jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf

/

ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&;
jidrf;csrf;a&;'dDrdkua&pDa&;vlYtcGifhta&;
aqmif;yg;rsm; twGJ 64

ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္သည့္ ကိုစည္သူေမာင္၊ ကိုရဲမင္းဦး၊ ကိုရဲဴမတ္ဟိန္းႎႀင့္
အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္မဵား ဴဖစ္သည့္ ကိုေနဇာမဵိႂးဝင္း၊ ကိုေကဵာ္ေကဵာ္လင္း၊ ကုိေကဵာ္ဇင္ဝင္းႎႀင့္
မဳကည္ဳကည္ဝၝ

txl;aqmif;yg;
vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

1

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

2

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ppftmPm&Sifpepfwdkufzsufa&;
jidrf;csrf;a&;'dDrdkua&pDa&;vlYtcGifhta&;
aqmif;yg;rsm; twGJ 64

txl;aqmif;yg;

ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္ ဒီ႓ငိမ္းလင္း အပၝအဝင္
ႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ဆက္လက္ ေထာင္ဒဏ္
ခဵမႀတ္႓ပီး နယ္ေထာင္ေတၾကုိပုိႛ

yHkEdSyfrSwfwrf;

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) twGuftxl;xkwfa0onf
2008 ckESpf
pifumyledKifiH

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

3

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

4

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

rmwdum
ေဴမေအာက္ေတာ္လႀန္ေရး အေဳကာင္း တေစ့တေစာင္း အရာရာႎႀင့္ အေဳကာင္းေဳကာင္း ------ ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တိုင္)
ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တိုင္) (၁၉၂၆)
ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖတဲ့ေဟ့ ---------- ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တိုင္)
ဦးသိန္းေဖဴမင့္ႎႀင့္ လ႖ိႂႚဝႀက္ ေဆၾးေႎၾးရန္ တာဝန္ေပးခံရစဥ္က ---------- ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တိုင္)
အျငင္းပြားေရပိုင္နက္အတြင္း ေရနံ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွ ေတာင္းဆို
ႏိုင္ငံစီးပြားေရး က်ဆင္းေနဟု ဂ်ပန္အစိုးရ တရား၀င္ထုတ္ျပန္
မင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံ အစြန္အဖ်ား ေထာင္မ်ားသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕
ကမၻာ့စီးပြားေရးညီလာခံအၿပီး တိုးတက္မႈလမ္းစျမင္
႒ကီးေလးတဲ့ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵေနတဲ့ကိစၤ အေမရိကန္က ထပ္ေလာင္း ဴပစ္တင္
ေထာင္ ၄ လသာ ကဵခံရတဲ့ ေရႀႛေန႒ကီး ၂ ဦးလည္း နယ္ေထာင္ ပိုႛခံရ

Burma’s Exports Hit by Global Economic Downturn ---------- By KYI WAI
Activists’ Prison Sentences Setback for UN ---------- By LALIT K JHA / UNITED NATIONS
ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး ဆႎၬဴပသူ ကိုထင္ေကဵာ္အား ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ခဲၾ ခဵ၊ အဴခား ဆႎၬဴပခဲ့သူ အခဵႂိႚကိုလည္း
ေထာင္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္ခံရ
ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားအား ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္မဵား ဆက္တိုက္ခဵမႀတ္ေန
ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵားကုိ နယ္အကဵဥ္းေထာင္မဵားသိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၿႚ၊ ကိုဴပည့္႓ဖိႂးလႁိင္နဲႛ အမႁတဲၾ ႎႀစ္ဦးကို
ေထာင္ဒဏ္မဵား ထပ္တိုး
NLD ပၝတီဝင္ အနည္ဆံုး ၁၇ ဦးကုိ ေထာင္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္ဴပန္
ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္နဲ႔ ဥပေဒမဲ့ တရားစီရင္မႈအေပၚ ကုလသမဂၢက ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်
မတရားဖိႏွိပ္တဲ့ စစ္အစိုးရကို အိမ္ျဖဴေတာ္ အျပင္းအထန္႐ႈတ္ခ်
အရွင္ဂမၻီရကို ေထာင္ႏွစ္ရွည္ခ်မွတ္
ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားဖို႔ တိုက္တြန္း
Global Financial Crisis Hits Burmese Jade Trade
သံခ်ဳိ ---------- ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)

မီးျခစ္တဆံ ---------- (ေမာင္ေသာ္က)
ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္ကို ဖားအံေထာင္ကို ပို႔လိုက္ၿပီ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

5

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/
ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာေပမ်ား ---------- ထိန္လင္း
အေဖေပးတဲ့ အားေဆးတစ္ခြက္ ---------- အရွင္ဉာဏိက
ပီကာဆုိရဲ႕ပန္းခ်ီကား ၂ကား ---------- လင္းထက္ေဇာ္
“ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆိုတဲ့လမ္းက ပိတ္ေနၿပီ”
(သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္)
ငွက္ကေလး ခရီးသြား ---------- မိုးမိုးႏွင္း၊ မိုးခ်ဳိသင္း
ဟသၤာ ---------- ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သင္ခန္းစာမ်ားရွိႏိုင္မလား
ပူးက်င့္ရွင္းထန္၏ သားျဖစ္သူ ၃၃ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္က်
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာလွေအာင္ ကြယ္လြန္
စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံရၿပီးသူမ်ား စာရင္း
ပဲ ကုန္သည္ႀကီး ၃ ဦးကို စသံုးလံုးက ဖမ္းဆီး
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား လုပ္သား ေလွ်ာ့ခ်
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ေထာင္အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားလုပ္
ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ့္ ႐ုဒၵသစၥာ

မညီမွ်မႈမ်ားကို ေပၚထြန္းေစျခင္း ------------ ေဒးဗစ္ စေကာ့ မက္သီဆင္

အရႀင္ဂမီႝရနဲႛ သံဃာေတာ္ေတၾ အဴပင္ တုိင္းရင္းသား လူငယ္ေတၾကိုပၝ ေထာင္ႎႀစ္ရႀည္ ခဵမႀတ္၊ ႎိုင္ငံတကာမႀလည္း
နအဖ လုပ္ရပ္ကို ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ ႟ႁတ္ခဵ
ဦးဂမၻီရ - ၁၂ ႏွစ္၊ ဦးေကလာသ - ၃၅ ႏွစ္ ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား
ႏွင္းပန္းအိမ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္
ေက်ာင္းေျမကို စိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ ငွားရမ္းခြင့္ စစ္တပ္က ပိတ္
မိုးစပါးေပၚခ်ိန္ ေလေဘးသင့္သမားမ်ား အခက္ၾကဳံဆဲ
သမုဒၬရာမိုး ---------- မိုးမိုးႎႀင္း
ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလး၊ ေရၿမိသားစုစာရင္း၊ ဘယ္သူအ႒ကီးဆုံးလဲ
ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း ---------- ၀င္းေဖ

ေခၝင္းေဆာင္ ထိပ္သီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ---------- တင္မိုး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

6

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/
စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း - ၂
ဥပေဒအသုံးခ် ႏွိပ္ကြပ္ေနတာေတြကို ကုလအထူးကုိယ္စားလွယ္ စုိးရိမ္
ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူေတြကုိ ဆက္လက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး နယ္ေထာင္ေတြကုိပုိ႔
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ကုလအစီရင္ခံစာ ႀကိဳဆုိ
ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္မဵားက စစ္အစိုးရကို ဴပင္းထန္စၾာ ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵ
ေ႟ၿ႒တိဂံေဒသမႀာ ဘိန္းစိုက္ဧက ဴမင့္တက္လာသဴဖင့္ ထုိင္းႎိုင္ငံ စိုးရိမ္ပူပန္
ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္ ဒီ႓ငိမ္းလင္း အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ဆက္လက္ ေထာင္ဒဏ္
ခဵမႀတ္႓ပီး နယ္ေထာင္ေတၾကုိပုိႛ
ေကဵာင္းသား တပ္မေတာ္၊ ဗဟို ေကာ္တီဝင္ေဟာင္း ကိုေနလ ေခၞ ရဲေဘာ္ ဴမင့္ေအာင္ ကၾယ္လၾန္
စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီး ေထာင္ေျပာင္းတာေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေန
နယ္ေထာင္မဵားသိုႛ အပိုႚခံရသည့္ အကဵဥ္းသားမဵား မႎၩေလးေထာင္တၾင္ တေထာက္နား
ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ကိုဇာဂနာ ေထာင္ဒဏ္ ၄၅ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရ
ရန္ကုန္ ေရႊေစ်း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္း

ပဲ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ အစိုးရက ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းထံ လဲႊအပ္
ဦးဂမၻီရ ေထာင္ဒဏ္ ၆၈ ႏွစ္ က်ခံရမည္
မန္မာေဒၚလာေစ်း ထိုးဆင္းသြား

ေဆးျဖတ္ခ်ိန္ ---------- မာတင္ ဂ်ယ္လ္စမာ

ေတာင္ေပၚေျမ၏ ဧကရာဇ္ေဟာင္း ---------- ေက်ာ္စြာမုိး
စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ---------- မင္းခက္ေမာင္

စီးပြားပ်က္ကပ္ေၾကာင့္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဒုကၡ ေတြ႕ေန
ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ စိတ္ကို အဓိပၸါယ္ေဖာ္ၾကည့္ျခင္း ---------- ေအာင္ေဇာ္
ကဵန္ရႀိေနတဲ့ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ ႎိုင္ငံေရး တက္႔က လႁပ္ရႀားသူေတၾကို ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ဆက္လက္
ခဵမႀတ္၊ ေထာင္ေ႟ၿႚတာေတၾလည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေန
စၾယ္စံု အႎုပညာရႀင္ ကိုဇာဂနာႎႀင့္ သံဃာ့ တပ္ေပၝင္းစုမႀ ဆရာေတာ္ အရႀင္ ဂမီႝရ အပၝအဝင္ သူတုိႛႎႀင့္ အမႁ
တၾဲထားသူမဵားကို ေထာင္ဒဏ္မဵား ထပ္မံ ခဵမႀတ္ေန
သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ သီလရင္ေတၾကို ေထာင္ခဵ၊ ေထာင္ေဴပာင္း၊ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား၊ ေကဵာင္းသူေတၾကို
နယ္ေထာင္ေတၾ ေဴပာင္း
စီရင္ခဵက္ခဵ႓ပီး ေထာင္ေဴပာင္းတာေတၾ ဆက္တိုက္လုပ္ေန
ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကိုစည္သူေမာင္၏ မိဘ ၂ ပၝးကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႎႀစ္စီခဵ
ကယားဴပည္နယ္မႀ လူငယ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵားအား ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ ၃၀ ေကဵာ္ ခဵမႀတ္
ဟစ္ေဟာ့ပ္ အဆိုေတာ္ ေဇယဵာေသာ္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႎႀစ္ခဵမႀတ္
Reading Than Shwe’s Disturbed Mind----------- By AUNG ZAW
UN, Asean Must Speak Up
China to Myanmar pipelines

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

7

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/
Junta: Support our 'road map'

Human rights calls

----------

By Achara Ashayagachat

Rights protection vs non-interference
အိုင္ (I) သံုးလံုး နဲ႔ ကိုဇာဂနာ
ကဗ်ာဆရာႀကီး တင္မိုး၏ စိန္ရတု ေမြးေန႔ ---------- ထိန္လင္း
ဘ၀ တဆစ္ခ်ိဳး ------------ မိုးမိုးႏွင္း
ေကာလိပ္ဂ်င္ေနဝင္း နဲ႔ ဦးထြန္းေ၀ ----------- ၀င္းေဖ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

8

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေဴမေအာက္ေတာ္လႀန္ေရး အေဳကာင္း
တေစ့တေစာင္း အရာရာႎႀင့္
အေဳကာင္းေဳကာင္း
". . . ေခတ္အဆက္ဆက္ အပၾဲပၾဲ ႎၿဲလာခဲ့႓ပီးမႀ သည္တပၾဲတၾင္ ခံလုိက္ရဴခင္း အတၾက္ မိမိကိုယ္ကို
ခၾင့္မလၿတ္ႎုိင္ဘဲ ရႀိခဲ့သည္။ က႗န္ေတာ္တိုႛသာ အာဏာ ရႀိမေနလ႖င္ (ဖဆပလ အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို
ဆိုလိုဴခင္း ဴဖစ္သည္) သည္တပၾဲ အ႒ကီးအကဵယ္ ကၾဲမည္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဘယ္လုိပဲ ခံရခံရ
အေရးမ႒ကီး။ ဥကၠႉ သခင္ႎုပင္ က႗န္ေတာ္တိုႛ အ႟ႁပ္ထဲ ပၝေနမည္။ ေကဵာ္မေကာင္း
ဳကားမေကာင္း ဴဖစ္မည္။ ယင္းႎႀင့္ တဆက္တည္း က႗န္ေတာ္တိုႛပၝ အ႒ကီးအကဵယ္ သိကၡာကဵမည္။
အရႀက္ကၾဲမည္။ အမႁိက္ကစ ဴပာသာဒ္ မီးေလာင္မည္။ . . . " . . . [စတုိင္သစ္ မဂၢဇင္း၊ အမႀတ္
(၁၃၅)၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂၀၀၄ ထုတ္ကေန ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တုိင္) ရဲႚ
"ေဴမေအာက္ေတာ္လႀန္ေရး အေဳကာင္း တေစ့တေစာင္း အရာရာႎႀင့္ အေဳကာင္းေဳကာင္း " ကို
ဴပန္ကူးယူ ေဖာ္ဴပလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။]

ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္းႎႀင့္ ဖဆပလ အဖၾဲႚခဵႂပ္ဝင္မဵား။

ေဴမေအာက္ေတာ္လႀန္ေရး အေဳကာင္း တေစ့တေစာင္း အရာရာႎႀင့္ အေဳကာင္းေဳကာင္း

အရာရႀိ ရိပ္သာတၾင္ ဂဵင္အရက္ကို ဒိန္ခဲဴဖင့္ ဴမည္းရင္း ႎုိင္ငံေရးေရာ စစ္ေရးပၝ ေဆၾးေႎၾးဳကသည္။
ထုိစဥ္က ဂဵင္တပက္ကို တပက္ ၂၅ ဴပားသာ ေပးရသည္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ လိုခဵင္သည့္ လက္နက္
စာရင္းလည္း ရခဲ့သည္။ သနက (၅) တၾင္ အရာရႀိႎႀင့္ အဳကပ္မဵား ဆိုလ႖င္ ဆိုရႀယ္လစ္ ပၝတီက
အားေကာင္းသည္။ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝ အင္အားကလည္း မဆုိး။ ပို၍ အေဴခအေန ေကာင္းသည္က
သနက (၅) တၾင္ ဆိုရႀယ္လစ္ႎႀင့္ ကၾန္ဴမႃနစ္မဵား နယ္ခဵဲႚ ဆန္ႛကဵင္ေရး အတၾက္ ညီႌၾတ္မႁ
ရႀိေနဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ေညာင္ေလးပင္တၾင္ အစိုးရ ဆန္ဂိုေထာင္မႀ ကၾန္ဴမႃနစ္ ေတာင္သူ
လယ္သမား သမဂၢမဵားက ဆန္လုဳကစဥ္ ဆိုရႀယ္လစ္ အမဵားအဴပား ပၝေသာ သနက (၅) မႀ
တပ္စုကို ေစလၿတ္ခဲ့ရာ အဂႆလိပ္တိုႛ အလိုအတိုင္း လယ္သမားထုကို မပစ္ခတ္လို၍ တမင္
ေရႀာင္လၿဲ ေနခဲ့ဳကသည္။ လူစုကၾဲ႓ပီးမႀ တပ္မဵားက ပစ္ရမည့္ ေနရာသိုႛ ေရာက္သၾားသည္။ ဂိုဏ္းဂန
အစၾဲမဵား ေရႀႚတန္းသိုႛ မေရာက္ဳကေသး၊ ဆန္လုသည္ကလည္း တကယ္ငတ္၍ မဟုတ္။
စည္း႟ုံးေရးအရ
လုဳကဴခင္းသာ
ဴဖစ္သည္။
ဆိုရႀယ္လစ္
ေတာင္သူ
လယ္သမား

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

9

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အစည္းအ႟ုံးကလည္း ဆန္လုလိုသည္။ တာဝန္အရ ပဲခူးခ႟ိုင္ ေရာက္ေနေသာ က႗န္ေတာ္က
ခၾင့္မဴပႂခဲ့။
က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပန္ကာနီးတၾင္ ဗိုလ္ဳကည္ဝင္း "ကိုယ့္ လူတိုႛ ဂဵစ္ကား တယ္ေကာင္းပၝလား"
ဟု ေဴပာရာ၊ "လိုခဵင္လိုႛလား တစီးကို ေငၾႎႀစ္ေထာင္ေလာက္ ကုန္ရင္ရတယ္" ဟု ကိုလႀဴမင့္ႎႀင့္
က႗န္ေတာ္က ေဴပာသည္။ ထုိစဥ္ အဂႆလိပ္ စစ္တပ္မဵား အထူးသဴဖင့္ အိႎိၬယ စစ္တပ္မဵားမႀ
ခိုးလာေသာ ဂဵစ္ကားမဵားႎႀင့္ လက္နက္မဵား ေရာင္းဝယ္ေနသူမဵားႎႀင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ၂ ဦးစလံုး
အဆက္အသၾယ္ ႟ႀိသည္။ "တကယ္လား၊ ခု ေငၾ ႎႀစ္ေထာင္ ခဵက္လက္မႀတ္ ေရးေပးလိုက္မယ္"
ဟု ဗိုလ္ဳကည္ဝင္း ေဴပာ႓ပီး ေသာမတ္စ္ဘဏ္မႀ ေငၾထုတ္ရန္ ခဵက္လက္မႀတ္ ေရးေပးသည္။
ထုိႛေနာက္ အရာရႀိ ရိပ္သာတၾင္ စကားေကာင္း ေနဳကသည္။ ဗုိလ္ဳကည္ဝင္း၊ ဗိုလ္ခဵစ္ခိုင္၊
ဗိုလ္လႀေ႟ၿႎႀင့္ ဦးသန္းထၾန္းတိုႛမႀာ ဴမင္းဴခံသားမဵား ဴဖစ္ဳက႓ပီး ႎုိင္ငံေရးေရာ ဟိုအေရး
သည္အေရးပၝ ေဴပာမဆံုးေပၝင္ ေတာသံုးေတာင္ ဴဖစ္ေန ေလသည္။
ရန္ကုန္ ဴပန္ေရာက္႓ပီး ရက္အနည္းငယ္ အတၾင္းမႀာပင္ စစ္တပ္တၾင္းမႀ ဂဵစ္ကား တစင္း
ခိုးလာသည့္ ကုလား စစ္သား တဦးက ဂဵစ္ကား ဝယ္မလား လာေမးသည္။ ေငၾငၝးရာ ေပး၍
ဝယ္လိုက္သည္။ ဝယ္ေနကဵ ဴဖစ္သည္။ ကားက အသစ္နီးပၝး ေကာင္းသည္။ တခုေတာ့ ရႀိသည္။
စက္ေခၝင္း အဖံုးေအာက္မႀ တေနရာတၾင္ ေသာ့ခေလာက္႒ကီး တခုရႀိသည္။ က႗န္ေတာ္တိုႛက
အေရးမ႒ကီးဟု ေပၝ့ေပၝ့တန္တန္ ယူဆ႓ပီး သည္အတိုင္းပဲ ထားလိုက္သည္။ ကားကို အက္ဆစ္ဴဖင့္
မူလေဆးေရာင္ကို ခ႗တ္သည္။ အေရာင္ေဴပာင္း ေဆးသုတ္၊ ဂိုေထာင္ထဲမႀာ ထားသည္။ ရက္သတၨ
တပတ္ခန္ႛဳကာမႀ ေငၾႎႀစ္ရာ သံုးရာေပး႓ပီး အင္ဂဵင္နံပၝတ္ အသစ္႟ိုက္သည္။ အားလံုး
အလၾယ္တကူဴဖင့္ ႓ပီးသည္။ ဗိုလ္ဳကည္ဝင္းထံ ပိုႛေပးမည္ လုပ္စဥ္ ပၝတီ ႎိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္
အဖၾဲႚဝင္ ဦးလႀေမာင္ (စစ္႒ကိႂေခတ္ ဗကသ ဥကၠႉ၊ ယိုးဒယား တ႟ုတ္ဴပည္ႎႀင့္ အဂႆလန္ဆိုင္ရာ
သံအမတ္႒ကီးေဟာင္း) ႎႀင့္ က႗န္ေတာ္ ေတၾႚသည္။ "ေမာင္သန္း မေနႛက ငၝ ကို႒ကီးႎု (သခင္ႎု
ဖဆပလ ဒုတိယ ဥကၠႉ)နဲႛ ေတၾႚတယ္၊ သူက ငၝ့ကို အဖၾဲႚခဵႂပ္ အတၾက္ အေထၾေထၾ သံုးဖိုႛ
ဂဵစ္ကားတစင္း ရႀာေပးဖိုႛ ေဴပာတယ္၊ မင္းတိုႛဆီမႀာ ဂဵစ္ကား ရႀိသလား" ေမးသည္။ က႗န္ေတာ္က
"ရႀိေတာ့ ရႀိတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ ညၟိဳကည့္ရဦးမယ္" ဟု မယုတ္မလၾန္ ေဴပာလိုက္သည္။ ေနာက္
ကိုလႀဴမင့္ႎႀင့္ ညိၟ႓ပီး ဗိုလ္ဳကည္ဝင္း ေပးမည့္ကားကို ဖဆပလ အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ေပးလိုက္သည္။
သည္ကားက က႗န္ေတာ္တိုႛ လက္ထဲမႀာ ရႀိေနတာ ဳကာေန႓ပီ။ မဂႆလာဒံု၊ ပဵဥ္းမပင္ စေသာ
ေနရာမဵားမႀ လက္နက္ငယ္မဵား ေ႟ၿႚေဴပာင္းရာတၾင္ သံုးခဲ့သည္။ အဂႆလိပ္တပ္ႎႀင့္ အိႎိၬယတပ္မႀ
တပ္ရဲမဵား ႒ကိႂးမဲ့ ေဳကးနန္းစက္ တပ္ထားသည့္ ဂဵစ္ကားမဵား ဥဒဟို ကင္းလႀည့္ေနသည့္ ဳကားမႀ
သံုးေနဳကသည္။ ဘာဴပႍနာမႀ မေပၞခဲ့။ ဒၝေဳကာင့္လည္း ဖဆပလ အဖၾဲႚခဵႂပ္သိုႛ ေရာင္းခဲ့ဴခင္း
ဴဖစ္သည္။ ဖဆပလ အဖၾဲႚခဵႂပ္ကလည္း တလခန္ႛ သံုးေနသည္။ ဘာမႀ မဴဖစ္ခဲ့။
တေနႛ ဖဆပလ ဒုတိယ ဥကၠႉ သခင္ႎုသည္ အင္းစိန္ခ႟ိုင္ ဖဆပလ ညီလာခံသိုႛ
ထုိဂဵစ္ကားဴဖင့္သၾားသည္။
ကမာ႟ၾတ္
ရဲစခန္း
အလၾန္တၾင္
အဂႆလိပ္တပ္ရဲႎႀင့္
အိႎိၬယတပ္ရဲမဵားက ထုိဂဵစ္ကားကို စစ္ေဆးရန္ ရဲစခန္းသိုႛ ေခၞလာသည္။ ရဲစခန္းမႀႃး မူဘာဂဵီ
(ေနာင္ခ႟ိုင္ ရဲဝန္ ဦးမဵိႂးသိန္း) က သခင္ႎုကို ခဏ ထုိင္ေစာင့္ခိုင္း႓ပီး ကားကို တပ္ရဲမဵားႎႀင့္ အတူ
စစ္ေဆးသည္။ မေစာင့္ႎိုင္၍ သခင္ႎုက အဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ ကားတစီးမႀာ႓ပီး အင္းစိန္သိုႛ ထၾက္သၾားသည္။
ထုိစဥ္က ဗိုလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္းက ဘုရင္ခံ အမႁေဆာင္ ေကာင္စီ၌ ဒုတိယ ဥကၠႉ၊ ပၝတီ ဥကၠႉ
သခင္ဴမက ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး တာဝန္ ယူထားသည္။ ဂဵစ္ကားစက္ဖံုးကို ဖၾင့္ရႀာေတာ့
ေသာ့ခေလာက္႒ကီးကို ေတၾႚသၾားသည္။ က႗န္ေတာ္တိုႛကို ဂဵစ္ကား ခိုးေရာင္းသည့္ ကုလား

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

10

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

စစ္သားက စားေနကဵေဳကာင္ပၝး။ ေသာ့ခေလာက္ အေဳကာင္းကို ႒ကိႂတင္ ေဴပာဴပထားသည္။
ညံ့ဖဵင္း၍ ခံလုိက္ရသည္က က႗န္ေတာ္။ ကုလား၏ အကၾက္ကို မဴမင္။ ထုိေသာ့ခေလာက္ကို
ခပ္လၾယ္လၾယ္ ဴဖတ္ထုတ္၍ ရပၝလဵက္ ေပၝ့ဆ႓ပီး ဴဖတ္မထုတ္မိခဲ့။ သဲလၾန္စ ဴဖစ္သည့္ ပစၤည္းကို
မေဖဵာက္ဖဵက္မိခဲ့။ ေတာ္လႀန္ေရး ေစ့စပ္ေသခဵာမႁ (Revolutionary Vigilance)၊ ေတာ္လႀန္ေရး
အကဲခတ္မႁ (Revolutionary Watchfulness)၊ ေတာ္လႀန္ေရး သတိရႀိမႁ (Revolutionary
Awareness) ကင္းမဲ့ဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ေတာ္လႀန္ေရး စကား႒ကီး စကားကဵယ္ဴဖင့္ မဟုတ္ဘဲ
႟ိုး႟ိုးေဴပာလ႖င္ ကုလား၏ အႎႀပ္ခံရဴခင္း အတၾက္ ရႀက္လိုႛမဆံုး ဴဖစ္ရသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္
အပၾဲပၾဲ ႎၿဲလာခဲ့႓ပီးမႀ သည္တပၾဲတၾင္ ခံလုိက္ရဴခင္း အတၾက္ မိမိကိုယ္ကို ခၾင့္မလၿတ္ႎုိင္ဘဲ ရႀိခဲ့သည္။
က႗န္ေတာ္တိုႛသာ အာဏာ ရႀိမေနလ႖င္ (ဖဆပလ အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ဆိုလိုဴခင္း ဴဖစ္သည္) သည္တပၾဲ
အ႒ကီးအကဵယ္ ကၾဲမည္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဘယ္လုိပဲ ခံရခံရ အေရးမ႒ကီး။ ဥကၠႉ သခင္ႎုပင္
က႗န္ေတာ္တိုႛ အ႟ႁပ္ထဲ ပၝေနမည္။ ေကဵာ္မေကာင္း ဳကားမေကာင္း ဴဖစ္မည္။ ယင္းႎႀင့္
တဆက္တည္း က႗န္ေတာ္တိုႛပၝ အ႒ကီးအကဵယ္ သိကၡာကဵမည္။ အရႀက္ကၾဲမည္။ အမႁိက္ကစ
ဴပာသာဒ္ မီးေလာင္မည္။
ေနာက္ဆံုးမႀာေတာ့ ဂဵစ္ကားကို ဴပန္ရသၾားသဴဖင့္ အိႎိၬယ စစ္တပ္က ေကဵနပ္သၾားသည္။
သိုႛေသာ္ မူဘာဂဵီ ေခၞ ဦးမဵိႂးသိန္းက ေပၝ့ေသးေသး မဟုတ္၊ တိကဵ ဴပတ္သားသည္။ ဴပည္ထဲေရး
ဝန္႒ကီး ဌာနမႀ ဖိအားေပး႓ပီး အမႁကို ႟ုပ္သိမ္းခိုင္းရသည္။ ဖဆပလအဖၾဲႚခဵႂပ္က ေလဵာ္ေပးသည့္
ေငၾကို မယူ၊ ဗိုလ္ဳကည္ဝင္း ကလည္း သူႛေငၾ ၂၀၀၀ိ/ ကို ဴပန္မယူ၊ ဖဆပလ ရန္ပံုေငၾမႀ
ဝယ္ယူသည့္ ကားဴဖစ္၍ ေငၾကို အတင္း ဴပန္ေပးရသည္။ ယခုလို ဇာတ္သိမ္း ေကာင္းသၾားသဴဖင့္
ေတာ္ပၝေသးရဲႚဟု မိမိကိုယ္ကို ႎႀစ္သိမ့္ရသည္။
ဤသည္ကေတာ့ ေဴမေအာက္ ေတာ္လႀန္ေရး အေဳကာင္း တေစ့တေစာင္းမႀ အရာရာႎႀင့္
အေဳကာင္းေဳကာင္း ဴဖစ္ပၝသည္ခင္ဗဵား။

ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တုိင္)
▪-¤-▪
(မဂၢဇင္း အေတာ္မဵားမဵား အလဵဥ္းသင့္သလို ေရးသားခဲ့တဲ့ ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တုိင္) ရဲႚ
လၾတ္လပ္ေရးတုိက္ပၾဲ၊ ပၝလီမန္ ဒီမိုကေရစီနဲႛ မဆလ ေခတ္ဦး ကာလ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾမႀာ
ကိုယ္တုိင္ပၝဝင္ ဆင္ႎၿဲခဲ့တဲ့ အေတၾႚအဳကံႂ မႀတ္တမ္း ေဆာင္းပၝးေတၾကို လက္လႀမ္းမီသေလာက္
တလံုးတစည္း ဴပန္လည္ စုစည္း တင္ဴပႎိုင္ဖုိႛ ႒ကိႂးစားေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ကိုသန္း
(ဳကည့္ဴမင္တုိင္) ရဲႚ ကိုယ္ေတၾႚ မႀတ္တမ္းေတၾကို "မႀတ္တမ္းမႀတ္ရာ" ေအာက္က သက္ဆုိင္ရာ
ေခတ္ကာလရဲႚ ေခၝင္းစဥ္ေတၾ ေအာက္မႀာ ဳကည့္႟ႁႎိုင္သလို၊ "အတၪႂပၯတၨိမဵား" ကၸေအာက္က
"ႎိုင္ငံေရးသမားမဵား၏ အတၪႂပၯတၨိမဵား" မႀာ၊ ဒၝမႀဟုတ္ "ဴမန္မာ့ အတၪႂပၯတၨိ အဘိဓာန္ အကၡရာစဥ္
အႌၿန္း" ေအာက္မႀာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တုိင္) ရဲႚ အတၪႂပၯတၨိ စာမဵက္ႎႀာ
[myanmarisp.com/20080816/PB/pol0099] သိုႛ သၾား႓ပီး၊ အဲဒီ ေအာက္က 'ဆက္ႎၿယ္တဲ့
အေဳကာင္းအရာ' ကၸဟာ ကိုသန္းရဲႚ ကိုယ္ေတၾႚ မႀတ္တမ္း အားလံုးနဲႛ ခဵိတ္ဆက္တၾဲထားတာ
ဴဖစ္လိုႛ အဲဒီမႀာ အားလံုးကို တစုတေဝးတည္း ဳကည့္ႎိုင္ပၝေဳကာင္း စာဖတ္သူ ပရိသတ္မဵားအား
အသိေပး အပ္ပၝတယ္။)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

11

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တိုင္) (၁၉၂၆)
ဴပန္ဳကားေရးႎႀင့္ ဴပည္သူႛ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန (႟ံုးခဵႂပ္)၊ စာတည္းအဖၾဲႚ စုေဆာင္း ဴပႂစု႓ပီး
ေ႟ၿဟသႆာ စာအုပ္တုိက္မႀ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာမႀာ ပထမအ႒ကိမ္ ထုတ္ေဝ ဴဖန္ႛခဵိခဲ့တဲ့
'ႎႀစ္ဆယ္ရာစု ဴမန္မာ စာေရးဆရာမဵားႎႀင့္ စာစုစာရင္း (ပဥၤမတၾဲ)' ကေန "ကိုသန္း
(ဳကည့္ဴမင္တိုင္) (၁၉၂၆)" ရဲႚ အတၪႂပၯတၨိအကဵဥ္းနဲႛ စာစုစာရင္းကို ဴပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ဴပတာ
ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တိုင္) (၁၉၂၆)။

၁။ အမည္ရင္း - ကိုသန္း
၂။ မိဘအမည္ - ဦးေဘာ္ + ေဒၞတင္ႌၾန္ႛ
၃။ ေမၾးသကၠရာဇ္ - ၁၂ - ၃ - ၁၉၂၆
၄။ ေမၾးဖၾားရာေဒသ - ဳကည့္ဴမင္တုိင္႓မိႂႚနယ္၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚ
၅။ ကေလာင္အမည္ခၾဲမဵား - အမည္ မေဖာ္ဴပလိုေသာ လူငယ္တဦး၊ ပင္တုိင္ ေဆာင္းပၝးရႀင္
မုန္တုိင္း၊ ေလေဴပ၊ ေမာင္ငယ္ေထၾး၊ ရဲေဘာ္ တင္ထူး၊ စူပၝစပ္စု၊ ဟိန္းဇာနည္၊ ေဝမိုးေသာ္၊
ေဇမိုးေသာ္၊ ဝၝရင့္ ေတာ္လႀန္ေရးသမား တဦး
ကိုယ္ေရးဴဖစ္စဥ္
ကိုသန္း - ဳကည့္ဴမင္တုိင္ကို ၁၂၈၇ ခုႎႀစ္၊ တေပၝင္းလကၾယ္ ၁၅ ရက္ (၁၂ - ၃ - ၁၉၂၆) ခုႎႀစ္တၾင္
အဘ ဦးေဘာ္၊ မိခင္ ေဒၞတင္ႌၾန္ႛ တိုႛမႀ ဳကည့္ဴမင္တုိင္႓မိႂႚနယ္၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚ၌ ေမၾးဖၾားခဲ့ပၝသည္။
ငယ္စဥ္က ပညာေရး တကၠသိုလ္ ေလ့ကဵင့္ေရးေကဵာင္း၊ ဳကည့္ဴမင္တုိင္ ေဒၞ႒ကီး႒ကီး
အလယ္တန္းေကဵာင္း၊
ဳကည့္ဴမင္တိုင္
အမဵိႂးသမီး
အထက္တန္းေကဵာင္းႎႀင့္
စိန္ဂ႗န္း
ေကာလိပ္တုိႛတၾင္ ပညာ သင္ဳကားခဲ့သည္။
ေကဵာင္းသား ဘဝတၾင္ ေကဵာင္းသား သမဂၢ၌ ပၝဝင္႓ပီး ၁၃၀၀ ဴပည့္ အေရးေတာ္ပံု၌
ပၝဝင္ခဲ့သည္။ အတၾင္းဝန္႟ံုးကို ေကဵာင္းသားမဵား ဝိုင္းစဥ္က ပၝဝင္ခဲ့ကာ ဒဏ္ရာ ရရႀိခဲ့႓ပီး ထိုေခတ္
ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုး ဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢ၏ လၾတ္လပ္ေရး တိုက္ပၾဲဝင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္
လက္မႀတ္ ခဵီးဴမၟင့္ဴခင္း ခံရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

12

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ထိုႛေနာက္ ဴပည္သူႛ အေရးေတာ္ပံု ေခၞ ေဴမေအာက္ ေတာ္လႀန္ေရး ယူနစ္တၾင္ ပၝဝင္႓ပီး
႓ဗိတိသ႖ နယ္ခဵဲႚ ဆန္ႛကဵင္ေရး ႒ကိႂပမ္းမႁႎႀင့္ အာရႀ လူငယ္ အဖၾဲႚ ဖက္ဆစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး
လႁပ္ရႀားမႁတုိႛတၾင္ ပၝဝင္ခဲ့သည္။
စစ္႓ပီးေခတ္ ဗမာဴပည္ ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီ ႓မိႂႚနယ္၊ ခ႟ိုင္၊ တုိင္းႎႀင့္ ဌာနခဵႂပ္ တာဝန္မဵား
အဆင့္ဆင့္ ထမ္းေဆာင္ရင္း အမဵိႂးသား လၾတ္လပ္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တၾင္
အေရးပၝေသာ အခန္းမႀ ပၝဝင္ခဲ့သည္။ လၾတ္လပ္ေရး ရရႀိ႓ပီးေနာက္ ဗမာဴပည္ ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီ
သတင္းႎႀင့္ ဴပန္ဳကားေရး ဌာန အတၾင္းေရးမႀႃး၊ ပၝတီ ေ႔ကးေဳကာ္သံ 'ဴပည္ေထာင္စုအသံ'
သတင္းစာတၾင္ အယ္ဒီတာခဵႂပ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္တၾင္ ဗီယက္နမ္
ဒီမိုကရက္တစ္ သမၳတ ႎိုင္ငံသိုႛ ခဵစ္ဳကည္ေရး အဖၾဲႚဝင္ အဴဖစ္ သၾားေရာက္ခဲ့သည္။ ဴပည္သူႛစာေပ
ေကာ္မတီ အဖၾဲႚဝင္လည္း ဴဖစ္သည္။
အမဵိႂးသား တပ္ဦး ဂဵာနယ္၊ ဴပည္သူႛ တပ္ဦး ဂဵာနယ္တုိႛတၾင္ အယ္ဒီတာ အဖၾဲႚဝင္ အဴဖစ္
လည္းေကာင္း၊ ဴပည္သူႛ အယ္ဒီတာ အဖၾဲႚဝင္ အဴဖစ္ လည္းေကာင္း ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သည္။
၁၉၆၃ ခုႎႀစ္တၾင္ ဗမာဴပည္ အလုပ္သမား ပၝတီ ဗဟို ေကာ္မတီ ႎႁတ္ထၾက္႓ပီး လမ္းစဥ္
ပၝတီသိုႛ ဝင္ခဲ့သည္။ လမ္းစဥ္ ပၝတီ ဌာနခဵႂပ္တၾင္ စာဴပႂ တာဝန္မႀ အထက္တန္း သုေတသန
အရာရႀိ၊ ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီး ဌာန အဳကံေပး ေကာ္မတီ၊ ကုန္သၾယ္ေရး ဝန္႒ကီး ဌာန ဆန္ စပၝး
တင္ပိုႛ ေရာင္းခဵေရး ေကာ္မတီတုိႛတၾင္ တာဝန္မဵား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပၝသည္။
၁၉၄၆ ခုႎႀစ္ကပင္ ဗမာဴပည္ ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီ ေ႔ကးေဳကာ္သံ 'ဆုိရႀယ္လစ္ တပ္ဦး'
ဂဵာနယ္တၾင္ ေဆာင္းပၝး စတင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ဴပည္ေထာင္စု အသံ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခဵႂပ္၊
ဴပည္သူႛ စာေပ ေကာ္မတီမႀ ထုတ္ေဝေသာ 'ဴပည္သူႛ စာစဥ္' ဂဵာနယ္၊ ႎိုင္ငံေရး ပညာေပး
စာေစာင္မဵားတၾင္ ပၝဝင္ ေရးသားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးမႀ ထုတ္ေဝေသာ
ဂဵာနယ္၊ အားသစ္ဂဵာနယ္၊ စာေပသစ္ မဂၢဇင္းႎႀင့္ တုိင္းခဵစ္ ဂဵာနယ္တိုႛတၾင္ စာေပမဵား
ေရးသားခဲ့သည္။
လမ္းစဥ္ပၝတီမႀ ထုတ္ေဝေသာ ႎိုင္ငံတကာေရးရာ စာေစာင္ ႒ကီးဳကပ္ေရး အဖၾဲႚဝင္၊
လမ္းစဥ္ လူငယ္ ဌာနခဵႂပ္မႀ ထုတ္ေဝေသာ လူငယ္ ဂဵာနယ္ ႒ကီးဳကပ္ေရး အဖၾဲႚဝင္၊ လမ္းစဥ္
သတင္း ဂဵာနယ္ ႒ကီးဳကပ္ေရး အဖၾဲႚဝင္ ဴဖစ္ခဲ့႓ပီး၊ ဗိုလ္တေထာင္ ေနႛစဥ္ သတင္းစာ၊ ေဳကးမံု၊
လမ္းစဥ္ သတင္း ဂဵာနယ္၊ စၾယ္စံုကဵမ္း ႎႀစ္ခဵႂပ္၊ သမဝၝယ ဂဵာနယ္၊ စစ္ဴပန္ မဂၢဇင္း၊ ေဝဒ မဂၢဇင္း၊
စိတ္စၾမ္းအင္ မဂၢဇင္း၊ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ေခတ္ဴမန္မာေပၝင္းစု၊ ဴမက္ခင္းသစ္၊ မိုး၊ စတုိင္သစ္၊
လ႖ိႂႚဝႀက္ဆန္းဳကယ္ မဂၢဇင္း၊ ရနံႛသစ္ မဂၢဇင္း၊ ဴမန္မာေနရႀင္း ဂဵာနယ္၊ ခဵင္းတၾင္း မဂၢဇင္းတုိႛတၾင္
စာမဵား ေရးသားခဲ့သည္။ စာေပလုပ္သား အဖၾဲႚဝင္ ၀၅၂၃ ဴဖစ္သည္။
၁၉၈၁ ခုႎႀစ္တၾင္ ႎိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ (ဒုတိယဆင့္) ခဵီးဴမၟင့္ခံရသည္။ ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တိုင္)
သည္ တုိက္ - ၃၊ အခန္း (၁၆)၊ ေဝဠႂဝန္ အိမ္ရာသစ္၊ မုန္ႛလက္ေဆာင္ကုန္း (ေဴမာက္) ရပ္ကၾက္၊
စမ္းေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္ ရန္ကုန္တၾင္ ေနထိုင္လဵက္ ရႀိသည္။
ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တုိင္) ေရးသား ဴပႂစုခဲ့ေသာ စာအုပ္မဵား

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

13

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

၁။ ဴပည္တၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ရလိုေသာ္ - ၁၉၆၃
၂။ စီအိုင္ေအ ေဴခ႟ႁပ္သမ႖ - ၁၉၉၁ (ကေလာင္ - ဝၝရင့္ေတာ္လႀန္ေရးသမား တဦး)
၃။ ကိုယ္ေတၾႚ သိခဲ့ရသမ႖ ႎိုင္ငံေတာ္ လုပ္ဳကံမႁ႒ကီး - ၁၉၉၉
၄။ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ (နယူးတုိင္း ဂဵာနယ္ ဘာသာဴပန္) - ၁၉၉၉

ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖတဲ့ေဟ့
". . . စက္သနတ္သံ၊ ႟ိုင္ဖယ္ေသနတ္သံ ဳကားလ႖င္ တုပ္တုပ္မ႖ မလႁပ္ရဲဳက။ ပၝလီမန္တၾင္
မဲအမဵားစု ရေအာင္ လုပ္ထားဳကသဴဖင့္ တုိင္းဴပည္ ေကာင္းရာ ေကာင္းကဵိႂးအတၾက္
တင္သၾင္းသည့္ ဥပေဒဳကမ္း ဟူသမ႖ကို မဲအသာဴဖင့္ ပယ္ခဵဳကသည္။ လၿတ္ေတာ္ အတၾင္း၌
အာဏာရႀင္စနစ္ သေဘာ ကဵင့္သံုး ေနဳကဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ တိုးခဵဲႚ ကဵင့္သံုးႎိုင္ေအာင္
က႗န္ေတာ္တိုႛ ပၝတီဝင္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵား အသက္ အေသၾးမဵားဴဖင့္ စေတး ခဲ့ဳကရသည္။ . . . " .
. . [ခဵင္းတၾင္း မဂၢဇင္း အမႀတ္ (၁၇)၊ ဇၾန္လ၊ ၂၀၀၇ ထုတ္မႀာ ေဖာ္ဴပ ပၝရႀိတဲ့ ကိုသန္းရဲႚ
"ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖတဲ့ေဟ့" ကိုယ့္ေတၾႚ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁ ေဆာင္းပၝးမႀ]

ေခတ္သစ္ ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖ (ဝၝ) Hell Hound at large - Burmese Junta on the
lose 9 april 2008. (Cartoon - Beruma/ Moemaka)
၁၉၅၁ - ၅၂ ခုႎႀစ္ ဝန္းကဵင္က ဴဖစ္သည္။ အာဏာရ ဗမာဴပည္ ဆိုရႀယ္လစ္ ပၝတီမႀ ခၾဲထၾက္႓ပီး
ဗမာဴပည္ အလုပ္သမား ပၝတီ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ မာ့စ္လီနင္ဝၝဒ လမ္းႌၿန္မႁ ခံယူမည္ဟု
ေဳကညာသဴဖင့္ သတင္းစာမဵားက "ဆိုရႀယ္နီ" ဟု အမည္ ေပးဳကသည္။ ေတာ္ေတာ္
လိုက္ဖက္သည့္ နာမည္ ဴဖစ္သည္။ ခၾဲထၾက္ လာခဲ့ဳကသည့္ အထဲတၾင္ က႗န္ေတာ္က ပၝတီ
ဌာနခဵႂပ္ သတင္းႎႀင့္ ဴပန္ဳကားေရး ဌာန အတၾင္းေရးမႀႃး။ အခဵိႂႚကေတာ့ ဝန္႒ကီး သိုႛမဟုတ္
ပၝလီမန္ အတၾင္းဝန္ ဴဖစ္ႎုိင္သည့္ ေနရာဟု ေဴပာဳကသည္။ ရာထူး အဆင့္ကို ပၝတီဝင္စ
ကတည္းက ႒ကီး႒ကီးမားမား ရည္မႀန္းခဵက္ ထားခဲ့သူမဟုတ္ သဴဖင့္ ဘာခံစားမႁမဵိႂးမႀ မရႀိခဲ့ပၝ။
ပၝတီသစ္က ႎုိင္ငံေရး စည္း႟ံုးေရး၊ အေတၾႚအဳကံႂ ရႀိသူေတၾ မဵားသဴဖင့္ အားေတာင့္သည္။
လုထုအတၾင္း ထင္ေပၞ ေကဵာ္ဳကားသူမဵားသည္ ထိုေခတ္ အလုပ္သမား ဝန္႒ကီး
သခင္လၾင္ အလုပ္သမား အစည္းအ႟ုံး (ဗမာႎိုင္ငံ) ဥကၠႉ၊ သခင္ခဵစ္ေမာင္ (ဝိဓူရ) က ဗတလစ
ဗမာႎိုင္ငံ ေတာင္သူ လယ္သမား အစည္းအ႟ံုး အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး၊ ပၝတီ ဌာနခဵႂပ္
တၾဲဖက္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး၊ လယ္ယာ စိုက္ပဵိႂးေရးႎႀင့္ သစ္ေတာေရး ဌာန ပၝလီမန္
အတၾင္းဝန္၊ သခင္ လႀေ႔က အလုပ္သမား ေခၝင္းေဆာင္၊ ဦးဘ႓ငိမ္ (ဘီစီအက္စ္) အတၾင္းဝန္
အ႓ငိမ္းစား၊ ကိုေမာင္ေမာင္ေကဵာ္၊ ကိုေအာင္သန္း (ရန္ကုန္ခ႟ိုင္ ေကဵာင္းသားသမဂၢ ဥကၠႉ၊
တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္)၊ သခင္ခင္ေဇာ္ (ေရနံေခဵာင္း) တီယူစီဘီ အေထၾေထၾ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

14

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အတၾင္းေရးမႀႃး၊ သခင္ ဗဟန္ (ဖတလစ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္)၊ သခင္ ဟန္ႌၿန္ႛ
(သာယာဝတီ) ဗတလစ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္မဵား ပၝဝင္သည္။ ေနာက္ဴပည္သူႛ အေရးေတာ္ပံု
ပၝတီ အႎၾယ္မဵား ဴဖစ္သည့္ သခင္ စိုးဴမင့္ (ေဴမာင္းဴမ)၊ ကိုေမာင္ေမာင္ ေဆးတကၠသိုလ္
ေကဵာင္းသား ေနာင္ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ သံအမတ္႒ကီး အ႓ငိမ္းစား၊ ကိုဝင္း အင္ဂဵင္နီယာ တကၠသိုလ္
ေကဵာင္းသား ေနာင္ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ဒုတိယ ဝန္႒ကီး အ႓ငိမ္းစား၊ ဗိုလ္သိန္းေဆၾ (ပုသိမ္) ဗိုလ္ခဵႂပ္
ေအာင္ဆန္း အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉတိုႛႎႀင့္အတူ ဂဵပန္ စစ္တပ္ အကူအညီ မပၝဘဲ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ
တခုလံုးကို သိမ္းပိုက္ရာတၾင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ကိုဳကည္လၾင္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ဗမာ့
လၾတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဴပည္သူႛ အေရးေတာ္ပံု ပၝတီ ႓မိႂႚနယ္ ေခၝင္းေဆာင္၊ ကိုလႀဴမင့္
(ထိန္ကုန္း) ဳကည့္ဴမင္တိုင္ အဂႆလိပ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး ေခၝင္းေဆာင္၊
ဗိုလ္အုန္းေကဵာ္ (စာေရးဆရာ႒ကီး နတ္ေမာက္ ဘုန္းေကဵာ္)၊ ကိုဳကည္လၾင္ တိုႛႎႀင့္အတူ ဆရာ႒ကီး
သခင္ ကိုယ္ေတာ္မႁိင္းႎႀင့္ ေစာင့္ေရႀာက္သူ သခင္ ေဖသိန္း (ဂဵပန္လက္ မေရာက္ေအာင္
ကာကၾယ္ ေစာင့္ေရႀာက္ခဲ့သူ) ႎႀင့္ က႗န္ေတာ္၊ ဗိုလ္ဴမေသၾး ေခၞ ဗမာ့ ကာကၾယ္ေရး တပ္မေတာ္
ဘီဒီေအ အရာရႀိေဟာင္း ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္ဴမ၊ ကိုဴမင့္ေဆၾ (ဴမင္းဴခံ) ဘီဒီေအ အရာရႀိေဟာင္း
ပုသိမ္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လႀန္ေရး ေခၝင္းေဆာင္ ဦးအုန္းဴမင့္၊ ဦးသန္းေငၾ (ဘီေအအိုဒီ) သပိတ္
ေခၝင္းေဆာင္မဵား။ သခင္ ဴမသန္း (စာေရးဆရာ) အယ္ဒီတာ၊ ဦးခၾန္ထီး ရႀမ္းဴပည္ လၾတ္လပ္ေရး
အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္၊ သခင္ လူေအး အဂႆလိပ္ နယ္ခဵဲႚ ဆန္ႛကဵင္ေရးႎႀင့္ ဖက္ဆစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး
ေခၝင္းေဆာင္၊ တိုႛဗမာ အစည္းအ႟ံုး ဥကၠႉ သခင္ ေလးေမာင္၊ ဘီဒီေအ အရာရႀိေဟာင္း
ဗိုလ္တင္ဴမင့္ (ေတာင္ငူ)၊ ကိုေစာေလး (ဟံသာဝတီ) တိုႛ ပၝဝင္သည္။
နယ္မဵားမႀ ပဵဥ္းမနားနယ္ နယ္ခဵဲႚႎႀင့္ ဖက္ဆစ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး သခင္ လႀဒင္႒ကီး၊ သခင္ ဗခဵိႂ၊
သခင္ လႀတင္၊ ဝၝးခယ္မ သခင္ ေအာင္သင္း၊ ေရနံေဴမ သခင္ စန္းဴမ၊ ေဴမာင္းဴမ ကိုသိန္းခဵိႂ၊
ကခဵင္ဴပည္နယ္မႀ ဒူဝၝဘရမ္း၊ (လန္ဒန္ ဴမန္မာသံ႟ံုး ဝန္ထမ္းေဟာင္း)၊ မရမ္လာဒီ (ေတာခို႓ပီး
တ႟ုတ္ဴပည္ ေရာက္႓ပီးမႀ အလင္းဝင္)၊ ေပၝင္ေယာင္ ကခဵင္ လူငယ္ အဖၾဲႚမႀ ေကာက္ေနာ္၊ ဓႎုဴဖႃ
ကိုစိုးမင္း၊ ေဒးသရဲ ကိုခဵစ္ (ဴပည္သူႛ ဂဵာနယ္ အယ္ဒီတာ အမဵိႂးသား စာေပဆုရ)၊ သခင္ ထၾန္း႟ံု
(ဟသႆာတ)၊ သခင္ ေအးေမာင္ (ဟသႆာတ)၊ ကိုသန္း (ဴပည္)၊ ကိုဴမင့္ဦး (ဴပည္)၊ ကိုခင္ေမာင္႒ကီး
(ဴပည္)၊ ကိုတင္အုန္း (ဴပည္)၊ သာယာဝတီ သခင္ေအးခဵိႂ၊ သခင္ စိန္ေမာင္ (လက္ပံတန္း)၊ ဗိုလ္မႀႃး
ဘုန္းဴမင့္ ရဲေဘာ္သံုးကဵိပ္ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ အမတ္၊ သခင္ သိန္း႔ကယ္ (မင္းလႀ) သခင္ဗလ
(ေရကင္း)၊ ကဵိႂက္မေရာ သခင္ အုန္းခက္၊ မုဒံု ဗိုလ္ေ႟ၿေဖ (ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ အမတ္)၊ သခင္
ဗမူ (႓မိႂင္) ပခုကၠႃနယ္မႀ လၿတ္ေတာ္ အမတ္၊ သခင္ အုန္းႌၿန္ႛ (႓မိႂင္)လၿတ္ေတာ္ အမတ္၊ ကိုသူ
ပခုကၠႃ (လူမဵိႂးစု လၿတ္ေတာ္ အမတ္)၊ ကိုတင္ေ႟ၿ (ပခုကၠႃ လၿတ္ေတာ္ အမတ္)၊ ကိုသူရ (ပခုကၠႃ)
ပၝလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အမတ္ေခတ္ မင္းလႀ လူသတ္ပၾဲတၾင္ ကဵဆံုးသၾားသူ၊ ရဲေဘာ္ဘလႁိင္
ကၾမ္းဴခံကုန္း လၿတ္ေတာ္ အမတ္၊ ရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္႒ကီး (ဴပည္)၊ ရဲေဘာ္ ညိႂေအး (သထံု)၊ ရဲေဘာ္
တင္ဦး (ဟံသာဝတီ)၊ သထံုမႀ ကိုညိႂလၾင္၊ ကိုတင္ထၾန္း၊ ေကဵာင္းသားမဵား အနက္မႀ ကိုမင္းေထၾး
(ေမာ္လ႓မိႂင္ တကၠသိုလ္ သမဂၢ ဥကၠႉ)၊ ကိုသာလႀ (ဴမင္းဴခံ) မႎၩေလး တကၠသိုလ္ သမဂၢ ဥကၠႉ၊
ကိုသိန္းေအာင္ (ေရနံေခဵာင္း)၊ ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ကိုခင္ေမာင္အုန္း၊ ကိုဴမသန္း
(တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္၊ ယခုတိုင္ တကၠသိုလ္)၊ ကိုတင္ေအး (႓မိႂႚမ) ရန္ကုန္
တကၠသိုလ္ သမဂၢ ဥကၠႉ၊ ကိုေကဵာ္ဴမင့္ တကၠသိုလ္ သမဂၢ ဒုတိယ ဥကၠႉ၊ ကိုတင္ထၾန္း
(နတ္ေမာက္) တကသ ဥကၠႉ၊ ကိုေအာင္သန္း (မေကၾး) ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္၊ ကိုဉာဏ္ရင္
ေကဵာင္းသား ညီႌၾတ္ေရး တပ္ဦး ေခၝင္းေဆာင္၊ ကုိခင္ေကဵာ္ (ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္
ေခၝင္းေဆာင္)၊ ကိုဝင္းဳကည္ (တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္)၊ ကိုစိုးေကဵာ္ (ကဵိႂက္ထို)
တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္၊ ကိုတင္ထၾန္း (ပခုကၠႃ)၊ ကိုခင္ေမာင္ဴမင့္ (မႎၩေလး)၊
ကိုရဲဴမင့္ (သထံု)၊ ကိုရဲဴမင့္ တရား႟ံုးခဵႂပ္ ေရႀႚေန၊ ကိုတင္ထၾန္း (စာရင္းစစ္ခဵႂပ္႟ံုး) တရား႟ံုး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

15

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေရႀႚေန၊ ကိုဝင္း (ရခိုင္) တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္၊ ကိုခင္ေမာင္ဴမ (ေရနံေခဵာင္း
ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္)၊ ကိုစိုးတင့္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္တိုႛကို မႀတ္မိသည္။ နာမည္
ေတၾးမရသူ ေကဵာင္းသား ေခၝင္ေဆာင္မဵား အမဵားအဴပား ရႀိေသးသည္။ အမဵိႂးသမီးမဵားထဲမႀ
ေဒၞဴမတင္ ယခင္ ဗလမစ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးေဟာင္း (ေနာင္ ဦးဘ႓ငိမ္၏ ဇနီး)၊
ေဒၞခင္မဵိႂးရီ ဗလမစ တၾဲဖက္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး (ေနာင္ဝိဓူရ သခင္ ခဵစ္ေမာင္ဇနီး)၊
ေဒၞမမေလး (စမ္းေခဵာင္း)၊ ေဒၞႎႀင္းဴမ၊ ေဒၞရန္ရန္ (ဦးလႀဴမင့္ ဇနီး)၊ ေဒၞသိန္းဴမ (သာယာဝတီ)
စသူမဵား ပၝဝင္သည္။

(ဤသိုႛ
ရႀည္ရႀည္လဵားလဵား
အမည္မဵားကို
ေဖာ္ဴပရဴခင္းသည္။
ေနာင္တၾင္
ေပဵာက္ပဵက္သၾားမည္ စိုး၍ သုေတသနဴပႂသူမဵား အေထာက္အကူ ရရႀိေစရန္ ဴဖစ္သည္။
မႀတ္မိသေလာက္ ေဖာ္ဴပရဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ မဵားစၾာ ကဵန္ရႀိ ေနပၝလိမ့္ဦးမည္။ ခၾင့္လၿတ္ဳကပၝ။)
ယင္းအင္အားသည္ အာဏာရ ဖဆပလ ဆိုရႀယ္လစ္မဵား "ဴဖံႂ" သၾားေလာက္သည့္
အင္အားဴဖစ္သည္။ ထိုႛေဳကာင့္ပင္ သူႛတိုႛ အာဏာတည္႓မဲေရး အတၾက္ အတိုက္အခံမဵား၏
စည္း႟ံုးေရးကို လက္နက္ဴဖင့္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ ႎႀိပ္ကၾပ္ရန္ လက္နက္ကိုင္ ေပဵာက္ဳကား တပ္မဵားကို
ဖၾဲႚစည္းဳကသည္။
နာမည္႒ကီး ေပဵာက္ဳကား ေခၝင္းေဆာင္မဵားမႀာ မိတၨီလာ ခ႟ိုင္မႀ ဆရာထီ၊ ဗိုလ္မာ၊
ဖဵာပံုခ႟ိုင္မႀ ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖ၊ ပဵဥ္းမနား ဗိုလ္မႀႃးေဟာင္း တက္ဴမင့္၊ သာယာဝတီ
သခင္ထၾန္းအံ၊ သထံု ကိုသိန္းေမာင္၊ ဴမင္းဴခံတၾင္ ကိုစံ စသူမဵား ဴဖစ္သည္။ ဘရင္းဂန္း၊ စတင္းဂန္း၊
႟ုိင္ဖယ္၊ ႎႀစ္လံုးဴပႃး စသည္ဴဖင့္ လက္နက္မဵိႂးစံု ရႀိသည္။ မိတၪီလာ ေပဵာက္ဳကားတပ္မဵားတၾင္
ဘရင္းကယ္ရီယာ (ဘရင္းဂန္းတင္ အမိုးပၾင့္ ခဵိန္း႒ကိႂးတပ္ တင့္ကားႎႀင့္ သံခဵပ္ကာ ကားမဵားပင္
ရႀိသည္။ တဆိတ္ရႀိ ပစ္ဟယ္ ခတ္ဟယ္ဴဖင့္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ အုပ္စိုးလဵက္ ရႀိဳကသည္။ စက္သနတ္သံ၊
႟ိုင္ဖယ္ေသနတ္သံ ဳကားလ႖င္ တုပ္တုပ္မ႖ မလႁပ္ရဲဳက။ ပၝလီမန္တၾင္ မဲအမဵားစု ရေအာင္
လုပ္ထားဳကသဴဖင့္ တုိင္းဴပည္ ေကာင္းရာ ေကာင္းကဵိႂးအတၾက္ တင္သၾင္းသည့္ ဥပေဒဳကမ္း
ဟူသမ႖ကို မဲအသာဴဖင့္ ပယ္ခဵဳကသည္။ လၿတ္ေတာ္ အတၾင္း၌ အာဏာရႀင္ စနစ္ သေဘာ
ကဵင့္သံုး ေနဳကဴခင္း ဴဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ တိုးခဵဲႚ ကဵင့္သံုးႎိုင္ေအာင္ က႗န္ေတာ္တိုႛ
ပၝတီဝင္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵား အသက္အေသၾးမဵားဴဖင့္ စေတး ခဲ့ဳကရသည္။
က႗န္ေတာ္ ယခုတင္ဴပမည့္ အဴဖစ္အပဵက္သည္ ၁၉၅၁ - ၅၂ ခုနစ္တုန္းက ဴဖစ္သည္။
ဖဵာပံုခ႟ိုင္မႀ ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖ၏ ေပဵာက္ဳကားတပ္မဵား ဴပစ္မႁမဵိႂးစံု ကဵႃးလၾန္ဳက႓ပီး
ရက္စက္မႁ အေပၝင္း သရဖူေဆာင္းေနသည္။ ဝင္ေငၾေကာင္းသည့္ ေရလုပ္ငန္းမဵားကို အစိုးရထံမႀ
လုပ္ခၾင့္ရထားသဴဖင့္
ေပဵာက္ဳကား
ေခၝင္းေဆာင္မဵား
ခဵမ္းသာေနဳက႓ပီး
ေနာက္လိုက္
ငယ္သားမဵားလည္း ဓားဴပတိုက္၊ ဴပန္ေပးဆၾဲ ေနဳကသဴဖင့္ နာမည္႒ကီး ေနဳကသည္။ ပၝလီမန္
အတၾင္းေအာင္ ပင္လယ္ သိန္းေဖ၏ လုပ္ရပ္မဵားကို ေမခၾန္းမဵား ထုတ္ဴခင္း၊ ဘၸာေငၾ
ဴဖတ္ေတာက္ေရး အဆိုမဵားဴဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ ႟ႁပ္ခဵေနဳကေသာ္လည္း အရာမထင္႟ံု မကဘဲ
ေအာင္ပင္လယ္
သိန္းေဖကို
သူတိုႛမဲရေအာင္
ဖန္တီးေပးသဴဖင့္
ဂုဏ္ထူးေဆာင္
ဝဏၧေကဵာ္ထင္ဘၾဲႚပင္ ဖဆပလ အစိုးရက ခဵီးဴမၟင့္ထားသည္။
ထိုစဥ္က အလုပ္သမား လယ္သမား ပၝတီ အာေဘာ္ "ဴပည္သူႛတပ္ဦး" ဂဵာနယ္။
ေနာက္ေတာ့ "အမဵိႂးသား တပ္ဦး" ဂဵာနယ္။ တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာက သခင္ ဴမသန္း (ပၝတီ ဗဟို
အလုပ္အမႁေဆာင္ အဖၾဲႚဝင္) က႗န္ေတာ္က အယ္ဒီတာ အဖၾဲႚဝင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဴဖစ္သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

16

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

က႗န္ေတာ္တိုႛ ဂဵာနယ္ကိုင္ေနစဥ္ သခင္ ဴမသန္း ႎႀလံုးေရာဂၝဴဖင့္ ေနထိုင္မေကာင္း
ဴဖစ္ေန၍ က႗န္ေတာ္က ယာယီ ဝင္ကိုင္ေနရသည္။ က႗န္ေတာ္ကို ကူညီေနသူမဵားက ဦးလႀဴမင့္
(ထိန္ကုန္း) ပၝတီ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ႎႀင့္ ကိုေမာင္ေမာင္ (ေတာင္တၾင္း႒ကီး) ရန္ကုန္ခ႟ိုင္
ပၝတီ အလုပ္အမႁေဆာင္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛက သူႛကို ေလႀသူ႒ကီး ေမာင္ေမာင္ဟု ေခၞဳကသည္။ သူက
တခုခု စၾဲမိလ႖င္ တစိုက္မတ္မတ္ ေဴပာဆို လုပ္ကိုင္တတ္သူ ဴဖစ္သည္။
တေနႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဂဵာနယ္ ႟ိုက္ေနကဵ ပံုႎႀိပ္တိုက္မႀ စက္ပဵက္ေနသည္။ ဂဵာနယ္
အခဵိန္မီ ထၾက္ႎုိင္ရန္ စက္ေဴပာင္း ႟ိုက္ရသည္။ ေဴပာင္း႟ိုက္သည့္ ပံုႎိႀပ္တိုက္က "ေခတ္"
ပံုႎႀိပ္တိုက္။ ပိုင္ရႀင္ ဦး႒ကီးေမာင္က က႗န္ေတာ့္ မိတ္ေဆၾ။ ပံုႎႀိပ္တိုက္က က႗န္ေတာ္ေနသည့္
ပိေတာက္တန္းႎႀင့္ ကပ္လဵက္ရႀိသည့္ ကၾမ္း႟ၾဲတန္း လမ္းထိပ္နားမႀာ ရႀိသည္။ ထမင္း
စားေသာက္႓ပီးလ႖င္ ေခတ္ပံုႎႀိပ္တိုက္သိုႛ လမ္းေလ႖ာက္လာသည္။ တည္းဴဖတ္႓ပီး စာမူမဵားကို
စာစီရန္ ခဵေပးသည္။ စီ႓ပီးသား စာမူဳကမ္းမဵားရႀိလ႖င္ ဴပင္သည္။ စာစီ႓ပီးသား စာဳကမ္းဴပင္ဴခင္းကို
gally proof ဴပင္သည္ဟု ဆိုဳကသည္။ စီ႓ပီးသားကို စာမဵက္ႎႀာ ဖၾဲႚထားသည္ကို form proof
ဴပင္ရသည္။ စက္ေပၞတင္ ႟ိုက္႓ပီးသည့္ စာမဵက္ႎႀာကို final proof ဴပင္ရသည္။ အိမ္နီးသည့္
က႗န္ေတာ္က အရင္ေရာက္႓ပီး လုပ္စရာရႀိသည္မဵားကို လုပ္ထားႎႀင့္ပၝသည္။ ေနာက္မႀ
စမ္းေခဵာင္းမႀာ
အတူေနသည့္
ကိုလႀဴမင့္ႎႀင့္
ကိုေမာင္ေမာင္တိုႛ
ေရာက္လာဳကသည္။
ေစာင့္ေနရလ႖င္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ၃ ဦး ေစဵး႒ကီးလမ္း စူရတီေစဵး႒ကီးရႀိ ေ႟ၿဒံုးကဖီးသိုႛ သၾားဳကသည္။
ေညာင္တုန္းမႀ ကိုသိန္းေအာင္တိုႛ ေမာင္ႎႀမေတၾ ဖၾင့္ထားသည့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္။ က႗န္ေတာ္က
ေညာင္တုန္း႓မိႂႚမႀ ရဲရဲေတာက္ အလံနီ ေခၝင္းေဆာင္ရဲနီသခင္ေဖေဌးႎႀင့္ သိက႗မ္းသူ ဴဖစ္၍ သူႛတိုႛ
ေမာင္ႎႀမေတၾႎႀင့္ ခင္မင္သည္။ က႗န္ေတာ္တိုႛကို လက္ဖက္ရည္ေကာင္းေကာင္း ေဖဵာ္ေပးဳကသည္။
တခၝတခၝ အေဴပာင္းအလဲအဴဖစ္ ကာကၾယ္ေရး ေငၾစာရင္း႟ံုးမႀ ႟ံုးအုပ္႒ကီး ဦးဘနီ ေခၞ မစၤတာ
ဗင္းတစ္ ေခၞ သန္းတင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ သၾားဳကသည္။ ဦးဘနီက ႟ံုးအားခဵိန္တၾင္
လကၡဏေဟာ႓ပီး က႗န္ေတာ္တိုႛကို ကူညီသူ ဴဖစ္သည္။ သူႛလိုပင္ တပ္မေတာ္ ပညာေရး ဌာန
အရာခံဗိုလ္ ဆရာ သန္းေမာင္ကလည္း ကူညီသည္။ သူတိုႛတၾင္ ေငၾရႀိလ႖င္ က႗န္ေတာ္တိုႛ အိတ္ထဲ
ပိုက္ဆံ အတင္းထည့္ေပးေလ့ ရႀိသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ က႗န္ေတာ္တိုႛကလည္း ဘုရားေဟာႎႀင့္
နီးစပ္သည္။ အနိစၤ အ႓မဲမရႀိ၊ ဘယ္ေတာ့မႀ ပိုက္ဆံ မရႀိဳက။
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မႀ
ဴပန္လာ႓ပီး
လုပ္စရာ
အလုပ္မရႀိေသး၍
ေစာင့္ေနရလ႖င္
ေဝဖန္ေရးႎႀင့္ ေလကန္ေရး လုပ္ဳကသည္။ ထိုစဥ္က ဖဵာပံုခ႟ိုင္မႀ ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖ၏
ေပဵာက္ဳကားမဵားက ေကဵးလက္ ဴပည္သူကို အစၾမ္းဴပ ႎႀိပ္စက္ညၟဥ္းပမ္း ေနဳကခဵိန္ ဴဖစ္သည္။
ကိုလႀဴမင့္က အလၾန္ စကားေဴပာ ေကာင္းသည္။ က႗န္ေတာ္ကလည္း စကားနည္းနည္း
ထစ္ေသာ္လည္း အကၾက္ေစ့ေစ့ ေဴပာတတ္သည္။ က႗န္ေတာ္တိုႛက မသိေသးသူေတၾ သိေအာင္
အနည္းအကဵဥ္း
ေဴပာဳကသည္။
ကိုေမာင္ေမာင္ကေတာ့
ရက္စက္မႁ
အေပၝင္း
သရဖူေဆာင္းသည္တိုႛကို တေနႛတမဵိႂး မ႟ိုးရေအာင္ ဒိုင္ခံ ေဴပာေနပၝသည္။
ပံုႎႀိပ္တိုက္သားမဵားကိုသာ မကဘဲ ပံုႎႀိပ္တုိက္ ေရာက္လာသူတိုင္းကို ဖဆပလလား၊
ဘာလား၊ မခၾဲဴခားဘဲ သူေဴပာခဵင္ရာ စၾပ္ေဴပာသူ ဴဖစ္သည္။ သူ ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖ
အေဳကာင္း ေဴပာဖန္မဵားေတာ့ ကိုလႀဴမင့္ႎႀင့္စာလ႖င္ က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ ပိုရင္းႎႀီးသည္။ ၁၉၄၆-၄၇ ခုႎႀစ္၊
က႗န္ေတာ္ ဆိုရႀယ္လစ္ပၝတီ စည္း႟ံုးေရး အဖၾဲႚ ေခၝင္ေဆာင္ အဴဖစ္ မေကၾး မင္းဘူး သရက္
ခ႟ိုင္မဵားတၾင္ တာဝန္ ကဵစဥ္က ကိုေမာင္ေမာင္က အဖၾဲႚဝင္ တဦး အဴဖစ္ လိုက္ပၝလာသူ
ဴဖစ္သည္။ သူက ေတာင္တၾင္း႒ကီးသား ဗိုလ္ခဵႂပ္ အစ္ကို ဦးေအာင္သန္း မိသားစုႎႀင့္လည္း

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

17

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရင္ႎႀီးသည္။ ဦးေအာင္သန္း ဇနီး ေဒၞခင္ႎုက ေတာင္တၾင္း႒ကီးသူ။ ကိုေမာင္ေမာင္နဲႛ က႗န္ေတာ္က
ေဴပာမနာ ဆိုမနာသာ မကဘဲ ဆဲမနာ ဆိုမနာလည္း ဴဖစ္သည္။ ဗိုလ္ဴမဟန္က က႗န္ေတာ္ကို
"ေမာင္သန္းမင္း တပည့္ ေမာင္ေမာင္က ဦးေႎႀာက္ႎႀင့္ ပၝးစပ္ အဆက္အသၾယ္ရႀိပံု မရဘူး" ဟု
ဳကံဳကံဖန္ဖန္ ေဴပာဖူးသည္။ အေဴပာ မလၾတ္စရာေတၾကို လုပ္တတ္သည္။ ဦးဗေဆၾက
ကိုေမာင္ေမာင္ကို က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ ထည့္စဥ္က "ေမာင္သန္း မင္း မေကၾးတိုင္း စည္း႟ံုးေရး အဖၾဲႚကို
ေခၝင္းေဆာင္မယ္ ဆို႓ပီး မင္းမေကၾးဘက္ ေရာက္ဖူးလိုႛလား" ဟု ေမးသည္။ "ဘယ္ေရာက္ဖူးမႀာလဲ
အစ္ကို႒ကီး" လိုႛ ဴပန္ေဴပာေတာ့ "ဒီလိုဆို ေမာင္ေမာင္ကို ေခၞသၾား၊ ဒီေကာင္ မေကၾးဘက္ကကၾ၊
လမ္းခရီးအတၾက္ အကူအညီ ရတာေပၝ့" ဟု ေဴပာသည္။ သည္လိုႎႀင့္ သူ က႗န္ေတာ္တိုႛ အဖၾဲႚႎႀင့္
ပၝလာသည္။ ကဵန္အဖၾဲႚဝင္မဵားက ကိုဳကည္လၾင္ (ေရဳကည္)၊ ကိုဴမသိန္း (ဖဵာပံု) ႎႀင့္ ကိုလႀႌၾန္ႛ
(ေဒဒရဲ) တိုႛ ဴဖစ္သည္။ ကိုေမာင္ေမာင္က က႗န္ေတာ္ထက္ ၃ ႎႀစ္ခန္ႛ ႒ကီးသည္။ က႗န္ေတာ္က
အသက္ ႎႀစ္ဆယ္ပင္ မဴပည့္ေသး။ ေဒၝသဴဖစ္စရာ လုပ္လာလ႖င္ လူေရႀႚ သူေရႀႚမေရႀာင္
ကေလာ္တုတ္သည္။
သူကေတာ့
သိပ္မမႁ။
သူႛကို
ပန္းႎႀင့္
ေပၝက္ေနသည္ဟု
ေအာက္ေမ့ေနသလား မသိပၝ။ က႗န္ေတာ္လည္း မေကၾးတိုင္းမႀ လၾတ္လပ္ေရးပၾဲ အလာ
ဴပန္မေရာက္ေတာ့ဘဲ ဗီယက္နမ္ ေရာက္သၾားသည္။
ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖ အေဳကာင္း ကိုေမာင္ေမာင္ ေဴပာသည္ကို နားဳကားပဵင္း
ကပ္လာ၍ က႗န္ေတာ္က "ေမာင္ေမာင္ရာ မင္း ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖ အေဳကာင္း
ေတာ္ပၝေတာ့။
လူတိုင္း
သိေနပၝ႓ပီ။
ပၝလီမန္ထဲမႀာ
လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾ
ကေဴပာ၊
'ဴပည္ေတာ္သစ္' တိုႛ၊ 'လင္းယုန္' ထိုေခတ္က လက္ဝဲဂဵာနယ္မဵားကလည္း ေရးေနဳကတာပဲ" ဟု
ေဴပာယူရသည္။ ကိုလႀဴမင့္ကလည္း ေတာ္႟ံုတန္႟ံု ဝင္ေဴပာေလ့ မရႀိေသာ္လည္း "ဖိုးေမာင္ေမာင္
ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖ အေဳကာင္းကေတာ့ အပ္ေဳကာင္း ထပ္ေနပၝ႓ပီး" ဟု ဝင္ေဴပာသည္။
သိုႛေသာ္ ကိုေမာင္ေမာင္က အေဴပာေလဵာ့ခဵင္ပံု မရ။
ထိုႛေဳကာင့္ ကိုလႀဴမင့္၊ ဦး႒ကီးေမာင္ႎႀင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ကိုေမာင္ေမာင္ကို ေနာက္ဖိုႛ အကၾက္
ဆင္ဳကသည္။
ဦး႒ကီးေမာင္က ပံုႎိႀပ္တိုက္ႎႀင့္
ႎႀစ္အိမ္ေကဵာ္ရႀိ
ေဒၝင္ေကာင္းေကာင္းႎႀင့္
ဦးထၾန္းဟန္ကို က႗န္ေတာ္တိုႛ မေရာက္မီ ေခၞ႓ပီး ထိုင္ခိုင္းထားရန္၊ က႗န္ေတာ္က ကိုေမာင္ေမာင္
ေရာက္လာလ႖င္ မဵက္ရိပ္ဴပ အဴပင္ ေခၞထုတ္သၾား႓ပီး ဦးထၾန္းဟန္ကို တရားစာအုပ္
လာအပ္သည့္ ဖဵာပံုမႀ ဦးသိန္းေဖဟု တိုးတိုး႒ကိတ္ ေဴပာထားရန္ ညိၟထားဳကပၝသည္။
ေနာက္တေနႛ
စီစဥ္ထားသည့္
အတိုင္း
က႗န္ေတာ္က
ပံုႎႀိပ္တုိက္သိုႛ
အရင္
ေရာက္လာသည္။ နာရီဝက္ခန္ႛဳကာမႀ ကိုလႀဴမင့္ႎႀင့္ ကိုေမာင္ေမာင္တိုႛ ေရာက္လာဳကသည္။
ဦးထၾန္းဟန္က က႗န္ေတာ္ မေရာက္မီကပင္ ပံုႎႀိပ္တိုက္သိုႛ ေရာက္ႎႀင့္ေန႓ပီး သတင္းစာ
ဖတ္ေနသည္။ က႗န္ေတာ္က ကိုေမာင္ေမာင္ကို မဵက္ႎႀာရိပ္ မဵက္ႎႀာကဲ ဴပ႓ပီး အဴပင္သိုႛ
ေခၞထုတ္သၾားသည္။ "ေမာင္ေမာင္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ကၾာ၊ ခု ပံုႎႀိပ္တိုက္ထဲကို ဖဵာပံုက
ဦးသိန္းေဖ တရားစာအုပ္ ႟ိုက္ဖိုႛ ေရာက္ေနတယ္။ ဦး႒ကီးေမာင္ကလည္း တရားစာအုပ္ေတၾ
႟ိုက္ေနကဵ မဟုတ္လား။ ေမာင္ရင္ ေအာ္ကဵယ္ေအာ္ကဵယ္ ေဴပာမိမႀာစိုးလိုႛ ကိုယ္႒ကိႂတင္
သတိေပးထားတာ" ဟု ေဴပာ႓ပီး စကားဴဖတ္ကာ ပံုႎႀိပ္တိုက္ထဲ ဴပန္ဝင္ခဲ့သည္။ က႗န္ေတာ္
ေနာက္တာ သူခံရဖန္မဵားလိုႛ က႗န္ေတာ့္ စကားကို သူသိပ္မယံုခဵင္ပံု မရ။
ကိုေမာင္ေမာင္ ပံုႎႀိပ္တိုက္ထဲ ဴပန္ဝင္လာေတာ့ က႗န္ေတာ္က ဦးထၾန္းဟန္ႎႀင့္ စကား
ေဴပာေနသည္။ "က႗န္ေတာ္တိုႛ ဂဵာနယ္က သတ္မႀတ္ရက္မႀာ ထၾက္ရမႀာပၝ။ ဦးသိန္းေဖ
တရားစာအုပ္က အလဵင္လိုလိုႛလား။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ႟ိုက္မႀာက ေဖာင္သိပ္မမဵားပၝဘူး" ဟု

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

18

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

က႗န္ေတာ္က ေဴပာသည္။ ဦးထၾန္းဟန္က "တရက္ ႎႀစ္ရက္ ေနာက္ကဵေပမဲ့ ရပၝတယ္" ဟု
သံဴပတ္ႎႀင့္ ေဴပာ႓ပီး သတင္းစာ ဴပန္ဖတ္ ေနပၝသည္။ ဘာမႀ ဆက္မေဴပာေတာ့။
မူလက က႗န္ေတာ္ ေဴပာတာကို သိပ္ယံုဳကည္ပံု မရသည့္ ကိုေမာင္ေမာင္သည္ စကားပင္
ကဵယ္ကဵယ္ေလာင္ေလာင္ မေဴပာဘဲ သတိထားေနပံုရသည္။ ပၝးစပ္ထဲ အာေစး ထည့္ထားသည့္
အတိုင္းပင္။
ဦး႒ကီးေမာင္က
"ကိုေမာင္ေမာင္
ႎိုင္ငံေရး
အေဴခအေနေလး
ဘာေလး
လုပ္စမ္းပၝဦးဗဵ" ဟု ေဴပာေသာ္လည္း ကိုေမာင္ေမာင္ စကားမဟပၝ။ ကိုေမာင္ေမာင္ ႓ငိမ္ခဵက္သား
ေကာင္းေနသဴဖင့္ ပံုႎႀိပ္တိုက္သားမဵား ဴပံႂးစိ ဴပံႂးစိ လုပ္ေနဳကသည္ကို ကိုေမာင္ေမာင္ ေတၾႚသၾား႓ပီး
က႗န္ေတာ္ ေနာက္တာကို သူသိ သၾားပၝေတာ့သည္။ "ခင္ဗဵားေတာ္ေတာ္ ဆိုးတဲ့လူပဲ" ဟု
က႗န္ေတာ့္ကို သူက ေဴပာေတာ့ ဝိုင္းရယ္ဳကသည္။ အခဵိႂႚက အကၾက္ဝင္သၾားသည္ကို
သေဘာကဵ႓ပီး ေတာ္ေတာ္ႎႀင့္ အရယ္မရပ္ဳက။ "ကိုယ္လူ ဘာေအာက္ေမ့လိုႛလဲ ေအာင္ပင္လယ္
သိန္းေဖ သၾားတိုင္လိုက္ရမလား" က႗န္ေတာ္က ကိုေမာင္ေမာင္ကို ေဴပာေတာ့ အားလံုး ပၾဲကဵ
သၾားဳကဴပန္ပၝသည္။ က႗န္ေတာ္က ဆက္႓ပီး "ေအာင္ပင္လယ္ သိန္းေဖတိုႛမဵား ဘယ္ေလာက္
တန္ခိုး႒ကီးသလဲ၊ နာမည္ဳကား႟ံုနဲႛ 'ဴဖံႂ' သၾားတဲ့လူ ရႀိတယ္" လိုႛ ေဴပာလိုက္ေတာ့ အားလံုး
ဝိုင္းရယ္ဳက ဴပန္သည္။ ကိုေမာင္ေမာင္ကေတာ့ "ေတာ္ေတာ္ေနာက္တဲ့ လူေတၾပဲ" ဟု ေဴပာ႓ပီး
ရႀက္ရႀက္ဴဖင့္ ရယ္ေနပၝသည္။
ေနာက္ပိုင္းတၾင္ ကိုေမာင္ေမာင္သည္ သခင္ ဴမသန္းႎႀင့္ တၾဲ႓ပီး ဆရာ ေ႟ၿဒံုးဘီးေအာင္
ထံမႀ ပညာယူကာ "အမုန္း၏ ေနာက္ကၾယ္" ႟ုပ္ရႀင္ကားကို သူ၏ ႟ုပ္ရႀင္ ကုမၯဏီတၾင္
႟ိုက္ကူးခဲ့သည္။ ကားအကယ္ဒမီ ထူးခ႗န္ဆု ရေသာ္လည္း သူဘာဆုမႀ မရခဲ့၊ ႟ုပ္ရႀင္ကားမႀာ
ထူးခ႗န္ဆု ရေသာ္လည္း ႟ံႁးသည္ဟု သိရပၝသည္။ က႗န္ေတာ္က သူႛကို "အ႟ံႁး၏ ေနာက္ဝယ္" ဟု
ေနာက္ပၝသည္။ သူသည္ "တ႟ုတ္ မဟာတံတိုင္း" အမည္ရႀိ ေတာ္လႀန္ေရး စစ္ဝတၪႂကိုလည္း
ဘာသာဴပန္ ထုတ္ေဝခဲ့ပၝသည္။ က႗န္ေတာ္ သူႛစာမူကို ဖတ္ေပးခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္း
သူေလဴဖတ္ခံရ႓ပီး မစၾမ္းမသန္ ဴဖစ္သၾားသည္။ က႗န္ေတာ္ သူႛကို တလ ၃၀ ေထာက္ပံ့ခဲ့ပၝသည္။
က႗န္ေတာ္လည္း ေငၾေဳကး သိပ္ေခဵာင္လည္သူ မဟုတ္ပၝ။
ေလႀသူ႒ကီးဟု က႗န္ေတာ္ နာမည္ ေပးထားသည့္ ဒၝ႟ိုက္တာ စာေရးဆရာ ဦးေမာင္ေမာင္
(ေတာင္တၾင္႒ကီး) ေခတ္ပံုႎႀိပ္တုိက္ပိုင္ရႀင္ ဦး႒ကီးေမာင္တိုႛကေတာ့ ကၾယ္လၾန္ သၾားဳကရႀာပၝ႓ပီ။
ဦးလႀဴမင့္ႎႀင့္ က႗န္ေတာ္တိုႛကေတာ့ အသက္ထင္ရႀား ရႀိေနဆဲ ဴဖစ္ပၝသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

19

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဦးသိန္းေဖဴမင့္ႎႀင့္ လ႖ိႂႚဝႀက္ ေဆၾးေႎၾးရန္
တာဝန္ေပးခံရစဥ္က
". . . ႎိုင္ငံ တႎိုင္ငံတၾင္ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပဲၾ ဆင္ႎၿဲ မႎဲၿကို ယင္းႎိုင္ငံ၏ အုပ္ခဵႂပ္သူမဵားကသာ
ဴပႉာန္းေလ့ ရႀိသည္။ လက္နက္ကိုင္ ႎႀိပ္ကၾပ္မႁ ရႀိလ႖င္ လက္နက္ကိုင္ ခုခံ ဆန္ႛကဵင္မႁ ရႀိမည္။
ဤသည္က ေတာ္လႀန္ေရး၏ ေယဘုယဵ စည္းမဵဥ္း ဴဖစ္သည္။ . . . " . . . [လၾတ္လပ္ေရး
ရ႓ပီးေနာက္ လက္ဝဲ ႎိုင္ငံေရးသမားေတၾ အကၾဲအ႓ပဲကေန ဴပည္တၾင္းစစ္ မီး႒ကီး
ဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ ခဲ့ရပံုကို လၾတ္လပ္ေရး ရ႓ပီးစ ကာလမႀာ ကိုယ္တုိင္ ပၝဝင္ လႁပ္ရႀားခဲ့တဲ့
ႎိုင္ငံေရး အေတၾႚအဳကံႂေတၾနဲႛ ယႀဥ္တၾဲ ေရးသားထားတဲ့ ကိုသန္း (ဳကည့္ဴမင္တုိင္) ရဲႚ
"ဦးသိန္းေဖဴမင့္ႎႀင့္ လ႖ိႂႚဝႀက္ ေဆၾးေႎၾးရန္ တာဝန္ ေပးခံရစဥ္က" ႎိုင္ငံေရး အေတၾႚအဳကံႂ
မႀတ္တမ္းကို ၂၀၀၇ ခု၊ ေအာက္တုိဘာလနဲႛ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ ႟ၾက္ႎုေဝ မဂၢဇင္း၊ အမႀတ္ ၃၄ နဲႛ
အမႀတ္ ၃၅ တိုႛကေန ဴပန္လည္ ကူးယူ လၿင့္တင္ ေပးလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။]

ဦးသိန္းေဖဴမင့္။

ဦးသိန္းေဖဴမင့္ႎႀင့္ လ႖ိႂႚဝႀက္ ေဆၾးေႎၾးရန္ တာဝန္ေပးခံရစဥ္က

ဴမန္မာ့ လၾတ္လပ္ေရး ရက္သတၨ ႎႀစ္ပတ္သား ဘဝက က႗န္ေတာ္သည္ ဦးဘသိန္းဇံ (ဴပည္ထဲေရး
ဝန္႒ကီး ဦးေကဵာ္႓ငိမ္း၏ အတၾင္းေရး အတၾင္းဝန္)၊ ဗိုလ္ဘုန္းေအာင္ (ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္
ေခၝင္းေဆာင္ႎႀင့္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ သခင္ႎု၏ ပၝလီမန္ အတၾင္းဝန္)၊ ဦးခဵစ္လိႁင္ (စစ္ကိုင္းတိုင္း
ဆိုရႀယ္လစ္ ေခၝင္းေဆာင္)၊ ဦးကၾန္းေမာင္ (ပုဇၾန္ေတာင္ ႓မိႂႚနယ္ ဆိုရႀယ္လစ္ ပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္)
တိုႛႎႀင့္အတူ ေဴမေအာက္ ဗီယက္နမ္ ခဵစ္ဳကည္ေရး ခရီး အတၾက္ ဖဆပလ အဖဲၾႚခဵႂပ္
ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးမဵား၏ တာဝန္ေပးဴခင္း ခံရသည္။ က႗န္ေတာ္က အသက္၂၂ ႎႀစ္သာ ရႀိေသးသည့္
မေကၾးတိုင္း ဆိုရႀယ္လစ္ ပၝတီ စည္း႟ံုးေရး အဖၾဲႚေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္သိုႛ
သၾားေရာက္စဥ္က တိုင္းဴပည္ပ ေအးခဵမ္းသာယာ စိုဴပည္လဵက္ရႀိေသာ လၾတ္လပ္စ ႎိုင္ငံသစ္။
၁၉၄၈ ခုႎႀစ္၊ ဇန္နဝၝရီလ ၁၄ ရက္တၾင္ ခရီး စထၾက္ခဲ့႓ပီး ၃ လခန္ႛ အဳကာ ဧ႓ပီလ ေႎႀာင္းပိုင္းတၾင္
က႗န္ေတာ္တိုႛ အမိေဴမ ဴပန္ေရာက္ လာဳကရေတာ့ တိုင္းဴပည္က က႗န္ေတာ္ အသၾားတုန္းကလို
မဟုတ္ေတာ့။ ဴပည္တၾင္းစစ္ ဴဖစ္႓ပီး စက္ေသနတ္သံ၊ စိန္ေဴပာင္းသံ၊ ေသနတ္သံမဵား လၿမ္းကာ
မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ ေနပၝ႓ပီ။ ေသာက္ေသာက္လဲ ေသဳက၊ ပဵက္စီးဳကသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

20

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေဴမမဴမၟႂပ္ႎိုင္သည့္ လူေသအေလာင္းမဵား၏ အပုပ္နံႛမဵားက တေထာင္းေထာင္း ထေနဳကသည္။
မဳကံႂဖူးေသးသည့္ အနိဠာ႟ံု အေဴခအေနမဵား ဴဖစ္သည္။
ရႀားရႀားပၝးပၝး ႎိုင္ငံဴခားဴပန္ ပူပူေႎၾးေႎၾး႒ကီး က႗န္ေတာ္လည္း စည္း႟ံုးေရး ဆင္းစရာ နယ္ေဴမ
မရႀိ။ ဘံုေပဵာက္ေနသည္။ ဦးဗေဆၾက ဴပည္သူႛ စာေပ ေကာ္မတီႎႀင့္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ အတၾင္းပိုင္း
လံုဴခံႂေရး လူထု လုပ္ငန္း ေကာ္မတီတၾင္ တာဝန္ေပးသည္။ သည္ေတာ့မႀပဲ ရန္ကုန္႓မိႂႚ႒ကီး ကရင္
သူပုန္လက္ထဲ မကဵရန္ တည္းတည္းေလးသာ ကဵန္ေတာ့သည္ကို နဖူးေတၾႚ ဒူးေတၾႚ
သိရေတာ့သည္။ ဝၝရင့္ ကရင္ ေမဂဵာ ေစာေမာင္စိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကရင္တပ္မဵားသည္
႒ကိႂႚကုန္း ကဵမ္းစာသင္ေကဵာင္း ကုန္းဴမင့္မဵားတၾင္ ေနရာ ယူထားဳကသည္။ သူတိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္း
ခဵီတက္လာလ႖င္ တားဆီးႎိုင္သည့္ တပ္မရႀိ။ သူတိုႛ ဘာေဳကာင့္ ေရႀႚဆက္မတက္ဳကသည္ကို
မသိ။ ရန္ကုန္ကို သိမ္းပိုက္႓ပီးေနာက္ ႎိုင္ႎိုင္နင္းနင္း ထိန္းသိမ္းႎိုင္သည့္ အားမရႀိ၍
ဴဖစ္မည္ထင္သည္။ ယင္းသိုႛ အေဴခအေန ဆိုး႟ၾားသဴဖင့္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေမာင္က ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး
ေအာင္႒ကီးကို ေနအိမ္မႀ သၾားေရာက္ ေခၞယူ႓ပီး စစ္႟ံုးတၾင္ ေဆၾးေႎၾးကာ တပ္မဵား စုေဆာင္း႓ပီး
ေနရာ ယူေစေတာ့မႀ လံုဴခံႂေရး အေဴခအေန ေကာင္းသၾားသည္။
ဴပည္သူေတၾ လူတလုံး သူတလုံး ဴဖစ္ေစမည့္ သာယာေ႟ၿဴပည္ ထူေထာင္ေရး
အစီအစဥ္မဵား ေပဵာက္ဆုံးကုန္႓ပီး ဗီယက္နမ္ ဴပည္သူတုိႛ၏ တရားေသာ တုိက္ပၾဲ ကူညီေရး
အစီအစဥ္မဵားလည္း ေရစုန္ ေမဵာကုန္ပၝ႓ပီ။ ထုိႛနည္းတူ က႗န္ေတာ္တုိႛ ႎိုင္ငံဴခား လ႖ႂိႚဝႀက္ခရီး
မထၾက္မီက ဴပည္သူႛ ရဲႚေဘာ္ အဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီႎႀင့္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ကဲ့သုိႛေသာ
ထင္ရႀားသည့္ မာ့ခ္စ္ဝၝဒီမဵား ပၝဝင္ေသာ မာ့ခ္စ္ဝၝဒီမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (Marxist League) ဖၾဲႚစည္းေရး၊
လက္ဝဲပၝတီမဵား ညီႌၾတ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္ ႒ကိႂးပမ္းမႁ႒ကီးလည္း ေလႎႀင့္အတူ လၾင့္ပၝး
သၾားခဲ့ပၝ႓ပီ။
ဤသုိႛ သမုိင္းကုိ ဴပန္လည္ တူးေဖာ္ ေနရဴခင္းသည္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ၏ ယုံဳကည္ခဵက္၊
ခံယူခဵက္၊ ရပ္တည္ခဵက္ႎႀင့္ သေဘာထားမဵားကုိ ထဲထဲဝင္ဝင္ သိေစလုိ၍ ဴဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႎႀစ္၊
ေမလဝန္းကဵင္တၾင္ ပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္ ဦးဗေဆၾက တာဝန္ေပး၍ လ႖ႂိႚဝႀက္စၾာ သၾားေရာက္
ေဆၾးေႎၾးရန္ ရန္ကုန္ အကဵဥ္းေထာင္ အတၾင္းသုိႛ က႗န္ေတာ္ သၾားေရာက္ခဲ့သည္ အထိ
ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ကုိ က႗န္ေတာ္ လူခဵင္း မေတၾႚဖူးေသး။ သုိႛေသာ္ သူ၏ ႓မဲဴမံလႀေသာ ဴပည္တၾင္းစစ္
အဳကမ္းဖက္ လမ္းစဥ္ ဆန္ႛကဵင္ေရး စိတ္ဓာတ္၊ မာ့ခ္စ္လီနင္ ဝၝဒ ယုံဳကည္ပၝသည္ ဆုိေသာ
အဖၾဲႚအစည္းမဵား၊
လက္ဝဲ
အင္အားစုမဵား
ညီႌၾတ္ေရး
တည္ေဆာက္ရန္ စိတ္အား
ထက္သန္မႁကုိေတာ့ ေလးစားသည္။ ဤသည္က ႎုိင္ငံေရးပုိင္း။ ယဥ္ေကဵးမႁ မဵက္ႎႀာစာမႀာေတာ့
ဦးသိန္းေဖဴမင့္ က က႗န္ေတာ္ အ႒ကိႂက္ဆုံး စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး ဴဖစ္သည္။
ထက္ဴမက္ စူးရႀလႀေသာ သူ၏ ကေလာင္ လက္နက္ကလည္း စံဴပႂေလာက္သည္။ ဖက္ဆစ္
ဆန္ႛကဵင္ေရးမႀ
စတင္ခဲ့သည့္
ဴပည္သူႛ
လၾတ္လပ္ေရး
တပ္ေပၝင္းစု႒ကီး
ဖၾဲႚစည္း
တည္ေဆာက္ရာတၾင္လည္း ဦးသိန္းေဖဴမင့္ သည္ တု႓ပိႂင္ရန္ ခက္သည့္ သူရဲေကာင္း႒ကီး တဦး
ဴဖစ္သည္။
သုိႛပၝလဵက္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္သည္ "သူပၝလ႖င္ ႎႀစ္ဴခမ္းကၾဲသည္" "ေဴခ႟ႁပ္သည္" စၾပ္စၾဲခံရဴခင္း၊
ေနာက္ဆုံး လက္ဝဲ ညီႌၾတ္ေရး အတၾက္ အား႒ကိႂးမာန္တက္ ႒ကိႂးပမ္း တည္ေဆာက္ရင္း
ေထာင္တၾင္းသုိႛ ေရာက္သၾားဴခင္း စသည္တုိႛမႀာ အေဴခခံအားဴဖင့္ ေဴပာရလ႖င္ "တေဴပးညီ ဖၾံႚ႓ဖိႂးဴခင္း
မရႀိသည့္ ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေနေဳကာင့္ ဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံ၏ ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေနမႀာ
(Uneven Development) ဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁ ညီညာဴခင္း မရႀိဴခင္းသာ ဴဖစ္သည္။"

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

21

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဝၝဒ စနစ္ကုိ အေဴခခံဴခင္း မရႀိသည့္ အဖၾဲႚအစည္း တခုက ဝၝဒစနစ္ဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းခဲ့႓ပီး
ပၾဲတုိးခဲ့ဖူးသည့္
သမုိင္း
အစဥ္အလာ
ရႀိေသာ
အဖၾဲႚအစည္း
တခုကုိ
ညီႌၾတ္ေရး
တည္ေဆာက္ရာတၾင္ မပၝဝင္ရဟု ဆုိခဲ့ဴခင္း၊ သည္လုိဆုိ ကဵႂပ္တုိႛ မပၝဘူး။ ခင္ဗဵားတုိႛပဲ ဦးေဆာင္၊
အစုိးရဖၾဲႚ႓ပီး တုိင္းဴပည္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ဳကပၝ ဆုိဴပန္ေတာ့လည္း မဟုတ္ဴပန္။ အဂႆလိပ္၊
အေမရိကန္ကုိ ခုခဵက္ခဵင္း စစ္ေဳကညာရမည္ဟု ေတာင္းဆုိဳကဴပန္သည္။ စစ္ေဳကညာဖုိႛ လက္ငင္း
အေဳကာင္းဴပခဵက္ (Immediate Cause) က ဘာလဲ၊ ေရရႀည္အတၾက္ အေဳကာင္းဴပခဵက္
(Remote Cause) က ဘာလဲ ဆုိဴပန္ေတာ့လည္း မေဴပာတတ္ဳက။ ယင္းသုိႛေသာ
အသုိင္းအဝုိင္းတၾင္ သိပၯံနည္းကဵ အေတၾးအေခၞဴဖင့္ စနစ္တကဵ မဟာဗဵႃဟာခဵ၍ လုပ္ေဆာင္ရန္
တုိက္တၾန္းသူသည္ အလၾယ္တကူပင္ ေဘးေရာက္ သၾားႎုိင္သည္။ ယခုေခတ္ စကားအရ
"ေဴမာင္းထဲ ေရာက္သၾားမည္" သာ ဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာ ဆုိ႟ုိးစကား ရႀိသည္။ "မီးမဵား မီးႎုိင္၊ ေရမဵား
ေရႎုိင္" တဲ့။
က႗န္ေတာ္ လက္ဝဲ ညီႌၾတ္ေရးမူ ၁၅ ခဵက္ကုိ လူ႒ကီးမဵား ေရးဆၾဲေနဳကသည္ မသိ။
အသံကုိ သုိးသုိးသဲ့သဲ့ ဳကားသည္။ မေအာင္မဴမင္ ဴဖစ္သၾားေသာ မာ့ခ္စ္ဝၝဒီမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္
ဖၾဲႚစည္းေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁ၏ အဆက္လား မသိ။
ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပၾဲ ဆင္ႎၿဲ႓ပီး ၁၄ ရက္ အဳကာဴဖစ္ေသာ
၁၉၄၈ ခုႎႀစ္၊ ဧ႓ပီလ ၁၂ ရက္ေနႛတၾင္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ သခင္ႎု၏ ေနအိမ္၌ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ အဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ
ဗုိလ္မႀႃး ေအာင္၊ ဗုိလ္မႀႃး စိန္မႀန္၊ ဆုိရႀည္လစ္ ပၝတီမႀ ဦးဗေဆၾ၊ ဦးေကဵာ္႓ငိမ္း၊ တသီးပုဂၢလ
ဦးအုန္းႎႀင့္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္တုိႛ ေဆၾးေႎၾး ညၟိႎႁိင္းဳက႓ပီး လက္ဝဲ ညီႌၾတ္ေရး ေခၞရန္
ဆုံးဴဖတ္ဳကသည္။ ကၾန္ဴမႃနစ္တုိႛ လက္ခံႎုိင္ရန္ အတၾက္ (၁) ဆုိဗီယက္ ဴပည္ေထာင္စု အပၝအဝင္ အေရႀႚ ဥေရာပ ဆုိရႀယ္လစ္
ႎုိင္ငံမဵားႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရး၊ စီးပၾားေရး ဆက္သၾယ္မႁမဵား ဴပႂလုပ္ရန္၊
(၂) အရင္းရႀင္ လုပ္ငန္း႒ကီးမဵားကုိ ဴပည္သူပုိင္ သိမ္းရန္၊
(၃) ေဴမရႀင္စနစ္ကုိ ဖဵက္သိမ္းရန္၊
(၄) တပ္မေတာ္ကုိ ဴပည္သူႛ ဒီမုိကေရစီ တပ္မေတာ္ ထူေထာင္ရန္၊
(၅) မာ့ခ္စ္ လီနင္ ဝၝဒ ဴဖန္ႛဴဖႃးရန္၊
စေသာ အခဵက္မဵား ပၝဝင္ေသာ ႎုမူ ၁၅ ခဵက္ကုိ ေမလ ၂၅ ရက္ေနႛတၾင္ ေဳကညာသည္။
တုိးတက္ေသာ အယူအဆ ရႀိသူမဵားက အေဴခခံ လမ္းစဥ္ခဵင္း တူႎုိင္သည့္ လမ္းစဥ္ရ႓ပီ ဆုိကာ
ဝမ္းသာခဲ့ဳကသည္။ သုိႛေသာ္ ဝမ္းသာမႁသည္ တာရႀည္ မခံခဲ့။ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ အဖၾဲႚခဵႂပ္က
ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီ တက္ေရာက္သည့္ လက္ဝဲ အင္အားစုမဵား အားလုံး ပၝဝင္သည့္
ညီလာခံတၾင္ သေဘာတူ႓ပီးမႀ အေဴခခံ လမ္းစဥ္ကုိ ေဳကညာရမည္ ဆုိသဴဖင့္ ရဲေဘာ္မူ
ဴဖစ္လာသည္။ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ အဖၾဲႚခဵႂပ္တၾင္ ႎုမူႎႀင့္ ရဲေဘာ္မူ ညၟိႎႁိင္းမရ သဴဖင့္ ရဲေဘာ္ (ဝၝ) ႎႀင့္
ရဲေဘာ္ (ဴဖႃ) ဟု ဴဖစ္လာသည္။ ယင္းအကၾဲသည္ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ဴပႍနာ
ဴဖစ္သည္။ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ႎႀင့္ မဆုိင္ပၝ။ ရဲေဘာ္ဴဖႃမဵားသည္ ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လဆန္းတၾင္
ေတာခုိ သၾားဳကသည္။
အလားတူ လက္ဝဲ ညီႌၾတ္ေရး ေဆၾးေႎၾးမႁကုိ ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း သက္ရႀိ ထင္ရႀား
ရႀိစဥ္ဴဖစ္ေသာ ၁၉၄၆ ခုႎႀစ္၊ ဇူလုိင္လ အတၾင္း ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ဆန္း၏ တာဝၝလိန္းလမ္း
ေနအိမ္တၾင္ ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီ၊ အလံနီ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီႎႀင့္ ဆုိရႀည္လစ္ ပၝတီတုိႛ၏

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

22

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ညီႌၾတ္ေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ
မေအာင္ဴမင္ခဲ့ပၝ။

ဴပႂလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

ဂုိဏ္းဂဏစိတ္မဵား

ငယ္ထိပ္ေရာက္ေန၍

ထုိႛဴပင္ ဖဆပလ အဖၾဲႚ အတၾင္းရႀိ အင္အားစုမဵားက လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ကၾန္ဴမႃနစ္မဵား၊
ရဲေဘာ္ဴဖႃမဵားႎႀင့္ ေသၾးထၾက္သံယုိ ပဋိပကၡမဵား ဆက္လက္ မဴဖစ္ပၾား လုိဳကေတာ့။ ထုိႛေဳကာင့္
တုိင္းဴပည္ မဵက္ႎႀာဖုံးမဵား ဴဖစ္ဳကေသာ ဆာ ဦးသၾင္၊ ဟသႆာတ ဦးဴမ၊ ဗမာ့ေခတ္ ဦးအုန္းခင္၊
မႎၩေလး ဦးဘသီတုိႛ ပၝဝင္ေသာ ေ႟ၿဴပည္ေအး ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး အဖၾဲႚႎႀင့္ ေစ့စပ္ ေဆၾးေႎၾးမႁမဵား
ဴပႂလုပ္ရန္ ႒ကိႂးစားခဲ့ဳက ပၝေသးသည္။
ထုိနည္းတူစၾာ ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ တပ္မေတာ္ ဦးစီးခဵႂပ္ အမႀႃး ရႀိေသာ
တပ္မေတာ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵားက ေထာင္တၾင္းရႀိ ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီမႀ ဗုိလ္ရန္ေအာင္၊
ဗုိလ္ေအာင္မင္း၊ ဗုိလ္သိန္းတန္၊ ရဲေဘာ္ဴဖႃ အဖၾဲႚမႀ ဗုိလ္ဖုိးကၾန္း၊ ဗုိလ္ထၾန္းလင္း၊ ဗုိလ္ေမာင္ႌၾန္ႛ၊
တသီးပုဂၢလ ဦးသိန္းေဖဴမင့္တုိႛႎႀင့္ ေစ့စပ္ ေဆၾးေႎၾးမႁမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳက ပၝေသးသည္။
ထုိစဥ္က ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ဳကသည့္ ဗုိလ္ရန္ေအာင္၊
ဗုိလ္သိန္းတန္ႎႀင့္ ဗုိလ္ေအာင္မင္းတုိႛသည္ သာယာဝတီ ေထာင္၌ အကဵဥ္းကဵ ေနဳကဆဲ
ဴဖစ္သည္။ သူတုိႛကုိ ေထာင္တၾင္းမႀ ႟ုပ္ဖဵက္၍ အဴပင္ထုတ္ကာ ဴပည္ထဲေရး ဝန္႒ကီး
ဦးေကဵာ္႓ငိမ္း၏အိမ္ ေခၞေဆာင္လာ႓ပီး ဴမန္မာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ ညီႌၾတ္ေရးကုိ ႒ကိမ္ဖန္မဵားစၾာ
ေဆၾးေႎၾး ညၟိႎႁိင္း ခဲ့ဳကသည္။ ေထာင္အာဏာပုိင္မဵားက သူႛကုိ ကုလားလုိ ဝတ္ဆင္ေစ႓ပီး
ႎႁတ္ခမ္းေမၾး၊
ပၝးသုိင္းေမၾးမဵားဴဖင့္
အစုိးရသုံး
ဖုိႚဒ္
ဆင္စေတရႀင္ဝက္ဂၾန္း
ကားဴဖင့္
ေခၞထုတ္ခဲ့ေဳကာင္း ဗုိလ္သိန္းတန္က က႗န္ေတာ့္ကုိ ေဴပာဴပခဲ့ဖူးသည္။
ယင္း ဴမန္မာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ ညီႌၾတ္ေရး အတၾက္ ဴဖစ္ေသာ လက္ဝဲ ညီႌၾတ္ေရး
လမ္းစဥ္ ဴဖစ္သည့္ ဴပည္သူႛ ဒီမုိကေရစီ တပ္ေပၝင္းစု ဖၾဲႚစည္းေရး အေဴခခံ လမ္းစဥ္႒ကီးကုိ
အလံနီတုိႛမႀ တပၝး လက္ဝဲ ပၝတီမဵား၊ အဖၾဲႚအစည္းမဵား အားလုံး ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကသည္။ ၁၉၄၈
ခုႎႀစ္ေႎႀာင္းပုိင္းတၾင္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကသည္။ အ႒ကိမ္ ၄၀ ေကဵာ္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကရသည္။ ပၝဝင္
ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကေသာ ပၝတီ အဖၾဲႚအစည္းမဵာမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားမႀာ - (၁) ရဲေဘာ္ဴဖႃ အဖၾဲႚမႀ
ဗုိလ္ဖုိးကၾန္း၊ ဗုိလ္ထၾန္းလင္း၊ ဗုိလ္ေအာင္ႌၾန္ႛ၊ ဗုိလ္ထိန္လင္း (ဘုန္း႒ကီး)၊
(၂) ေတာ္လႀန္ေသာ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ အဖၾဲႚမႀ ဗုိလ္ေဇယဵ၊ ဗုိလ္ရဲထၾဋ္၊ ဗုိလ္သိန္း၊
ဗုိလ္သက္ထၾန္း
(၃) ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီမႀ ဗုိလ္ရန္ေအာင္၊ ဗုိလ္သိန္းတန္၊ ဗုိလ္ေအာင္မင္း
(၄) ရဲေဘာ္ဝၝ အဖၾဲႚမႀ ဗုိလ္မႀႃးေအာင္၊ ဗုိလ္မႀႃး စိန္မႀန္၊ ဗုိလ္မင္းေခၝင္၊ ဗုိလ္တုိက္စုိး
(၅) ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီမႀ ဦးဗေဆၾ၊ ဦးေကဵာ္႓ငိမ္း၊ သခင္တင္၊ သခင္ ခဵစ္ေမာင္ (ဝိဓူရ)
(၆) ဗမာ့ တပ္မေတာ္က ဦးစီးခဵႂပ္ႎႀင့္ အရာရႀိ အခဵႂိႚတုိႛ ဴဖစ္သည္။ တသီးပုဂၢလမႀာ
ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ဴဖစ္သည္။
ယင္းလက္ဝဲ ညီႌၾတ္ေရး ေကာင္စီတၾင္ ပၝဝင္ဳကသူမဵားမႀာ ဥကၠႉ တပ္မေတာ္ ဦးစီးခဵႂပ္
ဴဖစ္၍၊ အတၾင္းေရးမႀႃးက ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ဴဖစ္သည္။ ယင္းေကာင္စီတၾင္ တပ္မေတာ္မႀ ဦးစီးခဵႂပ္၊
ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ေဇယဵ၊ သနက (၃) တပ္ရင္းမႀႃး ဗုိလ္မႀႃး ရဲထၾဋ္၊ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ေစာထၾန္းစိန္၊
ဗုိလ္ဘစိန္တုိႛ ပၝဝင္သည္။ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္မႀ ဗုိလ္မႀႃး ေအာင္၊ ဗုိလ္မႀႃး စိန္မႀန္၊ ဗုိလ္မင္းေခၝင္
(ရဲေဘာ္သုံးကဵိပ္)၊ ဗုိလ္လေရာင္ (ရဲေဘာ္သုံးကဵိပ္)၊ ဗုိလ္ႌၾန္ႛေမာင္ (ေဴမာင္းဴမ)၊ ဗုိလ္ေအာင္ႌၾန္ႛ
(မိတၪီလာ)၊ ဗုိလ္ဘုန္းေအာင္ (ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ပၝလီမန္ အတၾင္းဝန္၊ ဗီယက္နမ္ ခဵစ္ဳကည္ေရး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

23

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အဖၾဲႚဝင္) တုိႛ ပၝဝင္႓ပီး ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီမႀ ဦးဗေဆၾ၊ ဦးေကဵာ္႓ငိမ္း၊ သခင္တင္၊ ဗုိလ္ေအာင္႒ကီး
(ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္၊ အ႓ငိမ္းစား) တုိႛ ပၝဝင္သည္။ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီမႀ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ (ရဲေဘာ္သုံးကဵိပ္)၊
ဗုိလ္သိန္းတန္ (တပ္နီဗုိလ္ခဵႂပ္)ႎႀင့္ ဗုိလ္ေအာင္သင္းတုိႚ ပၝဝင္သည္။
ယင္းတုိႛက ကရင္မဵား နယ္ေဴမ အေဴမာက္အဴမား သိမ္းပုိက္ထားခဵိန္တၾင္ ႎုိင္ငံေတာ္
လုံဴခံႂေရး ေကာင္စီက ဆုိရႀယ္လစ္မဵား၊ ကၾန္ဴမႃနစ္ လုိလားေသာသူမဵား၊ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္မဵား
အစရႀိေသာ ႎုိင္ငံေရးသမားမဵား မပၝသည့္ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရ ဖၾဲႚစည္း၍ အာဏာသိမ္းရန္
႒ကံစည္ဴခင္းကုိ တားဆီးရန္ ဴဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းသည္လည္း အေကာင္အထည္ မေပၞခဲ့ပၝ။
ထုိႛဴပင္ တပ္မေတာ္က
တုိက္ခုိက္႓ပီး ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီကုိ
႒ကိႂးပမ္းမႁ တခု ရႀိပၝေသးသည္။
တပ္မေတာ္ ေခၝင္းေဆာင္အခဵႂိႚ
တပ္မေတာ္ ဦးစီးခဵႂပ္ မပၝဝင္ပၝ။

အာဏာသိမ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ေတာဴပန္ခုိ႓ပီး ေတာ္လႀန္
အစုိးရတၾင္း ထည့္သၾင္း ဖၾဲႚစည္းရန္ ဳကံစည္သည့္ ညီႌၾတ္ေရး
ဦးဝိစာရလမ္းရႀိ ဒုတိယ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ေဇယဵ၏ ေနအိမ္တၾင္
ပၝဝင္႓ပီး သုံးေလး႒ကိမ္ခန္ႛ ေတၾႚဆုံ ညၟိႎႁိင္း ခဲ့ဳကဖူးသည္။

ပၝဝင္သူမႀာ သနက (၃) မႀ ဒုတိယ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ရဲထၾဋ္၊ ဗုိလ္႒ကီး ဗုိလ္သိန္း (ဗကပ)၊
ဗုိလ္႒ကီး မင္းဒင္ (ဗကပ)၊ ေလတပ္မႀ ဗုိလ္႒ကီး ေသာင္းဒန္ (ေလတပ္ ဦးစီးခဵႂပ္)၊ ဗုိလ္ဉာဏ္ေမာင္
(ဂဵပန္ဴပည္)၊ သနက (၆) မႀ ဒုတိယ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး တင္ဦး (ဟသႆာတ)၊ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ထၾန္းစိန္
(တပ္မဟာမႀႃး၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚေတာ္ဝန္)၊ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး ေစာထၾန္းစိန္ (ကရင္အမဵႂိးသား)၊ ဗုိလ္႒ကီး
ေမာင္တင္ (ဒုတိယ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး၊ အ႓ငိမ္းစား) တုိႛ ဴဖစ္သည္။ တပ္အားလုံး ပၝဝင္ႎုိင္ဖၾယ္ မရႀိသဴဖင့္
ယင္းအဖၾဲႚ၏ ႒ကိႂးပမ္းမႁလည္း ေအာင္ဴမင္ဴခင္း မရႀိပၝ။
ဤကဲ့သုိႛေသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းႎႀင့္ ညီႌၾတ္ေရး တည္ေဆာက္ဖုိႛ ႒ကိႂးပမ္း အားထုတ္မႁမဵားတၾင္
ဦးသိန္းေဖဴမင့္ အေတာ္မဵားမဵား ပၝဝင္ခဲ့သည္။ ဴပည္တၾင္းစစ္ လုိလား အားေပးသူ မဟုတ္ခဲ့။
'ဴပည္သူႛ ဒီမုိကေရစီ တပ္ေပၝင္းစု ဖၾဲႚစည္းေရး အေဴခခံ လမ္းစဥ္' မႀာ ပၝတီ အဖၾဲႚအစည္း
အသီးသီးတုိႛက အေဴခခံ အဴဖစ္ ေဆၾးေႎၾးႎုိင္ရန္ အဴဖႃေပၞ အမည္းတင္ ေပးခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
ယင္း၏ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ကလည္း လက္ဝဲ ပၝတီ အဖၾဲႚအစည္းမဵားကုိသာ အဓိက ရည္စူးခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္၍
သိပ္ကဵယ္ဴပန္ႛသည္ဟု မဆုိႎုိင္ပၝ။ ယင္းစာတမ္း မူဳကမ္းတၾင္ လူနည္းစုမဵား အေရးႎႀင့္ ပတ္သက္၍
အခဵက္ (၁၉) တၾင္ "ဗမာႎုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ အတၾင္းရႀိ တုိင္းရင္းသား မႀန္သမ႖
ဘာသာမေ႟ၾး၊ လူမဵႂိးမေ႟ၾး တန္းတူ အခၾင့္အေရး ရႀိရမည္။
ဴပည္သူႛ ဒီမုိကေရစီ ႎုိင္ငံသည္ အားလုံး သေဘာတူ လၾတ္လပ္စၾာ
ပူးေပၝင္း ထူေထာင္ထားေသာ ႎုိင္ငံ ဴဖစ္ရမည္။ ဴပည္ေထာင္စု
အကဵႂိးႎႀင့္ မဆန္ႛကဵင္လ႖င္ ခၾဲထၾက္လုိက ခၾဲထၾက္ႎုိင္ခၾင့္ ရႀိရမည္။
ဴပည္တၾင္း ပေဒသရာဇ္ စနစ္ကုိ ဖဵက္သိမ္း၍ ဴပည္သူႛ အစုိးရ
အဖၾဲႚမဵား ဖၾဲႚစည္းရမည္"
ဟု ပၝရႀိသည္။ သုိႛေသာ္ ေကအဲန္ယူႎႀင့္ ပတ္သက္၍ေတာ့ 'နယ္ခဵဲႚတပ္ဦး' ဟု
ဆုိထားသည္။ ယင္းစာတမ္း အတည္ဴပႂ႓ပီး၍ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီႎႀင့္ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ အဖၾဲႚတုိႛက
တႎုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ႓ပီးပၝက ေကအဲန္ယူတုိႛကုိ ဦးတည္ တုိက္ခုိက္ဳကရန္ ေတာင္းဆုိ
ထားဳကသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

24

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီကလည္း တုိင္းဴပည္၏ လၾတ္လပ္ေရးႎႀင့္ ဒီမုိကေရစီေရးကုိ အႎၩရာယ္
ဴဖစ္ေစေသာ ဴပည္တၾင္းစစ္ကုိ အဴမန္ဆုံး ရပ္စဲဳကမည္ဆုိက ဆုိရႀယ္လစ္ ပၝတီဝင္ ဝန္႒ကီးမဵား
ရာထူးမႀ ႎုတ္ထၾက္ေပး၍ စာတမ္းပၝ အခဵက္အလက္မဵား အတုိင္း လုိက္နာ ကဵင့္သုံးပၝမည္ဟု
ကတိေပးဳကသည္။
အဳကမ္းဖဵင္းအားဴဖင့္ သေဘာတူ ထားဳကသည့္ ဴပည္သူႛ ဒီမုိကေရစီ တပ္ေပၝင္းစု
ဖၾဲႚစည္းေရး အေဴခခံ လမ္းစဥ္မႀာ ပၝရႀိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မဵားမႀာ (၁) ႎုိင္ငံေရး၊ (၂) အုပ္ခဵႂပ္ေရး၊ (၃)
စီးပၾားေရး၊ (၄) စစ္ေရး၊ (၅) လူမႁ အခၾင့္အေရးမဵား၊ (၆) လူမႁဆက္ဆံေရး၊ (၇)
လူနည္းစုမဵားအေရး၊ (၈) စည္း႟ုံးေရး၊ (၉) အလုပ္သမားအေရး၊ (၁၀) လယ္သမားအေရး၊ (၁၁)
ႎုိင္ငံဴခားေရး၊ စသည္ဴဖင့္ ပၝရႀိ႓ပီး အားလုံးလုိလုိသည္ လက္ဝဲသမားမဵား အ႒ကိႂက္ဴဖစ္၍
အေသးစိတ္ မေဖာ္ဴပေတာ့ပၝ။
ေဖာ္ဴပပၝ လမ္းစဥ္ကုိ လက္ေတၾႚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႎုိင္ရန္ အတၾက္ တင္ဴပ
အတည္ဴပႂႎုိင္ရန္ ဴပည္႓မိႂႚတၾင္ ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီႎႀင့္ ရဲေဘာ္ဴဖႃ အဖၾဲႚတုိႛ ညီလာခံ
ကဵင္းပဳကမည္။ ၁၉၄၉ ခုႎႀစ္၊မတ္လ ၁၅ ရက္ေနႛကုိ ေနာက္ဆုံးထား အေဳကာင္း
ဴပန္ဳကားရန္လည္း ညၟိႎႁိင္း ထားဳကသည္။
ယင္းကၾန္ဴမႃနစ္ႎႀင့္ ရဲေဘာ္ဴဖႃ ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ ေတာ္လႀန္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္
ေခၝင္းေဆာင္မဵားကုိ စာ႟ၾက္စာတမ္းမဵား၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ မိသားစု ဇနီး သားသမီးမဵားကုိ ဖဆပလ
ေခၝင္းေဆာင္မဵားကုိ ဴပည္႓မိႂႚ အရာက္ ကား႒ကီးကားငယ္ အေစာင့္အေရႀာက္မဵားဴဖင့္ လုိက္လံ
ပုိႛေဆာင္ ေပးခဲ့ဳကသည္။ ယင္းေနာက္ 'ဴပည္သူႛ ဒီမုိကေရစီ တပ္ေပၝင္းစု ဖၾဲႚစည္းေရး' အေဴခခံ
စာတမ္းကုိ ဴပည္႓မိႂႚမႀာ မေဆၾးေႎၾးဘဲ မေကၾး႓မိႂႚ ညီလာခံတၾင္ ေဆၾးေႎၾးဳကသည္။
ထုိစဥ္အတၾင္း ကရင္သူပုန္ အႎၩရာယ္က ပုိမုိ ႒ကီးမားလာ႓ပီး ဘၸာေရး၊ စီးပၾားေရး
အဳကပ္အတည္းမဵားလည္း ႒ကီးထၾားလာသည္။ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀ ဖဆပလ ရဲေဘာ္မဵားက မေကၾး
ညီလာခံကုိ ေမ႖ာ္ဳကသည္။ လည္ပင္း ေညာင္ေရအုိး ဴဖစ္မတတ္ပင္။
ဴပန္ဳကားခဵက္က ၁၉၄၉ ခုႎႀစ္၊ ဇန္နဝၝရီလလည္း မေပၞလာ၊ ေနာက္ဆုံးရက္ခဵိန္း ဴဖစ္သည့္
မတ္လ ၁၅ ရက္တုိင္လည္း ေပၞမလာေတာ့။ ဖဆပလမႀ ဗုိလ္ေအာင္႒ကီးႎႀင့္ သခင္ ခဵစ္ေမာင္
(ဴမန္ေအာင္) တုိႛ ဴပည္႓မိႂႚသိုႛ လိုက္သၾားဳကသည္။ အေဴခအေနက မေရရာသည့္ဴပင္
လိုက္သၾားသူမဵားကိုပင္ ဖမ္းေတာ့ ဆီးေတာ့မေယာင္ လုပ္လာဳကသည္။ မေကၾးသိုႛ လိုက္သၾား
ဴဖစ္ေသာ္လည္း မေကၾး လိုက္မသၾား ဳကေတာ့ဘဲ ဴပည္မႀပင္ လႀည့္ဴပန္ဳကရန္ သူပုန္ အခဵိႂႚက
သေဘာ႟ိုးဴဖင့္ အဳကံ ေပးဳကသည္။ သိုႛဴဖင့္ ဗိုလ္ေအာင္႒ကီးႎႀင့္ သခင္ ခဵစ္ေမာင္တိုႛသည္
အေဴဖမပၝ ခက္ဗလာဴဖင့္ ဴပည္႓မိႂႚမႀ ေနာက္ေဳကာင္း ဴပန္လႀည့္ ခဲ့ဳကရသည္။ အေဴခခံ လမ္းစဥ္
ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴပႂလုပ္ေနစဥ္ အတၾင္းမႀာပင္ မိမိကို ကာကၾယ္ ဝန္႒ကီး ခန္ႛအပ္ရန္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္
သခင္ႎုထံ ေတာင္းဆိုမႁ၊ ဦးေဆာင္ အဖၾဲႚတၾင္ ပုဂၢိႂလ္ ၁၁ ဦး သတ္မႀတ္ထားရာ ဆိုရႀယ္လစ္ ပၝတီမႀ
မည္သည့္ ပုဂၢိႂလ္မႀ မပၝရဟု ေတာင္းဆိုမႁ၊ အဂႆလိပ္၊ အေမရိကန္ကို စစ္ေဳကညာရမည္ဟု
ေတာင္းဆိုမႁမဵား ဴပႂလုပ္ ခဲ့ဳကပၝေသးသည္
၁၉၄၈ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႛတၾင္ သရက္႓မိႂႚရႀိ ဗမာ့ ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း အမႀတ္
(၁) ေတာခိုသည္။ သနက (၁) တၾင္ဗိုလ္မႀႃး စိန္တင္၊ ဗိုလ္႒ကီး သက္ထၾန္း၊ ဗိုလ္႒ကီး ဆာဒိုး၊
ဗိုလ္႒ကီး ဘႌၾန္ႛ၊ ဗိုလ္စိုးလၾင္တိုႛ ရႀိသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

25

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဦးသိန္းေဖဴမင့္လည္း သူႎႀင့္ နီးစပ္ေသာ ဗိုလ္မႀႃး ရဲထၾဋ္တိုႛကို ဗမာ့ ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း
အမႀတ္ (၃) တၾင္ ညလံုးေပၝက္ ေဆၾးေႎၾး ညိၟႎိႁင္း ခဲ့ဳကေသာ္လည္း မေအာင္ဴမင္ဘဲ ၁၉၄၈
ဳသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေနႛတၾင္ ဗိုလ္မႀႃး ရဲထၾဋ္တိုႛ ေတာခုိ သၾားဳကသည္။ ဤေနရာတၾင္
ဦးသိန္းေဖဴမင့္ သေဘာထားကို သိထားသူ တဦး အေနဴဖင့္ က႗န္ေတာ္က သူႚအေပၞ သံသယ
မရႀိ။ ႎိုင္ငံ တႎိုင္ငံတၾင္ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပဲၾ ဆင္ႎၿဲ မႎဲၿကို ယင္းႎိုင္ငံ၏ အုပ္ခဵႂပ္သူမဵားကသာ
ဴပႉာန္းေလ့ ရႀိသည္။ လက္နက္ကိုင္ ႎႀိပ္ကၾပ္မႁ ရႀိလ႖င္ လက္နက္ကိုင္ ခုခံ ဆန္ႛကဵင္မႁ ရႀိမည္။
ဤသည္က ေတာ္လႀန္ေရး၏ ေယဘုယဵ စည္းမဵဥ္း ဴဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ပိုင္ခၾင့္ ရိႀပၝလဵက္
လက္နက္ကိုင္
တိုက္မႀ
ဴဖစ္မည္ဟု
ေဴပာသူသည္
ေတာ္လႀန္ေရး
သေဘာတရား
နားမလည္သူသာ ဴဖစ္မည္။ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ကေတာ့ ေတာ္လႀန္ေရး အေဴခခံ သေဘာတရားကုိ
မသိနားလည္သူ မဟုတ္။ သုိႛေသာ္ သူက ဒီမုိကေရစီ ပုိင္ခၾင့္ ရႀိသေလာက္ ရႀိေနသေ႟ၾႚ
လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပၾဲ မဆင္ႎၿဲရဟု ဴပတ္သားစၾာ ရပ္တည္သူ ဴဖစ္သည္။ သူက သည္ေနရာတၾင္
(Flexible) မဴဖစ္၊ တုိးသာ ဆုတ္သာပင္ မထား၊ (Rigid) ဴဖစ္လၾန္းသည္။ အစၾဲ သန္လၾန္းသည္ဟု
ေဴပာရမလား မသိ။
ထုိႛေဳကာင့္ တပ္ရင္း (၃) တၾင္ ဗုိလ္မႀႃး ရဲထၾဋ္၊ ဗုိလ္သိန္းတုိႛကုိ ဦးသိန္ေဖဴမင့္က
ညလုံးေပၝက္ ေဆၾးေႎၾးဳကဴခင္းသည္ ဗုိလ္မႀႃး ရဲထၾဋ္တုိႛကုိ ေတာခုိဖုိႛ တုိက္တၾန္းေနဴခင္း မဟုတ္ဘဲ
ေတာမခုိရန္ ေဆၾးေႎၾး ေဖဵာင္းဖဵဴခင္းသာ ဴဖစ္တန္ရာသည္။ ေနာက္ဆုံး ေဴပာမရေတာ့လည္း
ကုိယ့္လမ္းကုိယ္ ေလ႖ာက္ဳကသည္။ ဗုိလ္မႀႃး ရဲထၾဋ္တုိႛက ေတာ္လႀန္ေရး စစ္မဵက္ႎႀာသုိႛ
သၾားဳကေသာ္လည္း ေနအိမ္ ဴပန္လာခဲ့သည့္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ခမဵာ ေတာမခုိရန္ ေဆၾးေႎၾး
ေဖဵာင္းဖဵဴခင္းကို အထင္လၾဲ ခံရ႓ပီး။ ယင္း၏ ဆုလာဘ္ အဴဖစ္ နရသိန္ ေထာင္တၾင္းသုိႛ သက္ဆင္း
သၾားခဲ့ရသည္။ ဴပည္ထဲေရး ဝန္႒ကီး ဦးေကဵာ္႓ငိမ္းက သူႛအေပၞ အဴမင္မဳကည္လင္ သဴဖင့္ သူဇနီး
ေဒၞႎၾဲႚႎၾဲႚရီကုိ
အိမ္သုိႛလာရန္ ဖုန္းဆက္ ေခၞခုိင္း႓ပီး ဝင္ဒၝမီယာ ဝင္ေပၝက္မႀ ရဲကုိ
ေစာင့္ဖမ္းေစခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
သိုႛဴဖင္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ေထာင္သၾင္း အကဵဥ္းခဵခံရသည္။
၁၉၄၉ ခုႎႀစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္ (ဳကာသပေတးေနႛ) တၾင္ ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီ၊
ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ အဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ေတာ္လႀန္ေသာ ဗမာ့ တပ္မေတာ္တုိႛ၏ ပူးတၾဲ ေဳကညာခဵက္
ထၾက္ေပၞလာသည္။ မူရင္းကုိ အတိအကဵ ေဖာ္ဴပလုိက္သည္။
ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊ ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဗမာႎုိင္ငံ)
ကုိယ္စားလႀယ္မဵား၊ ေတာ္လႀန္ေနေသာ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည္ ၁၉၄၉ ခုႎႀစ္၊
မတ္လ တတိယပတ္ အတၾင္း၌ ဗမာဴပည္ အလယ္ပုိင္း တေနရာတၾင္ ေတၾႚဆုံ ေဆၾးေႎၾးဳက႓ပီး
ေအာက္ပၝအတုိင္း သေဘာတူညီဳကေဳကာင္း -

ဴပည္သူႛ ဒီမုိကေရစီ ႎုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

26

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

၁။ သခင္ႎုႎႀင့္ ဆုိရႀယ္လစ္ အစုိးရတုိႛကုိ ကဵဆုံးသည္ အထိ တုိက္ခုိက္၍ ေတာ္လႀန္ေသာ
လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ လူလတ္တန္းစားတုိႛ၏ ကုိယ္စားလႀယ္ ေပၝင္းစုံ ပၝဝင္သည့္ ဴပည္သူႛ
ဒီမုိကေရစီ အစုိးရကုိ တည္ေထာင္မည္။
၂။ တႎုိင္ငံလုံး ဴပာကဵေအာင္ မီးေလာင္ တုိက္သၾင္းေနသည့္ သခင္ႎု ေခၝင္းေဆာင္ေသာ
ဴပည္တၾင္းစစ္သမား ရာဇဝတ္ေကာင္မဵားကုိ အရႀင္ဖမ္း၍ လူထု တရားခၾင္တၾင္ စစ္ေဆးကာ
႒ကီးေလးေသာ အဴပစ္ဒဏ္ ေပးမည္။
၃။ သခင္ႎု ဆုိရႀယ္လစ္ အစုိးရတုိႛ၏ ဖက္ဆစ္စနစ္မဵားကုိ ဖဵက္သိမ္းမည္။ လယ္ယာ
ေဝငႀေရးကုိ လုပ္ဳက၊ ဴပည္သူႛ အုပ္ခဵႂပ္ေရး အဖၾဲႚမဵား တည္ေထာင္ဳက၊ ဴပည္သူႛ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ
တည္ေဆာက္ဳက။
(၁) သခင္ သန္းထၾန္း၊ (၂) သခင္ ဘသိန္းတင္၊ (၃) သခင္
တင္ထၾန္း။
ဗမာဴပည္ ကၾန္ဴမႃနစ္ ပၝတီ ဗဟုိ ေကာ္မတီ ကုိယ္စား
(၁) ဗုိလ္ထၾန္းလင္း၊ (၂) ဗုိလ္ေအာင္ႌၾန္ႛ။
ဴပည္သူႛ ရဲေဘာ္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ကုိယ္စား
(၁) ဗုိလ္ေဇယဵ၊ (၂) ဗုိလ္သိန္း။
ေတာ္လႀန္ေနေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ကုိယ္စား
ဤသည္ကား အ႒ကိမ္ေပၝင္း ၄၀ ေကဵာ္ ၅၀ နီးပၝး ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကသည့္ ဴမန္မာ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး
ညီႌၾတ္ေရး လက္ဝဲ အင္အားစုမဵား ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား၏ ရလဒ္ ဴဖစ္သည္။
ယင္းအေဴခအေနမဵား ဴဖစ္ပၾား ေပၞေပၝက္႓ပီး ႎႀစ္လ သုံးလ အတၾင္းမႀာပင္ ဆုိရႀယ္လစ္
ဌာနခဵႂပ္ သတင္းႎႀင့္ ဴပန္ဳကားေရး ဌာန အတၾင္းေရးမႀႃး၊ တာဝန္ ေပးခံရသည့္ဟု သူမဵားေဴပာမႀ
သိေသာ က႗န္ေတာ္ကုိ ကုိဗေဆၾက ပၝတီအာေဘာ္ ဴပည္ေထာင္စုအသံ သတင္းစာ၏
အယ္ဒီတာခဵႂပ္ တာဝန္ ေပးခဲ့သည္။
တေနႛ က႗န္ေတာ္ သတင္းစာတုိက္တၾင္ ရႀိေနခုိက္ ဖုန္းလာပၝသည္။ က႗န္ေတာ္
နားေထာင္လုိက္ေတာ့ ဖုန္းဆက္သူက ကုိဗေဆၾ။ "က႗န္ေတာ္ ေမာင္သန္းပၝ၊ ေဴပာပၝ အစ္ကုိ႒ကီး"
"ငၝမင္းကုိ Assignment တခု ေပးစရာရႀိလုိႛ ငၝဆီ လာခဲ့ဦး" ဟု ေဴပာသဴဖင့္ က႗န္ေတာ္
လုိက္သၾားသည္။ ကုိဗေဆၾက "ဒီလုိကၾ ငၝက မင္းကုိ ကုိသိန္းေဖနဲႛ သၾားေတၾႚဖုိႛ တာဝန္
ေပးခဵင္လုိႛ"။ က႗န္ေတာ္က "ကုိသိန္းေဖက ေထာင္ထဲမႀာ မဟုတ္လား" "အဲဒၝ မင္းကုိ ေဴပာခဵင္လုိႛ၊
ဒီလူက ေထာင္ထဲကေန စာအုပ္ေတၾေရး၊ ဇာတ္ႌၾန္းေတၾ ေရး႓ပီးတုိႛဆီ ပုိႛေနတယ္။ ကုိ႒ကီးႎု
ဆီကုိလည္း စာမဳကာခဏ ေရးတယ္လုိႛ ေဴပာတယ္။ ေနာက္သူက ေထာင္က သိပ္ထၾက္ခဵင္တယ္။
ဘာပဲ လုပ္ရ လုပ္ရ လုပ္႓ပီး ထၾက္ခဵင္ေနတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ႎုိင္ငံေရး ေခၝင္းေဆာင္ တေယာက္
မဟုတ္လား၊ ဴဖစ္တဲ့နည္းနဲႛ ရေအာင္ထၾက္မယ္ ဆုိေတာ့ သူႛအတၾက္ မေကာင္းဘူးေပၝ့၊ ေနာက္႓ပီး
ကုိ႒ကီးႎုဆီ သူေရးတဲ့ စာေတၾက ေတာ္ေတာ္ ထိေရာက္ပုံ ရတယ္။ ငၝတုိႛနဲႛ ေတၾႚတုိင္း
ကုိသိန္းေဖကုိ မလၿတ္ေသးဘူးလား၊ ႟ုံးတင္လုိႛလည္း သူႛအမႁက ရမယ္ မထင္ဘူး၊ အဲဒီေတာ့

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

27

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ခင္ဗဵားတုိႛ လၿတ္ေပးဖုိႛ ေကာင္း႓ပီလုိႛ ေဴပာေဴပာေနတယ္ကၾ၊ ဒၝေဳကာင့္ မင္းကုိ ေထာင္ထဲလၿတ္႓ပီး
ကုိသိန္းေဖနဲႛ သၾားေဆၾးေႎၾးဖုိႛ တာဝန္ ေပးမလုိႛ"
"တာဝန္ကုိ က႗န္ေတာ္ မေဳကာက္ပၝဘူး၊ ဒၝေပမဲ့ က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ သူေတၾႚ႓ပီး တခၝမႀ စကား
မေဴပာဖူးေသးလုိႛပၝ၊ နည္းနည္းမဵား စိမ္းေနမလားလုိႛပၝ"
"ငၝတုိႛလည္း တဴခားသူ ရႀာဳကည့္ေသးတယ္၊ သိပ္မေတၾႚေသးဘူးကၾ၊ မင္းကေတာ့
Ideologically firm ဴဖစ္တယ္။ တုိႛအထဲမႀာ ကုိသိန္းေဖလုိလူနဲႛ ေတၾႚဆုံ ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ မင္းကုိပဲ
ငၝဴမင္တယ္" တဲ့။
ပဲၾက ႓ပီးသၾား႓ပီ။ "ဒီလုိလုပ္၊ ဖိန္းႎၿဲခၝမႀာ တရားေရး ဝန္႒ကီး ကုိခင္ေမာင္လတ္ မင္းကုိ
ေထာင္ဘူးဝက
ေစာင့္ေနလိမ့္မယ္။
မင္းနဲႛ
ကုိသိန္းေဖ
ေဆၾးေႎၾးဖုိႛ
အစီအစဥ္
႒ကိႂလုပ္ထားႎုိင္တယ္၊ ဦးကုိကုိ႒ကီးလည္း ပၝလိမ့္မယ္။ (ဦးကုိကုိ႒ကီးက အမႁထမ္းေပၝင္းစုံ သမဂၢ
အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဴဖစ္႓ပီး ယခု ရန္ကုန္ခ႟ုိင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဝန္ထမ္းမႀႃး တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ ေနပၝသည္။) မင္း ႒ကိႂတင္ ေလ့လာထားဖုိႛ" ဒီမုိကေရစီသစ္နဲႛ ပတ္သက္၍
ေမာ္စီတုန္းရဲႚ သင္ဳကားခဵက္ စာမူ၊ ေနာက္႓ပီး 'လမ္းေပၞ႓ပီ' ဝတၪႂ စာမူမဵားကုိ ေပးသည္။
က႗န္ေတာ္ လႀမ္းယူလုိက္သည္။
"ကဲ … ဘာေမးစရာ ရႀိေသးလဲ"
"မရႀိပၝဘူး"
က႗န္ေတာ္ သတင္းစာ ဴပန္ေရာက္ေတာ့ လက္ႎႀိပ္စက္ဴဖင့္ ႟ုိက္ထားေသာ ဘာမႀ
ေဴပာစရာ မရႀိေအာင္ သပ္ရပ္ လႀပသည့္ ဦးသိန္းေဖ၏ စာမူမဵားကုိ ဖတ္ဳကည့္သည္။ ေထာင္ထဲမႀာ
႟ုိက္သည္တာ မဟုတ္၊ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ သခင္ႎုထံ ေပးပုိႛ႓ပီး ဝန္႒ကီးခဵႂပ္႟ုံးက ႟ုိက္ေပးလုိက္သည္
ဟုပင္ က႗န္ေတာ္ ထင္လုိက္သည္။ Writing Error အေရးအသား မႀားယၾင္းမႁ၊ Typing Error
လက္ႎႀိပ္စက္႟ုိက္ မႀားယၾင္းမႁ၊ Printing Error ပုံႎႀိပ္ မႀားယၾင္းမႁမဵားဴဖင့္ နပန္းလုံး ေနခဲ့သည့္
က႗န္ေတာ္အတၾက္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္၏ လက္ႎႀိပ္စက္ စာမူမဵားကုိ ဴမင္လုိက္ရ႟ုံဴဖင့္ စိတ္ႎႀလုံး
ေအးခဵမ္းသၾားသည္။
ခဵိန္းထားသည့္ ေနႛတၾင္ ဳကည့္ဴမင္တုိင္ ေနအိမ္မႀ စက္ႎႁိးမရ၍ ဆင္းဆင္း တၾန္းရေသာ
တၾန္းစတပ္ ဂဵစ္ကားဴဖင့္ ရန္ကုန္ ေထာင္႒ကီးသုိႛ ထၾက္ခဲ့သည္။ ေထာင္ဘူးဝေရႀႚတၾင္ ထုိစဥ္က
ဝန္႒ကီးမဵား စီးသည့္ ေအာ္စတင္ကား အ႒ကီး တစီးႎႀင့္ အဴခားကားမဵား ရပ္ထားသည္ကုိ
ေတၾႚရသည္။ တရားေရး ဝန္႒ကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္ေတာ့ ေရာက္ေန႓ပီ။ ေထာင္ပုိင္႒ကီး ႟ုံးခန္းသုိႛ
ခဵိန္းထားသည့္ အတုိင္း နံနက္ ၁၀ နာရိတိတိတၾင္ ေရာက္သည္။ ေထာင္ပုိင္႒ကီး ႟ုံးခန္းတၾင္
ဝန္႒ကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္၊ တရားေရး ဌာန အတၾင္းဝန္ ဦးလႀေဖ (လၾန္ခဲ့ေသာ ႎႀစ္မဵားအတၾင္းက
ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့ေသာ
ႎုိင္ငံေတာ္
ေရႀႚေနခဵႂပ္
ဦးသာထၾန္း၏
ဖခင္၊
က႗န္ေတာ္ရဲႚ
သတင္းစာတုိက္မႀ အယ္ဒီတာ ဦးဳကည္လၾင္၏ ဦးေလး တရားေရး ပၝလီမန္ အတၾင္းဝန္ ဦးေစာလူ၊
လူအမဵား ေမ့ေန႓ပီ ဴဖစ္ေသာ ေထာင္ပုိင္႒ကီး၊ အိႎၬိယ လူမဵႂိး ဆရာဝန္႒ကီးတုိႛလည္း ရႀိေနသည္။
ရန္ကုန္ခ႟ုိင္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ဝန္ထမ္းမႀႃး က႗န္ေတာ့္ မိတ္ေဆၾ ဦးကုိကုိ႒ကီးလည္း ရႀိသည္။
ေထာင္ဝန္ထမ္း အားလုံးသည္ သတိ႒ကီးစၾာ ထား႓ပီး လုပ္ကုိင္ ေနပုံရသည္။ ဘီ အတန္းစား

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

28

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသမားႎႀင့္ ဝက္သားပုပ္ ကိစၤ အခဵင္းမဵား႓ပီး ေသၾးထၾက္သံယုိ ဴဖစ္ခဲ့ရသည္မႀာ
ႎႀစ္လခန္ႛသာ ရႀိေသးသည္။ တင္းမာမႁ အရႀိန္မေလ႖ာ့ေသး။
က႗န္ေတာ္ မႀတ္မိသေလာက္ 'ဝက္သားပုပ္ ကိစၤ တုိက္ပၾဲတၾင္ အကဵဥ္းသား တဦး ေသဆုံး
သၾားခဲ့သည္။'
ဦးခင္ေမာင္လတ္ႎႀင့္ ဦးဗေဆၾ တာဝန္ေပးသည့္ ကိစၤကုိ အနည္းငယ္ တုိးတုိးတိတ္တိတ္
ေဴပာသည္။ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ တာဝန္ေပးးခဵက္ ဴဖစ္၍ ဦးခင္ေမာင္လတ္ကလည္း
အေရးထားပုံ ရသဴဖင့္ အေပၞအကဵႈ မရႀိ၍ မဝတ္ခဲ့ရေသာ က႗န္ေတာ္ပင္ အေနရခက္သည္။
ေထာင္ထဲ တခၝမႀ မေရာက္ဖူးေသးသဴဖင့္ ဟုိဳကည့္ သည္ဳကည့္ လုပ္ေနစဥ္မႀာပင္
ဦးခင္ေမာင္လတ္က သၾားစုိႛဟု ေခၞသဴဖင့္ ေထာင္တၾင္းသုိႛ လုိက္ပၝလာခဲ့သည္။ ကုိလုိနီ
အကဵဥ္းေထာင္႒ကီး ဴဖစ္၍ ထုထည္ ႒ကီးမား႓ပီး ေတာင့္တင္း ခုိင္မာလႀသည္။ တရားေရး ဌာန
အတၾင္းဝန္ႎႀင့္ ေထာင္အာဏာပုိင္မဵားက ဝန္႒ကီးကုိ အလုပ္ေဆာင္၊ အိပ္ေဆာင္၊ ႒ကိႂးတုိက္
စသည္တုိႛကုိ လုိက္ဴပသည္။ ဝန္႒ကီးက စစ္ေဆးဳကည့္႟ႁသည္။ တေနရာရႀိ ကၾင္းဴပင္ငယ္ တခုတၾင္
အကဵဥ္းသား ေလးငၝးဆယ္ခန္ႛ တန္းစီ႓ပီး ထုိင္ေနဳကသည္။ ဝန္႒ကီးက ဆုံးမဳသဝၝဒ ေပး႓ပီး
ေလ႖ာ့ရက္ ေပးသင့္သူကုိ ေပး႓ပီး၊ လၿတ္သင့္သူကုိ လၿတ္သည္။ တရားေရး ဝန္႒ကီး အလုပ္မဵား
ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္။
႒ကိႂးတုိက္ အနီးရႀိ အမဵႂိးသမီးေဆာင္ ေရာက္ခၝနီးတၾင္ ဝန္႒ကီးက က႗န္ေတာ့္ကုိ သခင္
စုိး႒ကီး၏ ဇနီး ေဒၞႎႀင္းေမ ရႀိသည္၊ ေတၾႚဦးမလားဟု ေမးသည္။ က႗န္ေတာ္က ေတၾႚလုိပၝသည္ဟု
ေဴပာသဴဖင့္ အမဵႂိးသမီးေဆာင္ အတၾင္းသုိႛ ေခၞသၾားသည္။ အေဆာင္ထဲ ေရာက္ေတာ့
ေဒၞႎႀင္းေမကုိ ေတၾႚရသည္။ ေထာင္အာဏာပုိင္တုိႛက ခပ္လႀမ္းလႀမ္း သၾားေနဳကသည္။ လ႖ႂိႚဝႀက္
တာဝန္ေဳကာင့္ က႗န္ေတာ္က မိမိကုိယ္ကုိယ္ မိတ္မဆက္ဘဲ ဝန္႒ကီးႎႀင့္ လုိက္ပၝလာေသာ အဖၾဲႚ
အေနဴဖင့္ စကားေဴပာသည္။ ေဒၞႎႀင္းေမက အသားဴဖႃဴဖႃ ႟ုပ္ရည္သန္ႛသူ ဴဖစ္သည္။ သမီး
နီနီစုိးကုိ ဖၾားဴမင္႓ပီးခၝစ ဴဖစ္သည္။ နီနီစုိးက ရက္သားသာ ရႀိဦးမည္။ ဖာတခုထဲတၾင္
ေထၾးသိပ္ထားသည္။ နာမည္ကုိသာ ဳကားဖူး႓ပီး လူခဵင္း တခၝမႀ မေတၾႚဖူးေသာ နာမည္႒ကီး
ေဒၞႎႀင္းေမႎႀင့္ ေတၾႚဆုံ စကားေဴပာခၾင့္ ရသဴဖင့္ ဝမ္းသာသည္။ မီးဖၾား႓ပီးစ ဴဖစ္၍ ကဵန္းမာေရး
အေဴခအေန၊ သမီးကေလး ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနကုိ ေမးသည္။ ေထာင္အာဏာပုိင္မဵားက
လုိေလေသး မရႀိ ေစာင့္ေရႀာက္ထားေဳကာင္း ဝင္ေဴပာသည္။ ေဒၞႎႀင္းေမ ကုိယ္တုိင္ကလည္း
ဴပည့္စုံပၝသည္ဟု
က႗န္ေတာ့္ကုိ
ေဴပာသည္။
ေထာင္အာဏာပုိင္မဵားက
ေဒၞႎႀင္းေမႎႀင့္
သမီးကေလးကုိ ဴပႂစု ေစာင့္ေရႀာက္ရန္ ဴပည့္တန္ဆာမႁဴဖင့္ အကဵဥ္းကဵေနသည့္ အမဵႂိးသမီး႒ကီး
ႎႀစ္ဦးကုိ တာဝန္ ေပးထားသည္။ ထုိအမဵႂိးသမီး ႎႀစ္ဦးကုိ က႗န္ေတာ္ ေမးဳကည့္ပၝေသးသည္။
အဴခား အေဆာင္မဵားသုိႛ ေရာက္ခဲ့႓ပီးေနာက္ ဂဵပန္ စစ္အကဵဥ္းသားကုိ ထားရႀိေသာ
အေဆာင္သုိႛ ေရာက္ခဲ့သည္။ ဂဵပန္ စစ္အကဵဥ္းသားမဵားက တန္းစီ႓ပီး ေစာင့္ေနဳကသည္။
တန္းထိပ္မႀာ ဂဵပန္ ဦးထုပ္အဴဖႃ၊ ရႀပ္အကဵႈအဴဖႃႎႀင့္ ေဘာင္းဘီတုိအဴဖႃ ဝတ္ဆင္ထားသည့္
ကာနယ္ ကူမဲက ဝန္႒ကီးဌာန အဖၾႚဲကုိ အေလးဴပႂဖုိႛ အမိန္ႛေပးသည္။ ဂဵပန္ စစ္အကဵဥ္းသား
အနက္ ကာနယ္ ကူမဲက ရာထူးအ႒ကီးဆုံး။ သူက ကင္ေပတုိင္ တပ္မႀႃး ဴဖစ္မည္ထင္သည္။
ဦးခင္ေမာင္လတ္တုိႛက ခပ္လႀမ္းလႀမ္းတၾင္ ရပ္႓ပီး စကားေဴပာ ေနဳကသည္။ ဦးကုိကုိ႒ကီးႎႀင့္
က႗န္ေတာ္သာ ကာနယ္ ကူမဲတုိႛႎႀင့္ စကားေဴပာဳကသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

29

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကာနယ္ ကူမဲက ဂဵာနယ္ေကဵာ္ ဦးခဵစ္ေမာင္ႎႀင့္ ရင္းႎႀီးသူ ဴဖစ္၍ ေဒၞတင္လႁိင္
(ဂဵာနယ္ေကဵာ္ မမေလး) ၏ ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနကုိ ေမးသဴဖင့္ ကဵန္းမာပၝသည္။
နာမည္ေကဵာ္ စာေရး ဆရာမ႒ကီး ဴဖစ္ေနပၝ႓ပီဟု က႗န္ေတာ္က ေဴပာရသည္။
ကာနယ္ ကူမဲႎႀင့္ အေပၝင္းပၝ အကဵဥ္းသမားမဵားသည္ အဴပည္ဴပည္ ဆုိင္ရာ စစ္ခုံ႟ုံးက
ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ထားဴခင္း ဴဖစ္၍ ယင္းတုိႛမႀာ ဴမန္မာ အစုိးရႎႀင့္ တုိက္႟ုိက္ ပတ္သက္ဴခင္း မရႀိပၝ။
ဴမန္မာ အကဵဥ္းေထာင္ အာဏာပုိင္မဵားက မဟာမိတ္ ႎုိင္ငံမဵား ကုိယ္စား ေစာင့္ေရႀာက္ ေနရဴခင္း
ဴဖစ္သည္။ သူတုိႛသည္ စစ္အတၾင္းက မဟာမိတ္ စစ္သည္မဵားကုိ ႎႀိပ္စက္ ညၟဥ္းပန္းဴခင္း၊
သတ္ဴဖတ္ဴခင္းတုိႛေဳကာင့္ ဴပစ္ဒဏ္ ခံေနရသူမဵား ဴဖစ္သည္။ သူတုိႛ ေကာင္းစၾာ ေနထုိင္
စားေသာက္ဳကရသည္။ သူတုိႛအတၾက္ ကုန္ကဵစရိတ္ကုိ မဟာမိတ္ ႎုိင္ငံမဵားက ကဵခံဳကရသည္။
သူတုိႛ အမဵားစုက ေမၾးရပ္ဌာေနသုိႛ ဴပန္ခဵင္လႀ႓ပီဟု ေဴပာဳကသည္။ သူတုိႛကုိ ႎႀစ္သိမ့္သည့္
အေနဴဖင့္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံမႀာ စစ္႓ပီးစ စားနပ္ရိကၡာ ရႀားပၝး႓ပီး ေနႛတုိင္း အခက္အခဲ ဳကံႂေနရသည္။ ဒီမႀာ
သက္ေသာင့္ သက္သာေနရသည္မႀာ မဵားစၾာ ေတာ္ပၝေသးသည္ဟု ေဴပာရာ သူတုိႛက စီးပၾားေရး
အေဴခအေန မေကာင္းေစကာမူ ဴပန္ခဵင္လႀ႓ပီဟု ဴပန္ေဴပာဳကသည္။ သူတုိႛ စုေပၝင္း႓ပီး ခဵက္ဴပႂတ္
စားေသာက္ဳကသည္။
ေကာင္းေကာင္းမႀန္မႀန္
စားေသာက္ဳကရသည္။
ေဳကာင္မဵား
ေမၾးထားသည္မႀာ ဝ႓ဖီး႓ပီး ခဵစ္စရာ ေကာင္းလႀသည္။ က႗န္ေတာ္က တေကာင္ေပးလုိႛ ေတာင္းရာ
သံေယာဇဥ္ ဴဖစ္ေနလုိႛပၝဟု ေဴပာသည္။ ဂဵပန္ေခတ္က က႗န္ေတာ့္ မိခင္႒ကီးကုိ ကင္ေပတုိင္
စစ္႟ုံးေတၾႚရသည္။ ဘာအမႁဴဖင့္ ဴပစ္ဒဏ္ ကဵေနသည္ကုိေတာ့ မေမးဴဖစ္ခဲ့။ က႗န္ေတာ့္ကုိ
မႀတ္မိေသးရဲႚလားဟု ေမးရာ ေကာင္းစၾာ မႀတ္မိေသးသည္ဟု ဆာဂဵင္အုိနဲႛက ဴပန္ေဴဖသည္။
ဂဵပန္ စစ္အကဵဥ္းသားမဵား အေဆာင္မႀ အထၾက္ ေထာင္အာဏာပုိင္တုိႛက ပုဒ္မ (၅)
အေဆာင္အထိေတာ့ မသၾားပၝႎႀင့္ေတာ့ ဆႎၬဴပေနဦးမႀာဟု ေဴပာသည္။ 'ဝက္သားပုပ္ ပဋိပကၡ' ႎႀင့္
ပတ္သက္သည့္
ႎုိင္ငံေရး
အကဵဥ္းသားမဵား၏
သေဘာထားကုိ
ဳကားခဵင္ေသာ္လည္း
ေထာင္အာဏာပုိင္မဵားက မသၾားေစလုိသည့္ သေဘာထားကို ဴပေနဳကသဴဖင့္ သၾားလုိေဳကာင္း
မေတာင္းဆုိေတာ့ပၝ။ အဓိက တာဝန္မႀာ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ႎႀင့္ ေတၾႚဆုံရန္သာ ဴဖစ္သည္
မဟုတ္ပၝေလာ။ အကယ္၍ ဝင္ေတၾႚဴဖစ္ခဲ့လ႖င္ သိက႗မ္းသည့္ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားတုိႛက
'ဝက္သားပုပ္' တုိက္ပၾဲအေဳကာင္း ရင္ဖၾင့္ခဵင္ ဖၾင့္ဳကလိမ့္မည္ဟု က႗န္ေတာ္ထင္သည္။
"ကဲ … ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ရႀိတဲ့ 'ေအ' အတန္းအစား အေဆာင္ကုိ သၾားဳကမယ္" ဟု
ဦးခင္ေမာင္လတ္က ဆုိသဴဖင့္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ရႀိရာ အေဆာင္သုိႛ ေရာက္ရႀိလာဳကသည္။
က႗န္ေတာ္ တခၝမႀ လူခဵင္း မေတၾႚဖူးေသးေသာ နာမည္႒ကီး ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ႎႀင့္ ေတၾႚဳကပၝ႓ပီ။
က႗န္ေတာ့္ကုိ လက္ဆၾဲ ႎႁတ္ဆက္ရင္း အဴခားအေဆာင္မဵားသုိႛ ထၾက္ခၾာ သၾားေတာ့မည့္
ဦးခင္ေမာင္လတ္ႎႀင့္ ေထာင္အာဏာပုိင္ အဖၾဲႚကုိ လႀမ္း႓ပီး 'Another Negotiation' ေနာက္ထပ္
ေဆၾးေႎၾးပၾဲ
တခုဟု
ေဴပာလုိက္သည္။
ဦးခင္ေမာင္လတ္ကေတာ့
ဦးသိန္းေဖဴမင့္
ကုိ
လန္ႛေနပုံရသည္။ ထုိစဥ္က ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ 'မေကာင္းေသာ နိမိတ္အဴမင္'
ေဳကာင့္ ေရႀာင္ရႀားလုိဴခင္း ဴဖစ္ပၝလိမ့္မည္။ က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ အတူ ဦးကုိကုိ႒ကီး ရႀိေနသည္။
ဦးကုိကုိ႒ကီးက ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ႎႀင့္ ရင္းႎႀီး႓ပီးသား ဴဖစ္သည္။
'ေနာက္ထပ္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ တခု' ဟု ေထာင္အာဏာပုိင္မဵားကုိ ေဴပာဴခင္းသည္
ေထာင္အာဏာပုိင္မဵားက သူႛကုိ အထင္႒ကီးလာေအာင္ ဴပႂလုပ္ဴခင္း ဴဖစ္မည္ထင္သည္။
ဦးဗေဆၾက တာဝန္ ေပးလုိက္သည့္ အေဳကာင္းကုိ မိတ္ဆက္ ေဴပာဳကားရင္း လက္တၾင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

30

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကုိင္ထားေသာ ဖုိင္တၾဲထဲမႀ သူႛစာမူမဵားကုိ က႗န္ေတာ္က စားပၾဲေပၞ တင္လုိက္သည္။
ေထာင္ထဲတၾင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သည္ဟု ဳကား႓ပီး မစိန္ႌၾန္ႛ ေဆးေပၝ့လိပ္ အနည္းငယ္ကုိ
က႗န္ေတာ္ ယူသၾားခဲ့သည္။ က႗န္ေတာ္ ထင္သလုိ မဟုတ္ဘဲ ဂုိးဖလိပ္ စီးကရက္ ငၝးဆယ္ဝင္
သံဘူး အသစ္ကုိ ဦးသိန္းေဖဴမင့္က ေဖာက္႓ပီး က႗န္ေတာ္တုိႛကုိ ေဆးလိပ္တည္သည္။
စကားေဴပာရင္း သူ ေထာင္အဴပင္ အလၾန္ထၾက္ခဵင္ေဳကာင္း က႗န္ေတာ္ ရိပ္စားမိသည္။
"ဴဖစ္သည့္နည္းႎႀင့္ ထၾက္မယ္ဆုိတာ ဘယ္ေကာင္းမလဲ၊ ႎုိင္ငံေရး ေခၝင္းေဆာင္ တေယာက္
မဟုတ္လား" ဟု ကုိဗေဆၾ က႗န္ေတာ္ကုိ ေဴပာဖူးသည့္ စကားကုိ သၾားသတိ ရလုိက္သည္။
ႎုိင္ငံေရးအေဳကာင္း ေဴပာဳက ဆုိဳကေတာ့ အဴမင္ခဵင္း နီးနီးစပ္စပ္ တူဳကသည္။ ဗုိလ္မႀႃး
ရဲထၾဋ္တုိႚႎႀင့္ ေသနတ္ကုိင္ တပ္ရင္း (၃) ေဆၾးေႎၾးပၾဲ အေဳကာင္းကုိ က႗န္ေတာ္ သူႛကုိ မေမး၊ သူ
ဗုိလ္မႀႃး ရဲထၾဋ္ တုိႛကုိ ေတာခုိရန္ ဆၾယ္သူ မဟုတ္ဘဲ ေတာမခုိေအာင္ တားသူဟု က႗န္ေတာ္
ခုိင္ခုိင္မာမာ ယုံဳကည္ထားဴခင္းေဳကာင့္ ဴဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႀႃး ရဲထၾဋ္တုိႛႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾး႓ပီး သူေထာင္ထဲ
ေရာက္ေနရဴခင္းသည္ သူႛဝတၪႂ 'ေငၾစိန္ ေလႀေလႀာ္ရင္း တက္ကဵႂိးဴခင္း' ဝတၪႂထဲကလုိ ဖၾႚံ႓ဖိႂးမႁ
မညီညာေသာ ထုိေခတ္ ဴမန္မာ့ ႎုိင္ငံေရး အေဴခအေန၏ 'သားေကာင္' ဴဖစ္ရဴခင္းဟု က႗န္ေတာ္
ယူဆထားသည္။ ဦးကုိကုိ႒ကီးက အနားတၾင္ ထုိင္ေနသည္။ တခၾန္းမႀ ဝင္မေဴပာ။
"ကဲ စဳကရေအာင္" ဟု ေဴပာရင္း စာမူမဵားကုိ က႗န္ေတာ္ ေကာက္ကုိင္လုိက္သည္။
"လမ္းစေပၞ႓ပီ" ဝတၪႂသည္ သူႎႀင့္ အစုိးရ ညီႌၾတ္ေရး အတၾက္ တၾန္းအား ေပးထားဴခင္း
ဴဖစ္သည္။
ထုိႛဴပင္
ဇာတ္ေကာင္မဵားကုိ
သူ၏
ထက္ဴမတ္ေသာ
ကေလာင္စၾမ္းဴဖင့္
ဴခယ္မႁန္းထားသည္။ အလၾန္ပင္ ရသေဴမာက္သည္။ ဦးတည္ခဵက္ လမ္းေဳကာင္း မႀန္႓ပီး
ရသေဴမာက္သဴဖင့္ က႗န္ေတာ္က လက္ခံသည္။ သုိႛရာတၾင္ အဓိပၯာယ္ ႎႀစ္ခုထၾက္သည့္ စကားလုံး
သုံးေလးလုံးႎႀင့္ စကားလုံး အခဵႂိႚကုိ က႗န္ေတာ္က ေထာက္ဴပေတာ့ သူက လက္ခံသည္။
သိပ္စကား မေဴပာရဘဲ လုပ္ငန္းတခု ႓ပီးဆုံးသၾားသည္။ က႗န္ေတာ္က "ဇာတ္ႌၿန္းအတၾက္ ေငၾ
၁၅၀၀ ေတာ့ ေသခဵာသၾား႓ပီ" ဟု သူႛကုိ ေဴပာသည္။ သူက ဘာမႀ ဴပန္မေဴပာဘဲ ဴပႂံးေနသည္။
ထုိစဥ္က ေ႟ၿ တကဵပ္သား ေငၾ ၃၀၀ သာ ေပးရသည္။
ေမာ္စီတုန္း၏ သင္ဳကားခဵက္မႀာ အဴငင္းပၾားစရာ မရႀိ။ တ႟ုတ္ဴပည္ အေဴခအေနႎႀင့္
ထင္ဟပ္ ကဵင့္သုံးဴခင္း ဴဖစ္သည္။ သုိႛရာတၾင္ ဒီမုိကေရစီသစ္ သေဘာတရားကုိ ဴမန္မာ့
အေဴခအေနႎႀင့္ ထင္ဟပ္ ကဵင့္သုံးမႁမဵား ပၝေနသဴဖင့္ ေတာ္ေတာ္ ညၟိယူရသည္။ ယင္းသုိႛ
ကဵင့္သုံးရာတၾင္ လူတန္းစား အေပၝင္းအစပ္မဵား (Class Alignment) ပၝေနသဴဖင့္ ေဴပာရဆုိရ
ခက္ေနသည္။ လူတန္းစား အေပၝင္းအစပ္မဵား ကၾာဟလ႖င္ မဟာဗဵႃဟာ နည္းဗဵႃဟာ ကၾဲလၾဲမည္။
"ဘယ္ေနရာမႀာ ေမာ္စီတုန္းရဲႚ သင္ဳကားခဵက္နဲႛ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ သင္ဳကားခဵက္ေတၾက ေရာေထၾး
ေနတယ္၊ သတ္သတ္စီ ကန္ႛထုတ္လုိက္ရင္ ပုိေကာင္းမယ္ ထင္တာပဲ" ဟု က႗န္ေတာ္က
ေဴပာသည္။ က႗န္ေတာ္ မဵဥ္းသားထားေသာ စာပုိဒ္မဵားကုိ ဖတ္ဴပရသည္။ ေမာ္စီတုန္း
ေရးသားခဵက္ကုိလည္း ႟ၾတ္ဴပသည္။ ဦးသိန္းေဖဴမင့္က မဵက္မႀန္ကုိ ခ႗တ္႓ပီး ဖတ္ဳကည့္သည္။
အမႀန္က က႗န္ေတာ္တုိႛက သေဘာထား သုံးသပ္ခဵက္ ညၟိသည့္ အေနဴဖင့္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္
၏ စာမူကုိ ကူညီ ဖတ္႟ႁေပးသည့္ သေဘာသာ ဴဖစ္သည။္ သူႚစာမူကုိ စိစစ္ဴခင္းမဟုတ္။ သူ၏
ႎုိင္ငံေရးဦးတည္ခဵက္ႎႀင့္ လက္ငင္းရပ္တည္မႁကုိ အကဲဴဖတ္ဴခင္း၊ ပၝတီႎႀင့္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ တုိႛ၏
ဆက္ဆံေရး ေခဵာေမၾႚေစရန္ လမ္းခင္းေပးဴခင္း ဴဖစ္သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

31

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တခၝတခၝ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ အရႀိန္တက္လာ သဴဖင့္ အနီးရႀိ ဦးကုိကုိ႒ကီးက လႀမ္းရယ္သည္။
က႗န္ေတာ္က "ဒီလုိလုပ္ပၝ၊ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ အာေဘာ္၊ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ သင္ဳကားခဵက္က
စာတအုပ္သက္သက္၊
ေမာ္စီတုန္းရဲႚ သင္ဳကားခဵက္က တအုပ္သက္သက္ ခၾဲထုတ္ရင္
ေကာင္းမယ္။
ေတာ္ဳကာ
ေမာ္စီတုန္းက
ဒၝေတၾ
သူႛသင္ဳကားခဵက္
မဟုတ္ပၝဘူးလုိႛ
ဴငင္းေနရင္ခက္မယ္" ဟုေဴပာေတာ့ ဦးကုိကုိ႒ကီးက တဟားဟား ရယ္သည္။ ဦးသိန္းေဖဴမင့္
ကလည္း ရယ္သည္။
ဤသုိႛ ဒီမုိကေရစီသစ္ သင္ဳကားခဵက္ႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေစ့ေစ့ေပၝက္ေပၝက္ အဴပန္ဴပန္
အလႀန္လႀန္ ေဆၾးေႎၾး ေမးဴမန္း ဳက႓ပီးေနာက္ က႗န္ေတာ္၏ ေထာင္တၾင္း ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ႎႀင့္
လ႖ႂိႚဝႀက္ ေဆၾးေႎၾးပၾဲသည္ အဆုံးသတ္ သၾားသည္။ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ က ပဵစ္ႎႀစ္ေနေသာ
ေထာင္တၾင္း ႎၾားႎုိႛ တခၾက္စီ က႗န္ေတာ္တုိႛကုိ တုိက္သည္။
ထုိစဥ္အတၾင္း
အာဏာပုိင္မဵား
ေရာက္လာပၝသည္။

နာရီ
ထုိးလုပၝ႓ပီ။
ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကသည့္ အေဳကာင္းကုိ ဦးဗေဆၾထံ တင္ဴပပၝမည္ဟု ေဴပာရင္း ဦးသိန္းေဖဴမင့္ကုိ
ႎႁတ္ဆက္ကာ 'ေအ' အတန္းစား အကဵဥ္းေထာင္မႀ က႗န္ေတာ္တုိႛ ထၾက္ခဲ့ဳကသည္။ ေထာင္ပုိင္႒ကီး
႟ုံးခန္းမႀ
ဝန္႒ကီး
ဦးခင္ေမာင္လတ္
ေစာင့္ေနသည္။
သူတုိႛကုိပၝ
ႎႁတ္ဆက္႓ပီး
ေထာင္အဴပင္ဘက္သုိႛ
ထၾက္ခဲ့သည္။
သတင္းစာတုိက္
ေရာက္ေတာ့လည္း
လ႖ႂိႚဝႀက္
တာဝန္ေပးခဵက္ ဴဖစ္၍ ဘယ္သူႛကုိမႀ က႗န္ေတာ္ မေဴပာဴပဴဖစ္ခဲ့။
ဦးဗေဆၾထံ အေဴပးအလၿား သၾား႓ပီး ဦးသိန္းေဖဴမင့္ႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့သည္ကုိ အေသးစိတ္
တင္ဴပသည္။ အေသအခဵာ နားစုိက္ေထာင္႓ပီး ေခၝင္းညိတ္ရင္း ဴပံႂးကာ "ဟုတ္႓ပီ၊ ဟုတ္႓ပီ" ဟု
ေဴပာသည္။ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ကုိ ထိန္းသိမ္းရာတၾင္ တာဝန္ ယူခဲ့ရသဴဖင့္ လိပ္ဴပာမလုံ ဴဖစ္ေနဟန္
တူသည္။ လုံဴခံႂေရး တာဝန္ရႀိသူကုိ အဴပစ္ေဴပာ၍ မရ။ အမဵားဴပည္သူ၏ ထင္ဴမက္ခဵက္ကုိ
ထည့္တၾက္ ရေသးသည္။ ခုေတာ့ သူတုိႛလည္း လိပ္ဴပာမသန္ႛ ဴဖစ္ခဲ့ရာမႀ ယင္းအေဴခအေန
အဆုံးသတ္ရန္ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ဝတၪႂ အမည္အတုိင္း လမ္းစ ေပၞလာပၝ႓ပီ။
မဳကာမတင္မႀာပင္ အထင္လၾဲဴခင္း အမဵႂိးမဵႂိး ခံေနရ႓ပီး နာရသိန္ ေထာင္အတၾင္း
တႎႀစ္နီးပၝး
အကဵဥ္းသား႒ကီး
ဴဖစ္ခဲ့ေသာ
ဦးသိန္းေဖဴမင့္
လၾတ္ေဴမာက္လာသည္။
ဴဖစ္သည့္နည္းဴဖင့္ ေထာင္ထဲက ရေအာင္ ထၾက္မည္ဟု ဳကံႂးဝၝးေနေသာ ဦးသိန္းေဖဴမင့္
ကုိယ္တုိင္ႎႀင့္ သူႛမိသားစု မည္မ႖ ဝမ္းသာ ရႀာဳကမည္နည္း၊ ဦးသိန္းေဖဴမင့္ ကုိ လၿတ္ေပးရန္
တစာစာ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ သူႎႀင့္ ရင္းႎႀီးသူ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္လည္း ဝမ္းေဴမာက္ဝမ္းသာ ရႀိပၝလိမ့္မည္။
သူႛကုိ စာေရးဆရာ သတင္းစာဆရာ တဦး၊ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လႀန္ေရး ေခၝင္းေဆာင္တဦး၊ သႎၮိႉာန္
စၾဲ႓မဲခုိင္မာေသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးသမား တဦး အဴဖစ္ပၝ ဳကည္ညိႂ ေလးစားသည့္ လူငယ္
ႎုိင္ငံေရးသမား တဦးဴဖစ္ေသာ က႗န္ေတာ့္ အဖုိႛလည္း သူႛလၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ လမ္းခင္း
ေပးခဲ့ရသဴဖင့္ မဵားစၾာပင္ အားရ ေကဵနပ္ ဴဖစ္မိပၝေတာ့သည္။

ကုိသန္း (ဳကည့္ဴမင္တုိင္)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

32

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အျငင္းပြားေရပိုင္နက္အတြင္း ေရနံ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္မႈ
ရပ္ဆိုင္းရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွ ေတာင္းဆို
17 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-17-voa5.cfm

အျငင္းပြားေနတဲ့ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့္ရ္ွ ေရပိုင္နက္ကိစၥကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက သေဘာတူ
ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရိွခင္မွာ ျမန္မာဘက္ကေန အဲဒီ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ကမ္းလြန္

ေဒသမွာ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြတူးေဖာ္တာေတြကို ရပ္တန္႔ထားဖို႔ ဘဂၤလား
ေဒ့ရ္ွဘက္က ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။
အဲဒီေဒသမွာ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အတြက္ ရွာေဖြတိုင္းတာတာေတြနဲ႕ တူးေဖာ္တာ
ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က ရပ္ဆိုင္းထားသင့္တယ္လို႕ ဘဂၤလားေဒ့္ရ္ွ ဒုတိယ

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး အမ္ေအေက မာမြတ္က ေျပာသြားပါတယ္။ အဲဒီနယ္ေျမကို သူတို႔
ပိုင္ဆိုင္တယ္လို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဘက္ကလည္း ဆိုထားတာပါ။
အခုလအေစာပိုင္းက ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္တင္းမာမႈေတြ ရိွခဲ့တဲ့ေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ
ႏိုင္ငံ ဒါကာၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရိွသူေတြ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနၾကတာ အခုဆိုရင္

ႏွစ္ရက္ေျမာက္သြားပါၿပီ။ ျမန္မာဘက္ကေန ငွားရမ္းထားတဲ့ ေဒ၀ူးပိုင္ ေရနံတူးေဖာ္
ေရးသေဘၤာေတြနဲ႕ ျမန္မာေရတပ္သေဘၤာေတြကို ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွေရတပ္ကေန သတိ
ေပးတာေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ တင္းမာခဲ့ၾကတာပါ။

ျမန္မာအစိုးရဘက္ကေတာ့ ဒီပိုင္နက္ဟာ ျမန္မာပိုင္နက္ျဖစ္တယ္လို႔ အစိုးရထုတ္

သတင္းစာေတြမွာ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေရနံရွာေဖြတူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္း ၿပီးဆံုးသြားလို႔ သေဘၤာ
ေတြ ျပန္႐ုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွဘက္ကေတာ့ အဲဒီ

ေဒသမွာ သူတို႔ရဲ႕ စစ္သေဘၤာေတြကို ျဖန္႕ၾကက္ခ်ထားလိုက္သလို ကုန္းလမ္းနယ္စပ္မွာ
လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ လံုၿခံဳေရး တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံစီးပြားေရး က်ဆင္းေနဟု ဂ်ပန္အစိုးရ
တရား၀င္ထုတ္ျပန္
17 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-17voa3.cfm

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနတယ္လို႕ တရား၀င္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဒီကေန႕
အစိုးရရဲ႕ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အခုႏွစ္ တတိယေလးလပတ္အတြင္းမွာ ဂ်ပန္

စီးပြားေရးဟာ ၀.၁% ေလ်ာ့က်သြားတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚ
မွာ စီးပြားအင္အားအႀကီးဆံုး ဒုတိယေျမာက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

33

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အခုႏွစ္ ဒုတိယေလးလပတ္ ကာလမွာကတည္းက စီးပြားေရးက်ဆင္းတာ ႀကံဳခဲ့ရတာ
လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ကမၻာ့ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္း အေျခအေနနဲ႔ အတူပဲ အခုလို ဂ်ပန္အပါအ၀င္ ကမၻာ
ေပၚက စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါ
တယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းကဆိုရင္ ဒါ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စီးပြားေရး
က်ဆင္းတာပါ။

ႏွစ္တႏွစ္ရဲ႕ ေလးလပတ္ကာလ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တုိက္မွာ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အႏုတ္
လကၡဏာျပလာၿပီဆိုရင္ အခုလို စီးပြားေရးက်ဆင္းတယ္လို႕ သတ္မွတ္ေလ့ရိွပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ သီတင္းပတ္အတြင္းကေတာ့ ဥေရာပ ယူ႐ိုေငြသံုးတဲ့ ႏိုင္ငံ ၁၅ ႏိုင္ငံ
စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ဥေရာပသမဂၢက တရား၀င္

ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အလားတူပဲ အေမရိကန္စီးပြားေရးဟာ အက်ဘက္ကို ဦးတည္ေန
တယ္လို႕ ကၽြမ္းက်င္သူအေတာ္မ်ားမ်ားက ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးက်ားကန္မႈ အစီအစဥ္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္တယ္
လို႔ ဂ်ပန္လူထုက ယူဆတာေၾကာင့္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ႐ို အာဆို အစိုးရအဖဲြ႕အေပၚ
လူထုေထာက္ခံမႈဟာ ၃၀% ေအာက္အထိကို က်ဆင္းသြားပါတယ္။

မင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏိုင္ငံ အစြန္အဖ်ား
ေထာင္မ်ားသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕
16 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-16-voa3.cfm

စုျမတ္မြန္ - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
စုျမတ္မြန္ - နားဆင္ရန္ (MP3)

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို

သြားရခက္ခဲလွတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြဆီကုိ ပို႔ေနပါတယ္။ မၾကာခင္တုန္းကမွ ေထာင္ဒဏ္
၆၅ႏွစ္ဆီ ခ်ခံထား ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဌးႂကြယ္ စတဲ့ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား

ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအ၀င္ အခုခ်ိန္အထိ သိရသေလာက္ အေယာက္ ၂၀ေက်ာ္ကို ႏုိင္ငံ
အစြန္အဖ်ားမွာ ရွိတဲ့ က်ိဳင္းတံု၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ဗူးသီးေထာင္စတဲ့ နယ္အက်ဥ္းေထာင္ေတြဆီကို
ေျပာင္းေရႊ႕ ပို႔ေနတာပါ။ ေကာ့ေသာင္း အက်ဥ္းေထာင္ကို အပို႔ခံေနရတဲ့

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုၿပံဳးခ်ိဳရဲ႕ ဖခင္ ဦး၀င္ေမာင္က အခုလုိ ေျပာင္းေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
အခုလုိ ေျပာျပပါတယ္။

“မင္းကိုႏုိင္နဲ႔ ကိုကိုႀကီးက က်ိဳင္းတံု၊ ကိုေဌးႂကြယ္က ဗူးသီးေထာင္၊ ကိုလွမ်ိဳးေနာင္က

ျမစ္ႀကီးနား၊ ကိုျမေအးတုိ႔က လြိဳင္ေကာ္။ အားလံုးေပါင္း ၂၁ေယာက္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီမွာ
ကိုသစ္ဆန္းတုိ႔လည္း ပါတယ္ၾကားတယ္။ ေနရာအႏွံ႔ပို႔တာပဲ။ သူတုိ႔ကို ထပ္ၿပီး ခဲြမခဲြေတာ့
မသိဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြထဲမွာ စုစုေႏြး တေယာက္ပဲ ပါတယ္ ၾကားတယ္။”

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

34

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အခုလုိ မိသားစုေတြ လက္လွမ္း မမွီႏိုင္တဲ့ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားက အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို
ပို႔လုိက္တဲ့အတြက္ မိသားစုေတြ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ႏုိင္ဖို႔ ခက္ခဲသြားၿပီး ေထာင္က်ေနသူေတြရဲ႕
က်န္းမာေရး အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္တယ္လုိ႔ ဦး၀င္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ အခက္အခဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ အခုခ်ိန္မွာ

သြားရလာရတာက ရာသီဥတု အေနအထားအရ၊ အသက္အရြယ္အရ ေတာ္ေတာ္ေလး
ပင္ပန္းဆင္းရဲရမယ့္ သေဘာရွိတယ္။ မိသားစုအေနနဲ႔က ပို ဒုကၡ မ်ားသြားရတာေပါ့။ အလုပ္ပ်က္
သြားတာေပါ့။ သူတို႔ကို က်န္းမာေရးအတြက္ပဲ စုိးရိမ္တာပါ။ အခုဟာက ရာသီဥတု မမွန္ရင္

က်န္းမာေရး ထိခုိက္မွာ စုိးရတယ္။ ေဆး၀ါး ကုသမႈလည္း မလြယ္တဲ့ ေနရာေတြ ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိုးရိမ္ပါတယ္။ စိတ္လည္း ပူပါတယ္။ သြားရတဲ့သူေတြအတြက္လည္း
လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးက မလြယ္ကူေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်န္းမာေရးပါ ထိခုိက္လာတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ၾသဂုတ္လထဲက ဖမ္းခံထားရၿပီးေတာ့ မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းေတြကမွ ႏွစ္ရွည္
ေထာင္ဒဏ္ေတြ အခ်ခံလိုက္ရတဲ့ ၈၈မိ်ဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အခုလို

ထပ္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံ အစြန္အဖ်ားမွာ ရွိတဲ့ ေထာင္ေတြ ေျပာငး္ေနတဲ့ အေပၚမွာ ဖခင္ တေယာက္ရဲ႕
ခံစားခ်က္ကိုလည္း ဦး၀င္ေမာင္ က အခုလို ေျပာပါတယ္။
“မတရား အမိန္႔ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး ထင္သလုိ လုပ္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုမွ
လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔မွာ ေျပာရေလာက္မယ့္ အျပစ္လည္း ဘာမွ မရွိဘဲနဲ႔ ဒီလုိ

မညႇာမတာ လုပ္တာေတြက သားသမီးခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာဖုိ႔ ေကာင္းပါၿပီလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ”
အခုလို ရန္ကုန္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းခံထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို
ေ၀းလွတဲ့ နယ္ေထာင္ေတြဆီကို ပိုေနသလိုပဲ သူတုိ႔ အမႈေတြကို လုိက္ေပးေနတဲ့ တရားရံုးကုိ
မထီမဲ့ျမင္ လုပ္တယ္ဆုိၿပီး ေထာင္ဒဏ္ေလးလ ခ်ခံထားရတဲ့ တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနႀကီး

ဦးေအာင္သိန္းနဲ႔ ဦးခင္ေမာင္ရွိန္တုိ႔ကိုလည္း ပုသိမ္နဲ႔ ေျမာင္းျမေထာင္ေတြဆီကို ပို႔လုိက္ပါတယ္။
သူတို႔ ေထာင္ေျပာင္းတာကိုေတာ့ ကိုယ္တုိင္ ေတြ႔လုိက္ရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တေယာက္ရဲ႕
မိခင္က အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအာင္သိန္းကို ပုသိမ္၊ ဦးခင္ေမာင္ရွိန္ကို ေျမာင္းျမကုိ ပုိ႔လုိက္တာကို
အန္တီမ်က္စိနဲ႔ ျမင္လုိက္ရတယ္။ ညေန သံုးနာရီမွာ တီအီး ၁၁လို ကားမ်ိဳး၊ အစိမ္းေရာင္၊

လံုၿခံဳေရးေတြ၊ ရဲေတြေရာပါတဲ့ ကားေပၚမွာ ဆရာတုိ႔က ကားထဲကေန ပုသိမ္ကို ေျမာင္းျမကို
ဆိုၿပီး အသံျပဳသြားတယ္။”

အခုလို မိသားစုေတြနဲ႔ ေ၀းတဲ့ ေထာင္ေတြဆီကို ပို႔ေနတဲ့အတြက္ မိသားစုေတြ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့
အခက္အခဲေတြနဲ႔ ေထာင္အကူးအေျပာင္းမွာ အက်ဥ္းသားေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္

အခက္အခဲ ဒုကၡေတြ မ်ားသလဲဆိုတာကို အက်ဥ္းသား မိခင္က ဆက္ၿပီး ေျပာျပပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

35

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကိုလွမ်ိဳးေနာင္နဲ႔ ကိုေအာင္သူက မအူပင္ကေနၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္း
ေထာင္တြင္းေဆးရံု တင္လုိက္ရတယ္။ အခုတခါ မနက္အေစာႀကီး၊ ကိုေအာင္သူက ပူတာအို၊
ကုိလွမိ်ဳးေနာင္က ျမစ္ႀကီးနားဆုိၿပီး ပို႔တယ္။ အခက္အခဲက အမ်ားႀကီးေပါ့၊

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင္မေျပတာ၊ သြားရတဲ့ အခါ တည္းခုိစရာ၊ သြားရတာ
အခ်ိန္ၾကာတာ၊ ေလယာဥ္ဆိပ္ မရွိတဲ့ေနရာေတြဆုိ ကားလမ္းခရီးကလည္း မေပါက္ေတာ့
သြားရတာ ခက္ခဲပါတယ္။ မစဥ္းစားရဲေလာက္ေအာင္ ခက္ခဲ့ပါတယ္။

အခုလုိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို နယ္ေထာင္ေတြ ေျပာင္းေရြ႕ေနတာကို မိသားစုေတြကို
သက္ဆုိင္ရာက ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားခ်င္း မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မိသားစုေတြမွာ ဘယ္ကို
လုိက္လုိ႔ လုိက္ရမွန္းမသိျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မႏၱေလးေထာင္ကို အေျပာင္းခံလုိက္ရတဲ့ ကဗ်ာဆရာ ကိုေစာေ၀ရဲ႕ ဇနီး
မနန္းစန္းစန္းေအးက ေျပာျပပါတယ္။
“သူဘယ္ေထာင္ကို ေျပာင္းလုိ႔ ေျပာင္းရမွန္း မသိ၊ သူနဲ႔ အတူတူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ပါသြားမွန္း
ေသေသခ်ာခ်ာကို သတင္းမရေသးဘူး။ သူထြက္သြားၿပီ၊ သူနဲ႔ အတူ

၁၃ေယာက္ပါသြားတယ္လုိ႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ ၾကာသာပေတးေန႔က ေနာက္ဆံုးေတြ႔လုိက္ရေတာ့
သူက ေထာင္ေျပာငး္ရမယ္ဆုိရင္ ဘာမွ မသိရဘူး။ သိမ္းေတာ့ သိမ္းေတာ့ ဆုိၿပီး

ခ်က္ျခင္းထြက္ရတာတဲ့ အဲဒီေတာ့ က်မကို ေထာင္ေျပာငး္တယ္ဆိုၿပီး ေသြးရူး ေသြးတန္း
မလုိက္လာဖုိ႔၊ အေၾကာင္း ၾကားမယ္ဆုိတာမ်ိဳးဆုိတဲ့ စကား အခံေလးရွိေတာ့ ေတာ္ေသးတယ္။

သူတုိ႔လည္း ဒုကၡေရာက္တယ္။ က်မတုိ႔လည္း ဒုကၡေရာက္တယ္။ ဒီေန႔ဆုိ တေန႔လံုး သူဘယ္ကို
ေရာက္မွာလည္း သူဘယ္ကို ေရာက္ေနတာလဲဆုိၿပီး ပူရတာေပါ့။ ခက္ေ၀းေ၀းပဲ ေရာက္မလား၊
ခက္နီးနီးပဲ ေရာက္မလား။ ဘယ္လုိလုိက္သြားရမလဲဆုိတာကို ပဲ စဥ္းစားေနရတယ္။ က်မလိုပဲ
သူမ်ားေတြ ဒီလုိပဲ ထင္တယ္။”
အခုလို ၈၈မိ်ဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မနဲ႔
ေထာင္အခ်ခံေနရသူေတြကို မိသားစုနဲ႔ ေ၀းလွတဲ့ ေထာင္ေတြဆီကုိ ပို႔ေနတာ အစုိးရက

တမင္အကြက္ခ် စီစဥ္ေနတာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံေရး အကဲခတ္ေတြက သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

36

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကမၻာ့စီးပြားေရးညီလာခံအၿပီး တိုးတက္မႈလမ္းစျမင္
17 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-17-voa2.cfm

အျပည့္အစံု - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
အျပည့္အစံု - နားဆင္ရန္ (MP3)

စေနေန႔က ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ စက္မႈနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ထိပ္သီးႏိုင္ငံ ၂၀ တို႔ရဲ႕

အစည္းအေ၀းကေန ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ ဘ႑ာ ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းေရး
ႏိုင္ငံတကာ စုေပါင္းၿပီး ညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းၾကဖို႔ အေျခခံေတြ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘ႑ာ ေငြေၾကး
အက်ပ္အတည္း တျဖည္းျဖည္း ပိုဆိုးလာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ဒီထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကို

က်င္းပခဲ့တာပါ။ ဒီအေၾကာင္းကို ဗီြအိုေအ သတင္းေထာက္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Paula Wolfson နဲ႔

Michael Bowman တို႔က သတင္းေဆာင္းပါးေတြ ေပးပို႔ထားပါတယ္။ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက
အျပည့္အစံု တင္ျပထားပါတယ္။
ကမာၻ႔ စီးပြားေရးထိပ္သီး ႏိုင္ငံ ၂၀ က ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ငါးနာရီနီးပါးၾကာ စားပြဲ၀ိုင္းထိုင္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတခု ကေန တခု ျပန္႔ပြားသြားေနတဲ့
စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းမႈကို ေျပာင္းျပန္ လွန္ပစ္ဖို႔နဲ႔ လက္ရွိ ဘ႑ာ ေငြေၾကး

အက်ပ္အတည္းမ်ဳိး ေနာင္ ဘယ္ေတာ့မွထပ္မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး နည္းလမ္း ရွာၾကဖို႔ပါ။
အစည္းအေ၀းဟာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားခဲ့ပါတယ္လို႔ အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ဂ်္
ဘုရွ္ကေျပာပါတယ္။
“အေျခခံ ေမးခြန္းကေတာ့ဗ်ာ၊ မတူကြဲျပားတဲ့ တိုက္ႀကီး ေျခာက္တိုက္က ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အဆင့္အသီးသီးကုိ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဒီလို ႏုိင္ငံအမ်ားႀကီး အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရႏုိင္ဖို႔
ျဖစ္ႏိုင္ရဲ႕လား၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ က ေရာ ထိေရာက္မႈ ရွိပါ့မလား ဆိုတာပါ။

ဒီေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကို က်ေနာ္ ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ
ဆိုတာပါ။”

ဒီညီလာခံကေန ဘ႑ာေရး စနစ္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳမယ့္ ခ်က္ျခင္း လက္ငင္း

ခုိင္မာတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတာ့ ထြက္ မလာပါဘူးလုိ႔ အေမရိကန္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး
Carlos Gutierrez က ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအစား ေရွ႕ဆက္ သြားရမယ့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြ
ေဖာ္ထုတ္ၾကဖို႔ အားလံုး သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္တဲ့။

“G-20 ေခါင္းေဆာင္ေတြ အတူတကြ စုေ၀းၿပီး ေရရွည္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္တခုေပၚမွာ

သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀း
တခုထဲနဲ႔ေတာ့ တကမာၻလံုးရဲ႕ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္

ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကား မူအားျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္၊ အနာဂတ္မွာ အစည္းအေ၀းေတြ
ထပ္လုပ္ဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္၊ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ေပၚမွာ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ
အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အဆင့္ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။”

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

37

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အားလံုး ပူးတြဲၿပီး အေသးစိတ္ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းတခု ခ်မွတ္ဖို႔ကေတာ့ အခ်ိန္ယူရလိိမ့္မယ္
ဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အေသးစိတ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔
ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးေတြကို သူတို႔တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လကုန္မွာ
ျပန္ေတြ႔ဆံုၾကမယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ ေရာက္ရင္ေတာ့ အေမရိကန္မွာ သမၼတ ဘုရွ္က သူ႔ကို ဆက္ခံမယ့္ ဘရက္
အိုဘားမားကို အာဏာ လႊဲေျပာင္းေရး ကိစၥလည္း ၿပီးဆံုးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ခံ သမၼတက ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကို မတက္ေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္

ဘ႑ာေရး က႑က ကုမၸဏီႀကီးေတြ အတြက္တင္ မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး
ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စီးပြားေရး ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေရးဟာ အေရးႀကီး တယ္လို႔ သီတင္းပတ္စဥ္
ေရဒီယုိ မိန္႔ခြန္းနဲ႔ ၾကားကာလ အေျပာင္းအလဲဆိုင္ရာ သူ႔ရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ မစၥတာ
အုိဘားမားက ေျပာထားပါတယ္။

“ဒီဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းက က်ေနာ္တို႔ကို တခုခု သင္ၾကား ေပးလိုက္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့
အဲဒါဟာ သာမန္ ျပည္သူလူထု ေဘး ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ရာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒီတိုင္းျပည္မွာ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး အတူတကြ
ႏုိင္ငံတခုအေနနဲ႔၊ လူထုတရပ္လံုး အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္စရာရွိ ေအာင္ျမင္၊ ဆံုး႐ံႈးစရာရွိ
ဆံုး႐ံႈးၾကရပါတယ္။” လို႔ ဘရက္ အိုဘားမားက ေျပာပါတယ္။
ဘ႑ာ ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ လည္ပတ္တဲ့ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ အားေကာင္းေအာင္
လုပ္ဖို႔ G-20 အစည္းအေ၀း ကေန အခုိင္အမာ ကတိက၀တ္ ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္သူေတြကို အားေပးဖို႔၊ စားသံုးသူေတြကို အကာအကြယ္ ေပးဖို႔နဲ႔ စီးပြားေရး

တိုးတက္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ ႏိႈးဆြေပးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကမယ္လုိ႔လည္း တက္ေရာက္သူေတြက
ကတိေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
အကန္႔အသတ္မဲ့ အလြန္အကၽြံ လုပ္ေဆာင္တာေတြနဲ႔ မေတာ္မတရား လုပ္တာေတြကို ကာကြယ္
တားဆီးဖို႔ရာ ေစ်းကြက္ကို ႀကီးၾကပ္မႈ တခ်ဳိ႕ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ တျခား တက္ေရာက္သူေတြရဲ႕

အျမင္ကို သမၼတဘုရွ္ကလည္း လက္ခံပါတယ္လို႔ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး Gutierrez
ကဆိုပါတယ္။
“က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ ေစ်းကြက္ ေငြရင္းေငြႏွီးစနစ္ကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔ျဖစ္ၿပီး
အဲဒါကို ေျပာင္းပစ္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိ ျပႆနာမ်ဳိးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ အစြန္းေရာက္တဲ့
အလြန္အကၽြံ စည္းကမ္းခ်မွတ္ တင္းက်ပ္တာ မ်ဳိးေတြ လုပ္ခ်င္လာ တတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔
သတိထားရမယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ မွ်တတဲ့နည္းလမ္းကို ရွာရပါမယ္။ က်ေနာ္တို႔
အလြန္အကၽြံ တင္းက်ပ္လိုက္တာေၾကာင့္ ေနာက္ငါးႏွစ္ၾကာတဲ့အခါမွ
ျပန္ျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားရတဲ့အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္ႏိုင္တာမုိ႔ အလြန္အကၽြံ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

38

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

စည္းကမ္းတင္းက်ပ္လိုက္တာမ်ဳိး လုပ္လို႔မရပါဘူး။”
ကမာၻတ၀ွမ္းမွာ စီးပြားေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္တဲ့ သတင္းေတြ ဆက္ၿပီး ထြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခု
G-20 ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းေနၿပီ
ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္မွာပဲ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံက တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး
အလုပ္လက္မဲ့အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္တဲ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားအေရအတြက္လည္း တိုးလာခဲ့သလို
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားတဲ့ စီးပြားဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏႈန္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။

Courtesy Photo: NLD-LAအမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဖၾဲႛစည္းဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ေဴမာက္ေနႛ
အခမ္းအနားကို အဖၾဲႛခဵႂပ္ရံုးတၾင္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့ပၝသည္။ ပံုမႀာ ဥကၠဌ
ဦးေအာင္ေရၿ (ဝဲ-ဒု)၊ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ-တ)ႎႀင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ (ယာ-ဒု)တိုႛ
အဖၾဲႛခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္တဦးႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾးေနစဥ္။ (Courtesy Photo: NLD-LA)

အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) တည္ေထာင္သည့္ ႎႀစ္ ၂၀ဴပည့္ အခမ္းအနားသိုႛ
တက္ေရာက္ေနေသာ၊ ေထာင္မႀ မဳကာမီက ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္လာသူ သတင္းစာဆရာ႒ကီး
ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ)ႎႀင့္ စမ္းေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ (ယာ)
တိုႛကို စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ေနႛက NLD ႟ံုးခဵႂပ္တၾင္ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

39

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အကဵဥ္းေထာင္မႀ လၾတ္ေဴမာက္လာေသာ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္ စက္တင္ဘာ ၂၇
ရက္ေနႛတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္တည္ေထာင္ဴခင္း အႎႀစ္ ၂၀ ဴပည့္
အခမ္းအနားတၾင္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားေနစဥ္။ (Photo: AFP)

႒ကီးေလးတဲ့ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵေနတဲ့ကိစၤ
အေမရိကန္က ထပ္ေလာင္း ဴပစ္တင္
2008-11-15 http://www.rfa.org/burmese/news/US_to_pressure_junta11152008101810.html/story_main?textonly=1
ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီလႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ စစ္အစုိးရက ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ေနတဲ့
ကိစၤကုိ အေမရိကန္အစုိးရက အထူးစုိးရိမ္ေနေဳကာင္း အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန
ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ တဦးဴဖစ္သူ မစၤတာ Robert Wood က ထပ္ေလာင္း ေဴပာဳကား လိုက္ပၝတယ္။
ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ေနတာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး
အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနက လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂ ရက္က ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ဴပစ္တင္
ရႁတ္ခဵခဲ့ေပမယ့္ စစ္အစုိးရက ဂရုမစုိက္ဘဲ ေနာက္ထပ္လဲ သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ အင္အယ္ဒီ
ပၝတီဝင္ ၁၂ ဦးတုိႛကုိ ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ဆက္လက္ ခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ အေမရိကန္
အစုိးရအေနနဲႛ ဒီကိစၤကုိ ကုလသမဂၢမႀာ တင္ဴပဖုိႛ ရႀိပၝသလားလုိႛ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရး
ဝန္႒ကီးဌာနရဲႚ ေနႛစဥ္ပံုမႀန္ သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ သတင္းေထာက္တဦးက ေမးဴမန္းခဲ့တာကုိ
ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာန ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ တဦးဴဖစ္သူ မစၤတာ Robert Wood က
ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။
အေမရိကန္ အစုိးရအေနနဲႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေပၞေပၝက္ေနတဲ့ အေဴခအေနေတၾကုိ အထူး
စုိးရိမ္ေနပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး အခၾင့္အလန္းရႀိသေလာက္ အေလးထား
ေဆာင္ရၾက္သၾားမႀာပၝ။ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾနဲႛ သာမကပဲ၊ စစ္အစုိးရအေပၞ ေနာက္ထပ္
ဖိအားေတၾ တုိးဴမႀင့္ႎုိင္ဖုိႛအတၾက္လည္း ေဒသတၾင္းက မိတ္ေဆၾ ႎုိင္ငံေတၾနဲႛပၝ
ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္သၾားမႀာပၝ။ ဒၝေပမယ့္ ခုထိေတာ့ ပူးေပၝင္း ေဆာင္ရၾက္မႁေတၾ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

40

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အားနည္းေနေသးတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ ဝန္ခံရမႀာပၝ၊ စစ္အစုိးရအေပၞ ေနာက္ထပ္ ဖိအားေတၾ
တုိးဴမႀင့္ႎုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတၾရႀာဖုိႛ လုိေနပၝတယ္။ ဒီအတၾက္ ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ လုပ္သၾားမႀာပၝလုိႛ
မစၤတာ Wood က ေဴပာသၾားပၝတယ္။
စစ္အစုိးရကုိ လက္နက္ေရာင္းခဵခၾင့္ ပိတ္ဆုိႛ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူဘိုႛကိစၤကုိ အေမရိကန္
ႎိုင္ငံအေနနဲႛ ေထာက္ခံ ပၝသလားဆုိတဲ့ ေမးဴမန္းခဵက္ကုိ မစၤတာ Wood က ဴမန္မာ စစ္အစုိးရကုိ
ဖိအားတုိးဴမင့္သၾားဖုိႛ နည္းလမ္းေတၾ ရႀာသၾားမႀာဴဖစ္႓ပီး၊ ဒၝနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ႒ကိႂတင္အေသးစိတ္
မေဴပာဳကားလုိေသးေဳကာင္း ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚအနီးရႀိ နာမည္ဆိုးဴဖင့္ ကမႝာေကဵာ္ေသာ အင္းစိန္ေထာင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo:RFA/Tyler Chapman)

ေထာင္ ၄ လသာ ကဵခံရတဲ့ ေရႀႛေန႒ကီး ၂
ဦးလည္း နယ္ေထာင္ ပိုႛခံရ
2008-11-16
ဒီလို ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို စီရင္ခဵက္ခဵအ႓ပီး ရက္ပိုင္းအတၾင္း ေဝးလံတဲ့
နယ္ေထာင္ေတၾကို ေဴပာင္းလိုက္ရာမႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၄ လသာ ကဵခံေနရတဲ့ တရားရံုးခဵႂပ္
ေရႀႛေန႒ကီး ၂ ဦးလည္းပၝဝင္ပၝတယ္။
ေရႀႛေန ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္ရဲႛ မိသားစုကေတာ့ ေဴမာင္းဴမေထာင္ကို ေဴပာင္းလိုက္တယ္ဆိုတာကို
မိသားစုအေနနဲႛ အေသးစိတ္မသိရေသးတဲ့အေဳကာင္း၊ အေဳကာင္းဳကားတာလည္း
မရႀိတဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။
မိသားစုအေနနဲႛ ေဴမာင္းဴမေထာင္ကို အဴမန္လိုက္ႎုိင္ဖိုႛ စဥ္းစား ေနဳကရတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။
ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္ရဲႛ ဇနီး။
။ "ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္က အဲဒီလိုအေတၾႛအဳကံႂ ကဵမတိုႛမႀာ မရႀိဘူး၊
လိုက္သၾားဖိုႛ မိသားစုေဴပာေနတယ္၊ လုိက္ဖုိႛအစီစဥ္ကို ဦးေအာင္သိန္းရဲႛ အမဵိႂးသမီးနဲႛ
ႌႀိေနဳကတယ္။"

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

41

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အာဏာပိုင္ေတၾက ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို ေဝးလံေခၝင္ဖဵားတဲ့ေဒသက
အကဵဥ္းေထာင္ေတၾဆီ ေဴပာင္းေရၿႛတာဟာ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾနဲႛ မိသားစုဝင္ေတၾကိုပၝ
ႎႀိပ္စက္တဲ့အဴပႂအမူဴဖစ္တယ္လိုႛ ဒီကေနႛမႀာ ပုသိမ္ေထာင္ကို ေရၿႛေဴပာင္းခံလိုက္ရတဲ့
ေရႀႛေန႒ကီးဦးေအာင္သိန္းရဲႛ ဇနီးဴဖစ္သူ ေဒၞမိမိက ေဴပာပၝတယ္။
ေဒၞမိမိ။ ။ "သူတိုႛက လက္ခုပ္ထဲကေရလို သၾန္ခဵင္လို ေမႀာက္ခဵင္သလို လုပ္ေနမႀာပဲ၊
အန္တီအေနနဲႛ သူတိုႛလုပ္တာ မတရာဘူးလုိႛ ေဴပာခဵင္တယ္၊ မိသားစုပၝ ဒုကၡေရာက္ေအာင္
လုပ္တယ္ေပၝ့၊ အမႁသည္ေတၾတင္မကဘူး မိသားစုေတၾပၝ ထပ္႓ပီး ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္တယ္၊
အန္တီလည္း အသက္ ၆၀ ေကဵာ္ဆိုေတာ့ ဒုကၡေရာက္တာေပၝ့။"
ဒီေနႛ ေထာင္ေဴပာင္းေရၾႛခံရတဲ့ အထဲမႀာ အခဵစ္ဂဵာနယ္မႀာ ေရးသားခဲ့တဲ့ ကဗဵာ တပုဒ္ေဳကာင့္
ေထာင္ဒဏ္ ၂ႎႀစ္ကဵခံရတဲ့ ကိုေစာေဝလည္း ပၝသၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ကိုေစာေဝကို ရန္ကုန္
မႎၨေလး ရထားေပၞမႀာ ေတၾႛလိုက္တယ္လိုႛ ဴဖႃး႓မိႂႛဘူတာက အသိတေယာက္ ကိုေစာေဝရဲႛ ဇနီးကို
အေဳကာင္းဳကားလိုႛသာ သိရတယ္လိုႛ ဇနီးဴဖစ္သူ မနန္းစန္းစန္းေအးက အာအက္ဖ္ေအကို
ေဴပာဴပပၝတယ္။
အဲဒီမႀာ ရထားကိုေတာ့ဳကည့္ခိုင္းတယ္ ေတၾႛေတာ့ေတၾႛတယ္ေဴပာတယ္။ စကား ဴပန္မရ ေသးဘူး
ဘယ္ရထားမႀန္းမသိဘူး ရထားေတၾက အမဵား႒ကီးဆုိေတာ့ ရထားေပၞပၝ သၾားတယ္ဆိုတာပဲ
သိတယ္ ဘာမႀကိုမဳကားရတာ ေဴပာခၾင့္မရႀိဘူးလိုႛေဴပာပၝတယ္။
အင္းစိန္ေထာင္ကို ကိုေစာေဝဇနီးက ေမးဳကည့္တဲ့အခၝ ေဴပာခၾင့္မရႀိဘူးလိုႛ ဴပန္ေဴပာတယ္လိုႛ
သိရပၝတယ္။
အခုလို ေထာင္ေဴပာင္းေရၾႛတာေတၾ ဳကားတဲ့အတၾက္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား မိသားစုေတၾ ဟာ
အင္းစိန္ေထာင္ကို ေထာင္ဝင္စာလာေတၾႛဳကတဲ့အခၝမႀ အနည္းအကဵဥ္းသာ ေတၾႛရ႓ပီး တခဵိႂႛကို
ေနာက္ရက္ေတၾခဵိန္းတဲ့အတၾက္ လိႁင္သာယာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္လူငယ္
ကိုေအာင္ေကဵာ္မိုးရဲႛ ဇနီး မဝင္းေမာ္ေအးကလည္း သူစိတ္ပူေနရေဳကာင္း အာအက္ဖ္ေအကို
ေဴပာဴပပၝတယ္။
စေန၊ တနဂႆေႎၾကဵမႀ ပစၤည္းလာပိုႛတာ၊ အခုသူတိုႛကို အပိုႛမခံဘူးဴဖစ္ေနတယ္။ အခု သူတိုႛက
ဳကာသပေတးမႀ လာလိုႛေဴပာေနတယ္။ ဳကာသပေတးကဵေတာ့ ဒီဳကားထဲမႀာ
နယ္ေထာင္ပိုႛလိုက္ရင္ ကဵမတိုႛ အရမ္းဒုကၡ ေရာက္သၾားလိမ့္မယ္။ အစားအေသာက္လဲ ကဵမတိုႛ
႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က မပိုႛရဘူး။ ေခၝင္းတအား မူးမူးေနတာ ဴဖစ္ေနတယ္၊ သူက ေသၾးလည္း
တိုးေနတယ္ေပၝ့ေနာ္။ ကဵန္းမာေရးက အဲလိုဴဖစ္ေနတယ္။ အခုဟာက အဲလိုဝင္လိုႛမရတာ
တခုပဲဴဖစ္ေနတာေပၝ့ေနာ္။ ပစၤည္းလည္း ပိုႛလိုႛမရဘူး။
ႎိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္ကမႀ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႎႀစ္ခဵခံရတဲ့ ကိုေအာင္ေကဵာ္မိုးရဲႛ ဇနီး မဝင္းေမာ္ေအး
ေဴပာဴပသၾားတာပၝ။ အခုလိုႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ေတၾခဵမႀတ္႓ပီး
ေဝးလံတဲ့ေထာင္ေတၾကို ပိုႛလိုက္တာကို ဴပည္တၾင္းဴပည္ပမႀာ ရႀိတဲ့ ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့
အင္အားစုေတၾက စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ အရႀိန္တိုးဴမႀင့္ လုပ္ေဆာင္တဲ့
သက္ေသသာဓက တခုပၝပဲလိုႛ ဝိုင္းဝန္းေထာက္ဴပ ေဝဘန္ေနဳကပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

42

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တရားရံုးကို မထီမဲ့ဴမင္လုပ္မႁဴဖင့္ စၾပ္စၾဲ႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ ၄ လ ကဵခံေနရေသာ ေရႀႛေန
ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္၏ မႀတ္တမ္းပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)

Burma’s Exports Hit by Global
Economic Downturn
By KYI WAI

Monday, November 17, 2008

RANGOON — Burma’s exports have been severely hit by declining orders from
some of the country’s key trading partners, including China, Thailand, Singapore,
India and Malaysia, which are reeling from the economic effects of the world
financial crisis.
“The global financial crisis is also affecting Burma’s trade and economy,” said a
senior government official.

A trader inspects some black lentils
at the Bayintnaung commodity
wholesale market in Rangoon. A
deepening global economic

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

43

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

recession is beginning to take a toll
on Burma’s exports, as demand for
agricultural products falls in
neighboring countries. (Photo: The
Myanmar Times)

“The effects of the financial crisis in the
US have reached China, and now
China’s economic difficulties are
beginning to impact our country, as
demand for agricultural products has
fallen,” the official added.

Agricultural products, including rice, beans and pulses, are Burma’s second-largest
source of export income after natural gas, earning US $600 million from China and
India annually.
“Demand for beans and pulses has fallen noticeably since September and now there
are no new orders,” said a dealer in Rangoon. “Prices are at their lowest level in
three years. If we don’t get more orders, prices will continue to decline.”
The sudden drop in demand has taken many exporters by surprise. Some
companies that have stockpiled agricultural products for export are now having
trouble earning back the money they’ve spent, according to industry insiders.
Rubber is another product that has been hard hit by the global slump.
“There was no buying at the beginning of the rubber season,” said a member of the
Rubber Production Association. “Our business depends entirely on exports, so now
everyone at the rubber plantations—employers and employees—is in serious
trouble.”
According to a report on Burma’s rubber production, the country exports over
50,000 tonnes of the material annually, produced mainly in Mon State and
Irrawaddy, Rangoon and Pegu divisions.
Even rice exporters are finding themselves short of customers. “Some domestic
companies received rice export permits, but now they have no buyers,” said a
representative of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and
Industry.
The deterioration of the export sector is expected to have far-reaching effects on
Burma’s struggling economy. It will shrink the country’s foreign exchange reserves,
increase the number of unemployed, lower purchasing power and productivity and
result in the collapse of some businesses, said one economic expert.
“To rehabilitate the economy, government stimulus packages—reducing taxes,
creating more job opportunities and supporting businesses with money—are very,
very important,” said the expert.
“If the government neglects to do something, it will also feel the effects of this crisis.
The government has an obligation to improve living conditions and prevent an
economic breakdown,” he added.
Copyright © 2008 Irrawaddy Publishing Group | www.irrawaddy.org

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

44

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Activists’ Prison Sentences Setback for UN
By LALIT K JHA / UNITED NATIONS

Monday, November 17, 2008

The sentencing of pro-democracy activists, from two to 65 years, by special prison
courts in Burma last week is a major setback to UN-led initiatives to restore
democracy and protect human rights.
The harsh sentences come at a time when top UN officials have been negotiating
with the junta on the timing of the next visit of the special UN envoy, Ibrahim
Gambari, and the agenda expectations for such a trip.
Diplomats said the junta also has failed to respond to requests to institutionalize
talks with the UN in which mid-level UN diplomats would visit Burma to hold
discussions with Burmese counterparts at regular intervals. At least two letters
requesting such a move were sent after Gambari's last trip to Burma in August, with
no response so far.
With the latest harsh prison sentences, observers at UN headquarters in New York
acknowledged that it will be difficult to proceed further since the junta has left little
or no scope for negotiations. It is unlikely that the junta would accede to any of the
requests to normalize relations with the political opposition.
While the UN is yet to decide on Gambari's next visit, some in the UN feel that
another visit by the special envoy would be a fruitless exercise and have suggested
his visit be postponed.
At the same time, another group argues for Gambari's visit if only to keep open the
door to negotiations. Cancelling or postponing the trip at this point would only
push the country into more political isolation and is not going to help the cause of
the pro-democracy movement or the people of Burma, they argue.
Copyright © 2008 Irrawaddy Publishing Group | www.irrawaddy.org

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

45

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး ဆႎၬဴပသူ ကိုထင္ေကဵာ္အား
ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ခဲၾ ခဵ၊ အဴခား ဆႎၬဴပခဲ့သူ အခဵႂိႚကိုလည္း
ေထာင္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္ခံရ
ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး ဦးေဆာင္ ဆႎၬဴပခဲ့သူ ကုိထင္ေကဵာ္အား အင္းစိန္ေထာင္ထဲမႀာပင္
တနလႆာေနႛတၾင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႎႀစ္ခဲၾ ခဵမႀတ္လိုက္သလို၊ အဴခားေသာ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး
ဆႎၬဴပခဲ့သူ အခဵႂိႚကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ စီရင္ခဵက္မဵား အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း တရား႟ံုးႎႀင့္ တာေမၾ
တရား႟ံုးတိုႛမႀ စီရင္ခဵက္ ခဵသည္ဟု သိရသည္။

ကုိထင္ေကဵာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး လိုလားသူမဵား ဆႎၬဴပ ေနဳကစဥ္။

မဇ႙ိမ ၊ ၁၇ ၊ ႎိုဝင္ဘာ ၊ ၂၀၀၈
ဴမင့္တက္ လာေနေသာ ကုန္ေစဵးႎႁန္းဒဏ္ လူအမဵား ခံစားေနရဴခင္း အတၾက္ အစိုးရ
အေနဴဖင့္ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး လုပ္ေဆာင္ပၝရန္ ေဴမာက္ဥကၠလာ႓မိႂႚေန ကိုထင္ေကဵာ္က
ဦးေဆာင္ကာ ေတာင္းဆို ဆႎၬဴပခဲ့ရာ ဖမ္းဆီး႓ပီး ေထာင္ခဵလိုက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
ခုခံ ေလ႖ာက္လႀဲခၾင့္ မရဟု တရားဆိုင္ဘက္မႀ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဳကားေသာ အင္းစိန္
အကဵဥ္းေထာင္တၾင္းရႀိ ခံု႟ံုးမႀ တရားသူ႒ကီး ဦးေကဵာ္ေဆၾက ကိုထင္ေကဵာ္သည္ သူတပၝးထံမႀ
႓ခိမ္းေဴခာက္ ေငၾေတာင္းယူဴခင္း၊ ဗုဒၭသာသနာကို အဳကည္ညိႂပဵက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဴခင္း၊
ဥပေဒႎႀင့္ ဆန္ႛကဵင္သည့္ အစုအေဝးတၾင္ ပၝဝင္ဴခင္းႎႀင့္ ႎိုင္ငံေတာ္ ႓ငိမ္ဝပ္ ပိဴပားေရးကို
ပဵက္ဴပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု စီရင္ခဵက္ ခဵမႀတ္ခဲ့သည္။
"သူက အရင္က အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အထူး တရား႟ုံး တရား႟ုံးေလးေတၾ ရႀိတယ္။ အဲဒီ
တရား႟ုံးကို အရင္က ထၾက္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း အယံုအဳကည္ မရႀိတဲ့ အတၾက္ တရား႟ုံးကုိ လံုးဝ
မထၾက္ဘူး။ မထၾက္ေတာ့ သူႛကုိ ေထာင္းဗူးထဲမႀာေပၝ့ ဒီေထာင္သားေတၾထားတဲ့ ဗူးထဲက ေနရာမႀာ
စစ္ေတာ့တယ္။ အဲဒီကေန ခဵလိုက္တာ" ဟု တရားေရး ဌာနႎႀင့္ နီးစပ္သူ တဦးက မဇ႙ိမကုိ
ေဴပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

46

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လအတၾင္း စစ္အစိုးရက ခၾဲတမ္းဴဖင့္ ေရာင္းခဵေပးသည့္ ေလာင္စာဆီ
ေစဵးႎႁန္းမဵား အဆမတန္ တိုးဴမၟင့္ခဲ့ရာ အေဴခခံ စားေသာက္ကုန္ ေစဵးႎႁန္းမဵား ႟ုတ္တရက္
တရႀိန္ထိုး ဴမင့္တက္လာသဴဖင့္ အစိုးရက ဴပန္လည္ ေလဵာ့ခဵႎိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ရန္ကုန္
သိမ္႒ကီးေစဵး၌ ဆႎၬဴပသဴဖင့္ ကိုထင္ေကဵာ္ ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရသည္။
ယေနႛတၾင္ အဴခားေသာ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး ဆႎၬဴပခဲ့သူ အခဵႂိႚကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္
စီရင္ခဵက္မဵား အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း တရား႟ံုးႎႀင့္ တာေမၾ တရား႟ံုးတိုႛမႀ စီရင္ခဵက္ ခဵခဲ့ဴပန္သည္။
ဳကည္ဴဖႃေမာင္ (ေဴမာက္ဒဂံု႓မိႂႚနယ္)၊ ကုိဇင္လင္းေအာင္၊ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္
ဴမၟင့္တင္သူမဵား ကၾန္ရက္မႀ ကုိမဵႂိးသန္ႛ (ေခၞ) ဂ႗န္ေနာ္တန္ (လႁိင္႓မိႂႚနယ္)၊ အမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီ
အဖၾဲႛခဵႂပ္ဝင္ ကုိရဲမင္းဦး၊ ကုိရဲဴမတ္ဟိန္းႎႀင့္ ကုိသိန္းေဆၾ (ဖဵာပံု႓မိႂႚနယ္) တုိႛကိုလည္း ဆူပူမႁ
ဴဖစ္ပၾားေစရန္ လႁံႛေဆာ္မႁႎႀင့္အတူ အင္းစိန္ေထာင္ အတၾင္းရႀိ အေနာက္ပုိင္း ခ႟ိုင္ အထူး
တရား႟ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႎႀစ္ခၾဲစီ ခဵမႀတ္လိုက္သည္။
ထိုႛအဴပင္
ကိုစည္သူေမာင္ႎႀင့္
ကိုရဲဴမတ္ဟိန္းတိုႛကို
တရားမဝင္
အသင္းအဖၾဲႛ
ဖၾဲႛစည္းဴခင္းႎႀင့္ ဆူပူမႁ ဴဖစ္ပၾားေစရန္ လႁံႛေဆာ္မႁတိုႛဴဖင့္ တာေမၾ တရား႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႎႀစ္ႎႀင့္
၁၀ ႎႀစ္ အသီးသီး ခဵမႀတ္လိုက္သည္။
ကိုရဲဴမတ္ဟိန္း၏ မိခင္ ေဒၞစမ္းေအးက "ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကုိ ဒီေလာက္
ႎႀစ္ရႀည္လမဵား ေထာင္ေတၾ ခဵေနတဲ့ ဥစၤာဟာ သူတိုႛေဴပာတဲ့ (စစ္အစိုးရ) ေခတ္မီ ဖၾံႛ႓ဖိႂး
တုိးတက္ေသာ ႎိုင္ငံသစ္ဆီသိုႛ ဆိုတဲ့ စကားက တမဵႂိး ဴဖစ္လာေပၝ့ေနာ္။ အမႀန္ ဆိုလိုႛရႀိရင္
ေခာတ္မီ ဖၾံႛ႓ဖိႂး တိုးတက္ေသာ ႎုိင္ငံ မဴဖစ္ဘဲနဲႚ အခုဟာက ဘယ္လို ဴဖစ္ေနလဲ ဆိုေတာ့ ဟိုး
ကဵန္စစ္သားတိုႛ၊ အေနာ္ရထာတိုႛ ေခတ္ကုိ ဴပန္ေရာက္ေနသလို ကဵမ ခံစားရတယ္" ဟု
ေဴပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

47

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားသူမဵားအား ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္မဵား
ဆက္တိုက္ခဵမႀတ္ေန
ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူႛအခၾင့္အေရး အတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ ေနသူမဵားကုိ တရား ဥပေဒနဲႛ ညီႌၾတ္ဴခင္း မရႀိသည့္
စၾပ္စၾဲခဵက္မဵားဴဖင့္ ယခု ရက္ပုိင္းမဵား အတၾင္း ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ေထာင္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္ေန႓ပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္
႓ပီးသူမဵားကိုလည္း လူစုခၾဲ၍ ေထာင္ေဴပာင္းေ႟ၿႚဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္လဵက္ ရႀိသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

48

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္သည့္ ကိုစည္သူေမာင္၊ ကိုရဲမင္းဦး၊ ကိုရဲဴမတ္ဟိန္းႎႀင့္
အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္မဵား ဴဖစ္သည့္ ကိုေနဇာမဵိႂးဝင္း၊ ကိုေကဵာ္ေကဵာ္လင္း၊ ကုိေကဵာ္ဇင္ဝင္းႎႀင့္
မဳကည္ဳကည္ဝၝ။

ဴမန္မာ သတင္း ဌာနမဵား ၊ ၁၈ ၊ ႎိုဝင္ဘာ ၊ ၂၀၀၈
ယမန္ႛေနက ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ တဦးလည္း ဴဖစ္တဲ့ ႟ၾာသာ႒ကီး စီးပၾားေရး
တကၠသိုလ္
ေနာက္ဆံုးႎႀစ္
ေကဵာင္းသား
ကိုစည္သူေမာင္
အပၝအဝင္

ဦးကို
အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း တရား႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႎႀစ္ခၾဲ အမိန္ႛခဵမႀတ္လိုက္သည္။ ကဵန္တဲ့
ေဴခာက္ဦးကေတာ့ NLD လူငယ္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾဴဖစ္တဲ့ ကိုမဵိႂးသန္ႛ၊ ကိုသိန္းေဆၾ၊ ကိုဇင္လင္းေအာင္၊
ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ ဴဖစ္တဲ့ ကိုရဲဴမတ္ဟိန္းနဲႛ ကိုရဲမင္းဦးနဲႛ ကိုဳကည္ဴဖႃတိုႛ ဴဖစ္သည္။
သူတိုႛ ၇ ဦးကို ပုဒ္မ ၁၄၃ - ဥပေဒနဲႛ ဆန္ႛကဵင္တဲ့ အစုအေဝးမႀာ ပၝဝင္တဲ့ဴပစ္မႁ၊ ပုဒ္မ ၁၄၅
- လူစုခၾဲဖိုႛ အမိန္ႛေပး႓ပီးေဳကာင္းသိလဵက္နဲႛ ဥပေဒနဲႛ ဆန္ႛကဵင္တဲ့ အစုအေဝးမႀာ ပၝဝင္တဲ့ ဴပစ္မႁ၊
၅၀၅ ( ခ) ႎုိင္ငံေတာ္ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားမႁကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ဴပစ္မႁ၊ စတဲ့ ပုဒ္မေတၾနဲႛ အေနာက္ပိုင္းခ႟ိုင္
တရား႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ေဴခာက္ႎႀစ္ခၾဲစီ ခဵမႀတ္ လိုက္တာႎႀင့္ ပတ္သက္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရး
ကာကၾယ္ ဴမၟင့္တင္သူမဵား ကၾန္ရက္က ကိုမဵိႂးသန္ႛရဲႚ ညီမဴဖစ္သူ မသီသီစုိးက RFA ကို အခုလုိ
ေဴပာသည္။
"ကိုမဵိႂးသန္ႛ အပၝအဝင္ ငၝးေယာက္ေပၝ့ေနာ္၊ ငၝးေယာက္ကို ၆ႎႀစ္ခၾဲ ခဵလိုက္တယ္။
ရဲဴမတ္ဟိန္းကို ခေလးမိုႛလိုႛ ၅ ႎႀစ္ ခဵလိုက္တယ္ေပၝ့ေနာ္။ ေနာက္ ကိုစည္သူေမာင္ကိုေတာ့ ၁၁
ႎႀစ္ခၾဲ ခဵတယ္။ ႎိုင္ငံေတာ္ကို အမဵား႒ကီး ကူညီေပးတယ္ေလ။ ဴပည္သူကိုလည္း အမဵား႒ကီး
ကူညီေပးတဲ့ ဒီ လူႛအခၾင့္အေရးသမား တေယာက္ကို ၆ ႎႀစ္ခၾဲ ခဵတယ္ ဆိုတာကေတာ့ ကဵမ
အေနနဲႛေပၝ့ေနာ္၊ ကဵမ အစ္ကိုကို အဴပစ္မရႀိဘူးလိုႛလည္း ထင္ဴမင္ပၝတယ္။ စိတ္လည္း
အလၾန္မေကာင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။"
ထိုဴပစ္မႁမဵားကို အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အထူးတရား႟ံုးမႀာ ဳကားနာ စစ္ေဆးခဲ့စဥ္က လူငယ္
၇ ဦး စလံုးက စစ္အစိုးရရဲ့ တရား စီရင္ေရး စံနစ္ကို အယံုအဳကည္ မရႀိတဲ့ အတၾက္ ေရႀႚေန
အကဵိႂးေဆာင္မဵားဆီက အမႁလိုက္ပၝ ေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ေတၾကို ဴပန္လည္ ႟ုပ္သိမ္းထားခဲ့တာ ဴဖစ္႓ပီး၊
မိသားစုဝင္မဵားကုိလည္း တရားခၾင္မႀာ အမႁဳကားနာခၾင့္ ပိတ္ပင္ ထားပၝသည္။
ထိုႛအဴပင္ "အဲမႀာ စည္သူေမာင္၊ ဇင္လင္းေအာင္၊ ရဲဴမတ္ဟိန္း၊ ရဲမင္းဦးတိုႛက ၂၀၀၇
ေကဵာင္းသားေတၾပၝ၊ အဲဒီအထဲမႀာ ရဲဴမတ္ဟိန္းနဲႛ စည္သူေမာင္တိုႛ ႎႀစ္ဦးကို တဴခား တရား႟ံုးက
စၾဲထားတဲ့ ပုဒ္မေတၾနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ထပ္တိုးတာေတၾ ရႀိတယ္" ဟု ေထာင္အာဏာပိုင္မဵားႎႀင့္
နီးစပ္သူတဦးက ေဴပာ သည္။
အသက္ ၁၇ ႎႀစ္ အ႟ၾယ္ အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္ သခဵႆာ ပထမႎႀစ္ ေကဵာင္းသား
ကိုရဲဴမတ္ဟိန္းသည္
အသက္ငယ္႟ၾယ္သဴဖင့္
အေနာက္ပိုင္းခ႟ိုင္
တရား႟ံုးက
စၾဲဆိုေထာင္ခဵသည့္ ၆ ႎႀစ္ခၾဲ အစား ၅ ႎႀစ္ႎႀင့္ တညင္႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးက ကိုရဲဴမတ္ဟိန္းကို ၁၄၃၊
၁၅၂ ပုဒ္မ ႎႀစ္ခု ထပ္တိုး၍ ေထာင္ဒဏ္ စုစုေပၝင္း ၁၀ ႎႀစ္၊ ကိုစည္သူေမာင္အား တာေမၾ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

49

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တရား႟ံုးမႀ စၾဲဆိုထား သည့္ အသင္းဖၾဲႚ ပုဒ္မ ၆ ဴဖင့္ ၅ ႎႀစ္ထပ္တိုးကာ စုစုေပၝင္း ၁၁ ႎႀစ္ခၾဲ
ခဵမႀတ္လုိက္ေဳကာင္း သူတိုႛ၏ အမႁလိုက္ ေရႀႚေန ဦးသန္းေဇာ္က ေဴပာသည္။
႓ပီးခဲ့သည့္ႎႀစ္ စက္တင္ဘာ လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ပၝဝင္ခဲ့သည္ဟု အာဏာပိုင္မဵားဘက္က
စၾဲဆိုသည့္ ပုဒ္မမဵားႎႀင့္ ယခု ေထာင္ခဵ ခံရသူမဵားထဲတၾင္ ပၝဝင္သည့္ ကိုဳကည္ဴဖႃမႀာ စက္တင္ဘာ
မတိုင္မီ ဳသဂုတ္လ အတၾင္းက ဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရသူဴဖစ္႓ပီး ကိုဇင္လင္းေအာင္မႀာ စက္တင္ဘာလ
အတၾင္း စာေမးပၾဲ ေဴဖဆိုေနသည့္ တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသား တဦး ဴဖစ္ေနသည့္ သက္ေသ
အေထာက္အထားမဵားကုိ တရား႟ံုးသိုႛ တင္ဴပခဲ့ေသာ္လည္း လၾဲမႀားစၾာ တရားစီရင္ ခံရသူမဵား
ဴဖစ္သည္ဟု ေရႀႚေန ဦးသန္းေဇာ္က ဆက္ေဴပာသည္။
ထိုသိုႛ မတရား အဴပစ္ဒဏ္ခဵ စီရင္ခဲ့တာႎႀင့္ ပတ္သက္႓ပီး ၂၀၀၇ မဵိႂးဆက္ ဗကသ
ေကဵာင္းသား ကိုဇင္လင္းေအာင္ရဲႚ ဖခင္ ဦးေအာင္ေဖသန္းကလည္း တရာ႟ံုးေတာ္မႀာ
ရဲထၾက္ဆိုခဵက္မဵားႎႀင့္ တရားစၾဲဆိုခဲ့ဴခင္းသည္ မတရားမႁသာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ေမ႖ာ္လင့္မထားတဲ့
အတၾက္ ခံစားရပၝေဳကာင္းကို ေဴပာဆုိလိုက္သည္။
"ဒီလိုဗဵာ၊ ကဵေနာ့္သားက သူတိုႛရဲႚ စၾဲဆိုခဵက္ စၾဲတဲ့ေနႛမႀာ ေကဵာင္းမႀာ စာေမးပၾဲ ေဴဖဆိုေနတဲ့
အခဵိန္ကို သက္ေသခံလည္း တင္ဴပတယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဒီ ၈၈ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛမႀာ သူက
ေသၾးလႀႃတယ္။ အဲဒၝကို သက္ေသခံ တင္ဴပႎိုင္တယ္။ ဒၝေပမဲ့ အဲဒၝကို ရဲရဲႚ စၾဲဆိုခဵက္နဲႛေပၝ့ဗဵာ၊
စစ္ေဳကာေရးက ထၾက္ဆိုခဵက္ကို အတည္ယူ႓ပီးေတာ့ အဲဒီလို ေထာင္ခဵလိုက္တယ္ေပၝ့ဗဵာ။
ခံစားရတာေပၝ့ဗဵာ။ သားတေယာက္ ႎႀစ္ရႀည္ ခဵလိုက္တယ္ ဆိုေတာ့ သူတိုႛရဲႚ လုပ္ေဆာင္ခဵက္
အေနနဲႛ ဒီေလာက္အထိေတာ့ ဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ မထင္ဘူးေပၝ့ ခင္ဗဵာ။ ခဵသင့္တယ္လိုႛ
မထင္ဘူးေပၝ့။"
သူတိုႛဘက္က ဴပစ္မႁ မကဵႂးလၾန္တာကို သက္ေသ ခိုင္လံုလဵက္သားႎႀင့္ ယခုကဲ့သုိႛ
ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္လိုက္တာဟာ ေဴပာစရာ စကားလံုး ရႀာမရေအာင္ ရက္စက္မႁ ပၝပဲလိုႛ
ေဴပာဆုိလိုက္သည္။
ထုိႛအဴပင္ ပုဒ္မ ၃၈၇၊ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ပုဒ္မ ၁၄၅ စတဲ့ ဴပစ္မႁေတၾ အဴပင္၊ ပုဒ္မ ၁၄၇ - ႟ုန္းရင္း
ဆန္ခတ္မႁ၊ ၅၀၅ (ခ) - ႎုိင္ငံေတာ္ ႓ငိမ္ဝပ္ ပိဴပားမႁကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ဴပစ္မႁ၊ ၂၉၅ - သာသနာေတာ္
ညိၟႂးႎၾမ္းေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္မႁ စသည့္ ဴပစ္မႁမဵားဴဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႎႀစ္ခၾဲ ခဵမႀတ္ဴခင္း ခံခဲ့ရသည့္
ကိုထင္ေကဵာ္သည္လည္း အင္းစိန္ ေထာင္တၾင္း အထူးတရား႟ံုး ဳကားနာ စစ္ေဆးမႁမဵားကို
ဆႎၬဴပေနသည့္ အတၾက္ ယမန္ေနႛက အမိန္ႛခဵမႀတ္သည့္ အခဵိန္တၾင္ ကိုထင္ေကဵာ္အား
ထားထားေသာ အင္းစိန္ေထာင္ အတၾင္း အေဆာင္မႀာ သက္ဆိုင္ရာ တရားသူ႒ကီးမဵားက အမိန္ႛ
သၾားေရာက္ ခဵမႀတ္ခဲ့သည္။
၁၄၊ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ရက္ေနႛကလည္း ေကဵာက္တံတား႓မိႂႚနယ္ တရား႟ုံးမႀ အမဵိႂးသား
ဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ေဒၝပုံ႓မိႂႚနယ္ လူငယ္ တာဝန္ခံ ကုိေကဵာ္ဇင္ဝင္း အပၝအဝင္ လူငယ္ ၅
ဦးအား ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္လုိက္သည္္။
ကုိေကဵာ္ဇင္ဝင္း၊ မဳကည္ဳကည္ဝၝႎႀင့္ ကိုေနဇာမဵိႂးဝင္းတုိႛအား အာဏာပုိင္မဵားက ၃၊ ၁၊
၂၀၀၈ ရက္က ေနအိမ္မဵားမႀ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးသၾားဴခင္း ဴဖစ္႓ပီး၊ ၂၁၊ ၁၊ ၂၀၀၈ ရက္တၾင္
အသင္းအဖၾဲႚ ဖၾဲႚစည္းဴခင္း ပုဒ္မ ၆ ဴဖင့္ တရားစၾဲဆုိ ႟ုံးတင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၂၃၊ ၁၊ ၂၀၀၈

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

50

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရက္တၾင္ ဗၾီဒီယုိ အက္ဥပေဒဴဖင့္ ထပ္မံ တရားစၾဲဆုိခဲ့႓ပီး ၂၊ ၄၊ ၂၀၀၈ ရက္တၾင္ မတရားအသင္း
အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇/၁-၂ ဴဖင့္ ထပ္မံ တရားစၾဲဆုိဴခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု အဆုိပၝ လူငယ္မဵားႎႀင့္
ရင္းႎႀီးသူ တဦးက ေဴပာဳကားသည္။
အဆုိပၝ ပုဒ္မမဵားႎႀင့္ ကုိေကဵာ္ဇင္ဝင္းအား ေကဵာက္တံတား႓မိႂႚနယ္ တရား႟ုံးမႀ
ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႎႀစ္၊ မဳကည္ဳကည္ဝၝအား ၁၁ ႎႀစ္၊ ကုိေကဵာ္ေကဵာ္လင္း (ေဒၝပုံ႓မိႂႚနယ္၊
အမဵိႂးသားဒီ မုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လူငယ္ တာဝန္ခံ (၂)) အား ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႎႀစ္၊ ေဒၝပုံ႓မိႂႚနယ္
အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လူငယ္ စည္း႟ုံးေရးႎႀင့္ ဝၝဒ ဴဖန္ႛခဵိေရးမႀႃး ကုိေနဇာမဵိႂးဝင္းအား
ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႎႀစ္ႎႀင့္ ကုိေအာင္ေဇာ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႎႀစ္ အသီးသီး ခဵမႀတ္ခဲ့ေဳကာင္း
သိရႀိရသည္။
အဆုိပၝေနႛ၌ပင္ သာေကတ႓မိႂႚနယ္ စည္း႟ုံးေရး အဖၾဲႚဝင္ ဦးတင္ဴမင့္ကုိလည္း ေထာင္ဒဏ္
၂ ႎႀစ္ခၾဲ ခဵမႀတ္ခဲ့႓ပီး၊ ထုိသုိႛ ဴပစ္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္႓ပီးခဵိန္တၾင္ မိသားစုမႀ ေတၾႚခၾင့္ ေတာင္းေသာ္လည္း
ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵားကုိ မိသားစုမဵားႎႀင့္ ေတၾႚခၾင့္ မေပးေဳကာင္း သိရႀိရသည္။
အလားတူ ၁၃၊ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ရက္ကလည္း အင္းစိန္ ဗဟုိအကဵဥ္းေထာင္ အထူးတရား႟ုံးမႀ
လႁိင္သာယာ႓မိႂႚနယ္မႀ
ကုိသန္ႛဇင္မဵိႂး၊
ကိုသန္းေဇာ္ဴမင့္ႎႀင့္
ကုိေမာင္ဆန္းဝင္း
(ယခင္
သတင္းမဵားတၾင္ ကိုစန္းဝင္းဟု ေရးသားခဲ့သူ) တုိႛ ၃ ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၉ ႎႀစ္ႎႀင့္ ၆ လ
ကဵခံေစရန္ ခဵမႀတ္လုိက္သည္ဟု သိရသည္။
႓ပီးခဲ့သည့္ႎႀစ္ စက္တင္ဘာ အတၾင္းက ကုိသန္ႛဇင္မဵိႂး အပၝအဝင္ အဆုိပၝ ၃ ဦးသည္
ကမာ႟ၾတ္
လႀည္းတန္းလမ္းဆုံ
အနီးတၾင္
႓ပီးခဲ့သည့္ႎႀစ္
ေလာင္စာဆီ
ေစဵးႎႁန္း
ဴမင့္တက္ခဲ့မႁေဳကာင့္ ယာဥ္စီးခမဵား တုိးဴမၟင့္ ေကာက္ခံခဲ့ဴခင္း အေပၞ မေကဵနပ္ကာ လမ္းေလ႖ာက္
ဆႎၬဴပရာတၾင္ ပၝဝင္ခဲ့႓ပီး ထုိစဥ္ကပင္ အာဏာပုိင္မဵား၏ ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ
စၾမ္းအားရႀင္ အဖၾဲ ့မႀ ဖမ္းဆီးဴခင္းကုိ ခံခဲ့ရကာ ဴပန္လၿတ္ေပးဴခင္း ခံခဲ့ရသူမဵား ဴဖစ္သည္။
ထုိသုိႛ ဴပန္လၿတ္ ေပး႓ပီးေနာက္ ကုိသန္ႛဇင္မဵိႂး၊ ကုိသန္းေဇာ္ဴမင့္ႎႀင့္ ကုိေမာင္ဆန္းဝင္း
(ယခင္ သတင္းမဵားတၾင္ ကိုစန္းဝင္းဟု ေရးသားခဲ့သူ) တုိႛသည္ ေနာက္ထပ္မည္သည့္ ကိစၤကုိမ႖
ပၝဝင္ခဲ့ဴခင္း
မရႀိဘဲ
႟ုိးသားစၾာ
ေနထုိင္
ခဲ့ဳကသည္ဟုလည္း
သိရသည္။
သုိႛေသာ္
အာဏာပုိင္မဵားက ႓ပီးခဲ့သည့္ ၃ လခန္ႛတၾင္ ကုိသန္ႛဇင္မဵိႂး အပၝအဝင္ လူငယ္ ၁၁ ဦးအား
အေဳကာင္းဴပခဵက္ မရႀိဘဲ ေနအိမ္မႀ ေခၞေဆာင္သၾားဳက႓ပီး ၎တုိႛအား လႁိင္သာ႓မိႂႚနယ္
တရား႟ုံးက ဆူပူမႁ ဴဖစ္ေအာင္ လႁံႛေဆာ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ တရားစၾဲဆုိ ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ေဳကာင္း
ကုိသန္ႛဇင္မဵိႂး၏ မိသားစုဝင္ တဦးက ေဴပာဳကားသည္။
ထုိႛေနာက္ ကုိသန္ႛဇင္မဵိႂး အပၝအဝင္ လူငယ္ ၁၁ ဦးကို ၁၄၊ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ရက္၌ အင္းစိန္
အထူူးတရား႟ုံးမႀ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႎႀစ္ ၆ လကုိ ခဵမႀတ္လုိက္သည္။
ထုိသုိႛ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ဴခင္းမႀာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ အတၾင္းက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဴပန္လည္
လၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္မဵား အပၝအဝင္ အဴခား ဒီမုိကေရစီ
အင္အားစုမဵားႎႀင့္
ပူးေပၝင္းကာ
ဘုရားေပၞတက္႓ပီး
ဆုေတာင္းပၾဲ
အခမ္းအနားမဵားကုိ
ဴပႂလုပ္ခဲ့ဴခင္းေဳကာင့္ ဴဖစ္သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

51

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ထုိသုိႛ ဆုေတာင္းပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ဳကရာတၾင္ လႁိင္သာယာ႓မိႂႚနယ္မႀ ကုိသန္ႛဇင္မဵိႂး၊
ကုိသန္ႛေဇာ္ဴမင့္၊ ဳကည့္ဴမင္တုိင္႓မိႂႚနယ္ လူငယ္ တာဝန္ခံ (၁) ဴဖစ္သူ ကုိရန္ႎုိင္ထၾန္း အပၝအဝင္
လူငယ္ ၁၁ ဦးခန္ႛသည္ လႁိင္သာယာ႓မိႂႚနယ္မႀ စတင္ကာ ေရၿတိဂုံ ဘုရားသုိႛ ဆုေတာင္းပၾဲ
ဴပႂလုပ္ရန္ လမ္းေလ႖ာက္ ခဵီတက္ခဲ့ရာ အာဏာပုိင္မဵား၏ ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ
စၾမ္းအားရႀင္ အဖၾဲႚႎႀင့္ ဳကံ့ဖၾံႚ အဖၾဲႚဝင္မဵား၏ ဖမ္းဆီးဴခင္း ခံခဲ့ရ႓ပီး ေနာက္ပုိင္းတၾင္ ဴပန္လၿတ္
ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခၝတၾင္ ၎ဴပစ္မႁဴဖင့္ ထပ္မံ ဖမ္းဆီးဴခင္း ခံခဲ့ရကာ အထူး တရား႟ုံးမႀ
ယခုကဲ့သုိႛ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္လုိက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္ဟု ၎တုိႛႎႀင့္ နီးစပ္သူ တဦးက ေဴပာဳကားသည္။
ထိုႛအဴပင္ ၇၊ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ရက္ေနႛကလည္း ေဒၝပုံ႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္
စည္း႟ုံးေရး အဖၾဲႚဝင္ ကုိအုံးေဂဵာ္၊ ကုိသန္းေဇာ္၊ ကုိေဇာ္မင္းႎႀင့္ ကုိထၾန္းဝင္းထၾန္းတုိႛအား
ေထာင္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္ခဲ့ေဳကာင္း သိရသည္။
အာဏာပုိင္မဵားက ယခုႎႀစ္ ၆ လပုိင္းက ေဒၝပုံ႓မိႂႚနယ္၊ စည္း႟ုံးေရး အဖၾဲႚဝင္ ကုိအုံးေဂဵာ္ႎႀင့္
အမႁတၾဲမဵားအား ေနအိမ္မဵားမႀ လာေရာက္ ဖမ္းဆီးသၾား႓ပီး ထုိသုိႛ ဖမ္းဆီးစဥ္ ကုိအုံးေဂဵာ္ ေနအိမ္မႀ
ဒီမုိကေရစီ ဆုိသည္မႀာ ဗီၾစီဒီ တခဵပ္ သိမ္းဆည္း သၾားခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။
ထုိသုိႛ အာဏာပုိင္မဵားက ကုိအုံးေဂဵာ္ႎႀင့္ အဖၾဲ ့အား ေနအိမ္မဵားမႀ လာေရာက္ ေခၞေဆာင္
သၾားခဲ့႓ပီး ၎တုိႛအား ဗီၾဒီယုိအက္ ဥပေဒ ၁၃ (က) ႎႀင့္ ၅၀၅ (ခ) ပုဒ္မဵားဴဖင့္ တရားစၾဲဆုိခဲ့႓ပီး
ယခုအခၝ ကုိအုံးေဂဵာ္၊ ကိုေဇာ္မင္းႎႀင့္ ကုိသန္းေဇာ္တုိႛ ၃ ဦးအား အဆုိပၝ ပုဒ္မမဵားဴဖင့္ ေထာင္ဒဏ္
၅ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္ခဲ့႓ပီး ကုိထၾန္းဝင္းထၾန္းကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္ခဲ့ေဳကာင္း
သတင္းရရႀိသည္။
၁၇၊ ၁၁၊ ၂၀၀၈ မေနႛကလည္း ေထာင္ဒဏ္ အႎႀစ္ ၂၀ ေကဵာ္ ခဵခံထားရတဲ့ ဘေလာ့ဂၝ
ကိုေနဘုန္းလတ္နဲႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသား အဖၾဲႚက ကိုဉာဏ္လင္းတိုႛကို ဖားအံေထာင္ကို
ပိုႛလိုက္တယ္လိုႛ သိရသည္။ ဘားအံ အကဵဥ္းေထာင္သိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၿႚရာတၾင္ ကိုေနဘုန္းလတ္ႎႀင့္
အတူ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ကိုဉာဏ္လင္းႎႀင့္ အဴခား အမည္မသိရသူ ၁၁
ဦးခန္ႛ ပၝဝင္ေဳကာင္း ကုိေနဘုန္းလတ္၏ မိခင္ဴဖစ္သူ ေဒၞေအးေအးသန္းက ေဴပာသည္။
ထိုႛအဴပင္ သံဃာေတာ္မဵားဴဖစ္သည့္ ဦးဝိလစကၠႎႀင့္ ဦးနႎၬသီရိအား စစ္ကိုင္းတိုင္း၊
မံု႟ၾာေထာင္သိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၿႚလိုက္႓ပီး ေ႟ၿသံစဥ္ ကိုဝင္းေမာ္အား ေတာင္ငူ (ယခင္ သတင္းမဵားတၾင္
သာယာဝတီ ေထာင္ဟု သိရ)၊ ကဗဵာဆရာ ကုိေစာေဝအား ရမည္းသင္းေထာင္၊ မစုစုေႎၾးအား
ကေလး (ယခင္ သတင္းမဵားတၾင္ မႎၩေလး ေထာင္ဟု သိရ) ေထာင္မဵားသိုႛ အသီးသီး
ပိုႛေဆာင္ဴခင္း
ခံရေဳကာင္း
အင္းစိန္
ေထာင္ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္
နီးစပ္သူက
ေဴပာသည္။
ေနာက္ေဴမာက္ဥကၠလာက သံဃာေတာ္ ဦးစႎၬာဝရကိုလည္း ေထာင္ ၈ ႎႀစ္ ခဵလိုက္သည္ဟု
သိရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

52

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵားကုိ နယ္အကဵဥ္းေထာင္မဵားသိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၿႚ၊
ကိုဴပည့္႓ဖိႂးလႁိင္နဲႛ အမႁတဲၾ ႎႀစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္မဵား ထပ္တိုး
စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မဵားက ၈၈ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ ေရႀႚေနမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး
လႁပ္ရႀားသူမဵားကို ေထာင္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္႓ပီးေနာက္ မိသားစုမဵားႎႀင့္ ေဝးလံသည့္
နယ္အကဵဥ္းေထာင္မဵားသိုႛ ပိုႛေဆာင္လိုက္သည္။

Alin Yaing - Free Them All Now - Poster Campaign. (Photo - Moemaka)

႟ိုးမ ၃ ၊ ၁၆ ၊ ႎိုဝင္ဘာ ၊ ၂၀၀၈
ယေနႛ နံနက္ပိုင္းမႀ စတင္ကာ ကိုမင္းကိုႎိုင္ အပၝအဝင္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္
အဴခား ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား စုစုေပၝင္း ၂၃ ဦးခန္ႛကို နယ္အကဵဥ္းေထာင္မဵားသိုႛ
ပိုႛေဆာင္လုိက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
ကိုမင္းကိုႎိုင္ႎႀင့္ ကိုကို႒ကီးတုိႛကို ကဵႂိင္းတံု၊ ကိုဴမေအး လၾိႂင္ေကာ္၊ ကိုဴပံႂးခဵႂိ ေကာ့ေသာင္း၊
ကိုေဌး႔ကယ္ ဗူးသီးေတာင္၊ ကိုမဵႂိးေအာင္ႎိုင္ ကေလး၊ ကိုလႀမဵႂိးေနာင္ ဴမစ္႒ကီးနား၊ ကိုေအာင္သူႎႀင့္
အဴခား ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ၈ ဦးအား ပူတာအို အကဵဥ္းေထာင္မဵားသိုႛ အသီးသီး
ပိုႛေဆာင္လိုက္သည္။
ေရႀႚေန႒ကီး
ဦးေအာင္သိန္းႎႀင့္
ေရႀႚေန
ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္တိုႛအားလည္း
ပုသိမ္ႎႀင့္
ေဴမာင္းဴမေထာင္မဵားသိုႛ ယေနႛ ေနႛလည္ပိုင္းက ပိုႛေဆာင္လိုက္သည္။ ထိုသိုႛ အာဏာပိုင္မဵားက
ေထာင္ေဴပာင္းေ႟ၿႚ ခဲ့ေသာ္လည္း မိသားစုဝင္မဵားအား တရားဝင္ အေဳကာင္းဳကားဴခင္း မရႀိေဳကာင္း
သိရသည္။
ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္း၏ ဇနီး ေဒၞခင္ဴမင့္က၊ "ေနႛလည္ ၂ နာရီခၾဲက သိရတယ္၊
တရားဝင္ အေဳကာင္းမဳကားပၝဘူး၊ ေနာက္ဆက္တၾဲကေတာ့ ဘာမႀ မဳကားရဘူး၊ မနက္ဴဖန္မႀ
သၾားစံုစမ္းရမႀာ၊ ဇနီးတေယာက္ အေနနဲႛ ေဴပာရရင္ သူတိုႛ လက္ခုပ္ထဲက ေရဆိုေတာ့
သၾန္ခဵင္သၾန္ ေမႀာက္ခဵင္ေမႀာက္ လုပ္မႀာေပၝ့၊ ေထာင္ေဴပာင္းတာေတာင္မႀ သူမဵား မိသားစုေတၾ
ေထာင္ဝင္စာ ေတၾႛ႓ပီး ဴပန္လာလိုႛ ေဴပာမႀသိရတာ" ဟု ေဴပာသည္။
ထိုႛအဴပင္ ကိုဴမစံ၊ ကိုတင္စန္းတိုႛအား မံု႟ၾာ၊ မစုစုေႎၾးအား မႎၩေလး၊ ကိုဘုိဘုိဝင္းလႁိင္အား
ပူတာအို၊ ေ႟ၿသံလၾင္ ကိုဝင္းေမာ္အား သာယာဝတီေထာင္ႎႀင့္ ေ႟ၿဝၝေရာင္ သံဃာ့ လႁပ္ရႀားမႁတၾင္
ပၝဝင္ခဲ့သည့္ ဦးဝိလစကၠ (ခ) ကိုလႀေထၾး၊ ဦးနႎၬသီရိ (ခ) ႎိုင္လင္း၊ ဦးအိဣိယ (ခ)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

53

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေအာင္ကို႓ငိမ္းႎႀင့္ ကဗဵာဆရာ ကိုေစာေဝတိုႛအား ယေနႛ နယ္အကဵဥ္းေထာင္မဵားသိုႛ အသီးသီး
ေဴပာင္းေ႟ၿႚ လိုက္ေဳကာင္း ေထာင္ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေဴပာသည္။
"ေထာင္ေဴပာင္းရင္ မိသားစုနဲႛ အနီးဆံုး ေထာင္ကို ေဴပာင္းရမယ္လိုႛ အကဵဥ္းေထာင္
လက္စၾဲမႀာ ဴပႉာန္းထား႓ပီး ဴဖစ္တယ္။ အာဏာပိုင္ေတၾရဲႚ အခုလုပ္ရပ္ဟာ အကဵဥ္းေထာင္
လက္စၾဲနဲႛ လံုးဝ ဆန္ႛကဵင္ ေနပၝတယ္" ဟု ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ေရး
အသင္း (ေအေအပီပီ) ဦးတိတ္ႎိုင္က ဧရာဝတီကို ေဴပာသည္။
၁။ မင္းကုိႎုိင္၊ ကုိကုိ႒ကီး - ကဵႂိင္းတုံ (႓မိႂႚအကဵဥ္းေထာင္)၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္
၂။ ဴမေအး (သူရ) - လိၾႂင္ေကာ္၊ ကယားဴပည္နယ္
၃။ ဴပံႂးခဵႂိ (ေဌးဝင္းေအာင္) - ေကာ့ေသာင္း၊ တနသႆာရီတုိင္း
၄။ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ေအာင္သူ၊ အဲန္အယ္လ္ဒီ အဖၾဲႚဝင္
ကိုဘုိဘုိဝင္းလႁိင္နဲႛ သံဃာေတာ္ အခဵိႂႚ အပၝအဝင္ စုစုေပၝင္း ၈ ဦး - ပူတာအုိ၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္
၅။ ေဌး႔ကယ္ - ဘူးသီးေတာင္၊ ရခုိင္ဴပည္နယ္
၆။ မဵႂိးေအာင္ႎုိင္ - ကေလး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း
၇။ လႀမဵႂိးေနာင္ - ဴမစ္႒ကီးနား၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္
၈။ ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္း - ပုသိမ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း
၉။ ေရႀႚေန႒ကီး ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္- ေဴမာင္းဴမ၊ ဧရာဝတီတိုင္း
၁၀။ ကိုဴမစံ၊ ကိုတင္စန္း - မံု႟ၾာ၊ စစ္ကိုင္တုိင္း
၁၁။ မစုစုေႎၾး - မႎၩေလး၊ မႎၩေလးတိုင္း
၁၂။ ေ႟ၿသံလၾင္ ကိုဝင္းေမာ္ - သာယာဝတီ၊ ပဲခူးတိုင္း
၁၃။ ဦးဝိလစကၠ (ခ) ကိုလႀေထၾး၊ ဦးနႎၬသီရိ (ခ) ႎိုင္လင္း၊ ဦးအိဣိယ (ခ) ေအာင္ကို႓ငိမ္း၊
ကဗဵာဆရာ ကိုေစာေဝ - နယ္အကဵဥ္းေထာင္မဵား (ေနရာ အတိအကဵ မသိရေသး)
၁၄။ ဘေလာ့ဂၝ ကိုေနဘုန္းလတ္နဲႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသား အဖၾဲႛက ကိုဉာဏ္လင္း ဖားအံေထာင္၊ ကရင္ဴပည္နယ္
ကိုဴပည့္႓ဖိႂးလႁိင္ ကဵန္းမာေရး မေကာင္း ဴဖစ္ေန႓ပီး သူႛႎႀင့္ အမႁတဲၾ ႎႀစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္မဵား
ထပ္တိုး
အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း တရား႟ံုးက အမိန္ႛခဵစဥ္ တရား႟ံုးကို အယံုအဳကည္ မရႀိသည့္အတၾက္
ေနာက္ဴပန္ထိုင္ကာ ဓာတ္ပံု အ႟ိုက္မခံဘဲ ေနခဲ့သည့္ ကိုဴပည့္႓ဖိႂးလႁိင္ ကဵန္းမာေရး မေကာင္း
ဴဖစ္ေန႓ပီး သူႛႎႀင့္အမႁတဲၾ ႎႀစ္ဦးကို ပုဒ္မမဵား ထပ္တိုး႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ ထပ္မံ တိုးလိုက္သည္။
ကိုဴပည့္႓ဖိႂးလႁိင္
အပၝအဝင္
ေကဵာင္းသား
လူငယ္

ဦးကို
႓ပီးခဲ့သည့္
ဳသဂုတ္လကုန္ပိုင္းႎႀင့္ စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္း အတၾင္း အာဏာပိုင္မဵားက ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး ယခုလ
၁၁ ရက္ေနႛ၊ ညေနပိုင္းတၾင္ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း တရား႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၂၄ ႎႀစ္မႀ ၈ ႎႀစ္ အထိ
အသီးသီး ခဵမႀတ္လိုက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္။
အစာအိမ္
ေရာဂၝရႀိသူ
ကိုဴပည့္႓ဖိႂးလႁိင္အား
ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထားေသာ
ေနရာမႀာ
အလၾန္ေအးသည့္
ဒဏ္ေဳကာင့္
ကဵန္းမာေရး
အေဴခအေန
ခဵႂိႚယၾင္းေနဴခင္း
ဴဖစ္႓ပီး
ကိုသီဟသက္ဇင္အား ပုဒ္မ ၁၃-၁ ႎႀစ္႒ကိမ္ တိုး၍ တ႒ကိမ္လ႖င္ ၅ ႎႀစ္ဴဖင့္ စုစုေပၝင္း ၁၈ ႎႀစ္
ခဵမႀတ္႓ပီး ကိုသိန္းေဇာ္အား ပုဒ္မ ၁၃-၁ တခၝ ထပ္တိုး႓ပီး ၅ ႎႀစ္ ခဵလိုက္သဴဖင့္ ယခင္အမႁတၾဲ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

54

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႎႀစ္ေပၝင္း ၁၃ ႎႀစ္ ထပ္တိုးလိုက္ဴခင္း ဴဖစ္ေဳကာင္း ကိုဴပည့္႓ဖိႂးလႁိင္၏ မိခင္က
ေဴပာသည္။
"သီဟသက္ဇင္ကို
နယ္စပ္
ဴဖတ္ေကဵာ္
ပုဒ္မ
ႎႀစ္႒ကိမ္
ထပ္တိုးလိုက္တယ္၊
သိန္းေဇာ္ကိုေတာ့ နယ္စပ္ဴဖတ္ေကဵာ္ တ႒ကိမ္ တိုးလိုက္႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ထပ္တုိးလိုက္တယ္"
ဟု ေဴပာသည္။
ကိုဴပည့္႓ဖိႂးလႁိင္အား ယခင္ ေထာင္မ႒ကီးတၾင္ ၉ လခန္ႛ သီးသန္ႛထားရႀိ႓ပီး ယခုအခၝ သီးဴခား
အေဆာင္သိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၿႚထားေဳကာင္းႎႀင့္ ကုိဴပည့္႓ဖိႂးလိႁင္၏ ေနာက္ဆံုး အေဴခအေနကို
မိခင္ဴဖစ္သူက ဆက္ေဴပာသည္။
"ဴပည့္႓ဖိႂးလႁိင္က သူႛကို ဓာတ္ပံု႟ုိက္ဖိုႛ တရားသူ႒ကီးဘက္ကို လႀည့္ဖိုႛ ေဴပာတာ လံုးဝကို
မလႀည့္ဘဲ ေနာက္ဴပန္ထိုင္ေနခဲ့တာ၊ သူႛကဵန္းမာေရးက အခု သူႛကို ထားတဲ့ေနရာက
တအားေအးတဲ့ ေနရာ ဴဖစ္ေတာ့ ေရာဂၝ ဴပန္ဴဖစ္ေနတာေပၝ့" ဟု ေဴပာသည္။
အာဏာပိုင္မဵားဘက္က ကိုဴပည့္႓ဖိႂးလႁိင္တိုႛအား ေဝးလံသည့္ နယ္အကဵဥ္းေထာင္မဵားသိုႛ
ပိုႛေဆာင္မည္ဟု သတင္းမဵား ထၾက္ေပၞေနေဳကာင္း သိရသည္။

NLD ပၝတီဝင္ အနည္ဆံုး ၁၇ ဦးကုိ
ေထာင္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္ဴပန္
ႎုိင္ငံေရး တက္႔က လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ဒီတပတ္ထဲမႀာပဲ ေနႛစဥ္ရက္ဆက္ ဆုိသလုိ ေထာင္ဒဏ္
ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ေနတဲ့ ေနရာမႀာ အခုေနာက္ဆုံး ဆုိရင္လည္း ရန္ကုန္႓မိႂႚ
အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အထူး တရား႟ုံးေတၾကေန အတုိက္အခံ အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ဝင္
အနည္းဆုံး ၁၇ ဦးကုိ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ဆက္လက္ ခဵမႀတ္ခဲ့တာပၝ။ အခုေနာက္ဆုံး ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံ
ခဲ့ရသူေတၾဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ထဲတုန္းက ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵဆင္းေရး လႁပ္ရႀားမႁေတၾ၊
သံဃာေတာ္ေတၾရဲႚ ေမတၨာပုိႛ ႔ကခဵီပဲၾေတၾ ေနာက္ဆက္တဲၾ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူေတၾ ဴဖစ္ဳက႓ပီးေတာ့
ႎုိင္ငံေတာ္ ႓ငိမ္ဝပ္ ပိဴပားေရးကုိ ထိခုိက္ေစမႁ၊ ဥပေဒမဲ့ လူစု လူေဝးေတၾမႀာ ပၝဝင္မႁ စတာေတၾ
အပၝအဝင္ စၾပ္စဲၾခဵက္ေတၾနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾနဲႛ အဴမင့္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ဴပစ္ဒဏ္ ၁၆ ႎႀစ္
အထိ ခဵမႀတ္လုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ ၃၀ ခန္ႛသည္ ေမလ ၂၇ ရက္ေနႛက ပၝတီ ဌာနခဵႂပ္မႀ အကဵယ္ခဵႂပ္
ကဵခံေနရေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေနအိမ္ဆီသိုႛ လမ္းေလ႖ာက္ ခဵီတက္ခဲ့စဥ္ လံုဴခံႂေရး
တပ္ဖၾဲႚမဵားက လမ္းတၾင္ လူစုခၾဲ႓ပီး ၁၅ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ (Photo - AFP)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

55

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဴမန္မာ သတင္း ဌာနမဵား ၊ ၁၄ ၊ ႎိုဝင္ဘာ ၊ ၂၀၀၈
ဒီလုိ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁေတၾနဲႛ ဆက္ႎၾယ္ ဖမ္းဆီးခံရာက NLD ပၝတီဝင္ေတၾ အခုလုိ
ဴပစ္ဒဏ္ စီရင္ခံရတဲ့အထိ ဳကံႂခဲ့ရတဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္
ဦးဉာဏ္ဝင္းက "အမဵားဆံုးက ၁၆ ႎႀစ္၊ အားလံုး NLD ကပဲ" လိုႛ ေဴပာဆုိလိုက္ပၝတယ္။
ဒီကေနႛ NLD ပၝတီဝင္ေတၾ ေထာင္ဒဏ္ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ခံရတဲ့ အေဴခအေနေတၾနဲႛ
ပတ္သက္လိုႛလည္း သူတိုႛနဲႛ နီးစပ္သူ NLD ပၝတီဝင္ တဦးက အထူး တရားခၾင္ေတၾရဲႚ
စီရင္ခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။
"ဒီေနႛ
ခဵတဲ့သူေတၾကေတာ့
ကဵေနာ္တိုႛ
လိႁင္သာယာက
ကမာ႟ၾတ္႓မိႂႚနယ္
တရားသူ႒ကီးကေန႓ပီးေတာ့ အင္းစိန္ တရား႟ံုးမႀာ လာ႓ပီးေတာ့ သန္ႛဇင္မဵိႂးကို ၉ ႎႀစ္ခၾဲ၊
သန္ႛေဇာ္ဴမင့္ကို ၉ ႎႀစ္ခၾဲ၊ စန္းဝင္းကို ၉ ႎႀစ္ခၾဲ။ သူတိုႛနဲႛ အမႁတၾဲ တတၾဲတည္း ဴဖစ္တဲ့ သိုက္မင္း
(ကမာ႟ၾတ္) ကို ၇ ႎႀစ္ခၾဲ၊ ေကဵာ္စိုးဝင္း (လိႁင္သာယာ) ကို ၇ ႎႀစ္ခၾဲ၊ ေဒၞမငယ္ (ေဴမာက္ဥကၠလာ)
ကို ၇ ႎႀစ္ခၾဲ။ အဲဒီ ေဴခာက္ေယာက္ အဴပင္ ဒဂံု ႓မိႂႚနယ္က ညီညီမင္းနဲႛ ကိုတင္ဝင္းကို ၂ ႎႀစ္၊ ဒီ ၆
ေယာက္ ကမာ႟ၾတ္မႀာ အဖမ္းခံရတာ ကေတာ့ ဆီေတၾ ကုန္ေစဵးႎႁန္းေတၾ ကဵဆင္းေရး အတၾက္
သူတိုႛက ဴပန္႓ပီး Campaign လုပ္ရင္းနဲႛ ကမာ႟ၾတ္႓မိႂႚနယ္ ကေန႓ပီးေတာ့ ဖမ္း႓ပီးေတာ့
တရားစၾဲ႓ပီးေတာ့ အင္းစိန္ အထူး တရား႟ံုးမႀာ ဒီေနႛ အမိန္ႛခဵမႀတ္ လိုက္တာပၝ။ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊ ၈
လပိုင္း ၂၈ ရက္ေနႛက အဖမ္းခံရတာ။ ညီညီမင္းနဲႛ ကိုတင္ဝင္းကေတာ့ ဒီစက္တင္ဘာ ႓ပီးမႀ
သူတိုႛေတၾကို ၅၀၅ (ခ) နဲႛ စၾဲခဵက္တင္႓ပီးေတာ့ ဒဂံု ေတာင္ပိုင္း တရား႟ံုး ကေန႓ပီးေတာ့ သူတိုႛကို
ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႎႀစ္စီ ခဵလိုက္တာ။"
ကိုသန္ႛေဇာ္ဴမင့္၊ ကိုသန္ႛဇင္မဵိႂးနဲႛ ကိုစန္းဝင္းတိုႛကို ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၁၅၂၊ ၅၀၅ (ခ)
နဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္တာ ဴဖစ္႓ပီး ကိုသိုက္မင္း၊ ေဒၞငယ္နဲႛ ကိုေကဵာ္စိုးဝင္းတိုႛကိုေတာ့ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊
၁၅၂၊ ၅၀၅ (ခ) နဲႛ ေထာင္ဒဏ္ခဵမႀတ္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
မေနႛတုန္းကလည္း ရန္ကုန္႓မိႂႚ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အထူး တရား႟ုံးတခုကပဲ
အေစာပုိင္းမႀာ ကတည္းက တရား႟ုံးရဲႚ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾကုိ ဆန္ႛကဵင္ သပိတ္ေမႀာက္ေနတဲ့
ကုိသန္ႛဇင္မဵႂိးကုိ တရား႟ုံးကုိ မေထမဲ့ဴမင္ လုပ္တယ္ ဆုိတဲ့ စၾပ္စဲၾခဵက္နဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႎႀစ္
အကဵဥ္း႟ုံး စီရင္ ခဲ့ေသးတယ္လုိႛလည္း ကုိသန္ႛဇင္မဵႂိးရဲႚ အစ္ကုိဴဖစ္သူ ကုိသန္ႛဇင္ဦးက
ေဴပာပၝတယ္။
ဒီကေနႛ စီရင္ခဵက္ ခဵသူေတၾထဲက ကိုစန္းဝင္း၊ ကိုသန္ႛဇင္မဵႂိးနဲႛ ကိုေကဵာ္စိုးဝင္းတိုႛဟာ
အရင္ေနႛကလည္း စၾဲဆိုထားတဲ့ အမႁအခဵႂိႚ စီရင္ခဵက္ ခဵခံရသူေတၾဴဖစ္႓ပီး ဒီေနႛလည္း
အမႁတၾဲေတၾနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ တိုးခံရသူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒၝ့အဴပင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒၝပံု႓မိႂႚနယ္မႀ NLD လူငယ္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ မဳကည္ဳကည္ဝၝ၊
ကိုေကဵာ္ဇင္ဝင္း၊
ကိုေအာင္ေကဵာ္ဦး၊
ကိုေကဵာ္ေကဵာ္လင္းနဲႛ
ကိုေနဇာမဵိႂးဝင္းတိုႛကို
ေကဵာက္တံတား ႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္လိုက္႓ပီး၊ မဳကည္ဳကည္ဝၝအား
မတရား အသင္း အက္ဥပေဒနဲႛ ဗီဒီယို အက္ဥပေဒတိုႛနဲႛပၝ ေနာက္ထပ္ ၆ ႎႀစ္၊
ကိုေကဵာ္ဇင္ဝင္းအား မတရား အသင္း အက္ဥပေဒ၊ ဗီဒီယို အက္ဥပေဒနဲႛ တရားမဝင္ နယ္စပ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

56

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဴဖတ္ေကဵာ္မႁတိုႛနဲႛ ေနာက္ထပ္ ၁၁ ႎႀစ္၊ ကိုေကဵာ္ေကဵာ္လင္းအား နယ္စပ္ ဴဖတ္ေကဵာ္မႁနဲႛ
ေနာက္ထက္ ၅ ႎႀစ္ ထပ္ေပၝင္း ခဵမႀတ္လိုက္ပၝတယ္။
ဒၝေဳကာင့္ တံခၝးပိတ္ ကဵင္းပတဲ့ ေကဵာက္တံတား႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးက ေဒၝပံု႓မိႂႚနယ္မႀ
ကုိေကဵာ္ဇင္ဝင္းကို စုစုေပၝင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႎႀစ္၊ မဳကည္ဳကည္ဝၝကို ၁၁ ႎႀစ္၊
ေမာင္ေကဵာ္ေကဵာ္လင္းကို ၁၀ ႎႀစ္နဲႛ ကိုေနဇာမဵႂိးဝင္း (ေဒၝပံု)၊ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး (ေတာင္႒ကီး)
တိုႛကို ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႎႀစ္စီ ခဵမႀတ္ စီရင္လိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ေတာင္ဒဂံု႓မိႂႚသစ္ ႓မိႂႚနယ္မႀ NLD အဖၾဲႚဝင္ ကိုညီညီမင္းနဲႛ ကိုတင္ဝင္းတိုႛကို အစိုးရကို
အဳကည္ညိႂ ပဵက္ေစတဲ့ စာ၊ ကဗဵာ ေရးသားမႁနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႎႀစ္ ခဵလိုက္႓ပီး၊ သာေကတ
႓မိႂႚနယ္ NLD ဥကၠႉ ဦးတင္ဴမင့္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႎႀစ္ခၾဲ ခဵမႀတ္လိုက္ပၝတယ္။
ဒီကေနႛ NLD ပၝတီဝင္ေတၾ ေထာင္ခဵခံရတဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ သူတုိႛနဲႛ နီးစပ္သူ
လူငယ္ ပၝတီဝင္ တဦး ကလည္း အခုလုိ ေဴပာဴပပၝေသးတယ္။
"အနည္းဆံုးက ၂ ႎႀစ္၊ ၂ ႎႀစ္ခၾဲ။ ဒီမႀာ ကဵေနာ္ ေဴပာႎိုင္တာ တေယာက္ ရႀိတယ္ဗဵ။
ဦးတင္ဴမင့္ ဆိုတာ သာေကတက သူႛကို ၂ ႎႀစ္ခၾဲ ခဵတယ္။ အဲဒီလူဟာ လူ႒ကီးဗဵ။ အသက္ ၅၅ ႎႀစ္၊
၆၀ ေလာက္ရႀိ႓ပီ။ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ႟ံုးမႀာဗဵာ ႟ံုးလံုဴခံႂေရး အတၾက္ ရႀိတယ္။ သူက သူႛအဖမ္းခံရတဲ့ ေနႛက
ကဵေနာ္ သိတယ္ဗဵ။ အဲဒီမႀာ NLD တခဵိႂႚက ဟိုဘက္ ေ႟ၿဂံုတိုင္ ဘက္ကေန႓ပီးေတာ့
ခဵီတက္လာေတာ့ ဒီဘက္က အာဏာပိုင္ထဲကေပၝ့ဗဵာ။ အာဏာပိုင္လား။ စၾမ္းအားရႀင္လား
မသိဘူး။ ပဋိပကၡ ဴဖစ္ေတာ့ သၾားဳကည့္တယ္ဗဵ။ တဴခား ဘာမႀ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ အခု ၂
ႎႀစ္ခၾဲေတာင္ ခဵတယ္။ ထိန္းသိမ္းဖိုႛ သၾားတဲ့သူက ၂ ႎႀစ္ခၾဲ ကဵတယ္။ အဲေတာ့ ကဵန္တဲ့သူေတၾ
ကဵႃးလၾန္တာေတၾနဲႛ ပတ္သက္ရင္လည္း ကဵေနာ္ သိသေလာက္က သူတိုႛက ကုန္ေစဵးႎႁန္း
အတၾက္ ဆႎၬဴပဳကတယ္ဗဵ။ အားလံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တခဵိႂႚဟာေတၾေပၝ့။ ဆႎၬဴပ႟ံု သက္သက္ပဲ
ဘာမႀ လုပ္တယ္လိုႛ ကဵေနာ္ မသိဘူး။ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾကေတာ့ ၁၆ ႎႀစ္တိုႛ ဘာတိုႛဆိုရင္
အရမ္းမဵားတာပဲဗဵ။ တကယ္လုပ္ရတာဟာ ဘာလဲ ဆိုတာ လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္နဲႛ ဴပစ္ဒဏ္
မမ႖တဘူးလိုႛေတာ့ ထင္ပၝတယ္။"
အခုေနာက္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္ စီရင္ ခံခဲ့ရသူေတၾထဲမႀာ ရန္ကုန္တုိင္း အတၾင္းက NLD
ပၝတီဝင္ အနည္းဆံုး ၁၄ ဦး အဴပင္ မႎၩေလးတုိင္း အတၾင္းက တက္႔က လႁပ္ရႀားသူ NLD
ပၝတီဝင္ေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ကုိေ႟ၿေမာင္း၊ ကုိဝဏၧေအာင္၊ ကုိေဇာ္ဝင္း တုိႛကုိလည္း ႎုိင္ငံေတာ္ ႓ငိမ္ဝပ္
ပိဴပားေရးကုိ ထိခုိက္ေစတယ္ ဆိုတဲ့ စၾပ္စဲၾခဵက္ေတၾနဲႛ ႎႀစ္ခၝဴပန္ စဲၾဆုိခဲ့တဲ့ အမႁေတၾနဲႛ ေထာင္ဒဏ္
၄ ႎႀစ္စီ အသီးသီး အဴပစ္ ေပးခဲ့တယ္လုိႛလည္း မိသားစုနဲႛ နီးစပ္သူေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

57

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္နဲ႔ ဥပေဒမဲ့ တရားစီရင္မႈအေပၚ
ကုလသမဂၢက ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်
18 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-18-voa6.cfm

ဦးသားၫြန္႔ဦး - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
ဦးသားၫြန္႔ဦး - နားဆင္ရန္ (MP3)

ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ခုခံ

ထုေခ်ပုိင္ခြင့္၊ တရားစီရင္မႈကို အမ်ားၾကားနာခြင့္ မရွိတာေၾကာင့္ ဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္
ဘူးဆုိၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပက ေ၀ဖန္မႈေတြလည္း ရွိလာေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ ေတာမတ္စ္ အုိဟဲ ကင္တားနား (Tomás

Ojea Quintana) အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအရာရွိ ၅ ဦးကလည္း အခုလုိ
ျပင္းထန္တဲ့ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနတာဟာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းနဲ႔

မညီဘူးလို႔ ဒီကေန႔ ေ၀ဖန္လုိက္ပါတယ္။ အေၾကာင္းစုံကို ကုိသားၫြန္႔ဦးက တင္ျပေပး
ထားပါတယ္။
ဒီရက္ပုိင္းထဲမွာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္တာဟာ
ျပင္းထန္လြန္းၿပီး တရားစီရင္မႈဟာလည္း မွ်တမႈမရွိဘူးလို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလ
သမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေတာမတ္စ္ အုိဟဲ ကင္တားနား အပါ

အ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးအရာရွိ ၅ ဦးက ဒီေန႔ပဲ လက္မွတ္ထုိးၿပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
လိုက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မစၥတာကင္တားနားက ဗြီအိုေအကို အခုလိုေျပာပါ
တယ္။
"ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို အခုလုိ
ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ရာမွာ တရား
႐ုံးၾကားနာစစ္ေဆးမႈ မွ်တမႈမရွိတာေတြ၊

တရားေရးလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိတာေတြအေပၚမွာ
သူတို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ေတြ
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ

လူ႔အခြင့္ အေရး ကုိယ္စားလွယ္
မစၥတာကင္တားနား။

အေနနဲ႔ စုိးရိမ္မိၿပီး အခုလုပ္ရပ္ဟာ စစ္အစုိး
ရကလုပ္မယ့္ လာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
အစီအစဥ္ကုိလည္း ထိခုိက္ေစတယ္" လုိ႔

မစၥတာကင္တားနားက ေျပာျပသြားပါတယ္။

အခုလို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ
ခ်မွတ္ေနတာ၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေထာင္ေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕တာေတြကို သူတုိ႔အေနနဲ႔
လည္း အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ အခုလိုေျပာျပပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

58

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

"၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တျခား ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို

ေထာင္ခ်တာေတြ၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေထာင္ေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕တာေတြကို က်ေနာ္တို႔
သိထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံမွာတုန္းက

သူ႕အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔ ျမန္မာစစ္အစိုးရ
ကိုေရာ၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကုိပါ အႀကံျပဳခဲ့တယ္" လို႔ ဆုိပါတယ္။
အခု ျမန္မာစစ္အစုိးရရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ ဒီအႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတာမို႔ အခုလို
ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်ေနတာ၊ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေထာင္ေတြကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ
ကို ေျပာင္းေနတာေတြကို ရပ္ပစ္သင့္တယ္လို႔ မစၥတာကင္တားနားက ေျပာပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းကလည္း အခု

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနတာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိေန
တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္ဘူးလို႔ အခုလိုေထာက္ျပပါတယ္။
"ဒီလိုျပစ္ဒဏ္ခ်တာေတြဟာ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ဒီ စြပ္စြဲခံရသူေတြ
လြတ္လပ္စြာ ခုခံေခ်ပခြင့္ မရဘူး။ စိတ္ႀကိဳက္ေရွ႕ေန ငွားရမ္းခြင့္မွာလည္း အခက္အခဲ
ရွိတယ္။ ေရွ႕ေနေတြ ကုိယ္စားလွယ္စာရဖုိ႔လည္း အခက္အခဲရွိတယ္။ ေရွ႕ေနေတြ

တရား႐ုံးေရွ႕ေရာက္ဖို႔လည္း အခက္အခဲရွိတယ္။ ဒါ ပထမတခ်က္ ဥပေဒအရ ခ်ဳိ႕ယြင္း
ခ်က္။

"ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ တရားစီရင္မႈဆုိတာ အမ်ားျပည္သူေရွ႕မွာ စစ္ေဆးစီရင္ရမယ္။
အခု ဒီအမႈေတြက ဘယ္အမ်ားျပည္သူမွ ၾကားနာခြင့္ မရဘူး၊ ၀င္ေရာက္ခြင့္ မရဘူး။
တတိယခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္အေနနဲ႔ အကုန္လုံး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊

၁၄၇၊ ဒီလိုတန္းစီၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေတြကို ပုဒ္မတခုအလုိက္ အသီးသီးခ်တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
ျပစ္ဒဏ္ေတြက ဒီလိုမ်ားေနတာ။
"လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မွာ လုပ္ရပ္တခုက ျပစ္မႈဥပေဒ အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔
ၿငိစြန္းႏုိင္တယ္။ အဲဒီလိုၿငိစြန္းတဲ့ပုဒ္မေတြ တခုခ်င္းအလိုက္ အျပစ္ေပးလုိ႔မရဘူး။
ၿငိစြန္းတဲ့အထဲက တခုကုိသာ အျပစ္ေပးရမယ္လို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ အတိအက်
ရွိတယ္။ ဒါေတြနဲ႔လည္း အကုန္ဆန္႔က်င္ေနတယ္။"

ဒါဆုိရင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက

စြက္ဖက္ေနတယ္လို႔ ၾကားတဲ့အခါက်ေတာ့ အခု အမိန္႔ခ်တဲ့ေနရာမွာ တရားေရးအရ
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္တယ္လို႔ ယူဆလို႔ရပါသလား။

"ရရွိတဲ့သတင္းေတြအရ အဲဒီလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္မရဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။
ျပစ္ဒဏ္ခ်တဲ့ေနရာမွာ ေစာေစာကေျပာသလုိ Action တခုထဲက ျဖစ္လာတဲ့ပုဒ္မေတြ
ထဲက တခုပဲေပးရမယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေတြ အသီးသီးခ်မွတ္ရင္လည္း တေပါင္းတည္း

ခ်မွတ္လို႔ရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တခုၿပီးတခု ခ်မွတ္လို႔ရတယ္။ ဒါ တရားသူႀကီးရဲ႕
ဆင္ျခင္တုံ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

59

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

"ေနာက္ တရားသူႀကီးရဲ႕ ဆင္ျခင္တုံတခုက ျပစ္ဒဏ္ေတြက ေထာင္ဒဏ္ ၁ ရက္ကေန
၁၀ ႏွစ္အထိရွိရင္ ဒီတရားခံတေယာက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္လို႔ ျမင္ရင္ေတာင္ ၁ ရက္
ေပးရမွာလား၊ ၅ ႏွစ္ေပးရမွာလား၊ ၆ ႏွစ္ေပးရမလား၊ ဒါ ဆင္ျခင္တုံ။ အခု ျပစ္ဒဏ္

ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ အဲဒီလိုဆင္ျခင္တုံမ်ဳိး သုံးတယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္
မ်ဳိး လုံး၀မေတြ႕ဘူး။ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ေပးတယ္။"

ခုနလုိမ်ဳိး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက စြက္ဖက္တယ္ပဲထားပါဦး၊ တရားသူႀကီးေတြဘက္က
ဆင္ျခင္တုံတရား မသုံးႏုိင္တဲ့ကိစၥကေရာ တရားေရးပိုင္းမွာ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္
ဦးေအာင္တိုးတုိ႔ ဘာတုိ႔ ဘာမွလုပ္ႏုိင္ခြင့္ မရွိေတာ့ဘူးလား။

"ဒီဥစၥာက တရားေရးဌာန တခုလုံးနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလို

တရားစီရင္ေနလဲဆုိတာကိုေတာ့ သူတို႔ပဲ ပိုသိမယ္။ သုိ႔ေသာ္ အျမင္အားျဖင့္ တရား
မွ်တမႈ မရွိဘူးဆုိတာ ျမင္ရတယ္ဆုိတာကိုပဲ ေျပာႏုိင္တာပါ။"
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းက ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္
ေတြ ခ်မွတ္ေနတဲ့ကိစၥဟာ လက္ရွိဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္ဘူးလုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပက ေ၀ဖန္
ေနၾကတာပါ။

မစၥတာကင္တားနားကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရားေရးလြတ္လပ္ခြင့္မရွိတာ၊ တရား
ေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းက စြက္ဖက္ေနတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ သူ႕ရဲ႕
အစီရင္ခံစာမွာ ေထာက္ျပခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

မတရားဖိႏွိပ္တဲ့ စစ္အစိုးရကို အိမ္ျဖဴေတာ္
အျပင္းအထန္႐ႈတ္ခ်
18 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-18-voa2.cfm

သတင္း - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
သတင္း - နားဆင္ရန္ (MP3)

အခုရက္ပုိင္းအတြင္း ျမန္မာစစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊဟာ တရား
ဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ
ေတြကုိ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ေတြ အျပစ္ေပးေနတဲ့အေၾကာင္း ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္

တနလၤာေန႔ ညေနပုိင္းက အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္
ပါတယ္။
ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ ဒီျပစ္ဒဏ္ခ်မႈေတြဟာ အခုဆုိရင္ စုစု
ေပါင္း ၈၆ ေယာက္ရွိသြားၿပီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

60

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရတဲ့ ျမန္မာမ်ဳိးခ်စ္သူရဲေကာင္းေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကုိမင္းကုိႏုိင္၊ ကုိကုိႀကီးနဲ႔
ကုိေဌးႂကြယ္တုိ႔လည္း ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတဲ့အထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့

အေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြဟာ ၿပီးခဲ့
တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသူေတြ၊ လူထုရဲ႕
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပခဲ့ၾက
သူေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျပည္သူလူထု
အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကုိ အခုလုိ ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပတဲ့အေပၚ
စစ္အစုိးရက ရက္ရက္စက္စက္ အျပစ္ေပး အေရးယူခဲ့တဲ့အေပၚ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္
မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သူတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္း မရွိသလုိ
သူတုိ႔ကုိ ေရွ႕ေနအက်ဳိးေဆာင္ေတြ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ခြင့္ မျပဳခဲ့တဲ့အေပၚမွာလည္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္လုိ႔ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္က
ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အရွင္ဂမၻီရကို ေထာင္ႏွစ္ရွည္ခ်မွတ္
18 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-18-voa7.cfm

ဦးေအာင္လြင္ဦး - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
ဦးေအာင္လြင္ဦး - နားဆင္ရန္ (MP3)

ျမန္မာစစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ
ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနရာ
မွာ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ထင္ရွားတဲ့ သံဃာေတာ္ အရွင္ဂမီၻရ

အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူေတြကုိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္
ေတြ ဆက္လက္ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွား
သူေတြကုိ ႀကီးေလးတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနလုိ႔

ျပည္တြင္းျပည္ပက ေ၀ဖန္သံေတြ ထြက္ေပၚေနတဲ့ၾကား

ကပဲ အခုလုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါ
အရွင္ဂမၻီရဦးေဆာင္ေသာ တယ္။ အေၾကာင္းစုံကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းၿပီး ကုိေအာင္လြင္ဦး
က တင္ျပေပးထားပါတယ္။
သံဃာေတာ္မ်ား
ေမတၱာပို႔

ႂကြခ်ီဆႏၵျပေနၾကစဥ္။
စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇။

ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ

ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆုိသလုိ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ စီရင္
ခ်မွတ္ေနတဲ့အထဲမွာ အခုေနာက္ဆုံးဆုိရင္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

61

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ႏွစ္ စက္တင္ဘာ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ေမတၱာပုိ႔ ႂကြခ်ီလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့

အရွင္ဂမီၻရ အပါအ၀င္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တုိင္းရင္းသားလူငယ္တခ်ဳိ႕ကုိပါ ႏွစ္ရွည္
ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္လုိက္တာပါ။ သာသနာညႇိဳးႏြမ္းေစမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပား

ေရးကုိ ထိခုိက္ေစမႈ၊ ဥပေဒမဲ့ လူစုလူေ၀းေတြမွာ ပါ၀င္မႈ စတာေတြ အပါအ၀င္ စြပ္စဲြ
ခ်က္ အမ်ားအျပားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အရွင္ဂမၻီရကုိ ဒီကေန႔ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း
အထူးတရားခြင္ကေန ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္၊ သူနဲ႔အတူ ေနာက္ထပ္ ရဟန္းေတာ္တပါး
ျဖစ္တဲ့ ဦးေကလာသကုိ ၃၅ ႏွစ္အထိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။

ဒီကေန႔ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ုံးကေန အခုလုိျပစ္ဒဏ္ေတြ စီရင္ခဲ့တာေတြ
ရွိခဲ့သလုိ ေနာက္ထပ္စြပ္စဲြခ်က္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္တဲ့ အရွင္ဂမီၻရအေနနဲ႔
ဆက္လက္ျပစ္ဒဏ္ေတြ စီရင္ခံရစရာ ရွိေနေသးတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မိသား
စုနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစု၀င္တေယာက္က ေျပာျပတာကေတာ့ …

"ဦးေကလာသနဲ႔ ဦးဂမၻီရ၊ ဦးဂမၻီရက ၁၂ ႏွစ္၊ ဦးေကလာသ မႏၱေလးကေတာ့ ၃၅ ႏွစ္၊
အဲလုိခ်လိုက္တယ္။ ပုဒ္မေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဦးဂမၻီရကေတာ့ မျပတ္ေသးဘူး
ေျပာတယ္။ ေနာက္ထပ္တြဲစရာေတြ ရွိေသးတယ္။ မ်ားဖုိ႔အလားအလာရွိတယ္၊
၃၀ ေက်ာ္မယ္၊ သူလည္းပဲ အဲေလာက္ပဲျဖစ္မွာပဲ။"
ဒီလုိပဲ ဒီကေန႔ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ုံးေတြကပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာ
လထဲတုန္းက သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈေတြ ေနာက္ဆက္တဲြ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ တုိင္းရင္းသား

လူငယ္တခ်ဳိ႕ဟာ ဆုိရင္လည္း ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
ဒီအထဲမွာ ထင္ရွားတဲ့ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဇုိမီးကြန္ဂရက္
ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးက်င့္ရွင္းထန္ရဲ႕ သားျဖစ္သူ ကန္မ္လမ္ခုပ္ ေခၚ ကုိေက်ာ္စုိး၊ တူျဖစ္သူ
ကပ္ခန္းခြာနဲ႔ သူတုိ႔နဲ႔အတူ ရခုိင္အမ်ဳိးသားတဦးျဖစ္တဲ့ ကုိတင္ထြန္းေအာင္တုိ႔ကုိ
ေထာင္ဒဏ္ ၃၃ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လုိက္တာပါ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဦးက်င့္ရွင္းထန္ကုိ
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ပါတယ္။

"က်ေနာ္ၾကားတာ သားကေတာ့ ၃၃ ႏွစ္၊ တူကေတာ့ ၈ ႏွစ္၊ သူတုိ႔အတြဲက သုံးဦး

ဆုိေတာ့ ေနာက္တေယာက္ တင္ထြန္းေအာင္ဆုိတဲ့လူက ၃၃ ႏွစ္ပဲ။ က်ေနာ္ကေတာ့
ကုိယ္တုိင္မသြားဘူး၊ အဲလိုပဲၾကားတာပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ ၀င္လုိ႔မရလို႔။ က်ေနာ္တုိ႔ရွိေန

လည္း ၀င္ခြင့္မျပဳဘူး။ က်ေနာ္တို႔လည္း ၀င္လုိ႔မရတာနဲ႔ ေထာင္အ၀ကေန ေစာင့္ေန
တာေပါ့၊ သားတေယာက္က ေစာင့္ေနတာ။"
စက္တင္ဘာသံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး အခု
ေနာက္ဆုံး ဒီလုိႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္လုိက္တာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တရား

စီရင္ေရးစနစ္ ယုိယြင္းေနတာကုိ ျပသလုိက္တာပဲဆုိၿပီးေတာ့ ကုိယ္တုိင္လည္း ဥပေဒ
ပညာရွင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးက်င့္ရွင္းထန္က ဆုိပါတယ္။
"သံဃာေတာ္အေရးအခင္းမွာ သူတို႔လည္းပါတယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးနဲ႔ ဒီပုဒ္မေတြ
ထည့္ထားတာေပါ့။ ဒီဥစၥာ မဆီမဆုိင္ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒဆုိတာ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

62

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တရက္တည္း တလတည္းမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ သူတု႔ိစြဲခ်က္အရဆုိရင္လည္း တေပါင္း

တည္းလုပ္ၿပီး အႀကီးဆုံးဟာနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ရမယ့္ဟာကုိ ပုဒ္မဆယ္ခုေလာက္လုပ္ၿပီး
အဲဒီဆယ္ခုစလုံးနဲ႔ အျပစ္ေပးၿပီး အဲဒီအျပစ္ေတြေပါင္းၿပီး ၃၃ ေလာက္ျဖစ္သြားတဲ့
သေဘာေပါ့။ ဒါဟာ ဥပေဒအရ မွားယြင္းတာေပါ့။

"က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ လုံး၀ တရားဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိဘူး။ တရား႐ုံးကလည္း

တရား႐ုံးနာမည္သာခံၿပီးေတာ့ သူတုိ႔မွာ အာဏာသိပ္မရွိတဲ့သေဘာ။ အေပၚကေန
ဒီေလာက္ေပး၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေၾကညာဆုိၿပီးေတာ့ ဒီသေဘာပဲ။ သူတုိ႔မမွန္တာကို အမႈ
စစ္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ဒီဥစၥာေတြ တရားဥပေဒအရ မမွန္ဘူး၊ ေရွ႕ေနေတြက တင္ျပ

တယ္။ မမွန္မွန္းကို လုိျပသက္ေသေတြကိုယ္တုိင္က ၀န္ခံတယ္။ အဲဒါကို မပယ္ဖ်က္ဘဲ
ဆုိင္းထားၿပီး သူတုိ႔ေပးတဲ့အျပစ္ကုိ ေပးခုိင္းတာ။ အဲေတာ့ ဒါဟာ တရား႐ုံးဆုိတာလည္း
မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ က်ေနာ့္အျမင္မွာ ဒီတရားစီရင္ေရးကလည္း ၿပိဳလဲသြားၿပီဗ်ာ။ က်ေနာ္
တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ မ႑ဳိင္သုံးခုဆုိတာ မရွိေတာ့ဘူး။ အာဏာပိုင္တခုတည္းပဲရွိတယ္။ ဒါက
အမိန္႔၊ ခ်ခ်င္တာခ်၊ ဖမ္းခ်င္တာဖမ္း၊ ဒီသေဘာမ်ဳိးျဖစ္သြားတယ္။"

ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေတြ
လုပ္ေဆာင္ေန႐ုံသာမက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးသူေတြကုိလည္း မိသားစုနဲ႔ေ၀းရာ
နယ္ေထာင္ေတြကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေနတာေတြရွိလုိ႔ မိသားစုေတြအေနနဲ႔ စုိးရိမ္ပူပန္စရာေတြ
ကလည္း ျဖစ္ေနရတာပါ။

"အဲဒီကိစၥနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အပူပင္ဆုံးဗ်ာ။ အခုက ခ်မ္းတဲ့ရာသီလည္းျဖစ္တယ္၊ သူတုိ႔နဲ႔
လည္း ေတြ႕ဖုိ႔ အခြင့္ကမရေတာ့၊ အခုက အမိန္႔ခ်ၿပီးၿပီ။ အမိန္႔ခ်လုိက္တာေတာ့
ထားလုိက္ပါေတာ့။ ေထာင္ထဲမွာ အနားေပးခုိင္းတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာအနားမေပးဘဲ
နယ္စြန္နယ္ဖ်ားပုိ႔မယ္၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ ရာသီဥတုကလည္း တမ်ဳိးစီ၊ လုံေလာက္တဲ့
အ၀တ္အစားလည္း မပါႏုိင္ဆုိေတာ့ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ စိတ္ပူတာေပါ့။"
ဒီကေန႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃၃ ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရတဲ့ ဇုိမီးတုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕
ဖခင္နဲ႔ ဦးေလးျဖစ္သူလည္းျဖစ္၊ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦးလည္း
ျဖစ္တဲ့ ဦးက်င့္ရွင္းထန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းအတြင္း ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ဘုိကေလးၿမိဳ႕က
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္တခ်ဳိ႕ကုိလည္း က်န္ေနေသးတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္ေတြထဲက တခ်ဳိ႕
ကုိ ဆက္လက္စစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ထပ္တုိးျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တာလည္း ရွိခဲ့တယ္လုိ႔
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုေတြက ေျပာျပၾကပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

63

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကုလအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသြားဖို႔ တိုက္တြန္း
18 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-18-voa3.cfm

ေနာ္႐ႈိး - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
ေနာ္႐ႈိး - နားဆင္ရန္ (MP3)

လတ္တေလာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ လူ႔အခြင့္ေရး အေျခအေနေတြ ဆိုးဆိုးရြားရြား

ယိုယြင္းပ်က္စီးေနတာကို ေထာက္႐ႈၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္
ဘန္ကီမြန္း (Ban Ki-Moon) အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္း ေနာက္လ
ထဲမွာ မျဖစ္မေနသြားေရာက္ဖို႔ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ခရစ္ယာန္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး

အဖြဲ႕ (CSW) က တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္မွာ
လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥကို အဓိကေရွ႕တန္းတင္ဖို႔ကိုလည္း CSW အဖြဲ႕က တိုက္တြန္း

လိုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ CSW အဖြဲ႕ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့
ဗြီအိုေအ၀ိုင္းေတာ္သူ ေနာ္႐ိႈးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။
နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္ၿပီးစ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ သြားေရာက္ၿပီး
ကတည္းက ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံကို

ေနာက္ထပ္တေခါက္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ေပမယ့္ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထပ္သြားလည္း မထူးမွာမို႔ မစၥတာဘန္ကီမြန္းအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို

သြားမယ့္ ခရီးစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြကိုလည္း ၾကားခဲ့ရပါတယ္။
ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကစလို႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ

၈၀ ေက်ာ္ဟာ ၂ ႏွစ္ကေန ၆၅ ႏွစ္အထိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။
ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက စိုးရိမ္

မကင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ေပမယ့္ သူ႕အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေနာက္
တေခါက္သြားမယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခုခ်ိန္အထိ အရိပ္အႁမြက္ေပးတာမ်ဳိးေတာ့
မရွိေသးပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း ကရင္ျပည္နယ္က အရပ္သား
ရြာေတြအေပၚ ဆက္တိုက္ထိုးစစ္ဆင္မႈေတြ ျဖစ္ပြားေနတာေၾကာင့္ အနည္းဆံုး
ရြာေပါင္း ၁၂ ရြာ အပါအ၀င္ စပါးခင္းေတြ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ကရင္ရြာသား ၂,၀၀၀ နီးပါး

ဟာလည္း မိမိတို႔အိုးအိမ္ကေန စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရတာေတြကို ေထာက္ျပၿပီး မေန႔က
ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ CSW ေခၚ ခရစ္ယာန္ေသြးစည္းညီၫြတ္
မႈအဖြဲ႕က အခုလို ျမန္မာျပည္တြင္း လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြ သိသိသာသာ
ယိုယြင္းပ်က္စီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အေနနဲ႔
ယခင္စီစဥ္ထားတဲ့အတိုင္း ေနာက္လထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ဖို႔ ခရီးစဥ္ကို
မပယ္ဖ်က္ဘဲ မျဖစ္မေနသြားေရာက္ဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္တာပါ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

64

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မစၥတာဘန္ကီမြန္းအေနနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရး

အက်ဥ္းသားအားလုံး လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းေဒသက အရပ္သား
ေတြအေပၚမွာ စစ္အစိုးရက ထုိးစစ္ဆင္မႈေတြကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ အဓိကထားေတာင္းဆုိဖုိ႔

တုိက္တြန္းလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ
တဦးၿပီးတဦး သြားေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္တြင္းက လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန
ေတြက သိပ္မထူးသလုိ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕ ကုလသမဂၢအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္အားကိုးမႈဟာ
လည္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရပါတယ္။

ဒီလိုမ်ဳိးအေျခအေနမွာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကို သြားေရာက္လည္ပတ္လို႔ေရာ ထူးျခားမႈေတြ ရွိႏုိင္မလား၊ သူ႕အေနနဲ႔ေရာ ဘာမ်ား
လုပ္ႏုိင္မွာမုိ႔လဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး CSW အဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံတာ၀န္ခံ
ဘန္ေရာ္ဂ်ာစ္ (Ben Rogers) က အခုလုိေျပာပါတယ္။

"ပထမအခ်က္ကေတာ့ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္လို အျမင့္ဆံုးရာထူးေၾကာင့္
မစၥတာဘန္ကီမြန္းအေနနဲ႔ အရင္ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္ေတြထက္ ပိုၿပီး ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့

မစၥတာဘန္ကီမြန္းရဲ႕ သိကၡာနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ပါပဲ။ မစၥတာဘန္ကီမြန္း
ကိုယ္တိုင္ သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ စစ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔
ေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပါ ေတြ႕ခြင့္ရႏိုင္ေျခ ပိုရွိပါတယ္။

"အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈကို
ရႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေပါ့။ မစၥတာဘန္ကီမြန္းရဲ႕ ခရီးစဥ္အျပင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကလည္း
အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြအစား စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ အခ်ိန္ဇယားနဲ႔
တိတိက်က် မျဖစ္မေန လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥေတြကို သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္
ေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန ေရွ႕တိုးဖို႔အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။"
ဆက္လက္ၿပီး မစၥတာဘန္ေရာ္ဂ်ာစ္က ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးကို
ေတာင္းဆုိတဲ့အခါ ၿမိဳ႕ေပၚမွာျဖစ္ေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ
အေရွ႕ပုိင္း နယ္စပ္ေဒသမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို တၿပိဳင္
နက္တည္း ေတာင္းဆိုတင္ျပတဲ့ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း အခုလိုရွင္းျပ
ပါတယ္။

"အမ်ားအားျဖင့္ လူေတြက အေၾကာင္းအရာ ႐ႈေထာင့္တခုထဲကေန အာ႐ံုစိုက္

တိုက္တြန္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းနဲ႔ ကုလသမဂၢ
အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္တို႔အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚနဲ႕ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပိုင္းက ေက်းရြာ
ေတြ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရမႈ စတာေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားမႈနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရး ယိုယြင္းမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း
ေတြပဲဆိုတာ တလံုးတ၀တည္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနာက္တခါ တခ်ဳိ႕
ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူေတြ ေတာင္းဆိုသလိုပါပဲ၊ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

65

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေတြလုပ္ဖို႔၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အႏွစ္သာရ ရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပထမဆံုး
အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။"

ၿဗိတိန္အေျခစုိက္ CSW အဖြဲ႕ရဲ႕ ျမန္မာ့ေရးရာတာ၀န္ခံ ဘန္ေရာ္ဂ်ာစ္ ေျပာျပသြားတာ
ျဖစ္ပါတယ္။

Global Financial Crisis Hits
Burmese Jade Trade
By LAWI WENG

Tuesday, November 18, 2008

The trade in jade at the China-Burma border has markedly decreased due to the
global financial crisis with many Chinese buyers staying away from the markets,
according to Burmese jade traders at the border.
According to the traders, regular jade buyers from Taiwan, Hong Kong and Beijing
were coming less often to the China-Burma border since the global financial crisis
took hold last month.
A jade trader in Ruili said that a
stone which would have cost
15,000 yuan (US $2,200) last
month, is currently selling at
just 5,000 yuan ($730).
“There is almost no one buying
jade,” said the trader. “Prices
are now very low. Even if I can
sell all my existing jade, I will
still make a loss.”

Unidentified Chinese trader walks past the
piles of jade stones on display at the 45th
Annual Gems Emporium held on March at
Myanmar Convention Center in Rangoon.
(Photo: AP)

The trader said many Burmese
jade traders had lost their
investment and had returned to
their homes in Burma. Others
had stayed at the border, but
were working for 40 to 50 yuan
($5.80—$7.30) a day doing
casual labor to get by in the

meantime.
A woman jade trader from Hpacan Township, Kachin State—Burma’s largest jade

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

66

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

mining area—said she had recently come to the Chinese border with jade stones
worth a total of 1 million kyat ($790). However, to date she had only taken in some
400,000 kyat ($314) in sales, all to Chinese buyers.
She said that some joint-venture jade companies in Hpacan had recently suspended
jade mining operations due to the current financial crisis. She added that the
companies only compensated the miners with enough food to live on, but could
not—or would not—pay them a per diem while work was suspended.
Many workers didn’t know what to do, she said. Some were depressed and had
taken to drugs.
Jade miners in Burma earn an average of just 2,000 kyat ($1.60) per day.
Awng Wa, a member of the board of advisers for the All Kachin Students and Youth
Union (AKSYU), who regularly monitors the jade trade at the border, estimated
that jade sales had dropped by 75 percent.
According to a report titled “Blood Jade: Burmese Gemstones & the Beijing Games”
by the AKSYU and the activist group 8-8-08 for Burma, some 90 of Burmese jadeite
is sold to China. That jade is almost exclusively the product of the Burmese military
regime, said the report.
Sales of jade are Burma’s third highest source of foreign income, earning an
estimated $300 million in revenue for the military junta.
Copyright © 2008 Irrawaddy Publishing Group | www.irrawaddy.org

သံခ်ဳိ
ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈

သံခ်ဳိနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မ်ားမ်ားစားစား ဗဟုသုတ မရိွပါဘူး။ ဂီတတို႔၊ သီခ်င္းတို႔နဲ႔ က်ေနာ္က

ေဝးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွတ္မိတာေလးတခု ရိွေနခဲ့လို႔ သတိရတုန္း
အဖတ္တင္ေအာင္ ျပန္ေရးတာပါ။ မွတ္သားရသေလာက္ ျပန္ေျပာရရင္ သံခ်ဳိဆိုတာ
သီခ်င္းလည္း မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ သို႔ေသာ္ အသံခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ သီကံုးရတာျဖစ္လို႔ အခုလို

ဟစ္ေဟာ့ဂီတေခတ္မွာ တျခားလူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ ဒါလည္း သီခ်င္းတမ်ဳိးပါပဲလို႔ ေျပာလာရင္
က်ေနာ္လည္း ျပန္မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ သံခ်ဳိနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျငင္းရေလာက္ေအာင္လည္း
ေလ့လာထားတာ မရိွတာကလည္း ေနာက္တပုိင္းလို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။
၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထဲမွာ က်ေနာ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ စာေမးပြဲေျဖရပါတယ္။
ႏိုဝင္ဘာလထဲ ေရာက္ကတည္းက လူကအားေနေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိဘဲ ေတာင္လိုလို

ေျမာက္လိုလို ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အဲသည့္ အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ေနတဲ့ အမရပူရကအိမ္ကို ဦးေလး
တဝမ္းကြဲျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္ေအး လာလည္ပါတယ္။ သူက ဘံုးအိုးဆိုတဲ့ မြတ္စလင္ရြာမွာ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

67

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေနပါတယ္။ ဘံုးအိုးရြာက အမရပူရနဲ႔ ကပ္ရက္တည္ရိွပါတယ္။
စကားေျပာေနၾကရင္းက က်ေနာ့္အဖြားကို ငယ္စဥ္ကထိန္းခဲ့တဲ့ ကစားဖက္လည္းျဖစ္တဲ့

အေမႏြဲ႔ဆိုတာ အခုအထိ ရိွေသးတယ္လို႔ ဦးေလးေက်ာ္ေအးက ေျပာပါတယ္။ အသက္ကေတာ့
၉၅ ႏွစ္ေလာက္ ရိွၿပီတဲ့။ သို႔ေသာ္ မ်က္ေစ့ကေတ့ာ ကြယ္ေနရွာၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ အေမႏြဲ႔က
က်ေနာ့္အဖြားနဲ႔ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္လည္း ေတာ္ပါတယ္။ ေျမငူဆိုတဲ့ရြာမွာ သူ႔ သားေျမးေတြနဲ႔

အတူေနတုန္းလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ္ကလည္း စပ္စပ္စုစု လုပ္လိုတဲ့ ဝသီရိွတဲ့အတုိင္း
အေမႏြဲ႔ကို သြားေတြ႔ရင္ မေကာင္းဘူးလားဆိုၿပီး ဦးေလးေက်ာ္ေအးကို အေဖာ္စပ္လုိက္ပါတယ္။
ဦးေလးကလည္း သေဘာတူ ပါတယ္။

အဲဒါနဲ႔ ေနာက္သံုးေလးရက္ေလာက္ရိွေတာ့ က်ေနာ္နဲ႔ဦးေလးေက်ာ္ေအး စက္ဘီးကိုယ္စီနဲ႔
အမရပူရက ထြက္လာၾကပါတယ္။ စစ္ကုိင္းသြားတဲ့ ကားလမ္းမအတုိင္း နင္းလာခဲ့ၾကၿပီး

သေျပတန္းခံတပ္နဲ႔ စစ္ကုိင္းတံတားနားေရာက္ေတာ့ လမ္းမကေန ဖဲ့ဆင္းသြားရပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ ဒု႒ာဝတီျမစ္ဆိပ္ကို ဆက္နင္းရပါတယ္။ ဇက္နဲ႔တဖက္ကမ္းကို မကူးခင္မွာေတာ့
တဖက္ကမ္းမွာရိွတဲ့ အင္းဝၿမိဳ႔ေဟာင္းက နန္းမေတာ္မယ္ႏု အုတ္ေက်ာင္းကို

လွမ္းလို႔ျမင္ေနရပါတယ္။ အဲသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တခိုဟာ ေဆာင္းသီးႏွံေတြ စုိက္ထားတဲ့
လယ္ကြင္းေတြၾကားမွာ ကဗ်ာဆန္ဆန္ လွပေနပါတယ္။ စက္ဘီးေတြကို ဇက္ေပၚမွာတင္ရင္း
ျမစ္ကိုျဖတ္လုိက္ေတာ့ အင္းဝဘက္ကမ္းကို ေရာက္ပါၿပီ။

အင္းဝၿမိဳ႔ဟာ ဒု႒ာဝတီျမစ္နဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္အၾကားမွာ တည္ထားတဲ့ ၿမိဳ႔ေဟာင္းတခုပါ။
အေနာက္ဘက္ကို လွမ္းၾကည့္လုိက္ရင္ စစ္ကုိင္းမင္းဝန္ေတာင္ရိုးနဲ႔ ေတာင္တန္းေပၚမွာ အစီအရီ
တည္ထားတဲ့ ေစတီႀကီးငယ္မ်ားကို ျမင္ရပါတယ္။ အေရွ႔ဘက္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ျပန္ရင္လည္း
ခရမ္းျပာေရာင္ သမ္းေနတဲ့ ရွမ္းရိုးမႀကီးကို ျမင္ရပါတယ္။
ဧရာဝတီျမစ္ရိုးအတုိင္းစုန္လို႔ စက္ဘီးကို ဆက္နင္းလာၾကပါတယ္။ ကားလမ္းဆိုတာ မရိွေတာ့
လွည္းလမ္းေၾကာင္း သဲဆန္ဆန္ေျမထဲမွာ စက္ဘီးကို နင္းရပါတယ္။ အေတာ္ေလး
နင္းလာလုိက္ေတာ့ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ကို ေတြ႔ရလို႔ ခဏ ဝင္နားရင္း ခံတပ္ေပၚ

တက္ၾကည့္ၾကပါေသးတယ္။ ျမစ္ဘက္ျခမ္းက ခံတပ္အုတ္ရုိးကေတာ့ ျမစ္ထဲကို ၿပိဳက်လုမတတ္
ယိုင္ေနပါတယ္။ အခုေလာက္ဆိုရင္ ေရတုိက္စားလို႔ ျပဳျပင္သူမဲ့လို႔ ရိွမယ္ေတာင္

မထင္ေတာ့ပါဘူး။ ေရွးတံုးကေတာ့ အဂၤလိပ္ေတြ ေရေၾကာင္းကေန တက္လာရင္ ခံတုိက္ဖို႔
အီတလီ စစ္အင္ဂ်င္နီယာေတြ အကူအညီနဲ႔ ေဆာက္ထားတဲ့ ခံတပ္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔

မွတ္သားဖူးပါတယ္။ ခံတပ္ေတြက သံုးခုသံုးပြင့္ဆုိင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္အေရွ႔ဘက္ ျခမ္းမွာ
သေျပတန္းခံတပ္နဲ႔ ဆင္က်ဳံးခံတပ္ရိွၿပီး အေနာက္ဘက္ကမ္းမွာေတာ့ စစ္ကုိင္းခံတပ္ ရိွပါတယ္။

သို႔ေသာ္ အဲသည့္ခံတပ္ေတြဟာ တက္လာတဲ့ အဂၤလိပ္ေတြကို ခံမတုိက္လုိက္ရရွာပါဘူး။ ကုိင္း ဒါေတြက ထားပါေတာ့။
ဆင္က်ဳံးခံတပ္ကေန အေတာ္ႀကီးဆက္နင္းလာၿပီးေတာ့မွ အေမႏြဲ႔ေနထုိင္ရာ ေျမငူရြာကို

ေရာက္ပါေတာ့တယ္။ အမရပူရကေန ေျမငူအထိ စက္ဘီးနင္းရတာ ႏွစ္နာရီနီးပါးေလာက္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

68

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ၾကာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆာင္းတြင္းဝင္စဆိုေတာ့ ရာသီဥတုက သာယာေနလို႔ စက္ဘီးနင္းရတာ
ေမာလို႔ေမာမွန္း မသိပါ။

ရြာထဲေရာက္ေတာ့ ဟိုေမးသည္ေမးနဲ႔ အေမႏြဲ႔အိမ္ကို ေရာက္ပါေတာ့တယ္။ ေျမငူရြာက တရြာလံုး
ကိုင္းကြ်န္းလုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြးၾကပါတယ္။ ေျမငူကို ဝင္လာကတည္းက ထူးျခားတာတခုကို
က်ေနာ္သတိျပဳမိပါတယ္။ ရြာသူရြာသား အားလံုးနီးပါးဟာ အေတာ္ေလး အသားျဖဴၾကတာကို
သတိထားမိပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ သိရတာက ေျမငူ ရြာသားေတြဟာ ရွမ္းအဆက္ေတြလို႔
ဆိုပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္တုန္းက လာၿပီးအေျခခ်ေနၾကသလဲ ဆိုတာေတာ့ ဘယ္သူမွ အတိအက်
မေျပာျပႏုိင္ေပမဲ့ ရြာသူရြာသားေတြအားလံုးက သူတို႔ဟာ တခ်ိန္က ရွမ္းေတာင္တန္းေတြကေန
ဆင္းလာခဲ့တဲ့ ရွမ္းအမ်ဳိးသားေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို မေမ့ၾကေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွ
ရွမ္းစကား မေျပာတတ္ၾကေတာ့ပါ။

က်ေနာ့္ကို ေတြ႔ေတာ့ အေမႏြဲ႔က က်ေနာ့္မ်က္ႏွာကို သူ႔လက္နဲ႔ကိုင္ၿပီး ပြတ္သပ္ၾကည့္ပါတယ္။
က်ေနာ္ အေမႏြဲ႔ကို ေတြ႔ဖူးတာ က်ေနာ္ေလးတန္းေက်ာင္းသား တုန္းကပါ။ အဲသည့္တုန္းက
အိမ္ကိုလာလည္တဲ့ အေမႏြဲ႔ဟာ မ်က္ေစ့မကြယ္ေသးပါဘူး။ ေရွးတုန္းက ပံုျပင္ေတြ၊

တေဘာင္ေတြ၊ သီခ်င္းေတြ၊ ဇာတ္လမ္းေတြကို အဖြဲ႔အႏြဲ႔နဲ႔ ေျပာတတ္လွပါတယ္။ အခုလည္း
ရြာကလူငယ္ေတြက ညညဆို အေမႏြဲ႔ကို ေရွးဇာတ္လမ္း ဇာတ္ေၾကာင္းေတြ အေျပာခုိင္းရင္
အသံေနအသံထားနဲ႔ ေျပာႏုိင္တုန္း လို႔ အေမႏြဲ႔ရဲ့သား ဦးေလးထြန္းေဝက က်ေနာ့္ကို
ေျပာျပပါတယ္။
က်ေနာ္ရယ္ ဦးေလးေက်ာ္ေအးရယ္ အေမႏြဲ႔အိမ္သားေတြရယ္ အေမႏြဲ႔ကို အလယ္မွာထားၿပီး
ဝုိင္းဖြဲ႔စကားေျပာၾကပါတယ္။ အေမႏြဲ႔က မႏၱေလးက သူရဲ႕ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္း၊

ေဆြမ်ဳိးအရင္းအဖ်ား ရိွသမွ်လူေတြအေၾကာင္း က်ေနာ့္ကို ေမးပါတယ္။ က်ေနာ့္အဖြား
ေဒၚေအးခင္ရဲ႕မိခင္ အဘြားက ေဒၚေဒၚမိုးလို႔ ေခၚပါတယ္။ အေမႏြဲ႔က အဘြား ေဒၚေဒၚမိုးနဲ႔

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့ၿပီး က်ေနာ့္အဖြားကို ထိန္းခဲ့ရသူပါ။ အဲသည့္အခ်ိန္တုန္းက သူတို႔အားလံုး
မႏၱေလးမွာ ေနၾကပါတယ္။ က်ေနာ့္အဖြား ေဒၚေအးခင္ကေတာ့ ၁၉၃၃ ေလာက္ကတည္းက
အဖ်ားေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အေမႏြဲ႔က ေရွးတုန္းက အေၾကာင္းေတြ က်ေနာ္တို႔ကို ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ အဘြား ေဒၚေဒၚမိုးရဲ႕
ေယာက္က်ား က်ေနာ့္ အဘိုးက ဦးေမာင္ေမာင္လတ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲသည့္မွာ
စိတ္ဝင္စားစရာ တခုလည္း ေပၚလာပါတယ္။ တျခားေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က

မံုရြာဖက္က ေမာင္းေထာင္ရြာ အဆက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္းေထာင္သားေတြ ဘုရင္ဆီမွာ
အမႈထမ္းေတာ့ မႏၱေလးမွာ စုေနၾကပါတယ္။ သူတို႔စုေနတဲ့ ရပ္ကြက္ကို ေမာင္းေထာင္ဝင္းလို႔
ေခၚပါတယ္။ ေမာင္းေထာင္သားေတြဆိုေတာ့ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္နဲ႔

ေမာင္းေထာင္ဦးေက်ာ္လွတို႔က သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေမႏြဲ႔ရဲ႕
အဆိုကေတာ့ လူေတြက ဦးေက်ာ္လွကို ရုပ္ေသးလည္း ႀကိဳးဆြဲကျပတဲ့အတြက္

ရုပ္ေသးဦးေက်ာ္လွ (သို႔) ရုပ္ေသး ဆရာလွ လို႔လည္း ေခၚေသးေၾကာင္းရွင္းျပပါတယ္။ သံခ်ဳိ
(သံဂ်ဳိ ဟု က်ေနာ့္ တို႔ဆီတြင္အသံထြက္) ဖြဲ႔ရာမွာလည္း ေျပာင္ေျမာက္လုိ႔ သံခ်ဳိဆရာလွ ဆုိၿပီး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

69

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တခ်ဳိ႔ကေခၚေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ေမာင္းေထာင္သား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေမာင္းေထာင္ဦးေက်ာ္လွဟုလည္း ေခၚေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဲသည့္ ဦးေက်ာ္လွက က်ေနာ္တို႔ အဘြားေဒၚေဒၚမိုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံခ်ဳိတပုဒ္ ေရးခဲ့ဖူးေၾကာင္း
အေမႏြဲ႔က ေျပာျပပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း အေတာ္ေလး စိတ္ဝင္စားသြားၿပီး

ဘယ္လိုဘယ္ပံုေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္လွက ေဒၚေဒၚမိုးကို သံခ်ဳိေရးေပးတာလဲလုိ႔ ေမးရပါတယ္။
အေမႏြဲ႔ေျပာပံုက တခါသားေတာ့ ဦးေက်ာ္လွ သူတို႔အိမ္ကို အလည္ေရာက္လာပါတယ္တဲ့။
အိမ္ရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္နဲ႔ ေဒၚေဒၚမိုးတို႔က “ကိုေက်ာ္လွ ထမင္းစားၿပီးမွ ျပန္” လုိ႔
ဖိတ္မႏၱကျပဳေသာ္လည္း ေမာင္းေထာင္ကို အလည္ျပန္ဖို႔ ေလာေနတဲ့ ဦးေက်ာ္လွက

အခ်ိန္မရိွေတာ့တာေၾကာင့္ ေနာင္လာမွ စားမယ္ဆိုတာကို မီးဖိုေခ်ာင္နံရံမွာ မီးေသြးခဲနဲ႔
သံခ်ဳိေရးသြားတယ္လုိ႔ အေမႏြဲ႔က ေျပာျပပါတယ္။

အဲသည့္ သံခ်ဳိကို အေမႏြဲ႔က ငယ္ငယ္ကတည္းက အလြတ္ရေနတာ အခုအထိပါပဲ။ သည့္အျပင္
သူတို႔ေခတ္ သူတို႔အခါက သီခ်င္းမ်ား၊ ဇာတ္ထုပ္မ်ား၊ ဇတ္လမ္းမ်ားကိုလည္း အခုအထိတုိင္
အာဂံုေဆာင္ႏိုင္ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည့္ သံခ်ဳိကို ေရးခဲ့တာ ဘယ္ႏွစ္ေတြေလာက္က
ျဖစ္မလဲဆိုတာေမးေတာ့ အေမႏြဲ႔လည္း အတိအက် မမွတ္မိေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
သို႔ေသာ္ လူႀကီးေတြ အေျပာအရဆိုရင္ မႏၱေလးကို အဂၤလိပ္ သိမ္းၿပီးလို႔
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္တုန္းက ထင္ပါရဲ႕ လုိ႔ အေမႏြဲ႔က ဆိုပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔

ျမန္မာေတြကလည္း စာနဲ႔ေရးမွတ္တဲ့ အေလ့မရိွေလေတာ့ လူႀကီးမ်ားကိုယ္တုိင္လည္း
အဲသေလာက္ပဲ ခန္႔မွန္း ႏုိင္ပါတယ္။
ဒါနဲ႔ က်ေနာ္လည္း အေမႏြဲ႔ဆီက သံခ်ဳိကို ေမ့မသြားေအာင္ စာအုပ္ထဲမွာ
ခ်ေရးထားလုိက္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကုိယ္တုိင္ ဆုိရင္းဆိုရင္း အလြတ္ရသြားပါတယ္။
ခဏခဏဆိုေနေတာ့ မေမ့ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပါ။

ေဒၚေဒၚမိုးအတြက္ သံခ်ဳိဦးေက်ာ္လွ စပ္ခဲ့တဲ့ သံခ်ဳိေလးကို ျမည္းစမ္း တို႔ထိၾကည့္ၾကပါဦး။
ရုပ္ေသး ဆရာလွ
႒ာနျပန္လို႔ ေခါက္ရခ်ည္ေတာ့

ဟိုေနာက္တခါ အေရာက္လာမွ
စားၿမိန္စာ ဆန္သေလးရယ္နဲ႔
အိုးတယ္ကာ မုိးမယ္က ေၾကြးလိမ့္မကဲြ႔
ေမြးတဲ့ထမင္း ။

စာသားေလးေတြက ရုိးစင္းရိုးရွင္းလွပါတယ္။ အဲသည့္အခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ္နားမလည္တဲ့
စကားလံုးက ဆန္သေလး ဆိုတဲ့ စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။ အဲတာနဲ႔ အေမႏြဲ႔ကို ေမးေတာ့

အေမႏြဲ႔က သည္လို ေျဖပါတယ္။ သေလးဆန္ဆိုတာ အဲသည့္ေခတ္တုန္းက ဆန္အေကာင္းစား
ျဖစ္ပါသတဲ့။ ေပၚဆန္းေမႊးတို႔လို ဆန္အေကာင္းစားမ်ဳိးကုိ ဆိုလိုတာလို႔ ေျပာျပပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

70

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အေမႏြဲ႔ဟာ အဲသည့္အခ်ိန္မွာ အသက္က ၉၅ႏွစ္ေလာက္ ရိွေနၿပီ ျဖစ္ေပမဲ့ သံခ်ဳိဆိုလုိက္ေတာ့
အေတာ္ေလးကို နားေထာင္လို႔ ေကာင္းပါတယ္။ စိတ္ကိုလည္း ေအးခ်မ္းမႈေပးတဲ့ ဆိုဟန္လို႔
ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အသံကို လိုရင္လိုသလို ဆြဲၿပီး ဆိုရတာမ်ဳိးပါ။ သို႔ေသာ္ အဆြဲတင္မကဘဲ
အငင္ေလးေတြလည္း ညွပ္ၿပီးပါရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆိုတဲ့သူကုိယ္တုိင္ကလည္း အသံခ်ဳိဖို႔
လိုပါေသးတယ္။ စာနဲ႔ေရးျပရေတာ့ သံခ်ဳိဆိုတာ ဘယ္လိုဟာမ်ဳိးပါလိမ့္ ဆိုၿပီး အတိအက်
ရွင္းျပဖို႔ က်ေနာ့္အတြက္ မလြယ္တာကိုေတာ့ စာဖတ္သူမ်ား နားလည္ေပးေစလိုပါတယ္။
သံခ်ဳိနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုဘယ္အေၾကာင္း၊ ဘယ္လိုအရသာမ်ဳိး ရိွသလဲဆိုတာကို
ေရွ႔မီေနာက္မီျဖစ္တဲ့ ဆရာႀကီးဦးဝင္းေဖတို႔လို ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြကို ေမးျမန္းၿပီး သံခ်ဳိအေၾကာင္းကို

အသံလႊင့္ႏုိင္ရင္ေတာ့ အလြန္လည္း ေကာင္း၊ မွတ္တမ္းတခုအေနနဲ႔လည္း တင္က်န္ရစ္မယ္လို႔
စိတ္ကူးေပၚမိပါတယ္။ ဆရာ့ကို ဝုိင္းေျပာၾကဖို႔လည္း အားလံုးကို တုိက္တြန္းပါတယ္။ ။

မီးျခစ္တဆံ

(ေမာင္ေသာ္က)
ႏို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈
(၁)

အႏွစ္၂၀ ဆိုပါလားေဟ့ …။
အျမင္ကပ္ေလာက္ေအာင္

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တပ္မက္စိတ္ရွိသူမ်ားက
ေၾကာင္သူေတာ္ေသာကနဲ႔ေလ…။
အႏွစ္၂၀ ဆိုပါလားေဟ့ …။

ေကာက္က်စ္ေသာ အျမင္တိုေသာ
ကိုယ္က်ဳိးငဲ့ ရန္လိုစိတ္နဲ ့

လူလားေျမာက္လာတဲ့ အာဏာပါးကြက္သားတို႔က

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

71

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေလးစားျခင္းငွာ မတတ္စြမ္းႏိုင္တဲ့
ေကာက္႐ိုးမွ်င္ ဥပေဒနဲ႔ေလ…။
အႏွစ္၂၀ ဆိုပါလားေဟ့ …။
အေကာင္းအဆိုးအေပၚမွာ

ရွက္ဖြယ္လိလိ ဥပကၡာျပဳႏိုင္သူမ်ားက
ယုတ္ညံ့သိမ္ဖ်င္းမႈနဲ႔

မသန္႔စင္ေသာအရာမွန္သမွ် မုသားပုဒ္မနဲ႔ေလ…။
အႏွစ္၂၀ ဆိုပါလားေဟ့ …။

႐ုပ္မွာ အာဏာနဲ ့က်ည္ဆန္
နာမ္မွာ ဖက္ဆစ္

မေအာင္ျမင္တဲ့ သူရဲေကာင္းမ်ားရဲ႕
အာဃာတထက္ အဆိပ္အေတာက္ျပင္းတဲ့ ခုံ႐ံုးအမိန္႔နဲ႔ေလ…။
(၂)

“မီးပြားကေလးကေနၿပီး မီးေတာက္ႀကီးျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ
ကမာၻေျမေပၚမွာရွိတဲ့ အညစ္အေၾကးဟူသမွ်နဲ႔

လူေလလူလြင့္ ဂ်ပိုးေတေလေတြကို ေလာင္စားသြားလိမ့္မယ္…” (ေဂၚကီ)
ေမာင္ေသာ္ကရဲ႕ ‘မီးျခစ္တဆံ’ ဟာ

ေနာင္ … အႏွစ္ ၂၀ ၾကာတဲ့အခါမွာ
ေလာင္စာမ်ားရဲ႕ ျပာနဲ႔ထုဆစ္
သမိုင္းဝင္ေက်ာက္တိုင္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္ ။ ။
ေမာင္ေသာ္က (ခ) ဗိုလ္မွဴးဘေသာ္

ေရတပ္ဗိုလ္မွဴးေဟာင္း တဦးလည္းျဖစ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တဦးလည္းျဖစ္၊ သေရာ္စာအေရးေကာင္းသူ စာေရးဆရာတဦးလည္းျဖစ္တဲ့
ေမာင္ေသာ္က (အမည္ရင္း ဦးဘေသာ္) အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ ေရးဖြဲ႔ခဲ့တဲ့
ကဗ်ာေတြထဲမွတပုဒ္ျဖစ္သည္။

၁၉၈၉ ေအာက္တိုဘာတြင္ တပ္မေတာ္အတြင္း ပုန္ကန္မႈျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ဟူေသာ
စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ စစ္ခံု႐ံုးမွ ေထာင္ဒဏ္အႏွစ္ ၂၀ ခ်မွတ္ခံရၿပီး ၁၉၉၁ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္
ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း၌ က်ဆံုးသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

72

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္ကို ဖားအံေထာင္ကို
ပို႔လိုက္ၿပီ

ဗကသေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္၊ ကိုထင္ေက်ာ္က ေထာင္ ၁၂ ခြဲ

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း)
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၀၈ ညပိုင္းအစီအစဥ္
“ခြပ္ေဒါင္းတို႔ရဲ႕အေမာက္၊ ခြပ္ေဒါင္းတို႔ရဲ႕ေျခေထာက္ကို ဘယ္လိုပဲ သံေျခခ်င္း ခတ္ေနပါေစ။
တေန႔က်လို႔ရွိရင္ ေဒါင္းအိုးေဝေတြက တြန္သံေပးလာမွာပါ”
ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ဆက္တိုက္ခ်ေနတဲ့ေနရာမွာ
ဒီကေန႔မွာ ေတာ့ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသ)
ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုစည္သူေမာင္၊ ကိုရဲျမတ္ဟိန္းတို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္စီ
ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။
ေနာက္တခါ

မႏွစ္က

ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးအတြက္

ဆက္တိုက္ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့သူ

ကိုထင္ေက်ာ္ ကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ခြဲ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ေျမာက္ဥကၠလာက သံဃာေတာ္ ဦးစႏၵာဝရ ကိုလည္း ေထာင္ ၈ ႏွစ္ခ်လိုက္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ေထာင္ခ်ခံရသူ အနည္းဆံုး ၉ ဦးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မေန႔တုန္းကလည္း ေထာင္ ၆၅
ႏွစ္ေက်ာ္စီ ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္
နဲ႔ ကိုကိုႀကီး အပါအဝင္ လူေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကို ေဝးလံတဲ့ ေဒသက ေထာင္အသီးသီးကို
ပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔မွာလည္း ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ခ်ခံထားရတဲ့ ဘေလာ့ဂါ ကိုေနဘုန္းလတ္နဲ႔ ၈၈
မ်ဳိးဆက္

ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔က

သိရပါတယ္။

ကိုဉာဏ္လင္းတို႔

ကို

ဖားအံေထာင္ကို

ပို႔လိုက္တယ္လို႔

“ခြပ္ေဒါင္းတို႔ရဲ႕အေမာက္၊ ခြပ္ေဒါင္းတို႔ရဲ႕ေျခေထာက္ကို ဘယ္လိုပဲ သံေျခခ်င္း ခတ္ေနပါေစ။
တေန႔က်လို႔ရွိရင္ ေဒါင္းအိုးေဝေတြက တြန္သံေပးလာမွာပါ”
“သူတို႔ေခတ္နဲ႔သူတို႔အခါနဲ႔ သူတို႔ကေတာ့ သူတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလို႔ လုပ္လိုက္တာေပါ့၊ စည္းမရွိ
ကမ္းမရွိ၊ ဥပေဒေတြ လုပ္ပစ္လိုက္တာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔လုပ္ေနၾကတဲ့

ကေလးေတြအတြက္ကေတာ့ ခြပ္ေဒါင္းတို႔ရဲ႕အေမာက္၊ ခြပ္ေဒါင္းတို႔ရဲ႕ေျခေထာက္ကို ဘယ္လိုပဲ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

73

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သံေျခခ်င္း ခတ္ေနပါေစ။ တေန႔က်လို႔ရွိရင္ ေဒါင္းအိုးေဝေတြက တြန္သံေပးလာမွာပါ။ ဒါေတြကို
သူတို႔တလွည့္ေတာ့

ၾကံဳလာဦးမွာေပါ့၊

က်မဘက္ေတာ့

က်မ

သားသမီး

လုပ္တဲ့ကိစၥကို

ဂုဏ္ယူပါတယ္” - ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ခြဲခ်မွတ္ခံရသူ ကိုၾကည္ျဖဴ၏ မိခင္ ေျပာၾကားခ်က္

“ေက်ာင္းတက္ေနတယ္ ေက်ာင္းသားတေယာက္ေပါ့ေနာ္။ မခံခ်င္ဘူးေပါ့၊ မခံခ်င္ေပမယ့္လည္း
က်မ

သားအတြက္ကို

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ

က်မကေတာ့

ႏိုင္ငံေတာ္သို႔

ေနာက္ျပန္ေရာက္ေနတယ္။

ဂုဏ္ယူတယ္။

ဆိုတာ

သူတို႔

အဲဒီကို

သူတို႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ေတြက

(နအဖ)

ေျပာေနတဲ့

မေရာက္ဘဲနဲ႔

အခုဟာက

ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့

က်န္စစ္သားတို႔ အေနာ္ရထာ တို႔လိုေပါ့၊ သူတို႔ထက္ ေတာ္မယ့္ တတ္မယ့္သူ ဆိုလို႔ရွိရင္
အကုန္လံုး

က်မကေတာ့

သတ္ပစ္

အဲဒီလိုပဲ

ဆိုတဲ့

ေမာင္ရဲျမတ္ဟိန္း ၏ မိခင္

သတ္မိန္႔ေပးသလိုမ်ဳိးေပါ့၊

ခံစားရတယ္”

-

ေထာင္ဒဏ္

အဲဒီလိုမ်ဳိး

၁၀

ႏွစ္

ျဖစ္ေနတာေပါ့ေနာ္။

ခ်မွတ္ျခင္းခံရသည့္

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စာေပအႏုပညာ (၁၄)

ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
စာေပမ်ား
ထိန္လင္း

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ေတြဟာ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို
ၾကည့္ၿပီးသိႏိုင္သလို သူေျပာတဲ့ စကားရပ္ေတြမွာလည္း အဲဒီလို ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ခံယူခ်က္ေတြ
ပါဝင္ေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေျပာစကားေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႔ေသာ

ထင္ရွားတဲ့ပုဂၢဳိလ္မ်ားရဲ႕စကားရပ္ေတြက သမိုင္းတြင္ၿပီး က်န္ရစ္ေလာက္ေအာင္ကို အရွိန္အဝါ
ရွိလွပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕ စကားတစ္ခြန္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။
ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္က “လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ သူျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားေနတဲ့
ေခတ္ႀကီးက သူ႔ပခုံးေပၚ တင္ေပးလိုက္တဲ့ သမိုင္းတာဝန္ကို သူ

ဘယ္ေလာက္သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ တိုင္းတာရမွာပဲ”လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီစကားဟာ သူ႔အေၾကာင္း ေျပာတိုင္း ထည့္ေျပာေလ့ရွိတဲ့ ကိုးကားစရာ စကားရပ္
ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္ သယ္ေဆာင္ျခင္း ခံရတဲ့ စကားရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကလည္း ဆရာ့ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတဲ့ ႀကိဳးပမ္းရပ္တည္မႈေတြေၾကာင့္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

74

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သူ႔စကားက ပိုၿပီး ေလးနက္လာတာလို႔ ယူဆရပါတယ္။

ဥပမာအေနနဲ႔ ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ လင္းယုန္ဂ်ာနယ္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကို
ၾကည့္ပါ။ ‘ျပည္သူ႔အာဏာသစ္ မုခ္ဦးသို႔’တဲ့။ ဒီလို ေဆာင္ပုဒ္မ်ဳိးက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို
ဦးတည္သြားေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ဒီကေန႔ ေခတ္အခါမွာေတာင္ စာေစာင္မွာ တပ္ခြင့္မရွိတဲ့
ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာကေတာ့ အဲဒီသလို လူထုဘက္က ရပ္တည္ခဲ့သလို

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကြန္ဂရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၆၃ ခုႏွစ္အထိ အမႈေဆာင္လူႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး
ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းအဖြဲ႔မွာလည္း
အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ဆရာက လူကိုယ္တိုင္

လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို စာေပနဲ႔လည္း တာဝန္ေက်ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လင္းယုန္ဂ်ာနယ္ ကေန သူ႔ရဲ႕ အျမင္ေတြကို

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးသားခဲ့ၿပီး အစိုးရကိုပါ ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရအေနနဲ႔
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အထက္စီးကေန မေနဖို႔ ဆရာက
တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ လင္းယုန္ဂ်ာနယ္ အုပ္တြဲ (၁)၊ အမွတ္ (၄)မွာ
“ယခုကဲ့သို႔ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၏ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္မွ ‘ထြက္ၿပီးသည့္ဆင္စြယ္ ဝင္တယ္လို႔ မရွိ’ဟူေသာ စကားအရ
‘ရာဇဣေျႏၵ’ကို ငဲ့လြန္းေနပါမူ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ နီးလ်က္ ေဝးေနၾကရမည္ပင္
ျဖစ္ေလသည္” လို႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

75

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အဲဒီကာလမွာ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႀကီးက
‘သူမနာ ကိုယ္မနာ သင္ပုန္းေျခေရးမူ’ ကို ကိုင္စြဲသင့္တယ္လို႔ အဆိုျပဳထားၿပီး ဆရာ

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ကလည္း အဲဒီ အခ်က္ကို ၂ ဖက္စလံုးက စဥ္းစားသင့္တဲ့အေၾကာင္း
ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရက တခ်ိန္လံုးအသံုးျပဳခဲ့တဲ့ သူပုန္က လက္နက္ခ်ေရး

လမ္းစဥ္အေပၚမွာလည္း “‘လက္နက္ခ်၍ ဝင္လာခဲ့ၾကပါ’ ဟူေသာ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို သူပုန္မ်ားက
ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ လက္ခံၾကပါမည္လား၊ ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ စဥ္းစားပါ” လို႔
ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဖဆပလဝန္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ သခင္ခ်စ္ေမာင္ရဲ႕ စကားအေပၚ အခုလို
ေဝဖန္ထားပါတယ္။ “ဝန္ႀကီး သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ စကားအရ ‘အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

လိုခ်င္တဲ့ေနရာမွာ တျခားသူေတြထက္ ပိုရင္သာ ပိုရမယ္ မေလ်ာ့ပါဘူး’ ဟူေသာအခ်က္သည္
တကယ့္မွန္ကန္ေသာ သစၥာတရားသာ ျဖစ္ပါက ျပည္တြင္းစစ္ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားအၾကားတြင္

၉ ႏွစ္ေက်ာ္ ၁ဝ ႏွစ္နီးပါးမွ် အလူးအလွိမ့္ ခံခဲ့ၾကရေသာ၊ ယခုတိုင္ မရႈမလွ ခံေနၾကရဆဲျဖစ္ေသာ
ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူအားလံုး၏ အက်ဳိးအတြက္ မိမိတို႔အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
မေျပာင္းလြဲႏိုင္စရာ မရွိေပ”

တိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ တာဝန္ဟာ သက္ဆိုင္ရာ
တိုင္းျပည္မွာ ေနထိုင္သူ ျပည္သူျပည္သား အားလံုးမွာ ရွိတယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာႏိုင္ေပမယ့္
တကယ္တမ္း တာဝန္အရွိဆံုးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအရွိဆံုးက အစိုးရ

အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအယူအဆမ်ဳိးကို ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္က

၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ လင္းယုန္ဂ်ာနယ္ရဲ႕ ေခါင္းႀကီးမွာ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကို
ဖြင့္ေလာ့’ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဆရာက အခုလို ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
“ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ သစၥာခံ
လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက တဖက္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးစု အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက တဖက္ စစ္မက္ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္လ်က္ ရွိၾကသည္မွာ ၁ဝ
ႏွစ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေပၿပီ။ ဤသို႔ ၁ဝ ႏွစ္နီးပါးမွ် ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္း
စစ္မက္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္သက္မႈႏွင့္ လံုၿခံဳမႈတို႔အတြက္

ႀကီးစြာေသာတာဝန္ကို ခံယူထားရေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႔သည္လည္း တာဝန္မရွိဟု
ေျပာႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသေလာ။ သားသမီးမေကာင္း မိဘေခါင္းဆိုေသာ

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈစကားပံုရွိသည့္အတိုင္း တိုင္းျပည္၌ မေကာင္းသမွ်တို႔သည္လည္း
ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ႀကိဳးကိုင္ထားေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႔၌ တာဝန္ရွိသေလာက္ ရွိေပသည္။
မိမိတာဝန္ကို သိေသာ မည္သည့္ အာဏာလက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမဆို
မိမိတို႔၏တာဝန္ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထမ္းေဆာင္ ခံယူၾကရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ယခုအခါတြင္ တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ၉ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ၁ဝ
ႏွစ္နီးပါးခန္႔မွ် လက္နက္အားကိုး ဝါဒျဖင့္ ထိန္းသိမ္းရယူရာ၌ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ
ဖဆပလအဖြဲ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ နည္းလမ္းမ်ား ပြင့္လာျပန္ေသာအခါ၌လည္း

ထိန္းသိမ္းရယူျခင္းျပဳရန္ တင္းတင္းမာမာ ျပဳလုပ္ေနျပန္ေပသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ေနျခင္းအား
နားမလည္ႏိုင္စရာ ျဖစ္ေနေပသည္”

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

76

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒီသံုးသပ္ခ်က္ေတြ တိုက္တြန္းခ်က္ေတြကို ၾကည့္ရင္ ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔
ရပ္တည္ခ်က္ေတြအေၾကာင္း ခန္႔မွန္းႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ယူဆမိပါတယ္။

ဆရာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္က သူကြယ္လြန္ရင္ မီးသၿဂႋဳဟ္ပစ္လိုက္ဖို႔ သားျဖစ္သူကို
မွာသြားတဲ့အေၾကာင္း၊ သူ႔စာေတြကို အုတ္ဂူထက္ အမွတ္တရ ျဖစ္မယ့္အေၾကာင္း၊

ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳစာေတြ ေရးသားျပဳစုသြားခဲ့သူတစ္ဦးအတြက္
အုတ္ဂူမလိုပါဘူး။ သူ႔စာေတြက ျပည္သူရဲ႕ ႏွလံုးအိမ္ထဲမွာ အုတ္ဂူအျဖစ္ တည္ရွိေနပါလိမ့္မယ္လို႔
ဆရာပါရဂူက ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆရာ့ကို ဂူသြင္းျမွဳပ္ႏွံခဲ့တဲ့ ေနရာျဖစ္တဲ့
ႀကံေတာသုသာန္ႀကီးတစ္ခုလံုးကိုလည္း လက္ရွိ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ

ဖ်က္ဆီးပ်က္လိုက္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္လည္း သူ႔အေၾကာင္း သူ႔စာေပေတြကေတာ့ လံုးဝ
ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကြယ္လြန္သူ သတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာကလည္း
ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕ စာေပေတြကို ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေစခ်င္တဲ့အေၾကာင္း
‘ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ဋီကာ’ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာ၊ သမိုင္းအစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့သူေတြရဲ႕ စာေပေတြကို ဝိုင္းဝန္း
ထိန္းသိမ္းေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွသာ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့အခါ တိုင္းျပည္အတြက္
ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူကို ဂုဏ္ျပဳႏိုင္မယ္ မဟုတ္ပါလား။ ။
ထိန္လင္း (၁ဝ၊ ၁၁၊ ၂ဝဝ၈)

အေဖေပးတဲ့ အားေဆးတစ္ခြက္
အရွင္ဉာဏိက

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၈
မေန႔

(ႏုိဝင္ဘာလ

တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္

၁၄

ရက္၊၂ဝဝ၈)

ၿမိဳ႔ကုိေရာက္ေနတဲ့

ညက

ဒကာႀကီးနဲ႔

ျမန္မာျပည္ကုိ

ဖုန္းဆက္ျဖစ္တယ္။

စကားေျပာျဖစ္တယ္။

ဒကာႀကီးက

အမ်ားအားျဖင့္ ရြာမွာအေနမ်ားတာမုိ႔ ဆယ္ခါတစ္ခါ သူနဲ႔ဆုံ ျဖစ္ဖုိ႔က မလြယ္ပါဘူး။ ဆုံျဖစ္လုိ႔
ေျပာျဖစ္ျပန္လွ်င္လည္း

စကားကုိ

မ်ားမ်ားစားစား

ဆုိလွ်င္လည္း

က်န္းမာေရး

မေျပာတတ္သူမုိ႔

ကုိယ္ေမးသေလာက္ပဲ

သူကေျပာၿပီး ဖုန္းကုိ ညီေတြဆီ လႊဲေပးတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒကာႀကီး ဘာမ်ားမွာဦးမလဲလုိ႔
ဦးဇင္း

ဂရုစုိက္ၿပီး

ေနထုိင္ဖုိ႔

ဆုိတာနဲ႔

ဦးဇင္းဒကာမႀကီးက

ဦးဇင္းျပန္လာဖုိ႔ကုိပဲ မွာလုိက္တယ္ ဆုိတဲ့ စကားႏွစ္ခြန္းကုိပဲ သူ႔ဆီက ပုံမွန္ၾကားရေလ့ရွိပါတယ္။

ဦးဇင္းအတြက္ မွာဖုိ႔ေျပာတာမဟုတ္ဘူး၊ ဒကာႀကီးအတြက္ ဘာမ်ားမွာလုိတာရွိသလဲေမးတာ လုိ႔
ေျပာပါမွ “လူႀကဳံရွိလွ်င္ အားေဆးေလး ထည့္ေပးခ်င္ေပးလုိက္ေပါ့ဘုရား” လုိ႔ ေျပာတတ္ပါတယ္။
ဒီေတာ့

သူအလြန္ဆုံးမွာခဲ့တာကေတာ့

အားေဆးပါပဲ။

ဒီထက္ပုိၿပီး

ဘာမွလုိခ်င္တယ္လုိ႔

မေျပာခဲ့သလုိ ဒီထက္ပုိၿပီးလည္း ဘာမွ အပုိမမွာခဲ့ပါဘူး။ ဒီတစ္ခါေတာ့ သူ႔အနီးအနားမွာ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

77

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဘယ္သူမွ မရွိတာေၾကာင့္ သူနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ေျပာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ထူးထူး
ဆန္းဆန္းပဲ

ဒကာႀကီးက

အႏွစ္ႏွစ္အလလက

သူလုိခ်င္တာကုိ

ေလ်ာက္ထားပါတယ္။

သူ႔အေပၚထင္ထားတဲ့

သူ႔စကားၾကားရေတာ့

အထင္မွားတစ္ခုလည္း

မွန္မွန္ကန္ကန္

သိခဲ့ရပါတယ္။ သူကုိယ္တုိင္ ပညာတတ္တစ္ဦး မဟုတ္ေပမယ့္ ပညာေရးအေပၚ သူလည္း
စိတ္ထက္ထက္သန္သန္
ကုိယ္ငယ္စဥ္က

ရွိေပသားရယ္လုိ႔လည္း

ကုိယ့္ေမြးရပ္ရြာမွာ

ရြာဘုန္းေတာ္ႀကီးက

မူလတန္းေက်ာင္းဆုိတာ

မရွိပါဘူး။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းေက်ာင္း

ရြာရွိကေလးငယ္ေတြကုိ
တစ္ရာေက်ာ္

နားလည္မိရပါတယ္။

မူလတန္းပညာ

ႏွစ္ရာနီးပါး၊

(ဘ၊က)

ဖြင့္ကာ

ဆရာေတာ္တစ္ပါးတည္း။

ဒါေၾကာင့္

သင္ၾကားေပးပါတယ္။

သင္တဲ့ဆရာက

ဒါေၾကာင့္

ေက်ာင္းသားေတြက

ေလးတန္းေအာင္ၿပီး ကုိရင္ ေက်ာင္းသားေတြထဲက ခပ္ထက္ထက္သူေတြက ဝုိင္းဝန္းကူၿပီး

သင္ျပေပးရတယ္။ ကုိယ္ ေလးတန္းေအာင္ေတာ့ ကုိယ့္အသက္က (၉) ႏွစ္။ ရပ္ရြာထုံးစံအတုိင္း
တခ်ိဳ႕

ေလးတန္းေက်ာင္းသားေတြက

ကုိယ့္ထက္အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့

ဆယ့္သုံးေလးႏွစ္အထိ

ရွိတတ္တာ။

ကုိရင္ေက်ာင္းသားႀကီးေတြကုိ

ဒါေၾကာင့္

ကုိယ္က

စာျပန္သင္ေပးခဲ့ရေသးတယ္။
ဆရာေတာ္

မူလတန္းေက်ာင္းဖြင့္ရတဲ့

သူတပည့္ေတြထဲက

တစ္ေယာက္တေလ

ရည္ရြယ္ခ်က္က

သူ႔စကားနဲ႔ပဲ

ထြန္းေပါက္သြားလုိ႔

ရွင္းေနပါတယ္။

ရပ္ရြာအတြက္၊

ကုိယ့္ႏုိင္ငံ

ကုိယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ ျပန္လည္ေက်းဇူးျပဳႏုိင္တယ္ဆုိလွ်င္ပဲ သူပင္ပန္းခံရတာ တန္မွာပါလုိ႔လည္း
မၾကာခဏ

ေျပာတတ္ပါတယ္။

အပင္ပမ္းခံမႈမ်ားေၾကာင့္သာ
ကုိယ္ငယ္စဥ္က

ကုိယ့္မွာ

ကုိယ့္ရြာမွာ

အေတာ္နည္းပါေသးတယ္။

သုိ႔ေပမယ့္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးရဲ့

မူလတန္းေလး

အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈနဲ႔

ေအာင္ျမင္ေအာင္

သင္ႏုိင္ခဲ့တာ။

မူလတန္းေအာင္ျမင္သူေတာင္မွ

အသုံးလုံး

အစုိးရထုတ္ျပန္တဲ့စစ္တမ္းမ်ားမွာေတာ့

စီမံကိန္းမ်ား

ရာခုိင္ႏႈန္း

ၿပီးကာစအခ်ိ္န္ဆုိေတာ့

ကုိယ့္ႏုိင္ငံရဲ့

စာတတ္ေျမာက္ႏႈန္းက

ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံႀကီးေတြေအာက္ မနိမ့္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရြာမွာေတာ့ လူႀကီးသူမတစ္ဦးဦး
စာဖတ္ေနတာမ်ိဳးကုိေတာ့

ကုိယ္ငယ္စဥ္က

ကုိယ့္ဘဝအတြက္

မေမ့ႏုိင္တဲ့အရာေတြထဲက

သင္ၾကားလုိတယ္။

ဒါေပမယ့္

သိပ္ၿပီး

မေတြ႔ခဲ့မိဖူးပါဘူး။

တစ္ခုကုိေျပာျပခ်င္တယ္။

အဲဒီလုိ

ကုိယ္ေလးတန္းေအာင္ေတာ့ ကုိယ္က အလယ္တန္းနဲ႔ အထက္တန္းစာေပေတြကုိ ဆက္လက္
ေက်ာင္းဆက္ထားေပးႏုိင္ေလာက္ေအာင္
ေက်ာင္းဆက္တက္မယ္ဆုိလွ်င္လည္း
ကုိယ့္ကုိၿမိဳ႕ပုိ႔ေပးႏုိင္ေလာက္တဲ့

ကုိယ့္မိဘေတြမွာ
ၿမိဳ႕ကုိပုိ႔

အေျခအေန

မွန္းဆမိေပမယ့္

ေကာင္းေကာင္းေတာ့လည္း

နားလည္ဖုိ႔ထက္

ကုိယ္တက္ေရာက္ခ်င္တာကုိ

ကုိယ့္စိတ္က

စီးပြားေရးက
ေပးရမွာ။

မရွိပါဘူး။

မိဘေတြမွာ

အဲဒီအေျခအေနကုိ

မျပည့္စုံဘူး။
အဲဒီလုိ

အနည္းငယ္

နားမလည္ခဲ့ပါဘူး။

အေျခအေနေတြကုိ

ျဖည့္ဆည္းမေပးခဲ့တဲ့

ကိုိယ့္ဖခင္အေပၚမွာပဲ

မေက်မနပ္ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။

မျဖည့္ေပးရေကာင္းလားလုိ႔ဆုိၿပီး

ကုိယ့္ကုိ

ကုိယ့္မိဘေတြအေပၚမွာလည္း

ကုိယ္အလုိခ်င္ဆုံးဆႏၵကို

အေတာ္နာက်ည္းခဲ့မိတယ္။

သူတုိ႔ေတြ ပညာမတတ္လုိ႔ ပညာေရးကုိ အားမေပးတာလုိ႔လည္း ကုိယ္က ထင္ထားခဲ့တယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

78

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကေလးစိတ္နဲ႔ပဲ

သူတုိ႔ေက်ာင္းထားမေပးလည္း

ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ႔ကုိယ္

ဘာအေရးလဲ၊

တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ

ေက်ာင္းတက္ျဖစ္ေအာင္တက္မယ္လုိ႔

ကုိယ့္ဟာကုိယ္

ဆုံးျဖတ္ထားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႔မွာေနႏုိင္မယ့္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ကုိရင္ဘဝနဲ႔ ၿမိဳ႔မွာ

စာသင္ထြက္ျခင္းက အေကာင္းဆုံးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီး အဲဒီလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့
တျခားနည္းလမ္းလည္း

ကုိယ့္မွာ

မရွိခဲ့ပါဘူး။

လူတုိင္းက ကုိယ့္လုိအခြင့္အလမ္းမ်ိဳး ဖန္တီးလုိ႔ ျဖစ္ေကာင္းမွ ျဖစ္ႏုိင္မွာ။ ကုိယ္ငယ္ငယ္က
မက္ခဲ့တဲ့

ေက်ာင္းတက္ခ်င္လြန္းတဲ့ကိုယ့္အိပ္မက္

တကယ္အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ့ၿပီ။

ႏွစ္ေတြ

ေက်ာင္းတက္လုိတဲ့အိပ္မက္မက္ေနမယ့္
ဘယ္ေလာက္မ်ားမယ္ဆုိတာ
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့
ဘယ္ေလာက္ေတာင္

ေစာင့္ခဲ့ရတာ။

ကေလးငယ္ေတြ

မသိႏုိင္ဘူး။

လုိအပ္ခ်က္ကုိ

အမ်ားႀကီး

ခုေတာ့

ကုိယ့္လုိပဲ

ကုိယ့္ရြာမွာ

ကုိယ့္မိဘေတြလုိပဲ

ကုိယ့္သားသမီးေတြရဲ႕

မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တဲ့

မိဘေတြဆုိတာလည္း

မ်ားေနမလဲ။

မခန္႔မွန္းႏုိင္ဘူး။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ကုိယ့္ေမြးရပ္ရြာမွာ မူလတန္းေက်ာင္းေလးရွိေနခဲ့တာ အေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ။
ဒီေက်ာင္းေလးရဲ႕

အေျခခံေၾကာင့္

ေလးငါးေယာက္ရွိေနၿပီ
မမက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အရာ၊

တဲ့။

ရြာသားထဲက

ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ေနသူေတြေတာင္

ကုိယ္ငယ္ငယ္ကဆုိ

ကုိယ့္ရြာသားထဲမွာ

ဆယ္တန္း

ဒါမ်ိဳးက

အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္

ေအာင္သူဆုိတာ

လုံးဝမရွိခဲ့ဘူး။

အထက္တန္းပညာေရးဆုိတာ သူတုိ႔လုိရြာသားေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့အရာလုိ႔လည္း ကုိယ့္ရြာသားေတြ
ေတြးမိၾကဟန္
ခုေတာ့

မတူပါဘူး။

တဆင့္တက္ကာ

မူလတန္းကေန

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကတယ္

တဲ့။

အလယ္တန္းအထိ

ကုိယ့္အားကို္ယ္ကုိး

ဆုိတဲ့

တုိးျမွင့္ႏုိင္ေအာင္
ေခါင္းစဥ္ေအာက္က

ေက်ာင္းသားမိဘေတြရဲ႕ စုေပါင္းထည့္ဝင္ေငြနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာငွားကာ ငါးတန္း၊ ေျခာက္တန္းနဲ႔
ခုနစ္တန္းမ်ားကုိ ရြာမွာပဲ သင္ၾကားေပးေနၾကတယ္ တဲ့။ ဝမ္းသားစရာ သတင္းေကာင္းေပါ့။

သုိ႔ေပမယ့္ အေဆာက္အဦက မျပည့္စုံလုိ႔ သက္ကယ္မုိးထားတဲ့ အကာအရံမဲ့အေဆာင္ထဲမွာပဲ
သင္ၾကားေနၾကရတယ္

တဲ့။

ဒါကေတာ့လည္း

ဘယ္

ေကာင္းသတင္း

ဟုတ္ႏုိင္ပါ့မလဲ။

အိမ္နဲ႔စာသင္ေက်ာင္းနဲ႔ မေဝးတာေၾကာင့္ ဒကာႀကီးက အကာအရံမဲ့ အေဆာက္အဦးထဲမွာ
စာသင္ေနၾကရတဲ့ ကေလးေတြရဲ့ ဆင္းရဲေတြကုိ ျမင္မိမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ဒီဆင္းရဲေတြကိုလည္း
မၾကည့္ရက္ မျမင္ရက္လုိ႔ ျဖစ္မွာပါ။ ဒါမွ မဟုတ္လည္း သူ႔သားငယ္ငယ္က ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့
ေတာင္းဆုိမႈမ်ိဳး သူကုိယ္တုိင္ မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့သလုိ တျခား ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးဦးကုိ

မျဖစ္ေစခ်င္တာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္မလားပါ။ “တတ္ႏုိင္မယ္ဆုိလွ်င္ ရြာက အကာ မဲ့ေနတဲ့
ေက်ာင္းေလးအတြက္ အကူအညီေပးပါ ဦးဇင္း” လုိ႔ အထူးတလည္ ေလ်ာက္ထားလာတယ္။

သားဆီက ဘာမွ မေတာင္းဆုိဘူး တဲ့။ ဒကာႀကီးရဲ့ ဒီေတာင္းဆုိမႈဟာ သူ႔စိတ္ထဲမွာ အေတာ္
ဆႏၵျပင္းျပလြန္းလုိ႔သာ

ျဖစ္မွာပါ။

ကုိယ့္မွာရွိတာေလးထဲက ဖဲ့ၿပီး အိႏိၵယမွာ ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႔၊ ထုိင္းနယ္စပ္ရွိ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

79

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ကေလးငယ္အခ်ိဳ႕နဲ႔၊ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ရြာက ကေလးအခ်ိဳ႕ကုိ ပညာသင္စားရိတ္တတ္ႏုိင္သမွ်

ေထာက္ပံ့ေပးေနခဲ့တာ၊ အေတာ္ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ့္ရပ္ရြာက စာသင္ေက်ာင္းေလး
အမုိးမခုိင္၊ အကာမရွိ ျဖစ္ေနတာကုိ ျပဳျပင္ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ကုိေတာ့ ကုိယ္က သတိမရခဲ့ဘူး။

ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕အားနဲ႔ မတတ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ မစဥ္းစားမိခဲ့တာလည္း ပါသေပါ့ေလ။
ခုေတာ့ ကုိယ့္ဖခင္ဒကာႀကီးရဲ႕ ဆႏၵကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးရာေရာက္ေစ။ ကုိယ္ငယ္စဥ္က
ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရသလုိ ပညာကုိ လုိလုိလားလားသင္ယူလုိပါလ်က္ကယ္နဲ႔ သင္ခြင့္မရတဲ့သူငယ္မ်ိဳးေတြ
မရွိရေလေအာင္

ေဆာက္ေပးမယ္လုိ႔

အလယ္တန္းေက်ာင္းေဆာင္
ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။

တစ္ေဆာင္ေတာ့

ေဆာက္ျဖစ္ေအာင္

ကုိယ့္ဒကာႀကီးကိုလည္း

အဲဒီအတြက္

တာဝန္ယူပါ့မယ္လုိ႔ အာမဘေႏၲခံလုိက္တယ္။ သူေက်နပ္သြားမွာပါ။ အေဆာက္အဦက က်ပ္ေငြ
သိန္းငါးဆယ္ေလာက္

ေတာရြာအဆင့္နဲ႔ေတာ့
ေဒၚလာငါးေထာင္ဆုိတာ

ကုန္က်မယ္

တဲ့။

အတန္အသင့္
ကုိယ္ဒီမွာ

ေဒၚလာ

ငါးေထာင္ခန္႔ေလာက္

လုံေလာက္တဲ့

ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့

ျဖစ္မွာေပါ့။

အေဆာက္အဦျဖစ္နုိင္မွာပါ။
ကုန္က်မႈရဲ႕

(one

semester)

စာသင္ရာသီ တစ္ခုစာေလာက္ပဲရွိတာ။ ကုိယ့္အတြက္ ဆီမီစတာတစ္ခု ဖ်က္လုိက္လွ်င္ ဟုိက
ကေလးငယ္ေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ အဆင္ေျပသြားၾကမွာ။ ဘာလုိ႔ ကုိယ္က ဒီအခြင့္ေကာင္းကုိ
လဲလွယ္မယူႏုိင္ရမွာလဲ။ ကုိယ့္ဆရာဘုန္းႀကီး မိန္႔သလုိ သူတုိ႔ေတြထဲမွာ ဘာသာ၊ သာသနာ၊

တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ေနမယ့္သူေတြ မပါဝင္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဘယ္သူေျပာႏုိင္မွာလဲ။
ကုိယ့္တုိင္းျပည္

ကုိယ္ခ်စ္တယ္

ဆုိလွ်င္

ကုိယ့္တုိင္းျပည္ထူေထာင္ရာမွာ

အုတ္တစ္ခ်ပ္

သဲတစ္ပြင့္ျဖစ္ၾကမယ့္ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ကုိယ္က ဘာလုိ႔မကူညီႏုိင္ရမွာလဲ။ ဒါဟာ
မြန္ျမတ္တဲ့အလုပ္ပဲ

မဟုတ္လား။

ပညာမတတ္သူေတြမ်ားလွ်င္
သိထားတာပဲ

ေနာက္ၿပီးလည္း

ဘယ္ေလာက္အႏၲရာယ္ႀကီးတယ္ဆုိတာ
မဟုတ္လား။

တုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ
ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လည္း

ေမတၱာျဖင့္
အရွင္ဉာဏိက

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

80

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ပီကာဆုိရဲ႕ပန္းခ်ီကား ၂ကား
လင္းထက္ေဇာ္
ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၈
ပန္းခ်ီကားထဲက ဣတၳိယမ်ား

ပန္းခ်ီကားထဲမွာလည္း နာမည္ႀကီး မိန္းမလွေတြ ရိွတတ္ပါတယ္။ အထူး ေက်ာ္ၾကားသူကေတာ့
“မုိနာလီဇာ”ေပါ့။ အာရွဘက္မွာ ဆုိရင္လည္း ပန္းခ်ီကားထဲက “သီတာ”ကုိ ျမင္ၿပီး
ဒႆဂီရိဘီလူးႀကီး ခုိက္သြားရတယ္ ဆုိတ့ဲ ပုံျပင္ဇာတ္လမ္း ရိွပါေလေရာလား။

ပန္္းခ်ီဆရာအမ်ားစုဟာ ေယာက်ၤားေတြ ျဖစ္လုိ႔လားေတာ့ျဖင့္ မသိဘူး၊ အမ်ဳိးသမီပုံဆဲြရတာ
အာရုံက်တယ္ ထင္ပါရဲ႕၊ ပန္းခ်ီကားထဲက မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လွေနတာ
ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီအဆုိဟာ အခါခပ္သိမ္းေတာ့ မမွန္ပါဘူး။ ေဟာဒီပန္းခ်ီကားကုိ ၾကည့္လုိက္ပါ။

ဒီအထဲက အမ်ဳိးသမီးငါးေယာက္လုံး မလွတာ ေသခ်ာပါတယ္။ “ရုပ္ႏွယ္ ဆုိးမွဆုိး” လုိ႔ေတာင္
ေျပာရမလားပဲ။ ေဟာဒီေ၀ဖန္ခ်က္ကေလးကုိလည္း ဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါဦး။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

81

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

“ဒီေလာက္အရုပ္ဆုိးတ့ဲဟာေတြ ဘယ္ေကာင္ကမ်ား ဆဲြတာပါလိမ့္။ ၾကည့္စမ္းပါဦး၊

ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွတ့ဲ မ်က္ႏွာႀကီးေတြ - - ။ ဒါ ပန္းခ်ီတ့ဲလားဗ်ာ - - ။ ဟင္း - ကေလးဆဲြခုိင္းရင္ေတာင္ ဒီထက္သာဦးမယ္။”
ဒီလုိ ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ အဆဲခံရတ့ဲ ပန္းခ်ီဆရာ ဘယ္သူမွတ္လဲ - - ။ မယုံမရိွနဲ႔ “ပီကာဆုိ” မွ
“ပီကာဆုိ” ပါပဲ။ ဟုိ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္က ဒီပန္းခ်ီကား ေပၚလာေတာ့ ၀ုိင္းဆဲၾက ဆုိပဲ။
တခ်ိန္တည္းမွာ လူငယ္တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေသြးရူးေသြးတမ္း စဲြလန္းသြားၾကတယ္လုိ႔လည္း
အဆုိရိွပါတယ္။
အဲဒီ ေခတ္ လမ္းသစ္ထြင္ခ်င္တ့ဲ လူငယ္ပန္းခ်ီဆရာေတြၾကားမွာ “ေဂၚဂင္”ဟာ ဘုရင္ေပါ့။

ေနာက္ေတာ့ “ေဆဇန္း”ဟာလည္း “ေဂၚဂင္”နဲ႔ အၿပိဳင္ျဖစ္လာတယ္။ ခုေတာ့ ဒီလူငယ္ေတြ
အားလုံးဟာ “ပီကာဆုိ” မွ “ပီကာဆုိ” ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ ဒီပန္းခ်ီကားဟာလည္း
“က်ဴဗစ္ဇင္(Cubism)” ကုိ စဖြင့္လုိက္တ့ဲ သမုိင္း၀င္ျဖစ္သြားေတာ့တယ္။

ပန္းခ်ီကားရဲ႕ မူရင္းအမည္က (Les Demoiselles d'Avignon)ပါ။ စပိန္ဘာသာစကား ျဖစ္မယ္
ထင္ပါရဲ႕။ အဓိပၸာယ္ ဘာမွန္းမသိလုိ႔ ‘မိန္းမ်ား’လုိ႔ပဲ ထားၾကပါစုိ႔။
ပန္းခ်ီအတတ္ပညာအရဆုိရင္ေတာ့ ‘ပတ္ဘလုိပီကာဆုိ(Pablo Picasso)’ (၁၈၈၁-၁၉၇၃) ဟာ
ေဆဇန္းကုိ ဆက္ခံသူလုိ႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ေဆဇန္းရဲ႕ မ်ဥ္းေျဖာင့္ မ်ဥ္းေကြး ဟာမုိနီကုိ
ခ်ဲ႕ထြင္ယူလုိက္တာ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “ပီကာဆုိ”ရဲ႕ ျဖည့္စြက္ခ်က္က “ဒုိင္းနမစ္”လုိ႔

ဆုိတယ္။ “ေဆဇန္း”က ၿငိမ္ေနေပမယ့္ “ပီကာဆုိ”က လႈပ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လႈပ္တာလဲ၊
ဆက္ဆန္းစစ္ၾကေတာ့ ‘ဒုိင္မင္းရွင္း’ေတြ ပြားယူႏုိင္လုိ႔ လုိ႔ အေျဖထြက္လာတယ္။

ဒီအေျဖကုိယ္တုိင္သည္ပင္ ‘က်ဴဗစ္ဇင္’ ရဲ႕ အေျခခံအေကာက္အယူလုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ပန္းခ်ီကားရဲ႕ ဘယ္ဘက္ဆုံးက မိန္းမကုိ ၾကည့္လုိက္ပါ။ သမုိင္းမတင္မီေခတ္က
စပိန္ပန္းပုဟန္ေတြ ပါေနတယ္။ ညာဘက္အစြန္က မိန္းမႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္ႏွာကေတာ့

အာဖရိကအေနာက္ျခမ္း နီဂရုိးေတြ သုံးေလ့ရိွတ့ဲ မ်က္ႏွာဖုံးေတြလုိျဖစ္ေနတယ္။ အလယ္က
ႏွစ္ေယာက္ပဲ၊ အဲဒီေခတ္ (၁၉၀၇) ဟန္ပါတယ္။
“ပီကာဆုိ”ရဲ႕ အဆုိအရ အလွအပနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ခံစားၾကည့္ျမင္ပုံဟာ အခ်ိန္တုိ႔ ေနရာတုိ႔ ဆုိတ့ဲ
ဒုိင္မင္းရွင္းေတြ အလုိက္မတူႏုိင္ပါဘူး တ့ဲ။ သူ႔ရဲ႕ က်ဴဗစ္ဇင္ဟာ ဒုိင္မင္းရွင္းမ်ဳိးစုံကုိ ကင္းဗတ္ေပၚ
ဆဲြစုလုိက္တာျဖစ္ပါသတ့ဲ။
ပန္းခ်ီေ၀ဖန္ေရးဆရာေတြကေတာ့ ဒီပန္းခ်ီကားကုိ အခုလုိ သုံးသပ္ၾကတယ္။ “ပီကာဆုိ”ရဲ႕
မိန္းမေတြမွာ ပါ၀ါရိွတယ္။ ျပင္းအားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုိ႔အားျပင္းတယ္ တ့ဲ။ လွခ်င္မွေတာ့
လွမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဓာတ္လုိက္သလုိ တြန္႔သြားႏုိင္တယ္ ဆုိပဲ။
မွန္ေရွ႕က ေကာင္မေလး
ရင့္က်က္ျပည့္စုံလာတ့ဲ က်ဴဗစ္ဇင္ကုိ ေလ့လာခ်င္သပ ဆုိရင္ေတာ့ ပီကာဆုိရဲ႕ ၁၉၃၂ က ဆဲြခ့ဲတ့ဲ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

82

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မွန္ေရွ႕က ေကာင္မေလး (Girl before a Mirrow) ကုိ ၾကည့္ပါ တ့ဲ။

ပန္းခ်ီကားတစ္ခုလုံးဟာ ေရာင္စုံမွန္ခ်ပ္ေတြ တပ္ထားတ့ဲ ျပဴတင္းေပါက္ေလးလုိပဲ
တမ်ဳိးလွေနတယ္။ မ်ဥ္းေကြး မ်ဥ္းေကာက္ေတြနဲ႔ သရုပ္ေဖာ္ထားတ့ဲ ေကာင္မေလးကုိ
ေသခ်ာၾကည့္လုိက္ေတာ့မွ လွရုံသက္သက္ မဟုတ္တ့ဲ အျမင္ဆန္းက်ယ္မႈကုိ
ေတြ႔လုိက္ရေတာ့တယ္။ မိန္းကေလးဟာ ၀တ္စုံလွလွေလး ၀တ္ထားတယ္။
တၿပဳိင္နက္တည္းမွာပဲ ၀တ္လစ္စလစ္ ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ အိပ္စေရးနဲ႔

ၾကည့္ရသလုိ အေရျပားကုိ ေဖာက္ျမင္ေနရျပန္တယ္။ မိန္းကေလးသုံးေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။
တကယ့္ကုိ တေယာက္ထဲပါ။ ကေလးမရဲ႕ မ်က္ႏွာကုိ စုိက္ၾကည့္လုိက္ျပန္ေတာ့ ေဘးတုိက္လား၊
ေရွ႕တည့္တည့္လား မေသမခ်ာ ျဖစ္လာရျပန္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ႏွစ္ခုလုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ပန္းခ်ီသုေတသီေတြေျပာတ့ဲ “က်ဴဗစ္ဇင္ဆုိတာ ဒုိင္မင္းရွင္းေတြကုိ ေရာၿပီး ကင္းဗတ္ေပၚ
တင္ထားတာ” ဆုိတာကုိ ခပ္ေရးေရး သေဘာေပါက္လုိက္သလုိပါပဲ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

83

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မွန္ထဲကအရိပ္ကုိ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ နားမလည္ႏုိင္ ျဖစ္ရျပန္ေရာ။ ပန္းခ်ီကုိ ေက်ာ္သြားတ့ဲ

ဒႆနအျမင္တရပ္ကုိ ညႊန္းခ်င္တာလုိ႔ ေျပာသံ ၾကားဖူးတယ္။ မဆုံးေတာ့တ့ဲ အေတြးေတြနဲ႔
“မွန္ေရွ႕က ေကာင္မေလး”ကုိ မခြာႏုိင္ ျဖစ္ရေတာ့တယ္။ ေနာက္ထပ္ ၾကားဖူးတာ တခုက

ဒီပန္းခ်ီကားကုိ ‘အဲလဘတ္ အုိင္းစတုိင္း’ သိပ္စဲြသတ့ဲ။ သုေတသီတခ်ဳိ႕ကဆုိရင္ အုိင္းစတုိင္းရဲ႕
‘ရီေလတစ္ဗတီ’ နဲ႔ ‘ပီကာဆုိ’ ရဲ႕ ‘က်ဴဗစ္ဇင္’ၾကားမွာ အဆက္မအစပ္ ရိွႏုိင္တယ္လုိ႔ေတာင္
ေျပာၾကရဲ႕။ က်ဴဗစ္ဇင္ဆုိတာ ‘ေနရာနဲ႔အခ်ိန္ရဲ႕ သႏၱာန္(Space-time-continuum)’ ကုိ ပန္းခ်ီနဲ႔
ရွင္းျပေနတာျဖစ္တယ္ လုိ႔လည္း ေျပာၾကတာေတြ ရိွတယ္။ ။

(မုိး ဂ်ာနယ္၊ ၂၀၀၄ ဇြန္လ၊ ေခတ္ေပၚပန္းခ်ီကုိ ခံစားၾကည့္ျခင္း ေဆာင္းပါး အပုိင္း ၅ မွ
ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

“ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆိုတဲ့လမ္းက
ပိတ္ေနၿပီ”

(သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္)
ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း)

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၀၈ ညပိုင္းအစီအစဥ္
ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ္လို႔ ေၾကညာေျပာဆိုထားၿပီး
ေရြးေကာက္ပြဲ

မတိုင္ခင္မွာ

ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ခ်မွတ္လိုက္တာဟာ

အခုလို

ဘယ္လို

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို

သေဘာပါလဲ။

မၾကာခင္က

ေထာင္က

လြတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ကို
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

84

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

-

အတိုက္အခံေတြအေပၚ

အစိုးရကထားတဲ့သေဘာထားဟာ

ပိုၿပီးေတာ့ ဆိုးလာေန ပါၿပီလားခင္ဗ်။

အရင္က

အေျခအေနထက္

“သိပ္ဆိုးတာေပါ့၊ သာမန္အားျဖင့္ဆိုရင္ လူသတ္မႈေတာင္မွ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ပဲခ်တဲ့ဟာကို
အခုဟာက

ဒီေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက

အမ်ားဆံုး

သူတို႔ကို

အျပစ္တင္ႏိုင္တဲ့

လက္ညိႇဳးထိုးစရာဆိုတာက တိုင္းသူျပည္သားေတြ ခံစားေနရတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတို႔ ဘာတို႔ ဒီလို
ျပႆနာေတြေပၚမွာတည္ၿပီးေတာ့
ေထာက္ျပႏိုင္တာေပါ့။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

က်န္တဲ့

သူတုိ႔ရဲ႕ဆႏၵကို

အီလက္ထေရာနစ္

ဥပေဒတို႔

ဆႏၵျပျခင္း

ဒါသာလွ်င္

ဘာတို႔ဆိုတာေတြက

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒါ ႏိုင္ငံေရးသမားကို ဒီလိုဟာမ်ဳိးနဲ႔ ပုဒ္မေတာင္ တပ္စရာမလိုတဲ့ ဟာေတြကို
လုပ္တာ။

တိုင္းျပည္အတြက္

စည္း႐ံုးမႈ

အေတြ႔အၾကံဳေတြရွိတယ္၊

ဒီေလာက္အဖိုးတန္တဲ့
ဘာနဲ႔တူလဲဆိုရင္

အလြန္အဖိုးတန္တဲ့

လူငယ္ေတြကို

ေခါင္းေဆာင္မႈအေတြ႔အၾကံဳေတြရွိတယ္၊

လႈပ္ရွားႏိုင္တဲ့
အခုလို

ဗမာျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးရဲ႕

လႈပ္ရွားမႈအေတြ႔အၾကံဳေတြရွိတယ္။

ႏွစ္ရွည္လမ်ား

ေခါင္းေဆာင္မႈကို

ခ်တယ္ဆိုတာဟာ

သားေၾကာျဖတ္ပစ္တဲ့

သေဘာကို ေဆာင္ေနတယ္”

- ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာ၊ ဆရာတို႔အန္အယ္လ္ဒီပါတီကလည္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးကို တစိုက္မတ္မတ္
ေတာင္းဆိုလာ တယ္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ေဆြးေႏြးေရးကို ထပ္ၿပီးေတာ့
တင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အစိုးရဘက္ကသေဘာထားက အခုလို ဖိႏွိပ္ဖို႔ကိုပဲ ရည္ရြယ္ေနတယ္
ဦးတည္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါဦးမလားခင္ဗ်။
“ေဆြးေႏြးပြဲလမ္းေၾကာင္းဆိုတာက

၁/၉၀

ေၾကညာထားတဲ့အခ်ိန္ထိကေတာ့

ေဆြးေႏြးပြဲလမ္းေၾကာင္း ရွိတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့
လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးမယ္၊ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကပဲ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ Constitution

ေတြ ဆြဲႏိုင္တယ္။ ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ၁/၉၀ အရကေတာ့ Dialogue က လမ္းပြင့္ေနတာဗ်၊
သေဘာတရားအရျဖင့္ေျပာတာေပါ့။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ Road Map ဆိုတာ ေပၚတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့

အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး
ဆိုတဲ့လမ္းက
ပိတ္ေနၿပီခင္ဗ်”
<!--[if
!supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
- တခုေလာက္ ျဖတ္ေမးပါရေစဆရာ၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္းက ပိတ္သြားၿပီ

မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္

ႏိုင္ငံေရး

ဘာဆက္လုပ္လို႔ရမလဲဆရာ။
<!--[if
<!--[endif]-->
“ဒါ သေဘာတရားအားျဖင့္ကို

ထြက္ေပါက္အားလံုးက

ပိတ္သြားၿပီလား၊

!supportLineBreakNewLine]-->
က်ေနာ္ေျပာေနတာ၊

ပိတ္တယ္ဆိုတာ။

သူတို႔ဘက္ေတာ့

သူတို႔ေျပာဖို႔ အေနအထား ရွိေနတယ္။ ကမၻာကလည္း သိတယ္လို႔ မယူဆဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔
ယူအန္တို႔ဘာတို႔ဆိုရင္ အခုရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ တ႐ုတ္ အပါအဝင္ အီးယူ အပါအဝင္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ပါဆိုတဲ့အသံေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ျမင့္မားလာ တယ္ ခင္ဗ်၊ ေဒၚစု အပါအဝင္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလံုးကို

လႊတ္ပါ။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ပါ

ဆိုတဲ့

လမ္းေတြကလည္း အခုထိ ရွင္သန္ေနတုန္းပဲ။ အဲေတာ့ ခုနေျပာတဲ့ဟာေတြက က်ေနာ္ေျပာတာ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

85

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သေဘာတရားအားျဖင့္ေတာ့ ပိတ္ေနၿပီ၊ က်ေနာ္တို႔ဘက္ေတာ့ ေတြ႔ေနတယ္၊ ေတြ႔တိုင္းလည္း
ဆက္ေတာင္း

ဆိုမယ္၊

ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့
ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္။

အခု

ဒီ

ဒါေတြ

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာမွ

မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့”

-

အဲဒီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ

ရွိသမွ်

ျပႆနာေတြအားလံုး

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြအားလံုးကို

မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို

က်န္တဲ့ကိစၥေတြလည္း

ဘယ္လိုစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ဳိးေၾကာင့္

ဒီေလာက္ႀကီးေလးတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္တာလို႔ ဆရာအေနနဲ႔ ျမင္သလဲခင္ဗ်။

“ၿခိမ္းေျခာက္တာေပါ့ခင္ဗ်ာ၊ ေျခာက္လွန္႔တာေပါ့ဗ်ာ၊ ႏိုင္ငံေရးေလာကတခုလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈပဲ

သို႔မဟုတ္ရင္ လည္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ား တရပ္လံုးေပၚမွာလည္း တမင္ေျခာက္လွန္မႈပဲလို႔
က်ေနာ္ကေတာ့ အဲလိုယူဆပါ တယ္”

- ဆရာအခုေျပာသလိုေပါ့ေနာ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ဒီလို ဖိႏွိပ္မႈေတြရဲ႕ေအာက္မွာလုပ္မယ့္ ၂၀၁၀

ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ အေျခအေနကေရာ၊ ဒီေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမွာ လူေတြရဲ႕ ေလးစားယံုၾကည္မႈက
ဒီဖိႏွိပ္မႈေတြေၾကာင့္ ႐ုတ္ေလ်ာ့ မသြားႏုိင္ဘူးလား ဆရာ။
“ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမွာ

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈေတြ

ရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ကေတာ့

က်ေနာ္တို႔

တာဝန္မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ တာဝန္ပဲခင္ဗ်။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ Dialogue
ေတြမရွိဘူး။

Dialogue

လုပ္တဲ့

အဆင့္ထိမွ

လမ္းဖြင့္မေပးဘူး၊

Dialogue

လမ္းကို

ပိတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲကို လံုးဝ မစဥ္းစားဘူး ခင္ဗ်”

သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

86

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ငွက္ကေလး ခရီးသြား
မိုးမိုးႏွင္း၊ မိုးခ်ဳိသင္း
ႏို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈

ဒီေန႔ဆို ရန္ကုန္မွာ ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ရက္။ အေဖသာ ဒီေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ရွိတယ္ဆိုရင္
အသက္ (၇၅) ႏွစ္ ျပည္႔ခဲ႔ၿပီ။
အေဖ႔

ေမြးေန႔အမွတ္တရအတြက္

ကိုယ္႔

အမအငယ္

မိုးမိုးႏွင္းရဲ႔

စာကဗ်ာ

အတၳဳပၸတၱိေလးကို ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ မႏွင္းက ဒီစာစုေလးကို အေဖဆုံးၿပီး ၃လ အၾကာမွာ
ေရးခဲ႔တာပါ။

မႏွင္းကေတာ႔

ကိုယ္တို႔

မိသားစုထဲမွာ

နားလည္မွဳ အေပးႏိုင္ဆုံး သမီးတေယာက္ပါ။

အႏုပညာေသြး

အပါဆုံး၊

အေဖ႔ကို

ကိုယ္႔ရဲ႔ မွတ္တမ္းေလးမွာ ကိုယ္႔အမတေယာက္ရဲ႔စာေလးကို အေဖ႔ေမြးေန႔ အမွတ္တရ

ေဖာ္ျပခြင္႔ရတာ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ ဖတ္ၾကည္႔ၾကပါအုံး။ (မိုးခ်ဳိသင္း)
ငွက္ကေလး ခရီးသြား

မုိးမိုးႏွင္း

မတ္လရဲ႔ ဥေရာပမွာ ခ်ယ္ရီေတြ ေစာေစာစီးစီး ျမိဳင္ျမိဳင္ ပြင္႔ေနၿပီ ငွက္ကေလး။ ငွက္ေလး

ျပန္မလာဘူးလား။
အစ၏ သမိုင္း

သူ႔ကုိ စေမြးေတာ႔ သူ႔အိမ္ရာသည္ ႏြားစားက်က္သာသာျဖစ္သည္။ သူ႔အိပ္ယာသည္

ႏြားစားခြက္သာသာ ျဖစ္သည္။ ဒါဆို ေယရွဳခရစ္လို ျဖစ္ေနတာေပါ႔ ဟု သူမက ျပဴးျပဴးျပက္ျပက္
အံအားတသင္႔ေမးေတာ႔ “အဲသလိုဆန္ဆန္ပါပဲ သမီးရဲ႔” ဟု ခပ္ေတြးေတြး ေျဖသည္။ အဖ
ဦးဘအို ႏွင္႔ အမိ ေဒၚစံထယ္တို႔မွာ ရပ္ရြာသစ္ ေျပာင္းစ ကာလ ျဖစ္သည္။ ေရစႀကိဳ ခရုိင္ မုံညင္း၊
ေျမျဖဴမွ ေတာင္သာျမိဳ႔နယ္ ကန္ျမဲဇဂ်မ္းရြာသို႔ အထုပ္အထည္ သိပ္မပါ လက္ခ်ည္းသာသာ
ေျပာင္းစဥ္က ျဖစ္သည္။

အဖိုး ဘုရားတကာ ဦးထြန္းတင္က သားေမာင္ဘအိုကို မဟာဂီတ လိုက္စားေစခဲ႔သည္။

ဘာသာ သာသနာႏွင္႔ ဂီတကို စည္းကမ္း တင္းၾကပ္စြာ မ်ိဳးေစ႔ခ်ေပးခဲ႔သည္။ အရြယ္တန္၍

တရြာသူ မစံထယ္ႏွင္႔ အေၾကာင္းပါေတာ႔ အဖိုးက ေငြ အရင္းအႏွီးထုတ္ကာ နယ္လွည္႔
စီးပြားရွာခိုင္းသည္။

ကိုဘအိုမွာ

ေငြအရင္းအႏွီးႏွင္႔

နယ္လွည္႔

က်င္လည္သည္။

အထက္ျပည္

ေရႊတိဂုံအထိ

အထက္ရြာ

ေတာင္ယာ

စိတ္မ၀င္စား၊

အထည္သည္
မႏၱေလးအထိ၊

“စိန္ေဗဒါ”ဆိုင္း၀ိုင္းႏွင္႔

စီးပြားမမွဳ။

ျဖစ္ရသည္။
ေအာက္ျပည္

လိုက္သည္။

ဤတြင္

ဖခင္ေပးေသာ

ထိုဘ၀တြင္

ေပ်ာ္ရႊင္စြာ

ေအာက္ရြာ

ေမာ္လျမိဳင္၊

ဂီတ

အႏုပညာႏွင္႔

ေပ်ာ္ေမြ႔ေတာ႔သည္။ အထည္စီးပြားျဖစ္မျဖစ္ သိပင္မသိေတာ႔။ ဇနီး မစံထယ္ႏွင္႔ မိခင္ ဖခင္ကိုပင္
အမွတ္မရႏိုင္ေတာ႔။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

87

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

၄-၅-၁၀ ႏွစ္ သူ႔သည္းေျခႀကိဳက္ စိန္ေဗဒါ ဆိုင္း၀ိုင္းေနာက္ အထက္၊ ေအာက္၊ အညာ၊

အေၾက စုံေအာင္ စုန္ဆန္ပါေတာ႔သည္။ မိခင္ နာမက်န္းျဖစ္ကာမွ စာကေလး တေစာင္မွ တဆင္႔
ရြာသို႔ ျပန္လည္ေျခခ် မိသည္။ ေငြလည္း မက်န္၊ လက္လုပ္လက္စားလည္း မလုပ္တတ္။

ထိုမွတဆင္႔ ဇနီးသည္ကို လက္ဆြဲကာ ကန္ျမဲ ဇဂ်မ္းသို႔ အေျခခ်ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ႔သည္။

သားသမီး

စုစုေပါင္း

ဆယ္ဦးထက္

မနည္း

ဖြားခဲ႔ေသာ္လည္း

ေနာက္ဆုံး

သုံးဦးသာ

အဖတ္တင္ရသည္။ အဖတ္တင္သည္႔ သမီးႀကီးမွာ“တင္ေမ” ျဖစ္လာရသည္။ ကန္ျမဲမွ ေမြးသူ
သမီး

“မျမဲ” မွာ

အရြယ္မတန္ခင္ ကြယ္လြန္ရသည္။

သည္႔ေနာက္

ကန္ျမဲဖက္

ေမြးသူ

ကန္ျမဲဇဂ်မ္းသား ေမာင္ဘဂ်မ္းသည္ “တင္မိုး” ျဖစ္ပါသည္။ ႏွမ အငယ္ဆုံးမွာ “မတင္စန္း”
ျဖစ္သည္။

ကဗ်ာ အညႊန္း - ဒီအေဖနဲ႔ ဒီသား (စာမ်က္ႏွာ၂၈၀ မွ၂၈၆)

အစပထမ အရီးအံ႔၏ အိမ္တြင္ အဖီဆြဲေနခဲ႔ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အရီးအံ႔၏ အိမ္ဖီသည္
သူ၏ ေမြးဖြားရာ ျဖစ္လာရသည္။
ထိုမွအစျပဳ၍ ဖခင္ မိခင္တို႔၏ အပ္ခ်ဳပ္ပညာ၊ အဖ၏ဂီတ အႏုပညာ ေမတၱာ၊ ေစတနာ

ရက္မွဳႏွင္႔ လုံ႔လ ၀ီရိယတို႔ေၾကာင္႔ တရြာတေက်းတြင္ ခ်စ္ခင္မွဳရရွိကာ အိမ္ယာ တင္႔တယ္
အတည္တက် ျဖစ္ခဲ႔ၾကရသည္။ ထိုမွ ရြာဂီိတ၀ိုင္း၊ အိမ္ဂီတ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွတဆင္႔ သူ၏

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရးကို ရြာဆရာေတာ္ အရွင္အာစရဆီမွာ က်ိဳးက်ိဳးႏြံႏြံ သင္ယူသည္။
စာတတ္၊ ပညာတတ္ ျဖစ္လိုစိတ္ အလြန္ျပင္းျပသည္။ မႏၱေလး ေရႊေရးေဆာင္ ေက်ာင္းတိုက္မွ
ကိုရင္ဘ၀မွာ အားရဖြယ္၊ အားက်ဖြယ္၊ သနားစဖြယ္လည္း ျဖစ္သည္။

“ေဖေဖ မႏၱေလး ကိုရင္ေလးဘ၀ မနက္မနက္ ဖိနပ္မပါ ဆြမ္းခံထြက္ရင္း တခါတရံ

အမရပူရဖက္၊ အင္း၀ဖက္ထိ လယ္ကန္သင္းရိုးေတြမွာ ျဖတ္ေလွ်ာက္ရင္း ေလာကီပညာေတြ
သိပ္ဆည္းပူးခ်င္ခဲ႔တာပဲ။

တေန႔ေတာ႔

ငါ

ေလာကီပညာေတြ

တတ္ေျမာက္ၿပီး

အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖို႔ အျမဲခံစား အိပ္မက္ေနခဲ႔တယ္ သမီးရယ္”
ဆရာေတာ္မ်ားအား

ဦးထပ္ထားေသာ္လည္း

အလြန္အမင္း

သူ၏တိုးတက္ေသာ

ၾကည္ညိဳၿပီး

အျမင္က

ဗုဒၶဘာသာအား

ေရစႀကိဳ

ေလာကီ

အင္မတန္

“အေမတိုက္”

အိမ္သို႔

စြန္႔စြန္႔စားစား ပို႔ခဲ႔သည္။ ဤတြင္ အေဒၚျဖစ္သူ အေမတိုက္၏ ဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ကူညီရင္း
အတန္းေက်ာင္းပညာေရး စခဲ႔ရသည္။
အေဖ၊

အမ၊

အက်ိဳးေဆာင္သည္။

ကန္ျမဲ

ဇဂ်မ္းႏွင္႔

စာသင္ၾကားေရး၊

ဂီတကိုေတာ႔

စာၾကည္႔တုိက္လုပ္ငန္း

မဟာဂီတကိုလည္း ရံဖန္ရံခါ လြမ္းဆြတ္သည္။
သည္လိုႏွင္႔

အေျခခံပညာ

မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ေရာက္ခဲ႔ရပါသည္။

“ေဖေဖ

အထက္တန္းေအာင္

ဆယ္တန္းေအာင္ေတာ႔

သူမေမ႔။

အသက္

၂၄ႏွစ္

ရြာကိုျပန္လာတိုင္း

အစရွိသည္..။

ဆရာသမားမ်ား

ရွိၿပီ။

အေဖ႔ရဲ႔

ေက်းဇူးႏွင္႔

ေက်ာင္းစတက္တုန္းက

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဘ၀ကလာေတာ႔ အတန္းထဲမွာ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေနတာ။ ငါ႔သမီးက ၁၆ႏွစ္ေတာင္
မျပည္႔ေသးဘူး ဆယ္တန္းေအာင္တာ ကံေကာင္းပါတယ္ သမီးရဲ႔”
ဟု အားေပးစကားမ်ား အမွတ္ရမိပါေသးသည္။

မႏၱေလး တကၠသိုလ္မွ တဆင္႔ ကဗ်ာဆရာတင္မိုး၏ ကဗ်ာဇာတ္လမ္းမ်ား အစျပဳပါၿပီ။
သူမ၏ငွက္ကေလး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

88

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သူမက

ဖခင္ကို

သဘာ၀ေလာကကို
သီခ်င္းဆိုသည္။
ၾကြယ္၀ၿပီ။

ငွက္ဟုေခၚမည္။

အေကာင္းျမင္သည္။

သည္ေလာက္ဆို

ငွက္က

အလွဆုံး

ငွက္ကေလး၏

အျပစ္ကင္းစင္သည္။
သီဖြဲ႔သည္။

ဂုဏ္အဂၤါ

အသံခ်ိဳသည္၊

မနက္လင္းအားႀကီးႏိုး

ေလာကတြင္

တေနရာစာ

ငွက္ကေလးႏိုးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း မ်က္ႏွာသစ္သည္။ ႏိုးထျခင္း၊ သစ္လြင္ျခင္း၊ အသံေတြကို
ရွာမည္။

အရုဏ္၏အလွ

အခင္းအက်င္းကို

သူက

အမက္ေမာဆုံးျဖစ္မည္။

သန္႔စင္ျခင္း၏သေဘာလား။ ေက်းငွက္တို႔၏ ဂီတသံ၊ ပဲျပဳတ္သည္ မေလး၏ စူးရွရွ ဂရုဏာသံ၊

စမ္းေခ်ာင္းေလး တြတ္ထိုးသံ၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား၏ တရားဓမၼသံ (သို႔မဟုတ္) ေၾကာင္က်ီက်ီ

ဂီတသံ၊ ဒါမွ မဟုတ္ ကေလးႏိုးထ သံ၊ အရုဏ္ဦး ဘုရားရွိခုိးသံ အကုန္ စူးစမ္းသည္။
ကဗ်ာတပုဒ္ ဖန္ဆင္းမိၿပီေပါ႔။ ေနာက္ ေနျခည္ထြက္လာ၊ ေနစာလွဳံ စာတပုဒ္ ၿပီး တပုဒ္၊
ေနာက္တပုဒ္။

လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း တခြက္၊ ေဆးလိပ္တတို၊ ေကာ္ဖီတငုံ၊ ပဲျပဳတ္သည္မေလးေရာင္းတဲ႔
ေကာက္ညွင္းေပါင္း။ အားလုံး ကဗ်ာျဖစ္ခဲ႔ၿပီ။

“မနက္ခင္း ကဗ်ာမ်ား” သည္ လွပသည္ခ်ည္း။ ။
ထိုသို႔ ေက်နပ္စြာ လြတ္လပ္ၿပီးသကာလ ျပင္ပသို႔ ထြက္ကာ ကဗ်ာႏွင္႔ ေလာကရဲ႔

အမွန္တရားကို ညိွမည္။ အေျဖရွာမည္။
ေက်ာင္းဆရာတဦးရဲ႔

ဘ၀၊

ပန္းခ်ီဆရာ၏

အေတြး၊

ကေလးငယ္၏

ပုံရိပ္၊

ဆိုက္ကားဆရာ၏ ဇာတ္လမ္း၊ အိမ္ရွင္မ၏ ဒုကၡ၊ အရာရွိမင္း၏ ျပႆနာ၊ လူငယ္တို႔၏ အေရး။

ေလာကတရားခုံရုံး၌ လြတ္လပ္တရားသူႀကီး ျဖစ္မည္။ ကိုယ္ပိုင္အေတြး ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္တိုင္
အစိုးရမည္။ အမွန္၊ အမွား၊ အခ်ိဳ၊ အခါး ျခံဳငုံ ၾကည္႔ရွဳမည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားသည္
သူ၏ကဗ်ာ

စတူဒီယိုမ်ားသာ

ျဖစ္ပါသည္။

နားေထာင္စမ္း

လူေတြရဲ႔အသံ။

သူတို႔

ေျပာျပေနၾကတာ၊ သူတို႔ရဲ႔ အလႊာလႊာ ခံစားမွဳေတြ။ ရုံးမွာ၊ ေက်ာင္းမွာ၊ လမ္းမွာ။

ညဖက္အိမ္ျပန္ေတာ႔ ဒါေတြ ကဗ်ာျဖစ္ျပန္သည္။ ထိုကဗ်ာမ်ားကေတာ႔ အေရာင္စုံရၿပီ။

ရသစုံသည္။ ခံစားမွဳ အစုံစုံ၊ ေစတနာ အဖုံဖုံ။

ညေနဖက္တြင္ ငွက္ကေလး၏ေတးသံ အနည္းငယ္ အက္ကြဲသည္။ ဘာပဲေျပာေျပာ

ဖခင္သည္ သူမ၏ အရင္းႏွီးဆုံး ေတးသီငွက္ ကေလးတေကာင္ ျဖစ္ရသည္။
အတၳဳပၸတၱိ
ပန္းမ်ားရဲ႔ အတၳဳပၸတၱိ
မ်ိဳးေစ႔

ပန္းပင္
ပြင္႔
ေၾကြ

ဒါဟာ ပန္းပြင္႔ရဲ႔ အတၳဳပၸတၱိ မဟုတ္။
ေျမထဲက ရုန္းထ မွဳ
ေလထဲမွာ ရနံ႔ ျဖန္႔ေ၀မွဳ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

89

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မုန္တိုင္းကို ေခါင္းငုံ႔မခံ
လက္တုံ႔ျပန္ႏိုင္မွဳ
ေနရဲ႔ ဒဏ္ကို

အားမာန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမွဳ
သူ႔စြမ္းအား သူ႔ဂုဏ္သတၱိေတြသာ
ပန္းပြင္႔၏ အတၳဳပၸတၱိ ျဖစ္တယ္။
ပြင္႔ပါေစ

ေၾကြပါေစ
နိယာမ တရားထဲမွာ က်င္လည္ပါေစ။
ေျမ
ေလ
ေရ
ေန

သူ႔ အတၳဳပၸတၱိ ျဖစ္ထြန္းရာ အေျခအေန
ေမႊးပ်ံ႔လာမယ္႔ ကမၻာေျမ။
၁၉-၁၁-၉၅

အေဖမရွိမွ အဖ အေၾကာင္း ေရးရေတာ႔မည္။ အရာရာ ခ်ီတုံ ခ်တုံ၊ မခ်ိတင္ကဲ။ အရာရာ
အပိုင္းပိုင္း အစစ။ တိုတိုေတာင္းေတာင္း၊ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား။

အဖက အထည္ခ်ဳပ္၊ အမက ၾကယ္သီးေဖာက္၊ အဖက ဘင္ဂ်ိဳတီး၊ ပတၱလားေခါက္၊

အမက အၾကမ္းတည္။ ဆရာအို တီး၀ုိင္းသည္ ရြာရွိလုလင္တို႔၏ အႏုပညာ ဘူမိနက္သန္။ ဖခင္၏
ႀကီးျပင္းရာ

အေျခအျမစ္။

ကဗ်ာ၏အခ်စ္က အခ်စ္ကို ကဗ်ာ ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ မႏၱေလး တကၠသိုလ္ ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္
ကဗ်ာသန္သူ၊ ကဗ်ာဆန္သူ၊ ကဗ်ာခင္သူ၊ ကဗ်ာ မင္သူ၊ ကဗ်ာေမြ႔သူ၊ ကဗ်ာကို ေတြ႔သူ
ရန္ကုန္သူ

မိခင္

“စန္း”ႏွင္႔

တည္ေထာင္ၾကေလသည္။

ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္ခဲ႔ရၿပီ။

ထို႔ေနာက္

“ကဗ်ာ

မိသားစု

မႏၱေလး စာေပလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားမွ ရန္ကုန္သို႔ ေျပာင္းလာခဲ႔ရာ သူမကို ေမြးဖြားခဲ႔သည္။

သူမကို “သမီးက မႏၱေလး သေႏၶ၊ ရန္ကုန္ေမြး” ဟုေျပာျပခဲ႔သည္။
ကဗ်ာ မိသားစု

သူမကေတာ႔ ဖခင္ကို စ သိခ်ိန္တြင္ ဖခင္၏ ေဖာေဖာသီသီ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အျပဳံးကို

အဓိက မွတ္မိသည္။ ဖခင္သည္ ငွက္တေကာင္၏ ေတးဆိုသံႏွင္႔ မျခားမနား ေလခၽြန္သည္။
သူမကေတာ႔ သူမကိုယ္သူမ ၇ လအရြယ္ႏွင္႔ ကြယ္လြန္ခဲ႔ရေသာ သူမအထက္ အမ

“မိုးမိုးမင္း” ၀င္စားသည္ဟု ယုံၾကည္ေနသည္။ ေဖေဖတို႔ ေမေမတို႔ ဘ၀ေလးထဲကို ႏွစ္ခါ
ျပန္၀င္လာတာ ဟု ဖခင္က အမွတ္တရ ေျပာေလ႔ရွိသည္။

“မင္းမင္းက သူ႔အေဖ ျမင္ရင္ မ်က္လုံးေလးေတြ ၾကယ္လို ၀င္းေတာက္ သြားတာ။

အေဖ႔ေလခၽြန္သံကို ရွာၿပီး ျပဳံးျပရတာ အေမာ”

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

90

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဟု မိဘ၏ နက္ရွိဳင္းေမတၱာကို ငယ္ငယ္ကတည္းက ခံစားေနရသည္။
သူမအရြယ္ေရာက္ေတာ႔
ေလွ်ာက္လိုက္သည္။

အိမ္သိပ္မကပ္ခ်င္။

မိဘေက်းဇူးျဖင္႔

ဘ၀တြင္

ဖခင္ေနာက္

တေတာက္ေတာက္

စာအုပ္ေကာင္းမ်ားသာ

ဖတ္ခြင္႔ရခဲ႔သည္။

ငယ္ငယ္ကတည္းက ပထမဦးဆုံး ဖတ္ခိုင္းတဲ႔ စာအုပ္ကို မွတ္မွတ္ရရ ရွိလွသည္။ သမီး ဒါကို
ကုန္ေအာင္ဖတ္။ စာအုပ္စင္မွ ဆြဲထုတ္ေပးသည္။ အင္ဒီရာဂႏၶီသို႔ ေပးစာမ်ား။(ဖခင္ ေနရူးမွ-)
ယခင္ကေတာ႔ Le Petit Prince (ခင္ေလးျမင္႔ ဘာသာျပန္ မင္းသားေလး)၊ Anderson

ပုံျပင္မ်ား၊ မိုးမခပင္ႀကီးေအာက္မွာ (အံ႔ေမာင္ ဘာသာျပန္)တို႔ ဖတ္ဖူးၿပီ။ ေနာက္ပိုင္းလည္း
စာအုပ္အစုံစုံ Anne Frank Diary၊ မိုးၾကယ္မို႔လားႏွင္႔ လမ္းသစ္၊ ငဘ၊ သူလိုလူ၊ ရင္နင္႔ေအာင္
ေမႊး၊ ေလရူးသုန္သုန္၊ ဦးစံရွား စုံေထာက္ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ အစုံ အစုံ။

သူမကေတာ႔ ဆရာေဇာ္ဂ်ီဘာသာျပန္ နင္လားဟဲ႔ ခ်စ္ဒုကၡ ၀တၳဳတိုမ်ားႏွင္႔ ဆရာ၀ဏ္

ဘာသာျပန္

ဟိုကၠဴကဗ်ာမ်ားကို

ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္

စိတ္ကူးယဥ္

စြဲလန္းခဲ႔ရသည္။

ယခု

ကြယ္လြန္သူ ဆရာ ေမာင္ထြန္းသူရဲ႔ ေလလြင္႔ငွက္ငယ္ကေလးမ်ား ထင္သည္ စသည္မ်ား
အပါအ၀င္ပါ။ ကေလးဘ၀တြင္ မူးရင္း၊ ဘာသာျပန္၊ ကဗ်ာ၊ စာ စုံလွသည္။ မိဘေက်းဇူးပါ။

စံ ႏွင္႔ ခ်ိဳကေတာ႔ သူမထက္ စာဖတ္ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းဖြင္႔ရက္၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ မေရြး

အိမ္တြင္ သည္းႀကီး မည္းႀကီး စာဖတ္ၾကသည္။ ၿပီး အျမင္ေတြ ဖလွယ္ၾကသည္။ ေရႊဥေဒါင္းမ်ား၊
ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မ်ား၊ ခင္ႏွင္းယုမ်ား၊ စံစံက သူ႔ရဲ႔ ငယ္ဘ၀တခုလုံး စကားလက္ အိုဟာရာက
လႊမ္းမိုးေနပါသတဲ႔။ “ေအး”ကေတာ႔ မဂၢဇင္း ၀တၳဳတိုမ်ားကို ပိုႏွစ္ျခိဳက္သည္။ “ခ်ိဳ”က ျမန္မာစာ
အေရးေကာင္းသည္။

ဒါေၾကာင္႔

အယ္ဒီတာ

ႏွင္႔

၀တၳဳေရးဆရာမေလး

ျဖစ္လာသည္။

လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ “မွန္တင္ခုံေပၚက ႏွင္းဆီပြင္႔”။
“ဥာဏ္”ကေတာ႔ ဟိုတအုပ္၊ သည္တအုပ္၊ ဟိုနားေခြ၊ သည္နားေခြ ဖတ္ေနတာပါပဲ။

ဘာစာအုပ္ေတြလဲေတာ႔ သိပ္မသိ။

တအိမ္လုံး အႀကိဳက္ကေတာပ မိုးမုိးအင္းလ်ား ျဖစ္မည္။ အေမက စ ဦးေဆာင္။

“ျမန္မာျပည္တြင္ ေနၾကသည္”က အလြန္ သရုပ္ေပၚလွတဲ႔ ဂႏၱ၀င္အႏုပညာလက္ရာ။
၀မ္းေရး

အိမ္တြင္းစကား၀ိုင္းမ်ားတြင္ စာေပႏွင္႔ အႏုပညာေရး က အဓိက ျဖစ္လို႔ေနသည္။
အတြက္

အေမက

ေမတၱာေစတနာ

ဗလပြႏွင္႔

အေမ႔ေက်ာင္းပ်ိဳးခင္း

မူႀကိဳကို

ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင္႔၍ အေဖ႔အႏုပညာကို ပါရမီ ျဖည္႔သည္။ သားသမီး ငါးဦး အ၀တ္လွ၊
ဗိုက္၀ခဲ႔ပါသည္။

“ပုဂံေက်ာင္းက ေခါင္းေလာင္းသံ” ကဗ်ာမ်ား ၁၉၇၇ ထုတ္ကေတာ႔ ဖခင္ေရာ သူမပါ

အားအရဆုံး ကဗ်ာစာအုပ္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ အႏုပညာ၊ လူမွဳေရး လူသားေရးရာ အစစ
ေစတနာနဲ႔ အရည္အေသြး ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနေသာ ေခတ္၏ ေၾကးမုံတခ်ပ္လို႔ သူမထင္သည္။
ကံေကာ္ရိပ္မွ အိမ္မက္မ်ားကိုလည္း အံ႔ၾသတႀကီး သူမ ႏွစ္ျခိဳက္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ သူမ စာလက္တဲ႔စမ္းၾကည္႔ေတာ႔ “ရထားည” တို႔ “အိမ္ ဒိုင္ယာရီ” တို႔

“စိတၱဇ ပန္းခ်ီ” တို႔၊ “ပညတ္မ်ား”တို႔ “စပယ္ေမေမႏွင္႔ စကားေျပာျခင္း”တို႔ ထြက္လာသည္။ ဖခင္
သိပ္သေဘာေတြ႔ပုံ မရ။ လက္ေတြ႔နဲ႔ ဘ၀ကို ဆက္စပ္ပါ သမီးရဲ႔၊ အေတြးနဲ႔ ခံစားမွဳေတြကို
ေလွ်ာ႔ပါ။

လြင္႔ေမ်ာ မေနေစနဲ႔။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

91

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဖခင္က

ဆရာႀကီး

ေရႊဥေဒါင္း၏ခြန္အားရွိေသာ

စာကို

ေထာင္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ

ေတြး၍

လိုလားသည္။ အႏုပညာနဲ႔ ေလာကကို အားေပးပါ ဒါ အဓိပၸါယ္ ပိုရွိပါတယ္ တဲ႔။ သူမ
ဖခင္ကဗ်ာမ်ား ဖတ္ရင္း ရဲရဲ၀င္႔၀င္႔ ေထာက္ခံပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဖခင္ အလုပ္ျပဳတ္၊ “စာသင္ျပျခင္း” ၏ အျပစ္ဒဏ္။ အလကားပဲတင္း ေစတနာ

ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳအၿပီး ရလဒ္။
အိမ္ေျပာင္း၊ အေမဆုံး၊ အေဖ ေထာင္က်၊ ကဗ်ာမ်ား အခ်ိဳျမ နည္းပါးခ်ိန္ ကာလ။

အမွန္ေတာ႔ အေမဆုံးပါးကတည္းက အေဖ အေတာ္ငိုင္ခဲ႔ၿပီ။ ဒါေပမဲ႔ ခြန္အားေတြ
ျပန္ေမြးသည္။ ေလာကဓံကို တင္းခံၾကည္႔သည္။ အငိုမွ ျပံဳးၾကည္႔သည္။
မိုးႏွင္႔စမ္း
မိုးရြာလွ်င္
စမ္းကေလး စီးမွာပင္။
မိုးစဲလွ်င္

စမ္းကေလး အားနည္းမွာပင္။
မိုးကုန္လွ်င္

စမ္းကေလး၏ အဟုန္ရပ္ၿပီး
အနာဂတ္ မိုးရာသီကို
ေမွ်ာ္အုံးမည္ပင္။
မိုးရွိလွ်င္

စမ္းရွိမွာ ေသခ်ာသည္ပင္။
တင္မိုး
သူေပးခဲ႔ေသာ တာ၀န္မ်ား
မီးတိုင္ျငိမ္း၍
သိမ္းပိုက္ အထုပ္၊ တလွဳပ္လွဳပ္ျဖင္႔
မိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္မွာ၊ သူနားရွာၿပီ

နားပါေစေတာ႔ ျငိမ္းေစေတာ႔။
သူ႔တာ၀န္မ်ား၊ အလုပ္နား၍
တံခါးေသာ႔တံ၊ သူအပ္ႏွံခဲ႔။
ေသြးလက္စ ႏွင္႔

၀င္းပ လက္လက္၊ အကြက္က်က်
အရည္လွသည္႔၊ ျမ ႏွင္႔ ပတၱျမား
ခ်န္၍ ထားခဲ႔။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

92

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ထြန္စ ယက္စ၊ ေပါင္းသင္ရမည္႔

ျမသား ယာေျမ ဟိုေတာင္ေျခတြင္
ေန၀င္ခါစ၊ ခ်ိဳးမ ကူသံ
ေတာပန္းမန္ႏွင္႔

စိုက္ရန္ပ်ိဳးရန္၊ ခ်န္ခဲ႔သည္။
သူစိုက္ခဲ႔သည္႔
ႏြဲ႔ႏြဲ႔ ေလဟုန္၊ စံပယ္ရုံမွ

ဖူးငုံေနဆဲ ရွိေသးသည္။
စံပယ္ပန္းနံ႔၊ သင္းပ်ံ႔ေနစဥ္
ငါ႔ ဥယ်ာဥ္၌
ေပါင္းသင္ ေရေလာင္းရအုံးမည္။
သူထားခဲ႔ရာ၊ ရတနာကို

ေကာင္းစြာ ေသြးရေပအုံးမည္။
သူသီလက္စ၊ ေတးအလွသည္
ပါဒ ျပည္႔ရန္၊ အျဖည္႔ခံမို႔
ထပ္မံ ျဖည္႔စြက္ ရအုံးမည္။
ငါ႔မွာ တာ၀န္၊ ထမ္းေဆာင္ရန္ မို႔
လြမ္းပန္း မပန္ႏိုင္ပါေသး။

သူေပးခဲ႔ရာ၊ ျမတ္၀န္တာကို
ငါ႔မွာ ထမ္းဖို႔ ရွိပါေသး။
(စန္း ၅လ ျပည္႔)
၁၇-၄-၉၁

ေနာက္ အက်ဥ္းစံဘ၀။ သုတတို႔၊ ကိုရင္ေခါင္းျပား တို႔၊ သက္ေဇာ္တို႔၊ သက္ထြန္းတို႔၊

သက္၀င္းေအာင္တို႔ရဲ႔ တိုးတိုးေဖာ္ ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။
မွတ္မွတ္ရရ

အေဖေထာင္ကထြက္တဲ႔ေန႔က

အေဖ႔ေထာင္၀င္စာေတြ႔ရသည္႔ေန႔။

သမီးေတြလည္း အေဖလြတ္တာေတြ႔ေတာ႔ အေပ်ာ္လြန္ၿပီး ျပင္ဆင္ထားေသာ ေထာင္၀င္စာ
အထုပ္မ်ားအား ေထာင္ထဲမွာ က်န္ခဲ႔ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားကိုေပးရန္ သတိမရလိုက္ၾက။
အေဖ ငိုသည္။

“သမီးတို႔ ေထာင္၀င္စာ ပို႔ဖို႔ ေမ႔သြားၾကတာလား” တဲ႔။
ေနာက္မွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင္႔ ျပန္လည္ ပို႔လိုက္ရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

93

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ထိုမွ သူမလည္း ”ဖန္မီးအိမ္” ေဆးခန္းရွင္ ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေတြ၊ ျပည္တြင္းေတြ

လွည္႔လည္၊ အိမ္ေထာင္လဲက်၊ ခ်စ္ေသာ ျမန္မာျပည္ ႏွင္႔ ကဗ်ာ မိသားစုကေလးအား ခြဲခြာ ခဲ႔ရ။
ေလာကႀကီးမွာ အမွန္တကယ္ေတာ႔ ကဗ်ာထက္ အေရးႀကီးတာ သိပ္မရွိခဲ႔။
တေလာကမွ ကိုေအာင္၀န္း (နယ္သာလန္) ေျပာျပမွ

“ဆရာတို႔က ရသ ခံစားတတ္ေအာင္ လူတိုင္းကို သင္ေပးခ်င္တာ၊ ရသ ခံစားတတ္မွ
လူအခ်င္းခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိမွာ လို႔ ေျပာခဲ႔တာ”

သူ႔ရင္ထဲမွာ ယေန႔အထိ စြဲခဲ႔ရေၾကာင္း မွတ္မွတ္ရရ သိရသည္။ ဟုတ္ပါရဲ႔။ ေငြေၾကး၊

အာဏာ၊ ရာထူး၊ ေလာဘ တက္ေနသေရြ႔ ေလာကမွာ ကဗ်ာမဲ႔၊ ရသမဲ႔ေနမည္ေလ။
ကဗ်ာ မိသားစု
အိမ္ျမိတ္စြန္း၌
ျပည္႔၀န္းေသာလ၊ သိကၡာက်ေအာင္
ရွင္မနဲ႔သား၊ ဖြံ႔ထြားထြား။
သည္မိ သည္ဖ

လျပည္႔၀န္းခိုင္၊ အပိုင္ရ သို႔
သားလွ ရင္ေသြး၊ ျဖဴေဖြးေဖြး။
သမီးတစု၊ ၾကယ္ျဖဴဥ သို႔
တယုတယ၊ ထြန္းပပ။
မိသားစုတြင္၊ စိတ္ၾကည္ရႊင္လ်က္

ၾကင္နာ သစ္သစ္၊ အခ်စ္ ထပ္ထပ္
ျမတ္ျမတ္ ဆင္႔ဆင္႔၊ သက္ရြယ္ရင္႔တိုင္
ခ်စ္ႏွင္႔ အတူ၊ ျပံဳးၾကည္ျဖဴလ်က္

လူသားေကာင္းက်ိဳး၊ ေဆာင္သည္ပိုးလ်က္
ႏိုးၾကားဘ၀၊ ေနလိုလွ။
(မိုးေ၀၊ ၁၉၈၅၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

ဆက္ပါအုံးမည္။
မိုးမိုးႏွင္း

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

94

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဟသၤာ
မြန္းလြဲေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္ ေမွာင္ဖို႔က အေဝးႀကီးလိုေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္တုိင္းရိွ
အိမ္ရွင္မမ်ား အားလံုးလိုလို သူတို႔ ကေလး မ်ားအား ေအာ္ဒါေအာက္၍ ညအတြက္
ခုိင္းေနေလၿပီ။ သန္းပု၊ ေပစိ၊ ကုလား၊ ငညိဳ၊ ေပါက္စီ၊ ျဖဴမ စသည့္ အမည္ နာမမ်ားအား
မိခင္အသီးသီးက ဆူညံစြာ ေအာ္ဟစ္ေခၚငင္၍ "ဟဲ့ အခုကတည္းက သြားယူထားၾက၊
အသစ္လဲဖို႔ အိမ္က အေဟာင္းကိုလည္း ယူသြားၾကဦး"။ ကေလးေတြကို ဘာေတြမ်ား
ခုိင္းေနပါလိမ့္။ တျခားမဟုတ္ ညအတြက္ အိမ္မွာ မီးထြန္းဖို႔ ဘက္ထရီ အားသြင္း ဆုိင္သို႔
အိမ္သံုး ဘက္ထရီအိုးငယ္မ်ား အလဲအေျပာင္း လုပ္ရန္ ေစခုိင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။
သည္ရြာမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမရိွ။ သို႔ေသာ္ ဘယ္ေခတ္တံုးက စုိက္ထားမွန္းမသိေသာ သစ္လံုး
ဓာတ္တုိင္မ်ားကေတာ့ အခု အထိ ရိွေနၾကေသးသည္။ ႀကိဳးမဲ့ဓာတ္တုိင္မ်ားကား
ယိုင္သည့္တုိင္ကယိုင္ ျခစားေနသည့္ တုိင္မ်ားကလည္း အပံုအပင္။
အိမ္မွာ ညမီးထြန္းဖို႔ ဘက္ထရီအိုး သံုးၾကသည္ဆိုေတာ့ မဟုတ္မွလြဲေရာ ေက်ာင္းသားမ်ား
စာက်က္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤသို႔ေတြးလုိက္ပါက တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေပအံ့။
သည္ရြာမွာ ကေလးတုိင္းလိုလို ေနဖူးလွ ငါးတန္း ေျခာက္တန္း အထိ သာ။ ရွစ္တန္းႏွင့္
ဆယ္တန္းအထိ စာသင္ေနဆဲ ေက်ာင္းသားက လက္ခ်ဳိးေရလို႔မွ ငါးေယာက္မျပည့္။
တကၠသိုလ္အထိ ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ သူတို႔အေရးအရာမဟုတ္။ လက္ႏိွပ္ဓာတ္မီးက
မီးလံုးေလးမ်ားကို ဝါယာႀကိဳးမွတဆင့္ ဘက္ထရီအိုးႏွင့္သြယ္၍ ရရိွလာေသာ အလင္းေရာင္ကား
ေန႔ခင္းက မၿပီးျပတ္ခဲ့ေသာ အလုပ္မ်ား ဆက္လုပ္ရန္ အတြက္သာ ျဖစ္သည္။
ေျမပဲအခြံခၽြတ္ရန္၊ ဆန္မႈန္႔ေထာင္းရန္၊ ႏွမ္းေလွာ္ရန္ႏွင့္ က်န္သည့္ ေထြလီကာလီ
အလုပ္မ်ားလုပ္ဖို႔ မီးအလင္းေရာင္ လိုသည္ ကိုး။ သည့္အျပင္ ယကၠန္းလည္း ရက္ၾကေသးသည္။
ယကၠန္းကလည္း ေန႔တြင္သာမက ညပါရက္ႏုိင္မွ တန္ကာ က်သည္။ လုပ္ငန္းအရ
အၿပိဳင္အဆုိင္ေတြက သည္ေခတ္မွာ မ်ားလာတာလည္း တေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရြာသား
အမ်ားစုကား ဆင္းရဲသည္။ ေန႔ေရာညပါ ဇယ္ဆက္သလို လုပ္ပါမွ တဝမ္းတခါးအတြက္
ေလာက္ရံုသာ ရိွ သည္။
"မယ္သီေရ ... ကေလးေတြ စားပီးပလားဟ" ေျခတံရွည္ အိမ္တုိင္တြင္ စက္ဘီးကို မီွေထာင္၍
တခါတည္း သံႀကိဳး ျဖင့္ပတ္ခါ ေသာ့ခတ္လုိက္ရင္း အျပင္ကျပန္လာေသာ ဖူးေမာင္တယာက္
သူ႔ဇနီးကို လွမ္းေမးလုိက္သည္။ "ၾကာလွ ရိွေပါ့ အခု စာက်က္ ခုိင္း ထားတယ္"ဟု

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

95

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မိန္းမလုပ္သူက ေမာ့မၾကည့္အားပဲ ေျမပဲအခြံခၽြတ္ေနရာမွ ျပန္ေျဖလုိက္သည္။ ရွားရွားပါးပါး
သည္အိမ္မွာ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ တေယာက္ႏွင့္ ရွစ္တန္း ေက်ာင္းသားတေယာက္ရိွသည္။
အငယ္ႏွစ္ေယာက္ ကေတာ့ အတန္း ငယ္ ေသးသည္။ မယ္သီတို႔ လင္မယား
ႏွစ္ေယာက္စလံုးက ပညာေရးကို အားေပးသည္။ ကေလးမ်ားကို သူတို႔လို ယာသမား
ကုိင္းသမား ဘဝျဖင့္ လမ္းမဆံုးေစျခင္။ ဟုတ္သည္ေလ သူမ်ားေတြ ကုမၸဏီေထာင္သည့္
ေခတ္ႀကီးမွာ ကိုယ္လည္းျပတ္ မက်န္ရစ္ေအာင္ ပညာေကာင္းေကာင္း တတ္ဖို႔ေတာ့ လိုသည္
မဟုတ္လား။ ဖူးေမာင္လည္း တခ်ိန္တံုးက ကုိင္းသမားဘဝမွ ရုန္းထြက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးသည္။
သို႔ေသာ္ လမ္းခုလပ္တြင္ တပ္လန္၍ အရံႈးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရြာကိုတပ္ေခါက္၍
ျပန္ခဲ့ရသည္မွာ အခုအထိ။
သူတို႔ရြာႏွင့္ ၿမိဳ႔အၾကား ကားလမ္းမေပါက္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားသည္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လွည္းႏွင့္ စက္ဘီးကို ယခုအထိ အားကိုးေနရဆဲ။
မိုးတြင္းေရာက္လွ်င္ ေရတက္ေသာေၾကာင့္လည္း အိမ္တုိင္းက ေျခတံရွည္ အိမ္ေတြ။ ရာသီကို
လုိက္၍ စုိက္ပင္ပ်ဳိးပင္ကလည္း စံုလွသည္။ ေဆာင္းတြင္ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ ေျပာင္းဖူး၊ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား။ ေႏြတြင္ ဖရဲသီး၊ သခြားေမႊးသီးႏွင့္ အျခားေႏြရာသီစာ အသီးအရြက္မ်ား
စသျဖင့္။ စပါးစုိက္ သူ နည္းလွသည္။ မိုးတြင္း ေရ တက္လာျပန္ေတာ့ ငါးဖမ္းၾကသည္။ ဒါေတြကို
ပတ္လည္ရုိက္၍ လုပ္ကုိင္ လာခဲ့သည္ မွာ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္။ သူတို႔ရြာရဲ့ ေနာက္ထပ္
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္ဟု ေျပာလို႔ရသည့္ တခုကေတာ့ ရိုးရာ နတ္ကေတာ္မ်ား ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္လည္း ရာသီႏွင့္သာ အလုပ္လုပ္သည္။ နတ္ရာသီကုန္လွ်င္ ကုိင္း
ထဲကၽြန္းထဲ ျပန္ဆင္းရသည္။ ေရဝင္ေျမ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေျမၾသဇာေကာင္းသည္
သစ္ဝါးအေပါက္ ေကာင္းသည္။ ထို႔အတြက္ သရက္၊ အုန္း၊ မာလကာ၊ မရမ္း၊ သံပုရာ၊
ေရွာက္ပင္မ်ားကို ျခံစုိက္၍ လုပ္ကုိင္သူမ်ား ရိွသလုိ ႏွင္းဆီ၊ စပယ္၊ ဇြန္စသည့္ ပန္းမ်ားစိုက္၍
အသက္ေမြးသူမ်ားလည္း ရိွသည္။
အမွန္ေတာ့ မယ္သီက သည္ရြာသူမဟုတ္။ ေရာင္ေနာက္ ဆံထံုးပါလာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
ဖူးေမာင္ကလည္း သည္ ရြာသား ဆိုေပမဲ့ မယ္သီႏွင့္ အိမ္ေထာင္မက်ခင္ ကတည္းက
ၿမိဳ႔မွာတက္၍ တရုတ္ေရႊပန္းထိမ္ဖို တခုမွာ ပန္းထိမ္ ဆရာ လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
ပန္းထိမ္လုပ္ငန္း တစတစၿပိဳၾကလာေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ မိသားတစုလံုး ရြာကို ျပန္လာၿပီး
မိဘလက္ငုတ္ ေတာင္သူအလုပ္ကို ျပန္လုပ္ရ ျခင္းျဖစ္သည္။ လူေတြ လက္ဝတ္လက္စား
ဝယ္ဝတ္သည့္ ေခတ္ ကုန္သြားၿပီ။ ရိွၿပီးသား အထုပ္အထည္ကိုေတာင္
ျပန္ေရာင္းစားေနၾကရသည့္ ေခတ္ႀကီးေပကိုး။ ေရွးလူမ်ား ဆိုထားခဲ့သည့္ မဟုတ္လား မရိွဝမ္းစာ
ရိွေတာ့တန္ဆာတဲ့။ ပန္းထိမ္ဖိုပိုင္ရွင္က အလုပ္သမား ေလွ်ာ့ေတာ့ ဖူးေမာင္ လည္း ပါသြားသည္။
လက္ခစား ပန္းထိမ္ဆရာ မ်ား ေက်ာေကာ့ေတာ့သည္မွာ ဘာမွမဆန္း။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

96

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

"မိန္းမေရ အႀကီးမ ဒီႏွစ္ဆယ္တန္းေအာင္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ တကၠသိုလ္ပို႔ဖို႔
ငါတို႔တတ္ႏုိင္ပါ့မလား " ကေလးမ်ား ၾကား သြားမည္ကိုစိုး၍ ဖူးေမာင္တေယာက္ ေလသံကိုႏိွမ့္၍
ဇနီးျဖစ္သူအား ေမးလုိက္သည္။ "က်မေတာ့ မထင္ဘူး။ သူမ်ားေတြ ေျပာတဲ့ အေဝးသင္ဆိုလား
ဘာလား အဲဒါပဲ တက္ခုိင္းရမွာေပါ့"။ ဖူးေမာင္တေယာက္ ေလပူႀကီးမႈတ္ ထုတ္လုိက္ရင္း
ခံုတန္းရွည္ေပၚမွာ ေပ်ာ့ဖတ္တခုသဖြယ္ ထုိင္ျခလုိက္သည္။ ဆံုးသြားၿပီျဖစ္သည့္ သူ႔မိဘေတြကို
ျပန္ ၍သတိရမိသည္။
ဖူးေမာင္ရွစ္တန္း စာေမးပြဲက်ေတာ့ သူ႔မိဘေတြက ပညာေရးမွာ မထူးခြ်န္လည္း ကိစၥမရိွ
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာတခုခု တတ္ထားရင္လည္း လူ႔ေအာက္ မက်ဖူးဆိုၿပီး သူ႔ကို
ၿမိဳ႔မွာရိွတဲ့ တရုတ္ေရႊပန္းထိမ္ဖို တခုမွာ အလုပ္ သင္ဖို႔ အပ္ခဲ့သည္။ သူတို႔လို
ကုိင္းကၽြန္းအလုပ္ေတြ မလုပ္ေစလို။ အဲသလိုနဲ႔ ႏွစ္အတန္ၾကာေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ပန္း ထိမ္ဆရာ
ျဖစ္လာသည္။ ၿမိဳ႔မွာေနႏုိင္လာသည္။ ဆုိင္ကယ္ေလး တဖံုးဖံုး စီးႏုိင္လာသည္။ သည့္ေနာက္
အိမ္ေထာင္က်သည္။ သည္တသက္ ကုိင္းသမား ကြ်န္းသမားဘဝကို ျပန္မသြားရေတာ့ဟု
ေအာက္ေမ့မိသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာကႀကီးသည္ ကုိယ္ထင္တုိင္း မျဖစ္။ ဒံုရင္းကို
ျပန္ေရာက္သည္။ သည္လုိ ျပႆနာေတြၾကားမွာ မျဖစ္မေန ေပးရသည့္ ဟိုေၾကး
သည္ေၾကးမ်ား၊ မထည့္မေနရ ျဖစ္သည့္ ဟုိအတြက္ သည္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား၊ တရိပ္ရိပ္
တက္လာသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမဲ့လာေသာ ေငြမ်ားက လယ္ ယာကုိင္းကြ်န္း
သမားေတြကိုမွ ပို၍ ဖိေထာင္းေနသ လားဟု ေအာက္ေမ့ရသည္။
"ဒီႏွစ္ေရတက္ေစာမဲ့ လကၡဏာရိွတယ္ ေစာေစာေရတက္လာရင္ေတာ့ ဒုကၡပဲေဟ့"ရြာထဲက
ေရွ႔မီွေနာက္မီွ လူႀကီးမ်ား ဤသို႔ ဆိုလာေတာ့ ဖူးေမာင္ပူပန္မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရိွသမွ် ေျမပဲ၊
ႏွမ္း၊ ေျပာင္းဖူး၊ ၾကက္သြန္မ်ားကို စင္တင္၍ ေလွာင္ထားသည္။
ထင္သည့္အတုိင္းပင္။ ဧရာဝတီျမစ္ေရက အခ်ိန္မဟုတ္ပဲ အေစာႀကီး တက္လာသည္။ ကုိင္းထဲ
ကၽြန္းထဲက စိုက္ထား သည့္ ရာသီပင္မ်ားကေတာ့ ဆံုးၿပီ။ "မိန္းမေရ ရိွထားသေလာက္ေလး
စင္တင္ေလွာင္ ထားမိ လို႔ ဘာပဲေျပာေျပာ ေတာ္ေသးတယ္" ဟု ဖူးေမာင္ ေျပာလို႔မဆံုးခင္
ေနာက္ရက္ေတြမွာ ေရဟာ ခါတုိင္းႏွစ္ေတြလို မဟုတ္ပဲ အတက္ ၾကမ္းလာခဲ့သည္။ ဗဟုသုတ
ရိွသူ အခ်ဳိ႔က အထက္ဖက္တြင္ ေတာမ်ားျပဳန္းကုန္၍ သည္ေလာက္ ေရႀကီးတာ ဟုဆို သည္။
ေနာက္ဆံုး ဖူးေမာင္တို႔ တရြာ လံုးသာမက ေဘးနားကရြာမ်ားပါ ဘုရားကုန္းေပၚသို႔
တက္ေနရသည့္အထိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေျခတံရွည္အိမ္မ်ားပင္ အိမ္ ေခါင္အထိ ေရျမဳပ္တာ
သူတို႔တသက္မွာ ဒါဟာ ပထမဆံုးပဲလို႔ ရြာထဲက လူႀကီးမ်ားက ဆိုသည္။ သြားၿပီ။
စင္တင္ေလွာင္ထား တာေလးေတြလည္း ေရျမဳတ္၍ပ်က္စီး ကုန္ေတာ့သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

97

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားကား ဘုရားကုန္းေပၚတြင္ ေဖြးေဖြးလႈပ္။ ပြဲေတာ္က်င္းပ ေနသလားေတာင္
ထင္ရသည္။ ဘုရား ကုန္း ေပၚတြင္ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ား သံုးပတ္ေလာက္ ေနလုိက္ရသည္။
ထိုအေတာအတြင္း ဘုရားကုန္းေပၚတြင္ လူမ်ားလြန္း ေသာေၾကာင့္ ေသာက္ေရႏွင့္
ဆီးဝမ္းကိစၥမ်ားကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းျဖစ္ေအာင္ မစီမံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို တခ်ဳိ႔ႏွင့္
ကေလး ဆယ္ေယာက္ထက္မနည္း ဝမ္းေလွ်ာ၍ ေသဆံုးရသည္။ အစိုးရဆီက ဘာအကူ
အညီမွမရ။ ေရႀကီးတုန္းကလည္း မရ ေရက်သြားျပန္ေတာ့လည္း ဘာမွမရ။ ခံေပဦးေတာ့
ကုိင္းသမားေတြ။ လက္ထဲတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈဆိုတာ ဗလာနတၴိ၊ ဘဝေတြကို တစ္ကေန
ျပန္စၾကရသည္။
ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းမ်ား ထြက္သည့္ေန႔။ "ညည္းသမီး ဘယ့္ႏွဲ႔လဲတဲ့ မယ္သီ" ဟု ဖူးေမာင္က
ေမးသည္။ "မေအာင္ဖူးေတာ့" ဟုဆိုသည့္ မယ္သီ့အသံသည္ ဘာမွမထူးေတာ့သည့္
ေလာကႀကီးအတြက္ ဘာခံစားခ်က္မွ မထားေတာ့ သည့္ႏွယ္။ သမီးႀကီးကေတာ့
ဝမ္းနည္းေနပံုေပါက္သည္။ ေနာက္တႏွစ္ ေက်ာင္းျပန္တက္ဖို႔အတြက္ မိဘ ေတြကိုလည္း
အားနာေနဟန္ရိွသည္။ တရြာလံုး စီးပြါးပ်က္သည့္ႏွစ္မွာ ကေလးတေယာက္ကို တကၠသိုလ္ပိုဖို႔
အသာ ထား ေအာက္တန္းက ကေလးေတြပင္ ေက်ာင္းထြက္၍ မိဘေတြကို ကူေနရသည္။
သားသမီးေတြလည္း ေနာက္ဆံုး ေတာ့ မိဘေတြလို ဆင္းဆင္းရဲရဲ ကုိင္းသမားဘဝႏွင့္
အရိုးထုတ္ရေတာ့မယ္ ထင္ပါရဲ့လို႔ ဖူးေမာင္ေတြးမိေတာ့ စိတ္ထဲမွာ မေကာင္းလွ။
ဟိုေရွးတုန္းက ဖူးေမာင္တို႔ရြာသည္ လူခ်မ္းသာ မေပါမ်ားေသာ္လည္း တဝမ္းတခါးအတြက္
ပူစရာမလိုသည့္ အျပင္ ေႏြေရာက္ တုိင္း အလွဴအတန္းမ်ား ၿခိမ့္ၿခိမ့္သည္း။ အခုေတာ့
တဝမ္းတခါးအတြက္ ပူရသည့္အျပင္ ကေလး ေတြကို ေတာင္ ေက်ာင္း မထားႏုိင္ေတာ့။
ေရၾကၿပီးကတဲက ရြာမွေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားကိုယ္တုိင္လည္း ကုိင္းထဲဆင္းေန ၾကရသည္။
သူတို႔ရြာသည့္ သည္နားတဝိႈက္က အလွဆံုး ရြာေတြထဲမွာ စာရင္းေပါက္ခဲ့သည္။ သစ္ရိပ္ဝါးရိပ္
ေကာင္းတာက တေၾကာင္း စုိက္တုိင္းပ်ဳိးတုိင္း ေအာင္သည္ကတေၾကာင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္
တခ်ိန္က ဂုဏ္ရိွခဲ့သည္။ ေရွးဗမာဘုရင္ ေတြ လက္ထက္က ဆိုလွ်င္ ပို၍ပင္ ဂုဏ္သိမ္ႀကီးေသာ
ရြာလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။
ရြာနာမည္ကိုက လွတာ၊ ဟသၤာတဲ့။
အင္းဝေခတ္၊ အမရပူရေခတ္ႏွင့္ မႏၱေလးရတနာပံု ေခတ္တို႔တြင္ သူတို႔ ရြာသားမ်ားသည္ အခုလို
အခ်ိန္ျပည့္ ကုိင္း သမားမ်ား မဟုတ္ေသး။ ဘုရင္ႏွင့္ မင္းညီမင္းသားမ်ား စီးသည့္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

98

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဟသၤာေျခနင္းႏွင့္ အျခားနန္းတြင္းသံုး ဖိနပ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ရေသာ ရြာျဖစ္သည္။
ဘုရင့္အသည္သား လက္မႈအတတ္ ပညာသည္မ်ား ေနထုိင္ရာ ရြာဟုလည္း ဆိုႏုိင္ သည္။
ဟသၤာေျခနင္းဆိုတာ ေျပာရရင္ ေရွးေခတ္က နန္းေတာ္တြင္းေန လူတန္းစားမ်ားစီးသည့္ ရႈးဖိနပ္
တမ်ဳိးဟု ေျပာလို႔ရသည္။ ဖိနပ္ထိပ္တြင္ ဟသၤာရုပ္ ေသးေသး ေကာ့ေကာ့ေလး ပါေလ့ရိွ၍
ဖိနပ္ကို ေရႊခ်ည္ေငြခ်ည္၊ ေဘာ္ ၾကယ္မ်ားျဖင့္လည္း မြန္းမံတန္ဆာဆင္ရသည္။ အဲသည့္
ဟသၤာဖိနပ္ ထုတ္လုပ္တာကို အစြဲျပဳ၍ ဟသၤာဆိုေသာ အမည္ တြင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဗမာဘုရင္ေတြ ေခတ္ ကုန္ေတာ့ ဟသၤာဖိနပ္ စီးမည့္ လူတန္းစားမရိွေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္
ဖိနပ္ခ်ဳပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးရာမွ အခ်ိန္ျပည့္ ကိုင္း သမား ကၽြန္းသမားမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။
သည့္ေနာက္ေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖြတ္ေက်ာျပာစု ကုိင္းသမားဘဝမ်ားက မတက္ေတာ့။
ဆိုရပါလွ်င္ ဟသၤသာသည္ မႏၱေလးမွ ရွစ္မုိင္၊ ကိုးမုိင္ခန္႔သာ ေဝးသည္။ အခုထိကားလမ္း
မေပါက္ေသး။ လွ်ပ္စစ္မီး လည္း မရိွ။ ကေလးမ်ားလည္း အတန္းကုန္ေအာင္ပင္
ေက်ာင္းမေနႏုိင္။ မႏၱေလးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ၿမိဳ႔ေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည္။
မႏၱေလးႏွင့္ သည္မွ်ေလာက္သာ ေဝးေသာ ဟသၤာသည္ပင္ အခုလို ဆုတ္ယုတ္လာမွေတာ့
နယ္စြန္နယ္ဖ်ားႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား ဆိုလွ်င္ သာ၍ဆိုးဦးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္ျပည္ႀကီး
တိုးတက္ေနသည္ဟု တစံုတေယာက္က ေျပာလာ ပါက ထိုသူသည္ လူလိမ္ သို႔မဟုတ္
သူရူးေယာက္သာ ျဖစ္ရမည္။
ဟသၤာ။ အမည္လွေသာ္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ား ဘဝသည္ကား အလွႏွင့္ေဝးတုန္းပင္။
ေဇာ္မင္း (လူ႔ေဘာင္သစ္)
၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္

အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သင္ခန္းစာမ်ားရွိႏိုင္မလား
အိုဘားမား၊ အို ဘားမား..
တီဗြီမွန္သားျပင္ထဲမွာ ျမင္ေနရတဲ့ ကြင္းလံုးျပည့္လူအုပ္ႀကီးက စိတ္လႈပ္ရွားတက္ႂကြေနတယ္။
အေမရိကန္သမၼတေလာင္း အို ဘားမား အႏိုင္ရၿပီလို႔ ေၾကညာလိုက္တဲ့အခါ
တခဲနက္ၾသဘာသံႀကီးက ဟိန္းထြက္လာခဲ့တယ္။ မဲေတြေရတြက္ေနခ်ိန္ ဒီမို
ကရက္တစ္သမၼတေလာင္း အို ဘားမားက အႏိုင္ရေတာ့မယ္လို႔ ေသခ်ာေလာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ
ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီ ဖက္က သမၼတေလာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံသူ ဂၽြန္မက္ကိန္းကလည္း
သူ႔ဖက္က သေျပခက္ကို ကမ္းခဲ့တယ္။ အခု ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူထုေတြက အို ဘားမားကို

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

99

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာကို သူအသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔အေနနဲ႔ သမၼတသစ္ရဲ႔ ေနာက္မွာ သစၥာရွိရွိ
ဆက္လက္ရပ္တည္ပံ့ပိုးေပးပါမယ္ဆိုၿပီး ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့တယ္။ သူရႈံးနိမ့္တာကို
သူအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ သလို၊ တဖက္သားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ လူထုဆႏၵအေပၚမွာလည္း
တေလးတစား အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း စစ္အစိုးရက လာမယ့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ
က်င္းပေတာ့မယ္လို႔ ဆိုထားျပန္တယ္။ သည္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေမရိကန္အခု
ေရြးေကာက္ပြဲကေန သင္ခန္းစာယူစရာမ်ား ရွိေလမလား က်ေနာ္စဥ္းစားၾကည့္ ေနမိတယ္။
ေတြးမိတာေတာ့ သင္ခန္းစာယူစရာေတြက အမ်ားသားပါ။
အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ကိုယ့္အရႈံးကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ပါပဲ။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္
ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကလည္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရတယ္။
စစ္တပ္က မွန္းထားတဲ့အတိုင္း အလိုက်မဟုတ္ဘဲ ရႈံးခဲ့တယ္ ဆိုပါေတာ့။ ဒါေပမယ့္
ဂၽြန္မက္ကိန္းလို သေဘာထားမႀကီးႏိုင္ဘူး။ လူထုဆႏၵကို အသိအမွတ္ျပဳလို႔ ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ခံထားရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေနာက္က သစၥာရွိရွိ လိုက္ပါမယ္လို႔ ကတိမဆိုႏိုင္ခဲ့ဘူး။
ေနာက္ဆံုး ေကာက္ ေကာက္က်စ္က်စ္ ဟိုေကြ႔ သည္ ေရွာင္လာလိုက္တာ အခု ၂၀၁၀ မွာ
ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဦးမယ္ဆိုတာ တခါ ျဖစ္လာျပန္တယ္။
ဆိုပါစို႔။ ၂၀၁၀ မွာ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္တယ္ပဲထား။ စစ္အစိုးရအလိုက် ဆြဲထားတဲ့
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကၿပီပဲထား။ အခု
အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲကေန သင္ခန္းစာယူစရာေတြလည္း ရွိေနျပန္ေသးတယ္။
စစ္အစိုးရရဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရဆိုရင္ သမၼတစနစ္ ျဖစ္ေနၿပီး အေမရိကန္မွာလိုပဲ
သမၼတကို လူထုက ကိုယ္တိုင္ လူတကိုယ္-တမဲႏႈန္းနဲ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တာ မဟုတ္ဘူး။
သမၼေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တာ ျဖစ္ေနတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ သူ႔သမိုင္းအရ အခ်ဳိ႔ေသာ ျပည္နယ္ေတြဟာ
နစ္နာဖြယ္အေၾကာင္းရွိလို႔၊ ယခင္ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ က်န္ခဲ့တဲ့ ထူးျခားတဲ့ သမိုင္းအေမြအရ၊
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့အတြက္ ဒီလိုသမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔
ေရြးခ်ယ္တယ္ ဆိုတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကေတာ့ ဒီလိုစဥ္းစားခ်က္မဟုတ္ဘူး။ စစ္တပ္
အာဏာျမဲေရးနဲ႔ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးအတြက္သာ ဒီလိုဥပေဒျပဳထားတာ ျဖစ္ျပန္တယ္။ တခါ
သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႔နဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ေရးထားပံုက
မရွင္းျပန္ဘူး။ ေ၀ေ၀၀ါး၀ါးႏိုင္လွတယ္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ (စုစုေပါင္း) က
ေရြးမွာလား။ သီးသန္႔ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႔ ထပ္ဖြဲ႔မွာလား။ မေသခ်ာျပန္ ဘူး။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

100

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒါေပမယ့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သမၼတ အေရြးခံေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္မွာလို
ကိုယ့္ေမွ်ာ္ျမင္ခ်က္ေတြကို ေျပာျပၿပီး စကားစစ္ထိုးၾကတာေတာ့ ၾကားလိုလွတယ္။ အခု
စစ္အစိုးရရဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရဆိုရင္ လူဦးေရအရ မဲနဲ႔ တက္လာမယ့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ထဲက သမၼတေလာင္းတဦး ျဖစ္လာမယ္။ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးေတြက
မဲနဲ႔တက္ လာမယ့္ အထက္လႊတ္ေတာ္က သမၼတေလာင္းတဦး ရွိလာမယ္။ စစ္တပ္က လာမယ့္
ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲက သမၼတ ေလာင္းတဦး ရွိလာမယ္။ အဲသည္ ၃ ေယာက္က အေမရိကန္
အခုေရြးေကာက္ပြဲမွာလို စကားစစ္ထိုးၾကဖို႔ မသင့္ဖူးလား။ သူသာ သမၼတျဖစ္ခဲ့ရင္ တိုင္းျပည္ကို
ဘယ္လိုျပဳျပင္လိုက္မယ္၊ ဘယ္လိုေကာင္းေအာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတာမ်ဳိး သူတို႔ရဲ႔
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို လူထုေတြၾကားရဖို႔ မသင့္ဖူးလား။ ဥပမာ- က်ေနာ္သာ သမၼတျဖစ္ရင္
ျမန္မာျပည္ ၂၄-နာရီ မီးလင္းေစရပါမည္ ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မည္သို႔ ျပဳလိုက္သည္မသိ၊
သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံရ ေလသတည္း ဆိုတာမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဖူး ထင္ပါတယ္။
အကယ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊကိုယ္တိုင္က သမၼတအျဖစ္ အေရြးခံဖို႔ ျပန္ၿပီး
စိတ္ကူးထားတယ္ ထားဦး။ ဒါဆိုရင္ လူထု ေရွ႔ေမွာက္ စကားေျပာဆိုဖို႔၊ စကားစစ္ထိုးပြဲမွာ
ခ်က္က်လက္က် ပိုင္ပိုင္ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႔ ေလ့က်င့္ေနသင့္ပါၿပီ။ ေနျပည္ ေတာ္က၊
ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က လူထုမ်က္ကြယ္က အုပ္ခ်ဳပ္တာမ်ဳိးထက္စာရင္ လူေရွ႔ထြက္လာဖို႔၊
လူထုၾကားထဲ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် လူလံုးျပစည္းရံုးဖို႔ သတၱိေတြကို လည္း ေမြးရပါလိမ့္မယ္။
"အင္းဗ်ာ... က်ေနာ့္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေရြးလိုက္ လို႔သာ သမၼတျဖစ္ရတာပါ"
ဆိုရင္ေတာ့ မနိပ္လွပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ ကာလမွာလည္း လူထုေရွ႔ေမွာက္ ထြက္ စကား
ေျပာဆိုတာ မေတြ႔ရဖူးေတာ့ အေတာ္သတၱိေမြးရပါလိမ့္မယ္။
ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလို သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႔
ဟာကြက္ေထာက္တာေတြကိုလည္း လံုေအာင္ျပင္ဆင္ ထားဖို႔ လိုပါလိမ့္ဦးမယ္။ (လြတ္လပ္တဲ့
သတင္းမီဒီယာ ရွိရင္ေပါ့ေလ)။ ဒီမိုကရက္ သမၼတေလာင္း ေဟလာရီ ကလင္တန္ က
ေကာ္ဆိုဗိုေဒသခရီးကို လက္ေျဖာင့္ေသနတ္သမားေတြ ရန္ၾကားက စြန္႔စားသြားခဲ့ရတယ္ဆိုၿပီး
အႂကြားလြန္ေတာ့ မီဒီယာ ေတြက ေဖာ္ေကာင္လုပ္ၾကတယ္။ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ ဒုသမၼတေလာင္း ပိုင္လင္းမွာလည္း ၀တ္စံုေတြ၀ယ္တာ ကုန္က်မ်ား လြန္းခ်ည့္လို႔
သတင္းမီဒီယာေတြက ေထာက္ၾကျပန္တယ္။ အင္တာဗ်ဴးအေျဖ တခုမွားရင္ မွားသလို လူထု
ေထာက္ခံမႈ ကလည္း အတက္အက် ရွိေနျပန္တယ္။ သူတို႔ရပ္တည္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး
စသျဖင့္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သတင္း မီဒီယာေတြက အူမ ေခ်းခါး မက်န္လွန္ေလ့
ရွိၾကပါတယ္။ ငယ္က်ဳိးငယ္နာေတြလည္း ေဖာ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

101

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အကယ္၍ ျမန္မာျပည္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြ ရွိလာရင္လည္း ေကာင္းလိမ့္မယ္။
"ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးခင္ဗ်ား.. ဒီပဲယင္းမွာက အမိန္႔ေပးလိုက္တာ ခင္ဗ်ားလား၊ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္လား" "
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသမီးရဲ႔ စိန္ေတြက ဘယ္က ၀င္ေငြနဲ႔ ၀ယ္ပါသလဲ ခင္ဗ်ား"။
"ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို ႏွိမ္နင္းမႈမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက တိုက္ရိုက္ အမိန္႔ေပးပါသလားခင္ဗ်ား"
စသျဖင့္ ေမးခြန္းေတြလည္း ၾကံဳရႏိုင္ေသးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက အေတာ္ျပင္ထားရလိမ့္မယ္။
ဒါတင္မက မွ်တတဲ့ ကစားပြဲရဲ႔သေဘာ (fair play) နဲ႔ အကယ္၍ ကိုယ္ရႈံးရင္ သေဘာထားႀကီး
လိုက္နာရမယ္ဆိုတာကို လည္း အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲကေန သင္ခန္းစာ ယူထားသင့္တယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာျပည္မွာ ၂၀၁၀ ျဖစ္လာ မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲက
အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အဆင့္အတန္း ဘယ္၍ဘယ္မွ် ကြာတယ္၊ လြတ္လပ္စြာ ၿပိဳင္ဆိုင္ခြင့္
မည္၍ မည္မွ် ကြာတယ္၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး မည္၍မည္မွ် ကြာတယ္ ဆိုတာ
လူတိုင္းသိထားၾကပါတယ္။
အကယ္၍ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက အခု အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲကေန
သင္ခန္းစာထုတ္ခဲ့သည္ထားဦး။ သူတို႔ ယူတဲ့ သင္ခန္းစာက က်ေနာ္ေတြးမိသလို မဟုတ္ဘဲ
ေျပာင္းျပန္ႀကီးလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ေသးတယ္ဆိုတာ ေတြးမိတယ္။
ေအာင္သူၿငိမ္း
၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၈။

ပူးက်င့္ရွင္းထန္၏ သားျဖစ္သူ ၃၃ ႏွစ္
ျပစ္ဒဏ္က်
သန္းထိုက္ဦး
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 18 2008 18:31 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ခ်င္းမုိင္။

။ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ ဇိုမီးအမ်ဳိးသားကြန္ကရက္ ဥကၠဌ

ပူးက်င့္ရွင္းထန္၏ သားျဖစ္သူ အပါအ၀င္ ေရႊ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သျဖင့္

ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ၃ ဦးအား အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ုံးတခုက ယေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္
၃၃ ႏွစ္ ခ်လိုက္သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

102

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေတာင္းဆို ဆႏၵျပရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားဟု စြပ္စဲြကာ ၂၀၀၇
ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ရွိ လၻက္ရည္ဆိုင္တဆိုင္တြင္ အဖမ္းခံရၿပီး

အင္းစိန္ေထာင္၌ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာမွ သူ၏ သားျဖစ္သူ ကမ္းလန္ခုတ္ (ေခၚ)

ကိုေက်ာ္စိုးႏွင့္ ကိုထင္ထူးေအာင္တို႔အား ေထာင္ဒဏ္ ၃၃ ႏွစ္စီႏွင့္ ကမ္လန္ခြါ (ေခၚ) ခြာပီးအား
ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
"သံဃာေတာ္ေတြ အေရးအခင္းတုန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပတယ္။ လူေတြက ၾကည့္တယ္။
ၾကည့္တဲ့လူေတြကိုပါ သူတို႔ (အာဏာပုိင္) ေတြက ဖမ္းတယ္၊ ဆြဲတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ပါတဲ့ပံုစံမ်ဳိး
ျဖစ္ေနေတာ့ ဒါက သူတို႔ဆႏၵကုိ သူတို႔ ထုတ္ေဖာ္ျပတာပဲ။ အဲဒီေလာက္ ႀကီးေလးတဲ့

ျပစ္ဒဏ္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ လံုး၀ မသင့္ျမတ္တဲ့ ဥပေဒ လုပ္ရပ္တခုပဲလို႔ အဲဒီလိုပဲ ျမင္တယ္" ဟု
ပူးက်င့္ရွင္းထန္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

သုံးဦးစလံုးအား ပုံႏွိပ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇/၂၀၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အေရးေပၚ ျပဌာန္းခ်က္

ပုဒ္မ ၁၃/၁၊ မတရားအသင္းဖြဲ႔စည္းမႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစရန္
လႈံ႔ေဆာ္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) အပါအ၀င္ ပုဒ္မ ၈ ခုျဖင့္ စဲြခ်က္တင္ထားခဲ့သည္။
ပူးက်င့္ရွင္းထန္သည္ ဇိုမီးအမ်ိဳးသား ကြန္ကရက္အဖြဲ႔တြင္ ဥကၠဌျဖစ္သလို၊ ခ်င္းျပည္နယ္
တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးျဖစ္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးအတြက္ ၁၉၉၈

ခုႏွစ္အတြင္းက ေရြးေကာက္ခံအမတ္ အမ်ားစုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ
ေကာ္မတီ (စီအာပီပီ) တြင္လည္း အဖဲြ႔၀င္ ျဖစ္သည္။
ယေန႔တြင္ပင္ ဆႏၵျပရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ဘိုကေလး၊ ပုသိမ္ႏွင့္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕သား ၉ ဦးအား ယခုလ
၁၁ ရက္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၂၄ ႏွစ္ အပါအ၀င္

ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အနက္ ထိုအထဲမွ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ႏွစ္ဦးအား

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အေရးေပၚ ျပဌာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၁၃/၁ ျဖင့္ ပုဒ္မထပ္တိုးကာ ျပစ္ဒဏ္
တိုးျမွင့္ခ်ထားလိုက္သည္။
ကုိသိန္းေဇာ္အား ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ ယခုအခါ ၁၈ ႏွစ္၊ ကုိသီဟသက္တင္အား ၈ ႏွစ္မွ
ယခုအခါ ၁၃ ႏွစ္အထိ ထပ္တိုးျပစ္ဒဏ္ က်ခံရသည္။
ကုိသီဟသက္တင္၏ အေဒၚျဖစ္သူ ေဒၚေမႊးက "အခုတခါ ၁၃/၁ ပုဒ္မကုိ ထပ္ကပ္ၿပီးေတာ့

ထပ္တက္တယ္ဆိုေတာ့ က်မတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ရမွန္းကို မသိေတာ့ဘူး။ ကိုယ္ေတြကလည္း
တရားစီရင္တဲ့ အခ်ိန္အခါ၊ ၾကားနာမႈေတြ မရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာေတြမွန္းကို မသိဘူး" ဟု
ေျပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

103

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာလွေအာင္
ကြယ္လြန္
ဖနိဒါ
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 18 2008 18:03 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။

။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွေအာင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနအိမ္တြင္ ႐ုတ္တရက္
ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သိရသည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသား
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၃၉၈ ဦးအနက္ ေဒါက္တာလွေအာင္သည္
ကြယ္လြန္သြားေသာ ၉၉ ဦးေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။

၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သာေက်းရြာ ပန္းပင္ၾကီး ေတာရေက်ာင္းရွိ တရားစခန္း၌ တရားထုိင္ေနရင္း
အသက္႐ွဴက်ပ္လာသျဖင့္ ေနအိမ္ကို ျပန္လာျပီး နာရီပုိင္းအတြင္း

ကြယ္လြန္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၀မ္းတြင္းျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္သူက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ေဒါက္တာလွေအာင္သည္ (၆၈ ႏွစ္) သည္ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအံုၾကြမႈတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး၊
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၏
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံခဲ့ရသည္။

သူသည္ မႏၱေလး တကၠသုိလ္မွ (ဘီေအ)ဘြဲ႔၊ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္မွ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး
(Diploma in international Relation) ဒီပလိုမာဘြဲ႔မ်ား ရရွိခဲ့သည့္အျပင္၊ ေမာ္စကုိ
တကၠသုိလ္တြင္ ၅ ႏွစ္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ျပီး ႐ုရွားဘာသာ ဒီပလုိမာႏွင့္ စီးပြားေရးပါရဂူ (PHD)
ဘြဲ႔မ်ား အသီးသီး ရရွိခဲ့သည္။

"ထူးခြ်န္ထက္ျမတ္တဲ့ ႏုိင္ငံအက်ဳိးကုိ အမ်ားႀကီးေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ႐ုိးသားတဲ့ ပညာတတ္
ပုဂၢိဳလ္တဦး ဆံုးရံႈးသြားဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ ဆံုးရံႈးမႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္" ဟု သူႏွင့္
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္သူက ေျပာသည္။
ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ သားသမီး ၄ဦးႏွင့္ ဇနီသည္ ေဒၚေအးႏု က်န္ရစ္သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

104

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၄ ဦးမွာ ယခုအခါ
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား တြင္ေရာက္ရွိေနႀကျပီး၊ ေထာင္တြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ

လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေရမွာ ၁၇ ဦး ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား

ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ေအေအပီပီ)
တို႔၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

စစ္အစိုးရေထာင္ႏွစ္ရွည္ခ်မွတ္ ခံရၿပီးသူမ်ား
စာရင္း
မဇၩိမသတင္းဌာန
တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 17 2008 19:05 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံရၿပီးသူမ်ား စာရင္း
စဥ္

အမည္

စီရင္ခ်သည့္ေန႔

အဖြဲ႔အစည္း၊ ျပစ္ဒဏ္

ကိုေက်ာ္မင္းယု (ခ) ကိုဂ်င္မီ

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

နီလာသိန္း

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ႏွစ္

သင္းသင္းေအး (ခ) မီးမီး

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ႏွစ္

သက္သက္ေအာင္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ႏွစ္

အံ့ဖြယ္ေက်ာ္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ႏွစ္

ကိုမင္းေဇယ်

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ႏွစ္

ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

ကိုသန္းတင္ (ခ) ၾကည္သန္း

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

ကိုေဇယ် (လူ႔ေဘာင္သစ္)

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၁၁ ကိုပ႑ိတ္ထြန္း

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၁၂ ကိုသက္ေဇာ္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၁၀ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေထြး (ခ)
မာကီး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

105

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/
၁၃ မစႏၵာမင္း (ခ) ရႊီး

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၁၄ မမာမာဦး

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၁၅ ဦးနႏၵ (ခ) သန္းထြဋ္ေအး

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

ရဟန္း၊ ေငြၾကာယံေက်ာင္း၊ ၆ ႏွစ္ခြဲ

၁၆ ဦးအဂၢဓမၼ (ခ) ဖိုးသက္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

ရဟန္း၊ ေငြၾကာယံေက်ာင္း၊ ၆ ႏွစ္ခြဲ

၁၇ ဦး၀ိလာသကၠ (ခ) လွေထြး

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

ရဟန္း၊ ေငြၾကာယံေက်ာင္း၊ ၆ ႏွစ္ခြဲ

၁၈ ဦးဇာေနယ (ခ) ဥာဏ္၀င္း

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

ရဟန္း၊ ေငြၾကာယံေက်ာင္း၊ ၆ ႏွစ္ခြဲ

၁၉ ဦးဣသရိယ (ခ)

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

ရဟန္း၊ ေငြၾကာယံေက်ာင္း၊ ၆ ႏွစ္ခြဲ

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ၂၄ ႏွစ္

၂၁ သိန္းေဇာ္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၁၀ ႏွစ္

၂၂ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ (ခ) နန္းမူ

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၁၀ ႏွစ္

၂၃ ေအာင္မ်ဳိးပုိင္ (ခ) အ႐ိုး

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၁၀ ႏွစ္

၂၄ ၿဖိဳးေမာင္ေမာင္စိုး (ခ) ၿဖိဳးႀကီး

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၁၀ ႏွစ္

၂၅ ကို ေနလင္းေအာင္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၂၂ ႏွစ္

၂၆ သီဟ သက္တင္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈ ႏွစ္

၂၇ သီဟ ေအာင္ေအာင္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈ ႏွစ္

၂၈ ဥာဏ္လင္းထြဋ္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၁၀ ႏွစ္

၂၉ ေအာင္သြင္ (ခ) ေအာင္ႀကီး

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၂ ႏွစ္

၃၀ ကိုျမဇံ

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၂ ႏွစ္

၃၁ ကိုတင္ဆန္း

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၂ ႏွစ္

၃၂ ဦးေအာင္ျမင့္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၂ ႏွစ္

ေအာင္ကိုၿငိမ္း
၂၀ ျပည့္ၿဖိဳးလိွဳင္ (ခ)
အသည္းေလး

၃၃ ကိုေအာင္ေဇာ္ဦး (ဘိုကေလး) ၁၁ ႏို၀င္ဘာ

လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ၁၂ ႏွစ္

၃၄ ေမာင္ကံ (၀ါးခယ္မ)

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ၁၀ ႏွစ္

၃၅ ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ၁၀ ႏွစ္

၃၆ ဂီတမွဴး ကို၀င္းေမာ္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

ဂီတမွဴး၊ ၇ ႏွစ္

၃၇ ဘိုဘို၀င္းလႈိင္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

စုစုေႏြး အမႈတြဲ၊ ၈ ႏွစ္

၃၈ စုစုေႏြး

၁၁ ႏုိ၀င္ဘာ

လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွား တက္ႂကြသူ၊ ၁၂ ႏွစ္ ၆ လ

၃၉ ကိုသန္းႏိုင္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူ၊

(ေတာင္ႀကီး)

၆ ႏွစ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

106

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/
၄၀ ေနဘုန္းလတ္

၁၀ ႏို၀င္ဘာ

ဘေလာ့ဂ္ဂါႏွင့္ အင္အယ္လ္ဒီလူငယ္ အဖြဲ႔၀င္၊ ၂၀ ႏွစ္

၄၁ သင္းဇူလိုင္ေက်ာ္

၁၀ ႏိုင္၀င္ဘာ

ေနဘုန္းလတ္အမႈတြဲ၊ ၂ ႏွစ္

၄၂ ေစာေ၀

၁၀ ႏို၀င္ဘာ

ကဗ်ာဆရာ၊ ၂ ႏွစ္

၄၃ ညီညီေထြး

၂၉

ေရွ႕ေန၊ ၆ လ

ေအာက္တိုဘာ
၄၄ မင္းကိုႏိုင္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၄၅ ကိုကိုႀကီး

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၄၆ လွမ်ဳိးေနာင္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၄၇ ေဌးႂကြယ္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၄၈ ျမေအး

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၄၉ ဥာဏ္လင္း

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၅၀ ၿပံဳးခ်ဳိ

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၅၁ ေအာင္သူ

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၅၁ ေအာင္ႏိုင္

၁၁ ႏို၀င္ဘာ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၊ ၆၅ ႏွစ္

၅၂ ဦးတင္ယု

၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ

အင္အယ္လ္ဒီပါတီ၊ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၅၃ ကိုသန္းႏိုင္

၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၅၄ မလွလွေမာ္

၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၅၅ ကိုစိုးမင္းမင္း

၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၅၆ ကိုသန္႔စင္မ်ဳိး

၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၅၇ ကိုေက်ာ္စိုး၀င္း

၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၅၈ ကိုဆန္း၀င္း

၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၅၉ ကိုေအာင္မင္းႏိုင္

၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၀ ဦး၀င္းျမင့္

၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၁ ကိုမ်ဳိးေက်ာ္ဇင္

၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၂ ရန္ႏုိင္ထြန္း

၁၃ ႏိုင္၀င္ဘာ

ၾကည့္ျမင္တိုင္ အင္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္၊ ၇ ႏွစ္ ၆ လ

၆၃ ဦးေအာင္သိန္း

၇ ႏို၀င္ဘာ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေရွ႕ေန၊ ၄ လ

၆၄ ဦးခင္ေမာင္ရွိန္

၇ ႏို၀င္ဘာ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေရွ႕ေန၊ ၄ လ

၆၅ ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း

၂၉

ေရွ႕ေန၊ ၆ လ

ေအာက္တိုဘာ
၆၆ ေက်ာ္ဇင္၀င္း

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

၁၆ ႏွစ္

၆၇ ေက်ာ္ေက်ာ္လင္း

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

၁၃ ႏွစ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

107

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/
၆၈ ၾကည္ၾကည္၀ါ

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

၁၁ ႏွစ္

၆၉ ေနဇာမ်ဳိး၀င္း

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

ေဒါပံု ၊ ၅ ႏွစ္

၇၀ ေအာင္ေဇာ္ဦး

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၅ ႏွစ္

၇၁ ကုိသန္းေဇာ္ျမင့္၊

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

လိႈင္သာယာ အင္အယ္လ္ဒီ၊ ၉ ႏွစ္ ၆ လ

၇၂ ကုိစန္း၀င္း

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

လိႈင္သာယာ အင္အယ္လ္ဒီ၊ ၉ ႏွစ္ ၆ လ

၇၃ ကုိသန္႔ဇင္မ်ဳိး

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

လိႈင္သာယာ အင္အယ္လ္ဒီ၊ ၉ ႏွစ္ ၆ လ

၇၄ ေဒၚငယ္မ

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၇၅ ေက်ာ္စိုး၀င္း

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၇၆ ကိုသိုက္မင္း

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၇၇ ဦးေရႊေမာင္း

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

မႏၱေလး အင္အယ္လ္ဒီ ၄ ႏွစ္

၇၈ ကို၀ဏၰေအာင္

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

မႏၱေလး အင္အယ္လ္ဒီ ၄ ႏွစ္

၇၉ ကိုေဇာ္၀င္း

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

မႏၱေလး အင္အယ္လ္ဒီ ၄ ႏွစ္

၈၀ ကိုတင္၀င္း

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၂ ႏွစ္

၈၁ ကိုညီညီမင္း

၁၄ ႏုိ၀င္ဘာ

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၂ ႏွစ္

၈၂ အိမ့္ခိုင္ဦး

၁၄ ႏို၀င္ဘာ

သတင္းေထာက္၊ ၂ ႏွစ္

၈၃ ေက်ာ္ေက်ာ္သန္း

၁၄ ႏို၀င္ဘာ

အိမ့္ခိုင္ဦးႏွင့္ အတူဖမ္းခံရသူ၊ ၇ ႏွစ္

၈၄ မင္းဟန္

၁၃ ႏို၀င္ဘာ

ကဗ်ာဆရာ၊ ၁၁ ႏွစ္

၈၅ မ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္း

၁၃ ႏို၀င္ဘာ

၂ ႏွစ္

၈၆ မင္းမင္းစိုး

၁၃ ႏို၀င္ဘာ

၂ ႏွစ္

၈၇ ဟန္နီဦး

၁၃ ႏို၀င္ဘာ

ဗကသ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္၊ ၉ ႏွစ္ခြဲ

၈၈ ေ၀လြင္မ်ဳိး

၁၃ ႏို၀င္ဘာ

၇ ႏွစ္ ၆ လ

၈၉ ဦးမ်ဳိးခင္

၁၃ ႏို၀င္ဘာ

ရန္ကင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ၊ ၄ နွစ္ ၆ လ

၉၀ ကိုမ်ဳိးခိုင္

၁၃ ႏို၀င္ဘာ

၄ ႏွစ္ ၆ လ

၉၁ ကိုထင္ေက်ာ္

၁၇ ႏို၀င္ဘာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ (MDC)၊ ၁၂ ႏွစ္ ၆ လ

၉၂ ၾကည္ျဖဴေမာင္

၆ ႏွစ္ ၆ လ

၉၃ ကိုဇင္လင္းေအာင္

၆ ႏွစ္ ၆ လ

၉၄ မ်ဳိးသန္႔ (ခ) ဂၽြန္ေနာ္သန္

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူ၊ ၆ ႏွစ္ ၆ လ

၉၅ ရဲျမတ္ဟိန္း

အင္အယ္လ္ဒီ၊ ၆ ႏွစ္ ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္

၉၆ ရဲမင္းဦး

အင္အယ္လ္ဒီ၊ ၆ ႏွစ္

၉၇ ကိုသိန္းေဆြ (ခ) မင္းစိုး

အင္အယ္လ္ဒီ၊ ၆ ႏွစ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

108

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/
၉၈ စည္သူေမာင္ (ခ) ရာျပည့္

ဗကသ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္၊ ၁၁ ႏွစ္

ပဲ ကုန္သည္ႀကီး ၃ ဦးကို စသံုးလံုးက
ဖမ္းဆီး
ဇာနည္
တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 17 2008 19:42 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္။

။ ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ က်ဆင္းလာမႈ ဂယက္ႏွင့္အတူ ပဲဖိုး ေပးေခ်ရမည့္

ေငြမ်ားကို မေပးဘဲ တိမ္းေရွာင္ေနေသာ ၀ယ္လက္ၾကီးသမား သံုးဦးကို ရဲက အေရးယူမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ပဲကုန္သည္ သတင္းရပ္ကြက္မွ သိရသည္။
ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွ အသင္း၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုျဖိဳးၾကိဳင္၊ ကိုသက္ႏိုင္ဦးႏွင့္
ကိုေဌးေအာင္တို႔မွာ ေငြလိမ္လည္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံထားရသည္။ ၾကိဳပြိဳင့္ဟုေခၚေသာ

ၾကိဳေရာင္းၾကိဳ၀ယ္ လုပ္ၾကရာတြင္ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း စသည့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပုိ႔ေသာ
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား ထိုးက်လာျခင္းေၾကာင့္ ေငြကြာဟမႈ ပမာဏ ၾကီးမားသြားရာမွ အထူးစံုစမ္း
စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန (စသံုးလံုး)က အေရးယူခံေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

"ျဖိဳးၾကိဳင္ကေတာ့ အဖမ္းခံလိုက္တယ္။ သက္ႏိုင္ဦးနဲ႔ ေဌးေအာင္ကေတာ့ ေရွာင္ေနတုန္းပဲ။
ေဌးေအာင္က်ေတာ့ သူ႔မိန္းမကို စသံုးလံုး က ေခၚထားတယ္။ သက္ႏိုင္ဦးကေတာ့ သူ႔ဦးေလး

ပြဲစားၾကီးက ေျဖရွင္းေပးမယ္ဆိုျပီး ေျပာတယ္" ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ပဲကုန္သည္ၾကီး တဦးက မဇၩိမကို
ေျပာျပသည္။
ယမန္ႏွစ္က ပဲတတန္လွ်င္ ၇ သိန္း၀န္းက်င္ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၄ သိန္းေက်ာ္သာ
ရွိေတာ့ရာ ပဲတန္ခ်ိန္ ၁၀၀ အတြက္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ နီးပါး ဆံုး႐ႈံး ထိခိုက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
၀ယ္လက္သမားမ်ားသည္ ၾကိဳတင္၀ယ္မည္ဟု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုစဥ္က ေစ်းႏႈန္းျမင့္ျမင့္ျဖင့္

ေပးထားၾကျပီး အမွန္တကယ္ ေငြေပးေခ်ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ ၀ယ္ယူစဥ္ ေစ်းႏႈန္းထက္ အဆမတန္
က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးမႈ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား ေပးေလ်ာ္ရန္ရွိေသာ ေငြမွာ သိန္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေနျပီး
သူတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ နယ္မွ ပဲအ၀ယ္ေတာ္မ်ား ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ တဦးလွ်င္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

109

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အနည္းဆံုး သိန္း ၅၀ မွ သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္အထိ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ကုန္စည္ဒိုင္မ်ားကို တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

"လက္ၾကီးသမားေတြက ပဲေတြ တန္ ၅၀၀ မ်ိဳး၊ တန္ ၁၀၀၀ မ်ိဳး လုပ္တာေလ။ က်ေနာ္တို႔လည္း
ေရာင္းထားတာ ပါသြားေတာ့ ကုန္စည္ဒိုင္ကို တိုင္ထားတာေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ တန္ခ်ိန္
နည္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က တန္ ရာနဲ႔ခ်ီ ထိတာ" ဟု ကုန္သည္က ေျပာျပသည္။
မံု႐ြာမွ ပဲမ်ိဳးစံု အ၀ယ္ေတာ္တဦးကလည္း "က်ေနာ္တို႔လည္း ထိတာပဲ။ ပိုက္ဆံေရာ

လုပ္ငန္းေရာေပါ့။ ခုတဖက္ကလည္း ေစ်းေတြက ေတာ္ေတာ္က်သြားေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ
ေအးတယ္။ ၀ယ္လက္ၾကီးေတြ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ ေအာက္ကလည္း ထိတာေပါ့။
အရင္ထက္စာရင္ သံုးပံုတပံုေလာက္ အ႐ႈံးေပၚတယ္" ဟု မဇၩိမကို ေျပာျပသည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရသူမ်ားသည္ ပဲမ်ိဳးစံု ကုန္သည္ေလာကတြင္ နာမည္ၾကီး ေၾကးရတတ္
ပဲကုန္သည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

"သူတို႔က ၄၀ ေက်ာ္ ၀န္းက်င္ေလာက္ ရွိတဲ့သူေတြပဲ။ အရာရွိ လူၾကီးပိုင္းေတြနဲ႔လည္း ရင္းႏီွး
၀င္ထြက္တာေတြ ရွိတယ္" ဟု ဘုရင့္ေနာင္မွ အ၀ယ္ေတာ္တဦးက ေျပာျပသည္။
ေလာေလာဆယ္တြင္ ကိုျဖိဳးၾကိဳင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရရန္ရွိ အမႈကိစၥရပ္မ်ားကို စသံုးလံုးမွ
ကိုင္တြယ္ေနျပီး တိမ္းေ႐ွာင္ေနသူ ႏွစ္ဦးကိုမူ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ၁၀ ရက္အတြင္း လာေရာက္
ေျဖရွင္းမႈျပဳရန္ႏွင့္ လာေရာက္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳပါက တရားစြဲဆိုမည္ဟု စသံုးလံုးမွ အမိန္႔
ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ရန္ကုန္မွ ၀ယ္လက္ၾကီး သမားမ်ားသည္ ပဲခူး၊ ပခုကၠဴ၊ မံု႐ြာ စေသာေဒသမ်ားမွ ပဲမ်ိဳးစံုတို႔ကို
ေငြတရာတြင္ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ပြဲခေပး၍ နယ္မွ ပြဲစားမ်ားကို အ၀ယ္ေတာ္ ခန္႔အပ္ထားေလ့
ရွိသည္။
၀ယ္လက္ၾကီးသမားမ်ားမွ ေငြေပးေခ်မႈ မျပဳလွ်င္ နယ္မွ အ၀ယ္ေတာ္မ်ားမွာလည္း
ၾကပ္တည္းၾကရသည္။ ေငြရင္းစိုက္ထားႏိုင္သူ နယ္မွ အ၀ယ္ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္

စိုက္ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ေငြရင္း မစိုက္ႏိုင္သူမ်ားအဖို႔ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိသျဖင့္ နယ္မ်ားတြင္လည္း
ပဲအေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ေအးလ်က္ရွိေၾကာင္း နယ္အ၀ယ္ေတာ္မ်ားက ေျပာျပသည္။
"အခုအခ်ိန္က ပဲရာသီေရာက္လို႔ ေစ်းက်တာ ဆိုေပမယ့္ အခုက အိႏိၵယကေစ်းမေပးေတာ့ဘူး။
ေစ်းႏွိမ္၀ယ္တယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္။ ျပည္တြင္းပဲေစ်းေတြလဲ လိုက္က်ကုန္တယ္။
အဲဒီေတာ့ ဒီလိုေတြ ျဖစ္လာတာပဲ" ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ပဲမ်ိဳးစံုတင္ပို႔သူ ကုန္သည္ၾကီးတဦးက
မဇၩိမကို ေျပာျပသည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တခုတြင္ အိႏိၵယ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

110

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ပဲေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာ့မတ္ပဲ အပါအ၀င္ ပဲစဥ္းငံု၊ ကုလားပဲ၊ ပဲနီေလး၊ ေျမေထာက္ပဲႏွင့္

ပဲစိမ္းငံုတို႔၏ ၀ယ္လိုအားမ်ားနည္း၍ ပဲေစ်းႏႈန္းက်ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မ်ားတြင္
အျခား အဓိက ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာျခင္းကလည္း
ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲေစ်းႏႈန္းအားနည္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား လုပ္သား ေလွ်ာ့ခ်
နန္းေဒ၀ီ
အဂၤါေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 18 2008 21:54 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ။

။ ႏိုင္ငံျခားမွ အထည္၀ယ္ယူမႈ က်ဆင္းသြားသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း လိႈင္သာယာ

စက္မႈဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အခ်ဳိ႕တြင္ ယခုလပိုင္းအတြင္း အလုပ္သမား ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား
ျပဳလုပ္လာသည္။

ယခင္က ေဟာင္ေကာင္၊ ၾသစေၾတးလ်ားႏွင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသား၀တ္ ရွပ္အက်ႌမ်ား
မွာယူေလ့ ရိွသည့္ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇံု (၂) ရွိ Myanmar People Garment အထည္ခ်ဳပ္
စက္႐ုံတြင္ ေအာ္ဒါမွာယူမႈ က်ဆင္းလာသျဖင့္ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခ ရပ္ဆုိင္း လိုက္ရသျဖင့္

အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္မွ ထြက္သြားသည္ဟု စက္႐ုံ တာ၀န္ရွိသူတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
သူက "စီးပြားေရးအရ ပါးသြားတယ္။ ျပင္ပဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြက

အရင္ကထက္စာရင္ မသြက္လက္ေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားက အမွာက မလာေတာ့ အလုပ္သမားေတြ
အိုတီ (အခ်ိန္ပို) ဆင္းတာ ရပ္သြားတယ္။ အလုပ္သမားေတြက ေလွ်ာ့ခ်တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။
က်ေနာ္တို႔ အရင္က ျပည္ပပို႔တာ ရွိေတာ့ အိုတီေတြ ဆင္းရတယ္။ အခုလို လုပ္ငန္းေတြ
ပါးသြားေတာ့ အိုတီ မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ အလုပ္သမားေတြက အိုတီရွိတဲ့ ေနရာေတြ
ေျပာင္းက်တာေပါ့" ဟု ေျပာသည္။
လုပ္သားဦးေရ မည္၍မည္မွ် ေလွ်ာ့ရသည္ကိုမူ သူက ေျပာဆိုျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။
စက္႐ုံလုပ္သား ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လည္ပတ္ေနေသာ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ (၃) ရွိ
အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ ၂ ရံုတြင္လည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ေအာ္ဒါမွာယူမႈ သိသာစြာ နည္းပါးသြားသျဖင့္
အလုပ္သမားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေနရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

111

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

"လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ အလုပ္ရွင္ေျပာတာက အမွာနည္းသြားတဲ့အတြက္ အခုလို

အလုပ္သမားေတြ ေလွ်ာ့တာလို႔ ေျပာတယ္။ လိုအပ္ရင္ ျပန္ထပ္ေခၚမယ္ဆိုၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ေတြ
အိမ္လိပ္စာေတြေတာ့ ယူထားတယ္" ဟု စက္ရုံမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။
စက္ရုံ ၂ ရံုမွ အလုပ္သမား ၁၀၀ ထက္မနည္း ၂ လစာ ႀကိဳတင္ေပးကာ အလုပ္မွ
ရပ္ဆိုင္းေစျခင္း ျဖစ္သည္။
အလားတူ ပဲခူးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ ရန္စီက်န္တြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားမွ ေအာ္ဒါမွာယူမႈ

ေလ်ာ့က်သြားသျဖင့္ ယခုတေလာ အလုပ္သမားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်လာခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ စက္ရုံပါ
ပိတ္ရမည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ား ေပၚထြက္ေနေသာ္လည္း အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္
ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခြင့္ မရေသးပါ။

ယခုလို အထည္စက္ရံုမ်ား၌ အလုပ္သမားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေနရသည့္ အေျခအေနမွာ ကမၻာ့ေငြေၾကး
အက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္လာၿပီး တလခန္႔အၾကာတြင္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္းကလည္း အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး
ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ၁၀၀ ေက်ာ္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည့္အျပင္၊
အလုပ္သမားဦးေရ ၅ ေသာင္းမွ ၆ ေသာင္းခန္႔အထိ အလုပ္ ထြက္ခဲ့ရေသးသည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ေအာ္ဒါမွာယူမႈ ဆက္ရွိသျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ စက္ရံုမ်ားမွာ
ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသည့္အဖဲြ႔ Burma Campaign (UK) မွ
ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ စီးပြားစပ္တူ လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္အတြက္
ၿဗိတိန္ရွိ Cotton Traders လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက
သေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

112

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို

ေထာင္အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားလုပ္
ဖနိဒါ
တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 17 2008 17:53 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္
ခ်င္းမုိင္။

။ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျပီးေနာက္

ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္က လူစုခြဲ၍ ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ယေန႔တြင္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိဥာဏ္လင္းႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္ဂါ

ကုိေနဘုန္းလတ္တုိ႔အား ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္မွ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံေထာင္သုိ႔
ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။
"က်ေနာ္ ခုနမွ အင္းစိန္ကုိ သြားၿပီး ေမးတယ္။ တာ၀န္ရွိတဲ့လူက ဘားအံကုိ

ေျပာင္းလုိက္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္၊ ေနဘုန္းလတ္ေရာ။ ဘယ္အခ်ိန္ ပုိ႔လုိက္တယ္ဆုိတာက
အေသးစိတ္မသိဘူး" ကုိဥာဏ္လင္း၏ မိသားစု၀င္ တဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။
ကုိေနဘုန္းလတ္ကုိလည္း ဘားအံသို႔ ပို႔ေဆာင္သည္ဟု ၾကားသိရေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္
ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေထာင္၀င္စာ သြားေတြ႔မည္ဟု မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚေအးသန္းက ေျပာသည္။
ကိုဥာဏ္လင္း၏ မိသားစု၀င္က " သူတုိ႔ကို ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ ခ်လုိက္ေတာ့ ေပါင္းလုိက္ရင္ ႏွစ္
၁၀၀ ေက်ာ္ေနၿပီ။ ဆုိေတာ့ လူ႔သက္တန္း ကုန္ေနၿပီ။ ဒီၾကားထဲမွာ ေထာင္ထဲမွာ ဘာမွ တံု႔ျပန္၊
စုိးရိမ္စရာ မရွိေတာ့တဲ့ ဘ၀ကုိ ေအးေအးေဆးေဆး ေနထုိင္ခြင့္ေလးေတာင္ ေပးသင့္တယ္လုိ႔

ယူဆတယ္ေလ။ အဲဒီ ေနထုိင္ခြင့္ေလးေတာင္ မေပးဘူးဆုိတဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္ေနတယ္လုိ႔
ျမင္တယ္" ဟု ေျပာသည္။
ယမန္ေန႔ကလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ထားေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ ကုိကုိႀကီးအား ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတံုေထာင္သို႔
ပို႔ေဆာင္လိုက္သည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔မွပင္ ကုိေအာင္သူအား ကခ်င္ျပင္နယ္ ပူတာအုိ၊
ကုိလွမ်ဳိးေနာင္အား ျမစ္ႀကီးနား၊ ကုိျမေအးအား ကယားျပည္နယ္ လြဳိင္ေကာ္၊ ကုိေဌးႂကြယ္အား
ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ကုိျပံဳးခ်ဳိအား တနသၤာရီ ေကာ့ေသာင္းသုိ႔ ပုိ႔လုိက္သည္။
"လုိရင္းေျပာမယ္ဆုိရင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်လုိက္တဲ့ လူေတြကုိ ေနာက္ထပ္ ျပစ္ဒဏ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

113

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ထပ္ခ်လုိက္တယ္ေလ။ အကုန္လံုး စိတ္ဆင္းရဲ၊ လူဆင္းရဲ၊ ကာယကံရွင္ေရာ မိသားစုေတြေရာ၊

ေနာက္ထပ္ ျပစ္ဒဏ္ ထပ္ခ်တယ္လုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္" ဟု အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး ပါတီၾကီးျဖစ္သည့္
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ အတိုက္အခံမ်ားဘက္မွ လိုက္လံကူညီေပးေနသည့္ ဗဟုိတရားရံုးခ်ဳပ္
ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းအား ပုသိမ္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ရွိန္အား
ေျမာင္းျမေထာင္သို႔ ေရႊ႕ပစ္လိုက္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊကို ကဗ်ာျဖင့္ "အာဏာ႐ူး" ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ေသာ ကဗ်ာဆရာ
ကုိေစာေ၀အား ရမည္းသင္းေထာင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ မစုစုေႏြးအား မႏၱေလးေထာင္တို႔
ပို႔ေဆာင္လိုက္သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)
အဆိုအရ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ မစုစုေႏြး၊
အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီဝင္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၂၁ ဦးအား နယ္ေထာင္မ်ားသုိ႔
ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္သည္ဟု ဆိုသည္။

ကုန္ေစ်းက်ဆင္းေရး ဆႏၵျပသူ ကိုထင္ေက်ာ္
ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ခဲြ ခ်မွတ္ခံရ
သန္းထုိက္ဦး
တနလၤာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 17 2008 17:02 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမိုင္။

။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး ဦးေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့သူ ကုိထင္ေက်ာ္အား

အင္စိန္ေထာင္ထဲမွာပင္ တနၤလာေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ခဲြ ခ်မွတ္လိုက္သည္။
ျမင့္တက္လာေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းဒဏ္ လူအမ်ား ခံစားေနရျခင္းအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္

ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး လုပ္ေဆာင္ပါရန္ ေျမာက္ဥကၠလာျမိဳ့ေန ကိုထင္ေက်ာ္က ဦးေဆာင္ကာ
ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ရာ ဖမ္းဆီးျပီး ေထာင္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ခုခံေလွ်ာက္လွဲခြင့္ မရဟု တရားဆိုင္ဘက္မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေသာ အင္းစိန္
အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိ ခံုရံုးမွ တရားသူၾကီး ဦးေက်ာ္ေဆြက ကိုထင္ေက်ာ္သည္ သူတပါးထံမွ
ျခိမ္းေျခာက္ေငြ ေတာင္းယူျခင္း၊ ဗုဒသာသနာကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

114

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ အစုအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကို
ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

"သူက အရင္က အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရားရုံး တရားရုံးေလးေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီ
တရားရုံးကို အရင္က ထြက္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း အယံုအၾကည္ မရွိတဲ့အတြက္ တရားရုံးကုိ လံုး၀
မထြက္ဘူး။ မထြက္ေတာ့ သူ႔ကုိ ေထာင္းဗူးထဲမွာေပါ့ ဒီေထာင္သားေတြထားတဲ့ ဗူးထဲက

ေနရာမွာ စစ္ေတာ့တယ္။ အဲဒီကေန ခ်လိုက္တာ" ဟု တရားေရးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးက
မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း စစ္အစိုးရက ခြဲတမ္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ေလာင္စာဆီ
ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ တိုးျမႇင့္ခဲ့ရာ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ရုတ္တရက္

တရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာသျဖင့္ အစိုးရက ျပန္လည္ေလ်ာ့ခ်နိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ရန္ကုန္
သိမ္ၾကီးေစ်း၌ ဆႏၵျပသျဖင့္ ကိုထင္ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။
ယေန႔တြင္ အျခားေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး ဆႏၵျပခဲ့သူ အခ်ဳိ့ကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္

စီရင္ခ်က္မ်ား အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တရားရံုးႏွင့္ တာေမြ တရားရံုးတို႔မွ စီရင္ခ်က္ ခ်ခဲ့ျပန္သည္။
ၾကည္ျဖဴေမာင္ (ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္)၊ ကုိဇင္လင္းေအာင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ား ကြန္ယက္မွ ကုိမ်ဳိးသန္႔ (ေခၚ) ဂၽြန္ေနာ္တန္ (လႈိင္ၿမ့ဳိနယ္)၊ အမ်ဳိးသား
ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္ ကုိရဲမင္းဦး၊ ကုိရဲျမတ္ဟိန္းႏွင့္ ကုိသိန္းေဆြ (ဖ်ာပံုၿမ့ဳိနယ္) တုိ႔ကိုလည္း
ဆူပူမႈျဖစ္ပြားေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္အတူ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္းရွိ အေနာက္ပုိင္း ခရိုင္
အထူးတရားရုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ခြဲစီ ခ်မွတ္လိုက္သည္။
ထို႔အျပင္ ကိုစည္သူေမာင္ႏွင့္ ကိုရဲျမတ္ဟိန္းတို႔ကို တရားမ၀င္ အသင္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ဆူပူမႈ
ျဖစ္ပြားေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈတို႔ျဖင့္ တာေမြတရားရံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၀ ႏွစ္ အသီးသီး
ခ်မွတ္လိုက္သည္။
ကိုရဲျမတ္ဟိန္း ၏ မိခင္ ေဒၚစမ္းေအးက "ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကုိ ဒီေလာက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား
ေထာင္ေတြခ်ေနတဲ့ ဥစၥာဟာ သူတို႔ေျပာတဲ့ (စစ္အစိုးရ) ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ

ႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႔ဆိုတဲ့ စကားက တမ်ဳိးျဖစ္လာေပါ့ေနာ္။ အမွန္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေခာတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေသာႏုိင္ငံ မျဖစ္ဘဲနဲ႕ အခုဟာက ဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ဟိုး က်န္စစ္သားတို႔၊
အေနာ္ရထားတို႔ေခတ္ကုိ ျပန္ေရာက္ေနသလို က်မ ခံစားရတယ္" ဟု ေျပာသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

115

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မာနယ္ပေလာ (ေဆာင္းပါး)
ေဆာင္းပါး

ေရႊအိမ္စည္
ေသာၾကာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ 14 2008 15:44 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

(က)
ညသည္ ….. ညဥ္႔သံုးယံအား လြန္ခဲ့ၿပီ။ အေမွာင္ထုက ပိန္းပိတ္ေအာင္ ေမွာင္ေနဆဲ…..။

အေရွ႕အရပ္ ေကာင္းကင္တြင္ ကြဲအက္ေၾကာင္းရာအား မေတြ႔ရေသး …..။ ေျမာက္ေလက
`မဲတုကြီ`ေတာင္ၾကားေလး အတြင္းသို႔ ေ၀ွ႔ေ၀ွ႔ရမ္းရမ္း တုိး၀င္လာသည္။ ျမဴႏွင့္ ႏွင္းသည္

ေနရာတုိင္း၌ ျပြတ္သိပ္၍ ထုိး၀င္ေနသည္။ အင္ဖတ္အမိုးေပၚက ႏွင္းစက္ေၾကြသံအား ၾကားရ၏။
ေျမာက္ေလႏွင့္ ၀ါးရြက္တုိ႔ ထိေတြ႔ပြတ္တုိက္သံက ေျမြေဟာက္တေကာင္၏ တြန္သံကဲ့သို႔ပင္
…..။ `မဲတုကြီ`ေခ်ာင္းငယ္၏ ေရစီးသံအား နရီမွန္မွန္ပင္ ၾကားေနရ၏။ `မဲတုကြီ`က
ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေအးေအး စီးရင္း ……. ခရီးတုိအတြင္း `ေသာင္းရင္း`ႏွင့္ ေပါင္း၏။
ည သည္ …… တိတ္၍ .. ဆိတ္ၿငိမ္၏။ စိမ့္၍ .. ေအးခဲလ်က္…..။
မာနယ္ပေလာသည္ အေမွာင္ထုအတြင္း ၿငိမ္သက္စြာ ၀ပ္ေနသည္။ သားေကာင္အား
ေျခာင္းေျမာင္းေနသည့္ က်ားရဲတေကာင္ကဲ့သို႔ …..။ အုပ္စုဖြဲ႔ ပ်ံသန္းသြားေသာ ငွက္တို႔၏
ေတာင္ပံခတ္သံအား သဲ့သဲ့ၾကားရ၏။ အေမွာင္ထုအတြင္း သူတုိ႔ကား `ေနာတ`
ေတာင္တန္းမ်ားဆီသို႔ ….. ပ်ံသန္းသြားၾက၏။
(ခ)
က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔၏ ဌာနခ်ဳပ္က `မဲတုကြီ`ေခ်ာင္းငယ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လမ္းသြယ္၏
အၾကားတြင္ ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လမ္းသြယ္က `ထီးသခီး` `မာနယ္ပေလာ`
လမ္းအား အဂၤလိပ္စာလံုး တီပုံသ႑ာန္ ဦးတုိက္ထား၏။ လမ္းသြယ္၏ တဖက္အဆံုးတြင္မူ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

116

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေသာင္းရင္းျမစ္၏ ေလွဆိပ္….။ ယခင္က ဤလမ္းသြယ္အား အမည္မွည့္ေခၚထားျခင္းမရွိ ….။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကမၻာ့ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမွင့္ၿပီးေနာက္တြင္
ဂုဏ္ျပဳ၍ မာနယ္ပေလာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္းဟူ၍ ဤလမ္းသြယ္အား

မွည့္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လမ္းသြယ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းရိုးငယ္အၾကား က်ဥ္းက်ပ္ေသာ ေျမေနရာ၌ပင္
အေဆာက္အဦမ်ားအား စီကာစဥ္ကာ ေဆာက္ထား၏။ ဗဟုိရုံး၊ ေဆးခန္း၊ ခမ္းမက်ယ္၊
စားရိပ္သာႏွင့္ လူေနအေဆာက္အဦမ်ား …..။ အင္ဖက္မိုး၊ သဲပြတ္ခင္း၊ သဲပြတ္ကာ
အေဆာက္အဦမ်ား ….။ လမ္း၏ တဖက္တြင္မူ ေကာ္ဖီဆုိင္ေလးမ်ား ရွိသည္။

က်ေနာ္တုိ႔ရုံး၏ အေရွ႕ကုန္းမို႔မို႔ေပၚတြင္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး ရွိသည္။ DAB ရွိသည္။
DAB ရုံးရွိရာမွ ေသာင္းရင္းဘက္သို႔ နိမ့္ဆင္းသြားလွ်င္ ….. လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိ၏။ က်ေနာ္တုိ႔ရုံး၏ ေနာက္ေက်ာဘက္ ကုန္းျမင့္ေပၚ၌မူ အရွင္ေခမာစာရ၏
ရဟန္းပ်ဳိမ်ား သမဂၢ ေက်ာင္း၀င္း ရွိသည္။ `မဲတုကြီ`ေခ်ာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
လမ္းသြယ္က လွ်ဳိငယ္ေလးအတြင္း ေရာက္ေနသည္။
လွ်ဳိအတြင္း ေရာက္ေနလားမသိ …… စိမ့္၍ ေအးခဲလ်က္ …..။ ဘားတုိက္၏ အမုိးေပၚသို႔
ႏွင္းစက္ေၾကြသံအား ၾကားေနရသည္္။ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေအးေအး စီးဆင္းေနေသာ

`မဲတုကြီ`ေခ်ာင္းငယ္၏ ေရစီးသံက နရီမွန္မွန္ပင္…..။ ညငွက္၏ ေတာင္ပံခတ္သံအား

ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ညတြင္ သဲ့သဲ့ …..။ ဘာသူေစာင္ ဟု ေခၚသည့္ ဂြမ္းစ အနည္းငယ္ပါသည့္
ေစာင္အား ႏွစ္ထပ္ … ထပ္ကာ ၿခံဳထားေသာ္လည္း ေအးစိမ့္မႈသည္ တြားသြား ၀င္ေရာက္ေန၏။
ႏုိးေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဆိတ္ၿငိမ္စြာႏွင့္ အိပ္ယာအတြင္း ၿငိမ္သက္စြာ……။ အားလံုးက
ႏုိးေနၾကၿပီ ျဖစ္လိမ့္မည္။ တခုခု…..။ အားလံုး၏ အသိတြင္ တခုခုအား ရင္ေမာစြာႏွင့္…..။
အာရုံသည္ လွပသန္႔စင္စြာ ေမြးဖြားလာမည္လား …..။ တခုခု …..။
``ေစ့စပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူးဗ်ာ…..``
မေန႔ညေနက စားရိပ္သာအတြင္း ညစာစားရင္း ဥကၠဌ ေျပာခဲ့သည့္ စကားသံမ်ားအား

ၾကားေယာင္ေန၏။ ဥကၠဌ၏ မ်က္ႏွာသည္ ေခ်ာင္၍ ေနသည္။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဥကၠဌ
အလုပ္မ်ားခဲ့သည္။ စိတ္ပန္းကိုယ္ပန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုမြဲထႏွင့္ မာနယ္ပေလာ

ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္ႏွင့္ ကူးလူးခဲ့ရသည္။ ဥကၠဌတို႔၏ သုမြဲထ၊ မာနယ္ပေလာ လြန္းပ်ံ
ဒီပလိုေမစီက ……. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ဖဒိုမန္းရွာတုိ႔ ႏွစ္ဦးအား သုမြဲထမွ

ျပန္လာႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤမွ်သာ …..။ မတတ္ႏိုင္…..။ ရံဖန္ရံခါတြင္ သမိုင္းသည္
သူေရးထုိးခ်င္သလုိ ေရးထိုးတတ္ၾက၏။
အာရုံသည္ ေႏွာင္းေလစြ ….။ အလင္းသည္ ၀ိုးတ၀ါး …..။ စမ္း၍ …. စမ္း၍
အေမွာင္ထုအတြင္းသို႔ ခ်ည္းႏွင္း၀င္လာ၏။ ရင္ေမာလွစြ …..။
ပို႔ယမ္းေပါက္ကြဲသံအား သဲ့သဲ့ၾကားရ၏။ `ေလာကြားလူ` ကုန္းဘက္မွ ျဖစ္မည္။ တစကၠန္႔…

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

117

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ႏွစ္စကၠန္႔… သံုး… ေလး… ငါး … တဆယ့္ငါး…….။
က်ယ္ေလာင္သည့္ ယမ္းေပါက္ကြဲသံႀကီးအား ၾကားရ၏။
ေနာက္ထပ္ ….. ေနာက္ထပ္ ….. ေနာက္ထပ္ …..။ ဆင့္၍ ….. ဆင့္၍ …..။
`ေလာကြားလူ`ကုန္းမွ ပို႔ယမ္းေပါက္ကြဲသံ သဲ့သဲ့…..။ ၿပီးလွ်င္ ….`သုမြဲထ`ဆီမွ
က်ယ္ေလာင္သည့္ လက္နက္ႀကီး က်ကြဲသံႀကီးမ်ား …..။ စိတ္အတြင္း ထင့္ေနေသာ တခုခု ……
သည္ အစစ္အမွန္ တကယ္ျဖစ္သြားၿပီ။

`ခ်က္`ေခၚသံအား ၾကားမိ၏။ ျမည္ျမည္ဟီးဟီး…..။ မာနယ္ပေလာသည္ `ေခြ`ခံရၿပီလား……။
ေရႊအိမ္စည္

ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ့္ ႐ုဒၵသစၥာ
WEDNESDAY, 22 OCTOBER 2008 13:10 ေကလတ္

တရားမဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းၿပီး ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ားအေၾကာင္း အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ထိထိမိမိေရးသားထားေသာ စာအုပ္စာတမ္း၊
၀တၳဳမ်ား က်ေနာ္တုိ႔တြင္ မ်ားစြာမရွိလွပါ။ ကာရင္ ေကာ္နယ္လီ (Karen Connelly)

ေရးသားေသာ “အိမ္ေျမႇာင္ေလွာင္ခ်ဳိင့္” (The Lizard Cage) စာအုပ္ကဲ့သို႔ စူးရွထိမိစြာ
သရုပ္ေဖာ္ ေရးသားႏုိင္ေသာ စာအုပ္မ်ဳိးဆုိလွ်င္ ပုိ၍ပင္ ရွားပါသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

118

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

တနည္းဆိုရလွ်င္ ေကာ္နယ္လီက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး၏ အေၾကာင္းကို
အေသးစိတ္ ရႈေထာင့္မ်ဳိးစုံမွ တင္ျပေရးသားသြားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႀကဳိတင္ခန္႔မွန္းမထားႏုိင္ေသာ ခုံရံုးမ်ား၏ သဘာ၀၊ ရက္စက္္ကမ္းၾကဳတ္ၿပီး တပါးသူ
မ်က္ရည္ေပါက္ႀကီးငယ္က်မွ အာသာေျပေလ့ရွိၾကေသာ ေထာင္မွဴး ေထာင္ပုိင္မ်ားႏွင့္

“အိမ္ေျမႇာင္ေလွာင္ခ်ဳိင့္” ထဲမွဘ၀ကို လႊမ္းမုိးေနေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈတုိ႔ကို
ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေဖာ္ျပသြားပါသည္။
ေကာ္နယ္လီသည္ ကာရန္၊ နရီကၽြမ္းက်င္လွေသာ ကဗ်ာဆရာမတဦးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သူမ၏
အေရးအဖဲြ႔မွာ ဇာတ္လမ္းပါ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားက လႊမ္းမုိးမထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္

လွပလြန္းလွပါသည္။ ေတးေရးဆရာ ေတဇာ၏ဘ၀ အက်ဥ္း ေထာင္ထဲတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့
နစ္ျမဳပ္သြားရသည့္ ဇာတ္ေၾကာင္း၏အစကို ထင္မွတ္မထားႏုိင္ေလာက္ေသာ တင္ျပပုံမ်ဳိးျဖင့္
တင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။ အျခား ျမန္မာအက်ဥ္းသားမ်ားနည္းတူ ဒုကၡတြင္းနက္ထဲ

နစ္ျမဳပ္က်ဆင္းသြားရရွာေသာ သူတုိ႔ အားလုံး၏ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းကို ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီးမွ
အစျပဳထားပါသည္။

သုိ႔ေသာ္စာအုပ္တြင္ အေၾကာင္းရင္းထက္ အက်ဳိးဆက္ကိုသာ ပုိမုိအာရံုစုိက္ထားသည္ကို
ေတြ႔ရပါသည္။ စာေရးသူက ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာသူအျဖစ္

၀င္ေျပာေသာအေၾကာင္းအရာအမ်ားစုသည္ ေတဇာ၏ အက်ဥ္းပိတ္ တုိက္ခန္းအတြင္းထဲ၌သာ
လွည့္ပတ္ေမႊေႏွာက္ေနခဲ့ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္မထားႏုိင္သည့္ သူ၏ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာေရးကို
ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ဖိစီးမႈ မ်ားကို အားျပဳတင္ျပထားပါသည္။ သံတုိင္အျပင္ဘက္မွ
ရက္စက္ယုတ္မာလွေသာ ေထာင္၀ါဒါမ်ား၏ အႏုိင္က်င့္ ႏွိပ္စက္ မႈကို မခံႏုိင္ေတာ့သည့္အဆုံး
တုိက္ခန္းထဲမွ အိမ္ေျမႇာင္ကိုပင္ လုိက္လံဖမ္းဆီး စားေသာက္ရဲေသာ သတၱိေပၚလာသည့္
အေျခအေနအထိ ျဖစ္လာပံုကို လႈပ္ခတ္႐ုန္းႂကြေအာင္ တင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။
၀တၳဳတပုဒ္လုံးတြင္ ေတဇာအား အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးက ေသျခင္းႏွင့္ ရွင္ျခင္းကို
ေန႔စဥ္ေရြးခုိင္းေနေၾကာင္းကို စာရႈသူမ်ား ေမ့မသြားေစရန္အတြက္ တခ်ိန္လုံး

သတိေပးေနသည္မွာ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္မွ ဇာတ္ေကာင္ အိမ္ေျမႇာင္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
အိမ္ေျမႇာင္တုိ႔က သူ၏ မေလာက္မငွ ရိကၡာရာရွင္ကို ပိုမ်ားလာေစသည္။ ထုိမွရလာေသာ

အင္အားမ်ားျဖင့္ သူ၏ ရွည္လ်ားၿငီးေငြ႔ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာ အက်ဥ္းစံဘ၀ကို လႊဲဖယ္
ေမ့ေပ်ာက္ထားႏုိင္ရန္ အတြက္ သူ႔စိတ္ကို အလုပ္ေပးစြမ္းႏုိင္ရန္လည္း အိမ္ေျမႇာင္က
ကူညီေပးျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ၏မသတီစရာ ေထာင္ပုံစံခြက္ထဲတြင္ ဖုံးဖိ
၀ွက္ထားရန္ သူႀကဳိးစားေနေသာ အ႐ုိးေခ်ာင္းငယ္မ်ားက သူ႔ကို ျပန္၍
ေလွာင္ေျပာင္ေနျပန္ပါသည္။ ယင္းသည္ ေန႔စဥ္ သူ႔ကုိယ္သူကာကြယ္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္
အတူတြဲပါေနေသာ ရွက္ရြံ႕အားငယ္ရမႈ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာ္နယ္လီသည္ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရန္ အက်ဥ္းသားတုိ႔က
ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈမ်ားကို တိတိက်က် ေရးသားထားႏုိင္ခဲ့သည့္အျပင္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

119

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေထာင္မွဴးေထာင္ပုိင္မ်ားက ၎ကဲ့သို႔ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရလုိမႈကို အခြင့္
ေကာင္းယူၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ပိုမုိရက္စက္ယုတ္မာစြာ

မည္သုိ႔ျပဳက်င့္ေလ့ရွိသည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပသြားႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေတဇာသည္ သူမ်ားဒုကၡေရာက္မွ

အာသာေျပတတ္သူတုိ႔၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ရွိသမွ် စြမ္းအင္အားလုံး ကုန္ခမ္းသြားခဲ့ဖူး ပါသည္။
ထုိစဥ္က သူႏွင့္သူ႔အေဖာ္မ်ားအဖို႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ဆို၍ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္စိတ္၏
အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ပိုင္ခြင့္သာ က်န္ရစ္ပါေတာ့သည္။
ေတဇာက သူ႔ေလွာင္အိမ္ထဲမွ အိမ္ေျမႇာင္ငယ္မ်ားကို ေခ်ာင္းေျမာင္းဖမ္းဆီးေနစဥ္တြင္
အညႇာတာမဲ့ သူ႔အခ်စ္ေတာ္

ေထာင္၀ါဒါ ကိုေတာ္ေခ်ာကလည္း သူ႔ကိုဒုကၡေပးရန္ အလစ္ေခ်ာင္းေနပါသည္။
အခြင့္အေရးရသည္ႏွင့္ တခါတည္း ရက္စက္ပါေတာ့သည္။ အဆုံးသတ္တြင္ ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ေသာ
သူ႔ စြမ္းအင္တခ်ဳိ႔ျပန္ရလာေစရန္အတြက္ ေတဇာက အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပပါေတာ့သည္။

သူ႔ဆႏၵျပမႈမွ ဘာဆက္ျဖစ္သည္ကို ၀တၳဳအဆုံးသတ္တြင္ ဆက္လက္မေဖာ္ျပေတာ့ျခင္း

သည္လည္း တမ်ဳိးေကာင္းသည္ဟု ဆုိႏုိင္ေကာင္းပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ စာေရးသူက ယခုတုိင္
ထုိအိမ္ေျမႇာင္ ေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲတြင္ ပိတ္မိေနဆဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁,၀၀၀
ေက်ာ္၏ဘ၀မ်ားအေၾကာင္းကို ေတဇာ၏ဇာတ္လမ္းႏွင့္ ယွက္ႏြယ္ေပါင္းစပ္
ဆက္လက္တင္ျပသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
စာဖတ္သူ၏ အာရံုကိုဖမ္းစားႏုိင္ေသာ ၀တၳဳပါနိမိတ္ပုံမ်ားကို ေက်ာ္ၾကည့္လွ်င္ ဇာတ္လမ္းသည္
ထုိႏုိင္ငံေရး အရႈပ္ အေထြးႀကီးတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ ညီအစ္ကုိႏွစ္ေယာက္၏

သာမန္ဇာတ္လမ္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိႏုိင္ငံေရး ရႈပ္ေထြးမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ဘ၀ကို
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပုံေဖာ္ေနခဲ့ပါသည္။ ကာရင္ ေကာ္နယ္လီက ဤစာအုပ္သည္

ေအာင္ေဇာ္ႏွင့္ ေက်ာ္စြာမုိးတို႔ ညီအစ္ကိုသုိ႔ ရည္ၫႊန္းေရးသားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး
မူရင္းျဖစ္ရပ္မွန္ အျဖစ္အပ်က္ကို ခပ္ပါးပါးသာ ဇာတ္လမ္းဆင္ ဖုံးကြယ္ထားသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။ ထုိညီအစ္ကုိႏွစ္ဦးသည္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေၾကာင့္ လုိက္လံဖမ္းဆီး

ေထာင္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္စပ္ တေနရာတြင္ျပန္လည္ဆုံေတြ႔ ခဲ့ၾကရပါသည္။ အျခား
စာဖတ္သူမ်ား၏ အျဖစ္အပ်က္ႏွင့္လည္း ခပ္ဆင္ဆင္ တူေကာင္းတူေနႏုိင္ပါသည္။ ေတဇာ၏
ကုိယ္ေရးျဖတ္သန္းမႈႏွင့္ အေသးစိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္၏ ျဖတ္သန္းမႈ
အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ရွာေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။
ေကာ္နယ္လီ၏ စံဇာတ္ေကာင္ကဲ့သုိ႔ပင္ က်ေနာ္လည္း အိမ္ေျမႇာင္ေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲတြင္
ပိတ္မိခဲ့ဖူးပါသည္။ အစ္ကုိျဖစ္သူ ႏွင့္လည္း ကြဲကြာခဲ့ရပါသည္။ အစ္ကုိက

သူ၏ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲကို ဆက္တုိက္ရန္အတြက္ အိႏၵိယနယ္စပ္သုိ႔ ထြက္ေျပး
ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ က်ေနာ့္မွာမူ ေထာင္တြင္းဖိႏွိပ္မႈ၊ ရက္စက္မႈမ်ားကို ျပင္ပကမၻာသုိ႔
အသိေပးျဖန္႔ေ၀ရန္ စာထုတ္မႈႏွင့္ မိသားစုႏွင့္အဆက္အသြယ္ရရန္ ႀကဳိးစားမႈတုိ႔ျဖင့္
ေထာင္တြင္းမွ ေနာက္အမႈတက္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္အတုိးခံခဲ့ရပါသည္။
ေတဇာနည္းတူ က်ေနာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း
ယံုၾကည္ေလးစားမႈ ရွိပါသည္။ သူ၏အနီး တြင္ ကာလတခုၾကာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့ဖူးသည္မွာ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

120

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မိမိအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ ဂုဏ္ယူေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္ သည္လည္း ၀တၳဳထဲမွ

ဇာတ္ေကာင္ကဲ့သို႔ပင္ ေထာင္၀င္စာမရွိဘဲ သီးျခားအက်ဥ္းပိတ္ျပစ္ဒဏ္ကို ခံခဲ့ရဖူးပါသည္။
ထို႔အျပင္ ေထာင္အတြင္းသုိ႔ ပစၥည္းေမွာင္ခုိအသြင္းအထုတ္လုပ္ရန္ ကုလားေလးကဲ့သုိ႔ေသာ
ရာဇ၀တ္သားမ်ားကိုလည္း စြန္႔စား ခုိင္းေစခဲ့ရဖူးပါသည္။

ေကာ္နယ္လီသည္ ေတဇာ၏ဇာတ္ရုပ္ အသက္၀င္လာေစရန္အတြက္ အထက္ပါ အေသးစိတ္
အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ စရုိက္မ်ားကို ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ဆင္ တင္ျပရာတြင္ စူး၊ ေဆာက္၊
ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္
စရုိက္လကၡဏာမ်ားသည္ ျမန္မာအဏာရွင္အစုိးရ လက္ေအာက္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး
ခါးသီးစြာ ရင္ဆုိင္ခံစား ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည့္၊ ရင္ဆုိင္ျဖတ္ေက်ာ္ေနရဆဲ ျဖစ္သည့္
ေျခာက္ျခားဖြယ့္ ရုဒၵသစၥာတရားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။
စာအုပ္တြင္ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ မွားယြင္းေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။

ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္ အားလုံး ညဘက္တြင္ ဘယ္ေသာအခါမွ အေမွာင္မခ်ပါ။ မီးမပ်က္ပါ။
လုံျခဳံေရးအတြက္အၿမဲတမ္း မီးဖြင့္ထားပါသည္။ ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ေတဇာအတြက္
လိင္အာသာ ေျဖေဖ်ာက္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္သည္ ညေနေစာင္းခ်ိန္ကို ေရြးရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေထာင္၀ါဒါမ်ားက အိပ္ငုိက္ေနေလ့ ရွိၾကပါသည္။
ေထာင္၀ါဒါတဦးသည္ သူမ၀တၳဳတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလို မည္သို႔ေသာအခါမွ် အက်ဥ္းသားမ်ား၏
ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ တလာစီေလ့ မရွိပါ။ သူတုိ႔ကိုယ္ သူတုိ႔ ဤေလာကတြင္

ဘုရင္တပါးကဲ့သုိ႔ မွတ္ထင္ထားၿပီး ရာထူးအဆင့္နိမ့္ေသာ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကိုသာ
တလာစီ ရွာေဖြခုိင္းေလ့ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ရန္
ေထာင္မွခန္႔အပ္ေသာ အက်ဥ္းသားတန္းစီး အပါအ၀င္ မည္သည့္အက်ဥ္းသားမွ် လက္ပတ္နာရီ
ပတ္ခြင့္မရွိပါ။

အထက္ပါ မျဖစ္စေလာက္ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းမႈက ေကာ္နယ္လီ၏ ရုန္းႂကြေနေသာ
ဇာတ္လမ္းကို မည္သုိ႔မွ် မထိခုိက္ေစႏုိင္ပါ။ သူမ၏ အိမ္ေျမႇာင္ေလွာင္ခ်ဳိင့္သည္ အျပစ္မဲ့သူတဦး
ေန႔စဥ္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ဖိစီးႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ က်ဥ္းက်ပ္လွသည့္ ရူးသြပ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္

အက်ဥ္းခန္းတခန္းထက္မ်ားစြာ ပုိလြန္၍ တာသြားေသာ နိမိတ္ပုံသေကၤတ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိမွ်မက
ေကာ္နယ္လီ၏ စာအုပ္သည္ အာဏာရွင္အစိုးရတရပ္က ႏုိင္ငံတခုလံုးကို ျပန္ေပးဆြဲထားသည့္
သဖြယ္ ထိန္းသိမ္းအၾကပ္ကိုင္ထားသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ၎ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္
ထိုက္တန္သည့္ အဆင့္ေနရာကို ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ေနပံုမ်ားကုိပါ
ပုံေဖာ္ျခယ္မႈန္း သြားခဲ့ပါသည္။ ။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုတ္ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္းမွ Kay Latt ေရးသည့္ Telling Dreadful Truths
ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

(ေကလတ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတဦးျဖစ္ၿပီး စစ္အစုိးရ၏

နာမည္ဆုိးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားလွေသာ အင္းစိန္ႏွင့္ သရက္အက်ဥ္းေထာင္တုိ႔တြင္ ၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၉
ခုႏွစ္အထိ ရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေထာင္က်ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ပါသည္)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

121

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မညီမွ်မႈမ်ားကို ေပၚထြန္းေစျခင္း
WEDNESDAY, 16 JULY 2008 07:00 ေဒးဗစ္ စေကာ့ မက္သီဆင္
ဂ်ပန္ ပညာရွင္တဦး၏ ေလ့လာမႈက စစ္အစိုးရ၏ ျဗဴရိုကေရစီ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ေအာက္မွေန၍
စိုက္ပ်ဳိးေရး ေစ်းကြက္တခု ျဖစ္ထြန္းလာရန္
မည္သို႔ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပံုကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း စီးပြားေရး မညီမွ်မႈ (Economic Disparity in
Rural Myanmar)

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရမႈႏွင့္

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာေစ်း တရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္လာေနမႈေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ပို၍ ဖိအားမ်ား သက္ေရာက္လာရန္
အေၾကာင္းရွိေနသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံက အတိတ္တခ်ိန္တြင္ ကမၻာသို႔ ဆန္အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ၿပီး
အာရွတိုက္၏ အဓိက စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာ အထူးထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံလည္း
ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လုပ္သားအမ်ားစုမွာ လယ္ယာက႑တြင္ပင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။

ဆန္စပါးစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးသည္ တႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အဓိကဦးစားေပး လုပ္ငန္းတခု
ျဖစ္ေနရံုမွ်မက စစ္အစိုးရအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ က႑လည္း ျဖစ္ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအဆက္ဆက္က လယ္ယာက႑ထြက္ကုန္ တိုးတက္ေရး အတြက္
နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ ၾကံဆႀကဳိး ပမ္း ခဲ့ၾကၿပီး ပထမပိုင္းတြင္ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားရွိခဲ့သည့္

ဆိုရွယ္လစ္မူ၀ါဒမ်ား၊ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ တျဖည္းျဖည္း စီးပြား ေရး တံခါးဖြင့္သည့္ ပံုစံျဖင့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တို႔ကို စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ ေစကာမူ

လယ္ယာ က႑ တိုးတက္လာေစမည္ဟု ကတိက၀တ္အတိုင္း မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရံုသာမက
ဆက္လက္ ၾကပ္တည္း စြာ ရုန္းကန္ ေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။
အီကူကို အိုကာမိုတို (Ikuko Okamoto) ေရးသားသည့္ စာအုပ္တြင္ ယခု ႏိုင္ငံေတာ္
က်ရႈံးကိန္းျဖစ္ေနရပံုအား အမ်ားသူငါ ေျပာဆိုေနၾကသည့္ ၀မ္းနည္းဖြယ္

ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းစံုအနက္မွ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ရပ္တခုကို ေလ့လာေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။
အီကူကို အိုကာမိုတို ၏ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စီးပြားေရးမညီမွ်မႈ” (Economic Disparity in Rural
Myanmar) အမည္ရွိ ယခု စာအုပ္တြင္ ရန္ကုန္အနီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္တခုတြင္ ပဲအထြက္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

122

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အလွ်င္အျမန္တိုးတက္လာပံုကို စနစ္တက်သုေတသနျပဳ၍ ပညာ ရွင္ ဆန္ဆန္ အကဲျဖတ္

တင္ျပထားသည္။ ပဲတမ်ဳိးျဖစ္သည့္ ပဲတီေရႊ၀ါ (golden green gram သို႔မဟုတ္ မမ္ပဲ mung
bean) စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ပံုအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လယ္လုပ္သားမ်ား၊ ေက်းလက္ေန ကုန္သည္မ်ား၊ လယ္ထြန္စက္ေရာင္းသူမ်ား၊
တခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ မႈ ႏွင့္ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းမ်ားတို႔အၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္

ဆက္ဆံေရးစနစ္ကို အနီးကပ္ေလ့လာထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဆန္ ေစ်းကြက္တြင္ မထင္မွတ္ဘဲ
အေျခအေနေပးလာမႈအရ ယခင္က မရွိခဲ့သည့္ ပဲေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းလာပံု အေၾကာင္းကို
လည္းတင္ျပထားသည္။ စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုးအခ်က္မွာ ဤပဲလုပ္ငန္းမွ

အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းလာၾက ေသာ္ လည္း ေအာက္ေျခအလႊာရွိ လူမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္
လယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္သားမ်ားမွာ သူတို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ အတြက္
အက်ဳိးအျမတ္အနည္းဆံုး ခံစားရရွိသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ပဲမ်ဳိးစံုေရာင္းခ်မႈမွရေငြ စုစုေပါင္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃. ၆ ကုေဋ
(အေမရိကန္ေဒၚလာအားျဖင့္ ၃ သန္းခန္႔) ရရွိခဲ့ၿပီး အဓိကအားျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ပဲစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ဤလိုအပ္ခ်က္ အတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာေရးဌာနမွ သုေတသီ
အမ်ဳိးသမီးတဦးျဖစ္သူ အိုကာမိုတိုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ပိုင္းရွိ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္တြင္

ႏွစ္အတန္ၾကာေနထိုင္၍ ယခုစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
သံုးခြ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄ ရြာႏွင့္ လူဦးေရ တသိန္းခြဲေက်ာ္ေနထိုင္ေနသည္။
သူက ဤပဲတီေရႊ၀ါထုတ္လုပ္မႈတြင္ အလွ်င္အျမန္ တိုးတက္လာပံုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ရာတြင္
ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ပံု တို႔ကို စနစ္တက် အေသးစိတ္ ေလ့လာခဲ့သည္။

"အခုလို တိုးတက္လာတာဟာ အစိုးရရဲ႕ ပဲတိုးတက္ထုတ္လုပ္ေရး မူ၀ါဒေတြနဲ႔ လံုး၀ မဆိုင္ပါဘူး။
ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ ေရးအတြက္လည္း အတင္းအဓမၼ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ မရွိပါဘူး”ဟု
လည္း သူမ၏ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့သည္။
အရိုးရွင္းဆံုးအေၾကာင္းမွာ အစိုးရက အကန္႔ အသတ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ေဆာင္ရြက္လာသည့္အေပၚ ရႏိုင္သမွ် ေသာ အခြင့္အေရးေနရာ၌ ရန္ကုန္အေျခစိုက္
ကုန္သည္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ႏိုင္သည့္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးေစခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပဲတီေရႊ၀ါ ထုတ္လုပ္ေရး၌ သံုးခြက စံျပသဖြယ္
ျဖစ္ခဲ့သည္။ (စစ္အစိုးရက အမ်ဳိးသား အသားတင္ထုတ္လုပ္ မႈတန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ)

တိုးတက္ေစမႈအတြက္ သံုးခြၿမိဳ႔ကို ထူးခၽြန္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ဆု ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

123

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ပဲတင္ပို႔ႏိုင္မႈ လံုး၀မရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၅,၀၀၀၊ ၂၀၀၂
ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၂၀၇,၀၀၀ သို႔ တိုးတက္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ သံုးခြအတြင္း ပဲစိုက္ပ်ဳိးမႈ
ဧကမွာလည္း ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ၂၄၈ ဧကမွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ၉၅,၀၀၀ ဧကသို႔
တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ဤျဖစ္စဥ္တြင္ သံုးခြၿမိဳ႕မွ လူနည္းစုသည္သာ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္လာေစခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္ လယ္ထြန္ စက္၀ယ္ရန္ ေခ်းေငြရရွိႏိုင္ၾကသည့္ လယ္ထြန္စက္ ငွားရန္

အခြင့္ရွိသူမ်ားသာ တိုးတက္ခဲ့ၾကသည္။ လယ္ထြန္စက္ငွားသူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း
အလုပ္ျဖစ္ၾကသည္။

အလားတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ပဲတင္ပို႔သည့္ ကုန္သည္မ်ားကလည္း အျမတ္အစြန္း ရႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ေျမပိုင္မရွိသည့္ လယ္ကူ လီလုပ္သားမ်ားက ေခ်းေငြမရႏိုင္ၾကသလို ဆင္းရဲသူ လယ္သမား
အျဖစ္သာ ဆက္လက္က်န္ရွိေနၾကရသည္။ ဤအခ်က္ သည္ ရွားရွားပါးပါးကိစၥ ျဖစ္သလို
ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အထူးအေရးတႀကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္
လိုအပ္ေနသည့္ အခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။
ဤေဒသတြင္ ၀င္ေငြမညီမွ်မႈ အဓိက အေၾကာင္းမွာ အမ်ားစုေသာ လယ္လုပ္သားထုႀကီးေၾကာင့္
ျဖစ္ၿပီး ဤ ၀င္ေငြနည္း လူမ်ားစုသည္ မူလကတည္းက ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

လုပ္အား သိပ္မလိုအပ္သည့္ ပဲစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမွလည္း သူတို႔က ၀င္ေငြအနည္းအက်ဥ္းသာ
ရရွိၾကသည္။
အစိုးရက လ်စ္လ်ဴရႈထားမႈကို စာေရးသူက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ တိတိက်က် ေထာက္ျပ၍

ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ဤပဲတီေရႊ၀ါ ထုတ္လုပ္ေရး ေအာင္ျမင္ေနမႈကို အစိုးရက လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့သလို၊
ေက်းလက္ေဒသတြင္း ၀င္ေငြကြာဟမႈႏႈန္း ႀကီးထြား လာေနသည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း အစိုးရက
မသိက်ဳိးကၽြံေနခဲ့သည္။

အစိုးရ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္ အႀကီး အက်ယ္ ေထာက္ပံ့မႈေပးထားၿပီး တင္းက်ပ္စြာ

ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္သာ အာရံု ထားေနခဲ့သည္။
ဆန္မ်ားမ်ားထြက္မွသာ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈ၊ မိမိဘာသာ ဖူလံု မႈ ရရွိႏိုင္မည္ဟု
ထင္ျမင္ယူဆထားၾကၿပီး ဤ စိုးရိမ္စိတ္လြန္ကဲမႈက စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑၏

တျခားထုတ္လုပ္မႈမ်ားအေပၚ သက္ ေရာက္မႈ ရွိေစခဲ့သည္။ တျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ေဆာင္ရြက္စရာ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဤစာအုပ္တြင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ လူတို႔၏အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ား မ်ားစြာ မပါရွိပါ။
လူစိတ္၀င္စားဖြယ္ ဇာတ္လမ္း မ်ား မပါရွိသလို၊ အတြင္းက်က်
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းလုပ္ထားသည္မ်ားလည္း မေတြ႔ရပါ။
"ကၽြန္းသစ္ခန္းဆီး ေနာက္ကြယ္၌" (Behind the Teak Curtain) ဟု အမည္ရသည့္ အားဒစ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

124

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေမာင္ေသာင္းမာန္ (Ardeth Maung Thawnghmung) ၏ စပါးစိုက္လယ္သမားမ်ားႏွင့္

အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားအေၾကာင္းစာအုပ္ႏွင့္ (Ethnic Community Development Forum) မွ ယခုႏွစ္
ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ "အမိန္႔အားျဖင့္ ဘိုင္အိုဒီဇယ္ထုတ္လုပ္ျခင္း" (Biofuel by Decree)

အမည္ရွိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေလ့လာတင္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၾကက္ဆူပင္
အဓမၼ စိုက္ခိုင္း ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ယွဥ္တြဲဖတ္ရႈသင့္သည့္ စာအုပ္မ်ား လည္း
ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ စာဖတ္သူက အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အလိုရွိပါက အိုကာမိုတို၏
စာအုပ္တြင္ စာရင္းဇယား ၁၁၅ ခု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သံုးခြ ၿမိဳ႕နယ္တြင္

လယ္ထြန္စက္ငွားရမ္းခမွသည္ ၿမိဳ႕တြင္း ရြာသြန္းသည့္ မိုးေရခ်ိန္အထိ အားလံုး

အေသးစိတ္ပါ၀င္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရး ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အခန္းမ်ားမွာ စာေလးၿပီး
ဖတ္ရန္ အေတာ္ အား ထုတ္ရ မည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပညာရွင္တဦးအေနျဖင့္
ပဲထုတ္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္ အပိုင္းကုိေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး

က႑အရေသာ္လည္းေကာင္း သိရွိေလ့လာလိုပါက အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္ေသာစာအုပ္
ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအၿပီး

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ၾကရ ေတာ့မည့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ေဒသမ်ားအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စားနပ္ရိကၡာ
အၾကပ္အတည္း ျပႆနာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အေျဖရွာေတြ႔ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။
ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔ (FAO) က သံုးခြၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္

မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ခဲ့ရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၀) တြင္ ပံုမွန္အေျခအေန ျပန္ေရာက္ရန္အတြက္
အေထာက္အပံ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႀကီးထြားေနၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပိုမိုဆိုးရြားလာသည္ႏွင့္အမွ်
ယခု မုန္တိုင္းအၿပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကပင္
ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲ

အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ပို၍ သာတူညီမွ်ရွိသည့္ ဘ၀ကို ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေဒးဗစ္ စေကာ့ မက္သီဆင္ (DAVID SCOTT MATHIESON) ေရးသားသည့္ Cultivating
Inequality ကို ဆီေလ်ာ္ ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။
ေဒးဗစ္ စေကာ့ မက္သီဆင္ သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္

လူ႔အခြင့္အေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ (Human Rights Watch) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
အၾကံေပးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

125

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အရႀင္ဂမီႝရနဲႛ သံဃာေတာ္ေတၾ အဴပင္ တုိင္းရင္းသား လူငယ္ေတၾကိုပၝ
ေထာင္ႎႀစ္ရႀည္ ခဵမႀတ္၊ ႎိုင္ငံတကာမႀလည္း နအဖ လုပ္ရပ္ကို
ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ ႟ႁတ္ခဵ
ထိန္းသိမ္း ခံေနရတဲ့ ႎုိင္ငံေရး တက္႔က လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ေနႛစဥ္ရက္ဆက္ ဆုိသလုိ
ေထာင္ဒဏ္ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ စီရင္ ခဵမႀတ္ေနတဲ့ အထဲမႀာ အခုေနာက္ဆုံး ဆုိရင္လည္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္
စက္တင္ဘာ သံဃာေတာ္ေတၾရဲႚ ေမတၨာပုိႛ ႔ကခဵီ လႁပ္ရႀားမႁေတၾမႀာ ထင္ရႀားခဲ့တဲ့ အရႀင္ ဂမီႝရ
အပၝအဝင္ တက္႔က လႁပ္ရႀားသူ တုိင္းရင္းသား လူငယ္ တခဵႂိႚကုိပၝ ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ေတၾ
ခဵမႀတ္လုိက္တာပၝ။

အရႀင္ ဂမီႝရ အပၝအဝင္ တက္႔က လႁပ္ရႀားသူ တုိင္းရင္းသား လူငယ္ တခဵႂိႚကုိပၝ ႎႀစ္ရႀည္
ေထာင္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္။

ဗီၾအိုေအနဲႛ ဴမန္မာ သတင္း ဌာနမဵား ၊ ၁၈ ၊ ႎိုဝင္ဘာ ၊ ၂၀၀၈
သာသနာ ညၟိႂးႎၾမ္းေစမႁ၊ ႎုိင္ငံေတာ္ ႓ငိမ္ဝပ္ ပိဴပားေရးကုိ ထိခုိက္ေစမႁ၊ ဥပေဒမဲ့ လူစု
လူေဝးေတၾမႀာ ပၝဝင္မႁ စတာေတၾ အပၝအဝင္ စၾပ္စဲၾခဵက္ အမဵားအဴပားနဲႛ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အရႀင္
ဂမီႝရကုိ ဒီကေနႛ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အထူး တရားခၾင္ကေန ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႎႀစ္၊ သူနဲႛအတူ
ေနာက္ထပ္ ရဟန္းေတာ္ တပၝးဴဖစ္တဲ့ ဦးေကလာသကုိ ၃၅ ႎႀစ္ အထိ ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ေတၾ
ခဵမႀတ္ခဲ့တာပၝ။
ဒီကေနႛ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အထူး တရား႟ုံးကေန အခုလုိ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ စီရင္ခဲ့တာေတၾ
ရႀိခဲ့သလုိ ေနာက္ထပ္ စၾပ္စဲၾခဵက္ေတၾနဲႛ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ဴဖစ္တဲ့ အရႀင္ ဂမီႝရ အေနနဲႛ ဆက္လက္
ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ စီရင္ခံရစရာ ရႀိေနေသးတဲ့ အေဴခအေနနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ မိသားစုနဲႛ နီးစပ္တဲ့
ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသား မိသားစုဝင္ တေယာက္က ေဴပာဴပတာကေတာ့ …
"ဦးေကလာသနဲႛ ဦးဂမီႝရ၊ ဦးဂမီႝရက ၁၂ ႎႀစ္၊ ဦးေကလာသ မႎၩေလးကေတာ့ ၃၅ ႎႀစ္၊
အဲလုိ ခဵလိုက္တယ္။ ပုဒ္မေတၾကေတာ့ အမဵား႒ကီးပဲ။ ဦးဂမီႝရကေတာ့ မဴပတ္ေသးဘူး ေဴပာတယ္။
ေနာက္ထပ္ တၾဲစရာေတၾ ရႀိေသးတယ္။ မဵားဖုိႛ အလားအလာ ရႀိတယ္၊ ၃၀ ေကဵာ္မယ္၊ သူလည္းပဲ
အဲေလာက္ပဲ ဴဖစ္မႀာပဲ။"

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

126

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရန္ကုန္
အင္းစိန္ေထာင္
အထုူးတရား႟ံုးကေန
သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုအဖၾဲႚက
ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ တပၝးဴဖစ္တဲ့ ဦးဂမႝီရကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႎႀစ္နဲႛ မႎၩေလး ရဟန္းပဵိႂမဵား
သမဂၢအဖၾဲႚက ဦးေကလာသကို ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႎႀစ္ ဒီကေနႛမႀာ အမိန္ႛခဵလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။
အရႀင္ဂမႝီရကို ႎိုင္ငံေတာ္႓ငိမ္ဝပ္ဴပားမႁကို ေႎႀာင့္ယႀက္တဲ့ ဥပေဒ ၅၀၅ (ခ)နဲႛ သာသနာ
ညိၟႂးႎၾမ္းေစတဲ့ ပုဒ္မ ၂၉၅ (က) အပၝအဝင္ ၃ မႁတၾဲနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႎႀစ္ အမိန္ႛခဵလိုက္တာ
ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဆရာေတာ္ ဦးဂမႝီရနဲႛ ဦးေကလာသ
ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္က အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

အမႁေတၾကို

အကဵိႂးေဆာင္ေပးတဲ့

ေရႀႚေန

"ဳကည့္ဴမင္တုိင္႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးကေလ၊ ဒီအင္းစိန္ေထာင္ အထူး တရား႟ံုးက ခဵတာ၊
ဦးဂမႝီရက ၅၀၅ (ခ) ရယ္၊ ၂၉၅ (က) ရယ္က အဲလိုမဵိႂး သံုးမႁတၾဲ၊ သံုးမႁတၾဲကို သူက ၁၂ ႎႀစ္
ခဵလိုက္တယ္။
အဲဒီအထဲမႀာ
သံဃာ့
နာယကကို
စာေပးတဲ့
ကိစၤေတၾေပၝ့ေနာ္။
လက္ကမ္းစာေစာင္ေတၾ ေဝတဲ့ကိစၤေတၾ၊ ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾကို ေလ႖ာက္ထားတဲ့ ကိစၤေတၾ
အေဳကာင္းဴပ႓ပီးေတာ့ အားလံုးေပၝင္း ၁၂ ႎႀစ္ ခဵလိုက္တယ္။"
"ဦးေကလာသက ရဟန္းပဵိႂ သမဂၢ ဖၾဲႚတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ အသင္းအဖၾဲႚ ပုဒ္မ ၆၊
အဲဒၝက ၅ ႎႀစ္။ ေဳကညာခဵက္ေတၾ ပိုႛတာက ပုဒ္မ ၁၇ (၂) နဲႛက ၇ ႎႀစ္၊ ပုဒ္မ ၁၇ (၂၀) နဲႛက ၇ ႎႀစ္၊
ေနာက္ တပ္ေပၝင္းစု ေဳကညာခဵက္ေတၾ ထုတ္တာက ၁၇ နဲႛက ၇ ႎႀစ္၊ ေနာက္ ၁၇ (၂၀) နဲႛက ၇
ႎႀစ္၊ ေနာက္ ႓ငိမ္ဝပ္ ပိဴပားေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္ ဆို႓ပီးေတာ့ ၅၀၅ (ခ) နဲႛက ၂ႎႀစ္ အားလံုးေပၝင္း
၃၅ ႎႀစ္ေပၝ့။"
ဒီေနႛ အထူး တရား႟ံုးမႀာ စီရင္ခဵက္ကို အမိန္ႛခဵ႓ပီးတဲ့ အခၝမႀာလည္း ဦးေကလာသက ခုလို
တရားစီရင္တဲ့ အတၾက္ အာဃာတ မရႀိတဲ့အေဳကာင္း၊ ကိုယ္လုပ္စရာရႀိတာ ကိုယ္လုပ္ဳကတာပဲ
ဴဖစ္ေဳကာင္း တရား႟ံုး ဝန္ထမ္းေတၾကို မိန္ႛဳကား သၾားတယ္လိုႛလည္း ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္က
ေဴပာဴပပၝတယ္။
ဆရာေတာ္ ဦးဂမႝီရဟာ ဒီကေနႛ ခဵမႀတ္ခံရတဲ့ စီရင္ခဵက္ဟာ စၾဲခဵက္တင္ထားတဲ့ အမႁ
အမဵားအဴပားထဲက ၃ မႁသာ ဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ထပ္ အမႁေတၾကို ႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုး အသီးသီးမႀာ
ဆက္႓ပီး ဳကားနာေနဆဲ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
ဒၝ့အဴပင္ ယမန္ေနႛ ညေနပိုင္းမႀာ ဗဟန္း႓မိႂႚနယ္ တရား႟ံုးက ႓ပီးခဲ့သည့္ႎႀစ္ ေ႟ၿဝၝေရာင္
သံဃာ့ လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ပၝဝင္ခဲ့တဲ့ စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ ဦးစႎၬာသီရိအား ပုဒ္မ ၅ ခုထပ္႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၁
ႎႀစ္၊ ဦးပၸိတအား ပုဒ္မ ၄ ခုတပ္႓ပီး ေထာင္ ၉ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္လိုက္ပၝတယ္။
ဦးစႎၬာသီရိကို ပုဒ္မ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၁၅၂၊ ၂၉၅ (က)၊ ၅၀၅ (ခ) တိုႛနဲႛ စၾဲခဵက္တင္႓ပီး
ဦးပၸိတကို ပုဒ္မ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၁၅၂၊ ၂၉၅ (က) တိုႛနဲႛ စဲၾခဵက္တင္ အမိန္ႛခဵလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒီသံဃာ ၂ ပၝးကို တရား႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္လိုက္ပံုမႀာ အမႁတၾဲေတၾနဲႛ စီရင္တာ
မဟုတ္ဘဲ ရဲစစ္ခဵက္နဲႛသာ ဳကားနာစီရင္ အမိန္ႛခဵလိုက္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အမႁလိုက္ ေရႀႚေန
ဦးသန္းေဇာ္က ေဴပာဴပပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

127

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

"သူတိုႛကို ခဵလိုက္တာက အမႁတၾဲပၝရင္ ကဵေနာ္ ေဴပာလိုႛရတယ္၊ အမႁတၾဲ မပၝေတာ့
ရဲထၾက္ခဵက္ေတၾကို ႟ံုးမႀာ ထၾက္တယ္၊ တခဵႂိႚ ရယကေတၾကဵေတာ့ ဒီလႁပ္ရႀားမႁကို မဴမင္ဘူး၊
ဗဟန္း႓မိႂႚနယ္ တဝုိက္က ေထာက္လႀမ္းေရး ရဲအရာရႀိေတၾကဵေတာ့ သူတိုႛ ထၾက္လာေတာ့
ဒီဟာကို ဴမင္တယ္ ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းကို ထၾက္ဆို႓ပီး အမိန္ႛ ခဵလိုက္တာ"
ဦးပၸိတသည္ ကုန္းတလေဘာင္ ႟ၾာက ဴဖစ္႓ပီး ဦးစႎၬာသီရိကေတာ့ သကႆန္းက႗န္း
႓မိႂႚနယ္၊ ေ႟ၿသိမ္ ဓမၳသိဂႈ ေကဵာင္းတိုက္က ဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒၝအဴပင့္ စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရးအခင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဖမ္းဆီး ခံခဲ့ရတဲ့
ေဴမာက္ဥကၠလာပ (၂) ရပ္ကၾက္၊ သီရိမဂႆလာ ေကဵာင္းတုိက္က အရႀင္စႎၬာဝရကိုလည္း တာေမၾ
တရား႟ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႎႀစ္ခၾဲ ခဵမႀတ္ လိုက္ပၝတယ္။
ဒီလုိပဲ ဒီကေနႛ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အထူး တရား႟ုံးေတၾကပဲ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ
ထဲတုန္းက
သံဃာ့
လႁပ္ရႀားမႁေတၾ
ေနာက္ဆက္တဲၾ
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့
တုိင္းရင္းသား
လူငယ္တခဵႂိႚဟာ ဆုိရင္လည္း ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ ခံခဲ့ရပၝတယ္။ဒီအထဲမႀာ
ထင္ရႀားတဲ့ တုိင္းရင္းသား ႎုိင္ငံေရး ေခၝင္းေဆာင္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ဇုိမီး ကၾန္ဂရက္ ပၝတီ ဥကၠႉ
ဦးကဵင့္ရႀင္းထန္ရဲႚ သားဴဖစ္သူ ကန္မ္လမ္ခုပ္ ေခၞ ကုိေကဵာ္စုိး၊ တူဴဖစ္သူ ကပ္ခန္းခၾာနဲႛ
သူတုိႛနဲႛအတူ ရခုိင္ အမဵႂိးသား တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိတင္ထၾန္းေအာင္တုိႛကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၃၃ ႎႀစ္စီ
ခဵမႀတ္လုိက္တာပၝ။ ဒၝနဲႛပတ္သက္လုိႛ ဦးကဵင့္ရႀင္းထန္ကုိ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္း ဳကည့္ပၝတယ္။
"ကဵေနာ္ဳကားတာ သားကေတာ့ ၃၃ ႎႀစ္၊ တူကေတာ့ ၈ ႎႀစ္၊ သူတုိႛ အတၾဲက သုံးဦး
ဆုိေတာ့ ေနာက္တေယာက္ တင္ထၾန္းေအာင္ဆုိတဲ့ လူက ၃၃ ႎႀစ္ပဲ။ ကဵေနာ္ကေတာ့ ကုိယ္တုိင္
မသၾားဘူး၊ အဲလိုပဲ ဳကားတာပဲ။ ကဵေနာ္တုိႛ ဝင္လုိႛ မရလိုႛ။ ကဵေနာ္တုိႛ ရႀိေနလည္း ဝင္ခၾင့္ မဴပႂဘူး။
ကဵေနာ္တိုႛလည္း ဝင္လုိႛ မရတာနဲႛ ေထာင္အဝကေန ေစာင့္ေနတာေပၝ့၊ သားတေယာက္က
ေစာင့္ေနတာ။"
စက္တင္ဘာ သံဃာေတာ္ေတၾရဲႚ လႁပ္ရႀားမႁေတၾနဲႛ ဆက္ႎၾယ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ႓ပီး အခု
ေနာက္ဆုံး ဒီလုိ ႒ကီးေလးတဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္လုိက္တာဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက တရားစီရင္ေရး
စနစ္ ယုိယၾင္းေနတာကုိ ဴပသလုိက္တာပဲ ဆုိ႓ပီးေတာ့ ကုိယ္တုိင္လည္း ဥပေဒ ပညာရႀင္
တဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးကဵင့္ရႀင္းထန္က ဆုိပၝတယ္။
"သံဃာေတာ္ အေရးအခင္းမႀာ သူတိုႛလည္း ပၝတယ္ ဆုိတဲ့ အေနအထားမဵႂိးနဲႛ ဒီပုဒ္မေတၾ
ထည့္ထားတာေပၝ့။ ဒီဥစၤာ မဆီမဆုိင္ ဴဖစ္ေနတယ္။ ႓ပီးေတာ့ တရားဥပေဒ ဆုိတာ တရက္တည္း
တလတည္းမႀာ ဴဖစ္ပဵက္ေနတဲ့ သူတုႛိ စၾဲခဵက္အရ ဆုိရင္လည္း တေပၝင္းတည္းလုပ္႓ပီး
အ႒ကီးဆုံးဟာနဲႛ စၾဲခဵက္ တင္ရမဲ့ဟာကုိ ပုဒ္မ ဆယ္ခုေလာက္ လုပ္႓ပီး အဲဒီ ဆယ္ခုစလုံးနဲႛ
အဴပစ္ေပး႓ပီး အဲဒီ အဴပစ္ေတၾ ေပၝင္း႓ပီး ၃၃ ေလာက္ ဴဖစ္သၾားတဲ့ သေဘာေပၝ့။ ဒၝဟာ ဥပေဒအရ
မႀားယၾင္းတာေပၝ့။"
"ကဵေနာ္ ဴမင္တာေတာ့ လုံးဝ တရားဥပေဒနဲႛ ကိုက္ညီမႁ မရႀိဘူး။ တရား႟ုံးကလည္း
တရား႟ုံး နာမည္သာ ခံ႓ပီးေတာ့ သူတုိႛမႀာ အာဏာ သိပ္မရႀိတဲ့ သေဘာ။ အေပၞကေန
ဒီေလာက္ေပး၊ ခင္ဗဵားတုိႛ ေဳကညာ ဆုိ႓ပီးေတာ့ ဒီသေဘာပဲ။ သူတုိႛ မမႀန္တာကို အမႁစစ္တဲ့

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

128

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အခဵိန္မႀာလည္း ဒီဥစၤာေတၾ တရားဥပေဒ အရ မမႀန္ဘူး၊ ေရႀႚေနေတၾက တင္ဴပတယ္။ မမႀန္မႀန္းကို
လုိဴပ သက္ေသေတၾ ကိုယ္တုိင္က ဝန္ခံတယ္။ အဲဒၝကို မပယ္ဖဵက္ဘဲ ဆုိင္းထား႓ပီး သူတုိႛေပးတဲ့
အဴပစ္ကုိ ေပးခုိင္းတာ။ အဲေတာ့ ဒၝဟာ တရား႟ုံး ဆုိတာလည္း မရႀိေတာ့ဘူးေပၝ့။ ကဵေနာ့္
အဴမင္မႀာ ဒီတရားစီရင္ေရးကလည္း ႓ပိႂလဲ သၾား႓ပီဗဵာ။ ကဵေနာ္တုိႛ ႎုိင္ငံမႀာ မၸႂိင္သုံးခု ဆုိတာ
မရႀိေတာ့ဘူး။ အာဏာပိုင္ တခုတည္းပဲ ရႀိတယ္။ ဒၝက အမိန္ႛ၊ ခဵခဵင္တာခဵ၊ ဖမ္းခဵင္တာဖမ္း၊
ဒီသေဘာမဵႂိး ဴဖစ္သၾားတယ္။"
ဒီရက္ပုိင္း အတၾင္း ႎုိင္ငံေရး တက္႔က လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္တာေတၾ
လုပ္ေဆာင္ေန႟ုံ သာမက ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရ႓ပီး သူေတၾကုိလည္း မိသားစုနဲႛ ေဝးရာ
နယ္ေထာင္ေတၾကုိ ပုိႛေဆာင္ ေနတာေတၾရႀိလုိႛ မိသားစုေတၾ အေနနဲႛ စုိးရိမ္ ပူပန္စရာေတၾကလည္း
ဴဖစ္ေနရတာပၝ။
"အဲဒီ ကိစၤနဲႛ ကဵေနာ္တုိႛ အပူပင္ဆုံးဗဵာ။ အခုက ခဵမ္းတဲ့ ရာသီလည္း ဴဖစ္တယ္၊
သူတုိႛနဲႛလည္း ေတၾႚဖုိႛ အခၾင့္က မရေတာ့၊ အခုက အမိန္ႛ ခဵ႓ပီး႓ပီ။ အမိန္ႛ ခဵလုိက္တာေတာ့
ထားလုိက္ပၝေတာ့။ ေထာင္ထဲမႀာ အနားေပးခုိင္းတာပၝ။ ဒၝေပမဲ့ ဒီမႀာ အနားမေပးဘဲ
နယ္စၾန္နယ္ဖဵား ပုိႛမယ္၊ ႓ပီးေတာ့ အဲဒီမႀာ ရာသီဥတုကလည္း တမဵႂိးစီ၊ လုံေလာက္တဲ့
အဝတ္အစားလည္း မပၝႎုိင္ဆုိေတာ့ အဲဒီ အတၾက္ ကဵေနာ္တုိႛ စိတ္ပူတာေပၝ့။"
႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္း အတၾင္း ေထာင္ဒဏ္ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခဲ့႓ပီးသား ဴဖစ္တဲ့ ဘုိကေလး႓မိႂႚက
တက္႔က လႁပ္ရႀားသူ လူငယ္ တခဵႂိႚကုိလည္း ကဵန္ေနေသးတဲ့ စၾပ္စဲၾခဵက္ေတၾထဲက တခဵႂိႚကုိ
ဆက္လက္ စစ္ေဆး႓ပီး ေနာက္ထပ္တုိး ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ခဲ့တာလည္း ရႀိခဲ့တယ္လုိႛ ႎုိင္ငံေရး
အကဵဥ္းသား မိသားစုေတၾက ေဴပာဴပဳကပၝတယ္။

နအဖရဲႚ လုပ္ရပ္အေပၞ ႎိုင္ငံတကာ၏ ေဝဖန္
႟ႁတ္ခဵမႁမဵား
အခုရက္ပုိင္း အတၾင္း ဴမန္မာ နအဖ စစ္အစုိးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿဟာ တရား
ဥပေဒနဲႛ ညီႌၾတ္ဴခင္း မရႀိတဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ ဒီမုိကေရစီအေရး တက္႔က လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ
ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ရႀည္ေတၾ အဴပစ္ေပးေနတဲ့ အေဳကာင္း ေဒသ စံေတာ္ခဵိန္ တနလႆာေနႛ
ညေနပုိင္းက အေမရိကန္ သမၳတ အိမ္ဴဖႃေတာ္က ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။ ႎုိ၀င္ဘာလ
၇ ရက္ေနႛ ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ ဒီဴပစ္ဒဏ္ခဵမႁေတၾဟာ အခုဆုိရင္ စုစုေပၝင္း ၈၆ ေယာက္
ရႀိသၾား႓ပီလုိႛ ဆုိပၝတယ္။
ဖမ္းဆီးခံခဲ့ဳကရတဲ့ ဴမန္မာ မဵႂိးခဵစ္ သူရဲေကာင္းေတၾ ဴဖစ္ဳကတဲ့ ကုိမင္းကုိႎုိင္၊ ကုိကုိ႒ကီးနဲႛ
ကုိေဌး႔ကယ္တုိႛလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႎႀစ္ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံရတဲ့အထဲမႀာ ပၝဝင္တဲ့ အေဳကာင္း
အိမ္ဴဖႃေတာ္ ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ သူတုိႛေတၾဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္၊
ဳသဂုတ္လ အတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ခဵီတက္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကသူေတၾ၊ လူထုရဲႚ အေဴခခံ လုိအပ္ခဵက္ေတၾကုိ
စစ္အစုိးရ အေနနဲႛ ေဴဖရႀင္းေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကသူေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။
လူႛအခၾင့္အေရး ေဳကညာ စာတမ္းမႀာ ေဖာ္ဴပထားတဲ့ အခဵက္ေတၾနဲႛ အညီ ဴပည္သူလူထု
အေနနဲႛ သူတုိႛရဲႚ အေဴခခံ အခၾင့္အေရးေတၾကုိ အခုလုိ ေတာင္းဆုိ ဆႎၬဴပတဲ့ အေပၞ စစ္အစုိးရက

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

129

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရက္ရက္စက္စက္ အဴပစ္ေပး အေရးယူခဲ့တဲ့ အေပၞ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု အေနနဲႛ
ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ကန္ႛကၾက္ ႟ႁတ္ခဵေဳကာင္းလည္း ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
သူတုိႛကုိ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း႓ပီး တရား ဥပေဒနဲႛ အညီ ႟ုံးတင္ စစ္ေဆးဴခင္း မရႀိသလုိ
သူတုိႛကုိ ေရႀႚေန အကဵႂိးေဆာင္ေတၾ လုိက္ပၝ ေဆာင္႟ၾက္ခၾင့္ မဴပႂခဲ့တဲ့ အေပၞမႀာလည္း
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု အေနနဲႛ စိတ္မေကာင္း ဴဖစ္မိတယ္လုိႛ သမၳတ အိမ္ဴဖႃေတာ္က
ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ကိုယ္စားလႀယ္ ေသာမတ္ အိုေဟး
ကင္တင္နား (Tomás Ojea Quintana) အပၝအဝင္ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး
အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ငၝးဦးကလည္း အခုလို ဴပင္းထန္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ေနတာဟာ
တရားမ႖တမႁ မရိႀသလို၊ စစ္အစိုးရ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ လုပ္ငန္းစဥ္နဲႛလည္း
မကိုက္ညီဘူးလိုႛ ေဝဖန္ ဳကပၝတယ္။
ႎိုင္ငံေရး အတိုက္အခံေတၾကို အခုလို ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ေတၾ မတရား စီရင္ေနတာနဲႛ
ပတ္သက္လိုႛ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ႎိုင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရး စံႎႁန္း ထိခိုက္ ေစတာေဳကာင့္ လာမဲ့
၂၀၁၀ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ မ႖မ႖တတ ရိႀဖိုႛဆိုတဲ့ အေဴခအေနကို အာဏာပိုင္ေတၾ အေနနဲႛ အလဵင္စလို
ဆန္းစစ္ ေဆာင္႟ၾက္သင့္တယ္လိုႛ လူႛအခၾင့္အေရး အထူး ကိုယ္စားလႀယ္ ငၝးဦးကေန ဴမန္မာ
အစိုးရကို တိုက္တၾန္း သၾားဳကတာပၝ။ ကုလသမဂၢရဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး
ကိုယ္စားလႀယ္ ေသာမတ္ အိုေဟး ကင္တာနားကေတာ့ သူတိုႛရဲႚ စိုးရိမ္မႁကို အခုလို
ေဴပာပၝတယ္။
"အခုကိစၤအေပၞ
ကုလသမဂၢ
လူႛအခၾင့္အေရး
ေကာင္စီရဲႚ
အထူးကိုယ္စားလႀယ္ေတၾကလည္း စိုးရိမ္ဳကပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္လည္း အခု ကဵေနာ္တိုႛ
ထုတ္ဴပန္ခဵက္ အေပၞမႀာ လက္မႀတ္ ထိုးဳကတာပၝ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း ႎိုင္ငံေရး အတိုက္အခံေတၾ
ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို အခုလို ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ေနတဲ့ တရား စီရင္မႁေတၾမႀာ လၾတ္လပ္မႁ
မ႖တမႁ မရိႀတဲ့ အေပၞမႀာ စိုးရိမ္ဳကပၝတယ္။ ဴမန္မာ အစိုးရက လုပ္မဲ့ လာမဲ့ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္၊
ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ လုပ္ငန္းစဥ္နဲႛ ဒီလုပ္ရပ္ေတၾက ဆန္ႛကဵင္ဖက္ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။"

ခင္ဗဵ။

အခု အေဴခအေနေတၾမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႚ တရားေရး စနစ္ကိုေရာ ဘယ္လို ေဴပာႎိုင္မလဲ

"ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္း တရားေရးကၸဟာ လၾတ္လပ္႓ပီး တရားမ႖တမႁ ကင္းမဲ့တာေတၾကို
ကဵေနာ္ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း အရင္ကလည္း ေဴပာခဲ့႓ပီးပၝ႓ပီ။ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾရဲႚ
အမႁေတၾကို လိုက္ေပးေနတဲ့ ေရႀႚေနေတၾ အထူးသဴဖင့္ ေရႀႚေန ႎႀစ္ဦးကို ေထာင္ခဵလိုက္တာ
အေတာ္ေလးကို စိုးရိမ္စရာ ရိႀပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ဒီဴပႍနာ အေပၞမႀာလည္း ကဵေနာ္ ကိုင္တၾယ္
ေဆာင္႟ၾက္ ေနပၝတယ္။"

အခု သည္ရက္ပိုင္းေတၾ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကို ေထာင္ခဵတာေတၾ အဴပင္
နယ္စၾန္နယ္ဖဵား ေထာင္ေတၾကို ပိုႛတာေတၾလည္း ရိႀေနပၝတယ္။ ဒီသတင္းေတၾကိုေရာ
လူႚအခၾင့္အေရး ကိုယ္စားလႀယ္႒ကီး အေနနဲႚ အဴပည့္အစံု သိရိႀထားရဲႚလား ခင္ဗဵ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

130

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

"၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ အဴခားႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို ဴပစ္ဒဏ္
စီရင္ေနတဲ့ သတင္းေတၾ အားလံုး ကဵေနာ္တိုႛ ရထားပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ လူႚအခၾင့္အေရး ေကာင္စီ
ညီလာခံမႀာတုန္းက ဴမန္မာ အစိုးရကိုေရာ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီကိုပၝ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္းက
ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ လၿတ္ေပးဖိုႛ ဆိုတာ အဳကံဴပႂ တင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ကဵေနာ္
အဳကံဴပႂထားတာေတၾနဲႛ ဆန္ကဵင္ဖက္ ဴဖစ္ေနတဲ့ ဒီလုပ္ရပ္ေတၾကို ဴမန္မာ အစိုးရ အေနနဲႚ
ရပ္တန္ႛဖိုႛ လိုပၝတယ္။ လာမဲ့ ကဵေနာ့္ ခရီးစဥ္နဲႛ အစီရင္ခံစာမႀာေတာ့ ဒီ အဳကံဴပႂခဵက္ အတိုင္း
လုပ္ မလုပ္ ဆိုတာေတၾကို ေစာင့္ဳကည့္ရမႀာပၝပဲ။"

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနနဲႛ ႎိုင္ငံတကာရဲႚ လိုလားခဵက္ ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾကို
ေတာက္ေလဵာက္လိုလို မဵက္ကၾယ္ ဴပႂေနတာပဲ ခင္ဗဵ။ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီပိုင္း
အေနနဲႛ ဒီလို အေဴခအေနေတၾ အေပၞမႀာ စိုးရိမ္မိ႟ံု သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ေဴဖရႀင္းႎိုင္ဖိုႛ ဘာေတၾ
ဆက္လုပ္ႎိုင္မယ္လိုႛ ထင္သလဲ။
"လူႛအခၾင့္အေရး
ေကာင္စီမႀာ
အထူး
သီးဴခားလုပ္ႎိုင္တဲ့
လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ၊
ကုလသမဂၢမႀာလည္း အဴခား လုပ္ကိုင္ႎိုင္တဲ့ နည္းေတၾရိႀေတာ့ ဒၝေတၾကေန ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကိစၤကို
ကိုင္တၾယ္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာပၝ။"
ကုလသမဂၢရဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဆိုင္ရာ လူႛအခၾင့္အေရး ကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ကင္တာနား
အေနနဲႛ လာမဲ့ မတ္လ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝး မတိုင္ခင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို
သၾားေရာက္ႎိုင္ဖိုႛ ထပ္မံ ဴပင္ဆင္ ေနသလို၊ အခု ဴဖစ္ရပ္ေတၾ အေပၞမႀာ စစ္အစိုးရ
အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ထိစပ္ ေမးဴမန္း ေဆာင္႟ၾက္ ေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။
ဒီလို ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို စီရင္ခဵက္ခဵ အ႓ပီး ရက္ပိုင္း အတၾင္း ေဝးလံတဲ့
နယ္ေထာင္ေတၾကို ေဴပာင္းလိုက္တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံ၊ လန္ဒန္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္
အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာ လၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႚ႒ကီး (AI) ကလည္း ဒီလုပ္ရပ္ကို ေဝဖန္ ႟ႁတ္ခဵ
လိုက္ပၝတယ္။
AI အဖၾဲႚ႒ကီးရဲႚ ေဴပာခၾင့္ရသူ မစၤတာ Benjamin Zawacki က စစ္အစိုးရ
အာဏာပိုင္ေတၾရဲႚ လုပ္ရပ္ကို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လၾတ္ဴငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ အဖၾဲႚ႒ကီး အေနနဲႛ
ေဝဖန္ ႟ႁတ္ခဵပၝတယ္။ အာဏာပိုင္ေတၾ အေနနဲႛ ၆၅ ႎႀစ္၊ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾကို
ဴပစ္ဒဏ္ စီရင္တာနဲႛ အားမရေသးဘဲ မိသားစုနဲႛ မိတ္ေဆၾေတၾ ေထာင္ဝင္စာ မေတၾႚႎိုင္ေအာင္
ေဝးလံတဲ့ နယ္ေတၾကို ပိုႛလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။
ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ အေနနဲႛ ဒီမိုကေရစီ အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကို ႎႁတ္ဆိတ္သၾားေအာင္
လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ အတၾက္ ေထာင္ခဵလိုက္တာနဲႛတင္ ဴပည့္စံု ေနေပမဲ့ အခုလို
ေဝးလံတဲ့ နယ္ေထာင္ေတၾကို ပိုႛတာဟာ အခၾင့္အေရး ထိခိုက္ နစ္နာ႓ပီး သူေတၾကို ထပ္မံ
ေစာ္ကားရာ ေရာက္ပၝတယ္ လိုႛလည္း AI အဖၾဲႚ႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။
ဒၝဟာ အာဏာပိုင္ေတၾရဲႚ ရက္စက္မႁကို ဴပသလိုက္တာ ဴဖစ္႓ပီး လူမဆန္တဲ့ လုပ္ရပ္လိုႛ
ႎိုင္ငံတကာ လူသားခဵင္း စာနာမႁ ဆိုင္ရာ အသိုင္းဝုိင္းက ဴမင္ပၝတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ ေစာေစာက
ေဴပာခဲ့သလို လူႛအခၾင့္ေရး ထိခိုက္ နစ္နာထား႓ပီး သူေတၾကို အမႀန္တကယ္ ေစာ္ကား
လိုက္တာပၝလိုႛ မစၤတာ Zawacki က ေဴပာသၾားပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

131

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အာရႀ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္ AHRC ကေတာ့ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾဟာ
တည္ဆဲ အကဵဥ္းေထာင္ ဴပႉာန္းခဵက္ကို ဆက္႓ပီး ခဵိႂးေဖာက္ ေနတာပဲလိုႛ ေဝဖန္ လိုက္ပၝတယ္။
ထုိအေတာ
အတၾင္းမႀာ
လတ္တေလာ
ဴမန္မာဴပည္တၾင္းက
လူႛအခၾင့္အေရး
အေဴခအေနေတၾ ဆိုးဆိုး႟ၾား႟ၾား ယိုယၾင္း ပဵက္စီး ေနတာကို ေထာက္႟ႁ႓ပီး ကုလသမဂၢ
အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္း (Ban Ki-Moon) အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို စီစဥ္ထားတဲ့
အတိုင္း ေနာက္လထဲမႀာ မဴဖစ္မေန သၾားေရာက္ဖိုႛ ႓ဗိတိန္ အေဴခစိုက္ ခရစ္ယာန္ ေသၾးစည္း
ညီႌၾတ္ေရး အဖၾဲႚ (CSW) က တိုက္တၾန္း လိုက္ပၝတယ္။ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႚ
ခရီးစဥ္မႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ကိစၤကို အဓိက ေရႀႚတန္းတင္ဖိုႛ ကိုလည္း CSW အဖၾဲႚက တိုက္တၾန္း
လိုက္ပၝတယ္။
နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္႓ပီးစ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ပထမဆုံး အ႒ကိမ္ သၾားေရာက္႓ပီး
ကတည္းက ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ေနာက္ထပ္
တေခၝက္သၾားဖိုႛ အစီအစဥ္ ရႀိတယ္လုိႛ ဆုိခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ပုိင္းမႀာေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို
ထပ္သၾားလည္း မထူးမႀာမိုႛ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို သၾားမဲ့ ခရီးစဥ္ကို
ပယ္ဖဵက္ေတာ့မယ္
ဆိုတဲ့
အသံေတၾကိုလည္း
ဳကားခဲ့ရပၝတယ္။
ဒီလုိအခဵိန္မႀာ
ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က စလိုႛ ႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားသူ ၈၀ ေကဵာ္ဟာ ၂ ႎႀစ္ကေန ၆၅
ႎႀစ္ အထိ ႎႀစ္ရႀည္ ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရပၝတယ္။
ဒၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းက စိုးရိမ္မကင္း
ဴဖစ္ရေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဳကားခဲ့ေပမဲ့ သူႛအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေနာက္တေခၝက္ သၾားမဲ့
အစီအစဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ခုခဵိန္အထိ အရိပ္အ႕မက္ ေပးတာမဵႂိးေတာ့ မရႀိေသးပၝဘူး။
ဒၝအဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေရႀႚပုိင္း ကရင္ဴပည္နယ္က အရပ္သား ႟ၾာေတၾအေပၞ
ဆက္တိုက္ ထိုးစစ္ဆင္မႁေတၾ ဴဖစ္ပၾား ေနတာေဳကာင့္ အနည္းဆံုး ႟ၾာေပၝင္း ၁၂ ႟ၾာ အပၝအဝင္
စပၝးခင္းေတၾ ပဵက္စီးခဲ့ရ႓ပီး ကရင္႟ၾာသား ၂,၀၀၀ နီးပၝးဟာလည္း မိမိတိုႛ အိုးအိမ္ကေန စၾန္ႛခၾာ
ထၾက္ေဴပး ခဲ့ရတာေတၾကို ေထာက္ဴပ႓ပီး မေနႛက ႎိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေနႛစၾဲနဲႛ ႓ဗိတိန္ အေဴခစိုက္
CSW ေခၞ ခရစ္ယာန္ ေသၾးစည္း ညီႌၾတ္မႁ အဖၾဲႚက အခုလို ဴမန္မာဴပည္တၾင္း လူႚအခၾင့္အေရး
အေဴခအေနေတၾ သိသိသာသာ ယိုယၾင္း ပဵက္စီးေနတဲ့ အခဵိန္မႀာ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ
အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ အေနနဲႛ ယခင္ စီစဥ္ထားတဲ့ အတိုင္း ေနာက္လထဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို
သၾားေရာက္ဖိုႛ ခရီးစဥ္ကို မပယ္ဖဵက္ဘဲ မဴဖစ္မေန သၾားေရာက္ဖိုႛ တိုက္တၾန္း လိုက္တာပၝ။
မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း အေနနဲႛ သူႛရဲႚ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ခရီးစဥ္မႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အတၾင္း ႎုိင္ငံေရး
အကဵဥ္းသား အားလုံး လၿတ္ေပးဖိုႛနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေရႀႚဘက္ဴခမ္း ေဒသက အရပ္သားေတၾ
အေပၞမႀာ စစ္အစိုးရက ထုိးစစ္ဆင္မႁေတၾကို ရပ္တန္ႛဖုိႛ အဓိကထား ေတာင္းဆုိဖုိႛ တုိက္တၾန္း
လိုက္တာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

132

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လၿတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၝက္တာ လႀေအာင္
ကၾယ္လၾန္
အမဵႂိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္၏ ေ႟ၾးေကာက္ခံ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္
ေဒၝက္တာလႀေအာင္ ယမန္ေနႛ နံနက္ပိုင္းက ေနအိမ္တၾင္ ႟ုတ္တရက္ ကၾယ္လၾန္သၾားေဳကာင္း
သိရသည္။

၁၉၉၈ ခုႎႀစ္မႀာ နအဖ စစ္အစိုးရရဲႚ ေခၞယူ ထိန္းသိမ္းဴခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ ရဲမၾန္ တပ္႓မိႂႚေရာက္
အဖဲၾႚခဵႂပ္ ဴပည္သူႛ လၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ အခဵိႂႚ။

မဇ႙ိမ ၊ ၁၈ ၊ ႎိုဝင္ဘာ ၊ ၂၀၀၈
၁၉၉၀ ခုႎႀစ္၊ ပၝတီစံု အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ ေ႟ၾးခဵယ္ တင္ေဴမၟာက္ခံခဲ့ရေသာ
အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ လၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ ၃၉၈ ဦး အနက္ ေဒၝက္တာ
လႀေအာင္သည္ ကၾယ္လၾန္သၾားေသာ (၉၉) ဦးေဴမာက္ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဴဖစ္သည္။
ဝမ္းတၾင္း႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သာေကဵး႟ၾာ ပန္းပင္႒ကီး ေတာရေကဵာင္းရႀိ တရားစခန္း၌
တရားထုိင္ေနရင္း အသက္ရႀႃ ကဵပ္လာသဴဖင့္ ေနအိမ္ကို ဴပန္လာ႓ပီး နာရီပုိင္း အတၾင္း
ကၾယ္လၾန္သၾားဴခင္း
ဴဖစ္သည္ဟု
ဝမ္းတၾင္း႓မိႂႚနယ္
အမဵိႂးသား
ဒီမိုကေရစီ
အဖၾဲႚခဵႂပ္
တၾဲဖက္အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေအာင္သူက မဇ႙ိမကို ေဴပာသည္။
ေဒၝက္တာ လႀေအာင္သည္ (၆၈ ႎႀစ္) သည္ ရႀစ္ေလးလံုး လူထု အံု႔ကမႁတၾင္ တက္႔ကစၾာ
ပၝဝင္ခဲ့႓ပီး၊ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္၊ ပၝတီစံု အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾတၾင္ ဝမ္းတၾင္း႓မိႂႚနယ္ မဲဆႎၬနယ္
အမႀတ္ (၂) ၏ လၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ အဴဖစ္ အေ႟ၾး ခံခဲ့ရသည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

133

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သူသည္ မႎၩေလး တကၠသုိလ္မႀ (ဘီေအ) ဘၾဲႚ၊ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္မႀ ႎိုင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရး (Diploma in international Relation) ဒီပလိုမာဘၾဲႚမဵား ရရႀိခဲ့သည့္ အဴပင္၊
ေမာ္စကုိ တကၠသုိလ္တၾင္ ၅ ႎႀစ္ ပညာ သင္ဳကားခဲ့႓ပီး ႟ုရႀားဘာသာ ဒီပလုိမာႎႀင့္ စီးပၾားေရး ပၝရဂူ
(Ph.D.) ဘၾဲႚမဵား အသီးသီး ရရႀိခဲ့သည္။
"ထူးခၾဵန္ ထက္ဴမက္တဲ့ ႎုိင္ငံအကဵႂိးကုိ အမဵား႒ကီး ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္တဲ့ ႟ုိးသားတဲ့
ပညာတတ္ ပုဂၢိႂလ္တဦး ဆံုး႟ံႁးသၾားဟာ ဴမန္မာဴပည္သူ လူထုအတၾက္ ဆံုး႟ံႁးမႁလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္"
ဟု သူႎႀင့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ဴဖစ္သူ ဦးေအာင္သူက ေဴပာသည္။
ကၾယ္လၾန္ခဵိန္တၾင္ သားသမီး ၄ ဦးႎႀင့္ ဇနီသည္ ေဒၞေအးႎု ကဵန္ရစ္သည္။
အမဵႂိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္မႀ ေ႟ၾးေကာက္ခံ လၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ ၃၄ ဦးမႀာ
ယခုအခၝ ဴပည္ပႎိုင္ငံမဵားတၾင္ ေရာက္ရႀိေနဳက႓ပီး၊ ေထာင္တၾင္း အကဵဥ္းကဵ ခံေနရသူ လၿတ္ေတာ္
ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးေရမႀာ ၁၇ ဦး ရႀိသည္ဟု ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵႂိးသား
ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရႎႀင့္ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား ကူညီ ေစာင့္ေရႀာက္ေရး အသင္း (ေအေအပီပီ)
တိုႛ၏ စာရင္းမဵားအရ သိရသည္။

ဦးဂမၻီရ - ၁၂ ႏွစ္၊ ဦးေကလာသ - ၃၅ ႏွစ္ ႏွင့္
ေထာင္ဒဏ္မ်ား

ႏွင္းပန္းအိမ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္
ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း)
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
မႏွစ္က ၾသဂုတ္နဲ႔ စက္တင္ဘာလေတြအတြင္း သံဃာနဲ႔ ျပည္သူေတြ ဆႏၵျပရာမွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္ အရွင္ ဦးဂမၻီရကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္း
တရား႐ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီအျပစ္ဒဏ္အျပင္

ေနာက္ထပ္ေထာင္သက္တမ္း တိုးလိမ့္ဦးမယ္လို႔လည္း မိသားစုဝင္ေတြ က စိုးရိမ္ေနပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုေခါင္းေဆာင္ အရွင္ ဦးေကလာသကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၃၅ ႏွစ္
အျပစ္ဒဏ္ သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသား

ကိုတင္ထူးေအာင္

နဲ႔

ခ်င္းတိုင္းရင္းသား

ကိုကန္လန္ခုတ္

ေခၚ

ကိုေက်ာ္စိုးတို႔ကို ေထာင္ဒဏ္ ၃၃ ႏွစ္စီခ်လိုက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတဦးျဖစ္တဲ့
ကိုကန္ခန္႔ခြာ ေခၚ ကိုအန္ေထာ္နီကိုေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

134

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ အျပစ္ေပးခံထားရတဲ့ ကိုသီဟသန္႔ဇင္ ကို ေထာင္ဒဏ္ ၈
ႏွစ္ ေနာက္ထပ္တိုးခဲ့သလို အဲဒီေန႔ကပဲ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္အခ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုသိန္းေဇာ္ဟာလည္း
ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ အတိုးခံရပါတယ္။

ဘီဘီစီႏွင့္စာေရးဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္ ေမးျမန္းခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ အခုတေလာ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးမႈေတြ ဆက္တိုက္လုပ္လာခ်ိန္မွာပဲ
ျပည္တြင္းမွာ

ဆက္ေနလို႔

ႏွင္းပန္းအိမ္ဟာလည္း

မျဖစ္ေလာက္ေအာင္

ဖိအားေတြေပးခံရလို႔ဆိုၿပီး

မၾကာေသးခင္ကပဲ

စာေရးဆရာမ

ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကို

ထြက္ေျပးေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူ ဘာေတြ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရလို႔ပါလဲ။ ဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္
ေျပာျပတာက …
“က်မတို႔ရဲ႕မိသားစုဘဝလံုျခံဳမႈ ေပးႏိုင္မႈမရွိလို႔ က်မ ထြက္ခဲ့တာပါ”

- လံုျခံဳမႈမေပးႏိုင္လို႔ဆိုတာက ဘာကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ ေျပာတာပါလဲ။
“က်မ အမ်ဳိးသားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်မအိမ္ကို ခဏခဏလာၿပီးေတာ့ ေမးတာ ျမန္းတာေတြ
လုပ္တယ္၊ ဖိအားေပးခံရတယ္။ က်မ အမ်ဳိးသားေၾကာင့္ က်မရဲ႕ဆုေပးပြဲတို႔ ဘာတို႔ဆိုရင္
စာနယ္ဇင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပတာကို ေမးတာျမန္းတာေတြ အလုပ္ခံရတယ္။ အိမ္မွာလာၿပီး ေမးတယ္
စမ္းတယ္”

- ဘာေၾကာင့္မို႔လို႔ အမ်ဳိးသားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆရာမကို ဒီလိုဖိအားေတြ လုပ္တာပါလဲ။
“အမ်ဳိးသားကေတာ့
ဆက္လုပ္တာကိုး။

ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုေတာ့
ဒါ

ေထာင္ကထြက္လည္း

သူတို႔ရဲ႕ယံုၾကည္မႈပဲ။

က်မ

သူက

အမ်ဳိးသား

ႏိုင္ငံေရးပဲ

ကိုေနဦးက

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္ပါပဲ။ သူ ၁၉၉၈ မွာ အဖမ္းခံရပါတယ္၊ အခု ၂၀၀၅ ဇူလိုင္ ၆

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

135

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရက္ေန႔မွ ကေလး အက်ဥ္းေထာင္က လြတ္ပါတယ္။ ေနာက္တခု က်မက စာေရးတယ္၊
လံုျခံဳမႈတင္ မဟုတ္ဘူး။ စာေရးတဲ့အေပၚမွာပါ ထပ္ၿပီး ဖိအားေတြေပးတာေပါ့ေနာ္”

- ဟုတ္ကဲ့ ဘယ္လိုဖိအားမ်ဳိးေတြပါလဲရွင့္။

က်မတို႔လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့

ႏိုင္ငံေရးအရ

ႏိုင္ငံေရး

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရတာေတြ၊
ေတြ၊

ရဲေဘာ္မိသားစုေတြ

သံဃာေတာ္ေတြ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားေတြကို
ခံစားမႈ

လူမႈဒုကၡေတြေပါ့ေနာ္။

စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းရွိတယ္၊

ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်တာေတြ၊

မိသားစု

တကြဲတျပားျဖစ္ရတာေတြ၊

ဘဝတည္ၿငိမ္မႈမရွိတာေတြ၊

ေနာက္တခု

က်မတို႔ျပည္သူလူထုေတြ

ေသြးေျမက်တဲ့

ဒီမိသားစုေတြဟာ
ပုန္းရ

ကိစၥေတြ၊

ခံစားရတဲ့

ေရွာင္ရ

ဆင္းဆင္းရဲရဲ

တိမ္းရ

ပင္ပင္ပန္းပန္း

ရွာေဖြစားေသာက္ရတာေတြ။ ဆင္းရဲပင္ပန္းတယ္ဆိုတာ ေျပာေတာ့သာ လြယ္တယ္၊ တကယ့္ကို
ဆင္းရဲတာရွင့္။ ထမင္းကို ၂ ႏွပ္စာကို ၁ နပ္တည္းေပါင္းစားရတာ၊ နပ္ေက်ာ္ နပ္နင္းေတြ
စားရတာ၊ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ေတြမရွိတာ။ စာသင္ခန္းမွာ ေနရမယ့္အရြယ္ေတြက လက္ဖက္ရည္

ဆိုင္ေတြမွာ စားပြဲထိုးလုပ္ေနရတာ၊ ကုန္ထမ္းေနရတာ၊ ေတာင္းစားေနရတာ။ ဒါမ်ဳိးေတြက
အမ်ားႀကီးပဲ။

တကယ္ေက်ာင္းတက္ေနရတဲ့

မျပည့္စံုဘူး။

စာအုပ္စာတမ္းေၾကး

ေက်ာင္းေတြကေနၿပီးေတာ့
သြပ္မိုးအလွဴခံလိုက္၊

အခု

ကေလးေတြကေရာ

ရွိတယ္။

မိဘေတြကို

နာဂစ္ျဖစ္တယ္၊

ၾကမ္းခင္းဖိုးအလွဴခံလိုက္၊

ျပည့္စံုလားဆိုေတာ့လည္း

နာဂစ္ျဖစ္တဲ့

ခံုဖိုးအလွဴခံလိုက္

ဖိအားထပ္ေပးတာက
အေပၚမွာ

က်မတို႔ကို

ဒီလိုအလွဴခံမ်ဳိးေတြကို

က်မတို႔ မိဘေတြက နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ လွည့္ေပးေနရတာ။ ဒီလိုရင္ဆိုင္ရတဲ့ ဒုကၡအခက္အခဲေတြ
အမ်ားႀကီးရွိတယ္။
စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ

ဒီလို

ဒုကၡေတြကို

က်မတို႔က

တင္ခြင့္မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့

စာမ်က္ႏွာေပၚ

တင္ခြင့္

မရွိဘူးရွင့္၊

က်မတို႔ေရးရတဲ့အေပၚမွာလည္း

အႏုပညာ

သ႐ုပ္ေဖာ္ဖို႔ ထက္ စာေပစိစစ္ေရး လြတ္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ စာေရးဆရာက ဒီလို ဦးစားေပးၿပီး
ေဇာင္းေပးၿပီးေရးရတယ္ဆိုတဲ့

အခါက်ေတာ့လည္း

စာေရးသူတေယာက္အေနနဲ႔

ဒါ

ေတာ္႐ံုဒုကၡေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး”
မၾကာခင္ကပဲ

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ကို

ႏွင္းပန္းအိမ္ေျပာျပသြား တာပါ။

ထြက္ေျပးလာတဲ့

နာမည္ႀကီး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

စာေရးဆရာမ

136

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ရန္ကုန္တ၀ိုက္က အေျပးအလႊား သတင္းမ်ား
ညြန္႔ေထြး
ႏို၀င္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၈

ေက်ာင္းေျမကို စိုက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္ ငွားရမ္းခြင့္ စစ္တပ္က ပိတ္
ေျမာက္ဥကၠလာျမိဳ႔နယ္က
ငွားရမ္းေနတာကို

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားက

ေျမလြတ္ေတြမွာ

စစ္အာဏာပိုင္ေတြက

ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြက

ဟင္းရြက္စိုက္ခင္းအျဖစ္

ပိတ္ပင္လိုက္ပါတယ္။

ၾကားေပါက္၀င္ေငြအျဖစ္

စီးပြားၾကပ္လို႔

ဟင္းရြက္စိုက္သူေတြကို

ေျမကြက္မ်ား

ငွားစားေနၾကတာ ၾကာျမင့္ျပီ ျဖစ္ရာ ယခုလိုပိတ္ပင္လိုက္တဲ့အတြက္ တခ်ဳိ႔က ေက်နပ္ၾကသလို
တခ်ဳိ႔ကလည္း မေက်နပ္ၾကဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
“ေက်ာင္းေျမလြတ္ေတြမွာ

ေက်ာင္းသားကေလးေတြ

မကစားရဘူး၊

ေက်ာင္းအုပ္ေတြက

သူတို႔သီးျခား၀င္ေငြရေအာင္ ေလလံပစ္ ကန္ထရိုက္ေပးေနတာ။ တခင္းကို တႏွစ္ ၄ သိန္း ၅
သိန္း

ရၾကတယ္။

တခ်ဳိ႔ေျမကြက္ၾကီးေတြမွာဆို

၁၀

သိန္းေက်ာ္

ငွားခရၾကတယ္။

စိုက္တာကေတာ့ ကန္စြန္းပင္ေတြ အမ်ားဆုံးပဲ။” လို႔ ေက်ာင္းသားမိဘ တဦးက ေျပာျပပါတယ္။

ေက်ာင္းစိုက္ခင္းမ်ား ငွားရမ္းျပီး ၀င္ေငြရွာတာဟာ အထက္က ျမိဳ႔နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားအထိ
အဆင့္ဆင့္

တင္ျပျပီး

သိရပါတယ္။

ေဆာင္ရြက္တာပါလို႔

တခ်ဳိ႔ေက်ာင္းဆရာ

တခ်ဳိ႔ေက်ာင္းအုပ္ေတြက

ရွင္းျပတယ္လို႔

ဆရာမေတြကေတာ့

သူတို႔အတြက္

ဘယ္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေ၀စုမွ မရပါဘူး လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။
“ေနရာတိုင္းမွာ

အဂတိလိုက္စားတာေတြ၊

ေက်ာင္းဆရာေတြကေတာ့
အေရးယူခံရႏိုင္တယ္။
က်ဳရွင္ျပၾကရတယ္။
ေျဖရွင္းရတာပါ။

ဒါေပမယ့္

အမ်ားစုက

အခုလို

ေျမာက္ဥကၠလာတ၀ိုက္

က်ဳရွင္ေတာင္

အလြဲသုံးစားလုပ္ေနတာေတြ

ေပးခြင့္မရွိပါဘူး။

လက္ရွိ

ေက်ာင္းဆရာေတြက

တတ္တဲ့

ေက်ာင္းေျမကို

ေခတ္စားတာပါ။

က်ဴရွင္ဥပေဒေၾကာင့္

လစာနဲ႔

ေက်ာင္းဆရာပညာနဲ႔

ခ်ည္းပါပဲ။

မေလာက္ငွလို႔

စား၀တ္ေနေရးကို

စိုက္ခင္းငွားစားၾကတာကေတာ့

အခုဆို

ရန္ကုန္တ၀ိုက္က

မႏွစ္ကမွ

ေက်ာင္းေျမေတြမွာ

စိုက္ခင္းငွားစားၾကတာ မ်ားလာတယ္” လို႔ မူလတန္းျပ ေက်ာင္းဆရာတဦးက သူ႔သေဘာထားကို
ေျပာျပပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

137

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မိုးစပါးေပၚခ်ိန္ ေလေဘးသင့္သမားမ်ား အခက္ၾကဳံဆဲ
မိုးစပါးေပၚခ်ိန္မွာ

ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚနဲ႔

ရန္ကုန္တိုင္းက

အလုပ္သမား ရွားပါးမႈ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ကိရိယာ
သိရပါတယ္။

မ်ဳိးစပါးအတြက္လည္း

ေလေဘးသင့္လယ္သမားမ်ားမွာ

မစုံလင္မႈတို႔ေၾကာင့္

မ်ဳးိမေအာင္တဲ့

အခက္ၾကဳံေနတယ္လို႔

စိုက္ခင္းေတြက

မ်ားေနတယ္လို႔

ေတာင္သူေတြက ေျပာျပၾကပါတယ္။

“လူ အေသအေပ်ာက္မ်ားတယ္။ အလုပ္သမားရွားတယ္။ ကၽြဲႏြားလည္း ရွားတယ္။ တံဇဥ္ေတာင္
မနည္း

ရွာၾကရတာ။

စပါးနယ္ဖို႔

ႏြားလည္း

မေလာက္၊

ေကာက္လႈိင္းကို

ေျမအမာေပၚ

ရိုက္ေခၽြေနရတယ္။”
ေဒးဒရဲက လယ္သမားတဦးက ေျပာပါတယ္။

အစိုးရက

ကူတယ္ဆိုတာက

ေျပာပေလာက္ေအာင္

မဟုတ္ဘူး။

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ

လုပ္ၾကရတာ မ်ားပါတယ္။ လယ္ေတြမွာ ေျမဆီ မသုံးႏိုင္ဘူး။ ရတဲ့မ်ဳိးေတြက ဒီေဒသနဲ႔ တည့္တဲ့
မ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့

သိပ္

မေအာင္ဘူး။

ပိုက္ဆံကေတာ့

ေခ်းပါရဲ႕။

ခု

ထြက္တဲ့စပါးေတြက

အေၾကြးဆပ္တာနဲ႔ေတာင္ ေလာက္မွာ မဟုတ္ဘူး”
အဆိုပါ လယ္သမားက လက္ရွိ အေျခအေနကို ရွင္းျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခင္လက စပါး တင္း ၁၀၀ ေငြက်ပ္ ၈ သိန္း ရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ၅ သိန္းအထိ
ထိုးက်ေနပါတယ္။ ျပည္ပသို႔ ဆန္ပို႔ခြင့္ ျပန္ဖြင့္ျပီးေနာက္ပိုင္း အခုလို စပါးေစ်း ထိုးက်တာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္သည္ေတြက

အျမတ္ထုတ္ၾကမွာလားလို႔လည္း

စပါးကို

သူတို႔က

စိတ္တိုင္းက်

ခ်ယ္လွယ္ျပီး

စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။

ေစ်းကစား
ေႏြစပါးကို

ဆားငန္ေရ၀င္ထားတဲ့ ေျမမွာ ဘယ္လိုစိုက္ၾကမွာလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကလည္း လယ္သမားမ်ားကို
ေခါင္းခဲေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

138

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လူရၿင္ေတာ္ ဇာဂနာနဲႛ နာေရးကူညီမႁအသင္း ဥကၠဌ ရုပ္ရႀင္မင္းသား ေကဵာ္သူ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

139

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သမုဒၬရာမိုး
မိုးမိုးႎႀင္း
ဇန္န၀ၝရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈
မေတၾႚရတာ ၁ ႎႀစ္ ေကဵာ္ဴပီ။ ဖုန္းမဆက္တာလဲ မနက္ဴဖန္ဆို ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ေတာ့မည္။
ဘယ္ေရာက္ေနပၝလိမ့္။ အဴမန္ဴပန္လာပၝ ခဵစ္သမီးဆီကို။ အဴဖစ္က လိပ္တပ္ဴပီး သတင္းစာထဲမႀာ
လူေပဵာက္ေဳကာ္ဴငာ ထည့္ရေတာ့မလိုလို။
ေဖနဲႚ ေနာက္ဆုံးေတၾႚတဲ့ ေနႚကေလးကို တေဴမႚေဴမႚေတၾးေနမိသည္။ ေဖ ဴပန္ေတာ့မည္။
ဆန္ဖရန္စစၤကို ကို။ ကယ္လီဖိုးနီးယားကို တသက္တာ ဴပန္ေတာ့မည္။ ေမာင္ရစ္တိုႚ မိုးမခက
ႎႀစ္လည္ စကား၀ိုင္း လုပ္မလိုႚတဲ့။ 'စၾမ္း' လည္း ေဖ့ကို ေစာင့္ေနတာ ၂ ပတ္ေလာက္ ရႀိေနဴပီတဲ့။
အဲသည္ေနႚက ၂၀၀၆ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေနႚေပၝ့။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

140

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေဖ့ကို
ေနာက္ဆုံးအဳကိမ္
တမိသားစုလုံး
ကန္ေတာ့လိုက္ဳကသည္။
ကဲ
...
ေလဆိပ္သၾားမည္။ ေဖ့စိတ္ေတၾ ထူးထူးဴခားဴခား လႁပ္ရႀားေနသည္။ အမႀန္ေတာ့ ခရီးသၾား
အေတၾႚအဳကႂံမဵားလႀတဲ့
ေဖ
စိတ္မလႁပ္ရႀားသင့္ပၝ။
သည္တေခၝက္
တိုက္ရိုက္ေလေဳကာင္းလက္မႀတ္ ၀ယ္ထားသည္။ နယ္သာလန္ႎိုင္ငံ အမ္စတာဒမ္မႀ အေမရိကန္
ဆန္ဖရန္စစၤကို တိုက္ရုိက္။

မိုးမိုးႎႀင္း၊ ဆရာ၊ မိုက္ကယ္အဲရစ္၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ မိုးခဵႂိသင္း
ေဖ့ စိုးရိမ္မႁေလးေတၾ နည္းပၝးေစခဵင္သည္။ အေမ့ကို ကိုးကၾယ္ေသာ သူမအဖိုႚ
အေမဆုံးပၝးဴပီးကတည္းက အေမအလၾန္ခဵစ္ခင္ေသာ၊ တန္ဖိုးထားေသာ အေဖ့ကို ဘ၀နဲႚ အဴပည့္
ခဵစ္ခင္ခဲ့ရသည္။ သူမရဲႚ အာရုံေဳကာအလုံးစုံ တစစ္စစ္နဲႚ ခဵစ္ခဲ့ရပၝသည္ အေဖ။ ထိုေနာက္
ေလးစားမႁမဵား၊ အားကဵမႁမဵား၊ ဴမတ္ႎိုးမႁမဵား အစၾမ္းကုန္။ ထိုႚေနာက္ ေမတၨာတရားနဲႚ တရားမ႖တမႁ
ေကာင္းခဵင္း အဴဖာဴဖာ။

ဆရာနဲႛ အေမရိကန္ေရာက္ ဴမန္မာမိတ္ေဆၾမဵား
၂၀၀၆ မတ္၊ ဧဴပီ၊ ေမ မိသားစု ဆုံေတၾႚဴခင္းမဵားအဴပီး၊ ထိုင္းမႀ အယ္လ္ေအ ဴပန္။ ေနာက္
ခဵစ္မိတ္ေဆၾမဵားနဲႚ အႎုပညာစကား၀ုိင္းခင္းဖိုႚ ခဵီကာဂို ေရာက္။ ဖိုႚ၀ိန္း ကိုစိုးခဵိန္၊ ကိုခင္ေမာင္ေလး၊
ကိုလႀစိုး တုိႚဆီ။ သည္နာမည္ေတၾကေတာ့ သူမနဲႚ ရင္းႎႀီးေနတာ ဳကာဴပီ။ ေမာင္ရင္း ႎႀမရင္းေတၾလို
အသံေတၾနဲႚ သိေနခဲ့ရတာ။ အေဖ့ေဴပာစကားေတၾထဲမႀာ ဳကားေနရတာ။ အေဖ့ ဖိုႚ၀ိန္းက
သားသမီးမဵား။
ဴပီးေတာ့
မင္းမင္းထၾန္းငယ္နဲႚ
အင္ဒီယာနာပိုးလစ္
ေရာက္။
ေဘာ့စတၾန္ကိုေန၀င္းေအာင္တိုႚ၊ အမဳကီး ေဒၞဴမင့္ဴမင့္စိန္တိုႚနဲႚ ေတၾႚခဵင္လိုႚ သၾားဖိုႚ ဳကံစည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

141

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သမီးကလည္း အေဖ့ကို ေတၾႚခဵင္ဴပန္ပၝဴပီ အေဖရဲႚ။ အေဖ့ ဥေရာပ ဗီဇာက ၁ လ
ကဵန္ေသးတယ္ေလ။ အေဖ လာခဲ့ပၝ။ လက္မႀတ္ဴဖတ္လိုက္မယ္။ ခဵီကာဂို - အမ္စတာဒမ္ နဲႚ
ခဵီကာဂို - အယ္လ္ေအ သိပ္မကၾာပၝဘူး။ ၁ နာရီ ၂ နာရီပဲ ပိုစီးရမယ္။ တိုက္ရုိက္ လာခဲ့ပၝ။
ေစဵးလည္း သိပ္မကၾာပၝဘူး။
ဒၝနဲႚပဲ ခဵီကာဂို ေလဆိပ္ကို အန္တီမာမာေအး၊ ကိုခင္ေမာင္ေလးတိုႚက သူမဆီ
ေနာက္ဆုံးပဵံလာမည့္ KLM ေလေဳကာင္းခရီးအတၾက္ ေစတနာ၊ ေမတၨာမဵားစၾာ၊ အဳကင္နာ၊
ကရုဏာမဵားစၾာဴဖင့္ လိုက္ပိုႚဳကတာ၊ အေဖက ေရာက္ေတာ့ တသသ ဴပန္ေဴပာဴပေနေသးသည္။
၂၀၀၆
စက္တင္ဘာ

ရက္၊
အန္တီမာမာေအးက
စၾမ္းရဲႚေဴပာဴပခဵက္အရ
သူမအမဵႂိးသားအဳကိႂက္ စပ္ခဵဥ္ လက္ဖက္ထုပ္မဵား၊ သူမအတၾက္ ဓညင္းသီးေဴခာက္မဵား၊
ဴမန္မာစာ မဵႂိးစုံ လက္ေဆာင္ထည့္ေပးတာကို 'ေဖ' သယ္လာခဲ့ေသးသည္။ ေဖနဲႚ ပတ္သက္သမ႖
'ေမတၨာ၊ ေစတနာ' ႔ကယ္၀မႁမဵားသာ။

ဆရာနဲႚ မိုးမိုးႎႀင္း၊ ေဴမး - စႎၬရာ နဲႚ မာယာ

သူမနဲႚ တလေန၊ 'ဘာလင္' ေသာ္ဳကီးဆီ သၾားလည္ဳက။ အန္ကယ္ဦးေမာင္ေမာင္ယန္ ၏
အဳကံေပးခဵက္ ဴဖစ္သည္။ ဘာလင္မႀာ ဟိုတယ္ တည္းစရာ မလို။ ပိုမိုေႎၾးေထၾးေသာ ေသာ္ဳကီး
ရႀိသည္။ အေဖကေတာ့ သူႚသမီးဳကီး တေယာက္ ရႀိသလုိ၊ သူမကလည္း အမတေယာက္
ရႀိသၾားတာပၝပဲ။ ေသာ္ဳကီးလည္း အလၾန္ေပဵာ္သၾားသည္။
၄ ရက္ အလုပ္ခဵိန္ေတၾ ေဴပာင္းကာ၊ တေနကုန္ ခဵက္ဴပႂတ္ ေက႗းေမၾးသည္။ လက္ဖက္ရည္၊
မုန္ႚဟင္းခၝး၊ ပလာတာ၊ ေပၝက္ဆီ၊ လက္ဖက္၊ ဟင္းမဵႂိးစုံ၊ ငပိရည္ ... ဗမာစာ အစုံစုံ။ သူႛလက္ရာ
အတိအကဵ၊ ဴမိန္ယႀက္လိုက္ပၝဘိ။ ကေလးေတၾဖိုႚ ကၾတ္ကီး၊ ၀က္အူေခဵာင္း၊ ခဵိစ္ ဆိုတာေတၾလည္း
မဴပတ္။ ည ည ... ေသာ္ဳကီး၊ သူမနဲႚ ခဵစ္ခင္ဖၾယ္ အဴခား ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးေလးတဦးတိုႚ ရယ္ေမာ
စကားေဴပာဳက၊ အေဖက ၀င္ေဴပာလိုက္၊ ဒိုင္ယာရီ ေရးလိုက္။ အိပ္သၾားလိုက္။ ဴပန္ႎိုးလိုက္။
ဴပန္ရယ္လိုက္။ မအိပ္ခဵင္ေသာ ညမဵား၊ မကုန္ဆုံးေသာ၊ မေမ့ႎိုင္ေသာ ညမဵား။ ည ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီ
အထိ။
ေဖ့ကို ႎႀစ္စဥ္နီးပၝး ခရီးသစ္၊ ေနရာသစ္ေတၾ အေဆာတလဵင္ ပိုႚခဵင္ေနခဲ့သည္။
တကယ္ေတာ့ သည္ႎႀစ္က ေဖ သိပ္သၾားခဵင္တဲ့ 'ပရာဟ' (Pargue) 'ခဵက္' ဴမိႂႚေတာ္ပၝ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

142

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သိပ္လႀတယ္ လိုႚလဲ ဳကားေနရတာ ဳကာဴပီ။ ဒၝေပမဲ့ သည္ ၁ လ နဲႚ ခဵက္ဗီဇာ သပ္သပ္
ေလ႖ာက္ရမႀာ ဳကာပၝတယ္။ သည္တေခၝက္ေတာ့ 'ဘာလင္' ဴပည့္ဴပည့္၀၀ လည္ပၝဦး။

ဆရာနဲႚ သမီးမဵား၊ မိုးမိုးစံ၊ မိုးမိုးႎႀင္း၊ မိုးမိုးေအး နဲႚ ေဴမးမဵား - အာရႀခရီးမႀာ
ဘာလင္တံတိုင္း၊ ခဵာလီခဵက္ပိၾႂင့္၊ Deutschie Volk သမိုင္း၊ အႎုပညာ အစရႀိသည္။
ႎႀစ္ဦးပိုင္းကလည္း ကေမၲာဒီးယား၊ အန္ကာ၀ပ္ ကို စံနဲႚ ေအးတိုႚနဲႚ အတူ သၾားခဲ့ဳကဴပီ။
အီတလီ ေရာမခရီး နဲႚ စပိန္ ဘာစီလိုနား အထပ္ထပ္ ခရီးစဥ္မဵားကေတာ့ တသသ
အလၾန္ဴဖစ္ဖၾယ္။

ဆရာနဲႚ မိုးခဵႂိသင္း၊ ေကဵာ္၀ဏၧ ဆန္ဖရန္တၾင္
၂၀၀၇ ေဖ လာရင္ ခဵႂိတိုႚနဲႚ အတူ လာခဲ့။ ဆၾစ္ဇာလန္ (ေဖ က ၂၀၀၆ မႀာမႀ ဂရင္းကတ္
ရေတာ့ ဥေရာပ scheme ႎိုင္ငံ ၂၀ ထဲမႀာ မပၝတဲ့ ဆၾစ္ဇာလန္ဗီဇာက လၾယ္သၾားမည္)။ သၾားမယ္။
ေဖ ဳကာဳကာ ကဵန္ခဲ့မႀ ေဖနဲႚ အတူ ႎႀင္းမိသားစုလည္း 'ပရာဟ' သၾားမယ္။ သည္လိုနဲႚ
ခဵိန္းထားခဲ့ဴပီ။ ဴပန္ခၝနီး တပတ္ ေဟာ္လန္ ဦးေကဵာ္သူ၊ ေဒၞေမႎႀင္းတိုႚ အစီအစဥ္နဲႚ Velp,
Apeldoom တိုႚမႀတဆင့္ Amersfort ဒုကၡသည္စခန္းမႀာ အသစ္ေရာက္လာတဲ့ ကရင္၊ ရခိုင္၊ မၾန္၊
ဴမန္မာ၊ ရႀမ္း၊ ကယား အစရႀိသည္ တိုင္းရင္းသားစုံနဲႚ အင္မတန္ အဓိပၯာယ္ရႀိတဲ့ ေတၾႚဆုံပၾဲ
လုပ္ဴဖစ္သည္။ အားလုံး ထူးဴခားစၾာ ၀မ္းသာ ဳကည္ႎူးရပၝသည္။ ေဖ က စာေပေရး၊ အမဵႂိးသားေရး
ေဟာေဴပာေပၝ့။ ပရိသတ္နဲႚအတူ သမီးက အဴမဲ ရႀိေနခဲ့သည္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

143

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေနာက္ ေဖ ေပဵာက္သၾား။ ဴပန္မလာေတာ့။ အသံေတာ့ မေပဵာက္။ အယ္လ္ေအ မနက္ ၇
နာရီ၊ ဥေရာပ ညေန ၄ နာရီဆို ေဖ နဲႚ ေနႚစဥ္ နီးပၝး၊ ၁ နာရီမက အေထၾေထၾ အစုံစုံ ေဴပာေနဳက။
ထိုေနႚကေတာ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ၂၃ ဇန္န၀ၝရီ၊ ဥေရာပ စံေတာ္ခဵိန္ မနက္ ၂ နာရီခန္ႚ။
ေဆာင္းရဲႚ ႎုတဲ့ ေလဴပည္က ေထၾးေပၾႚလိုက္သလို သူမ ခံစားရဴပီး သူမ အိပ္ရာက ႎိုးသၾားသည္။
ႎူးညံ့စၾာပၝ။ ညင္သာစၾာ ေပၾႛဖက္ႎႁတ္ဆက္တဲ့ ေလဴပည္ႎုႎုေလးဟာ သူမ ဖခင္ဴဖစ္ပၝလိမ့္မည္။
သမီးေလး ...
ထ ...
ေဟာသည္မႀာ မနက္ေစာေစာရဲႚ ေန၀င္ခဵိန္၊ လိေမၳာ္ရည္ဆမ္းတဲ့ အလႀ။
ေဖ က ေနာက္ဆုံး
ရၾတ္ဖတ္ဴပသၾားခဲ့သည္။

အရုဏ္မႀာ

လႀပတဲ့

လိေမၳာ္ေရာင္

ေန၀င္ခဵိန္

ကဗဵာကို

ကဗဵာေတၾ မခမ္းေဴခာက္ေစနဲႚ။ ကဗဵာေတၾနဲႚ အတူ ရႀင္သန္။ အားလုံး လိေမၳာ္ေရာင္ ဆမ္း။
ေနာက္ တနာရီ အဳကာမႀာေတာ့ သူမ ဴပန္လည္ အိပ္စက္ေနစဥ္ ညီမငယ္ 'ခဵႂိ' က ခဵႂံးပၾဲခဵ
ဖုံးဆက္ပၝေတာ့သည္။
" မႎႀင္းေရ ... အေဖ ဆုံးဴပီ။ "
ဟုတ္လား။ တုံဏိႀဘာေ၀။
သူမရဲႚ တဒဂႆ ရူးသၾပ္ဴခင္းသည္ ထာ၀ရ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မည္။ စိတ္ထဲမႀာေတာ့ သူမ
လမ္းမေတၾေပၞ ထၾက္ေဴပးသၾားသည္။ ေဖနဲႚ ေလ႖ာက္ခဲ့ဖူးေသာ လမ္းမဵားခဵည္း။ ေဟာသည္မႀာ
ကဵမနဲႚအတူ ခင္ဗဵားတိုႚ အဴမဲေတၾႚေနခဲ့တဲ့ ကဵမအေဖေလ။ ဆုံးသၾားဴပီ သိလား။ မႀတ္မိေသးလား
ဟင္။ အေဖက ကဵမနဲႚ သိပ္တူတယ္ေလ။
ေဟာသည္ ၀ိုင္း၀ိုင္းစက္စက္ ဴပည့္ဴပည့္ဴဖိႂးဴဖိႂး မဵက္ႎႀာဳကီးက ဴပႂံးလိုက္ရင္ ေနမင္း၊ လမင္း
အရႁံးေပးေလာက္ ပၝရဲႛ။
တေယာက္ကေတာ့ ခင္ဗဵားတိုႚအေခၞ slofke လိုႚေခၞတဲ့ ေဴခစၾပ္ဖိနပ္ အဴမဲ၀တ္ဴပီး
လမ္းအတူ အဴမဲေလ႖ာက္တဲ့ ခဵစ္ခင္ဖၾယ္ အမဵႂိးသားဳကီး လားတဲ့။
ဟုတ္ပၝတယ္။ ဟုတ္ပၝတယ္။ အဲဒၝ ကဵမ အေဖပၝ။ အေဖဳကီးပၝ။ ကဗဵာဆရာဳကီးပၝ။ သူ
ဆုံးသၾားပၝဴပီ အခု။
လမ္းေထာင့္စုံက ေကာ္ဖီဆိုင္စုံ၊ စီးကရက္ဆိုင္စုံ၊ ေဴမးေလးေတၾရဲႚ ေကဵာင္း။ အားလုံး
သူမတိုႚ ႎႀစ္ေယာက္ကို အတူ တၾဲဴမင္ေနကဵ။ ခဵစ္ခင္ဖၾယ္၊ ဟန္ေဆာင္ဴခင္းနဲႚ ပကာသန
ကင္းရႀင္းတဲ့ သူ ဆိုတဲ့ ေဖ့ ကို အားလုံး မႀတ္မိေနဳကပၝတယ္ ေဖ၊ ေနႚတဓူ၀။
ရင္ခၾင္တခုလုံးမႀ
လည္ပင္းထက္အထိ
ဆိုႚတက္လာပၝသည္။
အလၾမ္းေတၾ။ သမုဒၬရာ အဴပည့္ လ႖ံတက္လာပၝသည္ မိုး။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

မဵက္ရည္ေတၾနဲႚ

144

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား -

ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလး၊ ေရၿမိသားစုစာရင္း၊ ဘယ္သူအ႒ကီးဆုံးလဲ
အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း
ဇန္န၀ၝရီ ၁၈၊ ၂၀၀၈
ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလး

ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲႛေဴမးေတာ္ေလး
ပညာသင္ေနတ့ဲ
တကၠသုိလ္ေကဵာင္းမႀာ
အထူးအဆန္းေတၾ ဴဖစ္ေနေဳကာင္း ဴပည္ပသတင္းဌာနေတၾက ဆုိပၝတယ္။ သီးသန္ႛစာသင္ခန္း၊
သီးသန္ႛအိမ္သာတုိႛကုိ
အေရးေပၞစီစဥ္ေပးခ့ဲရဴပီး
ေရကူးကန္၊
ေဘာလုံးကၾင္းေတၾေတာင္
ေဆာက္ေနပၝဴပီ တ့ဲ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

145

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေနေရၿေသၾးေအာင္၊ ဖုိးလဴပည့္၊ ေမဵာက္ေလာင္းေလး ဆုိတ့ဲ နာမည္ေတၾပုိင္ဆုိင္ေတာ္မူတ့ဲ
ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလးဟာ ဴပီးခ့ဲတ့ဲလကစဴပီး တကၠသုိလ္ေကဵာင္းကုိ ေရာက္လာပၝသတ့ဲ။
ဒီေမဵာက္ေလာင္းေလး ႎုိင္ငံဴခားသၾားဴပီး ေကဵာင္းတက္ရင္ ပုံမႀန္ဆက္ဆံခံရမယ္၊ ဴပီးေတာ့
ဆရာဆရာမေတၾကုိလည္း ထင္သလုိခုိင္းေစလုိႛမရဘူးေလ၊ ဘယ္သၾားရဲပၝ့မလဲလုိႛ ယူဆသူမဵား
ရိႀႎုိင္ပၝတယ္။
တဴခားတစ္ဖက္မႀာလည္း
"ဖုိးလဴပည့္ေလးက
မဵႂိးခဵစ္စိတ္ဓာတ္ရိႀတယ္ေဟ့၊
ကိုယ့္ႎုိင္ငံက ေကဵာင္းမႀာပဲ တက္တယ္ေဟ့ … " လုိႛ ယူဆသူမဵားလည္း ရိႀႎုိင္ပၝတယ္။
မဵႂိးခဵစ္စိတ္ရိႀတယ္လုိႛေဴပာဖုိႛရာေတာ့ ေစာပၝေသးတယ္။ မဵႂိးခဵစ္စိတ္ရိႀရင္ စစ္ထဲ၀င္၊
ဒၝမႀမဟုတ္ရင္လည္း တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္ကုိေရာက္ေအာင္ သၾားမႀာပၝ။ မရိႀရင္လည္း
သူႛဖုိးဖုိး ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးဆီက မဵႂိးခဵစ္စိတ္ကုိ နည္းနည္းခဲၾယူႎုိင္ပၝတယ္။
ေသခဵာတာကေတာ့
ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလး
ေရာက္ေနတ့ဲေကဵာင္းနဲႛပတ္သက္ဴပီး
ထူးဴခားခဵက္ေတၾ ဆက္ဆက္ ထၾက္ေပၞလာဦးမယ္ဆုိတာပၝပဲ။ ေကဵာင္းသားေတၾကကန္ႛကၾက္ဴပီ၊
ဆရာ ဆရာမေတၾ ညည္းတၾားေနဴပီ၊ နယ္ေဴပာင္းခံရဴပီ၊ အလုပ္ထုတ္ခံရဴပီ စသဴဖင့္။
ကမၲာအရပ္ရပ္သတင္းဌာနေတၾက ေမဵာက္ေလာင္း ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလးအတၾက္ ေကဵာင္းထဲက
တည္ေဆာက္ဴပႂဴပင္ခဵက္ေတၾကုိ အ့ံဳသတ႒ကီး ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပဳကမႀာလည္း ပုိဴပီးေသခဵာပၝတယ္။
ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃးေလး (ဓာတ္ပုံ ဧရာ၀တီ)

ေရၿမိသားစုစာရင္း၊ ဘယ္သူအ႒ကီးဆုံးလဲ
မင္းဳတား႒ကီးရဲႛ
မိသားစု၀င္စာရင္းကုိ
စာမဵက္ႎႀာေတၾမႀာ အခုလုိ ေတၾႛရပၝတယ္။

ႎုိင္ငံတကာဘဏ္႒ကီးတခဵႂိႛရဲႛ

အင္တာနက္

ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး၊ ေဒၞ႒ကိႂင္႒ကိႂင္
၁။ ေဒၞသႎၨာေရၿ (သမီး)၊ ဗုိလ္မႀႃးေဇာ္႓ဖိႂး၀င္း(သားမက္)
၂။ ေဒၞခင္ဴပႂံးေရၿ (သမီး)
၃။ ေဒၞေအးေအးသစ္ေရၿ(သမီး)
၄။ ေဒၞဳကည္ဳကည္ေရၿ (သမီး)
၅။ ဦး႒ကိႂင္စန္းေရၿ (သား)၊ ဗုိလ္မႀႃးခင္၀င္းစိန္ (ေခ႗းမ)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

146

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

၆။ ဦးထၾန္းႎုိင္ေရၿ (သား)၊ ေဒၞခင္သႎၨာ(ေခ႗းမ)
၇။ ဦးသန္ႛဇင္ေရၿ (သား)
၈။ Dewar Shwe (သမီး) (ဘယ္လုိအသံထၾက္ရမယ္မသိ။)
မူရင္းရင္းဴမစ္ေတၾမႀာ
ဦးေတၾ၊
ေဒၞေတၾ
မပၝပၝဘူး။
မိသားစု၀င္ေတၾဴဖစ္တာေဳကာင့္ ရုိေသစၾာနဲႛ ဦး၊ ေဒၞ တပ္လုိက္ရဴခင္းပၝ။

မင္းဳတား႒ကီးရဲႛ

ဧရာ၀တီအင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာရဲႛ
သတင္းတစ္ပုဒ္အရဆုိရင္
ေမဵာက္ေလာင္းေလး
ေနေရၿေသၾးေအာင္ဟာ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီးေနစုိးေမာင္၊ ေဒၞဳကည္ဳကည္ေရၿတုိႛရဲႛသားဴဖစ္ပၝသတ့ဲ။
အေပၞကစာရင္း
နံပတ္
၃မႀာပၝတ့ဲ
ေဒၞေအးေအးသစ္ေရၿကုိ
စကႆာပူဴမန္မာသံအဖဲၾႛ၀င္စာရင္းမႀာ ေတၾႛရပၝတယ္။ စကႆာပူႎုိင္ငံဴခားေရးဌာနရဲႛ ၀က္ဆုိက္မႀာ ဒီလ
၁၀ ရက္ေနႛ ေနႛစဲၾနဲႛ တင္ထားတာပၝ။ နာမည္တူတ့ဲ တဴခားအမဵႂိးသမီးတစ္ေယာက္လည္း
ဴဖစ္ႎုိင္တာပၝပဲ။

မဂႆလာဧည့္ခံပဲၾေနႛကေတၾႛရတ့ဲ ေဒၞသႎၨာေရၿ ေခၞ ခရစ္စမတ္သစ္ပင္
ဘယ္သူအ႒ကီးဆုံးလဲ

အင္တာနက္ဘေလာ့ဂ္ေတၾမႀာေတာ့
ဦးထၾန္းႎုိင္ေရၿဟာ
စီးပၾားေရးလုပ္ငန္း႒ကီးေတၾ
အေဴမာက္အမဵားရိႀတယ္ဆုိဴပီး လုပ္ငန္းနာမည္ေတၾနဲႛ ဖၾင့္ခဵထားပၝတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတၾကုိ
သပိတ္ေမႀာက္ဖုိႛလည္း
တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္။
သားအ႒ကီးဆုံးဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း
ေဖာ္ဴပဳကပၝတယ္။
၄-၉-၂၀၀၄ ေနႛထုတ္ ႎုိင္ငံေတာ္ရဲႛ ဴမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမႀာေတာ့ "ဦး႒ကိႂင္စန္းေရၿ၊
ဦးထၾန္းႎုိင္ေရၿ" စသဴဖင့္ ေရးသားထားတာေဳကာင့္ သားအ႒ကီးဆုံး မဟုတ္ဘူးလုိႛ ယူဆရပၝတယ္။
၂၄-၁-၂၀၀၆ ေနႛစဲၾနဲႛ မဇ႙ိမသတင္းဌာနရဲႛသတင္းတစ္ပုဒ္မႀာေတာ့ ဦးထၾန္းႎုိင္ေရၿဟာ
ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲႛ မယားပၝသားဴဖစ္တယ္လုိႛ ေရးထားပၝတယ္။ ဒီသတင္းမႀန္ရင္ သူဟာ
သားအ႒ကီးဆုံး မဟုတ္ဘူးေပၝ့။ သုိႛေပမ့ဲ အသက္အ႒ကီးဆုံးသားေတာ့ ဴဖစ္ေနပၝေသးတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

147

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

(ဦးထၾန္းႎုိင္ေရၿ)

ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း
၀င္းေဖ
ဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈
ေကဵးလက္နာမည္ အပီစား ဘဂဵမ္းလုိႛေခၞတဲ့ ကဗဵာဆရာတင္မုိးကၾယ္လၾန္တာ ႎႀစ္
တပတ္ လည္လာဴပန္ပၝဴပီ။ ကဗဵာဆရာတင္မုိးအေဳကာင္း ေဴပာဖုိႛေရးဖုိႛ ဳကံႂလာရင္ ေဴပာစရာ၊
ေရးစရာ အမဵားဳကီး ရႀိေနတတ္ေပမဲ့ သူႛအေဳကာင္း ေရးတဲ့သူေတၾကလည္း သိပ္မဵားေတာ့
ဒၝေလာက္ေရးစရာေပၝတဲ့ အေဳကာင္းေတၾက ရႀားရႀားပၝးပၝးဴဖစ္ကုန္တတ္ဴပန္ပၝတယ္။
တေလာဆီက ဴမန္မာအစုိးရ အရာရႀိေဟာင္းတစ္ေယာက္နဲႛ ဆံုမိဳကပၝတယ္။ သူကလည္း
မႎၨေလးတကၠသုိလ္ထၾက္တစ္ေယာက္ ဴဖစ္ေနဴပန္ေတာ့ ကုိတင္မုိးအေဳကာင္း ေမးပၝတယ္၊
ကုိတင္မုိး
ႎုိင္ငံဴခားထၾက္လာဴပီး
ဘာလုပ္စားသလဲ
တဲ့၊
ႎုိင္ငံဴခားခရီးေတၾလည္း
အမဵားဳကီးသၾားေနလုိက္တာ၊
သူအဲဒီအခၾင့္အေရးေတၾရေအာင္
ဘယ္လုိလုပ္တာလဲ
တဲ့။
ေမးတဲ့သူက
ဴမန္မာအစုိးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းပီပီဳကီးပၝပဲ။
အဲဒီေမးခၾန္းေတၾကုိ
မဆုိင္းမတၾ
လၾယ္လၾယ္ပဲ ခဵက္ခဵင္းေဴဖလုိက္ႎုိင္ပၝတယ္။
ကဗဵာဆရာတင္မုိး
ႎုိင္ငံဴခားမႀာ
စား၀တ္ေနေရးအတၾက္
ဘာမႀမလုပ္ပၝဘူး၊
ႎုိင္ငံဴခားခရီးေတၾသၾားဖုိႛ၊ ကမၲာပတ္ဖုိႛလည္း ဘယ္လုိမႀ မဳကိႂးစားပၝဘူး လုိႛ။ ဒီေတာ့ ေမးတဲ့ပုဂၢိႂလ္
ေတာ္ေတာ္ေဳကာင္သၾားတယ္၊ သူ ့ကုိေနာက္ေနတယ္ပဲ ေအာက္ေမ့သၾားပံုရပၝတယ္၊ ဒၝနဲႛ
ထပ္ရႀင္းဴပရပၝတယ္၊
ကုိတင္မုိးအေနနဲ

စား၀တ္ေနေရးအတၾက္
၀င္ေငၾရေအာင္
ကဵေနာ္သိတာကေတာ့ ဘာဆုိဘာမႀ မလုပ္ပၝဘူး လုိႛ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

148

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဟုတ္ပၝတယ္၊
သူႛဇနီးက
မရႀိေတာ့ပၝဘူး၊
သူႛရင္ေသၾးေတၾက
အားလံုး
အရၾယ္ေရာက္ကုန္ဳကပၝဴပီ။ သူတုိႛေလးေတၾငယ္စဥ္က ပညာနဲႛအတူ သီလ၊ သမာဓိအေဳကာင္း၊
ဆင္ဴခင္တံုတရားေတၾ အေဳကာင္း လံုေလာက္ေအာင္ အေမၾေပးထားလုိႛ အခုဆုိရင္ ဖေအဳကီး
ကဗဵာဆရာမႀာ ဘာ ဗဵာပၝဒမႀ ရႀိစရာမလုိပၝဘူး၊ သူႛရင္ေသၾးေတၾ အားလံုး ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိး၊
ကုိယ့္ေဴခေထာက္ေပၞကုိယ္ရပ္
သူတုိႛဖခင္ဳကီး
ဘာလုိသလဲ၊
လုိတာကုိ
ေပးထား၊
ေထာက္ပ့ံထားႎုိင္ဳကတဲ့
ဴပည့္စံုမႁအားလံုး
ရႀိေနဳကပၝတယ္။
ဒၝေပမဲ့
သူတုိႛေလးေတၾရဲႛ
အေထာက္အပံ့လည္း မလုိပၝဘူး။
ဒီေတာ့
ဆရာတင္မုိး
ဘာလုပ္သလဲ။
သူက႗မ္းကဵင္တဲ့ကဗဵာေတၾ၊
စာေတၾ
အမဵားဳကီးေရးပၝတယ္။
၀င္ေငၾရဖုိႛ၊
အခေဳကးေငၾအတၾက္
မဟုတ္ပၝဘူး။
အသံုးဴပႂမယ့္သူေတၾအားလံုးကုိ ေပးလုိက္တာပၝပဲ၊ တုိင္းဴပည္အကဵိႂးရႀိရာရႀိေဳကာင္း လုိအပ္သလုိ
သံုးဳကေပေတာ့။ ဆရာတင္မုိးကေတာ့ ေငၾေဳကး လုိအပ္တယ္ရယ္လုိႛလည္း သေဘာမထားဘူး၊
သူႛမႀာ လုိခဵင္လႀခဵည္ရဲႛဆုိတဲ့ ေလာဘမဵႂိး မရႀိဘူး၊ မလုိခဵင္တဲ့သူႛအတၾက္ အားလံုးကလည္း
ဴပည့္စံုေနတယ္။
ကမၲာေပၞမႀာ
သၾားခဵင္တဲ့ေနရာသၾား၊
ခရီးစရိတ္
တာ၀န္ယူတဲ့သူ၊
ေနစရာစီစဥ္ေပးမယ့္သူ၊ ေက႗းထားမယ့္သူေတၾ အဴပည့္ပဲ။ သူေဴပာတာနားေထာင္၊ သူေရးတာ
ဖတ္ေနရရင္ ဴပီးတာပဲ။ ေနခဵင္သေလာက္ေန အားလံုးက ေပဵာ္ေနဳကတာပဲ။
အမဵားအကဵိႂးအတၾက္
သူတတ္တာကုိ
တာ၀န္အဴပည့္ယူဴပီး
လုပ္ေပးတယ္၊
အမဵားကလည္း သူႛတာ၀န္ကုိ အဴပည့္ယူဳကတယ္။ ဒၝပၝပဲ။ ကမၲာေပၞမႀာ လူေတာ္ေတာ္မဵားမဵား
အဲဒီလုိဴဖစ္ႎုိင္ဳကမယ္ဆုိရင္
တေလာကလံုး
အေတာ္ဳကီးကုိ
ဴငိမ္းခဵမ္းသာယာမယ္။
ဒီလုိဘ၀မဵိႂးေတၾက သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဴပည့္စံုတဲ့ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ဳကီးေတၾမႀာသာ
ရႀိတတ္တာမဵိႂးပၝ။
မလုိခဵင္ပၝဘူးဆုိမႀ
အားလံုးဴပည့္စံုေနတာမဵိႂးေလ၊
ပုိလ႖ံေနတာမဵိႂးေလ။
ကဗဵာဆရာတင္မုိးရဲႛ ရႀားပၝးတဲ့ကံအကဵိႂးေပးတစ္ခုဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလုိ ဘာမႀလုိခဵင္တယ္ရယ္လုိႛ
မရႀိေတာ့ဘူးဆုိမႀ
အလုိလုိ
အရာရာ
ဴပည့္စံုေနတာဟာ
ဆရာတင္မုိးအတၾက္
အသက္ဳကီးလာေတာ့မႀ ႎုိင္ငံဴခားေရာက္ လာေတာ့မႀ ပုိဴပီး ထင္ရႀားလာပၝတယ္၊
သူႛအိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ ရင္ေသၾးေတၾ ငယ္ဳကစဥ္က ကုိတင္မုိးဟာ ၀င္ေငၾရေအာင္
အလုပ္ေတၾ
အမဵားဳကီးလုပ္ခဲ့တာပၝပဲ။
ဒၝေပမဲ့
အဲဒီတုန္းကလည္း
ေလာဘတအားဳကီးလႀတယ္ရယ္လုိႛ မေတၾႛခဲ့ရပၝဘူး။
သူငယ္ငယ္တုန္းက ကေလးဘ၀မႀာ သူႛအေမ၊ သူႛအေဒၞေတၾ၊ အစ္မဳကီးေတၾက သူႛကုိ
အားလံုး၀ုိင္းဴပီး လုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ဳကရတယ္တဲ့။ မိသားစုမႀာ သိပ္ဴပည့္စံုလႀတယ္ရယ္လုိႛ မဟုတ္ေပမဲ့
သူႛအိမ္မႀာ
သူနဲႛသူႛအေဖဟာ
ဘာမႀမလုပ္ရဘဲ
ဂီတကိစၤပဲ
လုပ္ေနဳကတာပၝပဲလုိႛ
ဇာတိေဒသခံခဵင္းတူဳကတဲ့ ကဗဵာဆရာ ကုိစၾမ္းရည္က ေဴပာဴပဖူးပၝတယ္။
သူဆယ္တန္းေအာင္ေတာ့
ဴမန္မာစာမႀာ
သိပ္ထူးခ႗န္သူဴဖစ္ေလေတာ့
ရန္ကုန္က
ဴမန္မာစာပၝေမာကၡ
ကုိယ္တုိင္က
ကုိတင္မုိးကုိ
တကၠသုိလ္ဆက္တက္ႎုိင္ေအာင္
ပံ့ပုိးကူညီေပးပၝတယ္။
သူႛဆရာရင္းတစ္ေယာက္ဴဖစ္တဲ့
ဴမန္မာစာကထိက
ဦးေမာင္ေမာင္တင္ဆုိရင္
ကုိတင္မုိးကုိ
စက္ဘီးေရႀႛမႀာတင္ဴပီး
ကုိယ္တုိင္နင္းပုိႛခဲ့ရတဲ့ထိ
ကုိတင္မုိးရဲ

ေရႀးကုသုိလ္ကံကလည္း
ဳကီးမားခဲ့သူဴဖစ္ပၝတယ္။
ဆရာက
တပည့္ကုိ
ေနႛစဥ္
ႎႀစ္မုိင္ေလာက္ခရီးရႀိတဲ့
မႎၨေလးတကၠသုိလ္အေရာက္
စက္ဘီးေရႀႛမႀာ
တင္၊

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

149

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မႎၨေလးေနပူပူေအာက္ ေတာင္ေလဴပင္းဴပင္းကုိ ဆန္ႛကဵင္ဴပီး
အေတာ္ဳကီး ပင္ပင္ပန္းပန္း၊ ခၾန္အားသံုးရတဲ့ မယံုႎုိင္စရာ
ကုိတင္မုိးရဲ ့ေရႀးဘုန္းေရႀးကံက အဲဒီေလာက္ ထူးဴခားခဲ့ပၝတယ္။

လုိက္လုိက္ပုိႛခဲ့ရတယ္ဆုိတာ
အလုပ္ဳကီးတစ္ခုဴဖစ္ပၝတယ္။

သူေကဵာင္းေနစဥ္ ကာလတေလ႖ာက္လံုးမႀာလည္း သူႛေ၀ယဵာ၀စၤ အေဴမာက္အမဵားကုိ
ေစတနာအေလဵာက္ ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ဳကရတာေတၾ အမဵားဳကီးပၝ။ လုပ္ေပးဳကရတဲ့သူေတၾက
သူႛတပည့္ေတၾ မဟုတ္ဳကပၝဘူး၊ အရည္တူ၊ အဆင့္တူ သူငယ္ခဵင္းအရင္းဳကီးေတၾပၝ။ ဒၝေပမဲ့
အားလံုးကေတာ့ ကုိတင္မုိးကုိ ေကဵေကဵနပ္နပ္ဳကီးပဲ ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးခဲ့ဳကတာပၝပဲ တဲ့။
သူႛအိမ္ေထာင္သက္
ဳကာလာလုိႛ
သူႛသမီးေတၾ
ဳကီးလာေတာ့လည္း
သူ
အလုပ္သၾားေတာ့မတဲ့ ဆုိရင္ အကႆဵီ၀တ္ေပးတဲ့သူနဲႛ၊ ပုဆုိးစည္းေပးတဲ့သူနဲႛ၊ တုိင္ပံုဆင္ေပးတဲ့သူနဲႛ
သူႛမႀာ ဘာမႀလုပ္ရတယ္ မရႀိပၝဘူး လုိႛ ကုိစၾမ္းရည္က မနာလုိတုိရႀည္နဲ ့ေဴပာေဴပာဴပတတ္ပၝတယ္။
သူ ႎုိင္ငံဴခားကုိထၾက္လာဴပီးတဲ့ေနာက္မႀာေတာ့ အေမရိကန္ဴပည္မႀာ တစ္လကုိ ဴမန္မာေငၾ
ရႀစ္သိန္းေလာက္နဲႛညီတဲ့
ပင္စင္ေငၾ
ရရႀိခံစားရပၝတယ္။
ဴမန္မာဴပည္မႀာ
သူခံစားရမယ့္
ပင္စင္လစာေငၾဟာ တစ္လမႀာ တစ္ေသာင္းထက္ ပုိရႎုိင္စရာမရႀိဘူးလုိႛ သူကုိယ္တုိင္က
ေဴပာဴပပၝတယ္။ ေလာ့စ္အိန္ဂဵလိစ္ဴမိႂႛမႀာ အိမ္ငႀားေနမယ္ဆုိေတာ့ အလၾန္သက္သာတဲ့ႎႁန္းနဲႛ
အိမ္ေကာင္းေကာင္းကုိငႀားေပးမယ့္
ေစတနာရႀင္
ေပၞလာပၝတယ္။
အိမ္ပုိင္၀ယ္လုိက္မယ္လုိႛဆုိေတာ့
အကဲ့တန္ဘုိးရဲႛ
သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္နဲႛ
ေရာင္းေပးမယ့္
ေစတနာရႀင္ ေပၞလာဴပန္ပၝတယ္။
ကဗဵာဆရာကုိတင္မုိး
မႀတ္ဉာဏ္သိပ္ေကာင္းတာ၊
ဂီတကုိအလၾန္ႎႀစ္သက္တာ၊
အံ့ဳသစရာ
ေကာင္းေလာက္ေအာင္
စာေပပၝရမီဳကီးတာကုိသာ
လူေတၾဴမင္ေနဳကတာ၊
သူႛေရႀးဘုန္းေရႀးကံ ဳကီးမားခဲ့ပံုကလည္း အလၾန္အံ့ဳသစရာ ေကာင္းလႀပၝတယ္။
သူမကၾယ္လၾန္မီ ကမၲာကုိ ႎႀစ္ပတ္ေလာက္ ပတ္သၾားပၝတယ္။ အဲဒီလုိပတ္ရင္း
ေဟာေဴပာပဲၾေတၾ
အမဵားဳကီးလုပ္ပၝတယ္။
လႀႃဒၝန္းဳကတဲ့ေငၾေတၾ
အမဵားဳကီးရပၝတယ္။
ဘယ္ေရၾႛဘယ္မ႖ရတယ္ဆုိတာ သူစိတ္၀င္စားတာ တစ္ခၝမႀမေတၾႛဖူးပၝ။ သူလုိခဵင္လႀတယ္ဆုိဴပီး
၀ယ္တာဴခမ္းတာဆုိလုိႛ တေယာတုိႛ၊ ကီးဘုတ္တုိႛ၊ မယ္ဒုိလင္တုိႛ၊ ဒရမ္တုိႛ ဆုိတာေတၾပဲ ရႀိပၝတယ္။
ဟုတ္ပၝတယ္၊ သူ မကၾယ္လၾန္မီကေလးမႀာ ဒရမ္တီးဖုိႛအထိ ဳကိႂးစားသၾားပၝတယ္။ ။
(ဓာတ္ပုံ က ေမာင္စၾမ္းရည္ ဆီကပၝ။ ၂၀၀၃ မႀာ - သူငယ္ခဵင္းေတၾ ဆုံဴပီး ဆိုဳက၊ တီးဳကတယ္။
ဧည့္သည္ ေမာင္သာႎိုး၊ တင္မိုး နဲႚ ၀င္းေဖ၊။ ဆရာ ဦး၀င္းေဖက ေအာ္ဂင္ တီးေနပၝတယ္။ ၀ဲ မႀ
ယာ)

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

150

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေခၝင္းေဆာင္ ထိပ္သီး
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္
တင္မိုး ( ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၁၉၈၈)
ဇန္န၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈

ေအာင္ဆန္းတဲ့ စုဳကည္
ေအာင္ဆန္းဆို ဗုိလ္ခဵႂပ္သမီး
ဳကီးဴမတ္ ဂုဏ္ရည္။
အာဇာနည္
ဴမန္ဴပည္ရဲႚ ခဵစ္သမီး။
ယေနႚ အေရးမႀာဴဖင့္
ဖေအ့ေသၾး ပီပီမိုႚ
ဘာမထီ ေခၝင္းေဆာင္စိတ္ကယ္နဲႛ
ဴမန္မာဴပည္ ေဒၝင္းေတာင္နမိတ္ေတၾနဲႚ
ေကဵာင္းေခၝင္ရိပ္ အနီးမႀာလ
ေကာင္းေအာင္ ဟိတ္ဳကီးပၝဘိ္
ေခၝင္းေဆာင္ ထိပ္သီး။ ။

စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ဳကီး
အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ကို
ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း
ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္ တဦး
ဇန္န၀ၝရီ ၇၊ ၂၀၀၈
အကဵဥ္းကဵခံ မိသားစု၀င္တဦး အေနနဲႚ ကဵေနာ့္ရဲႚ ခံစားမႁေတၾ၊ ေတၾႚဳကႂံရတာေတၾကို အခု ကဵေနာ္
ေဴပာခဵင္တယ္။ ေထာင္၀င္စာေတၾႚရပုံေတၾက တဦးနဲႚ တဦး တူညီမႁရႀိသည္ဟု ထင္ရေပမဲ့၊
အမႀန္တကယ္ကေတာ့ အထက္က ဟူေသာ အသုံးအႎႁံးဴဖင့္ လိုရင္လုိသလို မလိုရင္ မလုိသလို
လူ ပုဂၢႂိလ္အလိုက္ ခၾဲဴခား ဴပႂမူေဆာင္ရၾက္မႁ ရႀိတာေတၾကို ေတၾႚရပၝတယ္။
ကိုလႀမဵႂိးေနာင္ရဲႚ
အိမ္သူမႀာ
ရပ္ကၾက္ေထာက္ခံခဵက္ဴဖင့္
ေနာက္တဳကိမ္မႀာေတာ့ ေတၾႚခၾင့္ကို ေရႀႚကလို မရဘဲ လ၀က

ယခင္က
ရခဲ့ေပမဲ့၊
ေထာက္ခံခဵက္၊ မ၀တ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

151

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေထာက္ခံခဵက္ ဆိုတာေတၾကို ေတာင္းဴပီး ေထာင္ထဲက လူကို ေတၾႚဆုံဖိုႚ အလၾန္အမင္း
ခက္ခဲေအာင္
ဖန္တီးမႁ
ရႀိခဲ့တာကို
ေတၾႚရပၝတယ္။
အဲဒီ
အဴဖစ္အပဵက္
မဵႂိးတူ
အဴခားေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ရ ပုဂၢႂိလ္တဦးကိုေတာ့ အဲဒီေနႚ အဲဒီအခဵိန္မႀာ ေတၾႚဆုံခၾင့္
ေပးခဲ့တာကို ေတၾႚရတယ္။ ေနာက္ဆုံးမႀာေတာ့ ေတၾႚလိုသူက ေရႀႚကေတၾႚခၾင့္ရသူနည္းတူအတိုင္း
ေဴဖရႀင္းဴပမႀ SB ဟု လူေဴပာမဵားတဲ့ ေတၾႚခၾင့္ဴပႂပိုင္ခၾင့္ရႀိသူရဲႚ ခၾင့္ဴပႂခဵက္နဲႚမႀသာ အဲဒီေနႚက
ေနာက္ကဵဴပီး ေတၾႚခၾင့္ရခဲ့တယ္။
ေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ဟာ ေထာင္၏ တာ၀န္ပိုင္းလား၊
အဖၾဲႚအစည္း၏
တာ၀န္လား၊
မည္သူက
အဓိက
ေထာင္၀င္စာေတၾႚသူေတၾမႀာ စဥ္းစားရ ခက္ခဲေစပၝတယ္။

သိုႚမဟုတ္ SB ဟုေဴပာသည့္
ဆုံးဴဖတ္ႎိုင္သလဲ
ဆိုတာကို

ေထာင္ထဲမႀာရႀိတဲ့ အဖမ္းဆီးခံ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵားမႀာ - တခဵႂိႚကေတာ့ အေဖ၊ အေမ၊ သား
.. ရယ္လိုႚ မိသားစုလိုက္ ရႀိတတ္ဴပီး၊ အခဵႂိႚမႀာ အေဖနဲႚ သားဆိုဴပီး အဖမ္းခံရတာမဵႂိးေတၾ
ရႀိပၝတယ္။ လာေတၾႚသူေတၾက သန္းေကာင္စာရင္း၀င္ေတၾ ဴဖစ္ပၝလဵက္၊ အဖမ္းခံလိုက္ရသူေတၾကို
တဳကိမ္တည္း၊ တဴပိႂင္နက္တည္း ေတၾႚခၾင့္မရတာမဵႂိးေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။
ဒၝဟာ အဴပင္ကလာသူေတၾအတၾက္ အခဵိန္ကုန္ လူပန္း ဴဖစ္ေစဴပီး၊ လၾယ္ကူလ႖င္ဴမန္ရမယ့္အစား
အလုပ္ပို္၊ အလုပ္ရႁပ္မႁကိုသာ ဖန္တီးတယ္လိုႚ စဥ္းစားမိပၝတယ္။ အခဵႂိႚဟာ အေဖနဲႚ အေမရဲႚ မိဘ
၂ ပၝး လုံးက ေမၾးဴပီး၊ သားသမီး (သိုႚမဟုတ္) သားသမီးရင္း ဴဖစ္လဵက္နဲႚ သန္းေကာင္စာရင္း၀င္
မဟုတ္လိုႚဆိုဴပီး၊ ေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ကို ခက္ခဲ ပင္ပန္းေအာင္ ဴဖစ္ေပၞေနရတာကို ေတၾႚရတယ္။
စဥ္းစားလိုႚ မရႎိုင္ေလာက္ေအာင္ စီစဥ္မႁေတၾ အတၾက္၊ အံ့ဳသရပၝရဲႚဗဵာ။
ေထာင္၀င္စာေတၾ၊ ေထာင္စာေတၾႚဖိုႚ စာရင္းသၾင္းေပးဴပီးေပမယ့္၊ ေထာင္တၾင္းက ရုံးထုတ္ ကိစၤ၊
အဴခားေထာင္တၾင္း
ကိစၤေတၾနဲႚ
ဳကႂံရရင္
အဲဒီ
ကိစၤေတၾကို
အရင္ေဴဖရႀင္းဴပီးမႀ
ေထာင္၀င္စာေတၾႚသူေတၾကို
ေထာင္တၾင္းကို
၀င္ေတၾႚခၾင့္
ေပးပၝတယ္။
ဒီလို
အဴဖစ္အပဵက္ေတၾဟာ ေနႚစဥ္ပဲ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။
ဒီအတၾက္ေဳကာင့္ မနက္ပိုင္း ၁၁ နာရီ လၾန္မႀသာလဵင္ ေတၾႚခၾင့္ဟာ အဆင္ေဴပေခဵာေမၾႚတာကို
ေတၾႚဴမင္ခဲ့ရပၝတယ္။
ေထာင္၀င္စာေတၾႚသူေတၾအတၾက္
အဆင္ေဴပေခဵာေမၾႚဴခင္းဆိုတာ
သက္ဆိုင္ရာ
ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾရဲႚ
ေတာင္းဆို၊
သတ္မႀတ္ခဵက္ေတၾအတိုင္း
လိုက္နာေဆာင္ရၾက္ေပးႎိုင္မႁ အေပၞမႀာ မဵားစၾာ မူတည္ေနပၝတယ္။
ေတၾႚလိုသူဟာ သာမန္ ရုံး၀န္ထမ္းတဦးသာ ဴဖစ္ေနရင္ ေထာင္၀င္စာ ေတၾႚခၾင့္၊
ေတၾႚခၾင့္ရေရး သတ္မႀတ္ခဵက္မဵား၊ ေတၾႚရမည့္ ခန္ႚမႀန္းခဵိန္၊ ဳကိႂတင္မဴမင္ႎိုင္သည့္ ေရႀာင္တခင္
အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမဵားကို အံခဲဴပီး အဆင့္ဆင့္ ေကဵာ္လၿားႎိုင္မႀသာ ေထာင္၀င္စာ
ေတၾႚႎိုင္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
ေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ကို အခဵႂပ္အတၾက္ဆိုလဵင္၊ တနလႆာ၊ အဂႆၝ၊ ဗုဒၭဟူး လိုႚ သတ္မႀတ္ထားဴပီး၊
တပတ္ တဳကိမ္ တေနႚသာ ေတၾႚခၾင့္ေပးပၝတယ္။ မိသားစုေတၾအတၾက္ လူမႁေရးအရ လူသားခဵင္း
စာနာမႁႁအရ၊ ေတၾႚခၾင့္ေတၾကို တိုးခဵဲႚဴပီး ဖၾင့္ေပးဖိုိႚ ဘာေဳကာင့္မဵား မလုပ္ေပးႎိုင္ရတာလဲ ဆိုတာ
စဥ္းစား မရေအာင္ ဴဖစ္ရပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

152

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မလိုအပ္ဘဲ ေထာင္၀င္စာကို မည္သူမ႖ အခဵိန္ကုန္၊ လူပန္း လာေတၾႚဳကမႀာ မဟုတ္ပၝဘဲနဲႚႛ
ေတၾႚခၾင့္အဳကိမ္ကို ကန္ႚသတ္ဴခင္းဟာ ေတၾႚလိုသူေတၾအတၾက္ အမႀန္တကယ္ အခက္အခဲ
ဴဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ကဵမႀ ခံစားတတ္မယ္လိုႚ ယူဆမိပၝတယ္ဗဵာ။

ေထာင္၀င္စာ
လာေတၾႚရသူေတၾဟာ
ဒုကၡေတၾ၊
ေသာကေတၾ၊
ပရိေဒ၀မီးေတၾ၊
စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ေတၾနဲႚ
လာေတၾႚေနရသူေတၾ
ဴဖစ္ပၝတယ္။
အလၾန္ဳကီးေလးတဲ့
ေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ကို ခၾင့္ဴပႂခဵက္ ရသည္အထိ မိသားစုေတၾက ေစာင့္စားေနစဥ္မႀာ အေဳကာင္း
အမဵႂိးမဵႂိးေသာ အခက္အခဲ ဒုကၡေတၾကို ဳကႂံေတၾႚေနရပၝတယ္။ မိဘ သားသမီး၊ ေမာင္ဘၾား ညီမ
အစရႀိသူေတၾရဲႚ ေထာင္ထဲ ေနထိုင္ဖိုႚအတၾက္၊ ကဵန္းမာေရး၊ လူမႁေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင္ေဴပမႁ ရႀိမရႀိကို စိုးရိမ္ေနဳကရပၝတယ္။ ဒီ စိုးရိမ္မႁေတၾကို အတၾင္းက လူေတၾ
မသိရေအာင္ ဖုံးကၾယ္ဴပီး ဟန္ေဆာင္ေနရတဲ့ အဴဖစ္ကို ဘ၀တူခဵင္းမႀ နားလည္မႀာပၝ။
တခဵႂိႚ လသားအရၾယ္ ကေလးကို ဘဳကီး၊ ဦးဳကီး၊ အေဖက ထိန္းသိမ္းေပးဴပီး၊ မိခင္ကို
လာေတၾႚရတဲ့ ဘ၀ဟာ ရင္နာစရာပၝ။ အေဖတခု သမီးတခုသာ ရႀိတဲ့ မိသားစုမႀာ အေဖက
ေထာင္ထဲ
ေရာက္ေနဴပီး၊
သမီးက
လာေတၾႚတဲ့အခၝ၊
သူႚရဲႚ
ဘ၀
လုံဴခႂံမႁအတၾက္
နားလည္ေပးႎိုင္ဳကဖိုႚ ဘ၀တူေတၾတပၝး တဴခားသူေတၾ၊ တနည္းအားဴဖင့္ အာဏာပိုင္ေတၾမႀ
သိရဲႛလားလုိႚ ခံစားမိတယ္။
ေထာင္၀င္စာ လာေတၾႚသူေတၾ အခဵင္းခဵင္း အဴပန္အလႀန္ အားေပး၊ မေမ႖ာ္လင့္ရဲတဲ့ ကိစၤေတၾကို
ေမ့ေမ့ေလ႖ာ့ေလ႖ာ့
မသိကဵႂိးက႗န္
လုပ္ဴပီး
အဴခားစကားေတၾနဲႚ
လႀီးလၿဲ
ေဴပာရတဲ့
အဴဖစ္အပဵက္ေတၾဟာ ကာယကံရႀင္ေတၾရဲႛ ႎႀလုံးသားအတၾင္းက ဒဏ္ရာေတၾကို မဵက္လုံးေတၾက
ေဖာ္ဴပေနတာကို ဂရုစိုက္ သတိထားမိမယ္ဆိုရင္ အလၾန္၀မ္းနည္းဖၾယ္ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾပၝပဲ။
အရၾယ္ေရာက္စ၊ မိဘ ရင္ခၾင္မႀာ အလိုလိုက္ခဲ့၊ လိုရာအခၾင့္အေရးကို ေခၝင္းေ၀ႀႚဴပီး မရအရ
ယူတတ္တဲ့ ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾကို နံရံ ၄ ဖက္ ကာထားဴပီး၊ အထပ္ထပ္ တံခၝးေတၾ၊
သံတိုင္ေတၾဳကားမႀာ ဘာရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႚမဵား ထားထားရသလဲ ဆိုတာကို မိဘတေယာက္ဴဖစ္တဲ့
ကဵေနာ့္အေနနဲႚ မိဘေနရာက စဥ္းစားလိုႚ မရႎိုင္ေအာင္ ဴဖစ္ရပၝတယ္။
မိသားစု ၄ ဦးသာ ရႀိတဲ့၊ သားသမီး၊ ေခ႗းမေတၾက မတရား အဖမ္းခံေနရဴပီး၊ အဴပင္မႀာ
သက္ဳကီးရၾယ္အို အဖၾားဴဖစ္သူရဲႚ ေထာင္၀င္စာ အထုပ္ လက္တဆုပ္စာနဲႚ ဴဖည္းဴဖည္းခဵင္း
လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ဴမင္ကၾင္းကို ကဵေနာ္တိုႚ၊ ခင္ဗဵားတိုႚ မဵက္လုံးထဲမႀာ ဴမင္ဳကည့္စမ္းပၝဗဵာ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

153

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သားက ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခဵက္ေတၾနဲႛ၊ အေဖက ေရာဂၝသည္၊ အဲဒီ လူ ၂ ေယာက္ဆီကို
မိန္းမသားဴဖစ္တဲ့ မိခင္အေနနဲႚေရာ၊ ဇနီးအေနနဲႚပၝ ရင္ဆိုင္ေဴဖရႀင္းေနရတဲ့ မိခင္တေယာက္ရဲႚ
ဘ၀ခံစားခဵက္ကို ကိုယ္ခဵင္းစာ၊ နားလည္မႁ မရိႀတဲ့ သူေတၾ ဒီေလာကမႀာ ရႀိေနပၝလား ရယ္လိုႚ
မဵက္၀ၝးထင္ထင္ ကဵေနာ္ ေတၾႚေနရေတာ့ အံ့ဳသထိတ္လန္ႚမိတာ အမႀန္ပၝပဲဗဵာ။
ဴဗဟၳစိုရ္တရား၊ ေလာကပၝလတရားေတၾ၊ လူသားခဵင္းထားတဲ့ ေမတၨာတရားေတၾဟာ
အဲဒီလူေတၾရဲႚ ႎႀလုံးသားမႀာ ေကဵာက္တုံးေတၾလား၊ ရၿံႚေစးေတၾလားလိုႚ ေတၾးထင္မိပၝရဲႚ။
လင္နဲႛသားက ေထာင္ထဲမႀာ၊ မိခင္ တေယာက္တည္းက မိမိ၀မ္းစာကိုလည္း ရႀာေဖၾရ၊
မိခင္အိုဳကီးကိုလည္း ေစာင့္ေရႀာက္ရတဲ့ မိန္းမသားတဦးရဲႚ ဘ၀၊ အဲဒီလုိ မလၾယ္ကူလႀတဲ့
အေဴခအေနကေန ဘ၀ လုံဴခႂံဖိုႚအတၾက္ ေနစရာ ေနရာေလးကိုမႀ ခၾင့္မဴပႂ၊ ရက္စက္ႎႀိပ္ကၾပ္တဲ့
မာရ္နတ္ရဲႚ စိတ္မဵႂိးနဲႚ အဴငိႂး ထားတဲ့သူေတၾကို အဲဒီမိခင္ရဲႚ ရင္ထဲမႀာ ဘယ္ေလာက္မဵား
နာကဵည္း၊ ေဒၝမာန္ ထေနမယ္ ဆိုတာကို ခင္ဗဵားတိုႚေတၾ သိေစခဵင္တယ္။
အဲဒီမိခင္ရဲႚ
ေဒၝမာန္ေတၾကို
တခဵိန္ခဵိန္မႀာ
အားမာန္အဴဖစ္
ေပၝက္ကၾဲလာရင္၊
ကမာၲေလာကဳကီးအတၾက္ ေဳကာက္မက္ဖၾယ္ေကာင္းတဲ့ အားဳကီးတခု ဴဖစ္လာမယ္လိုႚ ခင္ဗဵားတိုႚ
ယုံဳကည္ပၝ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

154

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္
အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို
ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း - ၂
ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္တဦး
ဇန္န၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈

ေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ရမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းကို ဳကားလိုက္ရတဲ့ အခဵိန္မႀာ ... ရင္ထဲမႀာ
ေဖာ္ဴပႎိုင္စၾမ္းမရႀိေလာက္တဲ့ ခံစားမႁ အသီးသီးနဲႚ ေတၾႚဆုံရဖိုႚအတၾက္ ဴပင္ဆင္ခဲ့ဳကတယ္။
ပထမဆုံးေနႚ ...အဲဒီေနႚေပၝ့။ အင္းစိန္ေထာင္မဳကီးနဲႚ အလႀမ္းမေ၀းလႀတဲ့ ဂိတ္အ၀မႀာ
ေတၾႚဆုံခၾင့္ရဖိုႚအတၾက္
သံတိုင္
အထပ္ထပ္၊
တံခၝးေတၾ
အထပ္ထပ္၊
၀န္ထမ္းေတၾ
အလဵႂိလဵႂိေတၾရဲႛ ဳကားကေနဴပီး လိုအပ္တဲ့ စာရၾက္စာတမ္း အသီးသီး၊ အစစ္အေဆး အမဵႃိ္းမဵႃိးကို
ေကဵာ္ဴဖတ္လာခဲ့ရတယ္။
အဖမ္းဆီးခံ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾရဲႚ မိဘ ေမာင္ဘၾားတိုႚက အဴပန္အလႀန္
အားေပးရင္း၊ လုိအပ္မႁေတၾကို ကူညီေဴဖရႀင္းရင္းကေန တေယာက္တလက္တၾဲဴပီး တအူတုံရင္း
ညီအကို၊ ေမာင္ႎႀမ အရင္းအခဵာမဵားသဖၾယ္ ဳကီးမားတဲ့ မိသားစု ရပ္၀န္းအဴဖစ္ ကူးေဴပာင္းခဲ့တယ္။
မိမိတိုႚ
အသီးသီးယူေဆာင္လာတဲ့
ပစၤည္းေတၾကို
အဴပန္အလႀန္မ႖ေ၀ရင္း၊
လုိအပ္မႁေတၾကို
ကူညီရင္းနဲႚ
အလၾန္ကို
သိပ္သည္းကဵစ္လစ္တဲ့
အင္အားတခုအဴဖစ္
မသိလိုက္ခင္မႀာပဲ အဲဒီေနရာမႀာ ဴဖစ္ေပၞခဲ့ပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

155

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ထီးထီးမားမား ရပ္ေနတဲ့ အင္းစိန္ဗူး၀၊ အလၾန္ဴမင့္မားတဲ့
အကဵဥ္းကဵခံထားရတဲ့
မိသားစု၀င္ေတၾကို
စူးစူးရႀရႀနဲႚ
အဓိပၯၝယ္
ဳကည့္ေနမိတယ္လိုႚ ထင္လိုက္မိတယ္။

ေထာင္စည္းရိုးေတၾက
အမဵႂိးမဵႃိး
ေဖာ္ကဵႂး

ေဟာ ... ေထာင္၀န္ထမ္းက ဦးအုန္းသန္းအိမ္က ေထာင္၀င္စာ ေတၾႚမယ္လိုႚ
ေခၞလိုက္တာနဲႚ၊ ဦးအုံးသန္းသမီး အိအိမၾန္က ေထာင္၀င္စာ စာရၾက္ကို လႀမ္းယူဴပီး၊ ေတၾႚဖိုႚ
စုရပ္လုပ္ထားတဲ့ ဗူး၀ သံတိုင္ေတၾနဲႚ ကာရံထားတဲ့ ၀င္းထဲကို ၀င္သၾားတာ ေတၾႚလိုက္ရတယ္။
ေတၾႚခၾင့္ရတဲ့သူရဲႚ ေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ရ စာရၾက္ကို ထပ္မံဴပီး စစ္ေဆးဴပန္တယ္။ GSM
ဖုံး မယူရ၊ တယ္လီဖုံး မဆၾဲရ၊ MP3, MP4 မယူရ ဆိုတဲ့ ပညတ္ခဵက္ေတၾကို ရင္ဆိုင္ရင္း
ေထာင္၀င္စာေတၾႚဖိုႚအတၾက္
လူ
၃၀၊
၄၀
ဟာ
ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကို
ထပ္မံ
ေစာင့္ဆိုင္းေနရဴပန္ပၝတယ္။
ေစာင့္ဆိုင္းရင္းက
ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက
အင္းစိန္ေထာင္ဳကီးက
ေခတ္အဆက္ဆက္ကို ဴဖတ္သန္းရင္း၊ ဖိႎႀိပ္သူ၊ အုပ္ခဵႂပ္သူေတၾအဳကိႂက္၊ မေမာမပန္းႎိုင္ဘဲ
ဖိႎႀိပ္ခံ၊ အုပ္ခဵႂပ္ခံေတၾကို နည္းေပၝင္းမဵႂိးစုံ၊ ကမာၲေကဵာ္ ေထာင္ေတၾနဲႚ ရင္ေဘာင္တန္းဴပီး
ဖိႎႀိပ္မႁေတၾ၊ ႎႀိပ္ကၾပ္မႁေတၾ အမဵႂိးမဵႃိးကို တီထၾင္ရင္းနဲႚ၊ ယေနႚသမိုင္းကို ဴဖတ္သန္းေနတာကို
ေတၾႚဴမင္ေနရဴပန္တယ္။
နီညိႂညိႂ၊
မိႁင္းတိုင္းတိုင္း၊
မည္းမည္းသည္းသည္းနဲႚ
ထုံးဴဖႃသုတ္လိမ္းထားတဲ့
အေဆာက္အဦရဲႚ ေအာက္၊ ကဵားပၝးစပ္ ၀င္ေပၝက္ကေန ကဵေနာ္တိုႚဟာ မိမိတိုႚ ေတၾႚရမယ့္
သားသမီး၊ လင္၊ ဇနီး၊ အကို၊ ေမာင္၊ ညီမေတၾကို ေတၾႚရဖိုႚအတၾက္ ေကဵာ္ဴဖတ္
၀င္ေရာက္ခဲ့ရပၝတယ္။
ဒုန္းကနဲ၊ ဒိုင္းကနဲ ဴမည္သံေတၾ၊ ဴပင္ပေလာကမႀာ ဳကားရတဲ့ အသံနဲႚ မတူတဲ့
တံခၝးေသာ့ရုိက္သံ၊ မင္းတုံးခဵသံေတၾဟာ ၀င္လာတဲ့ သူေတၾရဲႚ နားထဲကို ေကဵာ္ဴဖတ္ဴပီး ရင္ထဲ၊
ေကဵာထဲထိ စိမ့္၀င္သၾားေအာင္ ခံစားလိုက္ရတယ္။ ေနႚတဓူ၀ ဒီေထာင္ဳကီးထဲ ၀င္လာသူေတၾရဲႚ
ဒုကၡေတၾ၊ ေသာကေတၾကို ဘယ္လုိလူေတၾကမဵား ဴငိမ္းခဵမ္းေအာင္ ဴငိႀမ္းသတ္ေပးမလဲလိုႚ
အုိမင္းရင့္ေရာ္ေနတဲ့ ေထာင္ဗူးဳကီးက သူႚတာ၀န္ကေန အဴငိမ္းစား ဘယ္ေတာ့ ရပၝေတာ့မလဲ လိုႚ
ေတၾးေတာရင္း အေမးပုစာၥတပုဒ္ အေဴဖထုတ္ဖိုႚ ဳကိႂးစားႎုိင္ေကာင္းရဲႚ။
ေထာင္၀င္စာ
လာေတၾႚသူ၊
မိဘ၊
ေမာင္ဘၾား၊
လင္သားမယားမဵားေတၾရဲႚ
စကားလိပ္ပတ္လိုႚ၊ အိမ္တၾင္းေရး၊ လူမႁေရး၊ စီးပၾားေရး အစစ ေဴပာဖိုႚ စ လိုက္တာနဲႚ၊
ဘယ္အရပ္ေဒသက ေရာက္လာမႀန္း မသိတဲ့ ငႀက္ဆိုးထိုးသံ ကဲ့သိုႚ အသံက - " ကဲ ...
ေတာ္ေလာက္ဴပီ၊ ထၾက္မယ္၊ ထၾက္မယ္။ " ဆိုတဲ့ မိသားစုေတၾရဲႚ ေတၾႚဆုံမႁ တဒဂႆကို
ကမာၲတဖက္ဆီကို ဆၾဲထုတ္လုိက္သလို ခံစားလိုက္ရတယ္။
မိခင္ဴဖစ္သူရဲႚ ပူပန္ေသာက ေဳကာင့္ဳက ေသာက ေရာက္ေနတဲ့ စိတ္ဟာ ခဵက္ခဵင္းပဲ
မဵက္ႎႀာဴပင္ေပၞမႀာ ေပၞလာေတာ့တယ္။ ေမႀးမိႀန္သၾားတဲ့ မဵက္လုံးနဲႚ ညိႁးငယ္ အားငယ္သၾားတဲ့
မဵက္ႎႀာ၊
အတင္းအဓမၳ
မဟုတ္ရင္ေတာင္
ႎႀင္မထုတ္ရုံတမယ္သာ
ကဵန္ေတာ့တဲ့
အသၾင္သၸန္နဲႚ အတင္းပဲ ထၾက္သၾားဖိုႚ တၾန္းတၾန္း တိုက္တိုက္ ေဴပာဆို ဴပႂမူေနတဲ့
၀န္ထမ္းေတၾရဲႚ ဴပႂမူ ဆက္ဆံမႁေနာက္မႀာ စိတ္က သားဆီမႀာ ကဵန္ရစ္ဴပီး၊ ခႎာၨကိုယ္က
ဦးတည္ရာမရႀိ ေငးေငးငူငူနဲႚ ေဴခဦးတည့္ရာ ေရႀႚလူေတၾ သၾားတဲ့ေနရာ၊ တနည္းအားဴဖင့္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

156

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဳကိႂးမိန္ႚေပးခံရတဲ့
သူတေယာက္ရဲႚ
ေဆာက္တည္ရာမရ
စိတ္နဲႚ
ကိုယ္မဴမဲေတာ့တဲ့
လၾင့္ေမဵာဴခင္းနဲႚအတူ၊ မသိစိတ္နဲႚ လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ေဴခႎႀစ္စုံဟာ လိုအင္ဆႎၬနဲႚ ဆန္ႚကဵင္ဴပီး
သၾားေနတာကိုက သတိမထားမိတဲ့ အဴဖစ္ကို ခံစားေနမိတယ္။
ဒၝဟာ အမႀန္ပၝပဲ။ ေထာင္၀င္စာေတၾႚသူတိုင္းရဲႚ ခံစားမႁ အမႀန္ပၝပဲ။ လက္ရႀိ အေဴခအေနက
ေထာင္၀န္ထမ္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္း၊ တရားရုံး နဲႚ ဥပေဒဆိုတဲ့ အာဏာပိုင္အဖၾဲႚအစည္း
ယႎၨရားဳကီးနဲႚ
ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္မႁေအာက္မႀာ
ကဵေနာ္တိုႚ၊
ခင္ဗဵားတိုႚအားလုံးဟာ
အခၾင့္အေရးကေတာ့
ဗလာနတၪိ၊
တာ၀န္ကေတာ့
အဴပည့္ရႀိတယ္လိုႚ
နည္းမဵႂိးစုံနဲႚ
၀ၝဒဴဖန္ႚေအာက္မႀာ တေနႚတဴခား၊ သားတကၾဲ မယားတကၾဲနဲႚ ဒုကၡေတၾ အဖုံဖုံဳကားမႀာ
လူးလိမ့္ေနမယ့္အစား၊ ကဵေနာ္တိုႚ ရင္ဆိုင္ဳကႂံေတၾႚေနရတဲ့ ခၝးသီးတဲ့ ဒဏ္ကို ခင္ဗဵားတိုႚတေတၾ
မခံစားရခင္မႀာ ဒီလိုအဴဖစ္ဆုိးေတၾကေန လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႚအတၾက္ အားလုးံ အားလုံးေသာ
ခင္ဗဵားတိုႚေတၾ ႎိုးဳကားဴပီး ရုန္းထဳကပၝစိုႚ ... လိုႚ ေဴပာလိုက္မိခဵင္ပၝတယ္။
ဒီေနရာက
ေဆး၀ၝးလည္း
မဴပည့္စုံ၊
အစားအေသာက္ကလည္း
အရမ္းည့ံ၊
ေနထိုင္ရတာကလည္း ေကဵာက္ဂူစံနစ္၊ လိုအပ္လိုႚ ၀န္ထမ္းေခၞရင္လည္း စဳက္ာ၀ဠာတဖက္က
ဳကားရေအာင္ ေခၞမႀ ေတာ္ကာဳက၊ အုပ္ခဵႂပ္မႁက ဒီေနရာဟာ ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ ဴပယုဒ္ ပုံစံငယ္
တခုလိုႚ ေဴပာရမလိုပၝပဲ ခင္ဗဵာ။
စဥ္းစားသာ ဳကည့္ပၝေတာ့။ အတၾင္းကလူေတၾက တပတ္စာ စားသုံးဖိုႚ အတၾက္
လိုလိုမယ္မယ္ ပစၤည္းစုံကို တတ္ႎိုင္သေလာက္ ထည့္ယူလာတဲ့အထဲကေန - ဒီပစၤည္းက
သၾင္းမရ၊ ဟုိပစၤည္းက သၾင္းမရ၊ ကဵန္းမာေရးအတၾက္ ကန္ႚသတ္၊ အစစ အရာရာ
စည္းကမ္းသတ္မႀတ္မႁ အေပၝင္းဳကားက စစ္ေဆးမႁဴပီးသၾားမႀပဲ ဟင္းခဵလိုႚ၊ ေပးႎိုင္ရသမ႖
ပစၤည္းေတၾကို ဳကည့္ဴပီး တပတ္စာကို သူတိုႚ ဘယ္လိုမဵား စားဳကပၝမလဲ၊ မေလာက္မငႀ၊
မ၀တ၀နဲႚလိုႚ စိတ္ထဲမႀာ ေတၾးမိတယ္။
ေထာင္ထမင္း၊ ေထာင္ဟင္းဆိုတာက လူမဆိုထားနဲႚ ၀က္ေတာင္ ေခၝင္းခၝတယ္ လိုႚ
ဳကားဖူးထားေတာ့၊
ရင္ထဲက
အပူမီးနဲႚ
ေပးရသေလာက္ပဲ
ကံေကာင္းတယ္လိုႚ
မႀတ္ထင္လုိက္ရပၝေတာ့တယ္။

ဥပေဒအသုံးခ် ႏွိပ္ကြပ္ေနတာေတြကို
ကုလအထူးကုိယ္စားလွယ္ စုိးရိမ္

19 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-19-voa1.cfm

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း - နားဆင္ရန္ (MP3)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ အစိုးရနဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲသူေတြကို အခုရက္ပိုင္း
ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်ေနတဲ့အေပၚ အထူူးစိုးရိမ္တဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢရဲ႕

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးသူ ၅ ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ၾကပါ
တယ္။ ဒီလုိ ေႏွာင့္ယွက္ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ေနတာေတြကို ရပ္ဆိုင္းဖို႔လည္း ေတာင္းဆို

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

157

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

လိုက္ၾကပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမႉး

တဦးကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး အျပည့္အစံု တင္ျပထားပါ
တယ္။
အာဏာရွင္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ အထူး
စိုးရိမ္မိတဲ့အေၾကာင္း ဗီြအိုေအကို ေျပာခဲ့သူကေတာ့ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားအျမင္

ရွိခြင့္နဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေတြကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢရဲ႕ အထူး
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမႉး မစၥတာ ဖရန္႔ခ္ လာ ႐ူး (Frank La Rue) ျဖစ္ပါတယ္။
"အာဏာရွင္အစိုးရတရပ္က တရားဥပေဒကို ဒီလို ရက္ရက္စက္စက္လုပ္ရပ္မ်ဳိးမွာ
အသံုးျပဳတဲ့အခါတုိင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္တာပါပဲ။ တရားဥပေဒဟာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြေပၚမွာ အေျခခံသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္
ပါတယ္။ အတိုက္အခံဘက္ကလူေတြကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းတာ၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္
ေတြ ခ်ပစ္တာေတြအေပၚ က်ေနာ္တို႔ အရမ္းကို စိုးရိမ္ပါတယ္။ တရားေရးစနစ္ရဲ႕
လြတ္လပ္မႈနဲ႔ အျမင္ေတြအေပၚ က်ေနာ္တို႔ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္လည္း အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးသူေတြအေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕စိုးရိမ္မႈကို အစိုးရ
သိေအာင္ေဖာ္ျပၿပီး ထိန္းသိမ္းထားသူေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ထပ္
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေတာင္းခံထားတာပါ။"
မစၥတာ ဖရန္႔ခ္ လာ ႐ူးဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန

ဆိုင္ရာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမႉး မစၥတာ ေတာမတ္စ္ အိုေဟးယား ကင္တားနား
(Tomás Ojea Quintana) အပါအ၀င္ တျခား လူ႔အခြင့္အေရး အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆး
ေရးမႉး ၄ ဦးနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိ ေထာင္ခ်ပစ္ေနတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူပါ။

သူတို႔ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ အေျခခံဥပေဒမွာ ပံုေဖာ္ထားတဲ့အတိုင္း ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ
အရပ္သားအစိုးရတရပ္ဆီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ
စၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖို႔၊ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာက်င္းပမယ့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ
ျပည့္၀ေစေရး လုပ္ငန္းေတြကို ခ်က္ခ်င္း စၿပီးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြကို အျပင္း
အထန္ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကိစၥကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး

လႈပ္ရွားသူေတြကေရာ၊ ျမန္္မာ့အေရး စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ တျခားကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြကေရာ
လက္မခံႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာထားတာေတြကလည္းရွိေတာ့ ကုလသမဂၢ အထူးစံုစမ္း

စစ္ေဆးသူေတြ အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢရဲ႕ သေဘာထားက အေျခခံဥပေဒကို လက္ခံ
တယ္၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္းအတိုင္းပဲ သြားမယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္
သက္ေရာက္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

158

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒီအေပၚမွာ မစၥတာ ဖရန္႔ခ္ လာ ႐ူးက ကုလသမဂၢဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့
နည္းလမ္းနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

"အေျခခံဥပေဒကို လက္ခံဖို႔ လက္မခံဖို႔ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အခန္းက႑ မဟုတ္ပါဘူး။
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အခန္းက႑က အေျခခံဥပေဒေတြဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ
လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းစံထားေဘာင္ထဲမွာ ရွိရဲ႕လား၊ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ

လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားသမႈရွိရဲ႕လား ဆိုတာကို ၾကည့္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။"
ဒါ့အျပင္ သူတို႔ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တရားေရးစနစ္ကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားတဲ့အခ်က္ ပါပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕
ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းက ဘာပါလဲ

ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းအေပၚမွာ မစၥတာ ဖရန္႔ခ္ လာ ႐ူးက ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္
အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမႉး မစၥတာ ေတာမတ္စ္

အုိေဟးယား ကင္တားနားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက အေျခအေန အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အနီး
ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူဆိုၿပီး ျပန္ၫႊန္းပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ လြတ္လပ္
စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ေပးဖို႔ကိုပဲ အဓိက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

"လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ဆိုင္ရာ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးသူအေနနဲ႔ က်ေနာ့္ရဲ႕

အဓိကစိုးရိမ္ခ်က္ကေတာ့ အတိုက္အခံေတြရဲ႕အျမင္ကို ထင္ဟပ္ေျပာဆုိၾကတယ္ဆိုၿပီး
လူေတြကို ဖိႏွိပ္ေနတာ၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ မေပးတာပါပဲ။ ဘယ္လို
ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးမွာမဆို သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရွိတဲ့၊ ေလးစားသမႈနဲ႔ နားေထာင္ခြင့္ရသင့္တဲ့ အတိုက္အခံအမ်ဳိး
မ်ဳိးကို ခြင့္ျပဳဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။"
လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားအျမင္ရွိခြင့္နဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ေတြကို ျမႇင့္တင္
ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢရဲ႕ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမႉး မစၥတာ ဖရန္႔ခ္
လာ ႐ူး ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလို ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္တဲ့အေၾကာင္း ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေျပာဆို
လာတဲ့ၾကားကပဲ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ထဲက ေထာင္မခ်ရ
ေသးတဲ့သူေတြကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ဆက္ၿပီးခ်လိုက္၊ ေထာင္ခ်ၿပီးတဲ့ထဲက
တခ်ဳိ႕ကို ေ၀းလံေခါင္သီတဲ့ေထာင္ေတြဆီ ေျပာင္းပို႔လိုက္ လုပ္ေနဆဲပါ။
ဖမ္းဆီးခံထားရသူအမ်ားစုဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ မတိုင္ခင္ေလးနဲ႔ ေရႊ၀ါ
ေရာင္လႈပ္ရွားမႈအၿပီး ဖမ္းဆီးခံရသူေတြျဖစ္ၿပီး တရား႐ံုးတင္ မစစ္ေဆးဘဲ ခ်ဳပ္ထား
တာကိုက ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာျမင့္ေနပါၿပီ။ ဒီလူေတြကို အခုအခ်ိန္က်မွ ဆက္တုိက္ ျမန္ျမန္
ဆန္ဆန္ ေထာင္ခ်ပစ္ေနတာဟာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ၊ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာအေၾကာင္း
ေတြ ရွိသလဲဆိုၿပီး ျမန္မာ့အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြၾကား ဆန္းစစ္ အေျဖ
ရွာေနၾကပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

159

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အရွင္ဂမၻီရကို ေထာင္ႏွစ္ရွည္ခ်မွတ္
18 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-18-voa7.cfm

ဦးေအာင္လြင္ဦး - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
ဦးေအာင္လြင္ဦး - နားဆင္ရန္ (MP3)

ျမန္မာစစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ
ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနရာ
မွာ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ထင္ရွားတဲ့ သံဃာေတာ္ အရွင္ဂမီၻရ

အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူေတြကုိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္
ေတြ ဆက္လက္ခ်မွတ္လုိက္ပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွား
သူေတြကုိ ႀကီးေလးတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနလုိ႔

ျပည္တြင္းျပည္ပက ေ၀ဖန္သံေတြ ထြက္ေပၚေနတဲ့ၾကား

ကပဲ အခုလုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါ
သံဃာေတာ္မ်ား
ေမတၱာပို႔

ႂကြခ်ီဆႏၵျပေနၾကစဥ္။
စက္တင္ဘာ ၁၈၊
၂၀၀၇။

ထင္ရွားခဲ့တဲ့

တယ္။ အေၾကာင္းစုံကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းၿပီး ကုိေအာင္လြင္ဦး
က တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ထိန္းသိမ္းခံေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ

ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆုိသလုိ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ စီရင္
ခ်မွတ္ေနတဲ့အထဲမွာ အခုေနာက္ဆုံးဆုိရင္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့
ႏွစ္ စက္တင္ဘာ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ေမတၱာပုိ႔ ႂကြခ်ီလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ

အရွင္ဂမီၻရ အပါအ၀င္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တုိင္းရင္းသားလူငယ္တခ်ဳိ႕ကုိပါ ႏွစ္ရွည္

ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္လုိက္တာပါ။ သာသနာညႇိဳးႏြမ္းေစမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပား
ေရးကုိ ထိခုိက္ေစမႈ၊ ဥပေဒမဲ့ လူစုလူေ၀းေတြမွာ ပါ၀င္မႈ စတာေတြ အပါအ၀င္ စြပ္စဲြ
ခ်က္ အမ်ားအျပားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အရွင္ဂမၻီရကုိ ဒီကေန႔ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း

အထူးတရားခြင္ကေန ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္၊ သူနဲ႔အတူ ေနာက္ထပ္ ရဟန္းေတာ္တပါး
ျဖစ္တဲ့ ဦးေကလာသကုိ ၃၅ ႏွစ္အထိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တာပါ။
ဒီကေန႔ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ုံးကေန အခုလုိျပစ္ဒဏ္ေတြ စီရင္ခဲ့တာေတြ
ရွိခဲ့သလုိ ေနာက္ထပ္စြပ္စဲြခ်က္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္တဲ့ အရွင္ဂမီၻရအေနနဲ႔

ဆက္လက္ျပစ္ဒဏ္ေတြ စီရင္ခံရစရာ ရွိေနေသးတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မိသား
စုနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစု၀င္တေယာက္က ေျပာျပတာကေတာ့ …
"ဦးေကလာသနဲ႔ ဦးဂမၻီရ၊ ဦးဂမၻီရက ၁၂ ႏွစ္၊ ဦးေကလာသ မႏၱေလးကေတာ့ ၃၅ ႏွစ္၊
အဲလုိခ်လိုက္တယ္။ ပုဒ္မေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဦးဂမၻီရကေတာ့ မျပတ္ေသးဘူး

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

160

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေျပာတယ္။ ေနာက္ထပ္တြဲစရာေတြ ရွိေသးတယ္။ မ်ားဖုိ႔အလားအလာရွိတယ္၊
၃၀ ေက်ာ္မယ္၊ သူလည္းပဲ အဲေလာက္ပဲျဖစ္မွာပဲ။"

ဒီလုိပဲ ဒီကေန႔ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရား႐ုံးေတြကပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာ
လထဲတုန္းက သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈေတြ ေနာက္ဆက္တဲြ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ တုိင္းရင္းသား
လူငယ္တခ်ဳိ႕ဟာ ဆုိရင္လည္း ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒီအထဲမွာ ထင္ရွားတဲ့ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဇုိမီးကြန္ဂရက္
ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးက်င့္ရွင္းထန္ရဲ႕ သားျဖစ္သူ ကန္မ္လမ္ခုပ္ ေခၚ ကုိေက်ာ္စုိး၊ တူျဖစ္သူ
ကပ္ခန္းခြာနဲ႔ သူတုိ႔နဲ႔အတူ ရခုိင္အမ်ဳိးသားတဦးျဖစ္တဲ့ ကုိတင္ထြန္းေအာင္တုိ႔ကုိ
ေထာင္ဒဏ္ ၃၃ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လုိက္တာပါ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဦးက်င့္ရွင္းထန္ကုိ
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ပါတယ္။
"က်ေနာ္ၾကားတာ သားကေတာ့ ၃၃ ႏွစ္၊ တူကေတာ့ ၈ ႏွစ္၊ သူတုိ႔အတြဲက သုံးဦး

ဆုိေတာ့ ေနာက္တေယာက္ တင္ထြန္းေအာင္ဆုိတဲ့လူက ၃၃ ႏွစ္ပဲ။ က်ေနာ္ကေတာ့
ကုိယ္တုိင္မသြားဘူး၊ အဲလိုပဲၾကားတာပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ ၀င္လုိ႔မရလို႔။ က်ေနာ္တုိ႔ရွိေန

လည္း ၀င္ခြင့္မျပဳဘူး။ က်ေနာ္တို႔လည္း ၀င္လုိ႔မရတာနဲ႔ ေထာင္အ၀ကေန ေစာင့္ေန
တာေပါ့၊ သားတေယာက္က ေစာင့္ေနတာ။"
စက္တင္ဘာသံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး အခု
ေနာက္ဆုံး ဒီလုိႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္လုိက္တာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တရား

စီရင္ေရးစနစ္ ယုိယြင္းေနတာကုိ ျပသလုိက္တာပဲဆုိၿပီးေတာ့ ကုိယ္တုိင္လည္း ဥပေဒ
ပညာရွင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးက်င့္ရွင္းထန္က ဆုိပါတယ္။
"သံဃာေတာ္အေရးအခင္းမွာ သူတို႔လည္းပါတယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးနဲ႔ ဒီပုဒ္မေတြ
ထည့္ထားတာေပါ့။ ဒီဥစၥာ မဆီမဆုိင္ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒဆုိတာ

တရက္တည္း တလတည္းမွာျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ သူတု႔ိစြဲခ်က္အရဆုိရင္လည္း တေပါင္း
တည္းလုပ္ၿပီး အႀကီးဆုံးဟာနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ရမယ့္ဟာကုိ ပုဒ္မဆယ္ခုေလာက္လုပ္ၿပီး
အဲဒီဆယ္ခုစလုံးနဲ႔ အျပစ္ေပးၿပီး အဲဒီအျပစ္ေတြေပါင္းၿပီး ၃၃ ေလာက္ျဖစ္သြားတဲ့
သေဘာေပါ့။ ဒါဟာ ဥပေဒအရ မွားယြင္းတာေပါ့။

"က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ လုံး၀ တရားဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိဘူး။ တရား႐ုံးကလည္း
တရား႐ုံးနာမည္သာခံၿပီးေတာ့ သူတုိ႔မွာ အာဏာသိပ္မရွိတဲ့သေဘာ။ အေပၚကေန
ဒီေလာက္ေပး၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေၾကညာဆုိၿပီးေတာ့ ဒီသေဘာပဲ။ သူတုိ႔မမွန္တာကို အမႈ
စစ္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ဒီဥစၥာေတြ တရားဥပေဒအရ မမွန္ဘူး၊ ေရွ႕ေနေတြက တင္ျပ

တယ္။ မမွန္မွန္းကို လုိျပသက္ေသေတြကိုယ္တုိင္က ၀န္ခံတယ္။ အဲဒါကို မပယ္ဖ်က္ဘဲ

ဆုိင္းထားၿပီး သူတုိ႔ေပးတဲ့အျပစ္ကုိ ေပးခုိင္းတာ။ အဲေတာ့ ဒါဟာ တရား႐ုံးဆုိတာလည္း
မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ က်ေနာ့္အျမင္မွာ ဒီတရားစီရင္ေရးကလည္း ၿပိဳလဲသြားၿပီဗ်ာ။ က်ေနာ္
တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ မ႑ဳိင္သုံးခုဆုိတာ မရွိေတာ့ဘူး။ အာဏာပိုင္တခုတည္းပဲရွိတယ္။ ဒါက
အမိန္႔၊ ခ်ခ်င္တာခ်၊ ဖမ္းခ်င္တာဖမ္း၊ ဒီသေဘာမ်ဳိးျဖစ္သြားတယ္။"

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

161

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေတြ
လုပ္ေဆာင္ေန႐ုံသာမက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီးသူေတြကုိလည္း မိသားစုနဲ႔ေ၀းရာ

နယ္ေထာင္ေတြကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေနတာေတြရွိလုိ႔ မိသားစုေတြအေနနဲ႔ စုိးရိမ္ပူပန္စရာေတြ
ကလည္း ျဖစ္ေနရတာပါ။

"အဲဒီကိစၥနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အပူပင္ဆုံးဗ်ာ။ အခုက ခ်မ္းတဲ့ရာသီလည္းျဖစ္တယ္၊ သူတုိ႔နဲ႔
လည္း ေတြ႕ဖုိ႔ အခြင့္ကမရေတာ့၊ အခုက အမိန္႔ခ်ၿပီးၿပီ။ အမိန္႔ခ်လုိက္တာေတာ့

ထားလုိက္ပါေတာ့။ ေထာင္ထဲမွာ အနားေပးခုိင္းတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာအနားမေပးဘဲ
နယ္စြန္နယ္ဖ်ားပုိ႔မယ္၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ ရာသီဥတုကလည္း တမ်ဳိးစီ၊ လုံေလာက္တဲ့
အ၀တ္အစားလည္း မပါႏုိင္ဆုိေတာ့ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ စိတ္ပူတာေပါ့။"
ဒီကေန႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃၃ ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရတဲ့ ဇုိမီးတုိင္းရင္းသားလူငယ္ေတြရဲ႕
ဖခင္နဲ႔ ဦးေလးျဖစ္သူလည္းျဖစ္၊ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တဦးလည္း
ျဖစ္တဲ့ ဦးက်င့္ရွင္းထန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပုိင္းအတြင္း ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ဘုိကေလးၿမိဳ႕က

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္တခ်ဳိ႕ကုိလည္း က်န္ေနေသးတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္ေတြထဲက တခ်ဳိ႕
ကုိ ဆက္လက္စစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ထပ္တုိးျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တာလည္း ရွိခဲ့တယ္လုိ႔
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစုေတြက ေျပာျပၾကပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူေတြကုိ ဆက္လက္

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး နယ္ေထာင္ေတြကုိပုိ႔
19 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-19-voa4.cfm

ဦးေအာင္လြင္ဦး - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
ဦးေအာင္လြင္ဦး - နားဆင္ရန္ (MP3)

ျမန္မာ စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူေတြကုိ ေထာင္ဒဏ္
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေတြ ဒီလုိ ျပစ္ဒဏ္ ေပးခံရသူေတြကုိလည္း နယ္စြန္နယ္ဖ်ားက ေ၀းလံတဲ့

အက်ဥ္းေထာင္ေတြကုိ ပုိ႔ေဆာင္တာေတြ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒီကေန႔ ဆုိရင္လည္း
ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တခ်ဳိ႕ကုိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေတြ ရွိခဲ့သလုိ ဒီရက္ပုိင္းအတြင္း

နယ္ေထာင္ေတြကုိ ပုိ႔ေဆာင္တာေတြလုပ္ေနလုိ႔ မိသားစု၀င္ေတြလည္း ပူပင္ေသာက ေရာက္ေန
ၾကရပါတယ္။ ကုိေအာင္လြင္ဦး က ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ စုံစမ္းထားပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ အနည္းဆုံး ၃ ဦး ကုိ အာဏာပုိင္ေတြက ႏုိင္ငံေတာ္

ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကုိ ထိခုိက္ေစမႈ၊ ဆူပူအုံႂကြမႈေတြမွာ ပါ၀င္မႈ စတာေတြ အပါအ၀င္
စြပ္စဲြခ်က္ေတြနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ေတြ အနည္းဆုံး ၄ ႏွစ္ကေန ၁၁ ႏွစ္ခဲြ အထိ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

162

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ခ်မွတ္လုိက္တာပါ။ အခုဆုိရင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသား လူငယ္တဦးျဖစ္တဲ့

ကုိဒီၿငိမ္းလင္း ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ခဲြ၊ ကုိေက်ာ္စြာေခၚ ကုိေက်ာ္ေ႒းလြင္ ကုိ ၅ ႏွစ္ နဲ႔
ကုိေက်ာ္ဆန္း ကုိ ၄ ႏွစ္ အသီးသီး အျပစ္ေပး စီရင္လုိက္တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီေနာက္မွာ

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးကလည္း ကုိေက်ာ္စြာကုိ ေနာက္ထပ္ ၆ ႏွစ္ခဲြ အျပစ္ေပးခဲ့လုိ႔
အမ်ားဆုံးျပစ္ဒဏ္ ၁၁ ႏွစ္ခဲြ က်ခံခဲ့ရပါတယ္။ အခုေနာက္ဆုံး စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့
ကုိဒီၿငိမ္းလင္း အေပၚမွာ စြပ္စဲြခ်က္ေတြကလည္း က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္တာမုိ႔ ေနာက္ထပ္

ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ စီရင္ခံရမယ့္ အေျခအေနနဲ႔ လည္း ရင္ဆုိင္ေနရတာပါ။ ဒီကေန႔
ရန္ကုန္တုိင္း စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားခြင္မွာ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္တာကုိ သြားေရာက္ ၾကားနာခဲ့တဲ့
မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚေ႒းေ႒း၀င္း ေျပာျပတာကေတာ့ -

“ဒီေန႔ သားႀကီးကို စမ္းေခ်ာင္းတရားရံုးမွာ အမိန္႔ခ်တယ္။ ပုဒ္မေတြက ၅၀၅ ခ၊ ၁၄၇၊ ၁၄၃၊ ၂၉၅
ဆုိၿပီး ၆ႏွစ္ခဲြ ေထာင္ဒဏ္ခ် လုိက္တယ္။ မနက္ျဖန္မွာ ၂ခု ရွိေသးတယ္။ အေနာက္ပိုင္း
တကၠသိုလ္က စဲြထားတာ။ ထန္းတပင္ တရားရံုး က ထုတ္မွာ။ ၂၁ရက္ေန႔မွာ ဒဂံု
တရားရံုးမွာလည္း ရွိေသးတယ္။”

အခုလုိ ႀကီးေလးတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ေတြ စီရင္ခ်က္ခ်မွတာေတြကုိ
အာဏာပုိင္ေတြကဆက္လုပ္ေနသလုိ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ၿပီးသူေတြကုိလည္း မိသားစုနဲ႔ အလွမ္းေ၀းရာ
နယ္ၿမိဳ႕ေတြက အက်ဥ္းေထာင္ေတြဆီ ပုိ႔ေဆာင္ ေနတာေတြဟာလည္း ဆက္လက္ရွိေနတာ

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိနယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေ၀းလံတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေနေပမယ့္လည္း
မိသားစု၀င္ေတြကုိယ္တုိင္ကေတာ့ ဒီလုိ ေရႊ႕ေျပာင္းတာေတြကုိ အခ်ိန္မီသိႏုိင္တဲ့

အေျခအေနမ်ဳိးလည္းမရွိ၊ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္တယ္လုိ႔ဆုိတဲ့ ေထာင္ေတြကုိ စုံစမ္းလုိ႔ မရ

အေျခအေနမ်ဳိးေတြနဲ႔လည္း ႀကံဳေနရတယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။ ဒီကေန႔ အင္းစိန္ေထာင္မွာ
သြားေရာက္ သတင္းစနည္းနာၾကတဲ့ မိသားစု၀င္ေတြ ေျပာျပတာေတြကုိေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔ နီးစပ္သူ
တေယာက္က အခုလုိ ဆုိပါတယ္။
“ေထာင္ေျပာင္းတာမွာ ဗုိလ္ကေလးက ဦးေအာင္ျမင့္က ေျမာင္းျမ၊ ဦးတင္ျမင့္ သာေကတ က

သာယာ၀တီ၊ ဦးေမာင္တန္ ၀ါးခယ္မ က ေတာင္ႀကီး။ ေျပာင္းၿပီးေတာ့မွ ေထာင္၀င္စာသြားေတာ့မွ
ေျပာင္းသြားၿပီဆုိတာကို သိရတာ။ အခုဆုိရင္ ေထာင္ေရွ႕မွာ မိသားစု၀င္ေတြက မသိမွာစုိးလုိ႔

ေန႔တုိင္းလိုလုိ လာၿပီး အလုပ္ပ်က္ခံၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေနၾကတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ အေ၀းႀကီးေတြ
ေရာက္သြားမွာကို စိုးရိမ္တယ္။ အခုခ်ိန္က ရာသီဥတုဒဏ္ကလည္း ျပင္း။ ရန္ကုန္မွာ
ေနတဲ့သူေတြက ဟုိးေတာင္ဖ်ား အေအးပိုင္းေတြကို သြားရေတာ့ ေရာဂါေတြ၊ ငွက္ဖ်ားေတြ
ဘာညာ ၀င္မွာကို စိုးရိမ္ေနတာေပါ့။”

အခုေနာက္ဆုံး စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကုိဒီၿငိမ္းလင္း ရဲ႕ ဖခင္ျဖစ္သူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား
ကုိေဇာ္ေဇာ္မင္း ဟာဆုိရင္လည္း အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ စီရင္ခံခဲ့ရၿပီး

မအူပင္ေထာင္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္တာမို႔ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမွာကုိ မိခင္ျဖစ္သူက
ပူပန္ေသာက ေရာက္ေနရတာပါ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

163

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

“သားကိုလည္း ေထာင္ခ်ၿပီးၿပီ။ ေနာက္တခုက နယ္ေတြေရြ႕မွာကို စုိးရိမ္ရတာေပါ့။
လမ္းခရီးရွိမယ္။ ဘယ္ေတြ ပို႔မယ္ ဆုိတာကို အခုခ်ိန္အထိ မသိရဘူး။ ေယာက်ၤားဆုိလည္း

၆၅ႏွစ္ သားလည္း အခု စုစုေပါင္းမယ္ဆုိရင္ ၁၅ႏွစ္ေလာက္ ရွိမယ္။ ေယာက်ၤားအတြက္ေရာ၊
သားအတြက္ေရာ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္ပူရတာေပါ့။”

ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ သားျဖစ္သူ ကုိဒီၿငိမ္းလင္း နဲ႔ ခင္ပြန္းသည္တုိ႔အတြက္
ေသာကေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေ႒းေ႒း၀င္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြစီရင္ၿပီးမွ

နယ္ေထာင္ေတြကုိ ပုိ႔ေနတယ္ ဆုိေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္း အဲဒီေထာင္ေတြမွာ မိသားစုက
ဆက္သြယ္တဲ့အခါမွာလည္း စုံစမ္းလုိ႔မရ ျဖစ္ေနရတယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့
အပတ္ထဲကမွ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္ခဲြ ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ

မစုစုေႏြး ဟာ ဆုိရင္လည္း ရန္ကုန္အင္းစိန္ ေထာင္ကေန စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးေထာင္ကုိ
ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ၿပီလုိ႔ မိသားစုကုိ ေျပာေပမယ့္ တကယ္တမ္း ဆက္သြယ္ စုံစမ္းလုိ႔ မရႏုိင္
အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳေနရတယ္လုိ႔လည္း နီးစပ္သူ မိသားစု မိတ္ေဆြက ဆုိပါတယ္။
“မနက္ကတည္းက ကေလး ေထာင္ကို စံုစမ္းတယ္။ ကေလးေထာင္ကုိ မေရာက္ေသးဘူးတဲ့။
သူတုိ႔ ေရြ႕သြားတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ၊ သူတုိ႔ကုိ ၁၄ရက္ကတည္းက ေရြ႕သြားတာ အခု
၁၉ရက္ရွိၿပီ၊ အဲဒီေတာ့ ဘယ္မွာ ၀င္ၿပီးေတာ့ ထားလုိက္သလဲ ဆုိတာ မသိရေတာ့ အိမ္က
မိသားစုေတြက စိတ္ပူရတာေပါ့။”
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ စက္တင္ဘာ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕
ေမတၱာပုိ႔ ႂကြခ်ီ လႈပ္ရွားမႈေတြ ေနာက္ဆက္တဲြ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူေတြကုိ ဒီလဆန္းပုိင္းကစလုိ႔

ေထာင္ဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနတာ အခုဆုိရင္ တရာေလာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ
ဆုိရင္လည္း ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ခဲ့တာျဖစ္သလုိ

ေနာက္ထပ္ စြပ္စဲြခ်က္ေတြနဲ႔လည္း ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္တာမုိ႔ ဒီထက္ပုိ ျပစ္ဒဏ္ေတြ မ်ားႏုိင္စရာ
လည္း ရွိေနပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

164

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ
ကုလအစီရင္ခံစာ ႀကိဳဆုိ

19 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-19-voa2.cfm

သတင္း - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
သတင္း - နားဆင္ရန္ (MP3)

ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား အမ်ဳိး

သမီးေတြအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို စနစ္တက် က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္
ေနတယ္ဆုိၿပီး အေလးေပးေဖာ္ျပလုိက္တဲ့ ကုလသမဂၢရဲ႕ အစီရင္ခံစာကုိ လူ႔အခြင့္
အေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕က ေထာက္ခံႀကဳိဆိုလုိက္ပါတယ္။
ကုလသမဂၢက အခုလိုထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္အေျခစုိက္
ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ US Campaign for Burma က ေထာက္ခံတဲ့အေၾကာင္း

အဂၤါေန႔က ေျပာဆုိလုိက္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအေပၚ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရး
ေကာင္စီအေနနဲ႔ ပိုၿပီးျပင္းထန္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔လည္း တုိက္တြန္း
လုိက္ပါတယ္။
ကုလသမဂၢရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပေပ်ာက္ေရး ေကာ္မတီ (CEDAW)
က ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ပထမအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ
ျမန္မာႏုိင္ငံက တုိင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အဓမၼက်ဴးလြန္မႈ

ေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာနဲ႔ ဒီလိုရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေနသူေတြကို
တရားဥပေဒအရ အေရးယူဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေနတာေတြအေပၚ အထူးစုိးရိမ္မႈရွိတယ္ဆုိတဲ့
အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အဓမၼက်ဴးလြန္မႈေတြကို ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔ လက္နက္သဖြယ္
အသုံးခ်ေနတယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲခဲ့တဲ့အေပၚမွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရက အရင္က ျငင္းဆုိခဲ့ဖူး
ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အဓမၼ

ျပဳက်င့္မႈေတြကို စနစ္တက် အသုံးျပဳေနတာ အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ
ေတြအားလုံးကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး အေရးယူ
လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ အႀကံျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္တဲ့

တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားတုိ႔က ဗီတိုအာဏာသုံးၿပီး ပိတ္ဆုိ႔ခဲ့တာေၾကာင့္ အေရးယူလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔
အေျဖထြက္မလာခဲ့ပါဘူး။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

165

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ကေတာ့ အခုလို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရအေပၚ
စီးပြားေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္မဵားက
စစ္အစိုးရကို ဴပင္းထန္စၾာ ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵ
2008-11-18
http://www.rfa.org/burmese/news/rights_envoys_denounce_heavy_punishments11182008162812.html/story_main?textonly=1
ဴမန္မာႎုိင္ငံက ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾအေပၞ ဴပင္းထန္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ေတၾခဵမႀတ္ေနတာနဲႛ
မ႖တမႁမရႀိပဲ အမႁေတၾကို စီရင္ေနတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး
အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ၅ ဦးက အဴပင္းအထန္ ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵလိုက္ပၝတယ္။
ဒီလို ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵလိုက္တဲ့ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အထုူးကိုယ္စားလႀယ္ ၅
ဦးကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀႀယ္ မစၤတာေထာမတ္
ကင္တာနား၊ လၾတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ လီယံ ဒ႟ို
ဒက္စပၾိႂင္၊ လၾတ္လပ္စၾာ ေရးသားခၾင့္နဲႛ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခၾင့္ဆိုင္ရာ အထူးကုိ္ယ္စားလႀယ္ မစၤတာ
ဖရန္ႛ ရာရူး၊ လူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္သူမဵားဆုိင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤ မာဂရက္
ဆီကတ္ဂၝယနဲႛ ဘာသာေရးနဲႛ ကိုးကၾယ္ ယံုဳကည္မႁဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤ အက္စ္မာ
ယာဟန္ဂီရာတိုႛဴဖစ္ပၝတယ္။
ဒီေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဒီ႟ံုးက ေဴပာခၾင့္ရသူတဦးဴဖစ္တဲ့ မစၤအိုလာ မက္ကန္း Ms.
Orlagh McCann က အာအက္ေအကို အတည္ဴပႂေဴပာပၝတယ္။
ေနရာဌာန အမဵားအဴပားကရတဲ့ သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံက
အကဵဥ္းသားေတၾကို ေထာင္ဒဏ္ ႎႀစ္ရႀည္ခဵ႓ပီး စီရင္ေနတာေတၾဟာ လၾတ္လပ္စၾာ
ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခၾင့္၊ စုေဝးခၾင့္အပၝအဝင္ အေဴခခံလူႛအခၾင့္အေရးေတၾကို ဆန္ႛကဵင္ေနတာနဲႛ
ဆက္စပ္ေန႓ပီး ကုလသမဂၢအထူး ကိုယ္စားလႀယ္ ၅ ဦး အဳကား အထူးစိုးရိမ္ပူပန္တဲ့အတၾက္
အခုလို ပူးတၾဲေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္တာပၝလိုႛ မစၤမက္ကန္းက ေဴပာသၾားပၝတယ္။
မႎႀစ္က ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာဆႎၬထုတ္ေဖာ္ခဲ့တာေတၾနဲႛ ဆက္စပ္႓ပီး တႎႀစ္တာ ေထာင္ထဲမႀာ
ဖမ္းဆီးခဵႂပ္ေႎႀာင္ ခံထားခဲ့ရတဲ့ လူပုဂၢိႂလ္ေတၾကို ေထာင္တရား႟ံုးေတၾကေန တံခၝးပိတ္လ႖ိႂႚဝႀက္
တရားစီရင္ေနတာ ဳသဂုတ္လကတည္းက ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒီတရား႟ံုးေတဟာ တရားစီရင္ေရးအရ
လၾတ္လပ္မႁမရႀိသလို မ႖တမႁမရႀိေဳကာင္း ဆၾစ္ဇာလန္ႎုိင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚ၊ လူႛအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ
မဟာမင္း႒ကီး႟ံုးက တဆင့္ ႎိုဝင္လာ ၁၈ရက္ ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ
ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

166

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ႎုိင္ငံတကာက လက္ခံထားတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးကို ႓ငိ္မ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္း ထုတ္ေဖာ္ဆႎၬဴပတဲ့
လူပုဂၢိႂလ္ေတၾကို ဖမ္းဆီး႓ပီး ႎႀိပ္စက ညၟဥ္းပန္းေနတာေတၾကုိ ရပ္ဆိုင္းေပးဖိုႛ၊ ရသင့္တဲ့
လၾတ္လပ္မ႖တတဲ့ ဳကားနာ စစ္ေဆးမႁနဲႛ စီရင္ခဵက္ေတၾ ကဵင့္သံုးဖိုႛ အဴပင္ သူတိုႛအမႁေတၾကို
လုိက္ပၝ ေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ ေရႀႚေနေတၾ ကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခဵထားတာကေန
အဴမန္ဴပန္လၾတ္ေပးဖိုႛ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ၅ ဦးက ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾကို
အထူးတိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။
အရင္ကေတာင္းဆို႓ပီးသားဴဖစ္တဲ့ ပၝတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ေဴပာင္းလဲေရးမႀာ
လၾတ္လပ္႓ပီးတရားမ႖တတဲ့ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲဴဖစ္ဖိုႛ၊ အေဴခခံဥပေဒသစ္ကို ဴပန္လည္ဴပင္ဆင္႓ပီး
ႎုိင္ငံတကာလူႛအခၾင့္အေရးစံေတၾနဲႛ အညီ ေရးဆၾဲဖိုႛ၊ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုးဴပန္လၾတ္ဖိုႛနဲႛ
တပ္မေတာ္နဲႛ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ဴပင္ဆင္ဖိုႛေတၾကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖိုႛကိုလည္း
ဒီကေနႛေဳကညာခဵက္မႀာ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုထားပၝတယ္။

ေ႟ၿ႒တိဂံေဒသမႀာ ဘိန္းစိုက္ဧက
ဴမင့္တက္လာသဴဖင့္ ထုိင္းႎိုင္ငံ စိုးရိမ္ပူပန္
2008-11-17
http://www.rfa.org/burmese/news/opium_growing_rises_in_golden_triangle11172008155811.html/story_main?textonly=1

ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ ေ႟ၿ႒တိဂံနယ္ေဴမတေနရာရႀိ ဘိန္းစိုက္ခင္းတခုတၾင္ ဘိန္းပင္မဵားကို
ထိုင္းလူမဵိႂး လုပ္အားေပးတဦး ဖဵက္ဆီးေနသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ေ႟ၿ႒တိဂံေဒသမႀာ ဘိန္းစိုက္ဧက ဴမင့္တက္လာတဲ့အတၾက္ ထိုင္းႎိုင္ငံက စိုးရိမ္ပူပန္ေနပၝတယ္။
ကမႝာ့စီးပၾားေရး အကဵပ္ဆိုက္ေနတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္းႎိုင္ငံတိုႛ ထိစပ္ေနရာ
ေ႟ၿ႒တိဂံေဒသမႀာ ဘိန္းအထၾက္ တိုးတက္လာမႀာကို ထိုင္းႎိုင္ငံက စိုးရိမ္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
႓ပီးခဲ့တဲ့ သံုးႎႀစ္အတၾင္း ေ႟ၿ႒တိဂံေဒသမႀာ ဘိန္းပိုစိုက္လာခဲ့တယ္လိုႛ NCB ေခၞ ထိုင္းမူးယစ္ေဆးဝၝး
ထိန္းခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃး မစၤတာ ပစ္တယာက ေဴပာပၝတယ္။
ထိုင္းႎိုင္ငံေဴမာက္ပိုင္းမႀာ မႎႀစ္က မူလ ဘိန္းစိုက္ဧက ၂၈၀ ကေန ၇၂၀ ထိရႀိခဲ့ရာက ဒီႎႀစ္မႀာ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

167

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဧက ၈၀၀ အထိ ရႀိႎိုင္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ထိုင္းအစိုးရက ႎႀစ္စဥ္ဖဵက္ဆီးေနတဲ့ဳကားက အခုလို
ဘိန္းထၾက္ေကာင္းေနတာ ဴဖစ္ေဳကာင္းလည္း ေဴပာပၝတယ္။
လာအိုနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာလည္း ဘိန္းစိုက္ဧက သိသိသာသာဴမင့္တက္လာေနပၝတယ္။ ရႀမ္းဴပည္
တပ္မေတာ္ SSA ရဲ့ မဳကာေသးခင္က ထုတ္ဴပန္တဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ SSA ေခၝင္းေဆာင္
ဗိႂလ္မႀႃး႒ကီး ေယာဆက္က ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀာ ဒီႎႀစ္ ဘိန္းအတၾက္ သံုးဆတိုး႓ပီး တန္ခဵိန္
သံုးေထာင္အထိ ထၾက္ရႀိမယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပေဳကာင္း ဒီကေနႛထုတ္ ဗန္ေကာက္ပိုႛစ္ သတင္းစာက
ေရးပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ တခဵိႂႚကေတာ့ ဒီပမာဏဟာ မဵားလၾန္းတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။
ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနက ဦးခၾန္ဆိုင္းကေတာ့ ဒီႎႀစ္ပိုင္းေတၾအတၾင္း
ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀာ ဘိန္းပိုစိုက္လာဳကေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။
ဦးခၾန္ဆိုင္း။
။ “ တက္လာတာေတာ့ အမႀန္ပဲဗဵေနာ္၊ အမႀန္ပဲ။ ဘိန္းစိုက္တဲ့လူေတၾက
ေဳကာက္တာက ဒီ ရာသီဥတုပဲ ဴဖစ္တယ္။ ရာသီဥတုကသာ ေကာင္းမယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ေတာ့
႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ထက္ ပိုထၾက္မယ္လိုႛပဲ ေဴပာဳကတယ္။ ”
အခုလို ဘိန္းပိုစိုက္လာရတာဟာ ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ေတၾ တိုးတက္ခဵထား
လာတာေဳကာင့္ နယ္ေဴမခံလူထုမႀာ ဝန္ပိလာရတဲ့အတၾက္ ဘိန္းနဲႛ အေထာက္အကူဴပႂေနရတဲ့
သေဘာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးခၾန္ဆိုင္းက ေဴပာပၝတယ္။
ဦးခၾန္ဆိုင္း။
။ “ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီ သံုးေလးလအတၾင္းတုန္းက က႗န္ေတာ္ အင္တာဗဵႃး
လုပ္တဲ့အထဲမႀာ တခုပၝတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဆန္စပၝးစိုက္လိုႛရႀိရင္ ေလးလေလာက္ပဲ
စားရတယ္တဲ့။ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ရႀစ္လေလာက္က ဒီ နအဖကို ေက႗းရတယ္တဲ့၊ ဒီ့ဴပင္
လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကိုလည္း ေက႗းရတယ္တဲ့။ တကယ္လိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛက
ဘိန္းစိုက္လိုႛရႀိရင္ေတာ့ ကိုယ့္အတၾက္လည္း ဖူလံုတယ္တဲ့၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့မႀ ဒီ နအဖ
စစ္သားေတၾေရာ၊ ႓ပီးေတာ့မႀ တဴခား လက္နက္ကိုင္ အဖၾဲႚအစည္းေရာ က႗န္ေတာ္တိုႛ
ေက႗းႎိုင္တယ္တဲ့၊ အဲဒီလို ေဴပာတယ္။ ”
ထိုင္းမူးယစ္ေဆးဝၝး ထိန္းခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃး မစၤတာ ပစ္တယာ ကေတာ့
ထိုင္းမႀာ ဘိန္းပိုစိုက္လာတာမႀာ ေဒသခံ ႎိုင္ငံေရးသမားေတၾလို၊ အစိုးရအရာရႀိေဟာင္းလို
ဳသဇာ႒ကီးမားတဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾက ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူေတၾကို ေငၾေဳကးေထာက္ပံ့႓ပီး
ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံေနဳကတာလည္း အေဳကာင္းတခဵက္ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ေ႟ၿ႒တိဂံေဒသ
လက္ရႀိ အေဴခအေနဟာ ကုလသမဂၢ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ UNDP ကို တပ္လႀန္ႛလိုက္တာ
ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း မစၤတာပစ္တယာက ေဴပာပၝတယ္။ လတ္တေလာႎႀစ္ေတၾအတၾင္း
ေ႟ၿ႒တိဂံေဒသမႀာ ဘိန္းအထၾက္ ထူးထူးဴခားဴခား တိုးတက္လာရတဲ့ တကယ့္အေဳကာင္းရင္းေတၾကို
ရႀာေဖၾေရးအတၾက္ အစည္းအေဝး ေခၞယူဖိုႛ UNDP က စီစဥ္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

168

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

U.S. Treasury adds to Myanmar drug
trafficker list
Thu Nov 13, 2008
WASHINGTON, Nov 13 (Reuters) - The U.S. Treasury Department on Thursday
added the names of 26 people and 17 companies linked to Myanmar's military
government to its list of accused traffickers of opium, the raw material of heroin,
and other drugs.
"The United Wa State Army is the largest and most powerful drug trafficking
organization in Southeast Asia and is a major producer and exporter of synthetic
drugs," the Treasury said in a statement.
Many of the those named in the announcement are tied to the military regime and
have previously been indicted by U.S. federal courts.
The full list is at www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/bulletin.txt
Myanmar, formerly known as Burma, shares the notorious Golden Triangle region
with Laos and Thailand, a mountainous opium-producing area that has seen its
leading role in the global heroin trade eclipsed by Afghanistan.
According to Jane's Information Group, the United Wa State Army, a former
insurgent force, "has successfully asserted itself as the largest and wealthiest
player in Myanmar's booming narcotics trade."
"China has found itself facing a growing menace from Wa-produced heroin, while
the UWSA's aggressive export of methamphetamines has acted as a persistent
irritant in relations" between Myanmar and Thailand, Jane's said.
"Since 2000, the Wa have opened new narcotics export routes into Laos,
Cambodia and India's northeast as well as trafficking small-arms to these regions."
Jane's said it was clear Myanmar's junta "is politically unwilling and militarily illprepared to risk any confrontation with the UWSA, a move that could have
disastrous repercussions on ceasefire arrangements with a range of other factions."
(Reporting by Patrick Rucker, editing by John O'Callaghan)

REFILE-US 'strongly condemns' lengthy Myanmar sentences
Wed Nov 12, 2008
WASHINGTON, Nov 12 (Reuters) - The United States on Wednesday strongly
condemned Myanmar's decision to sentence dissidents to up to 65 years in jail and
demanded their immediate release.
Myanmar's military junta sentenced at least 11 dissidents involved in monk-led
protests last year to 65 years in jail on Tuesday, opposition figures said, a blow to
the pro-democracy movement before a planned 2010 election.
"The United States strongly condemns the Burmese regime's harsh sentencing of
at least 30 political activists to between two and 65 years in prison," State

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

169

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Department spokesman Robert Wood said, referring to Myanmar by its colonial
name of Burma.
"We also call on the regime to begin a genuine dialogue with democratic and ethnic
minority representatives and to immediately release all Burma's over 2,000 political
prisoners, including Aung San Suu Kyi and those convicted in recent days," Wood
told reporters.
Wood would not say whether the United States might raise the matter at the United
Nations Security Council, saying only "we ... are going to raise this issue at various
levels."

Treasury adds to Myanmar drug
trafficker list
Thu Nov 13, 2008
WASHINGTON (Reuters) - The U.S. Treasury Department on Thursday
added the names of 26 people and 17 companies linked to Myanmar's
military government to its list of accused traffickers of opium, the raw
material of heroin, and other drugs.
"The United Wa State Army is the largest and most powerful drug
trafficking organization in Southeast Asia and is a major producer and
exporter of synthetic drugs," the Treasury said in a statement.
Many of the those named in the announcement are tied to the military
regime and have previously been indicted by U.S. federal courts.
The full list is at
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/bulletin.txt
Myanmar, formerly known as Burma, shares the notorious Golden
Triangle region with Laos and Thailand, a mountainous opium-producing
area that has seen its leading role in the global heroin trade eclipsed by
Afghanistan.
According to Jane's Information Group, the United Wa State Army, a
former insurgent force, "has successfully asserted itself as the largest
and wealthiest player in Myanmar's booming narcotics trade."
"China has found itself facing a growing menace from Wa-produced
heroin, while the UWSA's aggressive export of methamphetamines has
acted as a persistent irritant in relations" between Myanmar and
Thailand, Jane's said.
"Since 2000, the Wa have opened new narcotics export routes into Laos,
Cambodia and India's northeast as well as trafficking small-arms to
these regions."

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

170

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Jane's said it was clear Myanmar's junta "is politically unwilling and
militarily ill-prepared to risk any confrontation with the UWSA, a move
that could have disastrous repercussions on ceasefire arrangements with
a range of other factions."
(Reporting by Patrick Rucker, editing by John O'Callaghan)
The following individuals have been added to OFAC's SDN list:
AKIRAPHOKIN, Thit (a.k.a. SUTHIT, Samsaeng; a.k.a. THIT,
Akiraphokin; a.k.a.
WEI, Ta Han; a.k.a. "AH HAN"), c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO.,
LTD., Yunnan
Province, China; 88/2 Soi Klong Nam Kaew, Tambon Sam Sen Nok,
Huay Khwang,
Bangkok, Thailand; Burma; DOB 3 Mar 1972; National ID No.
310095657121
(Thailand); Passport K491821 (Thailand) (individual) [SDNTK]
BOONCHUA, Chanchira (a.k.a. BOONCHUA, Chanjira; a.k.a.
CHANCHIRA, Boochuea;
a.k.a. LIANG, Ching-fang; a.k.a. "CHE FONG"; a.k.a.
"CHEFONG"; a.k.a. "JEH
FONG"), c/o KHUM THAW COMPANY LIMITED, Chiang Mai, Thailand;
c/o SANGSIRI
KANKASET COMPANY LIMITED, Chiang Mai, Thailand; 261,
Wichayanon Road, Tambon
Chang Moi, Amphur Muang, Chiang Mai, Thailand; DOB 15 May
1951; National Foreign
ID Number 350991386390 (Thailand) issued 28 Oct 1952 expires
14 May 2009
(individual) [SDNTK]
CHA, Ta Fa (a.k.a. CHATURONG, Taiyai; a.k.a.
Thaiyai; a.k.a. LU, Chin
Shun; a.k.a. "CHA TA FA"; a.k.a. "LU TA FA";
Burma; 29, Wawi
Sub-district, Mae Suai District, Chiang Rai,
Mar 1958; National
ID No. 3501000250521 (Thailand) (individual)

CHATURONG,
a.k.a. "TA FA"),
Thailand; DOB 05
[SDNTK]

CHANG, Chin Sung (a.k.a. KLUAI YUAI, Choi Luang; a.k.a. "AH
SUNG"), Shan State,
Burma; 57/2 , Mu 4, Tambon Pa Pae, Amphur Mae Taeng, Chiang
Mai, Thailand; DOB
20 Dec 1959; National ID No. 3550700628151 (Thailand)
(individual) [SDNTK]
CHOU, Hsien Cheng (a.k.a. CHEW, Kheng Siang), c/o TET KHAM
(S) PTE. LTD.,
Singapore; c/o VEST SPECTRUM (S) PTE. LTD., Singapore,
Singapore; 9 Haig Avenue,
Singapore 438864, Singapore; National ID No. S1199192J
(Singapore) (individual)
[SDNTK]

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

171

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

HLA, Aung (a.k.a. "AH BANG"; a.k.a. "AH PANG"; a.k.a. "HLA
AUNG"), c/o YANGON
AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon, Burma; c/o TET KHAM
CONSTRUCTION COMPANY
LIMITED, Mandalay, Burma; c/o TET KHAM GEMS CO., LTD.,
Yangon, Burma; No. 7,
Corner of Inya Road & Oo Yin Street, Ward. 10, Kamayut,
Yangon, Burma; Passport
706634 (Burma); alt. Passport 497797 (Burma) (individual)
[SDNTK]
HO, Chun Ting (a.k.a. HAW, Aik; a.k.a. HEIN, Aung; a.k.a. HO,
Aik; a.k.a. HO,
Chung Ting; a.k.a. HO, Hsiao; a.k.a. HOE, Aik; a.k.a. TE, Ho
Chun; a.k.a. TIEN,
Ho Chun; a.k.a. WIN, Aung; a.k.a. "AIK HAW"; a.k.a. "HO CHUN
TING"; a.k.a. "HSIO
HO"), c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon,
Burma; c/o HONG PANG
GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma; c/o HONG
PANG GENERAL TRADING
COMPANY, LIMITED, Kyaington, Burma; c/o HONG PANG LIVESTOCK
DEVELOPMENT COMPANY
LIMITED, Burma; c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon,
Burma; c/o HONG
PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon, Burma; c/o TET KHAM (S)
PTE. LTD.,
Singapore; c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED,
Mandalay, Burma; c/o TET
KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma; No. 7 Oo Yim Road Kamayut
TSP, Rangoon,
Burma; 7, Corner of Inya Road and Oo Yin street, Kamayut
Township, Rangoon,
Burma; The Anchorage, Alexandra Road, Apt. 370G, Cowry
Building (Lobby 2,
Singapore; 89 15th Street, Lanmadaw Township, Rangoon, Burma;
11 Ngu Shwe Wah
Road, Between 64th and 65th Streets, Chan Mya Thar Zan
Township, Mandalay,
Burma; DOB 18 Jul 1965; National ID No. 029430 (Burma); alt.
National ID No.
176089 (Burma); alt. National ID No. 272851 (Singapore); alt.
National ID No.
000016 (Burma); Passport A043850 (Burma) (individual) [SDNTK]
KHINE, Oo Oo (a.k.a. "OO OO KHINE"; a.k.a. "U OO OO KHINE"),
c/o YANGON AIRWAYS
COMPANY LIMITED, Rangoon, Burma; c/o TET KHAM CONSTRUCTION
COMPANY LIMITED,
Mandalay, Burma; c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma;
15 Bongyi Street,
Lanmadaw Township, Rangoon, Burma; National ID No. 009016
(Burma); Passport
A056782 (Burma) (individual) [SDNTK]

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

172

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

KYA, La Bo (a.k.a. "CHA LA BO"; a.k.a. "JA LA BO"; a.k.a.
"KYA LA BO"), Wan
Hong, Shan, Burma; Nakawngmu, Shan, Burma; DOB 1940; alt. DOB
1942 (individual)
[SDNTK]
LAO, Ssu (a.k.a. HATSADIN, Phonsakunphaisan; a.k.a. RUNGRIT,
Thianphichet;
a.k.a. WANG, Ssu; a.k.a. WANG, Wen Chou; a.k.a. WITTHAYA,
Ngamthiralert; a.k.a.
"LAO SSU"), Burma; DOB 01 Jan 1960; National ID No.
3570700443258 (Thailand);
Passport P403726 (Thailand) (individual) [SDNTK]
LI, Cheng Yu (a.k.a. BOONTHAWEE, Sae Jang; a.k.a. BUNTHAWEE,
Sae Chang; a.k.a.
BUNTHAWEE, Sae Jang; a.k.a. "AH LI KO"; a.k.a. "LI CHENG
YU"), Shan, Burma;
199/132, Mu 8, Tambon Non Jom, Amphur San Sai, Chiang Mai,
Thailand; 725, Mu 10,
Tambon Nong Bua, Amphur Chaiprakan, Chiang Mai, Thailand; DOB
06 Jun 1961;
National ID No. 5502100007251 (Thailand); Passport X638456
(Thailand)
(individual) [SDNTK]
LI, Kai Shou (a.k.a. "LI KAI SHOU"), Huay Aw, Shan, Burma;
DOB 1949 (individual)
[SDNTK]
MYINT, Li (a.k.a. HSING, Su; a.k.a. "SU HSING"; a.k.a. "U LI
MYINT"), c/o HONG
PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon, Burma; c/o HONG
PANG GEMS &
JEWELLERY COMPANY LIMITED, Burma; c/o HONG PANG MINING
COMPANY LIMITED, Yangon,
Burma; c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon, Burma;
c/o HONG PANG
GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington, Burma; c/o HONG
PANG LIVESTOCK
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Burma; 525 Merchant Street,
Rangoon, Burma;
Tangyan, Burma; National ID No. 13/Ta Ta Na (Naing)019077
(Burma) (individual)
[SDNTK]
PAO, Hua Chiang (a.k.a. "PAO HUA CHIANG"; a.k.a. "TA KAT"),
Panghsang, Shan,
Burma (individual) [SDNTK]
PAO, Yu Hsiang (a.k.a. "PAO YU HSIANG"; a.k.a. "TA PANG"),
Kwe Ma, Burma; DOB 19
Sep 1940 (individual) [SDNTK]

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

173

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

PAO, Yu Liang (a.k.a. "PAO YU LIANG"; a.k.a. "TA KYET"), Mong
Mao, Shan, Burma
(individual) [SDNTK]
PAO, Yu Yi (a.k.a. "PAO YU YI"; a.k.a. "TA RANG"), Panghsang,
Shan, Burma
(individual) [SDNTK]
PO, Kong (a.k.a. PU, Chiang; a.k.a. "PO KONG"; a.k.a. "P'U
LI"), c/o HONG PANG
GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED, Mandalay, Yunnan, Hong
Kong; c/o TING SHING
TAI JEWELLERY (HK) CO. LIMITED, Hong Kong, Hong Kong; c/o
SHUEN WAI HOLDING
LIMITED, Hong Kong, Hong Kong; Flat B, 16/F, Dragon View, No.
5 Dragon Terrace,
Hong Kong; Flat 6, 2/F, Block 49, Heng Fa Chuen, Chai Wan,
Hong Kong; DOB 01 Sep
1944; National ID No. K357514(4) (Hong Kong); Passport
H90011666 (Hong Kong)
(individual) [SDNTK]
PRAPATWORA, Atchara (a.k.a. ATCHARA, Chiwinpraphasri; a.k.a.
ATCHARA, Praptwora;
a.k.a. ATCHARA, Samsaeng; a.k.a. SAENGKHAM, Samsaeng), c/o
DEHONG THAILONG HOTEL
CO., LTD., Yunnan Province, China; 88/2 Soi Klong Nam Kaew,
Tambon Sam Sen Nok,
Huay Khwang, Bangkok, Thailand; DOB 09 Sep 1948; National ID
No. 3509900001907
(Thailand) expires Sep 2006; Passport V487440 (Thailand)
expires May 2007
(individual) [SDNTK]
SAMSAENG, Suthep (a.k.a. SUTHEP, Samsaeng; a.k.a. WEI, Ta
Chou; a.k.a. "AH
CHOU"; a.k.a. "AH JOE"), c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD.,
Yunnan Province,
China; 409/4 Soi Wachirathamsathih 34, Tambon Sam Sen Nok,
Huay Khwang, Bangkok,
Thailand; DOB 12 May 1971; National ID No. 3100905657113
(Thailand) expires May
2006; Passport E382464 (Thailand) expires Jan 2007
(individual) [SDNTK]
SHIH, Kuo Neng (a.k.a. KUAI NUENG, Sae Chang; a.k.a. "AH
SAN"; a.k.a. "SHI KWAN
NEINK"; a.k.a. "SHIH KUO NENG"), Tachilek, Shan, Burma; DOB
1964 (individual)
[SDNTK]
THET, Naing Win (a.k.a. "THET NAING WIN"), c/o TET KHAM
CONSTRUCTION COMPANY
LIMITED, Mandalay, Burma; Passport 944168 (Burma)
(individual) [SDNTK]

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

174

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

TUAN, Shao Kuei (a.k.a. KRIANGKRAI, Tuangwitthayakun; a.k.a.
SAO KUAY, Sae Tung;
a.k.a. TUAN, Ming Cheng; a.k.a. "MI CHUNG"; a.k.a. "MING
CHUNG"; a.k.a. "TA
KUEI"; a.k.a. "TUAN SHAO KUEI"), Mong Kyawt, Shan, Burma; DOB
05 Nov 1950;
National ID No. 5500900040846 (Thailand) (individual) [SDNTK]
WEI, Hsueh Lung (a.k.a. APHICHART, Cheewinprapasi; f.k.a. HAI
HSING, Sae Wei;
a.k.a. HKIM, Aik Hsam; a.k.a. SOONTHRON, Cheewinprapasri;
a.k.a. SUNTHORN,
Chiwinpraphasi; a.k.a. "CHAIRMAN KEUN"; a.k.a. "KEUN DONG";
a.k.a. "KEUN SEU
CHANG"; a.k.a. "TI JUNG"; a.k.a. "WEI HSUEH LUNG"), c/o
DEHONG THAILONG HOTEL
CO., LTD., Yunnan Province, China; Pang Poi, Shan, Burma; Na
Lot, Shan, Burma;
409/4, Soi Wachiratham Sathit 34, Khwaeng Bang Chak, Khet
Phra Khanong, Bangkok,
Thailand; DOB 1936; POB Chiang Rai, Thailand; National
Foreign ID Number
5570700010951 (Thailand); Passport B265235 (Thailand)
(individual) [SDNTK]
WEI, Hsueh Yuan (a.k.a. PHAIROJ, Samoechainuek; a.k.a.
PHAIROT, Mopokoo; a.k.a.
PHITAK, Samoechainuek; a.k.a. WEI, Hsueh Ying; a.k.a. WEI,
Hsueh Yun; a.k.a.
"WEI HSUEH YING"; a.k.a. "WEI HSUEH YUAN"), Huay Aw, Shan,
Burma; DOB 1952; alt.
DOB 1956; National ID No. 3570900338725 (Thailand)
(individual) [SDNTK]
YUN, Cheng (a.k.a. "YIN CHEIN"; a.k.a. "YIN CHIN"; a.k.a.
"YUN CHENG"), 11, Ngu
Shwe Wah Road, Between 64th and 54th Street, Chan mya Si
Township, Mandalay,
Burma; National ID No. (HWI)040182 (Burma) (individual)
[SDNTK]
The following entities have been added to OFAC's SDN list:
DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD. (a.k.a. DEHONG TAILONG
INDUSTRY COMPANY LIMITED;
a.k.a. TAI LONG HOTEL; a.k.a. TAI LUNG HOTEL; a.k.a. THAI
LONG HOTEL; a.k.a.
THAILONG HOTEL), Mang Shih Economic Development Zone, De Hong
District, Yunnan
Province, China; No. 58, Mangshi Avenue, Luxi City, Yunnan,
China [SDNTK]
HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD. (f.k.a. GOLD MOUNT
INDUSTRIAL COMPANY

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

175

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

LIMITED; a.k.a. HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRIES LIMITED),
216, Corner of 49th
St. and Maha Bandoola Rd., Pazundaung, Yangon, Burma; Hong
Pang Wire Showroom,
Room D, 80-81 35th Street, Mandalay, Burma [SDNTK]
HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED (a.k.a. HONG KONG
HONG PANG GEMS &
JEWELLERY CO., LTD.), Room 3605 36/F Wu Chung House, 213
Queen's Road East, Wan
Chai, Hong Kong; 11, Huang Ching (Gold) Road, Between 64/65
Street, Myo Thit,
Mandalay, Burma; 12th Floor C, Jade Exchange Center, 513-531,
Canton Road,
Kowloon, Hong Kong; 6A, 6D North Section, 7th Building,
Chilung Park, 68 Sin
Chung St., East City Drive, Beijing, China; No. 19, Hung Hua
Bridge, Kunming,
Yunnan, China; 28th and 29th Floor, Overseas Friendship
Building, 2, Yun Chun
Road, Lo Hu, Sham Cheng, Kuang Tung, China; Certificate of
Incorporation Number
766810 (Hong Kong) [SDNTK]
HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED, 11, Ngui Shwe Wah
Road, Between 64th
and 65th Street, Chan Maya Thar Si Township, Mandalay, Burma
[SDNTK]
HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED (f.k.a. HONG PANG
IMPORT EXPORT
GENERAL TRADING COMPANY LIMITED), 18, Kyaing Ngan St., Qtr.
2, Kyaington, Burma;
102, Lanmadaw St., Sarsy Qtr., Magway, Burma; 9, West of
Market, Haw Gone Qtr.,
Taunggyi, Burma; 157, Pyihtaungsu Rd., Yuzana Qtr.,
Myitkyina, Burma; 216/222,
Room C/D, (G/F), Bo Myat Tun Housing, Mahabandoola Road,
Pazundaung Township,
Yangon, Burma [SDNTK]
HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Burma
[SDNTK]
HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, No. 216/222, Room No. C/D
Ground Floor, Bo
Myat Tun Housing, Mahabandoola Road, Pazundaung Township,
Yangon, Burma [SDNTK]
HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, No. 216/222, Room C/D,
Ground Floor, Bo Myat
Tun Housing, Mahabandoola Road, Pazundaung Township, Yangon,
Burma [SDNTK]

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

176

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

KHUM THAW COMPANY LIMITED, 261 Wichayanont Road, Chang Moi,
Muang, Chiang Mai
50300, Thailand; Registration ID 0505535000804 (Thailand)
issued 28 Feb 1992
[SDNTK]
SANGSIRI KANKASET COMPANY LIMITED, 168 Moo 9, Khi Lek, Mae
Taeng, Chiang Mai
50150, Thailand; Registration ID 0505538000783 (Thailand)
issued 08 Feb 1955
[SDNTK]
SHUEN WAI HOLDING LIMITED, Room 3605 36/F Wu Chang House, 213
Queen's Road E,
Wan Chai, Hong Kong, Hong Kong; Business Registration
Document # 15895496 (Hong
Kong); Certificate of Incorporation Number 330330 (Hong Kong)
[SDNTK]
TET KHAM (S) PTE. LTD., 6 Loyang Way 1 508704, Singapore;
Registration ID
200004646G (Singapore) issued 29 May 2000 [SDNTK]
TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Pyinmana Taung Twin
Road, Let Pan Khar
Village, Pyinmanar, Mandalay, Burma; No. 7, Corner of Inya
Road & Oo Yin Street,
Kamayut Township, Yangon, Burma [SDNTK]
TET KHAM GEMS CO., LTD., No. 7 Inya Road & Oo Yin Street,
Kamayut Township,
Yangon, Burma [SDNTK]
TING SHING TAI JEWELLERY (HK) CO. LIMITED (a.k.a. PO YING
JEWELLERY (HK) CO.
LIMITED), Room 3605 36/F Wu Chung House, 213 Queens Road
East, Wan Chai, Hong
Kong; Business Registration Document # 32369313 (Hong Kong);
Certificate of
Incorporation Number 784702 (Hong Kong) [SDNTK]
VEST SPECTRUM (S) PTE. LTD., 704 Bedok Reservoir Road
470704, Singapore; 9 Haig
Avenue 438864, Singapore; Registration ID 199306257C
(Singapore) issued 23 Sep
1993 [SDNTK]
YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED (a.k.a. YANGON AIRWAYS), MMB
Tower, Level 5, 166
Upper Pansodan Rd., Mingalar Taung Nyunt Township, Rangoon,
Burma [SDNTK]
The following deletions have been made to OFAC's SDN list:

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

177

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

AGUAS LOZADA, Rafael, c/o COSMEPOP, Bogota, Colombia; c/o
DROGAS LA REBAJA
BOGOTA S.A., Bogota, Colombia; c/o LABORATORIOS BLAIMAR DE
COLOMBIA S.A.,
Bogota, Colombia; DOB 6 Feb 1967; Cedula No. 11385426
(Colombia) (individual)
[SDNT]
CHACON PACHON, Rodolfo, c/o DISTRIBUIDORA DE DROGAS CONDOR
S.A., Bogota,
Colombia; c/o COSMEPOP, Bogota, Colombia; DOB 23 Feb 1970;
Cedula No. 79538033
(Colombia) (individual) [SDNT]
CUECA VILLARAGA, Miguel Antonio, c/o ADMACOOP, Bogota,
Colombia; c/o FARMACOOP,
Bogota, Colombia; c/o LABORATORIOS KRESSFOR DE COLOMBIA S.A.,
Bogota, Colombia;
Cedula No. 11386978 (Colombia) (individual) [SDNT]
DUQUE MARTINEZ, Carmen Lucia, c/o COMEDICAMENTOS S.A.,
Bogota, Colombia; c/o
GLAJAN S.A., Bogota, Colombia; c/o PATENTES MARCAS Y
REGISTROS S.A., Bogota,
Colombia; c/o FOGENSA S.A., Bogota, Colombia; DOB 16 Jul
1966; Cedula No.
51988916 (Colombia); Passport 51988916 (Colombia)
(individual) [SDNT]
ESPITIA PERILLA, Ruben Nowerfaby, c/o ADMACOOP, Bogota,
Colombia; c/o DROMARCA Y
CIA. S.C.S., Bogota, Colombia; c/o LABORATORIOS KRESSFOR DE
COLOMBIA S.A.,
Bogota, Colombia; Cedula No. 79280623 (Colombia) (individual)
[SDNT]
FONSECA DELGADO, Luis Jairo, c/o DROCARD S.A., Bogota,
Colombia; c/o FARMACOOP,
Bogota, Colombia; c/o GENERICOS ESPECIALES S.A., Bogota,
Colombia; DOB 12 Aug
1962; Cedula No. 19493765 (Colombia); Passport 19493765
(Colombia) (individual)
[SDNT]
FRANCO BELTRAN, Luis Fernando, c/o DROCARD S.A., Bogota,
Colombia; c/o
FARMACOOP, Bogota, Colombia; DOB 12 Aug 1953; Cedula No.
230809 (Colombia);
Passport 230809 (Colombia) (individual) [SDNT]
GONZALEZ ALARCON, Sandra Judith, c/o CODISA, Bogota,
Colombia; c/o FARMACOOP,
Bogota, Colombia; DOB 7 Jul 1970; Cedula No. 52551222
(Colombia); Passport
52551222 (Colombia) (individual) [SDNT]

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

178

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

JIMENEZ MARIN, William Edison, c/o CODISA, Bogota, Colombia;
c/o ESPIBENA S.A.,
Quito, Ecuador; c/o LABORATORIOS KRESSFOR DE COLOMBIA S.A.,
Bogota, Colombia;
Cedula No. 19415821 (Colombia); Passport 19415821 (Colombia);
RUC # 1720269099
(Ecuador) (individual) [SDNT]
LARA SANCHEZ, Giovanni Mauricio, c/o BONOMERCAD S.A., Bogota,
Colombia; c/o
DECAFARMA S.A., Bogota, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogota,
Colombia; c/o
INTERFARMA S.A., San Jose, Costa Rica; c/o JOMAGA DE COSTA
RICA S.A., San Jose,
Costa Rica; c/o PATENTES MARCAS Y REGISTROS S.A., Bogota,
Colombia; c/o
PENTACOOP, Bogota, Colombia; DOB 20 Jan 1971; Cedula No.
79504253 (Colombia);
Passport 79504253 (Colombia) (individual) [SDNT]
MEJIA ARISTIZABAL, Carlos Alberto, c/o ADMACOOP, Bogota,
Colombia; c/o CODISA,
Bogota, Colombia; c/o DROCARD S.A., Bogota, Colombia; DOB 17
Jun 1957; Cedula
No. 10162459 (Colombia); Passport 10162459 (Colombia)
(individual) [SDNT]
NEGRETE AYALA, Nubis del Carmen, c/o FARMA 3.000 LIMITADA,
Barranquilla,
Colombia; DOB 15 Jan 1966; Cedula No. 26174837 (Colombia);
Passport 26174837
(Colombia) (individual) [SDNT]
PRIETO, Diocelina (a.k.a. PRIETO, Dioselina), Carrera 12 No.
2-81, Bogota,
Colombia; c/o COMEDICAMENTOS S.A., Bogota, Colombia; c/o
DISTRIBUIDORA
AGROPECUARIA COLOMBIANA S.A., Cali, Colombia; c/o GLAJAN
S.A., Bogota, Colombia;
c/o INVERSIONES BOMBAY S.A., Bogota, Colombia; c/o FOGENSA
S.A., Bogota,
Colombia; c/o SHARVET S.A., Bogota, Colombia; DOB 3 Dec 1956;
Cedula No.
41760201 (Colombia); Passport 41760201 (Colombia)
(individual) [SDNT]
PRIETO, Dioselina (a.k.a. PRIETO, Diocelina), Carrera 12 No.
2-81, Bogota,
Colombia; c/o COMEDICAMENTOS S.A., Bogota, Colombia; c/o
DISTRIBUIDORA
AGROPECUARIA COLOMBIANA S.A., Cali, Colombia; c/o GLAJAN
S.A., Bogota, Colombia;
c/o INVERSIONES BOMBAY S.A., Bogota, Colombia; c/o FOGENSA
S.A., Bogota,

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

179

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

Colombia; c/o SHARVET S.A., Bogota, Colombia; DOB 3 Dec 1956;
Cedula No.
41760201 (Colombia); Passport 41760201 (Colombia)
(individual) [SDNT]
RIVEROS TRIANA, Raul, c/o COMEDICAMENTOS S.A., Bogota,
Colombia; c/o DECAFARMA
S.A., Bogota, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogota, Colombia; c/o
PATENTES MARCAS Y
REGISTROS S.A., Bogota, Colombia; c/o SHARPER S.A., Bogota,
Colombia; c/o
BONOMERCAD S.A., Bogota, Colombia; c/o FOGENSA S.A., Bogota,
Colombia; c/o
GENERICOS ESPECIALES S.A., Bogota, Colombia; c/o INVERSIONES
BOMBAY S.A.,
Bogota, Colombia; c/o SHARVET S.A., Bogota, Colombia; DOB 13
May 1951; Cedula
No. 3252672 (Colombia); Passport 3252672 (Colombia)
(individual) [SDNT]
ROMERO PENAGOS, Cesar Augusto, c/o CODISA, Bogota, Colombia;
c/o FARMACOOP,
Bogota, Colombia; DOB 20 Jan 1972; Cedula No. 791384496
(Colombia); Passport
791384496 (Colombia) (individual) [SDNT]
ROZO VARON, Luis Carlos, c/o LABORATORIOS GENERICOS
VETERINARIOS, Bogota,
Colombia; c/o BLANCO PHARMA S.A., Bogota, Colombia; c/o
FARMATODO S.A., Bogota,
Colombia; c/o LABORATORIOS KRESSFOR, Bogota, Colombia; DOB 11
Apr 1959; Cedula
No. 5838525 (Colombia); Passport AF101921 (Colombia)
(individual) [SDNT]
SANABRIA NINO, Alexander, c/o CAJA SOLIDARIA, Bogota,
Colombia; c/o COSMEPOP,
Bogota, Colombia; c/o SERVICIOS FUTURA LIMITADA, Bogota,
Colombia; c/o SERVICIOS
LOGISTICOS Y MARKETING LTDA., Bogota, Colombia; DOB 12 Jul
1967; Cedula No.
79420501 (Colombia); Passport 79420501 (Colombia)
(individual) [SDNT]
SOSA RIOS, Diego Alberto (a.k.a. SOSSA RIOS, Diego Alberto),
Calle 46 No. 13-56
of. 111, Bogota, Colombia; c/o BONOMERCAD S.A., Bogota,
Colombia; c/o DECAFARMA
S.A., Bogota, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogota, Colombia; c/o
PENTAPHARMA DE
COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o SHARPER S.A., Bogota,
Colombia; c/o
COMEDICAMENTOS S.A., Bogota, Colombia; c/o GLAJAN S.A.,
Bogota, Colombia; c/o

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

180

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA COLOMBIANA S.A., Cali, Colombia;
c/o INVERSIONES
BOMBAY S.A., Bogota, Colombia; Cedula No. 71665932 (Colombia)
(individual)
[SDNT]
SOSSA RIOS, Diego Alberto (a.k.a. SOSA RIOS, Diego Alberto),
Calle 46 No. 13-56
of. 111, Bogota, Colombia; c/o BONOMERCAD S.A., Bogota,
Colombia; c/o DECAFARMA
S.A., Bogota, Colombia; c/o FARMACOOP, Bogota, Colombia; c/o
PENTAPHARMA DE
COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia; c/o SHARPER S.A., Bogota,
Colombia; c/o
COMEDICAMENTOS S.A., Bogota, Colombia; c/o GLAJAN S.A.,
Bogota, Colombia; c/o
DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA COLOMBIANA S.A., Cali, Colombia;
c/o INVERSIONES
BOMBAY S.A., Bogota, Colombia; Cedula No. 71665932 (Colombia)
(individual)
[SDNT]
SOTO PACHECO, Armando, c/o FARMA 3.000 LIMITADA,
Barranquilla, Colombia; DOB 21
Sep 1966; Cedula No. 10124018 (Colombia); Passport 10124018
(Colombia)
(individual) [SDNT]
VALLEJO BAYONA, Diego, c/o ADMACOOP, Bogota, Colombia; c/o
COMEDICAMENTOS S.A.,
Bogota, Colombia; c/o LABORATORIOS KRESSFOR DE COLOMBIA S.A.,
Bogota, Colombia;
c/o LABORATORIOS PROFARMA LTDA., Bogota, Colombia; c/o
MATERIAS PRIMAS Y
SUMINISTROS S.A., Bogota, Colombia; Cedula No. 19285053
(Colombia); Passport
19285053 (Colombia) (individual) [SDNT]
VARGAS CANTOR, Horacio, c/o DROCARD S.A., Bogota, Colombia;
c/o FARMACOOP,
Bogota, Colombia; c/o FOGENSA S.A., Bogota, Colombia; c/o
GENERICOS ESPECIALES
S.A., Bogota, Colombia; c/o SHARVET S.A., Bogota, Colombia;
DOB 30 Dec 1960;
Cedula No. 79201297 (Colombia); Passport 79201297 (Colombia)
(individual) [SDNT]

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

181

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဗကသမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေခၝင္းေဆာင္ ဒီ႓ငိမ္းလင္း အပၝအဝင္
ႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ ဆက္လက္ ေထာင္ဒဏ္
ခဵမႀတ္႓ပီး နယ္ေထာင္ေတၾကုိပုိႛ
ဴမန္မာ စစ္အစုိးရက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ႎုိင္ငံေရး တက္႔က လႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ
ေထာင္ဒဏ္ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္တာေတၾ ဒီလုိ ဴပစ္ဒဏ္ ေပးခံရသူေတၾကုိလည္း နယ္စၾန္ နယ္ဖဵားက
ေဝးလံတဲ့ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾကုိ ပုိႛေဆာင္တာေတၾ ဆက္လက္ ဴပႂလုပ္ ေနပၝတယ္။ ဒီကေနႛ
ဆုိရင္လည္း ႎုိင္ငံေရး တက္႔က လႁပ္ရႀားသူ တခဵႂိႚကုိ ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္တာေတၾ ရႀိခဲ့သလုိ
ဒီရက္ပုိင္းအတၾင္း နယ္ေထာင္ေတၾကုိ ပုိႛေဆာင္တာေတၾ လုပ္ေနလုိႛ မိသားစုဝင္ေတၾလည္း
ပူပင္ေသာက ေရာက္ေန ဳကရပၝတယ္။ ["ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵားကုိ
နယ္အကဵဥ္းေထာင္မဵားသိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၿႚမႁ ေနာက္ဆံုးရ စာရင္း" ကိုပၝ လက္လႀမ္းမီသေလာက္ ဴပႂစု
ေပးလိုက္ပၝတယ္။]

ဴပည္သူ လူထုရဲႚ ဆႎၬကုိ မဵက္ကၾယ္ဴပႂ ေနဳကတဲ့ နအဖ
စစ္ဗိုလ္ခဵႂပ္မဵား။
ဗီၾအိုေအနဲႛ အာရ္အက္ဖ္ေအ ၊ ၁၉ ၊ ႎိုဝင္ဘာ ၊ ၂၀၀၈
ႎုိင္ငံေရး တက္႔က လႁပ္ရႀားသူ အနည္းဆုံး ၃ ဦးကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက ႎုိင္ငံေတာ္ ႓ငိမ္ဝပ္
ပိဴပားေရးကုိ ထိခုိက္ေစမႁ၊ ဆူပူ အုံ႔ကမႁေတၾမႀာ ပၝဝင္မႁ စတာေတၾ အပၝအဝင္ စၾပ္စဲၾခဵက္ေတၾနဲႛ
ေထာင္ဒဏ္ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ အနည္းဆုံး ၄ ႎႀစ္ကေန ၁၁ ႎႀစ္ခဲၾ အထိ ခဵမႀတ္လုိက္တာပၝ။ အခုဆုိရင္
တက္႔က လႁပ္ရႀားသူ ေကဵာင္းသား လူငယ္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိဒီ႓ငိမ္းလင္းကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႎႀစ္ခဲၾ၊
ကုိေကဵာ္စၾာ (ေခၞ) ကုိေကဵာ္ေႉးလၾင္ကုိ ၅ ႎႀစ္နဲႛ ကုိေကဵာ္ဆန္းကုိ ၄ ႎႀစ္ အသီးသီး အဴပစ္ေပး
စီရင္လုိက္တာ
ဴဖစ္႓ပီးေတာ့
ဒီေနာက္မႀာ
ေကဵာက္တံတား႓မိႂႚနယ္
တရား႟ုံးကလည္း
ကုိေကဵာ္စၾာကုိ ေနာက္ထပ္ ၆ ႎႀစ္ခဲၾ အဴပစ္ေပးခဲ့လုိႛ အမဵားဆုံး ဴပစ္ဒဏ္ ၁၁ ႎႀစ္ခဲၾ ကဵခံခဲ့ရပၝတယ္။
အခုေနာက္ဆုံး စီရင္ခဵက္ ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကုိဒီ႓ငိမ္းလင္း အေပၞမႀာ စၾပ္စဲၾခဵက္ေတၾကလည္း
ကဵန္ရႀိေနဆဲ ဴဖစ္တာမုိႛ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ စီရင္ခံရမဲ့ အေဴခအေနနဲႛလည္း
ရင္ဆုိင္ ေနရတာပၝ။ ဒီကေနႛ ရန္ကုန္တုိင္း စမ္းေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္ တရားခၾင္မႀာ စီရင္ခဵက္
ခဵမႀတ္တာကုိ သၾားေရာက္ ဳကားနာခဲ့တဲ့ မိခင္ဴဖစ္သူ ေဒၞေႉးေႉးဝင္း ေဴပာဴပတာကေတာ့၊

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

182

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

"ဒီေနႛ သား႒ကီးကို စမ္းေခဵာင္းတရားရံုးမႀာ အမိန္ႛခဵတယ္။ ပုဒ္မေတၾက ၅၀၅ ခ၊ ၁၄၇၊ ၁၄၃၊
၂၉၅ ဆုိ႓ပီး ၆ ႎႀစ္ခဲၾ ေထာင္ဒဏ္ခဵ လုိက္တယ္။ မနက္ဴဖန္မႀာ ၂ ခု ရႀိေသးတယ္။ အေနာက္ပိုင္း
တကၠသိုလ္က စဲၾထားတာ။ ထန္းတပင္ တရား႟ံုးက ထုတ္မႀာ။ ၂၁ ရက္ေနႛမႀာ ဒဂံု
တရား႟ံုးမႀာလည္း ရႀိေသးတယ္။"
အခုလုိ ႒ကီးေလးတဲ့ ေထာင္ဒဏ္ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ စီရင္ခဵက္ ခဵမႀတ္တာေတၾကုိ
အာဏာပုိင္ေတၾက ဆက္လုပ္ေနသလုိ ဴပစ္ဒဏ္ စီရင္႓ပီး သူေတၾကုိလည္း မိသားစုနဲႛ
အလႀမ္းေဝးရာ နယ္႓မိႂႚေတၾက အကဵဥ္းေထာင္ေတၾဆီ ပုိႛေဆာင္ ေနတာေတၾဟာလည္း
ဆက္လက္ ရႀိေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလုိ နယ္စၾန္နယ္ဖဵား ေဝးလံတဲ့ အကဵဥ္းေထာင္ေတၾကုိ
ပုိႛေဆာင္ ေနေပမဲ့လည္း မိသားစုဝင္ေတၾ ကုိယ္တုိင္ကေတာ့ ဒီလုိ ေ႟ၿႚေဴပာင္းတာေတၾကုိ အခဵိန္မီ
သိႎုိင္တဲ့ အေဴခအေနမဵႂိးလည္း မရႀိ၊ ေဴပာင္းေ႟ၿႚ လုိက္တယ္လုိႛ ဆုိတဲ့ ေထာင္ေတၾကုိ စုံစမ္းလုိႛ မရ
အေဴခအေနမဵႂိးေတၾနဲႛလည္း ဳကံႂေနရတယ္ လုိႛလည္း ဆုိပၝတယ္။
ဒီကေနႛ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ သၾားေရာက္ သတင္း စနည္းနာဳကတဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾ
ေဴပာဴပတာေတၾကုိေတာ့ သူတုိႛနဲႛ နီးစပ္သူ တေယာက္က၊ "ေထာင္ေဴပာင္းတာမႀာ ဗုိလ္ကေလးက
ဦးေအာင္ဴမင့္က ေဴမာင္းဴမ၊ ဦးတင္ဴမင့္ သာေကတက သာယာဝတီ၊ ဦးေမာင္တန္ ဝၝးခယ္မက
ေတာင္႒ကီး။ ေဴပာင္း႓ပီးေတာ့မႀ ေထာင္ဝင္စာ သၾားေတာ့မႀ ေဴပာင္းသၾား႓ပီ ဆုိတာကို သိရတာ။
အခုဆုိရင္
ေထာင္ေရႀႚမႀာ
မိသားစုဝင္ေတၾက
မသိမႀာစုိးလုိႛ
ေနႛတုိင္းလိုလုိ
လာ႓ပီး
အလုပ္ပဵက္ခံ႓ပီးေတာ့ ေစာင့္ေနဳကတယ္။ သူတိုႛကေတာ့ အေဝး႒ကီးေတၾ ေရာက္သၾားမႀာကို
စိုးရိမ္တယ္။ အခုခဵိန္က ရာသီဥတု ဒဏ္ကလည္းဴပင္း။ ရန္ကုန္မႀာ ေနတဲ့သူေတၾက
ဟုိးေတာင္ဖဵား အေအးပိုင္းေတၾကို သၾားရေတာ့ ေရာဂၝေတၾ၊ ငႀက္ဖဵားေတၾ ဘာညာ ဝင္မႀာကို
စိုးရိမ္ေနတာေပၝ့။" လုိႛ ဆုိပၝတယ္။
အခုေနာက္ဆုံး စီရင္ခဵက္ ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကုိဒီ႓ငိမ္းလင္းရဲႚ ဖခင္ဴဖစ္သူ ၈၈ မဵႂိးဆက္
ေကဵာင္းသား ကုိေဇာ္ေဇာ္မင္းဟာ ဆုိရင္လည္း အဴမင့္ဆုံး ဴပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႎႀစ္
စီရင္ခံခဲ့ရ႓ပီး မအူပင္ေထာင္ကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႚလုိက္တာမိုႛ ဒီလုိ အေဴခအေနမဵႂိးနဲႛ ရင္ဆုိင္ရမႀာကုိ
မိခင္ဴဖစ္သူက ပူပန္ေသာက ေရာက္ေနရတာပၝ။
"သားကိုလည္း ေထာင္ခဵ႓ပီး႓ပီ။ ေနာက္တခုက နယ္ေတၾ ေ႟ၾႚမႀာကို စုိးရိမ္ရတာေပၝ့။
လမ္းခရီး ရႀိမယ္။ ဘယ္ေတၾ ပိုႛမယ္ ဆုိတာကို အခုခဵိန္ အထိ မသိရဘူး။ ေယာကဵႆား ဆုိလည္း ၆၅
ႎႀစ္ သားလည္း အခု စုစုေပၝင္းမယ္ ဆုိရင္ ၁၅ ႎႀစ္ေလာက္ ရႀိမယ္။ ေယာကဵႆားအတၾက္ေရာ၊
သားအတၾက္ေရာ၊ အမဵိႂးမဵိႂး စိတ္ပူရတာေပၝ့။"
ဒီလုိ ေထာင္ဒဏ္ဴပစ္ဒဏ္ေတၾစီရင္႓ပီးမႀ နယ္ေထာင္ေတၾကုိ ပုိႛေနတယ္ ဆုိေပမယ့္လည္း
တကယ္တမ္း အဲဒီေထာင္ေတၾမႀာ မိသားစုက ဆက္သၾယ္တဲ့ အခၝမႀာလည္း စုံစမ္းလုိႛ မရ
ဴဖစ္ေနရတယ္လုိႛ ဆုိဳကပၝတယ္။ ဒီအထဲမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ထဲကမႀ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႎႀစ္ခဲၾ ခဵမႀတ္
ခံခဲ့ရတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး တက္႔က လႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးဟာ ဆုိရင္လည္း ရန္ကုန္ အင္းစိန္
ေထာင္ကေန စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးေထာင္ကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႚလုိက္႓ပီလုိႛ မိသားစုကုိ ေဴပာေပမဲ့
တကယ္တမ္း ဆက္သၾယ္ စုံစမ္းလုိႛ မရႎုိင္ အေဴခအေနမဵႂိးနဲႛ ဳကံႂေနရတယ္ လုိႛလည္း နီးစပ္သူ
မိသားစု မိတ္ေဆၾက ဆုိပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

183

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

"မနက္ကတည္းက
ကေလး
ေထာင္ကို
စံုစမ္းတယ္။
ကေလးေထာင္ကုိ
မေရာက္ေသးဘူးတဲ့။ သူတုိႛ ေ႟ၾႚသၾားတာ ဘယ္ေလာက္ဳကာ႓ပီလဲ၊ သူတုိႛကုိ ၁၄ ရက္ ကတည္းက
ေ႟ၾႚသၾားတာ အခု ၁၉ ရက္ ရႀိ႓ပီ၊ အဲဒီေတာ့ ဘယ္မႀာ ဝင္႓ပီးေတာ့ ထားလုိက္သလဲ ဆုိတာ
မသိရေတာ့ အိမ္က မိသားစုေတၾက စိတ္ပူရတာေပၝ့။"
ဒၝ့အဴပင္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ သံဃာ့ အေရးအခင္း အ႓ပီး အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့ သံဃာေတာ္ ႎႀစ္ပၝး
အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အမဵားအဴပားကို အင္းစိန္ေထာင္ကေန နယ္ေထာင္ေတၾကို
ေ႟ၿႚေဴပာင္း လိုက္ပၝတယ္။ ေတာင္ဥကၠလာပ႓မိႂႚနယ္ ေအးဴမဂုဏ္ရည္ ရိပ္သာေကဵာင္းက အရႀင္
ဦးနႎၬာသီရိ၊ လူအမည္ ဦးႎိုင္လင္းကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ တနဂႆေႎၾေနႛက ေ႟ၿဘိုေထာင္ကို
ေဴပာင္းေ႟ၿႚ
လိုက္ပၝတယ္။
သံဃာ့
အေရးအခင္း
အတၾင္း
နာမည္ေကဵာ္ခဲ့တဲ့
ေငၾဳကာယံေကဵာင္းတိုက္က အရႀင္ ဦးဝိလာသကၠ၊ လူအမည္ ဦးလႀေထၾးကိုလဲ မံု႟ၾာေထာင္ကို
ေဴပာင္းေ႟ၿႚ လိုက္ပၝတယ္။
ဒီသံဃာေတာ္ ႎႀစ္ပၝးစလံုး ပုဒ္မ ၁၄၃ - ဥပေဒနဲႛ ဆန္ႛကဵင္တဲ့ အစုအေဝးမႀာ ပၝဝင္တဲ့
ဴပစ္မႁ၊ ၅၀၅ (ခ) - ႎုိင္ငံေတာ္ ႓ငိမ္ဝပ္ပိဴပားမႁကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ဴပစ္မႁ၊ ပုဒ္မ ၂၉၅ - သာသနာေတာ္
ညိၟႂးႎၾမ္းေအာင္
ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾနဲႛ
ေထာင္ေလးႎႀစ္စီ
ခဵမႀတ္ခဲ့တာ
ဴဖစ္ပၝတယ္။
ေနာက္သံဃာတပၝး ဴဖစ္တဲ့ ဦးအိဣိယ၊ လူအမည္ ဦးေအာင္ကိုညိမ္းကို အင္းစိန္ေထာင္ကေန
ေ႟ၿႚေဴပာင္းလိုက္႓ပီ ဴဖစ္ေပမဲ့ ဘယ္ေထာင္ကို ေ႟ၿႚေဴပာင္း လိုက္တယ္ဆိုတာ စံုစမ္းလိုႛ
မရေသးပၝဘူး။
ဘိုကေလး
႓မိႂႚနယ္က
ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးကို
ပဲခူးေထာင္ကို
ေဴပာင္းေ႟ၿႚလိုက္႓ပီး
ေညာင္တံုး႓မိႂႚနယ္က ဦးေမာင္ေမာင္လတ္ကိုေတာ့ ကရင္ဴပည္နယ္ ဴမဝတီေထာင္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚ
လိုက္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးကို ခဵင္းဴပည္နယ္ ကေလးေထာင္၊
ဦးေကဵာ္စိုးမိုးကို၊ ဦးဴမတ္စံနဲႛ ဦးတင္ဆန္းကို မံု႟ၾာေထာင္၊ မစုစုေႎၾးနဲႛ အတူ အဖမ္းခံခဲ့ရတဲ့
ကိုဘိုဘိုဝင္းလိႁင္ကို ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဴမစ္႒ကီးနားေထာင္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚ ထားပၝတယ္။
ေနာက္ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ဦးဝင္းေမာ္ကို ေတာင္ငူေထာင္၊ ေဴမာင္းဴမ႓မိႂႚက
ဦးေမာင္ကံနဲႛ ဦးေအာင္မင္းတိုႛကို ေတာင္႒ကီးေထာင္ ေဴပာင္းေ႟ၿႚ ထားပၝတယ္။ ေတာင္႒ကီး႓မိႂႚက
ဦးေကဵာ္စိုးကိုေတာ့ ဴမင္းဴခံ ဒၝမႀမဟုတ္ ပဲခူးေထာင္ကို ေဴပာင္းေ႟ၿႚထားတယ္လိုႛ သတင္းေတၾ
ထၾက္ေပၞေနေပမဲ့ ဘယ္ေထာင္ကိုလဲ ဆိုတာေတာ့ ခုခဵိန္ထိ စံုစမ္းလိုႛ မရေသးပၝဘူး။
ဒီအေတာအတၾင္း အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လူငယ္လုပ္ငန္းမဵား ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊
လူငယ္ အကူအညီေပးေရး အဖၾဲႚ အစည္းအေဝးက ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ တရပ္ ခဵမႀတ္လိုက္တယ္လိုႛ
လူငယ္ အဖၾဲႚဝင္ တဦးက အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။
"အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္၊ လူငယ္ လုပ္ငန္းမဵား ေဖာ္ေဆာင္ေရး လူငယ္
ကူညီေပးေရး အဖၾဲႚ၊ ရန္ကုန္တိုင္းႎႀင့္ ႓မိႂႚနယ္ေပၝင္းစံု လူငယ္မဵား အစည္းအေဝးမႀ ႎိုင္ငံေရး
ယံုဳကည္ခဵက္၊ ခံယူခဵက္မဵားေဳကာင့္ အကဵဥ္းကဵ ခံေနရေသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵားကို
မ႖တမႁ မရႀိေသာ တရားစီရင္မႁမဵားႎႀင့္ ဴပစ္ဒဏ္ ခဵမႀတ္မႁမဵားကို ဴပင္းထန္စၾာ ကန္ႛကၾက္
႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ ခဵလိုက္သည္။"

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

184

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ဒီအေတာအတၾင္း ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္ခံထားရတဲ့ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾကို
မိသားစုေတၾ အေနနဲႛ သီတင္း ႎႀစ္ပတ္ကို တ႒ကိမ္သာ ေထာင္ဝင္စာ ေတၾႚခၾင့္ရတာေဳကာင့္
အခုရက္ပိုင္း အတၾင္း ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ ခံထားရ႓ပီးေနာက္ ေထာင္ဝင္စာ မေတၾႚရခင္
နယ္ေထာင္ေတၾကို ပိုႛလိုက္မႀာကိုလည္း မိသားစုေတၾဳကား စိုးရိမ္ ပူပန္ ေနဳကပၝတယ္။
ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵားကုိ နယ္အကဵဥ္းေထာင္မဵားသိုႛ ေဴပာင္းေ႟ၿႚမႁ ေနာက္ဆံုးရ
စာရင္းမႀာ
၁။ ကိုမင္းကုိႎုိင္၊ ကုိကုိ႒ကီး၊ ဦးအိဣိယ (ခ) ေအာင္ကို႓ငိမ္း - ကဵႂိင္းတုံ
(႓မိႂႚအကဵဥ္းေထာင္)၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္
၂။ ေဴမာင္းဴမ႓မိႂႚမႀ ဦးေမာင္ကံႎႀင့္ ဦးေအာင္မင္း၊ ဝၝးခယ္မမႀ ဦးေမာင္တန္ ေတာင္႒ကီး၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္
၃။ ကိုဴပံႂးခဵႂိ (ခ) ေဌးဝင္းေအာင္ - ေကာ့ေသာင္း၊ တနသႆာရီတုိင္း
၄။ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ ေအာင္သူ၊ အဲန္အယ္လ္ဒီ အဖၾဲႚဝင္
ကိုဘုိဘုိဝင္းလႁိင္နဲႛ သံဃာေတာ္ အခဵိႂႚ အပၝအဝင္ စုစုေပၝင္း ၈ ဦး - ပူတာအုိ၊
ကခဵင္ဴပည္နယ္
၅။ လႀမဵႂိးေနာင္၊ ကိုဘိုဘိုဝင္းလိႁင္ - ဴမစ္႒ကီးနား၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္
၆။ ေဌး႔ကယ္ - ဘူးသီးေတာင္၊ ရခုိင္ဴပည္နယ္
၇။ ဘေလာ့ဂၝ ကိုေနဘုန္းလတ္၊ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသား အဖၾဲႚက
ကိုဉာဏ္လင္း အပၝအဝင္ အဴခား အမည္မသိရသူ ၁၁ ဦးခန္ႛ - ဖားအံေထာင္၊
ကရင္ဴပည္နယ္
၈။ ကုိဒီ႓ငိမ္းလင္း ရဲႚ ဖခင္ဴဖစ္သူ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသား ကုိေဇာ္ေဇာ္မင္း မအူပင္၊ ဧရာဝတီတိုင္း
၉။ ေရႀႚေန႒ကီး ဦးခင္ေမာင္ရႀိန္၊ ဘိုကေလးမႀ ဦးေအာင္ဴမင့္ - ေဴမာင္းဴမ၊
ဧရာဝတီတိုင္း
၁၀။ ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္း - ပုသိမ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း
၁၁။ ကဗဵာဆရာ ကိုေစာေဝ - ရမည္းသင္း၊ မႎၩေလးတိုင္း
၁၂။ ေတာင္႒ကီးမႀ ဦးေကဵာ္စိုး - ဴမင္းဴခံ၊ မႎၩေလးတိုင္း
၁၃။ ေတာင္ဥကၠလာပ႓မိႂႚနယ္ ေအးဴမဂုဏ္ရည္ ရိပ္သာေကဵာင္းမႀ ဦးနႎၬသီရိ (ခ)
ဦးႎိုင္လင္း - ေ႟ၿဘိုေထာင္၊ စစ္ကိုင္တုိင္း
၁၄။ မစုစုေႎၾး၊ ကိုေအာင္ႎုိင္ (ခ) ကိုမဵႂိးေအာင္ႎုိင္ - ကေလး၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း
၁၅။ ကိုဴမတ္စံ၊ ကိုတင္စန္း (ဆန္း)၊ ဦးေကဵာ္စိုးမိုး၊ ေငၾဳကာယံေကဵာင္းတိုက္မႀ
အရႀင္ ဦးဝိလာသကၠ (ခ) ဦးလႀေထၾး၊ ဦးဝိလစကၠ (ခ) ကိုလႀေထၾး၊ ဦးနႎၬသီရိ မံု႟ၾာ၊ စစ္ကိုင္တုိင္း
၁၆။ သာေကတမႀ ဦးတင္ဴမင့္ - သာယာဝတီ၊ ပဲခူးတိုင္း
၁၇။ ဘိုကေလး ႓မိႂႚနယ္မႀ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး - ပဲခူး၊ ပဲခူးတိုင္း
၁၈။ ေ႟ၿသံလၾင္ ကိုဝင္းေမာ္ - ေတာင္ငူ၊ ပဲခူးတိုင္း
၁၉။ ကိုဴမေအး (ခ) သူရ - လိၾႂင္ေကာ္၊ ကယားဴပည္နယ္

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

185

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေကဵာင္းသား တပ္မေတာ္၊ ဗဟို ေကာ္တီဝင္ေဟာင္း
ကိုေနလ ေခၞ ရဲေဘာ္ ဴမင့္ေအာင္ ကၾယ္လၾန္
ABSDF ေကဵာင္းသား တပ္မေတာ္ရဲႚ တပ္ဖၾဲႚဝင္ ရဲေဘာ္ ဴမင့္ေအာင္ (ေခၞ) ကိုေနလဟာ ဒီကေနႛ
မနက္ ဦးေႎႀာက္ ေသၾးေဳကာေပၝက္တဲ့ ေရာဂၝနဲႛ ထိုင္း ဴမန္မာ နယ္စပ္မႀာ ႟ုတ္တရက္ ကၾယ္လၾန္
သၾားခဲ့ပၝတယ္။ [မိုးမခ ကၾန္ရက္ စာမဵက္ႎႀာမႀ ဴပန္လည္ ကူးယူ ေဖာ္ဴပလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္]

ကၾယ္လၾန္သူ ေကဵာင္းသား တပ္မေတာ္မႀ ဗဟို ေကာ္တီဝင္ေဟာင္း ကိုေနလ ေခၞ ရဲေဘာ္
ဴမင့္ေအာင္။

အာရ္အက္ဖ္ေအ ၊ ၂၀ ၊ ႎိုဝင္ဘာ ၊ ၂၀၀၈
ကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာ အသက္ ၃၈ ႎႀစ္သာ ရႀိေသးတဲ့ ကိုေနလဟာ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေရး
အတၾက္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပၾဲဝင္ တဦး ဴဖစ္သလို တဖက္ကလည္း ကေလာင္ကို ကိုင္႓ပီး
တိုက္ပၾဲဝင္တဲ့ ကဗဵာဆရာ၊ အင္တာနက္ ဘေလာ့ဂၝ ကိုဴမင့္ေဇ ဴဖစ္ပၝတယ္။
သူႛကို ရင္းႎႀီးသူေတၾနဲႛ သူႛ
သူကၾယ္လၾန္သၾားတဲ့ အေဳကာင္းကို
ကိုမင္းေဇာ္က …

ရဲေဘာ္ေတၾက ဂု႟ုလိုႛလည္း
ေကဵာင္းသား တပ္မေတာ္က

ေခၞေဝၞဳကပၝတယ္။
သူရဲႚ တပ္ရင္းမႀႃး

"ရဲေဘာ္ေနလ ေခၞတဲ့ ရဲေဘာ္ ဴမင့္ေအာင္က ဒီ ၂၀ ရက္ေနႛ မနက္ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္မႀာ
ဆံုးသၾားပၝတယ္၊ မနက္ ေစာေစာဆိုလိုႛရႀိရင္ သက္ေပဵာက္ဆၾမ္း ေက႗းမယ္၊ ႓ပီးလိုႛ ရႀိရင္ သူႛရဲႚ
႟ုပ္ကလာပ္ကိုေပၝ့ေနာ္ ေတာရေကဵာင္းကို ေ႟ၿႚ႓ပီးေတာ့ ထားဖိုႛ အစီအစဥ္ ရႀိပၝတယ္ ခင္ဗဵ။"
"၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ႓ပီးကတည္းက ေတာက္ေလဵာက္ေပၝ့ေနာ္၊
ေတာခိုလာကတည္းက ကဵေနာ္တိုႛနဲႛ အတူတူပၝပဲ။ ကဵေနာ္တိုႛ တပ္ရင္း ၁၀၁ မႀာ အတူတူ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္တယ္၊ ဒီဘက္ ေနာက္ဆံုး ABSDF တပ္ရင္း ၈ ရဲႚ တပ္ဖၾဲႚဝင္ တေယာက္အေနနဲႛ
အႎႀစ္ ၂၀ လံုးလံုးေပၝ့ဗဵာ ေတာက္ေလဵာက္ တာဝန္ ယူခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ တေယာက္ ဴဖစ္ပၝတယ္။"
"ေတာ္လႀန္ေရး အေပၞမႀာ တကယ့္ကို ခဵစ္ခင္႓ပီးေတာ့ ႎႀစ္ႎႀစ္ကာကာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့
ရဲေဘာ္ေကာင္း တေယာက္ အခုလို ဆံုး႟ံႁးသၾားတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ ကဵေနာ္တိုႛ အေနနဲႛေရာ
ကဵေနာ္တိုႛ တပ္ရင္း အေနနဲႛေရာ ေတာ္လႀန္ေရး တခုလံုး အေနနဲႛေရာ ထိခိုက္ နစ္နာပၝတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

186

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သူႛကဵန္ရစ္သူ မိသားစုေတၾကိုလည္း ဒီကေန ဝမ္းနည္းေဳကာင္း ကဵေနာ္တိုႛ လႀမ္း႓ပီးေတာ့
သတင္းစကား ပၝးခဵင္ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ အားလံုးလည္း ယူဳကံႂးမရ ဴဖစ္ေနပၝတယ္။"
ABSDF တပ္ရင္းမႀႃး ကိုမင္းေဇာ္ ေဴပာဴပသၾားတာပၝ။
ကၾယ္လၾန္သူ ရဲေဘာ္ဴမင့္ေအာင္ ေခၞ ကိုေနလဟာ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ကာလမႀာ
ရန္ကုန္ခ႟ိုင္ ေကဵာင္းသား သမဂၢမႀာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပၝတယ္။ သူဟာ ABSDF
ေကဵာင္းသား တပ္မေတာ္ရဲႚ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဟာင္း တဦးဴဖစ္႓ပီး လက္ရႀိ ဴပန္ဳကားေရး
တာဝန္အဴပင္ ေဒၝင္းအိုးေဝ ဂဵာနယ္ရဲႚ အယ္ဒီတာ အဖၾဲႚဝင္ တဦးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္
ရဲေဘာ္ ဂု႟ုဟာ ပၾင့္သစ္ (ကရိန္ကန္)၊ ဴမင့္ေဇ၊ ကိုဖိုးေဇ ကေလာင္ အမည္ေတၾနဲႛ ကဗဵာေတၾ၊
ေဆာင္းပၝးေတၾ၊ ဝတၨႂတိုေတၾ၊ ဟာသေတၾ ေရးခဲ့႓ပီး myintzay.blogspot.com (SHARING THE
VARIOUS THOUGHTS) ဘေလာ့ပိုင္ရႀင္ ဘေလာ့ဂၝ ကိုဖိုးေဇလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။
သူႛဖခင္ ဦးေအာင္ခင္ဟာလည္း ၁၉၈၉ ခုႎႀစ္မႀာ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ အႎႀစ္
၂၀ ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရသူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရဲေဘာ္ ဴမင့္ေအာင္ အခု ကၾယ္လၾန္ခဵိန္မႀာေတာ့ သူရဲႚ ဇနီးသည္
ကဵန္ရစ္ခဲ့ပၝတယ္။

ေကဵာင္းသား တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၂၀၂) မႀ ရဲေဘာ္မဵား (ဝဲဘက္အစၾန္ ဒူးပိုက္႓ပီး ထုိင္ေနသူမႀာ
ကိုေနလ ေခၞ ကိုဴမင့္ေအာင္ဴဖစ္ပၝတယ္)။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

187

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီး ေထာင္ေျပာင္းတာေတြ
ဆက္တိုက္လုပ္ေန

20 November 2008 http://www.voanews.com/burmese/2008-11-20-voa6.cfm

ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ - နားဆင္ရန္ (MP3)

ႏုိင္ငံတကာမိသားစုက ၀ုိင္း၀န္းကန္႔ကြက္ေနတဲ့ ၾကားမွာပဲ ျမန္မာစစ္အစုိးရက

လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ အန္န္အယ္လ္ဒီ အဖြဲ႕၀င္ေတြကုိ ထပ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ေတြ
ခ်မွတ္ေနသလုိ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိလည္း
ေထာင္ေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းေနပါတယ္။ အနည္းဆုံး အန္န္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႕၀င္ ၁၄ ေယာက္ကုိ
ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ဗြီအိုေအ
၀ုိင္းေတာ္သား ကုိေက်ာ္ေအာင္လြင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ဧရာ၀တီတုိင္း အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္က အန္န္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္ ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးက ဒီေန႔
စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံရတဲ့ လူစာရင္းကို အခုလိုေျပာပါတယ္။

"ဦးစႏၵိမာေခၚ ကုိမင္း၊ ဘုန္းႀကီးကို လူ၀တ္လဲထားတာ။ ဦးသိန္း၀င္း၊ ေတာင္ဥကၠလာ

က။ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္က။ ဦးေမာင္ေမာင္သိန္း၊ မဂၤလာဒုံ။ ဦးဟန္စိန္၊ အင္းစိန္။
ဦးတင္အုန္း၊ ေအာင္ဆန္း။ ဦးတင္အုန္းဆိုရင္ အခု အမိန္႔ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့အထိ ရန္ကုန္
ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေဆးကုသခံေနရတယ္။ ဦးစံေဘာ္၊ တြံေတး။ ဦးခ်စ္ခင္၊ တြံေတး။

ဦးထြန္းျမင့္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမႉး။ ဦစုိးအုပ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တြဲဖက္အတြင္း
ေရးမႉး။ ကုိေက်ာ္ဆန္း၊ ေညာင္ေလးပင္။ ေရာဘတ္သန္းေအာင္၊ ဦးေမာင္စိန္၊
ဦးျမင့္ေအာင္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ ဒု-ဥကၠ႒။"

အခုေထာင္ခ်ခံရတဲ့ လူ ၁၄ ေယာက္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔ပြဲကုိ
တက္လာ႐ုံသက္သက္နဲ႔ အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတာျဖစ္လုိ႔ မတရားတဲ့ဆုံးျဖတ္မႈေတြပဲလုိ႔
ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီးက ဆက္ေျပာပါတယ္။
"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔ပြဲမွာ ဖမ္းသြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ၁၄ ေယာက္ဟာ တျခား

သူေတြလိုလည္း လမ္းမေလွ်ာက္ရ၊ ဘာမွမလုပ္ရဘဲ ဒီေမြးေန႔ပြဲကို လာေရာက္ၿပီးေတာ့
တက္႐ုံေလး၊ ၾကည့္႐ုံေလးနဲ႔ အတင္းအဓမၼ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးၿပီး ဘာမွအျပစ္မရွိဘဲနဲ႔၊
တရား႐ုံးမွာဆုိရင္လည္း ပုလိပ္႐ုံးႀကီးမွာ ဆယ္ခါ၊ ဆယ့္ငါးခါေလာက္ ႐ုံးခ်ိန္းၿပီးေတာ့
လံုး၀မစစ္ဘဲ ဒုကၡေပးထားတယ္။

"အဲဒီေနာက္ လူေတြ မ်ားမ်ားလာတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက္ေန႔က ႐ုံးေျပာင္း
အမိန္႔ဆုိၿပီး ေရႊျပည္သာကုိ ေျပာင္းခ်ိန္းတယ္။ အဲေတာ့ ေရႊျပည္သာကိုလုိက္ၾကျပန္

ေတာ့ ေရႊျပည္သာမွာမထုတ္ဘဲ အင္းစိန္ထဲမွာပဲ သူတုိ႔ကိုထားတယ္။ ေရွ႕ေနေခၚေပးဖုိ႔

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

188

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ေျပာေတာ့လည္း တရားသူႀကီးက သူ႔တာ၀န္မဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာတယ္။ တရားလုိ

သက္ေသေတြကို ျပန္ေခၚၿပီး စစ္ေဆးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေတာ့လည္း မေပးဘူး။ တရားခံ
သက္ေသေတြ က်ေနာ္တုိ႔ေပးပါ့မယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ကို စစ္ေဆးဖုိ႔ ေခၚေပးပါဆုိေတာ့လည္း

မေပးဘူး။ သူတုိ႔ တရားခံေတြလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့၊ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဘာမွအျပစ္
မရွိတဲ့သူေတြကုိ ဒီေန႔ မေတာ္မတရားေတြ စြပ္စြဲၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံး အခုလို ေထာင္ခ်
လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။"
ဒီေန႔ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္နဲ႔ ၆ လ အျပစ္ေပးခံရတဲ့ ၁၄ ေယာက္အုပ္စုထဲမွာပါတဲ့

ကုိထြန္းျမင့္ရဲ႕ဇနီး မစန္းစန္းေ၀ကလည္း သူႀကဳံေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို အခုလို
ရွင္းျပပါတယ္။
"သူစ၀င္သြားကတည္းက က်မယ္ဆုိတာေတာ့ က်ိန္းေသသိေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္
ျပင္ဆင္ထားရတာေပါ့။ စိတ္ဓာတ္ကုိလည္း ခုိင္ခုိင္ထားရတာေပါ့။ ခါတုိင္းက

ကိုထြန္းျမင့္က အခ်ဳပ္ပဲက်ဖူးတာ။ အဲလုိ ႏွစ္ၾကာၾကာေတာ့ မက်ဖူးဘူးေပါ့။ ဒီတခါ
လည္း ၂ ႏွစ္ခြဲက နည္းေတာ့နည္းပါတယ္၊ ပါးပါးေလးပါ။ မႈေတာ့မမႈပါဘူး။"

အိမ္ေထာင္ဦးစီးတေယာက္က အခုလို ေထာင္က်သြားတဲ့အတြက္ မိသားစုမွာ ဘယ္လုိ
အခက္အခဲေတြ ႀကဳံရပါလဲ။

"အခက္အခဲေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးႀကဳံရပါတယ္။ သူပဲ စီးပြားရွာေနတယ္ဆုိေတာ့
က်မတုိ႔မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အခက္အခဲျဖစ္ပါတယ္။ သားသမီးကလည္း သုံးေယာက္
ရွိတဲ့အတြက္ အခက္အခဲကေတာ့ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဖြဲ႕၀င္တေယာက္ ျဖစ္တဲ့
အတြက္ စိတ္ဓာတ္ေတာ့ ခုိင္ခုိင္ထားရတာေပါ့။ မႈေတာ့လည္း မမႈပါဘူး။"
တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ အန္န္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႕၀င္ ဦးစံေဘာ္ရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူကလည္း ဒီေန႔

ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္တဲ့အထဲမွာ သူ႕ရဲ႕အမ်ဳိးသားလည္း ပါ၀င္တာမို႔ မတရားတဲ့လုပ္ရပ္
ေတြေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕မိသားစု ဒုကၡေရာက္ရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
"ဦးစံေဘာ္က က်န္းမာေရး သိပ္မေကာင္းဘူး။ ခဏခဏ ေဆးသြင္းရတယ္၊ က်မမွာ
အဲလိုအခက္အခဲေတြ ရွိတယ္။"

ဘာေရာဂါလဲခင္ဗ်ာ။
"ေသးျပစ္တဲ့ေရာဂါလုိ႔ ေျပာတာပဲ၊ က်မလည္း မသိပါဘူး။ အဲလုိေျပာလို႔ က်မလည္း
ေသြးက်ဲေဆးေတြ ဘာေတြ ၀ယ္ေပးရတယ္။"

အခု ေထာင္ထဲမွာ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ခဲ့ရေတာ့ က်န္းမာေရးအေျခအေနက ဘယ္လို
ရွိပါသလဲ။

"အခု သြားေတြလည္း ႏႈတ္ပစ္ရတယ္လို႔ က်မကုိ ေနာက္ဆုံးေျပာပါတယ္။"

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

189

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

သြားေတြက ေထာင္ထဲမွာႏႈတ္ရတာလား ခင္ဗ်ာ။
"ဟုတ္ကဲ့၊ ေထာင္ထဲမွာပဲ ႏႈတ္ရတယ္။"

ဘာျဖစ္လို႔လဲခင္ဗ်။
"သြားေတြနာတယ္ဆုိၿပီး ႏႈတ္တာပဲ၊ က်မကို အဲလုိပဲေျပာပါတယ္။ သုံးေခ်ာင္းဆုိလား
ႏႈတ္ရတယ္တဲ့။ သူတုိ႔က တမင္သက္သက္ ယုတ္မာတာေပါ့ဗ်ာ။ ဆႏၵျပတာတို႔ ဘာတုိ႔
မရွိဘူးေလ၊ ဦးစံေဘာ္တုိ႔မွာ။"

ဦးစံေဘာ္ ေထာင္က်သြားေတာ့ မိသားစုအေျခအေန ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။
"က်မတုိ႔မွာ မိသားစုႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ သားေလးက ၈ တန္းေက်ာင္းသား။ အခုလုိ
ဆိုရင္ သားေလးအတြက္လည္း က်မတုိ႔မွာ သိပ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္တယ္။ က်မတုိ႔မွာ

စား၀တ္ေနေရးလည္း သိပ္ဒုကၡေရာက္တယ္။ က်မတု႔ိက ေတာင္ယာသမားေလ။"
ဒီေန႔ပဲ ေထာင္ခ်ခံထားရတဲ့လူ ၁၄ ေယာက္ကုိလည္း ေ၀းလံတဲ့ေထာင္ေတြဆီ
ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အမ်ားစုက ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား
ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္းစိန္တရား႐ုံးက ရရွိ
ထားတဲ့ လူစာရင္းကို အန္န္အယ္လ္ဒီပါတီ လူငယ္အဖြဲ႕၀င္တဦးက ရွင္းျပပါတယ္။
"ဒီေန႔ေျပာင္းတာက ကိုမာကီးက ဘိတ္ကိုေျပာင္းတယ္။ မမီးမီးက ပုသိမ္။
ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္းက ေတာင္ငူ။ ကုိအံ့ဘြယ္ေက်ာ္က ကသာ။ ႀကီးသန္းေခၚ ဦးသန္းတင္က
စစ္ေတြ။ မသက္သက္ေအာင္က ျမင္းၿခံ။ ကုိဂ်င္မီက ေတာင္ႀကီး။ ဖုန္းမူေခၚ

သင္းၾကည္လႈိင္ေက်ာ္က ျပည္။ ကုိသိန္းေအး ျမစ္ႀကီးနား။ သက္ေဇာ္ေခၚ ေဇာ္မုိးက
ေမာ္လၿမိဳင္။ ပ႑ိတ္ထြန္းက ဗန္းေမာ္။ မင္းေဇယ်က လား႐ႈိး။ ကုိမင္းဟန္လည္း
လား႐ႈိးပဲ။ မမာမာဦးက သာယာ၀တီ။ အဲဒီ ၁၄ ဦးေျပာင္းတယ္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့လကလည္း ၆၅ ႏွစ္က်ၿပီး မအူပင္ေျပာင္းတာေတြရွိတယ္။ မအူပင္က ျပန္ေခၚ
လာတယ္။ အခုထပ္ၿပီး နယ္ကုိျပန္ေရႊ႕တယ္။ အဲဒီလို နယ္ေထာင္ေျပာင္းၿပီးမွ ပုဒ္မ
တပ္ၿပီး ျပန္ေခၚလာတာမ်ဳိးလည္း ရွိေသးတယ္။ HRDB က ေဇာ္မင္း၊ ေအာင္ေဇာ္ဦး၊

၀င္းေမာ္၊ ၃၃(က) အီလက္ထေရာနစ္ဥပေဒနဲ႔ ထပ္စြဲဖုိ႔ ဒီက အထူးတရား႐ုံးမွာ အမႈတြဲနဲ႔
ကပ္တယ္။ ၃၃(က) နဲ႔ျပန္ၿပီးစြဲတာ။"
ဒီေန႔ ေထာင္ခ်ခံရသူေတြနဲ႔ ေထာင္ေျပာင္းခံရသူေတြအေၾကာင္း အန္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီ
၀င္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕မိသားစု၀င္ေတြ ေျပာျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အခုေနာက္ဆုံးရရွိတဲ့သတင္းအရ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသူ မနီလာသိန္းကုိလည္း
သရက္ေထာင္ကုိ ေရႊ႕လုိက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

190

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

မတရား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သူေတြ
လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာေရာက္
20 November 2008

ရန္ႏုိင္ - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
ရန္ႏုိင္ - နားဆင္ရန္ (MP3)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းေတြက ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို

ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒါဟာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြအေပၚမွာ
ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီ အေနနဲ႔ ျမန္မာ

အစိုးရကို ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္တရားရုံးကို တင္သင့္တယ္လို႔ ႏုိင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရး

အဖဲြ႔က ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာ နအဖအစိုးရ အဖဲြ႔၀င္ေတြနဲ႔ အတူ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္
ဦးေအာင္တိုး၊ လႈိင္သာယာ တရားသူႀကီး ေဒၚေအးၿမိဳင္၊ တာေမြတရားသူႀကီး ေဒၚသန္းသန္း၊
ေက်ာက္တံတားတရားသူႀကီးေဒၚညြန္႔ညြန္႔၊ ခရိုင္ တရားသူႀကီးေတြ ျဖစ္တဲ့ ဦးေသာင္းညြန္႔၊

ဦးတင္ထြတ္ နဲ႔ ေဒၚစိုးဥာဏ္ တို႔ကို ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ တရားရုံးက တရား စဲြဆုိႏုိင္ပါတယ္။
အခုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႕က ဒု-ဥကၠဌ အန္ဒရီရာက ဗီြအိုေအကို
အခုလိုေျပာပါတယ္။

“ေရာမၿမိဳ႕မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္တရားရုံးရဲ႕ ဥပေဒ ပုဒ္မ(ရ) ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္
လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီကို မတရား ေထာက္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေတြ ၊

မတရားဖမ္းဆီးခ်ုဳပ္ေႏွာင္ပိတ္ပင္ ထားတာေတြဟာ လူမ်ဳိးစုတခုကို ဒါမွမဟုတ္
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတခုကို က်ဴးလြန္တာမဟုတ္ေပမယ့္ အဲဒီပုဒ္မအရ

ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္တဲ့အတြက္ ဒါဟာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြအေပၚမွာ
ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္တာေျမာက္ပါတယ္။”

တရားသူႀကီးေတြဟာ ၀န္ထမ္းေတြ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း အခုလို စစ္အစိုးရရဲ႕

မတရားတဲ့အမိန္႔အာဏာေတြကိုအသုံးခ်ၿပီး အခုလိုမ်ိဳး အျပစ္မဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြ
လႈပ္ရွားသူေတြကို ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနတဲ့အေပၚ တာ၀န္ မကင္းဘူး
လို႔ဆုိပါတယ္။

“ႏုရင္းဘတ္နဲ႔ အီရတ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ တရားစီရင္မႈေတြကုိ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း
တရားစီရင္တဲ့တရားသူႀကီးေတြဟာ တရားစီရင္ေရး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း မတရားတဲ့
အမိန္႔အာဏာကို လိုက္နာၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ ေနခဲ့ပါတယ္။ အခုလဲ ဒီတရားသူႀကီးေတြက
တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို ဖန္တီးေနသူေတြ မဟုတ္ေပမယ့္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေနတာ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

191

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ျဖစ္တဲ့အတြက္ နအဖအစိုးရက ခိုင္းတာေၾကာင့္လုပ္ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရႏုိင္ပါဘူး။
တရားသူႀကီးမ်ားလည္း ဒီႏုိင္ငံတကာဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနပါတယ္။”

အခုလို လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြအေပၚမွာ ရာဇ၀တ္မႈေတြက်ဴးလြန္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔
ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံရုံးက ျမန္မာ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ တရားသူႀကီးေတြကို
လက္ရွိအာဏာရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္တရားရုံး တရားစြဲ ဆိုလို႔ရ၊ မရဆိုတာနဲ႔
ပတ္သက္လို႔ သူက အခုလိုဆက္ၿပီးေျပာပါတယ္။

“ေရာမၿမိဳ႕မွာ ျပဌာန္းတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ တရားဥပေဒအရ အခုလို
လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြအေပၚမွာ ရာဇ၀တ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔

ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံရုံးက ျမန္မာနအဖအစိုးရ လက္ရွိအာဏာရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ တရားစဲြဆုိ
အျပစ္ေပးႏို္င္ေၾကာင္း၊ ဒီဥပေဒအရပဲ ဆူဒန္ႏုိင္ငံသမၼတကိုလည္း အာဏာရွိေနစဥ္မွာပဲ
ႏုိင္ငံတကာတရားရုံးက တရားစြဲဆုိခဲ့ပါတယ္။”
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းေတြက ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူေတြကို ျမန္မာ

နအဖအစိုးရက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ကေန ၆၅ ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ေနတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕
ျပင္းထန္တဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြကို ခံေနရပါတယ္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊
ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဌးႂကြယ္ စတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအ၀င္ အျခား ႏုိင္ငံေရး
လႈပ္ရွား တက္ႂကြသူေတြကိုလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ
ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ျမန္မာအေရးအေပၚ အာဆီယံ

ႏႈတ္ဆိတ္ေနမႈ အတိုက္အခံ ေ၀ဖန္
20 November 2008

သင္းသီရိ - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
သင္းသီရိ - နားဆင္ရန္ (MP3)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ လူ႔အခြင့္ေရးလႈပ္ရွားသူေတြကို
ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ အျပစ္ေပးေနသလို မိသားစုေတြနဲ႔ ေ၀းလန္လြန္းလွတဲ့

နယ္ေထာင္ေတြကိူ ပို႔ေနတဲ့ ကိစၥေတြေပၚ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲအစည္းေတြ

က ဒီလို အေျခအေနေတြေပၚ စိုးရိမ္မိတဲ့အေၾကာင္း အေတာ္ေလး ေ၀ဖန္ ေျပာဆို ေနၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အာစီယံအဖြဲ႔ ႀကီးအေနနဲ႔ အခုကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခုခ်ိန္ထိ ဘာမွ ေျပာဆို
ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးတဲ့အတြက္ ျပည္ပအေျခစိုက္ NCGUB ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသား

ၫႊန္ေပါင္းအစိုးရက အာစီယ ံအသင္းႀကီးအေနနဲ႔ လက္ရွိအေျခအေနေပၚ သံုးသပ္ရင္း

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

192

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ျမန္မာစစ္အစိုးရေပၚ အေရးယူမႈေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ေႀကျငာခ်က္တစ္ေစာင္
ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အာစီယံရဲ့ ပဋိညာဥ္ထဲမွာ အဖြဲ႔၀င္ နိုင္ငံေတြမွာ ေဒသတြင္း ျပည္သူေတြရဲ့ လူ႔ခြင့္ေရးဆိုင္ရာ
ကိစၥေတြ တိုးတက္ဖို႔ တိုးတက္တဲ့ လူ႔အခြင့္ေရး ယႏၱယားတရပ္ တည္ေဆာက္ေပးဖို႔ဆိုတဲ့
အခ်က္ေတြပါ၀င္ပါလ်က္နဲ႔ အခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူအခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔

တရားစီရင္ေရး ယႏၱယားပ်က္ေနတဲ့အေပၚ အေရ.းယူေဆာင္ရြက္ေပးသင့္တယ္လို႔ NCGUB
အဖြဲ႔က ကုလသမဂၢေရးရာ တာ၀န္ခံ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။
“ဒီေန႔ ဗမာႏုိင္ငံမွာ အခုလို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြဟာ အာစီယံရဲ႕ စံႏႈန္းနဲ႔

ယွဥ္ရင္ေတာင္မွ ဘယ္လိုမွ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိတဲ့ အေျခအေနမွာ အာစီယံက အခုလို ေရငံု
ႏုတ္ပိတ္ေနျခင္းဟာ အဖဲြ႔အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာက်တယ္။ အာစီယံ ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း
လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခုလုိမ်ိဳး လူသိရွင္ၾကား ေျပာထားတာေတြ ရွိေပမယ့္
လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ အားနည္းေနတယ္လုိ႔ ျပေနတယ္။ အခုလို

အစုိးတရပ္ဟာ ဥပေဒရဲ႕ အထက္မွာ ရွိေနတာေတြ၊ ေရွ႕ေနကိုေတာင္မွ ေထာင္ခ်ႏုိင္တာေတြဟာ
တျခား အာစီယံႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီေန႔ကာလမွာ ရွာၾကည့္ရင္ မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ လာမယ့္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ အာစီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းမွာ
ဒီကိစၥကို အေရးယူမႈလုပ္ခ်င္တယ္လုိ႔ တင္ျပထားပါတယ္။”

ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြနဲ႔ အာစီယံအဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔

အားကိုးအားထားျပဳဆက္ဆံေနရတာ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့အေရးေပၚ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေအာင္
အာစီယံအဖြဲ႔ႀကီးက လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္လို႔ ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းက
ဆက္ေျပာပါတယ္။

“ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အာစီယံ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ဗမာႏုိင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္ဘက္ေတြပါ။
နအဖစစ္အစုိးရအေနနဲ႔ အာစီယံႏုိင္ငံေတြနဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ ကုန္သြယ္မႈေတြက ေငြမရဘဲနဲ႔
မရပ္တည္ႏုိင္ပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံရတာဟာ ေဒသတြင္းမွာ ရွိတဲ့

နအဖကို ေငြေၾကးအရ ပံ့ပိုးေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ အစုိးရေတြမွာ တစိတ္တပုိင္း တာ၀န္ရွိပါတယ္။”
ကုလသမဂအဖြဲ႔ႀကီး အပါအ၀င္ ျမန္မာ့အေရး အားေပးတိုက္တြန္းေနတဲ့ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔ေတြရဲ့
ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျမန္မာ စစ္အစိုးရဘက္က အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္တာ

မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ဟာ ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ တြန္းအားေပးရင္ျဖင့္
တိုးတက္မယ့္ ေျပာင္းလဲမႈတရပ္ကို ျမင္ႏိူင္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
“ႏုိင္ငံတကာ အင္အားစုေတြဟာ တကယ့္ကို ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္
တြန္းအားေပႏုိင္တဲ့ အေနအထားေတြ ရွိပါတယ္။ ေရငံုႏုတ္ပိတ္ၿပီးေတာ့ မေနသင့္ပါဘူး။

ဗမာႏုိင္ငံမွာ တကယ့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး မရခဲ့ဘူးဆုိရင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ
ဗမာႏုိင္ငံမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈေတြနဲ႔ အံုႂကြမႈေတြကို ဖန္တီးေပမယ့္ လမ္းေၾကာင္းပဲ

vrf;jyMu,fjrefrmpmMunfYwdkuf ( pifumyl ) aqmif;yg;rsm; twGJ 64

193

jynfolvlxktaygif;cHpm;ae&aom qif;&J'kuQrsdK;pHkrS vGwfajrmufatmif ppftm%m&Sifpepfudk t&ifOD;qHk;wdkufzsufjypf&rnf/

ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ျပႆနာေတြဟာ ဗမာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ရပ္သြားမွာ မဟုတ္ဘဲ နယ္စပ္ကို
ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး သက္ေရာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိမွာပါ။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက ဒါေတြကို

စဥ္းစားသင့္တယ္။ ေၾကာက္မယ္ထင္လုိ႔ ေျခာက္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေၾကာက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။
ဇြဲရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ အေျပာင္းအလဲကို ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ရမယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ လြတ္လပ္တဲ့ လူသားအေနနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ လူသားအေနနဲ႔
ရွင္သန္ႏုိင္မယ္။”
ဒါကေတာ့ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက အေျခအေနေတြေပၚ အာစီယံအဖြဲ႔ႀကီးအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး
အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကိစၥကို NCGUB အဖြဲ႔က ကုလသမဂေရးရာတာ၀န္ခံ
ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္၊

မတရား ေထာင္ဒဏ္ႏ