You are on page 1of 8

MỘT SỐ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Mẫu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – ĐH KHXH & NV


ĐOÀN KHOA ………
CHI ĐOÀN ......
Ngày ____ tháng ____ năm ____

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN _______________

NHIỆM KỲ _____ (_____ - _____)

Đại hội chi đoàn _____________ nhiệm kỳ ____ (______-______) với ___ đoàn viên đã
diễn ra vào ngày __________. Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.
Đại hội đã nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ ____, báo cáo kiểm điểm
Ban chấp hành nhiệm kỳ ____, nội dung phương hướng nhiệm kỳ ______. Trên cơ sở ý
kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ _____ trình đại hội
nhiệm kỳ _____ cùng những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước
đại hội.

2. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ______ căn cứ vào kết quả thảo luận, kết
quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp
trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của đại hội và ban hành.

3. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ____ có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội,
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất nghị quyết đại hội.

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN __________

NHIỆM KỲ ____ (_____-______)

___________________________
Mẫu Biên bản phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – ĐH KHXH & NV


ĐOÀN KHOA ………
CHI ĐOÀN ......

Ngày ___ tháng ___ năm ___

BIÊN BẢN

HỌP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN VÀ PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN
_____________

NĂM ______

Vào lúc ______ tại _____________

Căn cứ hướng dẫn của Đoàn cấp trên về việc phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại
chi đoàn.

Chi đoàn ___________ đã tiến hành họp phân tích chất lượng đoàn viên và phân loại chi
đoàn với nội dung và kết quả như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Chủ tọa: Đ/c ________________; Thư ký: Đ/c _______________

- Đoàn viên tham dự: _______ đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn

2. Phân tích chất lượng đoàn viên:

- Đ/c _____________ đọc tự kiểm và tự phong loại ________

Góp ý của chi đoàn: + Mạnh:

+ Hạn chế:

Biểu quyết phân loại của chi đoàn: __________

- Đ/c _____________ đọc tự kiểm và tự phong loại ________

Góp ý của chi đoàn: + Mạnh:


+ Hạn chế:

Biểu quyết phân loại của chi đoàn: __________

3. Phân loại chi đoàn:

- Ban chấp hành chi đoàn đọc bản tự nhận xét mạnh, hạn chế đánh giá theo tiêu chuẩn
xếp loại chi đoàn, đề xuất xếp loại.

- Đoàn viên chi đoàn đóng góp bản nhận xét, biểu quyết xếp loại:

Kết quả phân tích chất lượng đoàn viên:

- _______ đồng chí đạt xuất sắc - tỷ lệ: ____%

- _______ đồng chí đạt khá - tỷ lệ: ____%

- _______ đồng chí đạt trung bình - tỷ lệ: ____%

- _______ đồng chí đạt yếu - tỷ lệ: ____%

- Chi đoàn: ____________

Biên bản kết thúc vào lúc ________ ngày _________

CHỦ TỌA THƯ KÝ

_______________ _______________
Mẫu Biên bản đại hội chi đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – ĐH KHXH & NV


ĐOÀN KHOA ………
CHI ĐOÀN ......

Ngày ____ tháng ___ năm ___

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ________________________

NHIỆM KỲ ____ (_______-______)

Vào lúc ______ ngày _____________

Tại ____________________________

Chi đoàn _____________ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ___ ____ (_____-_____) với nội
dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo:

- Đoàn viên tham dự: ______ đồng chí / tổng số đoàn viên chi đoàn ____ tỷ lệ %

2. Thành phần điều khiển đại hội:

- Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c ________________

- Thư ký đại hội: Đ/c _______________

3. Nội dung văn kiện:

a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:

b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:

4. Nhân sự:

a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

b. Thảo luận danh sách nhân sự:

- Ý kiến đóng góp:


- Ứng cử, đề cử:

- Biểu quyết gút danh sách ứng cử viên

c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử:

d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ____

5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

- Kết quả biểu quyết: _________/ ______ tỷ lệ _____%

6. Chào cờ bế mạc:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc _______ ngày __________

CHỦ TỌA THƯ KÝ

_________________________________
Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – ĐH KHXH & NV


ĐOÀN KHOA ………
CHI ĐOÀN ......

Ngày ____ tháng ___ năm ___

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ________________

NHIỆM KỲ_____ (______-______)

Hôm nay vào lúc ___ giờ ____ phút, ngày ____ tháng _____ năm _____

Tại ________________________________________

Tổ bầu cử chúng tôi gồm:

1. Đ/c …………………………………………………………….. Tổ trưởng

2. Đ/c …………………………………………………………….. Thành viên

3. Đ/c …………………………………………………………….. Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành ……………………………………………


nhiệm kỳ ___ (______-______)

Số lượng ủy viên Ban chấp hành phải bầu là: ............ đồng chí

Danh sách ứng cử viên là: ............. đồng chí

Tổng số phiếu phát ra:…………… phiếu

Tổng số phiếu thu vào:…………… phiếu

Số phiếu hợp lệ:…………… phiếu

Số phiếu không hợp lệ:…………… phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%


2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

4. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

5. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

6. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

7. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

(Ghi theo danh sách phiếu bầu)

Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành tại đại hội đã thông qua,
đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của điều lệ Đoàn, những đồng chí có tên
sau trúng cử vào Ban chấp hành ______________ nhiệm kỳ ___ (______-______) theo
thứ tự từ cao xuống thấp là:

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

Biên bản kết thúc lúc ……….. giờ ………. cùng ngày.

TM. TỔ BẦU CỬ

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

_______________________
Giấy bảo đảm của một đoàn viên giới thiệu

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – ĐH KHXH & NV


ĐOÀN KHOA ………
CHI ĐOÀN ......

GIẤY BẢO ĐẢM GIỚI THIỆU THANH NIÊN VÀO ĐOÀN

Kính gởi: Ban chấp hành chi đoàn …………………….

Tôi là: …………………………………………….

Vào Đoàn ngày: …………………………..

Được sự phân công của chi đoàn, sau một thời gian cùng sinh họat, công tác, tìm hiểu và
giúp đỡ, tôi nhận thấy bạn / anh (chị): ……………………… đã thể hiện những ưu,
khuyết điểm sau:

- Ưu điểm: ………………………………………

- Khuyết điểm: ………………………………

Đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn, tôi nhận thấy bạn / anh (chị)
…………………………………… xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh. Vậy đề nghị chi đoàn xem xét kết nạp anh (chị) vào Đoàn.

Tôi xin bảo đảm và chịu trách nhiệm trước Đoàn về những lời giới thiệu của mình và xin
hứa sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn / anh (chị) nhanh chóng làm quen với công tác của Đoàn, trở
thành đoàn viên xuất sắc.

Ký tên

______________________________