ.ή 6απάνη

"

I

" · 302. Β3

ο
Π �όη:Η\

I

I

229,849.05

Ι
I

I

3 53 . 60 �

i

I

I

'

I '1ι2!." "

ΣΜΥΡΝΗ
Ο ΑΝΆΔΟΧΟΣ

I

1 ' 612 . 93 :

ΦΩλ 23.00%

"

,,.. 'Ίi

2 , 60 1 . 5 0

986.50 :

27.20

'

2 , 60 1 . 5 0 !

II

�·

I

I

i

I ''" '""

Οοοό,c,•ο

750.0oj
I

I

I

i

Ποοοοtό Σu nληρ�ματ ι ι:;ώv
μ
Πο ών
σ

. . �" '

ο>. «ό '""''"

!
i

30,00

'

Ουvολ"ή Δοοόvη

Δαοόvη Οpγαv

'""''"

i

750.00'

2ov

lo" ' · ' 1

i "'•'"'
I

ΠΟοό ' η < >

'

I
, Δοοόvη

.

"·",

I

Ιοοvολο

I

1, ·<52

}
I

3?':'.00

i

' 00 1 8 . 0 0 '

I

ο�. ι ι:ή t.:ιπόνη

I

i

Ε<σ<αοη 38.00 %

lrt

30.

Μzρι χfι !>α:'Ιιi"•η

τι μή
!1ονάδc.ς

I

•"

0 '

0. 0

0

'·"I

!

1 , 60 5 . 0 6