You are on page 1of 26

B GIO DC V O TO I HC NNG

TRNG NHT TN

HN CH RI RO TN DNG TI NGN HNG U T V PHT TRIN - CHI NHNH GIA LAI

Chuyn ngnh: Ti chnh Ngn hng M s: 60.34.20

TM TT LUN VN THC S QUN TR KINH DOANH

Nng - Nm 2012

Cng trnh c hon thnh ti I HC NNG

Ngi hng dn khoa hc: PGS. TS Lm Ch Dng

Phn bin 1: TS ng Vn M Phn bin 2: TS Nguyn Ch c

Lun vn c bo v trc Hi ng chm Lun vn tt nghip thc s Qun tr kinh doanh hp ti i hc Nng vo ngy 03 thng 02 nm 2013.

C th tm hiu lun vn ti: - Trung tm Thng tin Hc liu, i hc Nng. - Th vin trng i hc Kinh t, i hc Nng.

1 M U 1. Tnh cp thit ca ti Thc tin hot ng ca cc NHTM Vit Nam trong nhng nm qua cho thy tnh trng kh khn v ti chnh ca mt ngn hng thng pht sinh t nhng khon cp tn dng kh i, in hnh nh: Hng lot Tng Cng ty, Tp on kinh t ln ti Vit Nam v n, chuyn thnh n xu, c kh nng mt vn trong nm 2011 v 2012 l rt cao. Vic t mt s NHTMCP vo tnh trng gim st c bit, sau Chnh ph ra quyt nh tin hnh sp nhp trnh kh nng v, tc ng xu n nn ti chnh ca Quc gia. Trong nhiu nhn t tc ng n s v Ngn hng th ri ro trong hot ng tn dng chim gn 80%. Chnh v vy, tn dng lun c nh gi l mt trong cc loi nghip v ngn hng phc tp v c ri ro cao, v vn hn ch ri ro tn dng lun c cc NHTM quan tm hng c bit, nht l hin nay khi Vit Nam ang trong giai on u ca qu trnh hi nhp vo T chc thng mi th gii (WTO). Vi mc tiu hng ti xy dng m hnh mt NHTM t tiu chun quc t, hin i v vng mnh, Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam ni chung v Chi nhnh Gia Lai ni ring trong qu trnh chuyn i ca mnh lun quan tm v cng tc hn ch cc loi ri ro, trong c bit l ri ro tn dng ln u tin hng u. T l n xu t nm 2009 n nm 2011 c du hiu tng, ri ro tim n trong hot ng tn dng c du hiu ngy cng tng. Ngn hng u t v Pht trin - Chi nhnh Gia Lai p dng nhiu bin php hn ch RRTD, tuy nhin kt qu cha t theo

2 mc tiu ra. cng l l do tc gi chn ti Hn ch ri ro tn dng ti Ngn hng u t v Pht trin - Chi nhnh Gia Lai. 2. Mc tiu nghin cu - H thng ha c s l lun v cc vn lin quan n hn ch ri ro tn dng ca NHTM. - Phn tch thc trng ri ro tn dng v hot ng hn ch ri ro tn dng ang trin khai ti Ngn hng u t v Pht trin Chi nhnh Gia Lai trong thi gian qua. - xut nhng gii php nhm hn ch ri ro tn dng trong thi gian n. 3. i tng v phm vi nghin cu - i tng nghin cu: Cng tc hn ch ri ro tn dng ti Ngn hng u t v Pht trin - Chi nhnh Gia Lai v nhng vn l lun c lin quan. - Phm vi nghin cu: + V ni dung: ti tip cn vn ri ro tn dng di gc hn ch ri ro tn dng ti Ngn hng u t v Pht trin Chi nhnh Gia Lai. + V thi gian: ti gii hn cc phn tch v thc trng hn ch RRTD ti Chi nhnh Gia Lai t nm 2009 2011. 4. Phng php nghin cu - Phng php lun: Phng php duy vt bin chng; phng php duy vt lch s. - Phng php: Tng hp, phn tch, phng php so snh phi hp vi phng php tip cn v phn tch h thng. - Phng php c th: Phng php thng k, din gii, quy np. - S dng phng php chuyn gia.

3 - Tham kho thm cc thng tin t sch, bo, tp ch ngn hng, nhng bi phn tch v ri ro tn dng ca cc nh nghin cu kinh t. 5. B cc ti gii quyt cc vn trn, lun vn c thit k lm 3 chng: - Chng 1: C s l lun v hn ch ri ro tn dng ca NHTM. - Chng 2: Thc trng v hn ch ri ro tn dng ti Ngn hng u t v Pht trin Chi nhnh Gia Lai. - Chng 3: Gii php tng cng cng tc hn ch ri ro tn dng ti Ngn hng u t v Pht trin Chi nhnh Gia Lai. 6. Tng quan ti liu Trong qu trnh nghin cu tc gi vn dng l thuyt v ri ro tn dng v tham kho cc ti c cng b c ni dung v phng php nghin cu tng t cng c thm v c s l lun v tnh thc tin trong qu trnh phn tch, nh gi, a ra cc gii php nhm hn ch ri ro tn dng. Nguyn Thy Dung (2010), Thc trng hn ch ri ro tn dng ti Ngn hng Pht trin nh ng bng Sng Cu Long Chi nhnh H Ni, Lun vn Thc s Qun tr kinh doanh, i hc Kinh t Quc dn H Ni. Trc tin tc gi h thng ha cc vn l lun v ri ro tn dng ti Ngn hng thng mi. Tc gi nu c nhng khi nim v ri ro tn dng, khi nim v hn ch ri ro tn dng; nhng ch tiu nh gi hn ch RRTD ca Ngn hng Thng mi. Phn tch nhng kt qu t c v nhng nguyn nhn ca hn ch. ti a ra cc gii php c bn sau:

4 - Xy dng hon thin chnh sch tn dng; thc hin tt quy trnh tn dng; tng cng cng tc kim tra, kim sot tn dng. Tng cng v nng cao hiu qu cng tc x l n; nng cao nng lc cn b tn dng. - Kin ngh vi Ngn hng nh nc: Hon thin h thng cung cp thng tin khch hng; Tin hnh c phn ha cc NHTM Nh nc. Hn ch ca ti: - Tc gi i su vo quy trnh tn dng v phn tch ri ro tn dng ch yu ti khu khi to h s, kim tra, xut v x l n. Cha nh gi chi tit cc nguyn nhn khc tc ng n ri ro tn dng nh: o c ngh nghip ca cn b tn dng, cht lng chuyn mn ca Cn b tn dng, s mt cn i trong cung cp thng tin ca khch hng vay. - Cha a ra nhng gii php c th v hn ch ri ro tn dng gn vi c im v nguyn nhn m tc gi phn tch chng 1, phn c s l lun. - Nhng kin ngh vi NHNN v c phn ha Ngn hng TMCP nh nc khng lin quan n vic hn ch ri ro tn dng ti Ngn hng m tc gi nghin cu. Nguyn Ton Trung (2010) Phn tch ri ro tn dng ti Chi nhnh Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn tnh Qung Nam, Lun vn thc s qun tr kinh doanh, i hc Nng. Tc gi h thng li cc vn l lun v ri ro tn dng Ngn hng Thng mi: Khi nim v ri ro tn dng; quan nim v ri ro tn dng ca NHTM; nguyn nhn, hu qu v cc yu t nh hng n ri ro tn dng. ti a ra hai ch tiu nh gi ri ro tn dng l n qu hn v t l xa n rng.

5 ti s dng s liu bo co tng kt ca Chi nhnh Nho&PTNT tnh Qung Nam (2006-2008) phn tch ri ro tn dng. Tc gi tp trung phn tch n xu v t l n xu theo thnh phn kinh t v loi hnh doanh nghip, nguyn nhn dn n n xu. Tc gi a ra cc gii php hn ch ri ro tn dng nh sau: - Hon thin cng tc nh gi ri ro ca khch hng vay vn nh tnh php l khch hng, uy tn, nng lc hot ng, phn tch ti chnh khch hng. - Hon thin cng tc nh gi phng n, d n u t ca khch hng v ngun tr n ca khch hng. - Hon thin cng tc nh gi ngun ri ro do nhn vin. - Tun th nghim cc nguyn tc tn dng, tng cng cng tc kim tra, kim sot ni b. Hn ch ca ti: - Cha tm hiu v phn tch c biu hin, c im ca ri ro tn dng ni chung ca NHTM. Cc ch tiu phn tch cha nu r c yu t no tc ng n ri ro tn dng. ti cp ch yu l cc nhn t khch quan. - ti dng li gc phn tch ch tiu n xu, cha tch t trng n xu theo nhm v ngnh, qua cho thy mt s ngnh thng xuyn c ri ro c th ngnh xy dng gii php hn ch ri ro ph hp. Nguyn Thanh Ha (2011), Gii php hn ch ri ro cho vay i vi khch hng doanh nghip ti ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn chi nhnh Nng, Lun vn thc s qun tr kinh doanh, i hc Nng. ti trnh by cc l lun v hot ng tn dng v ri ro cho vay i vi khch hng doanh nghip ca NHTM, trong tp

6 trung lm r khi nim, c im, vai tr v cc phng thc cho vay, cng nh nguyn nhn dn n RRTD i vi khch hng doanh nghip. Phn tch, nh gi t khi qut n c th tnh hnh cho vay, thc trng ri ro cho vay v nhng nguyn nhn dn n ri ro cho vay i vi khch hng doanh nghip ti Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn chi nhnh Nng. Trn c s , tc gi xut cc gii php nhm hn ch ri ro ny ti chi nhnh ngn hng. Nguyn Th Thanh Huyn (2011), Qun tr ri ro tn dng doanh nghip theo mc ri ro khch hng kinh nghim quc t, Tp ch ngn hng, (7), tr.60-67. Tc gi cho rng qun l danh mc tn dng doanh nghip theo mc ri ro khch hng l cch thc m bo cho ngn hng duy tr cht lng hot ng tn dng ca mnh. lm tt cng vic ny, ngn hng cn tp trung xy dng h thng xp hng chm im khch hng v c tnh tn tht RRTD. ng thi, vic xy dng danh mc theo k hoch cng l phng thc gip ngn hng qun l c danh mc tn dng ca mnh. i vi cc ngn hng m i tng phc v ch yu l doanh nghip th vn ny cng tr nn cp thit bi c trng kinh doanh ca i tng ny s nh hng rt ln n quyt nh cp tn dng ca NH. Nguyn Th Mai (2011), Gii php hn ch ri ro trong hot ng tn dng ti Ngn hng TMCP ngoi quc doanh VPBank Chi nhnh Nng, Lun vn thc s qun tr kinh doanh, i hc Nng. ti trnh by cc l lun v hot ng tn dng ca NHTM, h thng li cc khi nim, cc tiu ch nh gi v cch thc nhn dng ri ro tn dng.

7 Phn tch, nh gi t khi qut n c th tnh hnh cp tn dng, n thc trng n xu v nhng nguyn nhn dn n ri ro tn dng ti VPBank Chi nhnh Nng. Trn c s , tc gi xut cc gii php nhm hn ch ri ro ny ti chi nhnh ngn hng.

8 CHNG 1 C S L LUN V HN CH RI RO TN DNG CA NGN HNG THNG MI 1.1. RI RO TN DNG TRONG HOT NG CA 1.1.1. Tn dng ngn hng a. Khi nim tn dng Ngn hng Theo quan im truyn thng, tn dng l mt quan h giao dch gia hai ch th trong mt bn chuyn giao tin hoc ti sn cho bn kia s dng trong mt thi gian nht nh, ng thi bn nhn tin cam kt hon tr c gc v li theo cc iu kin tho thun trong hp ng k kt. Cn c theo iu 4 ca Lut TCTD (2010) Cp tn dng l vic tha thun t chc, c nhn s dng mt khon tin hoc cam kt cho php s dng mt khon tin theo nguyn tc c hon tr bng nghip v cho vay, chit khu, cho thu ti chnh, bao thanh ton, bo lnh ngn hng v cc nghip v cp tn dng khc. b. Phn loi Tn dng ngn hng - Cn c vo thi hn tn dng: c th chia TD 3 loi: + Tn dng ngn hn: L tn dng c thi hn n 1 nm, nh hn 12 thng. + Tn dng trung hn: L loi tn dng c thi hn t trn 1 n 5 nm, nhng khng qu 60 thng. + Tn dng di hn: L loi tn dng c thi hn trn 5 nm, t 60 thng tr ln. - Cn c vo i tng tn dng: chia thnh 2 loi: + Tn dng vn lu ng. + Tn dng vn c nh. NGN HNG THNG MI

9 - Cn c vo mc ch s dng vn c 2 loi: Tn dng u t sn xut v lu thng hng ho v tn dng tiu dng - Cn c mc m bo: Tn dng c m bo v Tn dng khng c m bo. - Cn c vo loi tin: Tn dng bng ng ni t (VN) v Tn dng bng ngoi t. - Cn c theo khch hng: Tn dng cho doanh nghip v Tn dng cho khch hng c nhn, h sn xut. c. Vai tr ca tn dng ngn hng - Vai tr i vi s pht trin ca nn kinh t: - Vai tr ca tn dng i vi hot ng ca NHTM: 1.1.2. Ri ro tn dng ca Ngn hng Thng mi a. Khi nim: Ri ro tn dng trong hot ng Ngn hng ca t chc tn dng l kh nng xy ra tn tht trong hot ng Ngn hng ca t chc tn dng do khch hng khng thc hin hoc khng c kh nng thc hin ngha v ca mnh theo cam kt. b. Phn loi ri ro tn dng - Ri ro giao dch gm c: + Ri ro la chn. + Ri ro bo m. + Ri ro nghip v. - Ri ro danh mc gm: Ri ro ni ti v ri ro tp trung. 1.1.3. c im ri ro tn dng ca NHTM a. Ri ro tn dng c tnh cht a dng v phc tp b. Ri ro tn dng c tnh tt yu 1.1.4. Hu qu ca ri ro tn dng a. Tc ng i vi hot ng kinh doanh ca cc NHTM - Ri ro tn dng lm gim li nhun Ngn hng

10 - Ri ro tn dng lm gim kh nng thanh ton ca Ngn hng. - Ri ro tn dng lm gim uy tn ca ngn hng. - Ri ro tn dng l nguy c dn n ph sn ngn hng. b. i vi nn kinh t Hot ng kinh doanh ca ngn hng lin quan n rt nhiu thnh phn kinh t t c nhn, h gia nh, cc t chc kinh t cho ti cc t chc tn dng khc. Khi NHTM gp phi ri ro tn dng hay b ph sn th nh hng rt ln n ton b nn kinh t. 1.2. HOT NG HN CH RRTD CA NHTM 1.2.1. Ni dung hot ng hn ch RRTD ca NHTM Hn ch ri ro tn dng l t hp cc bin php ngn hng p dng nhm gim thiu n mc thp nht ri ro tn dng trong hot ng cp tn dng ca ngn hng. - Hn ch kh nng xy ra RRTD. - Hn ch tn tht nu xy ra RRTD. 1.2.2. Cc tiu ch phn nh RRTD ca NHTM a. Mc tng, gim d n v t l n t nhm 2 n nhm 5. b. Mc tng, gim d n v t l n xu c. Mc tng, gim xa n rng v t l xa n rng d. Mc tng, gim v t l trch lp d phng. e. Mc tng, gim v t l li treo so vi tng d n 1.3. CC NHN T NH HNG N HOT NG HN CH RI RO TN DNG 1.3.1. Nhn t bn ngoi ngn hng 1.3.2. Nhn t bn trong ngn hng

11 KT LUN CHNG 1 Tm li hn ch ri ro tn dng ca ngn hng chu s tc ng t nhiu pha, khng ch bn thn ngn hng m cn t pha khch hng v mi trng hot ng ca khch hng c bit l mi trng kinh t v php lut. Tuy nhin hn ch ri ro tn dng c hiu qu, bn thn ngn hng phi ng vai tr trung tm, a ra cc bin php, cc ch tiu c th v ri ro, tin hnh xy dng h thng chnh sch v cc ng ph thch hp m bo hot ng va hiu qu va an ton, cc yu t thuc v khch hng hay mi trng ch ng vai tr h tr cho ngn hng trong hn ch ri ro ni chung v ri ro tn dng ni ring. Ngn hng cn c h thng gii php hay cc bin php, hot ng c th trong qu trnh thm nh, ph duyt, gii ngn v kim tra s dng vn vay mt m bo ng php l, quy trnh v cht ch. Trng hp c xy ra RRTD th tn tht hay kh nng mt vn l thp v bo ton vn cho hot ng kinh doanh ca Ngn hng. Qua c nhng cn c tip tc nh gi thc trng RRTD ti BIDV Gia Lai. Trong chng ny Tc gi tp trung nghin cu v h thng li c s l lun v RRTD ca NHTM, cc khi nim v tiu ch nh gi RRTD, cch thc tnh ton cc ch tiu nh gi RRTD. H thng li cc nhn t nh hng n cng tc hn ch RRTD.

12 CHNG 2 THC TRNG HN CH RI RO TN DNG TI NGN HNG U T V PHT TRIN - CHI NHNH GIA LAI 2.1. KHI QUT V NGN HNG U T V PHT TRIN VIT NAM V QU TRNH HNH THNH V PHT TRIN CHI NHNH GIA LAI 2.1.1. Lch s hnh thnh v pht trin ca Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam - Tn ting Vit: Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam -Tn ting Anh: Joint stock commercial bank for Investment and Development of Viet Nam. - Tn vit tt : VIETINDEBANK - Tn gi tt : BIDV - Tr s chnh : S 35, Hng Vi, qun Hon Kim, thnh ph H Ni. Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam c thnh lp t nm 1957, l mt trong bn Ngn hng thng mi quc doanh ln nht Vit Nam, l Doanh nghip Nh nc c xp hng c bit. Hot ng truyn thng ca BIDV l ti tr trong lnh vc u t pht trin vi mt h thng a dng cc nghip v ngn hng v phi ngn hng, kinh doanh tin t, tn dng phc v cc khch hng thuc mi thnh phn kinh t. 2.1.2. Qu trnh hnh thnh v pht trin Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam Chi nhnh Gia Lai Tin thn ca BIDV Gia Lai l Chi nhnh Ngn hng kin thit tnh Gia Lai Kon Tum c thnh lp theo Quyt nh s 580/TCVB ngy 15 thng 11 nm 1976 ca B trng B Ti chnh.

13 2.1.3. M hnh t chc ti Ngn hng u t v Pht trin Chi nhnh Gia Lai * M hnh t chc nh sau: - Ban gim c gm: 01 Gim c v 04 Ph Gim c. + Gim c Chi nhnh: Ph trch chung, l Ch tch HTD c s, Ch tch Hi ng thi ua khen thng. + 01 Ph Gim c Ph trch b phn Quan h khch hng (ph trch xut tn dng, bo lnh). + 01 Ph Gim c Ph trch b phn Qun l ri ro (Kim sot quy trnh v chnh sch cp tn dng, bo lnh; kim sot n xu, x l n xu ton Chi nhnh). + 01 Ph Gim c Ph trch tc nghip (gii ngn, kim sot cc chng t v iu kin gii ngn). + 01 Ph Gim c ph trch khi dch v v ti chnh, vn phng. - Cc phng Quan h khch hng, Phng giao dch. - Cc phng tc nghip: Qun l ri ro, Qun tr tn dng, dch v khch hng, Phng Dch v - Kho qu. - Cc phng chc nng: Phng Ti chnh k ton, Phng K hoch Ngun vn, Phng T chc Nhn s, Vn phng. 2.1.4. Kt qu hot ng kinh doanh ch yu ca BIDV Gia Lai a. Hot ng huy ng vn b. Hot ng cho vay c. Kt qu hot ng kinh doanh Nhn chung hot ng kinh doanh ca BIDV- Gia Lai kh hiu qu, li nhun tng u qua cc nm. Thu nhp t hot ng tn dng chim t trng cao, trong thu nhp t huy ng vn chim

14 ti 70% trong tng li nhun t tn dng mang li. Thu nhp t hot ng dch v chim 30% trn tng thu nhp. 2.2. THC TRNG CNG TC HN CH RI RO TN DNG TI NGN HNG TMCP U T V PHT TRIN VIT NAM CHI NHNH GIA LAI 2.2.1. Tng quan hot ng tn dng ti BIDV - Gia Lai Nhn chung mc d n tn dng ca chi nhnh trong thi gian qua tng trng n nh, nm trong gii hn nh hng, k hoch kinh doanh do Ngn hng Trung ng giao. Bng 2.1: C cu tn dng theo thi gian Nm 2009 Gi tr 4,330 2,152 720 1,458 227 68 4,625 VT: T ng Nm Nm 2010 2011 Gi tr Gi tr 5,022 2,479 685 1,858 250 75 5,347 5,923 3,240 695 1,988 187 60 6,170

STT A 1 2 3 B C

Cho vay Cho vay Ngn hn Trung hn Di hn Bo lnh Chit khu GTCG Tng cng

(Ngun: BCTK 3 nm 2009-2011 ca BIDV Gia Lai) Qua s liu trn cho thy, t trng cho vay ngn hn cao hn trung v di hn t 2-6%. Do c th ca tnh Gia Lai l khch hng vay doanh nghip ch yu u t d n cy cng nghip di ngy (c ph, cao su, tiu v Thy in), Tuy nhin, cc khon vay trn n chu k tr n nn vn trung, di hn gim, cc doanh nghip tp

15 trung vay ngn hn b sung vn lu ng l chnh (tin lng, nhn cng, vt t phn bn, cng c lao ng). Trong 3 nm 2009 n nm 2011 d n tn dng tng trung bnh 16,96% nm; Nm 2010 tng 15,98% so vi nm 2009 v nm 2011 tng 17,94% so vi nm 2010. Trong t l cho vay ngn hn tng t 15,20% trong nm 2010 v t 52,51% trong nm 2011. 2.2.2. Cc bin php hn ch RRTD ti BIDV - Gia Lai a. V c cu t chc qun tr tn dng b. V quy trnh cp tn dng, bo lnh c. Trin khai p dng v tun th chnh sch khch hng, chnh sch m bo tin vay v Quy nh xp hng tn dng ni b ca BIDV - Phn loi nhm khch hng: - Xp hng TDNB i vi khch hng: - p dng cc chnh sch ca BIDV cho khch hng doanh nghip: + Chnh sch tip th. + Chnh sch v cp tn dng. + Chnh sch v bo m tin vay. + Chnh sch v li sut cho vay. + Chnh sch theo nhm khch hng. - Chnh sch i vi cho vay bn l: p dng i vi khch hng c nhn, h sn xut kinh doanh. - Cng tc thm nh phng n, d n vay. - Cng tc kim tra sau khi cho vay. - V h s cho vay trn ti sn m bo. - p dng mc phn quyt tn dng, bo lnh

16 + Phng Giao dch, Phng QHKH c nhn ph duyt tn dng khng qu 2 t ng; Ph duyt gii ngn khng qu 1 t ng. + Ph Gim c ph trch QHKH: Ph duyt tn dng ti a l 3 t ng i vi khch hng c nhn, 8 t ng i vi DNTN; 10 t ng i vi Cng ty TNHH, CTCP, Tng cng ty, Tp on. + Gim c Chi nhnh: Ph duyt tn dng ti a l 6 t ng i vi khch hng c nhn, 10 t ng i vi DNTN, 18 t ng i vi Cng ty TNHH, CTCP, Tng cng ty, Tp on. + Hi ng TDCS: Ph duyt tn dng ti a l 100 t ng i vi Doanh nghip nh nc, cc Tng cng ty, tp on; 50 t ng i vi DNTN, Cng ty TNHH; 20 t ng i vi h gia nh, c nhn. Trng hp d n vt thm quyn chi nhnh th trnh ra Hi s chnh. - S dng bin php phn loi n v trch lp d phng x l n xu. d. Cng tc trin khai kim sot ri ro i vi n xu - Thnh lp t kim tra t xut. - ng dng cng ngh thng tin trong phn nhm n. e. Bin php x l n xu, n ngoi bng: Trin khai thc hin trit cc bin php mnh i vi khch hng chuyn n xu, tin hnh khi kin pht mi ti sn thu n. * Nhn xt: Kt qu t c: Chi nhnh p dng nhiu bin php hn ch RRTD v x l n xu trong giai on 2009-2011, bc u c kt qu nh: Cn b QHKH c nhn thc tm quan trng trong vic x l n xu, xem y mt trong nhng yu t tng li nhun ca chi nhnh v tng c nhn ngi lao ng; N xu, n qu hn

17 c hn ch pht sinh trong cui nm 2011; Cht lng tn dng c kim sot trong mc cho php ca Hi s v NHNN. - Hn ch cn khc phc: Chi nhnh cha c phng qun l n xu nn vic x l n xu cn chm, cha chuyn nghip; Nhiu cn b QHKH khng nm c quy trnh v cc bc x l n. Cc bin php hn ch RRTD cha c trin khai thng xuyn, lin tc n CB.QHKH, CB.QLRR. 2.3. PHN TCH KT QU CA CNG TC HN CH 2.3.1. D n cho vay ti BIDV Gia Lai BIDV Gia Lai tun th p dng cc bin php hn ch ri ro tn dng do Hi s ban hnh, thc hin nghim tc cc chnh sch, quy nh trong qu trnh ph duyt, cp tn dng nn phn no hn ch c RRTD. Cc s liu nhm n c th hin qua bng sau: Bng 2.7: Phn loi nhm n Nm 2009 Gi tr 4,625 3,894 623 89 0.53 19 VT: T ng. Nm Nm 2010 2011 Gi tr Gi tr 5,347 4,730.00 523.00 44.50 1.77 47.37 6,170 5,839 255 67.5 2.7 5.9 RI RO TN DNG TI BIDV GIA LAI

TT

Phn loi nhm n Tng d n N nhm 1 N nhm 2 N nhm 3 N nhm 4 N nhm 5

1 2 3 4 5

(Ngun: Bo co phn loi n BIDV Gia Lai) Qua bng s liu trn cho thy mc d n nhm 2 n nhm 5 gim dn qua cc nm: Nm 2010 gim so vi nm 2019 l 114, 36

18 t ng; Nm 2011 gim so vi nm 2010 l 285,54 t ng. Cho thy tnh hnh kim sot n xu c du hiu tch cc. Cc bin php x l n xu c hiu qu r rt qua tng nm, c bit l n nhm 5 t 19 t ng gim xung cn 5,9 t ng trong nm 2011. * Nhn xt: Qua s liu bng trn cho thy mc d n nhm 1 cng ngy cng tng, d n nhm 2 n nhm 5 gim dn; Ch tiu n ngoi bng nm 2011 l tng nhanh hn 156% so vi nm 2010 v 184,9% so vi nm 2009. Nh vy t l v mc mt vn ca Ngn hng ngy cng ln, RRTD gia tng, cht lng tn dng gim r rt v c du hiu trm trng hn so vi nm 2009. 2.3.2. Phn tch kt qu cng tc hn ch RRTD ti BIDV Gia Lai a. Mc d n v t l n nhm 2 n nhm 5. b. Mc tng, gim d n v t l n xu. c. Mc tng, gim n xu rng v t l xa n rng. d. Mc tng, gim v t l trch lp d phng: e. Mc tng, gim li treo v t l li treo trn tng d n * Nhn xt: - T l n qu hn trn tng d n: Gim dn t 2,5% trong nm 2009, tip n l 1,75% trong nm 2010 v 1,23% trong nm 2011. Do chuyn n qu hn sang n ngoi bng, ng thi d n tn dng tng nn t l n xu gim xung. - Mt s doanh nghip c d n thuc nhm 4-5 c Chi nhnh x l n nh: Bn ti sn thu n. - N nhm 2-5 qua ba nm gim dn, nm trong mc quy nh ca NHNN v Hi s quy nh l di 2,5%/tng d n.

19 Chi nhnh thc hin nhiu bin php hn ch ri ro tn dng nhng mc t c cha nh mong mun, do thi gian ny Chnh ph tht cht tn dng, li sut tng nhanh, cc ngnh c nhiu nh hng ln n tn dng u ngng tr nh bt ng sn, ngnh nng lm, thy sn gi c gim st t 20%-50%, tc ng tiu cc n h thng ngn hng ni chung v BIDV Gia Lai ni ring. 2.4. NH GI CHUNG V THC TRNG HN CH 2.4.1. Nhng kt qu t c 2.4.2. Hn ch 2.4.3 Nguyn nhn hn ch a. Nguyn nhn t bn trong ngn hng: b. Nguyn nhn t bn ngoi Ngn hng: KT LUN CHNG 2 Trong chng ny, lun vn tp trung phn tch thc trng v cng tc hn ch RRTD trin khai ti Ngn hng u t v Pht trin - Chi nhnh Gia Lai; Tng hp v phn tch cc ch tiu phn nh n xu, n t nhm 2 n nhm 5, n qu hn, n ngoi bng, mc thu hi v t l thu hi n ngoi bng Qu phn tch cc ch tiu phn nh RRTD, lun vn a ra nhng nhn xt nhng u im, kt qu t c trong cng tc hn ch RRTD; Phn tch cc hn ch v nguyn nhn ca hn ch. RI RO TN DNG TI BIDV GIA LAI

20 CHNG 3 GII PHP TNG CNG CNG TC HN CH RI RO TN DNG TI NGN HNG U T V PHT TRIN CHI NHNH GIA LAI 3.1. NH HNG PHT TRIN TN DNG V HN CH RI RO TN DNG CA NGN HNG U T V PHT TRIN VIT NAM V CHI NHNH GIA LAI 3.1.1. nh hng pht trin tn dng ca Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam giai on 2012-2015 - Hon thin m hnh t chc qun tr, tng cng nng lc iu hnh cc cp to nn tng vng chc pht trin thnh Tp on ti chnh hng u ti Vit Nam; Tp trung ti c cu ton din cc mt hot ng kinh doanh nhm nng cao hiu qu v cht lng; kim sot ri ro v tng trng bn vng. - Nng cao nng lc qun tr ri ro, p dng qun l ri ro theo cc thng l tt nht ph hp vi thc tin kinh doanh ti Vit Nam; Pht trin hot ng ngn hng bn l, nm gi th phn ln v d n tn dng, huy ng vn v dch v bn l. 3.1.2. nh hng pht trin tn dng ca BIDV - Gia Lai a. Mc tiu chung - V huy ng vn, dch v: Gi vng v th ca ngn hng dn u v huy ng vn v cung cp dch v phi tn dng ti a phng. - V tn dng: L ngn hng t cht lng tn dng tt nht v c hiu qu kinh doanh ti u trn a bn. b. Cc ch tiu kinh doanh ch yu ca BIDV- Gia Lai c. Cc nhim v trng tm: - Qun tr ti sn n-c.

21 - i vi hot ng tn dng. - Pht trin mng li hot ng. 3.2. GII PHP TNG CNG CNG TC HN CH RI RO TN DNG TI NGN HNG U T V PHT TRIN CHI NHNH GIA LAI 3.2.1. Hon thin c cu t chc qun tr tn dng bo m tnh khch quan trong khu kim sot, phng nga mt cch hiu qu, nn thnh lp Phng x l n xu. Sau khi gii ngn, kim tra sau cho vay phi c xc nhn ca cn b Phng QLNX. Trng hp c du hiu ri ro, cn b P.QLNX xut cc bin php x l n theo quy nh ca BIDV nh: Thu n trc hn, khi kin pht mi ti sn 3.2.2. Tun th cht ch chnh sch tn dng do Hi s chnh ban hnh - Thng xuyn t chc tp hun v trin khai p dng chnh sch tn dng tn dng, bo lnh cho cn b QHKH, QLRR, QTTD v CBHT kp thi, y . Hng qu c kim tra trc nghim i vi cn b QHKH, QLRR, QTTD trng hp im thp hn quy nh <70% so vi yu cu, ngh tip tc hc tp, nghin cu li. - R sot v kin ngh kp thi, thch ng trong vic hon thin chnh sch tn dng ph hp vi thc t. - Thc hin nghim tc cc chnh sch tn dng: Chnh sch nh hng tn dng ni b; Chnh sch cho vay theo nhm khch hng, chnh sch m bo tin vay, chnh sch li sut, chnh sch bo m tin vay. 3.2.3. Thc hin tt quy trnh tn dng

22 Tng cng o to, tp hun, kin ngh b sung v quy trnh tn dng cho CBQHKH, QLRR, CBHT cc nghip v ch yu sau: - Cng tc kim tra, thm nh khch hng vay; Kim tra trong khi cho vay; Kim tra sau cho vay. 3.2.4. nh hng tn dng ni b v s dng kt qu xp hng tn dng ni b p dng cc chnh sch cp tn dng ph hp, hn ch ri ro a. V cng tc nh hng tn dng: Trong thi gian ti yu cu ton b doanh nghip c BCTC hai nm cung cp cho ngn hng phi bt buc xc nhn ca c quan kim ton c lp hoc c quan thu ti a phng. b. p dng chnh sch m bo tin vay: - Mc cho vay i vi ti sn bo lnh ca Bn th 3 khong t 50-60%. Phng nga s cu kt gia Bn vay vi Bn bo lnh y trch nhim cho ngn hng x l n; Gim t l cho vay i vi TSB l my mc thit b chuyn dng v phng tin vn ti t mc 70% hin nay xung cn 50%; Ti sn bo m ngoi a bn tnh Gia Lai: p dng h s cho vay mc 0,6 trn ti sn m bo l bt ng sn v 0,4 trn ti sn ng sn. - i vi nhm khch hng l c nhn: Chi nhnh nn kin ngh Hi s chnh sm ban hnh Quy nh xp hng tn dng ni b i vi khch hng c nhn, h sn xut c lng, phn nhm, loi khch hng, qua hn ch c phn no ri ro tn dng. 3.2.5. Phn tn ri ro tn dng - C cu danh mc: Mc tiu v c cu danh mc s kim sot mc tp trung ca danh mc theo tng lnh vc kinh doanh, loi khch hng, sn phm khu vc a l.

23 - Cho vay hp vn (ng ti tr). - Bn n c k hn. 3.2.6. Nng cao cht lng thu thp, x l, lu tr v s dng thng tin phc v cho cng tc xut, ti thm nh n ph duyt cp tn dng 3.2.7. Tin hnh thnh lp v nng cao hiu qu ca Phng X l n ti Chi nhnh 3.2.8. ng dng cng ngh thng tin trong cng tc hn ch ri ro tn dng 3.2.9. Tng cng cng tc o to o c ngh nghip Cn b quan h khch hng, rt ngn thi gian lun chuyn cn b nhm pht hin kp thi ri ro do tc nghip v ri ro tn dng do li ch c nhn gy ra Kt lun chng 3 Trn c s nh hng hot ng tn dng ca Chi nhnh. ti ra nhng gii php nhm tng cng cng tc hn ch RRTD ti BIDV Gia Lai. Hn ch RRTD bao gm cc gii php mang tnh ng b, din ra ng thi v p dng cc gii php cng din ra ti mt thi im xem xt, bo co, thm nh v quyt nh cp tn dng cho khch hng. Mi gii php, chnh sch u c tnh h tr ngn nga, h tr cho vic hn ch RRTD ch khng phi l bin php ti u trong vic hn ch ri ro tn dng. Nn vic p dng phi linh hot v ph hp vi tng giai on c th. 3.3. KIN NGH 3.3.1. Kin ngh vi Ngn hng Nh nc 3.3.2. Kin ngh vi Chnh ph, cc B ngnh 3.3.3. Kin ngh vi Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam

24 KT LUN Trong nn kinh t th trng, m ca hi nhp quc t nc ta hin nay, cng vi s pht trin ca x hi, nhu cu vn cho nn kinh t ngy cng tng, dn n mc tng trng tn dng cng tng ln tng ng. Tuy nhin s tng trng ny cng ko theo s gia tng ri ro tn dng pht sinh t nhiu nguyn nhn ch quan hay khch quan. Hot ng tn dng ca Ngn hng c xem l mt trong nhng hot ng kinh doanh c thu li nhun, tuy nhin bn cnh tn ti nhng ri ro tim n vn c. Cc NHTM chp nhn s tn ti ca nhng ri ro ny trn c s a ra nhng chnh sch, cng c, bin php qun l ri ro cn thit nhm hn ch ti a cc hu qu pht sinh v to ra s tng trng tn dng mt cch n nh, bn vng. T nhng nghin cu l lun v thc tin, Lun vn hon thnh c nhng nhim v sau: - H thng ha c s l thuyt v hn ch ri ro tn dng ca NHTM; Thu thp v phn tch, nh gi thc trng hn ch ri ro tn dng ti BIDV - Gia Lai. Qua , tm hiu nhng kt qu t c v hn ch cng nh nguyn nhn ca hn ch. - Trn c s l thuyt v thc tin, Lun vn xut mt s gii php nhm hn ch ri ro tn dng ti Chi nhnh nhm tng li nhun ngn hng vi phng chm Hiu qu, an ton v bn vng.