You are on page 1of 276

GiZLi

. . '

IL ER
. Si

İliiNCi IiİTAP

253
İKİNCİ CİLT
Tali' vakfı bulrnu usuiU ........................................................................... 255
Bu(\:iara göre heyeti felekiyye .. ............................................. ,................ 257
Velli ilnı i ................................................................ :................................ 257
Herhangi bir sayıdan velk almak ............................................................ 259
Üç lUvetk ................................................................................................. 260
VetKierde ulvi ve sütli milekiller ............................................................ 261
Dörtlll velk .............................................................................................. 262
Beşli vetki ............................................................................................... 268
Altıl ı velk ..........................................:..................................................... 274
Ycdili vetk ................................................................................................ 275
Sekiı.li velk ............................................................................................. 276
IXıku;ı:lu ve fk .............................................................................. .'............177

Manyetizrna ve Hipnotizına .................................................................... 278


Nazar ··-······································...............................................................280
Süjeyi söyletmek .....................................................................................282
Süjeyi uyandırmak .................................................................................. 283
Bazı telkin örnekleri ................................................................................ 291
Remil ilmi ....................................................................................... ,....... 293

Remil dökülmeden yapılması geRkenler................................................ 295


Remil şeldlleri, adları , manalan ............................................................... 299
Sa' d şekilleri............................................................................................30S
Nahıs şekilleri .......................................................................................... 30S
Hanelelin kuvvetleri ................................................................................ 31 1
Hayat şeldlleri ......................................................................................... 312
Renkleri ve bazı şeldlleri &östenneleri ....................................................313
Zaırı irin şekline yarayan ka.ideler ....................................... .....................31 S
Birinci ,ekil: Layhan ..................................-............................................. 319
MilseHesaıı 1ayhan ................................................................................... 32 1
Ikinci şekil: Kabz-ı dahil ......................................................................... 324
Milsellesalı Kabı-ı dahil ......................................................................... 326
Üçüncü şeldl: K.abz-ı hariç .......... ............................................................ 329
Milsellesat-ı Kabz-ı hlııiç ........................................................................ ) ) 1

IV
Dördonca şeld l : Cemaat ............•............................................................. 33<4
Milsellesat-ı CMJ)aat. ................................................................................ 336
Beşinci şekil: Ferah yahut cudele .•..................................................•..•.... 339
MOsellesat-ı cudele.................................................................................. 341
Altıncı şekil : Akle ................................................................................... 343
MOSellesat-ı ak le ..................................................................................... 345
Yedinci şekil: Enkis ................................................................................ 348
MO:.selles.at-1 cnkıs ........................................................~........................... 350
Sekizinci ~kil: Hamre ........ ,...................................................,............... 352
MOsellcsııt-ı hamre .................................................................................. 354
Doltuzuncu .şekil: Beyaz.......................................................................... 356
MOsellesat-ı beyaz................................................................................... 351
Onuncu şekil.: Nusratill harice ................................................................. 360
MOSellesat-ı nUSI"'t·ı bark:e ......... ............. ........................................ 362
On birinci ~1: Nusrat·ı dahile ..............................:........................ ..364
MOsellesat-ı nusrat·ı
ciahile ..................................................................... 367
On ikinci ~kil: Utebe-i hariçe ................................................................ 369

MUsellesaH utebe· i harice ...................................................................... 37 !


On OçUncll şek il: Nıı.ki yyU1 had ..............................· ......·.. ·...... ·..............· 3~;
MOsellesat-ı nakiyyUI bad ....................................................................... 3
On dördllncO şekil : Utebe-i dahil ........................................................... 377
MOse' ll ... utebe-•· dahil e .............................................. .. ...................... 3i1jl
esaı

On beşı· ncı· t..a..a t tı'


~,.... : c ma ................ .....................................:
..................... 381
8J
MUsell .
esat-ı ıc
tım
' a ...................................................... ............ ................ 3
386
•• T 'k ........................................ .
On altıncı i""" .'k.an ..................................... . ................................. 388
ı.:ı·

MOse ll esat-ıtan ...................................................

V
ikiucl Kuım

Evlenme ve ni kah olur mu? .................................................................... 391


Huyca birleşme olur mu? ........................................................................ 3Q2
l·:vlat olur mu"! .......................................................................................... 392
Kadın hamiJe mi de~il mi? ...................................................................... 393
Hamile. erkek mi doaurur kız mı? .......................................................... 393
Hamile kolay doaurur mu? ..................................................................... 395
Ru evlattan fayda olur mu? ..................................................................... 396
Oe,.fme var mt?.......................................................................................... 396
Defınc: nas1l aranır? ................................................................................. 397
Hasta ve hastalık Ozerine.........................................................................
. 398
Sa'da ve nahıs şekilleri ............................................................................ 401
Has~an1n hastalıgı nedir? ..........................................................................402
Bu iş hayırlı mı deail mi? ........................................................................ 406
GeleceAim nasaldlr? ................................................................................. 406
Elinıe para ve mal geçer mi, çıkar mı? .................................................... 407
Malı m gider mi gelir mi? ........................................................................ 408
Dile·A,im olllf mu? .................................................................................... 408
I şi m olur
mu. bu haber doaru mu? .......................................................... 409
Ticaret. haber, gurbettekinin durumu? ,................................................... 410
Gurbe.tteki saQ, m1d1r?.............................................................................. 41 2
Yardım alır mıyım. sevgiliye kavuşur muyum"L ....................................413
Borç istenir mi?....................................................................................... 41 3
Guvenilir mi, hangisi daha iyi? .'.............................................................. 414
Yolculukta hayır var mı? ........................................................................41S
Rak ibim var mı, onunla banşabilir miyim? ............................................416
Davayı kazanabilir miyim, mahpus kurtulur mu, hırsız netededir? ........ 417

,
VI
,
Hırsızlıkla ilgili durumlar ........................................................................ 4 18
Sevgiliden haber...................................................................................... 4 19
Remilin ana şek.illeri ........................,...............,,. "" ............ ,...,...............419
. .
Yasın suresı ............................................................................................. 420
Vakıa suresi ............................................................................................. 428
Hat:et namazı ........................................................................................... 432
Dilek ve isteklerio olması ........................................................................436
Her tur.. j a" aiY
hr
ı ve sızı .ıçın

........................................................................ .440
Ze:hirli hayvanlardan korunmak ..............................................................442
Yılan ve akrep için şerbet.. ...................................................................... 443
Parasız kalmamak.................................................................................... 443
Kız isıemek için ...................................................................................... 443
Mal için ··········•·n••••• •••••••••••••••••• •••· ••• •••• • •• •••••••••ı.; .,, ....................... .......... . 445
lsraf-ı imar............................................................................................... 445
Durumun ı·y ı· ı·~~e ı6 d" ..
onuşınes ·ı ...................................................................
· .446
Kabakulak için ........................................................................................ 447
flakk ını kuı1ıınnak için ........................................................................... 447
ZaJime galebe için ................................................................................... 448
Siğillc:r için .............................................................................................. 449
Çalınan malı ı,:cri getinnek ...................................................................... 449
Içki ve kumardan soğutmak .................................................................... 45 ı
Felaketlerden kurtulmak için kurban kesmek ......................................... 453
Kan ~;ıbanı, yara ve sivileeler için ........................................................... 457
Kısmeti bağlı kı zlar için ..........................................................................457
llizbül kifaye ........................................................................................... 458
Berhetiyyenin tasarnıfu ........................................................................... 465
lsraf-ı umum i........................................................................................... 465
Tahassun duası ........................................................................................ 467
Berhetiyye ve şerhi .................................................................................. 468
lstihare ..................................................................................................... 481
Ok uroakla uyutmak usulü ....................................................................... 481
Evlilik hayatının nasıl geçeceği ..............................................................482
Kasemül emla.kül felekiyye ..................................................................... 483
· Okuma.kla uyulmak ................................................................................. 4CJO
Sarliyye ................................................................................................... 491
Mendel ...................................................................................................... 492
Telepati ile tesir etmek ............................................................................ 495
Uzaktan insanlar Oıerine tesir eonek ...................................................... 496
Şer i şler içi n irsali hatif ........................................................................... 497
Korkan ve yatağını kirleten çocuklar için ...............................................498

VII
Dedikodulan Onlemek ............................................................................. 498
Defıne aramak için çatal çubuk ............................................................... 499
Evlenmek için..- ...................................................................................... 500
HizbilJ ihfa.............................................................................. -~ ............... SO1
lspirt.izma (Ruh çatınnak) ...................................................................... 505
Yi Latıyf ism-i şerifinin tasamıfu ............................................................ 507
Gaibi getirmek için.................................................................................. SOR
Ayet el-K:Orsi' nin hassalan ..................................................................... 508
Velleyl suresinin hassalan ....................................................................... 513
Ha '\anın her gOnOnde okunacak esmalar ................................................ S13

Terbil ........................................................................................................... sı 7
lhlas suresinin hassası ............................................................................. S17
Müşteri celbi için.........................................................................., .......... S20
Evlenmek isteyenlere ve satış yapmak isteyenlere ................................. 52 1
Kızis-ıerken reddolunmarnak için ........................................................... 522

VIII

itdtYCİ KiTAPTA BULUNAN
BAHİSLER

1. Tali vakti bulmak ve zayirçe yapmak usulü


2. Vefk ilmi
3. Manyetizma ve hipnotizma hakkında bilgi ve nasıl
yapı lacağı·
4. ilm-i Remil
5. Remi1 ilminin ikinci k.tsm ı.
6 . Bilinmesi arzu olunan birçok şeyleri Remil ilmi ile
cevaplandırmak
7. Dualar, Salavatlar, Hizipler
8. Kasemü Emiakıl Felekiyye
9 . Telepati veya beyin ışınları ile uzaklarda insan beyni
vesaire üzeriQde tesir icra edebilmek
1O. Dedikoduları önlemek
11. Yer altında su veya defıne aramak için çatal çubuk nasıl
yapılır?
12. Hizbü'I-Ih!a

254
TALİ' VAKTi BUUIA USULÜ

Arz da diğer yıldızlar gibi uzayda seyir eden bir yıldızdır.


Üç gün ve bir günün binde 242'si kadar bir zaman içerisinde
güneş etrafında döner. Ve bu hareketten mevsimler meydana
gelir. Bundan · başka her yirmi dört saatte bir kere de kendi
etrafında döner ki bundan da gece ve gUndüz basıt olur.
Gökte milyonlarca yıldız kümelerinden meydana gelmiş
olan on iki burç vardır. Bunlardan altısı yani Hamel, Sevir,
Cevza, Seretan, Esed, Sünbüle isimli olanları şimal burçları;
Mizan, Akrep, Kavs, Cedi, Delv, Hfıt isimli olanları da· cenup
burç lardır.
Yine bu on iki burçtan; Cedi, Delv, Hfıt, Hamel, Sevir,
Cevza, Said; Seretan, Esed, Sünbüle, Mizan, Akrep, Kavs,
burçları da Hab1tadır. Saideler güneşi en yüksek yerine Habitalar
da en aşağı noktaya götürürler.
Saidelerde gün uzar. Habitalarda gün kısalır.
En uzun gün: 19 Haztrandan 25 Hazirana kadar devam eder.
En uzun gece: 20 Aralıktan 26 Aralığa kadar devam eder.
Bir daire 360 derece olup 12 burç bu daireyi her birisi k~ndi
yeri olan 30 derecelik bir yer işgal eder. r~ .
Herhangi "bir burç şarktan doğduğu zaman, karşılığı olan
burç da garbda guı:ub eder.
Her burç şark ufkunda doğduğu zaman, ufukta kalma süresi
birbirine eşit değildir. Hamel 85, Sevir 93, Cevza 120. Seretan
138, Esed 142, Sünbülc 138, Mizan 139, Akrep 12 1, Kavis 138,
Cedi 120, Deliv 97, Hfıt 83 dakika kalırlar. Burçlar şark ufkunda
255
durdukları gibi Vasatüs semada (yani gök ortasında) ayni müddet
durmazlar.
VasatUs- semada duruş müddetleri şöyledir.
Cedi, Seretan, Cevza, Kavis 2 saat 9 zar dakika.
Deliv, Esed, Sevir, Akrep ı saat 59'ar dakika.
Hüt, SünbUle, Hamel, Mizan ı saat 52 şer dakika kalırlar.
Burçların Türkçe isimleri şöyledir: .
Hamel: Koç- Sevir: Bo~a- Cevza: İkizler- Seretan: Yengeç
- Esed: Arslan- Sünbüle: Başak- Mizan: Terazi- Akrep: Akrep-
Kavis: Yaj - Cedi: Oğlak - Deliv: Kova- Hüd Bal ıktır.
. Tati' vakti bulmak için önce güneşin o gün hangi burcun
hangi derecesinde olduğunu bilmek.
İkinci olarak; bulundu~un Arz derecesine göre o gün
güneşin doğduğu zamanı bilmek lanmdır.
Mesela: Efrenci mayısın 14 üncü çarşamba günü İ stanbul 'da
öğleden sonra saat l3.50 de tali' nedir?
Efrenci Mayısın 14 U Rumi mayısın birine rastlar. Rumi
mayısın birinde güneşin hangi burçda olduğunu araştırırız . (Gizli
İl imler Hazinesi adlı kitabın 1 nci cildinde bu hususta oldukça
gen iş bilgi verilm iştir. Oraya müracaat faydalı olur.)
Cetvelde görülece~i gibi mayıs ın karşısında (2 1) adedi ve
burcun da Boğa . olduğu yazı lmıştır. Mayıs ın birini yirmibirine
ilave edince güneşin Boğa burcunun yirmi ikinci derecesinde
ol duğunu anlarız. İstanbul arzına göre efrenci 14 Mayıs çarşamba
günü sabahleyin saat 4.42'de doğduğunu takvim yapraklanndan
tesbit ederiz. Sabah saat 4.42'den saat l3.SO'ye kadar geçen
müddet yedi saat sekiz dakika yani (428) dakikadır. Güneş Boğa
burcunun yirmi ikinci derecesinde olduğuna göre, ikizler burcuna
sekiz derece kalmış demektir. Güneş ise Boğa burcunda (93)
dakika kaldığına göre beher dereceyi (3, l) dakika seyir
ettiğinden bu sekiz derece .için (25) dakika eder ve elimizde kalan
(403) dakikayı aşağıdaki şekilde taksim ederiz. İkizler burcuna
( 120), Yengeç burcuna ( 138), Arslan burcuna ( 142) dakika
verince toplam (390) dakikaya baliğ olur. Elimizde ( 13) dakika
daha kalır ki bu da Başak burcunun üçüncü derecesinde biter.
256
Ve 14 mayıs çarşamba günil İstanbul'da saat 13.50'de tali'
vakit Başak burcunun ilçilncU derecesinde ol duğunu hesap ederek
öğrenmiş oluruz.

BURÇLAftA GÖRE DE'f'ETİ FELEiiİI:I'EYİ


TANZiM ETMEK liAİDESİ

)'0 9
8

I 7
Tali' Garib

4
5

Yukarıdaki şekilde görüldü~U gibi birinci haneye hangi burç


gelmiş ise ondan sonra gelen burç ikinci ve devamla on ikiye
kadar yazılır.
Mesela: Birinci hane Hamel ise ikinci hane Bo~a olur.
birinci hane Arslan olsa ikinci hane Başak olur. Birinci hane
daima (Tali')'dir.:Yedinci hane de (ganb)dir.

--VEiiF iLMi
VEFK: Bir murabbada yani dörtgende uzunlamas ına ve
enlemesine birbirini kesen do~ru çizgilerden meydana gelen bir
şeklin içine kortan sayılar ve harflere denir.
Mesela: Üçlü, Dörtlü, Beşli, Altılı, Yedili, Sekizli, Dokuzlu
vefkler gibi... Bunlar vetklerio aslını meydana getirirler. Di~er bir
çok vefkler daha varsa da onları sırası geldikçe anlatacağız.

257
Dılı' ve satar : Böyle bir murabba şeklinde yani dörtgende
yukarıdan aşağıya doğru çizilen doğru çizgilerden meydana gelen
kısırnlara (Dılı') ve sa~dan sola çizilen do~ru çizgilere (satır) adı
verilir.
KUTUR: Karşılıklı köşeleri birleştiren çizgilere (kutur),
bunların arasında kalan hanelere (kufur haneleri) denir. Mesela:
Üçlü vetkde sa~dan 2, 5, 8 ve soldan 4, 5, 6, yazılı haneler kutur
haneleridir. ·
Başlangıç ve son: Her hangi bir vetk kaçlı olursa olsun
birinci hanesi başlangıç dokuzuncu hane son hanesidir.
ORTA: Mebde' ile Münteha a~edinin y~ısıdır. Vasıtı

bulmak için Münteha aderline bir katılır ve ikiye bölünür. Çtkan
adet o vetkin vasatı yani orta hanesidir. Üçlü vefkde 9'a bir zam
edilir 1O olur. Yarısı olan S üçlü vetkin vasatıdır
..
· Bir vetkde dılın veya satırın veyahut kutunun ihtiva ettiği
adedi bulmak için, o vetkin vasat adedini ıdla' adedi ile çarprnakla
bulunur. .
Mesela: Üçlü vefkde vasat adedi 5'tir. Idla' (kenar haneleri)
adedi olan 3 ile çarpınca çıkan ( 15) üçlü vetkin bir dılının
·kenarının ihtiva ettiği sayıların toplamını bildirir. Oç dılı yani
kenar haneleri toplamı ki buna vetkin mesahası denir. Burada
(45)dir. lS Havva'ya 45 Adem'e işarettir.
.
Vefkin Kontrolü: Herhangi bir vetkin doğru olup
olmadığını anlamak için gerek bir dılının , (kenarmın) gerek bir
satırın ve gerekse sağ ve sol kururlarının herhangi tarafından
olursa olsun toplamlarının birbirine müsavi=eşit olması hizımdır.
Aksi halde vefk. yanlıştır.
Üçlü vefklerde 1 kesir artarsa sol kuturda 1 noksan ç ıkar, 2
kesir artarsa sol kuturda 2 fazla çıkar. Bu sebeple üçlü vefklerde
vefk haneye bir misli zamla ikinci haneye ve sonuna kadar her
haneyi birer misli arttırarak vetk doldurulur.

258
l

Herhangi bir adedi vefke almak icin:

Vefkler Tar Ta ı. 2. 3.K 4. 5. 6.K 7. 8.


k K. K. • K. K. • K. K.
Üçlüde 12 3
Dörtlü de 30 4 13 9 5
Be~lide 60 5 21 16 ıı 6
Alhhda 105 6 31 25 19 13
Yediilde 168 7 43 36 29 22 ıs 8
Sekizlide 248 8 57 49 41 33 25 17 9
Dokuzlu 360 9 73 64 55 46 37 28 19 lO
da

Üçlü vefkten dokuzlu vefke kadar herhangi bir şeklin içine


bir adet vefk edilmek istense yukarıdaki cetvelde görüJ dU~ gibi
o vetkin tarh adedini vefk olunacak adetten çıkanp, kalanı taksim
edilecek adetle bölerek vetkin birinci hanesine yazıp birer zamla
vetk tamamlanır. Ancak taksirnde kesir kaJnuş ise; o vetkin hangi
cebir hanesine konulmak gerekiyorsa o haneye bir fazla zam edip
nihayete gitmek gerekir. Buna ait misaller aşağıda sırası geldikçe
gösterilecektir.

Mesela: Lafza-i celal (Allah) adedi olan (66) yı üçlü vetk


etmek İstersek cetvelde görüldüğü gibi üçlünün tarhı ikiyi (66)
dan çıkarır, ICalan 54 ü üçe böleriz. Ç ı kan harici kısmet ( 18) i
üçlünUn birinci hanesine yazar ve birer artırarak yan şekil de
görüldüğü gibi nihayete kadar vefki doldururuz.

259
ll 26 19

20 22 24
25 18 23 .

Üçlü vefk diğer vetklerin en çabuk tesir edenidir. Herkes


ke~di mensup olduğu mizac ve unsurlara göre ve kendisine en
uygun olan esmayı seçerek vefk. yapıp üzerinde taşır ve mensup
olduğu yıldızın saatinde o esmaya adedi kadar zikri adet edip
devam ederse çok kısa zamanda büyük başanlara erişir ve halk
arasında derhal sivrilir.

Toprak

4 9 2
3 5 7
8 ı 6
.

Ateş'

8 3 4
\
ı 5 9
6 7 2
Hava

6 ı 8
7 5 3
2 9 4

-Su
2 7 6
9 5 ı
' ...
4 3 8

Unsurların vefkleri yukarıya çıkarılmıştır.

Vefklerden ulvi ve süfli müekkillerin yani isgörevlilerinin


isimlerinin cakanlması usulü:

Her vetkin sekiz muhtelif (makamı) vardır. Mesela: Üçlüde


Birincisi: Miftah yani (anahtar) olup en küçük hanesidir. 1. H .
İkincisi: Muğlak: Vetkin en son hanesidir, 9. H.
Üçüncüsü: Adil: Miftah ile muğlakın toplamıdır 10. H .
Dördüncüsü: Vefkdir ki bir dılının yani bir kenar
hanesinin toplamıdır, 15. H.
Beşincisi: fviesaha olup mecmu' ıdlaın tam adedi
yani kenar haneleri toplamıdır. 45. H.
:ı\ltıncısı: Zabit Vefk ve mesehanın mecmuudur 60. H.
Yedincisi: Gaye Zabitin iki misline denktir. 120. H .
Sekizincisi: Asıl , Gayenin muğlakla çarpımının
topla~ ıdır. 1080. H.

·261
Her vekfin sekiz ulvi ve sekiz de süfli maekkili yani işgöreni
vardır. Ulvi müekkillerin isimlerinin elde edilmesi için kelimenin
aslından (5 ı) çıkarılıp geri kalan nutk (") edilir. Çıkan kelimenin
sonun (Ayii) eklenir. SUfli müekkillerinin isimlerini bulmak için
de kelimenin · aslından (319) çıkarılır. Ve kalan kelime nutk
olunur. Sonuna (Tayış) kelimesi ekle~r. Eğer kelimenin aslı
(3 ı 9) dan küçük ise O zaman kelimenin aslına (Devri Felek) (••)
adedi olan (361) rakamı ilave olunur. Müekkillerin esrnalara
bundan sonra çıkarılırlar.
Mesela: ( 18) adedinden (51) çıkarılamayacağına göre
(18+361 =3 ı 9) olur. BunJan (S l) çıkarmz 328 kalır ki nu tk
edilince (Şekhayil) ismi çıkar. Bu da 18 adedinin ulvi
müekkilinin ismidir.
Vekfın aslı gayesine hüküm eder. Gayesi de vekfın diğer
bütün hanelerine hüküm ederler.
Üçlü vekf Zühal yıldızına mensuptur. Ulvi meleği
(Kesfıyail), Arzi Meleği de (meymun) dur.

DÖRTLÜ VEFii

8 .. ll 14 ı

13 2 7 12
3 16 9 6
lO 5 4 15

• Nutk edilmek: Rakamların karşılı~ı olan harfleri (tabiidir ki bunlarda arap


hartleridir.) bulup sıralamaktır.
.. Devri Feleki: 19x 19=36 1 yani Bismillahirrahmanirrahıym ile efiakin zikir
ve tesbihine işarettir.

262
Dörtlü vefk yapmada pek çok kaideler varsa da biz en çok
kullanılan beş kaideyi verme~i uygun gördille Birinci kaide -
Vefk olunacak adetten 30 tarh olunur. Kalan dörde taksim edilir.
Harici kısmet birinci haneye yazılır. Ve birer zamla sona kadar
gidilir, ancak taksirnde kesir üç kalmışsa beşinci haneye bir, iki
kalmışsa dokuzuncu haneye bir, bir kalmışsa onüçUncO haneye
bir fazla ilave etmek suretiyle vefk tama~lanır.
DörtlU vefk Müşteri yıldızınındır. Ulvi meleği Sarfıyail arzi
meleği de Şemhureş'dir .

32 35 38 24
27 25 31 36
26 40 33 30
34 29 27 39

Mesela: "Ya Latıyf' ism-i şerifinin dörtlü vefkini istersek;


adedi olan ( 129) dan (30) çıkanlır ve dörde taksim ederiz. Harici
kısmet ( 124 ), kesirde (3) kalır. Yukarıdaki şeki lde görül dü~ü gibi
birinci hanesine (24) yazar dördUncU haneye kadar birer zamla
gideriz. Beşinci: haneye bir fazla ilavesi ile nihayetekadar çıkarak
vetki ikmal ederiz.
.
Ikinci Kaide:

'
4»1
~)' .:;ı-)' r
65 103 288 330
104. 68 327 287
328 286 ı 105 67

263
Birinci hanede yazılı kelimenin adedine, birer zam ederek
dördüncü haneye kadar çıkılır. On dördUncU hanede yazılı olan
kelimenin adedine bir zamla on beşinci ve yirie bir zamla on
altıncı hanelere yazılır. On dördUncU hanede yazılı kelimenin
adedinden bir çıkararak on dördüncü haneye yazılır. On birinci
hanede yazılı kelimenin adedinden birer çıkararak onuncu ve
dokuzuncu hanelere ve bir zamla da or! ikinci haneye yazılır.
Sekizinci hanede yazılı kelimenin adedinden birer çıkarmak
yedinci, altıncı ve beşinci hanelere kadar inilir.
..
Uçüncü Kaide:

157 313 492 ~


491 341 . 314
.ılıl ~

342 ~.i 311 155

~) 154 343 493

Bir hanede yazılı kelimenin adedine birer zamla dördüncü


haneye yazılı kelimenin adedinden birer çıkarınakla beşinci
haneye kadar inilir, bir zamla sekizinci haneye yazılır. On altmcı
hanedeki kelimenin adedinden birer çıkarınakla on üçüncü
haneye kadar inilir. Onuncu hanedeki kelimenin adedinden bir
ç ıkarınakla dokuzuncu haneye ve birer ilave ile on ikinci haneye
kadar çıkılır. Bu vetk işlerin kolaylaşması başarıya erişmek için
kullanılır. Her _
oamazdan sonra ayetin adedi kadar yani ( 1392)
kere okumak lazımdır.

264
1

Dördüncü Kaide:

224 Talibin 828 y


ismi
826 2 222 175
3 832 169 220
171 Matlubun 830 .
. .
ISmi c.
Birinci hanesinden dördüncü hanesine kadar (Beduh)
harfleri tabii harflerin arapçal arı yazı lır. On birinci hanesine
talibin ismi yazılı ismin rakamına iki zam ederek on ikinci haneye
ve ikişer ç ıkarılarak onuncu ve dokuzuncu hanelere inilir. Beşinc i
haneye matlubun ismi yazılır ve adedine ikişer zam ederek
altıncı , yedinci ve sekizinci hanelerden çıkılır. Bundan sonra talib
ve matlubun isimleri topliını r, buna dışarıdan on ilave edilir. Bu
toplam vefke konulacak esma veya ayetten düşülür. Kalan on
üçüncü haneye ve ikişer zamla on dört ve on altıncı hanelere
yazı lır. Vefk, talibin üzerinde olduğu halde dört veya on altı gün
vefke yazılan ayet adedi kadar okumaya devam eder. B iz burada
(I 22 7) adedirye denk gelen;
*~.. ·"'' , , ı·ı "' }
~ 1".

~ ._!. .... ~ y
,.

l ..
,.. 0 ;<;

··ıı J
.!Q.

Ve elkaytü aleyke mahabbeten minni* ayeti kerimesini


koyduk. Bu ayetten başka ayrıca günde (2468) kere de " Ya
Bedlıh" ismini okumak da lazımd ı r. Arkasından yedi kere de
aşağıda yazılı duayı okumak, vetkin etrafına yazmak, isteğin ve
d ileğin meydana gelmesini çabuklaştırır. ·

265
"'J,...-·...J~ ~ 6 iıl *~)ı ~)ı .1ı ~
"'
o ,
""" ""
J .,
""'
~ , ,
, ~ .,
""" ,.
,.., o "'
"'

0 :! C: ~.;J 0\ ÇJ.l o:
0

i~) ç_>D\J ~~)


~\ ~su ~ ~ ~~ ' ' t ~~ t; ç_~JI~ Ç.JJI
o ., ,., J "'"' ' "" ... .., . , ,
t>;l ·.,, ,. • <.S.)~ 4 41Jü ~- ~! 65")\.; ~ ~ aSJü
, , ., "' "' J "' "' J ,.. , ... J ; J o ....

.) ).) ) \ ~ 41Jü ~.: ~! 41Jü ~~ 65")\.; J.ı 0")\.; ~


... , ,
,; J ., , ., o "' o "' "' .,. ""' oJ •

0... ~~ 0Jü :;; ~\S:.! ı ~: 11J ~8ı w":J ı ~~ ,. •


... ,
" , , "" ... ... , J .... , ... J ., , .-.... "' .... J

alıl ~ ~.)\), t.~ 0 ~ ı? 41Yü ~- ~!, ifJü) 41Yü


~ ı ~...
"

....._, o
J


tJ J...U&J tJ J...W
,,. ""
·.ı ·. tJ . .
._~..
J
_.....

,...
1...
p ...

U
J ...... ı , • 1 ,
o..AuJo,<"u.)-tu"\"\
1 ...
.. ..
J

I
,
o

..

..8.
:ı~_ ._..,';. \ ı.,......~. . i
"'
. . ..uı )
tJ..,
~ ...
*alı\
' t/fl

~
o
...

•~
J -: ..
~
J
J .
·~ı
,
(.r-'
~<"
JJ

... ...
oS;,. • o.,o • ..,., ., , :1.

0. .-·..J!! dı ı..: L:_;o..;,. ~J ":J\ ~ ı..: ~- iioiı :,.ı *Alı ~

- - -.-.-·
(.,$ c
_. _, ·~~ ,
., :.J :.c.
.J-..T
... Jf?\ ••
.u r' 4 .
J
Q
AJ /

_..•
/
I,....A.J
'.i, ;..ı.\) 1 0ŞJ~ o "'
N

)
0
.......e.ı
,. v •
)i
,. "' ., "'
.,ış ... J "' o "' .....

;. 6 o-~: ~.)~ ~~~ :;;) r<~; ~ 01 Alli


$1 ...

·~):,cı..__...:
., .., ,, "' ., "" , ~

·~ !?" J )~ alıiJ ·~+i Alı\.)


Bismillahirrahmanirrahaym* Allahümme bi sırrı
beduhan (20 kere) ve bil kalemi vel Jevhı ve bikülli nebiyyin .
memdôhın en tecmea beyner ruh ı ver ravhı ya 'c amiu (114

266
kere) icma' kalbe fülanebni İlilanete ala mehabbeti fülanete
binti fülanete ya hadi (20 kere) ehdi' kalbe fülanebni fıllanete
li mehabbeti fUianete binti fülanete ya vedudü (20 kere) ic'alil
ülfetet tammete vel mehabbetel kamilete beyne rülanibni
fôlanete ve fülanete binti fülanete hatta yekône tav'a
iradetiMI ya Allahü (66 kere) ya ferdü ya samedU ya men lem
yelid velem yiiled ve lem yekün .lehii kürliven ehad*
YühıbbunehUm ke hubbillah* veliezine amenii eşeddü
hubben lillah* Lev enfakte ma til erdı cemian ma ellefte
beyne kulfibihim ve lakinnellahe eliefe beynehüm* innebu
azizUn hakim* Asellahü en yec'ale beyneküm ve beyneltezine
adeytüm minhüm meveddeh* vallahü kadir* vallahü ğafurun
rahıym*

Besinci Kaide:

278 282 285


tb

284 277 283


J
• . 287 280 276
J
28 1 275 286
c
Bu vefk, Müşteri yıldızı Kavs burcuna girdiği zaman yapılır.
Teshir ve büyyk iş lerde başarı sağlamak içindir. Vetkin birinci
hanesinden dördüncü hanesine kadar Müşteri yıld ızının mukabili
olan (Hevzah) harfleri yazılır. Sonra istek ve dilek ne ise ona
uygun bir ayetle beraber hesab edilir toplanır, yekfından (23)
çıkarılır. Baki kalan üçe bölünür, harici kı smet beşinci haneye
yazılır. Ve birer zamla nihayetekadar çı karılı r . Taksirnde iki kesir
kalmışsa dokuzuncu haneye; bir kesir kalmışsa, on üçüncü

267
haneye bir fazla ilave olunur, Misal olarak yukarıda verdiğimiz
vetke (950) rakamını vetk ettik. Taksirnde iki kesirkaldığı için
dokuzuncu haneye bir fazla ilave ettik.

BEŞLİVEFKLER

Birinci Kaide:

18 10 22 14 ı

12 4 16 8 25
6 23 15 2 19
5 17 9 21 13
24 11 3 20 7

Beşli vefklerde de en çok kullanılan dört kaideyi görelim.


Tarhı altmış, taksimi beştir. Bu vefk Merih yıldızın'a mensuptur.
Ulvi meleği (Semsemayil), arzi meleği (Ahmer)dir. Taksirnde
kesir dört kalırsa : altıncı haneye, üç kalırsa on altıncı haneye, bir
kalırsa yirmi birinci haneye bir fazla ilave olunur.

İkinci Kaide:

ı ı 15 30. 3 7
4 8 12 16 26
17 27 9 13
s 14 18 28 ı

29 2 6 lO 19

268
Bu vetkin ismi (Muhammesi haliül vasatı Celili)dir.
Dünyada mevcut vetklerio Sultanıdır. Kaidesi, vetkolunacak adet
tarh ve taksim edilmeden birinci haneye bir misli zamla, ikinci
haneye ve yine her haneye konulmuş olan adetlerle çarpılarak
nihayete kadar çıkılır . Bu vetkin bir dılında (66) beş dılında (330)
vardır.

Üçüncü Kaide:

130 1260 80
W"''~ J ~
78 1504 1069 128 1263
.
126 1261 ıs 1502 1072
1505 1070 129 1259 79
77 1503 1073
U.\.i.tj IJ\..W

. ~~

Birinci haıiede yazılan kelimenin adedine birer zamla


beşinci haneye kadar çıkılır. On sekizinci hanede yazılı kelimenin
adedine birer zam la yirminci haneye kadar çıkılır.
Ve yine bu hanedeki kelimenin adedinden birer tarhla on
altıncı haneye kadar inilir. Yedinci hanede yazılı kelimenin
adedine birer zamla onuncu haneye kadar çıkılır. Ve bir tarhla
altıncı haneye yazılır.
On beşinci hanedeki kelimenin adedinden birer tarhla on
birinci haneye kadar inilir. Yirmi dördüncü hanedeki kelimenin
adedine bir zamla" yirmi beşinci haneye ve birer tarhla yirmi
birinci haneye kadar inilir. Vefk yapılırken birden nihayetekadar
s ırayı takip etmek lazımdır.

269
Vefkte yazılan Temagis, Ba'dan, Yesvad, Vatdas,
Nufenagadis, beş bUyük ilmin hadimi ve hocaJandır. Ve bu
isimlere (Esma Halüme) denir. Bu beş ismin sahipleri ile yakınlık
elde edebilmek için yirmi beş gUn canlı ve canlıdan çıkan
şeylerden perhiz ederek yani riyazetle oruç tutulur. Ve çok az
yenilir. Böylece ve aşağıda gösterilen şekilde okumağa devam
edilirs.e istediğin şeyleri Öğretirler. Gerek~ği zaman da gözünün
önüne sinema ekranı gibi bir perde gelerek bilmek istediğin şeyi
açıkca gösterir ve söylerler.
Okuma tarzı:
. Yeni bir Arabi ayın ilk cumartesiyi pazara bağlayan geceden
başlamak üzere evin şimal (kuzey) tarafındaki odasında (eğer bu
şekilde uygun bir yer yoksa) evin her hangi uygun olan bir
odasının şimal tarafına bir masa konulur ve aşağıdaki şekilde
olduğu gibi hazırlanır. Bir Müşteri saatinin başında başlayarak
Güneş saatinde bitiritmek üzere (Saatler hakkında birinci ciltte
yeteri kadar . bilgi verilmiştir.) 4042 kere bu esmalar okunur. Ve
duası ikide, kırkta ve her yüzde bir kere olmak üzere tekrarlanır.
Okumaya başlamadan evvel kırk kere Ayet el-Kürsi, kırk bir
kere;
.!f r$..J
; "'- ""- , , .; ; O
~~ \"""'"""'"o -ı~'-'1 ·ı:--ı --r• ~,
r-ır-- ~ ı..?-
.
r ,,
6 ... Q. '-' l.t l r$.
,
~ ~ , .~ r-"
, .,
o
ç.ı.,;;
"~.. ..u---ı <- u Le ~ -~i\
-
;"
. f. ...
~ l"f ~
~- rJ ~-:_ iı ~
~ ... , ,;

., J. ,. ... , • "',. .....:''


<:'.J ..\ "•\ o
1 "' ı•t• ,. . oJ'!'\ "'1 *" "':.
~"' ~~, l r ,6, u ~~u-:
; "'
~~ ~ t+'·., l -l. ,6 ..
$ ;ı' ~ ,. ~

*~
., ,. .~
.";.
.; , ,. ,.,

~ ı ",.-: . "::" .\iıl


-1 (..$';'-ll J .!\jl
0

r ~_,...
"' ".
...:::::-
"
~ c$~
tl

270
.... ~ $ ~ ~ J ~ ~ "' ~ o ~o J o J~
ul'--~1'-j ~~ ~ 01 ı.s'" .. ~ ~\ Jlı_>f 1 ~ j.!J
*,0 )~
J
-
c ,:::~ i.r:,
o.;;\
;

,
Se nürihim i yatina fil afakı ve fi enfüsihim hatta
yetebeyyene lehüm ennehül bakku eve lem yek.fı bi rabbike
enn ebiı ala külli şey'in şehid * Eli iniıehüm fi miryetin min
likii rabbihim* ela inn·ehiı bikülli şey ' in mühıy t* Allahü
yeteveffel enfüse hıy ne mevtiha velieti lem temüt fi mena rnibi
fe yümsikülleti kad a aleyhel mevte ve yü rsilül uhri ila ecelin
rriüsemmen inne fi zatike le ayatin li kavmin yetefekkerOn*
ayeti .kerimeleri okunup bitirildikten sonra esmalar okunınaya
başlanır. Ve esrnaların şekilde görülen vetkinden beş adet yapı lır.
Birisini okuya~ üzerinde taşır. Öteki dört vefk masada bulunarı
bardakiann aralarına konur. Okunurken günlük yakılır.
Balmumları, çarşıdan al ınacak yarım kilo halis
balmumundan alçıdan bir kalıp yaparak kendin dökmen gerekir.
Çünkü piyasadan alınacak balmum ları hem hileli veyahutta
boyalı olabilirler. Kurulacak masa aşağıdaki şekilde olduğu gibi
düzenlenir.

Sirke
Bai .Mum .Yağ
Kuzev
Sirke
Sirke
Sirke Bal.Mum.Yağ
Bal.Mum.Yağ
Bal.Mum. Doğu
Ba tı
Yağ

Oturulacak yer
Güney

271
Masanın ortasınabüyükçe bir tabak konulur. Sirke şimale;
yağ şarka, bal garba, mum da ortaya gelmek üZere tabağın
içerisine ayrıca birer parça pirinç, şeker, · buğday, mercimek,
bakla, nohut, kuru üzüm gibi kuru hububattan konulur.
Yukandaki masa şeklinde de görüldüğü gibi masanın şimal, şark
ve garb taraflarına birer çay bardağı içerisinde sirke, zeytin yağı
ve bal dotdurularak konulur. Masa üzerind!! yanal'\ dört balmumu
okuma sırasında devamlı olarak yanacak .ve bittikçe
yenilenecektir.
Okunacak dua:

1 J... • 1
..
)_rQ:>-)

..... , o o o .... . o
.. .. 1 .... "'\ I"A :..1 .. .. "ı J 1 '1 .....
~\J61J 01'"".:·........---.;: IJ ~\ ~ ~ .. ·:·ıa.J ı..::..A;ıl ~
.... .... .... "" .... .... ....
} -\ ,, ..... .. } o

~ ~\ .!J )'---!! ~\: •.. ':11 o~ ~ ~ ~


.... .... ,. .... ,..
J;-
.,. .... A. ........
·~ ·.ılıı ~\)'
Ed'uküm ya ervahel kaviyyetir ruhaniyyetil
müte~liyetilleti hikmetül hukemai ve fıtnetül futanai ve ılmül
ülemai* Eciblı da'veti vahdarfi meclisi ve karribfi li
272
tedbiriküm ve şeddidu bi hıkmetikü m ve eyyidu bi
kuvvetikUm ve fehhimu ma la efbemü ve aUimu ma la a'lemü
ve bass ırfı ma la e bsıru * vedfeO annil i fii til mültebiseti minel
cehli ven nisyani vel hevii hatta telhakôni bi hakkı hizibil
esmai barekella hü fiküm ve absenella hü a leyküm*
Her gün (4042) kere esrnaların okunınası bittiği zaman
ayağa kalkılıp evvela şarka sonra kuzc:ye daha sonra güneye
döntilerek 3 defa yüksek sesle esrnal ar tekrar olunacaktır.

Dördüncü Ka ide:

'
1..)""""'! ~ ..w. ~\
~
64 176 269 328 79
326 77 67 174 272
177 270 329 75 65
78 63 175 273 327

Birinci han~de yazılı kelimenin adedine birer zarnla beşinci


haneye kadar çıkılır. On dördüncü hanedeki kelimenin adedine
bir zamla on beşinci haneye ve birer tarhla da on birinci haneye
kadar inilir. Y irmi ikinci hanede bulunan kelimenin adedine birer
zamla yirmi beşin ci haneye kadar çıkılır. Ve bir tarhla yirmi
birinci haneye yazılır.
Onuncu hanedeki kelimenin adedinden birer tarhla altıncı
haneye kadar · inilir. On sekizinci hanede bulunan kelimenin
adedine birer zamla yirminci haneye kadar çıkılır ve birer tarhla
on altıncı haneye kadar inilir. Bu vefk dileğin kolay elde edilmesi
için kullanılır.

273
ALTILI VEFK

4 10 30 31 35 ı

32 18 21 24 ıı 5
28 23 12 17 22 9
8 13 26 19 16 29
3 20 15 14 25 34
36 . 27 7 6 2 33
'

Bu vetkin kaidesi: Tarhı, 105; taksimi 6 dır. Bu vefk. Güneş


vefkidir.

Kesir (5) kalırsa yedinci haneye


Kesir (4) kalusa on üçüncü haneye
Kesir (3) kalırsa on dokuzuncu haneye
Kesir (2) kalırsa yirmi beşinci haneye
K esir ( 1) kalırsa otuz birinci haneye ilave edilir.

274
YEDİLİ VEFii

.
26 30 20 38 14 46 ı

ı ı 43 5 23 34 17 42
31 21 39 8 47 2 27
44 6 24 35 . 18 . 36 12
15 40 9 48 3 . 28 32 .
7 25 29 19 37 13 45
.
41 10 49 4 22 33 16

.
Bu vetkin kaidesi: Tarhı 168; taksimi 7 dir. Bu vefk Zühre
yıldızına rnensuptur.

Taksirnde (6) kesirkalırsa 8 nci haneye


Taksirnde (5) kesirkalırsa 15 nci haneye
Taksirnde ( 4) kesir kalirsa 22 nci haneye
Taksirnde (3) kesirkalırsa 29 ncu haneye
Taksirnde (2) kesirkalırsa 36 ncı haneye
Taksirnde (1) kesirkalırsa 43 ncü haneye

275
SEiiİZLİVEFK

39 47 22 • 30 60 52 9 ı

55 63 6 14 44 36 25 17
28 20 41 33 7 15 54 62
12 4 57 49 23 31 38 46
.
5 13 56 64 26 18 43 35
21 . 29 40 48 10 2 59 51
58 50 ll 3 37 45 24 32
42 34 27 19 53 61 8 16
.
Bu vetkin :kaidesi: Tarhı; 252 taksimi 7 dir. Bu vetk Utarit
yıldızına mensuptur.
Kesirde cebir hanesi şöyledir:
Taksirnde kesir (7) kalırsa 9 ncu haneye
Taksirnde kesir (6) kalırsa 17 nci haneye
Taksirnde kesir (5) kalırsa 25 nci haneye
Taksimde-kesir (4) kalırsa 33 ncü haneye
Taksirnde kesir (3) kalırsa 41 nci haneye
. Taksirnde kesir (2) kalırsa 49 ncu haneye
Taksirnde kesir (7) kalırsa 57 nci haneye
Bir fazla ilave ederek vetk tamamlanır.

276
DOKUZLU VEFK

lO 78 35 · 26 55 42 6 71 46
50 7 66 30 14 . 79 43 21 59
63 38. 22 67 54 2 74 31 18
64 51 8 80 28 15 60 44 19
23 61 39 3 68 52 16 75 32
36 .ı ı 76 40 27 56 47 4 72
37 24 62 53 ı 69 23 17 73
77 34 12 57 41 25 70 48 5
ı .9 65 49 13 81 29 20 58 45
.
Bu vetk Kamere mensuptur.
Bu vetkin tarhı 360 taksimi 9 dur.
Taksirnde (8) kalırsa 10 ncu haneye
Taksirnde (7) kalırsa I 9 ncu haneye
Taksirnde (&)kalırsa 28 nci haneye
Taksirnde ( 5) kalırsa 37 nci haneye
Taksirnde (4) kalırsa 46 ncı haneye
Taksirnde (3) kalırsa 55 nci haneye
Taksiıpde (2) kalırsa 64 ncü haneye
Taksirnde ( 1) kal_ırsa 73 ncü haneye
Bir fazla ilave ederek vetk tamamlanır .

277
Üçlü vet'kierden dokuzuncu vefke kadar misal olarak
verdiğimi z vet'kierden başka her vetkin daha bir çok çeşitleri
varsa biz en çok kullanılanları, esas ve kaidesini gösterinekle
yetindik.

JIANDTİZMA VE HİPNOTİZMA

Manyetizma ve hipnotizma hakkında pek eski zamandan


beri pek çok kitap yazılmıştır. Ben de, bu ilim için burada beş on
sahife kadar bir şeyler yazacak ve okurlanma büyük bir kitaptan
yapılacak istifade kadar bir bilgi verrneğe çalışacağım. İnşallah
muvaffak olur ve siz kıymetli okurlarıma pek naÇiz de olsa bir
bilgi aşılayabilir ve bu çok faydalı kıymetli ilmin kapısını
kendilerine aralayabilirsem kendimi çok büyük bir saadete
erişmiş sayacağım.

Hipnotizma: Bir kimse parlak bir cisme veya yuvarlak bir


kristal cam küre üzerine fikrinden ve zihninden her türlü
düşünceyi atarak ve uykuyu düşünerek bakınağa devam etse, o
kimse kısa zamanda sun'i uyku ile uyur. Sun'i uyku ile uyumuş
olan kimse, kendisini uyutan kimsenin iradesine teslim etmiş
olur. Yani kendisinden her türlü irade ve itiraz kabiliyeti kalkmış
ve tamamen uyutan kimsenin bütün istek ve emirlerine boyun
eğmiş olur.
Hipnotizmada herkes daha ilk tecrübede uyuyamaz. Bazan
bir, iki. üç veya daha çok tecrübeler yapmak lazıın gelir ve uyku
her şahısla ayni suretle derin olmaz.
Esasen UY.kunun üç safhası vardır. Birisi: tam uyku (Leargie)
dir. Eskiden buna (nevmi müstağrak) denirdi. İkinci si: Donup
kalma yani kalıplaşma Catalepsie (Dailcumud), üçüncüsü: Uyur
gezerlik (Somnabulizme) yani uykuda olduğu halde uyanıkmış
gibi konuşmak, gezmek, en tehlikeli yerlerde dolaşmak, bir takım
hassas ve ince işler görmek ve uyandığı vakit bunların hiç birisini
hatırlayamam ak halidir.

278
Sun 'i uyku, bakışın bir noktaya tesbiti ile veyahut göz
kapakların ın üzerine yapılacak hafifbir baskı ile hasıl olur.
Katalepsi, pek parlak bir ış ı ğın birdenbire parlamasite
(mesela bir flaş ışığı gibi) veyahut da beklenilmeyen ve gayet
şiddetli bir gürültünUn meydana gelmesi ile hasıl olur.
Uykular üç çeşittir: Birincisi, adi hafif uyku, İki ncisi ; adi
derin uyku, Üçüncüsü; pek derin uykudur.. ·
Her çeşit telkine uygun olan devre en son derin sun'i
uykudur.
1 - Süjeye yani uyutulacak kimseye uykuda yapılan telkin
kendisinde (eğer mevcut ise) fena alışkanlıkları, ahlaksizlık ve
saire gibi hallerini bazan birinci bazan da üçüncü, dördüncü
uykusunda verilen emirlerle tamamile gidermek kabil olur.
2 - Telkinin tesirleri uyutanın şahsiyetine, kabiliyet ve
bakış kuvvetine bağlıdır.
3 - Önceden şunu bilmek lazımdır ki istenilen neticeyi
meydana getiren sun'i uyku değil , telkindir.
4 · -Uyku sUjeyi telkin alabilir bir duruma getirmek içindir.
Çünkü dimağın ald ığı bütün fikirler yani telkinler bir fıil haline
geçmek isterler.
5 - Şu halde süjeye telkin edilen fikirlerio onun dimağı
tarafından kabuJ edilmesi ve ona inanması icap eder. Halbuki
insanlar uyanık,· yani şuurlu iken daima kendilerine söylenilen her
şeye inanmazlar. Kendilerince uzak bir ihtimal saydıkları şeyleri
hemen red ederler.
6 -Bir kimseye herhangi bir fikri, bir fiili veya her hangi
bir şeyi kabul ertirmek lazım geldiği vakit, önce onun red ve karşı
koyma bassasma hakim olmak lazım gelir.
7 - Beri taraftan herkesçe bilinen bir husus vardır ki o da
red ve karşı koyma bassası uykuda iken tamamile ortadan kalkar.
Bunun en açık delili de uykuda görülen rüyalardır. ,
8 - Sun'i uyku insanlardaki akli uyanıklığı kaldırır ve telkin
edilme kabiliyetini çoğaltıı' ki işte bu hal, insanın kendi fikirlerini
b~kasına aşılamaya yarar.

279
.
9 - Sun'i uykuda daha çabuk ve daha kolay başarı elde
etmek için süje olarak baliğ olmadık kız veya erkek çocukları
veya kadınlan seçmelidir.
.1O - Bilhassa bunlardan çakır gözlü olanlar daha çok tesir
altında kalırlar.
ll - Uyutma gücünün idmana muhtaç dört vasıtası vardır:
Bunlardan birincisi: Nazar yani dikkatli bir bakış. İkincisi:
Telkin yani söz. ·
Üçüncüsü: Temasl ı veya temassız. Paslar, yani el
hareketleri.
Dördüncüsü: Fikrin Tespiti

NAZAR (Di&&&TLİ BAKlŞ)


ı2 - Uyutucu gözlerini hiç kırpmaksızın on dakikadan
yirmi beş dakikaya kadar veya biraz daha fazla bir zaman
gözlerini orta açmış olduğu halde süjenin iki kaşı ortasına diker
ve süje de gözlerini uyurucunun göz bebeklerine dikerek
bakınağa devam etse süjede (TESHİR) denilen özel bir hal yani
sun'i uyku hası l olur ki bu sırada süje söylenilen her şeye
inanmak ve verilen her emri yerine getirmek için kendisinde
şuursuz ve iradesiz bir e~ilim duyar.
Ameliyatçı sQjeye, süje de ameliyatçırun gözlerine bakarken;
ameliyatçı süjeyi uyutaeağına dair kendisinden mutlak bir kanaat
ve kuvvetli bir istek, büyük bir azim ve yüksek bir manevi
inançta bulunmak ve süjeyi de bunlara inandırmak ve süjenin de
ameliyatçının gözlerine bakarken kendisinin uyuyacağına, bütün
isteklerine rağmen ameliyatçının bakışlarının tesirinden
kurtulamayacağına inanma ve bir iki kuvvetli bakıştan sonra
vücudunda bir tuhaflık , uykusuzluk, başında ve göz kapaklannda
bir ağırlık hissetrneğe b~şladığına inimması ve böylece düşünmesi
te'siri arttırır.
13 - Ameliyatçı gözlerini süjenin gözlerine bir iki kanş ya
da en çok otuz santim kadar yaklaştırmalı ve ellerini de elleri
içine almalıdır.
280
14 - Süjenin arkası, ameliyatçının da kendi yüzü ışığa karşı
olmalıdır.
ı5 - Gözlerin karşılaşmasından üç dört dakika sonra
ameliyatçı, süjeye vücudunda bir gayrı tabiilik başladığını, başına
bir ağırlık çöktüğünü, göz kapaklannın ağır ağır kapanmağa
başladığını, uykuyu düşünmesini ve biraz sonra uyuyacağını, boş
yere direnmesinin manasızlığını ve katiyyen istese de istemese de
uyuyacağını sorularına doğru cevap vermesini kuvvetli ve
emredici bir sesle telkine başlar. ·
Ameliyatçı sesinin tonunu ona tesir edecek tarzda
kullanmalıdır. Bu sırada ameliyatçı süjenin başından kollarına
doğru vücuduna değrneksizin yukarıdan aşağı doğru paslar yapar.
Başından kola veya başından mideye kadar indikten sonra
avcunu yumar ve tekrar yukarıda açar ve · bu suretle pasiara
devam edilir. Süjenin göz kapaklan kapandıktan sonra, sağ elin
şehadet parmağını burun köküne yeni iki kaş arasına doğru bir
karış mesafeye kadar yaklaştırır ve dört beş dakika kadar düz
olarak tuttuktan sonra yavaş fakat çok kuvvetle emir vererek
derin ve ağır bir uyku ile uyumasını ve uyandinlmadan evvel
katiyyen göz kapaklarını kaldırmamasını ve zaten kendisi
müsaade etmedikçe kaldırma gücü yetmeyeceğini telkin ve emir
eder ve baş p~aklarla süjenin kapalı olan göz kapakları üzerine
temaslı olarak fakat hafifçe yukarıdan aşağıya doğru pas yapılır,
artık gözlerin açılmaz, göz kapaklarını kaldırınağa gücün
yetmeyecektir diye telkin eder ve bu hal hiç bir gürültü ve hareket
yapmaksızın ve süjeye de· yaptirmaksızın sekiz on dakika kadar
uykusunun derinleşmesini sağlamak için kendi başına İstirahata
bırakılır
16 -Uyku iyice derinleşmeden süjeyi hareket ettirmek bir
yerden başka bir yere kaldırmak, uykunun dağılmasına sebep
okiuğu gibi her iki tarafın da istek ve iradesi üzerinde kötü tesiri
otur.

281
SÜJETİ SÖYLETMEK

l7 - Süjeler uyutulduktan sonra sorulacak suallere ya


ko laylıkla veya zorlukla cevap verirler y'ahut da cevap verrneğe
güçleri ye~ez.
Ameliyatçı , cevap veremiyecek güçte olan süjelerin
kulaldanna hafif ve temaslı paslar yapar ve kulak memesini
hıififçe tutarak kendisine; sözlerimi işittiniz ve bana cevap
veriniz. Üzülmeyirıiz, çok rahatsınız. Korkacak, üzülecek hiç bi'r
şey yok, söyle, diye telkin eder ve bu sözleri tekrarlar. Süje de
böylece konuşmaya başlar. . .
18 -Eğer süje söylemeyi ister fakat yine gücü yetmezse ve
yutkunur durursa, o zaman· boğaz üzerine bir kaç hafif temas lı
veya temassız paslar yapılır ve süjenin çenesi hafif hafif
okşanarak kendisinde söylerneğe cesaret ve irıanç getirilir. Süje
böylece söylerneğe başlar.

UY~IH.TAN SONRA TE'SİRİ


. GÖRÜLEN TELKiN

Süjenin iyice uyuduğuna ve bütün düşüncelerinden,


fikirlerinden ve hislerind~n tamamile ayrılmış olduğuna karii'
olduktan sonra kendisinden bazı şeyler yapması istenir.
Mesela: Kollarını kalciır ve emir vermedikçe indirme, bu
kolların böylece· beş dakika duracak denir ve böylece bırakılır.
Yahut şiddetli bir soğuk telkin edilir ve Uşümesi söylenir, üşür ve
titrer. Daha sonra sıcaklık telkin eder, ısıtır ve hatta terletir. Yahut
tat, koku, lezzet, ac ı , ekşi veya bunlara benzer şeyler telkin
ederek kendisinin kabiliyeti ölçülür ve yapılacak telkin ona göre
ayarlanır.

282
19 - Süje tamamile telkine yatkın bir hale getirildikten
sonra kendisine vaz geçmesi, terk etmesi lılı:ı.m gelen b~ı kötü
huylanndan vazgeçmesini, çünkü bunların apaçık olan zararlarını
birer birer ve çeşitli misaller vererek kendisine telkin eder ve bu
kötü huylarından mutl~a ve katiyen vaz ·geçmesini ve
unutmasını ve bir dah~ konuşmaması lazım gelen kişilerle
konuşmaması emir ve telkin edilir. Eğer bu emirlere karşı gelirSe
şiddetli bir cezaya çarptırılacağı telkin edilir ve bu telkinler
tekrarlanır.
20 - Bu srrada süjenin sağ elini sağ avucunun içine alrr,
·hafifçe sıkar, kendi sol elini de süjenin alnına hafifçe değdirirsin.

21 - U}'umakta olan bir süjeyi uyandırmak için kendisine;


(Artık seni uyandıracağım, gözlerini açabilirsin, şimdi
birden ona kadar sayacağım, işte ağrr ağ~r sayınağa başladım.
Tam onda gözlerinizi açmız. 'Ve artık uyanınız) der .ve bu
telkinlere devam ederek ve hafif hafif sOjenin yüzüne ve
gözlerine üfleyerek ve ayni zamanda göz kapakları üzerine de
birkaç defa aşağıdan yukarı doğru dokunmadan paslar yaparak
uyanmasını sağlar, kolaylaştınrsınız. ·
22 - Sun'i uyku içinde olan çeşitli hallerden bazılarını
aşağıda sıralayacak ve anlatacağız.
. '
LETARJI (TAM UYKU): Halinin başlangıcıdrr. Derin bir
soluma ile belli olur. Soluma sırasında hava ciğerlere girerken
yutkunll!a ile karışık boğazda bir ıslık sesi işitilir. Aynı zamanda
gözler kapallJ.r. Fakat göz kapaklan adi uykuda olduğu gibi göz
kürelerini yavaş yavaş örtmez. Kapanacağı zaman kirpiklerle
beraber süratli bir şekilde titrerler. Bu titreşimleri isteyerek taklit
etmek katiyyen mümkün değildir. Bundan sonra süjenin başı
arkaya düşer, boynu ileri doğru fırlar, vücudu uyuşuk bir halde
bulunur. Sanki kollan vücuduna asılı imiş gibi durur. Kollarından
biri kaldırılıp da kendi haline bırakılacak olsa pat diye düşer.

283
Gözleri ya büsbütün veya yarı kapalı bulunur. Göz kapaldarı
kaldınlacak olsa gözün siyah tabakasının ek.seriya yukarıya
kaymış titremekte olduğu görülür. Kirpikler ise çok ·zaman
durmaksızın titreşir durur,
23-Derin uyku (letargie) halinde bulunan süje alelade
telkin kabul etmez. Etse bile telkin aldığı fikirleri derin uykuda
bulundukça bunları meydana çıkannağa gücü yetmez. Ekseriya
derin uyku haline hafifbir uyur-gezerlik (s0mnabulizme) hali de
karışır. Bu karmaşık hal süjeyi tel.kine yatkın değilken telkin
edilebilir hale getirir.
. 24 -. Bir insanı derin uyku (letargie) haline koymak için
dikkatli bakış (nazar) veya bu işte kullanılan sun'i uyutma kUrresi
gibi parlak bir cisim veya döner yuvarlak bir ayna kullanılır.
Bunun için de süje tamamile rahat edecek surette, ışığa karşı bir
koltuğa yerleştirilir. Sonra ameliyatçı, süjenin karşısına geçer.
İster ayakta durur, isterse yüksekçe bir sandalyaya oturur.
Kıpırdatmadan baktığı kendi gözlerine hiç kırpmadan iki kaşı
ortasına b~asını süjeye emir eder. Ve süjenin iki gözü arasına
ve bunun kökü ucuna veya rasgele gözlerinden birine dikkatini
toplar.
Ayni zamanda ağır, derin ve muntazam bir surette nefes
almasını söyler. ~üjeye uzun uzadıya çok söz söylemek icap
etmediği gibi bilhassa his ettiğini ifadeye veya bazı fikirler ileri
sürmesine hiç müsaade edilmez. Ancak süjenin anlayabileceği
kısa bir iki sözle korkusunu gidermek ve yatıştırmakla kendisini
uyutana olan güveninin artmasına çalışılır.
25 - Eğer parlak bir cisim veya· sun'i uyku kOrresi
kullanılıyorsa bunu iki gözü arasına ve gözlerinden tahminen on
beş santimetre uzağa ve bir az yükseğe koymak lazundır.
26 - Döner ayna kullanılıyorsa alet süjenin önünde duran
bu masanın üstüne konur ve lazım gelen tenbihler yapıldıktan
sonra süje kendi haline bırakıhr.
27 - Eğer süjenin göz kapakları el ile indirilir ve bir perde
ile ışık huzmelerinin gözüne çarpması önlenirse derin uyku
(Letargie) hali kaskatı olma (catalepsi) haline çevrilir.
284
28 - Katalepsinin en göze çarpan belirtisi sessizlik ve
hareketsizliktir. Belirti.vücudun sertleşmesi ve donup kalması ile
karışıktır. Katatepsi halinde bulunan süje ayakta bile tutulsa,
kendisine istenilen her hangi bir durum verilse, o yine taşiaşmış
gibi tamamile dengede durur. Gözleri açık, ve bakışları bir
noktada durur, yüzü hissizdir. Göz kapaklarını pek seyrek
kapadığı için gözlerinde yaş birikir, xanakları üzerinden akar.
Süjenin el ve ayakları, hatta bütün vücudu kendisine verilen ve
yapılması pek güç eziyetli olan bu duruşu bile hiç yorulmadan
uztın bir süre muhafaza eder. El ve ayakları oynatılır veya
. kaldmlırken insana pek hafifmiş gibi bir his verir. Büküldüğü
veya gerildiği zaman da mafsallar hiç bir sertlik göstermezler.
Katatepsi halinde histerin tamamı körleşmiştir. Bu halde
bulunan bir adama iğne hatırılsa vey3:hut derisi yak.ılsa, o bunların
hiç birini duymaz. Katatepsi halinde hiç bir sızı ve ağrı
duymaksızın bir çok cerrahi ameliyatlar yapıldığı vilidir.
Katalepsi halinde bulunan süjenin, dış alemle ilgi~i kesilmiş
gibidir.
Böyle olmakİa beraber bazı hisler ve bilhassa görme ile
işitme kabiliyederi az da olsa devam ederler. Merakizi asabiyye
bu hisler vasıtası ile kendilerine gelen tesirleri süjenin hiç haberi
olmadan kayıt. ve zabıt eder. Sonra bu tesirler bilinç (şuur altında)
gizli bir halde kalır. Lakin uyur gezer (somnabulizm) halinde
telkin edilmekle yeniden uyandırılabilir.
29 - Kaskatı olma; katatepsi hali esasen beklenilmeyen,
şiddetli bir gürültü veya şiddetli bir ışık tesiri altında meydana
gelir.
Bazılarında da bakışların, ışıkları aksettirebilen her hangi bir
madde üzertnde toptanmasile meydana gelir. Bunun için süje
elektrik asetilen, magnezyum ışığı gibi şiddetli bir ıŞık veren
karşısına oturtulur ve bakışlarını ışık üzerinde toplaması tenbih
edilir.
Çok defa pek kısa bir zamanda, bir iki saniye veya bir iki
dakika sonra bazan da ani olarak katatepsi hali meydana gelir.

285
30 - Derin uyku, (lt~targie) balinde süjenin gözleri kapalı
bulunurken, şiddetle aydınlanmış bulunan bir oqa içinde süjenin
göz kapaklan kaldınlarak gözleri birden bire açılacak olsa derin
uyku hali letarji, katalepsi haline döner.
31 - Katalepsinin devamı gözlerin ışık tesiri altında
bulunmasına ba~ıôır, gözler ışığa karşı buJundukça katalepsi hali
devam eder.
32 - Süjeyi katatepsi halinden deriır uykuya yani laterjiye
geçirmek için göz kapaklarını kapayıvermek kafidir.
33 - Bu iki halin birbiri ardından geldiğini daha iyi
anlayabilmek için garip bir deney vardır. Bu da süjenin yalnız bir
göiünü kapamak ve ötekini açık bırakınakla yapLlır. Gözü
kapanan tarafı letarj i haline geçeceği için bu halin belirtilerini
gösterir. Gözün açLk bulunduğu diğer taraf ise yine katatepsi
halinde kalır.
34 - Sun'i uyku içinde bulunan haHerin en önemlisi ve en
çok rastJananı ve tetkik edilen uyur-gezerlik (somnabulizme)
halidir. Bir sOje ipnotize edildiği zaman, hemen daima birden
soronabul haline geçer. Eğer süje, derin uyku (letarji) haline
konulmuş ise ipnotizörün yapacağı bazı hareketlerle letarji hali,
somnabul haline çevrilir. Az tecrübeli olan ameliyatçılar bazan
süjelerinin letarji haline geçtiklerini fark etmezler. Bilmeyerek
Jetarji halini somnabule çevirmiş olurlar. Silje, soronabul haline
konursa gözler kapalı veya yarı kapalı bulunur. Göz kapaklan stk
sık ve hafif hafif titrer. Kendi haline bırakılırsa uyumuş, daha
doğrusu uyuşmuş gibi görünür. Fakat duruşunda letarjide olduğu
kadar takatsizlik görülmez. ·
35 - SUjenin gözleri soronabul halinde bazan açık kalır.
önce değişmez . bir bakışla bakar fakat bu bakış alışkm
olmayanlar tarafından fark edilmez. Bir süre sorıra bu çeşit
bakma, tabii haline döner. O derecede ki süje derin bir
somnabulizme girmiş olduğu halde yarı uyanık halde sayılır.
Eğer hafif temaslada bir organın üzerine doleunulacak ve
hafifçe deri üzerine Uflenecek olursa bu organda bir katılık, bir
sertlik hasıl olur.
286
36 - Katalepsi halinde vücudun k~katı donup kalması ile
bu katılık arasındaki fark şudur ki soronabul halinde iken donup
kalmış oları bir orgarı her hangi bir şekilde hareket ettirilmek
istense mafsallarda belli bir tutuklu~a rastlanır. Halbuki katalepsi
de bu tutukluk hiç yoktur.
Soronabul halinde, hafif bir dokunınakla veya üflemekle
elde edilen bu sertlik, sade tek bir kas (adale) sınıfında değil, bir
çok adaJelerin kasların hepsinde ve bütOn·bir orgarıda veya bütün
vücutta husule getirilebilir. Bundarı başka sertleşmesi, donup
kalması istenen organ veya bütün vücuda hafif bile olsa bazarı
dokunmak icap etmez. Sertliğin meydarıa gelmesi ve gelişmesi
iÇin elleri organın veya vücud boyunca uygun bir mesafeden ara
ara bir kaç defa ağır ağır temaslı veya temassız paslar kafi gelir.
Soronabulizme üzerine buraya kadar gösterilen haller
soronabulizmin has vasıflarıdır. Yalnız en son söyledi~imiz
sertlik olayını bunlardan ayınnak lazımdır. Çünkü bu sertlik
soronabulizmin bir belirtisi de~il. tam tersine bir telkinin eseri
veya katalepsi halinin başlarıgıcıdır.
Soronabulizm halinde bulunan süje, e~er kendisine şöyle
veya böyle yapacaksın diye hiçbir faaliyet telkin edilmemişse ilk
bakışta uyumuş bir adam halini gösterir. Şayet başkası tarafındarı
yapıları bir telkin ile veya kendi kendine telkinle her hangi bir
hareketiri yapılması emrini almışsa o vakit. normal uyanık bir
kimse halini gösterir.
37 - Soronabulizmde hassasiyet yani duyarlık çok
çeşitlidir. Soronabul halinin sathi derecelerirideki tabii hassasiyet
veyahut acı duymama, gerek telkin ile ve gerekse somnabulizmin
di~er derecelerindeki tesir ve telkin ile tam bir iptali his -
duymazlık (arıe_stezi)- haline gelir.
Somnabulizm haliniri başlıca belirtisi ve en önemli tarafı
telkin kabiliyetidir. Telkin alma kabiliyeti; bir süjenin; hakikat
haline gelen · bir fikri kabule gösterdiği eğilim ve istidattır.
Somnabulizmde en hafıfinden en derinine kadar çeşitli dereceler
vardır. Bu dereceler hemen hepsinde bulunarı telkin kabiliyeti,

287
süjenin şahsiyetinin, hafızasının, kavrama gücünün azalmas ı
nisbetinde karşılıklı olarak azalır veya çoğalır.
Biz burada somnabulizmin üç safhasından bahsedeceğiz.
Birinci satha: İpnotizrnanın en hafıfhalidir. Süjenin şahsiyetipek
fark edilir derecede değişmemiştir. iradesi zayıflar. Kendisini
tecrübeciye bıralur, neticesini belçler. Akıl ve şuuru bilinci
tamamı ile yerindedir. Ne yaptığını, kendisinden ne beklendiğini
bilir. Aldığı ernre karşı koymaksızın boyun eğer. Hafızası
normaldir. Tec;ıübe sırasında ve tecrübeden sonra, az çok gözüne
çarpan olaylan hatırlar. Bu halde iken kendisin~ yapılan telkinleri
alır ve uyanık bulunan şahsiyeti karşı koymaz ve bu yapılan
telkinler kanaatiarına karşı bulunmazsa daima yerine _getirir.
Süje istediği zaman kendisine yapılan telkinlere karşı
kqyabilmek gücünde olduğu için, yapılacak telkinlere iradesi
zorla yenilemez.
38 - Somnabulizmin ikinci safhası : İpnoz hali birinci
safhaya göre derindir. Burada artık sornnabulizme ait belirtiler
baş gösterir. SUjenin normal şahsiyeti gider, yerine ikinci bir
şahsiyet geçer. Şuuru uyuşuk bir haldedir. Fakat henüz derin bir
surette uyumuş değildir. İpnoz hali derinleştikçe sUjenin şuuru da
daha çok bulanıklaşır, kaybolmaya başlar. Bu derecedeki
hipnotizma uykusundan süjeyi uyandınnak için şiddetli bir
hareket luımdır. : ·
Fakat süje, somnabulizmin ikinci safhasınm ötesine
geçmedikçe inançlarına şiddetle karş ı bulunan veya ahlaka aykırı
gelen yahut manevi yükümlü lüğü gerektiren bir olay ile de
uyanabilir. Hafıza süreklidir. Yani süje telkinin tesiri altında
yaptığı bütün i şleri hatırlar. Ama çok defa ne kendisini harekete
sürükleyen sebebi yani telkin yapan kimseyi, ne de kendisine
telkin yapılmış olduğunu hatırlayamaz. Kendi keyfi · ile, kendi
isteği ile hareket etmiş olduğunu sarur. Ve yaptıklarını ii:ah
edebilecek akla uygun sebepler gösterir. Kısacası süje aldığı
telkinleri noktası noktası na yerine getirir.
Somnabulizmin üçüncü safhası, derin bir uyku (ipnoz)
halidir. Yukarıda söylediğim i z bütün belirtiler bunda tamamile
288
gelişmiş olarak görOlür. Histerin bütün faaliyeti tamamile
durmuş, süjenin şahsiyeti büsbOtan kaybolmuştur. Alışılmış olan
duygulan artık onun değildir. Tecrübe ve telkin neticesi olarak
edindiği fikirler, önceleri bütün hayat ve hareketlerini
düzenlerken şimdi onun üzerine hiçbir tesir yapamazlar. Bununla
beraber melekat ve eski bilgilerden bir şeyin gaip olduğunu zan
etmek icap etmez. Bütün bu şeyler yahut şahsında hali
tabiidekinden daha mükemmel olarak daima mevcuttur.
Fakat süje şimdi bunlara sahip değildir, Onlan
kullanamayacak bir hale gelmiştir. Bütün bedeni iradesi,
birdenbire telkin yapan kimsenin elleri arasına konmuş bir robot
gibidir. Şahsiyeti böyl~ce değişmiş olan süjenin, aynı zamanda
düşünceleri de değişmiştir. Bu halde kendi. kendine göremeyen,
anlayamayan ve muhakeme edemeyen süje, ne dış dünyadan bir
fikir alır ne de kendi hareketlerinden ve onlann dağuracağı
neticelerden haberdar bulunur. İşte bu olağan üstü hal onun şahsi
düşüncelerinin tamamile yok olmasından başka bir şey değildir.
Şahsi düşüncelerinin yok edi ldiği bir yerde apaçıktır ki
sorumluluk duygusu da bulunmaz.
Çünkü yapacağı hareketleri kendi iradesile, idare edemeyen
veya değiştirerneyen bir kimsenin yaptığı işlerden dolayı ondan
hesap sormak ye!İJlde olmaz.
40 - Somnabulizmin üçüncü safhasında bulunan süjenin
hafızası da fikirleri ve şahsiyeti kadar derin bir değişmeye
uğramıştır. Bir kere telkini aldı mı, artık filan fikir ve hissi ona
kimin telkin ettjğini , belli bir hareket yapmaya sürükleyen
kuvvetin ne olduğunu bilemez. ·
41 - Somnabul halden normal hale geçmek de çeşitli
şekilde olur. E~er sUje suni uyku içinde iken harekette bulunur,
gözleri açık olur ve ilk bakışta normal hayatın belirtilerini
gösterirse ameliyatçı tarafından ' daim! ve dikkatli bir göz altında
bulundurulmadıkça normal hale dönüş fark edilemez. Yapacağı
harekette kısa bir an duraklama, sonra yine tereddütsüz başlama,
göz kapaklarında hareket, bazı kaslarda kasılma somnabul
halinden normal hale geçmenin dış belirtilerini teşkil eder.
289
42 - Eğer süje otunnuş bulunur ve uykudaymış gibi göz
kapaklan da kapalı bulunursa soronabul halden tabii hale geçer.
Nonnal bir uykudan uyanışa benzer. Süje gözlerini açar, bazan
gerinir. Göz kapaklarını oğuşturur. Çok defa pek iyi uyuduğunu
söyler. Ve derhal tabii haline geçer. Bazan da süje şaşkın şaşkın
etrafına bakınır. Bir iki dakika içinde keqdini toplar gibi olur.
Uyanış pek ağırdır. Eğer birden bire kalkacak olursa derin bir
uykudan uyanan bir insan gibi ayakta sallandı~ görOlür.
43 ~ Bazı süjeler gözlerini açar açmaz hiç uyumadıklarını
söyler ve öyle sanılır. Fakat üzerlerindeki u:Yuşukluk halinin
neden ileri geldiğini ve ne kadar zamandan beri devam ettiğini,
etraflaı:mda neden ileri olduğunu, kendilerine yapılan telkinterin
nelerden ibaret bulunduğu sorulacak olsa, batıdarında bir boşluk
olduğunu ve derin uykuya .girmeden önceki . duygular ile,
uyandıktan sonraki duygularını bir birine yaklaştırdıkları görülür.
Bu iki nokta arasında kendileri için boş bir zaman olmadığını,
uyanıkken o zaman içinde hiçbir şeyden haberleri olmadığın,
uyanıkken o zamanı hiç hatırlamayacaklarını bilemezler.
44 - Soronabul hali hipnotizmanın diğer halleri ile
birleşerek içinde (teshir) gibi gayet garip badiseler görülebilen
kanşık bir çok haller de meydana getirir.
Tesbir halini . husule getirebilmek için ipnotizör gözleri
kapalı olan süjenin yakın bir mesafede karşısına geçer. Sonra
süjenin göz kapaklarını parmaklan ile açarak kendi gözlerinin,
süjenin gözlerinin tam bizasında bulunmasına dikkat eder. O
vakit süjenin gözleri açık kalır. Ve bakışları ısrarla ameliyatçının
gözlerini takip eder. Eğer ameliyatçı eğilecek olsa süje de eğilir,
dönecek olsa süje de onun etrafında döner. Ve o surette hareket·
eder ki bakışlarını bir an için olsun ameliyatçırun gözlerinden
ayıı:Trı:az. Bununla beraber süje bu halde bulunurken ipnotizör
onun bakışlarını başka bir şey üzerinde de toplayabilir. Bunun
için de süjenin bakışl~rıriı toplamak istediği şeyi şiddetle kendi
gözleri önüne koymak yeter. Mesela elinin parmağını birden bire
gözlerinin önüne getirecek olsa, süjenin bakışlan parmak
tarafından tesbir edilir. Süje artık gözlerim parmll;k~an ayıramaz.
290
Gitti~i yere kadar takip eder. Şu suretle süjenin gö~eri yani
bakışlan başka birinin gözlerine de aktanlabilir. Buni»ı için de
süjeyi istenilen şahsın karşısına götürerek gözlerini parmaAJn ucu
ile tam. gözü bizasma getirdikten sonra parma~ı birden çe~ k
gerekir. Süje bundan sonra bu yeni şahsın gözlerini takip etme~e
mecbur kalır. Bunun gibi süjenin bakışlan bir resme, bir foto~fa
dahi tesbit edilebilir. Ve bunu bir adamın gözleriymiş gibi takibe
mecbur kalır. Bakışlan bir aynaya tesbit edilecek olsa, orada
kendi gözlerine bakar.. Ayna çevTilecek olsa süjede aynanın
etrafında döner. EAer kendisini tesbir eden şey bakışlarından
u,zaklaştırılmak istense süje bütün engelleri yıkarak, · devirerek
onu bulma~a çalışır. Üzerine atılır. E~er ara yere bir adam veya
bir şey gelirse uyanıkken gösteremeyeceAi büyük bir kuvvetle
onları kenara atmak için çaba harcar.

BAZI TELHiiV ÖRIVEHLERi


"Bana dikkatle bak. Uykudan başka aklına birşey getirme.
Ş_imdi göz kapaklarında bir a~ırlık, gözlerinde bir yorgunluk
duyacaksın. lşı~a bak. Gözlerin kendili~inden açılıp kaparuna~a
başladı. Şimdi de yaşaracak. Gözlerin kapanıyor. Şimdi
uyuyacaksın. İşte uyuyorsun. Uyudun bile" der ve bir taraftan da
süjenin göz kapaklarını baş parmaklarıola hafifçe kapar ve hafif
olarak bir kaç temaslı pas yaparsın.
İş buraya geldikten sonra: "Gözlerin kapandı , artık
açamazsın, kollarında, hacaklarında bir ağırlık var. Şimdi~ık
hiç bir şey duyamayacaksın. Elierin ayakların hareketsiz duruyor.
Artık hiçbir şey görmüyorsun. Uyudun, daha derin, en derin bir
uyku ile uyu" diye son cümleleri bir kaç defa ve emir edercesine
tekrar etmek lazımdır.
Ameliyatçı bazı inatçı süjelerin göz kapılkiarını parmaklan
ile kapatıp ellerini çekmeksizin bir iki . dakika durur. Ve
telkinlerine devam eder. Şöyleki : "Göz kapakların bir birine

291
yapışmış gibidir. Artık açamazsm. Uykuya olan ihtiyacın gittikçe
daha artacak. Artık karşı koyamazsın. uyuyorsun."
Ameliyatçı süjeye "Artık göz kapaklann bir birine yapışmış
gibidir. açamazsın" demekle, nasıl sOje göz kapaklarını
kımıldatmaya gücü yetmiyorsa. "Bacakların da artık hareket
edemez. kımıldamaz" diye telkin etmekle de süjenin dizlerinden
hareket gücUnU kaldmrsın . Bunun gibi çok sıcak bir zamanda
şiddetli bir so~uk oldu~unu te1kirı etmekle süjenin dişlerini bir
birine vurduracak kadar QşUtOr ve tersine çok so~ukta da sıcak
telkin etmekle şiddetle terieyecek kadar ısıtırsın. Bunun gibi
süjenin bir kimseyi sevmesi istenirse sevmesini, nefret etmesi
istenirse, nefret etmesini emir ve telkin eder ve her dile~inde
başarı kazanırsın.

292
Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim' in (Cin) suresinin 26 ncı ayeti
kerimesinde:
. -
,. · : : 1 ,. "1 1"...\>
,
,. 1 ~
;

•. ~ ~,
,
·
.
,,
·" -..ı: . ~- ~ı~
.J~ • "':'JI -:
.
(..$~-·.,r;.,a""') u· ...- ;ı ,... - . .. ;
"" "' "' "' ,;
,.
*J_JN')~ J. •

A tJ
"Aiimül gaybi, fela yuzhirQ ali iaybihi ebadeo illi
menirtedi min rasulün" buyurmuştur. Manay-ı şerifi:
Mu~ayyibatı , yani bütün gizlileri bilmek Allah'a yalnız
mahsustur. Onu yani gaybı, hiçbir ferde izhar etmez, ancak
resullerinden · ihtiyar etti~i ve razı olduklarına onun bazısını
bildirir demektir. ·
İlmir Remil Peygamberlerden Daniyat Aleyhisselam ' a
verilmiŞ bir mu'cizedir. Zira Hazret-i Fahri Kiinat Efendimiz, bir
hadisi şeriflerinde:

•!Jıii ~r,;_ ~~~ ~ ~- ,.~Q~i


,.
~ ~,.
0LS--
Kane nebiyyün minel enbiyii yahuttu femen vifeka
hattabil fezike*
Manas ı : Enbiyadan bir nebi hat ederdi. Her·kimse ki anın
hattına muvaffık ola, odur. Yani anın hattı i5abet etti~i gibi ol
dahi musiptir, yani isabet eder buyurmuştur.
Remilde 16 değişik şekil vardır. Bu şekiller 32 hat ve 32
noktadan meydana gelmiştir. Her hat iki noktaya denktir ki 32
hattan 64 nokta çıkar. Remilin 32 noktasını da bunlara ilave
edince yekun 96 olur ki ebcedle hesab edilmiş olan Daniyal
ismine denk ızelir. Remil ilmi halka Hazreti Daniyat tarafmdan
293
öğretilmi ştir. Bu itibarla bu ilme . çalışıp öğrenebilenlere bazı
hususlarda mUşkillerini hal etmek imkanı verilir.
Bu gUn dünyada harikalar meydana getiren elektronik
beyinterin esası da hat ve noktatarla yapılmış 16 şeklin muhtelif
sentezlerinden meydana getirilen bağlarla dUzenlenmektedir.
16Xl6=256 eder ki Cenabı Hakkın (Nür) ismine denktir. NOr:
İstediği kişilere ve zihinlere ve gönüllere maddi ve manevi olarak
her iki yönden ilim ve irfan dağıtan demektir.
Mahsusatı yani elle tutulan şeyleri görebilmek için, ışık
makulatı yani zevken bilinen şeyleri idrak edebilmek için de irfan
nurunu devamlı surette ihsan ve inayet huyuran ve bütün varlığı
ka\rrayan zatı ilıihinin bir tecellisi ve zuhuru nurudur.
Remilin başlangıç ve kökü hakkında kısaca bilgi
verebildiğim kanısındayım. Kitabımızın bu ilim hakkındaki yeri
sınırlı olduğundan bu cildimizde bundan fazla bu mevzuu
genişletmeyi uygun bulmadık.
Şimdi remilin oasıl atılacağını, şekillerini, işaret ettikleri
manalarını kısaca yazacak ve kıymetli okurianmızı elden geldiği
kadar aydınlatriıağa çalışacağım.
Remil atmakta bir çok usuller vardır. Remil Arapça kum
demektir. Çok eski zamanlarda kağıt henüz icat edilmiş
olmadığından atılan remiller kum üzerine yazıldığı için ismi, ilmi
remil kalmıştır. Kağıdın icadından sonra remiller kağıdın Uzerine
atılan noktalardan rrieydana getirilmeğe başlanmıştır. Remil
atmada kolaylık olm~ üzere bazı memleketlerde (zar)
kullanılmıştır. Şöyle ki: Remil attırmak isteyen kimselere 16 kere
zar attırılır ve her atılışta zarın tek veya çift gelmesine göre yani
tek için nokta çift için hat olarak yazdır ve Ümmehat teşkilinden
sonra remmal, ICaidesine göre diğer haneleri meydana getirir ve
neticeye göre de Qükmilnü verir.
Bundan başka yine bazı yerlerde kolaylık bakımından on altı
remil şeklinin her birinden dörder tane küçük kağıt parçalarına
yazılıp bükülerek bir torbaya konur. Remil attınnak isteyen
kimseyi niyet ettirildikten sonra torbadan kağıtlar birer birer
ektirilerek sıra ile dizilir ve Ommehat teşkil edildikten sonra
294
diğer haneler meydana getirilir ve gereken hüküm verilir. Biz
burada okurlarımıza birkaç örnek verebildik. Sayın okurlarımızın
bu yoldaki bilgilerini genişJetebiirnek ve arzularını daha etraflıca
yerine getirebilmek içir üçüncü cild.imizde. daha genit--bilgi
vermeği vaat eder ve sizlere muvaffakiyeder dileriz.

Remil dökülmezden e'VVel yapılması ve


dikkat edllmes~ gereken şartlar

1 - Abdestli olmak, yerin ve giyeceğin temiz olması.


2 -Yüzünü kıbleye döndürmek.
3 - Hava bulanık, yağmurlu, karlı, bulutlu, fırtınalı
olmamak
4 - Kötü sayılan saatlerde remil dökmemek.
5 - Karnı çok tok iken remil atmamak (yani tıkabasa dolu
olmamak.)
6 - Milınkün olduğu kadar atıl acak remili kuşluk zamanına
rasiatmak.
7 - Remil atarken fikrini, zihnini bütün gücünle niyetinin
üstünde toplamak.
8 - Sağ elinin serçe parmağını mihver yaparak noktalan
soldan sağa doğru saymaksızın atmak ve her sıra noktayı
evvelkinin altı'ndan ve biraz aşağıdan başlayıp öncekine geçmek
ve her noktayı korken kalben Allah' ı (C.C.) zikir etmek.
9 - Remil atmazdan önce soru ve niyet ne ise onu
söylemek
lO- Ayni maksat için bir günde iki defa remil atmamak.
ll - Remil atmağa başlamadan önce bir Ayetel KUrsi, üç
ya Latif, üç İhlas, bir Fatiha, bir kere de:
., • .,, $ , ,. • ,. , ,.

"ll . (. ~ı:~ J -u::.


.-} ':}\• (6:J;s- ':J "":' -:~ı ~ o~
.r. ı..s! ~) .J'b l

.. ..- ; , , .. , .. )
~--
.. ..
.. ı· .. ,, - • t.. • .. .. .,
J , ~ • "'
!...._ "\
LS!~ ;>-':J) \ 6,..~ · ll~J)cXii,.iC.)~\)

295
- ... ... o ., ., ., • ... o JJ

yi ::? ı..> . ! "Yl. ~li ~ J ~J )' J ~.J ';ı ~ı: U;,

Ve ındehô mefiitihul ğaybi la ya'lemüba illi büve ve


ya'lemü ma fil herri vel bahri vema teskutu min verakatin illa
ya'lemüha ve la habbetin fi zulümatil.erdı ve la ratbin ve la
yabisin illa fi kitabin mübin* ayeti kerimesini ve bir kere de:
Allabümme ya alimes sirri vel hafiyyiti ve yi men la yahfii
aleyhi şey'ün fil erdı ve li fis semai teahar lifidamiri hazi*
de~ip tarif edildi~i gibi dörder satırdan on altı sıra ve aşa~ıdaki
misalde görüldüğü gibi on beşden noksan ve ott.ı.zdan ziyade
olmamak şartı ile noktaları dökmelidir.
Birinci satırdan ve soldan başlayarak noktalar sayılır, tek
gelirse nokta, çift gelirse satırın karşısına bir hat çizilir. Bu on altı
nokta satınndan çıkarılan dört şelcle remil dilinde ümmehat denir.
Remilde her şeklin birinci sı rası ateş, ikinci s ırası hava,
OçüncU sırası, su, dördüncü sırası da toprak sayılmıştır.
Ommehatın dört şeklinin ateş hanelerinden beşinci şekli,
hava hanelerinden altıncı şelcli, su hanelerinden yedinci şelcli,
toprak hanelerinden de sekizinci şekli, misalde oldu~u gibi yapar
ve hazırlanz.
Beşten sekiie kadar ol~ ikinci dört şekle de remil dilinde
(Ahavat) derler.
Dokuzuncu haneyi Ümmehatın birinci ve ikinci hanesinin
ateş, hava, su ve toprak hanelerini toplayarak, onuncu haneyi de
yine ümmehatın üçüncü ve dördüncü hanelerini dokuzuncu
haneyi yaptığımız gibi toplayarak meydana getiririz.
On birinci "hane, Alıavatın yani remilin beşiner ve altınc ı
hanelerinin toplamı ile, on ikinci hane yine Ahavatın, yani rem~lin
yedinci ve sekizinci hanelerinin toplamı ile meydana getirilir.
. Teşkil ettiğimiz bu son dört hanelere yani, dokuz, on, on bir,
on ikinci hanelere remil dilinde (Benat) yahud (Ca'dan) denir.

296
• • ••••• ••• ••••• •
• • • • • • • • • • • • •• • • • • • -••
•••••••••••••••••••••
• • • • • • •• • •• •••• •••• •• • -
••••••••••••••••••
• • • • • • • • • ••• • ••• • •• •
• • • • • • •• • • • • • • • • • •• ••
•••••••••••••••••••••••
-••
.• ...• . .• ..... .• ..• ....• •.• •
• • • • • ~• • • • • • •~ • • • •
• •• •• ••• •••••• • •••
•••••••••••••••••••••••
-•••
••••••••••••••••••
.....................
•••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••• ~.
--••
8 7 6 5 4 2 I
.- ••• - --
ı
ı
-
ı

1
1 -- •
-• - -.....-•
1
1 ~
1

I2 to 9
--•• ....
'
'
-- 1
--•
f

I4 13
-- -••
- ı

'
Mizan
--ı

Netice
'
--
ı
ı

297
On üçüncü hane Benat şekillerinden dokuz ve ·onuncu
şekillerin toplamı ile yapılır; Bu hane sailin nefsi hanesidir.
Remilde bu haneye Kutbu-şimali (kuzey kutbu) da denir.
Bundan sonra on dördüncü haneyi yapmak için, on birinci ve
on ikinci haneler toplanıp bir şekil çıkarılır.
Bu on dördüncü hane sahibi remilin rtıatlub ve maksududur.
Remilde bu haneye Kutbu-cenubi (güney kutbu) denir. Aynı
zamanda on üçüncü ve on dördüncü hanelere (Bintii-Bent) veya
.
(Mmtıkateyn) de derler.
Buraya kadar atmış olduğumuz remilin on dört hanesini
tamamlamış olduk. Şimdi de (Mizan) denilen ve hangi bir Remil.
atılırsa atılsın mutlaka çift gelmesi gereken, tersi olursa muadelei
remil (Remil denklemi) tertip edilirken hatalı yapılmış olduğunu
gösteren on beşinci haneyi nasıl yapacağırnızı görelim.
Mizan şekli on uçuncü ve on dördüncü hanelerio
toplamından çıkarılan şekildir. Mizanın bir ismi de (Kadıur
reml) dir. A A
On altıncı hanede ki remilde (Akibetül Akibe) denilen ve
bütün Remilin özeti sayılan hane de, birinci şekil ile on beşinci
şeklin yani Mizanın toplamından meydana getirilir. İşte böylece
atmış olduğumuz~ remilin on altı şeklini de tamamlamış oluyoruz.
Yukarıda misal olarak verdiğimiz on altı satır noktanın
tahlili ile elde edilen (ÜMMEHAT) şekillerinden meydana gelen
on altı şeklin:
Birden dörde kadar : ÜMMEHAT.•.
Beşten sekize kadar : AHAVAT...
Dokuzdan .en ikiye kadar : BENAT...
On üç ve on dörde kadar : BİNTİLBENAT ...
On beş ve on dörde kadar : MİZAN...
On altı ve on dörde kadar ; AKİBETÜL-AKİBE... ' dir .

298
REMİL ŞEKİLLERİ, ADLARI, IIÜiiÜMLERİ
VE GÖSTERDiGt MANA.1AB.

ı- Labyan. Sa' dı hariç.


Nefıs, ömür, hayat, fikir ve ruh hanesidir.

'
'
2 - Kabzı-di bil. Sa' dı-dahil
Mal, para,: servet, maaş, rızık, geçim, alış-veriş ve hazine
hanesidir.

'

3 - Kabzı hariç. Nahsı -hari ç .


Seferi karib yakın kara yolculuğu (karadan) nakil ve hareket,
kardeşler ve teallükat (yakınlar).

299
4 - Cem aat. Sabit. N ahsı mümtezic. ·
Mülk ve makam, memuriyet, ana ve baba, düğün, kalabalık,
define, bağ, bahçe, ağaçlar hanesidir.

'
'
5- Ferah yahut Cüdele Sadı- münkalib
Evlad, haber, mektup, aşık, ma 'şuk, yemek, hediye, sevinç
hanesidir.

'

6- Akle Nahsı munkalib
Hasta, kul, halayık, iş, ticaret, meşakkat ve dört ayaklı
hayvanlar hanesidir.

300
1

7- Emkis Nahsı dahil


Hırsız, eşkıya, ka~~· ortak, nikah, gaib, açlık, harp, dava
hanesidir.

'
8- Ham re Nahsı-sabit
Elem, korku, afetler, ölüm, hırsızlık, mal, miras-mal, devlet
hazinesi, kadın-malı hanesidir.

'
9- Beyaz Sa'dı-sabit
Deniz yolu, rüya, hakim, itikad, davet, haber, hac, ilim,
küçük kardeş, muhabbet, çah ve mansıb, miras-mal hanesidir.

301
10- Nusratl-birice. Sa'dı-hariç
Başkan, mansıb, rütbe, nişan iş, hükümet, üvey ana ve baba
hali gaib hanesidjr.

1
l

11- Nusrata dabile. Sa'dı-dahil.


Ümit, muhabbet, saadet, ganimet, gönül hoşlu~u. dostlar,
ihsan, hanesidir.

'
'
1

12- Utebei hariç. Nahsı-hariç


Düşman, hapis, zindan, töhmet, cürüm, mansıbdan azil,
galip ve ma~lup, fena bir kadından sual hanesidir.

302
'
1
t

13 - ·Nakiyyül-had Nahsı-münkalib
Muvaffakiyetsizlik, sıkıntı, keder, kan, talib, sailin talii,
gaibden husumetten sual hanesidir.

'
1
ı

14- Utebei-dihil. Sa' dı-dahil


Yazı lı kağıt, banknot, mat! up; büyüklük, maaş , rütbe,
ma'suk, evlenme, hasta veya seferden sual hanesidir.

'
'
IS - İctima' Sa'dı-sabit 'mümtezic
Yazılı ka~ıt, mektup, muhavere, söz, mülakat, matlup şeyin
iyiliği veya kötülüğü, firar edenden sual hanesidir,

303
''
1

'
16- Tarik. Sa'dı milnkalib.
· Halin iyiliği veya kötülüğü, işin sonu ve neticesi, geçmiş ve
gizli işler, alışverişten sual hanesidir.
Bu on al tı şekil sa'd (iyilik) ve nahıs (kötülük) ola(al< ikiye
ayrılır ki sa'd şekiller saadeteve nahıs şekiller de kötülü~e delalet
eder. .
Sa'd eşkal (Sa'dı dahil) (Sa' dı hariç) (Sa'dı sabit) (Sa'dı
münkalib) adları ile dört kısma ayrıld ığı gibi, nahıs şekillerde
yine bu vasıflarla dört kısma ayrılmış bulunmaktadır. ·
Gerek iyilikte ve gerekse kötülükte en kuvvetiisi (Dahil),
sonra (Sabit), ondan sonra (Hariç), en sonra da (Münkalib) gelir.
Mesela: Bir remilde matlup ol~hfleye (Sa'dı dahil) gelirse
pek kuvvetli olarak ve diğer şekillefı said gelir ise onlar da
derecelerine göre saadete hüküm eyled iğimiz gibi (Nahsı dahil)
gelince de pek kuvvetli olarak ve diğer şekiller gelir ise onların
derecesine · göre (Nuhusete) kötülüğe hüküm eyleriz. Şekillerin
said ve Nalısı verilecek hükümde. pek mü him olduğundan bunları
ayrı ayrı gösterrneyi uygun b:ılduk.

104
Sa' dı dahil.
En kuvvetli ' 1
1
''
'
Sa' dı sabit:
2nci derece

' '
1

Sa· dı hariç. \ 1

3 Uncü derece ' ı


1

Sa'd ı munkalib ı 1
4 Uncü derce • 1
ı
1
NAIDS ŞEfiiLLER

Nahsı dahil
En kuvvetli

'
305

'
Nahsı sabit
2 nci derece

1
Nalısıhariç 1
3 üncü derece -~-

Nahsı munkalib
4 üncü derecede

i nsani şekiller :
• 1 1
ı
1
ı
ı

Hayvani şekiller
ı
ı 1
1
1
1 1
Nebat! şekill er


'1
' '
ı

Madeni şekiller

Erkek şekiller
-' '

Dişi şekiller
--
• -••
- - == -
••
••


-ı-
-- -
1
ı
1

ı

--
-
'
.-
.- -
· -
- -
-•
- -.-
--. -• ı ı
ı
1
ı


... •
ı
ı
Şekillerde tabiat

Ateş şekli:

1 t
1
ı
1

Hava şekli:

1 1
1 ı 1
f

Su. şekilleri :
ı

'
ı

Toprak şekilleri:

Şekillerde cihet

-- --- - . --• - • •

Doğu şekilleri: _ __
'
ı

307
• • •
Batı şekilleri:
• •
• •

Kuzey şekilleri: • • •
•• •

.
.. •
• •
• ••
Güney şekilleri: • •
Şekillerde zaman

• • ••
Gün Şekilleri • • •

• •
Hafta şekilleri • •
• ••

Ay şekilleri
.. • •
• • •
• •

1
Sene: 1
1

308
ŞekiUerde dihil, hariç, sabit ve munkallb, olanlar.

1
Dahil.
1
1
. 1
'\
.
\

1
• 1 1
1 1
Hariç 1
1
' \
l

Sabit. S ·_ ...._ s -f - n---


• • '

6 n t\ .,
s 1
1
1
1

Munkalib.

ı
1

s. Sa·d, n. N ah ıs demektir.

Yaş tayin eden şekiller.

l 1
1 1 1
Çocuklara. ' 1
1

309
Gençlere.
1

'
1 • 1
' 1

Orta yaş.
'
' ' •
1

'
İ htiyar.

1 t
Mizaçlan gösteren şekiller

Safraya.
1 1
ı
1 1
1

Kana.

1
ı

Lenfaya.

'
1 ' 1
ı
ı
ı

' Sevdaya.

r ' ı
ı

310
Varhk Şekilleri .
1
1
1
'i '
1 .,'
ı
1

' ' ı

Yokluk şekilleri

,
ı
1
ı

1 1

Birinci, dördüncü, yedinci ve onuncu haneler en kuvvetli


haneler olup bunlara (Veted) denir. Hali hazırın ziyadeliğine
delalet eder.
İkinci, beşinci, sekizinci ve on birinci haneler orta kuvvette
olup bunlara (Mail veted) denilir. Geleceği gösterirler.
Üçüncü, altıncı, dokuzuncu, on ikinci haneler en zayıf
haneler olup geçmişi gösterirler. Ve (Zail veted) adını alırlar.
On üç, on dört, on beş, on altıncı hanelere (Zevaid) denilir.
e
V alıkarnı şahit olmaktan ileri geçmez.

..

311
HAYAT ŞEidi,LERi
.
Hayat şekilleri

' 1 ı . 1
t
1 'ı
ı

t
' ' t

Ölüm şekilleri
1 '

1 .,
ı

Nurani şekiller

1 f

• t • '1
' ' ' t' 1
-
Zulmanı (karanlık) şekiller

' ' 1
1
'
1 1 .1

312
HEMiLERi VE BAZI EŞYAYI
GÖSTERMELERİ

• •

Madeni: kalay, rengi kırmızımsı, uzun ve içi boş şeyler.

1
Madeni: Altın, rengi san, turuncu, para.
1

Madeni: Yoktur, tahta, kereste.

Civa: Rengi tirşe.


1

'
'
Yeşil. Dokuma eşya.
313
'

Kurşun: Rengi kır, şekl\ yuvarlak.

Kurşun: Siyah. Şekli


'
sivri.
'
1

Gümüş: Beyaz Zincirli şey. Gümüş para1

Altın: Sarıya çalan kırmızı. Ynznk. Halka.

'
t

Kalay: Kı~ızımsı. Tekerlek.

'

'
Maden deiildir. Sarımtıraktır.
314
t
ı

Zehirli maden. Bakır para.

1
1
1
Demir, delikli siyah, yazılı veya basılı kağıt.

t
1

Civa: Yeşil.

'
1
1

'
Gümüş para.

ZAMİRİN &EŞFİNE YARAIAN &AiDELER

İstihracı zamir hususunda çeşitli yollar vardır. Biz


kitabımızın hacmine uyar şekilde ancak birkaçını
gösterebileceğiz.
1 - Talie gelen yani birinci hanede oturan şekil zamirdir.
(Her şeklin hükümleri ve neyi gösterdiği bundan önce
315
anlatılmıştı) Remal (remil atıcı) tekrarladığı . hanelere· ve
sorucunun durumuna göre en yakın teşhisi koyarak hUküm vtFir.
Yahut o şekil neyi gösterdiği saile söylenir. Dileği neise onun
üzerinden remil tahlil edilerek neticeye varılır. ·
2 - Nazu usuli ile zamir tayinidir. Herhangi bir şekli
Lahyanla toplanınca çıkan şekil Nazır olur. (Hangi şeklin, hangi
şekille toplandığı zaman elde edilecek şekillerin ve minalannın
cetvelini bundan sonra vereceğiz.
3 - Cudele ve Lahyan şekilleri hangi hanelerde bulunur ve
hangi hanelerde tekrarlarursa o hanelerio hükümleri zamirdir.
4 - Bir şekil ki kendi hanesinde oturmuştur ve remil
sanatında tekrar etmiştir, o şeklin hükümleri zaınirdir.
· 5 - Talie gelen şekil hangi hane sahibi ise o haneden itibaren
aşağı doğru sayılır. Dördüncü haneye gelen zamir, yedinci haneye
· gelen matlubudur.

.. .
Umi Remilde"ber bangi ı bir şeklin:
.
l. Nazırını bulmak içın Lıcu'lyanta

--
t

2. Nutk!Jnu bulmak için Hamre ile


-'
-
3. Bağlantılarını bulmak için Beyazla

--•
-.

--
4. Ayrılanlarını bulmak için Enkis ile
·-•
316
S. Talibini bulmak için Nakiyyülhadle
-•• t
i

6. Matlubunu bulmak için Utubei-dahil ile


••'

7. Ortağını bulmak için Akl e ile -•


-•
8. İctimaını bulmak için İctima'la
- t

••
· 9. Zıddını bulmak için Tarik ile
••
Cem etmekle elde edilir...

Mesela:

Lahyanın nazarı:
-- Cemaat

Lahyanın nutku: •• Nusratı hariç


Lahyanın Bağlantıları : -• Kabzı Hariç
317
Lahyanın aynianları • Akl e

Lahyanın talibi •
t
Nusratı dahil

Lahyanın matlubu 1• Tarik

Lahyanın Ortağı -..... Enkis

Lahyanın ictimaı •• İctima'


-

Lahyanın zıddı ....•


1 Utebe-i dahil

318
EŞKALiN HER IIANEDEiiİ ~
BiRiNCİ ŞEiiiL t
· I,AHI'AN

Birinci hanede: Hatır ve gönül · hoşluğuna, devlet ve


selamete, işlerinin dilediği gibi olacağına, kayıbın geç gelmesine,
hamilenin kız doğurmasına, hastanın iyiliğine, bir müddet sonra
s~vgilisine kavuşacağına, davayı kazanmağa.
İkinci hanede: Maldan fayda görmeğe, ferah ve sevinçle
harcamağa, kayıbın geç gelmesine, nikilun geç olmasına, alış
verişten, memuriyetten, devlet hizmetinden, fayda görmeğe.
Üçüncü hanede: Akraba halinin iyiliğine, yakın yolculuğun
hayır . ve mübarek olmasına, maaştan fayda görmeğe, yüksek bir
din adamı ile tanışmağa.
Dördlineti hanede: Ma.kamından, yerinden kendi isteği ile
çık.mağa, emlak ve esbabın iyi olmasına, ziraattan faydalanmaya,
uzun bir ömre, iyi bir sona çok bol rızka erişmeğe, hapiste olan
bir kimsenin, ya hatırlı bir kimsenin yardLID ve muave'netile veya
. kuvvetli müdafaası ile kısa zamanda kurtulup
yüksek bir avukatın
çıkacağına, emlak alım satımına da delalet eder.
• Beşinci hanede: Eviadının sıhhat ve seHimetine, hamilenin
erkek evlat doğurmasına, sevgiliden iyi haber alınıp sevinmeğe,
hı;r suretle sevinç ve göz aydınlığına, güzel renkli bir elbiseye,
soran bekılrsa iyi bir nikılha, huzuru kalb ve saadetin artmasına
işarettir.
Altıncı
hanede: Hizmetkarlardan ve koyun tavuk ve benzeri
küçük hayvanlardan hayır ve fayda . görmeğe, hamilenin kolax
doğum yapacağına, afetlerden kurtulmağa, düşmandan
kurtulmağa, endişeden, sihirden ve hastalıktan iyileşmeğe,
kayıbın geç bulunmasına, kadın yuzünden hayır görrneğe delalet
eder.

319
Yedinci hanede: Faydalı ve ha.Yırlı bir nikaha, kankoca
arasında uygunluğa, ortaklardan fayda gönneğe, yolculuktan
istifadeye, düşmana galebeye, hısımdan sakınmaya, nikih ve
ziyaretten seviruneğe işarettir.
Sekizinci hanede: Korku~n emin olmağa, hastalıktan
kurtulmağa, mal ye kadın yütunden sevinmeğe, kayıbın geç
gelmesine, alış-verişten faydaya, ~ahpusun kurtı.ılmasına
işarettir.
Dokuzuncu hanede: Çok kısa zamanda uzak ve hayırlı bir
yolculuğa, güzel rüyalar görmeğe, nikahtan, davadan, ve
hizmetkarlardan fayda görmeğe, çalınan malın geç bulunmasına,
halin düzelmesine, bol kazanca, matlup ve muradına erişmeğe,
yeni bir şeyler öğrenmeğe, evladın iyi haline, ana ve babanın,
sevgilinin hastalığı varsa iyi olacaklarına delalet eder.
Onuncu hanede: Büyüklerden ve devlet hizmetinden fayda
görmeğe, mansıp ve rOtbenin artmasına, ana-baba halinin
iyiliğine, düşmanlara, zafer ve galebeye, bir sanat ve yeni
bilgilendirmeğe, rızkın çoğalmasına, evladın hastalıktan
kurtulmasına delalet eder.
On birinci hanede: Sevdiğinden
ve dostlanndan hayır
görmeğe, umduğuna kavuşmaya, evlat yüzünden sevinmeğe,
büyük kişilerin .işinden hayır bulmağa, alım ve satırnın iyiliğine,
her cihetle gönül hoşluğuna, çalınınakla veya kaybeditmekle
elden çıkan malın tekrar ele geçeceğine delruet eder.
On ikinci hanede: Dilşmandan korku ve endişeye ve
onlardan sakınmaya, hayvandan önce zarar ve sonra kar
edileceğine, düşmaniann hile ve hainliklerinin artacağına, fakat
neticede mağlup olacaklarına ve dostluk göstereceklerine,
hamilenin kotay doğumuna, evlat ve ailenin hastalıklanndan
kurtulacaklarına delalet eder.
On üçüncü hanede: Yolculuk ve harekete, hatır hoşluğuna,
isteğinin olacağına, iyi bir sona, büyüiderden para ve menfaat
görrneğe işarettir.
On dördüncü hanede: Yolculuk yüzünden dileğin olmasına,
büyüklerden beklediği şeyin hasıl olmasına ve onlardan hayır
320
gönneğe, düşmanların dost olmasına, elden çıkan malın geri
geleceğine, nefsinden suale delalet eder.
On beşinci hane: Lahyan tek noktalı olduğu için hiçbir
zaman bu haneye düşmez, şayet düşerse remil yanlıştır, yeni
baştan incelemelidir.
On altıncı hanede: Sonun hayır ve saadetine, mal ve
hayvanın artmasına , kayıp edilen şeyin veya çalınmış eşyanın
tekrar ele geçeceğine, dost ve arkadaşlarla arada bir mUnakaşaya
delalet eder.

MÜSELLESA.T HÜKÜMLERİ AllliAMI


MOOsELLESATILA.BIAN
1

+
1 Eğer Lahyan, Lahyanla Cemaatin toplamından
meydana gelmişse: Hareket ve yolculuğa, gönül hoşluğuna,
hayırlı ve mutlu bir nikaha, oğullarından bir üzUntüye, sevgili ile
buluşmaya delalet eder.

1
+ '
ı

2 - Cudele ile Kabzı - dahilden meydana gelirse, soranın·


talii çok kuvvetli ve parlaktır. Bütün isteklerine kavuşur, menfaat
321
ve kazanç elde eder. Bir kimse ile ortak olursa kazanır ve
kazandırır. Bu şekle Sadı mutlak denir.

+
' '
3 - Kabzı hariçte beyazdan meydana gelirse: YolcuJukta
fayda ve dile~ine erişir. Alım satımdan 'kazanç elde eder. Büyük
ve zenginlerden fayda görür.

'
+
1
'
4 - Akle ile Enkisden meydana gelirse: Kadın sebebi ile
hastalığa, dert ve ıztıraba, mahpus varsa ondan üzüntüye ve
huzursuzlu~a, bir mal sebebile davaya ve nizaa, devlet tarafından
bir .zorlu~a dela.l~t eder.

+ '
5 - Hamre ile Nusratı hariceden meydana gelirse: Ele bir
miktar para gireceğin~, eğer bu Lahyanın şahitleri saad
şekillerden ise kaybolan malın tekrar ele girece~ine, hayvanattan
'
kazanılaca~ına, ortağı varsa anlaşmazlığa ve münakaşaya, evli ise
ailesi ile arasında dedikoduya delıUet eder.

322
' .
t
ı
+ •
1

6 - Nusrati dahile ve Nakiyyül hadden meydana gelirse:


Hastanın hastalığı uzar, yolculuk ve hareket neticesi bir kazanç
elde edilir. Dostlarla bir toplantı yapılır.
\
1
\ + '1

7 - Utebe-i hariç ile içtimadan meydana gelirse:


Alacaklarında çekişme ve zorluk olur. Diğer işleri selamet ve
rahatla yürür. Bir yolculuğa çıkabilir.

'1.
+ 1

8 - Utebei - dahil ile Tarikden meydana getirse: İşleri her


ne kadar kolaylıkla yürü~se de yolculukta mal kaybına delalet
eder. Kaybolan bir mal eline geç geçer. Evlenme işi iyidir.
Kaybolmuş kimsesi varsa gelir.· Alış veriş iyidir.

323
İKİNCİ ŞEKİL
liABZI-DABİL

'

Birinci hanede: Hayır ve saadete, işlerinden faydalanrnaya,
dileğinin olmasına, nikahın olacağına, hamilenin erkek
doğurmasına, kaybın bulunmasına, meşakkatsiz ve faydalı bir
yolculuğa delalet eder.
İki nc i hanede: Ticaretin artn1asına ve malda halin kuvvetine,
kayıbın ele geçmesine, ele bol ve hayırlı rızk girmesine delalet
eder.
Üçüncü hanede: Akraba ve dostlardan fayda görülme~ine,
yakın bir yolcul)lkta fayda edileceğine, sevgiliye kavuşmağa,
ferah ve sevince delalet eder.
Dördüncü hanede: Babanın iyi haline, emlak ve esbabın
artmasına. makamın bay ınd ırlığına, ekinierin bereketine deHilet
eder.
Beşinci hanede: Sevinçli gUzel haberlere, hediyeye, ahbap
ve sevgili yüzünden dileğin olmasına, evladdan sevinrneğe ,
hamilenin kolaylıkla erkek doğurmasına, rızkın .artmasına, iyi
hale, büyüklerle buluşmağa delalet eder.
Ahıncı hanede: Sonu iyi <;>lrn.ak üzere hastalığın uzamasına,
mahpusun geç ç ı kmas ına, düşmandan hile olacağı cihetle
sakınmaya, hamilenin doğumunun zorluğuna, kayıbın
bulunacağına, bazı malların ucuzlayacağına delalet eder.

- ·1
Yedinci hanede: Nikahın hayır ve selametle olacaAına, karı­
kocanın uyuşacaklarına, kayıptan uzun zaman sonra hayır haber
geleceğine, düşmandan korkuya, sevgili ile birleşrneğe işarettir.
Sekizinci hanede: DavA ve miras yüzünden malın husulüne,
arkadaşları ile bozuşmağa, hasta için korkuya, çok ve ıztıraplı göz
yaşına, kayıbın gelmesine, hastalığın bazan uzun zaman sonra
iyileşeceğine deHilet eder.
Dokuzuncu hanede: Dileğin olma5ına, uzak bir yolculuğa
ve bu uzak yolculukta uzun zaman kalınacaAına, hac seferine,
kayıbın geç geleceğine, para çalanın bulunacağına, güzel
rUyalara, ilim öğrenmeğe delalet eder.
Onuncu hanede: İş ve gücünün çoğalmasına ve artmasına,
memuriyete, ve devlet işlerinde olanların terfi ve yükselmesine,
annesi yüzünden sevinmeğe, hayırlı rahmetler yağıp berekete
erişileceğine işarettir.
On birinci hanede: Devlet ve saadete, ahbaplardan yardım
görmeğe, büyüklerden hayır ve inayet görmeğe, dileğinin hemen
olmasına işarettir.
On ikinci hanede: Düşmanın kuvvetine, düşmana karşı
konulamayacağına, eziyet ve sıkıntı çektikten sonra fetaha,
mahpusun hapiste kalmasına, hayvanann çoğalmasına ve fayda
görtilrneğe del~let eder.
On üçüncü hanede: Maksadı olan yükselrnek ve ilerlemeye
büyüklerio yardımı ile erişileceğine, uzaktan bir hediye
geleceğine, ana tarafından faydalanılacağma delalet eder.
On dördüncü hanede: Dileğin olmasına, kaybolan şeyin
bulunmasına, yolculuktan fayda olmasına, düşmandan feraha
kavuşmaya, bazan gam ve kedere deHilet eder.
On beşinci hanede: istek ve dileğin tamamile olacağına,
sıhhate ve afiyete, iyi bir sona, sıkıntıdan sonra refaha, korkudan
kurtulup selamete varmaya, geçimin ve kazancın artmasına
deliilet eder.
On altıncı hanede: Remil sahibinin sonunun hayırlı ve
selamet olmasına, eline mal geçmesine, kayıp varsa geleceğine,
işarettir.
325

MÜSELLESAT IIÜKÜMLERİ
KAliZI · BABİL

1
r

' 1

'
1 +
ı - Eğer Kabzı-dahil,
Lahyan ile cudeleden meydana
gelirse: mübarek yolculuk, alım-satım kazançlı ve her tuttuğu iş
hayırlı olur.

..

+
1

2 - Cemaatle Kabzı-darulden meydana gelirse; Sorana çok


mal ve rızık gelir, yalnız bu mallardan çok hayırlı işlere sarf
etmeli. 1 ·
: + .--.-'-
1
326
3- Kabzı-hariç ve tarikten meydana gelirse; Soranın karı
ve
kazancı açıktır. İ şlerini başarır. Yanında işçisi varsa kaçar ve
tekrar döner. Alacağı bazı mektuplar sebebile münakaşa ve
anlaşmazlık çıkar. Hasta hakkında korku vardır. Seferdefayda
yoktur.

ı 1
ı
+ 1

4- Akle ve Nusratı-hariçten meydana gelirse: Soranın talü


kuvvetli olduğuna, devlet kapısında olan işleri lehine neticelenir.
Yeni elbise alır. Bir kadın tarafından başına gam ve dert gelir.
Düşmanla kavga etmesine de işarettir.

---+

5 - Eğer Kabzı-dahil, Hamre ile Enkisden meydana gelirse:


Soranın işi gücü bağlanıp malı hasara uğrar. Hayvanatı varsa telef
olur. Hamile doğurur. Bakire evlenir. Bir seyahate çıkar. Dostları
ile araları açılır-.

ı + ı

327
6 - Beyazla Utebei dahilden meydana gelirse: Soranın talii
kuvvetli olur. Yani şansı açıktır. Büyükler ve dostları tarafından
istek ve dilekleri yerine getirilir. Halk içinde itibar ve şerefi artar.
Kadın lardan yardım ve hayra kavuşur. Hasta hakkında on gün
zarfında tehlike vardır.

1 +
1 1
1

7-lçtima ile Nusratı-dahileden meydana gelirse: Soranın


hali hayırla devamda olur. Memur ise sefere çıkıp eline, mal
girer. Bekarsa zengin bir kadınla evlenip kadın malında
faydalanır. Hayvanartan fayda görür. Hasta zahmetten sonra
şifaya erer.

1
r
ı . + ı
ı

. 8 - Nakiyyül-had ile Utebei hariçten meydana gelirse:


Soranın bir miktar malı telef olur. Ruhen çok sıkı lır fakat az
zamanda tekrar selamete erer; mahpus kurtulur. Seyahat
hayırlıdır.

328
ÜÇÜNCÜ ŞEfiİL
liABZI HABtç

Birinci hanede: Zihın, fikir karışıklık ve bozukluğuna.


Kayıbın bulunmasına. İ sterneyerek bir yolculuğa çıkılacağına ve
zarara. Elden mal çıkmasına, keder ve zahmete işarettir. Bu şekil.
hasta ve mahpus için iyidir. Bu şekilden sonra gelen şekil Sa'd ise
garn ve sıkıntıdan sonra ferah ve sevince delalet eder...
İkinci hanede: Kazanç ve ticaretin azalmasına, akraba
yüzünden mal kaybına, her şeyde ziyana, işarettir.
Üçüncü hanede: Soranın üstün geleceği bir çatışmaya. Bir
takım sırtann ortaya çıkacağına. Çok ölüm olacağına. Bir yerden
bir yere kaçılacağına. Yerlerin yurtların boşalacağına. Akrabadan
ve arkadaşlardan ayrılığa delalet eder. Kayıp zor bulunur.
Dördüncü hanede: Mülkün noksanlığına. Makamından
çıkarılacağına. Memur ise işinden ayrı lacağına, veya azline.
İşlerinin bozukluğuna. Baba tarafından bir üzüntüye ve ana
tarafından bir kedere. Akrabatarla arasında düşmanlığa delalet
eder.
Beşinci hanede: E v ladın eşkıyalığına ve bu yüzden gam ve
kedere ve bazan evladın kati ine, ahbab ve sevgililerinden ayrılığa
veya uzaklaşmağa. Yalan haberlere. Dedi koduya. Kayıb olan
şeyin ele geçmeyeceğine . İsterneyerek bir sefere ç ıkılacağına ve
bundan fayda görüleceğine delalet eder.
Altıncı hanede: Hastanın iyileşeceğine, mahpusun
kurtulacağına. Hamilenin kolay d oğu rınasına. Keder ve borç ve
329
endişeden kurtulma~a. Hizmetçi ve işçilerin kaçacaklarına
işarettir;
Yedinci hanede: Nikahın olmamasına. Karı-koca arasında
ayrı lığa. Hamilenin çocuğunu düşüreceğine. Kadınlar ve ortaklar
tarafından düşmanlı~a . Bir yerden di~er bir yere nakil edileceğine
delalet eder.
Sekizinci hanede: Hastanın ölümüne. Seferde ziyana ve çok
yorgunluk ve meşakkate, ortakların hiyaiıetine, akrabaların ve
komşuların düşmanlık eöeceklerine işarettir.
Dokuzuncu hanede: elde olmayarak ve faydasız yolculuk
etıpeye, nikahın olmamasına. Kayıbın bulunmamasına. Dava
çatışmada zarara. Bir yerden bir yere nakle. Misafırin
gelmeyeceğine. Memuriyerten atılma~a delalet eder.
Onuncu hanede: Memuriyeneo çıkanlmağa, mal ve mülkUn
elden çıkacağına. İşte ziyan ile zillet ve sefalete, az yağmur
yağacağına. E~er Kabzı-hariç Hamre ve Enkisden meydana
gelmişse: Dayak yenilip hapse atılınaca~ına delalet eder.
On birinci hanede: Büyüklerden fayda ve yardım
görmemeğe. Keder, umutsuzluğa, abbabile aralannda nefret ve
düşmanlık olaca~na.
Onikinci hanede: Düşmandan emin olmağa. Hamilenin
kolay doğumuna .. Bir kadın yardımı ile mahpusun kurtulacağına.
Hayvan alım satımında ziyan olacağına. Uzak bir seyahate gidilip
çarçabuk geri dönUleceğine. HükUmet kapısına başvuracağına.
Boşanmaya da işarettir.
On üçüncü hanede. Soranın halinin fena olaca~ına. Kaybın
uzun zaman gelmeyeceğine.:· İşte fayda olmamasına. Nikahtn
bozulacağına. İsterneyerek matlubunu terke. Kadın yüzünden
gam ve kedere.·Ana ve babanın veya büyUklerin gazabına delalet
eder.
-
On dördüncü hanede: Niyet edilen bir yolculuk ise
vazgeçilip, matlubun para veya başka yollardan ele geçiritmesine
veya halline. Düşmanın mağlubiyetine. Ümit edilen şeylerin
korku ve meşakkatle elde edilebileceğine delalet eder.

330
On beşinci hanede: Dağınıklık, zorluk, fakirlik, kötü bir
sonl\, kayıbın ele geçmemesi. İşierde zahmet çekmek, muradın
geç hasıl olması, zarar, topluluğun dağılması, kötü tedbirlere
delalet eder.
On altıncı hanede: Nihayet gidişatın bozulup karışmasına .
Zahmet ve meşakkate. Nakil ve kaçmaya. Vatanından
uzaklaşmaya. Sırların ortaya dökülme~ine. Birçok hile ve
dataverenin meydana gelmesine işarettir.

MÜSELLESAT IIÜiiÜ.MLERİ
KABZI-DARİÇ
1
1

' +
l - Kabzı-hariç, Lahyan ile Beyazdan meydana gelirse:
Sorana yolculuk : ve hareket kapısı açılır. Kar ve kazancı yoluna
girer. Hayvanları varsa ölürler ve kayıp ettikleri tekrar eline girer.
Dert ve üzüntülerinden kurtulur.

ı
1
·ı + 1

1
1
2 - Kabzı-dahil ve Tarikden meydana gelirse: Soranın talii
açık, şansı bol ve her işi yolunda gider. Hasta bir az meşakkatten
sonra şifayab olur. Sefer hayırla neticelenir.
331
+
3 - Cematla Kabıı-hariçten meydana gelirse: Soranın kayıb
malı varsa eline girer. Sevdiği ile zevkli ve eğlenceli günler yaşar.
Borçlu ise borcundan kurtulur. İş ve ticareti yoluna girer. Hasta
sıhhat bulur. Hamile doğurur. Sefer hayırlı olur.

ı
1 1
1
+ ı

4 - Ferah ile Utebei-d8.hileden meydana gelirse: Düşündüğü


şeyi satar ve kazanır. İşi kolay olur. Kaybı varsa eline geçer. Bir
adam sebebile elinden bir miktar mal ve para çıksa da tekrar eline
girer.
,
- --+---
' 1

S -Akl e iie Nusratı-dahilden meydana gelirse: Mal sebebile


· düşmanları arasında çekişmezlik çıkar. Mahpus kurtulur. Bağlı
işler açılır. Ortalıkta biraz keder olursa da sonu ferahla düzelir.

332
1

1 +
6 - Kabzı-hariç
' meydana gelirse:
'Enkis ile Nakiyyül-hadden
Soran gam ve kedere düşer. Malı ziyan olur. Zarara uğrar. Bekar
ise bakir bir kızla evlenip mutlu olur. Kayıp eline geçer. Seferde
bol kazanç elde eder. Hamile ve mahpusa kurtuluş yoktur.
1
1

+ •

7- İçtima' ile Nusratı-Hariçten meydana gelirse: Soranın bir


miktar malı hasara uğrar. Büyükleri tarafından azartanır ve
hakarete uğrar .. Başka bir yere nakil ederse malı çok ve rahatı bol
o llır.

't
+ 1

-8 - Utebei-ha.riçle Hamreden meydana gelirse: Soranın


başına seferde zorluk ve sıkıntılar gelir. Dostları ile arasında gam
ve hoş olmayan tartışma ve· dedikodu çıkar. Soranın · evinde
huzursuzluk, matem, keder, göz yaşı ve sıkıntılar meydana gelir.
Soran erkekse karısı, kadınsa kocası ölür, büyük felaketler ve
musibetler meydana gelir.
333
DÖRDÜNCÜ ŞEtiit ,
CEMAAT .

Birinci hanede olursa: Taliin kuvvetine, bahtın·açıklı~ma,


mansıp ve memuriyetin husul ve devamına. Bazı özel işlerde
hayrete düşmeğe.
İkinci hanede: Mal ve kazancın artmasına. Yazar
kimselerden yardım gönneğe. Alım satırnın hoşl uğuna.
Beklenilen para varsa geç gelmesine.
Üçüncü hanede: Güven ve fayda husulüne. Akraba ve
kardeşlerle iyi uyuşmaya. İşlerinin biraz geç olmasına. Yolculuğa
gidilmemeğe.
Dördüncü hanede: Makamda oturmağa. Emiakin artmasına.
Karı kocanın uyuşacaklarına. Yolculuk olmayacağına. Erkek
evlat sebebile bir üzüntü ve kedere. Bir yerden mektup ve hediye
geleceğine işarettir. Hediye ve mektubun gelmesi taliin ve
Akibetül-al<ibenin said eşkalden olmasına bağlıdır.
Beşinci hanede olursa: İyi haberlerin, hediye ve behiyyenin
gelmesine. Sevdiği ile aralarının bozulmasına. Evlatları ile
uyuşmazlığa.
Altıncıhanede: Kayıbın bulunmamasına. Hastanın iyi olup
kısa bir zaman sonra tekrar hastalanacağına. Mahpusun bir
müddet sonra kurtulacağına. Dört ayaklı hayvanların harabına .
334
Yedinci hanede: Gurbette bulunanın iyi olduğuna. Ortaklık
ve muamelenin iyiliğine. Nikahın olacağına. Karı-koca arasında
kavgaya. Kaybın uzun zaman sonra ele geçeceğine. Memursa
yerinde kalacağma. Düşmanl~rın düşmanlıklarında devam
edeceklerine delalet eder.
Sekizinci hanede: Dava ve düşmanlıkların aleyhe
döneceğinden buna meydan verilmemesine. Kayıbın telef
olmayıp bulunacağına. Hastanın ölümÜnden korkulmağa ve
birkaç kişinin miras için toplanacaklarma. Zehirli bir hayvan
tarafından zehirlenmeğe, soranın defıneden sorduğuna.
l:iakimlerden ve yazarlardan gam ve keder geleceğine delalet
eder.
Dokuzuncu hanede: Yolculuk olmayacağına, yazarlardan
faydaya. Nikahın olacağına. Zayiin bulunmasına. Gizli ilimler ve
başka ilimler öğrenmeğe. istek ve dileklerine kavuşmaya işarettir. ·
Onuncu hanede: Geçim ve ticaretin nok.sanlığına. Hakim
veya amir önünde sorguya çekileceğine işarettir. .
Onbirinci hanede: Kudret ve saadete. Ricasının kabul
olunacağına, iyi dostlara. Ele mal girrneğe işarettir.
On ikinci hanede: Birtakım adamlarla düşmanlığa, emiilin
dUşman elinde kalmasına. Mahpusun hapiste kalacağına. Hamile
kadının zor doğ~m yapacağına.
On üçüneO hanede: Hayırlı bir mektup ve hediye geleceğine.
Dileğinin olacağına. Hastanın zahmet çekmesine. Seferden
faydaya. Devlet kapıstndan sakınmak gerektiğine işarettir.
On dördüncü hanede: Kurtuluş ve güvene. İsteğin biraz geç
olacağına. Karıdan hayır görmeğe. Hükümetten faydalanmaya.
Her çeşit topluluğa. Akar sulara. Şiddetli rUzgara ve uzak bir
sefere delalet eder.
On beşinci hanede: Eğer yapılışı iki sa'ad şekilden meydana
gelmişse: İyi bir sona. Eğer saad olmayan şekillerden olmuşsa:
İşlerinde hayrete düşmeğe. Dedikodulara, dileğin olmasına
işarettir.
On altıncı hanede: Eğer Mizan saad şekillerde ise hikmette
ve iyi bir sona. Zahmet ve zorluktan sonra rahat ve selamete. Eğer
335
Mizan ve tali' saad olmayan şekillerdense hastalığa, huzursuzluğa
delalet eder.

AlllLUn MÜSELLESATI
CEMAAT

. .J 1

+ .

. 1 - Eğer Cemaat iki Lahyadan meydana gelirse: Soranın


hacetleri ve dilekleri olur. Sonu hayırlıdır. Vücudu sıhhatle
devam eder. Bununla beraber biraz gam"ve kedere de delalet eder.

' 1

1 + ,
2 - İki kabzı-dahilderı meydana gelirse: Soran bir miktar
alışveriş eder ve fayda görilp kazanır. Tuttuğu iş hayırla biter.
Soran, büyüklerden fayda görür. Kaybı varsa selamete gelir, Bu
şekilde hasta için iyi değiidir.

1 ı
1
ı

336
3 -İki kabzı-hıiriçten meydana gelirse: Soranın elindeki mal
bir cemaat sebebiyle elinden çıkar. Sefere giderse bir süre orada
kalıp döner.

___ +
4 - İki Cemaatten meydana gelirse: O sene içerisinde
şiddetli rüzgarlar, fırtınalar meydana gelir. Çok kere ve sürekli
yağmurlar yağar ve halk perişan olur.
.
1
1
+ 1
5 - İki Cudeleden meydana gelirse: Sail bir kimse ile kavga
eder ve etraflarına halk toplanır, büyi.lk bir fitne ve fesat kopar,
belki de kavga bir katil ile neticelenir.
ı t
+
1 1
6 - İki Akleden meydana gelirse: Ortalık elektrikli bir
havaya girer ve her an kavga veya arbedenin patlak vermesi
beklenir. Şayet sail bir deniz seferine giderse bol mal ve kazançla
döner.

' +
337
7 -İki hamrederi meydana gelirse: Yangın çıkar. Sailde kan
aJdırsın. Bir de bu şekil soranı n vücudunda ya bir illet
bulunduğuna veya göz ağrısı çekeceğine işaret de olur. Sıhhati
için çok dikkatli olmak gerekir.

ı 1
t 1

8 - İki Nusratı-hariçten meydana gelirse: Sailin elinden bir


topluluk tarafından bir miktar mal ı alınarak zarar verilir, fakat
neticede mal yine kendisine döner. .

+
9 - İki Nusratı­ dahilden meydana gelirse: Sailin her ne
dileği varsa hisıl olur.

ı ı
+ ı
1
IO - İki Nakiyyül-hadden meydana gelirse. Soranın bir
düğünü olacağına işarettir.

+ ı
ı
ı
ıı - Eğeriki ütebei-dahilden meydana gelirse: Soran
bekarsa nikah olur. Bu şekil mahpus için iyi değild ir.
338
t 1
ı ı

12 - Eğer cemaat iki içtima' dan meydana gelirse: Ortalıkta


bir harp veya büyük bir arbede ç ıkar. Sail bu durumdan zarar
görmez. Yalnız ihtiyatlı olsun.
ı ı
ı
+ ı ·--.
ı
I 3 - İki Tarikten meydana gelirse: Saile ne iyilik ve ne de
kötülük isabet eder. Bir miktar sadaka vermesi tavsiye olunur.

BEŞiNCi ŞEKil, - FERAH YAII1JT CUDELE

Birinci hanede: Ferah ve sevince, tali ~ ve bahtin açlk.lığına ,


ahbap ve evlat yüzünden dileğin olmasına. Hamilenin kolay
d oğum yapacağına. Yol culuğun hayırlı olmasına. Hastarun
tehlikesine işarettir. • ·- -
İkinci hanede: Kazanç ve karın artmasına. Biraz yorgunluk
ve eziyet çektikten sonra bol rızık ve saadete erileceğine . Haber
ve mektup geleceğine Dostlardan fayda göröleceğine delalet eder.
Üçüncü hanede: Soranın kendisine zarar vermeyecek, yakın
bir yere nakline. Ferah ve sevince. Akraba, kardeşleri ile iyilikle
geçinmeğe. Bazen akraba ve kardeşleri ile çekişme ç ıkmasına.

339
Bazı kere de kadın sebebi ile elinden mal çıkrnağa. Sevgilisi ile
geç buluşmağa. Hayırlı bir yolculuğa delalet eder.
Dördüncü hanede: Makamında sevinmesine. Sevdik1erinin
gelmesine. Emlak ve sebeplerinin artıp çoğalmasına. Ana ve
babasından fayda geleceğine. Yakınlan ile aralarında olan
düşmanlık ve dargınlığın geçeceğine ve yeniden dostlukların
kurulacağına, çok kavuşmak istediği maqsıbın eline geçeceğine
ve tekrar kaçıracağına işarettir.
Beşinci hanede: Evlat ve sevdiklerinden sevinçli haber
almağa, hediyeler geleceğine. Dilekierin olmasına işarettir.
. Altıncı hanede: Hastanın iyileşmesine. Sevgilisi ile
buluşmağa. Mahpusun kurtulmasına. Harnileye doğum
zamanında çok titizlik ve dikkat gerektiğine.
Yedinci hanede: Aşk, haram, nikah, zina yapan bir kadın,
metres ve insanların düşüklüğüne işaret olduğu gibi, aile arasında
ileri geri laflar olacağına, bazan bir aile ile iyi ·anlaşmağa da
delalet eder. Kayıbın iyi haline, muamele ve şirketten faydaya.
Sekizinci hanede: Selamet ve güvene. Borçtan kurtuJmağa.
Gurbetteki adamın geç geleceğine. KOçilk bir çocuk ölümüne.
Eğer bu şekil Hamre şekli ile bitişik olursa çekişmeli , kavgalı bir
mirasa delıilet eder.
Dokuzuncu .hanede : Yakın bir yolculuğa fakat niyet ve
maksadına erişmeden çarçabuk geri dönüleceğine. tlim
öğrenmeye devam edilemeyeceğine . Nikahın geç olmasına ve
kayıbın da geç bulunmasına. İşinin ve kazancının iyiliğine
işarettir. lşitilen bazı sözlerin dogruluk veya yalan olup
olmad1ğıru incelemeden üzüntü ve kedere düşüleceğini gösterir.
Onuncu hanede: Hakimler ve büyükler yüzünden çok fayda
gelmesine. Diltğin olacağına. İş ve meslekte bir değişiklik
olacağını gösterir.
On birinci hanede: Büyüklerden yardım görıneğe. Sevgilisi
ile buluşmaya. Ticaretten kazancın az olacağına. Saadetin biraz
geç geleceğine. Dost ve sevgilisi tarafından kendisine bir hile
yapılacağına.

340
On ikinci hanede: Mahpusun kurtulmasına. Düşmanlar her
ne kadar dost olsalar da rnekirierinden emin olmamak
gerektiğine. Hayvandan faydalanmasına.
On üçüncü hanede: Devlet kapısında ferah ve sevinmeğe,
dışarıdan gelen bir mektup ya ev eşyası veya ticaret eşyasının
geleceğini bildirir veya bir şahsın geleceğini haber verir.
Yolculuk olmaz.
On dördüncü: Sevgilisi tarafindan· isteğinin bir kısmının
kabul edilmesine kayıbın geri dönmesine. Mahpusun
kurtu lmasına.
. On beşinci hanede: Tek noktalı olduğu için bu haneye
gelmez.
On altıncı hanede : Her ne olursa olsun iyi bir sona.
Kayıptakinin selametine.

JIÜSELLESAT IIÜiiÜMLERİ - CUDELE


ı
ı

1
1 +
1 - Eğer Cudele, Lahyan ile Kabzı-dahilden meydana
geliyorsa: Soranın kar ve kazancı artar. Helal nzk kazanır.
Akibeti hayır olur. Kayıp mallan eline tekrar girer.

+- --
341
2 - Eğer Cudele, cemaat ve cudeleden meydana gelirse:
Faydalı bir sefere. Hamilenin erkek doğunnasma. Kayıbm tez
geleceğine. Dilşmanın mahvolacağmı gösterir.

1
+ . 1

3 - Akle ile Hamreden meydana gelirse: Soranın işleri


bağlanır. Malı ziyan ol~r. Gam ve kedere düşer. Hamile ve
mahpus için elli gün tehlike vardır.
1

1 +--·-
4 - Nusratı-harice ile Enkiseden meydana gelirse: Sorana
devlet kapısından gam ve keder geleceğine. Huzurunun
bozulacağma. Suçlanıdırılır. Kendisine kötülük yapılır. Hasta için
korkul ur.
ı 1•

1
1 + t
1
5 - Beyazla Tarikten meydana gelirse: Soran bir taraftan
zevküsefa ederken bir taraftan da korku gelir. Umuı •e arzuları
yerine gelir. -Düğün, ziyafet ve eğlenceler yapılır. Sarışın bir
kimse tarafından bir kısım mal ziyan olur.
ı

ı + '
ı

'
'4')
.J ~
..
6 - Ütebei-harice ile Nusratı-dahilden meydana gelirse:
Soranın malı artar. Seyahat çok hayırla neticelenir. Hayvanlardan,
işçiden, kadından fayda görür.

1
ı
+ 1
ı

7 - NakiyyUI-had ile İçıima'dan meydana gelirse: Matlup ve


· muradına nail olarnamaktan dolayı kahr ve üzüntüye düşttikten
sonra dilek ve isteği olur. Kayıp ettiği şey eline girer. Erkek ve
kadın işçilere s~ip olur. ·
l
+ '
1 1
1

8 - Kabzı -hariç ile Ütebei dahilden meydana gelirse: S~fere


ç ıkmalda eline mal girer. Hastaya korku vardır. Dosttarla tartışma
ve ayrılık meydana gelir.

ALTINCI ŞEKİL-AID,E
ı

·Birinci hanede: Zahmet ve kedere. Hastanın ağırl aşmasına.


Mahpusun kurtulmayacağına. Hamilenin güç doğunnasına.

343
İzdivacın zorlukla olmasına. Kayıbın geç bulunmasına veya hiç
bulunmamasına.
İkinci hanede: Ziraat ve sanayiin gelişece~ine. Kazancın
azlı~ına. Hayvan alım satımının kar venneyece~ine. İşçi ve
komşuların fesat çıkaracaklarına.
Üçüncü harıede: Mal kazanmamn zorlukla olaca~ına. Eş­
dost akraba arasında ayrılığa. Dedikodunun çoklu~undan üzüntü
ve kedere düçar olaca~ına. Yolculu~un hayırsızlı~ına.
Dördüncü hanede : Babası ile arası bozulmaya. Evlendikten
sonra ayrılığa. Üzüntü ve kedere. Makamındarı uzak düşmeye.
Memur

ise işinden çıkarılmaya. Emlakının elinden çıkmasına.
Beşinci hanede: Evlatları yüzünden kederlenmeye.
Hamilenin güç, fakat selametle do~ca~ına. Ahbaplarla aranın
bozulmasına. Değişik ve renkli haberler gelmesine. Hastanın
hastalığının uzayacağına. Kaçarım geri geleceğine.
Altıncı harıede: Remil attıranın meşakkate düşmesine.
Hırsızın ele geçmesine. Mahpusun hapiste kalmasına. Hastalığın
uzamasına. Ortakların fesadına. Kadınlar tarafından biraz keder
ve üzüntüye düşillece~ini gösterir.
Yedinci hanede: Aile ve ortak ile bozuşma~a. Nikahın
olmayacağına. Yolculuğun yasaklanacağına. Kayıptakinin
dönmesinin uzayacağına. Hırsızın ve çalınarım elde edilmesine.
Hastanın öleceğ1ne. Büyüklerden korkuya. Sırrın saklanmasının
gerektiğini gösterir.
Sekizinci hanede: Kokudan kurtulaca~ına. Borcun
ödeneceğine . Hastarun ölümüne. Kayıbın bir çok eşya ve mal ile
geleceğine. Uzak bir sefere. Çalan ve çahnarıın bulunacağına.
Dokuzuncu hanede: Davarıın kaybedilmesine. Yolculuğun
olmayacağına. - Nikahta zorluk olacağına. Hükümet tarafından
zuJOm ve gadre uğranacağına. Hapis edilece~ine. Misafir
geleceğine, şayet gecikirse hastalandığına.
Onuncu hanede: Hakimler ve büyükler ta'rafından işin
desteklenece~ine. İşçi lerden faydalanı lacağına. Annenin
rahatsızlığına. Elli beş güne kadar dileğin olacağını gösterir.

344
On birinci hane: Hükümet kapısındaki işlerin aksayacağına,
Ahbaplarla bozuşmaya. Evladından zorluk çekmeye.
Akrabalarından gam ve kedere. Alacaklıların para isteyeceğine.
Kayıp olan şeyin bulunacağına. Hayvanların artacağını gösterir.
On ikinci hane: Düşmandan dert ve kedere uğranacağına.
Hapisten geç kurtulrnağa. Kurtulmuşsa tekrar geri gireceğine.
Büyükbaş hayvanların hastalık ve ölümüne. Dostlardan hediye
ge!eceğine. Devletten fayda görüleceğine. Kaybın ele geçeceğini
gösterir. · ·
On üçüncü hane: Hatır perişanhğına. Yorgunluk ve
n;ıeşakkate . Neticede istenilene erişmeğe. Kayıbın geri gelmesine.
Yolculuktan vazgeçmeğe.
On dördüncü hane: Hastanın kötüleşeceğine. Bazı dilekierin
olacağına. Kaybın tez gelmesine. Mahpusun kurtulmasına. istek
ve düşüncede bazı değişikliklere. Akleden önce Nusrati-dahile
olursa dileğin olacağına. Eğer Akle ile kabzı-dabil olursa soranın
para alacağını gösterir.
On beşinci hane: Hakimierin karar vermemesine bağlı işlerin
çözülmesine. Ahbap yüzünden dileğin olmasına. Mahpus ve
hamile için korkuya.
On altıncı hane: İş kapıların kapanmas·ına. Hastalığın
uzamasına. K!iyıbın iyiliğine. Hayvan yüzünden zarara
uğranacağını gösterir.

MÜSELLESAT HÜKÜMLERİ - AKI,E


1

'.
1

.
1
+
345
1-Eğer Akle, Lahyan ile Enkisden meydana gelmişse:
Sorana hiç ummadığı ve hesap etmediği bir yerden az gam ve
keder gelir. Hayvanlan ölür. Sebep varsa dava açmak hayırlıdır.
ı

+
2-Nusratı-bariçle Kabzı-dahllden meydana gelrnişse:
Soranın devleti ve saadeti artar. Eline mal girer. Nikah hayırlıdır.
BUyük bir kimse tarafından bir yere gönderilir, istek ve dileği
olur.

+
3-Eğer Akle; Nusratı-dahil ile kabzı-hançden meydana
gelirse: Soran mal ve hayvan için bir yerden bir yere gider gelir.
Hasta iyileşir. Nika.h hayırsızdır. Gaipten gelen bir baberle biraz
keder ve endişeye düçar olunur.

+ \

4-Cemaatle Akleden meydana gelirse: Hamile bir kadından,


erkek ve kadın işçilerden, hayvanlardan ve karışık işlerden
sorulLyor demektir. Zindana girmek, kuyuya düşmek, gibi bir
tehlike olabilir. Hasta için ölüm vardır. Biraz malı ziyan olur.
346
ı
__ı __ +
ı
5-Hamre ile Cudeleden meydana gelirse: Soranın eline bir
miktar mal girer. Ailesi gebe kalır. Eğer Cudele beşinci hanede
olursa hamile, erkek doğurur.

+
6-Beyazla Nakiyyül-hadden meyd~na gelirse: Soran bakire
kız ile ilgi kurar ve mallannı eline· geçirir. Sefer hayırlıdır.
Ortaklıktabiraz kavga ve döğüş olur.

ı
1
ı
1
+ ı
ı
7-Ütebei-dahil ile Ütebe-i haricden meydana gelirse:
Yolculuk geri kalır. Kar ve kazancı artar. Kayıp selametle gelir.
Dostlardan biraz dedi kodu gelir.
ı
l
l + ı
ı

1
8- İctima' la Tarikden meydana gelmişse: Soranın
kadınlardan ve ortaklardan dileği ne ise olur. Hayvanlardan
347
fayda sağlar. Kar ve kazanç kapıları açı lar. Dileği kolaylıkla olur.
Ziraat için de hasta için de korkulur.

YEDiNCİ ŞEKİL
EMIİS

Birinci harıede: işlerin bağlanmasına. Pikirlerin


bozukluğuna. Kadın yüzünden düşüncel ere. Kayıbı beklemeğe.
Dostlardarı korkuya. Aleyhine dedikodu olacağına. Darlığa. Uzun
bir örnüre işarettir.
İkinci hanede: Ortaklık ve muamelenin kuvvetine. Kayıbın
gelmesine. Aile hususunda dileğinin olmasına. Çalınmış bir şeyin
bu lunmasına. Arkadaşları ile bozuşmağa. Hamilenin erkek
doğurmasına . Eziyetle haram malın ele gireceğine. Ayrıca ele
miras, define ve hayvarı geçeceğini gösterir.
Üçüncü hanede: Kardeş ve akrabası ile anlaşmazlık ve
ayrılığa. Komşu ile zinaya. Nakil isteyip bunun nasip
olmayacağına. Kayıbm geç ve güç geleceğine. Oğulların
bozguncu luğuna işarettir.
Dördüncü hanede: Emlak ve eşya almağa. Baba malındarı
faydalanmağa. Kayıbın gittiği yere dönmesine. Komşulan ile
bozuşmağa. Koca veya kan almağa. Eski bir suçtan veya miras
yüzünden veyahut bir borç sebebi ile hapse girileceğine delalet
eder.
Beşinci hanede: Gaibden fena haber almağa. Sevdiği ile geç
ve güç buluşmağa . Eviadı yüzünden üzülmeğe. Çalınmışın
bulunacağına .

348
Altıncı hanede: Kayıbı buyma~a. Kadın ve hizmetkarın
hiyaneti sebebi ile üzüntü ve kedere. Hastalığın uzamasına.
Küçük hayvanların ölümüne. Aşk yüzünden hastalanrna~a.
Yedinci hanede: Düşmanların düşmanlı~ının ço~alac~ına.
Kadının ve ortağın hıyanetine. Bilinmeyen sebepten
kederlenme~e. Kardeşin bozgunculu~una. Karıların arasmda
düşmanlığa. Do~urduğu çoc~un piç o.Imasından korkulan bir
aileye. Meşru olmayan bir nikaha. Kayıp kimsenin sa~lığına. ·
Borç sebebi ile hapis olmağa işarettir.
Sekizinci hanede: Kayıbın geleceğine. Hastanın hastalığının
artacağına. Alınan bir haberin aslı olmadığına. Kan akmaya.
Akrabadan birisinin ölümüne. Miras yemeğe. Emlak için korku
ve uyuşmazlığa. Borcun artmasına.
Dokuzuncu hanede: Faydasız uzun bir yolculu~a. Kadmın
iffetine. Nikahın zor dolmasma. Gizli ilimler öğrenme~e.
Onuncu hanede: Bir suç sebebi ile yerinden ve
memuriyetinden çıkarılmaya. Hükümet tarafından sorguya
çekilip cezalandırılacağma. Dile~in geç olmasına. Ortaklık ve ·
muamelenin sağlamlığına . Yağmurun az yağmasına delalet eder.
On birinci hanede: Nikaha, evlada, kayıptakinin sağlığına,
aşk ilgilerinin kuvvetleneceğine. Ahbaplardan sıkıntıya ve
meşak.kate.
On ikinci hanede: Düşmanların çokluğuna. Hapse ve hapiste
çok kalınacağma . Büyükbaş hayvanların ölümüne. Korku,
kuruntu ve işte zorluklara işarettir.
On üçüncü hanede: Kaybolanın ve çalınmış şeyin geri
geleceğine. Kadınlarl a bozuşma~a . Hasta için ölüm korkusuna.
Seferde zarara. Hükumet veya hakim tarafından zulüm ve çevre
uğranacağına. Evden v e akrabalardan düşmanlık görmeğe.
Düşman eline düşmeğe. .
On dördüncü hanede: Kayıp olan şeyin ve gurbetteki
adamın geri gelmesine. Dileğin zorlukla olmasına. Huzursuzluğa,
darlığa, düşmanlığa işarettir.
On beş i nc i hanede: Gelmez.

349
On altıncı hanede: Aslında hayır olmaya bir iyiliğe. Neticede
işlerin kötüleşmesine. Kadınl arı n kuvvetine. Ortaklıktan
faydalanılacağına.

~IÜSELLESAT ~ILERi
E!\lJiİS

\
ı
+
l. Eğer
Enkis. Akle ile Lahyadan meydana ge lirse: Yükler
hazırlanıp sefere çıkılacağına. Dava ve münazara olacağına.
Hasta için perşembe gününe kadar tehlike vardır. Hamile, erkek
doğurur. Umut edilmeyen yerden mal gelir.

+ 1

2. Kabzı-dahil ile Hamreden meydana gelirse: Soran mal


ıçın sefere çıkar. Eğer remil şekillerinden Hamre şekli çok
olursa malın zararına. Çarpışma ve düşmanlığa. Kayıp bir kişinin
sağlıcakla geleceğine işarettir.
\
\
\ + \

350
'
3. Nakiyyül-had ile Kabzı-haricden meydana gelirse:
Soranın işleri çok bozuk olur. Kendisi darlık ve sıkıntıda olur.
Dustlarından uzak kalır ve ayrılır.

- ------
+
4. Enkis ile Cemaatden meydana gelirse: Soran bazı
kimselerle kavga edip davalı olur. Bazı kimselerden sakınması
lazımdır. Hastanın hastalığı artar. Devlet halka zulüm eder.

+
5. Nusratı-dahil ile Beyazdan meydana gelirse: Soranın kar
ve kazancı açılır. Kaybettiği eline girer. Seferi hayırlı olur.
Hastanın hali sıkıntı ve üzüntü getirir.
1
\
) + ı

6. Nusratı-hariç ile Cudeleden meydana gelirse: Soranın


bütün işleri kolaylaşır. lzzeti ve seferleri çok ve düşündükleri
hayır ile netice1enir. Son derece selamette olur. Soran isterligine
cuma günü kavuşur.
ı ı
1
ı
+ ı
1

:ısı
7. Eğer Enkis. Utebei-hariçle Tarikden meydana gelirse:
Soranın işi gücü bağlanır. Gönlü perişan olur. Mal, rızık ve zevk
bir araya gelip yine hepsi ziyan olur. Dava , düşmanlık ve
karşılıklı sözleşme olur. Sefer yaramaz. Hasta için ölüm korkusu
vardır.

\ ı

'
ı + 1

8. İçtima' ile Ütebei-dahilden meydana gelirse : Soran kendi


çocukları ile bir toplantı yaparak onlara mal ayırıp verir.
Kayıptaki selametle gelir.

SEKiZiNCE ŞE~I,
IIAMRE

Birinci hanede: Hararetli bir mizaca. Taliin bozukluğuna.


Korku ve kavgaya. Kayıptakinin geç gelmesine. Kayıbın
bulunmamasına. Ölüm ve mirasa.
İkinci hanede: Malın kaybına ve ziyan olmasına. Eziyet ve
kavgaya. Ticaret ve sanatın zayıflamasına. Diğer şekiller saad
· olursa soranın eline çok miktarda para geçeceğine.
Üçüncü hanede: Arkadaş ve aldabalar ile bozuşmağa.
Onların yüzünden zarar görmeğe . Faydasız hareket ve yolculuğa.
Dördüncü hanede: Korkuya. Makamın daralmasına. Emiakin
zıyan olmasımr-ve kaybına . Yangına. Babasının dargınlığına veya

352
ölümüne. Töhmet ve iftiraya. Kötü akibete veya yanma~a.
Ziyana, kıtlığa, mahsul azlı~ına.
Beşinci banede: Birtakım sevindirici ve üzücü yalan
haberlerin işitileceğine. Evlatların akıllarının bozukluğuna.
Sevdiklerinin hatırı kırılmağa . Hediyenin gelmesine.
Oğullarından fayda yerine gam ve keder gelmeğe. Doğumunun
dUşilk olmasına.
Altıncı hanede: Hastalığın artacağına. Mahpusun
kurtulamayacağına. Boşanma ve iftiraka. Hizmetkarlar
tarafındanhiyanete.
Yedinci hanede: Nikarun olmayacağına. İş ve muamelenin
azalmasına. Ortaklığın faydasızlığına. Düşmandan korkuya.
Dedikodu ve ağız kavgasına. Ailenin hastalığına. Hamile kadıqın
boşanmasına.
Şekizinci hanede: Kayıptakinin iyi olduğuna. Borcunu geç
ödemeğe. Miras içirı korkuya. Kaybın bulunmamasına. Hastanın
tehlikesine.
Dokuzuncu hanede: Yolculuk olmayacağına, ısrar edilip
çıkılırsa bile çok zahmet ve meşakkat çekileceğine ve bu seferin
uğursuzluğuna. Davadan zahmet çekilmesine. Karı koca arasında
kavgaya. KaybedBenin bulunmamasına. Kayıp kimsenin
gelmeyece~ine . .
Onuncu hanede: Memuriyet veya hükümet işlerinden fayda
gönneğe. Sanat ve ticarette zarara. Annesinden ayrılmağa.
Yağmurun çok ve dolu ile yağmasına. Gaibden haber alınacağına.
On birinci hanede: Hükümet işlerinde zahmete. Dosttarla
bozuşmağa. Rica ve dileğinin olmayacağına. Yardım görmemeğe.
Umutların kırılmasına. Çalınmış malı varsa bulunacağına.
On ikinci hanede: Kayıptakinin zahmet ve eziyet çektiğine.
Düşmandan korkmaya. Mahpusun durumunun kötülüği.lne ve
hapsin uzayacağına. Hastalığın ve düşmanların artacağına.
Dostların mekir ve hilesine. Do~tl uklan n düşmanlığa
çevri !eceği ne, işarettir.
On üçüncü hanede: Kaybedilenin bulunmasına. Kayıptakinin
geri gelmesine. Kadınlardan fayda görmeğe.
353
On dördüncü hanede: Dileğin geç olmasına. Çal.ınmış malın
bulunmasına. Kayıptakinin durumunun kötü olduğuna.
On beşinci hanede: Hamre bu haneye düşmez.
On altıncı hanede: Zihinde endişeye. Gidişatın sonunun
bozukluğuna. Düşmandan zarar ve ziyana. Nikıihın olmamasına.
Düşmandan korkuya.

MÜSELLESAT HÜKÜMLERİ
BAMRE

,
ı

+
1 - Eğer Hamre. Nusratı-harice ile Lahyadan meydana
gelirse : Soranın izzet ve saadeti, şeref ve rifati artar. Kar ve
kazancı ve mansıbi rahatlıkla devam eder. Nikah uğurlu olur.
Kaybettiği eline girer. Dileği olur.

ı .

_ - Fnkis ilc Kabzı-dahilden meydana gelirse: Sorarun eline


hay\'an t ·.1r..ısından veya hiç umulmayan bir yerden mal ve para
geçer. 1t.. -.ı::ılık devam ·eder. Seferde hayır yoktur. Şayet gitmekte
ısrar ederse: c,.ok zahmet eziyet çekilir. Fahişe kadınlardan
sakı nmak lazımdır. Mahpus için korku vardı r.

J 1
ı

ı +
'
3 - Eğer Hamre. Kabzı-hariç ile Otebei-haricten meydana
gelirse: Gam ve keder, zarar ve ziyan çok olur. Hayvanlar ölür.
Seferde hayır yoktur. Dostlardan aynlık vardır.

+ ---=-----
4 - Hamre ile Cemaatten meydana gelirse: İki kişi arasında
şiddetli bir kavga ve düşmanlık doğar. Kayıp zorlukla ele geçer.
Bir dava ortaya çıkar. Nikah iyidir. Hamre yedinci hanede çıksa
zamir pazar günü hasıl olur.
ı
+ ı
ı

5 - Cudele ile Akleden meydana gelirse: Soranın hanımı


hamile ve hastaya ölüm gelir. Hayvan alım ve satımı yapılır. Bazı
kimselerle soranın arası açı lır ve tartışm a olur.

+
6 - İçtima' ve Beyazdan meydana gelirse: Sorana müjde
vermek lazımdır. 20 gün içinde eline helal bir rızık girer.
Kadınlarla toplantı yapılır. EmHiki artar. Hastaya korku vardı r .
355
ı -t-
l
ı
7 - Nusratı-dahil ile Ütebe-i dahiiden meydana gelirse:
Soranın devlet ve şerefi artar. Saadeti çoğalır. Bağlı işleri açılır.
Kaybı eline geçer. Alım satımdan umduğu gibi kazanır. Nikah
hayırlıdır.

+ ı
ı

8 - Nakiyyül-had ile Tarikden meydana gelirse: Soran kadm


yüzünden biraz üzüntü ve kedere düşer. Malı ziyan olur. Seferde
kavga eder. Eğer Tari k dördüncü hanede ise zamir pazartesi günü
ortaya çıkar.

.DOKUZUl"iCU ŞEiiİI,
BEYAZ

Birinci hanede: Sahibinin mutluluğuna. Uğurlu ve hayırlı


yolculuğa. SağiLk ve selamete. İyi, doğru, çıkan, rüyalar görmeğe.
İşin hayıda başlayacağına. Müjdeli bir mektup geleceğine.

356
İkinci hanede: Kazanç ve ticaretin düzelmesine. Çok mal ve
bol rızka. Altın ve gümüş akçe veya süs eşyasıalmaya.
Arkadaşlardan hayır görmeğe. Ricanın olmasına. Yolculuktan
fayda görmeye.
Üçüncü hanede: Arkadaş ve dostların çoğalaca~na. İleri
gelenlerle dostluk kurmaya. İstek ve dileklerinin olmasına.
Hayırlı bir evhida. Akraba ellietinden çok göz yaşı dökOlece~e.
Nakil ·ve harekete sevgiliden. Bir mektup .geleceğine işarettir.
Dördüncü hanede: Makamın yükseleceğine. Emiakin
artmasına. Gurbette bulunandan haber geleceğine. Babadan oları
dileğin yerine geleceğine. Hastanın iyileşeceğine. Selfunet ve iyi
bir sona ve çok faydalı bir yolculuğa. Ekimin iyi ve gelişmiş
olacağına. Bazan de devamı olmayarı hafif üzüntU ve kedere.
işarettir.
Beş inci hanede. Evladın mutluluğuna. Ahbaplarla
buluşmaya. Mektup, haber, hediye ve bunun gibi şeylerin
gelmesine. Evlat ve sevgili tarafından feraha. Sevgiliden mektup
geleceğine. Kendisiyle nikahı istenilen bir kadınla evlenileceğine.
Faydalı ve kazançlı işlere girişileceğine işarettir.
Altıncı hanede: Küçük hayvanlardan faydalarımaya. İşçi ve
hizmetkar ve yanındakilerden randıman alınacağına. •
Ailesinden
ayrılığa. Hastanı n halinin fenalaşacağına. (Zira Beyaz, kefen ve
göz yaşına işarettir.) .Sıkıntıdan sonra feraha. Kayıp olan şeyin
geri geleceğine.
Yedinci hanede: Feraha. Sevgilisi geleceğine. İffetli ve
şerefli bir kadınla düğün ve evlenrneğe. Bilinmeyen bir taraftan
kedere, üzüntüye ve korkuya. Nakil ve harekete. Hastanın
ölümüne. Mal ve ortak ve muamelenin kazancının artacağına.
Düşmanın ö leceğine işarettir.
SekizinGI hanede: Binniza ' malın husuline. Miras için
kavgadan korkmamak lazım geldiğine. Hastanın ölümüne.
Dokuzuncu hanede: Din kuvveti ve inanca. Güzel ve hayırlı
rüyalar görmeye. Yakın ve faydalı bir deniz yolculuğuna. Sırların
açığa vurulmayacağına. Gaibden mektup geleceğine ve fayda
görüleceğine işarettir.
357
Onuncu hanede: Memuriyet ve devlet hizmetinde
ilerlemeye. Büyükler ve hükümet yüzünden dileğin ola~ına.
Hayırlı işlere başlamaya. Yolculuk dolayısı ile dileğin olacağına.
On birinci hanede: Devlet işlerinin çokluğuna. BUyükler ile
dostluk kurulacağına. Misafir ve kadınlarla uyuşmaya.
Umulmayan bir yerden bir hayra kavuşulacağına. Dul bir kadınla
evlenip mutlu olunacağına. Dileğin olmasına, zafere ve sevgili ile
kavuşmaya. ·
On ikinci hanede: Büyük baş hayvanlardan faydaya. Bir
davaya girmeye. Gurbettekinin durumunun kötülüğUne.
Mahpusluğun uzamasına. Düşmanlardan kurtulmaya.
· On üçüncü hanede: Gurbette bulunanın döneceğine veya
ondan bir haber alınacağına. Çalınan Yeya kayıp olan şeyin
bulunmasına. Hayırlı yolculuğa. Devlet kapısından veya
hakimlerden fayda gelmesine. Gidişatın dUzelmesine.
On dördüncü hanede: Dostlar tarafından hayır ve fayda
görmeye. Dümanlardan güvene ve kurtuluşa. Bütün işlerin yoluna
gireceğine ve istenildiği gibi düzeleceğine. Gaibin sağlığına.
Kayıbın bulunmasına işarettir.
On beşinci hanede: Beyaz bu haneye dOşmez.
On altıncı hanede: Çok iyi bir sonuca ve yükselmeye. Her
yönde iyi sonuca, yolculuğun hayırlı ve kutlu olmasına. Kadın
tarafından fayda gÖrmeği de gösterir.

J'IÜSELLESAT IIÜJiiJJRERİ
BEYAZ

ı
1
1
+
358
1 - Eğer Beyaz, Ütebei-dahil ile Kabzı dahilden meydana
gelirse: Helcil rızık gelir. Dört ayaklı hayvanlar çoğalır. Devlet
. tarafından kamu yararına bir iş yapılır. Yedi gün içinde dilek olur.
Bu şekil hayırlı ve müjdeli bir işarettir.

+---
. 2 - Lahyanla Kabıı-hariçden meydana gelirse: Deniz
yolundan bir mal gelip az zamanda ziyan olur. Dava ve kavga
iyidir.

+
3 - Beyazla Cemaatten meydana gelirse: Soran denizden bir
yola gider. Emlak ve arazi almak ıyı ve faydalıdır. Hasta için
korkulur. Kayıptaki sağlıcakla gelir.
1
ı
ı + 1
1
4 - Cudele ile TarJden meydana gelirse: Sorana gaibden ve
dostlarından mektup gelir. Kar ve ticareti gelişir ve artar.
Kaybolan eline zorlukla girer.
1
1
+ 1
ı
5 - Akleve nakiyyül-hadden meydana gelirse: Soranınzina
ve livata (homoseksüellik) yaptığına, ışını~ ve gücünün
359
bağlılığına,tövbe ettiği takdirde işlerini düzeleceğine. Hami lenin
erkek doğuracağına. Hasta için korkuya işarettir.

+
6 - Eğer Beyaz, Enkis ile Nusratı-dahilden meydana gelirse:
Mal almakla biraz sıkıntı ve üzüntü çekilir. Sefer iyidir.
Kadınlarla arkadaşlık yaparsa fayda ve kazanç elde eder.

ı
ı + ı

7 - Hamre ile İçtimadan meydana gelirse: Soranın eline


para, miras girer. Kaybını da bulur. Dileği Perşembe gilnü olur.

ıı
1
+ ---=----
ı ı

8 - Ütebei hariçle Nusratı-haricden meydana gelirse:


Soranın biraz malı ziyan olur. Mahkemelik bir iş ortaya çıkar.
Büyüklerden istek ve dilek yerine gelir.

OA~CU ŞEKil,
l\'USRATÜL uARiCE
ı
ı

360
Birinci hanede: Taliin kuvvetine. İşierin iyiliğine ve
selametine. Hakimlerden, büyüklerden ve memurlardan fayda
görrneğe. Anneden gelecek bir hayıra.
İk inci hanede: Hükümet işlerinden faydaya. Kendi isteği ile
mal sarfına. Sevinmeye, alışverişin kazançlı ve hayırlı olacağına,
helal bir rızka.
Üçüncü hanede: Nakil ve harekete, akraba, erkek veya kız
kardeş yüzünden feraha, onlarla iş görmeye, bilgin ve şerefli
kimselerle tanışıp dostluk kurmaya.
Dördüncü hanede: Babanın mutluluğuna. Makam, menzil
veya emlak ve gelirin yeniden yaptınlmasına yahut tamirlerine.
Hükumetten ricasının yerine getirilmesine. Büyük isiere atılmağa.
Beşinci hanede: Evlat ve sevgili tarafından feraha. Eğer
soranın bir oğlu olmuşsa yaşayacağına ve bilgi sahibi olacağına,
hediye, rızık, mektup veya bir haber geleceğine işarettir.
Sevdikleri ile iyi uyuşacağına ve devamına.
Altıncı hanede: Hastanın iyileşmesine. Küçük hayvanlardan
faydaya. Mahpusun kurtulmasına. Bağlı işlerin çözülmesine.
Yedinci hanede : Karısı ile arasında düşmanlığa ve ondan
ayrılıp başka bir kadınla evlenerek mutlu olunacağına. Ticaretin
gelişmesine ve ortaklıktan faydalanmaya. Gaibin selametine.
Uzak bir sefere.
Sekizinci ·hanede: Üzüntü ve meraka. Hastanın ölümüne.
Hasta, çocuksa iyi olacağına. İşinden çıkarılmaktan dolayı
korkuya. Miras dolayısite dava ve kavgaya. Sözü geçer bir
adarnma kötülük etmesinden endişeye.
Dokuzuncu hanede: Yolculukla memuriyete. Bu isteyerek
yapılan yolculuktan faydaya. Günah ve yasak şeylerden tövbeye.
Doğru çıkan fi:i_yalara. Düşmanları yenmeğe.
Onuncu hanede: Hükümetin kuvvetinin artacağına.
Memurların iyi çalışmalarına. Hayırlı işlere başlamaya . Annenin
durumunun iyiliğine.
On birinci hanede: Hükümet ve büyüklerden dileğinin yerine
getirilmesine. Memuriyete. Asil ve iyi kalbii bir kadın tarafından

361
faydalandırılmaya. Büyüklerle dostluk kurmaya. Tam bir
mutluluğa .
On ikinci hanede: Büyük hayvanlardan fayda görmeye.
Mahpusun kurtulmasına. Düşmanın zarar veremeyeceğine.
On üçüncü hanede: İstenilene kavuşmaya. Çalınmış şeyin
bulunmasına. Hayırlı bir yolculuğa.
On dördüncü hanede: İsteğin bilhassa yolculu~a ait ise
bunun olmasına. Hastanın iyi olacağına. İŞierin düzeleceğine.
Sevgili ile buluşmaya. Düşmandan selamete.
On beşinci hanede: İşierin hayır ve düzgünlüğüne. Hakim ve
büyüklerle yakınlaşmaya. Ortaklık ve muamelenin gelişmesine.
'on altıncı hanede: işlerin neticesinden sevinç ve mutluluğa
erişeleceğine. Hayırlı bir istek ve dileğin olmasına işarettir.
Yolculuğa da işarettir.

~IÜSELLESAT IIÜKÜIULERİ
NUSRATI-HARİCE
ı
ı

---- +
ı - Eğer N'usratı-harice, Hamre ile Lahxandan meydana
gelirse: Soranın devlet kapısından bütün istediklerinin yerine
geti ri leceğine. Gam ve kederden kurtulur. Sefer hayırlıdır. Dava
lehe neticelenir. Kayıp ele girer. Nikah hayırlıdır. Kadın hakkında
biraz düşündürücü bir durum ortaya çıkar. f-{amile; erkek doğurur.
Her hususta son hayırlı olur.
362
+
2 - Akle ile kabzı-dahilden meydana gelirse: Soranın Devlet.
reisierinden işleri her ne ise yapılır. İ zzet ve saadeti artar. Mansıbı
terfi ettirilir. Bütün işleri kolaylıkJa olur. Kayıp eline girer. Hasta
iyileşir. Sefer büyük fayda ve kazançlar getirir. Sevinçli ve mutlu
olur.

+
3 - İçtima' ile kabzı-hançden meydana gelirse: Hükilmleri
aynen ikinci hanedeki gibidir.

+--
4 - Nusratı-harice ile Cemaattan meydana gelirse: Seferde
Yüksek bir kata eriş ir. Eline çok mal geçer. Devlet tarafından
iltifat görür ve yÜksek bir kumanda yerine atanır.

i +--
ı
5 - Enk.is ile cudeleden meydana gelirse: Büyüklerden
Sorana fayda gelir. Her işi yoluna girer. Düşündüğü perşembe
günü ortaya çıkar.
·ı
ı
ı
+
363
6 - Utebei-harice ile Beyazdan meydana gelirse: Soran
dostlanndan ve sevgilisinden gönlü hoş edilir. Eline çok mal
gelir. Düşmanına üstün olur. Hamile, erkek doğurur. Hasta için
korkulur. On beş gi.ln içinde düşmanları aleyhine harekete geçer.

+ : ı
ı
7 - Tarik eli Nusrat-ı dahileden meydana gelirse: Devlet
başkanından ve etrafındakilerden beklediği ve umduğu dilekler
yerine getirilir. Eline çok kıymetli şeyler geçer. Talihi parlar.
KaLancı bol, kısmeti çok olur. Hamile zahmet çeker. Nusratı­
dahil altıncı hanede bulunuyorsa soranın düşüncesi perşembe
günü olur.
Eğer Nusreti harice; Utebe-i harice ile beyazdan meydı:ına
gelirse soranın yolculuğu geri kalır. Arkadaş ve mi.lştertterınden
kaçan olur. Bir ortalık meydana gelir. Eline mal girer. Eğer
Utebei-harice beşinci hanede olursa korkulacak bir durum vukua
gelir. Düğün, döğüşe döner.

ON BİRİNCİ ŞEKİl,
NUSRATI-DAHiLE

Birinci hanede: Taliin pek çok parlaklığına: Sıhhat ve


selamete. Ferah ve sev ince. İşierin kolaylıkla olacağına. Ricanın

364
yerine getirilmesine. Devlet hizmetinden, evlenmekten faydaya.
Uzun bir ömüre.
İkinci hanede: Büyüklerden yardım görmeğe. Kazanç ve
ticaretin mutlu olmasına. Malın artmasına. Herkes tarafından
sevilmeğe.
Üçüncü hanede: Büyüklerden, dost ve akrabadan fayda
görmeğe. Komşu ve akrabaların da durumlarının düzelmesine.
Nakil ve harekete.
Dördüncü hanede: Babası tarafından dileğinin yerine
getirilmesine. Huyunun iyiliğine. Emlak ve esbabın artmasına.
Makamın, memuriyetin yükselmesine. Düşmanlarla çatışmada
üstünlüğe ve zafere. Hayırlı ve kazançlı bir sefere. Ekinin
olgunluğuna. Her umduğunun olacağına. Bütün işlerinin sonunun
iyi olacağına işarettir.
Beşinci hanede: Evlat durumunun sağlamlık ve
mutluluğuna. Evlattan sevinçli haberler geleceğine. Rızkın
artacağına ve maaşı çoğalacağına. Ahbap ve akrabatarla
buluşmağa. Sevinçli haber ve hediye geleceğine. Kadın tarafından
feraha, kaybolanın selametle döneceğini. gösterir.
Altıncı hanede: Küçük hayvanlardan, hizmetkar ve
işçilerden faydaya. Hastanın sonunda iyileşeceğine. Sırların gizli
kalacağına. Mahpusluğun uzamasına. Kayıp şeyin bulunacağına.
Kayıp kimsenin geleceğine.
Yedinci hanede: Nikahın kolaylık ve selametle olacağına.
Karı koca arasında iyi anlaşmaya. Kadınlardan faydalanmaya.
Ortaklık ve muameleden fayda görülmesine. Kayıp kimsenin
sıhhat ve selametine. Düşmandan zarar gelmesine işarettir.
Sekizinc.i hanede: Korkudan kurtulmağa. İsteklerinin elde
edileceğine. Davayı kazanmağa. Hastanın iyileşmesine.
Sıkıntıdan sonra selamete. Büyükterin kötülük yapmasından
sakınmak gerektigine. Biraz göz yaşı döküleceğine.
Dokuzuncu hanede: İlimlerden ve fenlerden faydalanmaya.
lnancın düzeleceğine . Güzel rüyalara. Nikahın olacağına. Hayırlı
bir yolculuğa.
Büyük ve sözü geçen kişilerden fayda görüleceğine işarettir.
365
Onuncu hanede: Can ve malın artacağına. Memuriyet
verileceğine işarettir. Devlet işlerinde kazarulacağına. Anne ve
aile tarafından mutluluğa.
On birinci hanede: isteğinin tamamile olacağına Gerçe~
dost ve arkadaşları tarafından yardım göreceğine. Kuvvete,
saadete, ticarete, kazanca.
On ikinci hanede: Ahbabın önce d~şman, sonra yine dost
olacağına. Mahpusun kurtulmasma. Büyük hayvanlardan
faydaya. Borç sebebiyle hapse girmeğe.
On üçüncü hanede: Kadınlardan sevgi ve atıfet görmeğe. Ele
g~çmesi istenilen şeyin elde edilmesine. Gurbettekinin süratle
döneceğine. Rızkın çoğalacağına. Devlet kapısından feraha.
Misafırin kalacağına. Hapisliğin uzayacağına. Seferde biraz gam
ve keder çekileceğine.
On dördüncü hanede: Bütün isteklerinin ve bilhassa devlet
büyüklerinden kendi istediği gibi olacağına. Mektup ve _yolcu
geleceğine. Ahbap ve arkadaşları ile toplantıya. Kadınlarla
çatışmaya.

On beşinci hanede: Her türlü dileğinin olmasına.


Yolculuktan faydaya. Malın artmasına. Muamele ve ticaretin
artmasına. Büyüklerden fayda görmeğe, kayıbın ele geçeceğine.
On altıncı . hanede: Her bir işte iyi bir sona, mutlulu~
İsteklerine ermeğe. Ticaret ve kazancı kuvvetine. Uzun bir örnüre
delalet eder.

366
MÜSELLESAT lliİiiÖRERİ
NUSRATI-DABİLE

+
ı - Eğer Nusratı-dahile,Lahyan ile NakiyyUI-hadden
meydana gelirse: Soranın talii ve bahtı çok açıktır. İstekieri
kolayca olur. Kayıp eline girer. Dostları ile aral arında bir miktar
dava ve kavga olup ortalığa dargınlık çıkar.

+
2 - İçtima' ile Kabzın-dahilden meydana gelirse: Sorana
ortak lık ve nikah düşer ve gayet lehine olur. Seferden fayda gelir.
Ma lı artar.

+ 1
3 - E ğer Nusratı-dah ile: Akle ile Kabzı-hariçden meydana
gelirse: Üzüntü ve fikir perişanlığı olur. Hamile doğurur. Mahpus
kurtulur. Dostlar ve müstahdemler dağılır.
367
ı +
ı
4 - Cemaat ve Nusratı-dahilden meydana gelirse: Soran
devlete erişir. Büyükler tarafından sevilir. Dostları arasında şeref
ve değeri yükselir. Nikah mutluluk getirir. Kazancı artar. İşleri
oluruna gider. Debdebe ve şaşaa çoğaltr.
ı
1
+
5 - Ütebei hariç ile Cudeleden meydana gelirse: Yolculuğu
geri kalır. Yakınlarından bazıları ayrılır ve yine dönerler. Eğer
Ütebei-hariç beşinci hanede çıkmışsa soranın bir berduşla
karşılaşacağına ve bundan canı yanacağına delalet eder.

+
6 - Beyazla Enkisden meydana gelirse: Soran, sağ olup zevk
ve eğlence ile vakit geçirir. Hastaya korku vardır, fakat sonunda
iyi olur.

1
+ 1

'
7 - Ütebe-i dahil ile Hamreden meydana gelirse: Soranın
biraz malı ziyan olur. Hamile doğurur. Alış verişten kazanç elde
edilir. Kan almak iyidir.
368
+
8 - Tarik ile Nusrau-nariçden meydana gelirse: Soran sefere
çıkar. Gaibten haber gelir. Düşmanına· üstün olur. Bilyük bir
dileğine erer. Kar ve kazaneını rahatlıkla elde eder. Soran iki
kadının birinden ayrılık ve bu arada biraz sıkıntı olsa da sonunda
sclamet
. ve huzura kavuşur.

ON iKiNCİ ŞEKil,
ÜTEBE-İ HARiCE
ı
ı
ı

Birinci h;ınede:
Remilin sahibinin bütün işlerinin
bozulacağına. Korkuya. Fikirlerinin kannaşıklık ve perişanlığına.
Mallarının azalmasına, ziyanına, ,.drara, istemeyerek evinden
hatta vatanından kaçınağa. Kuruntuya. İşlerinde hayret edilecek
şeyler olmasına işarettir.
İkinci hanede: Kesenin boşluğuna. Malın zıyanına.
Hırsızdan korkuya. Dilşmanın rn:ıla kıyrnasına. Zarar ve
hırsızlığına işarettir.
Üçüncü hanede: KendisinP 1-ıayırı olmayan yakın bir yere
nakline. Arkadaşları tarafından bazı mallarının müsaderesine.
Dost ve akrabaların dağılma ve ayrılmasına ve düşmanlığına.
Akraba ve komşulada dedikoduya.

369
Dördüncü hanede: Kardeş ve akrabası tarafından düşmanlık
gönneğe. Makamının harap olması ve mevkiinin sarsılmasına.
Düşmanın kötOlogo ile ·emlakine tecavüz· olunacağına. Ana ve
babanın gazabına.
Suların azalmasına, ziraatin yok olmasına.
Beşinci hanede: Kalp sıkıntısına. Evlat ve sevgiliden ÜZÜntü
ve sıkıntıya. Birtakım yalan haberlerin yayılmasına. Sevdiği
adarnlar ile kavgaya ve ayrılığa. İyi olmayan ve isteksiz bir
yolculuğa. Uzak bir yerden bir haber alıoacağına
Altıncı hanede: Hastanın durumunun kötüleşmesine.
İşçilerin dağılacağına. Faydasız bir nakil ve harekete. Akrabatarla
münakaşaya. Küçük hayvanlardan zarar görüleceğine. Sırrın
_açıklanması. Mahpusu az zaman sonra kurtulacağına.
Yedinci hanede: Kayıp kimsenin geri dönmesine.
Düşmandan korku ve endişeye. Karı koca arasında kavga ve
ayrılığa. Çalınmış malın bulunrnayacağına. Ortaklığın
bozulacağına. Yuvanın dağılacağına. Korkunç kötü haberlere ve
rilyalara. Mirastan ele geçen malın tekrar elden çıkacağına. ·
Sı rların açıklanacağma. Düşündüğü şeylerden umudunun
kesilmesine. ÖlünUn kabirden çıkarılacağma veya başka bir kabre
nakline delalet eder.
Sekizinci hanede: Miras yemeğe. Borç ödemeğe. Hastanın
ö lebileceğine. Şiddetli bir korkuya kapılınağa
Dokuzuncu · hanede: İlim ve inançta noksanlığa. Karışık ve
fena rüyalara. İşierin bozukluğuna. Fazla ıztırap ve sıkıntıya.
Onuncu hanede: Hükümet işlerinden fayda
görülemeyeceğine. Memuriyetinden çıkarıtaeağına veya o
vazifenin kaldırılacağına. Hakimler ve büyüklerden korku ve
endişeye. Annesinden ayrılmağa. Askerin bozguna uğramasına ve
fitnenin çokluğüna. Ticarette zarara. .
On ikinci hanede: Büyük hayvanlardan fayda görmeğe.
Mahpusun kurtulmasına. Hastanın iyileşmesine.
On üçüncü hanede: Remil sahibinin işlerinin karışmasına.
Uğursuz bir sefere. Düşmandan korkuya. Mecburen bazı önemli
işlerini bırakmaya.
370
On dördilncü hanede: Düşman yüzünden dilek ve
isteklerinin olmayacağma. Alıhapları ile arasının bozulmasına.
Hastanın iyi olacağına. Malda ziyana delalet eder.
On beşinci hanede: Bu şekil, bu haneye düşmez.
On altıncı hanede: Kendisi için asla hayırlı olmayan kötü bir
sonuca. Az bir zamanda mahpusun kurtulmasına. Besbelli bir
zarara. Gizli bir şeyin ortaya çıkacağına delalet eder.

ıtiÜSELLESAT .BÜii:@RERi
ÜTEBE-İ HARiÇ
ı
ı
ı

--,- · ı :
+ 1

I - Eğer Ütebe-i hariç, Lahyanla İçıima'dan meydana


gelirse: Soran~ yolculuk ve hareket vard ır. Kızı veya oğullan
yanında bir davası olur. Alış veriş karlıdır.
ı

+ ı
ı
2 - NakiyyUI-had ile Kabzı-dahilden meydana gelirse:
Kayıptaki kimse selamettedir.

+
371
3 - Cemaatle Utebei-h8riçden meydana gelirse: Soran gönül
darlığı, garn ve keder, zarar ve ziyan çeker, işleri bağlanır. Kavga
ve gürül.tü olur, Ateşten çekinmesi lazımdır.

+~
-----

4 - Cudele ile Nusratı-dahileden meydana gelirse: Soranın


işi büyür. Hayvarılan çoğalır. Dost ve alihapları ile toplantılar
yapar ve ziyafetler tertip eder. Seferi kutlu olur.
. ı

ı +
ı

5 - Akle ile Utebei-dahilden meydana gelirse: Sorana


gaibden mal gelir. Ortaklık kurmak, evlenmek uygurıdur. Hamile
kadın ve hastaya korku vardır.

ı
1
+ \
6 - Enkis ile Tarikden meydana gelirse: Gönül darlığına ve
sıkıntıya delalet eder.

.-1
+
7 Hamre ile Kabzı-hariçden meydana gelirse:
Döğüşmelere, düşmanlıklar, yağmurlar ve kan dökülmesine

372
"

delalete eder. Dostluklar bozulur. Devletten ve bü~erden zarar


gelir.

+
8 - Eğer Utebei-hariç, Beyazla Nusratı-hariçden meydana
gelirse: Soranın devlet ve saadeti, şerefi yükselir. Her işi yoluna
girer. Baht ve tali i açılır. Hasta ve mahpus biraz zahmetten sonra
i-ahatlık ve selamete erişir.

ON trçü.Nctr ŞEKil,
~~d~:iÜL BAV
ı

Birinci hanede: Kavgaya.Tereddüde. Gidişatın


değişeceğine. Aldırm·amazlığa. Kadınlarla dedik{Jduya. içki
içmeğe. Aslı olmayan şeylerden kuruntuya kapılmağa. İyi işlere
başlamağa.
İkinci hanede: Kazanacağı rızka, fayda göreceği geçime,
kadın tarafınuan eline mal ve hediye geleceğine, kazanç ve
ticarete, sevdiği ile kavuşmaya, hükumet işleri ile uğraşmaya
işarettir.
Üçüncü hanede: Akraba ve dostlar tarafından dedikodu ve
kavgaya·. Büyüklerden fayda görmeğe. Yolculuğun ne iyi ne de
kötü olmayacağına. Kadın tarafından fayda elde edileceğine.
373
Dördüncü hanede: Babası ile bozuşmağa Makamının
sarsılmasına. Bir makamdan diğerine, fakat daha aşağı bir
makama inmeğe. Emlakının azalacağına.
Beşinci hanede: Evladın durumunun fenalığına. Kederli
haber almağa. · Aşk ve ·zevke. İçki içmeğe. Yağmurlardan
faydalanmağa. Mektup., elÇi ve hediye geleceğine. Sevdiği ile
kavga ve geçimsizliğe . ·
Altıncı hanede: Hastanın iyileştikten sonra tekrar
hastalanacağına. Kayıbın bulunamayacağına. Hamilenin zahmetle
doğurmasına.
· Yedinci hanede: Nikahın olmayacağına. Kan koca arasında
kavga ve ayrılığa, ortaklıktan . zarar geleceğine. Yolculuğun
durdurulacağına .
Sekizinci hanede: Malının çalınmasına. Gurbette bulunanı
geç döneceğine. Hastanın ölebileceğine. Malın kaybına Miras
için kavga ve dava çıkmasına delalet eder.
Dokuzuncu hanede: Yolculuğun olmamasına. Davayı
kaybetmeğe. Karışık rüyalara. Büyüklerden yardım görmeğe. ·
Onuncu hanede: Hükumetin güçlü ve otoriter olmasına.
Büyüklerden el ine para girmeğe. HükUmet kapısındaki işinin
olacağına.
On birinci · hanede: Sevgili ile buluşmağa. Kardeş ve
dostlarından faydalanmaya. Hayırlı evlada. Alım satırnda
kazanca. Hükumet işlerinden faydaya. Büyüklerden fayda
görUleceğine ve sofralarında oturulacağına. Düşmaniara üstün
geleceğine. Gurbettekinden haber ve mektup gelrneğe delaiet
eder.
On ikinci !Janede: Düşman yüzünden korku ve endişeye.
İşierin bozukluğundan keder ve endişeye. Hayvanların ölmesine
ve kaybına. Mahpusun kurtulmasından sonra tekrar hapse
gireceğine. Hastanın zayıflayacağına işarettir.
On üçüncü hanede: Gurbettekinin acele geri dönmesine.
Çalınmış şeyin bulunmasına. Remil sahibinin dileğinin bir
kısmının olmasına işa retti r.

374
On dördüncü hanede: Memurların ve hakimierin yardımı ile
dileğinin bir kısmının olmasına. Malının yavaş yavaş
kaybolmasına. Eline helal rızık geçeceğine .
On beşinci hanede: Nakiyyülhad bu haneye gelmez.
On altıncı hanede: Hastanın iyileşeceğine-. Kadınlara ait

dileğin geç olacağına. Remil sahibinin, sonunda işinin
bozulacağına.. Hayırs ız yolculuğa. Zahmet ve meşakkate delalet
eder.

~IÜSELLASAT HÜKÜMLERİ
NAiiİYrtJL-HAD
ı
ı
ı

+ - --
1 - Eğer Nakiyyülhad: Lahyan ile Nusratı dahileden
meydana gelirse:: Soran hayıra, rahata ve faydaya erişir. Dileği
olur.

+

2 - Kabzı-dahil ile Utebei hariceden meydana gelirse:
Sorana dostundan düşmanlık gelir. Bir miktar malı ziyana uğrar.

__ __
Kadınlardan ve ortağından fayda görür.
1
_;____ - -- - - - -

+
375
3 - Enkis ile Kabzı-hariçten meydana gelirse: Soranın kayıp
olmuş şeyi sebebi ile üzüntü ve kederine ve malının ziyan
olmasına. Hamile ve hastanın zahmet ve meşakkatine.
Yolculuğun iyi olacağına. Soranın kötü niyeti ve hased.
kimselerden çekinitmesi gerektiğine.

+ ı
ı

4 - Eğer Nakiyyülhad, Nakiyyülhad ile Cemaatten meydana


gelirse: Gam ve kedere. Fahişe bir kadına. Kayıp kimse ile
sevgilinin tez geleceklerine fakat bir faydaları olmayacağına.
Dava ve mücadele yaramaz. Kaybolan şey de ele zor geçer.
ı
ı
+ ı
ı

5 - İçtimaile Cudeleden meydana gelirse: Soran dostu ile


buluşur. Kayıptaki kimse hakkında haber alır. Büyüklerden emin
ve rahat olur.

+
6 - Akle ile Beyazdan meydana gelirse: Hamileden dolayı
bir az endişeye. Fakat hamilenin erkek doğuracağına. Hastanın
kurtulmasına. Yolculuğun iyi ve uğurlu olacağına.
1
ı +
376
7 - Hamre ile Tarikden meydana gelirse: Soranın bir miktar
malı ziyan olur ve bu sebeple kavga ve dava ortaya çıkar.
Kayıptakinin durumu iyi değildir. Sonra dost gözOnden ve
düşmanın hasedinden sakınmalı.

ı
1
+
8 - Nusratı-hariceile Urtebei dahilden meydana gelirse:
Soranın i'şleri yoluna girer. Devlet memurlarından iyilik ve
yardım görür. Evleome hayırlı ve uğurludur.

ON DÖRDÜNCÜ ŞE&il ,
UTEBE-İ DJ\HİI~
YAHUT IiAİME

Birinci hanede, kayıp kimsenin geleceğine ve buluşacağına.


Dileğin olmasına. Uzun ömüre. İzzet, devlet ve rifate. Hamilenin
erkek ve kolay doğum yapmasına. Bedence sağlamlığa ve uzun
bir ömüre. Hayırlı işlere başlanacağına. Kadınlardan dilek ve
isteklerinin ~lacağına. Mutlu bir duruma ve hayırlı bir yolcul uğa.
Büyükler tarafından dileğinin kabuline, iyi bir sona. Hayırlı ve
uğurlu bir evliliğe delalet eder.
İkinci hanede: Mal ve çalışmanın artmasına. Mal ve işlerin
artacağına, Büyükler ve dostlardan fayda görUleceğine. Evliliğe.
Kayıptakinin döneceğine. Kazanç ve ticaretin iyiliğine.

377
Üçüncü hanede: Kardeşler ve öteki akrabalardan fayda
görü lmeğe . Faydalı ve yakın bir yolculuğa. İstekierin yakında
olacağına.
Dördüncü hanede: Emlak ve esbabın artmasına. Baba
tarafından sevinmeye.
Makamın kuvvet ve ilerlemesine, iyi bir sona ve mutlu bir
ömre. Kaybolan malın bulunacağına. Araı:i, emlak ve gelirlerin
tamiri ile büyük faydalar elde edileceğine.
Beşinci hanede: Sevinçli haber geleceğine. Sevdiği
kimseden dileğinin olacağına ve kendisinden hediye geleceğine.
Evl.adının sağlığına ve iyi haline, yolculuğun hayırlı ve kazançlı
olacağına.
Altıncı hanede: Hasta erkekse tehlikeli. Kadınsa iyi
olacağına. Mahpusluğun devamına. Soranın ya 'karısı ile veya
başka bir kadınla kavga edeceğine işarettir.
Yedinci hanede: Nikahın sevinç ve kolaylıkla olacağına.
Karı koca arasında uygunluğa, asayişinin geri gelmesine.
Ortaklıktan ve ortaklardan fayda görüleceğine. Gurbette olarun
sağlık ve selametine. Düşmandan emin olmağa. Nikahın akıllı,
dürüst ve namuslll bir kadıni~ olacağına delalet eder.
Sekizinci hanede: Hastanın ölmesi ihtimaline. Gurbette
bulunanın tez döneceğine. Miras yemeğe. Çalınmış eşyanın
bulunmasına. Muamele ve ortaklardan fayda görmeğe. Güven
içinde ve korkudan kurtulmağa. Alış verişin gelişmesine. Borçtan
kurtulmağa. Gayri meşru ilgilere işarettir.
Dokuzuncu hanede: Hayırlı ve kazançlı bir yolculuğa . Eline
mal girmeğe. Davadan, O:kahtan ve sevgiliden faydalanmaya.
Güzel rüyalara. Misafir geleceğine.
Onuncu hanede: Memuriyetİn olması, eğer varsa daha
yükselmesine. Hükümetin kııvvet ve nüfuzunun artacağına.
Devlet büyüklerinden fayda görmeğe.
On birinci hanede: Ahbap yüzünden düşünülen şeyin
olmasına. Dostların artmasına. Remil sahibinin mutlu olacağına.
Büyüklerden fayda ve yardım görmeğe. Hükumet memurlarından
düşmanlığa . Mühim bir işe başlanabileceğine.
378
On ikinci hanede: Düşmanların artacağına. Küçük
hayvanların hastalığına. Büyükbaş hayvanlardan faydaya.
Mahpusun epey zaman sonra kurtulacağına.
On UçUncU hanede: Mektup ve kayıp olan kimsenin
yolculuktan geleceğine. Dostlardan umut olunan faydanın elde
edilmesiyle ferah ve sevince. Mizacın sıhhat ve afiyetine.
On dördüncü hanede: istenen ve düşünülenin tamamıyla ve
kolayca elde edileceğine. Ahbap ve arkadaşlardan sevinçli
haberler alınacagına. BüyOkJerden, hükümet memurlarından
yardım görmeğe.
· On beşinci hanede: Utebei-d!hil bu haneye düşmez.
On altıncı hanede: Bol nzka. Gidişatın iyi bir sonuca ve
mutluluğuna. Uzun ömüre. Uzak bir yerden yolcunun gelmesine.
Kar, kazanç ve işin sağlamlığına delatet eder.

MiTSELLESAT IIÜiiÜ.MLERİ
~
urEBE-1 nun, . .
ı
ı
ı

1 -t
ı

ı - Eğer
Utebei-dahil, Lahyanla Tarikden meydana gelirse:
Soranın izzet, ~eref ve değeri artar. İşleri yoluna girer. Dilekleri
olur. Bir dava olsa da sonu hayırlı olur.

---..,. -t- ------

379
2 - Kabzı-dahil ile Beyazdan meydana gelmiş ise: Soranın
hastasına tehlike vardır. Baht ve talii devamlı olarak yükselir.
istekleri yerine gelir. Y okuluğu hayırlıdır.

ı1 ----=-'__-
+ __ \
..;,.__


ı
3 - Kabzı-hanç ile ferahdan meydana gelirse: Soranın
sağlığı devam eder. İşleri kolay ve selametle yürür. Bir kısım
111ali zarar uğrar. Hasta kısa zamanda ölür.
1
+ 1
\
4 - Utebei-dahil ile Cemaattan meydana gelse: Soranın
devlet ve saadeti artar. Alış verişi ç~ğalır. Evlenmek hayırlı ve
uğurludur. 1


1
5 - Utubei-bariç ile Akleden meydana gelirse: Soranın bir
yerden bir yere nakli yapılır. Mahpus kurtulur. Hastanın tehlikesi
azalır. Ticaret artar.

ı·
+
6 - İçtima ile Enkisden meydana gelirse: Yolculuk yapar ve
kayıptaki ile buluşur. Nikah için acele etmemek ve sabretmek

380
gerekir. Biraz mal ziyan olur. Bazı kimselerle mahkemelik olur.
Mahpus için korku ve keder var.

1
1
ı
7 - Hamre ile Nusratı-dahilden meydana gelirse: Sorana
hareket ve yolculuk vardır. Bir bakire ile evlenir. Hamile, erkek
doğurur. Kayıptaki kimse tez gelir. Eline bir hayli mal ve pere
.
gır:er.
ı

+_ı_

8 - Eğer Utebei-dahil, Nusratı-harice ile Nakiyyül badden


meydana gelirse: Sorana büyüklerden birinden büyük bir ferah
gelir. Dileği ve isteği hayırla meydana gelir. Kayıp kimseye,
hastaya, mahpusa korku vardır.

. ON BEŞİNCi ŞEKİl,
. İCTİMA'

Birinci hanede: Sağlığa, hatırının ferahlamasına. Faydalı


işlere başlamağa. Gurbetteki yolcunun geleceğine. Ticaret ve
memuriyet işlerinin iyiliğine. ilim ve hikmete. ilim tahsiline.
Düşündüğü az bir paranın eline geçeceğine dehilet eder.

381
İkinci hanede: İzdivacın olacağına. Ticaret ve kazancın
artacağına. Yolculuğun hayırlıve uğurlu olmasına. Eline yer
altından veya hiç ummadığı bir yerden bir mal geçeceğine.
Hükumet işlerine gireceğine. Ortaklığa, harekete, kayıptaki
kimsenin geleceğine. Hakimlerle, yazar ve olgun kimselerle
sohbet etmeğe.
Üçüncü hanede: Kendi isteği ile bir yerden bir yere nakil ve
harekete. Arkadaşlarından birisi ile buluşarak istediği bir şeyi ele
geçireceğine. Muamele ve ortaklığın kuvvetine. Akrabalarla iyi
uyuşulacağına. Faydalı ve yakın bir yolculuğa.
Dördüncü harıede: İşinin büyümesine. Emiakin artmasına.
Ana babadan fayda görmeğe. İyi bir sona vannaya.
Beşinci hanede: Kendisine verilecek bir emarıete veya bir
kitaba. Şerefli ve nüfuzlu bir zatla konuşmaya. Evlatların
iyiliğine. İyi ve sevinçli haberler almağa. Sevdiği ile buluşmağa.
Gurbetten mektup gelmeğe. Düşmanın dost olacağına.
Altmcı hanede: Hasta halinin fenalığına. Ölümünün
ihtimaline. Kayıbın buluıiacağına. Uzun ömüre. Evlenmeğe.
Şirketin küçülmesine. Gam ve kedere. Bazı sırlann gizli
kalac.ığına.
Yedinci hanede: NikıThın hayırlı ve kolaylıkla olacağına.
Gurbettekinin sağlık ve selametine. Ortaklığın kurulacağına.
Ölüye ağlanacağına. Ele miras gireceğine. Korku ve zorluğa.
Misafirin hapsine veya yolu bağlanacağına.
Sekizinci hanede: Akrabasındarı birisinin ölümilne. Hastanın
ölümüne. Miras için dava ve kavgaya. Remil sahibinin endişe ve
merakına. Hükümet işinden korkuya. Camide veya büyük bir dini
toplantıda bulunmağa. Hırsızlada karşılaşacağına. Deniz
yolculuğuna. Askere gitmeğe.
. Dokuzuncu hanede: Nikaha. Kendisine bilyUk bir saadet
geleceğine. Cah ve yüksekliğe. Hakim önünde duruşmaya ,ve
şahit göstermekle davayı kazanmağa. Devlet işlerine girmeğe.
Anababa tarafından hayıra erişmeğe. BilyUklerden faydalanmaya.
Güzel rüyalara. Yolculukta iyilik, güven ve selamete. Ticaret ve
ortaklıktan kazanmaya.
382
On uncu han ede: Yazarlardan ve hükümetten faydalanmaya.
Memuriyetin açılmasına ve gelişmesine. Ana tarafından ferah ve
sevinmeye. Hastan ı n iyileşmesine.
On birinci hanede: istek ve ricasının altmış altı güne kadar
olmasına. Nikahtan feraha. Ahbap aracılığı ile işinin olacağına.
Yeni bir işe başlanılacağına. Hükümetten fayda gönneğe.
On ikinci hanede: Ahbapları, akrabaları veya düşmanları
tarafından kendisine bazı zorluklar çıkarı l acağına ve nifaklanna.
Hizmetçi, hasta ve mahpus için korkuya. Aşağılık kimselerin ve
kötülük yapanların çoğalacağına. Bilyükbaş hayvanlardan
korkuya. Gurbettekinin sağlık ve istirahatına.
On üçüncü hanede: Gurbette bulunanın döneceğine.
Hastanın iyi olacağına. Kaybolanın bulunacağına. Şeref ve
mutluluğa.
On dördüncü hanede: Mal ve ticaretin çoğataeağına ve
gelişeceğine. Dileğin bilhassa yazarlar ve erbabı mansıp
tarafından yerine getirileceğine. Sevgili ile buluşnıağa,
On beşinci hanede: Vücut sağlığına. Malın artmasına. Ahbap
yüzünden sevinmeğe. Nikah ve izdivaç meselesinde istediğinin
olmasına. Bütün işlerinde mutluluk ve selamete.
On altıncı hanede: Hükümet işlerinin duraklamasına.
Büyüklerden zarar geleceğine. Uzun ömüre. Refah, ~aadet ve
selamete.

-'IÜSELLESAT IIÜiiİ])fLERİ
iCTLliA"

+ 1
ı

383
1 - Eğer İçtima', Lahyan la Ute be-i heiriçten meydana
gelirse: Soran büyük bir mertebe peşindedir. Hasta iyileşir.
Mahpus kurtulur. Güney tarafına yapılacak bir yolculuk hayırlı ve
uğurlu bir netice verir.

-+ 1
1

2 - Kabzı-dahil ile Nusratı-dahilden meydana gelirse:


SQrana yolculuk ve hareket vardır. Evlenmek ve ortaklık kurmak
iyi ve hayırlıdır. ı

+_...:._ı __
ı

3 - Nusratı-hariç ile Kabzı-hariçten meydana gelirse: Sorana


hUkümet tarafından büyük bir mansıp ve memuriyet verilir. Kar
ve kazancı açılır. Kaybolan şey i bulunur. Yolculuk hayırsız ve
yaramazdır.

+·-- -
4 - İçtima' la Cemaattan meydana gelirse: Hasımlada
toplanma ve aRiaşma yapılırsa da dava bir sUre daha devam eder.
Yolculuk uğurludur. Kayıp kimse selamettedir. işler aç1lır.
ı ı
ı

384
5 - Cudele ve Nakiyyülhadden meydana gelirse: Soranın
kendi sıhhatte olup yükselmesi ve mutluluğu ziyade olur. Bütün
istekleri yerine gelir. Hastaya korku vardır..Evlenmek ve nakil
iyidir. Bazı dosttarla toplantı yapılır. Ortak ve kadınlarla dava ve
düşmanlık ortaya çıkar. l
___ı __ + :·
ı

6 - Akle ile Tarikten meydana gelirse: Hamile kadın ve


Ölilmü beklenen hasta vefat eder. Biraz mal ziyan olur.
Hizmetçiler veya işçiler kaçarlar. Yolculuk hayırsızdır. Eğer akle
beşinci ve Tarik dördüncü hanede olursa soranın düşüncesinin
perşembe günü gerçekleşeceği anlaşılır.

+ 1
ı

7 - Enkis ile Utebei-dahilden meydana gelirse: Soran devlet


eli ile nakil ve hareket eder ve hayra erişir. Kayıbını bulur. Enkis
beşinci hanede ise soranın düşüncesi perşembe günü gerçekleşir.

+
8 - Beyazla Hamreden meydana gelirse:· Bir yerinde kan
çıkar. Kadınlara bir miktar para sarf edU ir. Yolculuk hayırlıdır.
BUtün istekl~ri bir kimsenin karşı gelmesi ile biraz zahmet ve
eziyetle ele girer. Dostundan mektup gelir. Düşmanı malına göz
diker. Sonu hayır ve rahat olur:

385
ON ALTINCI ŞEKİL
TARİli
1

'l
t
Birinci hanede: Hayırlı bir yolculuğa. Eline mal girmeye.
Selamet ve sağlığa. Bağlı işlerin aç ılmasına. Nakil ve harekete.
İkinci hanede : Refah ve mutluluğa. Nikahın kolay olacağına.
Tkaret için yolculuga. Eline para geçeceğine. Gurbettekilerin geç
gelmesine. Devletin maliyesinde devrim yapılmasına. Bazı zarar
ve ziyane. Bazı hayırlı işler için para sarfına. Kazancın iyiliğine.
Üçüncü hanede: Kendisine hay ır olmayan yakın bir sefere.
Malda ziyana. Yorgunluk ve meşakkate. Sevdiğine kavuşmaya.
Dördüncü hanede: Ana babadan miras istemeye ve bu
yüzden sıkıntıya· ve bu sebeple de bilim önüne çıkmaya.
Gurbetten yolcunun gelmesine. Makamda tereddüt ve devrim
yapı lmasına. Ticaretin artmasına. Malın çoğalmasına.
Beşinci hanede: Sevgili ile buluşmaya. Ferah ve sevinç ile
evlattan hayır görmeye. Hayırlı haber ve hediye geleceğine.
Arkadaş ve yakınlarının düşmanlığına. Elinden hayvan gibi
şeylerin çıkmasına.
Altıncı hanede: Karı koca arasında ayrılığa. Hastanın iyi
olup sonradan yine hasta o lacağına ve ölümüne. (Z.ira hastanın
hastalığı sihir eseri olduğundan kendini hergün sabun kalıbı gibi
önüne geçilınez bir halde eritir. Günden güne zayıflar.)
Mahpusun kunulmas ına delalet eder.
386
Yedinci hanede: Hemen bozulacak bir nik.aha. Zina ve
içkiye. Ziyana. Fena ve neticesiz bir ortaklı~a. Gurbettekilerin
sa~lık ve selametine.
Sekizinci hanede: Ölüme. Düşmanla savaşa ve esir dOşme~e.
Hapis olunma~a. Sonunun kötü olaca~na. Kan koca arasında
kavgaya. Kayıp kimsenin geç gelmesine. Memuriyetİn geç
olaca~ına. Kay ı bın .zor bulunacağına. Alış ~erişte kaybetmeğe.
Dokuzuncu hanede: Faydalı yolculu~a. Renkli ve çeşitli
rOyalara. Fena işlerden tövbeye. Nikah ve düğün yapılaca~ına.
Ticarette kazanca.
. Onuncu hanede: Yolculuk yüzünden ilerleme~e. Zor işlerin
lcolaylaşac~na. Memuriyet ve vazifeye alınma~a delalet eder.
On birinci hanede: Remil sahibinin devletinin artmasına.
Büyüklerden fayda görmeğe. Mahpusun kurtulup tekrar hapse
düşece~ine. Umduğunun gecikmesine.
On üçüneO hanede: Dile~inin geç olacağına. Gurbettekinin
döneceğine. Remil sahibinin çeşitli işlerinde tereddüdüne. Az
fay~alı bir yolculuğa. Ummadı~ı yerden eline nzık geçece~ine.
Ana baba veya dededen ele miras geleceğine.
On dördüncü hanede: Umudunun tamam olmayacağına.
Büyük adamlardan korkuya. Kadınlarla düşmanlığa. Hamilenin
düşük yapaca~ına, Uğurlu ve hayırlı yolculu~a.
On beşinci hanede: Soranın kötü niyet ve kötü işler yapması
sebebiyle kendisinin öldürülebileceğine. Büyüklerle çatışmağa.
Bir makamdan başka bir yere geçme~e. Dostları aracılığı ile
maksadının gerçekleşmesine. Yolculuğun zorluğuna. Hayvan
ticaretine.
On altıncı hanede: Hastanın iyileşmesine. Dileğinin
olmasına. Gur~etten yolcunun gelmesine. Kazanç ve ticaretin
iyiliğine. Arkadaşlık ve dostluğun artmasına. Yolculukta
evlenmeye. Hacca gitrneğe ve salih kimseleri ziyaret maksadı ile
seyahata çıkmaya. Sonunun iyi olacağına delalettir.

387
ltiÜSELLESAT IIÜKÜJRERİ
TARili
ı
ı
ı
ı

+ ~
ı

1 -Eğer Tarik, Lahyan ve Utebei-dılhilden meydana gelirse:


Soranın dunımu birkaç gün ızdıraplı geçer, gam ve düşüneeye
dalar. Hayvanlar ölür. Kötü bir durumu şahit (tanık) sebebi ile
iyiliğe döner.

' +
2 - Kabzı-dah i l ile Kabzı-hariçten meydana gelirse: Soranın
devleti artar. Yolcu luğu uğurlu olur. Nikah ve ortaklık
hayı rs ızdır. 1

+' 1
ı

3&&
3 - Cemaatle Tarikden meydana gelırse: Soranın yaşına göre
askere gideceği söylenebilir. Kadın yüzünden kavga ve zarar olur.
ı
ı .+
ı
4 - Eğer Tarik, Beyazla Cudeleden'meydana gelirse: Soran
çok sevinir ve dostuna kavuşur.
+ _____:____
1

5 - Alde ile içtima'dan meydana gelirse: Soranın işi hayırla


neticelenir. Kendisini zorla yolculuğa çıkarırlar.

+ : ı
.
6 - Enkis ile Utebe-i hariçten meydana gelirse: Soran
kötülük, fesadlık üzerinedir. Dine. karşı hürmetsizdir. İşi bozulur.
Hayvanlan varsa ölür. Hastalık veya hastası sebebi ile bir miktar
kahır ve keder çeker. Düşmanlarının kötülüklerinden sakınsın.

' +
7 - l-larnre ile Nakiyyülhadden meydana gelirse: Soranın
biraz malı ziyan olur. Yolculuk hayırsız ve faydasız olur.
Kendisine biraz fıtnelik yapılır.

389
ı
ı
+ 1
8 - Nusratı- dahil ile Nusratt-hariçteh meydana gelirse:
Soranm sağlığı devam eder, kar ve kazancı açılır. Ancak kan
koca arasmda ayrılık olur.

390
İliİNCi KISDI
REMİL İLE BAZI iŞLERiN OLUP
OLltiATACAGINI ÖGREluffili İÇİN
KAİDELER
(I)

EVLIX+lE VE NiliAB OLUR JID?


1 - Bu niyetle atılan remilde, yedinci haneye gelen şekil,
eşkali dahileden ise evlenme ve nikah olur. Eğer bu haneye
rastlayan şekil, eşkali haricedt:n ise nikah ve evlenme
olmayacaktır.
2 - Yine bu niyetle hazırlanan remilin birinci, dördüncü,
yedinci, on beşinc i ve on altıncı hanelerine gelen şekiller saadı
dahil olmakla beraber, dokuzuncu gibi bir hanede Beyaz şekil
bulunursa, nikah ve evlenme tam bir sevinç ve kolaylıkla olur. Bu
hanelerdeki şekliler nahsı dahil olursa evleome olur, fakat huyca
birleşme (imtizaç) olmaz. Eğer hanelerdeki şekiller gerek saadı
hariç ve gerekse nahsı hariç şekillerden olur ve remllde Beyaz
şekli bulunmazsa evlenme ve nikah olmaz. Şekiller hariç olmakla
beraber kuvvetli bir hanedeBeyaz şekil mevcut bulunursa nikah
olur, fakat sonradan ayrılırlar.
3 - Bu husus için tertip olunan remilin birinci hanesi ile
yedinci hanesindeki şekilleri toplayıp bir şekil çıkarılı r. E~er bu
şekil saad ise evlenme ve nika~ olur. Nahıs ise olmaz.
Ortaklık ve ortak meselesi de yukarıdaki evlenme meselesi
gibidir. Ayni suretle aranır ve hüküm verilir.

391
(2)

BUYCA BİRLEŞıtm OLUR .MU'l

Kan koca veya ortaklar arasında huyca uygun luk olup


o lmayacağın ı anlamak için veya dargınlık varsa barışılıp
banşılamayacağını bilmek maksadı ile atılan remilin birinci
hanedeki şeki l ile yedinci hanesindeki şeklin toplamından hasıl
olan şekil saad ise birleşme ve barışmak olur. Nahıs ise olmaz.

( 3)

KARl KOCA ARASINDA AYRILIK


OLURltiD'l
-Bu soru ile hazırlanan remilin birinci, dördüncü, yedinci,
on dördOncü, on beşinci, on altıncı hanelerindeki şekiller nahsı
hariç veya münkalip olup on beşinci hanedeki şekil ise Akle
olursa karı koca ve ortaklar arasında pek çabuk ayrılık olur.
2 - Bir kısmı hariç ve münkalip ve bir kısmı dahil ve sabit
olursa kavga olacağına işarettir. Çoğunluk hangi tarafta ise yani
şekillerin fazlası hariç ve münkalip ise zahmetle ayrılığa, dahil ve
sabit şekiller fazla ise kavgadan barışınağa delildir.

(4)

EVLAT OLUR MU'l OUIAZ .MI'l


Bu maksatla teşkil olunacak remilin birinci hanesi ile beşinci
hanesinde bulunan iki şeklin toplamından bir şeki l çıkarı lır. Bu
şekil saad ise eviadı olur. Nahıs ise olmaz.

392
(5)

KADlN HAMİLE Mİ'l DEGiL Mİ'l


1 - Bu husus için atılacak remilin be şinci hanesinde görülen
şekil ile Alde şeklini topla Çıkan şekil, eşkali dahileden olur ve
remil muadelesinde Akle şekli de bulunursa. kadın hamiledir.
Şayet remilde Akle şekli bulunmayıp beşinci hanedeki şekil ile
Akleden çıkarılan şekil, eşkali haricinden olursa hamile değildir.

2 - Yine bu niyetle hazırlanan remil muadelesi şekillerinin
tek noktalarını sayıp toplamalı. Sonra ikiye taksim etmeli, bir
kalırsa kadın hamile değildir. İki kalırsa hamiledir.
3 - Bu niyetle hazırlanmış remilin birinci, beşinci, sekizinci,
dokuzuncu ve on ikinci hanelerindeki şekiller, eşkali dalıi le ve
sabiteden iseler kadın hamiledir. Eşkiili harice ve mOnk.alibeden
iseler hamile değildir.

(6)

BAımLE, ERKEK Mİ DOGURUR'l liiZ MI'l

1 - Bu niyetle hazırlanan remilin beşinci hanesinde bulunan


şekil ile altıncı hanesindeki şekil cemi' edilir. Çıkan şekil erkek
şekillerdense doğacak çocuk erkek, eğer dişi şekHerdense çocuk
kız olur.
Erkek şekiJler:

• • • •• •• • •• •••
1
1
• • • • •

393
Dişi şekiller:

1 • • • •• 1 1
• • • 1

.
Not: Cenab-ı· Hakk Surei Lokman'ın otuz dördUncU ayeti
kerimesinde:

--'~
1 ".....
~ ,
. ı, ~J
• "'
\..,4
.,

-
,

J
,

l -
• ·~ 11
...
~

••
J
,


.-
,.J
:.:.ı
J-
·" '

)
....
- , ı... 1\
4.$- \......J
,.
~J
o

.,
J
,
o...l;.s:.
,

.u.l
""
.. ı
u. ..1
"

, ,
; ,.. o " • , o .... o

c.S J"""j---J7 ~ J ı~ : . ...5:1 ~~~ ~ c.S )x ~ J r~) \lı


J o .... ., " •
*"p-;>-
"'. ~~_ı~ ~\ 01 - ~
""
i ....t, .. .(
tJJ

• ı..:..ı _y>-J ı./) "-" . ,_rAJ


J •

, ,. tl ,.,

İnnallahe ınd e hu ılmüs saati


ve yünezzilül ğayse ve
ya'lemü ma fil erhami ve ma tedri nefsün mizi teksibü ğaden
ve mi tedri nefsün bi eyyi erdın temut* innallahe alimün
babir*
Mana-i Serifı : Kıyametin ne zaman vukua geleceğinin
bilinmemesi hususu muhakkak ki yalnız Cenabı Allah mahsustur.
Yağmuru istediği vakit ve dilediği yere O indirir. Kadınların
rabimlerinde olanı da yalnız O bilir. Bir ne fıs yan n ne
kazanacağını ve hangi mahalde öleceğini bilmez. AllahO Teala
hazretleri muhakkak olarak bütün bunları bilir ve cümlesinden
haberdardır.
Bugün içinde yaşadığımız ileri bir medeniyette meteoroloji
uzmanları bütün cahidlerine rağmen yağmurun ne zaman ve
nereye yağacağını bir katiyyet ile tayin ve tesbit edemiyor. Ancak
oğruya en yakın bir tahmini e şöyle olabilir diyor.
Ana rahmindeki çocukların da erkek mi, kız m ı olduğunu,
tababet bir kısım testlerle doğruya en yakın bir tahrninle tayin
edebiliyor. fakat bu yakın tahmin çocuğun erkeklik veya
394
dişili~in ibilmekle bitmiyor. Zira testle cinsiyeti tespt edilen
çocu~un karakteri, mizacı, ömrü, rızkı, mukadderatı ve daha
birçok insan ilminin kavrayamayacağı , özellikleri vardır ki bütün
bunları ancak ve yalmz o cenini ve her zerreyi yaratan ve bütün
muğayyibatı ve kişinin yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini
bilen Zatı Ecel ve Ala hazretleridir.
Remi lde de elde edilen bilgi anca)<. doğruya en yakın bir
tahmin derecesini geçmez. Bütün gizli şeyleri bilrnek mutlak ve
mutlak Cenabı-Hak hazretlerine mahsustur. Yalnız Yüce Tann
gayb ilmini yine kullarından bazılarına dilediği nisbette ve
nıiktarda bildirir.
2 -Bu maksatla atılan remilin dokuzuncu hanesinde bulunan
şekil erkekse doğacak çocuğun erkek olacağına, di~i şekillerdense
kız olacağına hüküm olunur.
3 - Remil denkleminin beşinci, dokuzuncu ve on ikinci
hanelerinde şekiller erkek şekillerdense çocuk erke_k , dişi
şekillerdense kız doğar.
4 - Yine bu maksaıtla atılmış remilde on altı hanedeki
şekillerin tek noktalarını sayıp üçe taksim edilir. Baki bir kalırsa
çocuk erkek, iki kalırsa kız, üç kalırsa erkek olur fakat yaşamaz.

(7)

BAMİLE KOLAY DOGURUR ltiU~

Bunun için hazırlanacak remilin altıncı hanesinde saadı hariç


gelirse hamile kolaylıkla do~rur. Eğer nahsı hariç gelirse neticesi
tehlikeli olmaı:nak üzere doğumda zorluk görülür. Eğer bu haneye
eşkali dalıile ve sabiteden biri gelirse fenadır.

395
(8)

B U EVLATrAN FA'IDA OLUR MU'l


Bu niyetle atı l acak remilin birinci hanesindeki şekil ile
beşinci hanesindeki şekil toplarup bir şekil çıkarılır. Hasıl olan bu
şekil eğer saad ise evlattan fayda görUIUr. Nahıs olursa fayda
yoRtur.
Not: Gerek evlattan ve gerek maldan fayda olup olmadığı
hususlar onlann kazanılmış şeki llerine göre değişir.
Gayri meşru kazanılan bir çocuk veya haramla, kul hakkı ile
alakatı bir para ile beslenen ve kazanılan bir evlattan gelecek
hayır ve fayda bir olmaz. Malın hayır ve faydasına gelince;
Zulmen, ihtikarla, ahla, haksızlıkla, kazanılan bir mal, muhakkak
ki helalinden alın teriyle kimsenin gözü Uzerinde olmayan dua ile
kazanılan bir malın sahibine getireceği hayır ve fayda elbette bir
olmaz.
Sevgili okurlarım. Bu yazılanından dolayı beni kınamayın.
Mazur görün. Hakikat bundan başka bir şey değildir. Gayri
meşru' kazanı lan paralar, mallar, evlatlar elbette süreksiz,
hayırsız, şerli, isyankar olur.
Hiçbir zaman eğri işten doğru netice alınmıyor.
İ nsanın yaratılışından beri bu böyle idi. Kıyametekadar da
hep böyle olacaktı r.

(9)

DEFİNE VAR lt'D'l YOii MU'l

1 - Bir mahalde defıne olduğundan şüphe olunsa veya defıne


vardır diye haber verilse bunun doğru olup olmadığını anlamak
396
için bu niyetle remil atıiır. uu remilin dördüncü ve altıncı
hanesindeki şekiller eğer eşkali dahileden iseler defıne vardır.
Aksi halde bir şey yoktur.
2 - Yine bu maksatla atılış remilin dördUncU ve altıncı
hanelerindeki şekilleri toplanıp çıkarılan şekil, eşkali dilılleden
olup remil denkleminde varsa veyahut dördüncü ve altıncı
hanedeki şekiller saadı sabit iseler define vardır. Eğer buı şekiller
nahıssa defınenin az bir kısmı var demektir.
3 - Define mevcut olduğu söylenen yerde atılan remilin
dördüncü hanesindeki şekil, eşkali dilılledense orada define
.vardır. Başka şekiller gelirse define yoktur.
4 - Bu maksatla atılan remilde eğer Akle, Hamre, Enkis
şekillerinden biri varsa orada az çok bir şeyler vardır. Yoksa
yoktur.
ı

1
' .
5 - Bu niyetle hazırlanan birinci ve dördüncü hanelerindeki
şekilleri birbiri ile, altıncı ve on dördüncü hanedeki şekilleri de
birbiri ile toplayıp iki şekil çıkanlır. Bu iki şekil de yine birbiri ile
toplanır. Eğer · bu son çıkan şekil, dahiise define vıırdır. Hariç ise
yoktur. ·

(10)

DEFİNE NASIL ARAMR

Defınenin remil ile anlaşılan yerin neresinde ve hangi


tarafında olduğunu bulmak içi o yeri dörde ayırmalı. Ve cihet
ta'yini niyetile tekrar remil atmalı. Dördüncü haneye gelen şekil
hangi ciheti gösteriyorsa· define o tarafta götnülmilştUr. Bundan
sonra, o yer de belli bölgelere taksim edilerek aranılan yere
397
yaklaşılır.Cihetlerin şekilleri birinci kısımda yazıldı~ı için burada
tekrar edilmedi.

(11.)

HASTA 11E HASTALDi flzEBİl\IE


1 - Bu niyetle atılan remilin altıncı ve stkizinci hanelerinde
bulunan şekiller sa'ad ise hastanın iyi olaÇağına, Nahıs ise
hastah~ın artaca~ına ve ölümüne delalet eder.
· 2 - Altıncı ve sekizinci hanelerde İçtima ve Beyaz şekilleri
Kefene, Enkis, Tarik ve Akle şekilleri ölüme işarettir.

.
•• -•
1 J

.i •• i
.

On beşinci hanede lçtima, Tarik, Akle ve Cemaat şekilleri


ölüme· işarettir.

Ti• i•
Ancak şekillerin bu suretiere delaleti remilin özellikle bu
niyetle atılm ış olması ile mümkündür.·
3 - Bu niyetle atılan remilin altıncı hanesine gelen şekil,
dahil ise hastalık artar. Hariç ise hasta iyi olur. Sabit şekillerdense
39R
hastalık uzun sürer. Mi.inkalip ise iyi olur, yine hastalanır. Sa'ad
kolaylı~a, Nahıs zorluğa ve meşakkate delalet eder.
•••
Eşkalin dört vasfı
vardn. Onlar da: Dahil. Hariç. Münkalip
ve Sabittir. Eşkali Dalıile birinci hanesi hat ile baş.layan
şekillerdir.
Mesela: Kabzı-dahil, Enkis, Nusratı . dahil ve Utebei dahil,
eşkali dahiledendirler.

• a• •
• •
1

Eşkali
. harice birinci hanesi noktalı olan şekillerdir. Mesela
Kabzı-hariç Lahyan, Nusratı hariç ve Utebei hariç de eşkali
haricedendirler.

1
• !
'
1 ' J

Eşkali Münkalibe: Birinci ve dördüncü haneleri noktalıı olan


.şekillerdir.
Mesela: Cudele, Akle, Nakiyyülhad ve Tarik eşkali
MUnkali bedir!er.

••

• .
==' . .
' ~.-:

Eşkali Sabite: Birinci ve dördüncü haneleri hat olan


şekillerdir. Mesela: İçtima, Beyaz, Hamre ve Cemaat şekilleri
eş ka li Sabited irler.
399
ı
ı
1
1
Saad şekiller: Lahyan, Utebei-dahil, Kabzı-dahil, Beyaz.,
Nusratı -dahi l , Nusratı-hariçtir.

Sa'd şekiller

• ''

1 •'
1
1 '
'
Nahıs şekiller : Enkis, Hamre, Utebei-hariç ve Kabzı-ııariç
şekilleri nahısdırlar.

Nalus ~ekiller

t
••• •
1

Münkalip veya mümteziç Saad şekiller: Cudele ve Tarik'dir.

Sa'd ıuiinLallp şekliler

•• ••

• •
Münkalip veya mümteı.i ç nahıs şekiller: Nakiyyülhad ve
Akl edir.
400
Nabsi müukalip şek;ller

1
ı
ı
Cemaat Nahsı-sabit mümteziçtir.

içti ma' Saadı-sabit mümteziçdir.

Bu şekillerve vasıflarıru buraya tekrar yazmamızın sebebi


okurlarımızın . daha çok kolaylıkla şekillerin sıriarını
ezberlemeleri içindir.
4 - Birinci hanede Nakiyyül-had, dördüncü hanede Tarik,
altıncı hanede Hamre, sekizinci hanede Nusratı-dahil, on ikinci
hanedeAkle şekilleri hastanın ölümüne delalet ederler.
5 - İkinc i hanede Kabzı-dahil, UçUncü hanede kabzı -hariç,
beşi nci hanede lçtima, yedinci hanede Lahyan, onuncu hanede
Cudele, on beş'inci hancde Nusratı-hariç, on altıncı hanede Harnre
şekilleri ha stanın iyi olacağına işarettir. İki alarnet ve emarenin
içtimai halinde hüküm, şekillerin kuvvetine, her ikisi ayni
kuvvete ise altıncı hanenin şehadetine göre verilir. Vefat iyi olma
müddeti altıncı hanedeki şeklin adedinden çtkarılır .

40 1
6 - Bu maksatla atılan remilin birinci hanesindeki şeki l ile
dördüncü hanesindeki şek i Iden, altıncı hanesindeki şekilden,
altıncı hanesindeki şekil ile sekizinci hanesindeki şekil den iki
şekil çıkarılıp toplanır. Çıkan şekil hariç veya mlinkalip olur ve
ümmehatat yani bir,Jki, üç, dördüncü hanelerden birinde ve yahut
beşinci hanede aynen mevcut bulunur, altıncı veya sekizinci
hanelerden birinde tekrar ederse hüküm tersine olup hastanın
öleceğine delalet eder. ·
Tecrübeler: Hasta hakkında atılan remillerde altın cı hanede
Beyaz şekli. Kefene. Sekizinci hanede: Tarik şekli Kabire. On
ikinci hanede Cemaat şekli Cenazeye delalet eder. Hasta için
atilan remilde Enkis, Akle ve Kabzı-dahil şeki ll erinin çokluğu
ölüme. Cudele ve Lahyan şekillerinin fazlalığı da hastanın iyi
olacağına delalet eder.

(12)
IL\.STA1'"'L~ IL~STALIGI ~TEDİR'?

Rcmil sanatında altıncı haneye gelen şekile bakılır. Eğer


altıncı haneye:

Lahyan (baş) hastalığı: Safra, kabızlı k, mide ve baş ağrısı.

Kabzı-dahil (sol kalça) hastalığı: Hararet, kabızlık.

402
Kabzı-hariç (sağ kalça) hastalığı: Korku, kan, diz.

C em aat (arka) hastalığı: Ciğerden, kulunçtan.

ı
Cudele (sağ cl ) hastalığı: Aşk ve sevda, gam ve düşünceden.

ı
ı

ı
Aklı (boyun, gerdan, ense) hastalığı: Yelden, korkudan.

Enkis ( ferc) hastalığı: Göz ağrısı, hararet, sinir hastalıkları.


403
ı

Hamre (göbek) hastalığı: Yara, kan bozukluğu, boğaz ağrısı.

Beyaz (bağırsaklar) hastalığı: Karın ağrısı, ishal, öksürük,


soğuk alma.

ı
ı
Nusratı-dahile (sol kürek kemiği) hastalığı: Kasık ş i şi, sol
yanı.

1
ı

Nusratı-h::lriç (sağ kürek kemiği) hastalığı: Kan


çokl uğundan, gğz ağrısı, korku.
ı

ı

Utebei-hariç (sol diz ile topuk arası) hastalığı: Sinirden,


kızıllıktan.
404
ı
ı
Nakiyyül-had (sol el) hastalığı: Lenfatik hastalıklar.

ı
ı
ı
Utebei-dahil (sağ diz ile topuk arası) hastalığı: Hiyarcik. ·
hararet, dil felci, burun kanaması.

ı
ı
İçtima (karın ve kaburgalar) hastalığı: Basur, kannda yel,
yan agt·ılar, romati~a, vehim, vesvese.

f
1

1
Tarik (aleti tenasül) hastalığı: Vücuttaçeşitli a~lar.
Hastanın durumunu ögt'enmek niyeti ile atılan bir remilde
beş ve on biı:inci hanelere gelen şekiller hariç iseler hasta tez
zamanda iyi olur. Şayet on beşinci hanede Akle, İçtima, Tarik
şekilleri bulunur ve birinci hanede Enkis gelirse hastanın vefat
edeceğine hüküm olunur. Yine bu maksatla hazırlanmış bir
remilde sekizinci haneye Beyaz, Akle veya on birineide İçıima
şekli bulunursa hasta iyileşemez.

405
(13)

uu iş. HAYlRLI m owiL Mi'l


Bu niyetle hazırlanacak remiliri birinci, dördüncü,
dokuzuncu, on birinci , on . beşinci ve on altıncı hanelerinde saad
şekiller gelmi ş ise iş hayırlıdır. Nahıs şekiller gelm iş ise hayır
yoktur.

Saad ve nahıs şekiller karışık ise o işte hayır da şer de
kanşık demektir.

(14)

BU GÜSKC DURurtiA GÖRE GELECEGİM


NASILDIR'l
Bu maksatla atılacak remilde onuncu haneye rastlayan şekil
saad ise durum iyidir. Dördüncü haneye rastlayan şekli, saad ise
gelecek iyidir. Hangi şekil saad ise nah ıs şekile üstün gelir.
Mesela onuncu şekil saad ise ve dördUncU şekil nahısa hal
( glinlük durum) gelecekten iyidir. Şayet her iki şekil saad olursa o
zaman farkı dahil, hariç, sabit münkalip ol maları gibi
kuvvetlerinde ararız.

HALE NAZı\RAN GELECEGDI NASILDlll'l


1 - Buna verilecek cevapta. geleceğini
kendin yapabilmek
için, Cenabı - H'akk.'ın verdiğ i akıl, izan ve irfanın yine onun
e mirlerine uyarak, ayarlayarak , kendi kendine mesut istikbalini
kurmuş ola bi lmenle müınkündi.ir.
2 - Bugün kazancını n ınühim bir !kı sm ını kumar ve
benzerlerile har vurup harınan savuran, gece gündüz içen, sıhhat
406
ka idelerine uymayan bir hayat yaşayışı ile ömür geçiren bir insan
nasıl mesut bir gelecek bekleyebilir. Bu sebeple bu günden
yannın binasım esaslı temeller üzerine kuran bir insan muhakkak
ki beklediği ve umduğu hayırlı ve ışıklı istikbaline kavuşur.
Sevgili okurlarım. Bu uyarımı hilsnü niyetirole bağışlamanızı
diler, bilerek bilmeyerek siz kıymetli okurlanını inci]tecek
yazılanın oluyorsa atıarınızı dilerim.

(I3)

ELbm ~IAL VE PARA GEÇER Mİ'l


Bu niyetle atılan remilin ikinci hanesindeki şekil saadı dahil
'
ve sekizinci hanesindeki şekil saadı hariç olursa remil sahibine
mal ve para geÇer. Ve dileği olur. Yoksa eline para geçmez. Yine
bu maksatla atılacak remilin on beşinci hanesi de dahil olmak
üzere on beş şekildeki tek noktalan sayıp toplamalı ve ikiye
taksim etmeli. Baki bir kalırsa para ve mal yoktur. Eğer iki kalırsa
gelecek para ve mal çoktur.

(16)

Bu niyetle atılacak remilin dördüncü hanesine gelen şekil


dahil veya sabit ise ınal ve para elden çıkmaz. Hariç münkalip ise
çıkar. Bu şekil saad ise malın elden çıkınası bilihtiyar ve kendi
isteğile olacağına. nahıs ise elden çıkacak malın istemeyerek ve
zarar nevinden olacağına hüküm olunur.

-t07
(17)

ELDEN ÇitiAN ıtiAL TİNE GELiR Mİ'l


Bu niyetle atılan remilin ikinci, dordüncü, altıncı ve on
ikinci hanelerine gelen şekillerde saad üstün ise mal ele geçer ve
geri gelir. Eğer nahıs üstün olursa malın tekrar ele girmesi
dQşUnUlemez. ·

(18) .

ELDIDEKi ıtiAL GİDER Mİ YOliSA


KALffiMI?

Bu niyetle atılanremilin birinci ve dokuzuncu hanelerindeki


şekiller, eşka li dahiledense mal elde kalır. Eşkali haricedense
elden ç ıkar. Biri dahil diğeri hariç ise kısmen gider ve losmen
kalır.

(19)

ACABA DİLEGU'I BASIL OL1JR MU'l


Bunıun için atılan re mil in on birinci hanesine gelen şekil
1-
saadı-dahilse di leği tamamile olur. Saadı-hariç gelse kısmen olur.
Nahsı dahil gelirse pek güç olur. Nahsı hariç gelirse olmaz bu
mak.satla atılan remilin birinci hanesindeki şekil ile sekizinci
hanesindeki şekil toplan ır, çıkan şekil dahitse dileği olur. Hariç
ise olmaz. Şekil münkalip ise kısmen olacağına ve kısmen de
olmayacağına hüküm olunur.

408
2 - Bir de remilin birinci hanesi ile on birinci hanesine gelen
şekiller toplanır. Çıkan şekil saadı dahiise dileği mutlaka olur.
Nahıs ise olmaz.

(20)

RİCA liABUL OLUR MU?

Bu niyetle atılan remilin sekizinci henesine rastlayan şekil


hariç, dahil, sabit, münkelip ne olursa olsun saad ise rica kabul
olunur. Nahs ise kabul olunmaz.

(11)

Bunun için atılan remilin birinci, onuncu ve on beşinci


hanelerine gelen şekillerde saad şekiller üstürıse mansıp ve
memuriyet tez olur. Nah ıs şekiller üstünse olmaz. Yine bu niyetle
atılacak bir remilin onuncu hanesine gelen şekil saadı-dMıil ise
mansıp ve memuriyet kısa zamanda hasıl olur. Saadı hariç ve
münkalip ise zahmetle ve gecikme ile olur. Nahıs ise olmaz.

(21)

BU HABER DOGRU MU DEGİL Mİ?

Bunun için dökülen remilin birinci, dördüncü, yedinci ve


onuncu hanelerinden birinde Ni.ısratı-dahil ve beyaz şekillerden
biri gelirse alınan haber doğrudur. Bu haberlerde başka şekiller
bulunursa haber yal andır.

409
(23)

ALDI SATLll VE TİCARET NASILDIR?

Bu niyetle atılan rernilin birinci hanesindeki şekil ile altıncı


hanesindeki şekil hariç ise satmak, dahil ise almak iyidir. Saad
kar, nahıs zarar gösterir.

( 24)

HABER VE ~mliTUP GELİR ~Iİ'l


Bunun için atı lan remilde ikinci haneye gelen şekil ile
beşinci hanedeki şeklin toplamından meydana gelen şekil e~er
saadı dahiise sevinçli ve hayırlı haber ve mektup gelir. Nahsı
dahitse fena haber alınır. Gerek saad ve gerek nahıs hariç olursa
haber, mektup gelmez.

(25)

GURBE'ITE BULUNA..~ AD.MIIN DURUMU


NASILDIR?
Bu niyetle atılacak rernilin birinci hanesinde görülen şekil
saad ise rahat ve selamette, nahıs ise zahmet ve sı kıntıdadır.
Gerek zahmet ve gerekse sıkıntının derece ve kuvveti bu görünen
şeklin dahil, hariç, sabit ve münkalip gibi hallerine göre anlaşılır.

410
(26)

GURBETf&.JY YOLCU GELİR Mİ


GEOffiZMİ'l •

1 - Bu maksatla atılan remilin on ikinci hanesindeki şekil


dahil ise gelir. Hariç ise b~ka bir yere gider. Sabit ise olduğu
yerde kalır. Milnkalip ise bir süre sonra gelir.
2 - Remilin birinci hanesindeki şeki l çift; yani noktal arı
dört, altı sekiz olur ve ikinci hanesindeki şekil "dahil" bulunursa
yolcu her halde gelir. On üçüncü hanede Enkis bulunup yedinci
hanedeki şekilde hariç şekillerden olursa yolcunun hemen o gün
gibi yakm bir zamanda geleceğine büktim olunur.
3 - Bu niyetle atılmış remilin ikinci ve yedinci hanesindeki
şekiller dahil şekillerden ise yolcu o gUnlerde gelir. Eğer bu
şekiller hariç şekillerden iseler daha uzağa gideceğini,
dönmeyeceğini gösterir.
4 - Remilin ikinci hanesindeki şekil hariç ve birinci
hanesindeki şekil dahiise yolcu gelir. Eğer birinci hanedeki şekil
Tarik, Cemaat, İçtima veya Akle şeki llerinden biri ise yolcunun
gelmesi gecikir.
5 -Birinci hanedeki her hangi bir şekilin dördüncü, yedinci,
dokuzunucu, onuncu veya on birinci hanelerinden birinde tekraı
etmesi yolcunun geleceğine işarettir. Eğer bu mükerrer şekil ise
dönQşOn çok kısa zamanda olacağına işarettir.
6 - Remi!in bütün tek noktalarının toplamı dörde bölOnOr,
bir kalırsa yolcunun pek çabuk geleceğine, iki kalırsa bir süre
sonra geleceğine, üç kalırsa gelmek i stemediğine, dört kalırsa hiç
gelmeyeceğine hüküm ol11nur.

4ı ı
(27)

GURBETE GiDEN KiMSE SAG MIDIR'l


Bunun için atılart remilin sekizinci hanesindeki şekil Ateş ve
;-')prak şekillerinden birisi ise aranılan ki~enin ölmüş oldu~
~~er bu hanede ve su şekillerinden birisi görülürse ~ ve sıhhatte
oldupa hüküm olunur.
Ateş şekilleri

• •' ''
-
i . . '~

' ..
Toprak şekılleri
.
,
r--. •
. 1 ' . .ı • '',
' .
-'
Hava şekilleri

1 :, ,,
'

T
,H _ _

Su şekilleri

-- · ••
t
•' T,.. • 1
1

. . .
t

412
(28)

BmtJıiLERDEN FAl'DA VE YARDIM


OLURMU'l .

I -Bunun için atılan remilin birinci hanesinde görülen şekil,


üçüncü, beşinci, onuncu, on birinci ve on beşinci hanede tekrar
ederse fayda ve yardım görülür. Eğer .onuncu hanesindeki şekil
dördüncü, yedinci veya on ikinci hanede tekrar ederse fayda ve
yardım olmaz.
2 - Bu niyetle atılacak remilin birinci hanesindeki olan şekil
ile onuncu hanesindeki şeklin toplamında çıkan şekil ise fayda ve
yardım görülür, nahıs ise fayda ve belki de zarar gelir.

(29)

SEVGiLitE liAVUŞ1JLUR MU?


Bu niyetle atılan remilin beşinci hanesindeki şekil saadı
dahil ise yakın zamanda kavuşmak mümkündür. Saadı hariç ise
biraz vakit geçtikten sonra kavuşulur. Nahsı dahil olursa
kavuşmak pek büyük zahmetlerden sonra olur. Nahsı hariç olursa
kavuşmak umudu yoktur.

(30)

BORÇ İSTENEBİLİR ıtiİ?


Bunun için atılan remilin ikinci ve sekizinci hanelerinde
görülen şekiliere dikkat edilmelidir. İkind hanedeki şekil saadı
dahil ve sekizinci hanedeki şekilde saadi hariç ise umduğu borç
413
parayı alır. Eğer ikinci ve sekizinci hanelerdeki şekiller birbirinin
aynı ise yihe de iyidir, para alınır. Fakat hanelerdeki şekiller diğer
Şekillerdense borç alma umudu yoktur ve alınamaz.

(31)

BU ADA...liA GÜVENİLİR Mİ'l


Hizmete alınacak, kendisine bir iş verilecek veya bir emanet
verilecek kimsenin güvenilir olup olmadı aniaşılmak istenirse
bi.ınun için atılan reınilin birinci hanesindeki şekil ile, beşinc i
hanesindeki şekilden bir şekil çıkarılır. Çıkan şeki l eğer saad ise o
adama güvenilir. Nnhıs ise güvenilmez.

(32)

İKİ HUSUSTA.~ 111\.NGİSİ DAHA hiDİR'l

1 - Bir kimse iki şeyden birini almak, iki işten birini


yapmak, yahut iki kadından veya erkekten biri ile evlenmek
istiyor ve bunların hangisi hayırlıdır, diye düşünüyorsa, bunun
için önce zihninde her iki şey için bir sıra numarası tutmak ve
sonra her biri için birer remil atmak gerekir. Birinci niyet için
atılan remilin alt tarafına ikinci niyet için de bir remil daha atı lır.
Sonra her iki remil muadelesine (denklemine) bakı lır. Hangisinde
saad şekiller fazla ise o, ötekine tercih edilir.
2 - Yine bu iş için zihninde iki şeyden her birine bir sıra
numarası koyduktan sonra birinci remil attlır. Sonra bu remilin
birinci, yedinci, onuncu ve on ikinci hanelerindeki şekiller sıra ile
ikinci bir remilin ümmahatı; yani birinci, ikinci, UçUncü ve
dördüncü haneleri yapılıp remil tamam lanır, bu ikinci remil, iki
numaralı soruya aittir. Sonra bu iki remilden hangisinde saad

414
şekillerfazla ise o diğerine tercih edilir ve hayırlı Qlc;l~ğuna
hüküm olunur.

(33)

YOLCULUK VAR ltD YOK ~ID'?

1 -Bu niyetle aLılan remilden birinci ve üçüncü hanelerdeki


iki şekil, hariç şekilden ise yolculuk vardır; şekiller dahil şekilden
iseler yolculuk yoktur. Birinci şekil dahil, üçüncü şekil hariç
olursa gider ve çabuk döner şekiller sabit olursa yolcu hareket
edemez, mürıkalip şekiller yolculuğa, niyete v_e sonra vaz
geçmeğe deHilet eder.
2 - Bu maksatla atı l an remilin üçüncü ve dokuzuncu
hanelerine gelen şekiller hariç ise mutlaka yolculuk vardır; dahil
ise yolculuk yoktur. Şekil saad ist! hoşlukla, eğer nahıs ise
istemeyerek gider.

(34)

YOLCL"LUiiTA HAnR VAR ltD~

Bu niyetle atılan remilin üçüncü hanesine gelen şekil saad


şekillerden ise bu yolcu~ukta hayır ve selfunet vardır; nahıs
şekillerden ise hayır yoktur, sakınmak gerekir. Yolculuk için
atılan remilde üçüncü haneye gelen şekil yolculuğun ne tarafa
o lduğunu yani yönünü de gösterir. Üçüncü hanedeki şekil dört
cihetten hangisi gösteriyorsa yolculuk o tarafa olacaktır.

415
(35)

BANA BAKİP VAR m~


Bunu anlamak için atılan remilin on ikinci hanesinde
bulunan şekil saadı hariç şekli ise rakip yoktur. Rekabet ve karşı
çıkma yüzünden zarar ve ziyan gelmez. Eğer on ikinci haneye
saadı dahil şekli gelmiş olsa gizliden gizliye rekabet ve karşılık
sebeb ile duygulanan birisinin bulunduğuna ve fakat ziyan ve
zararı olmayaca~ına hüküm edilir. E~er bu şekil saadı sabit olursa
hükmü saadı dahil gibidir. Saadı münkalip şeklinde hükmü yine
öyledir. Eğer on ikinci haneye gelen şekil, dahil, hariç, sabit ve
münkalip her ne olursa olsun nahıs şekillerden bul unursa
rekabetten zarar ve . ziyan olabilir. ihtiyatlı olmak sakınmak
gerekir.

(38)

RAKİBİM OLAN KiMSE İLE ANLAŞABiLİR,


BARIŞABiLİK MİI'DI?

Bu niyet ve ınaksatla atılacak remilin birinci hanesine gelen


şeki l ile on ikinci hanesinde bulunan şekiller toplanıp bir şekil
çıkarılır. Eğer bu şekil saad olursa rakip ile barışı !ır, arada rekabet
ve niza kalmaz. Eğer rernilin birinci hanesindeki şekil ile on
ikinci hanesindeki şekil aym şekil olur ve yahut aynı kuvveti haiz
bulunursa yine iyidir. Eğer bu şekiller birbirine gerek şekilce ve
gerek kuvvetçe tamamile zıt olurlarsa veyahut bir iki şek l in
toplamından meydana gelen şekil nahıs şekillerden biri bulunursa

416
aralarında barışma , uzlaşma olmaz, rekabet ve münazaa sürüp
gider.

(37)

DAV A:n KAZA.IVABİLİR !tiİYLll'l


Bunun için atı lan remi lin bütün hanelerindeki tek noktaları
toplayıp ikiye taksim etmeli. Tek kal ırsa dava kazanılınaz. Çift
kalırsa kazanılır ve fayda göıiilür .

(38)

lfA ll P US liURTULUR ltlU'?

1 - Bunun için atılan reınilin on ikinci hanesindeki şekil


hariç ise ınahpus kurtulur. Bu şeklin dahil ve bilhassa sabit o lması
mahpusun hapiste kalacağını gösterir. Eğer şekil münkalip ise
önce kurtulur, sonra yine hapse girer.
1 -Bu maksatla atılan remilin beşinci ve aluncı hanelerinde
görülen şekiller. tek nokta! ı ise mahpus kurtulur. Çift nokta lı ise
kalır.

(39)

IDRSIZLIK MI OLDU'? IDRSIZ


NERDEDİR'l

Bunun için atılan remilin ikinci hanesine gelen şekil saadı


dahil ise hırsızlık olmam ıştır. Soran yalan söylüyordur. Nahsı
dahil ise çalındığı sanılan şey kendi yerindedir. Eğer şekil, gerek
soad ve gerek nahsı hariç ise hırsızlık olmuştur. Remilin sekizinci
hanesindeki şekil hariç ise çalınan mal hırsızın elinde o l mayıp
417
başka ellere geçmiştir. Eğer dahi l veya sabit ise çalınan hırsız ın
yanındadır. Şekil münkalip i.se kısmen ziyan olmuş veya kayıp
olmuştur.

(40)
ÇA.LAN VE ÇALINAl\T BIJLIJMJR MU?

l - Bunun için atılacak remiJin sekizinci hanesindeki şeki l


birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hanelerden birinde tekrar
e.derse çalınan şey bulunur ve alınır.
2 - Remilin ikinci hanesinde görülen şekil gerek saad ve
gerekse nalısı dahil ve sekizinci hanesine rastlayan şekilde gerek
saad ve gerercse nalısı hariç o lursa hırsız bulunur. Saad kolaylığı,
nalııs da zorluğu gösterir.
3 - Remilin yedinci hanesinde görülen şekil birinci, i.kinci,
üçüncü ve dördüncü hanelerden birinde tekrar ederse çalan da,
çalınan da tutulur. Aksi halde hırsız bulunmaz.

( 41.)
DIRSIZ YABANCI ltD D~GİL Mİ'?

Bunun için atılan remilin on beşincihaneye kadar olan


şeki llerdeki tek noktalannı toplayıp üçe bölmeli. Tek kalırsa
hırs ız yabancı değil tan ıdık veya akrabadandır. İki kalırsa hırs ız
yabancıdır. Eğer üç kalırsa hırsız ev içindendir.

(42)

DlllSIZ ERI(EK ltD liAD.IN ltD'?

Bunun için atılan remilin on beşinci hanedeki şekil de dahil


o lmak üzere o n beş hanenin şekillerinde bulunan tek noktalarını
toplay ıp üçe bölmeli. Bir kalırsa hırsız erkektir. İki kalırsa
kad ındır. Üç kalırsa çocuktur.

418
(43)

SEVGiLiDEN HABER

Soran sevgilisine kavuşur mu? Bunun için atılan remilin


birinci ve beşinci hanelerindeki şekillerin toplamından çıkan şekil
saadı dahiise kavuşur. Nalısı dahiise biraz zahmetten sonra
kavuşur. Saadı hariç ise sevilenin kendisine karşı gönlü ve sevgisi
yoktur. Nalısı hariç ise konuşmak ihtimali olmadığı gibi zarar da
gelebilir.

(44)

REMİLİN ESASI TAM TEMELi OLAN


ŞE&h,LER

Hemilin ana şekilleri

t •ı '
••
·Remilin esası olan şekiller dörttür. Onlar da Hamre, Lahyan,
Ütebei hariç v~ Nakiyyülhaddir. Cemaattan başka bütün şekiller
bu dört şekilden elde edilir.
Yukarıda remil bahsine girerken de belirttiğim gibi bu itme
dair ikinci kitapta yazı labilecek mevzular s ı nırlı olduğu için bu
bahse burada son veriyorum. Ancak sayın okurlarıma bazı
kolaylıkları da yazmadan bu bahsi bitirmeyi uygun bulmadım .

419
Remil ilmi hudutsuz denecek kadar çok geniştir. Gerek remil
atmada ve gerek muhtelif soruları cevaplandırmakta daha pek çok
usuller ve kaideler vardır. Remil Arapça kum demektir. Çok eski
zamanlarda kağıt henüz icat ed i lmiş olmadığından atılan rem iller
kum üzerine yazıldığı için ismi ilmi remil kalmıştır. Kağıdın
icadından sonra, nokta olarak ka~ıda yazılanlardan remil
denklemleri teşkil olunınağa başlanıi!Tiıştır. Sonral arı bazı
yerlerde re mil arttırmak isteyen kimseler ( L6) defa zar arttırmak
tek ve çiftine göre nokta ve hat yazarak (Ümmehat) teşkil edilir.
Remilde çıkan ümmehattan remilin diğer hanelerini meydana
getirerek neticeyi söyler.
Halen yine bazı yerlerde bumaksadı te'min etmek için remil
şeklinden dört adet küçük kağıtlara yazarak ve bükerek bir
torbaya konulur. Remil attırmak isteyen kimseye torbaya güzelce
karıştırıldıktan sonra birer birer çekilir. Dört seferde ümmehat
hazırlanarak netice remmale bırakılır.
Bunlardan başka bir de reınil arttırmak isteyen kimseye
niyetini düşünerek dörder haneli dört rakam söyletilir. Ve
rakamlar yukardan aşağıya doğru yazılır. Söylenen rakamların tek
ya çift oluşuna göre nokta ve hatta çevrilerek Ümmehat te şki l
edilir ve remil denklemi tamamlanarak ahkamı çıkarılır.
Ben burad.a şu birkaç çeş it Remil teşkilini kıymetli
okurlarıma bildiriyorum. Üçüncü kitabımda yine remile ait bazı
yeni bi lgiler ve hükümler vereceğim i vaat eder sizlerin
ınu vaffakiyct lerinizi di ler im.

SURE-i ŞERiFE-i YASiN


.
1 - Fahrl Kainat (s.a.v .) Efendimiz Hazretleri bir hadisi
şeritlerinde "Her şeyin bir kalbi vardır. 'Kur'arun kalbi de
Yasin' dir." buyurmuşlardı r .
2 - Yine Hazreti Resulüllah Efendimiz Cenabı Ali
kerremallahü vechehu ve radiyallahu an h hazretlerine: " Ya A 1i
sana Yasini tavsiye ederim, onda okuyana yirmi bereket vardır''
buyurmuşlardtr. Onlardan bazıları "Aç okursa doyar. Susuz
okursa susuzluğu gider. Çıplak okursa giyinir. Bekar okursa
evlenir. Korkan okursa emin olur. Hasta okursa şifaya kavuşur.
Mahpus okursa halas olur. Misafir okursa gideceği yere sel.ametle
varır. Dertli okursa Cenab-ı Hakk onun derdini hafıfletir. Yolunu
kaybetmiş okursa yolunu bulur. Eşyası kaybolan veya çalınan
kaybını bulur.
3 - Devlet kapısında veya herhan'gi bir yerde işleri takılıp
sürüncemede kalan kimse Yasini şerifi (25) kerre okur ve bunu üç
beş veya yedi defa tekrar ederse işleri yoluna girer ve düzelir.
. 4 - İmam Ebül Hasan Şazeli Hazrederinden rivayet edilm iş
ki: bir zalim ve cebbarın şeninden, veya bir hakimin gadrioden
korkan kimse bir oturuşta ve dünya ketarnı konuşmadan ( 41)
kerre Sure-i Şerife-i Yasini okur ve her Yasin-i Şeriften sonra bir
kerre:
$
;

)ll .ı
;

J
. ; J
lt:.
)~ .)

Bismillahirrahmaoirrabıym*
Bismillahillezi la ilahe illa
hüvel hayyüt kayyum* Bismilliihillezi la ilah e illa h üve zül
eelali vet ikdim* Bismillahillezlla yedurru measmihi şey' ün
til e rdı ve la fis semai ve hüves se miul alim* Allah üm m e in ni
euzü bike min şer ri fülanibni fülaneh* der ve o kötülük
etmesinden korkulan kimsenin adını burada söylersin. Okuman
bittikten sonra o çekindiğin adamın yanına hiç tereddütsüz git,

421
sana hiçbir fenalığı dokunamaz ve bilakis iyi kabul göstererek
işini görür.
5 - Herhangi bir dileğinin olması için yatsı namazından
sonra tenha ve sessiz bir yerde abdestli olarak ve hiç dünya
kelamı söylemeden (41) kerre Yasin-i Şerif okuyan ve her
defanın sonunda:
,._ ;P; _, J ., J .... } J
\S,. . . _ _.,.._, o~~\ *0~ :ç. ~\l ~ J~ :/ 4
~ ,
" :IJ ""' " ; ., ,.
.. ~
t',.,
4\l \ LS.--"""+'• ,
Gb-
_, )
G. r-
~ ! ( ;_
.J y J ... . J
ı:- .,.,
_.' J
,.. ,. """' ; "
J.o , o . ... ;ı ... ~ "' "'

~#
,
J LS~I:,.....-:
,
~\J ~Go. ~IJ
.. tL J ~
Yamen yekulü liş şey'i kün fe yekun* Allahümmc bi
cihi seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve nuri uyunina ve
bamini muhammedin. sallellahü aleyhi ve selierne vakdı
haceti vef'al müradi ve matlubi bi rahmetike ya erhamer
rihımin* der ve gücü yeterse bunu iki defa daha tek.rarlarsa
isteği ve dileği çok kısa zamanda istediği şekilde neticelenir.
6 - Sure-i Şerife-i Yasin 'in tecrübe ed ilm iş hassalanndan
birisi de Şa 'ban ayının on dördünü on beşinci geceye bağlayan
Berat gecesinin gece yarısını da Allah nzası için üç Yasini şerif
oku ve:
Birincisi: Uzun ve sıhhatli bir ömür için.
İkincisi: Refı' ve def i bela için.
Üçüncüsü: .Hazreti Allah'dan başka hiçbir kimseye muhtaç
olmadan geçinmek için diye niyet et.
Her Yasin-i Şerif ten sonra on kere de aşağıda yazılı duayı
oku. Cenab ı Hakk bunu böyle yapan kulunu o sene kazasız,
belasız, sıhhatli ve namerde muhtaç etmeden müreffehen
geçindirir.
Okunacak dua budur:
422
""' ,.. ,; "' o o o ""'
ı._). c:- ı.; J(/' :c ~ J~ ~ ~~ ~
"'
. ~ c:_ _r-- - ~ Y
,..
.J
~ ~ . ~ -
"" ,.
.., $; , ,. "' • o til .,.,., o o

l ; ı 'j\ ; ll 'j ~ 151 ~ ı?- c ) ) ~))::J\


J ;', .,
"' ....
"" ,. ;;;ı
"' J
.,. "'
o~ ~ , ~·;,..::• .. ı.;*'· 1\.1JI ~ ~- ~5"
- ) . ~ ~ t..S~\ $~
.
,.,. ,; o ,. ,. tfl ,. o ,. ... ,. " o

':1 J ~~
"'
1~ ~~ *~j~H
"'
~
,.
~.15"J . ~~
.,
:X
o ... $ "' , o :..... ,; o "' "' J.

\
ı :~'j\
... )
J·~y-ı-'
'-ll \~ C~
-~ \
(.r<"'j\
. J J)WI b G'- ~
~-
". ~ J
~
,. , "" ,. .,
o ,. ,. ~ . ., "' ~ ., ,.

~~\)
,.,.
;_) ~JU\
,..
R c.Jı 'j\ LJI ~
,. ,.
,. , :> ,. S , SI , ,. ~ o "'

es
.::•::)
~
.
~- ~) J\ ... ~ll\
~
rr- *'·~
~ IL,bJI ~.~<"
...
r J --... ô~bJI
u::;:.
~. ;.Gı
u J
o .... ~ 0 . 0 _.. 0-'tJ. OVI.J /

)\ b)~ k~ )\ ~ )~ ) \ ı:t';, y~l \ 1 ı}, .!Jj~;-


" "
"'"' ,. ,. :g ,. Oı.rl , ""' O

L.iJı....;;__..._:. ~ ~\ c;.ı.; J j )1 ı}, ~ ı>;;:


~ ... ~

""J "' ~ , o .,. o .... ,,. ...

\1 ı..s~..;j !J~ ~ı_,


,. ....
~jJ.... JG\J <.>.)~
...
J ~C:~ J
"'
~

423
.~,, , ..... , A. •

*yL:ŞJI i l oJ~~J :- .':~J ~1 ':.; G Alı\ 1~ ~~~


, , ~

,.,. "'., o ... ~ ""$ A,..,

~~"----.1
<
..
/ a : 1\ ....W- ~
- \;.,-~ ~ \ ~
·r 1~ :1\ ~ ~
-.. . ~ : 111 ~ L.. \
"' ,. ... "'
., /;.J J o ~ .,.., 0 ,


~
JS"' ~ J): ~\ i~' 00 ~ ~
1 ~.1 ) ı,_ ~, "' ~-1'1 ı / :__, ~ı, , 1~c. , ~ :" . ,
v ~ J~..;-J ~ . ~_.o ;·. >..S 0 \ i ..r:!)
,i J ,.,
'....__.........- - - J . r-~>- ~
, / ,
" A $"' :t"'o~ ...-o ,

~ Alli ~) r', "-?'1' :;.'11 c..; ı


~, "' "'"'
.* r/ ı-,..) ~
" ,. )
.J1 1::._
, ı...s""'")
İlalti
cudüke delieni aleyke ve ıhsanüke karrabeni
ileyke* eşku ileykc ma yahfa aleyke* Ve es'elüke ma la
ya 'sirü aleyke iz ılmüke bi hali yekfi an süali* ya müferrice
kerbil mckrfibin* Ferric annl ma ene fih* Ui ilahe illa ente
sübhaneke inni küntü minez zalim'in* Festecebna lehü ve
nccceynahü minel ğammi ve keziiiike nüncil mü'minin*
Allahümme ya zel menni ve la yümennü aleyhi ya zel eelali vel
ikram* Ve ya zet tavli vel in' am* La ilahe illa ente zaheral
lacine ve direl mÜstecirine ve me'menel haifine ve kenzet
talibine AIHihümme in künte ketebteni ınd eke fi ümmül kitabi
şa kıyyen ev maihruınen ev matruden ev muktera n aleyye fir
rizkı * FemhulHihümme bi fadlike şekaveti ve bırmini ve tard'i
vaktare rızki vesbütni ındeke fi ümmil kitabi scıyden
merzukan müveffekan Iii hayrat* Fe inneke kulte ve kavlükel
hakku fi kitabiket münzeli aHi lisani nebiyyikel mürseli
yemhullahü ma yeşaü ve yüsbitü ve ındehu fi ümmül kitab *
Es'elükellahümme bi hakkıt tecelliyel a,.zamı fi lcylctin n1sfı
min şehri şa'banel mükerremillcti yüfraku fiha küllü emrin
bakimin ve yebramli en tekşife anna minel belaima ente bl

424
a' lemü innek e entel eazzül ekramü ve salieliaba ala seyyidina
mubammedin ve a Hi alihive sahbihi ve selleme*
1- Her ki min mühim bir haceti ve olmasını istediği bir dileği
varsa o haceti oluncaya kadar her gün yedi kara Yasini şerif
okusun. Ye her defanın sonunda bir defa da buduayı okusun.
Cenabı Hakk kısa zamanda o kimsenin d i leğini yerine getirir.
Okunacak dua budur: .
"'-

J J ?'----·..........<>..ı.
J... , J
o
ll
,
~,
~~~
'6 ~1 *~ ..r. . ll ı:.r>-
',
o
1.
,

..rll .uı... 1 r
-
.,.
1 •
....
...
'
o

.... ,.. ""' "" ;

, , , , , , ,

" ""'.,. ~ ... .,. ""' ..tJJ o .-J ) .. "'"

~ ~?Jı) L_Kjı '~g~ls' .J;~ı ~ 0ı H-ı)


""' ,. ""' "" ., .r

i G-ı)l r-)1~)ı ~\ ~ ıı~ J\~:1}~ ~ ~\


,. ""' ""'"""", "'
*r' ~~.....-ı
_, ,. . 11 r' vı:...:ıı
C) "'-

....,
, o o ...

Bi s milla hirra hm a nirra hıy m * Eyyetühel cem aatül


müsehharunel ınü tıy' un e li hazihis s iira ti ş şerlfe til
mü ba ra keti bi h a kkı en biyaı . ve bi h a kkı
. li a h i tea iii ve evlivaihi
h ali kıküm ic'alii kelim eti sa riyeten v e kavli mes mu a n
ma kbiiten v ekfUni m ü hi mın a ti ve emiddiini ve eıy niinl fil
ümôri küllihel külliyyete vcl cüz'iyyete bi hakkı innebu m in
s üleym a ne ve inn ebu b ism 'illa hirra hmanirrahı y m elva b a n (3
kere) el accl (3 kere) es saah (J kere). ·
~- Rızkı dar, iş leri bozuk olan bir kimse her gün kırk bir
kere Yus ini şerif okuyup her onda bir kerı:: veya sonunda bir kere

4.,-
_)
aşağıda yazı lı duayı okusa bir haftada n evvel işleri yoluna girer.
Ve her ne dileği varsa olur. Rızkı boll aş ı r, kısmeti ayağına gelir:
o , / o .;. .; "' .r. ... '

lS i lS ! j.J 0 \S' 0 1 ~\ *~)\ ~)\ Ai! \ ~


,. .,.. , , , , ,.
... o , ,... o , o , ., o ., Jo " ,..

01 c) 0\J ~ ;:.\..; J:'.) ':}1 ı.}. 0\S' 0 \J AJ )L; ~~: '".JI

.. .. ..,
"•
-
~
~

, " ~o \
1, ... >

~ .,.. ~ "" ?. t:f. .,.. ,. tS .,.. ~o

w. \S'.) ~.
., ., 1( . b ~ ü~ ı.....:_"'
.., _:bL> '::l"Y~ ü .J· .J ; ~ .. :;~ 1
., ,
, o _,. ,. J ,...,.

~ :!J ~ ı,;. ~ ~)\ 0~ ':} ~


.... ::~ ~ o , "' , "' o o o
lS
,.A.
l Sl..
Q _ J1 <..SJ. . .-.ı; ~ ':} J ~ ''--..j::bz.>~ ';} ~ ~ 1 <.5 :ı;.
.......

Bis millahirrahmanirrahıym *
Allahümme in Jclne rizki
fıs semai fe enzilbü ve in kane til erdı fe ahrichü ve in kane til
bahri fe atlı ' hü ve in kane beıyden fe karribhü ve in kana
kariben fe yessirhü ve in kane kalilen fe kessirhü ve in kane
kesiran fe he-vvinhü ve barik li fihi verzükni min hays ü
ıh tesebe ve min haysü la ıhtese be rızkan h alalen tayyiben
ğa de kan s alıhan tabekan mübaraken fibi hatta la tekline li
ehadin min halkıke alcyye fihi minnetün vee' al yedeyil ulya
bil a ' ta i ve la tec' al yedeyis s üfla bil istı'ta' * inneke aHi külli
şey' in kadir* ·

426
9 - Borçtan, dertten, sıkıntıdan ve hastalıktan kurtulmak için
devamlı olarak her giln maksat ve emeline niyet ederek ve araya
mecbur olmadıkça dünya işi ve ketarnı karıştırmadan aşağıda
yazılı duayı da her Yasini şerifden sonra bir kerre olmak üzere
dört Yasini şerif okumaya devam eden kimse çok kısa zamanda
korktuklanndan emin olur ve umduklarına erişir:
.,
ı
u-----
J
<" o ;
ıY- ı.,.f .,
""

Q
• ~,
o

-
ll .
"'

u
~
.
*~. "'ll
..r ~ .r
.....
ll 1 •
.,
..
'
"' 1
.u.ı ,. r o

, , ., " ;

"' ,_,. ~ .,.,.

0t,;..--~_'_.... *0 )~ y d- r.>- ,pı 0~ **0 ~Jo~


~. 0~ • j pıJ JLS:Jı ::;. ~~;.:. r :;.
• tl "'
, , J ; .... o ,

,~, 0 ,..._
... ..
. . , ;
, J.,;,. J. J ,. , ,, , o ... 1S ,.,,.,.

i c .),. . ____.:;; c ~ c---~·.<"~


·' G'- *·ı.)~ if J ../~- 01 G- ~~ ) 1
; ;

o.... ~ , ,.,.
, , ı , , 1-' > , "'-' - . 1-:. 1 *' . ..j . ~) ~~
~r_.-.>- Jı....-~! ı.! ... 4 >- J. .J~ 1.>- 1..>. ..r ~ --
.~
-- ~-
, , , , ,
,
. ;
,
.. ,
, , .,., ,
"~\ ~) *"·~ \~\
$ ,
ı
., -., >-J ı~,. -·, J ' ı
\.;ı
-,
,
e .J

:/1 , ,, • ,. o ,,

·~) ~~\) 0~~),) ~~


, ,,

BismiJiahirrahmanirrahıym*
Sübhanel müneffisi nn
külli medytl~in* Sübhanel müferrici an külli mahzun*
Sübhane men ceale badinebii beynel kafi ven nun* Sübbane
men iza erade şey'en en yekiile lehu kün fe yekun* Ya
müferricü ferric (4 kere) an ni hemmi ve ğammi feracen acilen
bi rahmetike ya erhamer rabımin* Ve sallellahü ala seyyidina
ve nebiyyina ve habibina ve kurrati uyunina ve nuri ebsarina

427
ve rubı ebda nina muhammedio ve a la alihi ve evladihi ve
eshabihl ve selleme*
1O - Sı tma tutan bir kimse için bir karış kadar yorgan
ipliğine her mübinde bir düğüm yapmak suretiyle bir Yasin-i
Şerif ok uyarak hastaının bileğine bağl anırsa bir daha sı tma tutmaz.
İplik kendisi düşüneeye kadar hastanın kolunda bırakmak
lazımdır.
Sure-i Şerife-i Yasin'in hassalarına nihayet ve sınır yoktur.
Biz burada denizden bir damla bile söylem iş değiliz. Din
kardeşlerimize faydalı olabiliriz ümidi ile bildiklerimizden bir
kaçını yazmak cüret ve cesaretinde bulunduk.

SURE-İ VAKIA
Her gece Vakıa 'yı okuyan kimseye ebediyyen fakir ve
yokluk isabet etmiyeceği hakkında Hazreti Resuluilah
Efendimiz'in bir hadisi şerifı vardır. Fakrdan kurtulmak, servet ve
ğınaya nail olmak hususunda Sure-i Vakıa'nın çok büyük tesiri
vardır:
l - Sure-i Vıikıa ile en kısa bir zamanda büyük bir scrvctc
nail olmak için tahareti karnil halinde canlı veya canlıdan çıkan
şeylerden perhiz· ederek ve yeni bir Arabl ayın ilk
perşembesinden başlayarak ve evden de çıkmayarak her
namazdan sonra yirmi beş kere Sure-i Vakıa'y ı okuyup sekiz
günde bin adedi ik.ınal etmek lazımdır. Bundan sonra her gün
sabah ve akşam üçer defa bu sure-i şerifeye devam etmek pek
kısa zamanda okuyanı büyük bir refah huzur ve saadete
kavuşturur. Sure~i Vakıa 'ya başl adıktan sonra her gün en azından
yüz defa:

428
o
.
.J
... ., o .J o o ., "" $1,; .;

~ ~:?J ~ib~ '~)~\~~<.S~


"' ., ., .;"

,~ o.... o!-

*Aiı ~ 0G. )'ıJ ~ abUl~~


.
Es salatü ves selamü aleyke ya seyyidl ya rastıleilahi huz bi
yedi kallet hıyleti
edrikni (3 defa) bi lutfıke ve keramike ya
sahıbel lutfı vel ilisani şey' en lillah* diye sahibi kerem ve inayet
olan Peygamberimiz Efendimiz'den rica ve istirhamda bulun da
nelere nail olacağını gör.
2 - Her gece üç kere Sure-i Vakıa'yı bir kere de aşağıya
yazdığımız duayı okumayı adet edinen kimse için maddi, manevi,
dünyevl, uhrevi her türlü istek ve dileği yerine gelir. Cenabı Hakk
yokluk ve ihtiyacı o kulunun defterinden siler. Okunacak dua
budur:
},..o,* ~\,o~\~ o
<.>.)
. )
y J+fıl8,___...
..~
,-o,
8 A 11Y 1 s.. s .. ....! ~..rı ~..rı .uı ı
,., ., .,
r
.,; .,
o .... .1: o}

:ls )IJ !~1 <.S~ Ç: :,a::,o ç:.a::a~


JJ

~ :,i:kl
'I.'J
/ O;
"'\
.,.. .,ll
._\ O
. J.,o., J .,o.,
~ ,.ı?.\J~I .':.J _ç-ı<.S.)YJS··8"YJS"8"~
>--.... .. " ~ ~ /
J_,,... ., :;J., .,o ~ ., .... Jo, o.,

~~~ ~ .. ~ 2)JL.ı Jı ~\ *0\k(.J\J ;)~\) ~4?JıJ


., / ., ., ., ....

429
.,., "" "" "" } ; , ,
~:f,.A.l_...~,f""'·;,~; J ~ ~ }"J !by>.- J I..~..A.l~~~:; ~ J ~..:!....ı_,M,;,;;~
.
::..ı;~ ~~ ':lı uı ':1 ~)' J~~ Li ~t: ..:..1J
"" ~ ; "" ... .,

., ... ., ; ,

,; , . , ıtlfl ., ..,

~ J ~~...-____,:...,~, )1 ;; ) _;. ~ ı.J'j- :> ~ 1 1 •


,. .., .., ,. ,. .., , ...
) ,. ; "" , , , o . o

~r
~J
~ .. ... "" "" ., ... ,. ""'' ,. o ) ~ "1 ..
- 1. .... >-J 1; .. . iJ \..jJ,
,. ...... .,~ . J
~J-·
~
. 'j\ \ "'
J
"' "'""' "' , , ... "" ""
l;.~" ~i-- . " ~ 2uı i-- ~ lf ~~ f G JJ
~ J r-J --- ~ ~
A

.J . .JY
, J Y-' ; ;

.,.,. ., ,. ~ '$ "'"'

~ >-- ~ ~J , . . ~~\.kj\
. . ~..,, ~,bl\ ~~~J
,. ~~
,, o ... "' ,_,
, :;q •\.J\ .~J " , - · ( \ \ o.- .
~u-;.,. ~ ~.)f ~ ~ J.
1... :~ G.:. .) :>\.i ( G
,
""
o
tl ,
.,. ~ ,
...
o
If."
J
,,
,
>- ...

J ;L,.;- J .Jf.
· r._S',)
\ 0
"';
- ~
~ : [ \\ *~•(r""'
~ \\.., ..i.;.:.\"•J 'j
. , Y-
1..,_)( ~
. y
~ ? _, • , "' , il
, o o. . . . . . o , o ,,

~LS' t_i \ I'}''JIJ j')WI b t_i ~ ~J .D~ ~


"" ... ... ""'
"' "' $i "' , o... } ,..

....:ı~-ıl.>__ç. ;iıl ~) ~1]1 ~) Li:~ ı:'.. :.. j, ~ Li


,

430
; ; _.,. ,., .,.., , ., ,- g .,,

ı.::•:....1'------l~J 0 ~ *~ı ~~! ~IJ ~ J~ J ~IJJIJ


o " .,. .,. " , J ,;. ~ • , ,

*~~~ ~\~J•0yi;:aSW:.ö~l YJ
. ; ;

,. o til , ' o ....


*"'..
~
lt,;Jı ı_) Alı ~\ )
. .J ....
; ;

Bismillahirrahmanirrahıym* Bi
mehmehubin
mehmehübin zi lutfin hafiyyin bi sa'saın sa'saıo zin nuri vel
behai bi sehsehôbin sehsehubin zilızziş şamihı vel azameti v~l
kibriyai vel kudrati ves sültan* Allahümme inni es'elüke
bismikel mürtefiıllezi a'taytehô men şi'te min eviiyiike ve
elhemtehQ li asfiyiike ve alıbabike en tü'tiyeni rizkan min
ındike tuğni bihi fakri ve taktaa bihi alaikeş şeytani min kalbi
inneke entel hannanül mennanül vehhabür razzakul fettahul
basitul cevadül kafil ~anil muğnil kerimil mu'tıl latıyfül
visiuş şekuru zül fadli vel in'ami vel côdi vel keranıi*
Allabümnıe bi hakluke ve bi hakkı nebiyyike ve cfidike ve
keramike ve fadhke ve ihsinike ya sadikal va'di la ilahe illa
ente sübhaneke inni küntü minez zalimin* Allahümme
yessirli bi rizkın halalin tayyibin ecib da'veti bi hakkı suratil
vakıati ve bi hakkıl ismil a'zami ve bi hurmeti seyyidina ve
nebiyyina ve habibina ve kurrati uyunina ve nüri ebsarina
muhammedin sallellahü aleyhi ve selierne ve ala alihi ve
ashabihit tayyibinet tahirine ve bi hakkı fekacin mehametin
fettahın , kadirin, cabirin, mu'tın hayrir razikıynel muğnil
biisil fekıyrat tevvabine la yüahızu bil ceraimi* Allahümme
yessir rı bi rizkın halalin min ındike ve acciJ bihi ya zel eelali
vet ikram * Ya kifi, ya kefilü bi rahmetike ya erhamer
rahımin * Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve aHI
alihi ve eshabihi ve etbaıhi ve ensarihi ve ezvacihi ve
zürriyyetihi ve ebli beytihi ecmeıyn * Sübhane rabbike rabbil
431
ızzeti amma yes ıfôn * Ve selamün alet mürselln* Vet h:.lmdü
Iiliahi rabbil alemin*

BACET NMIAZI

Cenabı Hakkın yardım ve keremini, ve seyyidül alem


efendimiz'in şeraat ve inayetini rica ederek ve muradını zikir
ederek rızay-ı bari için dileğini söyleyerek Allah nzası için dört
re kat namaz kıl. Birinci rekatte Fatiha' dan sonra on kere:

Rabbena atina min ledünke .rabmeten ve heyyi'lena min


(>mrina ra şc da *
( Sure-i Kehf, ayet 19.) ayet-i kerimesini, ikinci rekıhta,
Fatiha' dan sonra on kere:

~~~ ·ö~ ~~~<.>;ı


.,
J: , :. ı~ <.5):1..o J c?' . y~
., .,

*J..-Y .,
~ J
.-o

\JS ;.;! ~~
.,
~
ı, 1 •
.,
Rabbişrah
li sad ri ve yessir li emri vahlül ukteden min
lisani yefkahu . kavli* (Sure-i Taha, ayet 25, 28) ayeti
keriınelerini , üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra on kere:
tJ; \ ., , J 'fiili ,. Jı,; ) , J ),; ,. J J o ""'

01 *.,jjı ~\
"" , .,
<.>;\ ~? }\) ~ Jjl c 0J}"j7:.j
, ...

Fe setezkiirune ma ekulü leküm ve üfevvidu emri ilellah*


innella he b esıyrun bil ı bad* ( Sure-i Mü 'min, ayet 44.) ayet i
kerimesin i, dördüncü rekatte yine Fatiha' dan sonra on kere:
, ..,, " ,...,o,"' "",...,,
*"
.J.,
_\j <
~
o.-:.
u
p 1;._ ~~ lJo •• \ \J
~ .#' J JY
! 8 °
~
!\ G'
.J
, ,

432
Rabbenfi etmim lena nurana vıığfır lena* inneke ala külli
şey' in kadir* ( Sure-i Tahrim, ayet 8J ayeti kerimesini okur ve
dördüncü rekiitın ikinci seedesinde başın ı secdeden kaldırmadan
41 kere:
; , "'$ ... ...

·~, 1:,1\ ~ :- ~, Jı ~~~~:;ı~\:;


" ,. ,. ,.
o ,,..,. .,; o } .,_"' .; ...
*'~_r-'
.. o~~ ll ~
. ':!~lS'
' ) ~ ~
~ 1) -: · ~L;J
- )
;,.ı 1~;.:: .. u
.
~ ' ~

Ui ilah e illa eote sübhaneke inni küntü minez zalimln*


Festecebn:i lehu ve nccceyn ahü nıin e l ğammi ve kezal ike
nüncil mii'minin* ayeti kerimesini okur, arkasından bir defa da:

:X !J~.:ı :: ı __;) ~J ~c. 0 _;lı b ;:+u ı


o o ... "" ' ~ ,.., J ,. SJ , ~ .....

u~~ ~ 0\
""
:;.
""
J
... ""
,;$
"'
"'"' ,:,

*2-~'~.....-~t?;z.J
· lı ~ ~ ~ Jı ~~ Cl ı :;ı Uı :; 01

Allahümme inne zen nuni abdüke ve nebiyyükc delike


min batnil huti en la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü
minez zalimin* All:ihümmestecib li kcmestecebte yunıüsebni
metta aleyhisselamii ve neccinl minel hemmi vel ğammi kemfı
necceytehü inncke aHi külli şey'in kadir * Bi rahmetike ya
erhamer rahımin * der, başını secdeden kaldırır. tahiyyatı
okuduktan sonra selam verir. kendi lisanın\a dilin döndüğü kadar
Cenabı Hakk'a dua ve ricalarını arz eder ve bir miktar salavat
okur k a l karsın. Gerek bu ve gerekse bundan sonra yozacağımız

433
diğer münacat ve duaları uç veya yedi kere tekrar etmek daha
iyidir.

.HER TÜRLÜ BELA VE SllillVfiDAN


IiURTUUIAii İÇİN IIACET NAıTh\ZI

Maksat ve niyetini düşünerek Al lah rızası için dört re kat


namaz kıl. Birinci rekatte Fatiha'dan sonra, yüz kere:
"""" ,:ı: o,:~ J .......

._ıl~ qJ L.,.;.. ö:e=- ~~ ~J a~~.:,. ÇJ..Iı ~ ~~ L;.J


~

*J 8ı
Rabbeni atina fid dünya Ilaseneten ve fil ahırati
haseneten ve kına azaben nar*
Yüzüncüden sonra: r-"'
o ....... ., /. ,. ) J

*~~~
. .. C:!: r .illiJ J " *ı h ~
.r--'
G.. ~
-..
~~ı
,a; ("T' ~JI
..
~ ~

Ülaike lehüm nesıybün mimma kesebu* vallahü seriy'ul


hısab* ayeti kerimesini okuduktan sonra rüku' ve seedeleri yap.
İkinci rekiitta Fatiha'dan son bir kere:
J,.. ,,

t-s:J \J
"'$1 J. .... .,..,., ::.....

::i.:. j ; U"\ ":)\ 01 U"lJ\ ~ Jli J~ l


"
J o ,; ~ J ,,. .-! " / "'

*Jf)l ~, J ~\ ~~~ ..;. l}ü) \5~\, ~~1) ~~\.;


Ellezine kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm
fahşevhüm fe zadehüm 'imanen ve kilu hasbünellahü ve
nı'mel vekil (a ltı çizili kısım yüz defa okunacak), daha sonra:
~"' .., J
J .... o J o , o "' ~~ ~o~,. ;., " " o __,.ı;: ~
IJ ~~J>-~ J \
,6 ...... ~·.. · J.uıl u. ,....a~-
.. ~ ·_,1
. ·.. ·t.;
J' "' ,...,
J .A, ~ '
J~ Allı) *~\

434
"Fenkalebu bi nı ' metin mineliahi ve fadlin lem
yemseshüm suün vettebeıl rıdvanellah* vallahü zu fadlin
azıym" ayeti kerimesi okunacak. Ri.ikii', secdeler ve tahiyyattan
sonra Uçilncü rekatte Fatiha'dan sonra yüz kere:
r/1 ) ,-$ ..,.,

*~.
· 1l.kll ~. ~ ~ ~'( ~\ 2..15~ ~1 ~\ LJI ~
~ ı.:..r: <.S .
"" ,. "" ,
La ilahe illa ente sübhaneke in ni küntü mine-z zalimin*,
daha sonra

Festecebna lehii ve necceynihü mine! ğammi ve kediike


nüncil mü'minin* ayeti kerimesini okuduktan sonra rükü' ve
seedeleri yapıp dördüncü rekatta yine Fatiha'dan sonra yüz kere:
~ ' "' , J .ll ... ,., J ., J J., , , o ,

j\ *.ılı \ ~\ c.S ;ı uP }\) ~ J j l L. 0 )~ y.~ t


, "" , "" ,
o ""
*~wL
._, . "ft;f2-!-- Ailı
" .,.
Fe se tezkürune mi ekUlü lekum ve üfevvidu emri
ileila h* innellahe besıyrun bilıbad*, daha sonra:

;J~_......~N J~~ J4 Jk-~ IJ~ L. u1 1

~
• ,.,

~ "
.,. o

·~ı..wı
Fe vekahüllahü seyyiati ma mekerii ve baka bi ali
fir' avne suül azab*
ayeti kerimesini okuyup rükü' ve seedeleri yap. Başını secdeden
kaldırmadan yedi kere bu duayı oku; tahiyyattan sonr!i selam ver
ve aynı bu dua yı (4 1) kere daha oku, dilediğini söyle ve kalk:

435
o o "" J. '"" , , , J ~ "" :;, .,.

~ ~~ ~~\ ~~ 4 ;) J;)) 4 ;) );) ) ( ;) )) ) ( ~\


~ ~

$ ""J..,. ... .; o "'"" $ "'

~~ ~J~J ~l;. :;. 01.5'") ~ <..>fJI ~J


~ ,
""

:..........,.• .____~..,... )
;;

~~ ~;~J) ~~~~ ~ ~
"""" o ...

4:. u)~ .... .o.,..,

.
,
1: "' ~.
~

..
~
~'o }
~
, o ~ o ~

?1 ?1
~ ~

1 . ·>- J lS,..ı ~ .,T--!) o \.>..u'


,·-.
"'
, -·' , ı)
,
e ..J

, , , , ,

Allahümme ya vedudü ya vedudü ya vedudü ya zel arşil


mecidi ya mübdiü ya müıydü ya fe ' alün li ma yüridü*
Es'elükellahümme bi nuri vechikellezi melee erkane arşike ve
bi kudratikelleti kadderte biha ala ceıniy'ı balkıke ve
rahmetikeileti v~siat kütle şey'in la ilahe illa ente ya ğıyasel
müstegıysine eğisni, eğısni, eğisni bi dihi ve bi hurmeti
seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve nuri uyünina
muhammedin sallellahü aleylıi ve selleme*

DiLEK VE İSTEKLERİNİN OLJ."tiASI İÇİN

Her türlü iayda kazanmak, kötülükleri defetmek, teshir, iş


bulma, kazanç,. başarı · ve bunun gibi şeyler için tam bir temiz
kalbiilikle ve inançla Allah rızası ve dileğinin olması niyeti ile
yats ıdan sonra dört re kat namaz kıl. Birinci rekatta Fatiha'dan
sonra on İhlas, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra yirmi İh las, üçüncü
rekatta Fatiha·dan sonra otuz İhlas, dördüncü rekatta yine

436
Fatiha'dan sonra kırk İhl ası şerif okuyarak namazı tamamla.
Namazdan sonra, bir kere:
J ,.
, ,,. o """ ~Si .J. ~ , , .... . , , . , ;tv
1
('ı
o
r-""' J •.o..>.- ..ı~; c.J"' 1~...-.-.~·11 0ı c.J"'G ı ~
,.
Jü ~~ı
, ,., , , ...
l}ljJ IJ(CJ ~) ı) ~:,::;:.u
~

Ellczine kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm


fahşevhüm fe zadebUm tmaneo ve kalu hasbünellahü ve

nı'mel vekil*
Ayetini oku ve ayetin:
_....,
*.-1 <"'"i\" •."' ~\
,.
\.tt·~
ı..r-; ..Y ~)
,.
Has bünellahü ve nı'mel vekll* kısmım yüz defa tekrar et,
yüzüncüde bir kere:
,..,.:;;"" ~'
ı~ıJ ~_,...,..
... ~ ~ "' ' ""
*~ ~ )~ ~\) *~1 01~)
~ ? .... ....

" Fenkaleb·u bi nı'metin mineliabi ve fadlin lem


yemseshiim s uün vettebelı rıdvanellah* vallahü zlı fadlln
az ıy m * ayeti kerimesini oku.
Bu minval üzere "HasbünelW.hü ve nı'mel vekll" ayetini her
gece ( l 900) bi n dokuzyüz kere okuyarak on dokuz gece buna
devam et ve Cenabı Hakk'ın ihsanını bekle.
"1-iasbün<fllahü ve nı' m el vekll" ay eti kerimesi gökte asılmış
bir kılınçtır. Hakkını gasb eden, sana zulüm ve gadrde bulunan,
zorbalığ ı , nüfuzu ile seni harcayan bir kimseyi yola getirmek için
de yine dört rekat namaz kıl. Ancak bu nLyetle kılınan namazda
İhlas-ı Şerif yerine ya Sure-i Fll, yahut Sure-i Tebbet okumır. Ve
namazlardan sonra da "Hasbünallahü ve nı' mel ve kil" ayeti

437
kerimesini yukarıda tarif edildiği şekilde okuya rak on dokuz
geceyi tamamlamak lazımdır.
Şurasını kıymetli okurlarınuza bir vazife hatıri atmayı
bildiğimiz ıçın kendilerinden af dileyerek birkaç satırcık daha
yazacağız.
Nasıl kieczanedeki Wiç, ilacı alıp gerektiği gibi
kullanroadıkça evdeki hastaya bir !aydası olmuyarsa edilen
dualann da şartlarına ve miktarına uyarak okurunaclıkça bir netice
vermez ve tesiri görülmez.
Bundan dolayı duaların nasıl kabul olunacağı hakkında
b irinci cildin baş tarafında bir miktar bilgi vermiş ve devam ının
mutlak şart olduğunu da yazmıştık.
Her ni 'met bir çalışma, bir emek karşılığında elde edilir.
Nitekim Cenabı Hakk, Sure-i Necm'in 39. 40. Ve 41nci
ayetlerinde:
o ,o,,
* ,., c: ';il JCJJL)
$

~ ,
" "l J\ J
.l..rz'
. ",
Ve en leyse Iii insani illa ma sea* yani (İnsan için kendi
sa'yinden başka bir şey yoktur.)

Ve enne sa'yehu sevfe yü ra* Sa'yinin semeresini mutlaka


yakında görür.
;O ., O "' O ;. J

c) J ';il >-1?-JI ~;:._; ~


Sümme y üczahül cezael evtl* Sonra da sa'yine karşı
mükafatlandırılır; diye vaad buyrulmuştur.

*~--1, . ,...ll
, o
, '. 1~. ,
~ , -
""'""~

1 .uı
.. 1 u. 1

İnn alla h e la
y uhlirül miad* Allahü azimüşşan va'ôinden
asla caymaz demektir.

43 8
, ştJ,.,.,........ ....
* o''\" ., -. j\.A:..., ı..r-:-
.f.. .r->- o_)~
ı: :~ ·. '·
~
($

Femen ya'mel miskale zerratin hayran yerah"'


Bir zerre (atom tanesi) kadar iyilik yapan mükafatını görür.
J 4 SI .... ; ... o o .,

*o'.J. 1:,=;. ÖJ~ ~


Jı ii:~ F :; )
Vemen ya'mel miskale zerratin şerran yerah* Bir zerre
ağı rlığında kötülük yapan da mutlaka cezasına çarpılır demektir.
Bu sebeple ufak çıkarlar, kızgınlıklar, sinir buhranları
karşısında yahut da tecrübe mahiyetinde Kur 'anı Kerim' in bu
ayetlerini kötü istek! ere alet etmek son derece tehlike! idir ve
alcyhe tecelli eder.
Gizliyi ve aşikareyi bilen ve hakkiyle Hakim olan Hazreti
Allah, Kur'an-ı Mübln'inde:
,} ; ~ ,. ,. J o , ,
*- ll , , ., , , 1\ ..... ~ , ,
4- - ' ~· J) ~ I..S)- .. , J)

Vela tes·tevil hasenetü veles seyyieh"'


İ yilik ile kötülük bir değildir.
.... $ ... o

~\ ~ ~~, ~~\,
'

İdfa' billeti hiye ahsenü* (Onu yani kötü lüğü) ondan çok
daha güzel olan şey lerle, yani hiddeti, ötl<.eyi, yapılan fenalığı
sabı rl a, cehli ilimle, cezay ı af ile karş ıl arsa n:
" ... ,..,.... ,..... ; ıs .... "'
ı
•:1 -,....;._ ...~) ~lS' öJ ıJ$. ~ ~·;
.. ) :s ı::;-· I..S .uı
, ı ~u
,
Ellezi bcy neke ve beynehu adavetün ke ennehü veliyyün
hamim* Yani aranızda düşmanlık olan kimse ile candan bir dost
olursunuz.
.,. J" $ .,.. ,. $ $ ~ , ,

*.~
\;,~ .J:2,;_
~ J
~ ':}\ \'. ':1~
~
Lo J 1Jr ......,.,
~ ,.ıjj\ } o ':}1 ı '. : 1}
~
Lo _,
~ ' ,
Ve ma yülakkaha illellezinc sabcru ve ma yülakkaha illa
zü hazzin azaym"'
439
Bu ancak nefıs ol gunluğuna sahip olup da sabır edebilenterin
veyahut iyi bir iş işledi~i zaman büyük bir göpül rahatlığı ve
vicdan huzuruna erişen kişilerin karıdı r.
"' ' ,. ..,. ,. , ,
,,__..l'>fl:.
J
} }~1
4J
~
* .. Lı
.uı
. :•... ıuı:
...l• y u
. •.-:
;.ı
~ ...~ll
. 1.~
;'.

.. o
l.;-:
, 2.J~c.'.r..
·~' ı\..4
:;.1 .
. " L ..,; - - -'
""'" "

Ve imma yenzeğ ann eke m i neş şey tani n ezğ un fes te ız


billa h* innehfı hüves scmlul alim*
Şayet şeytan yahut nefsin durmadan sana iğva eder, kötülük
ya'pmağa teşvik ederse Allah'a sığın. M uhakkak ki Allah her şeyi
hakkıyle işitir ve ilmiyle bjlir, demektjr. Şunu da bilmek ve
hatırdan çıkarmamak gerekir ki:
J "' , ..,.. """ " ,. Jo ,.. , ,. J "

o?.\ o ~ 1) LQ.Ç. ~ 4J-:.: ;i.


;
~--" ~.....~-....~- . . . . ~ 1:;:.)
;

Ve ceza ü seyyietin seyyietüo mislüha* fem en a ta ve


asiaha fe e cruhfı alella h* innebu la yühı bbüz zali mi n *
Kötülüğe karşı kötülük yapmakta bir kötülüktür. Her kim kendine
kötülük yaparak 'zulüm eden lerden vaz geçer ve af ederse onu
yani kötülüğü bağışlayanı mükafatlandınnak Allah ' a vacib olur.
Ytuhakkak k i Allah ZLılüın edenleri sevmez. Cenabı Hak k
hepimizi rızayı ilı1hi sine ve rızayı Peygamberiye uyar, iyi işler
yapurarak affına ve lütfuna mazhar buyursun. Amin ...

BER.TiTRLÜ AGIU VE SIZI İÇİN


Her türlü ağrı ve sızı içinbuduayı yazıp veya yazdırıp hasta
olan kimse üzerinde taşır~a Allah 'ın izni ile şi fa bulur:

440
., .... , $ ,o, , ~ , ... .,
~.:.... :'\ *
ı' '
._1 ~.Jl.,!:2.JI Lo/ ~.J.)
/. ' I Lo ı' '
"' J J .JI.,WIJ 1J
~l"'.. , ·~I * 1~tS /
1 ., .; ., ,.. ,
,.., J " , , o ltJ o $ "

\ :1 .)):0
/
4 *~G- ~ tJ ~
,.
Y 01
"
*~. ~l:JI
, ., ,. o .... o ., oJ o,... o SI , .,.

~j\'1 {~~ ~ l).Ç. ı: .. ;ı ~1_, ~\ 01 ~ı~


., , , ,
0,.,., ,. , ,. J ., """" .;' 0 ...-

) \J L]Jij ~~ ~! ~J~ 1~ LS-l.{ ~G- Jl .); ; '1 01


, ., "" ., ,
J '\.• ~ ,. o...- ~ , o o ,

~ ~~s-- G c~ A1ııJ *r6~~ ~.)bu ı" .;; ~~~~i


/

'~
/. 1
,.
J w~ . u. ' . . . /ı.5') ~ \/.. "' .._11
., .,., "' •

1..'>-.)
,J ; .....
J 1 c.S .)-"'
,
"' :• 1 .;~:. * u~
. ' ~(' ::
.... J , o

/ "

441
Bismillahirrahmanirrahıym* Ve saUellahü ala seyyidina
muhammedin nebiyyir rahmeti ve lclşifil ğummeti ve ala alihi
ve sahbihi ve selleme* Elem tera ila rabbike keyfe meddez
zılle ve lev şae le cealehti sakinen sümme cealneş şcmse alcyhi
delilen sümme kabadnahü ileyna kabdan yesira* Ves semai
vet tarikı ve ma edrake met tarık* En necmüs sakıb* in :kütlü
oefsin lernma aleyha hlifız* Ya Maridü emma ta'lemü innel
hasene vel huseyne uksima aleyke bil kadimii ezeliyyi en Hi
telide ila haniili kitabi haza f"uHinebni fülanete ve iza kateltüm
nefsen feddara'tüm fiba* vallahü muhricün ma küntüm
tektüm ii n* Sümmes teva iles semai ve hiye dühanün fe kale
Ieha ve Iii erdı'tiya tav'an ev kerhen kaleta eteyoa taiıyn* Fe
in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi
tevekkeltü ve hüve rabböl arşil azaym* (İki yildız ile beraber
ar.ısındaki şekiller de yazıla.cak) ve salleiHihü ala seyyidina ve
nebiyyina ve şefiy'ına muhammedin 've alihi ve sahbihi ve
selleme*

ZEBİRLİ HAYVANLAR TARAFINDAN


SOiiiJLı.liAMAK iÇiN

Her kim sabah ve akşam üç kere:


,. ,. .; ,. o "' , .,
<.5 _;,_.;J ~..iS'" 1 ;ı *~ \..J \ ~~;~i~
· . :? ll
o "' o
*'~ lS.)~· ., •. f ~\
i *'·~
.. ~ } tı
, ,. ,. ,.,.
''Selamün ala nuhin fil alemin* inoa keziiiike neczil
muhsinin* İnnehii min ıbadinel müminin* Ayeti kerimeleri ni

442
okumağa devam ederse zehirli hayvanların zararlarından katiyyen
emin olur.

YlLAN VE A&KEP İÇİN ŞERBET


Aşağıda yazacağımız ayet, sure ve salavatı bir bardak süt
üzerine okuyup içmek veya başkasına 'içirmek o kimseyi ömrü
boyunca bozyörük denilen yılandan maada bütün yılan ve
akreplerin zehirinden korur.
. Bir besmelei şerif, bir istiğfar, bir salavat (her hangi bir
salavat olur.) bir Fatiha, üç kere:

<->? ~~ "",
1-1~ 1
,..;

;:
"" .
·~t_;Jı ~ ç) ~ (~
,. " ....

o ' o
.~.. •/ ll lS~~
~~ .,.~
·. ;_;\ *'·~
. ~ '1 J
.... .... .... ,,
SeHimün ala nuhin til alemin"' İnna kezalike neczil
muhsinin"' innebu min ıbadincl mü'minin* ayeti, üç Ayet el-
Kürsi, Uç İhlas-ı Şerif ve yine bir Fatiha ve Oç salavai daha
okuyup süte üfleyip içilir ve içirilir.

Her kim Ramazaru Şeritin son cuma günü imam minberde


hutbe okuduktan sonra oturup dua ederken bir kağıda:
J , O ; o , Oı J. ,..:11 "' '"'

~~, ~'s -! rs:ı ~J ı):'J'J''


,
~ ~~ ~)
.... J ~ "'
*\> J~
c•,: G. YLli
-,.
J

.
Ve lekad mekkennaküm fıl erdı ve cealnii lcküm fih§
meiyişe katilen ma teşkürün* ayeti kerimesini yazıp bir
naylona sararak cüzdanı içinde taşıyan kimse, o sene zarfında
katiyyen para sıkıntısı çekmez. Hiç hesap ve ümit etmediği
yerden eline rızık ve para gelir.
443
Tavsiye ettiğim
ve yapan arkadaşlarım rast geldikçe
teşekkürlerini söylüyorlar. Kopyalı kağıtlara üç dört tane birden
yazmak mümkündür.

liiZ İSTEMEK İÇİN

Evlenmek maksadı ile istenilen bir . kLZL; kız istediği halde


kızın anası ve babası şu kadar başlık isterim yahut bu kadar çeyiz
yapılacak gibi bin bir zorluk ve güçlük çıkarır ve kızını
vermemekte ısrar ederse yanlarına giderken bu hayırlı işin
olmasına tavassut eden kimse sağ avucuna bir daire çizip
ıçerısıne:

Lemak.fen c il kelimesini yazsın. Altına kızın ve annesının


ismi ile kızı kendisine isteyeceği kimsenin ve annesinin isimlerini
de yazıp etrafına da Surei Kadri yani İn na enzelna hü sure-i
şerifesini ilave etsin ve avucunu yumulu olarak kızın evine kadar
gitsin. Eve gidince el sıkmak için açar. Ve biraz hoş beşten sonra
kız isteme bahsi gelince, kimseye fark ettirmeden sağ elinin
küçük parınağından başlayarak Kaf, Ha, Ya, Ay n, Sad, diyerek
parmakları avuca yummal ı. Sonra sol elin küçük parmağından
başlayarak Ha, Mlm, Ayn, Sin, KM, diyerek yine parmaklan
avuca yumına l ıdır. Ve içinden bir Sure-i Fil okuyup:
• o ~

Termihim kelimesine gelince sağ elin baş parmağından


başlayarak her·· terınihim kelimesini söyledikçe bir parmağını
açınal ı. Sonra yine sol elin baş parmağından başlayarak birer
birer kliçi.ik parmağa doğru Terrolhim diyerek pannakları açmalı.
Onuncuda:
J o

J~C
444
Bi hı ca ratin min siccil * Fe ceale hüm ke as fin m e'kul *
deyip kimseye fark ettirmeden yüzlerine doğru çok hafı ften
ünemcli ve neticeyi alıncaya kadar yazılı olan sağ avuç yine
yumrulu tutulmalıdır. Allahın izni ile vermek istemeyenler
direnmeden kızlarının evlenmesine razı olur ve zorluk
çıkarmaktan vaz geçerler. Bu tarif olunan ameliye yalnı7 kız
istemekte değil haklı olduğun halde sana hakkını vermemekte
inat eden her zalim ve cebbar kimseye tatbik olunabiLir.
Not: L emakfe ncil kelimesi Kur· anı Kerim' de süre
başlarındaki hurufu nuraniyyenin mükerer olmayan hurufatının
qdedi olup esrna- i taha til in ilk harflerinden meydana gelmiş olan
yedinci ismidir.
Esrna-i taha til ve çok kıymetli hassaları hakkında dördüncü
c ildimizde geniş bilgi verilecektir.

lUAL İÇİX

Bir mal almak istediği halde veya bir münakaşada rakipleri


veya diğer kimseler tarafından mani olunu lan, zorluk ve güç lük
çıkarılarak işi bozulmak istenen kimse: Maksat ve niyetini apaçık
zikir ederek her namazdan sorıra 2 72 kere veyahut 1340 defa
(elif, Him , mim) diye okumağa devam ederse istek ve dileğine
kısa zamanda erişir.

İSRAF-1 İlliAR.

Herhangi bir iş yapacak olursan ol, evvela olduğun yerin


daimi sakini olan taife i cini oradan işin b i tti ği zamana kadar
uzaklaştırmak.1azı ındır ki buna ilim İstilahınca israfı imar denir.
Nasıl ki her meskenin ya tapulu veya da kontratlı bir sakini
varsa her yerin de bu görünen sahip ve kiracısından başka bir
yerde görünmeyen sahibi veya kiracısı, veyahut da bir ziyaretçisi
'ardır.

445
Bu sebeple ve bu niyetle okumağa başlamadan evvel Surei
Zilzali Eştata'ya kadar yedi kere oku ve her defasında "eştata"
kelimesini üç kere tekrar et. Ve arkasından da bir kere :
J "'0;' ;~ _, .,. .....

ı..;;ı:---~.?~ 1~_;aJI 0\.ÜI \~ 0t5:.:. t; ~ ~~ : : .. ;1


.- ~ ~

.
Aksemtü aleyküm ya sükkane hazel mekini insarifli
hatta a kdı haceti* demek ve her okunduğunda etrafına nefes
etmek lazımdır. Bundan sonra altı ayetel kürsi okuyup altı cihete
üOer, yedinci ayetelkürsi ile de etrafına daire çeker, sekizinci
ayetel kürsiyi de yutar ve okumana başlarsın. lşin bitip duanı
yaptıktan sonra:
J ~ , , , :» ,. , ..... .Ir"' ....
• ~ .. ~~ .!J ) t:. 0t.S:.:Jı ı~
r-----''"::";: ~
· 0y-;
-~<"'wı '"1r!
~. ~, ı y::>.
J . ı

Ecibii eyyühes sakinOne fi hizel mekini barakellihü


fiküm ve aley küm* der ve okumanason verirsin.

DALİN ILUIR VE ii'İLİGE TEBDİLİ

İşi bozulmuş, kısmeti bağlanmış, sıhhatsiz, üzüntü ve kahır


içerisinde ve ömril azapla geçen bir kimse aşağıda yazacağım
münacaatı giderken, gelirken, otururken, yatarken, hasılı gücü
yeuiği ve dili döndüğü kadar bila adet yani saymaksızın okumağa
devam ederse iki gün zarfında fayda ve tesirini görrneğe başlar:
, • ;' o ~ , .... (/J.,-

~ ~ ;) \.Lı
\..___~-~. , "" .. ,41 . . , .."-11 . ... (.:, 0 ~ ~
y ~.....->- o o )
tS ~r-ır-
~ll\ ·
..

.... " , , / ,
, ... .,_ J.,. ;

~ ~ \..___,iJL:a.;l Jf) 8~ ;;~) ,;·~ ·;_)

446
Allahümme ya rabbi bi cahi sahabil vesileti seyyidina ve
nebiyyina ve habibina ve kurrati uyunina ve nuri ebsarina
habibike muhammedinil mustafa ve rasillikel mürteda ve
nebiyyikel mücteba• havvil haleıia ila ahsenil hali ya
muhavvilel havli ve) ahval*

liABAKULAK içiN

Aşağıdaki şekil hasta çocuğun şiş olan yüzüne yazılır:

- ı!ı
-~ c

IIAlililM liURTARMAii içiN


Yedi gece mütevaliyen yüz istiğfar, yüz Kelime-i Tevhid,
yedi kere, Sure-i Tevbe'nin son ayeti olan Le kad caeküm'den
azıym 'e kadar ve bin kere:

447
~ ' , , ..; J..; "' ... ) ,. ... ,.

~ *.ı:iıı J~ J 4 ı_S ......:: ~"'~........ 4 :j ~ ,u,) öJL.aJı


O O,; .; O .; O .,- _, J ,; J -'

~ J .:ıl ~~
.,.
~\ ~15
, ,
4 ~")\.9 J.ı
,.
.JYü :X ,~
,

'
Es saHltü ves seHimü aleyke ya seyyidi ya rasulcllah* H uz
hakkıy min fiilanihni fülanete (kimden hakkını almak istiyorsan
burada onun ismini zik.redeceksin) ya nasrral hakkı bil h akkı
edrikni, edrikni, edrikni"' der ve her yüzde bir kere de:
, J ,., ' , ,

~
,
1 J")\.9
,
~ ~;.
,
~., ;~
,.
Jı ~' J ~ )
... , ,
4

Ya Resuleliahi inni müstecirun bike men zalemeni min


fülanibni fülanctc* diyeceksin.

ZALDIE GALEBE İÇİN


Hakk ını
vcn]lcmcktc inat eden, seni zaif olduğun için hor
gören çocuklarını düşünmeden evinden kaçan eşlerden, hangisine
olursa olsun pi şman olarak geri gelmesini sağlamak için, yedi
gece, icab ediyorsa daha da fazla yüz istiğfar, yüz kelime-i tevhid,
yüz salavat- ı şerife, bin kere de:
., J ,

oJJ Lı"'
,
'IJ
g
~ •
.,.
~
,.
..~
.,.~;p

~ J..J....oJ ,.
Y ) ..1 o&
..ı...i 1k? __..
~ .;-

,
:.ı
f
,.
',J;.
,
~ J 'c
JV" d .. o
, , ?
)
;Sl
l..:>.-
o ~

..

"' J "'
,_:.x;•..ı b 11 ;)! ıS fJ ı ~\ oi::U) ~
Ya müıille külli cebbarin anidin bi kahri azizi s ültanihi
ya n ura külli şey'i n ,.e hedahü en teltezi felekaz zulümati bi
nurih* diye okuınağa devam edersin.

448
VÜCUTI'Aiiİ SiGİLLER İÇiN

Abdestli olduğun halde üç parça kağıt üzerine "EDRİ"


yazmalı. Her gün sabah bir tanesi üzeri·ne üç İhlas ve bir Fatiha
okuyup siğillere sürdükten sonra ateşte yakmal ıdır.
Bir de iri bir tuz tanesi ÜZerine yine üç İhlas ve bir Fatiha
okuyup siğillere sürüp bahçeye gömülür. Hangisi yapılırsa
y'apılsın, bir haftada siğillerin kökü kurur.

ÇALIN.c\1\T BİR ~IAiı GERİ GETİ&'tiEii içix


Çalınan bir malı geri getirmek için iki parça kağıt üzerine
malı çalınan kimsenin eü konulup parmaklarının arasında
gezdirilen bir kalemle ellerinin resmi çizilir. On tane mal çivisi
hazırlanır. Her iki resimdeki elierin parmakianna Sure-i
Zuhrurun 78 nci ayeti olan:
.... ,,. ,. ~0,

LJ J oJ \Jij ı" 0
\ \ } _,.\ \

Y~ ~ /' YJ. i
"Em ebremu emren feinna mübrimun., ayeti yazılır.
Ve yine her iki elin bi leklerine de Süre-iMaide'nin 38 nci
ayeti olan:
,. ., ., ,. o , ~.... " ,. J, ,. ,

1~ ., S' ~ ~ ı;:. 1: 67~1 \~ü 4j).::.Jı) <3}.::.Jı)

V es sariku ves sarikatü fnktau. cydiyehüma cezaen bima


keseba nekalen minallah* vallahü ~zizün hakim." ayeti
kerimesi yazılır.
Sağ el in bi leğinden başlayarak ve bes me tes iz olarak
Vedduha sure-i şerifesi hurufu mukatta yani tek tek harflerle
449
yazılır. Sağ elin avucuna da Sure-i Lokman ' ı~ on altıncı ayeti
olan:
o"" .J ; , ........ o o .-';

)\ ö~ ~ ~ J~~ :X~ Jlö~~ ~ 01 4Jı


* """" :P ~
- o .... • o, .,_
.,. ,
:__o_~l Alli 0 1* Alli ~ ~4 ~J \ll ~ Jl ul~l ~

İnneha in tekü miskale habbetin min bardelin fe tekün fi


sahratin ev fis semavati ev fil erdı ye•ti bihellah* inneliibe
latıyrün habir* ayetin sonuna da "Allahümmerdüd dalleti"
yazılır. Bundan sonra sol elin bileğinden başlayarak besınel esiz
yani Sure-i Tebbet hurufu mukatta ile yazı lır. Son elin avucuna da
Süre-i Ali imran'ın sekizinci ayeti olan:
, "" $ "" ., ., ;: , ....

~ Alli 01 *~ -! : ~.) ~ i'~ ,_,...\.JI ~t,;,. ~~ G)


... ll ... ""
~ oJo ,_ -s,., ., o
·~~--·-
""
\...p .).)) 1 r+tJ' ı * .) wo~ı : -, ll ~
' ._,.,•. .'
Rabbena inneke camiun nasi li yevmio la raybe fih *
innellahe la y,uhlifül miad (ve sonuna) "Allahümmerdüd
dalleti" kelimeleri yazılır. Sonra çivilerden beşinin her birisine
kırkar Vedduha suresi okunup parmaklarının uçlarına ve malın
çalındığı yerin kapı sının içine ve sağ tarafına çivilenir. D i ğer beş
çivinin her birisine kırkar surei Tebbet okunarak sol elin
parmakianna teker teker ve kapının sol kanadına çivilenir. Gerek
Yedduha ve gerekse Süre-i Tebbet okunurken Besınele-i Şerif
okunmayac a ktı1·. Yedi gece ardarda (313) kere:
, "" :; , , .... " :; ,
~ ~
.- - .illi J \ *.w
.- -.- .~)
- o ~
ir-~
• "\
J"
tJı .- k- t_; r-r-
C:j . -
~ : ll\
/ ~ .-
~ , , o , .J ... " , J "' ... , ;)

~....-..~oOo-!! ç.l?- 1: d7~1 ı ;w~ ~}:-ll) J ).:.Jı) * ~~_-:JI

450
oJo .;_
"' } 1_\\
-,.

.).) ) ,....,-~+6-.J..ı-
...~_c:_:__,.

. "AIIa hümme ya camian nasi li yevmin la raybe fih *


innallii be la yuhlifül miid* Ves siriku ves sarikatü faktaô
eydiyehüma cezaen bimi kesebii nekilen minellah * Vallihü
azizün haki m* Allihümmerdüd dalleti•• şeklinde okunur.
Hırsız çaldıklarını ya getirir veya ellerinin kurumasına razı olur.
Not: Eller doğrudan doğruya kapıya çivilenemezse birer
tahta üzerine çivilenir ve kapıya as ı lıp üzeri bir kağıt veya siyah
· bezle örtülür, bir hafta veya daha fazla asılı bırakılır.

ÇALlNANI GERİ GETiRTMEK İÇİN


Besınele-i Şerif
okumadan 48 siyah nohut üzerine teker
teker Tebbet Suresi okunup ağzı dar bir şişeye konur, üzerine
sirke doldurulur ve ağzı mantarla kapatı lır ve çalın an malın
olduğu yerde üzerine siyah bir bez öreterek bırakılır. Nohutlar
sirkede şiştikçe hırsızın da gözü şişmeğe başlar, çaldığını
getirmezse gözü kör olur.
.
içKi \7E KIJl'IARDAN SOGUTıtiAK İÇİN

HanUmanlar yıkan , yuvalar bozan, çocukları sefil ve peri şan


eden, haysiyet ve şeref·kıran; müpteHilannı sefalete, perişanlı~a.
yalancılığa, sahtekarlığa, sürükleyen, sıhhati, huzuru kaçıran, aile
hayatını dayaRılmaz hale getiren, kumar ve içkiye düşkün .bir
kimseyi kurtarmak için aşağıda yazılı ayet ve duaları temiz bir
tabağa yazıp mümkünse zemzemle, değilse yağmur veya pınar
suyu ile silip üzerine 73 kere, bu yazı si l inmiş olan ayet ve duaları
okuyup üç gün bu ruh hastasına içirmelidir. Okunan ayet ve
dualar ayrıca hastanın gömleği ne de cuma günü namaz zamanı

451
(73) kere okunup giydirilir. Bu ameliye haftada bir defa o lmak
üzere üç hafta tekrarlanır ve bu da saliit vakti yapılırsa daha
faydalı ve tesirli olur:
., ., ,,. , o "' ., ,_ ,_ '

~ 0T~ıı~ 8)1 )J * *~:Jı ~)ı .ı.1ıı · ~


,. ., "' ,., ,

} o,-J ,. ,._ , oJ~;

~ ,
,_,._____,,.,..~ ~ u #ı u 1'.}? ·"-
,
\.....
"
....~..
·
-
·
". .11 J..lı J
- .J-
..) L'~ iı,. *u· ~,·~ ~..
,;
... ;

45.!
'.
' .
. ...
. ·.
. : .
.' . :

.'
~o&:IJ1'it1a ' .
. . ..

IZQIBADitA.BQPT
.\· ·.~ ... ...... '· ·.·.,.
IÇI5
:..·. 1DJII:B&5_ ,.., •
1 i
"4
;.ıı:.... '
ı

: ·: - :.' ;,.. .• ·
'
Cemib-ı Hlldt,Kur'-..aKeripı'de: . ·. -
.. . 1 ..,. ·"'· ,"'". " . ' .. .... ,•. ' · .. ·"' :' . . ' • .· . 1 ,
·•. _,~~ ·~ı::\ · t:J'-tl . Ll't:' .. ""··· ' ı' · '"'\ · • <'t
· ·- •~ ·~. -~ .·:iSJ . "lt o~~~~ r J
,.,. , . ;.
, · : ..

453
Ve leküm til kısası hayatün ya ülil elbabi lealleküm
tettekun*
Manası: "Ey akıl ve idrak sahipleri, sizin için kısasda hayat
vardır. Belki bununla sakınanlardan olursunuz." diye
buyurmuştur.
Tıbbın tedavisinden aciz kaldığı bir hastalığın geçmesi,
yahut neticesi şüpheli, tehlikesi %95 . olan . bir ameliyatın
muvaffakiyetle neticelenmesi niyeti ile körlükten kurtulmak, hatta
ve hatta, idamdan kurtulmak ve herhangi muhakkak bir ölümden
kurtulmak için, kendi hayatına mukabil allah rızası için kurban
kestirrnek dileğin olmasına sebep olur. Bu yazılarımızı okuyan
saygı değer okurlarımızın akıtıarına gelen ilk soru: Mademki
ömür ne uzar ne de kısalır, o halde nasıl olur da bir kurbanla ben
ölümden kurtulurum? Der.
Cevap: Eğer senin ölümden kurtulmaklığın mukadder ise
Cenabı Hakk o kurbanı kestirmeği sana nasib kılar. Eğer ezeli
hükmü değiştirmeyecekse nasib etmez. Sonra Hazreti Fahri
Kainat Efendimiz: Sadaka .belaları geriletir, uzaklaştım ve ömrü
uzatır buyurmuştur. Bunun manası: Sadaka verdiğin kimselerin
senin hakkında yapacakları hayır dua ve temenniler, sana gelecek
bela ve muslbetleri uzaklaştım da s~ni huzur ve saadete eriştirir
demektir.
Hastalıkla, hapisle, kahırla, yoklukla yatakta geçen bir ömür,
sıhhatle, saadetle, huzurla, bolluk ve nimetler içinde geçen bir
ömUr gibi midir? Bundan başka ResCılüllah Efendimiz başka bir
hadisi şeritlerinde "Hastalıklannızı sadaka ile tedavi ediniz"
diye emir buyurmuştur.
Amma bu demek değildir ki hastalarınız için sadaka verin de
doktora göstermeyin. Zira Peygamber Efendimiz başka bir hadisi
şeriflerinde "ilim ikidir. Birincisi: ilm-i hıfzısıhha yani tıp ilmi,
ikincisi din ilmidir." diye buyurmuştur. Burada tıp ilmini di.n
ilminden önce belirttiğine göre bizim de sağlığı korumaya ve tıp
ilmine ne derece önem vermemiz, korunmamız gerektiğine en
büyük bir delil ve işarettir.

454
Binaenaleyh bir taraftan iyi ve değerli ve sanatında
miltehassıs bir doktora kendimizi tedavi ettirirken diğer taraftan
da sadaka ile veya kurbanta hayatımızı güven altına almamız
lazım gelmez mi? Ancak verilecek sadaka beş on kuruş değil, hal
ve gücünün elverdiği ve elde etmek istediğin işin ehemmiyetine
uygun olması lazımdır. Zengin bir insanın körlükten, ameliyattan,
kanserden, iclamdan kurtulması için bugünkü para ile on lira, elli
lira vermesi bir sadaka değildir. İşin ehemmiyet ve büyüklüğüne
göre bir kurban da, gerekirse beş kurban da kestirmeli , aynı
zamanda bir veya birkaç defa altmış kişilik fakir bir kitleye parça
parça yemek de yedirmelidir.
Fidye olarak kesilecek olan bu kurbanın kesilme şartı
şöyledir: .
Kurbanı kestirrnek isteyen kimse eline kurbanı kesecek olan
bıçağı alır ve "ya Rabbi, içinde bulunduğum şu kötü durumdan
beni kurtarınanız ve ilahi rızamza erişmek için nzayı ilahinizi
temenni maksadı ile bu kurbanı kendime fidye olarak kestirrnek
üzere, tilan kimseyi kendime vekil ettim." der ve bı c,: ağ ı kasaba
verir. Kasabın abdestli, temiz, iyi ahlaklı, doğru bir kimse
olmasına dikkat edilmelidir. Kurbanı kıbleye karşı ya.tırmak,
gözünil ve ayaklarını bağlamak, Tekbir getirmek ve kasabın
" Bıçağı vururk~n falan kimsenin niyet ve kasdine göre kendisine
vekaleten Allah" rızası için kesiyorum" diye açıkça niyet etmesi ve
bunu başkalarının da işitmesi lazımdır. Kanın tamamen akmasını
beklemek ve murdar ilik denilen kısma bıçakla dakunularak
hayvana eza etmemek lazımdır. Kurbanın derisi ya bir fakire
verilir veyahut posteki yapılarak bir camiye hediye olunur. Baş ve
ayaklar bir parça, iç organlan da bir parça sayılır. Hayvanın
kuyruğu varsa diğer etlerle parya parça dağıtılır. Baş ve ayaklar
ile iç organlarından sonra kurban elli sekiz parçaya bölünür ve
dağıtılır. Bir evde üç, dört veya beş kişi varsa ona göre parçalara
ayı rtarak dağıtı lmalıdır.
Bugün Darülaceze, yahut Kur'an kurslarında okuya·n
öğrenci lere vermek de çok yerinde ve kolay bir dağıtım yoludur.

455
Kurban kesme veya altmış fakiri doyurma işi her hangi bir
sebeple yaptıramayan veya engeli olan kimseye akrabaları veya
dostları o kimse adına bu işi yaptırabilirler. Ben şahsen
kendilerine tavsiye ettigim bazı arkadaşlarım bu yoldan selamete
ermişlerdir.
Bunlardan isminin burada zikredilmesini istemeyen ve bir
gözünü 936 da Avusturya'da Dekolman ameliyatında kaybetmiş
olan sonradan ayni hastalık diğer gözüne de gelince Almanya,
Avusturya ve İsviçre' de göz mütehassıslanna gittiğinde %5
ümitle ameliyat yapılabileceğini söyledikleri zaman ameliyattan
vaz geçerek dönüp gelen ve manevi yoldan Allah ve Resulüne
yalvararak şifa arayan bu arkadaşımız üç ay zarfında
tavsiyelerimizi yerine getirmekle şifa bulmuş ve tekrar Avrupaya
gidip gözünü d doktorlara muayene ettirdiği zaman, doktorlar üç
gün o göz üzerinde hayret ve şaşkınlıkla etüd yapmışlar ve bu
gözü kim ameliyat etti ve dikti diye ısrarla sormuşlar. Bu
arkadaşım Allah' ın izni ile % 70 görme nuruna nail oldu. Bundan
başka kal b hastalığından akşam sabah ölümü bekleyen bir kalb
haStalıkları doktoruna da aynı şeki lde bir kurban kestirmesini
tavsiye etmiştik. O da bir kurban kestirmiş ve iyi olmuştur. O
doktorun bundan sonra her sene kendisine fidye olmak üzere
kurban bayramında kesilen kendi kurbanından başka bir kurbah
kesrneğe adet edi~iğini on sene sonra işittim.
Evet muhterem okurtarım kısas'da insanlar için eğer
yaparlarsa hayat vardır.
Sevgili okurlarımız şurasını bir defa daha hatırlatalım , Sakın
"Ya Rabbi iyi olursam veya şu beladan kurtulursam bir kurban
keseceğim veya şu kadar fakiri doyuracağım diye Cenabı Hakka
fidye teklif edilmez. Önce kurbanı kesmeli veya fakiriere
yedirmeli sonrasinı Hazreti Allah'a bırak.malıdır.

456
liAN ÇmANLAIU, BÜYÜK VE KÜÇÜK YARA
VE SİriLCELER İÇİN
Herhangi bir yara, çıban veya buton üzerine yedi gün
yedişer kere aşağıdaki ayetler okumu·. Eğer yara, olmuş ise çok
kısa zamanda delinip akar olmamış ise kurur gider:
.,;

'--' ~.
"'"""
l , • - ı· l ~~o,
w .
...

LA..) ,.J.
\. w
.,,.
t , .......... } 1 :-•~ l ~,
. w ~
*i _;,~'·1 ~
J o ...
~,
n.ı., .... .,
, , ,


*f~l5'-~G
, /

Se nesimühii alet hurtum* İnna belevna hüm kema


belevna esba bel cenneti iz aksemu le yasrimünneha
musb ihıy n e vela yestesnun * Fetare a leyha taifün min rabbike
ve hüm na imun * Fe asbebat kes sarim* Fe asbehat kes sa rim
Fe asbehat kes sarim*

KISıtffiTİ BA.GLI KIZLAR İÇİN

Aşağıdaki esrnaları
sala vakti bir kağıda yazıp keten tohumu
ile tütsüledikten sonra kısmeti bağlı olan bir kızın koluna yine
sala vakti bağ l~ır:
O
"'
ı,; O ,; .,;
,
\ OA ( " ' ,. ,.. ,. O .,.

c .>c..i\ ' ." ~f.. ' ,f.!./ ' ı..JT' ' ~


~
' 1) .
~
go i
...... ~.- ... ,,,, , , , J

c') ~ J5' ~~ ,
~ ~ )) dJY\! ,L ...
o
:,
.
,
""" 1 :.
4..i..Jı...:f'

457
"' "' _, _, O-' O-' _, CJ _, ~ .;

~) J),_~;.. ~ ~\ ~4) ~:J; ;Jı ~~:~ . ~ , 1)~ ~


,., "' _, ,. _,
o ~
"
li ..ı "'~..
~
"' "
1~ .\i)\
$
\"....,
~)
""
*~
~ 1.:.:11
c..>::"'"'
o '
1::.11 .\i)L• ~~ ö"'-
y
" ,,. )

tl" .,. ,.,_.

. , , ""' "'
*"·~ .... ..... ı ~ JT
) ...... ) ,
~
"
Nemheşin
2, Neheşin 2, Kehlin 2, Marişin 2, Yarişin 2
İnhallet ukdetü ftilanete binti fUianete ve rağıbe fi hatabibii
küllü men raha bi ha kk• hazibil esrnail az1ymeti ve bi elfi elli
ıa . havle ve la. kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Ve sallellahü
ala seyyidina muhammedin ve lllibi ve sahbihi ecmeıyn *

HİZDÜL KiFAH

İmam Ebül Hasan Şazeli Hazretleri'nin te'lif buyurmuş


o lduğu bu hizb-i şeri f son derece kıymetli, tesirli, eseri çok çabuk
meydana gelen nadide bir hizibdir. Yaz ıp üzerinde taşıyan ve her
gUn en azından bir kere olsun okuyan her türlü fenalıklardan,
fakirlikten, sıkıntıdan , vehim ve hüzünden, hastalıklardan, zulüm
görmekten, köt.ü göz, hasetten, zararlı ve zehirli mah lu kl arın
saldırılarından ve daha kötülük adına hatır ve hayiile gelen ve
gelmeyen bin bir türlü kaza ve belalardan emin, güvenli
koruyucudur. Cenabı Hakk, okuyana Hacca gitmeği nasip eder ve
Resülüllahı ziyarete nail olur. İnsan l ar arasında daima izzet ve
şeretle yaşar.
Doğru
olarak okunınası için, eski Arap harfleri ile yazıl mış
o lan şekli ile b_ir bilenle karş ı laştırarak iyice öğrenip ezberlemeli
ve mümkün olduğu takdirde tercümesinin öğreni l mesine
çalışılmalıdı r. Manası nı aniayarak bir defa okumakta bile insan,
ruhunun ne derece duyguland ığını görür, heyecanlanır . Böyle
içten okunan bir duanın neler yapacağını okurlarımızın yüksek
zevk ve takdirlerine bırakırız .

458
HİZDÜL liİFATE

.
\ " "' o J o
/

o
/

o o
"'\ . ı' • ,} *~"' 1 ,ı;;, 1\ }.
.ıJ.I u ~ ) ~.....>."'-' ;.ı
:} _;J
' 1 ,~ ro ~/}ll
, 6 o..
~ j:J&}
· ,.. 1
• • • J.,. "-"'".. u,.
/ / /

}
.... }ı~~ o ) o o Aı. " ) /.
LJ J J ,.a:.Jı ts}-~.h ~wr .ı:iıl ~ *ı:_,ç;:..; W.
/ / /

,., }ı *~· } o J
/ o
.... o

s,:,lo . .ı';J \
.
, ..
"
• \

Y.J

:; ,., o, " J "' " ,. "' :t; ,.., """

J\) *\l.._:S.4.._.u.l-f ~,....~_'...,.';, ~ j, b. 1 J.i .ı1ı 1 J \) ~ ~ ~

/ .
459
:.u,;
"
.,.. , ...
, • "' o
, "
.. ~ . ., , }. J
.,
..
;.
~~ ll
:; ,.,

-"::--·""""'~. \
v """· f- .X) LS .. .; i f- ~ ~ .) y \ ~ \ ~ \
, "' ;ı' , ... "' ,

"" $i ~ , ,._., .. J oJI/ "' /,.

~.J 01 t6~.!'~ ~T c.Jı ib


"" ... ,.
J5'
.,
_?
""
~J r-:>.~1
"' .,
.... "' A. o , , - o "' "'
u ı '1 .ı:\) ı ~ ...:...;.. ı ;;•
c..> · c.J y
( ""J
J
01,;
,
• '....• .,p;._; .ki.J,
. .~
- ~
ı~
"' "' ~ '#

... ,
.ı.,),) ,
\
••• ._ı ·~. . 1 • ,.,~·fJı
. . .,..
C

V
O /;

L.) '
. -'
;

. .,J}l)
..T
J
,;

'-
l
O$-

1"""':: ., ..._ . . J
~ 4.1 ~ a.Jt!,
.J "'..
"'

..T
'SI
' 11
:;ı
, ., "" ., " .,
o, • "' 11 ~ " ~ ,_

~ . ;. ) J a.) ı I?~G- :~ -;:. Allü *~ ~\ ~ :,Jı


... ... \

J ....
...
: .,a >-..i) All 1
... ....
, '
"'
,_. iı ·)
•/
""
LS! ..,:• J
o
ı/
"'"'
>)) ~ ~ ._ ......
\
.. J- ~ ... -, . .....
~ .f
1~ ll
... .... ....
"' ' , , '
---:--"'-0~ "Alı1 J., ~ :r.., u~ 1)
} \

.ı.» 1 u liT) .ı.» 1. y ~


, , ""' ,.. ,..
J,..r'

Aiı l ~\ A»l ?,'ı .ı."»l .ı."»l ~ J.ı


o " -'" o.,A. , ,

.... ....
·
r-e) ~:ıc. .ı."»l ~
:IJ,.. , A. rP

... "" ' ., , "" J ., ,... J ... ... o ...

~ uC:8ı .ı."»l u~ ~ jı J..b- \J J~l ~ ?ı


" , ... .,
ıJ. .J , :P ' ... .,
.:ı 'Y ..U\ .ı.» ı ı:. ~ ':.
~ts=-" .......
' • $ .....:. .; o • u
c:~
... J. "
eS.. . ,.
r, o

....
....
ı..r- r"
A.
.. , .....
.uı l ~
:.~ ~ ..I,...J
c::--' . . ~, .
·~_ı : ı
ı=:- '
,,
~)~'o ... 1 ~ '1) ~.) :;ı \
o , ,., o,g

... .... ....


o ; o ' 11 ,,. J , ... ... ., , J o ,..
* . t:.: ıı ı:.ıı~Lı'Yiö"'~'Y J . .. ':) *t\". lı"' ··
~ ~ . y ) y ) ~y ~)
,. ... ""' ... " ...
,. ,.. ,., " o , '

J,t ~~ J J} : J LS......--J!....,·~ ıJ ~.)


...
J LS
.... ,
.;; ~ Alli ~
,. , ,

460
, ,.,_ " , , A_, o ~ 0/ Q.,.. ,

j-~17 ~ *j: ~al! 4UI *J.;..ı . 4UI ~ ji y.J~ y.J~ ~ \


~ ~

• .., /. , ,.. , J. J ; J ,..,. , ,..,.

(..$ ~ ~ \ ;:..6-lJı *J.;..ı \~ ~ ~ ~) *Jj;. ~)


~

~~~ <.iıS'?~ l>J~~~


.,
~~
.,
l>Jlii~
.,
~
;' ;' tf/1 ), ;' , , , ,

·~JL!J ~;.
~
J5' :X L5-~
,. ,
) . <.SJ;.a;-) L5-t.;ı) (.$.~~)
,.,.. ;' ,..
;' ,..,.,.. ,. .., ,. , , , , ıli , .,. til ,

,~,_
~
.,Q"..P·P) r-l~J
~ . )---
y \~) ~ )) ~J )
)-
-?.5) ~) ~)
" "
, .,. til ,. ,..; .,. , ... ...
<::" ,. ; " J. ... , J ...o. ... ... •-
..r: 1\,..__.. )
~
~ ; .. L>.) )J$.)
~
3~.:::0 .. ) 3'":!J ~~) ~ 1)

461
l -

;'

;' ;'

, .,. ., } g., ., ., ,.J.,. oJ.,

Ö'). ~.a \\ ~\ ~J_Ç. ~ G_;. ö)J tJ0 :"'" ~J.JJ ;' ;' ;'

,..., , ., :P .,.; .,; .,; ,., .... ,. J ,.. ~ .,

l..S i J_:ı J lS~IJ


- ~J ~ ~ı:::..j, :.b,_ J \~\)
;' ;'
,.. ., o o ,., o ,. ,.,,, ,.,.,
- ..... 1 -
;'' 1 1·~ _... • ;' ı ~~ . ;' ı· J
~ ~ J. ~~\) 0:~ ..... \)ı$};\)~\)
;' ;';'

462
,. J J ; . , , .;

~ .-:- J 4 J ? 4 ,J>- : iı'=-IJ ~~


,
J dt,;.. J :~....---~:;J
....
' .,. ,..,,.,,., ,, ...-: o ...
Alıt.ı~ıö"'-~
. "' ~ J J""
.» ~ ) *~.~J'
ı"'tı" " ıtS:~ı-:~ ,
r->"'.J- " _1.,.
, ;

Bismillahirrahmanirrahıym*
Hüvellahüllezi la ilahe illa
höve . alimül ğayll'i" veş şehideti hüver rahmanür rahıym*
Hüvellahü la ilahe illa hüvel melikül kuddusüs selamül
mü,.minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir*
Söbhanellahi amma yöşrikôn* Hüvellihül halikul biriül
müsavviru Jehiil esmaül husna* YUsebbihu lehô ma fis
semaviti vel erdı ve hüvel azizül hakim* Allibü la ilahe illa
hüve ve aleilabii fel yetevekkelil mü'minôn* Rabbül meşrikı
vel mağribi ıa· ilahe illa hüve fettehızhü vekili* Ente rabbi la
ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabböl arşil azıym*
Ma şaellahü kine ve ma lem yeşe' lem yekün* A'lemü
enııellahe ala külli şey'in kadirun ve enne!Hihe kad ehata bi
külli şey'in ılma * Ve ennes saate itiyetün la raybe fiha ve
ennellahe yeb'asü men fil kubôr* Allahümme inni eôzü bike
min şerri nefsi ve minşerriş şeytanir racim* Ve minşerri küli
dabbetin ente ahızün bi nasıyetiba inne rabbi ala sıratın
müstekıy m * Fe in tevellev fe kul hasbiyellahü la ilahe illa
hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabböl arşil azıym *
Bismillahirrahmanirrahıym* Fallahü hayrun hafizan ve hüve
A

erhamür rahımi n * Amentü billahi ve dehaltü fi kentiliahi ve


463
tehassantü bi kitabillahi ve ayatiilahi vestecertü bi rasumlahi
mubammedin sallellahü aleybi vesellemebni abdillah* Allahü
ekber allahü ekber aUabü ekber mimma ehafü ve abzeru euzü
bi kelimatillahit tammati min şerri ma haleka bismillahillezi
la yedurru measmihi şey ' ün fil erdı ve la fis semai ve hüves
semiy'ul alim* Hasbiyellahü ve nı'mel vekil* Ve la bavle ve la
kuvvete illa billahil aliyyil azıym* BismiiHihi ala nefsi ve dini
ve ehli ve mali ve ıyali ve ashabi ve ala külli şey'in a'tanihi
rabbi enneiHihe hafızul kafi bismillahi babüna tebarake
hıytanüna yilsin sakfüna vallahü min veraihim mühıyt* Bel
hüve kur'anün mecidün fi levhın mahfuz* Sitrul arş i
mesbillün aleyna ve aynüllahi nizıratün ileyni bi havlillahi la
yukderu aleyna ma şaellahü la kuvvete illa billahi la nahşa
m'in ehadin bi elfibi elfi kul hüvellahü ehad* Allabüs sa med *
Lem yelid ve lem yuled* Ve lem yekün lehu küfüven ehad*
Allahümmahfazni fi leyli ve nchari ve za'ni ve es~ari ve
harakati ve sekenati ve zihabi ve iyabi ve buduri ve ğıyabi
min kUlli suin ve belain ve hemmin ve ~ammin ve nekedin ve
ramedin ve veeean ve sudaın ve elemin ve samemin ve afetin
ve ahetin ve fitnetin ve m üsıybetin ve adü\'Vin ve hasidi n ve
makirin ve sabırin ve tarikın ve marikın ve barikın ve biinin
ve · sarikın ve · bakimin ve zalimin ve kadın ve süttanin
vahrusni ve neccini ve min cemiy'ış şeyatıyni vel cinni vel insi
ve min cemiy'ıl halkı vel b~eri vel ünsi vez zekeri vel hayyeti -
vel akrabi ved debibi vel hevami vat tayri vel vahşi ya biriül
eniimi ya hayyü ya ka~ryômU ya zel eelali vel ikram* Fe
seyekfikehümüllahü ve hiives semiy'ul alim* Selamün ala
nOhın fil aleruin* İnna kezalike neczil muhsinin* Ve seh1mün
alel enbiyai vel mürselin* Kef ha ya ayn sad* Ha mim ayn sin
kıif* Kilayeten ve bırniyeten ve hıfzan lena ve vikayeh*
Allahümmestecib düai ve la tUhayyib racai ya kerimü ente bi
ha li ali~ * Allihümme yessir li üm uri veşrab li sadri vağfir li
zenbi vestür uyilbi verham şcybeti ve tahbir kalbi ve tekabbel
a rneli ve sala ti vakdı haceti ve bellığni müşahedete l ka'beti vel
beytil hadimi vcz zemzeme vel mekami ve ru'yeti seyyidina ve
. 464
kurrati uyunina mubammedin aleybi efdalüs saUiti ves selam*
Ve cüd bi rahmetike aleyye ve ala valideyye ve zürriyyeti ve
ehli ve ekaribi vel · mOstimine ve edhılna bi rahmetike
cenneten naıym* Yi rabbi entel kerimü ve fike ahsentü zanni
fe la tühayyib raC:ii ve ifini va'iü an ni ya ğafUru ya rahıymü
bi rahmetike ya erhamer rihımin* Ve la havle ve la kuvvete
illa billahil aliyyil azıym * Ve satlellahü ala seyyidiı na ve
nebiyyina ve mevlana ,..e habibina ve nuri ebsarina ve k.urrati
uyunina muhammedin ve ala ·aJihi ve sabbihl ve selierne
teslimen kesiran vel bamdü Iiliabi rabbil alemin*

BERHETİHENİN TASARRUFU
Bir Arabiayın ilk pazar gününden başlayarak yedi gün canl ı
ve canlıdan çıkarı şeylerden perbiz ederek oruç tutulur. İ ftarda
kepekli arpa ekmeği ve tuzsuz zeytinle oruç bozulur. Ancak
yemekten evvel hiç kullarıılmaınış ve kalaylı bakır bir sahana
Berhetiyyenin tamamını yazıp menba, suyu ile içilmelidir. Yedi
gün zarfında namazlarını vaktinde kılmak ve namazdarı sonra üç
kere "ısrafı ımar" okunup yedi kere de tahassun (korunma)
okuyarak kendini daireye aldıktan sonra 66 kere Berhetiyyeyi
okumak lazımdır.

lSDAF-I lJMU.Mİ
? ,
1 .\..;i>.
'
, o

• " ••
rJ -u
i

465
JS;.,.. ""' ""\ J o .,.., ""' ""'O ; O

~ \~ ~\ \J~~\J ~\ ~ :X ı)t:;ıJ ~ _) 'j\


~ .... ....
.... J .... .... ~ .... .... o .., ~~.... o ........ ""' ""' . .... g

.!J§')J ı-s:ıı ı_,,aqi\ 1~ J\ ö.J~ 1)\.J 1~\J *0~


~ ~

""" .,.. <JJ ' oJ """

* ö};..'---___....;711 ~ J JfU~ ~ ;.:. Alı ı ~ Cı J! *~ü


~ ~ o
.... o o o J
.. ~\._-""b ,...ı,___.l........>.- 1 u-....
v.;-,.- ....
.... \, ~ ~?:-
..,

J !,/J ""' , o .... ,.... .... .... o .... .J o .; o

~ . . ~. .~ _;J ~"_; *4JL. 0t.:J)'I Jt.;J *4J~I ~J 'jl

Babbın babbın
reymahm reymahm terfikın terfikın
insarifO hıffifen ve silcllen ya eyyühellezine amenô iza nôdiye
lis sala ti min yevmil cü m üati fes'av iH1 zikriiHihi ve zerul
bey'* Zaliküm bayrun leküm in küntüm ta' lemun* Fe iza
kudıyetis salatü fenteşiru fil erdı vebteğô min fadlillahi
vezkürullabe- kesiran lealleküm tüflibun* Ve iza raev
ticaraten ev lehveninfaddu ileyha ve terakôke kiima* Kul ma
ındellahi hayrun minel lehvi ve minnet ticarah* VaiHihü
hayru r razikıyn * Bi hakkı ma ci'tüm min eelibi taiyne

466
insarifô min eelibi müazzczine mükerramin* Zilike tahfifün
min rabbiküm ve rahmeh* izi zülziletil erdu zilzileba* Ve
ahracetil erdu eskileba* Ve kilel insinü mi lehi* Yevmeizin
tübaddisü abbiraha* Bi enne rabbeke ebva leba* Yevmeizin
yasdürun nisü eştaten eştiten eştati* lnsarifô ali kadai
haceti birekellihü fiküm ve aleyküm ve li bavle ve la kuvvete
illa billahil aliyyil azıym*

TARASSUNDUASI

467
Tehassantü bi zil mülki vel melekôt* Ve aksemtü zil
ızzeti vel ceberut* Ve tevekkeltü alel hayyil kayyilmil
halimillezi li yenimü ve la yemut* Dehaltü fi hıfzıllah*
Dehaltü fi emanillih* Debaltü fi hırzillib* Bi hakkı kaf ha ya
ayn sad küfitü ha mim ayn sin kif humitü bila havle ve la
kuvvete illa billahil aliyyil azıym* İnni tevekkeltü aleilahi
rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahızün bi
nasıyetiha* İnne rabbi ala sıratın müstekıym* Allahümme
salli ala seyyidina muhammedin zil hulükıl azıym* Ve aHi
alihi ve sahbihi bi adedi ılıniliahil azıym* Vel hamdü Iiliahi
rabbil alemin*

BERHETİI'I'E

468
Berhetihin 2: Keririo 2. Tetlihin 2. Turinin 2. Meezelin
2. Bezeelin 2. Terkabin 2. Derbeşin 2. Galmeşin 2. Hiitıyrin 2.
Kalenhiidin 2. Berşanin 2. Kazbirin 2. Nemiişelabm 2.
Derheyiili 2. Beşkitabın 2. Kazmezin 2. Enğaliil'itin 2.
Kaberatin 2. Gayihi 2. Keydehôla 2. Şemhahirin 2.
Şemhehirin 2. Şemhabirin 2. Bikehtahunihin 2. Beşarişin 2.
Tiineşin 2. Şemhibaruhın 2. Allihümme bi hakkı kehkehicin
yağtaşiyyin bilatşağşağavilin emvili·n eeledin meheemen
helmecin vürudihin mehfeyicin bi ızzetike illa mi ahazte
sem'ahüm ve ebsirahüm* Sübhine men leyse . ke. mislihi
şey'ün ve hüıves semiy'ul besıyr*

BEBBE11ft.E'NİN ŞERBİ

1 - Berhetihin: Harfi .(elit), menzili Şarteyn'dir. Arapça


manlsı Subbuh, Kuddus, demektir.
H••salan: Temiz ve beyaz bir tabağa 35 kere bu ismi şerif
yazıhp su ile silerek doğumda zorlUk çeken bir kadına içirilirse
kolaywqa 'doğurur.
Geçiminde zorluk çeken bir kimse bu ismi gecede 100 defa
okumay} adet edinse kırk gUn tamamlanmadan o kimse servet ve
bollu~a kavu:şur. Refah ve saadeti artar, geçimi genişler.
· Hafızası zayıf olan bir kimse bu ismi şerifi sağ avucuna yedi
kere yazip sabahları aç karnma yalar ve . buna yedi gün devam
ederse, her işittiğini hıfız eder ve işittiklerini bir daha unutmaz.
Hafızası çok kuvvetlenir.
2 -.. Keririn: Harfi (Ba), menzili: Buteyin'dir. Arapça
manası~ Allah, yahut ya ilahe külli şey demektir.
Haşsalan: Bu ismi şerifi her gece 100 defa o kumağı adet
edinen .kimse az zamnada cinleri ayanen görür ve bazan da
cinlerden · bir huddam (yardımcı) elde edebilir. Bu ismi şerif bir
kağıda ll kere yazılıp bir malın arasına konurs~, o mal çalınmaz
ve zarara da uğramaz.

469
Keririn ismi şerifi temiz ve beyaz bir tabağa 17 defa yazılı p
menba suyu ile silerek ağrıyan bir göz üç gün bu su ile banyo
edilirse Allah'ın izni ile göz hastalığı geçer. Bir kimse Berhetihin
Keririn isimlerini yenilecek bir şey Uzerine ')'azar ve·üstüne de
yüz kere iki ismi okuyup bir kimseye yedirse o kimseyi tesbir
eder ve ona her istediğini yapar.
Bu iki isim bir parça anber üzerine kazılır ve evlenmeyen bir
kız göğsünde taşırsa pek kısa zamanda evlenir.
3 - Tetlihin: Harfi (cim), menzili:' Süreyya' dır. Manası:
Kuddüs, Kadir yahut Subbuhün Kuddusün veya Habir, Mücir
demektir.
Bassala r~: Temiz bir kağıt üzerine 13 defa yazıp tahta
kurusu olan bir yere as ılsa tahta kuruları oradan hicret ederler.
Bu ismi şerifi her gün 70 kere okumağı adet edinen kimse
asla zengin olmadan ölmez.
Ve yine karısı ile arası bozuk ol~ bir kimse bu ismi şerifi
misk ve safranla ceylan derisi üzerine 70 kere yazarak b~ında
taşır ve her gün bu ismi 70 kere okumağa devam ederse kadın,
şiddetli bir muhabbetle kocasına döner ve bir daha daserkeşlik
etmez.
Her gün 100 kere Berhetihin, Keririn, Tetlihin isimlerini
adet edinip okuyan kimse çok kısa bir zamanda ulvi ve süfli
cinleri teshir eder ve onları ayanen görür .
4 - Turanin: Harfi (dal), menzili: Deberan'dır. Manas ı : Ya
Hayy, ya Muhyi'dir.
Hassa ları: Her kim bir zalimden öç almak kasdi ile gecede
1000 kere bu ismi şerifi okur ve her yüzde, bir defa tekvii yaparsa
üç gilne kalmaz Cenabı Hakk o zalime layık olduğu cezayı verir.
Bir kimse bu ismi şerifi 21 kere bir tabağa yazıp su ile
sildikten sonra bu .su ile bir miktar hamur yapıp pişirerek yarısını
kendisi ve yarısını J a kurtulmasını i stediği bir mahpusa yedirirse
kısa zamanda hapisten kurtulur.
Bu ismi şerif temiz bir kağıda beş kere yazıldıktan sonra
arkasından surei Haşrin son dört ayetini ve ondan sonra beş (he),

470
yedi adet de hemze elifyazarak üzerinde taşırsa fıem cinlerin hem
de insanların şerlerinden, zulümlerinden emin ve halıh olur.
Bir kimse Berhetihin, Keririn, Tetlihin, Turarin
esrnalarını bir kağıda yazıp sara tutmuş veya büyülü bir kimsenin
üzerine korsa hemen Allah'ın izni ·ne kurtulur. Saralının cini
yanar. BüyülünUn büyüsü bozulur.
Her kim bu dört ismi misk ve safranla temiz bir tabağa yazıp
Uzerine bir miktar gUl suyu veya yağı koyarak sildikten sonra
lazım olduğu bir zamandaı bir az yüze sürülerek matlubunun
yanına gider ve bir istekte bulunutursa dileği istediği şekildie olur.
Turanin, Keririn isimlerini bir kağıda yazıp cin da'vetinde,
bakan çocuğun alnına konursa fekalade temiz ve berrak olarak
cinleri ve diğer gelenleri görür.
Her kim günde (3000) kere riyazetle tenha bir yerde
okumağa devam ederse ulv'i ve süfli ruhları çok kısa zamanda
kendine alıştırır ve her işini gördürür.
5 - Mezcelin: Harfi (he), menzili: Hakka, manası: Ya
Kayyum, Ya Kaim'dir.
Hassaları: Bu ismi şerifı bir fıncan veya tabağa yedi kere
yazıp arkasından sekiz Tahatil esmasını ekleyerek Zemzem veya
menba suyu ile silip, akir yani çocuğu olmayan bir kadına
"adet" inden temizlendikten sonra yedi gün devamlı içitir ve zevci
ile münasebene bulunursa Allah'ın izni ile hamile kalır. Tabii
organlarında bir bozukluk yoksa.
Her gün bu ismi şerifli elli kere zikri adet edinen kimsenin
Cenabı Hakk günahlarını af buyurur. Hac ve Resulüllah ziyareti
nasip eder. Mertebe ve şerefini yükseltir. Herkes tarafından
sevilir.
6 - Bezcelin : Harfi (vav), menzili : Hena, manası: Ya Allah,
Ya Vedud, Ya Ahad, Ya Vahid, Ya Kahir'dir.
Hassaları: Perşembe günü güneş doğmadan evvel kırmızı
bir kağıt üzerine bu ismi şerifı :?.1 defa yazdıktan sonra arkasından
istek ve dileğin ne ise onu da ilave ederek, hacet dilediğin
kimseyle kağıt üzerinde olduğu halde gider, göri.işür ve isteklerini

471
söyledikten sonra ka~ıdı götürüp denize veya akar bir suya
bı rakırsan istek ve dile~in derhal yerine gelir.
Her kim bir parça suya üç tane tuz parçası koyduktan sonra
Uzerine 66 kere Mezcelin, Bezeelin esrnalarını okur ve bu sudan
büyülü veya ba~lanmış bir kimse bir iki yudum içirdikten sonra
temiz y ıkanıp son su olarak bir leğen içinde dökünüp ve o suyu
ayak de~meyen bir yere dökerse büyüsil b_ozulur ve bağı çözülür._
Herhangi bir ·d ilek için oliırsa olsun hergün ı 00 ı kere Mezcelin,
Bezeelin esrnalarını okuyan kimse k ısa zamanda ınuradına erer.
7 - Terkaıbin: Harfi (ze), menzili: Zira; Manası : Ya Selam
. Hassaları: Cuma günü Sela vakti bir ka~ıda yedi kere
Terkabin bir defa da:
tl o , ,. o ....: , ., "" ., :1 J
*ı ~ .
\.!1.).)
ı:'~''
U1)~ ....\.>.-) y
\' :__
~ ~ .r
\\ı"'c:"·l". )';.
~ .)
0
ı ::_
u-~ \l..<~hl-""'~
"\/
, ,
Küllema dehale aleyha zekeriyyel mıhrabe vecede ındeha
rizka* (Sure-i Al-i imran, ayet: 37) ayeti kerimesi ile aşağıdaki
vefki yazıp öd a~acı ve cavi ile tütsüledikten sonra iş yerine asan
kimsenin işleri ve kısmeti açılır. Ve oraya pek çok müşteri gelir:

155 ı 7 255
255
. ı55 ı 7
7 255 155 ı

ı 7 255 155

8 - Berheşin: Harfi (ha), Menzili: Nesre, Manası: Ya Allah


abdike ecibhü ve Ya Muktedir' dir. Bu ismi şerif Mikail
aleyhisse lamın resbihidir.
Bir kimsenin celbi (çağırılması , getirilmesi) niyeti ile gece
yarısı öd ağacı ve günlük yakarak ve her yüzde tevkil yaparak üç
veya yedi gece ·ı209 kere gelmesini istedi~i kimseyi düşU nerek
okumağa devam ederse matlubuna erişi r. Bu isirolerin had iınieri
(Zehrayil) ve ( Şeytayil)dir.

472
9 - Galmeşin: Harfi (tı), menzili : Tarfe, Manası: Ya Hamld,
Ya Mec'id, Ya Melik ve hüvellezi yuzhirül burhane littalib'dir.
Hassaları: Her kim oruç ve riyazetle üç gün gece yarılan
300'er kere bu ismi şerifı zik:retse ve her yüzde ,!?ir defada:
"" , J , , " "" o "" J , J dJ

~Jij J.ı 0":1\J 151 0 :4!' ı} ~ ~~ 1~ ,ı~ Li l})y


~ ~ ,

" Tevekkehl ya buddame hazel ismi fi sıfati ene


f\il iinibni fülan ete ve'müruhü ala f'ülinibni fülanete li yakdı
matlQbi ve muradi dese dilediği şeyi , di lediği kimseye gece
rüyasında gösterir ve arzusunu yaptırır .

•••
Her kim bir yerden cinleri çıkartmak istese güzel kokulu bir
tütsü yakarak 1360 kere "Ya Galmeşin " diye zikir etse cinler
orayı terk ederler. İşi bittikten sonra yerlerine gelmeleri için o
yere gül suyunda kaynatılmış öd ağacı suyundan serperek yine
1370 defa ismi nişem lağ tarzında ters okur ve her yüzde bir kere:
ji ~0GJJ_ ı:) ;ij, iSJ~ı
- " - ~
'sf\ ·
'--:Ji ı~ ~~ ---
" "' "" "" ...
J.... "" "" ""' , $J ., dJ "" , ,.

.ılı ı .!J.JG . *~-~-~


~ı..ç. ı y-'ı<"" ) ~ ':11 ) . ~
~ "·<'~\ Jı ı y.>:"
) ..f..~
... .;..- ,. ""
• • ( ' · \;._" o ( ' ;.
r-''::"""") r--~
Bi ha kk( hazel ismi eyyetühel mela iketü i'zenu Iii can ni
en yarciu ila emakinibim ve illa m·a vekkelu aleybi
bareke_lla hü fiküm ve aleyküm* demelidir. Cinler yerlerine
dönerler. Cinleri bir yerden çıkardıktan sonra, tekrar dönmeleri
sağlanınazsa çok büyük zarariara uğratırlar.

473
10 - Hôtirin: Harfi (ye), Menzili: Cebhe, Manası : Ya Kavi,
Ya Metin,Ya Alim, Ya Hakim'dir.
Hassa ları : Bu ismi şerifı ve arkasından hurufu mukatta yani
ayrı ayrı olarak Tank Suresi 'ni yazıp küçük çocukların üzerine
takılırsa kötü gözden cin ve şeytan şerrinden, feryad ve feza'dan
emin ve masun kalır.
Bir kimse hergün o kere bu ismi şerifı adet edip.zikir etse
Cenabı Hakk o kimseye heybet ve mehabet verir. Ayrıca her
işittiğini hıfzeder ve bir daha unutmaz. Ve kalbinde bin menbai
hikmet zuhur eder.
Bir kimse cuma günU sala vakti demir bir yüksük üstOne
Mezcelin, Bezcelin, Terkabin, Berheşin, Galmeşin, Hôtirin,
esrnalarını nakış edip pannağında taşısa, nişancılıkta bütün
arkadaşlarına üstün olur ve kolunu kimse bükemez.
Bu ismi .şerif tatlı bir elma üzerine (7) yedi kere okunup bir
kimseye yedirilse o kimse teshir edilir.
Bir kimse avucuna Hutirin, Hutışin, esrnalarını yazıp kendi
emri altına almak istediği kimseye işaret ederek ve okuyarak
yaklaşırsa istediği kimse kendisine boyun eğer ve istediklerini
yapar.
Temiz bir kurt derisine (28) kere bu ismi şerifı yazıp
üzerinde taş ıy~ kimseye hiçbir köpek bavlayamaz ve
yaklaşamaz.
Bir Arab i ayın son cumartesi günü Zühal saatinde Mezcelin,
Bezcelin, Terkabin, Berheşin , Galmeşin, Hôtirio esrnaları nı
siyah bir kurşun üzerine yazıp siyah ipliği ile bir kuyuya
daldırılırsa kuyunun suyu çekilir ve yok olur. Kurşunu kuyuya
salmadan evvel karanfil ile ·.üts ülemek lazımdır.
·- .... J ,., ., "" ., ...

.*0 )J.:ı\.A.l ~ y~~ ~ \Sı)


"" ., # "'
Esrnalardan sonra "ve inna ala zehabin bihi le kadirun"
ayeti kerimesi de ilave olunacakt ı r.
- Kalenhüdin: Harfi ( kat), menzili: Harsan, manası: Ya
Ytetin Ya Semi', Ya Basir, Ya Bedi' , Ya Mugni, Yii Muhit'dir.
474
Hassaları : Bu ismi . şerif sar' a tutan bir kimseye gün lük ve
cavi yakarak 20 kere okunsa, sar' alı kimse sorulacak şeylere
cevap verir. Sar'a tutan bir kimseyi bu iUetten kurtarmak için
Berhetiyyeyi yazıp üzerine taktıktan sonra yedi defa da tamamı
hasta üzerine okunursa Allah'ın izni ile saralı hastalıktan kurtulur.
Ve bir daha da tutmaz.
12 - Berşanin : Harfi (liim), Menzili: Sarfe, manas ı : Ya
Allah, Ya Aziz, Ya Mılhit'dir. ·
Hassaları : Herhangi bir iş için cinlerden bir şey sonnak
gerekirse; Kalenhudin, Berşanin esrnalarını her gün (748) kere
okumaya devam eden kimse kısa zamanda bilmek ve öğrenmek
i stediği bazı hususları kendilerinden öğrenebilir. Okurken günlük
ve mahlep tütsü yakmal ıdır.
13 - Kazhirin: Harfi (mim), Menzili: Ava, manası:
Sübhanallah, Ya Kaviyyü, Ya Metin, Ya Rahıym'dir. Bu ismi
şerif Yunus Aleyhisselam 'ın tesbihidi~. .
Hassaları : Bu ismi şerif cumartesi günü güneş doğmadan
evvel taze bir hunna yaprağı üzerine ( l 7) kere, üç defa da hurufu
mukatta ile:

Felaktehamel akabete ve ma edrike mel akabeh* Fekkü


rakabeh* ayeti kerimelerini yazıp ishali durmayan bir kimsenin
üzerine takılırsa Allah ' ın izni ile derhal iyileşir.
Bu ismi şerifi zikre devam eden bir mahpus kısa zamanda
hapisten kurtulur.
Kanı durmayan bir hastanın elbisesinden bir parçaya
Kalenhudin, Berşanio , Keririo, Nemuşelahın esrnal arım yazıp
üzerine alırsa kanı derhal kesilir.
Düz bir . tabaka haline getirilmiş bir zift parçasının üzerine
düşmanının ismini , sağına Nemuşelahm, soluna Berheyula,
ortaya nıbleş fımen, alü yehreb ve dilediğ i n yani tututmasını
isted iği n hastal ığı da yazarak dört tarafından b ir yere ç iviler yahut
evın şark tarafındaki duvara çakar, kızbara (cin e l ması) mak ul bir

475
buhurun ismidir. Tütsülenir ve esrnalarına devam ·olunursa
düşmanın kısa zamanda yazmış olduğun azab ve hastalığa tutulur.
ıs - Berheyula: Harfi (sin), Menzili: Gafır, manası:
Sübhanellah yahut enellahü emanül haifin yahut Ya Kafi, Ya
Semi'dir.
Hassalan: Bir şeyi lcaybolan kimse bu ismi şerifı müselles
vefk. yapıp etrafına da yedi kere "Berhey~la" yazıp hırsızlık olan
yere. ass ın, çalınan şey Allah' ın izni ile geri getirilir.
Bir müşkülü olup ta rüyasında görmek isteyen kimse Allah
rızası için altı rekat namaz kılsın, her iki rekatta selam versin,
sQDra sağ avucuna yedi kere Derheyula yazıp (Tevekkelu ya
hi.ıddıime hazibil ismi erunl fi menıimi -burada muradı ne ise-
söylenip yatsın. Allah'ın izni ile istediği şeyi üç veya yedi gecede
görür.
16 - Beşkilahm: Harfi (ayın), Menzili: Zebana, manşsı: Ya
Mü'min, yahut ızzüllahür rahmanir rahıym'dir. .
Hassaları: Bu ismi şerifi pazartesi günü bir kağıda yedi kere
yazıp arkaslndan da: .
,. o "" JJ ,, J
, • .,. J J .. , ... r· o ..... ~,,
~' >--.)\,o ~
... J- . ,,a._, ~ ~\ ı..,...ı_,.;; •...J 1.5 ·u~.. ·
"'-' ..,

"
.}OJ "
.
-,

·ı

. . .) ,d,J. .) -· - "
.:1 ".....
...

,. ,,,. 1 t"
I..4.J .
/

, ,

Ya nazari bi ya'kube üıyzüküma kamisı yusufe iz cael


beşiru bihi bimestebe bihi iz messehül kemehü bi hakkı
ya'kube fezheb eyyüher ramedü* yazıp gözleri ağrıyan kimse
başında taşırsa Allah'ın izni ile göz ağrısından kurtulur.
Sıkıntıda . olan kimse geceleri (70) kere bu ismi şerifi
okumağa devam etse· kısa zamanda dert ve sıkıntılarından
kurtulur.

476
17 - K azmezin: Harfi (fe), Menzili : Ekli!, manası : Ya
Müheymin yahut ızzull ahir rahmanir rahıym 'dir. Bu ismi şerif İsa
Al eyhisselamın tesbihidir.
H assala n: Bu ismi şerifı gecede ( 100) kere okuyan
kimsenin malı artar. Parasında bereket çoğalır. Rı~ı bollaşır.
Refah ve saadete kavuşur.
Düşmanı.n şerrinden kurtulmak ve düşmanına üstün gelmek
isteyen kimse "Beşkilahın , Kazmezin" esrnalarını çok okusun.
Enğalulıytin: Harfi (sad), Menzili: Kalb, manası: Ya Azim,
Ya Hakim, Ya Habir, Ya U.tif, Ya rahmanü rahıym'dir.
. Hassııları: Pişmiş bir kiremit parçasına .bu ismi şerif yedi
kere yazılıp arkasından da y ine yedi kere Surei Fil yazıldıktan ve
iyice döğüldükten sonra seni rahatsız eden bir düşmanın evine
serpilirse o kimse o yerden hemen Çıkar.
Bu ismi şerifi çok zikir eden kimse yangına karşı bu ismi
okuyup yangının sönmesini dilese yangın genişlemeden söner.
Toprak bir çanağa bu ismi şerif 2 I kere yazılıp su ile
sildikten sonra hayalet görülen bir yere serpilse orada bir daha
hayal görülmez.
18 - Kaberatin: Harfi (kaf), manası: Ya Aziz, Ya Baki, Ya
Halim, Ya Hakim, Ya Kafi, Ya Kerim, Ya i zzet Katil-Kerim ·dir.
Hassaları: Bu ismi şerifi her gün 60 kere okumay ı adet
edinen kimseye hoşuna gitmeyen ve sevmediği şeyler rastlamaz.
Bu ismi şerifi temiz bir kağıda (66) defa yazdıktan sonra Sure-i
Yunus'un 93 ncü ayeti olan: .
, ~ ,.,. ~ .... o .... J. .,. o .,.

ı~ 01J ~ ~ııiı::. ~ 0
,.
_,q 2J.i~ ;:: ı_;.;; ,Y.Ju
., " .,
. .... , .... ,
*0 ~
_ı :.\]J 8lıl ._ ~
~~ r:f'cf
Lll ~-
~
Fel yevme nüneccike bi bedenike li tekuoe limen halfeke
ayeten ve in ne kesira n minen n asi an ayatina le ğafihin * ayet i
kerimesini ilave ettikten sonra üzerinde taşıyan kimseye veba,
taun gibi bulaşıcı, kırıcı hastalıklar gelmez ve düşmanlar
kendisine zarar vermezler.
477
19 - Gayih i: Harfi (ra), Menzili: Neayim, manası : Ya
Kerim, Ya Kahhar, Ya Aziz, Ya Cebbar'dır.
Hassalara: Bu ismi şerif kırmızı bir kağıda kardeş kanı,
misk ve safran ve gUI suyu karışınu bir mürekkeble 92 defa, üç
kere de Sılres - i Tarık'ın 8 nci:
"• ı "'""
•l o
,. ı;._J~\
;

)~\.AJ ~ J ~ . ....,
~ ~

" İ nn eh ii ala rac' ıhi le kid ir" ayeti kerimesini yazıp su ile
sildikten sonra, adeti kesilmeyen bir kadına içirilirse Allah 'm izni
ile kurtulur.
20 - Keydehüla: Harfi (şın) Menzili: Belde, manası: EI-
Kadir, Hüvallah, Ya Kadim, Ya Kahir, Ya kıidiru ala külli
şey'in'di r.
Hassalaırı: Bu ismi şerif temiz bir kağıda 1Ol kere
yazıldıktan sonra arkas ından vefk ve Sure-i Taha' nın altmı ş
dokuzuncu ayetlerini de hurufu mukanaa ile yazarak üzerinde
taşıyan kimseyi büyü tutmaz ve kendisine büyü yapılmış ise
bozulur.

-,., *
J:1
.

14 -
*- t:f lll

*
lll

478
*uy~
. , : . __ ., ll
" o

"
Ve etkı mii fi yeminike telkaf ma saneO* innema saneu
keydü sahırin ve la yUfllhus sahırü haysü eta* Kale musa m a
ci'tüm bihis sıhr* innellahe se yübtılüh * innellahe la yuslihu
anıeiei nıüfsidin. Ve yühıkkullahül hakka bi ketimatih i ve lev
kerihel mücrimuo*
Nazarı değene veya düşmanlarının gözlerine doğru
Kaberatin, Gayaha diye devamlı olarak okuyan kimse
düşmanlarının gözlerini kör eder, kendisini göremezler.
21 - Şemhah i rin : Harfi (te), menzili: Sad-Zabih; manası :
Tealeyte Ya Aliyyü ya Alim 'dir.
Ra ssaları : Temiz bir tabağa bu ismi şerif yedi kere
yazıldıktan sonra menba suyu ile silerek karınca olan bir yere
serpilse karıncalar oradan gider ve bir daha görünmezler.
22 - Şemhahi ' rin: Harfi (se), menzili: Sa'dı-Beli' , manası:
YaKadi, Ya HCı, YaHu, Ya Rabbah, Ya Rabbah ' dır.
Hassaları: Sivri sineği çok olan bir yere bir kağıda 15 kere
yazdıktan sorıra orada yakılırsa sivri sinekler oradan kaçarlar.
23 - Şe mhahirin: Harfi (hı) menzili: Sa'dıs suuddur.
Manası: Ya Kadir, Ya Kadir, Ya Kafi, Ya Aziz, Ya Cebbar'dır.
1-Iassalan: Bu ismi şerif bir kağıda 100 kere yazıldıktan
sonra arkasından da:
, J o ..- ; o , ; "" o , o-

0')\;:;; ~4\1
~
iY- Jl ~ l" ;.,:~ı) ö)\:Wl ~s ~; 1~ ö ll )
; ;

" .#;

*.ı.JYü) .
" Ve elkayna beynehü mül adavetevet bağda e ila y evmil
kıya meti beyne fUJiinin ve füHin" diye yazıp bir birlerinden
ayrılması gereken kimselerin oturdukları bir yere konursa derhal
birbirlerine düşman olarak ayrılırl ar.
479
24 - Bikehtahunihin: Harfi (zel), menzili : Sa'dil-ahbiyye,
manası: Ya Kadim, Ya Daim'dir.
Hassalan: Temiz bir tabağa 70 kere yazıp su ile sildikten
sonra sabahleyin aç kamına içen kimse hiç aç l ık hissetmez.
25 - Beşarişin: Harfi (dad), menzili: Mukaddem, manası: #

Ya Kadirü ala kilili şey'indir. .


Hassalan: Bu ismi şerifı çok zikir eden kimse susuzluk
hissetmez. Nefis isteklerinden korunur.
26 - Tuneşin : Harfi (zı), menzili : Müahhir, manası : Ya
Şekür, Hüvallahül kerimdir.
Hassalan: Bu ismi şerifı hem yazı hem rakk.amla dörtlü
ve&ini yapıp etrafına da I ı kere Sure-i Fatiha yazıp nusha
halinde çok ağlayan bir çocuğun boynuna takılırsa ç:ocuk
ağlamaktan vazgeçer.
Cenabı Hak'dan bir ricası olan kimse yatsı namazmdan
sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılsın. İkinci rekatın ikinci
seedesinde başını secdeden kaldırmadan 80 defa Tiincşin deyip
muradım Hazret i Allah 'dan istesin, dileği kabul olunur. Başı
ağrıyan bir kimse temiz bir kağıda 20 kere TWıeşin, 90 kere de
(sad) harfi yazarak üzerinde taşısa baş ağrısından kurtulur.
27 - Şemhabaruhın: Harfi (gayn), menzili: Reşa, manası:
El Kadirü Hüveallahüi-Kerimidir.
Hassaları : 'Bu ismi şerif bir tabağa 28 defa yazılır,
arkasından da yukarıda adı geçen ve Surei Yunus'un 81, 82 nci
ayetlerini de ilave ettikten sonra su ile silip büyü yapılmış bir
kimseye içirilirse Allah'ın izni ile büyüden kurtulur.
Herhangi bir kimseden ibir istek ve dileğin varsa üç Yasin-i
Şer if okuduktan sonra 35 kere de Berhetiyye okur ve o kimseden
isteğini dilersen !lerhal yerine getirilir.
Berhetiyyenin tesir ve faydaları sayınakla bitirilemez. İki
tarafı keskin bir kılıç gibidir. İyilik i şlerinde olduğu kadar kötü
işlerde de tesirlidir. Kötü işlerden maksat Celali olan arnellerdir
ki bu . hususta... çok dikkatli olmak gerekir, zira haksız ve keyfi
yapılan işlerde iki tarafı kesen kılıç bu defa yapana döner.

480
Bir kimsenin her ne dileği varsa kendinin ve annesinin adı
ile dile~ini yazıp hesap ederek 28'e taksim etsin, baki hangi
esmaya gelirse onun menzilinde o esmayı sıra adedi kadar, harfini
de harfin adedi kadar yazarsın. Çıkan adedi yani 28'i taksim
ettiğin adedi lbu defa bir kere de dörde taksim edip muradının
unsurlarını bulup o ·unsurun icap ettirdiği şeyi yerine getirirsin.
Bir kalırsa ateş, iki kalLrsa Toprak, üç Hava, dört de Sudur.

·. iSTİHARE

. Herhliflgi bir imtihanda ne sorulacağını ve cevabını, gömU!ü


bir definenin nerede olduğunu ve nelerden ibaret olduğunu,
herhangi bir hastalığın ne olduğunu ve ilacın ı ve herhangi bir
hususta buna benzer ve bugünkü bilgilerle kolayca elde
edilemeyecek bilgileri öğrenebilmek için:: En çok yedi gün
ri yazetle oruç tutarak yeni bir Arabi ay başlangıcında ve bir cuma
gecesinden başlayarak yatsı namazlarından sonra 66 İhlası şerif,
5631 Lazai Celal yani, Ya Allah, ı 00 kere Maşaallah, 100 defa da
Salevatı şerife (hangisi olursa olsun) okuyarak hiç konuşmadan
uyuyan kimseye rüyasında bir melek gelerek isteklerini söyler,
öğretir ve gösterir.

Bir Arabi ayın başından başlayarak yedi glin riyazetle oruç


tutulur. Her namazdan sonra aşağıda yazılı (Kasemül emlikül
felekiyye) 21 "kere okunur. Her okunduğu zaman güzel kokulu
şeyler yakılır. Güzel kokulu buhurlardan maksat oradaki kötü
ruhları ve kaflr cinleri uzaklaştırmak iÇindir. Nitekim Cenabı
Hakk Kur'an-ı Kerim' de:
ı1l .,, ~"

*ul ~ J,ı~ 0 J~:~:~-6...,1\J 0:.:"'""


, ., .
Vettayyibatü lit tayyibine vet tayyibune lit tayyibat'"
. buyurmuştur. "İyi söz iyi iş işleyenlere, iyiler. iyilere de, iyi söz
481
ve iyi iş yapanlar layıktır ve yakışır." demektir. Nasıl ki Kui'an-ı
Kerim'de:

El habisatü Iii habisine vel ha bisune Iii habisit*


huyurul muştur ki, "Kötü işler ve pis sözler kötü kişilere ve
pislere yakışır ve layıktır'' demektir, .
Bugünkü birtakım yeni cereyanlar arasında mühim bir yer
tutan hippilik bunun en orijinal bir misalini teşkil etmektedir.
Kur' an-ı Kerim, nurdur. Okunduğu zaman uzakta, yakında
ne. kadar temiz olan melek ve iyi ruh varsa oraya toplanır. .Onların
toplanmasını kolaylaştırmak için, madde hayatında nasıl zaraı:lı
bir takım mikroplan ve böcekleri yok-etmek için yine bir takım
ilaçlar ve antiseptikler kullanıyorsak onun gibi güzel tUtsOier
yakarak o yerden kötü ruhları ve kötü cinleri uzaklaştırıp diğer iyi
ruhların ve meleklerin gelmesine yardım etmemiz gerekiyor.
Bu konu çok uzayacağı ve asıl mııksattan bizi ne de olsa
uzaklaştıracağı için sözü kısa kesip kıymetli okurlarımızdan özür
dileriz. Yedi günün sonunda bu Kaserne tasarruf edilir, yani sahip
olunur. Ve yedi günden sonra da her gün en azından yedi kere
okumağı katiyyen ihmal etmemelidir. Bu kasemin pek çok
hassalan ve tesirl~ri vardır.
Biz burada yalnız ikisirıi yazacak ve diğerlerini üçüncü ciltte
tamamlayacağız.

EVLiLİK İIA.YATIMN NASIL


GEÇECEGİ~A
.
Karı ve kocanın isimleri ebcedi kebirle hesap olunur.
Hariçten yedi ~la ve olunur ve dokuza taksim edilir.
Bir kalırsa ayrılırlar.
İki kalırsa büyük bir saadet ve boşluk işaretid ir.
Üç kalırsa gençlikleri yokluk ve zorlukla, ihtiyarhk ları,
bolluk ve saadetle geçer.
482
Dört kalırsa uğursuz ve çirkin bir hayata işarettir.
Beş kalırsa çok mal ve evlatları olur.
Altı kalırsa devamlı bir uğursuzluk olur.
Yedi kalırsa mübarek ve hayırlı bir evliliğe işarettir.
Sekiz kalırsa rızıkları bol olur.
Dokuz kalırsa çok uğursuz bir evliliği gösterir.

KASmiÜL EMLAıiüL FELEKİI:I:E

~\) .ı:uı ~).ılı~) .ılı\~ *~}1 ~}1 .ı:ul ~


.,, ' "' ' "' ' .... <ll' '

, "' "' "' ,. , , ""' "" "" , ,


~ ", ~:/i ,,.,, ... , ,.,,
} • "'ll
'1\ .Jr---.,t;.,O'-""
'.
ı ,. , 1 "1 -:
1..8) Al) ı1" ,; 1 . ... ı
J "---J J) Al) ~) ~
1~
~) ı.ı,»
.. ı
"" o'$
.... ;
"" "'
) .,,, ,.,
"""
'
""
*r
0.11

ı:.:_ıı ı :ıı.ı:uw '}ı öı.ı.


ı...5':""'
'} -' J.J>", '} -' .ılıı ~ •.
u-:
, -? , , ..,• , Y , ,. ,

}O , ; _
ı} 1
J
;'J\
· I"O; D
.,., . , , • <::·,;..... J
) ;> . ...

~ J,____....... ı_, ~l>- )..!'\


iJ# ...

ç_'J)'}\ J''~..,..A ~ ~ l-
Q ,
~ ..
-

, o , . .... "- o , ~ ... .... , $

ç_'J) '}\) ~---~!;:,_;Jı ~~'}ı) ~ :?)1 ~~t,bll


"' ... ,, ,. , , ,,.,til, .,., ...
" t. ...
~ ıa c. ~ .ıa
A
, t. ,
A ·-u · Al)
"" ı ..oy.u o - - o ..
oy ..l.cı.u
.iJ
Al) 1
,
~ ~ ~ .J
... Wl 1
.r ~ll

,, , "",., ... """,,


' .. . ..... , ,
, "' "".,. ,,
.ı:uı ~ ~) );) .ı:uı ~ ~) ~\ 01 b(. 01 b ('-!J .ı:u ı
... , , "" "" "" "' .,. , , , ,

1ı ~ J~:-"'~.,;. J1, .11 -} ~;- 0-: ~ i~iı ~ ~->"'?- ~~


, "' ,
' :ll , , ~ ~ ;_

.ı:uı J
,. , ·c. u,.· ~~ ~ ~~~
1 r---.) ,..
.w;:. .&1 ~ ,.
ı" .... ~ U'J
"' ,
~:~
-
, ,,, ' J ,$ ... ' ,,.. ' ""

~ uı"' ':1-' ,.ı:u1 ~8 J.:--' ....ı:uı ~~ .!) )G .ı:uı J~ J ) , ,

483
J. . , .... ,; 00 ..ı):-'~ '

)::ı uP.) ':J \) v ı): "' ll ~;4 ~u: ll ~c:


~ ~
\;; ;;.. a'lıl ~

. ~ , ,. ,. ,.. ... ~ "" o . .... ... o~ -~ i...S~
· - ı':•"~.)
.J'T' "'~-:.'. G"· ·"
.. f..f if'r'<''-'11 J J~ı
.
... "" ,; ., .... ....
"' o ' ... ... • ' .,. • ,• , "" ,. ,/ , ... ...
y~l ~_r y~l ~~ ~~ ~~ .)~';QA .) ~\j
... .... "" "" ...
.,_ } , ' " . , ... .... ""
~ ;:,;J ~~Jr,~.)~~~~)~~~~~~
... ,.
':J
..; ...
- ...
1..,-).J ~Jl.. G
,
,/'.
"'
;
,.
~
• J. "'
~~·~,
.. -
., -•l ""
~
-
.ı,;t.; IJ ~~
....
,. ""
4. :c.J
...
~\:.."
""

,.
l- Q Q ... \
,. , .... "'"" ...

(,.$~~4;~1'----"'!~~ ,'-!6!-----1! ~ )ı ç. 1: : .. ~i . ~ ~~1


... .,. ... ""
, o,o , ... ,., ,

~ ; uP.J':J\ JS-J :- :.;7),; ul~l


) S ;~j ~~ ~~~ 0 _,~;Jı ~~ :- ~--a;~ J ~1
... "" "' ,
o o "'"' J .... "' • "' o , , o J

uj:.jü \~\,
~J u;..) J~l
"' ...
~J u~ ;

"ı~ ~ ~ ~ i ~~.., ~ ~~ ~ ~' n 6 _. ;


0
" 0 :, \
uı:---u-c. J ) :-;: .. \.! _,....;.ı ~ J u ~W,ü u" ·~~J ~ J . Q
,. ,
$ ,. o lll , "" ,., ,. ... , ..... .,... $

0~..-.J:ll ç.l : " .. ':J 1 ~ J ~ L;, ı.; ) .i_:H


... "' ... ,
J$- J (.-ili lt JU
...
1

(,.$.--__;j c: . ~~ J-:,;jl J~ı;v ~ ~)5:.Jı ~~:~ . ~i


, , , .... .... ""
... ,. .; .... o, ... ... o J o $

C: ;.J:; ~J ~\J :': : .. ':JI 0-: ~ ~1 çJUI


484
485
~ . . · _~ıı"'- .......... _q :;; ıı . . ı:ı-s~:Jı' '._ı . . •-'iı'
.. ~.Jr ~J~
... ...
a J~
...
J~~J
o , o , J " , ..... , 0/

u~~\
,;
:X ~ ~ J ~\ ,0l(...rJiJIJ _;y.yiJ ~)'IJ , "' "' ,
ı~~
._
""
1 .ı
_,. . . . . . r .
... -ı ~, • s::.:lı:. ..
"'""

... 4..1 ""Jr-- ~


q
,. ,

1- , 9}

ı.4
\"L;
..
r

~~
(':_ lj
o o
<'" .ili
..r . .
..,

J
"" .; "' ,
, o "" " ,., ..... ,. .,

~ 0~ y~ ~
ş$ tJ
(::.? ,
01~ ~~ *~Jac 0~ ,
JSJ , o '" " , ,ı ""..;'o~ J

JJ)Iı; ·~t_;Jı ~) ~
...
J.?
...
0J:e.b:Jı )lı~~.:~
...
., J ,.. J ; , ," , , :Q , J - .....

j~___/Z)~ *;!!c ~ ~ ~J ~QIJ ~lk!IJ .rf- ~IJ


, ,...,.,
..... ....
... ...
"""""".... ,. "' ~

ı..Sj ~ . \ ~ \~\ ~ ~ ~J ~\J ..::.ı lj:.:.JI J.G:- ı..S~I


... ~

ô ,
~ ~~ı:. ~ ı : ~ :." : ıı
} ... o .... o ,;
~A h._.~
~s-....... c_..r: J. ı./'J
,_. )ll •
ıs! L' r-:: Ll"'.r c..5"'"
ı;.. •

... ...
.
G'."ı"<'::.".d ı'. · ~
J.. ~ Y.J ~ (_fi
,.
......
} .... J
C: J
,

~-
ı:~ 11~ J·~'t_:
~ ..._r.. J
;'.
. J .,..

.. o ... ,
...
J
.
~ , J

..::.ıiJ.~:Qo.--.~·w-11 ~..__ı_,._.~ ~ *~ 0 P ~ ~~J ;, ;;)


... ...

), ,...s
,..
~~~
~
·
, ;ı;

eY- * )r. "1,


ı•ııı :. ı
u..- . . •!
:ı c:- .r
J
J. J. o
~\
,
Jl J uP)
· ~\ J
,, o,o,

, , ,.
J , ... ~ ,, ,.
... Jı2:1* ~ı..::.ıı..L~ıc ..... ı·ı1ı · ,. ._ -:-ıı :. ı'
J ))
, . ,
." ~ ~ J u..- ıs! )~ c...Y..J ;

) ~ *;;~ı ::JıJ
,
,

s , ,

t.
...
:;Jı ~~
o

•; ':J~
SJ

,
u
) ,

ı ~ 0;üı ~~
,
~ ""

o.... ~ ) " A. , ,.
*; )ll... ul... ~ ı..S+JI ~~ ;
:JJ

:f l r~ı *~:;ı ~:_,JI

486
.,. , , , ;i , "'"'

ıf)u, t.;ı 4J ~> ~ 4J. ~9.:3c ~ 4J r.


(J;' >-- ç~ t.;ı ,. , ,

"'"' ""- .,_


•.,,.o .,• i". , ,

~
-J \ J-~".lı
.r ~\· ~-J uP,...r :. lı *~ ~\. ~-J J t:.:Jı ~
., ., ., ., ,
) .; ., o .,; .,, , .,.,.. ,. , ~ $~

~ ~\:o
,..
. :}\ e~ "'
~ \.i$") \.lS' 1fo1J \~
, , ,
)1 \1
.,.
, ;'. ,, o , , , ,. o _,.., , J "' , ,
~~ a_; ~7 • .. ,J\ !J 1J 11 1-:. ~~ 1 J 01 <'~:U 1-:. M-;. \.1
.., ~· ~ \ooft:! ~ ., ~ J r O

o... ..., , ,., ) • o ; J o .....

G-ı}l ~Go. ~L.a:t)


,
~lk.., ~).ç..Wl ,!j pı 'J~\)
J. , , , A. , .... • .'. , o .....

·~) ~ Ai! ı !.\}.i r ~uı r ~~ r


487
Bismillibirrahmanirrahıym* Sismillahi ve billahi ve
mineliahi ve ilieliibi ve aleilahi ve fillihi ve li ilihe illellahü
ve men nasru illi min andiliibi ve la havle ve li kuvvete illa
billahil aliyyil aiıym* Aksemtü aleyküm ya ma'şeral ervahır
ruhaniyyeti vel mülukit tahiratiz zekiyyeti vel eşhisll
cevheriyyeti vel ervahır ruhaniyyeti bi hakkı hakkıilahi ve bi
kudratillahi ve bi azameti azametiilahi ve bi sültani
sUltaniilahi ve bi ızzi ızzillihi ve bi nuri veebillahi ve ibi ma
eera bihil kalemü min mdillahi ili hayri balkıiU1hi seyyidina
muhammedin sallellabü aleybi ve seliernebui abdiliibi ve
rıtsiHillabi tebarakesmüllihi ve eelle senaüllab ve la iHihe
ğayrullahi hayyün kayyum ün malikül mülki bedius semavati
vel erdı zül eelali vel ikrimi azizUn cebbarun mütekebbirun
kahharun kaviyyün metinün kidirun muktedirun şedidül
batşi şedidUI akibi seriul hasabi li yağlibühu ğalibün ve li
yencii minhü hiribün bi havlillahi ve kuvvetibi ve azameti
esmiibi ve ayatihi aksemtü aleyküm ya meliiikete rabbil
alemine bi hakkıl esmiilleti tekelierne bihi rabbüni ales
semavati fertefeat ve. alel erdı fe setahat ve alel uyüni
fenfecerat ve alel enhari füccirat ve alel bihari fe zehharat ve
alen nücumi fe ezherat ve aleş şemsi fe edaet ve alel karneri
festenara ve alçi leyli fe azierne ve alen nehari fe edae ve bi
hakkil esmiilleti yuhyillahü bihel mevti ve yümitü bibel
ahyaü ve bi hakkıl esrnail mektubeti ala sUradikal arşi ve bi
hakkı ma fillevhıl mabfuzı minel esmai ven nakşi ve bi hakkı
men rafeas semae bi ğayri arnedin ve besetal erda ala main
cemedin ve bi kudratillahil vahıdil ehadil ferdis sa medillezi
lem yelid ve lem yuled ve lem yekün Jeliu küfüven ehadün ve
lem y ettehız sahıbeten ve la veteden ve bi hakkı menittehaze
ibrihime halilen ve kelleme musa teklimen ve baleka ıysa min
rübıl kudüsi ve bease mubammeden sallellihü aleyhi ve
selierne bil hakkı beşiran ve nezira• Sübhane meninşa kka
min nurihis semavati vel erdı ve nilrat bihiş şemsü ve edae
bihil kameru ve hadaa küllü şey' in bi kudratihi ve
vüsebbi hur ra ' dü bi hamdihi vel metaiketil min hıy fetihi illa
488
ma hadartilm fi hadrati ve ecibtüm da'veti ve kadeytüm
haceti eyyühel mülfıkel felekiyyetes seb'ate rukıyaiyle ve
cebraile aleyhis selamu ve semsemaile ve mikaile ve sarfiyaile
ve ayniyilile ve kesfiyaile ve bi hakkı hameletil arşil azıymi vel
kürsiyyil cesimi vel metaiketil mükarrabine cebriile ve
mikaile ve israfile ve azraile vel enbiyai vel mürseline veş
şühedai ves salihıyne ve bi hakkıt tevr:ati vel ineili vez zeburi
vel rlirkanil azıymi ve ma :fiba minel ayati vez zikril hakiym*
Fe inni uksimü aleyküm ve innebu le kasemün lev ta'lemune
azıym* innebu le kur'anün kerimün fi kitibin meknunin la
y.emessühQ iillel mütahherune tenzilün min rabbil alemin*
Hüvel evvelü vel ahıru vez zahiru vel batınil ve hüve bi külli
şey'in ·alim* Hüvelleıl halekas şemavati vel erda fi sitteti
eyyamin sümmestevi alel arşi ya'l.e mü ma yelicü fil erdı ve
ma yahrucü minhave ma yenzilü mines semai ve mi ya'rucü
fibi ve hüve meaküm eynema küntüm* Vallahü bima
ta'melune besıyr* Lehu mülküs semavati vel erdı ve 'lellihi
türceul ümôr* Yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehara fil
leyli ve hüve alim ün bi zatis sudur* HüvallihülJezi la ilahe illa
hüvel melikül kuddiisüs selamiii mü'minül müheyminül
azizül cebbarul mütekebbir* Sübhanellahi amma yüşrikôn*
Hüvellihül Mlikul bariül müsavviru lehül esmaül husna*
Yüsebbihu lehu mi fis semavati vel erdı ve hüvel aziyzül
hakim* Akbilu simiıyne taiıyne bi hayliküro ve ricaliküro
zükfiriküm ve inasiküm ve sağıyriküm ve kebiriküm hatta la
yetehallefe anni ehadün minkUm in küntüm taiıyne li
esmiiliahi rabbil alemine bi hakkı men şakka sem'aküm ve
ebsaraküm ve halakaküm min naris semumi ecib ya eba
deybacin ve yi beni afifin ve ya beni taritin ve ya ebi tarişin
melekil ıma ri ve ya ebi muhammedinil ğavvası ve ya ebez
zemazime ve yi ümmez zemami vef'alu keza ve keza bi hakkı
hazibil esm:ai aleyküm ve taatiha Jedeyküm ecibfi eyyühel
mülôkes seb'atel felekiyyete ve'mürul mülfıkel mezkurate bi
taati ve kadai haceti elvahan 3 el'acel3 essaah 3 barakellahü
fiküm ve aleyküm*
489
İster büyük, ister kUçUk, ister erkek, ister kadın, olsun
uyututmak istenen medyum süje rahat bir yere veya bir koltuğa
oturtulur. Avucuna:

~\
"'"'

\ !) ~_,k \.il ı.;)


,.
"'.,.,

r. ~~ t;ı L;J ~)u, ı.; : o>.-1


):--
"'""""'

ff. ,
"'

"'
*""

'}
"'
"' ,
til ,
1
til.,,
...-:
,
.,
,, , ,, , "" "'
\1 ~J if\J •JI ~ '-!1 4) !;-A!ic. \;/\ ~) ~ iı_·c.
~ ~

,. • J.; "",. ., "' • . ........ ;. ~ J ., .,..

C;\
;
~.o~ \ \} ) ) ~\ \~\)
, ""
\t:-)1i \ 4) \, ,jL:yl
....
o,_ , • ...... ,
*r.;"f
ı"'ll Jı, ::Uı
- Ç;!JJı .
o

"Ecib ya tirişin ve ya eba deybacin ve ya eba taritin ve


ya eba afitin ve yii eba muhammedinil ğavvası ve ya ümmüz
zernizimi ve ya ümmüz zemami ve elbisül keffe ve ferrikul
esabia verfeul yede ilar ra's*" yazılı r ve Kasemül Emlakül
Felekiyye (7) k~re okunur.
Kasem tamam olmadan süjenin parmaklan yelpaze gibi
açılır ve başına götürrneğe başlar ki bu görevlilerin geldiğine ·ve
süjenin vücuduna tasarrufa başladıklarına işarettir. Gereken
sorular sorulduktan sonra görevlilere gidebilirsiniz deyip 3 kere
sarfiyye ve 7 kere de Ayet ei-Kürsi okunup süjenin yüzüne
üflenir. Süjeyi hipnotizma uykusundan uyandinlanlar gibi, "Ona
kadar saydığım za.man uyanm ış olacaksin" denir ve ağır ağır ona
kadar sayılır.

490
SARFİI'I'E

J. "" ~ _, .., .., "'

JJ~ >.- \.7 ~:;. J~ ~ ~\ <.>~Lr JıJL;ı _;::>.-ı~


,. "" ; "'"".,.,ts
"" ;..,..o ,o

ıJ~ 3 :ı ı..::.ı _,.;~


'*
u_;;:, ~4 ls.:! ~\SJ uP \'1 Jı
? ~ , "" ""
J
"'
b .·~ ı
"'"'
... "" / o J. ,. """' , "'"" ? "' "' ~ ,.

·~ı) L;J ::...ısı~ 1:'~ı J ı.:;~ " .. l}liJ \'~J lj~


~

"' , ,, ? J. ., ~ :JJ o,...,,.,


) ~~ \.7 1_}__,:.,Jı 4~J ü? ~ ı_,Jt_;.. J 0wı J~,;~;
" " .
o g ,.... "' ., ' o , Q ,

~\\,.,__..;>;. ~~-_.,;oa""'
· ~;;f 01Jı J~ ~~ 0~~ 0~ı ı~

Latıyrin
2, Eelrio 2, Eyarişin 2 Nadellahü min fevkı
arşihi ya cibrilü ihbıt ilel erdı ve nadi fiha bismi sayutin 2,
heyutin 2, ıinfiru hıfifen ve sikalen ve kalu sema'na ve eta'na
ğufraneke rabbeni ve ileykel mesıyr• Fenada cibrilü mines
semai bi azabin kasıfin fe teferrakal cannü ve balu anhü
şarkan ve ğarben insarifô ya ummara hizel mekftni bi
iznilHihi teaffi ila en takdıye haceti ve iidô ila emakiniküm
salimine ve barakellahü filküm ve aleykü.m* ·
Aıneliyyenin başından sonuna kadar az da olsa devamlı tütsü
yakmalıdır.

491
~IENDEL

"""" " "" "' "".,. .,


t;"ı liJ ~;, ~ liJ r .:ic. ~ liJ r. ç~
0 t;"ı li :. >.-1
"" "' "' )"-' .;
"', .... o, ,,.. o "'

G .l G ~J :.. ıı ~
c...r:'(.r---- ~ t,;ı. t,;~J .J ~~
,. ~ • lb
, , v.J
, , •
,. , "" ..,.
"" , SJ ""
- .;
.,
~\ .. j _ _,..
... '::J\ o_._ "~ı~ r'~ li \~\
,
,c-.)lı ,, liJ r., .,jC.y\
;'

"" o ,. ~ J. , o .,...

~~ ~~ C:.) r1w1
,
1~ ~, eS.J_,l;\S
"" ,.
8 IJ~IJ
,.

Ecib ya eba deybacin ve ya beni afifin ve ya beni taritin


ve ya eba tarişin melikil ımari ve ya ebi muhammedinil
ğavvas ve ya ebez zemazimi ve ya üm m üz zemami eelbii ya
buddame hiziliil esmai ve azhıru li nazuri bi hakkı hazel
batemi ve ma lihi minel esmai ~ Vahdar nazura•
Billur bir bardağın etrafına yukarıdaki dua yaz ılır ve bu
billı1run altına da aşağıdaki şeki lde ol duğu gibi yedili ve harfli
Fekacin Mahmet vefki bir kağıda yazılıp yapı ştırılı r:

492
v i c i (. ~
- ı....J

. -
0 u 'i c i c ~

- .
~ 0 u i c i c
- .
c ~ ı....J v ( c i
i (. ~
- J

c..:...ı
i c
c \ c ~
- J
.
v i
v c i c '- -
-' ı....J

v

Bakan çoc uğun alnına da:

Fekeşefnaanke ğataeke fe besarukel yevme hadid* ayeti


kerimesi yazı lı bir ka~ıt konur. Sonra sarfı-imar için yukarıda
yazılı sarfiye 7 kere okunur. Davete başlarken güzel kokulu bu
tütsü yakmak lazımdır. Davet için okunan Kasemül Emlakil
Felekiyye' nin her defasında sonuna:
J "" ~ "' o J o ,. } ,.

<.S J_,l:,l · i ~). ;!1~! <.S;ÜI y~l l_,.ıi .::S'IJ \~ 1


}
~

,..". ~~ .~

.. : ı
~) .....,. --···.,..' • A'
}

,~. ~
./

.·~ ($,~~
} "'
:. .
~

i:
ı .....,_
OJ . ..............,
., "" • ""
~)d •..ı
..

, - •
- ~
.,.. '-..>
" , "' "' . .
,

, .~c:Jı , rı
,.. ., o . ...

, b. ıJJı r~~ ~~ o.... " " • o "'

493
"Ecibu vekşiiül bicabellezi beyneke ve beyne nazuri baza
hatta yeraküm bi aynihi ve yuhatıbeküm bi lisinihi ve
tuhaddisôhü bi efsahıl ketimi elviihan elvahan elvahan
el ' acelete el'acelete el'acelete essiate essaate essiate" duası
i~ave olunur.
Davete Eba-Deybac gelir. Bu zat uzun boylu, güzel yüzlü,
başında kırmızı bir sarık, elinde de ince bir çubuk vardır.
Kendisine selam verilir ve bakan vasıtası ile istenilen şeyler
sorulur. Sorular bittikten sonra teşekkür edilir ve nezaketle
ayrılması rica edilir ve yukanda yazılı sarfiye 7 kere okunup
suya ve çocuğa üflenir. Su ayak değmeyen bir yere dökülür.
· Kasemü'l-emlakü'-felekiyye'nin görevlileri ile kısmen de
olsa bir bağlantı kurolmadıkça yapılan işler yarım ve eksik olur.
Z ira bir kimsenin bankada cari hesabı olmadıkça nasıl bankadan
para alamazsa, evvelce de herhangi bir kasem duanın gereken
hizmeti yapılmış olmadıkça o dua alakadar olan görevliler
kendilerinden istenilen işi yapmazlar.
Bu sebeple bu kasemden istifade etmek isteyenler en az 7 en
çok 21 gün tam bir riyazet ve perhizle oruç tutmalı ve her
namazdan sonra kasem 21 kere okunmalıdır. Dört beş gün sonra
belirtiler başlar. 21 gün sonra görevlilerle görüşülür ve anlaşma
yap ılır. Bu müddetten sonra da yine her gün mutlak 7 kere
okumak lazımdır. · 21 günden sonra meşru' işlerde kendilerinden
lazım gelen yardımı görmek mümkündür.
Bu ilimlerle uğraşanlara tekrar tavsiyemiz her ne babasına
olursa olsun bu ilimleri alet ederek gayri meşru' işler yapmamak,
yalan söylememek, kötülük ve intikam arkas ından koşmarnak
lazımdır.
Aksi halde- haksız işlerde istenilen kötülük kendi başına
<,iöner. İnsan, insan olmadıkça manevi cemiyet içinde yaşayamaz.
Çünkü hiç kimse başıboş bırakılmamıştır. Maddi hayatta nasıl ki
birtakım icra ve inzibat kuvvetleri varsa manevi hayatta da daha
mükemmeli, daha kudretlileri ve daha çok kuvvetli görüş sahibi
olanları vard ır.

494
TELEPATİ YAIIUT BEl'İN ISB'TLARI İLE
UZAKTAN TESiR YAPHAK
, ~, ,'ll , ..... . ... lll J, .,
, ... <"'''"(' ı :. ı ., '•!' ., \<:""
0J.r-Ür--.-ı:_r->.-Jj\:
,
o>- .~ u
,
ıXJ
Ve min külli şey' in halikna zevceyni lealleküm
tezekkeruo*
(Surei Ziriyat, ayet: 49) Biz her şeyi çift yarattık. Belki
düşünür istifade edersiniz diye. Cenabı Hakk her şeyi çift
yarattığı gibi tesirlerini . de iki yönl O yar~tmıştır. Nasıl ki her
insan ın bir dış yönü, bir de iç alemi, iç yönü vardır. Her şeyde
olduğu gibi bezler de bir dışa, bir de içe salgıda bulunurlar. Keza
beyinde yaptığı dış ve sinirsel vazifelerden başka gizli kuvvetleri
. ile en uzak yerlere kadar tesir yapar ve tabi at kanunlai-ını istediği
kuvvetleri; görünen dış vazife ve kuvveti yanında denizden bir
damla bile değildir. Halen Amerika'da, Rusyada, İngiltere"de, bu
metafizik ilimlerle uğraşan yüz binlerce insan henüz beynin bu
kudretlerini kullanmak hususunda yaptıklan çalışmaların
başlangıç noktasındadırlar. Çok yakın bir gelecekte maddi ilimler
ve gelişmelerin : yanı sıra bu manevi yolda da büyük ilerlemeler
olacaktır inşallah .
Geçen ası rlarda yaşayan Müslümanlar Kur ' an-ı Kerim ' in bu
cephesini de ihmal etmemişler ve Kur' an ' ın birçok harikalarını
meydana çıkarmışlardrr.
Cenabı Hakk, Kur'an ' ın bir ayeti kerimesinde:
$ ., ... .... ;;

*~ yt.:f ~)ll u-!Li )1)


~ .... 11 "'$.,
~ _)
.,
)1)
.. Ve la ratbin ve li
yabisin illa fi kitabin mübin"
buyurmuştur. Manası : Yaştan ve kurudan hiçbir şey yoktur ki
apaçık beyan eden Kur'an' da bulunmasın , demektir.

495
Ancak bunlardan istifade edebilmek için, her maddi alanda
olduğu gibi birtakım şartlar, çalışmalar, fedakarlıklar
gerekmektedir. Yoksa hiçbir şey hazır pişrniş olarak kimseye
sunu lmuyor. Biz de kitabımızda evvel geçen v~ bu ilirnde ihtisas
yapmış birtakım zevatın eserlerinden iktibas ederek bir şeyler
yazmağa ve halkın bu yöndeki merakını giderrneğe çafışıyoruz.
Bu yazdıklarımdan elbetteki herkes ayni derecede
faydalanarnaz. Zira medyum kabiliyetti · kimselerin bir defada
yaptıkları iş ve tesirleri medyumluk hassaları zayıf olan kimseler
ancak birçok cehit ve çalışma neticesinde en sonunda başarabilir.
Birinci kitabımızın baş tarafında nasıl muvaffak olunur diye
yazdığımız usuller .dahilinde sabır ve sebatla çalışan hiç kimsenin
sa'yinin neticesini elde etmemesi mümkUn değildir. Bu itibarla
telepatik te'sirler için yazdığım tertipler bu gecede yapı labi lirken
yedi geceye kadar uzatılınasını tavsiyem bu işlerde meleke kesb
edebilmek ve ruhunu alıştırmak içindir. Aşağıda üç İrsal i Hatıf
nUmunesi veriyorum, her birisinin ayrı · ayrı hassalan vardır.
Bunlardan başka daha pek ıçok çeşitler vardır. Biz burada misal
olarak insanın gizli kuvvetlerini meydana getiren beyin ışınlarının
uzaklara yaptığı tesiriere yardımcı olan ma'neviyau ve imanı izah·
maksadı ile bu kadarla ikti fa ettik.

İRSALİ 'HATİF UZAIITAN İNSANLAR


llZERB~ TESiR EDIEli

Hayır işleriçin yapılır.


Yedi gün oruç tutulur. Riyazet şarttır. Geceleri herkes
yattıktan sonra 100 Salavat. 100 lsti~far, 336 Ya Musavvir, 3 13
defa (Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, arkasından 3000 kere:
~ . ,. ., ll "" ) , e • ,,
*L'-.>-"
, ı"':., ı'.l
.r-'- ~
J·:O: ~; G... JJ ı-:. ·ıı
~
8:.. J tj
< ~

Fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşeran


seviyya*

496
ayeti kerimesi okunur. Buna yedi gece devam olunur. Mümkün
olursa matlubun resmini önüne alarak ve ona bakarak, yani bütün
düşüncehi matlubunun üzerinde toplayarak okumalı, Mümkün
olmazsa matlubunu hayalinde can landırarak ve iki kaşı arasına
gözlerini dikerek okunmalıd ır. Hayır i ş ler için Zühre ve Müşteri
saatlerini seçmelidir. Okuma esnasında güzel kokulu buhurlar
yakmak lazımdır. .

ŞERİŞLERİÇİNİRSALİHAT~

Şartlar tamamı ile aynıdır. Ancak şer işler için okunacak


ayet: .
!/. ,. ~ ., • .... o o , / ,,
•\ ·1 • ' · '•~ '. •\.(ll ı:.._ '. Ll ,~';.\\ , ~ r'. 1\
\J:.. J \ lr\ .r
J ~ JY J...;;
, . ~ ~ -
E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirine
teüzzühüm ezza*
ayeti keri mes~dir. Merih veya Zühal saatlerinden birisinde 4444
kere okunur.

HAli ALABİL~Ii İÇİN YAPILAN


İRSAI,İ HATD'

Gücünün yetmediği ve hakkını sana vermeyen bir zalimden


hakkını alabilmek için yedi gUn riyazetle oruç tutulur. Geceleri e l
ayak çekildikten sonra biner kere:
., , ,,. ~, 00 J "'

G'- ~\ ö-;1
.. ı.J- ~- 'j <.>,..U\ ; - Jl ,J..J..L:JI
-, ~ l.. 'll ) ::, ..!:'
r...r---:- ' t.; G'-
;

"' "' "' .,.,. ,~ J ~


*,v,. lG-\
. . J ,~. ."'~
. "J -,:C _).; G..
. ~ 1("" J ,.ı;
.
, ; ,
"Ya ka hıru zül batşiş şedidi entellezi la
yü takuntikamühu ya m~zille külli cebbarin anid in bi ızzetihi
ve ıhtika mih" der ve her yüzde bir kere de:

497
O ,_, .,. J · _, J , ~~ O.;~; J .,.

J\ 4 i-:>ü J.ı 0-:>ü Jl 2JSı;.ı ~ )J t.Jli 4 :. .,>.1


"" "' , ,
*i)"'"~·
_.. 1'c
Jo J
...... , ;
fll
., . o ., .
y J~f:ı ~ 4,.;')\j ~~ .! 4..i')Ü
.,.,J . .,,. J

tl ,. , ., ..,.

"Ecib yi bariu ve ersil a'~ineke ila fUiinibni Ililinete ev


fülanete binti fıilanete bi hakkı şeryavübin alşek6min" dersin.
Bu irsalde Zühal ve Mirrih saatlerin~ tesadüf ettirilmelidir.
Okuma zamanında ca~i tütsü edilir.

GECE HlJTSUZLUK EDEN. (:OK AGitAV.AN,


KOlUiAN VE YATAGINI liİRLETEN
ÇOCIJiiLARİÇİN

Çocuk derin uykuya girdi~i


vakit, yavaşça ellerinden tutup
kula~ına e~ilerek fısıltı halinde uslu olmasını , huysuzluk
yapmamasını , kork.mamasını, yahut yatağını kirletmemesini,
mektebini sevmesini, derslerine çalışmasını, kötü arkadaşlarla
arkadaşlık etmemesini, ana ve babasına itaat etm~sini , telkin
etmek ve buna sekiz on gün devam etmek ve gerekirse bir ay
fasıladan sonra bu telkinlere yeniden başlamak sureti ile çocuğu
istenilen şekilde eğitmek mümkün olur ve çocuk bu suretle bir
çok kötü adetlerihden vazgeçer.

DEDiKODUlARI ÖNLDIEK
Düşmanlarının aleyhinde konuşmalarını önlemek, hakkında
yapılmış kötü propagandalan unutturmak, Usderin sana
bağırmalarına meydan vermemek, dostluk ve teveccüh)erine
~rişınek için yedi renkli ibrişim al. ·
Sure~i Yasini oku. Birinci Milbin' de tekrar niyetini zikir
ederek bir düğüm yap ve tekrar Yasin' e başla. İkinci Mübin ' e
kadar oku ve yine bir düğüm yap bu suretle her Mü bin' de bir
düğüm yapmak ve Yasin-i Şerif'e her Milbin'de baştan başlamak

498
şartı işi
tamamla ve bu yedi düğümlü ibrişiıni balmumu ile
ile bu
mumlayıp bi r naylona sararak cüzdanında taşı. Cenabı Hakk seni
korktuklarından emin kılar. Bu ameliyenin cuma günü sala
vaktinde yapılması tesiri kat kat artırır.

DEFİNE ARAMAli İÇİN ÇATAL ÇUBUK


NASIL YAPILIJl"
Yeni bir Arabi ayın ilk cuma günü Güneş doğmadan tat lı bir
nar veya fındık ağacının veya bir may ıs gülünün yanına gidilir,
bir buçuk karışlık kadar bir çatal çubuk seçilir. O kısım elle
tutulur ve yedi defa:
.- .- ~ .- ... • " J , · ..

(.5,....---....:J!
~ ı: ~ *"
. ~ ~) ~ ~~'s~ -~ . -·~J\ \......"
~u:. l ~~J·-~
,.., ,. .. ,
, ""'., ,. IP _,..,, J J , o,. cı
. ,'
r.'
flll
..~ ı· ~ ~ o 1,.., o .- , ::...._. "\ '\
ıs:~ ~J 16 <) ·~ ~\ ~_)) ~ö ... i L..) ~\)
.- .- ,
~ ,. "' o ""' ; ,; o "" o JJ

1,....) 1~..-.--.j
~f LS~~ ~ \ ~\.i ~ J ~ .J 'j) ~.J'}\ u 1: lJ:.
*. J
~
• ti .-
Ve ındehu mefatihul ğaybi la ya'lemüha illa hü* ve
ya' lemü ma fil berri vel bahri ve mi teskutu min verakatin
illa ya' lemüha ve la habbetin fi zulômatil erdı ve la ratbin ve
la yabisio illa fi kitabio mübio* (Sure-i En•am, ayet 59).
ayeti kerimesi okunur. Yedinciyi bitirdikten sonra bir dara ile
tutmakta oldugun çatal dal bir vuruşta yerinden koparti ır.
Çatalın tek taraflı ucu dikkatle bir bıçakla kazınır ve
beyazlatılır. Birer çizgi ile dört kısma bölünür. Birinci kısma:

* ı:. ll . ı o ı:. ll J.ıı


~ J' ı:.r->- J'
" "' ,
r
"'
o

.,
Bism illahirrahmani rr~bıym* yazı lır. İkinci kısma:

499
~
*~J ;' ""

Y JıX~Y\~
o
tJ ""'
· -
" "
4'

~ ,;
Selamün kavlen min rabbin rııhıym* yazılır. Üçüncü
kısma Ayet ei-KUrsi, dördUncü kısma da:
... ., } , , ) , ... } . ,, ,,.,, , ,
Lı~ (" "~ •. ~ ~ J .... J\ w
*J .Y'-!' .:ıl) bl o)l Wl
. c:.r ~ .. ; ;

İnnema emruhu iza erade şey'en en yekule lehu kün fe


yekun* Fe sübhinellezi bi yedihi melekutü külli şey'in ve
ileyhi türceun*
ayeti kerimesi yazılır. Ve o günkü cumadan başlayarak çubuğu
kalı n bir şeyle sarıp Güneş ziyası göstenneden bir minbere konur.
Ve üzerine üç hutbe okurunak üzere minberde bırakılır. ÜçUncü
hafta çubuk minherden alınır. Ç ubuk artık kullanılır hale
gelmiştir. Define melhuz olan yerde çubuğun iki çatalından iki
elle tutularak araştınna yapılır. Defıne olan yerde çubuk harekete
gelir ve yere do~ e~ilir.

EVLElVIEK İÇİN
..
Kısmeti ba~lı olup izdivacına
talip zuhur etmeyen veya
zuhur eden taliplerle kararlaştınlmak üzere iken işi bozulan bir
kız veya bir dul hanım üç <:uma salii vakti yeni ve beyaz bir
mendil üzerine (489) defa "Ya Fettah" ve 41 defa Surei Fatiha
okunduktan sonra: "Ailibümmeftah bismikel fettabı ukdete
(kime okunuyarsa filarun kızı tilane denecek) ve lestehi ba' len
salihan bi hakkı kelimikel kadimi ve rasıilikcl kerimi ve bi
elfi li havle ve li kuvvete illi billahil aliyyil azıym* Ve
sallellahü ala seyyidini muhammed in ve ala alihive sahbihi
ve sellem*
Oku. K ısmeti bağlı olan kız veya kadın bu mendili göğsü
üzerinde ve cildine temas etmek üzere yalnız okuma
soo
.
lamanlarından maada göğsünden hiç çıkarmayarak taşısın, 22 nci.
gün çıkarıp sand ı~a veya dolabına koyarak muhafaza etsin. Çok
kısa zamanda Cenabı Haklan izni ile hayırlı bir tatibi çıkar ve
muradı olur.

BİZBÜLİBFA

Düşmanların korunmak, zararlarından


aleyhi nde
konuşulmasını önlemek, büyilk ve küçük her türlü belal arı
uzaklaştırmak, görünür görünmez kazalardan korunmak.,
düşmanlarını
. kendine ram etmek ve dostlannın da dostluk ve
muhabbetlerini arttırmak için her gün yedi kere okunur. BUyük
bir belanın uzaklaşması haklı bir davayı kazanmak, düşmanl arı
mağlup etmek, dağılmış veya bozulmak üzere olan bir yuvayı
dilzeltmek ve ihya etmek için yedi gün kırk birer defa okunur. Bu
hizip EbOl Hasan-ı Şazeli'nin eseridir.

HİZDÜL İHFA

ı • ~ \1 ·ı ~ı ı ~ 1
; o '
;;ıı All ı ))~_...;:! ~
"' ""'
}

""'
} o; ...

""
~ .r ~ .r .uı
" ""'
o

.,.
r,. o

""'

-- .>. . ~ ~ Ji'\ ıı ..<S _,ijı 1ı ~


~. .:.:

~•
, ~
o
.._ı 1 :. ,.....___,J~;
\w( -·
,
~b.
,.
G'1
..
,
.ı ;; ı::.
, ,
o ,. , ,
(.3"..;
J
wli ISJ o :..1
, -
,""

J ~
ı~

o .... ..... J ,. o
... ; ı ;. ı - ı ; . •.
Si , ,
":" ,.
· ---""'
,..r""s~·-
,
"1\
,
<..?' ~
·. C' ~ ~
r-r-1ll . ~ ,.. ! . ıX o
>-

501
502
,. ,. ,.
J e o o ~ ... .., o;r,

;J ~ts'}
.,J.

~,.
0T:,;; J V~\
,.
J~l
,.
YJ
"' .., o ., ,. ~ .; , ...

~ ~J ı_)j'J ~ LS·J:.o~ı
,.
r-flJı *J; ~ )-
r :,J ~
~
, '* ,. o ... , ,.

~) ~Le\ ~) ~ :XJ Jı: ,.:. . y) LS·-;-! :;.) ,.


, , ., ~ ..;) ... ., ,
1""' o 1<' o • . ... • -L.\S. ".\;.
<.:;~...~
-> rJ: J ~ rJ:) LS~ a ~ rJ:) ~ . rJ:) eS~
, ,. ~

,.
... ~ , .,. o"" o ' ş ,,. , , "'
\SJ,.........~
. .. . .. ı ~ Aiıl
~ - ~J
1' - *.~
L:.: lı
~
ı ::. \1 Alı\., ~ 1 ö' ..
. ~
':1 )
"' ... ... , .,.
*' ~~ ...,ı.· •.:;,. ,~ ) ,~)
.
. ,;sı ., ,
.ı-, ~
...4U... )
'"

~
~
1 ~ : ~
' ' ,.
Bis miiUihirrahmanirrabıym *
Ihtecebtü bi nuriliah il
kadimil kamil* Ve tahassantü bi htsnillahil kaviyyiş şamil *
Ve ra meytü men beğa aleyye bi sehmilla hi ve seyfihil katil*
503
Allahümme ya ğaliben alaemrihive ya kiimen fevka halkahi
ve ya hailen beynel mer'i ve kalbibi bul beyni ve beyneş
şeytani ve nezğıhi ve beyne men la takate li bihi min halluke
ecmaıyn* Allahümme küffe anni elsinetehUm vağlül
eydiyehüm v.e ercülehüm verbıt ala kulôbihim vec'al beyni ve
beynehüm sedden min nuri azarnetike ve bicaben min
kuvvetike ve cünden min suldinike inneke hayyün kadirun
muktedirun kah har* AIHihümme ağşi anni ebsaral eşrari vez
zalemeti hatta übali bi ebsarihim yekadü senaberkıhl yezhebü
bil ebsar* YükallibülHihül leyle ven nehar* İn ne fi zalike le
ıbraten li üliıl ebsar* Bismillahi kir ha ya ayn sad* Bismillahi
ha mim ayn sin kafi< Ke maid enzelnahü mines semai
fahteHita bihi nebatül erdı fe asbeha beşimen tezruh ür riyah*
Hüvellahüllezi la ilahe illa hüve a~imül ğaybi veş şehadeti
hüver rahma-nür rahıym* Yevmel azifeti izil kulubil ledel
hanaciri kazamine ma hz zalimine min hamimin ve la şefiy'm
yüta'* Alimet ı&efsU.n ma abdarat fe la uksimü bil hunnesil
künnesi vet leyli iza as'ase ves subhu h:a teneffes* Sad ·vel
kur' ani ziz zikri belilieZıne keferô fi ızzetin ve şikak* Şahetil
vücuhü ve arniyetil ebsaru ve kelletil elsünü cealtü hayrahüm
beyne a 'yünihim ve şerrabilm tah te akdamihim ve h~temi
süleymane bey,ne ektafihim la yesmeune v.e la yübsırıine ve la
yentakline bi hakkı kef ha ayn sad fe seyekfikehümüllahü ve
hüves semiy' ul alim (3 kere) inne veliyyellahüllezi nezzelel
kitabe ve hüve yetevellas salihıyn (3 kere) Hasbiyellahü la
iHihe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azayın (7
kere) Bel hüve kur'anün mecidün fi levhın mahfıiz*
Allahümmahfızni min fevkıy ve min tahti ve an yemini ve an
şimali ve min-halfi ve min emami ve min. zahiri ve min batmi
ve min ba'dıy ve min külli ve min hayli ve beyne ma yehUiü
beyni ve beyneke ya allahıü ya allahü ya allahü ve la havle ve
la kuvv~te illa billahil aliyyil azıym* Ve sallellahü ala
seyyidir.a m u harnınedin ve ala alihi ve sahbihi ve selierne
teslima*

504
İSPİRTİZlliA
RUH ÇAGIIULlliASI

Eskiden beri Müslümanlar arasında. ruh da'veti yapmak için


kullanılan birçok usul vardı r. Bunlardan şimdilik bir örnek
verıyoruz:

Arzu edenler tecrübe edebilirler. Ancak muvaffak olanlara


t&tvsiyemiz nail olduklan bu bilgiyi katiyyen kötüye
kullanmaınak, dut'ınadan da'vet yapmamak ve bunu adi ve
eheınıniyetsiz ınenfaatlere alet etmemek, umuın halkın müşterek
menfaatleri ile ilgili hususları sormaı:nak lazımdır. Aksi takdirde
ınanen mesul olunur. Ve bundan da zarar görülür.

Yukarıdaki vetki eni boyu eşit yeni ve kullaryılmamış beyaz


bir has se. bez üzerine yazıp ıe ıniz bir masa üzeri ne serdikten sonra
vetkin dört tarafına birer parça ince temiz sofra tu7.Ll konur.
T .:miz bir bil ltır kadehe de bir miktar siyah mürekkeple üzerini

505
örtecek kadar temiz zeytin yağı ilave edilir. Ve temiz bir kağıda
da:
...J..ı.. ,~
~
;
,.
\ ..
o
·;.Jı
,.;
.ı"'~
... ,. ., • "' "'
~. ~ '' 1 :.. , ı·~ • '·'·~""·
!ı .J . a • t l!6...1ı.h,ı:2.~
, ,w • :C ~
"Fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme badid"
ayetini yazı p bir lastikle çocuğun alnına iliştirilir. Bakan çocuğun
on yaşını geçmemiş ve henUz bati~ olmamış mazımdır. Eğer bakan
çocuk sarı saç lı, çakır gözlü, beyaz tenli, lenfatik bir kız çocuğu
olursa muvaffakiyyet yüzde yüz olur:
Siz davete başlad ığınız zaman çocuk da devamlı surette
kadehe baksın. Billurda hayaller tecessUm edinceye kadar
devamlı surette aşağıda yazacağım duayı okumalıd ır.
Kadeh hassenin üstüne yazılmış olan vetkin üzerine
konulacaktır. Okurken biraz günlük ve bahaıratçılardan alınan ve
cin elması adı verilen taneleri ateşte yakmak lazımdır.
Okunacak dua budur:
Behruşin behruşin heyfen heyfen beştin heştin heruşin
heruşin ve men yeziğ an emrina nüzıkhu min azihis seıyr*
Elvahan elvahan elvahan el'acel ePacel el'acel essiah essiah
essaab* Barakellihü fiküm ve aleyküm*
Da 'vette soruların tamam olduktan sonra ruhların dağılması
için kendilerine haber verir ve yedi kere Surei Zilzali, Eştata
kelimesine kadar yani: "Bismillabirrahminirrabıym* Izi
zülziletil erdO zilzaleha* Ve ahracetil erdu eskilehi* Ve !killel
insinü ma Jehi* Yevmeizin tUhaddisü ahbarahô* Bi ,e nne

rabbeke evhi lehi* Yevmeizin yasdürun nisü eştiten eşliten
eştiten~ ayeti kerimelerini okursunuz. Ayrıca da her iki elin baş
parmakianna bir salavat okuyup çocuğun gözlerini sıvazlar
arkasından da üzerine Uç Ayet el- Kürsi okumak lazımdır.

506
YA LATII'F İSM-i ŞERİFİ"~'İN
BİR TASARRUFU

Üç gün tenha ve halktan uzak bir yerde riyazetle ve oruçlu


olarak geceleri 129 defa ikişer rekat namaz kılınır.
Birinci ve ikinci rekatlarda Fatiha'dan sonra:
~ ~·ıç J .!, c *
ll ... o "'/ ... \
~.
~,.....-
~
~ ö:JJL.
.. - .r .) ~
(;ltı
.r ~ .r
•ı
ll~\ . ..
r •
... "' , ... ,,.
. , . ... , , ., :;., ,J , ~

G j)J ~ ~ a.;i_, \S~i_, q__,'1 IJ;f 8 0 _f.i ç_l:. J \


; ;

Allahümme rabbeni enzil aleyna maideten mines semai


tekuoü lena ıyden li evvelini ve ahırina ve iyeten minke
verzukna ve ente ~ayrur razikıyn* ayeti kerimesi okunur.
Her iki rekata başlarken on kere:
• ~ ..... ... , J J , ""' ...
*" .::.ı .::1 ; } ;, ; • ~ - ·~ ~ , .
j:j>vı tS _,....,ı
, ...
r-' ~~ eY '-' j.J.. o~~ ~_ıı;ta .uıı
,... ...
1 \ "'

Allahü latıyf'lin bi ıbadihi yerzüku men yeşaü ve büvel


kaviyyül aziz* ayeti kerimesi, on kere de:
·...ı '...... *.u.ı r} )'-!
~ 1 ~J ~ ı; "'; ı; ; ' ,.,: J. ~ı (;l ,,~ ~:...ı (;l t,
'.S~ - .. \..!~i,;,_; J o~

Esselatü ves selamü aleyke ya seyyidi ya rasulellab* Huz


bi yedi kallet hıyleti edrikni bi lutfike ve keramike ya sahabel
507
fad li vel ıb sa n i şey'en lilla h* salavat-ı şerifesini, yüz yirmi
dokuz kerede "Ya Latı yf' ismi şerifini okur ve bu suretle üç gece
tamamlanır. Üçüncü gecenin hitamında Ya Latıyf ismi şerifinin
hadimi gelir ve okuyana kendisini bütün insanlardan mUsta~ni
kılacak ve ancak hayır işlerde kullanılabilecek bir servet getirir.

GAİBİ GETiRMEli İÇİN

Evini terk eden bir karı veya koca için kara saplı bıçağın
üzerine İnşirah Suresi yazılır. Her ayetten sonra gelmesi istenen
kitnsenin ve annesinin de ismi ilave edilir. Bıçak matlubun
vücuduna değmiş bir çamaşıraı sanlarak evin bir tarafına gömülür.
Yedi gece yetmiş kere bu sureyi okumak lazımdır. Yazılar
bıçağın demirine yazılacak ve sap tarafından başlanacak ve sala
vaktinde yazılacaktı r.

AYET•EL JiÜRSİ•Nİl'W TASARRUFLARlNDAN


VE BASSALARlNDAN

508
Bismillahirrahmanirrahıym* AIUihü la ilahe illa hüvel
hayyül kayyum li te'huzühô sinetün ve la nevm* Lehô mi fis
semavan ve ma fil ard* Men zellezi yeşfeu andebu illi bi
iznih* Ya'lemü mi beyne eydihim ve ma halfehüm"' Ve li
yühıytône bi şey'in min atmibi illi bi mi şi'* Vesia
kürsiyyühüs semavati vel ard* Ve la yeudühu htfzuhüma* Ve
hüvel aliyyül azıym* .
Haftanın. perşembeyi cumaya ve pazarı pazartesiye bağlayan
gecelerinde olmak üzere gündüzleri de oruç tutularak ve okurken
az da olsa devamlı buhur yakarak en az üç defa aşağıda yazılı
olduğu şekilde Ayetel Kürsiyi okuyan kimse mutlak matlup ve
muradına nail olur. Ancak bu istek ve talepleri Şer'i Mübinin
nehiy ettiği bir husus olmasın.
Mesela: Evlenmek maksadı ile bir kimsenin Cenabı

Hak.k'tan hayırlı bir eş istemesi . Kızın anası veya babası razı
olmuyarsa onların rızalarını temin etme isteği . Sana zulüm eden
bir kimsenin şerrinin giderilmesi. Fakir ve zaruretten kurtulmak.
Bir işe girebilmek. İmtihanı kazanmak. Haksız veya bir iftira
üzerine hapse atılmış bir kimse kurtulması niyeti ile. Haklı bir
davayı kazanmak.
Herhangi bir hastalıktan şifayab olmak. Evhnm ve
korkulardan, hayalet görmekten, Cin tesallütlerinden kurtulmak.
Kaçınışı döndürmek ve benzeri işlerde kibriti ahmer yani alt ı n
yapan madde gibi tesirli ve çok kere denenmiş bir tertiptir. Canlı
ve canlıdan ÇLkan bir şeyle olmamak şartı ile hafifbir iftar yapılır.
MUmkün mertebe tenha ve sessiz bir yerde iki rekat Allah
(c.c.) hazretlerinin rızayı şerifı için, iki rekat, Hazreti Fahri Alem
Efendimiz'in rızayı şerifı ve şefaat buyurması için, iki rekatte
müradının kablıli niyetiyle namaz kıl.
Namazlarda Fatihadan sonra zamma sure olarak Ayetel-
KUrsi oku. Selam verdikten sonra ( t 00) istiğfar ( 100) kelime i
tevhid, 100 s alavatı şerife , 100 Ayetel-kürsi, ı 38 ı kere:
-" J ..._,
*~
V lı

~ 1.1 ~ G' ~ ı ~ G' .._ G' .. " G' ~ 1 G' , G'


-~~i.r-t~t.?~ -r- J

509
Ya büve ya allabü ya bayyü ya kayyümü ya ali}ryü yi
azıym*
Tekrar ( 100) defa Ayet el-Kürsi okunur ve ameliye
tamamlanır. Bundan sonra aşağıda yazılı dualardan matlup ve
muradına uygun hediye eder ve Resulullah Efendimiz'in şefaat ve
yardımını rica ederek duanı bitirirsin.
Eğer hapisten kurtulmak, imtihanda muvaffak olmak, iş
bulmak, fakr ve zarfıretten halas olmak, halinin kötülükten iyili~e
dönmesini istiyorsan, on bir kere bu duayı oku:
-" G_,- ;O; O,.; $,

~\ . , ~\ ;._ J i>- "'


JıY.. ';1\J ,.J~l J ~
,
;
~
,
4 ~\
J ,; o ,
'.r- .r." ı;. Jı;;; ı;- ~ }. <:' ı;- $"'. 2lj• ., JG.Jı . ., . ı
,. , ,.
. .>'J ..~"" "" ı:.r->
,

*(.L., )
.
$ .,

~
., .
o .,
.,

)
.,
Allahümme ya mühavvilel bavli vel ahvali havvil hali ila
ahsenil hali bi havlike ve kuvvetike ya kebiru ya müteali ya
azlzü ya müf'dalü ve sallellabü ali seyyidina muhammedin ve
alailihive sahbibi ve sellem*
Düşmanlarını veya dostluk ve muhabbetini kazanmak
istediği bir kimse, ·yahut evrenrnek istediği bir kız veya ana ve
babasını razı etmek niyeti ile okumuş ise: O zaman (66) kere:
A. • J ,.
o ıS .,
"-:"""-"ıs--.,:: ~ • .,
Y .. - .Y'J
$
;;ı u ,
ı
,
;; Allı • .. ı~· ı-- 1.,:: ı:ıl!
.,~ı...r-YY ..
tP • "'

o o ~ , ,
* - · ~:1\ .. ·:1\ 1-,.) ., J
~vf"'
.. ., .JrJ
Fe in tevellev fe kul hasbiyellabü la ilihe illa hO* Aleyhi
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym* ayeti kerimesi okunur.
Haksız yere götürüldüğü bir mahkemede veya benzeri
mahallerde vazifesini kötüye kullanarak sana fenalık yapacak bir
510
zalim ve cebbarın agzını, dilini bağlamak için 21 kerebuduayı
oku:

, , ,
... ., ~ ... J ~ J

·~r;.~ ::...;J .!l? J ~~ ;;.; 0Jü


Allahümme yi bayyü ya kayyumü yi bediy'as semavali
vel erdı ya zel eelili vel ikrim* Es'elüke bi hakkı hazibil
iyetil kerimeti ve ma fiha minel esmiiii ~zıymeti en telcüme
fihü anni ve tahruse lisanebu hatta li yentaku illa bil hayri ev
yusmit* hayruke yi fıilanü (burada matlubunun ismini söyle)
beyne yedeyke ve şerrike tahte kademeyk*
Şayet bir kimseye irsali hatıf ve tasliti hadim maksadı ile
okumuşsan o zamanbuduayı 21 kere okursun.
"' ,. • " , ,. • 31 "' • ""' J. J, "' ... ~ "'

01 <') ~ <.>;ÜI f ..r<JI ;! 1 6~ J .J~ 2_11.' .. \ r+uı


, ~ , _, ,
o ... ~ ... ; "' ş .,_ ...

Jl tL J ~:ı c .ı1lı ~ ~ 15~ , ~~ .. r>- J~J


, ~· ~:.:_;.
, , J ""' , , , "- ,. o "' "' J

LS____;j ~~........ıiJ\_; J-1 0~ ~_;:JI ~' ~~ t~G:. ~ "_;

51 ı
Allahümme es'elüke bi nuri vechikel kerimillezi melee
erkane arşike ve bi ruha seyyidina muhammedin sallellahü
aleyhi ve selierne en türsile hadime hazibil ayetiş şerifeti li
fülanibni fülaneıte fi safati ve hıyleti bi eshümin min sümumin
ve baribin min nar ve tüzcerô . ileyhi bi harbetin ev bi eyyi
şey'*
Sana zulmeden ve seninde kendisine gücün yetmeyen bir
kimseyi Müntekım ve Cebbar ve ınazluinların tek·sığınağı olan
Hazreti Rabbül a[emln'e havaleetmek için okursan başınaçık ve
elierin ters çevrilmiş olduğu halde bu duayı 41 kere oku.
,. ıli ,. o ., . , ., ,. ...-: ~ ,.

--w,.. 2.J1"
y :> t_:
.)":")
,.
~ \ o~
--~ ,. " r..,. ~ \ ,.ıS:"\,. ~
"aS'"" ~~lll
, ,. ... o ,. ... ,. o o ...

Jj,_~; ~uJI ~J >- ~ ~~j :;J ~1~1


:$ ; ., ""'
p 01
_, .... 0_,0., (P,. ,.,., ,. ,.,. ., .... ;". :;,.,

~ o~ :>:>}. r-+uı *AiJIJ J, 0J\J ~1


,.
r-+u1 *o:>~
.,,.
J., · ... o ,. J .,_ o ...

y J ~ oJ .......
J--->-C LS
.,.
~c J ~\)
,.
o? ~\) ,.,.o_;.J ,.

Allahümme inni es'elüke biberaketi hazibil ayeti ve sırri


ma deavtüke bihi en takhera a'dai ve men yürideni bi sôin ve
hüvel kahiru fevka ıbadih* AIHihümme akhir fülanebni
fülaneh* Allahümmerdüd keydehô fi nahrihi vekfıni şerrahfi
vasrif anni ğadrahu ya rabbel alemin*
Sayın okurlarım.
Kitaplarırifın
bir çok yerlerinde de belirttiğim gibi Kur'an-ı
Kerim ve ay~tleri her iki tarafı kesen bir kılıç gibidir. Haks ız
olarak ve zulmen yapılan beddualar her zaman yapanın ya kendi
başına veyahut en sevdiği bir kimsenin başına bir bela ve bir
felaket olarak düşer.

512
Cenabı Hakk, hiçbir zaman ve hiçbir kimsenin hatırı için
veya duası sebebi ile bir başka kuluna zulüm etmez. Ve hiçbir
kimseye kötülük yapmaz. Sen kimseye kötülük yapmazsan
Cenabı Hakk'da hiçbir zaman sana kötülUk yapacak bir kimseyi
musallat etmez. Bu sebeple sen daima kendi sahifei vicdanını
oku. Adımlarını ve hareketlerini ona göre ayarla.

VELLEYL SURE-İ ŞERİFESi•NiN


HASS..cUA.RINDAN
. Herhangi bir kimse birArabiayın ilk Pazar gecesinden Yatsı
namazlarının son sünneti ile vitri arasında 40 kere: "Vel Leyl"
suresini okur ve buna kırk gece devaı:n eder, arkasından da on bir
kere aşağıda yazılı duayı okur ve her günUn esrnalarını adetleri
kadar zikir ederse Cenabı Hakk, o kuluna hazine-i gaybından
kendisini kendi kapısından başkasına muhtaç olmayacak şekilde
herkesten müstağni kılacak bir ihsanda bulunur.

IIAFI'AIWIN Hf:R GÜl\IÜNE MAHSUS


OliiJNACAii ESMALAR
Pazar günü.

( I 74) kere "Ya Hayyü ya Kayyiim*"

Pazartesi günü ( I 095) kere:


• , ... ... o ""

*\l'j"':JIJ J~l \~ \.i


" ; "
"Ya Zeleelali vel ikram*"
Salı günil (556) kere:

513
., " lS , " •" \S
~) - ıf> J-
"Ya Rahminü yi rahıym*,
Çarşamba günü (3 l 1) kere:
J "' J J J

*0l:. t; <.fJJ:j ~.
"Ya Kuddusü yi mennin*"
Perşembe günü (2006) kere :
. ~ J;f,
·~ L.\S J ·1 \S J 1 \S
\S- .,./!'U;, \S- .r:-
.r..f;' . - .) -.
"Yi Evvel.ü yi abiru yi zihiru yi bitmü*"

Cuma günü (77) kere:


..... "
* 4lıl \S- _,A
" , \S-
"Ya H u ya AJJah"

Cumartesi gQnü (127) kere:


"' "'~ 0..-:-' '

* lS',)I·:J\"'1
lS',)·1\S-
"
"Ya ezeliyyel ezel'i" esrnaları okunur.

SURE~İ VELLER'DEN SONRA


OKIJ:NA.CAK DUA ·

~ı;.. ~ .. lı ~~~'~
"' "'
6iıl ·~jı
"'
~}ı
,
~1 ~
, , ,
,. ... o ,, .,. , o ... o ,, ... ,,,

~lS;. JÇ>.Jı ~ ~ J ~~~ ~):}\ ~ 'i) ~')).)


" " "
5 14
,. ,. _,. .,, e ,, tl ""' ,. ,.,

'1) ~ı:,.....~k~• J~ı


,. ,.
~ '1) ~lS'";... r~'lı ~ '1)
,.
..,.., , ,. tl'. ,til ~ ""', o

~) ~\.!J~ ~~~:~~ ~) 'j\ ~~ 0.J~;JI ~


.., ; , "'
" '" J o} , ,t , .., , , ,. ..,.

~~~ ~ ı.}J ~~'1::> ~ı:ıc J ~~~w.

1 ~
"' , ""' "'
"'~ t -"'1 :'.-
\""'
ı.....:..al>) ~
,. ""' ""'
"" -..,.; :.) \. ... .-~) \;
""' ""' ,,.
u,....
,-:
J___....,.
.. ...
olA; 1"
o~ ~~
..., ,.
, .i) ,.. ,
,., , , ,

,.
,.• 1 ı.........
~o
. ,
;
. ..!. ,..~
~,
- l-::
oJ
,.~ 1?\
~
,.
cr ,
1}1 t!,
,. ...
o
ı ı·. . o
, -,a• u. ...;;..,.
""'

L>--~
1~
.,..,
o ,.
.· } 1

,

u\~ ~ ~~
,.
~, ;~\ •J;jı ~~~~ 2.lf:,i ,f ,.):Jı
ı"' ~ı "'"' ı C' J ~lt ~ } )1
"' 0 , '- O; ,.,. . ,.

.. <"ı G ~~.r~J~
i_r-J - "'. ... ,. y
.
J"" ,_ ; ;
J .,.
.. .. G ;, 1 ~ .. .. C' _... ) ~ ~ '. .. <"''JI
~ f! - r_) - - t.? ~ rS..r . ,. ~.r

515
... ,, 00 ' o , o....

J~l 1~ ~ ~.;_..ı-
1 ----41:-..JJI ~t_: \.i ~J 'jiJ ~1~1

. ...
·. · ~
... ....1 . ....... ı-ı' , . . J ı :' ..., ı.ft .........~./~J
,ıı::...ı-.: . .
v,;---;.-~. .,.~J
. .ıu
"... J ~
~ u.A.ı~·-"'·"
:::: ~ ,
, o o ....
. .~
. ı~ı
.JJ "' '
~ ;i) ~\
. J
...
, J ...

Bismillahirrahmanirrahıym* Allihümme innebu leyse


fis semaviti devritün ve li fi1 erdı amaritün ve li fal cibili
beralultün ve li til ecsimi harakitün ve la fil bibari kataratün
ve li fil uyuni lahzatün illa ve hiye bi deymumiyyetike
arifıitün ve leke şihiditüo ve aleyke delalatün ve fi mülkike
müsabbaritUn fe bil kudr~tilleti sahbarte biha ehlel eradıyne
ves semavati sahhır li rizkıy ve matlôbi inneke ali külli şey'in
kadir* Allihütnme inni es'elüke min fadlikel vasiı en tü'tıyni
şey'en min ınayetike bi cahi seyyidina ve nebiyyina ve
habibina ve şefiy ' ıni ve himina ve nuri ebsirina ve kurrate
uyunini muhammedin aleyhis salitü ves selamü min ğaybikel
mahzun* Ya rahminü ya rahıym* Entel kerimü enter raufü
entel cevidü entel vebhabü entel ~ani entel muğniy a~nini
min tadlikel .vası' * lnneke kulte ti kitabikel kerim* Kavlüke
ve va'dükel hakk* Üd'uni estecib leküm ve ene ed'iike
festecib li ya erhamer rahımine ya ekramel ekramin* Ecib
da'veti yi hayyü ya kayyıimü yi bediy"us semavati vel ard*
Ya malikel mülki yi zel eelili vel ikrim* Ağnini min fadlikel
vasiı ya allihü ya karibü ya mücibü yi rabbi akdı haceti bi
fadlike ve keramike ya kerimü yi ekramel ekramin* Yi
516
erha mer ri hamin* Ve salli bi cemalike ve celalike ala
seyyidina muha mmedin ve ilibi ve sahbibi ecmeıyne vel
ba mdü Iiliibi rabbil alemin*

TERBiL
Sana maddi ve manevi zarar veren bir kimseyi oldu~u
yerden uzaklaştırmak için o kimsenin oldu~u yerden alınacak bir
parça toprağa bir Arabi ayın son çarşamba veya cumartesi günü
Zühal saatinde 21 kere Besınele okumadan Ven-Naziat suresini
"kuyup her defasında son ayetinde 21 kere tekrar ederek
tamamlar ve o topra~a her defasında nefes ettikten sonra gitmesi
matlup kimsenin old~gu yere serpilirse o kimse kısa zamanda
oradan ayrılır. ·

SURE-i İHLAS'IN BİR BASSASI


Geçimsizlik sebebi ile evini terk edip gitmiş bir zevc veya
zevceyi evine döndürmek için vücuduna temas etmiş bir kumaş
parçası üzerine aşağıda yapılmasını tarif ettiğim ortası boş beşli
ve tki yazıp etrafına da:

.; ~ ~ .,
;; .,...JO .; ,. J O; ~ "" ; O

J l ~)l!
..
Jl J')\j , . ı ;,. J
- ~ ,.
r.._
:P.
>- ., "
~: .a l\ :ı ~c 41 ~':il
o o ... . .... .., o ~ .... .; J o ""' ,. J

r ~1 r b-1}1 ~',o o .. ':il o~ ~ 45")ü )\ 0")\!

517
Natıyşin natıyşin katmatıyşin katmatıyşin tamtamiş in
tamtamişin bitamtamiyşin bitamtamiyşin hatatilşin hatattişin
alylışin alylışin alkeyuşin alkeylışin feytuşin feytlışin kayttişin
kayttiş* Tevekkelu ya abdeliahi ve ya abdel ehadi ve ya abdes
samedi bi tehyici ve celbi fülanin (yahut fülane ila ftilan yahut
fı.ilane) bi hakkı hazibil esmai elvahan 3 el'acel3 essaah 3*
yazılır.
Kumaş fıtil yapılır. Ortası
delik · bir teneke parçasına
geçirilerek ve yeni bir toprak çanağa zeytin yağı konularak
daldırılır ve kandil gibi okunurken yakılır. Bu ameliyye cuma
gecesinden itibaren okumak ve okurken günlük ve kizbara
o

yakmak suretiyle üç veya beş gece devam ettirilir. Vetkin etrafına


yazılan esma ve dualar her yüzde bir kere okunur. Vetkin ortasına
gelmesi matlup insanın ismi yazılır. Bu ameliyye ancak ve ancak
helal işte kullanılır. Gayri meşru bir yerde yapana büyük zarar
getirir.

Bu vet'ki yapmanın usulü:


İhlas-ı Şerif ile gelmesi istenilen kimsenin ismi cemi edilir.
Çıkan adet 66'ya taksim olunur. Harici kısmet birinci haneye
yazılır. Birer misli zamla on dokuzuncu haneye kadar çıkılır.

-

\AV,., •\A • ı \\4\
ıA \T'1 Y·t. 'fV" \t•
. YA~ ' ' '!-- ...· ,.,- TY1
A• T'A Y'·ı tA \V
,., Y't. \•Y W·
1
-
518
Taksirnde kesirkalmış ise 26 ncı haneye ilave olunarak vetk
tamamlanır. Her gece yatsıdan sonra tenhada ve tahareti kamile
halinde okunur. Okumağa başlamadan evvel 10 istiğfar, 10
Kelime-i Tevhid, 10 salavat ve bir Besmelei şerif okuduktan
sonra İhlası Şerife başlanır. Okuma esnasında azar azar devamlı
olarak günlük ve kizbara yakılır. Bu vefkten kumaşa yazılandan
başka dört tane daha yapmak lazımdır. Birisini, talip daima
üzerinde taşır. İkincisini okuyan karşısına kor ve her yüzde bir
nefes eder. Üçüncüsünü küçük bir şişe içerisine koyup ağzına
koyup ağzını ~ağlam bir şekilde kapatıp mumladıktan sonra
· matlubun gelmesi istenilen yere gömülür. Dördüncüsü de yine
aynı yerin rüzgara maruz bir yerine asılır. Asıl vetk esasen fitil
halinde yakılır. Vefkin bir satırmda olan adet bir gecede·
bitirilemezse vetkin beş satırında olan adet yedi, dokuz, geceye
taksim olunarak vetkin hatmi yapılır.
Mesela: Hatice isimli: bir hanım kendisini terk edip gitmiş
olan Hüseyin isimli kocasını evine döndürmek için Hüseyin adedi
olan 128'i İhlasın adedi olan 1002'ye ilave eder ve çıkan 1130
adedini 66'ya taksim eder. Harici kısmet 17 bakide 8 kalır.
Yukarıdaki şekilde olduğu gibi.vetkin birinci hanesine -17 yazar
ve 19 ncu haneye kadar birer misli zamla yürürüz. 26 ncı haneye
26 ile 17 y i Çarpar ve taksirnde baki kalan sekizi de bu adede
ilave ederek yazar ve 26 ncı haneye yazdığımız rakkama evvelce
yaptığımız gibi 17 zam ederek vefki tamamlarız.
Vetkin bir satırında· olan ı 130 ihlası bir gecede okuyamayan
vetkin · beş satırında olan 6650 rakamını yedi veya dokuz geceye
taksim ederek vefkin hatmini yapar. Bu müddet zarfmda Cenabı
Hakk' ın izni .ile murat ve isteğine kavuşur.

519
ItiÜŞTERİ CELBİ İÇİN

Temiz bir kağıda aşağıdaki vet'ki Şems veya Müşteri


saatinde yazıp etrafına da yine aşağıda yazılı ayet ve dua~·ı
yazdıktan sonra bir dUkkana ası lı rsa oraya çok müşteri gelir:

~ .... ~ .,,.,.,,.} ...


\~\ ~: ~1 LJı *~}1 ~}\ ~\ ~
0
j l \...._:- ':.. " ' )
·' , " "' , ~ "'
. • ,. ~ ' "'- ~"' J , ... J ,,. J

~ ~wı ı~·~~ ~ r+uı *0~ ;:_?;,_ı J~


, , ,
... , , ,.,.,. . , ., . ,. ., .
.._::.;\ ~;) ,~1 ~ ~ )\ :. !;J 01 ~ 'jl rP' ~\
. "' , ,
1
"' , ., "" , , ,
"" "
,_
"'
...-: J ,
•-~
-. -- ·~~~n
.. . J ..... J ~8~;(i
~ ...r--- .rJ
Bismillahirrabminirrahıym* innemi emrubu izi cride
şey' en en ye kule lebu kün fe yekun* A~lihümme bi hakkı ma
fi hazel batemi min ismikel azıymil a'zam* En teclib eviadi
ademe ve benati havva ili men alekate aleyhi bi hakkı hazibil
ayetiş şerifeti ved da'vetil münifeti inneke ala külli şey'in
k.adir* Ve sa llellahü ala seyyidini ve nebtyyina ve mevlana ve
habibini ve nuri ebsarina ve kurrate uyunina muhammedin
ve ali bi ve sahbihi ecmeıyn*

..:: r .,_ .. ~ (
J
.Jj)lll .jjı~ ... ...:;,~ .. ,.
...,. ta,JI.... .,JJ ....,-........ 1-''.'"'"i('!,

lı ..,A ., "' ...
-" ~.. ·ı;
~ ~
.~l
.: :ı
- M

• ...... -::
---·~ ~

~ ~
' 'YV •
"'. \' •·Y
.
V'\· \-

·~,'

'
\1~"1 "'~. V'ı• ''.' t·
~\:
~
...,,, ".. ,, ', lYVy
,
\}J
~:~elf!~·
• • ......... ....
521
.
--....... •
Yukarıdaki yazılı ve~
yeni birArabiayın cuma günü sala
vaktinde yazılıp üzerine 66-92 veyahut ll O kere bu ayet i
kerimeyi okuyup nefes ettikten sonra bir kız veya hanım üzerinde
taşırsa kısa zamanda hayırlı bir izdivaç yapar. Satılması matlup
bir malın da üzerine asılırsa <;>rası da az zaman sonra hayırlı bir
şekilde elden çıkarılır.
Gerek vetki taşıyan kimse ve gerekse malının satılınasını
isteyen kimse bu ayeti kerimeyi her gün 66 defa okumalıdır.
SI J "'
, ..
} .,O _,;,-

•• /, 2,.lb
öl\ .Y' ~"lS ..uı ,~_·".ı ~-·::· ü
)J / J *.s.,.
,_. ~ . t..S., ('"""~ )J,_ .
" "

·; J2~1
Vefke yazılı olan: "Festebşiru bi bey':akü.m üllezi baya'tüm
bihi ve zalike hüvel fevzül azıym" ayeti kerimesi Tevbe
Suresinin ı 1 ı nci ayeti kerimesindendir.

EVLENMEK İÇiN KIZ İSTENİRii.EN


REDDOLIJNMAMAK İÇİN

Bir yerden:evlenmek üzere bir kız isterneğe gidilirken ana ve


babasının red ve itirazını önlemek için bir kağıda:

..
) *rs-
.,.., JLJ- J r:_- -~~,' ) *r-.r
o o "'
. "."'ll .ı.:uı
r•
,;>. ,;>. .,_ '

ı
"' "'"' ""

"'lı
~.r
? ::: ;' "' ,. ..,. ,. ,.
"" ,. o ,. 1t2,. o....-
* o.jJ ~ " -
~ (..$ " " ~
:!JJ.";) t5.. ı..r-
\~ *r- o " ı· 1 lo\ ll
:; ı..r-"' ) * !"_q
J, y )
(J - s: ~~~'""

o "' ~ ; o "'
,.
, r6 o
s
"'
_,ol>- ~J
o
u.__. . . . . ~~~~~ 1· ·>--_:,
lll "' IJ o .... o . __,..,""

" "
*UJ
. J), .,... r. , ...\. , 1"'""·- --.
/
"' .,. " ,. ,. "' .,. o ... .,
ı" ~: ~ ı~ ::: ı':"\ ~ ı:
• 4 ~ ~ ~u a ı ~-.]b .' ;:.c.~
~
"

522
"" ,.,. '
li •:_-7.} (0J Aül ~· ~
" "
" o "
*"· \"' \1 " " 1
~ / r->".J
Bismillahiırrahmanirrahıym* Vel fecr* Ve leyalin aşr*
Veş şerı vel vetr* Velieyfi izi yesr* Hel fi zilike kasemün lizi
hıcr* Ve cealna min beyni eydihim · sedden ve min balfihim
sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsırôn* İnna fetahna leke
fethan mübina* Nasrun mineliahi ve fethun karib* Ya hayral
tatihıyn* Bi rahmetike ya erhamer rahımin*
· ayeti kerimelerini yazıp yakaya dikdikten sonra bir yerden bir kız
istenilirse reddolunmaz ve kızı verirler.

523