P. 1
Raspuns situatie financiara, rapoarte contabile Primaria Baia Mare

Raspuns situatie financiara, rapoarte contabile Primaria Baia Mare

|Views: 389|Likes:
Published by adelyna23
Raspuns solicitare informatii cu caracter financiar http://adelinamaries.wordpress.com/2014/01/29/cerere-deschisa-adresata-administratiei-primariei-baia-mare-si-consiliului-local/
Raspuns solicitare informatii cu caracter financiar http://adelinamaries.wordpress.com/2014/01/29/cerere-deschisa-adresata-administratiei-primariei-baia-mare-si-consiliului-local/

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: adelyna23 on Feb 26, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

SERVICIUL RELAŢII PUBLICE

Str. Gheorghe Şincai 37 dadada 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 Email: primar@baiamare.ro www.baiamare.ro

Nr. 4144 / februarie 2014

Către: Doamna Adelina Mărieş Stimată doamnă Mărieş , Referitor la solicitarea Dv înregistrată cu nr. 4144/30.01, adresată Primăriei și Consiliului Local Baia Mare, menționăm: Pct. 1.Informaț iile solicitate privind taxele ș i impozitele colectate la bugetul local, le găsiț i accesând urmatoarele date : Execuț ia bugetului local pe anul 2011 http://www.baiamare.ro/Baiamare/Raportari%20financiare/Cont%20executie%20venituri%202011. pdf Execuț ia bugetului local pe anul 2012 http://www.baiamare.ro/Baiamare/Raportari%20financiare/an%202013/situatie%20financiara1102 13.pdf paginile 51-71 Situația execuț iei bugetare pe anul 2013 urmează a fi publicat ă pe site-ul municipiului în termen de 5 zile de la depunere a la Direcția Generală a Finanț elor Publice Maramureș. Pct 2 - Situaţia sponsorizărilor de care a beneficiat Municipiul Baia Mare în perioada 2011 – 2013, este următoarea: - 2011, în valoarea totală de 144.659,00 lei, informaţiile detailate fiind accesibile accesând linkul: http://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Buget-Local-si-raportarifinanciare/Pentru-anul-2011/Conturi-de-executie-2011/ -2012, în valoarea totală de 475.275,00 lei, informaţiile detailate fiind accesibile accesând linkul: http://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Buget-Local-si-raportarifinanciare/Pentru-anul-2012/Situatii-financiare-la-31.12.2012--Bilant/ -2013, pentru acest an informaţia va fi disponibilă numai după aprobarea executiei bugetare aferente anului 2013 de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare. Pct 3. Informațiile referitoare la î mprumuturile contractate de Municipiul Baia Mare se regă sesc pe site-ul municipiului, la adresa: http://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-PublicaLocala/Buget-Local-si-raportari-financiare/Pentru-anul-2013/Situatii-credit-la-31.12.2013-din10.01.2014/ Pct.4.Informațiile referitoare la plăț ile restante pot fi accesate la adresa: http://www.baiamare.ro/Baiamare/Raportari%20financiare/an%202013/plati%20restante%20la%2 031%20dec%202013.pdf Pct. 5. Toate informațiile despre contractele rezultate în urma procedur ilor de achiziție organizate de către Primaria Municipiului Baia Mare în anii 2011, 2012, 2013, precum si datele despre procedura aplicată, obiectul procedurii, participanți, câștigător si valoarea de atribuire, sunt 1 ex. / C.L. / 17.02.2014

2

publice în conformitate cu prevederile legale aplicabile achizițiilor publice pe site -ul oficial www.elicitatie.ro la următoarele adrese URL: • Invitaţii de participare la cererea de ofertă: http://www.elicitatie.ro/Public/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationList.aspx • Listă anunţuri de atribuire la cererea de ofertă: http://www.elicitatie.ro/Public/RFQ/RFQNotice/RFQNoticeList.aspx • Anunţuri de participare publicate: http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Notice/CNotice/CNoticeList.aspx • Anunţuri de atri buire publicate: http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Notice/CANotice/CANoticeList.aspx

Pct. 6. Informaț iile referitoare la cheltuielile efectuate din bugetele anuale aferente anilor 2011 si 2012, se regă sesc la adresele: http://www.baiamare.ro/Baiamare/Raportari%20financiare/an%202013/situatiifinanciare31.12.2011 .pdf pag. 46-52 http://www.baiamare.ro/Baiamare/Raportari%20financiare/an%202013/situatie%20financiara1102 13.pdf pag 72-79 Informaț iile referitoare la cheltuielile bugetu lui local pe anul 2013 urmează a fi publicate î n termen de 5 zile de la depunerea execuției bugetare la Direcția Generală a Finanț elor Publice Maramureș. Pct. 7 Primăria ș i Consilul Local Baia Mare sunt obligate să respecte reglemetă rile legale privind regimul achizițiilor publice, aflate în vigoare la data efectuă rii lor, în acord cu Directivele Europene. Procedura de aplicare a acestor ac te normative este monitorizată și verificată de structuri special izate la nivel național, regional sau local, înfiinţate prin legi speciale. Dorința dumneavoastră de a institui alte reguli sau norme de atribuire a contractelor de achiziție excede cadrului legal aplicabil în materie. Referitor la cadrul legislativ, vă informam că Art. 36 din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale, republicată stabilește în mod clar competenț ele Consiliului Local. Hotărârile date de către acesta sunt în conformitate cu atribuțiile stabilite prin legea specială și în acord cu actele normative specifice. Consiliul Local nu are competențe în mo dificarea actelor normative menționate în cererea dumneavoastră (legi, ordonanțe, etc), conform principiilor de drept constituțional. Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile legii speciale, precum şi cu principiile ordinii de drept. Cu privire la propunerea Dvs. legat de inițiativa legislativă, mentionam că în conformitate cu prevederile Constituției României, aceasta prerogativă aparține după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau societății civile în cazul în care un număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot î și exprimă această intenț ie, și nu Consiliului Loc al. Pct. 8 Primarul Municipiului Baia Mare ș i Consiliul Local respectă și aplică prevederile legale î n vigoare, toate decizi ile majore privind comunitatea ș i/sau administrarea municipiului fiind supuse dezbaterii publice, anterior discutării și aprobării lor în Consiliul Local. Pct. 9 Formularea tendenţioasă a întregii solicitări, acuzaţiile grave şi nefondate pe care le aduceţi Administraţiei Publice Locale a M unicipiului Baia Mare, nu pot fi comentate sub nici o formă. Cu toate acestea, vă asigur că primarul şi Consiliul Local îşi desfăşoară activitatea în

1 ex. / C.L. / 17.02.2014

3

perfect acord cu legislaţia în vigoare, respectul faţă de cetăţeni şi comunitate aflându -se la baza funcţionării autorităţii locale. Pct. 10 Refer itor la solicitarea privind conținutul caietelor de sarcini menționăm că, în conformitate cu legislația în vigoare criteriile de atribuire a contractelor de achiziție publică sunt definite prin art. 197 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare. Criteriul de atribuire propus de d umneavoastră nu este un criteriu definit de legislația specifică, prin urmare cererea dumneavoastră excede cadrului legal aplicabil în materie.

Cu stimă,

1 ex. / C.L. / 17.02.2014

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->