UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 693 28 martie 2013
pentru modificarea şi completarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv) şi de primire în profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011

Art. I. - Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - INPPA (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, aprobat prin Hotărârea nr. 4 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată conform art. III din Hotărârea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R., se modifică şi se completează după cum urmează : 1. Alineatul (3) al articolului 6 se modifică având următorul conţinut : „(3) Lucrările se notează cu „Admis” sau „Respins”, în funcţie de punctajul obţinut de către candidat. Sunt admişi în etapa a II-a candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte”. 2. Anexa 3 se modifică şi se completează, având conţinutul cuprins în anexa la prezenta Hotărâre. Art. II. - Prezenta Hotărâre şi anexa acesteia se publică pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www.unbr.ro) şi se comunică INPPA, care va asigura transmiterea ei către centrele teritoriale şi tuturor barourilor. P R E Ş E D I N T E , Av. dr. Gheorghe FLOREA

1

Raportul juridic de drept civil. nr. 2. 5. Drepturile si îndatoririle avocaţilor în raporturile cu clienţii. 3.06. 2 . conţinut. intervenite până la data de 01. Noţiune. Caractere sau trăsături specifice. publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www. nr. 11. 898 din 19 decembrie 2011. 15. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ 1. publicată pe site-ul www. Elemente structurale (subiecte. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT. 6. Primirea în profesia de avocat. Tabloul anual al avocaţilor. 19 mai 2006. partea I. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat. Răspunderea disciplinară a avocaţilor. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Activitatea profesională a avocatului. Raporturile dintre avocaţi. 98 din 7. republicată în Monitorul Oficial al României. 2. publicat în Monitorul Oficial al României. 8.unbr. 7.ANEXĂ ANEXA nr. 14. Organele profesiei de avocat. suspendarea şi încetarea calităţii de avocat.AVOCAŢI STAGIARI - I.02. adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor.2011. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.2013. Formele de exercitare a profesiei de avocat. partea I. Incompatibilităţi. * * * Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat” este suficientă analizarea textelor cuprinse în următoarele acte: 1. 4. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană. 1486 din 27 octombrie 2007. 1. II. aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaţilor din 19–20 iunie 1999 şi Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr. 10.unbr. 13. DREPT CIVIL A.ro). 12. Transferul. 9.ro. 3 TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT . Legea nr. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat. 3. obiect). Se vor avea în vedere şi modificările aduse actelor normative prezentate mai sus. Statutul profesiei de avocat. interdicţii. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor.

Dreptul de servitute. Clasificarea obligaţiilor după obiectul lor. Reglementare. Dreptul de superficie. precum şi a prejudiciilor prin ricoşeu sau reflectare). Contractul – izvor de obligaţii. Modalităţile actului juridic civil (condiţia şi termenul). Prescripţia extinctivă. 2. Actul juridic civil. Faptele juridice licite – izvoare de obligaţii. suspendare. D. cauzele nulităţii. 3. 7. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor (plata). Reglementare. Cesiunea contractului. Executarea silită în natură a obligaţiilor. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. Capacitatea civilă a persoanei fizice (capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu).2. Noţiune. Reglementare. Dreptul de proprietate publică. Răspunderea pentru fapta proprie. principiile care guvernează dreptul şi îndatorirea corelativă de reparare a prejudiciului. clasificarea nulităţilor. Dreptul de uzufruct. Proprietatea comună. cauza actului juridic civil. întrerupere. Noţiune şi clasificări. Compensaţia – mod de stingere a obligaţiilor. Nulitatea actului juridic civil (definiţie. repunere în termen). excepţia de neexecutare a contractului. Noţiune. dolul. Îmbogăţirea fără justă cauză. Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligaţii civile (Răspunderea civilă delictuală). de animale şi de ruina edificiului. Subrogaţia în drepturile creditorului. riscurile contractului. 2. DREPTURILE REALE PRINCIPALE 1. C. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Noţiune şi elemente constitutive. Reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice. violenţa şi leziunea). Domeniul de aplicare. rezoluţiunea şi rezilierea contractului. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată. B. Definiţie. 5. Identificarea persoanei juridice. Înfiinţarea persoanei juridice. Executarea indirectă sau prin echivalent a obligaţiilor (daunele-interese). Dreptul de proprietate privată. Proprietatea în devălmăşie. 4. Cursul prescripţiei extinctive (început. Proprietatea pe cote-părţi. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia. Efectele obligaţiilor. Reglementare. Obligaţia civilă. Conţinut. Izvoarele obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Gestiunea de afaceri. repararea prejudiciului prin echivalent bănesc. Definiţie. 3. Capacitatea civilă a persoanei juridice. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR 1. 4. Efectul prescripţiei extinctive. Forma actului juridic civil. Obiectul dreptului de proprietate publică. 3. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate. Caractere juridice. efectele nulităţii actelor juridice civile). Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi. 3 . Definiţie. Titularii dreptului de proprietate publică. regimul juridic al nulităţilor absolute şi al nulităţilor relative. Reglementare. Încheierea contractului. Dinamica obligaţiilor. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul de obligaţii civile delictuale. 5. 6. reglementare în noul Cod civil. obiectul actului juridic civil. Persoana juridică. Novaţia. consimţământul şi viciile sale (eroarea. Plata nedatorată. Definiţie. Preluarea datoriei. Acţiunea confesorie. Persoana fizică. Termenele de prescripţie extinctivă. Apărarea dreptului de proprietate. Consecinţele neexecutării contractului potrivit noului Cod civil (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare. Structura actului juridic civil: capacitatea de a încheia acte juridice civile. dreptul de concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită). PERSOANELE 1. repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate. Oferta şi acceptarea. 2. Reglementarea negocierilor precontractuale în noul Cod civil.

Contractul de tranzacţie. Administrarea probelor de către avocaţi. Hotărârea judecătorească. Contestaţia în anulare. 90/2012 şi O.E. studii.G. note etc. 2. nr. Nulitatea actelor de procedură. Efectele cererii de chemare în judecată. Noţiune. 6. Şedinţa de judecată.2013. F. Principiul dreptului de apărare. 4 . în acord cu reglementările noului Cod civil şi legislaţiei dezvoltătoare aflată în vigoare pana la data de 1. calitatea procesuală şi interesul . Revizuirea. Poprirea asiguratorie. civ. 5. achiesarea. Contractul de vânzare-cumpărare. 128-129 C. 14. 4/2013). Executarea vremelnică. Căile de atac de retractare. 2. Participanţii la procesul civil. 115/2012.U. 4154). 2. Actele de dispoziţie ale părţilor (renunţarea. Strămutarea. SUCCESIUNI 1. Prezumţiile). 4. III. Competenţa. Competenţa materială. Coparticiparea procesuală. * * * Pentru pregătirea examenului pot fi cercetare orice izvoare bibliografice (cursuri universitare. 11. Contractul de întreţinere. 9. 7. 5. nr. proc. 61-64 din Legea nr. art.) în care este abordată această tematică. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională. Îndreptarea. Clasificarea hotărârilor. Proba prin declaraţiile martorilor.condiţii de exercitare a acţiunii civile. 4. Cheltuielile de judecată. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. Moştenirea legală. Capacitatea procesuală.). obiectul şi sarcina probei. DREPT PROCESUAL CIVIL 1. Delegarea instanţei. 602. Conflictele de competenţă. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). CONTRACTE SPECIALE 1. Perimarea. articole. Rezerva succesorală. Termenele procedurale. Probele (subiectul. 7. Excepţia de necompetenţă.U. 10. Contractul de mandat. Deliberarea şi pronunţarea. Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil. Principiul repartizării aleatorii a cauzelor şi principiul continuităţii.06. Durata termenelor procedurale. Contractul de locaţiune. Introducerea cererii şi constituirea dosarului. monografii. 192/2006. Competenţa teritorială. Timbrare. tranzacţia). art. Compunerea şi constituirea instanţei. 60 1. 3. Termenul de graţie. Mărturisirea. Clasificare. Expertiza. Efectele hotărârii. 12. 3. Contractul de antrepriză. comentarii. Contractul de societate civilă. Principiul disponibilităţii. Încheierile. astfel cum a fost modificată prin Legea nr. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil.G. Asigurarea probelor. Sechestrul judiciar. Obligativitatea participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii (art. cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive. Repunerea în termen. Sechestrul asigurător. Rolul şi poziţia instanţei în procesul civil (art. 8. 13. Principii fundamentale ale procesului civil. Măsurile asigurătorii. Mod de calcul. 2. Incompatibilitatea în Noul Cod de procedură civilă (art. Proba prin înscrisuri. 6. Principiul contradictorialităţii. Clasificarea acţiunilor civile. O. art. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor. Prorogarea competenţei. Cuprins. tratate. Decăderea. Suspendarea judecăţii. lămurirea şi completarea hotărârii. Cererea de chemare în judecată.

6. 5 . Pedepsele principale. monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie.2013. De la aceasta regula exista trei excepţii: incompatibilitate. Scopul şi obiectul executării silite (art. Titlul executoriu (art. pentru care este suficientă pregătirea textelor legale. În vederea pregătirii la examen. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). PARTEA GENERALĂ 1. Oferta de plată (oferta reală). 711-719). tratate. pedepsele complementare şi pedepsele accesorii. 7. 16. 2. Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie. 5. Divorţul potrivit Noului Cod civil (art. Acţiunile posesorii. 632-642). B. fără bibliografie suplimentară. 10. prescripţia. 4. divorţ şi executare silită. unde sunt modificări de esenţă şi trebuie cunoscute. constrângerea morală. PARTEA SPECIALĂ 1. precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. mai puţin Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. lovirea sau alte violenţe. infracţiunea consumată şi infracţiunea epuizată. 2/2013 pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti. concursul de infracţiuni. Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite (art. Răspunderea penală a minorilor: pedepsele aplicabile minorilor şi măsurile educative. Răspunderea penală a persoanei juridice: recidiva în cazul persoanei juridice. împăcarea părţilor şi reabilitarea. în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01. 663-665). 914-934). unitatea legală de infracţiune. 11. concursul de infracţiuni săvârşite de persoana juridică şi pedepsele aplicabile persoanei juridice. 651. pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare. graţierea. 134/2010 privind Codul de Procedură civilă (acestea vor fi avute în vedere numai în ce priveşte incompatibilitatea. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării: amnistia. DREPT PENAL A. 76/2012 şi Legea nr. omorul calificat.15. 622-631). consultate în vederea pregătirii pentru examen. lipsa plângerii prealabile. legitima apărare. 3. se vor aduce la zi. omorul deosebit de grav. divorţul şi executarea silită). Actele preparatorii. IV. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt. lipsa pericolului social. Competenţa executorului judecătoresc (art. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. starea de necesitate. 650). Infracţiuni contra persoanei (omorul. 9. iresponsabilitatea. uciderea din culpă. Participaţia penală. Instanţa de executare (art. manuale. cazul fortuit. * * * Tematica are in vedere vechiul Cod de procedură civilă. trăsăturile esenţiale şi conţinutul constitutiv al infracţiunii. Legea de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă nr. Individualizarea pedepsei: circumstanţele. 654). Noţiunea. retragerea plângerii prealabile. Unitatea naturală de infracţiune. Proceduri speciale. determinarea sau înlesnirea sinuciderii. suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 8. recidiva şi pluralitatea intermediară. cu excepţia temelor din Noul Cod de procedură civilă. 134/2010). 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. Contestaţia la executare (art. 653 şi art.06. Procedura necontencioasă. beţia. Ordonanţa preşedinţială. însă numai pe bază de cod. tentativa. pruncuciderea. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: aspecte generale. constrângerea fizică. art.

efectele recursului. sarcina administrării probelor. clasificare. DREPT PROCESUAL PENAL 1. falsul intelectual. arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă. mărturia mincinoasă. falsul material în înscrisuri oficiale. neglijenţa în serviciu. măsurile de siguranţă şi măsurile asiguratorii) 7. obiect. deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori. 9. 13. abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală (violul. falsul de înscrisuri sub semnătură privată. Actele procesuale şi procedurale comune (asistenţa juridică şi reprezentarea actele procesuale şi actele procedurale. falsificarea de timbre. 2. 6. Recursul: hotărâri supuse recursului. relele tratamente aplicate minorului. pen. vătămarea corporală din culpă. Părţile în procesul penal. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. furtul prevăzut de art. luarea de mită şi darea de mită. distrugerea din culpă. Principii specifice. cheltuielile judiciare şi amenda judiciară). distrugerea. 8. 14. aprecierea probelor şi mijloacele de probă). Competenţa în materie penală. V. omisiunea sesizării organelor judiciare. Competenţa organelor de urmărire penală. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal (probele. Trimiterea în judecată. contestaţia la executare) * * * 6 . efectele apelului. lipsirea de libertate în mod ilegal. primirea de foloase necuvenite. evadarea. delapidarea. Soluţiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmăririi penale. Infracţiuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori. 11. Urmărirea penală. însuşirea bunului găsit.vătămarea corporală. Judecata în prima instanţă: etapele procesuale ale judecăţii în prima instanţă. 15. gestiunea frauduloasă. 12. reţinerea sau distrugerea de înscrisuri. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal. procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. Executarea hotărârilor penale (amânarea şi întreruperea executării pedepsei. 10. 6. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală. 3. Procedura plângerii prealabile. Procedura prezentării materialului de urmărire penală. incestul şi actul sexual cu un minor). violarea de domiciliu şi şantajul).. nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. furtul calificat. 5. 3. falsul în declaraţii şi falsul privind identitatea). Reluarea urmăririi penale. abuzul în serviciu contra intereselor publice. nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului). Scopul şi regulile de bază ale procesului penal în România. uzul de fals. supunerea la rele tratamente). mărci sau bilete de transport. purtarea abuzivă. abuzul de încredere. Infracţiuni contra autorităţii (ultrajul) 4. Reglementări generale. 7. termenele în procesul penal. Terminarea urmăririi penale. incompatibilitatea şi strămutarea. 4. Măsurile procesuale (măsurile preventive. tâlhăria. favorizarea infractorului. 2. vătămarea corporală gravă. 210 C. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (abandonul de familie. termenul de apel. Supravegherea exercitată de procuror. Suspendarea urmăririi penale. înşelăciunea. Apelul: hotărâri supuse apelului. Judecata în primă instanţă. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. Sesizarea organelor de urmărire penală. titularii apelului. traficul de influenţă). Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (denunţarea calomnioasă. tulburarea de posesie şi tăinuirea). procedura reabilitării judecătoreşti). Infracţiuni contra patrimoniului (furtul. Dispoziţii generale privind urmărirea penală. Proceduri speciale (procedura în cauzele cu infractori minori. măsurile de ocrotire. repunerea în termen şi apelul peste termen. 5. înlăturarea sau modificarea pedepsei. sancţiunile procedurale penale. Desfăşurarea urmăririi penale. noţiune. structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti.

Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat. 16. Se vor avea în vedere şi modificările aduse actelor normative prezentate mai sus. 898 din 19 decembrie 2011. * * * Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea si exercitarea profesiei de avocat” pot fi consultate cursuri universitare. se vor aduce la zi. 1. nr. nr. monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată. pentru materiile drept penal. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat. precum şi textele cuprinse în următoare acte: 1. Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat. TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT . consultate în vederea pregătirii pentru examen. 17. intervenite până la data de 1. republicată în Monitorul Oficial al României. partea I. adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 şi modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 şi 6 decembrie 2002. Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie. 2. manuale. Tabloul anual al avocaţilor. Răspunderea disciplinară a avocaţilor.2013. 10. Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană. Formele de exercitare a profesiei de avocat.unbr. aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaţilor din 19–20 iunie 1999 şi Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr.06. publicată pe site-ul www. 5. Statutul profesiei de avocat.În vederea pregătirii la examen. 9.06. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor. 98 din 7. Activitatea profesională a avocatului. 13. Legea nr. drept procesual penal.unbr. tratate. Organele profesiei de avocat. partea I. 7.2011. publicat în Monitorul Oficial al României. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT. interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de avocat. Incompatibilităţi. 1486 din 27 octombrie 2007. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a avocaţilor. 15. 2. 4. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. 14. Asistenţa judiciară.AVOCAŢI DEFINITIVI - I. Raporturile dintre avocaţi.ro.ro). 12. Transferul. monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie. manuale. 6. pot fi consultate cursuri universitare.02.2013. Primirea în profesia de avocat. tratate. 3. Raporturile avocaţilor cu clienţii. 11. suspendarea şi încetarea calităţii de avocat. 3. 8. 7 . în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 1. publicat pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (www. 19 mai 2006.

Plata nedatorată. Răspunderea pentru fapta proprie. obiectul. Izvoarele obligaţiilor conform noului Cod civil. Răspunderea civilă şi răspunderea penală. Persoana juridică. Intervertirea precarităţii în posesie. B. DREPT CIVIL. Domeniul de aplicare a prescripţiei extinctive. Încheierea contractului. Identificarea persoanei juridice. Opozabilitatea contractului faţă de terţi. Accesiunea.II. Capacitatea civilă a persoanei fizice. riscurile contractului. Cesiunea contractului. întreruperea cursului prescripţiei şi repunerea în termenul de prescripţie). spaţiu şi asupra persoanelor 2. Obiectele dreptului de proprietate publică. 3. Condiţii de validitate (capacitatea de a încheia acte juridice. dreptul real de folosinţă gratuită). Dreptul de proprietate privată. Relativitatea efectelor obligaţionale ale contractului. Actul juridic civil. 3. Contractul – izvor de obligaţii. Structură (subiecte. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică. reorganizarea şi încetarea persoanei juridice. Publicitatea imobiliară. Îmbogăţirea fără justă cauză. rezoluţiunea şi rezilierea contractului. 4. Prescripţia extinctivă. Faptele juridice licite – izvoare de obligaţii. 4. Identificarea persoanei fizice. Posesia de bună-credinţă asupra bunurilor mobile. Noţiune. Noţiune. Acţiunea confesorie. cauza actului juridic). Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligaţii civile (Răspunderea civilă delictuală). Persoana fizică. Forma actului juridic. Modalităţile actului juridic civil (condiţia. de animalele ce avem sub pază şi de ruina edificiului. A. Apărarea drepturilor reale principale. Termenele legale de prescripţie. Elemente constitutive. Exercitarea dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare. Reglementare. Noţiune şi clasificări. Reglementare. Noţiune. 2. dreptul de concesiune. Noţiune. Aplicarea legii civile în timp.) Consecinţele neexecutării contractului (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare. Efectele răspunderii 8 . Posesia ca stare de fapt protejată juridic. Efectele juridice ale posesiei. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general. Cursul prescripţiei extinctive (începutul. Calităţile şi viciile posesiei. C. Funcţii. Caractere. conţinut. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate. suspendarea. Reglementare. Clasificări. Reglementare. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică. PERSOANELE 1. Definiţie. obiect). Gestiunea de afaceri. Oferta şi acceptarea. Caractere juridice. Reglementare. Noţiune. Modurile de dobândire a drepturilor reale principale. 2. termenul şi sarcina). Felurile răspunderii civile delictuale. Definiţie. Reglementare. Nulitatea actului juridic civil. 7. excepţia de neexecutare. Cărţile funciare. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Obligaţia civilă. Titulari. 8. 4. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altei persoane. 3. Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi. Apărarea posesiei prin acţiuni posesorii. Ocrotirea persoanei fizice. D. 6. Raportul juridic civil. Înfiinţarea. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ 1. consimţământul. Acţiunea în grăniţuire. Uzucapiunea. DREPTURILE REALE PRINCIPALE 1. Acţiunea în revendicare. Noţiune. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată. Efectul prescripţiei extinctive. Reglementare. 5. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR 1. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente. Dreptul de proprietate publică. Conţinut. conţinut şi caractere juridice. Structură. 2. Regimul juridic al terenurilor şi construcţiilor proprietate privată. Noţiune. (Forţa obligatorie a contractului. Negocierile precontractuale. Proprietatea comună (pe cote-părţi şi în devălmăşie).

revocarea voluntară a testamentului). Moştenitorii legali şi principiile devoluţiunii legale a moştenirii. Contractul de vânzare. forme. 6. Contractul de împrumut. Acţiunea pauliană.2013. monografii. Preluarea datoriei sau cesiunea de datorie. ineficacitatea legatului). Partajul succesoral. Contractul de asigurare. Renunţarea la moştenire. E. 12. SUCCESIUNI 1. Scrisoarea de confort. repararea prejudiciului prin echivalent bănesc. Dreptul de retenţie. Raportul donaţiilor şi plata datoriilor moştenirii. Sezina. Petiţia de ereditate. Garanţiile obligaţiilor. Contractul de donaţie. Rezerva succesorală. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor. Contractul de locaţiune. 13. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni. Reglementare. Deschiderea moştenirii. repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor (plata). Drepturile creditorului întemeiate pe gajul său general. 11. caractere. 2. Novaţia. 8. 10. Execuţiunea testamentară. note etc. condiţii de validitate. Contractul de antrepriză. Contractul de depozit. precum şi a prejudiciilor cauzate prin ricoşeu altor persoane). studii. Acţiunea oblică. Dezmoştenirea. articole. comentarii. 10. III. F. Dreptul de opţiune succesorală. 5. Contractul de întreţinere. Contractul de societate. efectele legatului. 4. 3. Testamentul (noţiune. Reprezentarea succesorală. CONTRACTE SPECIALE 1. 8. Transmisiunea moştenirii. 7. Ipoteca. Cesiunea de creanţă. Contractul de rentă viageră. 6. Stingerea obligaţiilor prin compensaţie şi prin remitere de datorie. Modalităţile obligaţiilor privitoare la subiectele şi obiectul lor. Executarea indirectă sau prin echivalent bănesc a obligaţiilor (daunele-interese).) în care sunt avute în vedere reglementările în materie ale noului Cod civil şi legislaţiei conexe. Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor. Regulile generale ale moştenirii prevăzute în noul Cod civil. Dinamica obligaţiilor. Contractul de mandat. Moştenirea testamentară. 9. principiile care guvernează repararea prejudiciului. în termen optim şi 9 . Legatul (clasificare. Scrisoarea de garanţie. Certificatul de moştenitor. cu modificările intervenite până la data de 1.06. Acţiunile directe. 9. Efectele obligaţiilor. Gajul. Contractul de transport. Fideiusiunea. Privilegiile. 5. Acceptarea moştenirii. Contractul de tranzacţie. 7. Indiviziunea succesorală. 4. Dreptul la un proces echitabil. Executarea silită în natură a obligaţiilor. Principiile fundamentale ale procesului civil potrivit Noului Cod de procedură civilă. 3. Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii. 2. DREPT PROCESUAL CIVIL 1.civile delictuale (raportul obligaţional delictual. Partajul de ascendent. Regulile speciale aplicabile diferitelor categorii de moştenitori legali. tratate. * * * Pentru pregătirea examenului pot fi cercetate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare. cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive. 5. Moştenirea legală.

Introducerea cererii şi constituirea dosarului.U. 10. Cheltuielile de judecată. 115/2012. 90/2012 şi O. Competenţa materială. Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate). Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul civil. 914-934). nr. Capacitatea procesuală. Dreptul la apărare (şi art. Efectele cererii de chemare în judecată. Oferta de plată (oferta reală). Sechestrul judiciar. 64). Administrarea probelor de către avocaţi. monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie. Revizuirea. În vederea pregătirii la examen. Îndreptarea. Procedura împărţelii judiciare (partajul judiciar). Execuţia vremelnică. Termenul de graţie. 12. Hotărârea judecătorească. Actele de dispoziţie ale părţilor (renunţarea. Procedura ordonanţei de plată. Egalitatea. Durata termenelor procedurale. Executare silită. 622-631). Clasificarea acţiunilor civile. 192/2006. 373-382) şi Noului Cod de procedură civilă (art. 2. Sechestrul asigurător. Căile de atac. 6. Strămutarea. Încheierile. O. art. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională. Participanţii la procesul civil. tratate. Obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului. Repunerea în termen. Rolul judecătorului în aflarea adevărului. 1013-1024). Mărturisirea. 10 . Poprirea asiguratorie. Cererea de executare silită şi încuviinţarea executării silite (art. 7. lămurirea şi completarea hotărârii. Prorogarea competenţei. Principiile fundamentale. Aplicarea în timp. 711-719). 60 1 . Expertiza. 14. XI din Legea nr. Procedura ordonanţei de plată în noul cod (art. Nulitatea actelor de procedură. tranzacţia). 2. Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil. Excepţia de necompetenţă. Efectele hotărârii. Competenţa teritorială. Procedura necontencioasă. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. 2/2013). Compunerea şi constituirea instanţei. Clasificarea hotărârilor. astfel cum a fost modificată prin Legea nr. Perimarea. achiesarea. 16. Legea aplicabilă mjloacelor de probă. Redactarea. Probele (subiectul. Dreptul de dispoziţie al părţilor. publicitatea şi continuitatea. Instanţa de executare (art. Decăderea. 663-665). 651. Şedinţa de judecată. Coparticiparea procesuală. obiectul şi sarcina probei.previzibil. Buna-credinţă. 17. 5. Încercarea de împăcare a părţilor şi obligaţia de a participa la şedinţa de informare cu privire la mediere (Legea nr. Incompatibilitatea în Noul cod de procedură civilă (art. Reguli comune privind admisibilitatea şi administrarea probelor.G. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Clasificare. Acţiunile posesorii. art.U. Măsurile asigurătorii. nr.art. 4. art.condiţii de exercitare a acţiunii civile.G. Legea aplicabilă proceselor noi. Oralitatea. 11. * * * Tematica are în vedere vechiul Cod de procedură civilă. Divorţul potrivit Noului Cod civil (art. 632-642). semnarea şi comunicarea hotărârii. Legea aplicabilă proceselor în curs. 15. Proceduri speciale. Proba prin declaraţiile martorilor. Asigurarea probelor. nemijlocirea. Cuprins. Conflictele de competenţă. Competenţa. Proba prin înscrisuri. cu excepţia temelor din Noul Cod de procedură civilă. Recursul. pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare. De la această regula fac excepţie: Incompatibilitatea. Delegarea instanţei. 9. 653-654). Termenele procedurale. manuale. Mod de calcul. Titlul executoriu (art. Legalitatea. 41-54). Deliberarea şi pronunţarea. 13. pentru care este suficientă pregătirea textelor legale. Ordonanţa preşedinţială. Contradictorialitatea. calitatea procesuală şi interesul . 4/2013. 650). Apelul. Aplicarea în timp a legii de procedură civilă potrivit noului cod. Timbrare. Suspendarea judecăţii. Legea aplicabilă hotărârilor. Divorţul. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită (art. Competenţa executorului judecătoresc (art. 8. 705-710). Contestaţia la executare (art. Contestaţia în anulare. Cererea de chemare în judecată. Noţiune. Prezumţiile). 3. Scopul şi obiectul executării silite (art.

6. mărci sau bilete de transport. omorul calificat. 11 . suspendarea condiţionată a executării pedepsei. falsul intelectual. uciderea din culpă. furtul calificat. retragerea plângerii prealabile. 8. abuzul de încredere. Acestea din urmă vor fi avute în vedere pentru următoarele teme: Incompatibilitatea. purtarea abuzivă. traficul de influenţă). 10. XI). Răspunderea penală a persoanei juridice: recidiva în cazul persoanei juridice. omorul deosebit de grav. Executarea silită. distrugerea din culpă. minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt. nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. tâlhăria. Infracţiuni contra patrimoniului (furtul. beţia. reţinerea sau distrugerea de înscrisuri. Unitatea naturală de infracţiune. Divorţul. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei (denunţarea calomnioasă. 6. omisiunea sesizării organelor judiciare. Infracţiuni contra persoanei (omorul. Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. 76/2012 şi Legea nr. falsul în declaraţii şi falsul privind identitatea). 2/2013 pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti. incestul şi actul sexual cu un minor). 3. Aplicarea în timp. 2. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (cu excepţia art. graţierea. vătămarea corporală. distrugerea. legitima apărare. se vor aduce la zi. pen. furtul prevăzut de art. supunerea la rele tratamente). suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 5. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării: amnistia. 5. unitatea legală de infracţiune. Pedepsele principale. înşelăciunea. starea de necesitate. Noţiunea. gestiunea frauduloasă. tentativa. precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. falsificarea de timbre. mai puţin Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. Infracţiuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori. în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01. evadarea. Infracţiuni contra autorităţii (ultrajul) 4. vătămarea corporală gravă. lipsa plângerii prealabile. Procedura ordonanţei de plată. infracţiunea consumată şi infracţiunea epuizată. DREPT PENAL. însușirea bunului găsit. deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori. falsul material în înscrisuri oficiale. Principiile fundamentale. lipsa pericolului social. 11. tulburarea de posesie şi tăinuirea). Participaţia penală. trăsăturile esenţiale şi conţinutul constitutiv al infracţiunii. constrângerea morală. recidiva şi pluralitatea intermediară. 7. uzul de fals. falsul de înscrisuri sub semnătură privată. constrângerea fizică. luarea de mită şi darea de mită. lovirea sau alte violenţe. IV. cazul fortuit. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei: aspecte generale. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul (abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. abuzul în serviciu contra intereselor publice. arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă.2013. lipsirea de libertate în mod ilegal. B. mărturia mincinoasă. vătămarea corporală din culpă. neglijenţa în serviciu. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală (violul.. 134/2010). pedepsele complementare şi pedepsele accesorii. primirea de foloase necuvenite. concursul de infracţiuni săvârşite de persoana juridică şi pedepsele aplicabile persoanei juridice. 210 C. 3. favorizarea infractorului. determinarea sau înlesnirea sinuciderii. PARTEA SPECIALĂ 1. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. 2. pruncuciderea. iresponsabilitatea. A. delapidarea. Legea de punere în aplicare a Noului Cod de procedură civilă nr. Actele preparatorii. consultate în vederea pregătirii pentru examen. Individualizarea pedepsei: circumstanţele. abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. prescripţia.06.Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie. concursul de infracţiuni. 4. 9. violarea de domiciliu şi şantajul). Răspunderea penală a minorilor: pedepsele aplicabile minorilor şi măsurile educative. împăcarea părţilor şi reabilitarea. PARTEA GENERALĂ 1.

efectele apelului. titularii apelului. repunerea în termen şi apelul peste termen. nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului). Desfăşurarea urmăririi penale. 9. procedura reabilitării judecătoreşti). Competenţa organelor de urmărire penală. contestaţia la executare) * * * În vederea pregătirii la examen. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (abandonul de familie. monografii şi orice altă documentaţie în care se tratează tematica menţionată la fiecare materie. obiect. Dispoziţii generale privind urmărirea penală. incompatibilitatea şi strămutarea. 15. efectele recursului. 3. Urmărirea penală. 5. înlăturarea sau modificarea pedepsei. Trimiterea în judecată. 10. procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. Terminarea urmăririi penale. Apelul: hotărâri supuse apelului. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal. se vor aduce la zi. Sesizarea organelor de urmărire penală. cheltuielile judiciare şi amenda judiciară). Părţile în procesul penal. Scopul şi regulile de bază ale procesului penal în România.2013 12 . pot fi consultate cursuri universitare. termenele în procesul penal. Supravegherea exercitată de procuror. drept procesual penal. Reglementări generale. 12. consultate în vederea pregătirii pentru examen. 8. Măsurile procesuale (măsurile preventive. aprecierea probelor şi mijloacele de probă). DREPT PROCESUAL PENAL 1. Judecata în prima instanţă: etapele procesuale ale judecăţii în prima instanţă. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal (probele. termenul de apel. Soluţiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmăririi penale. 2. Procedura prezentării materialului de urmărire penală. V. 4.7. clasificare. în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 1. Judecata în primă instanţă.06. Procedura plângerii prealabile. măsurile de ocrotire. pentru materiile drept penal. Proceduri speciale (procedura în cauzele cu infractori minori. 13. relele tratamente aplicate minorului. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală. Suspendarea urmăririi penale. Reluarea urmăririi penale. 6. manuale. noţiune. Recursul: hotărâri supuse recursului. sarcina administrării probelor. Executarea hotărârilor penale (amânarea şi întreruperea executării pedepsei. 11. structura şi conţinutul hotărârii judecătoreşti. tratate. Actele procesuale şi procedurale comune (asistenţa juridică şi reprezentarea actele procesuale şi actele procedurale. sancţiunile procedurale penale. Principii specifice. Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie. 14. măsurile de siguranţă şi măsurile asiguratorii) 7. Competenţa în materie penală.