ZAKON

O POLICIJI
I. OSNOVNE ODREDBE
Delokrug policije Čla !. Policiju čini zaokružena oblast rada Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) za koju se obrazuje Direkcija policije. Policija obavlja zakonom utvr ene policijske i dru!e poslove" pruža podršku vladavini prava u demokratskom društvu i od!ovorna je za ostvarivanje bezbednosti" u skladu sa zakonom. #bavljanjem policijskih poslova policija svima pruža zaštitu njihovih prava i sloboda. Prilikom pružanja zaštite" policija pojedina prava i slobode može o!raničiti samo pod uslovima i na način utvr en $stavom i zakonom. $ Ministarstvu se" pored policijskih poslova" obavljaju i dru!i zakonom utvr eni poslovi. Policij"ke #ere Čla $. Policija preduzima mere iz nadležnosti Ministarstva radi ostvarivanja javne bezbednosti. Policija preduzima hitne mere koje su neophodne za otklanjanje neposredne opasnosti za ljude i imovinu" kad te mere ne mo!u pravovremeno da preduzmu dru!i nadležni or!ani" o čemu odmah obaveštava te or!ane. Policija pruža pomo% or!anima državne uprave" or!anima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave" pravnim i &izičkim licima u slučaju opšte opasnosti izazvane prirodnim nepo!odama" epidemijama ili dru!im oblicima u!rožavanja. $ poslovima iz st. '. i (. ovo! člana policija učestvuje i u vršenju spasilačke &unkcije i pružanju prve pomo%i ljudima i" s tim u vezi" koristi propisanu opremu i sprovodi obuku policijskih službenika koji te poslove obavljaju. Policij"ka po#o% u i&'r(e ji#a Čla ). )ko se pri izvršenju akata državnih or!ana i pravnih lica sa javnim ovlaš%enjima osnovano očekuje otpor" policija %e tim or!anima i licima" na njihov pisani zahtev" pružiti pomo% radi omo!u%avanja sprovo enja izvršenja.

*'* Policij"ki "lu*+e ici Čla ,. Policijske poslove obavljaju policijski službenici. Policijski službenici u Ministarstvu jesu: +) uni&ormisani i neuni&ormisani zaposleni koji primenjuju policijska ovlaš%enja (u daljem tekstu: ovlaš%ena službena lica), ') zaposleni na posebnim ili odre enim dužnostima čiji su poslovi u neposrednoj vezi sa policijskim poslovima i obuhvataju poslove protivpožarne zaštite" izdavanja oružja" posebne re!istracije i izdavanje dozvola" izdavanja i evidencije poverljivih identi&ikacionih dokumenata" krivičnih evidencija i dru!ih posebnih evidencija" kao i dru!e poslove koji imaju bezbednosni i poverljivi karakter i koje ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar)" može ovlastiti da obavljaju odre ene policijske poslove. Policijski službenici iz stava '. ovo! člana su zaposleni koji rade na poslovima na kojima opasnost po život i zdravlje" od!ovornost i težina" priroda i posebni uslovi rada bitno utiču na smanjenje radne sposobnosti. -adna mesta policijskih službenika utvr uje ministar" aktom o unutrašnjem ure enju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu. $ skladu sa zakonom" policijski službenici od!ovorni su za vršenje dužnosti i propuste u svom radu. I -or#i"a je o ra.u policije Čla /. Policija je dužna da objektivno in&ormiše javnost o svojim aktivnostima" ne otkrivaju%i poverljive in&ormacije. $ odnosima sa sredstvima javno! in&ormisanja policija postupa u skladu sa zakonom i prema pro&esionalnim smernicama koje uputstvom daje ministar. Policija neposredno in&ormiše pojedince i pravna lica o pitanjima iz svo! delokru!a za čije rešavanje postoji njihov osnovan interes. .n&ormacije iz stava '. ovo! člana daje rukovodilac nadležne policijske uprave ili dru!o lice koje ministar za to ovlasti. Davanje in&ormacija iz stava '. ovo! člana uskrati%e se ili odložiti ako se radi o poverljivim podacima i in&ormacijama ili ako bi se davanjem in&ormacija mo!lo narušiti nečije pravo na pravično su enje ili uticati na ishod dru!o! sudsko! postupka. Sara. ja policije Čla 0. Policija sara uje sa or!anima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave na preduzimanju mera radi ostvarivanja bezbednosti ljudi i imovine.

*(* Policija sara uje i sa dru!im or!anima i ustanovama" nevladinim i dru!im or!anizacijama" manjinskim i dru!im or!anizovanim !rupama i samoor!anizovanim pojedincima radi razvijanja partnerstva u sprečavanju ili otkrivanju delikata i njihovih učinilaca i ostvarivanja dru!ih bezbednosnih ciljeva. Policija ostvaruje saradnju" u skladu sa zakonom" dru!im propisom i prema pro&esionalnim smernicama koje uputstvom daje ministar. 1i i"2ar"2'o Čla 3. Ministarstvo radi stvaranja uslova za rad policije: +) utvr uje razvojne" or!anizacione" kadrovske i dru!e osnovne smernice za rad policije i donosi strateški plan policije, ') priprema !odišnje &inansijske planove potreba policije" nadzire njihovo izvršavanje i kontroliše &inansijsko poslovanje policije, () or!anizuje i vrši internu kontrolu načina koriš%enja budžetskih sredstava i upravljanja državnom imovinom" u skladu sa zakonom, /) izvršava zadatke iz okvira investicione delatnosti i investiciono! održavanja sredstava koja upotrebljava policija i sačinjava planove nabavki, 0) donosi i sprovodi planove o iz!radnji i koriš%enju in&ormaciono! sistema, 1) donosi i sprovodi planove o iz!radnji i koriš%enju radiokomunikaciono! i telekomunikaciono! sistema" kao i bezbednosno*zaštitno! kriptološko! sistema, 2) usmerava i nadzire obavljanje poslova policije, 3) utvr uje standarde za opremu i materijalno*tehnička sredstva, 4) utvr uje potrebe i nabavlja tehnička sredstva, +5) podržava lokalnu saradnju i od!ovornost, ++) or!anizuje me unarodnu saradnju, +') obavlja utvr ene poslove koji se odnose na bezbednosno*policijsku i nastavno*naučnu aktivnost, +() or!anizuje i sprovodi unutrašnju kontrolu policije" uzimaju%i u obzir i stavove javno! mnjenja o policiji, +/) obezbe uje uslove za prevenciju mučenja" nečovečnih ponižavaju%ih postupaka i kontrolu odnosa prema licima lišenim slobode, ili

+0) obezbe uje saradnju sa or!anima i telima koji su zakonom ovlaš%eni za spoljašnju kontrolu policije, +1) obezbe uje zdravstvenu zaštitu" u skladu sa zakonom, +2) izvršava dru!e zadatke" u skladu sa zakonom.

ovo! člana u Ministarstvu se obrazuju sektori kojima rukovode pomo%nici ministra" postavljeni u skladu sa zakonom. . Ministarstvo obezbe uje i dru!e or!anizacione pretpostavke za rad policije" a naročito za jačanje poverenja izme u javnosti i policije kao službe na raspola!anju javnosti" za razvoj pro&esionalizma u policiji i za sprečavanje i suzbijanje korupcije u policiji. () sprečavanje" otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela" prekršaja i dru!ih delikata (u daljem tekstu: krivična dela i prekršaji)" dru!i vidovi borbe protiv kriminala i otklanjanje nje!ovih or!anizovanih i dru!ih oblika. 1i i"2ar Čla 4. Ministar može da zahteva izveštaje" podatke i dru!a dokumenta u vezi sa radom policije. Predstavnik policije ministru" redovno i na nje!ov poseban zahtev" podnosi izveštaje o radu policije i o svim pojedinačnim pitanjima iz delokru!a policije. e "kup(2i e Čla 5. II. Ministar podnosi jedanput !odišnje" a po zahtevu 7arodne skupštine ili ukazanoj potrebi i češ%e" 7arodnoj skupštini izveštaj o radu Ministarstva i stanju bezbednosti u -epublici 8rbiji" a radnom telu 7arodne skupštine nadležnom za bezbednost" na nje!ov zahtev" i izveštaje o pitanjima iz nje!ovo! delokru!a. ') bezbednosna zaštita imovine. Ministar može naložiti policiji da u okviru svoje nadležnosti izvrši odre ene zadatke i preduzme odre ene mere i da mu o tome podnese izveštaj. 7adležnosti ministra za policijska postupanja iz stava '. I&'e(2a'a je Naro. Ministar daje policiji smernice i obavezna uputstva za rad" uz puno poštovanje operativne nezavisnosti policije. POLICIJSKI POSLOVI Poja# i 'r"2e policij"ki6 po"lo'a Čla !7. ovo! člana važe do trenutka kada javni tužilac bude obavešten o krivičnom delu i preuzme upravljanje nad policijskim postupanjem u pretkrivičnom postupku. Policijski poslovi" u smislu ovo! zakona" jesu: +) bezbednosna zaštita života" prava" sloboda i lično! inte!riteta lica" kao i podrška vladavini prava. Ministarstvo obezbe uje or!anizacione pretpostavke za operativnu nezavisnost policije od dru!ih državnih or!ana u obavljanju policijskih poslova i dru!ih zakonom odre enih poslova za koje je policija od!ovorna.*/* 6a obavljanje pojedinih poslova iz stava +.

#bavljanje policijskih poslova zasniva se na načelima pro&esionalizma" saradnje" zakonitosti u radu i srazmernosti u primeni policijskih ovlaš%enja" kao i na principu supsidijarnosti" odnosno rada sa najmanjim štetnim posledicama. 0) održavanje javno! reda" pružanje pomo%i u slučaju opasnosti i pružanje dru!e bezbednosne pomo%i onima kojima je neophodna. ovo! člana" policija se pridržava i me unarodnih standarda policijsko! postupanja" a naročito zahteva utvr enih me unarodnim aktima koji se odnose na: dužnost služenja .ar. 1) re!ulisanje" kontrola" pružanje pomo%i i nadzor u saobra%aju na putevima. Propisi moraju biti sa!lasni sa zakonom" a uputstva i obavezne instrukcije sa propisima. i "2a .i policij"kog po"2upa ja Čla !$. Cilj8 a9i i a9ela o+a'lja ja policij"ki6 po"lo'a Čla !!. +5) izvršavanje dru!ih zadataka utvr enih zakonom i podzakonskim aktom donetim na osnovu ovlaš%enja iz zakona. odre enih javnih skupova" ličnosti" or!ana" 3) nadzor i obezbe ivanje državne !ranice" kontrola prelaženja državne !ranice" sprovo enje režima u !raničnom pojasu i utvr ivanje i rešavanje !raničnih incidenata i dru!ih povreda državne !ranice. Ministar propisuje način obavljanja policijskih poslova i daje uputstva i obavezne instrukcije za njihovo obavljanje.*0* /) otkrivanje i hvatanje izvršilaca krivičnih dela i prekršaja i dru!ih lica za kojima se tra!a i njihovo privo enje nadležnim or!anima. $ obavljanju policijskih poslova policija se pridržava nacionalnih standarda policijsko! postupanja" zahteva utvr enih zakonima i dru!im propisima i aktima -epublike 8rbije" kao i me unarodnim u!ovorima i konvencijama koje je usvojila -epublika 8rbija. Policijski poslovi obavljaju se sa ciljem i na način da se svakom obezbedi jednaka zaštita bezbednosti" prava i sloboda" primeni zakon i podrži vladavina prava. Pri obavljanju policijskih poslova" u skladu sa stavom +. Nacio al i i #e:u aro. $ obavljanju policijskih poslova mo!u se primenjivati samo mere prinude" odnosno upotrebljavati samo sredstva prinude koja su predvi ena zakonom i kojima se najpro&esionalniji rezultat postiže bez nepotrebnih štetnih posledica ili !ubljenja vremena. 4) izvršavanje zadataka utvr enih propisima o strancima. 2) obezbe ivanje objekata i prostora.

i '. Pripre#e &a ra. Policija ima svoj kodeks etike koji donosi 9lada. Policija" u skladu sa svojim delokru!om utvr enim zakonom" vrši pripreme za delovanje za vreme vanredno! ili ratno! stanja. obavezu odbijanja nezakonitih nare enja i otpor podmi%ivanju" korupciji. ovo! člana.. zabranu mučenja i primene nečovečnih i ponižavaju%ih postupaka. og ili ra2 og "2a ja Čla !. 6a izvršavanje odre enih zadataka policije za vreme vanredno! ili ratno! stanja mo!u da se raspore uju i sredstva i oprema pribavljeni po osnovu materijalne obaveze. obavezu zaštite poverljivih podataka. 6a vreme vanredno! ili ratno! stanja policija zadatke iz svo! delokru!a izvršava tako što nastalim promenama prila!o ava svoju or!anizaciju" oblike i metode rada" u skladu sa zakonom i aktima donetim radi otklanjanja vanredno!" odnosno ratno! stanja. nediskriminaciju pri izvršavanju policijskih zadataka. . ostvarivanje ljudskih prava. Policijski službenik" neposredno nadre enom službeniku" u pisanom obliku dostavlja saznanja do kojih je došao obavljanjem policijskih poslova" primenom policijskih ovlaš%enja ili na dru!i način. Policijski službenik u obavljanju svojih poslova služi zajednici i štiti sva lica od nezakonitih delovanja" obavezan je da uvek postupa pro&esionalno" od!ovorno i humano i da poštuje ljudsko dostojanstvo" u!led i čast svako! lica i dru!a nje!ova prava i slobode. +.*1* ljudima. pružanje pomo%i nastradalim licima. u "lu9aju 'a re. o!raničenost i uzdržanost u upotrebi sredstava prinude. O+a'e&e policij"ki6 "lu*+e ika Čla !). poštovanje zakonitosti i suzbijanje nezakonitosti. 8voje pripreme i zadatke za ratno stanje policija uskla uje sa ministarstvom nadležnim za odbranu. $potrebu materijalno*tehničkih sredstava" in&rastrukture" zemljišta i objekata policije za vreme vanredno! ili ratno! stanja planira policija. Policijski službenici u svako doba preduzimaju neophodne radnje radi zaštite života i lične bezbednosti ljudi i imovine. Policija preduzima mere radi ostvarivanja najviših standarda iz st. Policija obezbe uje da postupanje policijskih službenika u praksi ne bude ispod" niti u suprotnosti sa evropskim standardima policijsko! postupanja.

ja "a orga i#a 2eri2orijal e au2o o#ije i lokal e "a#oupra'e Čla !3.a Čla !/. $ hitnim slučajevima" zahtev iz stava +. () naloži evakuaciju * napuštanje odre eno! područja ili objekta. ') zauzima stavove o prioritetima za bezbednost ljudi i imovine u pokrajini" odnosno !radu i opštini i" s tim u vezi" podnosi predlo!e rukovodiocu nadležne or!anizacione jedinice policije. ovo! zakona policija pruža na osnovu pisano! zahteva nadležno! or!ana ili pravno! lica sa javnim ovlaš%enjima koji se podnosi nadležnoj or!anizacionoj jedinici policije najmanje tri dana pre dana odre eno! za izvršenje akta. ovo! člana moraju biti oročene" a mo!u da traju dok traju razlozi zbo! kojih su odre ene. ovo! člana može se podneti i usmeno" uz dostavljanje pisano! zahteva u roku od /3 časova. Sara. $ zahtevu za pružanje pomo%i moraju biti navedeni razlozi zbo! kojih je potrebna pomo% policije" a uz zahtev se prilaže kopija akta koji treba izvršiti" sa potvrdom izvršnosti. ') zabrani nastanjivanje na odre enom području ili napuštanje odre eno! područja. 7ačelnik policijske uprave" odnosno komandir policijske stanice odlučuje o an!ažovanju policije i o obimu i načinu pružanja pomo%i u sprovo enju izvršenja i o tome bla!ovremeno obaveštava podnosioca zahteva. Mere iz stava +. Pre početka sprovo enja izvršenja akta" policija je dužna da upozori izvršenika ili dru!a prisutna lica da %e upotrebiti sredstva prinude protiv njih ako budu ometala ili sprečavala izvršenje. . $ skladu sa članom 1.*2* Po"e+ e #ere &a o+e&+e:i'a je ja' og re. )ko 9lada -epublike 8rbije (u daljem tekstu: 9lada) oceni da drukčije nije mo!u%e obezbediti javni red ili zaštititi zdravlje i živote ljudi" može da naloži ministru da naredbom: +) o!raniči ili zabrani kretanje na odre enim objektima" odre enim područjima ili na javnim mestima. ovo! zakona" skupština" odnosno izvršni or!an teritorijalne autonomije i lokalne samouprave: +) razmatra stanje bezbednosti u pokrajini" odnosno !radu i opštini. Po"2upak pru*a ja po#o%i u i&'r(e ji#a Čla !0. Pomo% u sprovo enju izvršenja iz člana (.

ovo! člana policija može da" na utvr eni način" razmenjuje podatke i obaveštenja" preduzima zajednički utvr ene mere protiv terorizma" or!anizovano! kriminala" ile!alnih mi!racija i dru!ih oblika me unarodno! kriminala i narušavanja bezbednosti !ranice" kao i da obavlja odre ene policijske poslove u inostranstvu8 u saradnji sa policijama dru!ih država. ovo! zakona i dru!i nedržavni subjekti i pravna lica svojim sredstvima" preko nadležne or!anizacione jedinice Ministarstva" mo!u učestvovati u poboljšavanju uslova rada or!anizacionih jedinica policije i u realizaciji pojedinih pro!rama od značaja za bezbednost ljudi i imovine na odre enom području" u skladu sa zakonom. ovo! člana odlučuje 9lada" na predlo! ministra. 7a zahtev me unarodnih or!anizacija ili na osnovu me udržavnih sporazuma čija je članica ili potpisnica -epublika 8rbija" odnosno 8rbija i :rna . ovo! člana. $ sastavu Direkcije policije su or!anizacione jedinice u sedištu" policijska uprava za !rad <eo!rad i područne policijske uprave (u daljem tekstu: područne policijske uprave) i policijske stanice. #r!ani iz člana +2. . III. # upotrebi policije za izvršavanje zadataka iz stava /.*3* -ukovodilac nadležne or!anizacione jedinice policije8 u saradnji sa or!anima iz stava +. a "ara. 1e:u aro.ANIZACIJA POLICIJE Direkcija policije Čla $7. 1ogu% o"2 &a po+olj(a je u"lo'a ra. ovo! člana8 obezbe uje in&ormisanje o stanju bezbednosti i vodi računa o zastupljenosti u saradnji pripadnika nacionalnih manjina i različitih etničkih" kulturnih" verskih i dru!ih !rupa sa područja or!anizacione jedinice policije. Ministarstvo ostvaruje me unarodnu saradnju na nivou ministara" odre enih predstavnika ministarstava i or!anizuje me unarodnu saradnju za potrebe policije.a policije Čla !4. ja i a ga*o'a je Čla !5. $ okviru saradnje iz stava '. -ukovodilac nadležne or!anizacione jedinice policije je dužan da pri odlučivanju razmotri i uzme u obzir i stavove o prioritetima za bezbednost ljudi i imovine" koje zauzmu or!ani iz stava +.ora" policija može u inostranstvu da učestvuje u izvršavanju policijskih ili dru!ih mirnodopskih zadataka. Policija na operativnom nivou sara uje sa inostranim i me unarodnim policijskim službama8 u skladu sa me unarodnim u!ovorima i principom uzajamnosti. OR.

/) obezbe uje sprovo enje me unarodnih u!ovora o policijskoj saradnji i dru!ih me unarodnih akata za koje je nadležna. ') uskla uje" usmerava i kontroliše rad područnih policijskih uprava. )n!ažovanje specijalnih jedinica policije za posebne bezbednosne zadatke može se vršiti samo uz prethodno odobrenje ministra. Direkcijom policije rukovodi direktor policije. ') načelniku policijske uprave za !rad <eo!rad * načelnici uprava u njenom sedištu i komandiri policijskih stanica u opštinama. #r!anizacionim jedinicama u sedištu i područnim policijskim upravama rukovode načelnici uprava" a policijskim stanicama * komandiri. 0) or!anizuje i sprovodi kriminalistička veštačenja. Direkcija policije na teritoriji -epublike: +) prati i analizira stanje bezbednosti" a naročito pojave koje po!oduju nastajanju i razvoju kriminaliteta. () neposredno učestvuje u obavljanju odre enih složenijih poslova iz delokru!a područnih policijskih uprava. Po"lo'i Direkcije i i#e o'a je i ra&re(e je . .irek2ora policije Čla $!. #r!anizacione jedinice u sedištu obrazuju se tako da su po linijskom principu radno povezane sa od!ovaraju%im or!anizacionim jedinicama i poslovima područnih policijskih uprava i stanica ili tako da poslove iz svo! delokru!a obavljaju na čitavom području na kojem je nadležno Ministarstvo. 6a rad or!anizacionih jedinica kojima rukovode i za svoj rad od!ovorni su: +) direktoru policije * načelnici uprava u sedištu Direkcije policije" načelnik policijske uprave za !rad <eo!rad i načelnici područnih policijskih uprava.*4* 6a obavljanje policijskih poslova u sedištu Direkcije policije obrazuju se uprave" u sedištu policijske uprave za !rad <eo!rad obrazuju se uprave i policijske stanice u opštinama" u sedištu područne policijske uprave obrazuju se odeljenja i van sedišta * policijske stanice u opštinama. Predlo! za an!ažovanje sadrži plan i procenu. () načelniku područne policijske uprave * načelnici odeljenja u njenom sedištu i komandiri policijskih stanica u opštinama. 1) stvara potrebne uslove za održavanje i podizanje osposobljenosti i spremnosti policije za delovanje u vanrednim uslovima.

i '. $redbom se utvr uju područja i sedišta unutrašnjih or!anizacionih jedinica za koordinaciju. -adi obavljanja poslova policije u skladu sa osobenim svojstvima odre enih područja" uredbom iz člana ''.* +5 * 2) u policijskim nastavno*naučnoj aktivnosti. tač. +.i aciju ra. poslovima doprinosi bezbednosno*policijskoj i Pojedine poslove iz stava +. =ad više kandidata ispunjava predvi ene uslove" prednost %e imati kandidat koji ima najbolje rezultate rada u obavljanju policijskih poslova.ru9 a policij"ka upra'a Čla $. <2'r:i'a je po. .ru9 i6 policij"ki6 upra'a i policij"ki6 "2a ica Čla $$. Direktora policije postavlja 9lada na pet !odina" na predlo! ministra" po sprovedenom konkursu i na način predvi en propisima o radnim odnosima koji važe za Ministarstvo. ovo! člana utvr uje ministar. ovo! zakona. < u2ra( je orga i&acio e je. Poslovi područne policijske uprave su da: +) na području opštine u kojoj je njeno sedište neposredno obavlja policijske i dru!e poslove i ostvaruje lokalnu saradnju. Delokru! i or!anizaciju unutrašnjih or!anizacionih jedinica iz stava +. Po. ovo! člana obavljaju or!anizacione jedinice u sedištu" u skladu sa svojim delokru!om utvr enim aktom iz člana /.. ovo! člana.a Čla $). 9lada uredbom o načelima za unutrašnje ure enje Ministarstva utvr uje područne policijske uprave i policijske stanice" njihova područja i sedišta. ') do 1) ovo! zakona" ima visoku školsku spremu" ima najmanje +0 !odina e&ektivno! radno! staža na policijskim poslovima i ispunjava uslove radno! mesta predvi ene za direktora policije. Direktor policije može biti lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim or!anima predvi ene zakonom" posebne uslove za rad na poslovima policijsko! službenika iz člana ++5. ovo! zakona mo!u se utvrditi i unutrašnje or!anizacione jedinice za koordinaciju rada policijskih uprava i policijskih stanica na ovim područjima. stav /.i ice &a koor. stav +. Ministar" po pribavljenom mišljenju direktora policije" imenuje i razrešava policijsko! službenika * rukovodioca unutrašnje or!anizacione jedinice iz st.

6a privremeno obavljanje odre enih poslova ili za izvršavanje pojedinih zadataka policije direktor policije može da obrazuje od!ovaraju%a radna tela i utvrdi njihove zadatke" ovlaš%enja i način rada. Vo&ila8 plo'ila8 aoru*a je i opre#a policije Čla $3. Ministar" po pribavljenom mišljenju direktora policije" imenuje i razrešava policijsko! službenika * načelnika područne policijske uprave. /) preduzima mere obezbe enja odre enih lica i objekata. . () učestvuje po potrebi u obavljanju poslova iz delokru!a policijskih stanica. Poslovi policijske stanice su da neposredno obavlja policijske i dru!e poslove i ostvaruje lokalnu saradnju na području za koje je obrazovana u sastavu područne policijske uprave. Policij"ka "2a ica Čla $/. <oju" oznake vozila i plovila i naoružanje policije utvr uje 9lada. -adi obavljanja zakonom utvr enih poslova policija upotrebljava vozila" plovila" naoružanje i posebnu opremu. 0) obavlja dru!e poslove utvr ene posebnim propisima i dru!im aktima. Direkcija policije može od područne policijske uprave" a područna policijska uprava može od policijske stanice da preuzme neposredno izvršavanje pojedinih zadataka ili vrste poslova kada oceni da je to potrebno.* ++ * ') na području za koje je obrazovana prati i analizira stanje bezbednosti" koordinira i kontroliše rad policijskih stanica i obezbe uje ostvarivanje lokalne saradnje i od!ovornosti. Direktor policije" po ovlaš%enju ministra i pribavljenom mišljenju načelnika područne policijske uprave" imenuje i razrešava policijsko! službenika * komandira policijske stanice. 1ogu% o"2 preu&i#a ja i pri're#e og o+a'lja ja po"lo'a Čla $0.

$ obavljanju policijskih poslova ovlaš%ena službena lica imaju policijska ovlaš%enja utvr ena ovim i dru!im zakonom. POLICIJSKA OVLA=>ENJA !. obezbe ivanja 9rste i način sprovo enja mera iz stava +. i pre!ledanje lica" predmeta i saobra%ajnih . ovo! člana je &unkcionalno obra eno ili neobra eno zemljište policijsko! objekta koje je od posebno! značaja za obavljanje poslova policije i potrebno za upotrebu samo! objekta. -adi zaštite bezbednosti policijskih službenika" tehničkih sredstava i opreme" policija sprovodi posebne mere. 0) zadržavanje lica i privremeno o!raničenje slobode kretanja. Ministar" na predlo! direktora policije" utvr uje objekte i područje objekata koje upotrebljava policija i od posebno! su značaja za obavljanje poslova policije" i propisuje mere za njihovo obezbe ivanje. () pozivanje.* +' * O+jek2i policije Čla $4."2a'a i opre#e policije Čla $5. /) dovo enje. Područje objekta iz stava +. ovo! člana propisuje ministar na predlo! direktora policije. +5) obezbe enje i pre!led mesta do!a aja. IV. Policijska ovlaš%enja utvr ena ovim zakonom su: +) upozorenje i nare enje. 4) zaustavljanje sredstava. 3) pre!led prostora" objekata i dokumentacije i protiv*teroristički pre!led. ') provera i utvr ivanje identiteta lica i identi&ikacija predmeta. 1) traženje obaveštenja. Vr"2e8 pri cipi i op(2i u"lo'i &a pri#e u policij"ki6 o'la(%e ja Vrste policijskih ovlašćenja Čla )7. 2) privremeno oduzimanje predmeta. Po"e+ e #ere &a(2i2e lju."2'a8 "re.

Pre primene policijsko! ovlaš%enja ovlaš%eno službeno lice dužno je da se uveri da su ispunjeni svi zakonski uslovi za primenu ovlaš%enja i od!ovorno je za tu procenu. +() javno raspisivanje na!rade. +/) snimanje na javnim mestima. . +2) tra!anje za licima i predmetima. #vlaš%eno službeno lice primenjuje policijska ovlaš%enja po sopstvenoj inicijativi" po nare enju nadre eno! službenika i po nalo!u nadležno! or!ana izdatom u skladu sa dru!im zakonom. stav /. +') prijem prijava o učinjenom krivičnom delu. '5) mere ciljane potra!e. ovo! zakona. 7a način utvr en zakonom" ako je to u datoj situaciji mo!u%e i ne bi u!rozilo izvršenje policijsko! zadatka" lice prema kome se primenjuje policijsko ovlaš%enje ima pravo da bude upoznato sa razlozima za to" da ukaže na okolnosti koje smatra bitnim s tim u vezi" da bude upoznato sa identitetom ovlaš%eno! službeno! lica" koje se le!itimiše" i da traži prisustvo lica koje uživa nje!ovo poverenje. +4) prikupljanje8 obrada i koriš%enje ličnih podataka. Policijska ovlaš%enja primenjuje ovlaš%eno službeno lice" u skladu sa aktom iz člana /. +1) policijsko opažanje (opserviranje). +0) poli!ra&sko testiranje. '+) upotreba sredstava prinude. +3) zaštita žrtava krivičnih dela i dru!ih lica.* +( * ++) upotreba tu e! saobra%ajno! sredstva i sredstva veze. =ad je nadre eni službenik prisutan" policijska ovlaš%enja primenjuju se po nje!ovom nare enju" izuzev ako nema vremena da se čeka na to nare enje i mora se bez odla!anja postupiti po sopstvenoj inicijativi. Uslovi za primenu policijskih ovlašćenja Čla )!. Prilikom primene policijskih ovlaš%enja ovlaš%eno službeno lice postupa u skladu sa zakonom i dru!im propisom i poštuje standarde postavljene >vropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda" #snovnim principima $7 o upotrebi sile i vatreno! oružja od strane službenih lica koja sprovode zakon" >vropskim kodeksom policijske etike i dru!im me unarodnim aktima koji se odnose na policiju.

ovo! člana. -adi obavljanja policijskih poslova" Ministarstvo ovlaš%enim službenim licima izdaje službenu značku i službenu le!itimaciju" a policijskim službenicima iz člana /.. redstavljanje pre primene ovlašćenja Čla ). Po prestanku okolnosti iz stava '. stav '. $ tom slučaju ovlaš%eno službeno lice %e8 tokom primene policijsko! ovlaš%enja8 na svoje svojstvo upozoriti rečju: ?Policija?. #ružje i municiju" kao i dru!a sredstva prinude" ovlaš%eno službeno lice upotrebljava pod uslovima utvr enim ovim zakonom.zuzetno" ovlaš%eno službeno lice ne%e se predstaviti na način iz stava +. . $ni&ormisano ovlaš%eno službeno lice na propisan način nosi uni&ormu sa oznakama kada obavlja poslove održavanja javno! reda" re!ulisanja i kontrole saobra%aja" nadzora i obezbe ivanja državne !ranice ili obavlja dru!e poslove prema propisima o načinu postupanja policije. ovo! člana ovlaš%eno službeno lice %e se predstaviti na način iz stava +. Službeno oružje i sredstva prinude Čla )). tačka ') ovo! zakona može da nosi oružje ako je to odre eno u službenoj le!itimaciji. #vlaš%eno službeno lice ima pravo i dužnost da nosi službeno oružje i municiju" a policijski službenik iz člana /. uniforma i oznake Čla )$. #vlaš%eno službeno lice se8 pre početka primene policijsko! ovlaš%enja8 predstavlja pokazivanjem službene značke i službene le!itimacije licu prema kome primenjuje ovlaš%enje. ovo! člana ako okolnosti primene policijsko! ovlaš%enja u konkretnom slučaju ukazuju da bi to mo!lo u!roziti postizanje zakonito! cilja. ovo! člana mo!u se8 po nalo!u nadre eno! policijsko! službenika8 obavljati i bez uni&orme. Poslovi iz stava '.* +/ * Službena značka. tačka ') ovo! zakona službenu le!itimaciju. . legitimacija. $ni&ormu policijsko! službenika" na propisan način" mo!u na državnim priredbama i svečanostima" stručnim i skupovima veterana i na sahranama aktivnih i penzionisanih službenika policije8 da nose i penzionisani policijski službenici. stav '.

Policijska ovlaš%enja prema maloletnim licima" mla im punoletnim licima i u predmetima krivičnopravne zaštite dece i maloletnika primenjuju ovlaš%ena službena lica posebno osposobljena za rad sa maloletnicima. rincip srazmernosti Čla )0. Prilikom primene sredstava prinude nastoja%e se da njihova upotreba bude postupna" odnosno od najlakše! prema težem sredstvu prinude i" u svakom slučaju" uz minimum neophodne sile.zme u više policijskih ovlaš%enja primeni%e se ono kojim se zadatak može izvršiti sa najmanje štetnih posledica i !ubljenja vremena. $ primeni policijskih ovlaš%enja ovlaš%eno službeno lice postupa humano i poštuje dostojanstvo" u!led i čast svako! lica i dru!a osnovna prava i slobode čoveka daju%i prednost pravima u!roženo! u odnosu na ista prava lica koje ta prava u!rožava i vode%i računa o pravima tre%ih lica. rimena ovlašćenja prema maloletnim i mla"im punoletnim licima Čla )4. Primena policijsko! ovlaš%enja ne sme izazvati ve%e štetne posledice od onih koje bi nastupile da policijsko ovlaš%enje nije primenjeno. #vlaš%eno službeno lice u primeni policijskih ovlaš%enja postupa nepristrasno" pružaju%i svakome jednaku zakonsku zaštitu i postupaju%i bez diskriminacije lica po bilo kojem osnovu. Primena policijsko! ovlaš%enja mora biti srazmerna potrebi zbo! koje se preduzima. poštovanje ljudskih prava i omogućavanje medicinske pomoći Čla )/. nediskriminacija. #vlaš%eno službeno lice prilikom primene policijskih ovlaš%enja %e" na zahtev lica prema kome se ovlaš%enje primenjuje" omo!u%iti pružanje medicinske pomo%i od strane zdravstvene ustanove. .* +0 * !epristrasnost. #vlaš%enja utvr ena ovim zakonom ovlaš%eno službeno lice primenjuje i prema vojnim licima" ako posebnim propisom nije odre eno da se ova ovlaš%enja primenjuju na dru!i način ili da se ne primenjuju. . # postupanju iz stava +. humanost. ovo! člana ovlaš%eno službeno lice odmah obaveštava vojnu policiju. rimena ovlašćenja prema vojnim licima Čla )3.

') otklanjanja opasnosti za imovinu. /) održavanja javno! reda ili uspostavljanja narušeno! javno! reda. ovo! člana nije mo!u%e obezbediti" obezbedi%e se prisustvo dru!o! poslovno sposobno! lica sa iskustvom u radu sa maloletnicima" koje nije zaposleno u policiji ili umešano u slučaj. <po&ore je i are:e je Uslovi za primenu upozorenja Čla )5. 7are enja se primenjuju radi: +) otklanjanja opasnosti za život i ličnu bezbednost ljudi. . <"lo'i i a9i pri#e e poje.zuzetno" policijska ovlaš%enja primeni%e dru!o ovlaš%eno službeno lice ako zbo! okolnosti slučaja ne može da postupa ovlaš%eno službeno lice posebno osposobljeno za rad sa maloletnicima.7. $. i /. Uslovi za primenu nare"enja Čla . 7are enje se može primeniti samo u odnosu na ponašanja" odnosno delatnosti i činjenja od kojih neposredno zavisi uspešno izvršavanje policijskih zadataka. Prisustvo predstavnika or!ana starateljstva umesto roditelja može da se obezbedi" ako je mo!u%e" i u slučajevima kada bi prisustvo roditelja bilo štetno za maloletnika u slučajevima nasilja u porodici i sličnim" ili bi ih toliko iritiralo da bi u velikoj meri u!rozilo izvršenje policijsko! zadatka. () sprečavanja izvršavanja krivičnih dela i prekršaja" hvatanja njihovih učinilaca i pronalaženja i obezbe enja tra!ova tih dela koji mo!u poslužiti kao dokaz. (. 0) bezbednosti saobra%aja na putevima. Policijska ovlaš%enja prema maloletnom licu primenjuju se u prisustvu roditelja ili staratelja to! lica" odnosno" u slučaju da su nedostupni" u prisustvu predstavnika or!ana starateljstva" izuzev kad zbo! posebnih okolnosti ili neodložnosti postupanja to nije mo!u%e. #vlaš%eno službeno lice upozori%e lice koje svojim ponašanjem" delovanjem ili propuštanjem odre ene radnje može da dovede u opasnost svoju bezbednost ili bezbednost dru!o! lica ili bezbednost imovine" da naruši javni red ili da u!rozi bezbednost saobra%aja na putevima ili kad se osnovano očekuje da bi to lice mo!lo da učini ili da izazove dru!o lice da učini krivično delo ili prekršaj.i i6 policij"ki6 o'la(%e ja $.!. =ad prisustvo or!ana starateljstva u smislu st.* +1 * .

0) koje se zatekne na prostoru ili u objektu u kojem je privremeno o!raničena sloboda kretanja" ako je provera identiteta potrebna. Pro'era i u2'r:i'a je i. 2) koje svojim ponašanjem izaziva sumnju da je učinilac krivično! dela ili prekršaja ili da !a namerava učiniti ili po svom &izičkom iz!ledu liči na lice za kojim se tra!a.#e2a Uslovi za proveru identiteta lica Čla . Provera identiteta lica primeni%e se prema licu: +) koje treba uhvatiti" dovesti" zadržati ili uputiti nadležnom državnom or!anu. /) koje se zatekne u tu em stanu" objektu i dru!im prostorijama ili u prevoznom sredstvu koje se pre!leda i pretresa" ako je provera identiteta potrebna.e 2i-ikacija pre.e 2i2e2a lica i i. . !ačin primene upozorenja i nare"enja Čla . 1) koje prijavljuje izvršenje krivično! dela ili prekršaja ili učinioce tih dela" odnosno pruža obaveštenja od interesa za rad policije. $. ') od koje! preti opasnost koja zahteva policijsko postupanje. +5) na opravdan zahtev službenih lica or!ana državne uprave" pravnih ili &izičkih lica.$.!. 3) koje se zatekne na mestu izvršenja krivično! dela ili prekršaja. $pozorenja i nare enja daju se usmeno" pisano ili na dru!i po!odan način" svetlosnim i zvučnim si!nalima" rukom i slično" s tim da njihovo značenje bude jasno izraženo. 3) sprečavanja u!rožavanja bezbednosti ljudi i imovine u dru!im slučajevima utvr enim zakonom. () nad kojim se obavlja pre!led ili pretresanje ili se preduzimaju dru!e zakonom propisane mere i radnje. 4) koje se nalazi na mestu na kojem je iz bezbednosnih razlo!a neophodno utvrditi identitet svih lica ili pretežno! broja lica. 2) sprečavanja i otklanjanja posledica u slučaju opšte opasnosti prouzrokovane elementarnim nepo!odama" epidemijama ili dru!ih oblika u!rožavanja opšte bezbednosti.* +2 * 1) zaprečavanja pristupa ili zadržavanja na prostoru ili objektu !de to nije dozvoljeno.$.

#vlaš%eno službeno lice dužno je da upozna lice sa razlo!om provere nje!ovo! identiteta..* +3 * #pravdanim zahtevom iz stava +. $tvr ivanje identiteta lica primeni%e se prema licu koje nema kod sebe ispravu iz člana /(. .). stav +. !ačin provere identiteta lica Čla . ovo! člana" provera identiteta može biti izvršena na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren. tačka +5) ovo! člana smatra se zahtev iz koje! je vidljivo da su službenim licima takvi podaci neophodni za zakonito postupanje ili da je &izičkim licima povre eno neko pravo. ./.dentitet se utvr uje koriš%enjem podataka iz evidencija" primenom metoda i upotrebom sredstava kriminalističke taktike i tehnike" medicinskim ili dru!im od!ovaraju%im veštačenjima. Utvr"ivanje identiteta lica Čla .. $ cilju utvr ivanja identiteta lica policija je ovlaš%ena da javno objavi &otorobot" crtež" snimak ili opis lica. .zuzetno od stava +. Direkcija policije je ovlaš%ena da javno objavi &oto!ra&iju" crtež" snimak ili opis predmeta ako je to od značaja za uspešno vo enje postupka identi&ikacije predmeta. ovo! zakona ili kad se sumnja u verodostojnost takve isprave. @icu bez lične karte" po utvr ivanju identiteta i prava na ličnu kartu" izda%e se lična karta u propisanom postupku.denti&ikacija predmeta primenjuje se kada je u postupku potrebno da se utvrde i provere obeležja i svojstva predmeta" kao i odnos izme u lica ili do!a aja i predmeta. =ad identitet nije mo!u%e utvrditi na dru!i način" policija je ovlaš%ena da objavi &oto!ra&iju lica koje o sebi ne može dati podatke" odnosno &oto!ra&iju nepoznato! leša. #dentifikacija predmeta Čla . . Provera identiteta lica vrši se uvidom u ličnu kartu ili dru!u javnu ispravu sa &oto!ra&ijom.

osebni slučajevi pozivanja Čla . . tač.0. #vlaš%eno službeno lice ovlaš%eno je" izuzetno" da lice pozove usmeno ili od!ovaraju%im telekomunikacionim sredstvom" pri čemu je dužno da saopšti razlo! pozivanja" a uz sa!lasnost lica može i da preveze lice do službenih prostorija. # izvršenom dostavljanju sastavlja se potvrda * dostavnica. @ice koje se nalazi u stanu može se pozivati u vremenu od 1 do '' časa. $ pozivu se mora navesti naziv" mesto i adresa or!anizacione jedinice Ministarstva" razlo!" mesto i vreme pozivanja. +) * /) ovo! zakona može biti pozvano na raz!ovor. @ica se izuzetno mo!u pozivati i putem sredstava javno! obaveštavanja kada je to neophodno zbo! opasnosti od odla!anja" bezbednosti postupanja ili kada se poziv upu%uje ve%em broju lica. ovo! člana. Po&i'a je Uslovi i način pozivanja na razgovor Čla . Pozivanje maloletno! lica obavlja se dostavljanjem pisano! poziva preko roditelja ili staratelja.3.zuzetno" ako postoji opasnost od odla!anja" lice od koje! se traži obaveštenje ovlaš%eno službeno lice može da pozove van vremena predvi eno! u stavu +. @ice koje odbije da pruži obaveštenje" ne sme se ponovo pozivati iz isto! razlo!a. .4.).* +4 * $. Vreme u kojem se lice može pozvati Čla . )ko ovo nije bilo poznato" na zahtev lica koje se odazvalo pozivu" sadržaj poziva saopšti%e mu se na tom jeziku. =ad je to pre upu%ivanja poziva poznato" poziv se" pored srpsko!" sačinjava i na dru!om jeziku i pismu u službenoj upotrebi kojim se lice služi. @ice za koje se osnovano pretpostavlja da raspolaže obaveštenjima neophodnim za obavljanje policijskih poslova iz člana +5. stav +.

@icu za koje se osnovano sumnja da %e pružiti otpor ovlaš%eno službeno lice %e uručiti nalo! iz stava +.zuzetno" kad je dovo enje neophodno radi preduzimanja policijskih poslova koji ne trpe odla!anje" lice se može dovesti i van vremena utvr eno! u stavu 0. ovo! člana pre dovo enja. %ica prema kojima se ne primenjuju odredbe o dovo"enju Čla /!. ovo! člana" lica se mo!u dovesti u prostorije Ministarstva" dru!o! nadležno! or!ana državne uprave ili do mesta odre eno! nalo!om. ') za kojim je raspisana poternica. Dovo enje može biti preduzeto najranije šest časova pre odre eno! roka za dovo enje" ako se mora izvršiti na području policijske uprave na kojem je lice zatečeno. #vlaš%eno službeno lice licu koje treba dovesti uručuje nalo! iz stava +. #dredbe o dovo enju ne primenjuju se prema licu čije je kretanje znatno otežano zbo! bolesti" iznemo!losti ili trudno%e" kao ni prema licu za koje se opravdano pretpostavlja da bi mu se dovo enjem bitno po!oršalo zdravlje. # činjenicama iz stava +. i 0/. @ice može biti dovedeno u vreme od 1 do '' časa. ovo! člana posle dovo enja.5. ovo! zakona. @ice može biti dovedeno na osnovu pisane naredbe koju izda sud" odnosno nalo!a po zaključku o privo enju doneto! u upravnom postupku (u daljem tekstu: nalo!). $ smislu stava +. =ad se dovo enje mora izvršiti van područja policijske uprave na kojem je lice zatečeno" dovo enje može trajati najduže '/ časa. <ez pisano! nalo!a može se dovesti lice: +) čiji identitet treba utvrditi. . ovo! člana obaveštava se or!an koji je izdao nalo! za dovo enje. Do'o:e je $ovo"enje na osnovu pisanog naloga Čla . 0(.. () koje treba zadržati po čl..* '5 * $. . ovo! člana. Slučajevi dovo"enja bez pisanog naloga Čla /7.

i (. ovo! člana da se odredbe o dovo enju ne primene" odlučuje neposredni starešina ovlaš%eno! službeno! lica koje vrši dovo enje" a ako se za razlo!e saznalo tek na licu mesta A samo ovlaš%eno službeno lice" koje o tome bez odla!anja obaveštava svo! nadležno! starešinu. @ice koje su izručili strani or!ani bezbednosti i koje je potrebno predati or!anu može da bude zadržano najduže 6adržavanje se odre uje rešenjem koje mora biti doneto i uručeno licu u roku od šest časova od privo enja u službene prostorije. 6adržavanje može da traje najduže '/ časa.* '+ * #dredbe o dovo enju ne primenjuju se prema licu koje obavlja takve poslove koji se ne smeju prekidati sve dok mu se ne obezbedi od!ovaraju%a zamena. # žalbi nadležni okružni sud mora da odluči u roku od /3 časova. 6adržano lice ima" dok traje zadržavanje" pravo na žalbu protiv rešenja o zadržavanju. #vlaš%eno službeno lice zadrža%e lice koje remeti ili u!rožava javni red ako javni red nije mo!u%e drukčije uspostaviti" odnosno ako u!rožavanje nije mo!u%e drukčije otkloniti. # dovo enju iz člana 05. nadležnom /3 časova. $odatna jemstva u slučaju zadržavanja Čla /. Za. Balba ne zadržava izvršenje rešenja o zadržavanju. +. # zadržavanju po odredbama ovo! zakona ili u primeni zakona o kontroli državne !ranice ili zakona o bezbednosti saobra%aja na putevima" lice mora biti na svom maternjem jeziku ili jeziku koji razume obavešteno da je zadržano i o razlozima za zadržavanje i poučeno da nije obavezno ništa da izjavi" da ima pravo na .. ovo! zakona" odnosno razlozima iz st./. #vlaš%eno službeno lice %e lice koje dovodi upoznati pre dovo enja o razlozima dovo enja" pravu na obaveštavanje porodice ili dru!ih lica" kao i o pravu na branioca. )ko je zadržano vojno lice o tome se bez odla!anja obaveštava vojna policija.e kre2a ja Uslovi za zadržavanje Čla /). rava lica koje se dovodi Čla /$. 6adržavanje se prekida kad prestanu razlozi zbo! kojih je odre eno" odnosno odlukom nadležno! suda.r*a'a je lica i pri're#e o ogra i9e je "lo+o. $.

#vlaš%eno službeno lice ovlaš%eno je da privremeno o!raniči slobodu kretanja i zadržavanja na odre enom prostoru ili objektu i u slučajevima u!rožavanja bezbednosti izazvano! elementarnim nepo!odama ili epidemijama i u dru!im slučajevima u!rožavanja bezbednosti lica i imovine (bezbednosni pre!led) dok takvo u!rožavanje traje. 8trancu kome nije dozvoljen ulazak u zemlju ili kome je izrečeno proterivanje ili udaljenje iz zemlje" ali !a nije mo!u%e tako udaljiti" može da se 8 u skladu sa zakonom8 odredi boravak pod pojačanim policijskim nadzorom u objektu odre enom za te namene za vreme koje je neophodno za nje!ovo udaljenje iz zemlje. ') pronalaženja i hvatanja učinilaca krivičnih dela ili prekršaja. ovo! člana stranac" mora na nje!ovom maternjem jeziku ili na jeziku koji razume da bude poučeno i o tome da %e na nje!ov zahtev o zadržavanju biti obavešteno diplomatsko*konzularno predstavništvo države čiji je državljanin. Uslovi za privremeno ograničenje slobode kretanja Čla /0. #vlaš%eno službeno lice mora da odloži sva dalja postupanja do dolaska advokata" i to najduže za dva časa od kako je licu pružena mo!u%nost da obavesti advokata. () pronalaženja i hvatanja lica za kojima se tra!a. Privremeno o!raničenje slobode kretanja ne može trajati duže od ostvarenja cilja radi koje! je ovlaš%enje primenjeno. /) pronalaženja tra!ova i predmeta koji mo!u poslužiti kao dokaz da je učinjeno krivično delo ili prekršaj. rihvatilište za strance Čla //. 6a o!raničenje duže od osam časova potrebno je odobrenje nadležno! okružno! suda. osebni uslovi za ograničenje slobode kretanja Čla /3. #vlaš%eno službeno lice može da zadrži lice ili da izvrši dru!u radnju predvi enu zakonom čije bi odla!anje onemo!u%ilo ili otežalo izvršenje zadatka. @icu se" u skladu sa zakonom" može privremeno o!raničiti sloboda kretanja na odre enom prostoru ili objektu radi: +) sprečavanja izvršenja krivičnih dela ili prekršaja. .* '' * od!ovaraju%u pravnu pomo% advokata ko!a slobodno izabere i da %e se na nje!ov zahtev o zadržavanju obavestiti nje!ovi najbliži. )ko je lice iz stava +.

$. ovo! zakona. () koji lice kome je oduzeta ili o!raničena sloboda ima kod sebe i može da !a upotrebi za samopovre ivanje" napad ili bekstvo. $. ?ra*e je o+a'e(2e ja (iljevi i ograničenja prilikom traženja obaveštenja Čla /5. ovo! zakona i ovlaš%enje tra!anja za licima i predmetima iz člana 2'.0. Podaci o privremeno oduzetim predmetima vode se u posebnoj evidenciji. @ice nije dužno da pruži traženo obaveštenje osim ako bi time učinio krivično delo" na šta je ovlaš%eno službeno lice dužno da !a upozori.3. #vlaš%eno službeno lice privremeno %e oduzeti predmet: +) ako okolnosti slučaja ukazuju da je odre eni predmet namenjen za izvršenje krivično! dela ili prekršaja. ovo! zakona sprovode se kriminalističko*taktičkim radnjama koje čine potera" pre!led odre enih objekata i prostora" zaseda" racija i blokada saobra%ajnih i dru!ih površina. #vlaš%eno službeno lice može tražiti obaveštenja od lica u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih dela ili prekršaja" ili njihovih učinilaca. . ') ako je oduzimanje predmeta neophodno za zaštitu opšte bezbednosti. # privremenom oduzimanju predmeta ovlaš%eno službeno lice dužno je da izda potvrdu. @ice koje odbije da pruži tražena obaveštenja ne sme ponovo iz isto! razlo!a da bude pozvano na raz!ovor iz člana /1.* '( * -adi ostvarivanja ciljeva iz stava +.#e2a Uslovi za privremeno oduzimanje predmeta. Pri're#e o o. &riminalističko'taktičke radnje Čla /4. #vlaš%enje privremeno! o!raničenja slobode kretanja iz člana 01. potvrda i vo"enje podataka Čla 07.u&i#a je pre. ovo! člana" ovlaš%eno službeno lice ovlaš%eno je da sprovede udaljavanje lica" evakuaciju. Potvrda mora da sadrži podatke o privremeno oduzetom predmetu po kojima se predmet razlikuje od dru!ih predmeta" kao i podatke o licu od ko!a je predmet oduzet.

)ko se kupac ne može prona%i u roku od jedne !odine" privremeno oduzeti predmet može da se upotrebi kao opšte dobro ili uništi. =ad prestanu razlozi zbo! kojih je predmet privremeno oduzet" ako dru!im zakonom ili odlukom nadležno! or!ana nije drukčije odre eno" privremeno oduzeti predmet %e se vratiti licu od koje! je oduzet" a ako je došlo do značajno! !ubitka vrednosti predmeta8 lice ima pravo na naknadu štete. ') je čuvanje i održavanje predmeta povezano sa nesrazmerno visokim troškovima ili teško%ama. @ice iz stava '. Privremeno oduzeti predmet može biti prodat kad !a pozvano lice ne preuzme u odre enom roku koji ne može biti kra%i od mesec dana" a licu je bilo saopšteno da %e predmet biti prodat ukoliko !a ne preuzme. ovo! člana poziva se da predmet preuzme u roku koji ne može biti kra%i od mesec dana. 8redstva ostvarena prodajom privremeno oduzeto! predmeta prihod su budžeta -epublike 8rbije. =ad privremeno oduzeti predmet nije mo!ao biti prodat na održanoj javnoj licitaciji ili je oči!ledno da %e troškovi licitacije biti nesrazmerni sa iznosom dobijenim prodajom ili postoji opasnost od propadanja predmeta" privremeno oduzeti predmet %e se prodati u slobodnoj prodaji. . =ad zbo! svojstva privremeno oduzetih predmeta čuvanje u prostorijama policije nije mo!u%e ili je povezano sa značajnim teško%ama" privremeno oduzeti predmeti mo!u se smestiti ili obezbediti na od!ovaraju%i način" do donošenja odluke nadležno! or!ana. Policija je ovlaš%ena da proda privremeno oduzete predmete ako za dalje postupanje nije nadležan sud ili dru!i or!an uprave kad: +) predmetima preti opasnost od propadanja ili značajan !ubitak vrednosti.* '/ * )uvanje i vraćanje privremeno oduzetih predmeta Čla 0!. rodaja privremeno oduzetih predmeta Čla 0$. Privremeno oduzeti predmeti prodaju se na javnoj licitaciji.

#vlaš%eno službeno lice ovlaš%eno je da u e u poslovni prostor i izvrši nje!ov pre!led i pre!led dokumentacije radi: +) pronalaska učinilaca krivičnih dela ili prekršaja. Protivteroristički pre!led bakteriološko*radiološki i dru!i pre!led.#e2a i "ao+ra%aj i6 "re. pro"2orija8 o+jeka2a i . ovo! člana" smatra se pre!led svih otvorenih i zatvorenih prostora saobra%ajno! sredstva i predmeta koji se prevoze. . #vlaš%ena službena lica mo!u vršiti i preventivni protivteroristički pre!led prostorija" objekata" sredstava" naprava i dru!ih predmeta radi zaštite bezbednosti ljudi i imovine u saobra%aju" na javnim skupovima i na dru!im mestima. Prilikom vršenja protivterorističko! pre!leda ovlaš%ena službena lica mo!u od nadležno! inspekcijsko! or!ana da zahtevaju da izvrši i inspekcijski nadzor. obuhvata protivdiverzioni" hemijsko* )ko je mo!u%e očekivati da bi u prostorijama" objektima ili sredstvima" odnosno na kojem od mesta iz stava '. Pregle. ovo! člana mo!lo do%i do u!rožavanja bezbednosti ljudi i imovine sumnjivim napravama ili predmetima" kao i kad do to! u!rožavanja do e" ovlaš%ena službena lica mo!u prostor" objekte" sredstvo" odnosno mesto" da isprazne i spreče pristup do njih i da ih neposredno ili uz upotrebu tehničkih sredstava pre!ledaju."2a'a Uslovi i način zaustavljanja i pregledanja Čla 0. Prilikom zaustavljanja ovlaš%eno službeno lice" pre ne!o što pristupi pre!ledu iz stava +. Zau"2a'lja je i pregle.. ovo! člana" saopšava licu da li je zaustavljeno radi vršenja pre!leda zbo! preventivne kontrole" zbo! nje!ovo! ili tu e! prekršaja ili krivično! dela ili iz dru!o! bezbednosno! razlo!a. Uslovi i način vršenja pregleda Čla 0). #vlaš%eno službeno lice ovlaš%eno je da zaustavi i izvrši pre!led lica" predmeta koje lice nosi sa sobom i saobra%ajno! sredstva kada je to neophodno radi pronalaska predmeta podobnih za napad ili samopovre ivanje.a je lica8 pre.5. $ ovom slučaju ovlaš%ena službena lica mo!u izvršiti i bezbednosni pre!led. ovo! člana" smatra se uvid u sadržaj ode%e i obu%e.4. Pre!ledom lica u smislu stava +. ') postupanja po dojavi o prisutnosti eksplozivne naprave ili dru!e opasnosti.* '0 * $. Pre!ledom saobra%ajno! sredstva u smislu stava +. $.oku#e 2acije i pro2i'2erori"2i9ki pregle.

* '1 * Pre!led predmeta koje lice nosi sa sobom obuhvata pre!led predmeta koji su kod lica ili u nje!ovoj neposrednoj blizini ili predmeta lica po čijem se nalo!u u nje!ovoj pratnji oni prevoze. Pre!led lica mora vršiti lice isto! pola" izuzev kada je neophodan hitan pre!led lica radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samopovre ivanje. Prilikom pre!leda ovlaš%ena službena lica ovlaš%ena su da koriste tehnička sredstva i službeno! psa. Pri preduzimanju mera iz stava +. ovo! člana ovlaš%eno službeno lice ovlaš%eno je da prinudno otvori zatvoreno saobra%ajno sredstvo ili predmet koji lice nosi sa sobom. )ko postoje osnovi sumnje da lice kod sebe" u saobra%ajnom sredstvu ili u predmetu koji nosi sa sobom ima predmete koji mo!u poslužiti kao dokaz u krivičnom ili prekršajnom postupku" ovlaš%eno službeno lice ovlaš%eno je da zadrži lice do pribavljanja nalo!a za pretres" a najduže šest časova. $.!7. O+e&+e:e je i pregle. #e"2a .oga:aja
!ačin postupanja ovlašćenog službenog lica

Čla 0/. =ad ovlaš%eno službeno lice sazna za izvršenje krivično! dela" prekršaja ili dru!o! do!a aja povodom koje! je potrebno neposrednim opažanjem utvrditi ili razjasniti činjenice" ovlaš%eno je da obezbedi mesto do!a aja do dolaska službeno! lica od!ovaraju%e! or!ana" pre!leda mesto do!a aja radi pronalaženja ili obezbe enja tra!ova i predmeta koji mo!u poslužiti kao dokaz" pronalasku učinioca" kao i prikupljanju obaveštenja u vezi sa krivičnim delom" prekršajem ili do!a ajem. #vlaš%eno službeno lice ovlaš%eno je do okončanja pre!leda" a najduže šest časova" da zadrži lice za koje proceni da može da pruži obaveštenja važna za razjašnjavanje do!a aja ili za preduzimanje spasilačkih aktivnosti" ako je verovatno da se obaveštenja ne bi mo!la kasnije prikupiti ili se ne bi mo!lo obezbediti prisustvo lica koje može preduzeti spasilačke aktivnosti. -adi zaštite žrtava krivično! dela" ošte%enih zbo! prekršaja ili dru!o! do!a aja i u cilju zaštite interesa postupka" ovlaš%eno službeno lice ovlaš%eno je da zabrani snimanje mesta do!a aja. $.!!. <po2re+a 2u:eg "ao+ra%aj og "re."2'a i "re."2'a 'e&e
Uslovi upotrebe i prava vlasnika

Čla 00. #vlaš%eno službeno lice može da se posluži saobra%ajnim sredstvom i sredstvom veze pravno! ili &izičko! lica" ako na dru!i način ne može da izvrši prevoz" odnosno uspostavi vezu neophodnu radi hvatanja učinioca krivično! dela koji se neposredno !oni ili radi prevoženja u najbližu zdravstvenu ustanovu povre eno! lica koje je žrtva krivično! dela" saobra%ajne nez!ode" elementarne nepo!ode ili dru!o! nesre%no! slučaja.

* '2 * #vlaš%eno službeno lice se prilikom primene ovlaš%enja iz stava +. ovo! člana obavezno predstavlja pokazivanjem službene značke i službene le!itimacije. 9lasnik prevozno! sredstva i sredstva veze kojim se posluži policijski službenik ima pravo na naknadu troškova i štete prouzrokovane njihovom upotrebom. $.!$. Prije# prija'a o u9i je o# kri'i9 o# .elu
$užnosti ovlašćenog službenog lica

Čla 03. #vlaš%eno službeno lice dužno je da primi prijavu o učinjenom krivičnom delu za koje se !oni po službenoj dužnosti. )ko se pri podnošenju krivične prijave ili sprovo enjem uvi aja utvrdi da se radi o krivičnom delu za koje se !oni po privatnoj tužbi ili se utvrdi da do!a aj nema obeležja krivično! dela" ovlaš%eno službeno lice o tome obaveštava ošte%eno!" uz od!ovaraju%u pravnu pouku. )ko ovlaš%eno službeno lice primi pisanu ili usmenu prijavu o krivičnom delu sa poznatim učiniocem za koje se !oni privatnom tužbom" o tome obaveštava ošte%eno lice. -adi utvr ivanja učinioca krivično! dela iz st. '. i (. ovo! člana" ovlaš%eno službeno lice na pisani zahtev ošte%eno! ili dru!o! lica ovlaš%eno! za podnošenje privatne tužbe preduzima neophodne radnje koje ova lica ne mo!u samostalno preduzeti" a odnose se na utvr ivanje identiteta učinioca. #baveze iz st. '" (. i /. ovo! člana ne odnose se na slučajeve kada postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo protiv časti i u!leda. $.!). Ja' o ra"pi"i'a je agra.e
Uslovi za raspisivanje, način objavljivanja i pravo na nagradu

Čla 04. Policija je ovlaš%ena da javno raspiše na!radu za dato obaveštenje radi: +) otkrivanja i hvatanja lica koje je učinilo teže krivično delo, ') pronalaženja nestalo! lica, () razrešavanja dru!ih slučajeva kada su obaveštenja neophodna u obavljanju poslova iz člana +5. ovo! zakona. -aspisivanje na!rade može se objaviti u sredstvima javno! obaveštavanja ili na dru!i po!odan način. 7ema pravo na na!radu lice koje je dalo obaveštenje za koje je raspisana na!rada" ako policija ve% raspolaže tim obaveštenjem.

* '3 * Pravo na na!radu nemaju ni pripadnici policije i članovi njihovih porodica. $.!,. S i#a je a ja' i# #e"2i#a
Vrste i način snimanja

Čla 05. 8nimanje na javnim mestima predstavlja trajni akustički i video nadzor javnih mesta na kojima se učestalo vrše krivična dela ili prekršaji" radi njihovo! sprečavanja. =ad postoji opasnost da prilikom javno! okupljanja do e do u!rožavanja života i zdravlja ljudi ili imovine" ovlaš%eno službeno lice ovlaš%eno je da vrši video snimanje ili &oto!ra&isanje javno! skupa. 7ameru da sprovede aktivnosti iz st. +. i '. ovo! člana policija mora javno da saopšti. $.!/. Poligra-"ko 2e"2ira je
ostupak i ograničenja pri testiranju

Čla 37. #vlaš%eno službeno lice može na zahtev ili uz pristanak lica od koje! traži obaveštenja da primeni nad njim poli!ra&sko ispitivanje pošto !a upozna sa radom ure aja i lice za to da pisanu sa!lasnost. #vlaš%eno službeno lice %e prekinuti primenu poli!ra&sko! ispitivanja ako lice od koje! se traže obaveštenja posle davanja pisane sa!lasnosti izjavi da tu sa!lasnost povlači. Poli!ra&skom testiranju ne može da se podvr!ne: +) lice koje je pod uticajem alkohola ili pod uticajem opojnih dro!a ili dru!ih psihoaktivnih supstanci, ') lice koje ima ozbiljna srčana oboljenja ili respiratorne smetnje, () lice u stresnom stanju, /) lice koje uzima lekove za smirenje, 0) lice koje pokazuje vidljive znakove psihičke poreme%enosti ili bolesti, 1) lice koje ose%a intenzivan &izički bol, 2) trudnica i porodilja.

() pronalaska predmeta u vezi sa krivičnim delom ili prekršajem" u skladu sa posebnim propisima" ili predmetima koji su prona eni ili nestali.!0. /) na zahtev nadležno! or!ana" odnosno ustanove" koji je podnet u skladu sa posebnim zakonom. #pserviranje se vrši na javnim i dru!im za pristup dostupnim mestima" bez zadiranja u pravo na privatnost bilo ko! lica.#e2i#a Uslovi i način traganja Čla 3$. Policij"ko opa*a je8 op"er'ira je Uslovi i način opserviranja Čla 3!. Policija je ovlaš%ena da sprovodi mere tra!anja za licima i predmetima. /) oduzimanja predmeta ili isprava na osnovu odluke suda ili or!ana uprave. Poternica se raspisuje u skladu sa posebnim zakonom.* '4 * $. -adi provere dobijenih obaveštenja i &ormiranja predlo!a nadležnim or!anima za koje su ovlaš%eni zakonom" ovlaš%ena službena lica mo!u" pre postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično delo ili prekršaj" putem policijsko! neposredno! i prikriveno! opažanja" opserviranja" da prikupljaju obaveštenja i podatke od koristi za utvr ivanje da li su se stekli osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo ili prekršaj. ') za licem za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično delo za koje se !oni po službenoj dužnosti.!3. $. () za licem koje može dati obaveštenja o krivičnom delu ili učiniocu. ?raga je &a lici#a i pre. ') utvr ivanja identiteta lica koje nije u stanju da pruži lične podatke ili utvr ivanja identiteta leša za koji se ne mo!u utvrditi podaci. #bjava se raspisuje radi: +) utvr ivanja prebivališta ili boravišta lica" u skladu sa posebnim zakonom. Cra!anje se raspisuje poternicom" objavom i raspisom o tra!anju. -aspis o tra!anju se raspisuje: +) za nestalim licem. .

#vlaš%eno službeno lice podatke o ličnosti do kojih do e u vršenju službe čuva kao poverljive" koristi ih i njima rukuje" u skladu sa zakonom. Policija prikuplja" obra uje i koristi lične podatke" obezbe uje zaštitu i vodi evidencije o ličnim i dru!im podacima na čije je prikupljanje ovlaš%enja ovim zakonom radi sprečavanja i otkrivanja krivičnih dela i prekršaja i radi pronalaženja njihovih učinilaca.a2aka Svrha i način prikupljanja podataka Čla 3/.. *aštita poverljivih podataka o identitetu Čla 3.!5.* (5 * 0) na zahtev roditelja" odnosno staratelja lica odbe!lo! od ku%e i u dru!im slučajevima" u skladu sa posebnim propisima. Dru!e podatke o ličnosti policija može prikupljati" obra ivati i koristiti samo ako je za to ovlaš%ena dru!im zakonom i ako obezbe uje zakonom utvr enu zaštitu tih podataka. Policija vodi evidencije: .!4. )ko i dok za to postoje opravdani razlozi" policija %e preduzimanjem od!ovaraju%ih mera zaštititi žrtvu i dru!o lice koje je dalo ili može dati podatke važne za krivični postupak ili lice koje je sa navedenim licima u vezi" ako im preti opasnost od učinioca krivično! dela ili dru!ih lica. Pri podnošenju pisano! izveštaja o sadržaju obaveštenja za čije je prikupljanje policija ovlaš%ena u skladu sa zakonom" ovlaš%eno službeno lice može uskratiti podatak o identitetu lica od koje! je dobilo obaveštenje ako procenjuje da bi otkrivanjem identiteta izložilo lice ozbiljnoj opasnosti po život" zdravlje" &izički inte!ritet ili bi time u!rozilo slobodu i imovinu lica. $.rugi6 lica *aštita u slučaju opasnosti od učinioca krivičnog dela ili drugih lica Čla 3).a i kori(%e je li9 i6 po. Podaci o identitetu lica koje je dalo obaveštenje smatraju se poverljivim i njima se rukuje u skladu sa zakonom. +videncija ličnih i drugih podataka Čla 30. $. Prikuplja je8 o+ra. Za(2i2a *r2a'a kri'i9 i6 .ela i . Policija štiti poverljive podatke čije bi otkrivanje izložilo opasnosti &izički inte!ritet lica.

@ični podaci mo!u se dostavljati dru!im or!anima pod uslovima: da je or!an koji traži podatke zakonom ili dru!im propisom ovlaš%en da traži i prima te podatke. ovo! člana mo!u se dati na koriš%enje nadležnim stručnim i naučnim ustanovama za potrebe naučno*istraživačko! rada. ++) upotrebljenih sredstava prinude. +5) do!a aja. !ačin korišćenja i dostavljanja podataka Čla 33. <rojčani podaci o krivičnim delima" prijavljenim i ošte%enim licima" kao i ostali brojčani podaci mo!u se koristiti u statističke i analitičke svrhe u Ministarstvu. ') lica za koje postoje osnovi sumnje da su učinila krivična dela i prekršaje. () učinjenih krivičnih dela za koja se !oni po službenoj dužnosti" prekršaja i lica ošte%enih tim delima. Podaci iz stava +. 4) primenjenih operativnih i operativno*tehničkih sredstava i metoda. . @ični podaci mo!u se dostaviti i inostranim policijskim or!anima i odre enim me unarodnim or!anizacijama na njihov zahtev" u skladu sa utvr enim pravilima o me unarodnoj policijskoj saradnji. 2) lica nad kojima je sprovedeno daktiloskopiranih lica" &oto!ra&isanih lica i D7= analiza. +') pritužbi. da te podatke nije mo!u%e pribaviti na dru!i način ili ako bi njihovo pribavljanje zahtevalo nesrazmerno visoke troškove.* (+ * +) lica kojima je po bilo kojem osnovu o!raničena ili oduzeta sloboda (dovo enje" zadržavanje" o!raničenje kretanja" lišavanje slobode i dru!o). *aštita ličnih podataka Čla 34. da su or!anu koji traži podatke ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz nje!ove nadležnosti. 1) provera identiteta lica. @ični podaci ne mo!u se koristiti protivno svrsi predvi enoj ovim zakonom" kao i dru!im propisima kojima se ure uje zaštita ličnih podataka. 0) traženih lica i predmeta i lica kojima je zabranjen ulazak u zemlju. utvr ivanje identiteta" 3) operativnih izveštaja" operativnih izvora saznanja i lica pod posebnom policijskom zaštitom. /) učinjenih krivičnih dela nepoznatih učinilaca za koja se !oni po privatnoj tužbi.

') u evidenciji pod tačkom ') pet !odina posle roka kada rehabilitacija nastupa po sili zakona" pod uslovom da lice nije ponovo prijavljeno. . =ad prestanu razlozi iz stava (. . tačka 3) ovo! zakona lice može dobiti tek pošto je za podacima prestala potreba koriš%enja. 8a podacima iz člana 21. ovo! člana policija %e postupi u skladu sa stavom '. #spravljanje i brisanje ličnih podataka iz evidencija Čla 35.* (' * Policija %e licu o kome se vode lični podaci pružiti obaveštenje o tome u roku od 15 dana od dana prijema zahteva to! lica" izuzev obaveštenja o podacima koje je to lice o sebi dalo na osnovu zakona. ostupanje sa podacima Čla 47. Pružanje podataka iz stava '. -ešenje se obrazlaže i usmeno saopštava podnosiocu zahteva.okovi čuvanja ličnih i drugih podataka u evidencijama Čla 4!. ovo! zakona na koje se podaci odnose. ovo! člana mora uvek da štiti identitet lica koje je dalo obaveštenje. tačka 4) ovo! zakona postupa se u skladu sa posebnim zakonom i aktima donetim na osnovu to! zakona. ovo! zakona mo!u se dati samo licu na koje se odnose" i to od njihovo! unošenja do brisanja iz evidencija. ovo! člana. . Podaci koji su sadržani u evidencijama iz člana 21. ovo! člana policija može rešenjem odbiti ako bi to u!rozilo izvršenje njeno! zadatka" vo enje zakonom propisano! postupka" bezbednost ljudi i imovine ili bi mo!lo naneti štetu interesima tre%ih lica.zuzetno" obaveštenja o podacima sadržanim u evidenciji iz člana 21. Podaci sadržani u evidencijama iz člana 21. Policija je dužna da ispravi lične podatke za koje utvrdi da su netačni ili na čiju netačnost ukaže lice iz člana 23. Prikupljeni i u evidencije uneti lični podaci moraju se odmah brisati u slučaju kada se utvrdi da nisu tačni ili da su prestali da postoje razlozi" odnosno uslovi zbo! kojih je lični podatak unet u od!ovaraju%e evidencije. ovo! zakona čuvaju se" i to: +) u evidenciji pod tačkom +) tri !odine po donošenju odluke o daljem postupku protiv lica kojem je oduzeta ili o!raničena sloboda" odnosno pošto je lice pušteno na slobodu ili je o!raničenje slobode prestalo. Policijski službenik ovlaš%en za davanje podataka iz stava +.

1) u evidenciji pod tačkom 1) dve !odine po sprovedenom postupku provere identiteteta. 0) u evidenciji pod tačkom 0) do pronalaska lica ili ustanovljavanja da je dalje tra!anje nepotrebno. 7adzor nad delovanjem in&ormaciono! sistema u kojem su sadržane evidencije iz člana 21. 3) u evidenciji pod tačkom ++) deset !odina od upotrebe sredstava prinude. ovo! zakona vrši or!an nadležan za zaštitu ličnih podataka" sa!lasno zakonu kojim se ure uje zaštita ličnih podataka. -adi hvatanja i privo enja nadležnom or!anu lica za koje se osnovano sumnja da je izvršilo krivično delo za koje je po zakonu propisana kazna zatvora od četiri ili više !odina i za kojim je raspisana me unarodna poternica" a u slučaju kad policajci dru!im merama to lice ne mo!u uhvatiti i privesti" odnosno kada bi to bilo povezano sa nesrazmernim teško%ama" mo!u se prema tom licu preduzeti mere potra!e primenom specijalne istražne tehnike utvr ene zakonom kojim se ure uje krivični postupak (u daljem tekstu: mere ciljane potra!e)" u postupku i na način iz ovo! člana.$7. Predlo! sadrži podatke i činjenice koje su od značaja za odlučivanje o primeni mera ciljane potra!e. 1ere cilja e po2rage Uslovi. 2) u evidenciji pod tač. 4) u evidenciji pod tačkom +') deset !odina od prijema pritužbe.* (( * () u evidenciji pod tačkom () pet !odina po nastupanju zasterelosti !onjenja za učinjeno krivično delo. Mere ciljane potra!e" na predlo! direktora policije" odobrava odlukom predsednik 9rhovno! suda 8rbije" odnosno sudija to! suda koji je odre en da po ovim predlozima odlučuje u slučaju odsustva predsednika to! suda (u daljem tekstu: ovlaš%eni sudija)" u roku od 2' časa od podnošenja predlo!a. $. nadležnost za odlučivanje i način primene mera ciljane potrage Čla 4). Predlo! i odluka iz stava '. 2)" 3)" 4) i +5) trajno. !adzor organa nadležnog za zaštitu ličnih podataka Čla 4$. #dobrene mere mo!u se primenjivati najduže šest meseci" a na osnovu novo! predlo!a mo!u se produžiti još jedanput najduže šest meseci. /) u evidenciji pod tačkom /) !odinu dana po nastupanju zastarelosti !onjenja za učinjeno krivično delo. . ovo! člana sačinjavaju se u pisanom obliku.

() sredstva za vezivanje. 0) službeni psi. #dluka o nastavku primene od!ovaraju%ih mera" odnosno o njihovoj obustavi donosi se u roku od 2' časa od podnošenja predlo!a. Podaci se po okončanju ciljane potra!e dostavljaju predsedniku 9rhovno! suda 8rbije" odnosno ovlaš%enom sudiji" koji je dužan da ih uništi i o tome sačini zapisnik. 1) službeni konji. #vlaš%eno službeno lice %e uvek upotrebiti najblaže sredstvo prinude koje jamči uspeh" srazmerno razlo!u upotrebe i na način kojim se službeni zadatak izvršava bez nepotrebnih štetnih posledica.re. /) specijalna vozila.!. Zaje. #dluka o obustavi od!ovaraju%ih mera mora biti pisano obrazložena. Sre. #vlaš%eno službeno lice sredstva prinude upotrebi%e samo ako se na dru!i način ne može izvršiti zadatak i to suzdržano i srazmerno opasnosti koja preti zakonom zašti%enom dobru i vrednosti" odnosno težini dela koje se sprečava ili suzbija.+e o "re.* (/ * $ slučaju neprihvatanja predlo!a" predsednik 9rhovno! suda 8rbije" odnosno ovlaš%eni sudija u obrazloženju odluke navodi razlo!e odbijanja. i9ke o. . 4) hemijska sredstva. =ad razlozi hitnosti to zahtevaju" mere ciljane potra!e može svojim rešenjem naložiti direktor policije" uz prethodno pribavljenu pisanu sa!lasnost za početak primene od!ovaraju%ih mera predsednika 9rhovno! suda 8rbije" odnosno ovlaš%eno! sudije. 3) ure aji za izbacivanje mlazeva vode. Podaci prikupljeni merama ciljane potra!e ne mo!u se koristiti kao dokaz u krivičnom postupku."2'i#a pri u.e Vrste sredstava prinude i uslovi za upotrebu Čla 4. ). $ ovom slučaju pisani predlo! za primenu od!ovaraju%ih mera dostavlja se u roku od '/ časa od dobijanja sa!lasnosti. ++) vatreno oružje. 8redstva prinude u smislu ovo! zakona jesu: +) &izička sna!a. 2) sredstva za zaprečavanje.e i ji6o'a upo2re+a ).."2'a pri u. ') službena palica. +5) posebne vrste oružja i eksplozivnih sredstava.

1) ure aji za izbacivanje mlazeva vode. #zveštavanje. ovo! člana predlaže direktoru policije preduzimanje zakonom utvr enih mera u slučaju neopravdane i nepravilne upotrebe sredstva prinude. )ko se !rupa ne razi e" mo!u da se upotrebe samo slede%a sredstva prinude: +) &izička sna!a. #vlaš%ena službena lica prilikom upotrebe sredstava prinude dužna su da čuvaju ljudske živote" prouzrokuju što manje povreda i materijalne štete" kao i da osi!uraju da se pomo% povre enom ili u!roženom licu što pre pruži i da nje!ovi najbliži o tome što pre budu obavešteni. #vlaš%eno službeno lice ovlaš%eno je da izda nare enje !rupi lica da se razi e ako se !rupa protivpravno okupila" protivpravno se ponaša i tako može da izazove nasilje. .zveštaj iz stava +. /) službeni psi. # svakoj upotrebi sredstava prinude ovlaš%eno službeno lice u pisanom obliku podnosi izveštaj nadre enom policijskom službeniku što je pre mo!u%e" a najkasnije '/ časa od upotrebe sredstava prinude. 2) hemijska sredstva. ovo! člana mo!u se upotrebiti samo po nare enju načelnika područne policijske uprave" odnosno policijsko! službenika ko!a načelnik ovlasti. #pravdanost i pravilnost upotrebe sredstva ovlaš%eno službeno lice za to ovlaš%eno od strane ministra. 8redstva iz stava '. kontrola i odgovornost u vezi sa upotrebom sredstava prinude Čla 40. . ovo! člana sadrži podatke o sredstvu prinude i protiv ko!a je upotrebljeno" razlozima i osnovu upotrebe i o dru!im činjenicama i okolnostima od značaja za ocenu opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstva prinude. 0) službeni konji. ') službena palica.* (0 * #vlaš%eno službeno lice %e pre upotrebe sredstva prinude na to upozoriti lice preme kome sredstvo namerava da upotrebi" ako je to u datoj situaciji mo!u%e i ne%e dovesti u pitanje izvršenje službene radnje. prinude ocenjuje #vlaš%eno službeno lice iz stava (. Upotreba sredstava prinude prema grupi lica Čla 4/. () specijalna vozila.

/./. 1izička snaga Čla 44. Službena palica Čla 45. 7apadom se smatra svaka radnja preduzeta da se napadnuti povredi ili liši života" da se nasilno u e u objekat ili prostor oko objekta u koji je ulaz zabranjen ili da se ovlaš%eno službeno lice omete ili spreči u izvršenju službene radnje. Ministarstvo %e obezbediti besplatnu pravnu pomo% i pojedincu koji je pružio pomo% ovlaš%enom službenom licu" ako je protiv nje!a pokrenut krivični postupak zbo! radnje učinjene u vezi sa pružanjem pomo%i.0.$. $potrebom &izičke sna!e" u smislu ovo! zakona" smatra se upotreba različitih zahvata borilačkih veština ili njima sličnih postupaka na telu dru!o! lica" kojima je cilj odbijanje napada ili savla ivanje otpora lica uz nanošenje najmanje štetnih posledica. 8lužbena palica može se upotrebiti ako su blaži načini upotrebe &izičke sna!e bezuspešni ili ne jamče uspeh. ). . O.re.e -. ovo! zakona i dostupni su javnosti.i i# "re."2'i#a pri u. =ad su sredstva prinude upotrebljena u !ranicama zakonom utvr enih ovlaš%enja" isključena je od!ovornost ovlaš%eno! službeno! lica koje ih je upotrebilo. Dizička sna!a upotrebljava se u skladu sa pravilima veštine samoodbrane" a sa upotrebom se prestaje čim prestane napad ili otpor lica prema kojem je upotrebljena. ravna pomoć u vezi sa upotrebom sredstava prinude Čla 43. #tporom se smatra svako suprotstavljanje zakonitim službenim merama i radnjama koje se može vršiti o!lušivanjem ili zauzimanjem kleče%e!" sede%e!" leže%e! ili slično! položaja" pasivni otpor" ili zaklanjanjem ili držanjem za lice ili predmet" otimanjem" stavljanjem u iz!led da %e se lice napasti" ili preduzimanjem slične radnje" aktivni otpor. ovo! člana ili preduzimanja dru!ih radnji u obavljanju službeno! posla" Ministarstvo %e mu obezbediti besplatnu pravnu pomo% u tom postupku./. -. =ad se protiv ovlaš%eno! službeno! lica vodi krivični postupak zbo! upotrebe sredstava prinude iz stava +.+e o poje.* (1 * Podaci o broju slučajeva upotrebe sredstava prinude" razvrstani prema pojedinim sredstvima prinude" kao i podaci o broju slučajeva neopravdane i nepravilne upotrebe sredstava prinude i merama preduzetim povodom to!a" čine sastavni deo izveštaja iz člana 4.

$!ra ena hemijska sredstva i vatreno oružje mo!u se upotrebiti samo pod uslovima za upotrebu tih sredstava" odnosno oružja" utvr enim ovim zakonom.2. 8pecijalnim vozilima smatraju se vozila za izbacivanje vode pod pritiskom" oklopna vozila sa ili bez u!ra ene zaprečne o!rade" helikopteri" vozila za uklanjanje prepreka i dru!a vozila posebne namene. 8redstvima za vezivanje smatraju se službene lisice" plastične zate!e i dru!a za to namenjena sredstva./. Prema licima mla im od +/ !odina" oči!ledno bolesnim i iznemo!lim licima" teškim invalidima i ženama čija je trudno%a vidljiva" službena palica može se upotrebiti samo ako neko od tih lica vatrenim oružjem" oru em ili dru!im opasnim predmetom u!rožava život lica. -. . $potrebom sredstava za vezivanje smatra se vezivanje" po pravilu ruku lica" ispred ili iza le a. 8redstva za vezivanje mo!u se upotrebiti radi: +) sprečavanja otpora lica ili odbijanja napada usmereno! na ovlaš%eno službeno lice.* (2 * $darci službenom palicom ne nanose se u predelu !lave" vrata" kičmeno! stuba" !rudno! koša" trbušno! zida" !enitalija i z!lobova" osim kao krajnja mera. Sredstva za vezivanje Čla 57. () onemo!u%avanja samopovre ivanja ili povre ivanja dru!o! lica. ovo! zakona. Prilikom upotrebe" posade i specijalna vozila štiti potreban broj ovlaš%enih službenih lica. 8pecijalna vozila mo!u se upotrebiti radi uspostavljanja narušeno! javno! reda" zaprečavanja prolaska lica i radi upotrebe hemijskih sredstava i vatreno! oružja u!ra eno! na ta vozila. $potrebom specijalnih vozila smatra se izbacivanje vode pod pritiskom sa ili bez hemijskih sredstava" upotreba u!ra eno! vatreno! oružja" uklanjanje prepreka i zaprečavanje specijalnim vozilima prolaska lica. Specijalna vozila Čla 5!./. -. Pri upotrebi sredstava za vezivanje primenjuju se o!raničenja iz člana 34. ') sprečavanja bekstva lica.-. stav (.

') sprečavanja bekstva lica koje je lišeno slobode ili za koje postoji nalo! za lišavanje slobode.4. -. $potrebom se smatra kretanje konjima prema licima radi njihovo! razdvajanja ili potiskivanja" odnosno zaprečavanje konjima prolaska lica. -.* (3 * -./.3. Prilikom upotrebe" sredstva za zaprečavanje štiti potreban broj ovlaš%enih službenih lica" koje odredi njihov neposredni starešina. () se uspostavlja narušeni javni red. 8redstvima za zaprečavanje smatraju se sredstva za prinudno zaustavljanje vozila i sredstva za zaprečavanje prolaska lica./. Službeni konj Čla 5). Službeni pas Čla 5$.5. . tačka ') ovo! člana službeni pas može da se upotrebi i bez zaštitne korpe" a u slučajevima iz tač. Sredstva za zaprečavanje Čla 5.. +) i () samo sa zaštitnom korpom./. 8redstva za prinudno zaustavljanje vozila mo!u se upotrebiti radi: +) sprečavanja bekstva lica koje je zatečeno u vršenju krivično! dela za koje se !oni po službenoj dužnosti. 8lužbeni konj može da se upotrebi kao sredstvo prinude radi uspostavljanja narušeno! javno! reda i radi zaprečavanja prolaska lica. $potrebom službeno! psa smatra se puštanje psa prema licu i zaprečavanje psima prolaska lica. $ slučajevima iz stava +. 8lužbeni pas može da se upotrebi kao sredstvo prinude u slučajevima kad: +) su ispunjeni uslovi za upotrebu &izičke sna!e ili službene palice. ') su ispunjeni uslovi za upotrebu vatreno! oružja. *austavljanje vozila Čla 5/. () sprečavanja nezakonito! prelaska državne !ranice vozilom.

Eemijskim sredstvima smatraju se suzavci za kratkotrajnu upotrebu" koji po prestanku dejstva ne ostavljaju bilo kakve posledice za psiho&izičko i opšte zdravstveno stanje" kao i hemijske materije blaže! dejstva od suzavca. 8redstvima za zaprečavanje prolaska lica smatraju se zaprečne o!rade" specijalna vozila" službeni psi" službeni konji i dru!a namenska sredstva kojima se prolazak lica može zaprečiti.* (4 * /) sprečavanja nedozvoljeno! pristupa vozilu do objekta ili područja !de se nalaze lica koja ovlaš%eno službeno lice obezbe uje. 8redstva za zaprečavanje prolaska lica mo!u se upotrebiti za presecanje i podelu prostora prilikom održavanja javno! reda i obezbe ivanja javnih skupova" za blokadu odre eno! prostora ili objekta" odnosno za o!raničenje" zabranu ili usmeravanje kretanja lica na javnim mestima" odre enim područjima ili pravcima././. 8emijska sredstva Čla 54. Eemijska sredstva mo!u se upotrebiti radi odbijanja napada i savla ivanja otpora koji se ne mo!u obezbediti upotrebom &izičke sna!e i službene palice" radi uspostavljanja narušeno! javno! reda" radi isterivanja lica iz zatvoreno! prostora" za rešavanje talačkih situacija i u slučajevima kad su ispunjeni uslovi za upotrebu posebnih vrsta oružja i eksplozivnih sredstava ili za upotrebu vatreno! oružja utvr enih ovim zakonom. $re aji za izbacivanje mlazeva vode mo!u se upotrebiti samo pod uslovima i na način utvr en ovim zakonom za upotrebu sredstava prinude prema !rupi koja se okupila i ponaša tako da može izazvati nasilje. -.6. .7. Ure"aji za izbacivanje mlazeva vode Čla 53. 8redstvima za prinudno zaustavljanje vozila smatraju se ure aji za te namene" kao i bodljikave trake i dru!a namenska sredstva kojima se vozilo u pokretu može prinudno zaustaviti. Pri upotrebi hemijskih sredstava u blizini dečjih i staračkih ustanova" bolnica" osnovnih škola i prometnih saobra%ajnica i lako zapaljivih materijala8 preduzimaju se i posebne mere zaštite. *aprečavanje prolaska lica Čla 50. -. .spred postavljenih sredstava za prinudno zaustavljanje vozila na od!ovaraju%oj udaljenosti u skladu sa propisima o bezbednosti saobra%aja na putevima" postavljaju se saobra%ajni znakovi zabrane preticanja i obavezno! zaustavljanja" ako je to u datoj situaciji mo!u%e.

tačka +) ovo! zakona smatra se upotreba vatreno! oružja za zaštitu života jedno! ili više lica" koje je dru!o ili više dru!ih lica napalo" a postoji neposredna opasnost po život napadnuto! ili napadnutih. Vatreno oružje Čla !77.* /5 * Eemijska sredstva se ne upotrebljavaju prema licima koja se nalaze u blizini eksplozivno*zapaljivih materija" na velikoj visini i na sličnim mestima !de bi mo!ao biti u!rožen život ljudi. . -.09./. >ksplozivna sredstva nije dozvoljeno upotrebiti prema licima u masi. #dluku o upotrebi posebnih vrsta oružja i eksplozivnih sredstava donosi direktor policije" uz sa!lasnost ministra. $potrebom vatreno! oružja u smislu člana +55. Pri obavljanju službeno! zadatka ovlaš%eno službeno lice može upotrebiti vatreno oružje samo ako upotrebom dru!ih sredstava prinude ne može posti%i rezultat u izvršenju zadatka i kad je apsolutno nužno da se: +) zaštiti život ljudi. *aštita života ljudi Čla !7!. osebne vrste oružja i eksplozivnih sredstava Čla 55. Posebne vrste oružja i eksplozivnih sredstava mo!u se upotrebiti samo ako su ispunjeni uslovi za upotrebu vatreno! oružja utvr eni ovim zakonom" ukoliko je upotreba dru!ih vrsta oružja neuspešna ili ne jamči uspeh. 0) odbije napad na objekat ili lice koje obezbe uje" a u slučaju neposredne opasnosti po život./.00. ') spreči bekstvo lica zatečeno! u izvršenju krivično! dela za koje se !oni po službenoj dužnosti i za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od deset !odina ili teža kazna" a u slučaju neposredne opasnosti po život. -. Posebna oružja i eksplozivna sredstva nije dozvoljeno upotrebiti radi sprečavanja bekstva lica. () spreči bekstvo lica zakonito lišeno! slobode ili lica za koje je izdat nalo! za lišavanje slobode zbo! izvršenja krivično! dela iz tačke ') ovo! člana" a u slučaju neposredne opasnosti po život. /) od sebe odbije neposredni napad kojim se u!rožava nje!ov život.

7eposrednim napadom na objekat koji se obezbe uje smatra se svaka radnja usmerena na ošte%enje to! objekta ili nje!ovih delova ili na . Potezanjem vatreno! oružja u smislu stava '. $potrebom vatreno! oružja u smislu člana +55. 7apadom vatrenim oružjem na ovlaš%eno službeno lice u smislu stava +. Sprečavanje bekstva lica zakonito lišenog slobode ili za koje je izdat takav nalog Čla !7). $potrebom vatreno! oružja radi odbijanja od sebe neposredno! napada kojim se u!rožava život ovlaš%eno! službeno! lica" smatra se upotreba vatreno! oružja radi odbijanja napada vatrenim oružjem" opasnim oru em ili dru!im predmetom kojim se može u!roziti život" napad od strane dva ili više lica" ili napad na mestu i u vreme kada se ne može očekivati pomo%. :dbijanje neposrednog napada na ovlašćeno službeno lice Čla !7. $potrebom vatreno! oružja u smislu člana +55. ovo! člana smatra se pokret vatrenim oružjem radi nje!ovo! donošenja ili stavljanja u položaj za upotrebu" a pokušajem potezanja smatra se pokret učinjen prema vatrenom oružju. ovo! člana smatra se i samo potezanje vatreno! oružja ili pokušaj da se ono pote!ne. tačka ') ovo! zakona" smatra se upotreba vatreno! oružja u vreme ili neposredno posle izvršenja krivično! dela radi sprečavanja bekstva lica zatečeno! na mestu ili u neposrednoj blizini !de je preduzelo radnje izvršenja krivično! dela ili !de su nastupile posledice krivično! dela" odnosno sprečavanja bekstva lica kod koje! su predmeti kojima je izvršilo krivično delo ili predmeti nastali izvršenjem krivično! dela. tačka 0) ovo! zakona smatra se upotreba vatreno! oružja radi odbijanja neposredno! napada i za vreme trajanja neposredno! napada na objekat ili lice koje se obezbe uje. ovo! člana" ovlaš%eno službeno lice upozori%e to lice da %e upotrebiti vatreno oružje ako pokuša bekstvo.* /+ * Sprečavanje bekstva lica zatečenog u izvršenju krivičnog dela Čla !7$. tačka () ovo! zakona smatra se upotreba vatreno! oružja radi sprečavanja bekstva lica za koje je u nalo!u za lišavanje slobode" odnosno nalo!u za dovo enje izričito navedeno da %e ovlaš%eno službeno lice upotrebiti vatreno oružje radi sprečavanja bekstva to! lica.. :dbijanje napada na objekat ili lice koje se obezbe"uje Čla !7/. Pre postupanja po nalo!u za lišavanje slobode" odnosno za dovo enje lica iz stava +. $potrebom vatreno! oružja u smislu člana +55.

#ružje se može upotrebiti i prema bolesnim i teško povre enim životinjama" kada veterinar ili dru!o lice ne može preduzeti od!ovaraju%u meru. =ad se" kao krajnje sredstvo" na plovni objekat ispaljuju hici" policija to čini tako da štiti živote lica na objektu i u liniji vatre. $potreba vatreno! oružja nije dozvoljena kad dovodi u opasnost život dru!ih lica" osim ako je upotreba vatreno! oružja jedino sredstvo za izvršenje zadataka iz člana +55.* /' * onemo!u%avanje &unkcionisanja objekta ošte%enjem ili uništenjem ure aja na objektu ili na dru!i način. Upozorenje pre upotrebe vatrenog oružja Čla !70. ovo! člana mo!u biti verbalno upozorenje i hici zastrašivanja ispaljeni iznad plovno! objekta" pod uslovom da to ne predstavlja opasnost za dru!e. ovo! zakona. Upotreba vatrenog oružja u gonjenju plovnog objekta Čla !74. =ad je neophodno da zaustavi plovni objekat koji !oni na unutrašnjem plovnom putu" policija može prema tom plovnom objektu da upotrebi vatreno oružje da bi !a onemo!u%ila u bekstvu" zaustavila i sprovela nadležnom or!anu samo ako to nije posti!la upotrebom dru!ih trenutno raspoloživih sredstava. . Pre ne!o što ovlaš%eno službeno lice upotrebi vatreno oružje" mora" kad okolnosti to dopuštaju" lice prema kome %e upotrebiti vatreno oružje" upozoriti povikom: F8toj" policija" puca%uGH i upozoravaju%im pucnjem. 9atreno oružje može se upotrebiti protiv životinja samo kad od njih preti neposredna opasnost od napada na život i telo lica ili opasnost od u!rožavanja života ili zdravlja ljudi (zarazne bolesti i slično). 7eposrednim napadom na lice koje se obezbe uje smatra se svaki napad vatrenim oružjem" opasnim oru em ili dru!im predmetom kojim se može u!roziti život to! lica" ili napad od strane dva ili više lica. Upotreba vatrenog oružja prema životinjama Čla !75. osebno ograničenje upotrebe vatrenog oružja Čla !73. $potreba vatreno! oružja nije dozvoljena protiv maloletnika" osim u slučaju kada je to jedini način za odbranu od neposredno! napada ili opasnosti. Dru!a sredstva iz stava +. 9atreno oružje ne%e se upotrebiti ako to u!rožava nečiji život ili ako to nije neophodno da se sačuva ili zaštiti nečiji život.

@ice koje se prima u radni odnos u Ministarstvu" pored opštih uslova za prijem u radni odnos u državnom or!anu" mora da ispunjava i posebne uslove" i to da: +) je državljanin 8rbije i :rne .* /( * V. ovo! zakona. 2) je bezbednosno provereno i da za to lice nema bezbednosnih smetnji. stav /. og o. RADNI ODNOSI !. /) ima psiho&izičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova radno! mesta" predvi ene aktom iz člana /. ') do 1) ovo! člana odnose se samo na zasnivanje radno! odnosa policijskih službenika na radnim mestima odre enim aktom iz člana /. 1) nema dvojno državljanstvo. ') ima najmanje srednju stručnu spremu. Ministarstvo vodi jedinstvenu kadrovsku evidenciju policijskih službenika i dru!ih zaposlenih u Ministarstvu" čiji sadržaj i način vo enja propisuje ministar. . 0) ima re!ulisanu vojnu obavezu ili u skladu sa zakonom može biti radom u policiji oslobo en vojne obaveze" ako je lice koje se prima u policiju muškarac. ovo! zakona" što dokazuje lekarskim uverenjem 6avoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova. () bude mla e od '2 !odina ako se prima na radno mesto sa srednjom stručnom spremom" odnosno da bude mla e od (5 !odina ako se sa manje od pet !odina radno! staža prima na radno mesto sa višom ili visokom stručnom spremom. o"a osebni uslovi Čla !!7. <"lo'i i a9i &a" i'a ja ra. $slovi iz stava '. $ radni odnos za obavljanje poslova u Ministarstvu ne može se primiti lice koje je osu ivano zbo! krivično! dela za koje se !oni po službenoj dužnosti ili protiv ko!a se vodi krivični postupak za takvo krivično delo" ili koje je osu ivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od tri meseca ili kome je služba u državnom or!anu ili pravnom licu sa javnim ovlaš%enjima prestala zbo! teške povrede službene dužnosti pravosnažnom odlukom nadležno! or!ana. tač. stav /.ore sa prebivalištem" odnosno boravištem u -epublici 8rbiji.

#zjava o dužnostima i pravima i polaganje zakletve Čla !!). 7a Dan policije" policijski službenici primljeni u službu polažu zakletvu koja !lasi: ?6aklinjem se da %u sve svoje sna!e posvetiti javnoj bezbednosti" da %u predano štititi ljudska prava i !ra anske slobode i da %u savesno i od!ovorno služiti !ra anima -epublike 8rbije i dosledno se pridržavati zakona i prihva%enih standarda u vršenju policijskih dužnosti?. . !ačin zasnivanja radnog odnosa Čla !!$. stav (. Policija može o licu koje želi da zasnuje radni odnos u Ministarstvu radi izvršavanja zadataka u policiji da prikuplja podatke uz pisanu sa!lasnost to! lica" kao i podatke na osnovu kojih utvr uje bezbednosne smetnje za izvršavanje zadataka u policiji. <ezbednosna provera iz stava +. Pripravnik stiče status policijsko! službenika po završenom pripravničkom stažu" položenom pripravničkom ispitu i stečenom zvanju. :baveza dostavljanja podataka o osu"ivanosti Čla !!.* // * rikupljanje podataka o kandidatu Čla !!!.. =onkurs nije obavezan za prijem u policiju policijskih službenika. ovo! zakona" sud mora pravosnažnu presudu da dostavi Ministarstvu" radi donošenja rešenja o prestanku radno! odnosa u Ministarstvu. Policijski službenik dužan je prilikom prijema u službu da prihvati i potpiše izjavu o dužnostima i pravima policijskih službenika. -adni odnos u Ministarstvu zasniva se putem konkursa. ripravnici Čla !!/. )ko je zaposleni u Ministarstvu osu en zbo! krivično! dela iz člana ++5. 9lada uredbom može utvrditi i dru!a radna mesta u Ministarstvu koja se popunjavaju bez objavljivanja konkursa. ovo! člana obuhvata proveru podataka utvr enih propisima o uslovima za dobijanje oružno! lista" kao i podataka koje kandidat za zasnivanje radno! odnosa daje u postupku zasnivanja radno! odnosa.

ovo! člana pripravnik je dužan da naknadi stvarne troškove školovanja" izuzev ako direktor policije" odnosno &unkcioner u čijoj nadležnosti je obavljanje odre enih poslova i zadataka oceni da do to!a nije došlo zbo! nedovoljno! zala!anja pripravnika" ve% iz dru!ih" opravdanih razlo!a. *vanja ostalih policijskih službenika i drugih zaposlenih Čla !!3. 6a ostale policijske službenike i dru!e zaposlene zvanja su: +) sa srednjom stručnom spremom * mla i re&erent" mla i re&erent .* /0 * Pripravniku za policijsko! službenika propisanom roku ne položi pripravnički ispit. Policijski službenici sa od!ovaraju%om stručnom spremom iz stava +. klase" stručni saradnik" stručni saradnik . klase" viši re&erent i samostalni re&erent. () sa visokom stručnom spremom * policijski inspektor" viši policijski inspektor" samostalni policijski inspektor" !lavni policijski inspektor" policijski savetnik i !lavni policijski savetnik. ovo! člana" ako to više od!ovara prirodi poslova koje obavljaju. prestaje služba ako u $ slučaju iz stava '. . Ministar može aktom iz člana /. Vr"2e8 u"lo'i i a9i "2ica ja i gu+i2ka &'a ja *vanja ovlašćenih službenih lica i policijskih službenika koji obavljaju poslove protivpožarne zaštite Čla !!0. klase" viši policijski narednik i samostalni policijski narednik. ') sa višom stručnom spremom A mla i stručni saradnik" mla i stručni saradnik . klase" policajac" policajac . klase" policijski narednik" policijski narednik . ovo! člana stiču početno zvanje mla e! policajca" mla e! policijsko! narednika" odnosno policijsko! inspektora po završenom pripravničkom stažu i položenom stručnom ispitu. klase" viši policajac i samostalni policajac. $. 6a ovlaš%ena službena lica i policijske službenike koji obavljaju poslove protivpožarne zaštite zvanja jesu: +) sa srednjom stručnom spremom * mla i policajac" mla i policajac . ovo! zakona za pojedine kate!orije uni&ormisanih policijskih službenika da utvrdi činove" odnosno zvanja drukčije! naziva od naziva iz stava +. () sa visokom stručnom spremom * inspektor" viši inspektor" samostalni inspektor" !lavni inspektor" savetnik i !lavni savetnik. klase" re&erent" re&erent . stav /. klase" viši stručni saradnik i samostalni stručni saradnik. ') sa višom stručnom spremom A mla i policijski narednik" mla i policijski narednik .

ovo! člana stiču početno zvanje mla e! re&erenta" mla e! stručno! saradnika" odnosno inspektora po završenom pripravničkom stažu i položenom stručnom ispitu. $ slučajevima iz stava '. 0) da za poslednje dve !odine pre sticanja zvanja nije bezuslovno kažnjen za krivično delo kaznom zatvora i da nije kažnjen disciplinskom merom zbo! teške povrede službene dužnosti. tačka () ovo! zakona smatra se: +) sa srednjom stručnom spremom * po pet !odina u zvanju mla e! policajca" mla e! policajca . /) da za poslednje dve !odine pre sticanja zvanja ima pozitivne ocene. 8matra%e se da nije postojala smetnja za sticanje zvanja predvi ena u stavu +. Policijski službenik" odnosno dru!i zaposleni stiče neposredno više zvanje pod slede%im uslovima: +) da ima od!ovaraju%u stručnu spremu. stav +. klase i više! policajca. klase" policajca" policajca . Pod odre enim vremenom provedenim u prethodnom zvanju u smislu člana ++3. 1) da se protiv nje!a ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se !oni po službenoj dužnosti niti disciplinski postupak zbo! teške povrede službene dužnosti. Vremenski uslov za sticanje zvanja ovlašćenih službenih lica i policijskih službenika koji obavljaju poslove protivpožarne zaštite Čla !!5. ovo! člana" policijski službenik" odnosno dru!i zaposleni koji ispunjava ostale uslove utvr ene ovim zakonom za sticanje zvanja" ste%i %e to zvanje danom kada je ispunio te uslove. () da je u prethodnom zvanju proveo odre eno vreme. tačka 1) ovo! člana ako postupak bude obustavljen" ako bude doneta osloba aju%a presuda ili ako optužba bude odbijena" ali ne zbo! nenadležnosti suda.* /1 * 6aposleni sa od!ovaraju%om stručnom spremom iz stava +. . ') da je zvanje utvr eno za radno mesto na koje je raspore en" odnosno na koje se raspore uje. Uslovi za sticanje i gubitak zvanja Čla !!4. 6aposleni !ubi zvanje prestankom radno! odnosa u Ministarstvu. tačka 0) ovo! člana ako u ponovljenom postupku ili po zahtevu za zaštitu zakonitosti postupak bude obustavljen" ako bude doneta osloba aju%a presuda ili ako optužba bude odbijena" ali ne zbo! nenadležnosti suda" odnosno smatra%e se da nije postojala smetnja iz stava +.

9remenom provedenim u prethodnom zvanju u smislu čl. stav +. Pozitivne ocene su ?dovoljan * '?" ?dobar * (?" ?ističe se * /? i ?naročito se ističe * 0?" a ne!ativna ocena je ?nedovoljan * +?. klase i više! policijsko! narednika. () sa visokom stručnom spremom * dve !odine u zvanju policijsko! inspektora" po četiri !odine u zvanju više! policijsko! inspektora i samostalno! policijsko! inspektora" po pet !odina u zvanju !lavno! policijsko! inspektora i policijsko! savetnika. !egativna ocena ili odsustvo sa rada Čla !$$. klase" re&erenta" re&erenta . Pod odre enim vremenom provedenim u prethodnom zvanju u smislu člana ++3. klase i više! re&erenta. () sa visokom stručnom spremom * dve !odine u zvanju inspektora" po četiri !odine u zvanju više! inspektora i samostalno! inspektora" po pet !odina u zvanju !lavno! inspektora i savetnika. ++4. -ad se ocenjuje pozitivnom ili ne!ativnom ocenom. Vremenski uslov za sticanje zvanja ostalih policijskih službenika i drugih zaposlenih Čla !$7. i +'5. tačka () ovo! zakona smatra se: +) sa srednjom stručnom spremom * po pet !odina u zvanju mla e! re&erenta" mla e! re&erenta . klase" policijsko! narednika" policijsko! narednika . . :cenjivanje rada Čla !$!.* /2 * ') sa višom stručnom spremom * po pet !odina u zvanju mla e! policijsko! narednika" mla e! policijsko! narednika . ovo! zakona ne smatra se kalendarska !odina u kojoj je zaposleni ocenjen ne!ativnom ocenom" odnosno u kojoj je bio odsutan sa rada duže od šest meseci" izuzev zbo! pro&esionalno! oboljenja ili povrede koja je nastupila u vršenju ili povodom vršenja službe. ') sa višom stručnom spremom * po pet !odina u zvanju stručno! saradnika" više! stručno! saradnika" samostalno! stručno! saradnika" inspektora i više! inspektora. -adi utvr ivanja uslova za napredovanje" odnosno sticanje i !ubitak zvanja" rad policijskih službenika i dru!ih zaposlenih ocenjuje se jedanput !odišnje.

!eocenjivanje i posebni slučajevi ocenjivanja Čla !$0. -ukovodilac iz člana +'(..* /3 * !adležnost za ocenjivanje Čla !$). -ad zaposlenih ocenjuje rukovodilac or!anizacione jedinice" a rad rukovodilaca or!anizacionih jedinica ocenjuje direktor policije" odnosno &unkcioner u čijoj nadležnosti je obavljanje odre enih poslova i zadataka ili policijski službenik ko!a oni ovlaste. #cena po pri!ovoru daje se na upitniku kao jedinstvena za sve elemente koji se ocenjuju i saopštava se zaposlenom u roku i na način iz člana +'/. rigovor i ocena po prigovoru Čla !$/. ovo! zakona. 6aposleni koji smatra da mu je ocenu dao nenadležni starešina ili da ocena nije data u skladu sa odredbama ovo! zakona" može u roku od +0 dana od dana saopštenja ocene podneti pri!ovor starešini koji je dao ocenu. -ad zaposleno! koji je u toku kalendarske !odine bio odsutan sa rada duže od šest meseci ne ocenjuje se za tu !odinu. ovo! člana u roku od osam dana od dana prijema pri!ovora dostavlja pri!ovor" upitnik i svoje mišljenje o osnovanosti pri!ovora starešini koji po ovlaš%enju ministra rešava po pri!ovoru" čija ocena je konačna. 8tarešina iz stava +. . 6aposleni koji je u toku kalendarske !odine bio odsutan sa rada duže od šest meseci zbo! pro&esionalno! oboljenja ili povrede koja je nastupila u vršenju ili povodom vršenja službe" zadržava u toj !odini ocenu koja mu je data za rad u prethodnoj !odini" a ako je ta ocena bila ne!ativna ocenjuje se pozitivnom ocenom koja od!ovara poslednjoj pozitivnoj oceni kojom je ocenjen nje!ov rad. stav +. marta teku%e !odine za prethodnu !odinu. ostupak ocenjivanja Čla !$. ovo! zakona" odnosno po nje!ovom ovlaš%enju neposredno pretpostavljeni starešina zaposleno! čiji je rad ocenjen" najkasnije u roku od +0 dana od dana kada je ocenjivanje izvršeno" saopštava ocenu zaposlenom" i to na taj način što zaposleni čiji je rad ocenjen8 ocenu pročita u celini i potpiše na upitniku koji propisuje ministar. -ad se ocenjuje jedanput !odišnje" a najkasnije do +.

9anredno se može napredovati samo jedanput. 6ahtev za preispitivanje odluke ne zadržava njeno izvršenje" a protiv akta doneto! po zahtevu za preispitivanje odluke8 ne može se voditi upravni spor.napredovanje< Čla !$3. +. $koliko se i dalje insistira na takvom nare enju policijski službenik ima pravo da o tome re&eriše višem pretpostavljenom kome se može obratiti. Policijski službenik dužan je da izvrši sva nare enja nadre eno! policijsko! službenika izdata radi obavljanja poslova" osim onih kojima se nare uje izvršenje radnje koja predstavlja krivično delo. Protiv akata o raspore ivanju i sticanju zvanja" vanrednom unapre enju" prevremenom i vanrednom sticanju više! zvanja može se podneti zahtev za preispitivanje odluke donosiocu akta u roku od +0 dana od dana donošenja akta. 9lada uredbom o načelima za unutrašnje ure enje Ministarstva utvr uje elemente za ocenjivanje i način ocenjivanja policijskih službenika i dru!ih zaposlenih i bliže uslove i način sticanja i !ubitka zvanja u Ministarstvu. ). ovo! zakona može prevremeno ste%i neposredno više zvanje.* /4 * revremeno i vanredno sticanje zvanja . =kta o zvanjima Čla !$4. 6aposleni koji je posti!ao izuzetne rezultate u radu i time dao značajan doprinos obavljanju unutrašnjih poslova" kao i zaposleni u !odini u kojoj ispunjava opšte uslove za sticanje starosne penzije" može vanredno ste%i neposredno više zvanje. )ko nare enje smatra nezakonitim iz dru!ih razlo!a8 policijski službenik ima prava da na to" u pisanoj &ormi" ukaže pretpostavljenom koji je nare enje izdao. i '. ovo! člana donosi ministar" ili starešina ko!a on ovlasti. . )kt o prevremenom" odnosno vanrednom sticanju neposredno više! zvanja iz st. 6aposleni čiji je rad u poslednje dve !odine ocenjen najvišom pozitivnom ocenom" a u zvanju koje ima je proveo najmanje polovinu vremena predvi eno! za sticanje neposredno više! zvanja i ispunjava dru!e uslove iz člana ++3. Du* o"2i i pra'a policij"ki6 "lu*+e ika #zvršavanje nare"enja Čla !)7. +lementi i način ocenjivanja i bliži uslovi i način sticanja i gubitka zvanja Čla !$5.

ovo! člana policijski službenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzrokovanih odla!anjem" odnosno prekidom !odišnje! odmora. ravo na štrajk Čla !)/. :dlaganje ili prekidanje godišnjeg odmora Čla !)$.* 05 * . #vlaš%eno službeno lice dužno je i za vreme učestvovanja u štrajku da primenjuje policijska ovlaš%enja" ako je to potrebno radi: +) zaštite života i bezbednosti ljudi. Policijski službenik dužan je da po nalo!u nadre eno! policijsko! službenika poslove obavlja i duže od puno! radno! vremena" ako je to neophodno za uspešno i pravovremeno obavljanje službeno! posla. Policijski službenici ne mo!u se stranački or!anizovati" niti politički delovati u Ministarstvu.. . Sindikalno. Policijskom službeniku ministar ili lice koje on ovlasti može da odloži ili prekine koriš%enje !odišnje! odmora radi obavljanja službenih poslova koji ne trpe odla!anje. Policijski službenici pravo na sindikalno" pro&esionalno i dru!o or!anizovanje i delovanje ostvaruju na zakonom utvr en način. 7a or!anizovanje i sprovo enje štrajka primenjuju se8 na od!ovaraju%i način8 opšti propisi o štrajku. Policijski službenici ne mo!u u uni&ormi prisustvovati stranačkim i dru!im političkim skupovima" izuzev ako su u službi. ') hvatanja i privo enja nadležnom or!anu lica zatečeno! u vršenju krivično! dela za koje se !oni po službenoj dužnosti.ad duži od punog radnog vremena Čla !)!. Policijski službenik i dru!i zaposleni u policiji ne mo!u obavljati samostalnu privrednu ili pro&esionalnu delatnost. profesionalno i drugo organizovanje i delovanje Čla !). !espojive delatnosti sa poslom u policiji Čla !)). $ slučaju iz stava +.

8lužbenim podacima" u smislu ovo! zakona" smatraju se: +) svi podaci koji su zakonom ili propisima donetim na osnovu zakona odre eni kao poverljivi. $užnost čuvanja službenih podataka Čla !)0. 0) opasnosti od u!rožavanja javno! reda u ve%em obimu. () pro!lašene elementarne nepo!ode ili neposredne opasnosti od njeno! nastanka na području dveju ili više područnih policijskih uprava Ministarstva ili na celoj teritoriji -epublike 8rbije. Staž osiguranja u uvećanom trajanju Čla !)3. #težanim uslovima rada" u smislu ovo! zakona" smatraju se: . Policijskom službeniku" zbo! otežanih uslova rada" prirode poslova i od!ovornosti za obavljanje poslova" staž osi!uranja računa se u uve%anom trajanju tako da se svakih +' meseci e&ektivno provedenih u obavljanju poslova policijskih službenika računa kao +1 meseci staža osi!uranja" u skladu sa posebnim zakonom. /) dru!ih nepo!oda i nesre%a koje ometaju normalno odvijanje života i u!rožavaju bezbednost ljudi i imovine. ') oružane pobune" ustanka i dru!ih oblika nasilno! u!rožavanja demokratsko! i ustavno! poretka -epublike 8rbije ili osnovnih sloboda i prava. #baveza čuvanja službenih podataka traje i posle prestanka radno! odnosa u Ministarstvu. ') podaci i dokumenti koji su opštim aktima utvr eni kao poverljivi.* 0+ * () sprečavanja učinioca i otkrivanja učinioca krivično! dela za koje se !oni po službenoj dužnosti. /) mere" radnje" podaci i izvori in&ormacija čije bi saopštavanje bilo štetno za interes &izičkih ili pravnih lica" kao i za uspešno obavljanje službenih poslova. Policijski službenici dužni su da čuvaju službene podatke za koje su saznali u službi ili povodom vršenja službe" a čije bi otkrivanje otežavalo izvršavanje zadataka policije ili narušavalo zakonom zašti%ena prava tre%ih lica. Policijski službenici nemaju pravo na štrajk u slučaju: +) ratno! stanja ili stanja neposredne ratne opasnosti ili vanredno! stanja. () podaci i dokumenti označeni kao poverljivi od strane dru!ih or!ana ili pravnih lica.

() neredovnost u radu" odnosno rad u nepravilnim vremenskim ciklusima i sl. ovo! zakona. Policijskom službeniku može prestati radni odnos i pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije" ako je ispunio posebni uslov u po!ledu !odina života predvi en propisima o penzijskom i invalidskom osi!uranju i navršio '5 !odina penzijsko! staža" od če!a najmanje +5 !odina e&ektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staž osi!uranja računa sa uve%anim trajanjem" a u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osi!uranju.* 0' * +) pove%ana opasnost za život i zdravlje. restanak radnog odnosa sa pravom na starosnu penziju Čla !)5. ') obavljanje poslova duže od utvr eno! radno! vremena usled nepredvidivih zadataka. 0) pripravnost (na radnom ili dru!om mestu ili u stanu" prema nalo!u nadre eno! policijsko! službenika) i slični vidovi aktivno! i pasivno! dežurstva. /) rad za državne praznike i u neradne dane. . Promene psiho&izičko! ili opšte! zdravstveno! stanja iz stava +. #vim aktom mo!u se odrediti i radna mesta dru!ih zaposlenih u Ministarstvu na kojima se staž osi!uranja računa u uve%anom trajanju" u skladu sa posebnim propisima. -adna mesta policijskih službenika na kojima se staž osi!uranja računa u uve%anom trajanju utvr uju se aktom iz člana /. Policijskom službeniku u slučaju privremene nesposobnosti za rad pripada naknada u visini plate koju bi primio za vreme privremene nesposobnosti" ako je ona prouzrokovana povredom na radu ili pro&esionalnom boleš%u" a u visini od 30 odsto od plate ako je ona prouzrokovana boleš%u ili povredom van rada. restanak radnog odnosa sa pravom na invalidsku penziju Čla !. ovo! člana smatraju se !ubitkom radne sposobnosti u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osi!uranju" a policijski službenik kome po tom osnovu prestane radni odnos ima pravo na invalidsku penziju. Policijskom službeniku kod ko!a nastanu promene u psiho&izičkom ili opštem zdravstvenom stanju koje !a čine nesposobnim za vršenje policijskih poslova" prestaje radni odnos u Ministarstvu. stav /.7. !aknada u slučaju privremene nesposobnosti za rad Čla !)4. ovo! člana" u saradnji sa or!anom veštačenja Donda za penzijsko i invalidsko osi!uranje zaposlenih" utvr uje komisija pri 6avodu za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva" čije članove imenuje ministar. Postojanje nesposobnosti u smislu stava +.

ovo! zakona" ministar može priznanja dodeljivati i or!anima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave" dru!im or!anima i ustanovama" nevladinim i dru!im or!anizacijama i pojedincima. 7a!rade i priznanja Ministarstva su: !odišnja na!rada.* 0( * :tpremnina Čla !. Ministar može" prilikom obeležavanja značajnih datuma policije8 ustanoviti dodelu novčane pomo%i i dru!e pri!odne pomo%i porodicama po!inulih policijskih službenika i teško ranjenim policijskim službenicima" koji su stradali u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe. pri!odna na!rada..). Vrste i način dodele nagrada i priznanja Čla !. $ skladu sa članom 1. /) ostali uobičajeni troškovi čiju visinu odre uje ministar.!.$. Croškom iz stava +. $ slučaju iz stava +. ovo! člana smatraju se: +) troškovi prevoza posmrtnih ostataka do mesta sahrane. ') putni troškovi za dva pratioca. zahvalnica i dru!i oblici utvr eni aktom koji donosi ministar. !ovčana i druga prigodna pomoć Čla !.. () troškovi !robno! mesta" ako porodica nema !robno mesto. >roškovi sahrane i jednokratna novčana pomoć Čla !. ovo! člana porodica koju je izdržavao po!inuli policijski službenik ima pravo na jednokratnu novčanu pomo% u visini plate po!inulo! policijsko! službenika ispla%ene za poslednja '/ meseca" po odbitku poreza i doprinosa. Policijski službenik koji u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe iz!ubi život" sahrani%e se u mestu koje odredi nje!ova porodica o trošku Ministarstva. . Policijskom službeniku koji ostvari pravo na penziju pripada otpremnina u visini plate primljene za poslednjih pet meseci. 6a ostvarene rezultate u obavljanju policijskih poslova" očuvanju i unapre enju bezbednosti" za dru!i doprinos policijskoj delatnosti i bezbednosti" odnosno za dru!i radni doprinos" policijskim službenicima i dru!im zaposlenim dodeljuju se na!rade i priznanja.

ovo! člana utvr uje ministar aktom o platama zaposlenih u Ministarstvu" koji donosi uz sa!lasnost 9lade. &oeficijenti za obračun plata Čla !. 7a prava i obaveze proistekle iz napred navedenih posebnih uslova rada ne primenjuju se odredbe opštih radno*pravnih propisa o uve%anoj zaradi. $z sa!lasnost 9lade" za pojedine kate!orije zaposlenih mo!u se utvrditi koe&icijenti koji su u smislu stava +. ovo! člana ve%i i za više od 05 odsto. 8peci&ičnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih u Ministarstvu" koja se odnosi na pružanje zdravstvenih uslu!a u vezi sa pre!ledom za upis u obrazovne institucije Ministarstva" zasnivanjem radno! odnosa u Ministarstvu" sistematskim lekarskim pre!ledima" vanrednim lekarskim pre!ledima radi utvr ivanja opšte zdravstvene i psiho*&izičke sposobnosti za dalje obavljanje poslova policijsko! službenika i pružanjem stručne" tehničke i kadrovske pomo%i policijskim jedinicama u izvršavanju zadataka i poslova" obavlja 6avod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova" koji je osnovan i obavlja delatnost u skladu sa zakonom..* 0/ * Specifična zdravstvena zaštita Čla !. ovo! člana snosi Ministarstvo.3. 9isinu koe&icijenata iz stava +. Policijski službenici i dru!i zaposleni u Ministarstvu imaju pravo na platu koja se sastoji od osnovice koju utvr uje 9lada i osnovno! i dodatno! koe&icijenta u odnosu na zvanje" posebne uslove rada" opasnost" od!ovornost i složenost posla./. Pla2e Utvr"ivanje plata Čla !. . ovo! zakona. Plata iz stava +. ovo! člana uve%ava se za 5"/ odsto za svaku navršenu !odinu radno! staža. Croškove nastale sprovo enjem pro!rama speci&ične zdravstvene zaštite zaposlenih u Ministarstvu iz stava +. Pro!ram speci&ične zdravstvene zaštite zaposlenih u Ministarstvu koji sprovodi 6avod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova" donosi ministar.0. . stav +. 6bo! posebnih uslova rada" opasnosti za život i zdravlje" od!ovornosti" težine i prirode poslova" rada na dan praznika koji je neradni dan" no%no! rada" rada u smenama" prekovremeno! rada" dežurstava" pripravnosti i dru!ih vidova neredovnosti u radu" zaposlenima u Ministarstvu mo!u se utvrditi koe&icijenti za obračun plate koji su od (5 do 05 odsto nominalno ve%i od koe&icijenata za dru!e državne službenike" a u visini mase sredstava potrebnih za isplatu dodatnih koe&icijenata iz člana +/1.

. 6bo! potreba službe policijski službenik može biti premešten na dru!o radno mesto" u skladu sa nje!ovom stručnom spremom i radnim sposobnostima" u istoj ili dru!oj or!anizacionoj jedinici" u istom ili dru!om mestu rada" a u skladu sa radno*pravnim propisima i propisima o državnim službenicima. O+ra&o'a je8 o"po"o+lja'a je i u"a'r(a'a je Stručno obrazovanje Čla !/$. Stručno osposobljavanje i usavršavanje Čla !/). Policijski službenik može biti upu%en na rad u inostranstvo" na osnovu utvr enih pravila o me unarodnoj policijskoj saradnji i u skladu sa odredbama člana +4.4. Pre#e(2aj i upu%i'a je Uslovi za premeštaj Čla !. Uslovi za upućivanje u drugu organizacionu jedinicu Čla !. rava u slučaju upućivanja Čla !/7. Pod stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem za potrebe policije" u smislu ovo! zakona" podrazumeva se sticanje i unapre ivanje znanja" veština" stavova i ponašanja" odnosno pove%anje e&ikasnosti i e&ektivnosti u obavljanju policijskih poslova. Upućivanje na rad u inostranstvo Čla !/!.5. ovo! zakona ima pravo na troškove prevoza" smeštaja i ishrane" utvr ene aktom ministra8 u skladu sa zakonom. ovo! zakona. Policijski službenik može biti upu%en na vršenje službenih poslova i zadataka na radno mesto u dru!u or!anizacionu jedinicu Ministarstva" udaljenu više od 05 kilometara od mesta nje!ovo! stanovanja" u neprekidnom trajanju od (5 dana do jedne !odine. 0. 8tručno obrazovanje za potrebe policije" radi sticanja od!ovaraju%ih nivoa stručne spreme" sprovodi se u skladu sa posebnim propisima.* 00 * /. Policijski službenik koji je upu%en na vršenje službenih poslova i zadataka na osnovu člana +/4.

') sadržinu" oblik i način vršenja stručno! osposobljavanja i usavršavanja iz stava +. Ministar donosi pro!rame stručno! osposobljavanja i usavršavanja. 3. tačka () ovo! člana. Di"cipli "ka o. /) kriterijume po kojima %e se vršiti izbor kandidata za polaznike stručno! osposobljavanja" po raspisanom konkursu. Polaznici koji uspešno završe stručno osposobljavanje dužni su da najmanje tri !odine ostanu na radu u Ministarstvu ili da naknade srazmeran deo troškova stručno! osposobljavanja. ovo! člana direktor policije donosi planove za realizaciju pojedinih oblika stručno! osposobljavanja i usavršavanja" u okviru raspoloživih &inansijskih sredstava u budžetu. $ sprovo enju stručno! osposobljavanja i usavršavanja po pro!ramima iz stava +. pitanja u vezi sa stručnim osposobljavanjem i 8tručno osposobljavanje i usavršavanje iz stava +. Policijski službenici mo!u da učestvuju i u dru!im oblicima stručno! osposobljavanja i usavršavanja koje sprovode doma%e i strane ustanove" u skladu sa posebnim pro!ramima i planovima. $ toku stručno! osposobljavanja polaznicima se obezbe uju ishrana i smeštaj" kao i dru!a prava koja odredi ministar u aktu iz stava '. 0) dru!a usavršavanjem.go'or o"2 :dgovornost za povrede službene dužnosti Čla !//. ovo! člana. $ skladu sa pro!ramima iz stava +. 6a lake i teške povrede službene dužnosti policijski službenici i dru!i zaposleni u Ministarstvu od!ovaraju disciplinski.* 01 * Ministar bliže ure uje: +) pro!ram" postupak i način stručno! osposobljavanja pripravnika i pola!anje stručno! ispita. () prava" obaveze i od!ovornosti polaznika stručno! osposobljavanja i usavršavanja. ovo! člana sprovode se u za to obrazovanim unutrašnjim or!anizacionim jedinicama Ministarstva" a pojedini oblici i u dru!im unutrašnjim or!anizacionim jedinicama. Sprovo"enje stručnog osposobljavanja i usavršavanja Čla !/. ovo! zakona mo!u da učestvuju i strani učesnici" na osnovu zaključeno! sporazuma. ..

zaposlenima. ') samovoljno napuštanje radno! mesta" pozorničko! mesta" mesta obezbe enja odre enih objekata i lica" jedinice ili mesta odre eno! za pripravnost. 2) postupanje protivno nalo!u ili uputstvu za obavljanje poslova koje je izazvalo ili mo!lo izazvati štetne posledice manje! značaja. () nepropisno postupanje sa poverenim sredstvima za rad. 0) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mera za bezbednost lica" imovine i poverenih stvari. Ceške povrede službene dužnosti su: +) odbijanje izvršenja ili neizvršavanje ili omalovažavanje zakonito! službeno! nare enja starešine izdato! u vršenju ili povodom vršenja službeno! zadatka. 1) nenošenje ili neuredno nošenje uni&orme i oružja.* 02 * %ake povrede službene dužnosti Čla !/0. kojom se 2) ponašanje koje šteti u!ledu službe ili narušava odnose me u . @ake povrede službene dužnosti su: +) nedolazak na posao u odre eno vreme i odlazak sa posla pre isteka radno! vremena. /) nesavesno i neuredno čuvanje službenih spisa i podataka. 1) svaka radnja" odnosno propuštanje radnje onemo!u%ava" ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka. ') neuljudan odnos prema strankama i saradnicima za vreme rada. 4) nepravilno ili nenamensko koriš%enje poverenih sredstava. +5) samoinicijativno istupanje u javnosti. 0) neopravdano izostajanje sa posla do dva radna dana u toku jedne kalendarske !odine. /) izdavanje ili izvršavanje nare enja kojim se protivpravno u!rožava si!urnost ljudi ili imovine. 3) !ubljenje ili ošte%enje tehničke ili dru!e opreme. >eške povrede službene dužnosti Čla !/3. () primena ovlaš%enja u svrhe za koje nije namenjeno ili koriš%enje statusa policijsko! službenika u neslužbene svrhe.

$isciplinske mere za lake povrede službene dužnosti Čla !/4. 6a lake povrede službene dužnosti može se izre%i disciplinska mera A novčana kazna u iznosu od +5 do (5 odsto od mesečne plate zaposleno! ostvarene u mesecu u kojem se mera izriče.* 03 * ++) odavanje propisom ili aktom. /) prestanak radno! odnosa. +1) bavljenje poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnoš%u. '5) izdavanje nare enja čije bi izvršenje predstavljalo krivično delo. 6a teške povrede službene dužnosti može se izre%i jedna od slede%ih disciplinskih mera: +) novčana kazna u iznosu od (5 do 05 odsto od mesečne plate zaposleno! u vremenu od jedno! do tri meseca. +0) protivpravno pribavljanje lične ili imovinske koristi za sebe ili dru!o! u vezi sa radom. () raspore ivanje na dru!o radno mesto u trajanju od šest meseci do dve !odine. $isciplinske mere za teške povrede službene dužnosti Čla !/5. +() iznošenje neistinitih tvrdnji o Ministarstvu. +4) svaka radnja koja predstavlja krivično delo izvršeno na radu ili u vezi sa radom. ') zaustavljanje u napredovanju u više zvanje u trajanju od šest meseci do dve !odine. '+) prikrivanje od strane nadre eno! službenika izvršenja povrede službenih dužnosti za koju se zaposlenom može izre%i disciplinska mera prestanka radno! odnosa. +3) odbijanje" neopravdano neodazivanje ili izbe!avanje stručno! osposobljavanja" usavršavanja ili dru!e obuke na koju se zaposleni upu%uje. +/) nepreduzimanje mera ili nepružanje pomo%i u okviru svojih službenih dužnosti zaposlenima u policiji ili neophodne pomo%i dru!im državnim or!anima. poverljivih podataka utvr enih zakonom" dru!im +') davanje podataka neovlaš%enim licima. . +2) odbijanje" neopravdano neodazivanje ili izbe!avanje propisano! zdravstveno! pre!leda ili zloupotreba prava odsustvovanja u slučaju bolesti.

!adležnost za odlučivanje u drugom stepenu Čla !0$. # disciplinskoj od!ovornosti policijskih službenika u prvom stepenu odlučuje: +) direktor policije" odnosno &unkcioner u čijoj nadležnosti je obavljanje odre enih poslova i zadataka ili policijski službenik ko!a oni ovlaste * za policijske službenike direkcije policije i dru!e zaposlene u sedištu Ministarstva. Protiv odluka iz člana +1+. $isciplinska komisija Čla !0). Disciplinski postupak je javan. !adležnost za odlučivanje u prvom stepenu Čla !0!.. ') načelnik područne policijske uprave ili lice koje on ovlasti * za policijske službenike područne policijske uprave" policijskih stanica i dru!e zaposlene na odnosnom području. 9lada uredbom bliže ure uje disciplinsku od!ovornost u Ministarastvu. tačka () ovo! člana vrši se na radno mesto na kojem se obavljaju poslovi manje složenosti i za koje je kao uslov propisana ista ili neposredno niža stručna sprema. ovo! zakona policijski službenik ima pravo pri!ovora disciplinskoj komisiji u roku od osam dana od dana uručenja odluke. tačka ') ovo! člana računa se od dana kada je disciplinska odluka kojom je izrečena ova mera postala pravosnažna. ?avnost i isključenje javnosti Čla !07. Disciplinska komisija ima (5 članova koje imenuje ministar.* 04 * 6austavljanje u napredovanju u više zvanje iz stava +. . #r!an koji vodi postupak može da odluči da pokrene disciplinski postupak bez prisustva javnosti kada se u postupku razmatraju činjenice poverljivo! karaktera. Disciplinska komisija odlučuje u ve%u od tri člana" od kojih je jedan član van Ministarstva. -aspore ivanje na dru!o radno mesto iz stava +. @liže ure"ivanje disciplinske odgovornosti Čla !0.

. -epublika 8rbija od!ovara za štetu koju policijski službenik pričini tre%im licima" ako se dokaže da je policijski službenik postupao nesa!lasno propisima o načinu obavljanja policijskih poslova. Policijskom službeniku koji je udaljen iz službe oduzima se službena značka" službena le!itimacija" oružje i dru!a sredstva koja su mu poverena za obavljanje poslova. Po"e+ i "lu9aje'i pre"2a ka ra. :dgovornost za štetu pričinjenu trećim licima Čla !00. # privremenom udaljenju iz službe odlučuje direktor policije" odnosno &unkcioner u čijoj nadležnosti je obavljanje odre enih poslova i zadataka.* 15 * . Pri!ovor ne odlaže izvršenje rešenja" a rešenje po pri!ovoru mora se doneti u roku od +0 dana. ovo! člana može trajati do okončanja disciplinsko! postupka a najduže šest meseci. stav (. Protiv rešenja o udaljenju zaposleni može podneti pri!ovor ministru" u roku od osam dana od dana uručenja rešenja o udaljenju. Pored slučajeva prestanka radno! odnosa po sili zakona utvr enih dru!im propisima" policijskom službeniku" odnosno dru!om zaposlenom radni odnos u Ministarstvu prestaje: +) kad se sazna da su podaci o ispunjavanju uslova za prijem u radni odnos iz člana ++5. Policijski službenik od!ovara za štetu koju pričini Ministarstvu ili tre%im licima" ako se dokaže da je postupao nesa!lasno propisima o načinu obavljanja policijskih poslova. tač. 4. +)" /)" 0) i 1) lažni * danom saznanja.azlozi i postupak privremenog udaljenja iz službe Čla !0/. 6a vreme dok traje udaljenje zaposleni ima pravo na naknadu u visini jedne polovine plate. o"a restanak radnog odnosa po sili zakona Čla !03. ovo! zakona * danom donošenja rešenja o prestanku radno! odnosa. ') kad sud dostavi pravosnažnu presudu kojom je osu en za krivično delo odre eno u članu ++5. 6aposleni u Ministarstvu može biti privremeno udaljen iz službe kada je protiv nje!a pokrenut krivični postupak za krivično delo za koje se !oni po službenoj dužnosti" ili kada je protiv nje!a podnet zahtev za utvr ivanje disciplinske od!ovornosti za teške povrede službene dužnosti. stav +. og o. $daljenje iz službe iz stava +.

Pod ovlaš%enjima or!ana i tela iz stava '. ovo! člana podrazumevaju se ovlaš%enja utvr ena posebnim zakonom koja se odnose na pristup od!ovaraju%im in&ormacijama" kontakt sa nadležnim policijskim službenicima" pravo na dobijanje od!ovora na pitanja i dru!a zakonom utvr ena prava. stav '. $ slučaju bezbednosnih smetnji iz stava +. 7a položaj" dužnosti" prava i od!ovornosti zaposlenih u Ministarstvu primenjuju se propisi o radnim odnosima u državnim or!anima" ako ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovo! zakona nije drukčije odre eno. ovo! zakona A danom saznanja o obavljanju delatnosti. ovo! zakona" kao sastavni deo predlo!a. ovo! zakona" dru!im zakonom i propisom. KON?ROLA RADA POLICIJE !. Spolja( ja ko 2rola policije Vrste spoljašnje kontrole Čla !37. ovo! zakona zbo! kojih sa njim radni odnos ne bi ni bio zasnovan da su u vreme zasnivanja postojale. restanak radnog odnosa zbog bezbednosnih smetnji Čla !04. VI. ovo! člana nije dopuštena" ali se može pokrenuti upravni spor. ovo! člana" rešenje o prestanku radno! odnosa policijsko! službenika" odnosno dru!o! zaposleno! donosi ministar" na obrazloženi predlo! direktora policije" odnosno &unkcionera u čijoj nadležnosti je obavljanje odre enih poslova i zadataka. rimena drugih propisa Čla !05. /) kad mu nadležni or!an utvrdi pravo na penziju u skladu sa zakonom A danom pravosnažnosti rešenja. $z predlo! se prilaže i bezbednosna provera iz člana +++. . 8poljašnju kontrolu rada policije vrše i 9lada" nadležni pravosudni or!ani" or!ani državne uprave nadležni za odre ene poslove nadzora i dru!i zakonom ovlaš%eni or!ani i tela. Balba protiv rešenja iz stava '.* 1+ * () kad se sazna da je postupio suprotno odredbi člana +((. Policijskom službeniku" odnosno dru!om zaposlenom radni odnos prestaje i ako tokom nje!ovo! rada u Ministarstvu nastanu bezbednosne smetnje iz člana +++. 8poljašnju kontrolu rada policije vrši 7arodna skupština" u skladu sa članom 4.

. < u2ra( ja ko 2rola policije Sektor unutrašnje kontrole policije Čla !3!. 8ektor unutrašnje kontrole policije vrši kontrolu zakonitosti rada policije" a naročito u po!ledu poštovanja i zaštite ljudskih prava pri izvršavanju policijskih zadataka i primeni policijskih ovlaš%enja. 7ačelnik 8ektora unutrašnje kontrole redovno i periodično podnosi ministru izveštaje o radu 8ektora unutrašnje kontrole. 8ektor unutrašnje kontrole policije postupa na osnovu predlo!a" pritužbi i predstavki &izičkih i pravnih lica" povodom pisanih obra%anja pripadnika policije i po sopstvenoj inicijativi" odnosno na osnovu prikupljenih obaveštenja i dru!ih saznanja. *aposleni u Sektoru unutrašnje kontrole policije Čla !3). $nutrašnju kontrolu rada policije vrši 8ektor unutrašnje kontrole policije. Pripadnih policije ne može biti pozvan na od!ovornost zbo! obra%anja 8ektoru unutrašnje kontrole. #blike i način vršenja unutrašnje kontrole rada policije bliže propisuje ministar. . 7ačelnik 8ektora unutrašnje kontrole policije bla!ovremeno" u pisanom obliku" obaveštava ministra o svim slučajevima preduzimanja ili propuštanja akcija policije za koje smatra da su protivne zakonu" i bla!ovremeno preduzima potrebne radnje. ostupanje Sektora unutrašnje kontrole policije Čla !3. 8ektorom unutrašnje kontrole policije rukovodi načelnik 8ektora unutrašnje kontrole. #vlaš%ena službena lica u 8ektoru unutrašnje kontrole policije pri vršenju kontrole imaju sva policijska ovlaš%enja i u po!ledu svojih prava i dužnosti izjednačeni su sa dru!im ovlaš%enim službenim licima.* 1' * $. :blici i način vršenja unutrašnje kontrole policije Čla !3$.

7ačelnik 8ektora unutrašnje kontrole upoznaje sa rezultatima svojih ispitivanja ministra i direktora policije i ministru daje predlo!e za otklanjanje uočenih nezakonitosti kao i predlo!e za pokretanje od!ovaraju%ih postupaka radi utvr ivanja od!ovornosti. 0) zahtevaju ateste i tehničke i dru!e podatke o tehničkim sredstvima koja koristi policija i zahtevaju dokaze o osposobljenosti policijskih službenika za upotrebu tehničkih i dru!ih sredstava koja koriste u svom radu. 6a izvršavanje odre enih zadataka pojedinačne kontrole nad policijom" pored ovlaš%enih službenih lica 8ektora unutrašnje kontrole policije" ministar može zadužiti i dru!e policijske službenike u Ministarstvu. ') uzmu izjave od pripadnika policije" ošte%enih lica i svedoka. Dokumentaciju koja se odnosi na primenu ovlaš%enja iz stava '. Pripadnici policije dužni su da ovlaš%enim službenim licima 8ektora unutrašnje kontrole policije omo!u%e da izvrše kontrolu i da im u tome pruže potrebnu stručnu pomo%. /) ostvare uvid u službene prostorije koje policija koristi u svom radu. ovo! člana i ima oznaku poverljivosti" ovlaš%ena službena lica koja vrše kontrolu mo!u da pre!ledaju u prisustvu od!ovorno! lica koje je utvrdilo stepen poverljivosti dokumenta" odnosno lica koje je ono ovlastilo. $ vršenju kontrole ovlaš%ena službena lica 8ektora unutrašnje kontrole policije ne mo!u se mešati u tok pojedinih akcija policije ili na dru!i način ometati rad ili u!roziti poverljivost policijske akcije. $ vršenju kontrole ovlaš%ena službena lica 8ektora unutrašnje kontrole policije imaju ovlaš%enje da: +) ostvare uvid u spise" dokumentaciju i zbirke podataka koje u skladu sa svojim nadležnostima pribavlja" sačinjava ili izdaje policija.* 1( * :baveze i ovlašćenja u vršenju unutrašnje kontrole policije Čla !3/. $ vršenju unutrašnje kontrole rada policije 8ektor unutrašnje kontrole policije" ovlaš%ena službena lica 8ektora unutrašnje kontrole policije i dru!i policijski službenici u Ministarstvu zaduženi za unutrašnju kontrolu rada policije preduzimaju potrebne radnje" utvr uju činjenično stanje i prikupljaju dokaze. $užnosti Sektora unutrašnje kontrole policije Čla !30. () od policije i policijskih službenika zahtevaju dostavljanje dru!ih podataka i in&ormacija iz njihove nadležnosti koji su potrebni za vršenje unutrašnje kontrole. .

Pojedinac iz stava +. 8vako ima pravo da Ministarstvu podnese pritužbu protiv policijsko! službenika ako smatra da su mu nezakonitom ili nepravilnom radnjom policijsko! službenika povre ena prava ili slobode. ovo! člana može u roku od (5 dana od dana kad je do povrede došlo podneti pritužbu policiji ili Ministarstvu. $koliko predmet vršenja unutrašnje kontrole prevazilazi nadležnosti 8ektora unutrašnje kontrole policije ili je povezan sa dru!im delima ili se radi o predmetu veliko! značaja" ministar može odlučiti da se dalje postupanje po tom predmetu ustupi dru!oj unutrašnjoj or!anizacionoj jedinici nadležnoj za pokretanje postupka. Ministar daje 8ektoru unutrašnje kontrole policije smernice" obavezna uputstva za rad" direktive" kao i nalo!e da u okviru svoje nadležnosti izvrši odre ene zadatke i preduzme odre ene mere.a policije re(a'a je# pri2u*+i ostupak rešavanja pritužbi Čla !47. ). stav '. Ko 2rola ra. 7a zahtev 9lade i radno! tela 7arodne skupštine nadležno! za bezbednost i policijske poslove" ministar podnosi izveštaj o radu 8ektora unutrašnje kontrole policije. )ko postoji osnovana opasnost da bi vršenje unutrašnje kontrole rada policije nad primenom njenih policijskih ovlaš%enja utvr enih ovim ili dru!im zakonom onemo!u%ilo ili bitno otežalo njihovu primenu ili u!rozilo život i zdravlje lica koja ih primenjuju" policijski službenik može do odluke ministra privremeno da odbije uvid u dokumentaciju" pre!led prostorija i dostavljanje odre enih podataka i in&ormacija.* 1/ * &ontrola rada Sektora unutrašnje kontrole policije Čla !33. . =ontrolu rada načelnika 8ektora unutrašnje kontrole policije" policijskih službenika zaposlenih u 8ektoru unutrašnje kontrole policije i dru!ih policijskih službenika u Ministarstvu zaduženih za unutrašnju kontrolu rada policije vrši ministar" na način odre en propisom iz člana +2'. #vlaš%ena službena lica i dru!i policijski službenici u 8ektoru unutrašnje kontrole policije na zahtev ministra podnose podatke" dokumenta i izveštaje o pojedinačnim pitanjima iz svo! delokru!a. ovo! zakona. #zveštavanje Vlade i !arodne skupštine o radu Sektora unutrašnje kontrole policije Čla !35. :vlašćenje ministra i obaveze Sektora unutrašnje kontrole policije prema ministru Čla !34.

#vo %e se zabeležiti u zapisniku o razmatranju pritužbe koji potpisuje i podnosilac pritužbe. Postupak rešavanja pritužbe u Ministarstvu zaključuje se dostavljanjem od!ovora podnosiocu pritužbe u roku od (5 dana od dana zaključenja postupka kod rukovodioca or!anizacione jedinice policije. Pritužbe u Ministarstvu rešava komisija sastavljena od tri člana" i to: načelnik 8ektora unutrašnje kontrole policije ili dru!o ovlaš%eno službeno lice iz 8ektora unutrašnje kontrole ko!a ovlasti načelnik 8ektora" predstavnik policije ovlaš%en od strane ministra i predstavnik javnosti. #d!ovorom podnosiocu pritužbe postupak po pritužbi je zaključen" a podnosilac pritužbe ima na raspola!anju sva pravna i dru!a sredstva za zaštitu svojih prava i sloboda. $koliko su stavovi podnosioca pritužbe i stavovi rukovodioca or!anizacione jedinice uskla eni može se odlučiti da je postupak rešavanja pritužbe time zaključen. $ slučaju da se podnosilac pritužbe ne odazove pozivu na raz!ovor ili da se odazove" ali ne sa!lasi sa stavovima rukovodioca or!anizacione jedinice" kao i u slučajevima kad iz pritužbe proizlazi sumnja o učinjenom krivičnom delu za koje se !oni po službenoj dužnosti" mora rukovodilac or!anizacione jedinice celokupne spise predmeta da ustupi komisiji" koja vodi dalji postupak rešavanja po pritužbi. Predstavnika javnosti koji učestvuje u rešavanju pritužbi na području policijske uprave" na predlo! or!ana lokalne samouprave" imenuje i razrešava ministar. Predstavnik javnosti se imenuje na period od četiri !odine s mo!u%noš%u ponovno! imenovanja. Postupak rešavanja pritužbi bliže propisuje ministar. Ministarstvo može da ostvaruje dopunska sredstva pružanjem uslu!a u vezi sa osnovnom delatnoš%u Ministarstva" odnosno u skladu sa poslovima koji su . #vaj postupak mora biti zaključen u roku od +0 dana od prijema pritužbe. $užnost čuvanja poverljivih podataka Čla !4!. Predstavnika javnosti koji učestvuje u rešavanju pritužbi na rad policijskih službenika u sedištu" na predlo! or!anizacija stručne javnosti i nevladinih or!anizacija" imenuje i razrešava ministar. @ica koja učestvuju u vršenju kontrole policije" dužna su da štite i čuvaju poverljivost podataka i in&ormacija do kojih dolaze u vršenju kontrole i po prestanku svojih &unkcija. @INANSIRANJE Sre. VII. 8redstva za rad Ministarstva obezbe uju se u budžetu -epublike 8rbije.* 10 * 8vaku pritužbu podnetu protiv policijsko! službenika mora prvo da razmotri i sve okolnosti u vezi sa njom da proveri rukovodilac or!anizacione jedinice u kojoj je zaposlen policijski službenik na ko!a se pritužba odnosi ili policijski službenik ko!a je on ovlastio (u daljem tekstu: rukovodilac or!anizacione jedinice)."2'a &a ra. Čla !4$.

Podaci o isplatama vode se u posebnoj evidenciji" u skladu sa propisima kojima su ure ene pojedine oblasti. Sre.ice pogi uli6 ili ra je i6 policij"ki6 "lu*+e ika Čla !4/. Pristup nepokretnim sredstvima za posebne namene" van slučajeva njihovo! redovno! koriš%enja" dozvoljen je samo po prethodno pribavljenom odobrenju ministra."2'a &a po"e+ e a#e e Čla !4). Sre. Dond za novčanu pomo% članovima porodice po!inulih ili ranjenih policijskih službenika" koji su u obavljanju ili povodom obavljanja službe iz!ubili život ili bili ranjeni osniva se kao budžetski &ond radi ostvarivanja ovo! cilja" u skladu sa posebnim propisima."2'a &a po"e+ e opera2i' e po2re+e Čla !4. .. 7a novčana sredstva iz stava +. Deo sredstava koja Ministarstvo koristi čine sredstva za posebne namene" koja su poverljivo! karaktera. Pokretna sredstva za posebne namene jesu oružje" oprema" prevozna i dru!a sredstva" poverljivo! karaktera" koja se koriste za potrebe bezbednosti. ovo! člana ne pla%aju se doprinosi" niti dru!a davanja odre ena propisima. Ministarstvo koristi sredstva u državnoj svojini. @o .* 11 * u &unkciji bezbednosti i evidencijama iz svoje nadležnosti" a koja imaju svojstvo sopstvenih prihoda. 7ačin poslovanja sa sredstvima za posebne operativne potrebe utvr uje ministar uputstvom. &a o'9a u po#o% 9la o'i#a poro. 9isinu naknade za uslu!e iz stava '. ovo! člana utvr uje 9lada" na predlo! ministra. 6a isplatu troškova i na!rada licima za postupanje i učestvovanje u primeni mera koje su odobrene na osnovu ovo! zakona i zakona kojim se ure uje krivični postupak i za pla%anje korisnih in&ormacija u vezi sa krivičnim delima i njihovim učiniocima (u daljem tekstu: sredstva za posebne operativne potrebe) se u okviru budžeta" prema &inansijskom planu policije" odre uju namenska &inansijska sredstva. 8redstva za posebne namene bliže se ure uju posebnim aktom. 7epokretna sredstva za posebne namene jesu zemljište" z!rade i dru!i objekti" poverljivo! karaktera" koji se koriste za potrebe bezbednosti.

=orisnik sredstava Donda za novčanu pomo% iz stava +.* 12 * <udžetski &ond iz stava +. () preduzimanje zajedničkih mera i aktivnosti od interesa za jednovremenu zaštitu i ostvarivanje bezbednosti ljudi i imovine i bezbednosti -epublike 8rbije. Ministarstvo neposredno sara uje sa or!anima unutrašnjih poslova" policijama i policijskim or!anizacijama" kao i or!anima i službama bezbednosti u 8rbiji i :rnoj .I1 S<BJEK?I1A 1e:upolicij"ka "ara. ovo! člana koje sporazumno donose rukovodioci tih or!ana i službi" u skladu sa zakonom. #blici i način saradnje utvr uju se i posebnim aktima or!ana i službi iz stava +. ja "a Be&+e. VIII. 8aradnja iz stava +.ori. OBLICI SARADNJE SA DR<. ovo! člana zasniva se na pravima i dužnostima odre enim zakonom" na uzajamnom obaveštavanju i izvršavanju zajedničkih zadataka. $ skladu sa ovim zakonom" zakonom kojim je re!ulisan rad <ezbednosno*in&ormativne a!encije (u daljem tekstu: )!encija)" zakonom kojim je re!ulisan krivični postupak i dru!im zakonima koje primenjuju Ministarstvo i )!encija" ministar i direktor )!encije sporazumno utvr uju obavezne oblike i način ostvarivanja saradnje Ministarstva i )!encije u pitanjima od interesa za bezbednost ljudi i imovine" odnosno za bezbednost i ustavni poredak -epublike 8rbije" a naročito: +) me usobno obaveštavanje" razmenu podataka i saznanja od značaja za izvršavanje zadataka iz nadležnosti Ministarstva" odnosno )!encije. ovo! člana ne može dalje isticati zahteve za ostvarivanje prava na naknadu štete po istom štetnom do!a aju. ja Čla !40. ovo! člana mo!u da čine: +) sredstva budžeta. ') donacije. Sara. () dru!a sredstva u skladu sa zakonom i dru!im propisima. . o" oAi -or#a2i' o# age cijo# Čla !43. 8redstva budžetsko! &onda iz stava +. ovo! člana osniva se na neodre eno vreme i njime upravlja Ministarstvo. ') pružanje neposredne &izičke" stručne" tehničke i dru!e me usobne pomo%i" u skladu sa zakonom utvr enim delokru!om i po prethodnom do!ovoru izme u ministra i direktora )!encije" odnosno lica koja oni ovlaste.

ovo! člana da donosi od!ovaraju%e akte o saradnji i osniva koordinaciona tela od značaja za sprečavanje i otkrivanje delikata i njihovih učinilaca i za ostvarivanje dru!ih bezbednosnih ciljeva. )ko u pružanju pomo%i pojedinac iz!ubi život nje!ova porodica ima sva prava iz penzijsko! osi!uranja kao i porodica policijsko! službenika koji je iz!ubio život u vršenju ili povodom vršenja poslova. Pojedinac koji prilikom pružanja pomo%i pretrpi štetu" ima u skladu sa zakonom pravo na naknadu materijalne štete koju je pretrpeo zbo! pružanja pomo%i.i ci#a koji pru*aju po#o% policiji Čla !57. ovo! člana bude povre en ili oboli" pa zbo! to!a odsustvuje sa rada" odnosno postane nesposoban za rad" ima prava iz zdravstveno!" penzijsko! i invalidsko! osi!uranja pod uslovima utvr enim za policijsko! službenika. -adi razvijanja me usobne saradnje" odnosno partnerstva" ministar može sporazumno sa or!anima i subjektima iz stava +. Pored saradnje" odnosno pružanja pomo%i iz čl.i ci#a Čla !45. i +34. ovo! člana ako je zahtev u skladu sa njenim delokru!om" a ako to nije slučaj dužna je da zahtev uputi nadležnom or!anu i podnosioca zahteva o tome obavesti.rugi# . ja8 &a(2i2a pra'a i pru*a je pra' e po#o%i poje. Pojedinac kome je u!roženo neko od privatnih prava može da se obrati policiji radi zaštite to! prava" ako u konkretnom slučaju nije obezbe ena dru!a pravna zaštita to! prava i ako je u!rožavanje to! prava u vezi sa nje!ovom ličnom i imovinskom bezbednoš%u.r*a' i# orga i#a i e. Pojedinac koji prilikom pružanja pomo%i iz stava +. Policija je dužna da pruži pomo% pojedincu na osnovu zahteva iz stava '. +33. ovo! zakona" Ministarstvo sara uje u skladu sa ovim i dru!im zakonom. ja "a poje. Sara. ja "a . ovo! zakona" Ministarstvo sara uje i neposredno sa pojedincima koji mu pružaju pomo% u obavljanju policijskih poslova. . )ko se protiv pojedinca povodom pomo%i koju je pružio vodi krivični ili prekršajni postupak" Ministarstvo je dužno da mu obezbedi pravnu i dru!u neophodnu pomo% u vezi sa vo enjem postupka.* 13 * Sara. Sara. $ obavljanju policijskih poslova dužnost policije je da pojedincima pruži in&ormacije i savete od značaja za njihovu ličnu i imovinsku bezbednost" kao i dru!a obaveštenja s tim u vezi do kojih je došla" ako to nije u suprotnosti sa zakonom.r*a' i# "u+jek2i#a Čla !44. 8a dru!im državnim or!anima" kao i nedržavnim subjektima iz člana 1.

u* o"2i &a 're#e o"po"o+lja'a ja i i&'r(a'a ja &a. u prirodnim i dru!im nesre%ama. Policija vodi evidenciju kandidata i pomo%nih policajaca. ici po#o% e policije Čla !5!. Po obavljenom osposobljavanju pomo%ni policajac može primenjivati sva policijska ovlaš%enja za vreme an!ažovanja na izvršavanju policijskih zadataka.* 14 * Ministarstvo od!ovara za štetu koju pojedinac prilikom pružanja pomo%i Ministarstvu nanese tre%im licima. $ pomo%noj policiji mo!u učestvovati i penzionisani policijski službenici do 15. PO1O>NA POLICIJA Pripa.a2aka u po#o% oj policiji Čla !5$. 6a vreme an!ažovanja u pomo%noj policiji poslodavac pomo%nom policajcu ne sme da otkaže u!ovor o radu" niti sme da uslovljava ure ivanje u!ovornih odnosa iz stava +. IB. 6a vreme an!ažovanja ima prava i dužnosti utvr ene aktom 9lade" u skladu sa od!ovaraju%im pravima i dužnostima policijskih službenika utvr enim ovim zakonom. Pripadnici pomo%ne policije osposobljavaju se i usavršavaju za izvršavanje policijskih zadataka. ovo! zakona. Pra'a i . !odine života. ovo! zakona. Pomo%ni policajac može u istoj kalendarskoj !odini da bude an!ažovan za period do mesec dana. =andidati za pomo%nu policiju mo!u biti lica koja ispunjavaju uslove iz člana ++5. u dru!im slučajevima kad je teže u!rožena unutrašnja bezbednost i u slučajevima iz člana +/. . obezbe ivanje državne !ranice. Ministarstvo sa zainteresovanim kandidatom za dobrovoljnu službu u pomo%noj policiji zaključuje u!ovor. Ministarstvo može obrazovati pomo%nu policiju za izvršavanje policijskih zadataka u slučajevima kada treba nadoknaditi an!ažovanje veliko! broja policijskih službenika za: izvršavanje zadataka visoko! bezbednosno! rizika. ovo! člana" a pomo%ni policajac se nakasnije u roku od dva radna dana po prestanku an!ažovanja u pomo%noj policiji vra%a na rad kod poslodavca sa kojim ima zaključen u!ovor o radu. # upotrebi pomo%ne policije za izvršavanje policijskih zadataka odlučuje ministar" na predlo! direktora policije.

ovo! zakona. () utvr uje način nabavke sredstava posebne namene bez javno! o!lašavanja iz člana +3(. () nošenju oružja i municije iz člana ((. Ministar donosi propise o: +) načinu obezbe ivanja zdravstvene zaštite iz člana 2. 0(" 0/" 00" 01" 02. objekata i +5) načinu primene ovlaš%enja zaustavljanja i pre!ledanja lica" predmeta i saobra%ajnih sredstava iz člana 1/. 0) načinu provere i utvr ivanja identiteta lica i identi&ikacije predmeta iz čl. i 0'. . ovo! zakona. 1) sadržaju i načinu upu%ivanja poziva iz člana /1. ovo! zakona. i /0. /) načinu primene ovlaš%enja za davanje upozorenja i izdavanje nare enja iz čl. 3) načinu primene ovlaš%enja privremeno! o!raničenja slobode kretanja iz čl. stav '. /) utvr uje potrebne uslove za zaključenje u!ovora o dobrovoljnoj službi u pomo%noj policiji" načine izvršavanja zadataka" merila za izbor kandidata" prava na primanja" troškove" odsustva i dru!a prava i dužnosti pomo%nih policajaca i razlo!e za prestanak i otkaz u!ovora iz člana +4'. i /. 9lada uredbom: +) propisuje iz!led uni&orme i oznaka policijskih službenika iz člana ('. ovo! zakona. st. ovo! zakona. ovo! zakona. ovo! zakona. ovo! zakona. 4) načinu primene ovlaš%enja pre!leda prostorija" dokumentacije i protivterorističko! pre!leda iz člana 1(. stav +. stav +.* 25 * B. ovo! zakona i načinu nošenja uni&orme iz člana ('. ovo! zakona. ovo! zakona.e i #i i"2ra Čla !5). (4" /5. i 03. ovo! zakona. /'. ++) načinu primene ovlaš%enja obezbe enja i pre!leda mesta do!a aja iz člana 10. ') iz!ledu službene značke i službene le!itimacije policijskih službenika iz člana ('. i /+. '. tačka +1) ovo! zakona. ovo! zakona. 2) načinu primene ovlaš%enja dovo enja iz čl. OVLA=>ENJA ZA DONO=ENJE PROPISA O'la(%e ja Vla. ovo! zakona. +') merilima za utvr ivanje visine na!rade iz člana 13. stav +. ') propisuje vrste naoružanja i opreme policijskih službenika iz člana ((. /4" 05" 0+. ovo! zakona. ovo! zakona.

ovo! zakona. ovo! zakona. ovo! zakona. ovo! zakona. '() vrstama uslu!a čijim pružanjem Ministarstvo može da ostvaruje dopunska sredstva iz člana +3'. 9lada i ministar done%e propise iz st. ovo! člana koje donosi ministar objavljuju se u ?8lužbenom !lasniku -epublike 8rbije?. '+) bližim uslovima i postupku dodele na!rada i priznanja iz člana +//. stav '. +/) načinu sprovo enja mera tra!anja za licima i predmetima iz člana 2'. 34" 45" 4+" 4/" 42" 43" 44. ovo! člana u roku od šest meseci od dana stupanja na sna!u ovo! zakona. ovo! zakona. '5) označavanju vrste i stepena poverljivosti podataka" načinu postupanja sa poverljivim podacima" posebnim zaštitnim merama čuvanja poverljivih podataka i službenih podataka iz člana +(1. stav 0. ovo! zakona. +1) iz!ledu" sadržaju i načinu vo enja evidencija iz člana 21. tačka /. i '. '') uslovima i načinu izbora policijsko! službenika koji se upu%uje na rad u inostranstvo i o nje!ovim dužnostima" pravima i od!ovornostima za vreme vršenja službe u inostranstvu iz člana +0+. ovo! zakona. stav '. ovo! zakona. ovo! zakona. +0) vrsti mera i postupku zaštite žrtava krivičnih dela i dru!ih lica iz člana 2(. +2) tehničkim obeležjima i bližem načinu upotrebe sredstava prinude iz čl. ovo! zakona. '/) bližim uslovima i načinu koriš%enja sredstava budžetsko! &onda iz člana +30. i +55. +4) sadržaju izjave o dužnostima i pravima policijskih službenika iz člana ++(. stav +. stav +. +. ovo! zakona. . ovo! zakona. '0) pro!ramu i uslovima za sprovo enje stručno! osposobljavanja i usavršavanja pripadnika pomo%ne policije iz člana +4'. Propisi iz stava '. ovo! zakona. ovo! zakona. '1) iz!ledu" sadržaju i načinu vo enja evidencije kandidata i pomo%nih policajaca iz člana +4'.* 2+ * +() načinu sprovo enja poli!ra&sko! testiranja i sadržaju pisane sa!lasnosti iz člana 25. +3) merilima i načinu utvr ivanja potrebne psiho&izičke sposobnosti iz člana ++5. ovo! zakona i o načinu pola!anja zakletve iz člana ++(. stav '.

PRELAZNE I ZAVR=NE ODREDBE Ak2 o u u2ra( je# ure:e ju i "i"2e#a2i&aciji ra. Prvu in&ormaciju iz stava +. )kt o unutrašnjem ure enju i sistematizaciji radnih mesta i rešenja iz člana +4/. Va*e je propi"a . ovo! člana Ministarstvo %e objaviti u roku od šest meseci od dana stupanja na sna!u ovo! zakona. -adi in&ormisanja javnosti o zakonskim promenama i odnosu izme u ovo! zakona sa zakonima iz oblasti unutrašnjih poslova" zakonima o upravi" krivičnom postupku" prekršajima" radnim odnosima i dru!im zakonima koji se odnose na policiju ili ih policija primenjuje" Ministarstvo %e dva puta !odišnje objavljivati in&ormacije za javnost sa @istom zakona i objašnjenjem zakonskih promena. i6 #e"2a Čla !5/.o o(e ja o'i6 a o" o'u o'og &ako a Čla !53.. //I4+" 24I4+" 0/I41" '0I'555" 3I'55+ i +51I'55() i 6akona o činovima pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (?8lužbeni !lasnik -8?" br.re:e i6 &ako a Čla !54.o .o o(e je ak2a o u u2ra( je# ure:e ju i "i"2e#a2i&aciji ra. Propisi doneti na osnovu 6akona o unutrašnjim poslovima (?8lužbeni !lasnik -8?" br. 0(I40 i 11I'55() ostaju na snazi do dana stupanja na sna!u propisa koje %e 9lada i ministar doneti na osnovu ovo! zakona" ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovo! zakona. i6 #e"2a Čla !5. I -or#i"a je o &ako "ki# pro#e a#a Čla !50. ovo! zakona done%e se u roku od !odinu dana od dana stupanja na sna!u ovo! zakona. Danom stupanja na sna!u ovo! zakona prestaju da važe: .* 2' * BI. Pre"2a ak 'a*e ja o. Rok &a . Do donošenja akta o unutrašnjem ure enju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu u skladu sa ovim zakonom i rešenja o raspore ivanju na radno mesto u skladu sa tim aktom ili donošenja dru!o! rešenja u skladu sa zakonom" zaposleni u Ministarstvu na dan stupanja na sna!u ovo! zakona nastavljaju da rade na istim radnim mestima i zadržavaju činove" odnosno zvanja i plate prema dosadašnjim propisima i dru!im aktima.

. 0(I40 i 11I'55()" izuzev odredaba čl. +" 0" 4.* 2( * +) 6akon o unutrašnjim poslovima (?8lužbeni !lasnik -8?" br. i +/. S2upa je a " agu o'og &ako a Čla !55. #vaj zakon stupa na sna!u osmo! dana od dana objavljivanja u ?8lužbenom !lasniku -epublike 8rbije?. ') 6akon o činovima pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (?8lužbeni !lasnik -8?" br. 14. do 10. 04. u delu koji se odnosi na učenike 8rednje škole unutrašnjih poslova i studente Policijske akademije" koji se primenjuju do donošenja propisa kojim %e se urediti oblast i status ustanove za obrazovanje za potrebe policije" odnosno do završetka školovanja !eneracije učenika 8rednje škole unutrašnjih poslova upisanih u školsku '550I'551. !odinu. koji se primenjuju do donošenja propisa kojim %e se urediti oblast i status ustanove za obrazovanje za potrebe policije" odnosno do završetka školovanja !eneracije učenika 8rednje škole unutrašnjih poslova upisanih u školsku '550I'551. i čl. !odinu. //I4+" 24I4+" 0/I41" '0I'555" 3I'55+ i +51I'55()" izuzev odredaba čl.